Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-11-03Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Пламен Нунев и Милена ХристоваПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имаме кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители! Днес е първата пленарна сряда за месец ноември. Съгласно нашия правилник програмата за тази пленарна седмица се определя от парламентарните групи извън групата на ГЕРБ.
Постъпили са своевременно предложения по реда на чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както следва:
От парламентарната група на Движението за права и свободи – предложение за включване като точка - първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Вносители са Тунчер Кърджалиев и Четин Казак.
От парламентарната група на партия „Атака” и парламентарната група на Синята коалиция с оглед поредността на ротацията няма постъпили предложения.
Постъпило е предложение от парламентарната група на Коалиция за България и като т.2 ще се обсъжда на първо четене Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване. Вносители са Михаил Миков, Любен Корнезов и Мая Манолова.
Предлагам на вашето внимание предоставената ви в проект програма за работата на Народното събрание за 3 – 5 ноември 2010 година:
Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис. Вносител – Министерският съвет.
Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти за хуманната медицина. Вносител – Министерският съвет.
Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Вносител – Министерският съвет.
Първо четене на Законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон. Има два законопроекта с вносители: Емил Ралев и група народни представители – пръв по време, а вторият е с вносител Министерския съвет.
Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Вносители са Красимир Ципов, Юлиана Колева, Ивайло Тошев и Искра Фидосова – първи законопроект, и внесен втори по време законопроект - от Яне Янев и група народни представители.
Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Вносител – Министерският съвет.
Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Вносител – Министерският съвет.
За петък от 9.00 ч. е предвиден парламентарен контрол. Целият петъчен ден е предвидено да бъде посветен на парламентарен контрол. Аргумент е, че няма да имаме законодателна дейност.
Подлагам на гласуване предложението за програма за тази седмица, както и двете точки, включени по чл. 43, ал. 7, които не подлежат на гласуване.
Гласували 135 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
По реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили 3 предложения за включване на точки в дневния ред.
По реда на постъпването на предложенията, те са:
Първо по време е предложението на народните представители Яне Янев, Георги Терзийски и Емил Василев, които предлагат да се включи като т. 1 в програмата на Народното събрание за периода 3 – 5 ноември 2010 г. Проект за решение, вх. № 054-02-116/27.10.2010 г., за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за установяване на фактите и обстоятелствата, свързани с имотното и финансовото състояние на Цветан Генчев Цветанов за периода, през който е бил заместник-кмет на Столичната община и министър на вътрешните работи.
Моля, от името на вносителите, заповядайте, господин Терзийски, да защитите предложението си.
Георги Терзийски (независим): Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми колеги! С така цитирания входящ номер е внесено предложение за създаване на Временна анкетна парламентарна комисия. Предложението е внесено от повече от 70 народни представители от различни парламентарни групи. Считам, че в обществен интерес е такава парламентарна комисия да бъде създадена и да се занимае с фактите и обстоятелствата, свързани с имотното и финансовото състояние на Цветан Цветанов за периода, през който е бил заместник-кмет на Столичната община и министър на вътрешните работи.
Считам, че позицията на Народното събрание и на вас, колеги, е изключително важна и отговорна по отношение на това решение, за което призовавам заради имиджа на Народното събрание, а и заради установяване на така посочените факти, вие да гласувате за създаването на тази парламентарна анкетна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за включване в дневния ред на Народното събрание (няма как да бъде първа точка, ще бъде точка три, ако се приеме) на Проект за Решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия с предмет, посочен в предложението.
Моля, гласувайте.
Гласували 146 народни представители: за 139, против 3, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП Предложението е прието.
Това ще бъде точка 3 в програмата ни, след двата включени законопроекта по реда на чл. 43, ал. 7.
Следващото по време предложение на основание чл. 43, ал. 3 от правилника е на народния представител Янаки Стоилов, който предлага да бъде включен в програмата ни Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения с вх. № 054-01-83/20.10.2010 г. с вносители Янаки Стоилов, Корнелия Нинова и Валентина Богданова.
Господин Стоилов, имате думата.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Предлагаме в седмичната програма като т. 5 да се включи Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Става дума само за една кратка промяна – за удължаване на срока за пререгистрация на диспансерите. Ще припомня, че законът даваше 3-месечен срок, в който редица от съществуващите диспансери не са успели да се пререгистрират, независимо дали това е по обективни причини извън тях или поради забавяне на решението на общинските съвети, но не би трябвало всички да допускаме ликвидацията на такива важни, утвърдени структури в здравната система, което ще предизвика значителни затруднения за гражданите.
Ще обърна внимание, че ако срокът, който изтече в началото на седмицата, не бъде удължен, някои от диспансерите ще се ликвидират и ще бъдат принудени да се влеят в съществуващи лечебни заведения. Забележете, само като пример – за лечението на туберкулозата няма клинична пътека и следователно тази дейност не може да бъде покрита от съществуващите болници. Няма да поставям въпросите за преобразуване на имуществото и други последици, които възникват.
Апелирам към вас: това е възможност въпросът да бъде решен, а отлагането на законопроекта ще го обезсмисли, без да решава проблемите, които съществуват. Затова очакваме вашето отговорно отношение и положително гласуване на този въпрос, който няма да отнеме повече от час за дискусия в Народното събрание, да бъде поставен на обсъждане и по него народните представители да се произнесат, след като вече има и становище на Комисията по здравеопазването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за включване в програмата ни на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения с вносители Янаки Стоилов, Корнелия Нинова и Валентина Богданова.
Гласували 149 народни представители: за 61, против 69, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Заповядайте за процедурно предложение за прегласуване, госпожо Богданова.
Валентина Богданова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми колеги, аз ви моля да прегласувате направеното вече предложение, тъй като каквито и да бяха аргументите на Комисията по здравеопазване, която не подкрепи законопроекта, стана ясно вече и публично, това е видно и от рубрики във вестниците и в агенциите, че районните центрове по здравеопазване, според Комисията по здравеопазване, продължават да приемат документи за пререгистрация на диспансерите, включително и в почивните дни.
Искам да напомня на всички ви, че завършването на пререгистрацията става с акт на вписване в Търговския регистър. Районните центрове по здравеопазване не са Агенция по вписванията, както и завеждането на тези документи в пощата на районните центрове по здравеопазване по никакъв начин не означават вписване в търговски регистър.
Какво заявявате вие? Вие заявявате, че ще нарушавате нормата на закона, но няма да я промените. Мисля, че това не е сериозно! Ако всички ние осъзнаваме необходимостта диспансерите да получат своята пререгистрация съгласно новите текстове на Закона за лечебните заведения, да го направим легално, явно, с разбиране, че това е необходимо, а не тайно и затова спорно.
Аз ви моля да подкрепите влизането на този проект за закон като точка в дневния ред на Народното събрание. Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението за включване на тази точка в дневния ред.
Гласували 153 народни представители: за 55, против 81, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следва трето по време предложение с правно основание чл 43, ал. 3 от правилника, направено от името на Парламентарната група на Коалиция за България, в което се предлага като точка в дневния ред за периода от 3 до 5 ноември 2010 г. да бъде включен проект за Решение по Отчета за изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г., № 002-03-11, от 6 юли 2010 г., вносител – Министерският съвет.
Заповядайте госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Цачева, предложението ни за включване в програмата на парламента на Отчета за изпълнението на бюджета на Здравната каса за миналата година има вече своята история. В различни ситуации, с различни аргументи Вие отклонявате това предложение - че не е изтекъл предвиденият в правилника срок, което всъщност се оказа, че не е вярно, или че не е внесен одитът на Сметната палата по отношение изпълнението на този бюджет, което също се оказа, че не е вярно.
По този повод бяха отправени тежки думи и за работата на мнозинството в предишното Четиридесето Народно събрание. Затова сега използвам случая да кажа, че каквито и пропуски да е имало в работата на предния парламент, никога парламентарното ръководство и председателят на парламента не си е позволявал да заблуждава народните представители – нещо, което Вие си позволихте да направите. В деня на опозицията през м. октомври по искане на депутати от опозицията за включване по ал. 7 на този проект за решение, Вие обявихте, че това е невъзможно, тъй като одитът на Сметната палата не е направен. Искането беше направено от господин Местан на 6 октомври т.г. Оказва се, че одитът на Сметната палата е бил, както Вие се изразявате, входиран в парламента на 30 септември т.г.
Сега вече, след като е ясно, че има одит на Сметната палата, че са изтекли всички срокове и след като парламентът очевидно няма работа през тази седмица, след като ще има парламентарен контрол от 9,00 ч. в петък, Ви моля да включите разглеждането на бюджета на Касата за миналата година. Това е абсолютно належащо предвид факта, че през следващата седмица парламентът ще обсъжда Републиканския бюджет за 2011 г. и бюджета на Здравноосигурителната каса, а това не е нормално да се случи без разглеждането на отчета на бюджета на Касата за 2009 г. Защото припомням, че Касата беше забъркана в края на 2009 г., когато някой си позволи да не се разплати с болниците и да прехвърли този ангажимент към бюджета за 2010 г.
По този повод е сезирана Прокуратурата. Става дума за сериозно закононарушение и Ви моля, преди да сме разгледали следващата седмица бюджета на НЗОК за 2011г., да внесете за обсъждане в парламента Отчета за изпълнението на бюджета на Касата за 2009 г. Няма никакви формални пречки. Въпрос на политическа воля от мнозинството е това да бъде направено и да покажете, че не Ви е страх да се види какво точно е правило ръководството на Касата в края на миналата година. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря! Много ми е приятно, госпожо Манолова, когато ме цитирате, но изпитвам неудобство, тъй като не съм автор на това понятие, което Вие цитирахте от мое име.
Подлагам на гласуване направеното предложение за включване в дневния ред на проект за Решение по Отчета за изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г., вносител – Министерският съвет.
Гласували 151 народни представители: за 63, против 82, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Съобщения: Постъпили законопроекти и проекторешения от 27 октомври до 2 ноември 2010 г., както следва:
- проект за Решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за установяване на фактите и обстоятелствата, свързани с имотното и финансовото състояние на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов; действията му като заместник-кмет на Столичната община и председател на Политическа партия ГЕРБ с вносител Яне Янев и група народни представители;
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по инструмента за предприсъединителна помощ. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на: Комисията по регионална политика и местно самоуправление; Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Вносител е Христо Бисеров, водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Съпътстваща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Законопроект за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Съпътстваща е Комисията по земеделието и горите.
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество с № 2007 CB16IPO007. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са: Комисията по регионална политика и местно самоуправление; Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове; Комисията по външна политика и отбрана.
Днес, на 3 ноември 2010 г., на народните представители е раздаден общ Проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приети на първо четене на 13 октомври 2010 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от правилника. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.
Днес, на 3 ноември 2010 г., на народните представители е раздаден общ Проект на законопроектите за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс, приети на първо четене на 14 октомври 2010 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от правилника. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.
Заповядайте за процедура, господин Нунев.
Пламен Нунев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 73, ал. 1 от нашия правилник правя процедурно предложение за увеличаване с две седмици на срока по приетия на първо гласуване на 28 октомври 2010 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в България, № 002-01-65, внесен от Министерския съвет на 4 юли 2010 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за удължаване срока за предложения между първо и второ гласуване на посочения законопроект.
Гласували 146 народни представители: за 136, против 1, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Следва:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.
Вносители са Тунчер Кърджалиев и Четин Казак.
Законопроектът е разпределен на водещата Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
С доклада на водещата комисия ще ни запознае председателят й господин Бакалов.
ДОКЛАДЧИК Йордан Бакалов: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 054-01-71, внесен на 3 септември 2010 г. от народния представител Тунчер Мехмедов Кърджалиев и народния представител Четин Казак
На редовно заседание, проведено на 30 септември 2010 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 054-01-71, внесен на 3 септември 2010 г. от народния представител Тунчер Мехмедов Кърджалиев и народния представител Четин Казак.
На заседанието присъстваха: господин Емил Велинов – директор на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет, и представители на неправителствени организации.
От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Тунчер Кърджалиев. Той подчерта, че допълнението в действащия закон – създаването на ал. 6 в чл. 19 се прави във връзка с възникнал конкретен казус при мюсюлманското вероизповедание.
Становището на вносителите е, че има сериозен пропуск в Закона за вероизповеданията и в уставите на основните религиозни общности в Република България, който довежда в редки случаи до практическа невъзможност „свободно и безпрепятствено да се упражнява вероизповеданието”, както е регламентирано в чл.4, ал.3 от Закона за вероизповеданията.
Основният замисъл на исканата промяна е възможността Софийският градски съд по искане на повече от половината от регистрираните местни поделения на вероизповеданието, при настъпването на извънредни обстоятелства да може да свика върховния орган на религиозната общност.
Както става ясно от мотивите на вносителите, конкретният повод за проектозакона са настъпили, според тях, проблеми в едно конкретно вероизповедание – мюсюлманското – и твърдяната невъзможност да се свика върховният орган на вероизповеданието. Предлаганата промяна обаче ще засегне всички регистрирани религиозни институции, а тяхното институционално устройство не може да бъде унифицирано, защото то се корени в религиозната традиция, канони и догми, уредени в уставите им.
Директорът на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет, господин Емил Велинов, подчерта, че при изготвяне на своето отрицателно становище Дирекцията по вероизповеданията се е ръководила и от подобния казус по проблемите на Българската православна църква, решен съвсем наскоро в Страсбург. В мотивите си Съдът в Страсбург настоява за допълнителни гаранции в Закона за вероизповеданията, с които българската държава да не се намесва във вътрешните дела на всяка една вероизповедна общност.
Във връзка с възникналия спор в мюсюлманското вероизповедание правомощията на държавата се свеждат само до това, да бъде посредник между спорещите и да им създаде възможност да преговарят помежду си.
Според някои народни представители предлаганият текст не противоречи на духа на Конституцията за ненамесата на държавата в религиозните институции и общности, а би следвало да се интерпретира в смисъл, че „Държавата осигурява условия за свободно и безпрепятствено упражняване на правото на вероизповедание” и не става въпрос за пряката й намеса, тъй като Софийският градски съд е единственият упълномощен легитимен държавен орган, който има право да регистрира вероизповеданията и може да взима решения от задължително правен характер.
Други народни представители застъпиха твърдото становище, че предложеното допълнение противоречи на чл. 13, ал. 2 от Конституцията на Република България. Освен това, за възможността Софийският градски съд да свика върховния орган на вероизповеданието е необходимо наличието на извънредни обстоятелства, водещи до невъзможност за прилагане разпоредбите на Устава. Тази предпоставка няма обективно съдържание и дава възможност за произволни интерпретации, и оттам и до противозаконна намеса в дейността на независимите религиозни общности.
Изказванията на представителите на неправителствените организации се обединиха около тезата, че България е светска държава. Основният закон на Република България постановява ясното разграничение между държавата и религията и поради тази причина религиите трябва да намират сами възможност да решават вътрешните си проблеми.
След проведеното обсъждане, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите с 2 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се” и 8 гласа „против”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 054-01-71, внесен от Тунчер Кърджалиев и Четин Казак на 3 септември 2010 г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Бакалов.
С доклада на Правната комисия ще ни запознае председателят й госпожа Искра Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще прочета:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение
на Закона за вероизповеданията, № 054-01-71, внесен
от Тунчер Мехмедов Кърджалиев и Четин Хюсеин Казак
на 3 септември 2010 г.
Комисията разгледа законопроекта на свое заседание, проведено на 23 септември 2010 г.
Законопроектът беше представен от вносителя – народният представител Четин Казак.
С него се цели преодоляването на законова празнота в Закона за вероизповеданията и в уставите на основните религиозни общности в Република България, която може да доведе в определени случаи до практическа невъзможност за функциониране на съответното вероизповедание. Практиката показва, че е възможно да възникнат обстоятелства, които да доведат до ситуация, в която не може свободно и безпрепятствено да се упражнява вероизповеданието.
Негативното развитие на съдебната сага около мюсюлманското вероизповедание през последните 20 години, което води до смут, напрежение и несигурност при свободното вероизповедание.
Този проблем може да възникне за всички вероизповедания в Република България, когато поради непредвидени в закона и уставите причини, върховният орган на вероизповеданието да не може да се свика, да приема и променя решения и Устава на вероизповеданието, както и да провежда избор на органи на управление.
Предложената промяна цели превенция на риска от блокиране на дейността на всички вероизповедания при определени непредвидени обстоятелства и регламентиране на правна възможност при обстоятелства, водещи до невъзможност за прилагане разпоредбите на действащите устави на съответните вероизповедания, по искане на повече от половината регистрирани в общините местни поделения на вероизповеданието да може да се свика върховният законодателен орган на религиозната общност.
Предлаганата промяна ще засегне всички регистрирани религиозни институции до момента, а законодателят е предвидил специален закон за тях – Законът за вероизповеданията. Тяхното институционално устройство не може да бъде унифицирано, защото то се корени в религиозната традиция, канони и догми.
Предложението противоречи и на чл. 13 от Конституцията на Република България, според който „вероизповеданията са свободни и религиозните институции са отделени от държавата”.
В становището си Министерство на правосъдието сочи, че законодателното предложение за свикване на върховния орган на религиозната общност от Софийски градски съд е в противоречие с принципа, провъзгласен в чл. 13, ал. 2 от Конституцията на Република България и с принципа за ненамеса на държавата във вътрешната организация на религиозните общности и религиозните институции, визиран в чл. 4, ал. 2 от Закона за вероизповеданията.
Правните отношения между държавата и религиозната институция ограничават правомощията на съда само до регистрацията на религиозната институция, като основание за нейното възникване.
В дискусията, проведена в Комисията по правни въпроси, взеха участие народните представители Анастас Анастасов, Искра Фидосова, Митхат Метин, Тодор Димитров и Павел Димитров.
Изразиха се становища в подкрепа на постъпилите в Комисията по правни въпроси становища от Дирекция „Вероизповедания” към Министерския съвет и Министерство на правосъдието, както и че при така действащото законодателство и приемането на предложения текст, то той би бил противоконституционен.
