Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2014-01-16

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов. 
Секретари: Пламен Нунев и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: (звъни): Откривам заседанието. (Реплика от народния представител Бойко Борисов.)
Господин Борисов, какъв е проблемът?
Вчера в заседанието изчерпахме внесените предложения по ал. 7 – на Коалиция за България и на ГЕРБ.

Продължаваме по седмичната програма:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ.
Моля, председателят на водещата комисия да представи доклада.
Господин Кърджалиев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Тунчер Кърджалиев: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа,
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
защита от дискриминация, № 302-01-46, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2013 г.
На редовно заседание, проведено на 18 декември 2013 г., Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация.
На заседанието присъстваха господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Елеонора Пачеджиева – директор на дирекция „Политика за хората с увреждания”, и госпожа Ирина Иванова – началник отдел „Равни възможности и антидискриминация” в Министерството на труда и социалната политика, както и представители на институцията Омбудсман, Комисията за защита от дискриминация и неправителствени организации.
Законопроектът беше представен от господин Лазар Лазаров.
Законопроектът се внася във връзка с изпълнение на поети ангажименти на Република България за транспониране в националното законодателство на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) по отношение на:
- гарантирането на защитата срещу дискриминация при промяна на пола, и
- прехвърлянето на тежестта на доказване в случаи на дискриминация, регламентирано в разпоредбата на чл. 9 от Закона за защита от дискриминация.
В действащия закон равното третиране на мъжете и жените е уредено в чл. 4, ал. 1, където са посочени признаците, по които не се допуска дискриминация и всяка проява на неравнопоставеност, включително по признак „пол”.
Предлаганото допълнение в закона е създаването на т. 17 в § 1 от Допълнителните разпоредби, която регламентира, че по смисъла на чл. 4, ал. 1 признакът „пол” включва и случаите на промяна на пола.
Във връзка с прехвърлянето на тежестта за доказване на дискриминация се предлага нова редакция на чл. 9 от закона. С предложената редакция се постига терминологично съответствие на текста му с превода на съответните разпоредби в Директива 2006/54/ЕО и други антидискриминационни директиви.
В досегашния текст на чл. 9 ищецът е поставен в по-неблагоприятно положение – трябва да докаже дискриминацията, а в предлаганата нова редакция – ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен, което е по-справедливото решение на проблема.
При проведената дискусия бяха изразени мнения в подкрепа на законопроекта и необходимостта от транспонирането в националното законодателство на изискванията на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Обсъдени бяха и положителните становища по проектозакона, получени в комисията от Омбудсмана на Република България и Комисията за защита от дискриминация.
Беше прието по принцип редакционно предложение на Комисията за защита от дискриминация между първо и второ четене да се приеме редакционна корекция на чл. 40, ал. 4 от закона: вместо „комисията да има регионални представители”, да е записано „комисията има регионални представителства”.
След проведените разисквания и изразените мнения в подкрепа на мотивите на вносителя, Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите единодушно с 15 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 302-01-46, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2013 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин
д-р Кърджалиев.
Кой ще представи доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове?
Заповядайте, господин Алексиев.
ДОКЛАДЧИК Алекси Алексиев: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители!
„СТАНОВИЩЕ
на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 302-01-46, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2013 г.
На заседанието, проведено на 4 декември 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 302-01-46, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2013 г.
В заседанието взеха участие: Росица Янкова – заместник министър на труда и социалната политика, и Ирина Иванова – началник отдел в Министерството на труда и социалната политика.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация е разработен в съответствие с поет от страната ангажимент да приведе до края на 2013 г. националното законодателство в по-пълно съответствие с изискванията на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) по отношение на:
- гарантирането на защитата срещу дискриминация при промяна на пола, и
- прехвърлянето на тежестта на доказване в случаи на дискриминация, регламентирано в разпоредбата на чл. 9 от Закона за защита от дискриминация.
В Закона за защита от дискриминация равното третиране на мъжете и жените изрично е регламентирано в чл. 4, ал. 1, където са посочени признаците, по които не се допуска дискриминация, и всяка проява на неравнопоставеност, включително по признак „пол“, попада в приложното поле на закона. За постигане на аналогична адекватна защита и при промяна на пола в Допълнителните разпоредби на закона се предлага нова разпоредба, която регламентира, че по смисъла на чл. 4, ал. 1 признакът „пол“ включва и случаите за промяна на пола.
Законопроектът предлага нова редакция на чл. 9 от Закона за защита от дискриминация във връзка с прехвърлянето на тежестта на доказване. С предложената редакция се постига терминологично съответствие на текста на разпоредбата на чл. 9 от закона с превода на съответните разпоредби в Директива 2006/54/ЕО и други антидискриминационни директиви.
Взето е предвид и заключението на Генералния адвокат на Европейския съюз госпожа Кокотт, постановено на 20 септември 2012 г. по дело С-394/11 Валери Хариев Белов срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД и други (по преюдиционалното запитване, отправено от Комисията за защита от дискриминация (България).
В заключение следва да се отбележи, че с предложените изменения и допълнения на Закона за защита от дискриминация се постига съответствие с разпоредбите на правото на Европейския съюз по отношение защитата от дискриминация в случаите на промяна на пола, както и по отношение прехвърлянето на тежестта на доказване при дискриминация.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 15 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация № 302-01-46, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Алексиев.
Уважаеми колеги, това са докладите на двете комисии.
Откривам дискусията по обсъждания законопроект.
Желаещи?
Заповядайте.
Десислав Чуколов (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, от партия „Атака“ сме категорично против приемането на тези текстове. Сигурен съм, че и Вие – слушах, докато представителите на комисиите четат докладите, дочувах коментарите и Ви е ясно за какво става въпрос. Нека пак да повторим на малко по-разбираем език.
Член 9 трябва да се измени така, според вносителите от Министерския съвет, че този, който е дискриминиран, само подава една жалба, а, видиш ли, този, който го е дискриминирал, трябва да доказва, че е невинен. Представете си какво ще се случи, ако приемем това. Представете си малък бизнес, среден бизнес, дори едър бизнес – всеки може да внесе една жалба и да направи така, че месеци наред да се обясняваш пред тази комисия бял ли си, черен ли си, да го кажем по-разговорно. Това е абсолютно недопустимо!
Институтът за невинност – нали си невинен до доказване на противното? То противоречи с това. Сега се занимаваме с такива закони, които да минат мимоходом, но ще нанесат огромни вреди на нашето общество.
Принципът за невинност трябва да е водещ. Помните един минал главен прокурор, който беше казал пак относно искане имунитета на Сидеров: „Господин Сидеров трябва да докаже своята невинност“. Това противоречи на всякаква юридическа логика и не можем да приемем това.
От „Атака“ нееднократно сме казвали, че тази комисия трябва да бъде закрита. Какво е направила досега, което е в полза на българското общество? Ако някой се сеща на прима виста, да излезе да направи реплика или изказване. Аз не помня досега тази комисия да е направила нещо, за което аз или някой от моите колеги, кръгът, с който контактувам, да е казал: „Браво! Тази комисия свърши нещо полезно, страхотно“ и така нататък. Няма такова нещо! Досега скандалите около тази комисия са или за извънредни възнаграждения, или за това, че периодично излизат някакви нейни доклади, в които казват кой текст на нашите възрожденци трябва да бъде забранен в дадено литературно произведение. Знаете, искаха да забраняват Ботев и така нататък. А пък особено с този текст за признака на пол, че включва в случаите и промяна на пола?!
Какво става с произведението на Ботев „Смешен плач“, където пише: „Не знам мъж ли си, жена ли си, хермафродит ли си“. Хайде кажете ми! Забраняваме го директно.
Защо? Защото от Европейската комисия, както пише в мотивите, и вносителите се позовават на тях, в своя директива от 2006 г. – „За прилагане на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите”. Чудесно! Нека да има равнопоставеност. Разбира се, че трябва да има. Разбира се, че никой не трябва да страда по никакъв начин от това какъв пол има. Но да приемаме такива текстове за нас е абсолютно недопустимо и затова, пак повтарям, от Парламентарната група на „Атака“ ще гласуваме „против“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Чуколов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания по законопроекта?
Заповядайте, господин Кърджалиев.
Тунчер Кърджалиев (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Разбира се, аз не съм съгласен с интерпретацията на предния оратор. Този закон търпи развитие във времето и то е обусловено от съвременната визия на съвременното общество върху тези два проблема, които са част от законопроекта. Трябва да признаем, че не само в развитието на съвременното човешко общество, а и в по-общ план в развитието на човешката еволюция един и същи факт, когато бъде променен, една и съща тема, когато се разглежда в аспекта на диалектиката на времето, получава и различни тълкувания, получава и различна интерпретация и от тази гледна точка дори само, а не просто от деликатността на материята, ние трябва да сме адекватни на нашето съвремие и освен това да се държим като държава, която е пълноправен член на Европейския съюз.
Какво точно имам предвид? Предложеният законопроект е една от необходимите стъпки за точното транспониране на антидискриминационното законодателство и директиви, за да постигне Законът за защита от дискриминация своите цели и поради това следва да бъде подкрепен.
Има 17 актове на Европейския съюз, свързани с превенцията и борбата с дискриминация, които аз нямам намерение да цитирам тук, но всички тези директиви предвиждат облекчен режим, облекчен доказателствен стандарт в полза на жертвите от дискриминация, като от тях се изисква да доказват факти, от които може да се направи предположение за наличие на дискриминация, след което доказателствената тежест се прехвърля на ответната страна, която следва да докаже, че не е нарушен принципът на равно третиране.
Целта на законопроекта е точно тази, а именно да се подобри положението на потенциалните жертви от дискриминация. Казано по друг начин – на този етап ищецът трябва да установи факти, разкриващи наличие на дискриминация от пръв поглед, след което тежестта на доказване се обръща и се прехвърля върху ответната страна.
Сега действащият текст гласи следното: „В производство за защита от дискриминация, след като страната, която твърди, че е жертва на дискриминация, докаже факти, от които може да се направи извод, че е налице дискриминация, ответната страна трябва да докаже, че правото на равно третиране не е нарушено”. Сравненията между езиковите версии разкриват някакви различия в използваните думи. Например в българската езикова версия се изисква жертвата да докаже факти, а обратното – в английската и немската езикови версии понастоящем се изисква от фактите да може да бъде само предположено, да може да бъде само резюмирано наличието на дискриминация.
Има редица случаи, включително в съдебната практика, включително в решенията на Върховния административен съд, с които се изисква жертвата да доказва пълно и изцяло проявената към нея дискриминация. Това очевидно, имайки предвид и директивите на Европейския съюз, трябва да бъде променено, за да сме наистина пълноправен член на Европейския съюз, държава член, която съблюдава изискванията, и държава член, която е в пълен унисон по отношение на своето законодателство към съвременния поглед върху тези теми.
Въз основа на действащата разпоредба на чл. 9 от Закона за защита от дискриминация прилаганият въз основа на действащата разпоредба висок доказателствен стандарт, в ущърб на жертвите на дискриминация, е несъвместим, според мен, с правилата за доказателствената тежест, установен в тези антидискриминационни директиви, според които е достатъчно жертвата да представи само факти, които позволяват сформирането на само предположение за извършена дискриминация.
Ето заради това, уважаеми колеги, призовавам всички да гласуват предложения от Министерския съвет Законопроект за промяна на Закона за защита от дискриминация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Кърджалиев.
Има ли реплики? Няма.
Има ли желаещи за други изказвания по обсъждания законопроект? Не виждам.
Има ли заявки за изказвания? Прекратявам дискусията.
Предстои гласуване. Моля народните представители да заемат местата си в залата!
Моля, гласувайте.
Гласували 148 народни представители: за 113, против 13, въздържали се 22.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът е приет.

Преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ФИНАНСИРАНА ОТ СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ.
Има доклад от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Заповядайте, господин Мерджанов.
ДОКЛАДЧИК Атанас Мерджанов: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители! Първо искам да направя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на вътрешните работи господин Пламен Ангелов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля, гласувайте достъпа до залата.
Гласували 130 народни представители: за 116, против 4, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Моля, поканете заместник-министъра в залата.
ДОКЛАДЧИК Атанас Мерджанов:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ, № 302-02-21, внесен от Министерския съвет на 29 ноември 2013 г.
На свое заседание, проведено на 11 декември 2013 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ, № 302-02-21, внесен от Министерския съвет на 29 ноември 2013 г.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи: Йордан Грамов – заместник-министър, и Мария Рангелова, началник сектор „Международно-правни въпроси”, дирекция „Международно сътрудничество”.
С меморандума се създава правната рамка за логистично осигуряване на по-добри условия за работа на българските правоохранителни органи. Подобряват се условията за предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления, свързани с трафика на наркотици.
В резултат на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие следното становище.
Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ, № 302-02-21, внесен от Министерския съвет на 29 ноември 2013 г.
Становището на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е прието с 9 гласа „за”, без гласове „против” и с 2-ма „въздържал се”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев:
„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ, № 302-02-21, внесен от Министерския съвет на 29 ноември 2013 г.
На заседание, проведено на 12 декември 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ.
Законопроектът беше представен от Йордан Грамов – заместник-министър на вътрешните работи, който изтъкна, че Меморандумът за разбирателство е договорен с цел да регламентира необходимата правна рамка за предоставяне на помощ от страна на Съединените американски щати за разширяване сградния фонд на Министерството на вътрешните работи с оглед подобряване условията за работа на компетентните български структури за борба с организираната престъпност.
Собствеността върху изградения обект ще принадлежи на българската държава. Съгласно Меморандума за разбирателство финансирането на строителните работи, в това число надстройка, построена върху покрит паркинг, ще се осъществява от правителството на Съединените американски щати чрез посолството на САЩ в София. Проектирането, свързано с изграждането на надстройката, се извършва при спазване на правилата, нормите и разпоредбите на българското законодателство. Финансовата помощ от американска страна е в размер на 1 млн. 965 хил. щатски долара.
Съгласно меморандума, данъкът върху добавената стойност, свързан с доставката на материали, услуги и строителство, финансиран от правителството на Съединените американски щати, ще се поеме от държавния бюджет на Република България.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 10 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република Българя да приеме на първо гласуване Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ, № 302-02-21, внесен от Министерския съвет на 29 ноември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Кънев.
Има още един доклад. Това е на Комисията по външна политика.
Господин Янаки Стоилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, госпожи и господа народни представители! Ще Ви запозная накратко с:
„ДОКЛАД
на Комисията по външна политика по обсъждания Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ, внесен от Министерския съвет на 29 ноември 2013г.
На редовно заседание, проведено на 11 декември 2013 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
На 12 март 2013 г. е подписан Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати (САЩ) относно финансирана от САЩ техническа помощ.
По силата на меморандума правителството на САЩ чрез Посолството на САЩ в София се съгласява да финансира и да отговаря за строежа на съоръжението, а МВР се ангажира да извършва дейностите, необходими за улесняване строежа на съоръжението, поддръжката и бъдещата му експлоатация.
Съгласно меморандума собствеността върху изградения обект е на правителството на Република България, като данъкът върху добавената стойност, свързан с доставката на материали, услуги и строителство, се поема от държавния бюджет на Република България.