Заяви се, че в мотивите на законопроекта вносителите изтъкват като основание за предложеното допълнение съществуващ пропуск в закона и действащите устави на регистрираните вероизповедания и реалната невъзможност за функционирането им, поради наличието на „форсмажорни причини”, при които не е възможно свикването на „върховния орган на съответната религиозна общност”. В текста на вносителите за ал. 6 са посочени „извънредни обстоятелства”. В общоприетия смисъл на понятието „форсмажорни обстоятелства” и „форсмажор” е обстоятелство (събитие), изцяло зависещо и дължащо се на непредвидими или непрогнозируеми събития или фактори, независещи от волята или действията на едно или повече лица и в този смисъл, неподлежащи на предотвратяване, като природни бедствия, пожари, епидемии, стачки, военни действия и др. В случая липсва яснота относно това, кои са обстоятелствата, посочени в § 1 като „извънредни”. Необходимо е с отделен параграф в подразделението „Допълнителна разпоредба” да се въведе определение на „извънредни обстоятелства” по смисъла на Закона за вероизповеданията.
Държавна намеса в делата на вероизповеданията е допустима само в изрично изброените хипотези на чл. 37, ал. 2 на Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 и 2 и чл. 8 от Закона за вероизповеданията. Това са норми, които са възпроизведени от Европейската Конвенция за правата на човека и основните свободи. Извън тези хипотези държавна намеса в делата на религиозните общности е недопустима и противоконституционна.
След проведеното обсъждане и гласуване с 3 гласа „за”, 3 гласа „против” и 11 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 054-01-71, внесен от народните представители Тунчер Мехмедов Кърджалиев и Четин Хюсеин Казак на 3 септември 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
От името на вносителите – желае ли някой?
Заповядайте, господин Кърджалиев.
Тунчер Кърджалиев (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Много ми се иска този законопроект, който ние предлагаме с колегата Четин Казак, да бъде разгледан в тази зала без политически пристрастия, без предварителни предубеждения, защото темата е достатъчно деликатна – касае такива неща, че политиката тук е меко казано противопродуктивна.
Ние целяхме две неща с този законопроект. Първата ни цел очевидно се реализира, а именно: първата цел беше да се опитаме да ангажираме вниманието на обществото и на институциите на тази държава с този така сериозно ескалирал в последните месеци проблем, който не само не се нормализира, ами напротив – още по-неубедително става становището по отношение на добрия финал на този казус.
Второто ни намерение, разбира се, беше да сме полезни и да предложим една алтернатива за решаване на този въпрос. За какво точно става дума? Според нас има пропуск в Закона за вероизповеданията, който пропуск възпрепятства при определени обстоятелства функционирането, дори води до блокиране на съответното вероизповедание. За съжаление този пропуск засяга всички религии в Република България. По-нататък ще ви дам примери за това нещо от техните устави.
Става дума за следното. Поради обстоятелства, които настъпват независимо от Устава, независимо от нормативната уредба в България, няма възможност да се свика Върховният законодателен орган, който е в повечето случаи конференция във всички религии. В повечето случаи тази конференция може да се свика единствено и само от централния оперативен орган на съответното вероизповедание.
Идеята е, при такъв правно обстоятелствен тупик, да има възможност за отблокиране на това вероизповедание, като при две протектиращи обстоятелства от своеволия, от спекулации, да има възможност местните поделения, които са регистрирани по чл. 19 на Закона за вероизповеданията, да инициират свикването на този законодателен орган.
Повтарям изрично, че има две протектиращи обстоятелства, а именно: едното обстоятелство е, когато уставът не може да бъде спазен, тоест уставът не може да бъде изпълнен с всичките му разпоредби, а второто обстоятелство е – повече от половината от тези регистрирани по чл. 19 местни поделения да са се подписали под инициативата за свикване на законодателен орган.
Разбира се, аргументът в подкрепа, върху който сме се спрели, предлагайки този законопроект, идва от мюсюлманското вероизповедание, но има и втори аргумент и него ще ви го кажа. За какво точно и конкретно става дума? Всички знаете, че мюсюлманското вероизповедание е втората религия по численост в България. Като относителен дял представлява над 12% от хората и над 1 милион са хората, които изповядват тази религия. След решение на Софийския градски съд м. май т.г. се наложи, забележете, според нас точната дума и дефиниция е „наложи”, Висш мюсюлмански духовен съвет със съответния председател от далечната 1996 г. До какво доведе това зачеркване на 14 години мюсюлманска религия в Република България?
Имайки предвид няколко функции на този оперативен орган на религията на мюсюлманското вероизповедание, това доведе до затруднение във функционирането, дори блокиране на тази религия. Висшият мюсюлмански духовен съвет е единственият орган, който може да се занимава с регионални бюджети, с централен бюджет, с обучението на кадри в тази религия. По-нататък единствено той може да избира шериатски съд, а този съд го има във всички религии, но забележете, единствено Висшият мюсюлмански духовен съвет може да избира главни мюфтии и единствено той може в крайна сметка да свика законодателния орган на вероизповеданието, който да променя или приема нов устав.
За да е легитимен обаче този Висш мюсюлмански духовен съвет по действащия устав от 1996 г., трябва от 30 човека, които са упоменати в този устав, на тази конференция – от 1996 г., да присъстват поне две трети, а половината от присъстващите вече могат да вземат легитимно решение.
Тук идва проблемът, който е направляван от Божиите ръце – имайки предвид дистанцията на времето, повечето от тези 30 човека- членове не са между живите. От тях в този мюсюлмански духовен съвет има само 14 живи хора и само по себе си това значи, че Висшият духовен мюсюлмански съвет не може да заседава и да взема легитимни решения. Това обрича мюсюлманското вероизповедание на ситуация, в която тази религия не може да функционира в Република България.
Ние прегледахме уставите и на другите вероизповедания. Знаете, те са 4-5 в България, които са по-сериозно представени. Подред ще ви прочета там как стои положението по отношение на свикването на този орган при тези затруднения.
Източно-православно вероизповедание – върховният орган е Църковният събор. Свиква се от пълния състав на Светия Синод, няма презумпция, няма алтернативна възможност при такива особени ситуации местните поделения да са инициатори на такава идея, за която говоря.
Католическото вероизповедание, макар и само 0,6% да са хората, които изповядват тази религия. Взехме Устава на Християнска, вселенска и апостолска църква. Там Върховният орган е Съвет за администриране делата на църквата, като може да се свика от Върховен организационен съвет и председателя – също няма такава опция.
В протестантското вероизповедание, в Устава на Съюза на евангелистката Петдесятница, също няма такава опция.
В устава на еврейското вероизповедание, армено-грегорианското вероизповедание също няма такава опция.
Имайки предвид, разбира се, главно този казус с мюсюлманската религия, но имайки предвид и едно друго обстоятелство, което нормалната човешка психика трудно допуска да бъде прието, а именно такива случаи като Катин, уважаеми колеги, когато управленският елит на една държава в рамките на няколко минути просто го нямаше, ето заради това, предлагаме и ви молим без предубеждение да погледнете на нашата идея.
С какво точно смятаме, че ще сме полезни? Смятаме, че ще сме полезни с това, че ще има, макар и хипотетична, алтернативна възможност, при такива условия проектирана от две обстоятелства, а именно: от устава и това, че се свиква от 50% от местните поделения, да има възможност една религия да бъде отблокирана.
Ще завърша с това, че срещу нашия законопроект в двете комисии имаше много контрааргументи. Ние обаче сме се осланяли на текста в Конституцията, който казва, че държавата осигурява условия за свободно и безпрепятствено упражняване на правото на вероизповедание. Също такъв текст има в Закона за вероизповеданията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Напомням Ви, че времето изтече, господин Кърджалиев.
Тунчер Кърджалиев: Още веднъж ви моля, вземайки решение, да вземете предвид всички аргументи, безпристрастно изказани от мен. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Дискусията е открита. Моля народните представители, които желаят да участват в нея, да дадат заявка за това.
Заповядайте, господин Стоянов.
Борислав Стоянов (Атака): Уважаеми колеги, преди да гласуваме тук мисля, че трябва съвсем ясно и точно всеки от нас да си зададе въпроса: каква е целта на представителите на ДПС с предлагания от тях проект за промяна на Закона за вероизповеданията? Оставяме настрана витиеватите обяснения на вносителите.
Основната идея на народните представители от ДПС е една-единствена. Тя е да пренебрегнат влезли в сила съдебни решения и чрез законодателни промени да променят наложено от съда решаване на един чисто правен спор, който ние всички сме свидетели, че тече през последните месеци и в който, за съжаление, подкрепяната от ДПС страна е загубила.
Тази поправка неслучайно вече доби гражданственост сред обществото още преди да е влязла в пленарна зала, като поправката „Мустафа хаджи”.
Вътрешните спорове в което и да е било вероизповедание – в конкретния случай говорим за мюсюлманското, не би трябвало да са работа на държавата, както това е определено категорично от основния закон на държавата. Това беше споменато и в мотивите на двете комисии, в които мина това обсъждане. Сиреч, не е работа и на Народното събрание или пък на който и да било депутат от него, включително и на представителите на ДПС.
Оставям настрана и факта, че ако това нещо бъде прието, както беше споменато при обсъжданията в комисиите, то ще донесе до една абсурдна унифицираност на всички религии в България, което, пак казвам, няма как да стане, тъй като всички сме наясно, че всяко вероизповедание се подчинява на собствени догми, религиозни канони, принципи и т.н., които според сега действащия Закон за вероизповеданията, се уреждат със съответния устав.
Така че ние от „Атака” няма как да подкрепим това нещо, защото „Атака” не е нито за Мустафа Хаджи, нито за Недим Генчев, нито за Тунчер Кърджалиев или Четин Казак, или за когото и да било. „Атака” е за едно-единствено нещо – законите в държавата да се спазват от всички, абсолютно от всички, включително и от представителите на ДПС. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Агуш.
Ариф Агуш (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Явно тук не е разбран смисълът на законопроекта. Не става въпрос нито за Недим Генчев, нито за Мустафа Хаджи.
Имаме едно ръководство, което не може да свиква конференции, а то самото не може да работи. Имаме 30 човека Висш мюсюлмански съвет, от които 16 са починали, паднали сме под границата на 50 плюс eдин. Стои това ръководство и нито може да избере главен мюфтия, който е починал, нито може да избере районни мюфтии, нито може да избере мюсюлмански настоятелства. То е избрано на конференция през 1996 г. с мандат четири години. От 1996 г. досега колко по четири години са минали? Дори премиерът Бойко Борисов каза да се направи конференция и да се реши въпросът, но няма кой да я свика. За това става въпрос и за нищо друго! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Ще ползвате ли дуплика? Не.
За изказване - господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин вицепремиер, ние сме доволни, че участвате в тези разисквания. (Оживление в ГЕРБ.) Да, наистина. И ще кажа защо.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, присъединявам се към призива на господин Кърджалиев за повече неформално, а и политически ангажирано отношение към един проблем, който по принцип би трябвало да стои извън полето на политиката, но стои в полето на законодателната функция на Народното събрание. Аз съм съгласен с призива и няма как въобще да се поставя под съмнение, че всички трябва да се придържаме безусловно към законите.
Проблемът, който поставяме обаче, е, че няма приложим закон, няма приложима законова процедура за нормален изход от ситуацията, в която се намира второто по численост вероизповедание в Република България.
И това се случва, знаете ли защо?
Господин вицепремиер, ние с Вас сме съгласни, че решенията на съда не би следвало да се коментират политически. Затова правим усилия да се въздържаме. Естествено е, че в една демократична държава никоя от властите не може да се осмисля като недосегаема свещена крава, същевременно без това, което казвам, да внушава идея за намеса в независимостта на съда. Но ситуацията, пред която сме изправени и която искаме да решим с внесения от колегите законопроект, се дължи именно на факта, че едно съдебно решение излиза след цели 14 години!
Уважаеми колеги, може би не сте достатъчно информирани, но не може едно решение на съда да върне колелото на историята с 14 години назад и да прави усилие да признае за легитимни резултатите от един съмнителен за нас, безспорно нелегитимен, форум, проведен преди 14 години! А през тези 14 години религиозната общност има своя вътрешен живот, провежда цели свои 7 висши форума – национални конференции, избира трима духовни водачи, признати от редица институции на Република България. Избраните получават поздравителни адреси, включително и от председателите на различните издания на българския парламент и седят там, на местата, отредени за тържествени заседания. Това все едно не е било! Изведнъж връщаме колелото на историята с 14 години назад и казваме, че легитимни са резултатите от един форум, избрал едни или други структури, членовете на които, лека им пръст, не са сред живите!
Така се стига до тотална невъзможност за прилагане и на вътрешните актове на вероизповеданието, а Законът за вероизповеданията не казва какво се прави при тези извънредни обстоятелства, когато е невъзможно да се прилагат вътрешните актове на вероизповеданието.
Уважаеми колеги, не става въпрос дали трябва да се спазват или не законите. Разбира се, че те трябва да се спазват! Става въпрос, че законите не съдържат регулация на проблема, пред който сме изправени.
Взех думата, за да ви кажа, че ако е искрено намерението на министър-председателя, затова казах, че се радвам, че сте тук, господин вицепремиер, че ще се действа за намиране на изход от тази ситуация чрез провеждане на извънредна конференция – отварям скоба, за да кажа, че нашата категорична позиция, е, че друг е законосъобразният изход от тази ситуация – да се уважи свободната воля на вярващите в България, на мюсюлманите, които през м. октомври 2009 г. на свой форум избраха по свободната си воля своите духовни водачи. Но понеже се бави решението на съда относно резултатите от този последен форум, стигаме до тази анормална ситуация, в която се намира вероизповеданието. Ако виждането е този въпрос да се реши чрез извънредна конференция, аз питам: по каква процедура ще се проведе тази извънредна конференция? Как и премиерът ще изпълни своя ангажимент да съдейства за провеждането на този извънреден форум, след като я няма легалната процедура за това? Именно поради тази причина предложихме законопроектът, който е на вашето внимание.
Ако някой обаче си прави илюзия, че може да възложи организирането на извънредния форум на няколкото души, останали от избраните на откровено нелегитимен форум, членове на Висш духовен мюсюлмански съвет, мисля, че наистина си прави грешни сметки. Това, господин вицепремиер, няма да бъде решение на проблема, а задълбочаване на кризата.
Затова отговорът на въпроса по чия инициатива може да се свиква извънредната конференция, ние търсим в правото на повече от половината местни поделения на вероизповеданието. Няма по-демократичен подход от този. Всичко друго ще означава неправомерна намеса чрез фаворизиране на непризнати от общността и нелегитимни остатъчни структури, което ще бъде чиста проба и намеса във вътрешните работи на вероизповеданието.
Никой с този законопроект по никакъв начин не засяга интереса на което и да е друго вероизповедание, а тъкмо обратното – не дай си Боже, да се налага да се прибегне до този способ на свикване на извънредни форуми, това може да се случи само при извънредни обстоятелства, при тотална невъзможност да се прилагат вътрешните актове.
Мисля, че сме ясни. Необходимо е малко повече воля да бъдем чути и разбрани – не да споделите нашия политически интерес, такъв нямаме. Интересът ни е да се реши проблемът, да се успокои ситуацията във второто по големина вероизповедание, повтарям. И това е в пълно съответствие с българския национален интерес. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики?
Заповядайте, господин Велчев.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Местан, имайки предвид точно това, което казахте – изключителната важност на въпроса, който поставяте, защото наистина това е второто по големина вероизповедание в България, точно затова ми е чудно и докато Ви слушах, си задавах въпроса, че 14 години вие чакате някакво решение. Може би звучим банално, но всеки един нормален човек си задава въпроса защо сега, защо 14 години съдът не е вземал решение и вие не сте поставяли този въпрос? И въпроса, който си задавам е някой влиял ли е на съда през тези години да не взема решение? Оказван ли е някакъв натиск на този съд? И защо сега вие казвате, че всяко решение би било намеса, ако не удовлетворим това, което вие искате. Точно обратното – аз лично смятам, че по тези процедури не трябва да взимаме никакво отношение. Каквото и отношение да вземем, вие ще го изтълкувате като намеса в работите на вашето изповедание. А това е нещо съкровено. Както аз не бих искал някой друг да се меси в християнството, във вероизповеданието и в нашата Българска църква, така и не смятам, че ние трябва да се намесваме в работата на вашето изповедание. Затова мисля, че ако не вземем решение, ние по никакъв начин не се намесваме. Точно обратното. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Велчев! Ако наистина не искаме да се намесваме във вътрешните дела на вероизповеданието, трябва да подкрепим този законопроект. Защото законопроектът е за ненамеса във вътрешните дела на изповеданието, защото законопроектът казва: повече от половината от местните поделения да решат този проблем, а не някакъв държавен орган, който и да е той. Разбирате ли, ако сте искрени в желанието си да не се намесвате, подкрепяте законопроекта.
Неподкрепата на законопроекта създава предпоставки за намеса, защото въпросът ви защо 14 години този съд не се е произнесъл има своята обратна посока и тя е много по-страшна – защо точно сега, при новата власт се взема това откровено неприемливо решение на съда, с оглед на свободната воля на мюсюлманите в България? Защо след 14 години излиза това невъзможно решение, което връща колелото на историята с 14 години назад? Ето този въпрос ще продължава да кънти в публичното пространство и ние не му даваме категоричния отговор от уважение към независимостта на съда. Но ви уверявам, че вярващите в България отдавна знаят отговора на този въпрос. И сега можем да си поправим грешката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли други народни представители, които желаят да участват в дебата? Заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер!
Уважаеми колеги, искам нещата да станат пределно ясни. Никой тук не пледира за намеса на държавата. Напротив, цялото наше предложение цели едно-единствено нещо – да се реши този правен казус, този правен тупик, в който изпадна втората по численост религия в България. Нито по устав, нито по закон има друг начин да се свика национална конференция, която да изкара това вероизповедание от тази ситуация. В момента това вероизповедание няма легитимно ръководство. Това е самата истина. Няма легитимност, цялата организационна структура на вероизповеданието е хвърлена в пълен хаос заради това съдебно решение, което, както стана дума, върна колелото на историята с 14 години.
Ние нямаме никаква вина като партия за това, че днес българският съд е взел такова решение. Защото в продължение на тези 14 години това вероизповедание функционираше. Проведоха се, както стана ясно, национални форуми. Там се избра главният мюфтия. Те бяха признати и така нататък. Всичко функционираше добре. Единствено и само българският съд, специално Софийският градски съд и другите инстанции чрез своите решения доведоха до тази ситуация в момента.
И аз затова бих искал да чуя някои от представителите на правителството, например господин вицепремиера, който в други ситуации е обвинявал някои прояви на нереформираността на българската съдебна система, някои съдебни решения като доказателство за нереформираност на българския съд, бих искал да чуя подобна квалификация и в този случай, тъй като наистина подобни съдебни решения са в ущърб на демократичното българско общество, тъй като създават с нищо непредизвикано напрежение сред огромна част от българското население. И създават чувството, че държавата чрез някои свои органи нарочно и изкуствено предприема действия за всяване именно на смут, на хаос и на разединение сред мюсюлманската общност в България. От това е продиктуван нашият законопроект.