Предвидено е Меморандумът за разбирателство да влезе в сила след взаимно уведомяване от двете страни за изпълнението на вътрешноправните процедури, необходими за тази цел, като за Република България е необходима ратификация, а с оглед ускореното изграждане на строежа е включена клауза за временно прилагане на международния договор от датата на подписването му.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане, в резултат на което Комисията по външна политика с 9 гласа „за”, 2 гласа „въздържали се” и без „против” прие следното становище:
Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет проект за Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Стоилов.
Откривам дискусията по проекта за закон. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам желаещи.
Закривам дискусията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 138 народни представители: за 129, против 7, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Господин Мерджанов, вероятно за процедурно предложение.
Атанас Мерджанов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 76, ал. 2 предлагам Законопроектът за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ да бъде приет на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Мерджанов.
Моля, режим на гласуване на направеното от господин Мерджанов предложение за второ гласуване на проекта за закон.
Гласували 131 народни представители: за 123, против 6, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Господин Мерджанов, трябва да попитаме дали някой желае да вземе отношение по законопроекта. (Реплика от народния представител Атанас Мерджанов.)
Да, слушаме Ви, прочетете законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Атанас Мерджанов: Благодаря Ви, господин председател.
„ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство между
правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ, подписан на 12 март 2013 г. в София.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря Ви, господин Мерджанов.
Има ли желаещи да вземат отношение по законопроекта? Няма желаещи.
Гласуваме на второ четене обсъждания законопроект.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 124 народни представители: за 116, против 7, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка за работа на Народното събрание, а това е:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Първото предложение е от народния представител Красимир Велчев.
Господин Велчев, заповядайте да направите предложението.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да прочета всичките предложения, защото те са няколко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Да, заповядайте – всичките.
Красимир Велчев: Чета решението за промяна в състава на Комисията по енергетика.
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Димитър Борисов Главчев като член на Комисията по енергетика.
Избира Александър Руменов Ненков за член на Комисията по енергетика.”
Следва същото решение, на същото основание:
„Освобождава Александър Руменов Ненков като член на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Избира Теодора Радкова Георгиева за член на Комисията по икономическа политика и туризъм.”
Третото предложение за промени в комисиите. Не чета основанията, защото те са абсолютно идентични.
„Освобождава Теодора Радкова Георгиева като член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Избира Снежана Георгиева Дукова за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.”
Четвъртото предложение:
„Освобождава Светлин Димитров Танчев като член на Комисията по външната политика.
Избира Димитър Борисов Главчев за член на Комисията по външна политика.”
Петото предложение за промени е:
„Освобождава Светлин Димитров Танчев като член на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.
Избира Павел Андреев Гуджеров за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.”
Последното, шесто предложение:
„Освобождава Георги Цветанов Марков като член на Комисията по труда и социалната политика.
Избира Христо Илиев Калоянов за член на Комисията по труда и социалната политика.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Велчев.
Трябва да гласуваме поотделно шестте предложения.
Има ли изказвания или възражения по направените предложения за промени в състава на комисиите? Няма.
Гласуваме направеното предложение за промени в Комисията по енергетика.
Господин Велчев съобщи всички направени предложения, аз няма да ги повтарям.
Мустафа Карадайъ (ДПС, от място): Поотделно ли ги гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Поотделно.
Гласували 118 народни представители: за 117, против 1, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Следващото предложение се отнася за Комисията по икономическата политика и туризъм – освобождаване на господин Ненков и избиране на госпожа Георгиева.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 120 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Следващото предложение, което беше представено от господин Красимир Велчев, се отнася за Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 122 народни представители: за 119, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Следващото предложение – представено от господин Красимир Велчев, се отнася за Комисията по външна политика.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 120 народни представители: за 115, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Следващото предложение – направено от господин Велчев, се отнася за Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 119 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Последното предложение, което направи господин Красимир Велчев, се отнася за Комисията по труда и социалната политика.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 119 народни представители: за 112, против 2, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
С това изчерпахме поредната точка от седмичната ни програма.

Преминаваме към:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ.
Кой ще представи доклада на Комисията по земеделието и храните за първо гласуване?
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Красимир Коев – изпълнителен директор на Агенцията по лозата и виното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Има процедурно предложение за допускане в залата.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 100 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Моля, поканете участника в дискусията по законопроекта.
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
„ДОКЛАД
За първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 354-01-89, внесен от народни представители на 4 декември 2013 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 декември 2013 г., на което обсъди Законопроект за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 354-01-89, внесен от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители на 4 декември
2013 г.
В работата на комисията взеха участие: от Министерството на земеделието и храните – господин Бюрхан Абазов – заместник-министър, госпожа Марияна Николова – директор на дирекция „Правно-нормативни дейности“, и госпожа Диана Филева –юрисконсулт в същата дирекция. От Изпълнителната агенция по лозата и виното: Красимир Коев – изпълнителен директор, госпожа Мая Трифонова – главен секретар, господин Атанас Дробенов – главен експерт в дирекция „Контрол на храните и граничен контрол”, и госпожа Светла Атанасова – главен експерт в същата дирекция.
От името на вносителите законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Бъчварова.
Със законопроекта се въвежда легална дефиниция на родовото понятие „оцет”, като се въвежда и санкция за лицата, произвеждащи, разпространяващи или предлагащи за консумация оцет, произведен в нарушение на закона.
В комисията е постъпило становище на Министерството на земеделието и храните, с отразено в него становище на Българската агенция по безопасност на храните, както и становище на Националната лозаро-винарска камара.
В последвалата дискусия участие взеха народните представители Десислава Танева, Владимир Иванов, Петър Якимов, Спас Панчев, Тунджай Наимов, Пенко Атанасов, Георги Андонов и проф. Светла Бъчварова.
Всички изказали се народни представители бяха единодушни, че липсата на конкретна уредба относно оцета като продукт, използван широко в хранителната и консервната промишленост, води до подвеждане на потребителите и позволява на българския пазар под общото название „oцет” да се предлага за консумация продукт, получен не от вино или етанол, а приготвен от синтетична оцетна киселина, чрез химичен синтез.
Единодушно беше и становището, че е необходимо да бъде създадена регулация, която да защити интересите на потребителите, но имаше различни становища по отношение на подхода, който следва да бъде приложен.
Широко дискутиран беше въпросът кой следва да бъде контролният орган предвид факта, че от една страна Изпълнителната агенция по лозата и виното контролира производството, преработката и търговията на всички лозаро-винарски продукти, но от друга страна продуктът, произведен на основата на синтетична оцетна киселина, неговото производство и търговия попадат по-скоро в правомощията на Българска агенция по безопасност на храните, където по реда на Закона за храните се регистрират и обектите, в които се произвежда и търгува този продукт. Съответно в зависимост от това кой е контролният орган следва да се определи и мястото на текстовете, уреждащи условията и реда за производството и разпространението на оцет, приготвен от синтетична оцетна киселина.
Беше отбелязано също така, че следва да се определят ясни правила относно начина на етикетиране и представяне, така че да не се допуска наименованието и съпровождащата информация да подвежда потребителите.
След проведените разисквания Комисията по земеделието и храните с 10 гласа “за”, без “против” и 8 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 354-01-89, внесен от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители на 4 декември 2013 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Други доклади по законопроекта не са предвидени.
Откривам дискусията по обсъждания законопроект.
Има ли желаещи да вземат отношение по законопроекта, който беше представен от госпожа Бъчварова?
Заповядайте, господин Якимов.