Ние не казваме, че някои от държавните органи трябва да направи нещо конкретно. Ние просто предлагаме механизъм, по който при такива извънредни обстоятелства е парализирано функционирането на едно вероизповедание, неговите местни структури да могат да поискат от Софийския градски съд, който по силата на закона е единственият съд, който се занимава с делата на вероизповеданията – той регистрира техните устави, програми, ръководства и така нататък, да свика форума, на който те свободно да изберат ново ръководство и да решат проблемите си. Никой не иска някаква намеса от държавен орган да каже: вие сте легитимни, а вие не сте.
Просто някой трябва да свика форума, на който съответното вероизповедание да си реши проблемите. Това е нещото, което ние искаме. Това е нещото, което, надявам се, споделя и правителството. Министър-председателят Бойко Борисов проведе срещи с всички заинтересовани страни, изразил е готовност за съдействие за решаването на тези проблеми. Ние очакваме този законопроект да бъде подкрепен именно като един от възможните механизми за решаване на проблема, тъй като трудно можем да намерим друг. Ние сме провеждали разговори с колегите от ГЕРБ от Правната комисия, и с Дирекцията по вероизповеданията.
Ситуацията е много сложна. Трудно може да се намери друг законов механизъм, по който да се излезе от тази ситуация. Ако имаше такъв, ние да сме го предложили. Ние ще продължим разговорите. Ако вие виждате друг механизъм, при който при действието на сегашния устав, при това ръководство да се излезе от тази ситуация, нека да го видим. Но просто няма. Правната хипотеза в момента е абсурдна. И затова единственият начин е чрез закона да се даде тласък и да се реши този проблем, за да се успокои българското общество. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики?
Заповядайте, господин Велчев.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Казак, явно че не ме разбрахте. Най не ми харесва, когато става дума за нещо - от Вашето изказване разбрах, че няма виновни, но намекът – виновен едва ли не е съдът и ако може, правителството да помогне. Не мога да се съглася с това твърдение.
Вие не разбрахте ли какво ви казах? Не може – осем години! Хайде, минали са четири години от 1996 до 2000. Осем години два парламента бяха на власт! И Вие сега казвате, че няма виновни!
Аз мисля, че точно вие сте виновни, защото досега не сте поставили този въпрос, чакате да стане някаква такава криза и започвате отново намеци за етническо напрежение! Ами излезте пред вашите хора и кажете: „Ние сме виновни, защото проспахме тези осем години – създаде се този казус”. Сега чакате правителството или вицепремиерът да произнесе една дума и веднага едната страна, защото при един конфликт винаги има две страни, да каже: „Значи те се намесват в нашето вероизповедание”.
Аз лично ще гласувам „въздържал се”, защото нито мога да съм „против”, нито „за” такъв закон – казвам го пред колегите. Не съм чел вашите устави, вашите правила, но когато един орган намалява поради смърт или нещо такова, ами да са попълвали членовете на този орган! Не знам и не ме интересува. Не мога да вземам отношение по вашия устав. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика? Няма.
Господин Казак, заповядайте за дуплика.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин Велчев, точно изразът „не ме интересува” не би трябвало да звучи в тази пленарна зала, когато става дума за сериозен обществен проблем, по който всеки народен представител трябва да има своята позиция.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Вас не ви интересува осем години!
Четин Казак: Това съдебно решение, уважаеми господин Велчев, което вся организационния хаос във вероизповеданието, беше произнесено през м. май тази година. Дотогава вероизповеданието функционираше. Така че не ни вменявайте някаква вина - едва ли не защо сте спали осем години?! (Реплики от народните представители Красимир Велчев и Станислав Иванов.)
Казвам ви: ситуацията се създаде сега - тази година, с това съдебно решение. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ситуацията се създаде сега! Затова сега трябва да се реши веднъж завинаги този казус.
Ние не казваме, че само правителството трябва да се намеси - всички трябва да постигнем някакво общоприемливо решение, защото никой няма полза от напрежение в обществото. Най-малко - правителството, най-малко - управляващата партия. Затова изразът „не ме интересува” е контрапродуктивен. Благодаря.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Устава ви не ме интересува! Аз съм християнин!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Осман, заповядайте за изказване.
Ремзи Осман (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Велчев, този проблем трябва да интересува всеки - в края на краищата това е законодателен орган. Рано или късно възниква някакъв проблем. Този проблем може да се разреши единствено законодателно – за колегите, които споменаха дали по каноните този ред е такъв. Законодателят е за това.
Един пример в годините назад. Господин Костов си спомня и като премиер, и като дългогодишен депутат – имаше проблем с подписаните граждански бракове в Русе. Русенските депутати си спомнят. Законодателят предложи законови промени.
Единственият начин, за да се проведе национална конференция на ислямската общност, е законодателна промяна! Този проблем ще ви бъде поставен и от ДАНС, и от МВР, и от другите служби, колеги! Някой трябва открито да ви го каже. Това е национален проблем!
Тук не става въпрос кой ще е главен мюфтия, кой ще е имам, кой ще е попът! Точно за това става въпрос – трябва да се разглежда даже и в Комисията по национална сигурност! Това е законопроект, който много бързо трябва да бъде приет.
Господин Костов, разбира се, Вие имате Вашата позиция, но по никакъв начин не може да се свика национална конференция, по никакъв начин според сегашните текстове, според решението на съда! Като юрист аз също не бих искал да коментирам решението на съда - уважавам това решение.
В случая, ако няма законодателна промяна... Този ред е от 2002, 2003 ли беше – религиозните общности отиваха да се регистрират в Софийския градски съд.
Вие, когато бяхте вицепремиер, тогавашните премиер и вицепремиер разрешиха този проблем точно в Дирекцията по вероизповеданията! Господин Методиев, помните - имаше разговори при Вас, с Ваше съдействие беше разрешен и се проведе национална конференция.
Но тогава регистрацията, господин Велчев, беше в Дирекцията по вероизповеданията!
Оттук нататък, ако примерно днес не признават гражданските бракове, които са подписани, и някой е делегирал права на една община, законодателят трябва ли да предложи законови промени? Разбира се!
След малко ще разглеждаме някакъв законопроект. По тази логика парламентът изобщо не бива да обсъжда законопроекти! Да кажем: „Да сте предложили в предишния парламент”. По тази логика, колеги, трябва да закрием и законодателния орган. Друг е въпросът дали се споделя, или не се споделя един законопроект.
Уважаеми колеги, обръщам се към всеки от парламентарните групи: не е въпросът да приемете, отхвърлите или подкрепите един законопроект. Вземете законопроекта, вземете действащия закон, обсъдете го в ръководствата на парламентарните групи.
Преди две седмици бях на официално посещение в Организация „Ислямска конференция” по покана на техния генерален секретар. Знаете, 57 държави членуват в тази организация – втората е след ООН. Знаете, че тази организация има и Парламентарна асамблея. Там членуват две страни, които са постоянни членки на Съвета за сигурност в ООН, страни, които нямат традиционна религия исляма – като водещ! Тези две страни са със статут на наблюдатели в тази организация.
Бих споделил това, което сме говорили там по време на моето официално посещение, с всеки от вас, който се интересува. Струва ми се, че не бива така пренебрежително – може би вие сте прави. Някакъв проблем е възникнал. Кой е виновен аз не искам да коментирам. Ние сме законодатели - да изчистим този въпрос.
Законът ако казва: „редът е такъв” – когато редът е такъв, ДАНС няма какво да прави, колеги, специалните служби няма какво да правят. Религиозните общности трябва да са партньори на тези специални служби и на държавата, без държавата да се намесва.
И е прав тук господин Велчев - с най-добри чувства към всеки колега. Мисля, че господин Местан го каза - когато ние не променяме, оттук нататък не се връщаме назад, законодателно никога не може да се провежда национална конференция! Някой трябва да си носи отговорността.
Но ако остане този текст, не е възможно да се провежда конференция. Ако ние наистина искаме да не се намесваме в делата на една религиозна общност, трябва да отворим, да отпушим тапата. Ако не се отпуши, ако не се отвори вратата, тоест този проблем ще бъде затворен в една стая и няма да може да се разреши.
Това е, което исках да споделя с вас. Аз нямах намерение да вземам отношение. Ненамесата изисква законодателно да се изчисти – този проблем не е канонически, той е законодателен.
Още един път се обръщам към ръководствата на парламентарните групи - най-малкото, да помислят, да прочетат още един път текста, заедно с представителите на специалните служби. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Костов, заповядайте за изказване.
Иван Костов (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Моля ви, не вземайте предвид това за специалните служби, дето го чухте накрая. Все пак става въпрос за вероизповедание, за религиозни чувства, става въпрос за сложни неща. Става въпрос за начина, по който човек идва на света, живее праведно и си отива.
Ние, политиците, сме последните, които можем да решим въпроса, най-малко пък питайки специалните служби! Това е, понеже много сте питали специалните служби в миналото - ето докъде сме я докарали.
Аз вземам думата, за да дам малко информация на народните представители, които питаха: какво е ставало в тези 10 или 14 години? Ето какво е ставало. Тежките проблеми на вероизповеданието, специално на мюсюлманското, са заварени още от времето на Жан Виденов. В един момент хората бяха изправени един срещу друг. Започнаха да донасят един срещу друг по навици от предишни години.
Един не докрай сполучлив опит за решаване на проблема чрез обединителна конференция на мюсюлманите беше направен по време на управлението на Обединените демократични сили. Тогава на тази обединителна конференция мюсюлманите изградиха своите духовни институции, които не издържаха дълго време, това е истината, и бяха разрушени през 2003 г.
Две хиляди и трета година се проведе конференция, в която тогава намиращото се в управлението на страната Движение за права и свободи грубо се намеси в проблемите на вероизповеданието. Грубо се намеси в степен, че съдът обяви решенията на тази конференция за незаконни. Затова народните представители, които говорят тук от името на Движението за права и свободи за легитимност, трябва много добре да си спомнят как завърши този техен акт – като обявен за нелегитимен, за незаконен.
Движението за права и свободи убеди Националното движение Симеон Втори да внесе закон, с който се намесиха грубо в правата на вероизповеданията въобще. Стигна се до груба намеса и в Българската православна църква, за което България е осъдена и трябва да плаща в момента, защото главният прокурор Филчев прати силите на реда, изгониха хора, включително от църкви, които не бяха собственост на Българската патриаршия и на българския Свети синод.
Споменавам го само, за да кажа следното нещо на народните представители, които ще гласуват: всеки опит държавата да се намесва в правата на вероизповеданието в услуга на една от спорещите страни свършва катастрофално. Ще свърши катастрофално и такъв опит, ако бъде направен сега.
Вследствие на незаконната конференция, която беше проведена, 2004 г. практически след атака на решенията на конференцията от 2003 г. мюсюлманското изповедание остана без легитимно ръководство. Това е истината. Всъщност оттогава досега 6 7 години има съдебни процеси, в които Движението за права и свободи грубо се намесваше и предизвика декларация на Демократи за силна България от тази трибуна. Ето я. Ето, декларацията е пред мен. Вие се намесихте тогава, за да защитите нелегитимната конференция. Шест-седем години с дела се бави каквото и да било произнасяне на съда по въпросите на вероизповеданието. Затова сте абсолютно прави да питате: защо не решихте този въпрос? Въпросът не беше решен, защото се намесиха по много груб политически начин от Движението за права и свободи.
Ще се въздържа от всякакви политически оценки защо те се намесват там, но народните представители могат да се сетят защо Движението за права и свободи е толкова чувствително към въпросите на мюсюлманското вероизповедание. Така чувствителни бяха Национално движение Симеон Втори, защото си служеха с тях – получават допълнително легитимност. В политиката, да кажем, всичко е позволено.
Сега искам да кажа следната позиция на Синята коалиция: ние сме против всякаква политическа намеса във верските дела. Всякаква политическа намеса във верските дела е противопоказна. Всеки опит политически да се реши въпросът, тоест да се застане на страната на определено решение по отношение на друга спореща страна, наистина ще доведе до това, че другата спореща страна веднага ще обвини политиците за това, че са се намесили във верските им дела.
Като ползвам само част от опита, аз се надявам, че това е част от сполучливия опит в миналото, препоръчвам следното решение, уважаеми господин вицепремиер. Вие трябва да поканите спорещите страни – двете крила, защото там са две, вече се формира и трето крило на вероизповедание, да поискате от тях текстове, те да ви дадат решението. Да се договорите, че те ще застанат зад това решение и тогава не от името на Движението за права и свободи, които са едната спореща страна, а от името на всички да се опитате да направите... (Реплика от заместник министър-председателя Цветан Цветанов.) Докладвайте го това. Тогава аз нямаше да се изказвам и да се правя на умен със задна дата. Радвам се, че сте тръгнали по този път. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплика?
Заповядайте, господин Осман.
Ремзи Осман (ДПС): Господин Костов, когато Вие бяхте премиер, вицепремиерът в момента е зад Вас, конференцията беше проведена с Ваше съдействие, но беше отменена от съда. Това намеса на държавата ли беше? Тук става въпрос законодателно да се промени текст, защото оттук нататък правителството няма какво да прави, господин Костов, Вие много добре знаете. Вие сте един добър популист, нищо друго. Правителството не може да променя закон. Законът се променя от парламента – няма президент, няма правителство.
Да, по Ваше време се опитвахте и тази конференция е отменена от съда. Защо подвеждате цялото Народно събрание? Не е така. Чест Ви прави, че в интерес на истината двамата с вицепремиера се опитахте да разрешите този проблем. Казвам го пред всички и съм го казвал, но оттук нататък не продължавайте да лъжете хората. Правителството дори да ги покани двадесет пъти, какво ще прави, ще промени ли закона? Няма кой да свика национална конференция, това е проблемът. Господин Костов, задължение на парламента е да промени закона, а не да се намесва в делата на религиозната общност. Промяната на закона не означава, че се намесва в делата на религиозната общност. Да се отпуши този проблем, а те вече да решат за представителите.
Аз съм вярващ човек, затова се притеснявам от някои неща. По Ваше време чужди секти, които никога не са стъпвали в България, получаваха подкрепата на Националната служба за сигурност от ген. Атанасов и от вашето правителство. Тези чужденци след това бяха екстрадирани. Това исках да Ви спомена, господин Костов. Колкото да Ви е притеснително, това е истината. Тези чужди секти, тези чужденци говореха срещу Движението за права и свободи. В един момент се обърнаха срещу българската държава, тогава станаха опасни и вие ги екстрадирахте, но беше много късно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика – господин Казак, заповядайте.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Костов, аз се чудя кога сините – СДС, ДСБ и Синята коалиция, узряха за позицията, че държавата не трябва да се меси във вътрешните работи на едно вероизповедание? Защото аз си спомням времена, когато сините се намесваха много явно и открито – от времето и на Христофор Събев, и на алтернативния синод на Инокентий и т.н. Заради тази намеса на сините Българската православна църква почти двадесет години живееше в пълен разкол. Законът от 2003 г. може да е всякакъв, но едно не може да отрече, надявам се, никой в тази зала – че фактически той успокои страстите и въведе ред в Българската православна църква. Останаха единствено делата в Страсбург, които се ограничиха само и единствено до искане на обезщетения.
Така че, уважаеми господин Костов, когато изразяваме тук позиции едва ли не от последна инстанция, нека не забравяме тази история и грешките, които вие допуснахте. Ако 2003 г. конференцията е била отменена, както Вие твърдите, заради някаква ефимерна, хипотетична намеса на ДПС в този казус, аз питам: през 1999 г. националната конференция защо беше отменена от съда? Заради чия намеса и кой тогава беше на власт? Нека да не си прехвърляме топката, а да оценим сериозността на ситуацията и да погледнем конструктивно и добронамерено как може да се излезе от нея. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин Божинов – трета реплика.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Костов! Това, че дадохте преди мен думата на уважавания народен представител от ДПС, ме поставя в деликатното положение – поискал репликата, да изложа същите факти и аргументи.
Когато Ви слушах, господин Костов, си записах, че новата Ви позиция е достойна за уважение, но тя е твърде различна от добре познатата ни практика, когато лицето Христофор Събев беше народен представител от ръководената от Вас парламентарна фракция и развиваше позорна разколническа дейност спрямо Българската православна църква. (Реплика на Ваньо Шарков.) Тогава Вие не само не проповядвахте тази доктрина, която изложихте днес, а го стимулирахте и това нанесе тежки последствия на традиционното българско вероизповедание.
Имаше още един свети отец, който се ползваше от Вашите протекции, който предяви претенции и получи някакво възмездие, но всичко това е в ущърб на политическите пристрастия и по-скоро на Православната църква, предизвикано от Вашите политически действия и пристрастия.
Така че новата Ви теза е достойна за уважение, но старата практика е достойна за презрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За дуплика – господин Костов.
Иван Костов (СК): Благодаря, господин председател. Очевидно някои хора не могат да излязат от митовете, които сами са си създали по време на прехода. Това е трагедията на българския политически живот. Тук се събират все по-ограничени хора, споделящи все по-митично съзнание, от което страда реалната политика.
Не съм казал, че ние сме решили въпроса. Знам много добре, че съдът отмени решението на Обединителната конференция. Знам го и казах, че не беше успешно, но няма кой да слуша. Очевидно някой трябва да си работи по неговия модел, гдето така си схваща нещата. Този човек е Ремзи Осман. Защото е арогантен, защото е невъзпитан и го е показвал тук осем години от трибуната на това Народно събрание. (Шум и реплики в ДПС.) Ако приложа критериите на господин Лютви Местан, така бих казал. Аз обаче казвам: „Той изрази своето мнение, което не съвпада с моето”.
Второ, по отношение на Четин Казак. Вижте, ето ви я завръзката на проблема. Беше депозирана протестна декларация на едната спореща страна, която в момента е Висш мюсюлмански духовен съвет. Това стана през февруари 2005 г. По този повод имаме декларация ние, от Демократи за силна България. Декларацията е по повод на това, че Европейският съд по правата на човека в Страсбург осъди България за това (за което вие казвате, че сте направили добре), че е нарушила чл. 9 от Европейската конвенция за правата на човека, който гарантира религиозна свобода. С това решение Европейският съд разреши споровете относно вашето вероизповедание. Вие не сте в час. Не сте проследили нещата или искате да забравите неща, които не са ви изгодни. След това Върховният касационен съд осъди в същата посока и вие не позволихте четири години това осъждане да влезе в действие. Това е истината! Сигурно сте чакали нещо да се промени. Сега виждаме, че не се е променило докрай. (Реплика на Четин Казак.)