Петър Якимов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На заседанието на комисията нашата парламентарна група се въздържа, тъй като предвиждането думата „оцет” да отпадне от продуктите, които съдържат оцетна киселина, е неприемливо. В крайния продукт, посочен в т. „б”: „в означението на продукта се посочва и съдържанието на оцетна киселина в него, изразена в обемни проценти;”, ние имаме оцетна киселина. В друг продукт, който е синтетичен, също имаме оцетна киселина. Като химически елементи и като химически съединения те практически са едни и същи, но едните са получени по синтетичен начин. Ние предложихме вариант, в който да се използва думата „оцет”, но да бъде „синтетичен оцет”, което коренно разграничава оцета, получен от вино и от другите суровини, предвидени в този законопроект. Така че поддържаме този вариант, след като оцетът е съединение, което съдържа оцетна киселина в двата си вида. Така че това е нашето съображение да гласуваме „въздържали се”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Якимов.
Има ли реплики на изказването на господин Якимов?
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, вярно е, че в комисията беше проведена дискусия по тази тема, включително и това кой ще бъде контролният орган и кой да бъде съответно нормативният документ, по който да бъде осъществяван контролът, но аз искам да обърна внимание все пак, че липсата на подробно определение оставя вратата за злоупотреби от страна на недобросъвестни производители, като им предоставя възможност да произвеждат, пускат на пазара или влагат в храни, и то опасни, синтетични химикали, за което бяха факт проверките на Агенцията за безопасност на храните през изминалата предходна година. Знаете, че 120 хиляди литра бяха иззети от магазинната мрежа за продукти, които не са безопасни и освен това се произвеждат от петролни деривати. Затова легалната дефиниция създава предпоставка да се въведе ред в употребата и в производството на тези продукти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Втора реплика? Не виждам.
Господин Якимов, заповядайте за дуплика.
Петър Якимов (ГЕРБ): Да, съгласен съм, че когато се вкарват на пазара продукти, които не отговарят на законодателството в България и са опасни за гражданите, те да бъдат иззети по съответния ред и виновните да бъдат наказани, но нека да дадем шанс на тези, които предлагат продукти с регламентирано качество, не са опасни и те са синтетични. Знаем, че съществуват много, много други стоки, които са синтетични и населението ги купува, консумира и те отговарят на определени изисквания, които вече се контролират. Така че аз не виждам след като два продукта съдържат оцетна киселина, и няма никаква причина това да не се случи, тоест единият да се води „винен оцет”, а другият „синтетичен оцет”.
Пак казвам, за контрола и преследването на тези, които вкарват на пазара отровни стоки, си има регламентиран ред и това може да се случва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Якимов.
Има ли други изказвания по законопроекта? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Моля, режим на гласуване на предложения законопроект.
Гласували 100 народни представители: за 69, против 1, въздържали се 30.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Паунов.
Александър Паунов (КБ): Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на Коалиция за България предлагам да бъде прегласувано това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 119 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 27.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.

По седмичната програма на Народното събрание следва:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА.
Доклад от водещата Комисия по здравеопазване.
Заповядайте, госпожо Джафер.
ДОКЛАДЧИК Нигяр Джафер: Благодаря Ви, господин председател.
Правя предложение за допускане в пленарната зала на основание чл. 45, ал. 2 от правилника на заместник-министъра на здравеопазването доктор Бойко Пенков и госпожа Десислава Велковска – директор на дирекция „Лекарствена политика” в Министерството на здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Това беше процедурно предложение за достъп до залата.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 102 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Госпожо Джафер, заповядайте за доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК Нигяр Джафер: „Доклад за второ гласуване относно общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника, въз основа на приетите на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 302-01-16, внесен от Министерския съвет на 9 септември 2013 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 354 01 62, внесен от народните представители Нигяр Джафер и Емил Райнов на 9 октомври 2013 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Изказвания по наименованието на закона? Няма.
Гласуваме наименованието на закона, подкрепено от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Нигяр Джафер: По § 1 има предложение от народните представители Нигяр Джафер и Емил Райнов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
„§ 1. В чл. 1 се създава т. 5б:
„5б. износ на лекарствени продукти по реда на Глава девета „Б”;”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Джафер.
Изказвания по § 1 в редакцията на комисията? Не виждам.
Гласуваме § 1 в редакцията на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Нигяр Джафер: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Изказвания по § 2 по вносител, подкрепен от комисията? Няма желаещи.
Гласуваме § 2 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Нигяр Джафер: По § 3 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители – § 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Нигяр Джафер и Емил Райнов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3:
„§ 3. В Глава втора, Раздел I се създават чл. 17б и чл. 17в:
„Чл. 17б. (1) Към изпълнителния директор на ИАЛ се създава Експертен съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти, който включва трима представители на Българския фармацевтичен съюз, по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища и четирима представители на ИАЛ. Съставът на съвета се определя със заповед на изпълнителния директор на ИАЛ, съгласувана с министъра на здравеопазването.
(2) Съветът по ал. 1 е консултативно звено, което:
1. изготвя становища по подадените в ИАЛ заявления и документи по чл. 228, ал. 1 и 5, които представя на изпълнителния директор на ИАЛ;
2. прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването чрез изпълнителния директор на ИАЛ за подобряване на достъпа на населението до лекарствени продукти.
(3) Организацията и дейността на експертния съвет по ал. 1 се уреждат с правилник, издаден от изпълнителния директор на ИАЛ по предложение на съвета.
(4) Членовете на експертния съвет по ал. 1 не получават възнаграждения за участие в заседания на съвета.
(5) За своята дейност експертният съвет по ал. 1 се отчита ежегодно пред министъра на здравеопазването.
Чл. 17в. Не могат да бъдат членове на експертния съвет по чл. 17б, ал. 1 лица, които са:
1. собственици, членове на управителни и контролни органи на търговски дружества или еднолични търговци с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти;
2. съдружници или акционери, които притежават над 5 на сто от капитала на търговски дружества с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти или работят на трудов договор в тези дружества.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
По § 3 има предложения, които не са приети. Желае ли някой да вземе думата?
Госпожо Дариткова, заповядайте.
Даниела Дариткова-Проданова-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Нашето предложение за отпадане на този параграф е във връзка със заявените предварително намерения от това управление за намаляване на административната тежест. Разбира се, тук виждаме последователно подмяна на заявените предварително обещания, но въпреки това искам да разясня и да се опитам да накарам народните представители да разберат, защо това предложение по никакъв начин няма да бъде полезно на българските пациенти и няма да облекчи достъпа им до лекарствени препарати.
Към Изпълнителната агенция по лекарствата се създава един допълнителен консултативен орган от изброения брой представители, които ще дават становища по заявленията за разкриване на аптеки в населените места. Това по никакъв начин не отменя сложния режим и всички документи, които се изискват от решилите да инвестират в такава дейност, защо те трябва задължително по чл. 228 да представят магистър-фармацевт или помощник-фармацевт, който да бъде управител на аптеката, тоест по никакъв начин етичният модел на управление на аптеките не е отменен и в същото време само е усложнена процедурата.
Няма никакъв анализ дали дейността на ИАЛ до този момент при разкриването на аптеки по някакъв начин е компрометирана от отсъствието на такъв допълнителен административен орган. Аз разбирам предложението да идва от колегите от ляво, които са за задължителното допълнително администриране и усилване на ролята на държавата, защото предполагам, че това се вмества в идеите на една социалистическа партия, но колегите от центъра, които трябва да вярват, че конкуренцията е в основата на по-доброто качество и на по-добрия достъп, за мен наистина това ново решение не се вмества в разбиранията на Движението за права и свободи. Защото този орган може само да забави решенията за разкриване на допълнителни аптеки.
Ясно е, че този пазар е регулиран. Той не е обект на свободна стопанска инициатива. И във връзка с това строгите законови регламентации остават. Но в същото време ние виждаме тук едно допълнително звено, което ще се произнася и ще подпомага ИАЛ само в дейността му по отношение на търговията на дребно. Далеч по-отговорните дейности, с които се заема Изпълнителната агенция по лекарствата, а именно осигуряването на безопасни и ефикасни, ефективни лекарствени препарати, търговията на едро, допуска на пазара на нови лекарствени препарати – с това те се справят чудесно. Предполага се, че единствено разпределението на аптеките и достъпът на населението до тях е нещо, с което те не се справят и трябва да бъдат подпомагани.
От друга страна, предложенията, които би трябвало този консултативен съвет да прави до министъра на здравеопазването по отношение на достъпа до лекарствени препарати как ще се вместват в ангажимента на министъра, на който по закона лекарствената политика е дадена като основно задължение и това е част от цялата държавна политика? Добре е, че във второто преразглеждане на текстовете колегите изрично записаха, че няма да има заплащане, защото това щеше да е допълнително финансово натоварване за Изпълнителната агенция по лекарствата. Добре е, че се разписаха ясни критерии за липса на конфликт на интереси, защото основното подозрение, което имаме ние и което смятаме, че с този текст ще се даде възможност да се реализира, е, че по някакъв начин ще се ограничи свободната конкуренция, откриването на аптеки в места, които вече са заети от други предлагащи лекарствени препарати на дребно. Затова аз наистина смятам, че един допълнителен административен орган, допълнителен консултативен съвет по никакъв начин няма да облекчи достъпа на населението, напротив, ще ограничи конкуренцията. И в този смисъл ние предлагаме текстовете да отпаднат, защото наистина това няма да бъде от полза на българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Дариткова.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания по § 3?
Госпожа Атанасова, заповядайте.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-министър, уважаеми колеги! Безспорно е, че когато се разглеждат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина следва да се има предвид цялостната логика на готвените промени в частта „лекарствена политика” такива, каквито ще бъдат предложени не само от министъра на здравеопазването, но и зад които ще застане целият Министерски съвет, а, надявам се, и управляващото мнозинство. Безспорно е, че въпреки заявените като приоритети не само лекарствена политика, но и редица други промени и реформи в сектор „Здравеопазване”, до този момент не са осъществени. Вече има начертани някакви мерки от правителството, които според нас, не само защото сме опозиция, са доста спорни. Вече и неправителствените организации реагираха на това. Вече реагираха и фирмите от фарма-бранша. Когато обаче създаваме такива правила, по които ще се работи и занапред и които в никакъв случай не са в полза на бизнеса, се заявява, че правителството и управляващото мнозинство предлагат промени, които да намалят административната тежест, трябва да си даваме сметка, че предложенията на колегите народни представители изобщо не са в тази посока.
Може би преди две години отново се обсъждаше Законът за лекарствата в хуманната медицина в един друг контекст, отново се предлагаха мерки за намаляване цените на лекарствените продукти и аз мисля, че тези мерки постигнаха своя резултат и това не може да бъде отречено. Какво се случва сега? Без да има една обща добра дефиниция по отношение на това как ще се развива лекарствената политика занапред, без този ангажимент, заявен от министъра на здравеопазването, да бъде подкрепен с реално предложени политики, с реално предложени норми, а не просто бланкетно записани мерки, приети от правителството, сме изправени пред това да приемем един законопроект, който може би ще обърка този пазар допълнително. Ще обърка не само собствениците на аптеки, не само притежателите на разрешение за употреба, но ще обърка и пациентите, което ще бъде по-жалкото в случая.
Уважаеми колеги, преди време се твърдеше, че за няколко месеца ще се предприемат такива мерки, че пациентите да заплащат много по-малко средства за лекарства. Преди няколко дни стана известно, че един български гражданин се е самозапалил за това, че е нямал 100 лв. да си заплати онкологично лекарство – лекарство, с което да пребори раковото си заболяване. Не искам отново да се връщаме към тези тенденции, когато хора показваха задълженията си не само към магазини и към аптеки, но когато се чудеха как да си платят лекарствата. Трябва да работим в посока на това българските граждани да имат по-добър достъп до лекарствени продукти.
С предложенията на колегите за създаването на един допълнителен административен орган, който ще утежни бизнеса, това ще се отрази и на потребителите на този продукт, а именно на всички български граждани, в това число и на нас. Затова аз Ви призовавам отново да преосмислите позицията си и да не подкрепите текстовете за създаването на този допълнителен административен орган. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Атанасова.
Реплики? Не виждам желаещи за реплики.
Други изказвания по § 3?
Заповядайте, госпожо Джафер, за изказване.
ДОКЛАДЧИК Нигяр Джафер: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Бих искала да опровергая някои от току-що направените твърдения във връзка със създаването на този експертен съвет.
Първо, категорично няма увеличение нито на административната тежест, нито на изискванията, свързани с търговията на лекарства. Категорично опровергавам твърденията, че това ще бъде един орган, който ще има репресивни функции и ще ограничи достъпа на българските граждани до лекарствения пазар. Ако има област, в която има изключително голяма база за сблъсък на интереси, това е лекарствоснабдяването.
Декларирам, че нямам конфликт на интереси – бих искала и други да го направят.
Ако имаме нужда от нещо, то е повишаване на капацитета на Изпълнителната агенция по лекарствата, повишаване на експертния потенциал на този орган, който трябва да бъде максимално отдалечен от всички участници в този пазар. Много малко са хората в България, освен онези, които работят във фармакологичните факултети, които могат да кажат, че нямат нищо общо с търговията на едро, с дистрибутори, с търговците на дребно и с лекарствоснабдяването. Ще бъде много трудно да се намерят хора, които да участват в този експертен съвет и го знаят чудесно всички, които в предния Парламент се опитаха да създават работни групи по проблематика, свързана с лекарствата в България.
Остава обаче открит въпросът, когато говорим, че защитаваме конкуренцията в тази област: как защитаваме конкуренцията, когато имаме цели региони, в които хората нямат достъп до фармацевтична грижа? Вие го знаете прекрасно – всички, които следят тази материя. Да, има конкуренция – никой няма намерение да я ограничи, но тя е на жълтите павета, в големите градове, където аптеки има на 50 метра и няма нищо лошо в това. Но имаме региони, в които търговията на дребно с медикаменти е на ръба на закона, достъпът на населението е ограничен и аз не виждам нищо лошо да има орган, който да може компетентно да дава своето мнение, когато трябва да се търси този баланс.
В този смисъл не приемам всякакви такива обвинения в интереси, които са продиктувани от други съображения.
Отново декларирам, че няма как да има ограничение на конкуренцията – има прекалено много конкуренция, но небалансирана.
Що се отнася до това, че тази разпоредба не знам по какъв начин ще обърка пациентите – мисля, че това е формулировка, която не беше съвсем точна, защото няма как пациентите да бъдат объркани. Ще бъдат объркани някои от субектите, играчи на този пазар, които независимо от ограниченията в закона, имат вериги и там има друг тип проблеми. Някои от присъстващите в залата ги знаят много добре.
Има какво да се направи за разбиването на този монопол и за нелоялната конкуренция, включително с дъмпинг, на този пазар. Има други много сериозни проблеми, освен този експертен съвет, и те са свързани с други мерки, които бяха предприети през годините.