Пак искам да се обърна към вицепремиера, защото не вярвам, че Народното събрание е в състояние да реши този въпрос. Все пак въпросът трябва да се реши по-инструментално. Господин вицепремиер, Вие казвате, че правителството е направило усилия. Те ще бъдат резултатни, когато има съгласие по текст на решение на проблема, който има в мюсюлманското вероизповедание, когато тези страни се съгласят, а не когато ДПС се съгласи с вас. Когато се съгласят спорещите страни, тогава ще имате и решение. Лично аз заявявам, че Вие сте в състояние по-скоро да изработите такова решение, отколкото Народно събрание предвид стила му, начина му на разсъждение, митологичните му представи и т.н. Благодаря.
Ремзи Осман (ДПС, от място): Вие сте невъзпитаният и незнаещият! Омръзна ни от Вас! За 20 години – 20 партии!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин вицепремиер! Аз няма да правя исторически преглед на събитията от последните 15 години. Няма да правя и политическа оценка, каквато направиха част от моите колеги преди мен.
Искам да ви върна към това, че днес ние обсъждаме на първо четене законопроект, който макар и да се състои само от един параграф, повдига множество юридически въпроси, а някои от тях и въпроси за конституционосъобразността на този текст. Ще направя моето изказване като юрист и като председател на Комисията по правни въпроси.
Да, колеги от ДПС, ако подкрепим това предложение – ние сме си говорили с вас и на заседанието на комисията, и допълнително по тази тема – това би представлявало категорична намеса на държавата, в конкретния случай – във вътрешната организация на вероизповеданието. Това означава, че при всички неуредени въпроси и празноти в устава на определено вероизповедание, държавата чрез Народното събрание с промяна в съответния закон, в случая Закона за вероизповеданията, трябва да се намесва.
И тук поставям въпрос, а и още по-широкия въпрос: във всички пропуснати да се уредят във времето проблеми в определен устав на определена организация, Народното събрание като законодателен орган по Конституция трябва ли да решава тези проблеми? Не, колеги! Трябва да подчертая, че не може да се смесва обективното право на вероизповедание и неговото упражняване с административната организация и функционирането на органите на управлението на вероизповеданията. Правото на вероизповедание е субективно право, записано в нашата Конституция в чл. 13, ал. 1 и ал. 2 на нашата Конституция: „(1) Вероизповеданията са свободни. (2) Религиозните институции са отделени от държавата.”
Това е предложение, по което ние, юристите от Комисията по правни въпроси, сме дали становище, че в тази си редакция този текст, предложен от колегите от ДПС, е категорично противоконституционен. Ние като народни представители, като представители на законодателната власт не следва да подкрепим такъв текст. За съжаление целият законопроект се състои единствено и само от този параграф.
Следващ аргумент. Освен принципния въпрос, че е недопустимо да се разширява намесата на държавата във вътрешните дела на религиозните общности, нормата на новата ал. 6 е формулирана твърде общо относно настъпване на непредвидени обстоятелства, водещи до прилагане на разпоредбите на действащия устав. На езика на правото това би означавало със закон да се опитваме да решаваме всички пропуски, които не са уредени до този момент в уставите на вероизповеданието.
Най-важният аргумент, колеги, който ние отчетохме при обсъждането в Комисията по правни въпроси, бе пропуснат във всички изказвания. И тук се обръщам с въпроси към колегите от Движението за права и свободи – Законът за вероизповеданията е в сила от 2 януари 2003 г. Всяко едно вероизповедание, чийто устав е имал юридически проблеми от какъвто и да е характер, е трябвало да ги съобрази в съответствие с новия Закон за вероизповеданията, още повече, че Законът за вероизповеданията има изключително либерален подход когато казва, че не следва да се пререгистрират тези, които съществуват до 2002 г., а само да се извърши предаване на делото на съответното вероизповедание от Министерския съвет в Софийския градски съд, който е задължен да извърши служебно вписване.
Така че всяко едно вероизповедание е могло да поправи пропуските в устава си, а не да изчаква години наред безкрайни съдебни процеси. След като нещо не е решено, самите вие сте имали възможност да го промените и да го решите – нещо изключително важно! Освен това, като юрист, смятам, че предлаганата промяна е некоректна и от правно-техническо равнище поради обстоятелството, че чл. 19 от Закона за вероизповеданията урежда статуса на местните поделения на вероизповеданията, тъй като вие залагате от тях да излязат предложенията и да се формира съставът на общото събрание.
Уважаеми колеги, не може да се свиква общо събрание от религиозна общност или от половината от тези местни поделения, които не са правосубектни. Принципът за съществуване на местни поделения по чл. 19 е, че не са юридически лица. Ако вероизповеданието реши неговото местно поделение да е юридическо лице, то следва да се регистрира в съответния окръжен съд.
На практика ще се получи, съгласно този проект, който вие предлагате за промяна в Закона за вероизповеданията, че за свикване на общо събрание на вероизповеданието участват неправосубектни поделения, а регистрираните по чл. 20 от действащия закон в съответните окръжни съдилища не участват във формирането на органи. Това е правен нонсенс - нещо, което е недопустимо, уважаеми колеги! Затова от Комисията по правни въпроси сме дали такова. становище
В заключение още веднъж ще маркирам, че предлаганата промяна е неприемлива, тъй като не може външен орган, включително и Софийският градски съд, както сте разписали, да участва в инициирането на управленски въпрос на което и да е вероизповедание поради обстоятелството, че има пропуснати неуредени въпроси от автономното вътрешно право на религиозните общности или съдебно решение, забележете, което не удовлетворява едната или другата страна. Не е коректно едната страна да прави предложение за промяна в закона, тъй като това предложение по някакъв начин ще обслужи едната страна в този спор.
От Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ не желаем да влизаме в спора между двете страни, не е редно! Ще се съобразим със становището на ...
Ремзи Осман (ДПС, от място): Няма две страни, това е проектозакон!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Моля за тишина и ред в залата!
ИСКРА ФИДОСОВА: ... Комисията по правните въпроси, на групата юристи от Парламентарната група на ГЕРБ с тези мотиви, които казах, и няма да подкрепим представения законопроект на първо четене. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря!
Реплики? Няма.
Няма други изказвания. Закривам дебатите.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията ,№ 054-01-71, внесен от народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак на 3 септември 2010 г.
Гласували 131 народни представители: за 34, против 28, въздържали се 69.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не се приема.
По повод приетия дневен ред днес и по-точно по т. 3 вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Република България господин Цветанов поиска на основание чл. 55 възможността за изказване в Народното събрание.
Тунчер Кърджалиев (ДПС, от място): Искам процедура за прегласуване. Отдавна вдигам ръка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Добре, заповядайте за прегласуване.
Тунчер Кърджалиев (ДПС): От една минута вдигам ръка, колеги. Просто един поглед трябва наляво.
Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, аз ви моля да прегласуваме това решение, защото в момента една религия в България – втората по големина, не съществува. Няма легитимни институционални органи, няма главен мюфтия, няма легитимни областни мюфтии, няма легитимна администрация нито на областно, нито на централно ниво. Моля ви да прегласуваме не само поради тази причина, че 1 млн. 200 хил. мюсюлмани няма да са щастливи от решението, а поради друга причина – няма други възможности за решаване на този проблем. Има две, но това може би зависи от политическата воля. Използвам и присъствието на господин вицепремиера тук – освен тази алтернатива, ако не се приеме, има само две възможности.
Едната е да направим, както е в чл. 10 по отношение на християнската религия, да фаворизираме религията – да я признаем за втора по важност в България. Но по всички личи, че няма възможности за нея, защото е пряка намеса в работата на вероизповеданията.
Втората възможност е конференцията от 2009 г. да бъде призната на втора инстанция. Няма трета възможност! Дори и харизмата, всеобхватната харизма и мощта на премиера не може да свика по какъвто и да е начин, защото законово не е подплатен, обединителна конференция. Ето затова ви моля да прегласуваме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря. Подлагам на прегласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 054-01-71, внесен от народните представители Кърджалиев и Казак на 3 септември 2010 г.
Гласували 138 народни представители: за 32, против 30, въздържали се 76.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не се приема.
За процедура – заповядайте, господин Велчев.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер! Уважаеми колеги, какво имам предвид и за какво правя тази процедура?
Откакто започна тази сесия, в медиите се появиха клевети и поръчкови лъжи, откровени поръчкови лъжи от лъжеполитици и хора с много съмнителна репутация. Тези лъжи неслучайно са отправени към личности и ръководители в партия ГЕРБ. И тъй като ние винаги сме декларирали, че ГЕРБ е партия на прозрачността, затова на основание чл. 41, ал. 2, предлагам изказването на нашия вицепремиер да бъде пряко предавано по Българското радио и телевизия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване процедурното предложение.
Гласували 115 народни представители: за 98, против 11, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието. Моля да бъдат включени камерите.
Господин Цветанов, заповядайте за изказване.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм вицепремиер и министър на българското правителство, избрано от 41-то Народно събрание.
Като министър на вътрешните работи и вицепремиер мисля, че е коректно и редно да кажа цялата истина за всичко това, което се тиражира в публичното пространство през последните две седмици. Поводът да го правя днес е, защото исках да видя кои обслужват организираната престъпност и кои политици са част от нея, защото, когато изричаш лъжи и когато не си достатъчно убедителен във фактите, обстоятелствата и предисторията на всичко, което говориш, това означава, че ти въвеждаш в заблуждение голяма част от хората и също така създаваш предпоставки за манипулиране на общественото мнение.
Съжалявам, че трябва да се върна в години, когато не съм бил роден, но ще ви кажа това, което е в хронология на всички имоти, които съм декларирал, откакто съм влязъл в политиката и откакто съм влязъл в изпълнителната власт.
Уважаеми дами и господа народни представители, правя това днес и от днес нататък няма да отговарям на организираната престъпност и тези, които я обслужват и тези, които са говорители на нея. Заявявам го съвсем отговорно.
Имотът, който предизвика най-големия медиен интерес – вилата в с. Шума. Благодаря ви затова, че стана известно това село.
През 1975 г. покойният ми баща и майка ми купуват място от 994 кв. м. Купуват го за 770 лв.
През 1982 г. получаваме право на строеж, с което започва изграждането на въпросната вила, която беше снимана.
През 1985 г., след смъртта на дядо ми, баща ми продава имот от 2800 кв. м с къща за сумата от 5789 лв. Къщата е построена със завършен вид през 1987 г.
Баща ми заболява от тежко заболяване през 1996 г. – от рак на дебелото черво – казвам го съвсем разбираемо и просто.
През 1997 г. във връзка със заболяването моите родители прехвърлят половината от вилата и половината от мястото на Цветан Генчев Цветанов.
През 2008 г. брат ми и майка ми прехвърлят всичко това на мен с цел – ние се договаряме, за имот, който ще стане по-късно, който е придобит също далечната 1955 г., аз да нямам претенции към него след смъртта на майка ми, но нека тя да бъде жива и здрава.
През 1955 г. моите родители купуват имот в София, по разбираемо за днешното състояние на регулацията – това е „Надежда” 5 част. След като е купен този имот те изграждат къща, в която ние живеем до 1973 г., след което отиваме във ведомствено жилище на Министерството на вътрешните работи в „Дианабад”, където живея и до днес.
През 1985 г. започва отчуждителна процедура по разширяването на кв. „Надежда” 2, 3, 4, 5 и 6 част. В тази отчуждителна процедура отчуждават имот – 1985 г., в който като право на обезщетение моите родители прехвърлят на сина си Цветан Генчев Цветанов двустаен апартамент, който получаваме, а моят брат взема тристаен апартамент за това, че по тогавашното законодателство той е семеен и може да се възползва да вземе по-голямо жилище.
През 1991 г. ние прехвърляме имота, в който живея и до днес, между моите родители и мен като собственик на двустаен апартамент, който е в „Надежда” 5 част.
През 1991 г. при това прехвърляне и всъщност собствеността, която се води вече на мен в „Дианабад”, бл. 3, родителите-прехвърлители си запазват правото на ползване върху целия имот, докато са живи. Това е процедура, която всеки един решава по този начин.
Имотът, който предизвика също доста сериозен интерес – на моята тъща и на моя тъст.
През 1964 г. след смъртта на родителите на моята тъща, продават къщата си в „Княжево”, защото те са потомствени софиянци.
През 1964 г. купуват апартамент в София на ул. „Сан Стефано”.
През 1997 г. родителите на съпругата ми решават да решат жилищния проблем, който имат – едно жилище. Те го прехвърлят на двете си деца – на съпругата ми и на нейния брат. Във всичко това, което ви казвам, те си запазват правото за владеене, докато са живи и здрави. Дай Боже, да са по-дълго време.
През 2006 г. братът на жена ми прехвърля неговата част на съпругата ми, като договорката е във връзка с това, че той работи в провинцията. Ние сме в постоянен контакт с родителите на жена ми, ние поемаме ангажимента да се грижим за тях, за техните старини и при всяка една необходимост, когато имат необходимост от своите деца.
Поземлен имот – при доброволна делба между дядовците, от фамилията на баща ми получаваме около 60 дка. Аз и брат ми като наследници получаваме 20 дка от този поземлен имот, който е разделен с доброволна делба, с която аз придобивам правото да ползвам 10 дка.
Апартаментът, който е закупен от моята тъща и моя тъст през 2006 г., се намира на бул. „Г. М. Димитров” и е закупен през 2006 г. за сумата от 26 300 лв. Същата година просто по не искане от нашата страна да бъде купуван и гараж, те се отказват – гаражът тогава струва 7000 лв. На следващата година те купуват гараж, стойността на който вече е доста по-завишена на 16 500 лв.
Според мен, това, което е важно да се говори, е, че този апартамент е 62 кв. м. Този апартамент е вторият придобит имот на родителите на моята жена от 1964 г. до 2006 г.
Това, което също е важно да се знае, е, че родителите на моята съпруга си запазват правото, докато са живи, да имат безвъзмездно право на ползване върху имота, който е дарен на моята голяма дъщеря.
Уважаеми дами и господа народни представители, през 2008 г. аз съм на 45 години, с 26 години трудов стаж. Купувам апартамент, който е на стойност 130 хил. лв., които се превеждат кешово, по банков път на фирмата. Това може да стане известно и ясно по банковите преводи (реплики от КБ), които са направени и които пари са отишли към фирмата, от която съм купил имота. Има извлечение за това нещо от банката, когато са постъпвали, всички банкови сметки на моето семейство и на родителите на моята съпруга. Тези преводи се извършват от 17 октомври 2008 г. до 22 октомври 2008 г. Разликата, която не достига за купуването на целия имот, който е от два апартамента – единият апартамент е с ипотека, чийто договор за ипотечен кредит е в размер на 59 хил. евро, който по разплащателния план за погасяване е за 360 месеца – това означава 30 години.
Разбира се, възниква въпросът как за 26 години трудов стаж съм си позволил да си купя апартамент за 130 хил. лв.? Естествено, че възниква въпросът да докажа своите доходи.
Уважаеми дами и господа народни представители, аз ще представя пред вас данни от всички институции, всички учреждения, в които съм работил. Доходът, който ще ви представя, е за периода от 1 януари 2004 г. до 31 декември 2009 г. Той е в размер на 362 хил. лв.
Ще започна да давам разбивка, за да няма спекулации и с тази тема:
– От Министерски съвет, за периода от който съм вицепремиер и министър на вътрешните работи, съм получил 20 хил. 463 лв.;
– Като избран за народен представител, преди да стана вицепремиер и министър на вътрешните работи, съм получил 2 хил. 302 лв. Всичко това е с удостоверения, които са дадени от съответните счетоводства на тези институции;
– От Политическа партия ГЕРБ са ми възложени функции за управление и контрол за периода 2007–2009 г., за което съм получил – 32 хил. 60 лв.;
– От Сдружение „Граждани за европейско развитие на България” за периода 2006–2009 г. съм получил 41 хил. 584 лв.;
– От Столична община от периода, в който съм бил и съм имал правоотношения с нея, съм получил 50 хил. 370 лв.;
– От Министерство на вътрешните работи за периода 2004 г. и при напускането ми м. октомври 2005 г., за година и десет месеца, получил съм и обезщетението, тук влизат и неизползвани платени годишни отпуски – 46 хил. 378 лв.
Моята съпруга, която работи – от момента, в който аз я познавам, за периода 2004–2009 г. е получила 99 хил. 13 лв.
Въпросите, които бяха поставени и дискутирани и от депутати от други парламентарни групи, освен БСП и независимите, бяха: какъв е хонорарът и какви са консултантските, които аз съм получил?
Ще ви дам какви са предметът на дейност и сумата, която съм получил.
Първият е от 2007 г. – „Заключения относно системите за контрол и наблюдение, сигурност и охрана на офис-сграда. Информация относно нивото на престъпността в страната през годината” – получени са 14 хил. лв.;
През 2008 г. – „Режим на пребиваване на чужденци в България. Ниво на престъпността в България и мерки за сигурност и борба с престъпността. Осигурените и предвидените от държавата инструменти за защита на гражданите” – 7 хил. лв.;
През 2009 г. – „Ниво на сигурност в България, данни за криминогенната и организирана престъпност. Приоритетите, свързани със сигурността на инвестициите в България, и препоръки за защита на инвестициите” – 19 хил. лв.
Това, което също е важно да се знае. Родителите на моята съпруга продават имот след смъртта на баба й и дядо й в Габрово – къща за 10 хил. лв. При намеренията да инвестират в недвижим имот или да градят нещо ново, но при тези скъпи цени, получаваме договор за дарение от родителите на моята съпруга в размер на 30 хил. лв., които са част от парите, които са вложени в обзавеждането и ремонта, който е извършен на вилата в с. Шума.
Понеже възниква въпросът: как така едни пенсионери могат да имат подобни доходи? Аз ще дам само срока, за който ще тече проверката, и за която аз трябва да представя своите данни – това е периодът от 2004 до 2009 г. Тъстът ми, да е жив и здрав, на 75 г. е в момента, само мога да ви кажа, че от 1994 г. е в частния бизнес. Не е бизнесмен с големи доходи и от 1996 г. е пенсионер, но продължава да работи в частна фирма. Доходите, които е получил за този период, за който ви казвам, са 82 хил. 338 лв., без пенсията – нито неговата, нито и на неговата съпруга, моята тъща.