Напомням, че всъщност ние работим с лекарствените принципи и лекарствената стратегия, която беше приета преди повече от година. Нищо не е променено, но ще има сериозни промени в тази насока и те ще бъдат свързани с мерките, които вчера одобри Министерският съвет, свързани с действия, които да увеличат контрола, особено когато се харчат публични средства за определени групи заболявания, за които българското общество плаща прекалено скъпо. Има много сериозни действия, които трябва да се предприемат, но точно този експертен съвет не е органът, който трябва да предизвика недоволство, особено сред онези, които и в момента се държат като монополисти на този пазар. Това е, което имам да кажа във връзка с този параграф. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз, госпожо Джафер.
Реплики на изказването?
Госпожа Дариткова и госпожа Атанасова – Вие се разберете за поредността.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Джафер, с интерес очакваме всички мерки, които ще се предприемат по отношение на лекарствоснабдяването и регулирането на лекарствения пазар.
Бързам да заявя, че също нямам, както и Вие заявихте, конфликт на интереси по отношение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Искам да Ви обърна внимание на твърдението, което направихте пред пленарната зала, че създаването на този експертен съвет по никакъв начин няма да утежни не само фармабизнеса, но и впоследствие пациентите.
Ако може, Вие да обясните на колегите: след като към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата бъде създаден този Експертен съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти и той изготвя становища по подадените в Изпълнителната агенция по лекарствата заявления и документи по отношение разкриването на аптеки, прави предложения до министъра на здравеопазването за подобряване на достъпа на населението до лекарствени продукти и тази дейност, която извършва експертният съвет, изисква време при разработването на тези документи и при мотивирането на становищата, дали няма срокът за произнасяне на директора на Изпълнителната агенция по лекарствата да бъде удължен? Това няма ли да доведе и до удължаване на срока за разкриване на аптеки? Точно така ще стане. И тези пациенти, които наистина нямат достъп – и аз, и Вие прекрасно знаем това, в някои отдалечени краища на България пак няма да имат достъп.
Този експертен съвет може би се създава с някаква друга цел. Той всъщност ще решава къде ще бъдат разкрити аптеки.
Считам, че да твърдите, че по този начин се борите с монополите и това е една от мерките по отношение на разкриването на веригите от аптеки, е некоректно донякъде, защото ако Вие искате да решите проблема с веригите от аптеки, има много по-бърз и много по-ефективен начин – промяна в един друг член на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Вие добре знаете това, госпожо Джафер, но не може да си позволите да го направите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Атанасова.
Втора реплика – госпожа Дариткова.
Даниела Дариткова-Проданова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Джафер! Разбира се, и аз ще започна с декларация, че нямам конфликт на интереси, защото нямам никакво отношение към търговията, дистрибуцията и производството на лекарствени препарати.
Наистина смятам, че това внесено предложение по никакъв начин няма да подобри достъпа на българските граждани до лекарства, защото той основно трябва да се реализира чрез лекарствата, които се получават от фонда, Националната здравноосигурителна каса, защото освен физическия достъп на пациентите до най-близката аптека, е затруднен и достъпът от гледна точка на плащането на тези лекарства. Там мерките наистина трябва да са далеч по-обемни, комплексни и последователни.
Нека да припомним, че подобна роля преди промените в закона през 2011 г. имаше Висшият съвет по фармация, който все още съществува като консултативен орган към министъра на здравеопазването. В него са включени представители на Българския фармацевтичен съюз и на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища. Затова тази промяна със създаването на консултативен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата, който има отношение единствено към търговията на дребно и разкриването на аптеки по така формулираните текстове в закона, повтаря функциите, които имаше тогава Висшият съвет по фармация.
Ако Вие смятате, че Българският фармацевтичен съюз трябва да има активна роля в разпределението на търговците на дребно, които правят аптеки на територията на страната, можеше просто да върнете във функциите на Висшия съвет по фармация тази дейност, за да не се създава нов административен орган. Това щеше да бъде далеч по-елегантно. В този случай наистина се създава един допълнителен орган, който няма да облекчава – ще затруднява и ще забавя произнасянето и по никакъв начин няма да подобри достъпа в малките населени места, защото те няма да могат да заставят тези, които смятат да разкрият аптеки, да го направят на определени места. Единствено ще действат там, където конкуренцията е сериозна и където тя наистина ражда по-доброто качество и по-добрия достъп до услуги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Дариткова.
Има ли трета реплика? Не виждам.
Госпожо Джафер, заповядайте за дуплика.
ДОКЛАДЧИК Нигяр Джафер: Започвам с опит за отговор на репликата на д-р Дариткова.
Уважаема д-р Дариткова, има нещо, по което имаме категорично съгласие и това е, че трябва да има цялостна визия и поведението в областта на лекарствената политика трябва да се подчинява на тази цялостна визия. Против съм това, което се случваше. Против съм това да се случва и сега – да бъдат предприемани действия, които наподобяват действията на слон в стъкларски магазин. Материята „лекарствоснабдяване, цени на лекарства, позитивен списък, реимбурсиране“ и така нататък е прекалено деликатна материя!
Що се отнася отново до твърдението Ви, че това няма да подобри достъпа, категорично казвам и отричам твърдението, че това е нов административен орган. Консултативен орган е, който по никакъв начин няма да удължи сроковете за даването на каквото и да е разрешение. Никъде не е казано, че ние удължаваме някакви срокове, че ще има повече затруднения и удължаване на времето, в което някой ще получава разрешение за своята дейност.
С това отговарям частично и на репликата на госпожа Атанасова – прекалено много действия бяха предприемани през годините, включително във Вашия мандат, които доведоха до парадоксални ефекти в тази система. Ние имаме нужда от повече експертно участие при вземането на решенията.
Прекалено много лаически действия се предприеха, които практически доведоха или до това един медикамент, например в областта на онкологията, да се плаща на 19 цени от различните лечебни заведения.
Прекалено много задълбочихме регионалните дисбаланси с достъпа, и твърдя, че това днес е основният проблем, и даже не толкова харченето на публичните средства, защото там ще има сериозни стъпки и е по-лесно държавата да се намеси там, но няма нищо лошо в това един орган, какъвто е Изпълнителната агенция по лекарствата, да има малко повече експертен потенциал. Твърдя, че тя има дефицит на такъв експертен потенциал – и преди, и сега.
В този смисъл трябва да вървим напред в посока на общи действия. Когато една аптека в регион Рудозем, Девин е атакувана по други причини от нелоялна конкуренция, трябва да има кой да се произнесе. Същото се отнася за общини като Антоново, Омуртаг и много други в България.
Да, проблемът не е с лекарствоснабдяването на дребно в София, в Пловдив, в университетските центрове и в големите градове. Той е в отдалечените райони. И има какво да се направи. И аз не виждам нищо лошо, и не виждам защо трябва да има толкова притеснения, че някой трябва да се произнася и да казва какви действия биха се предприели. Плюс това ще го правят без заплащане, което е интересно в днешно време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Джафер.
Други изказвания по § 3?
Професор Станилов, заповядайте.
Станислав Станилов (Атака): Излизам само за да припомня на почитаемата аудитория нещо, което съм казвал и друг път, и особено в комисията миналия мандат, че високите цени на лекарствените средства ще паднат тогава, когато бъде ликвидиран монополът по хоризонталата, нещо, до което се докосна само госпожа Атанасова.
Докато не се ликвидират по смисъла на закона големите аптечни вериги, ще има монопол и ще има винаги страшно високи цени на лекарствата. Те са непоносими и сега.
Искам само да дам един пример. През 2011 г. френският аспирин „Упсарин“ струваше 3,75 лв. опаковката, днес струва 5,40 лв. Аз си направих труда да поискам консултация с колко се е вдигнала цената на производителя и цената на външния пазар. Производителят е вдигнал цената между 2 и 3%, а на външния пазар е между 5 и 7%, тоест тук цените се вдигат произволно, благодарение на пълната разпасия, която цари и която законът не санкционира. Това е истината и не може да бъде друга!
Може ли в Германия един аптекар да има между две и четири аптеки, а у нас да има верига от по 300 аптеки? Това е безобразие! И никой не смее да го бутне! И ГЕРБ уж имаха големи намерения да се справят с цените на лекарствата и нищо не направиха. И сега нищо няма да стане. Това, което предлагате, е една козметика.
Аз не мога да разбера толкова ли е силна лекарствената мафия, че да не може държавата, Народното събрание, което представя тази държава, да се справи с нея?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Реплики към проф. Станилов и изказването му?
Госпожа Дариткова.
Даниела Дариткова-Проданова (ГЕРБ): Уважаеми проф. Станилов, аз смятам, че ако се върнем към основната тема на този закон, в който това предложение е минимално, то е именно темата за паралелния внос и износ, а тя се основава на това, че цените на лекарствата в България са много ниски и най-ниски в целия Европейски съюз. Това беше записано в мотивите на законопроекта, така че това, което касаеше регулациите на цените на лекарствата, ние, като предишни управляващи, сме го свършили, защото наистина постигнахме чрез реферирането най-ниски цени, които да доведат до процеси, налагащи сегашните законодателни промени.
Що се касае за конкретната поправка в закона, тя наистина по никакъв начин няма да подпомогне цялостната лекарствена политика. Функциите на този експертен съвет се концентрират единствено по отношение на чл. 228, който касае разкриването на аптеки, а функциите на Изпълнителна агенция по лекарствата са далеч по-широки.
Ако Изпълнителна агенция по лекарствата наистина има недостатъчност на експертния потенциал по отношение на търговията на дребно, какво остава за нейните ангажименти, свързани с производството на лекарствени продукти, с регистрацията на лекарствени продукти, с издаването на разрешения и удостоверения за търговия на едро с лекарствени продукти, за отчитане на лекарствена безопасност – далеч по-сериозни теми, които би трябвало да вълнуват българското общество. Именно затова ние смятаме, че в контекста на цялостната промяна тази козметична мярка по никакъв начин няма да подобри достъпа на българското население, а ще ограничи конкуренцията.
И все пак повтарям, че конкуренцията е основа на качеството и е основа на по-добрите услуги, които се предлагат на българските граждани във всяка една сфера и по никакъв начин обаче без да се засяга Етичния модел, тоест един фармацевт – една аптека, но в ролята на управител, не е задължително собственици на капитала на аптеката да бъдат фармацевти. Все пак това са факти, които няма как да променяме с този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Дариткова.
Втора реплика – госпожа Атанасова.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми проф. Станилов, Вие в предходния мандат участвахте в работата на Комисията по здравеопазване, когато се обсъждаха не само промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, но и промените в Закона за здравното осигуряване, които пък регламентираха средствата за това какви диагнози ще се заплащат с публични средства и за домашно лечение, и по Позитивния лекарствен списък. Много пъти сме имали поводи да обсъждаме темата „Лекарствена политика“.
Тогава се предлагаха конкретни стъпки, конкретни мерки и по отношение на тези закони, и по отношение на подзаконовата нормативна база, промените в Наредба № 10 и в Наредба № 38, и така нататък.
В момента обаче наистина този § 3 касае не цените на лекарствените продукти, а разкриването на аптеки и под претекст, че в момента ще се грижим за това в малките и отдалечени населени места да се разкриват аптеки, се предлага създаването на този експертен съвет, но никой не каза, ако този експертен съвет не даде становище, защото той е консултативен орган, да не би да няма да бъде разкрита аптека в дадено населено място. Все пак, когато говорим за конкуренция и за конкурентна среда, не бива да забравяме, че имаме и Комисия за защита на конкуренцията. Трябва ли и тя да се намеси в тези отношения?
И още нещо, последно – когато говорим за разкриване и достъп до аптеки и до лекарствени продукти на българските пациенти, трябва да отбележим и още един факт. По данни на Българския фармацевтичен съюз през миналата година и по данни на всички, които наблюдават този пазар, и то международни наблюдатели, няма закрита аптека в България, напротив – броят на аптеките се увеличава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз.
Трета реплика? Не виждам.
Господин Станилов, заповядайте за дуплика.
Станислав Станилов (Атака): Цените на лекарствата в България, измерени в съотношението цени – доходи, са най-високите в Европа, по-високи няма. В абсолютни стойности в Европа, в Гърция цените на близо една трета от лекарствата са по-ниски, отколкото в България, но аз не искам да споря по този въпрос.
Искам само да кажа, че собственикът на веригата от аптеки определя ценовата политика на цялата верига. Дали магистър-фармацевтът ще бъде управител на една или на две аптеки, това няма никакво отношение към дискусията, която водим.
На трето място, аз винаги съм подкрепял една политика на регулиране на цените на лекарствата колкото се може повече, тъй като някъде на 40% от лекарствата в Германия цените им се определят от държавата, а в Швеция всички аптеки са държавни. Това го знаят всички, които се занимават с този вид дейност.
И най-сетне искам да кажа, че тук се говореше непрекъснато за бизнеса с лекарства, за бизнеса с лекарства, за бизнеса с лекарства. Ние имаме задължение да подкрепяме всякакъв бизнес, но преди всичко трябва да подкрепяме интересите на гражданите първо, а не на бизнеса, защото те са ни изпратили тук и трябва да се грижим за техните интереси. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз.
Други изказвания по § 3? Не виждам желаещи за изказвания по § 3.
Моля, заемете местата си в пленарната зала – предстои гласуване.
Гласуваме предложението на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 119 народни представители: за 44, против 69, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на § 3 в редакция на комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 108 народни представители: за 80, против 22, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Десислава Атанасова (ГЕРБ, от място): Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Заповядайте да направите предложение.
Уважаеми колеги, ако се случи втори път такъв риск за кворума, ще направя проверка по обратен ред на списъка.
Моля, ако искате прегласуване, заповядайте на трибуната.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател, за дадената възможност да поискам прегласуване на този текст.
Но преди това искам да предложа проверка на кворума преди гласуването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Поименна проверка.