Това, което има от приходи от продажбата на къщата и от други продажби, които са на един автомобил „Опел корса” за 3 хил. лв., общо сумата за този период става 96 хил. лв. Апартаментът, който купуват през 2006 г. е на стойност 46 хил. 850 лв. Мога да заявя, че всичко това, което ви го представям, са документи и факти, които са събрани в тази папка (показва папката) и ще бъдат представени на съответните компетентни органи от данъчните служби.
Уважаеми дами и господа народни представители! Много е важно, когато човек влиза в политиката, да знае – с какво влиза и когато излиза – с какво ще излезе. Аз ви показвам какво е имал Цветан Цветанов в хронологията на събитията и неговите имоти от периода, в който съм се родил на този свят. А имотите, за които ви говорех са от 1955 г., 1976 г., 1964 г. Да, позволил съм си да купя апартамент на 46 г. за 130 хил. лв., при доход за периода от 2004 2009 г. – 362 хил. лв.
Мога да ви кажа също, че с тези 26 г. трудов стаж, аз не говоря за старите възнаграждения, които съм получавал, но съм работил винаги в системата на МВР (реплики от КБ) и всички доходи ги има във финансовата служба на ведомството, в което съм в момента.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми политици! Когато ставате говорители на част от организираната престъпност и се търси възможност да се дестабилизира страната и Сектора за сигурност, ви уверявам в едно. Мога да ви заявя, че ще продължим по същия начин и това, което е важно за обществото, е, че днес не говорим за отвличания, днес не говорим за убийства, а говорим за техните разкривания, днес не говорим за „октопода”! (Ръкопляскания от ГЕРБ). Това, което наблюдавам през последните две седмици, откакто беше заявено от депутата Красимир Велчев, от началото на тази пленарна сесия, явно „октоподът” действително много сериозно се е впил с всичките си пипала във всички структури, дори и в българския парламент. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Надявам се, че всеки един, когато говори, нека все пак да се съобразява с фактите и историята на всеки един имот. Недейте да заставате на това, което е публично за всеки един гражданин и това, което декларират както министрите, така и депутатите. За мен е важно, когато говорим и когато спорим по тази тема, да ви помоля, всеки един, който иска да прави коментар за имотите на Цветан Цветанов, който днес ви ги представи, да попълни тази декларация (показва декларацията), която е попълнил и Цветан Цветанов и е дал пълната си прозрачност за всички банкови сметки, за всички преводи и за всичко, което имам налично като имот, и периодът, който ще бъде проверен от 2004–2009 г.
Знам, че има много клакьори. Знам, че има много хора с други подбуди, влизайки в политиката или седейки в политиката толкова дълго време. Аз ви уверявам, че когато станах депутат и когато изграждахме структурите на Политическа партия ГЕРБ, сме се водили само от едно-единствено – да спрем порочните практики, да има прозрачност и да спрем тези манипулации и спекулации, които ги наблюдаваме в последно време.
Уважаеми дами и господа народни представители! Тук искам да отправя една огромна благодарност към всички тези депутати, които не взеха страна, всички тези депутати, които подкрепят действията в борбата срещу организираната престъпност и тук изключително много се гордея с Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, с подкрепата, която получаваме от Политическа партия „Атака”. Това, което получавам частично и от депутати от „Синята коалиция”. Защото имаше разминаване в позицията и неясна позиция за това – има ли „октопод”, има ли борба срещу него, и дали някой става част от пипалата на този „октопод”, който искаме да бъде прерязан? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Единственият начин България да бъде по-добра, в България да има сигурност, в България да има чужди инвестиции, България да има възможност да се възползва от европейската солидарност – това е само едно-единствено нещо, което трябва всеки един да направи, а това е: да подкрепяме всички действия, свързани с организираната престъпност, и да не ставаме говорители на организираната престъпност, защото това е пагубно за страната.
Всеки един от вас като политик, пак повтарям, попълнете си тази декларация (показва документ)! Дайте възможност да имат допуск компетентните органи! Излизайте и говорете, но винаги се придържайте към това: когато задавате въпроси, ако днес не ви се задават на вас, вие трябва вътрешно да сте си отговорили на подобни въпроси към самите вас. Вие не сте направили това, защото сте се прикривали дълги години зад политическия имунитет. Видях в един ежедневник само преди няколко дни, видях бореца за правда – господин Мерджанов, бореца за правда – господин Станишев, с осъдения на първа инстанция Марио Николов за пари от европейските фондове и начина, по който са се отчитали на бившия министър на вътрешните работи, който е бил другарят, както се пише в писмото, Румен Петков. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Няма нещо, от което да се притеснявам, но вие сте хора, които когато задавате въпроси, поне се придържайте към едни норми на поведение. Надявам се, че парламентът ще отчита повече за неговата дейност – на приетите закони, които са в интерес на обществото и на България като страна-членка в Европейския съюз. Защото във всичко това, което изговорихме последните няколко дни, пропуснахме един от важните законопроекти, които бяха приети – за Министерството на вътрешните работи, а това е влизането ни в Шенген, законодателството, което да кореспондира с европейското и действително да вървим към модернизация на Главна дирекция „Криминална полиция” и да подобрим работата и взаимодействието между структурите на Гражданска защита и Пожарната.
Уважаеми дами и господа народни представители, днес от трибуната на Народното събрание, като депутат, избран в 41-то Народно събрание, и като мои работодатели – като депутати, и аз като вицепремиер и министър на вътрешните работи, днес приключвам темата да давам каквито и да било обяснения на организираната престъпност или техните говорители! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Но, аз бях длъжен да отговоря на моите работодатели – народните представители, но недейте да смятате, че това е отговор на клакьорите и говорителите на тези, които са извършвали рекет, изнудвания, поръчвали са и правили убийства – това няма да стане!
Цветан Цветанов и Министерството на вътрешните работи ще работят само и единствено водени от интереса както на Народното събрание, така и на обществото, така и на страна – членка в Европейския съюз – да защитим интереса и да дадем възможност България действително да бъде променена след тази апатия, тази деградация през тези 20 години, когато всички вие – политическите партии, били в Народното събрание, правихте политики, правихте се на хрисими, а всъщност доведохте страната до това, което днес имаме като наследство, и до това, за което полагаме максимално неимоверни усилия да се борим срещу него.
Знам, че целта за всичко това, което вие говорите – като говорители на организираната престъпност сте водени само от едно – запазване на статуквото. Българското правителство и парламентарните групи, които казах, че подкрепят българското правителство, в това число и някои от независимите депутати, аз ви уверявам, че това правителство ще продължи по този начин и няма да се поколебае от каквито и да било моменти за дестабилизация, което бихте могли да направите или да предизвикате.
Това са папките и това е прозрачността на Цветан Цветанов. (Показва папки.) Нека всеки един, когато говори, да излиза с подобен набор, защото днес вие ме върнахте в моите детски спомени и ме върнахте с носталгия към моя баща. Благодаря ви. (Депутатите от ГЕРБ стават прави. Бурни и продължителни ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение ли, господин Петков?
Колеги, процедурата не е завършила, моля, заемете местата си – по правилник имаме право на лично обяснение в рамките на 2 минути.
Румен Петков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз за съжаление не случих на имотни родители и тъстове – имам един апартамент. Много е хубаво българските граждани да чуят, че за няколко години, в които е управлявала предната тройна коалиция, за разлика от сегашната тройна коалиция, български гражданин може да се сдобие с 340 хил. лв. доходи, защото това е признак за един висок стандарт, който е осигурила властта.
Не знам какво има в онази папка, но това са обществени поръчки (показва документи), които фирмата „Ти Ви Би” е получила за над 20 млн. лв. в периода от 2004-2005 г. досега.
Аз не знам кой какви писма и кой какви пари е давал, аз пари не съм взимал (смях и оживление в ГЕРБ), нито от чужди фондации, нито от каквито и да са консултации. (Смях и оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата.
Румен Петков: Важно е да знаем кой е бил консултираният? На този въпрос не чуваме отговор. Чуваме една…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Петков, имаме специална точка, където ще можете да ги засегнете и да получите обяснение.
Румен Петков: Аз много се надявам, че няма да избегнем точката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма да избегнем точката.
Румен Петков: Цената на апартаментите, придобити през 2006 г., е тук в тези 20 милиона, защото ако можем всички да си купим апартаменти на тези цени, аз нямам никакви колебания, че ще има хора, които ще го направят и в тази зала. (Реплики от ГЕРБ.) Но, да се твърди по този циничен начин, че някой писал писма и някой давал пари, без това да е доказано, това не отива на тази зала, може би отива на автора на твърденията, но не отива на тази зала. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
А за срещите е добре да знаем кой, кога и с кого се е срещал. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обявявам тридесет минути почивка.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Продължаваме следващата точка от дневния ни ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Вносители са народните представители Михаил Миков, Любен Корнезов и Мая Манолова. Законопроектът е внесен на 15 септември 2010 г.
Има представен доклад от Комисията по труда и социалната политика, с който ще ни запознае народният представител Светлана Ангелова.
Госпожо Ангелова, заповядайте за процедурно предложение.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин председател, предлагам на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в разискванията по тази точка да бъде допусната в пленарната зала госпожа Христина Митрева - управител на Националния осигурителен институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 73 народни представители: за 71, против 1, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Процедурното предложение е прието.
Моля квесторите да поканят госта.
Заповядайте за процедура, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, хубаво е, че идва госпожа Митрева. Правителството я бута навсякъде да определя политиките, макар че тя е шеф на една институция, която трябва да изпълнява политиките на правителството. Обаче тя си е избрала такава роля, да си я играе.
Молбата ми, уважаеми господин председател, е да се обадите на министъра, който да заяви правителствената позиция по законопроекта. (Реплики от ГЕРБ.) Ако може, да заповяда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков да бъде поканен да присъства на обсъждането министърът Тотю Младенов. (Реплики от народния представител Мая Манолова.)
Гласували 87 народни представители: за 32, против 47, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на
Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-74, внесен от народните представители Михаил Райков Миков,
Любен Андонов Корнезов и Мая Божидарова Манолова
на 15 септември 2010 г.
Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 29 септември 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-74, внесен от Михаил Райков Миков, Любен Андонов Корнезов и Мая Божидарова Манолова на 15 септември 2010 г.
На заседанието присъстваха госпожа Христина Митрева, управител на НОИ, госпожа Антоанета Ганчева – главен актюер на НОИ, и госпожа Лариса Тодорова – началник на отдел „Трудово право и обществено осигуряване” в Министерството на труда и социалната политика.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Мая Манолова, която подчерта, че той допринася за изпълнението на предизборните обещания на Политическа партия ГЕРБ в областта на пенсионната система.
Законопроектът предвижда увеличение на размера на добавката от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалия съпруг или съпруга от 20 на сто на 25 на сто от 1 януари 2011 г., вместо от 1 януари 2012 г. Не се предвиждат други промени в действащия график за увеличение размера на добавката до 40 на сто от 1 януари 2015 г.
Предложението се мотивира с предвидените в Конституцията на Република България задължения на държавата да проявява особена грижа и защита за възрастните хора и в частност за възрастните без близки. Според вносителите изтеглянето на увеличението на добавката от пенсията или сбора от пенсиите на починалия съпруг ще има позитивен ефект върху доходите на самотните възрастни и ще намали негативните ефекти от икономическата криза. Приемането на законопроекта преди края на текущата година ще допринесе за осигуряването на финансови средства за неговото прилагане.
На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 3 от Кодекса на труда, законопроектът е изпратен за становище от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Националния съвет за тристранно сътрудничество и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. Получени са становища и финансови разчети от всички институции, както и становища от Националния съвет за тристранно сътрудничество, КНСБ и КТ „Подкрепа”, които не подкрепят законопроекта.
В хода на дискусията специално внимание бе отделено на характера на добавката от пенсията на починалия съпруг/съпруг, като бе подчертано, че по своята същност тя е вид социално плащане без осигурителен принос. Изтъкната бе необходимостта от усъвършенстване и оптимизиране на социалните плащания и по специално тези, които целят подкрепа на доходите на възрастните, в частност на самотните възрастни хора.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 6 гласа, „против” – 6 гласа, и „въздържали се” – 6 гласа, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-74, внесен от Михаил Райков Миков, Любен Андонов Корнезов и Мая Божидарова Манолова на 15 септември 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря Ви.
Няма доклад на Комисията по бюджет и финанси, която е подпомагаща.
От името на вносителите има думата народният представител Михаил Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! С уважаемите народни представители Корнезов и Манолова сме внесли едно съвсем скромно предложение за подобряване, даже не за подобряване, а за компенсиране на това, което се случва с българските пенсионери.
Каква е ситуацията сега? След изборите през 2009 г. правителството на ГЕРБ, което преди изборите даваше като политическа партия светли обещания, и вие сте ги давали по срещи с избиратели, реално замрази доходите на пенсионерите, въпреки че в края на 2009 г. имаше решение на НОИ за тези добавки. Тогава министърът Младенов, отсъстващият министър Младенов, се похвали с тази работа. Тези хора бяха излъгани от правителството или от НОИ. Не може иначе да се обясни защо след като беше обявено, че се увеличават вдовишките добавки, след това тази работа не се случи. През месец септември 2009 г. правителството излъга тези хора.
Ние като една конструктивна опозиция, разбирайки затрудненията на правителството, изчакахме доста време. В същото това време какво се случи с инфлацията? По данни на Националния статистически институт годишната инфлация само за месец септември 2010 г. спрямо месец септември 2009 г. е 3,6%. Няма да изброявам как са се увеличили цените на хранителните стоки, на издръжката на живота. Няма да коментирам ефекта, който изпитват тези хора. Само ще ви кажа, че става въпрос за около 700 хиляди души или по-точно – 691 хиляди пенсионери, които получават тези добавки.
Тази добавка е една компенсация на хората, които получават част от пенсията на починалия съпруг, съответно разходите, които имат да поемат сами в домакинство, са се увеличили от инфлацията.
Уважаеми дами и господа, за следващата 2011 г. прогнозата е около 7% обезценяване на пенсиите. Колегите от Синята коалиция наскоро оповестиха този факт – 7-процентно обезценяване на пенсията, не само на добавките към тях!
Понеже ние се отнасяме с разбиране към невъзможността на правителството да организира приходната част в бюджета, в която да компенсира постоянното обедняване, то ние сме направили едно съвсем скромно предложение – от 1 януари да се увеличат добавките на вдовишките пенсии. Това е нещо, което вие обещавахте, пак казвам, не преди изборите, а след изборите! Казахте – пенсиите няма да се увеличават, но вдовишките пенсии – майка и баща! Като много други работи, и по този въпрос излъгахте тези 691 хиляди души.
За колко пари става въпрос? Едно минимално увеличение на тази 5-процентна добавка, която, уважаеми дами и господа, измерена в реални цифри, е 2-3 лева на човек. Два-три лева на човек! Толкова ли е закъсала държавата, толкова ли не можете да се справите с приходната част, че по отношение на тези 691 000 самотно живеещи български граждани – голяма част от тях, може би около 50 000, няма да получат и енергийни помощи тази година с оглед промените в Правилника за енергийните помощи – да не може държавата да им даде, макар и символичен размер на месечното увеличение на добавките?
Аз знам, че госпожа Митрева, която напоследък се изявява като видна политическа фигура на кабинета, ще ни обясни тук от кол и въже как това не може да стане. Само че работата на НОИ е да изпълнява политиките на правителството, а не да формира политиките на правителството. Работата на НОИ е да си върши работата като изпълнителна агенция, а не като политически орган, което напоследък се наблюдава най-вече от шефа на тази агенция.
Уважаеми дами и господа, става въпрос за една категория лица, които в условията на криза най-тежко понасят обедняването. Мисля, че дори в името на елементарния популизъм, който често се използва от министър-председателя, от отделни министри, си струва към тези хора да бъде направен някакъв жест. Аз разбирам вашата проста сметка, че към края на следващата година тези хора значително ще са намалели от това, че сте им ограничили енергийните помощи, от това, че по никакъв начин не са компенсирани доходите, от това, че голяма част от тях по физиологични и житейски причини няма да бъдат в отношение с Националния осигурителен институт.
Мисля си, че вие можете да опровергаете нашата представа за едно цинично отношение към хората от третата възраст с едно гласуване. Пак казвам, ако всичко, което обещава министър Дянков, се случи на една трета, тези скромни средства, които са необходими за елементарно компенсиране... Колегите от Синята коалиция прогнозират 7-процентна реална обезценка на пенсиите, ние говорим за 5-процентно увеличение на добавките в повечето случаи на самотно живеещите или така наречените вдовишки пенсии. Става въпрос за една категория лица, при които няма цветове. Те не са нито от БСП, нито от ДПС, нито от ГЕРБ, нито от Синята коалиция. Това са хората, които живеят най-тежко в условията на криза. Сега е моментът вие да покажете отношение към тези хора с вашето гласуване.
Благодаря Ви, господин председател. Аз вярвам, че всички парламентарни групи ще подкрепят този акт, това отношение към тези 691 000 български граждани. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания?
Заповядайте, госпожо Спасова.
Емануела Спасова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Много се спекулира с темата за нашите предизборни обещания и за това как лъжем хората и какво правим всъщност след като сме дошли на власт.
Сега, първо, ще ви кажа какво точно е записано по тази тема в раздела „Социална политика” на нашата предизборна програма: „Повишаване на добавката към пенсията на самотните пенсионери от 20 на 40 на сто от пенсията на починалия съпруг/съпруга за около 600 000 пенсионери”.
Когато ние влязохме в този парламент, в Кодекса за социално осигуряване беше записано, че тази добавка е 20%. С промени в Кодекса за социално осигуряване, съгласно чл. 84, който действа към този момент, пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбор от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга в размер, както следва: до 31.12.2011 г., тоест до края на следващата година – с 20 на сто; за цялата 2012 г. добавката става 25 на сто; за 2013 г. добавката става 30 на сто; от 1.01. до края на 2014 г. – 35 на сто; и от 1.01.2015 г. – 40 на сто.
Тоест, ние сме изпълнили и в сега действащото законодателство това си предизборно обещание и сме направили времеви график как тази добавка ще бъде вдигната. Да, ние имахме намерение и беше внесено като текст, имахме желание от 1 юли 2010 г. добавката да стане 25%.
Но, когато сте чели нашата предизборна платформа, беше хубаво да я прочетете докрай, защото отново ще цитирам, накрая на нашата програма е записано: „Настоящата Програма на Политическа партия ГЕРБ за европейско развитие на България, е отворена рамка и би била възможна за реализиране при запазване на основните фактори за макроикономическа стабилност от България. В случай на продължаване на негативни тенденции в икономическо и социално отношение, програмата подлежи на последваща актуализация, която ще отрази новите реалности”.
В предложения законопроект на тримата народни представители от Коалиция за България се съдържат и действащи текстове от Кодекса за социално осигуряване – в настоящия момент. Ако започнем да сравняваме действащия текст, който, пак повтарям, гласувахме в това Народно събрание, и текста, който е предложен, ще тръгнем отзад напред.
Това, което сме гласували и в момента действа, е, че за 2015 г. тази добавка ще е 40 на сто. Това, което предлагат сега вносителите, е тя да бъде 40 на сто. Не виждам разлика.
За 2014 г. действащият текст е тази добавка да е 35 на сто. Тяхното предложение е да е 35 на сто.
За 2013 г. действащият текст, който ние гласувахме и приехме, е тя да е 30 на сто. Тяхното предложение е тя да е 30 на сто.
За 2012 г. действащият текст е тази добавка да е 25 на сто. Тяхното предложение е тя да е 25 на сто.
Единствената разлика е за следващата година, където ние запазваме тази добавка в размер на 20 на сто, а те предлагат да стане 25 на сто.
С това подробно цитиране на цифри и години само исках да заявя, че ние изпълняваме тези ангажименти, които сме поели. Отлагането на плащането на това увеличение – за едни малко, за други много, беше прието в пакета с антикризисни мерки.
Така че апелирам да не подкрепяте предложението на народните представители от Коалиция за България. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Господин Миков, заповядайте.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо Спасова, аз въобще не говоря за вашите предизборни обещания. Там кой се излъгал – излъгал, кой гласувал – гласувал. Да си чака реда за следващите избори. (Оживление и реплики от ГЕРБ.)
Аз говоря за следизборните ви приказки. През м. септември 2009 г. министър-председателят Борисов казва, че в момента всеки получава 20% от пенсията за възраст и осигурителен стаж на починалия. Двойното увеличение – 40%, обаче няма да стане веднага, а с по 5% за всяка от следващите 4 години!
„Така от 1 януари 2010 г. – казва министър-председателят Борисов – преживелият пенсионер ще вземе 25% от пенсията на починалия съпруг.”
Това предлагаме и Вие правилно сте прочели, че ние не обещаваме светлото бъдеще за пò, пò, пò догодина – като пенсионната реформа.
Представете си, тогава госпожа Митрева, като заместник на господин Младенов, казва: „Само за увеличението им с 5% са нужни 104 млн. лв.”. Госпожа Митрева в качеството й на заместник-министър.
Така че ние не обсъждаме 2015-2020-2030 г.! Ние обсъждаме как хората да изкарат тази зима и догодина, тези 691 хиляди! Каквото и да говорите, става въпрос за пренебрежимо малко средства, за 691 хил. души!
Иначе ще направите така, че тези хора да говорят, че министър-председателят ги е излъгал след изборите – не преди изборите! Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Втора реплика?
Госпожо Манолова, заповядайте.
Мая Манолова (КБ): Госпожо Спасова, аз имам един конкретен въпрос към Вас: Вие и Вашите колеги от вашия избирателен район, когато посещавахте предизборните събрания и имахте срещи с хората, какво им казвахте? Че евентуално ГЕРБ ще изпълни своите предизборни обещания някога в следващ мандат, ако спечели пò следващи избори?!
Искам да Ви кажа, че Вашите колеги от Кюстендил, предполагам, че и Вашите колеги от други избирателни райони (реплики от ГЕРБ), казваха просто и ясно на пенсионерите: „Ще увеличим вдовишките пенсии с още 20%”. Това говореха – не обясняваха как започва и как завършва предизборната програма.
Не знам колко от пенсионерите са я прочели, но всички са чули това, което говорехте, а вие говорехте, че ще увеличите във вашето управление с 20% вдовишките пенсии! Не в някое следващо!
Вашите намерения евентуално да управлявате още 30 години и да разсрочите обещанията си някъде далеч във времето може би устройват вашето говорене, но не устройват хората.
Искам само да ви цитирам изследването на „Евробарометър” от днес, според което една трета от българските граждани са под прага на бедността и в резултат от вашето управление (реплики от ГЕРБ) за последната една година България е на трето място по най-бързо обедняващи европейски страни! А сред тези обедняващи хора, които са под прага на бедността, най-вече са пенсионерите – 700 хил. български граждани, които вие излъгахте нагло!
Не ви прави чест от тази трибуна да обяснявате как завършвала вашата предизборна програма! А тя завършвала, видите ли, че това, което обещавате, може и да се случи, ама може и да не се случи! Срамота е да говорите тук, от това място, на българските пенсионери, при положение че доходите им по време на вашето управление са замразени, инфлацията расте, цените растат и хората обедняват! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова.
Трета реплика? Няма желаещи.
Дуплика – заповядайте.
Емануела Спасова (ГЕРБ): Уважаема госпожо Манолова, не знам какво са Ви говорили Вашите избиратели на срещите, но знам – в моето приемно време. Аз съм от 23 МИР. От район „Лозенец” най-вече хората, които посещават приемната ми в понеделник и в четвъртък, има много възрастни хора, идват и казват, че те разбират каква е ситуацията в момента в страната; казват, че те също искат по някакъв начин да се чувстват отговорни и съпричастни с проблемите. Никой не е дошъл да изразява някакво недоволство и някакви катаклизми, които вие вещаете. (Реплика от народния представител Ангел Найденов.)
Господин Миков, моля Ви, не се притеснявайте за рейтинга и за това какво мислят хората за министър-председателя. Те го изразяват всеки ден.
Румен Такоров (КБ, от място): Утре се събират в 11,00 ч. – иди и им кажи там!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заявка за изказване.
Доктор Костов, имате думата.
Цветан Костов (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлаганата промяна в Кодекса за социално осигуряване не е нова и оригинална разработка на колегите от БСП.
Михаил Миков (КБ, от място): Нямаме претенции!
Цветан Костов: Преди една година ние, от Синята коалиция, внесохме аналогичен проект, чиято съдба е известна. Не сме ревниви и дори се радваме, когато наши идеи добиват популярност и получават подкрепа и развитие.
Ако има нещо безспорно в обсъжданата днес тема, то това е, че самотните и стари хора спадат към най-уязвимите социални групи и много голяма част от тях живеят на ръба на физическото оцеляване. В този смисъл отлагането на приемането на предлаганата от колегите поправка би било пагубно за много от тези хора, защото и през 2011 г. на фона на замразените пенсии инфлацията ще изяжда част от техните и без това мизерни доходи. Мисля, че днес условията за финансово обезпечаване на тази мярка са по-добри отколкото преди една година. Имам предвид очакваните от правителството по-високи приходи в Националния осигурителен институт.
Обръщам се към вас, колеги от мнозинството, с апел да подкрепите внесения законопроект. Това би било още един акт на съпричастност и подкрепа, след предлаганото от вас отпадане на тавана на обезщетенията за безработица, към още една категория много, много сериозно засегнати от икономическата криза хора. Вярвам, че обществото ще оцени по достойнство един такъв акт. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на д-р Костов.
Реплики? Няма.
За изказване – народният представител Дарин Матов.
Дарин Матов (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема колежке Спасова, аз също имам приемни дни в моя избирателен район – 15. многомандатен избирателен район – Плевен. Знаете ли какво ми казват пенсионерите, които идват при мен? Когато им обяснявам, че в момента се намираме в криза и няма пари в Националния осигурителен институт за допълнителни възнаграждения или увеличение на пенсиите, те казват: „Да, разбираме Ви, прав сте.” Обаче преди да си тръгнат, стигат до вратата и казват: „А случайно да имате да ми дадете 5 лева, за да си купя един хляб и билетчето, с което да се върна във вкъщи?” (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, темата за доходите на българските пенсионери е от най-болезнените през последните 20 години, защото през този период те бяха подложени наистина на геноцид. Сегашните пенсионери поеха голяма част от тежестта на прехода, който, изглежда, за тях все още не е приключил. След като през тези 20 години българските пенсионери бяха притиснати до стената с най-ниски доходи сред населението, необходимо ли е сега да понесат и тежестта на кризата, която се стоварва с цялата си сила върху тях? Смятам, че самотните пенсионери са по-уязвими в сравнение с останалите пенсионери, които не са загубили своя спътник в живота.
Вярвайте ми, аз знам какво е да загубиш родител, който си е отишъл от този свят, след като е получил само няколко пенсии. Знам и какво е да останеш с един родител, който трябва да преживее самотата между четири стени и на всичкото отгоре да получава минимална пенсия, която инфлацията изяжда.
Искам да попитам вас, народните представители, имате ли родители пенсионери и ако да, как ще им обясните защо добавката за пенсия няма да се реализира от 1 януари 2011 г., а според вас от 1 януари 2012 г.? Ако обаче дотогава правителството не реши нещо ново, не вкара в парламента нещо ново и то бъде гласувано чинно отново от вас. Да не говорим, че голяма част от българските граждани, на които предстои пенсиониране през 2012 г., ще вървят след реформата и няма да могат да се пенсионират в близките две години. Казвам това във връзка с увеличаване на трудовия стаж на гражданите, на които предстои пенсиониране.
Смятам, че българските пенсионери са едни от най-дисциплинираните и най-коректните данъкоплатци. От моята майка знам, че когато си получи пенсията, първата работа за нея е да отиде да си плати тока, водата, телефона и данъците и ако все пак остане нещичко, да си купи лекарствата, които са й необходими всеки месец. Ако наистина остане нещо или аз й дам, да може да си купи поне хляб, с който да се храни.
Уважаеми господа, ако някакви минимални суми за увеличаване на добавките още от 1 януари 2011 г. наистина ще утежнят бюджета на Националния осигурителен институт, мисля, че това ще бъде компенсирано от увеличаването на осигурителната тежест с 1,8%.
Понеже говорихте, госпожо Спасова, за предизборни обещания, вие и там дадохте едно предизборно обещание – с 5%, или както казваше един мой колега, до 5% да се намали осигурителната тежест по време на управлението. Видя се, че това обещание не издържа още първата година.
Призовавам всички колеги да гласуват за предложението на колегите от Коалиция за България, за да не се налага да обясняваме на нашите родители как да преживяват оттук-нататък, как да преживеят тази студена и тежка икономическа зима 2011-2012 г., която ни предстои. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване – д-р Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, нашата парламентарна група ще подкрепи предложението на колегите от Коалиция за България. Ще подкрепим това предложение, не само защото още в края на миналата година, когато обсъждахме, д-р Костов, бюджета на държавното обществено осигуряване, ние предложихме схемата, която колегите от ГЕРБ бяха обещали в предизборната си платформа.
Искам да се спра много накратко на една малко по-различна страна на този проблем. Няма да се спирам на въпроса дали трябва да се изпълняват предизборните обещания, или не трябва да се изпълняват, или трябва да се изпълняват по начин, по който не е предварително заявено. Отговорът на този въпрос отдавна е известен. Няма да се спирам и на въпроса, че българските пенсионери, особено тези, които по силата на съдбата са останали сами в края на жизнения си път, заслужават тези проценти, за които говорим. Няма да се спирам на това, че става въпрос и за осигурителен принос някъде във времето. Искам да се спра на въпрос, който е изключително актуален, когато се предлагат решения в посока на увеличаване на разходите.
Уважаеми колеги, тези 5% на практика в рамките на една календарна година означават 90 милиона лева разходи. Аз нямам нищо против да приемем една такава постановка, каквато предлагат колегите от БСП, но искам да посочим приходите – откъде ще дойдат тези пари. Могат да дойдат от увеличение на приходите или от намаление на разходите. В противен случай от тази трибуна ще продължим да си задаваме въпроса: защо увеличаваме дефицита в бюджета на държавното обществено осигуряване?
На мен ми е омръзнало да отговарям на този въпрос, защото много малко хора знаят отговора. Когато предлагаме увеличаване на разходните параметри на който и да е бюджет, тогава ръкоплясканията и подкрепите са най-лесни. Тогава синдикалните организации и нашите приятели от съсловните организации подкрепят разходните политики. Когато обаче предлагаме увеличение на приходите, тогава позициите се сменят.
Уважаеми колеги, затова когато предлагаме такова решение, нека го приемем по начина, по който го предлагате, но когато обсъждаме бюджета на държавното обществено осигуряване и държавния бюджет, да посочим приходоизточниците. Това е най-важният въпрос, защото в противен случай ще продължим да говорим за дебалансиране на приходи и разходи в бюджета.
С тези няколко обяснения, които според мен са необходими при обсъждането на такъв законопроект, потвърждавам намерението на нашата парламентарна група да подкрепи предложения от колегите законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към д-р Адемов? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Разбира се, че днешният разговор по предложения от нас законопроект всъщност е разговор по изпълнение на предизборните обещания на ГЕРБ. Защото както и да го увъртат управляващите, това, с което те спечелиха гласовете на пенсионерите, беше обещанието за увеличаване с 20% на вдовишките пенсии и с 50 лв. надбавки на пенсиите на възрастните хора над 75-годишна възраст. (Реплики в ГЕРБ.) Става дума за 700 хил. български граждани, които повярваха на управляващите, на това, което те говореха пред тях, и дадоха своя глас за Политическа партия ГЕРБ.
В интерес на истината трябва да кажем, че обзети от ентусиазъм след изборите, първоначално управляващите решиха да реализират това свое намерение и да изпълнят това свое обещание, като в проекта за бюджет за тази година беше включено увеличението на вдовишките пенсии, начиная от 1 юли 2010 г. Това беше отразено в Кодекса за социалното осигуряване и в бюджета на държавното обществено осигуряване. Но този ентусиазъм продължи кратко и при първите проблеми, които изпита това управление, първите пострадали, естествено, бяха пенсионерите, хората с най-ниски доходи, с което започна и тенденцията – най-характерна за тези управляващи – да прехвърлят всички неблагополучия от своето управление и всички тежести на кризата върху най-бедните хора.
Първата актуализация на бюджета, която бе извършена – тъй наречените антикризисни мерки, удариха най-нискодоходните групи, като те бяха лишени от записаните в националния бюджет пари, които трябваше да започнат да получават от 1 юли т.г.
Не знам какви приходи донесе това в държавната хазна и каква икономия на разходи беше, но ще ви кажа какво струваше на всеки български пенсионер, за да говорим с цифри. Отлагането на това предизборно обещание на ГЕРБ струваше за двете години от отлагането на неговото изпълнение около 1000 лв. на пенсионер. Ще направя простата сметка: при средна пенсия от 300 лв., даже ще смятам върху 200 лв., увеличение с 20%, сметнато по 12 месеца за всяка една от първите две години, през което време се отлага това намерение. Ето оттам ГЕРБ си „кърпи” бюджета, вземайки пари от българските пенсионери, от 700 хил. български граждани, на които беше обещано едно, а се случи друго.
Това бе представено като антикризисна мярка. Вероятно на госпожа Спасова пенсионерите, които отиват в нейния приемен кабинет, й вярват, но не знам как тя им обяснява, че една антикризисна мярка, която имаше разчет до края на тази година, разпростира своето действие за години напред. Докога, госпожо Спасова, според Вас ще продължава кризата в България? Според министър Дянков тя приключи на Димитровден. Следваше всички несгоди, които понасят хората от вашето управление, да приключат на тази дата, така че вашето обещание да бъде включено в бюджета за следващата година! В случая не става дума просто да бъдат похарчени едни пари.
Тук няма да влизам в спор с госпожа Митрева – много ли са или не са много 90 млн. лв. Тук става дума даже не за стандарта на живот. Тук става дума за оцеляването на най-бедните хора на България, на тази една трета, които живеят под прага на бедност. Това, което каза колегата депутат, е ежедневие в приемната на всеки народен представител. Нещата за хората над 75-годишна възраст, за вдовците и вдовиците пенсионери са драматични. Наистина става дума за 5 и 10 лв., за да си вържат бюджета за месеца! Така че нека не отминаваме с високомерие предложението да се увеличат техните доходи с по 40 лв. месечно, което, колеги от управляващото мнозинство, ще ви струва по 3 лв. месечно, но в крайна сметка касае оцеляването на тези хора.
Много е лесно да се режат ленти на обекти, изградени и финансирани с пари от предишното лошо управление. Обаче тези обекти не са просто за PR. Тези обекти са за хората. Най-лесно е да чакаме празника на МВР, когато показно ще дадем някакви мизерни пари на хората, на вдовиците в системата на МВР. Да, разбира се, трябва да се даде на тях, но освен това не по-малко трябва да се погрижим за нашите майки и бащи, които в момента получават най-мизерните доходи в България. Не е достатъчно да се строят магистрали. По магистралите в България се очаква да се движат хора. Те не могат да са само чужденци, само преминаващи. Това трябва да са българските граждани, които имат правото на достоен живот.
В тази връзка разбирам, че в момента не ви е удобно нито да си спомняте за предизборните обещания, разбирам, че ви е обзела амнезия, когато трябва да се каже кое от онова, което обещахте, сте свършили. (Реплика на Иван Вълков.) В най-добрия случай насреща има мълчание. Това, че вие мълчите, че повечето от вас са забравили какво сте говорили, не означава, че хората не помнят. Не означава, че пенсионерите не помнят какво ги излъга Политическата партия ГЕРБ, за да дадат своя глас за нея на изборите. И това, че в момента от опозицията ви го припомняме, а вие гледате по високомерен начин на това предложение, си е ваш проблем. Защото реално това ще ви бъде напомняно от хората, и то много скоро – на предстоящите избори. Нищо, че сега ви се радват, когато режете ленти на обекти, които сме финансирали ние. (Смях и оживление в ГЕРБ.) На нас също ни се радват по улиците, но истинската радост ще я видим на изборите. И който веднъж е бил нагло излъган, трудно ще бъде излъган втори път. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Камо ли пък трети път!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте. Стефан Господинов.
Стефан Господинов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Госпожо Манолова, ние също сме притеснени за възрастните хора, за хората, които са сами вкъщи, които са над 75 години. Нашите обещания, ангажиментите, които сме поели – както виждате, колежката преди малко уточни, че разликата е само 5%. Това обаче, което нашето правителство завари... (Възгласи: „Е-е-е!” и реплики в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа, нека да се изслушваме, без да се репликираме от място!
Стефан Господинов: Когато става въпрос за добавки, за пенсии, когато става въпрос за разходната част на бюджета, нали се сещате, че не могат да се дават пари, когато не са заработени?! Аз питам: какво става с българската икономика (шум и възгласи в КБ), икономика, която не се гради за една година, икономика, която целенасочено е тласкана към бързи печалби, към неинвестиране в производство? Един милион и половина български граждани работят в чужбина. По време на вашия мандат тези работоспособни българи са напуснали нашата държава. Ако тези хора работеха в България, ако им бяха създадени условия да произведат принадена стойност, от нея можехме да дадем на тези хора, които действително имат нужда.
Господин Саркози каза, че левите харчат, а десните се опитват да събират. С вашите, смея да кажа - популистки решения през 2008 г. от Катарино, вие увеличихте дефицита в бюджета с 1 млрд. лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Господинов.
За дуплика – заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колега, благодаря Ви за репликата, благодаря Ви за зададените въпроси! Няма по-добър въпрос от този ние от Коалиция за България да кажем какво сме направили за българските пенсионери.. (Реплика от народния предтавител Красимир Велчeв: „Е-е-е!”)
Да, господин Велчев! Пенсиите на българските пенсионери по време на нашето 4-годишно управление бяха увеличени два пъти, двойно, на 100%! По време на първата година от вашето управление те са замразени. И доколкото знаем от вашите намерения за следващите няколко години те ще продължават да бъдат замразени, както и доходите на българските граждани.
Предполагам, че репликиращият не ме е чул. Преди малко цитирах „Евробарометър”, който обясни, че по темпове на обедняване България в момента е на трето място в резултат на политиката на правителството през последната една година. Няма да говоря за чуждите инвестиции, които в предните четири години бяха 25 млрд. евро (шум и смях в ГЕРБ), а по време на вашата първа година от управлението имат отрицателен резултат.
Няма да припомням, че на българските пенсионери пенсиите бяха увеличавани два пъти годишно – веднъж юли и веднъж в края на годината, това че всички получаваха коледни надбавки, които през последната година бяха по 100 лв. Даже по 150 лв. през 2008 г.
Няма да припомням в какъв размер получаваха енергийни помощи. Няма да припомням, че най-бедните, получаващи минимална пенсия, за отоплителния сезон получаваха допълнително стимулиране. И всичко това с цел хората да могат да преживеят и да имат един достоен начин на живот.
В момента разговорът за стандарт на живот изобщо не се води. В момента, наистина, господин Велчев, става дума за оцеляване на хората, чиито доходи са замразени, при положение че всичко в държавата се увеличава, при положение че тук, в тази зала, по един срамен начин ние непрекъснато гледаме законопроекти и мнозинството ги приема. Законопроекти, които удрят българските граждани, лишават една голяма част от тях от получаването на енергийни помощи. Ако вас не ви притеснява това, че част от хората ще прекарат зимата на студено и гладни, аз не зная кой трябва да го притеснява. Защото господине, който ме репликирахте, вие в момента управлявате, вие, а не ние. Ангажиментът хората да могат да преживеят зимата и да живеят достойно е ваш.
Така че натискайки копчето „за” или „против” този законопроект, аз ви предлагам да се замислите за две неща. Първо, за почтеността, която трябва да проявите към българските граждани, които излъгахте.
Второ, по какъв начин искате вашите родители да прекарат зимата?
Моля за удължаване на времето на парламентарната ни група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение - заповядайте, господин Велчев.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател!
Да, два пъти увеличихте и дори много добре си спомня целият български народ, че един месец преди да излезете от властта увеличихте пенсиите, за да може следващото правителство да ги плаща. Това е с чужда пита помен да правиш.
Мисля, че не мога да говоря точно за тези пенсии, защото е конфликт на интереси. Майка ми също е пенсионерка, вдовица. Ако мислите, че някой от нас тук не иска да увеличи пенсиите и не иска възрастните хора да живеят достойно, това е пълен популизъм. Няма човек, няма политик, който да не иска родителите и възрастните хора в една държава да живеят достойно.
Как не ви е срам? Вие, докарвайки нещата в държавата до тази ситуация, при която всеки ден ние се чудим откъде, какви пари и колко да отделим, вие да излизате и да казвате, че ние нищо не правим за възрастните хора. И госпожа Манолова да говори, че по-важно е било сега да увеличим пенсиите вместо да правим магистрали. Откъде ще дойдат парите в тази държава, след като с магистралите, за които вие нищо не направихте, и мисля, че поне по този въпрос не трябва изобщо да говорите и една дума да обелвате, защото ако имаше магистрали, щеше да има достатъчно инвестиции и достатъчно комуникации, за да може да се развива бизнесът. Защото, ако тук много малко хора от вас са работили в бизнеса, на мен целият ми живот е минал там. И много добре зная как се прави бизнес и как се развиват нещата.
Господин Кутев, Вие се усмихвате, но Вие сте човек от бизнеса и мисля, че се смеете на Мая Манолова, а не на мен. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – заповядайте, господин Костов.
Иван Костов (СК): Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, тези вдовишки добавки към пенсията от пенсията на починалия съпруг или съпруга бяха въведени по времето на управлението на Обединените демократични сили с идеята да се противопоставим на обедняването на най-слабите слоеве, на най-уязвимата част от българското население - тези, които нямат маневреност, не могат да намерят друга работа, не могат да намерят друго препитание, намират се в тежки условия. Често това бяха жени, в масовия случай това са жени обикновено в провинцията, където мъжете почиват рано.
Това беше смисълът на въвеждането на вдовишките пенсии, за които аз съм чувал Мая Манолова да казва колко сме били враждебни ние като управление на Обединените демократични сили към увеличаването на пенсиите.
Понеже казвате за 100-процентно увеличение, помни ли някой с колко процента се увеличиха пенсиите между 1 май 1997 г. и 1 май 2001 г.? От 19,60 лв. – на 82 лв. Мая Манолова да сметне колко. Въпреки че увеличението възстанови покупателната способност на голяма част от пенсиите – на това искам да обърна внимание на мнозинството, което ще гласува след малко, въпреки това, се дава тази специална подкрепа към най-ниските. Така сме разсъждавали тогава.
Правителството на БСП, ако беше заинтересовано да подкрепи социално слабите хора, нямаше да ги остави без да пипне тези проценти на вдовишките пенсии. Тоест имаше механизъм и ето това нещо тук (показва документ), където се е подписала госпожа Мая Манолова, господин Миков, господин Корнезов, щяха да го внесат по време на тяхното управление, ако беше искрена грижата им за тези социално слаби хора.
Пак казвам, сравнете практиката на ОДС с вашата практика и вижте какво сте направили. Вие вдигахте пенсиите, но не пипнахте ето тези проценти – вдовишките. Това истина ли е, господин Адемов? Истина е!
Още един път обаче по отношение на ръста на инфлацията. Прави са от ГЕРБ да казват, че последното увеличение на пенсиите вие дадохте в годината, в която беше отчетен 4,7-процентен дефицит. Тоест вие се разпоредихте с нещо, което на практика го нямаше. Независимо, че ви беше казано, че страната е в криза, че няма да изпълните приходите и така нататък, вие направихте този популистки ход без да имате осигуряване на паричните средства, за да дадете това увеличение. И заради това поставяте следващото управление в тази тежка ситуация, в която то се намира сега – вместо 3,9 -4,7 % дефицит за 2009 г. Това е тъжната истина за страната.
Сега моят аргумент, защото аз имам един аргумент и се обръщам към мнозинството – вие трябва да помислите за следното – за тези най-зле живеещи хора. Помислете внимателно какво става с тяхната пенсия от Коледа 2009 г. до Коледа 2011 г.
Според това, което виждаме, че се задава на хоризонта, няма увеличение 2010 г., няма да има увеличение 2011 г., но 2010 г. има 3,5% инфлация. Вие казвате, че през 2011 г. пак ще има 3,5% инфлация – това прави над 7% обезценяване на доходите на най-слабо защитените хора – 7% и отгоре, 7% и една-две десети. Те се намират в същото много тежко положение, в което се намираха в ония – 1997, 1999 и пр. години, защото е криза и заради това трябва да се потърси механизъм, тъй като има пенсии, които са сравнително големи и които не се нуждаят от животоспасяващо увеличаване. Този проблем винаги е изскачал по време на криза. Тези доходи – на тези вдовици или вдовци, тези, които са останали самички да посрещат предизвикателствата на живота, те ще се обезценят реално и вие не им предлагате нищо! Според мен, това е най-силният аргумент, който политически трябва да бъде преценен от парламентарната група, ако не по този начин, по някакъв друг начин. Там трябва да има силна подкрепа от страна на правителството, защото става въпрос за наистина много зле живеещи хора. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ, от място): За лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нека преди това да изчерпим процедурата по реплики и дуплики.
Има ли желаещи да репликират господин Костов? Няма.
Госпожо Манолова, имате възможност за лично обяснение.
Мая Манолова (КБ): Понеже господин Костов ми спомена името 3-4 пъти, затова използвам възможността за лично обяснение. Ще си призная пред Вас, господин Костов, че наистина не помня с колко точно вашето управление увеличи пенсиите...
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Вашето с колко ги увеличи?
Мая Манолова: По-важното е, че хората го помнят и че пенсионерите го помнят. Моите впечатления от срещите с тях са, че не са много доволни от начина, по който им бяха преизчислени пенсиите в края на вашето управление.
Това, което е тема на днешния разговор и въпросите, които бяха зададени към нас като вносители, са: какво сме направили ние по отношение на пенсиите? Да, може да не са се увеличавали вдовишките пенсии, но номинално пенсиите на най-бедните хора бяха увеличени два пъти. Два пъти със 100% за четири години! Сега управляващите, които вие подкрепяте, абсолютно нехаят към това. Даже нещо повече, заявиха, че просто ще замразят доходите за няколко години напред.
Аз разбирам Вашето притеснение за дефицита, който е формиран в продължение на 10 години, включително и по време на нашето управление в Държавното обществено осигуряване. Ще си позволя да Ви цитирам господин Мартин Димитров – съпредседател на Синята коалиция, седящ до Вас, който каза, че той за разлика от Вас не се притеснява тогава, когато има дефицит в ДОО и това не е най-голямата беда тогава, когато държавата върви, когато няма дефицит в републиканския бюджет и тогава, когато се формира излишък. Това каза господин Мартин Димитров. Стиковайте си мненията и оценките поне по отношение на финансовата политика в държавата. Иначе наистина е коректно да се каже, че управляващите трябва да се замислят както за своите ангажименти, така и за това по какъв начин живеят най-бедните хора в държавата. (Народният представител Мартин Димитров иска думата за лично обяснение.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за лично обяснение, господин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, искам да отбележа със задоволство, че госпожа Мая Манолова донякъде се е запознала с някои от важните тези на Синята коалиция, но за съжаление не ги е разбрала в тяхната дълбочина. Сега ще използвам тази трибуна и това обяснение, за да бъде ясна цялостната позиция и тя ще бъде полезна и за БСП, както разбирам по този въпрос. Става въпрос за следното.
Дефицитът в НОИ, госпожо Манолова, трябва да спада през годините. Тенденцията трябва да бъде той да намалява. Той не може да спадне изведнъж и всички тези, че изведнъж може да бъде премахнат дефицитът на НОИ, са несериозни.
Това, което е още по-важният въпрос, че докато републиканският бюджет е на излишък или е балансиран, дефицитът в НОИ не е пряк проблем за държавата за конкретната година. Това са двете тези, едната от които сте запомнили – разбирам от Вашето изказване, но те са важни в тяхната цялост, тъй като двете са една пълноценна позиция.
Третото нещо, на което искам да ви обърна внимание, е, че правителството на ОДС увеличаваше пенсиите с процента на инфлацията в най-голямата криза – при криза, много по-голяма и по-тежка от сегашната, която беше наследство от Жан Виденов, разбира се, вие си спомняте. (Шум и реплики от КБ)
Аз съжалявам, че иначе този принципен разговор днес се превръща в лични обяснения. Имаме принципен въпрос и той е следният – трябва да бъдат увеличени вдовишките надбавки. Това отново е предложение, което направи СДС преди месеци. Аз се радвам, че месеци по-късно е дошло и при БСП и БСП прави това предложение. Ние нямаме нищо против някои наши тези да ги взимате и да ги предлагате. (Шум и реплики от КБ.) Няма проблем в това. Още по-добре би било да ги защитавате тогава, когато ние ги внесем, а не да чакате няколко месеца и по-късно да ги предлагате. По-добрият вариант е като ги предлагаме, още тогава да ги защитавате.
В крайна сметка, кое е важното? Ние ще гласуваме „за” този законопроект, тъй като става въпрос за принципна помощ за хора в много тежко положение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин Станишев, заповядайте за изказване.
Сергей Станишев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам действително да се върнем към същността на дебатите, защото тук стана едно отплесване за това кой с колко е увеличил пенсиите. Става въпрос за това каква е ситуацията в България сега и особено по отношение на най-възрастните и най-беззащитните хора в страната. Затова Парламентарната група на Коалиция за България е внесла предложение за увеличаване на вдовишките пенсии – на пенсионерите, които са в най-трудно положение.
Уважаеми дами и господа, особено от ГЕРБ, политиката винаги е въпрос на избор – винаги се прави избор между приоритети и възможности. Действително ви призовавам, след като този ангажимент беше ваш следизборен ангажимент, след като той беше записан като ангажимент и решение в бюджета за 2010 г., бъдете последователни, изпълнете го, защото иначе никой няма да вярва на други ваши обещания, тъй като актуализацията на бюджета тази година спести пари на гърба на най-безпомощните български граждани – на пенсионерите. Не изпадайте в смешно и унизително за вас положение.
Действително предишното правителство водеше една последователна политика за изпреварващо увеличаване на пенсиите. Това беше въпрос на политически избор, както е въпрос и днес на сегашното правителството: дали да даде 65 млн. лв. допълнително за завършването на автомагистрала „Люлин”, повече отколкото е сключеният договор, дали да даде тридесет и няколко милиона само за износващия пласт на „Марица” и за мантинелите, или да направи този минимален жест, по отношение на най-беззащитните пенсионери, по отношение на вдовишките пенсии?!
Това няма по никакъв начин да дестабилизира цялостния бюджет, защото, нека поразсъждаваме икономически. Тук стана дума за това, че всичко се гради от икономиката. Естествено! Да ви припомня какъв беше ангажиментът на вицепремиера Дянков след изборите. Той каза: „Ние ще увеличим приходната част с 2 милиарда, по сравнение с крадливата тройна коалиция.” Приходната част за 2010 г. е с 2 милиарда по-малко, отколкото през кризисната 2009 г. А както знаем, на Димитровден България, по думите на вицепремиера, излезе от кризата. Къде се губят 4 те милиарда? Какъв е резултатът от икономическата политика и от политиката за събираемост на приходите – минус 2 милиарда по сравнение с миналата година.
Нека погледнем и другите данни. През 2008 г. брутният вътрешен продукт на България е 69 млрд. лв. За следващата година в проектобюджета вие сте записали, че брутният вътрешен продукт ще бъде 76 млрд. лв. Много милиарди повече от това, което е било. По време на криза не е нормално приходите да не се увеличават, след като увеличавате толкова брутния вътрешен продукт. Това е проблем на правителството, на неговата или неспособност, или нежелание да събере приходи. Казвате, че ако се дадат парите за вдовишки пенсии, за едно минимално увеличение, нямало да има пари за магистрали и инфраструктурни обекти. Първото нещо, ако искате да се строят магистрали и да върви икономиката, е да се разплатите със задълженията към бизнеса от 2009 г. Припомням ви – замразихте плащанията към бизнеса, съсипахте маса фирми, хора бяха уволнени, в актуализирания бюджет са планирани 660 милиона за изплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Станишев, ще Ви помоля по темата.
Сергей Станишев: Изплатени са само 220. Първо, платете това, после надграждайте.
Искам да ви призова да подкрепите това предложение и да ви припомня само следното. Тук се водеше спор от Синята коалиция, от страна на левицата кой с колко е увеличил пенсиите? Ясно е, хората помнят много добре – кой е намалявал, кой е увеличавал пенсиите? Ясен е един факт: към края на следващата година, 30 месеца от началото на управлението на ГЕРБ, няма да има увеличение на пенсиите. Така сте го планирали и заявили. Ще има обаче натрупана инфлация, която ще доближи 10%. Това е 10% обедняване на най-беззащитните граждани.
Затова ви призовавам: направете този малък жест към тези неколкостотин хиляди български пенсионери, които се нуждаят от тези пари, за да оцелеят. Не става дума за луксове или за каквото и да било. Бъдете последователни! Изпълнете вашите следизборни ангажименти! Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте, господин Стойнев.
Драгомир Стойнев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Слушах внимателно дебата и си представих тази възрастна жена или възрастен човек, който ни слуша в момента (възклицания от ГЕРБ: „Еее!”) и начина, по който се води дебатът.
Аз лично смятам и съм против по такава важна тема, която касае живота на тези възрастни хора да обсъждаме това: какво е направило правителството на ОДС, какво е направило правителството на НДСВ и какво направи нашето правителство? Този човек, който ни слуша в момента, за него е важно как ще изкара днешния ден, как ще изкара утре. Този човек се радва на всяка година живот! Тук е моментът – именно по такива теми да не се делим на опозиция и на управляващи.
Има едно предложение от опозицията. Става въпрос за хора, които живеят изключително трудно, едни безпомощни хора. Вие като управляващи трябва да кажете и да се съгласите: желаете ли на тези хора да се вдигнат пенсиите?
Защо идва от нас това предложение? Ето, госпожа Митрева е тук, нека и тя да вземе отношение. Колеги, не може да отречете, че откакто вие управлявате, пенсиите не се вдигат. Да не говорим и за доходите, но тук темата е пенсиите. Даже в средносрочната фискална рамка за следващите три години не се предвижда увеличаване на пенсиите.
РЕПЛИКА ОТ СК: Но не се и намаляват.
Драгомир Стойнев: Нормално е ние като опозиция и хора, които преди това са управлявали, дори ако не слушате нас, поне послушайте господин Костов, послушайте и други, ако имате непримиримост към това, което ние казваме, но на тези хора трябва по някакъв начин да се подобри благосъстоянието.
Господа управляващи, вие не управлявате за себе си, вие управлявате за хората! Това, което вие правите, трябва да стига до хората! Ние можем да се караме многократно за най-различни законопроекти, за визия за управление, да се делим на леви и десни и т.н. Тук обаче не виждам на каква основа ние можем да се делим на леви и на десни? Това, което вие ще направите за тези хора, няма да е за вашите избиратели, това ще е за абсолютно всички възрастни хора, независимо за кого гласуват – това няма никакво значение! Вие трябва наистина да покажете, че имате намерение да свършите това нещо.
Вие трябва да разберете и нашето притеснение. Сега ще обсъждаме и пенсионна реформа. Нека госпожа Митрева да дойде и да каже по какъв начин, да каже начина (шум и реплики), по който ще се вдигнат пенсиите. (Реплики.) Швейцарско правило няма да има! (Реплики.) Говори се за едни 65% от доходите. Как ще стане това? На хартия е ясно.
Но, за това тук. На едно такова предложение, което струва 90 милиона, и за което господин Адемов правилно попита – но той винаги, когато подкрепя предложението, е похвалвал и досегашното управление на НОИ – откъде ще дойдат тези 90 млн. лв., господин Адемов? (Реплики.) Ако Вие участвате в правенето на бюджета, ние от Коалиция за България не участваме и затова нямаме ясна картинка за всички приходи. Нямаме и ясна картинка за абсолютно всички разходи, но знаем примерно, че за подслушване се отделят 100 милиона на година.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Откъде знаете?
Драгомир Стойнев: Тези 100 милиона за подслушване толкова ли са по-важни, отколкото тези 90 милиона за възрастните хора, които живеят сами? (Реплики.)
Господин Костов може да казва, че е увеличил пенсиите. Да, ние, нашето управление заварихме минимална пенсия 69 лв. (Реплики.)
Господа, вие заварвате 138 лв. и това не е достатъчно. Трябва да се направи повече. Когато става въпрос наистина за тези социално слаби хора, не трябва да подхождаме по такъв начин и отново тук да се караме – кой какво е направил, как е било и т.н. Просто кажете: сега няма да го направим, имаме намерение да го направим, но не следващата година да се отметнете. Защото това нещо вече го видяхме. Да се каже: пенсиите се увеличават по този и този критерий.
За тези хора, които ви слушат в момента, уверявам ви, че този дебат беше изключително излишен. Трябва да се каже: увеличаваме ги, имаме намерение, оттук ще вземем пари и това нещо ще го направим, независимо какви са избирателите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-74, внесен от Михаил Миков, Любен Корнезов и Мая Манолова.
Режим на гласуване, моля.
Гласували 140 народни представители: за 63, против 2, въздържали се 75.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Правя процедурно предложение за прегласуване и се обръщам към всички народни представители – нека с нашия глас да помогнем на най-бедните. Предстои ни бюджет, ще видим откъде ще вземем парите, има възможност.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Вие ли ще ги дадете?
Любен Корнезов: Да, всички знаем... Да направим поне едно добро дело, за да останем в историята, а не на позора. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване законопроекта.
Гласуваме.
Гласували 140 народни представители: за 62, против 2, въздържали се 76.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.

Преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА ПАРЛАМЕНТАРНА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ИМОТНОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Цветан Цветанов, ДЕЙСТВИЯТА МУ КАТО ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ.
Заповядайте за процедура, господин Терзийски.
Георги Терзийски (независим): Уважаема госпожо народен ..., председател на Народното събрание, уважаеми колеги народни председа ... тели! (Оживление и реплики. Реплика от народния представител Цветомир Михов.)
Кажете, господин Михов? Добре!
Уважаеми колеги народни представители, изказването на заместник-министъра Цветан Цветанов (оживление и реплики) бе излъчено пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Следващата точка от дневния ред е пряко свързана с това изказване, редно е да бъде предавана пряко по Българската национална телевизия и по Българското национално радио.
Няма да изтъквам фактите и аргументите за обществения интерес, за парламентаризма и прозрачността. Всеки в тази зала би трябвало да уважава и да знае тези аргументи. Не се обръщаме към повече от 70-те народни представители, които подкрепиха създаването на Временната парламентарна анкетна комисия.
Искам да се обърна към вас, колеги от ГЕРБ – от управляващото мнозинство, да подкрепите прякото предаване на тази точка от дневния ред по Българската национална телевизия и Българското национално радио, защото след изказването на заместник министър-председателя господин Цветанов и вашата реакция българските граждани биха останали с впечатлението, че са наблюдавали сценарий от оперета.
Ето защо в интерес на плурализма, в интерес на нивото на работата на тази зала считам, че е редно следващата точка и дебатите по нея – за създаването на парламентарна анкетна комисия, да бъдат предавани пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Терзийски.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за пряко излъчване по Националното радио и Националната телевизия на дебатите по проекта за решение.
Гласували 124 народни представители: за 48, против 72, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Лично обяснение. Беше поименно споменат от преждеговорившия.
Цветомир Михов (ГЕРБ): Бях поименно споменат.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Терзийски! Понеже казахте: „Кажете, господин Михов?” Ще Ви кажа едно кратко изречение. Аз лично и колегите ми не приемаме уроци по морал от хора, от парламентарна група – вече нямате група, които 2010 г. по време на местните избори в Габрово с коли на Народното събрание обикаляха села и паланки да лепят предизборни плакати, да харчат парите на хората и на Народното събрание (реплики от КБ) за предизборна кампания. Така че, хайде моля Ви се, да не ми четете урок по морал!
Другият път като ми кажете пак: „Кажете, господин Михов?” – ще Ви кажа още неща. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля от името на вносителите, народен представител подписал проекта за решение, да ни запознае с него.
Заповядайте, господин Василев.
Емил Василев (независим): Процедура. Моля, госпожо председател, да подложите на повторно гласуване направеното предложение, дебатите по настоящата трета точка от дневния ред на Народното събрание да се предават пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Защото обществото действително има нужда да разбере каква е обективната истина, от една страна, а от друга страна, след като на едната теза й беше дадена възможност да се чуе пряко по националните електронни медии, е хубаво да се чуе и противната теза, а това ще бъде тезата на опозицията.
Аз смятам, че е хубаво, ако всички ние преосмислим нашето становище по този въпрос, защото в противен случай мнозинството в парламента ще получи обосновано обвинение, че се държи като PR на вътрешния министър. Мисля, че е под достойнството на националния парламент в една парламентарна република да играе ролята на PR на отделни членове на изпълнителната власт. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението за пряко излъчване по Българското национално радио и Българската национална телевизия на дебатите по тази точка.
Гласували 124 народни представители: за 44, против 77, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Моля народен представител от вносителите, който да представи проекта за решение.
Заповядайте, господин Янев.
Яне Янев (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще представя проекта за решение и мотиви към него.
Както ви е известно, повече от 70 народни представители поискаха създаването на Временна парламентарна анкетна комисия за установяване на факти и обстоятелства, свързани с имотното и финансовото състояние на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Генчев Цветанов, също така за действията му като заместник-кмет на Столична община и председател на Политическа партия ГЕРБ.
През м. октомври т.г. бяха изнесени данни, според които настоящият вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и семейството му притежават недвижими имоти и парични средства, които драстично не съответстват както на декларираните, така и на законно възможните им доходи към момента на придобиването на тези имоти.
Специално внимание представляват шест недвижими имота, придобити на името на Цветанов, съпругата му и непълнолетната им дъщеря, както и влоговете в лева и във валута на Цветанов по същото време, като освен тях дотогава семейство Цветанови вече имат още три имота като идеални части от тях.
Според фактите и данните от публичните регистри, на които се основава изнесената от нас информация, а също така и правно-финансовия анализ са налице основателни съмнения в законността на средствата, начина на придобиване и декларирането на тези имоти.
Семейството на Цветанов, което не развива и никога не е развивало бизнес и няма реституирани имоти в София, само за няколко години е придобило недвижимо имущество на обща стойност близо половин милион лева. Дори да се абстрахираме от нереалистично ниските цени, по които това имущество е декларирано, логично възниква въпросът за произхода на средствата на Цветанов освен тези от неговия тъст, които бяха оповестени. Но това е друга тема, за която предстои тепърва да излезе истината на бял свят.
Шокиращото повишаване на благосъстоянието на фамилията странно съвпада с влизането на Цветанов в политиката. Произходът на тези средства не може да бъде обяснен от официалните данни и изявленията на вътрешния министър, включително и днешното му изявление пред Народното събрание.
Като заместник-кмет Цветанов е попълнил две декларации пред Сметната палата. От тях става ясно, че имотното му състояние в този период не е претърпяло никакви промени. При приемането на заместник-кметския пост той декларира собственост върху седем имота, толкова са декларираните и при напускането му през 2006 г.
Когато става министър, самият Цветанов декларира пет пъти по-голямо състояние и в двете си декларации, в това число и в декларацията за конфликт на интереси. Според встъпителната му декларация, подадена през м. юли 2009 г., той вече разполага с банкови влогове на обща стойност 102 хил. 950 лв., както и два апартамента, закупени през 2008 г. Единият от апартаментите е платен с ипотечен кредит, но вторият – на стойност 146 хил. 436 лв., според Цветанов е платен в кеш. От това излиза, че през 2008 и през 2009 г. Цветанов е разполагал с обща сума от 249 хил. 386 лв. Брутните заплати на Цветанов и на съпругата му през този период не са надхвърлили общата сума от 2 хил. 500 лв. месечно. Сметките показват, че след приспадане на осигуровки и данъци от тези заплати и след като извадим разходите, покриващи екзистенц- минимума на едно семейство, съгласно официалните данни на Националния статистически институт, ще установим, че те не биха могли да спестят за този период повече от 15-тина хиляди лева.
Извън тези суми Цветанов е имал и странични доходи от консултантска дейност. Не стана ясно и днес кого е консултирал Цветан Цветанов. Това е едно от обстоятелствата, което би следвало да накара депутатите от ГЕРБ да подкрепят създаването на парламентарната анкетна комисия. (Оживление.)
В интервютата си и в днешното си изявление Цветанов също заяви, че за 2-3 години е изкарал около 30 хил. лв. от консултантски услуги. Питаме се: защо гузната съвест на министър Цветанов продължава да му тежи и той днес не изрече тези факти и обстоятелства, които единствено и само в Републиката може да узнае парламентарната анкетна комисия?
Обобщението показва, че през 2009 г. министърът е получил и 14 хил. 250 лв., забележете, от друга стопанска дейност, която е в противоречие с попълнената собственоръчно от него декларация за конфликт на интереси и несъвместимост със заемания от него вицепремиерски пост. Тоест, към момента на покупката на посочените два апартамента бившият заместник-кмет е разполагал, забележете, с четвърт милион в брой! Тази сума далече не се покрива с декларираните му доходи.
Законосъобразно обяснение за тези пари и днес българският парламент не получи. Съответно не са платени и необходимите дължими данъци.
Налице са основателни съмнения и би следвало Парламентарната анкетна комисия да се запознае с няколко обстоятелства: дали имотното и финансово състояние на настоящия вътрешен министър Цветанов е придобито по незаконен начин във връзка с дейността му като представител на държавната и общинската власт и като политическо лице в този смисъл не представляват ли те търговия с влияние. Доходите на Цветанов не са декларирани пред данъчните власти в пълен размер и върху тях не са платени дължимите данъци, въпреки опита му днес да размахва декларация, с която да иска да поучава народните представители какво трябва да сторят по отношение на данъчно-осигурителната тайна.
Освен това, фирмата продавач, заедно с Цветанов, е участник в схема за укриване на данъци, груби нарушения на Закона за обществените поръчки и съмнения за пране на пари и корупция. Тези съмнения са в грубо противоречие с прокламираната от правителството на ГЕРБ политика за борба с корупцията, финансовите измами и организираната престъпност. Още повече, когато техен обект е един от основните автори, изпълнители и публични изразители на тази политика Цветан Цветанов. В допълнение, обвързването на неговите имоти, които се подозират като предмет на нечисти финансови операции, с финансирането на предизборната кампания на ГЕРБ, като гаранция на банков заем за това финансиране или дарение от фирмите на така наречения Октопод.
Всичко това хвърля сериозна сянка върху почтеността на самата кампания и изобщо на финансирането на Политическа партия ГЕРБ. Тези подозрения бяха доказани след като излезе един от поредните документи, относно финансирането и сделки между фирмите на така наречения Октопод и Столична голяма община. В политическа декларация от 20.10.2010 г. Парламентарната група на ГЕРБ призова „за бързи действия от страна на всички държавни институции, за да се потвърди правотата в действията на Цветан Цветанов”. И те смятат, че тази правота на действията е, когато един комплексиран партиен вожд се изживява като втори герой от Лайпциг (оживление и реплики от ГЕРБ), идва тук и започва да пледира пред българския парламент, да размахва пръст и да показва, че едва ли не той е над българския парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ориентирайте се към приключване, господин Янев. Времето изтече. Ще имате възможност за изказване.
Яне Янев: Освен това, госпожо председател, ще завърша, нека Вашата прецизност по отношение на времето да касае и депутатите от ГЕРБ, а не само депутатите от опозицията. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата.
Едно изречение, за да завършите мисълта си.
Яне Янев: Искам само да представя проекта за решение, който се състои в конкретни точки (оживление и реплики от ГЕРБ) и се надявам да не надделее стадното чувство за самосъхранение, а българският парламентаризъм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е открит.
Заявка за изказване са направили трима от независимите народни представители – Емил Василев, Георги Терзийски и Яне Янев.
Има ли други желаещи народни представители? Не виждам.
Има думата първият заявил желание за изказване – народният представител Емил Василев.
Емил Василев (независим): Уважаеми колеги, имахме възможност да се запознаем с едно, бих казал, безпрецедентно становище, дадено в аванс от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Според „Ред, законност и справедливост” става въпрос за един много зле скалъпен и режисиран оперетен спектакъл, тъй като видяхме едно интересно поведение и на народни представители, които ставаха на крака и аплодираха. Така че, освен оперетен спектакъл, това ми напомня и за конгресите на Българската комунистическа партия, които се провеждаха преди повече от 20 години, когато със ставане на крака и с бурни овации се аплодираше каквото и да било изказване на който и да било комунистически лидер по онова време.
Освен това господин Цветанов се скри, излъга и аз след малко ще поясня защо излъга, като той всъщност заяви, че слага край на дебата по темата за имотното му състояние. Най-вероятно сега, като стигнем до гласуване, мнозинството ще се съобрази с указанията, дадени им лично и пряко в ефир от Цветанов и ще гласува против създаването на Временната парламентарна анкетна комисия. Само че аз бих искал да уведомя както народното представителство, така и гражданите чрез свободните български медии, че за „Ред, законност и справедливост” темата не е приключила. Ако Цветанов смята, че е приключил, ние не смятаме така.
Това, което ми направи особено силно впечатление в изказването на Цветанов, беше сумата от 360 хил. лв., ако не ме лъже паметта, като сума, която неговото семейство е придобило през периода, който е визиран във връзка с имотното му и финансово състояние. Аз действително съм силно впечатлен, защото балансът, който представи господин Цветанов, на този баланс би могло да завиди всяко едно средно голямо търговско предприятие в България, всяка една средно голяма фирма може действително да завиди на баланса на семейството на този бивш полицай.
Аз обаче си направих труда да направя една сметка и накратко ще ви я споделя. Придобил 360 хил. лв. Добре. Обявява банкови депозити за над 100 хил. лв. Нека да са 100 хил. лв. за по-лесни сметки. Остават 260 хил. лв. Сто и петдесет хиляди лева платил в брой за имотните си сделки в столичния квартал „Изток”. От 260 като извадим 150 хиляди, остават 110 хиляди. Експерти, които помолихме за мнение колко е струвало иновирането на семейната му къща в с. Шума – наследствена, както той твърди, нека е наследствена, казват, че около стотина хиляди лева струва топлоизолацията, дограмата (реплики от ГЕРБ) и барбекю със самостоятелен санитарен възел и сателитна чиния. Остават по мои изчисления 10 хил. лв. Аз искам да попитам с тези 10 хил. лв. министър Цветанов как е издържал семейството си от 2004 г. насам? (Оживление и реплики от ГЕРБ.) Как са си плащали сметките, както ми помагат народните представители от ГЕРБ – за ток, за телефон, за отопление? С какво са се хранили?
Излиза, че ние трябва да канонизираме министър Цветанов. Той дава пример на българския народ в тези гладни години как може човек да живее без да се храни, как може цяло едно семейство да живее без да се храни. Ами, дайте да ги канонизираме. Явно техните организми съществуват и функционират на някакъв друг принцип, който обаче не е известен на българските граждани. Така че министър Цветанов може би трябва...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето Ви изтече, господин Василев.
Емил Василев: ... и с това приключвам, трябва да застане и да поясни на българските граждани как се прави този номер.
Затова аз смятам, че това, което чухме от него, дами и господа, е една от най-гнусните лъжи, произнасяна в българския парламент. И това са лъжите на Цветан Цветанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Терзийски, заповядайте за изказване. (Реплики от ГЕРБ.)
Моля, без реплики от залата.
Георги Терзийски (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Вие бяхте запознати с мотивите към проекта за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия. Те съдържаха данни, които предизвикват много сериозни опасения и притеснения и е необходимо истината за тези данни да бъде разгледана и да излезе наяве.
В изказването си заместник министър-председателят господин Цветанов представи много нови и допълнителни факти, които правят приемането на Временната парламентарна анкетна комисия задължителни. Вярвам, че господин Цветанов не очаква в парламентарната зала и в медиите да бъде направен анализ на фактите, които той изложи. Смятам, че това е задача и роля на Временната парламентарна анкетна комисия. И ако допреди изказването му в някои е имало съмнения относно необходимостта от такава комисия, то след неговото изказване смятам, че то е неминуемо. Недопустимо е ръката на господин Цветанов, която държеше материалите, да увисне във въздуха. Смятам, че тези материали, които той беше подготвил, трябва да бъдат предадени, заедно с материалите по сигнала, на Временната парламентарна анкетна комисия. И вие, господа народни представители, сте длъжни да подкрепите това негово искане.
Трогателен беше начинът, по който вие изпратихте господин Цветанов след неговото изказване. Интересно е дали ще му изиграете тази лоша шега и с криворазбрана солидарност да гласувате против създаването на парламентарната анкетна комисия. Това би било лош знак и за парламентаризма, и за методите и принципите на вашето управление. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
В момента е 13,56 ч., няма възможност за друго изказване. Утре сутринта продължаваме в 9,00 ч. със следващия записан –господин Янев.
Закривам днешното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,57 ч.)


Председател:

Цецка Цачева


Заместник-председател:

Анастас Анастасов


Секретари:

Пламен Нунев

Милена Христова