Янко Александров Янков - тук
Янаки Боянов Стоилов - тук
Явор Бориславов Куюмджиев - тук
Явор Божилов Нотев - тук
Щерьо Щерев Щерев - тук
Шендоан Ремзи Халит - тук
Четин Хюсеин Казак - тук
Цецка Цачева Данговска - тук
Цветомир Цвятков Михов - тук
Цветан Генчев Цветанов - тук
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Хюсеин Хасан Хафъзов - тук
Христо Цветанов Монов - тук
Христо Илиев Калоянов - тук
Хасан Илияз Хаджихасан - тук
Хамид Бари Хамид - тук
Хами Ибрахимов Хамиев - тук
Халил Реджепов Летифов - тук
Филип Стефанов Попов - тук
Ферихан Илиязова Ахмедова - тук
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - тук
Тунджай Османов Наимов - тук
Тотю Младенов Младенов - тук
Томислав Пейков Дончев - тук
Тодор Борисов Радулов - тук
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис - тук
Таско Михайлов Ерменков - тук
Таню Христов Киряков - тук
Страхил Чавдаров Ангелов - отсъства
Стефани Михнева Михайлова - отсъства
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефан Иванов Танев - тук
Стефан Иванов Дедев - тук
Стефан Господинов Господинов - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Иванов Владимиров - тук
Спас Янев Панчев - тук
Снежина Минчева Маджарова - тук
Снежана Георгиева Дукова - тук
Смиляна Николова Нитова-Кръстева - тук
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Силвия Анастасова Хубенова - тук
Сергей Манушов Кичиков - тук
Сергей Дмитриевич Станишев - тук
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Светлин Димитров Танчев - тук
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралква - тук
Рушен Мехмед Риза - тук
Румен Маринов Йончев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Василев Гечев - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Ради Николов Стоянов - отсъства
Пламен Христов Желязков - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Веселинов Йорданов - тук
Пламен Василев Славов - тук
Петя Цветанова Аврамова - отсъства
Петя Николова Раева - тук
Петър Симеонов Ангелов - тук
Петър Илиев Якимов - тук
Петър Илиев Дулев - тук
Петър Иванов Петров - отсъства
Петър Георгиев Кънев - тук
Петър Василев Мутафчиев - тук
Петър Атанасов Курумбашев - тук
Пенко Атанасов Атанасов - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Павел Андреев Гуджеров - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Николай Симеонов Малинов - отсъства
Николай Петков Петков - отсъства
Николай Николов Апостолов - тук
Николай Нанков Нанков - тук
Николай Веселинов Александров - отсъства
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Нели Рускова Петрова - отсъства
Невин Халил Хасан - тук
Мустафа Фахри Ахмед - тук
Мустафа Сали Карадайъ - тук
Младен Петров Червеняков - отсъства
Михаил Райков Миков - тук
Митхат Сабри Метин - тук
Митко Живков Захов - отсъства
Мирослав Николов Петков - отсъства
Минчо Мънчев Минчев - отсъства
Милко Петров Багдасаров - тук
Милка Дончева Христова - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Мехмед Юмер Атаман - тук
Методи Теохаров Костадинов - тук
Госпожо Манолова, продължете проверката, за да преброя това, което сме проверили. Стигнахме до Методи Костадинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Връщам се на Милко Петров Багдасаров и на Михаил Миков, които също вече са тук.
Продължавам с:
Менда Кирилова Стоянова - тук
Мая Божидарова Манолова - тук
Мартин Георгиев Захариев - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мариана Господинова Тотева - тук
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Маргарита Асенова Стоилова - тук
Магдалена Ламбова Ташева - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Любомир Димитров Христов - тук
Любомир Владимиров Владимиров - тук
Любен Петров Татарски - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лиляна Павлова Николова - тук
Лазар Огнянов Попов - тук
Кристиян Роберт Димитров - отсъства
Красимира Пенева Анастасова - тук
Красимир Христов Янков - тук
Красимир Неделчев Стефанов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Георгиев Ципов - отсъства
Красимир Атанасов Мурджев - тук
Корнелия Петрова Нинова - тук
Корнелия Добрева Маринова - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - тук
Кирчо Георгиев Атанасов - тук
Кирил Николаев Добрев - тук
Кирил Красимиров Колев - тук
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Камен Костов Костадинов - тук
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Калин Иванов Милчев - тук
Йорданка Колева Йорданова - тук
Йордан Стоянов Младенов - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Георгиев Стойков - тук
Ирена Любенова Соколова - отсъства
Ирена Иванова Коцева - тук
Трябва да обявя от микрофона всички, които са се появили, защото се води стенографски протокол.
От допълнително влезлите в залата са тук: Любен Петров Татарски, Снежана Георгиева Дукова, Станислав Стоянов Иванов, Цветомир Цвятков Михов, Цвета Вълчева Караянчева, Светлана Ангелова Бъчварова, Пламен Тачев Петров, Стефан Господинов
Продължаваме проверката:
Ирена Георгиева Узунова - отсъства
Илиан Сашов Тодоров - отсъства
Ивелина Веселинова Василева - отсъства
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Иван Тодоров Димитров - тук
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Стефанов Вълков - отсъства
Иван Валентинов Иванов - тук
Ивайло Ангелов Московски - отсъства
Златко Димитров Тодоров - тук
Здравко Димитров Димитров - отсъства
Захари Димитров Георгиев - тук
Желязко Иванов Желязков - тук
Жельо Иванов Бойчев - тук
Жара Веселинова Пенева-Георгиева - тук
Ердинч Исмаил Хайрула - тук
Емил Страхилов Костадинов - тук
Емил Йорданов Радев - тук
Емил Димитров Райнов - тук
Емануела Здравкова Спасова - тук
Екатерина Василева Заякова - тук
Евдокия Славчева Асенова - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгени Димитров Стоев - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - тук
Дора Илиева Янкова - тук
Дончо Спасов Баксанов - отсъства
Донка Димитрова Иванова - тук
Доброслав Дилянов Димитров - отсъства
Добрин Ненов Данев - тук
Димчо Димитров Михалевски - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Димчев Димов - отсъства
Димитър Георгиев Кочков - тук
Димитър Василев Аврамов - отсъства
Димитър Борисов Главчев - отсъства
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Ангелов Иванов - отсъства
Димитър Ангелов Горов - тук
Диана Иванова Йорданова - отсъства
Джема Маринова Грозданова - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Деян Цанков Дечев - тук
Десислава Жекова Танева - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислав Славов Чуколов - тук
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Деница Златкова Караджова - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Делян Александров Добрев - тук
Дарин Иванов Димитров - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниел Георгиев Георгиев - тук
Данаил Димитров Кирилов - тук
Гинче Димитрова Караминова - тук
Георги Янчев Гьоков - тук
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Георги Цветанов Марков - отсъства
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Симеонов Горанов - тук
Георги Николов Мърков - тук
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Димитров Андреев - тук
Галя Енева Захариева - отсъства
Галина Стефанова Милева-Георгиева - отсъства
Гален Симеонов Монев - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Владислав Тошков Николов - отсъства
Владислав Иванов Горанов - тук
Владимир Цветанов Тошев - отсъства
Владимир Иванов Иванов - тук
Владимир Вълчев Митрушев - тук
Веселин Вълев Пенев - отсъства
Веселин Бориславов Вучков - тук
Венцислав Асенов Лаков - тук
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Васил Миланов Антонов - тук
Ваня Чавдарова Добрева - тук
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Валентина Василева Богданова - тук
Валентин Стефанов Василев - тук
Валентин Иванов Радев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - тук
Борислав Гуцанов Гуцанов - тук
Борис Цветков Цветков - тук
Бойко Методиев Борисов - отсъства
Ахмед Ахмедов Башев - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Атанас Стойнов Пъдев - тук
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - тук
Антоний Йорданов Йорданов - отсъства
Антон Константинов Кутев - тук
Андон Петров Андонов - тук
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Алекси Василев Алексиев - тук
Александър Христов Методиев - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Аксения Бориславова Тилева - тук
Адриан Христов Асенов - тук
Явор Нотев и Светлин Танчев също са тук.

Уважаеми колеги, като присъстващи в пленарна зала лично се заявиха 182 народни представители.
Призовавам същите да останат до края на пленарния ден, за да не се налага следваща проверка на кворума.
Време е за почивка.
Каня всички народни представители в Клуба на народния представител, където ще бъде открита изложбата „Париж – приказна магия” на Милена Йоич и Ан де Колбер – Христофоров.
Елате, за да се убедите сами в качествата на българо-френската изложба.
Почивка до 11,40 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми народни представители, преди почивката поименната проверка показа присъствието на 202 народни представители. В залата има не повече от 50 депутати.
Удължавам почивката с 20 минути. Моля квесторите да помолят народните представители, които са на заседание в залите и в кулоарите, да влязат в пленарната зала.
(Почивката бе удължена заради малкото на брой народни представители в пленарната зала.)
Уважаеми колеги, продължаваме пленарното заседание с разглежданите законопроекти на второ четене. При необходимост ще направим и следваща проверка на кворума. Това е в правомощията на ръководството на Народното събрание.
Подлагам на прегласуване § 3 в редакция, предложена от Комисията по здравеопазването.
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими