Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-11-12

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Имаме кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Първо, едно съобщение:
На 10 ноември 2010 г. от Министерския съвет в Народното събрание е изпратен предварителен вариант на Национална програма за реформи на Република България 2010-2013 г. в изпълнение на Стратегията „Европа 2020”. С писмо председателят на Народното събрание е предоставил материала на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по външна политика и отбрана, Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по околната среда и водите, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по здравеопазването и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Материалът се намира на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Заповядайте за процедура, господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение т. 4 – Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, която беше преместена като т. 7, да се върне като първа точка за днес, или т. 4 от Програмата за работа тази седмица. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение по програмата за работата ни.
Моля, гласувайте.
Гласували 138 народни представители: за 101, против 8, въздържали се 30.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.
Вносители са народните представители Иван Вълков и група народни представители на 21.10.2010 г.
С доклада на водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае нейният председател господин Вълков.
Заповядайте, господин Вълков.
ДОКЛАДЧИК Иван Вълков: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Представям ви
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 21.10.2010 г.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата бе разгледан на заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 4 ноември 2010 г.
Законопроектът бе представен от Иван Вълков – председател на комисията и един от вносителите му.
Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в няколко насоки.
По-голямата част от измененията и допълненията имат за цел повишаването на ефективността на контрола за спазване на правилата за движение по пътищата, което ще има пряко въздействие върху безопасността на движението и ще доведе до ограничаване на пътнотранспортните произшествия и до намаляване на броя на жертвите по пътищата. Тази група изменения и допълнения включват създаването на правила за налагане и събиране на глобите за нарушения, установени с технически средства и системи, както и измененията и допълненията в Административнонаказателните разпоредби. Чрез установяването на нарушенията чрез технически средства, записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, освен че ще се повиши ефективността на контрола, ще отпадне възможността за субективно тълкуване и интерпретиране на обстоятелствата, при които е извършено нарушението.
Предлага се да бъдат променени общите правила за налагане на глоби с фиш, съдържащи се в Закона за административните нарушения и наказания, а в Закона за движението по пътищата да бъдат разписани специалните правила за установяването на нарушения чрез технически средства и системи за видеонаблюдение, записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство.
В законопроекта подробно са разписани изискванията към електронния фиш – задължителните му реквизити и съдържанието му. Също така, разписани са подробно и административнопроцесуалните правила за издаването на електронния фиш, изпращането му на собственика на превозното средство, с което е извършено нарушението. Указани са начинът на уведомяване, сроковете за уведомяване, възможността да се правят възражения в предвидения за това срок. Посочени са основанията, на които може да бъде анулиран електронният фиш, както и срокът за неговото обжалване.
Предложените изменения и допълнения в Административнонаказателните разпоредби предвиждат да бъде променен размерът на санкциите за водачи, управлявали моторно превозно средство с превишена скорост.
Анализите на пътнотранспортните произшествия сочат, че по-голяма част от тях са причинени от водачи, управлявали моторно превозно средство с превишена скорост. Административните наказания се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. Както бе посочено по-горе, целта на предвидените изменения в Административнонаказателните разпоредби на закона е повишаване на ефективността на санкциите за извършените нарушения, което ще доведе до намаляване и предотвратяване на нарушенията.
Друга част от измененията и допълненията на Закона за движението по пътищата предвижда прецизиране на уредбата на правилата за паркиране.
Предлага се да бъде направено изменение на текста на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, който регламентира правата на собственика и на администрацията, управляваща пътя, да въвеждат особен режим за паркиране в определени зони на пътища, части от пътища или райони. В сегашния му вид текстът не е променян от 2002 г. Междувременно е налице развитие на обществените отношения, свързани с паркирането в населените места, които налагат разширяване на зоните за платено паркиране, създаване на нови възможности в начините на заплащане, промени във времетраенето на паркирането. Развитието на отношенията в тази област налага необходимост от обособяване на повече от една зона за платено паркиране, които да се различават по своите граници и обхват, по размер на цени за паркиране и по максимално допустимото време за престой. Необходимостта от тези различия и диференциации е продиктувана от промените, свързани с интензитета на трафика на моторните превозни средства и паркирането в различни части на градовете, възникването на вторични центрове, около които се обособяват и развиват зони за бизнес, за забавления, жилищни зони или комбинирани зони. Настоящият текст на чл. 99, ал. 1 не позволява нормативното и практическо уреждане на тези обществени отношения и се явява ограничителен спрямо цитираните възможности.
С цел да се предотвратят нарушенията на водачи, които управляват моторно превозно средство по бус лента и препятстват движението на превозните средства от градския транспорт, затрудняват изпълнението на графика за превоз на пътници и предизвикват задръствания по основните градски артерии, се предлага да се промени санкцията за този вид нарушения, за да има тя по-голямо превантивно действие по отношение на водачите.
Със законопроекта се предлага създаването на фонд за безопасност на движението. Предвидено е в този фонд да постъпват глобите от нарушения, установени с технически средства и системи, чрез което ще се осигури възможност за финансиране на проекти, за закупуване на нови технически средства и за подновяване и модернизиране на материалната база.
При обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения състоялата се дискусия бе предимно по предложенията, с които се създават правила за налагане на глоби с електронен фиш и по някои конкретни предложения извън тази група изменения и допълнения.
Относно допълнението, предложено с § 5 от законопроекта, с който се създава т. 7 в чл. 175, мнението на народните представители е, че предложената санкция лишаване от право на управление за срок от 1 до 6 месеца за управление на моторно превозно средство в бус лента не съответства на вида и тежестта на нарушението. В тази връзка предложеното допълнение следва да се преразгледа и прецизира.
При проведената дискусия по-голямата част от народните представители – членове на комисията, се обединиха около становището, че съществува необходимост от приемането на предложените със законопроекта изменения и допълнения, като бъдат отчетени направените бележки и предложения.
Предвид изложеното, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 11 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 21 октомври 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря, господин Вълков.
От подпомагащите комисии първа е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
С доклада ще ни запознае госпожа Милева.
Заповядайте, д-р Милева.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от Иван Стефанов Вълков и група народни представители на 21 октомври 2010 г.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 3 ноември 2010 г., обсъди внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от Иван Стефанов Вълков и група народни представители на 21 октомври 2010 г.
На заседанието присъстваха комисар Алекси Стратиев, заместник-директор в Главна дирекция „Охранителна полиция”, и Катя Хаджиева, главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност” на Министерството на вътрешните работи.
Законопроектът бе представен от народния представител Станислав Стоянов.
Основните промени в законопроекта са свързани със създаването на особени правила за налагане на глоби с фиш за нарушения, установени с технически средства и системи за видеонаблюдение, записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, както и изменения и допълнения на някои административнонаказателни разпоредби.
Предлага се създаването на нови алинеи 4, 5, 6, 7, 8 и 9 в чл. 189 на сега действащия Закон за движението по пътищата, като се въвежда понятието „електронен фиш”, с който се налага глоба за нарушение, установено с техническо средство в отсъствието на контролен орган. Разписани са изискванията към електронния фиш – задължителните реквизити и съдържанието му, както и административнопроцесуалните правила за неговото издаване и изпращане на собственика на превозното средство, с което е извършено нарушението.
Предлаганият законопроект предвижда и увеличаване на санкцията за водачи на МПС, движещи се в така наречените бус ленти и затрудняващи движението на градския транспорт, като се предлага наказанието за този вид нарушение да е лишаване от право на управление на моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. Предвижда се и промяна в размера на санкциите за водачи, управлявали моторно превозно средство с превишена скорост.
Законопроектът предвижда и прецизиране уредбата на правилата за паркиране, като за целта в чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата се предлага зоните за кратковременно паркиране, определени от собственика или администрацията, управляващи пътя, да се регламентират като зони за „възмездно” и „безвъзмездно” паркиране, както и отпадане на фиксираното време за паркиране.
В Допълнителните разпоредби предлаганият законопроект предвижда създаване на фонд за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи, в който да постъпват глобите от нарушения, установени с технически средства и системи, както и средства от дарения и други приходи. Редът и условията за управлението на средствата от фонда ще се определят с акт на Министерския съвет.
В Преходните и заключителни разпоредби законопроектът предвижда изменение в нормативната уредба на Закона за административните нарушения и наказания, свързани с въвеждане на понятието „електронен фиш” по отношение налагането на глоби в размер над необжалваемия минимум за нарушения на Закона за движението по пътищата, установени и заснети с технически средства и системи, както и по отношение на обжалването на наказателните постановления и електронните фишове.
Представителите на Министерството на вътрешните работи изразиха становище, че тези промени са навременни, а тяхното прилагане ще облекчи и съкрати административните процедури по налагането и обжалването на наказанията, свързани с нарушения на Закона за движението по пътищата.
По време на дискусията народните представители Анастас Анастасов, Иван Петров, Атанас Мерджанов, Цветан Сичанов и Тодор Великов изразиха мнения, свързани с ефективността на предлаганите наказания, събираемостта на глобите и бъдещото функциониране на предлагания фонд за безопасност на движението.
В резултат на проведените разисквания и след проведено гласуване с 13 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от Иван Стефанов Вълков и група народни представители на 21 октомври 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае госпожа Донева.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОНЕВА:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от народния представител Иван Вълков и група народни представители на 21 октомври 2010 г.
На заседание, проведено на 3 ноември 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от Иван Вълков и група народни представители.
Законопроектът беше представен от народния представител Иван Вълков.
Основните моменти в законопроекта са:
- създава се възможност за налагане на глоби с електронен фиш за нарушения, установени с технически средства и системи;
- предлагат се изменения и допълнения в административно-наказателните разпоредби, като се завишават санкциите за водачи, които управляват моторно превозно средство с превишена скорост или по бус лента; предлага се при доброволно плащане на глоба, наложена с фиш, да се плаща 70 на сто от размера на наложената глоба;
- прецизира се уредбата на правилата за паркиране;
- предлагат се промени в Закона за административните нарушения и наказания, като се въвежда понятието „електронен фиш” и се разширява обхватът на закона в частта относно правилата за обжалване на наказателните постановления;
- предлага се създаването на Фонд за безопасност на движението, който ще се управлява от министъра на вътрешните работи. Средствата по фонда ще се набират от глоби за нарушения, установени с технически средства и системи, средства от дарения и други приходи, предвидени в нормативен акт. Средствата ще се разходват за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност. Редът и условията за управление на средствата от фонда ще се определят с акт на Министерския съвет.
След представяне на законопроекта се проведе обсъждане, при което се изказаха становища за прецизиране текста на § 9, в частта на ал. 9, като се определи срокът, в който, ако се плати доброволно, дължимата сума ще е 70 на сто от размера на глобата.
Предложи се при допуснато нарушение отговорността да е на собственика на моторното превозно средство, както и да се предвиди ред за събиране на глобите при нарушения допуснати от чужди граждани.
По отношение на § 10 относно създаването на Фонда за безопасност на движението се изказаха становища, че практиката за създаване на фондове отдавна е преустановена в страната и че това не е добър подход. В този смисъл е и становището на Министерството на финансите, в което се посочва, че глобите са традиционен приходоизточник на държавния бюджет, а разходите, които се предлагат да бъдат финансирани от тези глоби, попадат в дейността на съответните държавни органи и съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за устройство на държавния бюджет, те следва да са част от бюджета. В случай, че се вземе решение за създаване на този фонд, в становището на Министерството на финансите се посочва, че следва в законопроекта да се уреди статутът на фонда, приходоизточниците, начинът на разходване на средствата, ръководството и редът за осъществяване на неговата дейност.
В хода на дискусията членовете на Комисията по бюджет и финанси се обединиха около становището за подкрепа на законопроекта като цяло, но ако § 10 не отпадне от законопроекта, трябва да се предложи нова редакция, с оглед бележките на Министерството на финансите, която следва да се обсъди в Комисията по бюджет и финанси преди второто гласуване на законопроекта от водещата комисия.
След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 12 народни представители, „против” – 1 народен представител и „въздържали се” – 2 народни представители.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 21.10.2010 г.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря, госпожо Донева.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Димитров.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Павел Димитров: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги!
Ще ви запозная с Доклада на Комисията по правни въпроси за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 21.10.2010 г.
„На свое заседание, проведено на 4 ноември 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от Иван Вълков и група народни представители.”
Тъй като изслушахте три доклада преди този, аз ще икономисам времето и няма да прочета това, което вече чухте три пъти, а ще се спра на това какво са казали членовете на Правната комисия по отношение на този законопроект. Мисля, че правилно процедирам в това отношение, тоест ще се спра на самата дискусия.
„В последвалата дискусия взеха участие народните представители Тодор Димитров, Димитър Лазаров, Анастас Анастасов, Четин Казак, Янаки Стоилов и Явор Нотев.
В хода на дискусията народните представители подкрепиха предложените промени, насочени към превенция на пътнотранспортните произшествия, подобряване събираемостта на наложените глоби и опростяване на процедурата при установяване на нарушения по Закона за движението по пътищата от контролен орган.
Беше направено предложение за прецизиране на ал. 4 на чл. 189, относно издаването на електронния фиш. Идеята в този случай е, че електронният фиш се издава в отсъствието на контролен орган и нарушител, т.е. другата процедура при административно производство има контролен орган, който издава акта, и нарушител, който трябва да го подпише.
Изказа се и становище, че е прекомерна предлаганата глоба за нарушение „навлизане в лентата за движение на градският транспорт” и се предлага отнемане на свидетелство за правоуправление от един до шест месеца.
От вносителите се изказа мнение, че след оглед на дебата следва де се прецизира размера на наказанието. Изказа се становище при драстично отклонение от разрешената скорост, поне за кратки срокове, водачите да се лишават от право да управлява моторното превозно средство при повторност, а не само при системност.
След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията по правни въпроси, с 13 гласа „за”, 1 глас „против” и 3 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 21.10.2010 г.”. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Следва да чуем доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Моля, господин Татарски, да представите доклада.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги,
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от Иван Вълков и група народни представители
На свое редовно заседание, проведено на 28 октомври 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от Иван Вълков и група народни представители.
От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов.
С предложените промени в законопроекта се предвижда създаване на възможност за налагане на глоби с електронен фиш за нарушения, установени с технически средства и системи, като подробно са разписани условията и реда за това. Предлагат се и изменения и допълнения в административнонаказателните разпоредби, като се предвижда да бъде променен размерът на санкциите за водачи, управлявали моторно превозно средство с превишена скорост.
Със законопроекта се предлага създаването на фонд за безопасност на движението, в който да постъпват глобите от нарушения, установени с технически средства и системи, чрез което ще се осигури възможност за финансиране на проекти, за закупуване на нови технически средства и за подновяване и модернизиране на материалната база.
Законопроектът предвижда целесъобразни изменения и допълнения по отношение и на правилата за престоя и паркирането на превозните средства.
С цел да се предотвратят нарушенията на водачи, които управляват моторно превозно средство по бус лентата и по този начин възпрепятстват движението на превозните средства от градския транспорт, затрудняват изпълнението на графика за превоз на пътници и предизвикват задръствания по основни градски артерии, е предложено да се увеличи санкцията за този вид нарушения и същата да има по-голямо превантивно действие.
В хода на дискусията народните представители подкрепиха предложените промени, насочени към създаване на по-добри възможности за общините да определят зоните за престой и паркиране в населените места.
Част от народните представители възразиха срещу предложението за създаване на отделен фонд за безопасност на движението към министъра на вътрешните работи. Дискусия породиха и разпоредбите, предвиждащи налагане на санкции в случаите, когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице. Според изказалите се народни представители, предложенията в тази част от законопроекта са в противоречие с принципите и разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление със 7 гласа – “за”, 2 гласа – “против” и 1 глас – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от Иван Вълков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Татарски
Дебатът е открит. Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! С направените промени в Закона за движението по пътищата даваме основание за по-добра работа и за по-добра обработка на четири основни проблема, които променяме с настоящия законопроект.
Първата промяна е продиктувана от необходимостта да се създаде правна рамка за създаване на условия за регистриране и наказване на водачите, заснети с технически средства. За тази цел в Закона за движение по пътищата и в ЗАНН се създава ново понятие – „електронен фиш”. С направените промени се дава възможност този фиш да не се третира като фиша, който се налагаше досега за маловажни наказания с глоба до 50 лв., а напротив, той да се счита за фиш, като по ЗАНН има възможност да бъде обжалван и това да води до последствия.
Втората промяна касае тъй наречената „синя зона”. В тази връзка се прави промяна в Закона за движението по пътищата, която дава възможност на собственика на пътищата в градовете да определя местата за платено паркиране. С промените се премахва понятието „кратковременно паркиране”, което е основен проблем, защото в момента действащият закон дава възможност това паркиране да бъде до 3 часа. В случая това ограничение отпада и се въвеждат понятията за възмездно и безвъзмездно паркиране, като по този начин ще се създаде по-стабилна законова основа за въвеждане на режима за паркиране на лицата с увреждания.
Третата промяна е относно увеличаване на санкциите на водачите, които управляват своите превозни средства в бус-лентите или лентите, които се използват за обществен превоз на пътници. Считаме, че тази мярка ще бъде превантивна и ще освободи тези ленти от личните моторни превозни средства, като даде възможност на градския транспорт да спазва разписанията и да бъде по-привлекателен транспорт за придвижване в градовете. В момента практиката показва, че от една монтирана камера на „Цариградско шосе” в бус-лентата са установени около 500-600 нарушителя. Важно е да бъде изтъкнато, че общо-взето едни и същи лица нарушават Закона за движение по пътищата. След тяхното установяване и санкциониране лентата е изчистена и в момента градския транспорт се движи по разписание.
Четвъртата промяна, която предлагаме в Закона за движение по пътищата, касае създаването на Фонд за безопасност на движението. В него ще постъпват част от глобите, които се събират от новосъздадения електронен фиш или глоби за установени нарушения с технически средства. Създавайки този Фонд за безопасност на движението, част от парите, постъпващи в него, ще бъдат реинвестирани в инфраструктурата. Ще бъдат закупувани нови камери. По този начин ще се получи по-голям обхват на зоните, които се контролират с тези камери.
Считам, че законопроектът в тези четири основни части е изключително необходим и е наложително да бъде приет в този му вид. Още веднъж искам да изтъкна, че той регулира четири основни проблемни зони в Закона за движение по пътищата, които са обект на различно тълкуване, разбиране и прилагане.
С този законопроект във вида, в който го предлагаме, ще отпадне и субективният фактор, който в момента съществува при установяване на нарушителите по пътищата. Когато едно нарушение бъде заснето с техническо средство, по никакъв начин нарушителят няма да може да влезе в диалог с контролния орган и да се изкриви мярката, която следва да му бъде наложена.
Още веднъж считам, че този законопроект е необходим в този му вид и моля да бъде подкрепен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Има ли други народни представители, желаещи да се изкажат?
Заповядайте, господин Такоров.
Румен Такоров (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мисля, че както всички забелязахте днес, ние дори не се опитахме да поканим хора от Министерството на вътрешните работи в пленарната зала, защото от вчерашното приемане на бюджета на Република България на първо четене се видя, че изпълнителната власт работи против тази институция. Мисля, че за това вина имате и Вие, госпожо Цачева, защото би трябвало при приемането на всеки законопроект в пленарната зала да има хора от изпълнителната власт, независимо, че този законопроект е предложен от група народни представители. Не напразно за това и имиджът на българския парламент се срина под 15%.
Но по същество. Мисля, че мотивите, с които започва този законопроект, когато е вкаран в Народното събрание, са много добри, господин Вълков. Защото се казва, че основна цел на Закона за движение по пътищата е опазването на здравето на хората и имуществото на участниците в движението. Такава е целта на Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Законопроектът предвижда въвеждане на мерки за повишаване ефективността на контрола за спазване на правилата за движение по пътищата, което ще има пряко въздействие върху безопасността на движението и ще доведе до ограничаване на пътнотранспортните произшествия за намаляване броя на жертвите по пътищата.
Да, съгласен съм, че това е така, но дали в закона това е така? Не! Имам чувството, че този законопроект е писан от финансовия министър, а не от вас, подписалите се под този закон. Защото основната философия на този закон е да се правят повече нарушения, за да могат повече пари да влизат в републиканския бюджет. Веднага ще докажа това. Вижте разпоредбите в законопроекта на § 6. Уважаеми дами и господа, в момента най-тежкото наказание беше да се отнеме шофьорската книжка – било за един, три или пет месеца. Сега тази санкция отпада. Дори се въвежда, че след 50-те километра скорост, които се слагат като максимум в населено място, всеки пет километра отгоре ще бъдат глобявани с по 50 лв. Но какво значение има това? Значи казваме – който има пари, да кара. Може да кара с 200 км, тогава глобата ще му бъде около 500-600 лв. Това отговаря ли на мотивите, които прочетох?! Въобще не отговаря! И разбирате ли, това се отнася не само за населените места. И за извън населените места тази формулировка остава в сила. Единствено се запазва за превозни средства, които возят обществен транспорт и опасни товари.
И забележете, там е записано, че, когато нарушението по алинеи 1 и 3 е системно, водачът се наказва с двоен размер и лишаване за срок от една година.
Много интересно ми се вижда определението, което е дадено в законопроекта за системно нарушение. Значи системно е нарушението, извършено три или повече пъти? Какво е това три или повече пъти? Значи може да е десет пъти, така ли?
Аз мисля, че ние трябва да въведем строги мерки поне за тези джигити, които карат в населените места. Не трябва да има водач, който да е превишил 50 км и да не му се отнема свидетелството за правоуправление за определен срок. Разберете го това!
Ето сега, преди една седмица, шофьор от 2 месеца, на 18 г., със 120 км не може да вземе завоя, колата му се подхлъзва - щеше да убие десет човека! Каква е грижата за безопасността на движението, ви питам аз? Почти нулева!Така че не мога да се съглася с философията на законопроекта, който в момента ни се предлага за разглеждане.
И другото нещо. Самият законопроект си противоречи сам на себе си.
В София, в града, където искаме да решим проблема на софийския кмет, казваме не само на софийския кмет, защото и той не може да се справи с проблемите на трафика - ние въвеждаме да се плаща глоба и да се отнема свидетелството за управление за срок от 6 месеца, само ако си настъпил линията или си се движил в бус-лентата. Колеги, това нарушение кореспондира ли с този, за който казах, че може да се движи и с 200 км в час в населеното място и да не му се вземе книжката? Разбирате ли, че това е ненормална философия? Може ли да подкрепим такъв закон, ви питам?
Може би заради това няма хора и аз съжалявам, че господин Вълков и групата народни представители са се подписали под този закон, даден им от „Пътна полиция”. Те не са съставители на този законопроект, но те са го подписали. Нямаме нищо против електронния фиш. Да, трябва да се въведе!
Другото нещо. Разбирате ли, че не може за един и същ вид нарушение да се налагат два вида глоби? Ако те хване полицаят зад трънката, ти написва фиш и ще ти отнемат и точки. Но за същото нарушение, когато си карал със 100 км и те засекат с технически средства, не ти отнемат точките. Защо? Не може за едно и също нарушение да се създават два вида глоби.
Всичкото това е продиктувано от това да не ходят в отдел КАТ, защото за всяко едно нарушение, ако трябва да се отнемат точки, вие знаете, че трябва да се отиде, да се занесе документът, да му се направи акт, да се пише... Какво правим? Улесняваме работата на служителите в КАТ, но на практика не правим равнопоставеност на нарушителите, които са по този законопроект.
Затова аз казвам, че не мога да подкрепя този законопроект. Зная, че този законопроект на второ четене, както и повечето от законопроектите, ще бъде променен.
Колеги, разберете! Не трябва по този начин да се вкарват законопроекти в пленарната зала, толкова противоречиви сами по себе си!
По другите акценти от законопроекта ще оставя да се изкажат и други колеги. Лично аз, на базата на това, което казах, не мога да подкрепя този законопроект. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.Има ли реплики?
За първа реплика – заповядайте, господин Димитров.
Павел Димитров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Такоров, искам да насоча вниманието Ви към две неща.
Първо, ние сме на първо четене и в тази връзка, ако слушахте внимателно, когато запознавах колегите с доклада на Правната комисия, там акцентирах, дори не повтарях онова, което се чете в другите доклади – акцентирах на това, което Правната комисия е изразила като становище. Там, особено по отношение на наказанията, за които говорите, в предложението на депутатите е записано „системност”. Но Правната комисия обръща внимание, че е добре да бъде включено и при повторно нарушение да се наказва с лишаване от право. Така че всички тези неща, които Вие ги говорите, може да ги направите като предложения между първо и второ четене и те ще бъдат обсъждани.
Ако забелязахте, в доклада е отразено, че самите вносители в това отношение вземат бележка и декларират, че те ще анализират предложенията на Правната комисия и евентуално между първо и второ четене те ще бъдат съобразени.
Ето защо аз мисля, че сега трябва да гласуваме философията на тези предложения, а който има да предложи конкретни неща, ще ги направи между първо и второ четене. Така е, господин Мутафчиев. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
За втора реплика – заповядайте, господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Такоров! Внимателно следих Вашето изказване. Вие формулирахте изказването си основно в това, че няма да подкрепите законопроекта, защото, според Вас, има две проблемни области.
Едната е за отнемането на точки след установяване на нарушение с техническо средство и втората е, че се предвижда прекомерно високо наказание за водачите, управляващи своите лични моторни превозни средства в така наречените бус-ленти.
Господин Такоров, смятам, че този законопроект е с много по-широк обхват. Както казах, той засяга четири проблемни области в Закона за движение по пътищата, като ги дефинира и дава едно ново начало, един нов начин на наказание и установяване на нарушителите с технически средства. Имайте предвид това. По този начин ние избягваме, както казах, субективния фактор при установяване на нарушенията.
Уважаеми господин Такоров, смятаме, че повишаването на глобите за водачи, които управляват личните си моторни превозни средства в бус-лентата, води след себе си един превантивен ефект, който ние вече виждаме. Както казах, на „Цариградско шосе” в момента бус-лентата е изчистена, тъй като водачите знаят какви ще бъдат промените и някои от тях вече са санкционирани, така че нека да не казваме, че това е лоша мярка. Превантивният ефект е нещо много хубаво, което, залагайки го като смисъл в законопроекта, смятам, че ще доведе до едни много сериозни резултати в бъдеще. Отново повтарям, което каза и господин Димитров: в момента сме на първо четене, в момента разглеждаме философията на закона. Благодаря. Надявам се, че бях разбран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: За дуплика, заповядайте, господин Такоров.
Румен Такоров (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател!
Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Димитров, мисля, че в момента в пленарната зала не обсъждаме становищата на комисиите, а обсъждаме законопроекта, който ни е раздаден. Така че престанете да говорите и всичките ви министри да казват: и в парламента има разумни хора, които ще го променят на второ четене. Това не трябва да става стил на работа на Министерския съвет – да дава законопроекти, които не са качествени и ние тук да ги оправяме. Това не е стил на работа! Вие го въвеждате.
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Ние сме вносители.
Румен Такоров: Няма значение. Дори още по-лошо! Спомням си, че господин Вълков на първото заседание каза, че това ще е новата политика на ГЕРБ. Всичките законопроекти да бъдат вкарани от народни представители, но това беше само в началото.
След това всичкото това нещо отиде като нова политика на ГЕРБ.
Но, разберете, че и този законопроект, господин Вълков, трябваше да бъде съгласуван с Министерството на вътрешните работи, с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, защото Агенция „Пътна инфраструктура” е към това министерство.
След като мина комисията, видях, че на практика дори това, за което аз говоря – за бус лентата, господин Иванов, дори подписаното становище от Цветан Цветанов, не приема този подход, защото наказанието, което давате вие за преминаването в бус лентата, е по-тежко, отколкото да си употребил алкохол. Разбирате ли, че не може да има съпоставимост на тези две наказания? Тогава какво правим?
Да, аз съм съгласен да увеличим глобата, но защо трябва да го лишаваме от право на управление, все едно че е употребил алкохол? Онзи джигит ще кара с 200 км в града и ние ще кажем: „Дай 500 лв. и продължавай да си караш, защото имаш пари – убивай хората.” Разбирате ли? За тази философия на законопроекта говорех.
Аз ви казах, че не съм против електронните фишове. Трябва да се въведат. Трябва да се намери по-добър механизъм, но разберете, че ние не сме арабска страна. Там могат да го въведат това нещо, защото там има сух режим и при тях употребата на алкохол при по-висока скорост не е необходимо да им я мерят. Но това не трябва да става в България.
Мисля, че правилно ме разбирате. Има много неща. Пак ви казвам – не продължавайте по същия начин да вкарвате законопроекти, които да се завъртат тотално на 180 градуса след като излязат на второ четене от пленарната зала.
Аз ви гарантирам, че това нещо ще стане и през следващата седмица, като разглеждаме Закона за автомобилните превози. Всичката ви философия в този закон ще бъде обърната на 180 градуса. Сега ви го потвърждавам и ще видите, че точно така ще стане. Защо? Защото на първо четене в пленарната зала влизат не добре обработени закони и ние след това трябва да мислим между първо и второ четене как да ги подобряваме. Това не трябва да ви бъде стил на работа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Думата за изказване поиска народният представител Петър Мутафчиев.
Заповядайте, имате думата.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господа вносители, аз искам само да припомня на народното представителство, че Законът за движение по пътищата е приет през 1999 г. и оттогава досега е променян двадесет и девет пъти. Защо казвам това? За да отговоря на успокоението на народното представителство, че, виждате ли, в нашия правилник има две четения – първо и второ четене. Първо четене е по отношение на философията на закона.
Променя се двадесет и девет пъти, защото няма ясни принципи и цели, които се следват в нашето законодателство, за да контролираме добре движението по пътя, за да намалим произшествията, за да създадем дисциплина по движението на пътя. Тъй като има грешни философии, които приемаме на първо четене, за да ги поправим на второ четене, стигаме точно до това.
Ясно е едно, това е позицията и на Коалиция за България, че трябва да направим един нов Закон за движение по пътищата с ясно изградени принципи, уважаеми господа!
Сега конкретно ще ви посоча къде бъркаме философски нещата.
Госпожо председател, моля да удължите времето на групата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Моля, удължете парламентарното време на групата.
Петър Мутафчиев: Къде точно грешим? Ще започна оттам, откъдето господин Такоров завърши. Защо трябва да отменяме отнемането на книжката за един месец при превишаване 30 км в час? Една сериозна превантивна мярка и аз ще ви кажа, господа, като шофьор, като човек, който пътува по пътищата на България. Безспорно там, където има органи на реда, където има ограничения, където има включително камери, които играят в момента техническите средства, една сериозна превантивна роля – не си позволяват повишаване на скоростта, защото хората знаят, че ще загубят свидетелството си за правоуправление. Глобата не е тази, която може да накара някой да не кара със скорост, която може да създаде сериозни последствия на останалите участници в движението по пътя.
Сега какво казваме? Увеличаваме глобата – един път, два пъти, третият път – може. Тоест, когато има системно нарушение. Ние даваме крачки назад в законодателството си, най-вече по отношение превенцията на закона. Аз не мога да се съглася с това.
Да, имаше такива предложения, господин Димитров. Вие не ме слушате сега, репликирате, ще имате възможност. И господин Иванов го предложи – при второто нарушение да бъде, но и това е крачка назад. Аз не напразно ви казвам – когато се приемат закони, трябва да се мисли, а не да приемем нещо като текст, а дали е от предишното или от сегашното Народно събрание – няма никакво значение, и след това хайде съответно да го променим.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Затова е дебатът.
Петър Мутафчиев: Още нещо. Обърнете внимание – това, с което аз не бих се съгласил, и ще направя предложения. Надявам се, че логически вие ще ги приемете. Какво правим с електронния фиш? Правилно ли е да има електронен фиш? Да. Ще промени ли бързата реакция при съответно нарушение? Да. Защо? Защото има един текст в този закон, с който няма да се глобява нарушителят, а собственикът на автомобила. Нищо друго в системата по електронния фиш не се променя, господа. Този въпрос беше зададен на КАТ. Виждам, че тях ги няма, няма и от Министерството на вътрешните работи. Какво обсъждаме? Може би по инерцията от бюджета вчера, без присъствие на изпълнителната власт, ние да приемаме закони?! Няма ги!
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Ние сме вносители тук.
Петър Мутафчиев: Няма ги, господин Иванов! Съжалявам, но наистина няма никой от Министерството на вътрешните работи и от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията включително.
Защо ще глобяваме собственика, за да събираме само парите? Това е най-лесният начин да се трупа. Виждам, че е предложен и фонд. Може би има нещо разумно в това, за да се инвестира в нови технически средства и т.н. Въпрос, на който ние трябва да си отговорим, така било в някои други страни. Добре, като е така в някои други страни, тогава аз мога ли да ви попитам: защо след като ме снимат с камера, ще ми наложат глоба като собственик на автомобила и няма да ми отнемат точки по сега съществуващата точкова система? Ако ме спре полицаят на място, ще ми отнеме точките, ще ми вземе и същата глоба, може да ми наложи и акт. Тоест, трябва да ми наложи акт, защото иначе не може да ми вземе точки. А иначе задължително само с електронен фиш. Каква е разликата, че ти си извършил нарушение? Субектът, който е констатирал нарушението ли, камерата или съответно полицаят? Полицаят не ми е измерил скоростта с поглед, бе, господа, той също го е измерил с техническо средство – радар ли се казва и т.н. Не ме е снимал с фотоапарата си. Ако ме снима и с фотоапарата си, това означава ли, че не трябва да ми пише акт?
Правят се подобни предложения и няма отговор на тях. Защо? Включително се спекулираше, че, виждате ли, ние сме били за отмяна съответно на точковата система. Не, аз попитах съответно представителите на КАТ да ми кажат и господин Вълков: защо е тази разлика? По какъв начин се третира този, на който нарушението му е констатирано с техническо средство? Защо той е по-облекчен, съответно от този, който ще бъде санкциониран от служител на Министерството на вътрешните работи? Няма обяснение! Единственото обяснение е, че трудно можем да докажем. Закони не се приемат с такава логика и с такава мотивация.
Аз пък искам да попитам друго. Тръгнали сме да правим крачки напред, защо не седнем и обсъдим – аз мисля, че ще ни е трудно между първо и второ четене, защо има актове и фишове тогава? За да създаваме възможност на полицая да реши, че говориш по телефона – дали да ти пише акт или фиш?! Аз имам същия случай, където няколко пъти ме предупредиха, че ще ми напишат акт. Защо? Защото той има възможност да пише и фиш, за това, че те е засякъл, че си говорил по телефона, когато в момента шофираш автомобила си. Защо не променим това? Да седнем да измислим така, че там да няма възможност за корупционни практики. Нещо, което вие си поставяте като основна цел.
Още нещо искам да попитам: защо са сините талони? Къде в Европа ги има? Защо не махнем тях? Синият талон е за това, за да можеш да си платиш глобата. Сега има електронни средства. Виждаме електронния фиш. Защо трябва да го има този син талон? Хайде да седнем, да говорим, да кажем да го махнем. Да ходиш с акта си и да се представяш като шофьор, че си нарушител навсякъде?! За какво е тази електронна система? Защо говорим, че сме ХХІ век?
Още нещо, тъй като времето няма да ми стигне, гледам, че Такоров ми дава знак. По отношение на синята зона. Като голямо предимство казваме, че виждате ли, ние даваме свобода на общините да определят таксите за по-дълъг период от време, да разширяват синята зона и т.н.
Давам пример за София, тъй като този пример е заразителен и за мен ще бъде пагубен за големите ни градове Пловдив и Варна. В Пловдив започнаха също да говорят за синя зона. Добре е, че общината получава някакви приходи.
Какво правим със синята зона? Задръстваме центъра! Задръстваме центъра и пречим на автомобилите да се движат, и една от причините е тази. Минете по ул. „Любен Каравелов”. Не напразно ви казвам тази улица – не можете да минете, господа! Няма тротоар в София, в центъра, който да не е нагазен от автомобилите. Това го направихме пак ние, в тази зала, със закона! Защото разрешихме – ако има едно метърче от тротоара, а в София тротоарите са широки, може да си паркираш, както си искаш на тротоара. Защо? Знаете ли колко автомобила на ден паркират в София и колко е сумата, която се събира от синята зона? По едно левче на час – 80 хил. лв. Десет хиляди автомобила в момента паркират. Ние ще ги разширим, ще ги направим 160 хиляди.
Кажете ми от колко време съществува синята зона и колко паркинги се направиха в София? Направи ли се един паркинг, за да освободим тези тротоари, които сега са заети, за да създадем възможност за движение на автомобилите, защото от двата края на пътя са паркирали и не могат да се разминат два автомобила? Не, не е направено! Аз искам да попитам: къде е общината в проектите, които се реализират за метрото и даде ли възможност, като се копае за метрото, да се построят паркинги и на метро спирките? На нито едно място! Аз се качвам понякога на метрото от „Г. М. Димитров”. Ами, там отидете да видите, че градинката е пълна с автомобили, защото хората искат да ползват метрото, но ние не сме им създали условия. Е, какъв е смисълът на синята зона? Да трупаме само пари? Какви правила създаваме с нея?
Аз искам да ви кажа, че от екологична гледна точка създаваме много проблеми със синята зона, защото замърсяваме центъра на София, защото създаваме възможност да се натрупат голям брой автомобили в идеалния център на София. (Реплики от ГЕРБ.) Ако преди имах някаква надежда, че тази синя зона ще ни помогне за създаването на една модерна система за паркиране в България, след като вече метрото излезе от централната й част и предстои да излезе и с втората си ос, аз вече загубих тази надежда, честно да ви кажа! Няма ги паркингите и май няма да ги има. Не знам как е по проекта. Господин Иванов е по-вътре в него – да ми каже, къде сега по новата ос има съответно предвидени паркинги на самите метро спирки?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: На „Цариградско шосе”.
Петър Мутафчиев: На „Цариградско шосе”. Значи, като идваме от Пловдив, ще спираме навън и ще се придвижваме с метрото. Добре, това е добър вариант. Но в центъра ги няма, уважаеми господа! Няма ги!
Още нещо – глобите. Казваме така: увеличаваме ги! Съгласен съм. Нека да ги увеличим! Триста лева е примерно високата глоба, която виждам. И казваме: „Ако си платиш веднага глобата за една седмица, ти опрощаваме с 25% или 30%.” Какъв е този финансов ценз? Ами, ако моята заплата е 240 лв., аз как ще си платя глобата от 300 лв., след като 240 лв. е минималната. (Реплики.) Да, за депутатите няма проблем. Изключваме всички, които са с минимална заплата, да се ползват от една преференция... (Реплики от ГЕРБ.) Ама ето я презумпцията – като нямаш пари, няма да нарушаваш! Като имаш пари – ще нарушаваш и ще си плащаш! Ето това е проблемът на логиката в момента, господа! Затова ви казвам, че трябва да се запази правото да има друга санкция – на точки и на вземане на книжка. Защото не може парите да бъдат залог на това – ще изпълняваш ли закона, или не?
Уважаеми дами и господа, надявам се, тъй като КАТ не направи това нещо, когато предложи на господин Вълков да внесе този закон. Нека да не бързаме с приемането му на второ четене. Нека да седнем и да се обмисли добре какви предложения да се направят. Да обмислим по принцип – какво още трябва да се промени в закона.
Законът в този му вид не бива да се приема. Той няма да бъде в положителна посока, а ще върне нещата доста назад. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Реплики?
Тодор Великов, заповядайте.
Тодор Великов (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мутафчиев, трудно се въвеждат европейски практики. Това е факт. Трудно се възприемат, и като че ли някои от нас не искат да свикнат с тях, но животът ще ни принуди да ги приемем.
Аз поставих в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред въпрос към колегата. Ще го кажа малко по-нататък.
Но какво означава електронният фиш и това, което в момента се случва с техническите средства, с които се установява нарушението? Водят се тъщи, баби, приятели, които в момента да доказват, че е извършено нарушението, но не и собственикът, който е извършил това нарушение. В случая се получава така. Сред много от нарушителите се носи мълвата, че в настоящия момент трябва да изчакаш една година да ти мине нарушението, след което ще отпадне. Тогава кой губи от това, че така наречените джигити карат с такава висока скорост по нашите пътища? Губи цялото общество!
Аз съм за това – нека народните представители, които са представили пред нас този законопроект, колкото се може повече от тях да вкарват такъв законопроект, за да се получи истински дебат. Защото европейските практики са такива: докато не бръкнеш на нарушителя в джоба, няма да се получи да спазва правилата. И вие много добре го знаете! Това са европейски практики. Наистина с този законопроект се създава фон, за да може да има повече технически средства. Да можем да направим така, както е в Англия, както е в останалите европейски държави – да има повече технически средства. Хората трябва да знаят за санкциите. Аз даже съм за завишаването им. Още през 1996 г., когато трябваше да вляза в градския транспорт в Германия, ми казаха: „Дупчи билета, защото санкцията е много голяма.” Това действа превантивно на всеки един нарушител. Това трябва да стане и в нашата страна.
Затова аз подкрепям този законопроект и ви казвам: подкрепете го и вие! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте за втора реплика, господин Микев.
Валентин Микев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм един от вносителите на този законопроект и искам да обоснова подкрепата си за него, и да споделя мнението си за неговата философия.
Приемам аргументите, които изразиха всички колеги. До известна степен приемам нещата, които изрази и господин Мутафчиев в частта му за необходимостта от създаването на нов Закон за движение по пътищата. Голяма част от текстовете обременяват този закон и не дават яснота затова какви нарушения и какви санкции следват към конкретния момент.
Дълбокият смисъл на всичко, което се предлага в този законопроект, е подобряване обстановката, безопасността на движението по пътищата. Известно е, че в нашата страна средно около 1000 човека загиват годишно и още около 5 хиляди души получават наранявания, които ги правят трайно нетрудоспособни за остатъка от живота им. Смисълът на промените, които се предлагат, са именно да се подобри дисциплинираността, да се въведе по-строг ред към нарушителите и оттам да бъде подобрена цялостната обстановка. Ние трябва да бъдем готови да подкрепим този и всички останали законопроекти, които се внасят в тази посока, тъй като в момента има трайна тригодишна тенденция – намаляване броя на пътнотранспортните произшествия, загиналите и ранените граждани при пътнотранспортни произшествия. За илюстрация само ще съобщя, че през 2008 г. загиналите са 1061, а през 2009 г. те са 901, а загиналите към днешна дата са 688, което означава със 117 души по-малко от същия период на миналата година.
В този смисъл искам да призова всички да подкрепим този и всички законопроекти, които работят в посока подобряване безопасността на движението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За реплика, заповядайте господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Ние с колегата Мутафчиев спорим за част от този закон още в първата му версия, след което беше изтеглен.
Аз защитавам тезата, че тези санкции са превенция срещу нарушителите, срещу любителите на големи скорости. Не е толкова съществено какво ще понесе този, който има автомобил или е извършител на това, а какви условия предпоставя той с тези си действия спрямо невинни други хора. За това какви са, колко са тежки и колко зависят от доходите на хората тези санкции в сравнение с отнемането на човешки живот, за мен това – второто, е много по-съществено и важно.
Видимо обаче има сближаване на възможностите, за да няма за едно нарушение две различни санкции. Ако се отиде още малко натам в тази посока, тоест да не се създават предпоставки при заснемане да се заобикаля истината и да се пращат възрастни хора с книжки или без книжки да се обвиняват, че те са извършили нарушението, а това може да се случи с по-тежки санкции при тези санкции, то тогава тази превантивна мярка ще има своя резултат.
Бих се противопоставил и на виждането за синята зона. Синята зона е нещо, което не е добре уредено сега в София, но е предпоставка да се намали движението в тези концентрични няколко кръга в големите градове. Логично е да има възможност за подземни или многоетажни паркинги в различните концентрирани кръгове преди тях, но докато това го няма, това все пак е една предпоставка да се намали движението, броят на автомобилите, които влизат там. Затова е синята зона, а не да задръства центъра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Георгиев! Благодаря ви.
Заповядайте за дуплика, господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! На Захари Георгиев само нещо ще кажа. За съжаление синята зона, както я правим и това, което предлагаме за нейното разширяване, затруднява, а не помага на движението. То е въпрос на организация, напълно съм съгласен.
Но има и друго нещо. Синята зона е способ за събиране на средства, за да се решават проблемите с паркирането в центъра на градовете. За съжаление в центъра на София това не става. Надявам се, че когато предприемате в Пловдив такова действие, няма да стигнете до ситуацията, в която сме тук.
Господин Великов, аз съм за електронния фиш, аз съм за бързата реакция, аз съм дори за увеличаване на глобите! Но това няма да помогне да представят баба си или някой свой роднина. Напротив, системата се запазва. Включително и това, че ще плащаш, дава още по-голямо успокоение. Нали на третия път пак ще трябва да представиш – кой, тъй като санкционираме не друг, не самия нарушител, а санкционираме собственика. Така че пак могат да представят някой роднина. И какво променяме? Нищо не променяме. Аз точно затова ви казах - електронният фиш е добре и ви подкрепям. Подкрепям и увеличаването на това, но трябва и друго - когато пуснем електронния фиш, да седнем и помислим какво правим с останалите санкции, когато полицаят е санкциониран. Тогава ще има ли фиш, ще има ли акт? Защо оставяме този въпрос да виси? Защото нямаме проблем в момента ли? Но утре ще имаме проблем с това нещо. Тогава пак трябва наново да променяме закона! Нека да седнем и добре, добре да обмислим нещата.
Господин Микев, аз не виждам някакви различия от това, което по принцип казахте. Единствено, че Вие безрезервно подкрепяте закона със сериозна надежда. Аз също имам надежда, но ще се въздържа, за да се убедя на второ четене, че вие като управляващо мнозинство все пак ще послушате и други мнения - на опозицията и на експерти, така че този закон да стане един добър и действащ закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли други желаещи?
Заповядайте, господин Михайлов, за изказване.
Михаил Михайлов (СК): Аз исках да направя реплика, но тъй като нямам право, в рамките на една-две минути ще направя изказване. То касае именно синята зона, за която беше повдигнат въпросът.
Според мен вносителите между първо и второ четене трябва да направят задължителна промяна, а именно в местата, където има движение на тролейбусни ленти да няма синя зона. Кое ми дава основание за това твърдение? Наблюдавам ул. „Георги Софийски”, бул. „Прага”. Това са места, където допреди две години нямаше абсолютни никакви задръствания. От момента, в който се създадоха сините зони, там има километрични задръствания. Не забравяйте, че това е трасе на линейки, където са и Медицинска академия и Военно-медицинска болница. Същото се отнася и за бул. „Стамболийски”. За местата, където се движат тролеи, според мен, абсолютно трябва да забраним и смятам, че можем да се обединим да няма сини зони около тях. Защото какво се получава? Тролеят спира на спирката, всъщност на второто платно, но на първото платно има коли, които са в синя зона и се получават километрични задръствания.
Според мен наистина господин Мутафчиев е абсолютно прав, че проблемите със синята зона, специално за София, са гигантски – няма никакви паркинги. Още от времето на Стефан Софиянски се говори как се появява инвеститорът, как ще се строят подземни паркинги, а всъщност вече 20 г. нямаме никакви паркинги. По този въпрос, според мен, трябва да сме инициатори, за да започнем да го решаваме. Това е най-лесното нещо – да забраним там, където има движение на градски транспорт, на тролеи, просто да няма наистина сини зони. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Такоров.
Румен Такоров (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михайлов, абсолютно приветствам Вашата позиция. Но в интерес на истината трябва да кажем кой въведе паркирането по тротоарите и коя година стана това. Това стана именно в 38-то Народно събрание, когато министър-председател беше Иван Костов и кмет беше Стефан Софиянски. Стефан Софиянски наистина, както казвате, не построи нито един паркинг, но правителството искаше да реши проблема на предизборните обещания на Стефан Софиянски. Именно този законопроект – за 50 см, оставени до зида и паркирането на автомобили, беше приет точно от вас. Така че аз благодаря за промяната на Вашата позиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли втора реплика? Няма.
Ще ползвате ли дуплика, господин Михайлов? Не.
Заповядайте за реплика, господин Чукарски.
Димитър Чукарски (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Оказва се всъщност, че синята зона разпали най-съществената част от дебата – дори стана и политически. Дори сантиметрите станаха от 100 на 50 при господин Такоров, а при господин Мутафчиев беше един метър.
Това, което исках да кажа, настина е много важно. От друга страна, стои големият проблем с паркирането в центъра на големите градове. Аз се обръщам към вносителите – може би е добре да се помисли да бъде ограничено паркирането и да има синя зона, когато тя е от посоката на движението. По бул. „Патриарх Евтимий”, тук в София, синята зона не пречи на движещите се тролеи, когато те са в най-крайното ляво платно. Така че всички тези неща, господин Михайлов, затова Ви правя реплика – трябва да бъдат прецизирани много точно.
Подкрепям идеята да бъде по-голям срокът между първо и второ четене на законопроекта, за да излезе един добър и работещ закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Чукарски.
Има ли трета реплика? Няма.
Господин Михайлов, ще ползвате ли дуплика? Не.
За изказване – народният представител Иван Н. Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В комисията аз подкрепих законопроекта на колегите – вносители. Същото ще направя и в пленарната зала.
Заедно с това искам да отбележа, че действително е необходимо Законът за движението по пътищата да бъде обновен с един изцяло нов закон.
Чух казаното от ексминистър Мутафчиев и искам да му възразя. Промените в закона не са 29, а са 38. Господин Мутафчиев говори, че трябва да има нов закон, но нека малко да замълчи в такъв момент, защото той имаше четири години именно като ресорен министър по транспорта – лице, което по закон има най-големия приоритет да внесе нов Закон за движението по пътищата.
Зная по информация, която имам от министерството, че в момента се сформира работна група, която ще изработи нов законопроект.
Колкото се отнася до промените, които се внасят, за мен най-важното е, че се внася електронният фиш за отчитане на нарушенията и за налагане на съответните санкции. Това действително е действие, сериозна крачка напред в обективизиране на контрола за движението по пътищата и едновременно с това – разширяване на неговото действие.
Няма да се спирам на положителните страни на тази мярка. Искам по-скоро да кажа това, което смятам, че трябва да бъде променено преди второто четене на закона.
На първо място, за еднакви нарушения трябва да има еднакви глоби или, най-общо, еднакви административни наказания. Не може в зависимост от средствата на отчитане – дали ще бъде с техническо устройство в отсъствието на контролен орган, или в присъствието на такъв орган, в единия случай да не се отнемат точки, а в другия случай да се отнемат точки. За мен това е недопустимо и не може да бъде разписано в закона по този начин.
Второ, не съм съгласен отнемането на свидетелството за правоуправление да следва едва при многократното извършване на нарушението. В комисията предложих още при повторно извършване на нарушение освен съответна глоба да има и отнемане на свидетелството за правоуправление в рамките на един месец, а при многократно нарушение – в рамките на една година.
В същото време чух много становища, които ми бяха казани в периода, когато законопроектът се обсъждаше в медиите. Хората имат право, че когато водачът на моторното превозно средство се движи със много силно превишена скорост – 30-40 километра над допустимата, е необходимо да се пристъпи към отнемане на свидетелството за правоуправление още от първия път. Уви, такава е и европейската практика. Ние трябва да се съобразим с нея, защото здравето и животът на хората стоят над всички други съображения – за бързина на санкциониране, събиране на глобите и т.н.
На следващо място, няма да разглеждам подробно въпроса, но наличието на синя зона, начинът на функциониране на синята зона очевидно са проблем, който комисията трябва да разгледа внимателно между първо и второ четене чрез предложения и след това при обсъждането да се намери оптималният вариант. Дискусията днес показа необходимостта от такава ревизия.
Няма да продължавам, защото остава малко време. Хубаво е законопроектът да мине още днес на първо четене, като се даде удължен срок между първо и второ четене, за да бъдат отчетени всички предложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики? Няма.
Лично обяснение на господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин Иванов, искам да Ви кажа едно: Вие като дългогодишен народен представител трябва да знаете, че с безопасността на движението пряко се занимава министърът на вътрешните работи. България е една от малкото страни, където този ресор не е към Министерството на транспорта. Като министър на транспорта съм имал своите позиции и Вие ги знаете много добре, включително и принципни различия с някои предложения по наше време за промяна на закона. Знаете също, че тогава поне имаше диалог, а законът не се внасяше така, както сега. Не мога да приема подобни упреци от Вас. Напротив, винаги съм казвал, че трябва да има нов закон с ясни принципи.
За съжаление, Вие променихте мнението си по отношение на синята зона, казахте нещо различно в комисията. (Реплики от народния представител Иван Н. Иванов.) Самата промяна говори, че качеството на внасяните закони не е на достатъчно добро ниво. Благодаря ви. (Реплики от народния представител Иван Н. Иванов. Смях, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? (Шум и реплики.) Има ли желаещи?
Дебатът е закрит.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
Гласували 121 народни представители: за 101, против 3, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Господин Анастасов иска думата.
Анастас Анастасов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето процедурно предложение е на основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Знаете, че тази седмица имахме сериозна работа, но от Програмата за работата на Народното събрание останаха много важни законопроекти, в това число Законопроектът за автомобилните превози, новият Закон за горите, внесен на първо четене. Предложението ми е следващата седмица на 16 ноември 2010 г. да има извънредно пленарно заседание от 14,00 ч. при следния дневен ред. Съобразяваме се с това, което не успяхме да минем през тази седмица.
1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Вносител е Министерският съвет.
2. Първо четене на Законопроекта за горите. Вносител е Министерският съвет.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Приет е на първо четене на 27 октомври 2010 г. Той касае приемането ни в Шенген.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.
5. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.
6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Тук са два законопроекта. Вносител на единия са колегите Красимир Ципов и група народни представители, вторият законопроект е внесен от Яне Янев и група народни представители. Тук мога да ви уведомя, че е дошла и справката, която изискахме от служба ГРАО. Този законопроект се явява приоритетен.
Госпожо председател, моля да подложите предложението ми на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за извънредно заседание във вторник, 16 ноември 2010 г., от 14,00 ч. с така предложения дневен ред.
Гласували 124 народни представители: за 92, против 17, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Има процедурно предложение. Моля народните представители да заемат местата си, не съм обявила почивката.
Петър Мутафчиев (КБ): Госпожо председател, правя процедурно предложение да удължим срока за предложения между първо и второ четене по Закона за движение по пътищата от една на две седмици, така че народните представители да могат да подготвят своите предложения и да направят своите консултации. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на срока за предложения между първо и второ гласуване по Закона за движението по пътищата.
Гласували 102 народни представители: за 26, против 13, въздържали се 63.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Дами и господа народни представители! Днес в 10,30 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита изложбата на двама млади художници – Йоана Динчева и Людмил Веселинов. Експозицията ще гостува на Народното събрание до 22 ноември.
Тридесет минути почивка. В 11,00 ч. ще продължим с Парламентарен контрол.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, заседанието продължава с отредения за петък:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Няма новопостъпили питания за периода 5-11 ноември 2010 г.
Писмени отговори за връчване, както следва:
- от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Георги Андонов;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на питане от народния представител Емил Радев;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Петър Курумбашев;
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- от министъра на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народните представители Михаил Михайлов и Ваньо Шарков;
- от министъра без портфейл Божидар Димитров на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев.
Преминаваме към изслушване на Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, който ще отговори на питане от народния представител Антон Кутев относно политиките, развивани от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет.
Господин Кутев, заповядайте да развиете питането.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! За мен въпросът с етническите общности е сериозен, особено когато става дума за ромските. За мен проблемите на една ромска общност или на едно ромско гето, ако мога така да се изразя, зависят от много различни институции и именно затова някога е бил създаден този Съвет по етническите и демографските въпроси. Защото, когато започнеш да решаваш проблемите на една такава общност, се оказва, разбира се, че на една голяма част от тези роми трябва да им се търси работа, защото основният проблем е, че те нямат работа, което касае може би Министерството на труда и социалната политика. Още повече че повечето живеят на социални помощи. За да им намериш работа, ти трябва да ги вкараш в някаква образователна система, което обикновено не е съпроводено със съответната инфраструктура. Тоест има проблеми, които касаят Министерството на образованието, младежта и науката. Разбира се, че в условията, в които живеят обикновено ромските общности, трябва да се въведе ред, което касае Министерството на вътрешните работи или съответната община.
Тоест, за мен е напълно безспорно, че проблемите на ромските общности в България не могат да бъдат решавани на проектен принцип, както в момента се опитваме да го правим през европейските средства, и че трябва централизирана държавна политика, която по някакъв начин да влага ред в тези иначе сложни взаимоотношения между институциите. Именно затова, според мен е бил създаден този Съвет за етнически и демографски въпроси и това би трябвало да бъде единият от неговите основни параметри.
Във връзка с това моят въпрос е: какво свърши този съвет? Вие сте му председател, поне според това, което пише в страницата на съвета, в ролята си на вицепремиер. Колко пъти се е събирал от началото на мандата, какво е свършил през това време, какви са политиките, които сте заложили по ключовите в момента области? Защото ние знаем, че през Вашия мандат се случиха няколко сериозни неща. Примерно, говорим за бл. 20 в Ямбол. Знаем, че отпреди два дни във връзка с бл. 20 има решение на съда, който казва, че заповедта на кмета, с която беше съборен бл. 20, е незаконна. Това означава вече един куп действия на различни институции, включително и на МВР, защото само за това по моя преценка кмет не може да влезе в затвора, въпреки че не аз трябва да издавам тези определения.
По същия начин говорим и за ромите, които се върнаха от Франция. Тоест, според мен, проблемът с ромите от Франция пар екселанс е работа на този съвет. И куп други неща, защото в края на краищата говорихме наскоро, имаше проблеми с иззетата ислямска литература в Кърджали. Говорим за това, че по думите на главния мюфтия, има 47 ислямски училища в държавата, от които само 3 са регистрирани в Министерството на образованието, младежта и науката. Говорим за това, че има очевиден демографски срив, а на всичкото отгоре се намираме и в Декадата на ромското включване и би трябвало България да има някакви ясни политики в това отношение. Така че молбата ми е да изясните работата, колко пъти се е събирал и какво е обсъждал съветът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Кутев.
За отговор има думата заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости в днешното заседания на парламента!
Уважаеми господин Кутев, да, действително проблемът с ромите е един проблем, който, за голямо съжаление, 20 години не е решаван и не са водени реални политики, които да доведат до реални резултати. Днес можем само да отчитаме каква е констатацията и че не се намираме въобще в нищо, което да дава някаква реална перспектива за ромите. И понеже цитирахте случая във Франция, в голямата си част те бяха с престой във Франция над една година, което означава, че точно във вашето управление една част от тях са отишли и потърсили препитание и някаква реализация някъде другаде.
Националният съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси е създаден с Постановление № 333 на Министерския съвет от 2004 г. на основание чл. 21 от Закона за администрацията. Сегашният статут на съвета е учреден с Постановление на Министерския съвет № 351 от 20 декември 2006 г. със съответните изменения и допълнения.
Обсъжданите от съвета въпроси през тази година се отнасят до проекта на Правилник за устройството и дейността на Държавната обществено-консултативна комисия по етнически и демографски въпрос, Доклад за разпространение на заболяванията от морбили за предприеманите от Министерството на здравеопазването мерки, ситуацията в бл. 20, кв. „Райна Княгиня”, гр. Ямбол.
И понеже давате за пример бл. 20, аз не зная днес какви въпроси щяхте да ми задавате, ако имаше поне 4-5 трагични инцидента точно с начина, по който обитаваха и съхраняваха това имущество. Защото не знам дали сте ходили в бл. 20, но когато имаше полицейски операции за проследяването на хора, които живееха в бл. 20 и се занимаваха с кражби, влизаш в блока от единия вход и излизаш чак от другия край на входа, което означаваше, че имаше големи лабиринти, което означаваше, че тази сграда е опасна за обитаване и във всеки един момент тя е предпоставка за създаването на условия, където хората дори могат да загинат. Това, че са предприети действия да съхраним живота и здравето на хората и по този начин, по който Вие анонсирате политиката, отидете в Ямбол, за да видите какво казват хората.
Любен Корнезов (КБ, от място): Правилно.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Ето, тук е и господин Корнезов, за което му благодаря.
Нека да не правим политика от подобни ситуации, които са наслагвани с годините, имат проблеми за здравето и живота на хората, които обитават тези населени места и тези сгради, така че в тази посока държавата е предприела действия, за да не допуснем това да се случи.
Също така информация за предстоящото през 2011 г. преброяване на населението и жилищния фонд на Република България. Членовете на съвета взеха активно участие в подготовката на Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество, която бе приета и с протоколно решение на Министерския съвет на заседание от 12 май 2010 г. Политиките за решаване проблемите на българските граждани, принадлежащи към ромски общности, са заложени в посочената рамкова програма и в секторни документи, като Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015 г. Представители на съвета взеха участие в консултативния механизъм, създаден в Министерството на външните работи във връзка със случаите на организирано от френските власти завръщане на българските граждани.
Особено внимание се отделя на изготвянето на информация и позиции по изпълнение на ангажиментите на нашата страна по международни документи.
През 2009 г. страната ни бе посетена от делегация на Консултативния комитет към Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и от комисаря на Съвета на Европа по правата на човека, с които проведох разговори. В началото на м. ноември 2010 г. в Женева Съветът по правата на човека към ООН проведе първия универсален преглед на България относно изпълнението на ангажиментите по конвенции на Световната организация.
Като пример за добри практики от дейността на Съвета може да се посочи укрепването статута на здравния медиатор, който се утвърди като държавно делегирана дейност. Здравните медиатори по места имат съществена роля за овладяване на епидемията от морбили сред някои от ромските общности.
В бюджета на Министерството на здравеопазването за 2010 г. са осигурени 405 хил. лв. за работата на 23 мобилни единици, които се използват за осигуряване на достъп на българските граждани в уязвимо социално положение до различни медицински услуги. Днес дори имаме планирано заседание на Съвета, в което ще участвам и аз.
Това, което мога да очертая като цялостна политика – невинаги да търсим ангажимента на МВР за решаване на демографския и при увеличаване на криминогенния фактор от тази общност, а трябва да има превантивна политика с основен акцент – образованието на ромите. Ако имахме реална политика в страната спрямо ромската общност преди 20 години, ромите, които тогава бяха на по 4-5 години, сега – на 24 години, щяха да бъдат образовани и нямаше да имаме този проблем, който днес дискутираме – той се дъвче в рамките на 20 години. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кутев, заповядайте за два уточняващи въпроса.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Уважаеми господин вицепремиер, очарователен е начинът, по който по отчета на Съвета по етнически и демографски въпроси в България Вие вкарахте даже ООН какво е свършило.
Моят въпрос не беше какво е свършил Съветът преди 20 години, когато не го е имало, а какво е свършил през времето, откогато Вие сте му председател, което ще рече – през последната година.
Във връзка с това искам да Ви кажа, че спекулацията на тема „Как едни лоши роми разрушават едни блокове” според мен е, най-малкото, вулгарна. Вулгарна е защото, вместо да се разрушават тези постройки, първо те трябваше да се опазват и после да се възстановят по една изключително проста причина – че от 150 апартамента там 50 са частни.
Ромите, които са собственици на частните апартаменти, ще осъдят и общината, и държавата. И не ромите ще платят на общината и на държавата, а гражданите, които са гласували за вас. Сега гражданите на България ще платят 50 апартамента на ромите през съда, при това по цени, които ромите определят!
Това не е въпрос на едни лоши роми, които правят едни ужасни неща, а на пълна липса на политика в това отношение!
Именно този Съвет е съветът, който трябваше да изработи някаква реална политика в това отношение.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): От една година ли ромите живеят там?
Антон Кутев: Това, което Вие ми казвате в момента, е, че от много отдавна нещата вървели зле. Вие сте на власт от година и половина. Вие държите цялата власт, показвате всякакви форми на полицейски възможности. Защо не спряхте ромите да рушат? Защо не им осигурихте пари, така че да построите жилищата, а не да ги разрушите?
Резултатът сега, пак казвам: ще плащат всички – и роми, и българи, и турци, всички заедно ще плащат апартаментите, които разрушиха в онзи квартал! Аз смятам, че това не може да бъде верният отговор.
Уточняващите ми въпроси, конкретно:
Какво е решил Съветът по двата казуса (сигнал от председателя за изтичане на времето) – за ромите в бл. 20 и по връщането на ромите от Франция?
И още нещо: откога не ви е ъбдейтвана страницата? Допреди една седмица на вашата страница...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кутев, времето изтече.
Антон Кутев: Последно изречение.
Преди една седмица на вашата страница стоеше последното заседание на Съвета отпреди две години. Дано през тази седмица сте качили нещо друго – не съм проверявал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, може би не сте ме слушали – какво е направено и какво е обсъждано като въпроси за политиката. Аз ще се постарая да ги повторя специално за Вас.
Обсъжданите от Съвета въпроси през тази година се отнасят до: проекта на Правилник за устройството и дейността на Държавно-обществено-консултативната комисия по етническите и демографски въпроси, доклад за разпространението на заболяванията от морбили и за предприеманите от Министерството на здравеопазването мерки, ситуацията в бл. 20 – кв. „Райна Княгиня”, гр. Ямбол, информация за предстоящото през 2011 г. преброяване на населението и жилищния фонд, политики в средносрочна перспектива със съответни на утвърдените от международните документи направления, като образование, здравеопазване, по-добри жилищни условия.
Господин Кутев, Вие цитирате 50 семейства, които са собственици в един блок, който се обитава от над 150 семейства. Нали не си представяте, че МВР трябва да охранява всеки един блок – дали някой го руши или не?
Не знам дали сте обикаляли в този регион, но понеже в последните 4-5 години обикалям постоянно в страната и съм минавал многократно до това място, ситуацията е абсолютно идентична: както при предстоящото събаряне – вече е съборен този блок, така и преди четири години, когато съм минавал оттам.
В тази посока в момента говорите като политик, който е живял 20 години в чужбина, идва днес, за да запознае депутатите с неговите впечатления от това, което се прави, и си заминавате там, където живеете в последните 20 години.
Не знам дали сте посещавали много детайлно всички населени места в България, но това, което говорите и искате да правите политика от бл. 20 в Ямбол, смятам, че не е коректно. Отидете в Ямбол да се поинтересувате от жителите на града – каква е тяхната оценка за това, което беше направено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение – народният представител Антон Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин министър, тези намеци как Вие много пътувате, пък ние не пътуваме – да знаете, че сигурно километражът ми е по-голям от Вашия. Не знам дали точно това е темата на разговора ни.
По повод на бл. 20 – не знам кога за последен път сте били там и какво сте видели. Сега там няма нищо. Ама нищо няма! На мястото на 50 частни апартамента там няма нищо!
Аз пак питам: какво пречеше там да се поправи блокът, а не да се разруши? Какво пречеше там да се вземат мерки? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Тези неща не са от вчера!
Антон Кутев: Ако приемем, че не МВР трябва да предприеме мерките, за да не се руши, кой друг? Нали Вие сте председател на междуведомствения съвет, който трябва да реши проблема?
Ако Вие като министър на вътрешните работи, вицепремиер, председател на Съвета, който решава демографските и етническите проблеми, не можете да го решите, кой да го реши, бе, господин Цветанов?! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Кой да го реши?
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Вашите министри къде бяха?
Антон Кутев: Питам Ви – година и половина сте на власт! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
Антон Кутев: Освен разруха, нищо друго не следва. Аз се извинявам, но ако на Вас за 50 апартамента на ромите не Ви пука, а за Вашите шест Ви пука, искам да Ви кажа, че не е коректно отношението Ви към ромите! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Апартаментите на ромите ще ги платят всички български граждани! Всички, включително Вие, аз и депутатите тук! Това е абсолютно престъпление и от страна на кмета, който го е направил, и от страна включително и на вас, които не сте го проконтролирали!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Вие къде бяхте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди да дам възможност на господин Кутев да развие следващия въпрос към вицепремиера Цветанов относно пренасянето през границата на Република България на трупа на починал в Република Турция български гражданин, нека да приветстваме гостите на Народното събрание.
Днес това са ученици от училище „Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник, младежи от гр. Банско и гости от с. Чоба. (С ръкопляскания народните представители приветстват гостите на балкона на пленарната зала.)
Заповядайте, господин Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! За съжаление това с трупа, който минава границата без документи, ми е любима тема, но за едно българско семейство това е тежка драма.
Искам да се извиня на всички роднини, на които се оказва, че държавата вече от една година насам не може да осигури… Не само това, че трупът е минал без документи през Шенгенска граница, е сериозен проблем. Там има още много други проблеми от типа на това, че никой до момента не си е направил ... (Шум и реплики.)
Ще имам време да му кажа и моето отношение...
Това, че никой през това време не си е направил труда да разследва случая с убийството на български гражданин в Турция, е изключително сериозен проблем, според мен. И това, че нито Външно министерство, нито Вътрешно министерство, нито Министерството на правосъдието, са си направили труда да се поинтересуват какво се случва, е тежка драма.
Моят въпрос конкретно към Вас е: как се случи така, че Орхан Фикрет Мустафа, след като е бил убит на 11 декември 2009 г. в гр. Истанбул, в Турция, няколко дни след това – два дни след това, родителите, заедно с няколко имама, превозват трупа от Истанбул до Дулово, където е погребано момчето.
Ето това тук (показва един лист) е един документ на Министерството на правосъдието на Турция, който е на турски език. И на всички казвам, че ето този документ е единственият документ, който е придружавал трупа, поне доколкото аз знам.
Затова въпросът ми към Вас е: какви са правилата и начините, когато се случва това, с какви документи, защото сигурно това далеч не е единственият случай, и спазени ли са тези изисквания в случая с Орхан Мустафа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Цветанов, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев!
Ще се вмъкна за малко в предишната тема – когато една сграда е опасна за живеене, тя трябва да бъде премахната, ако е невъзможно да бъде санирана. Когато е махната арматурата от нейните основи, открадната е и е дадена за вторични суровини, какво може да се направи, господин Кутев? (Реплики.)
Уважаеми господин Кутев, във връзка с поставения от Вас въпрос относно пренасянето през границата на труп на починал в Република Турция български гражданин, Ви уведомявам следното.
Специалните правила за граничен паспортно-визов контрол и по-специално реда за пренасяне на тленни останки или урни на починали български и чужди граждани през границата на Република България са оказани в Раздел трети на действащата Инструкция № Із 1405 от 24.07.2009 г. за реда за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове, подписана от министър Миков. Ако го бяхте питали него, може би щеше да Ви обясни и нямаше да задавате този въпрос. Тя е обнародвана в бр. 64 на „Държавен вестник” от 11.08.2009 г.
Съгласно чл. 18 от същата инструкция:
„Чл. 18. (1) При пренасяне през граница за влизане в страната на тленни останки и урни на починали български граждани данните за същите (по паспорт, лична карта или смъртен акт) се обработват в Автоматизираната информационна система „Граничен контрол”.
(2) Придружаващите тленните останки документи се копират и съхраняват на граничните контролно-пропускателни пунктове за срок от една година”.
Тленните останки на починалия в Република Турция български гражданин Орхан Фикрет Мустафа пристигат на 13.12.2009 г. около 00,20 ч. на Граничния контролно-пропускателен пункт „Лесово”, запечатани в метален ковчег. Превозвани са с микробус, марка „Мерцедес”, с българска регистрация, управляван от българския гражданин Ясен Деянов. В микробуса пътува и бащата на починалия Фикрет Мустафа – Мустафа.
В конкретния случай представените за трупа на Орхан Мустафа са следните документи: Акт за смърт от 12.12.2009 г., издаден от Министерството на правосъдието на Република Турция; Съдебно-медицински протокол за извършена аутопсия, издаден от отдел „Съдебна медицина” към турското Министерство на правосъдието с положен изходящ печат на турския гранично-пропускателен пункт, Пътен лист-разрешение за превозване на тленните останки на лицето, издаден на 12.12.2009 г. от Министерството на правосъдието на Република Турция; финансов документ – фактура, удостоверяващ извършената транспортна услуга „Превоз на трупа на Орхан Фикрет Мустафа, изведен извън територията на Република Турция”, издаден на 12.12.2009 г. от Финансовата служба към Министерството на правосъдието на Република Турция.
Горните документи са преведени и проверени от граничните власти и са в съответствие с разписаните в цитираната по-горе инструкция. Според изискванията те се съхраняват в Граничен контролно-пропускателен пункт „Лесово”.
Микробусът с тленните останки е пропуснат за влизане в страната, като за случая е изготвена телеграма от Граничния контролно-пропускателен пункт „Лесово” до Главна дирекция „Гранична полиция”.
В дирекция „Български документи за самоличност” от Генералното консулство на Република България в Истанбул с писмо от 14.04.2010 г. са изпратени личната карта и задграничния паспорт на починалото лице, които са получени в дирекцията, и перфорирани. Същите към настоящия момент са унищожени от Областна дирекция МВР-Силистра.
Към писмото за информация е приложено и фотокопие от турския смъртен акт с апостил и превод на български език.
Приложените документи са ни изпратени съгласно Закона за българските лични документи.
Към днешна дата от Консулската служба на Дипломатическото ни представителство в Анкара е изготвен и изпратен български акт за смърт на починалото лице.
От българските компетентни органи са извършени всички необходими действия по вписването в националните регистри на смъртния акт на Орхан Фикрет Мустафа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Той вече не фигурира в Автоматизираната информационна система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Кутев, заповядайте за реплика.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин вицепремиер, ще започна отзад напред. Той вече не фигурира, защото преди две седмици имах същия въпрос към външния министър – след това вече не фигурира, но преди това фигурираше! Но не това е важното.
Важното е, че – ето ги документите, които изброихте. (Показва една папка.) Те, всичките до един, са на турски език в момента, в който минават границата. На тях няма нито една снимка, а преводите, които са направени към тях, са направени на 16 април 2010 г., когато идват след като вече роднините са подали оплакване в Главна прокуратура и във Външното министерство за това, че не са предприети никакви действия.
Тоест, да се върнем на това, че в 0,00 ч. през нощта, ето тези три документа на турски език, три документа, пак казвам, на турски език, минават през българска граница, която в случая е Шенгенска. Преминава един труп в ковчег, в който никой дори не си е направил труда да погледне и да види какво има вътре. Вътре можеше да стои, какъвто и да е труп, включително можеше да има 20 кила наркотик.
И най-важното, че не мога да разбера по какъв начин граничните власти са установили, че трупът, който е преминал в ковчега, е именно този, за който се отнасят документите. Показвам ги и трите – няма на нито едно място каквато и да е снимка, няма никаква идентификация.
Родителите и в момента не са сигурни дали това е тяхното момче. Да не говорим дали ще сте стигне до ексхумация, дали ще се стигне до други неща, това са въпроси, които роднините ще решават. Но аз смятам, че ако може един труп без документи и без никаква снимка, без лични документи, да мине от Турция в България, сигурно може да мине и от България в Турция. А какво ще съдържа ковчегът Вие сам ще ми кажете, защото там можем да стоим и аз, и Вие!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За дуплика, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев!
Граничните власти са приели, че по отношение на настъпилите в чужбина факти и обстоятелства, влияещи на гражданския статут, в конкретния случай – на лицето Орхан Фикрет Мустафа, е приложена разпоредбата на чл. 117 от Кодекса на международното частно право. В този смисъл правилен се явява изводът на контролните органи за пропускането на трупа при така приложените документи.
Не знам каква е Вашата компетентност и каква е Вашата информация, дали сте били точно там в този част и в този миг, за да проверите дали това е така, но аз Ви уверявам, че всичко, което е направено от „Гранична полиция”, и всичко, което е предприето от съответните компетентни власти, имащи отношение по случая, е направено, съгласно и българското, и международното право. Благодаря,
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Продължаваме с въпрос от...
Михаил Миков (КБ, от място): Лично обяснение! Имам лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Държа да кажа за яснота, че във всяко едно българско министерство, включително и в Министерството на вътрешните работи, има подзаконови актове, издадени през годините от редица министри, които са били на този пост. Това по никой начин не отменя отговорността на действащия министър да отговаря на въпроси на народни представители и по никой начин не означава, че е допустима препратка към консултантска дейност – платена или безплатна, между народни представители относно действащи подзаконови актове. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И ние.
Преминаваме към въпрос от народните представители Четин Казак, Тунчер Кърджалиев и Корман Исмаилов относно поискана справка от отдел „Противодействие на икономическата престъпност” при СДВР за евентуални действия, предприети от Централата на Политическа партия „Движение за права и свободи” във връзка с изпратено Отворено писмо от Висшия мюсюлмански духовен съвет.
Господин Казак, заповядайте, за да развиете въпроса.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър на вътрешните работи! Въпросът ми е продиктуван от получено в Централния съвет на ДПС писмо от началника на отдел „Противодействие на икономическата престъпност” при СДВР, в което се иска централата на Политическа партия „Движение за права и свободи” да представи писмена справка относно действия, предприети във връзка с изпратено отворено писмо от тъй наречения Висш мюсюлмански духовен съвет с председател Недим Генджев във връзка с образувана прокурорска преписка. Във въпросното отворено писмо се призовава Политическа партия ДПС да заяви ясна позиция относно участие на народни представители от Парламентарната група на ДПС в мирни протестни демонстрации в редица градове в страната срещу несправедливото решение на ВКС, признаващо за легитимно ръководство на мюсюлманското вероизповедание в България начело с Недим Генджев.
Вие прекрасно знаете, господин министър, че това съдебно решение предизвика справедливия гняв на цялата мюсюлманска общност в страната, която категорично не може да приеме подмяната на легитимното ръководство на своето вероизповедание, което то свободно и демократично е избрало на Националната мюсюлманска конференция, проведена на 31 октомври 2009 г.
В многолюдните и съвсем законни митинги участваха редица народни представители от парламентарната група на ДПС в качеството им на български граждани и депутати, избрани с гласовете на огромното мнозинство от мюсюлманите в страната, към легитимната тревога на които те не можеха да останат безучастни. За всички тези мероприятия е получено надлежно разрешение за тяхното провеждане при стриктното спазване на разпоредбите на Конституцията и Закона за събранията, митингите и манифестациите.
На основание на гореизложеното, господин министър, бихме искали да Ви отправим следните въпроси: извършена ли е от служителите на отдел „Противодействие на икономическата престъпност”, ангажирани с проверката по въпросната прокурорска преписка, проверка за законността на митингите, провокирали отвореното писмо на Висшия мюсюлмански духовен съвет на Недим Генджев? При положение, че тази законност е установена, считате ли за законосъобразно и оправдано искането на информация от неиндентифицирания субект – централата на ДПС, относно действия, предприети във връзка с това отворено писмо? Трето, на какво правно основание служители на МВР адресират подобен род писма до ръководствата на политически партии във връзка с гражданската и политическа дейност на техни членове, в това число и народни представители? Споделяте ли правилността на подобен род действия на ваши служители и ако не, какви действия ще предприемете за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин вицепремиер, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Казак, аз се радвам, че задавате този въпрос, а не го експонирахте в публичното пространство, защото щеше да има различни мнения, които щяха да се тълкуват от всеки един различно.
В Столичната дирекция на вътрешните работи на 6.10.2010 г. е заведена преписка с вх. №27 040/2010 г., касаеща постъпила от Софийската районна прокуратура преписка № 49-272/2010, образувана във връзка с постъпило във ВКП отворено писмо от Висш мюсюлмански духовен съвет. Писмото е било изпратено до Софийска районна прокуратура, където е образувана прокурорска преписка под горецитирания номер. Преписката е била изпратена в СДВР за извършване на проверка и изпълнение на дадените от Софийската районна прокуратура указания. В изпълнение на указанията, дадени в т. 2 от Постановлението от 30.09.2010 г. на Софийската районна прокуратура, а именно - „Да се изиска писмена справка от централата на ДПС какви действия са предприели във връзка с отвореното писмо на Висшия мюсюлмански духовен съвет”, на 12.10.2010 г. е изготвено и изпратено писмо до централата на Политическа партия „Движение за права и свободи” с искане за предоставяне на справка относно предприетите от страна на централата действия във връзка с изпратеното отворено писмо от страна на Висшия мюсюлмански духовен съвет. В отговор на 27.10.2010 г. в СДВР е получено писмо от централата на партия ДПС, като е отговорено, че в Политическа партия ДПС не е регистрирано писмо с посочения номер и не са били предприемани действия във връзка с писмото.
В отговор на първия Ви въпрос – относно проверка на законността на митингите, провокирани от отвореното писмо на Висшия мюсюлмански духовен съвет, такава проверка от служителите на СДВР не е извършена, тъй като в постановлението от 30.09.2010 г. подобна задача не е поставена.
В отговор на втория ви въпрос, съгласно Закона за съдебната власт, чл. 145 ал. 4, в рамките на своята компетентност и в съответствие със закона, прокурорът може да дава задължителни писмени разпореждания на полицейските органи, като с оглед спазване изискванията на закона, дадени в т. 2 от постановлението на Софийската районна прокуратура, указанието е било изпълнено точно и в цялост. Писмото е било адресирано до Политическа партия ДПС, като в постановлението на Софийската районна прокуратура е било указано: „Да се изиска писмена справка от централата на Движението за права и свободи”.
По третия ви въпрос – основанието, въз основа на което служителите на МВР са адресирали писмото до Политическа партия ДПС, е указано в чл. 145, ал. 4 от Закона за съдебната власт, чийто текст цитирах преди малко.
След изпълнението на дадените в постановлението указания, преписката е изпратена на 29.10.2010 г. в Софийската районна прокуратура с мнение за вземане на отношение по компетентност от наблюдаващия прокурор.
Понеже попитахте какво ще правим в бъдеще, то в бъдеще ще спазваме законовите норми, ще спазваме законността и правовия ред. Всичко, което ни се възлага от прокуратурата, ние сме длъжни да го изпълняваме съгласно текстовете от българското законодателство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За реплика – господин Кърджалиев.
Тунчер Кърджалиев (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Трябва да признаем, господин министър, впечатляваща е способността Ви да откроявате по такъв начин темата, че винаги структурите ви да печелят дивиденти.
Мисля, че това писмо на СДВР е абсолютно неоснователно, да не кажа – глупаво. Не може, при условие, че има комуникация между две страни, Министерството на вътрешните работи да е какъвто и да е посредник и медиатор.
Какво точно имам предвид? Вижте апела на председателя на Висшия мюсюлмански духовен съвет - какво се изисква, каква е молбата: „В тази връзка бих искал да заявите открито позицията на Политическа партия ДПС по повод еди-кои си събития и позиция на партията ли е или тяхна лична ангажираност (тоест на депутатите) онова, което се е случило?” Къде е тук основанието Столичната дирекция на МВР да е посредник? Къде има императивна нужда от комуникация между тези две страни – между централата на ДПС и председателя на Висшия мюсюлмански духовен съвет? Мисля, че такава императивна нужда няма.
И не само това. В посоченото писмо има редица грешки от пунктуационен, синтактичен, семантичен характер. Тях не искам да ги коментирам.
Последното, което лично много ме притеснява и е преднамерено симптоматично – защо точно отдел „Противодействие на икономическата престъпност” разследва точно този казус? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин Цветанов, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Очаквах да бъде зададен подобен допълнителен въпрос, за да можете да си изпълните политическата реторика, която се цели в подобни въпроси. Умишлено не отговорих на т. 1 от постановлението, което е получено в СДВР. Дирекцията е длъжна да изпълни всички дадени указания. Ще ви прочета сега т. 1 от постановлението, за да видите, че сме работили, че същият отдел е работил по изпълнение на цялото постановление с всичките точки:
„1. Да се снемат писмени сведения от Недим Генджев – автор на отвореното писмо, като същият изрично посочи съдебните решения, срещу които се провежда тенденциозната кампания. Също така подробно и обстоятелствено да се опишат конкретните действия, с които евентуално се пречи или осуетява изпълнението на съответните съдебни решения. Да се изброят поименно молитвените домове и в кои градове на Република България са провеждани демонстрации срещу тези решения, за да се посочат кои активисти на ДПС, както и лица от отстраненото ръководство на Висшия мюсюлмански духовен съвет, са организирали протести срещу българския съд и решенията му.”
Нали разбирате, че ако днес имаше депутати, които да зададат въпроса: „Защо сме изпратили писмо до Висшия мюсюлмански съвет?”, сигурно пак трябваше да отговарям и за т. 1. Тогава пък щеше да има въпрос: „Защо този отдел прави това, което е възложено от прокуратурата?”.
Нека да не правим политика от това, което е компетентност, и това, което е възложено на органите на Министерството на вътрешните работи, защото ние се стремим да бъдем правова държава – това, което казах в заключение на отговора, който дадох на господин Казак.
Ако Вие смятате, че Министерството на вътрешните работи може да бъде медиатор и да си импровизира какво да прави, а да не изпълнява оказаните постановления от прокуратурата, съжалявам, но аз няма да бъда министърът на вътрешните работи, който ще подменя и ще прави неща, които не съответстват на постановленията, разпоредени от прокуратурата. Смятам, че това е установено в Конституцията и всеки един трябва да спазва законодателството на България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Преминаваме към въпрос от народния представител Георги Божинов относно инцидент в с. Шума, област София, от 25 октомври 2010 г.
Господин Божинов, заповядайте, за да развиете въпроса си.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател!
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът ми към господин Цветанов е следният: както Ви е известно, на 25 октомври 2010 г. в с. Шума има инцидент, който е предизвикал намесата на органите на Министерството на вътрешните работи и други последващи действия. Относно случая се разпространяват много на брой взаимно изключващи се версии.
Моят въпрос към Вас е: Каква е обективната истина, какво точно се е случило и какви последващи действия са предприети?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин вицепремиер, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Божинов, във връзка с предприетите действия от служителите на Областна дирекция МВР – София, по повод постъпил сигнал в 13,50 ч. на 25 октомври 2010 г., на телефон 112, подаден от лицето Росица Симова от с. Шума, община Годеч, Софийска област, Ви уведомявам за следното.
Непосредствено след получаване на сигнала на телефон 112 в Областна дирекция на МВР - София, незабавно са предприети мерки за изясняването му. Сформирана е група от служители на Областна дирекция-София, Районно управление-Костинброд при Областна дирекция на МВР-София, която около 15,00 ч. на 25 октомври 2010 г., е била на място в с. Шума и има среща с лицето Росица Симова, която е подала сигнала на телефон 112.
Със същата са проведени разговори, от които е установено, че около 13,30 ч. две лица, возещи се в лек автомобил, черен на цвят, са оглеждали и са опитали да отворят входната врата на двора срещу нейния имот. Не са успели и са започнали да снимат от разстояние. Тези действия са предизвикали у нея съмнение, че това може да са лица, които искат да влязат в имота. По тази причина тя се е заинтересовала от последващите действия на двете лица и продължила да ги наблюдава.
Лицата се приближили отново към къщата и едно от тях е започнало да снима повторно. Госпожа Симова ги е попитала имат ли разрешение за снимки и кои са. Казала им е, че в къщата няма никой и ако искат да снимат, все пак би трябвало да се легитимират. Същите не са й отговорили и отново се оттеглили на известно разстояние, след което са потеглили с автомобила по посока изнасяне от даденото място.
Симова е излязла на пътя и е застанала пред къщата, за да спре непознатите от нея хора, за да разбере кои са и какво искат. Същите спрели на сантиметри от нея и по думите й са се държали агресивно и арогантно. От страх, че ще бъде прегазена с автомобила, тя се е обадила на телефон 112, за да потърси помощ.
По време на проведените от служителите на МВР разговори с госпожа Симова, тя сочи за свидетели двама нейни съседи.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс срещу неизвестен извършител.
От извършената проверка на моторното превозно средство, в което са се придвижвали двете лица, се установи, че автомобилът марка „Ауди-А6”, черен на цвят, е собственост на криминално проявено лице - извършило кражби по чл. 195 от Наказателния кодекс, длъжностно присвояване по чл. 201 от Наказателния кодекс и управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2. Осъждан е и е реабилитиран по право.
С лицето, което по-късно е било установено и е посетило Районно управление-Костинброд, е извършен разпит от разследващ полицай като свидетел по образуваното досъдебно производство.
От твърденията на господин Найденов става известно, че той е продал въпросния автомобил и не го ползва, но не го е прехвърлил на новия собственик.
В хода на проверката са установени две лица - Юлиян Методиев от гр. София, който заедно с Добромир Добрев, също от гр. София, са се придвижвали в посочения лек автомобил в деня на инцидента в с. Шума.
В тази връзка са посетени от служители на Областната дирекция на МВР на адреса на редакцията на в. „Галерия” и са били поканени в присъствието на главния редактор на вестника да посетят Областната дирекция на МВР-София, за да им бъдат снети показания. Явили са се в Областната дирекция на МВР-София, и са били разпитани от разследващ полицай.
По време на разпита те поясняват, че във въпросния ден са били изпратени от главния редактор на в. „Галерия”, където Добромир Добрев е журналист, а Добромир Методиев е шофирал автомобила по време на посещението и заснемането на наследствената ми къща.
На лицата са съставени протоколи за предупреждение по чл. 56 от Закона за МВР за недопускане на нарушение на обществения ред.
Образувано е досъдебно производство № 139 от 25 октомври 2010 г. по описа на Районно управление-Годеч, докладвано е и е изпратено на районен прокурор в гр. Костинброд за вземане на отношение по компетентност.
В тази посока, сами разбирате, че когато има автомобил, който е бил собственост на криминално проявено лице, който и да беше, първата му работа е да говори евентуално за проникване и влизане в един имот, който е собственост на съвсем друго лице, а не на тези, които са били там. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Божинов, заповядайте за реплика.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Наред с високо професионалната, реална борба с престъпността, която служителите на МВР ежедневно водят, има случаи, прояви и тенденции, които са недопустими. Случаят в с. Шума позволява в отделното, в малкото, да се види общото. И това е една негативна тенденция - обектът на полицейското преследване да се определя понякога субективно, произволно, избирателно, тенденциозно. Това проличава и в случаи като тези, в които Вие се браните лично, в които Ви бранят; в случаи, в които като политик министърът на вътрешните работи напада своите политически опоненти, в това число Президента на Република България.
Тази тенденция се прояви в добре известните и широко коментирани случаи в Кърджали, Перник, Пловдив и София. Тази тенденция особено грозно проличава, когато на митинг за един градоначалник заявявате, че той работи за европейското бъдеще на своите съграждани и затова няма да бъде преследван, а за други кметове по десет пъти връщат проверката, за да донесат нещо, което е поръчано да се открие там.
Господин министър, тази тенденция стигна дотам, че сериозни анализатори откровено да твърдят, че у нас днес има, цитирам: „Подмяна на политическата борба с полицейско преследване, а служители на МВР откровено да говорят, че им се възлагат мръсни поръчки, които са по доноси.” Това е тревожната тенденция.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Времето, времето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето, господин Божинов.
Георги Божинов: Аз ви предлагам да не преследвате тези хора, чиито мисли цитирам, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Божинов, не говорите по въпроса. В момента правите политическо изказване.
Георги Божинов: ... да насочите своите усилия към действителна борба с реалната престъпност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Ще Ви спра микрофона.
Георги Божинов: Вземете ми думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте, господин Цветанов, за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Божинов, ние с Вас се засякохме във връзка с предстоящите частични избори, които приключиха в с. Вонеща вода, Великотърновско. Там може би сте говорили по същия начин пред избирателите, които трябваше да подкрепят Вашия кандидат. Аз говорих по същия начин, както говорих и тук, както говоря винаги, когато правя срещи със симпатизантите и тези, които подкрепят политиката на политическа партия ГЕРБ за реалните резултати, които постигаме в борбата срещу организираната престъпност и корупцията.
Георги Божинов (КБ, от място): Това е по времето докато научат хората за Вас.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Господин Божинов, тогава вие не можахте до отидете до балотаж, а кандидатът на политическа партия ГЕРБ успя да спечели.
Хората са тези, които преценяват какво правим днес в борбата срещу организираната престъпност.
Уважаеми господин Божинов, аз искам все пак, понеже бяхте с голямата политическа риторика от това, което сте говорили 20 години, аз ще Ви припомня и да признаете – днес имаме ли отвличания, които във вашето правителство за две години и половина бяха 19 на брой?
Господин Божинов, имаше ли въоръжени грабежи, които бяха извършвани на транзитно преминаващите чужди граждани през територията на страната? (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Дупликата е на репликата на господин Божинов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Каквото повикало, такова се обадило. (Реплики от КБ.) Моля Ви, не се обаждайте от място.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Господин Божинов, вчера европейските посланици казаха, че за първи път в пъти са намалели жалбите с оплаквания за рекет и въоръжени грабежи, защото въоръжени грабежи за управлението на политическа партия ГЕРБ и полицейското преследване, което Вие казвате, нямаме нито едно въоръжено грабежче.
Това, което мога да Ви кажа, господин Божинов, е, че хората са тези, които преценяват, когато има ефективна роля на държавата в борбата срещу организираната престъпност.
Когато говорим за поръчкови убийства, господин Божинов, в периода на пет години назад имаме група, която е задържана с 5 поръчкови убийства, по които в момента тече разследването. (Шум и реплики от КБ.) Когато приключи това нещо, се надявам, че Вие ще признаете ефективността на това правителство и на Министерството на вътрешните работи в борбата срещу тежката организирана престъпност и корупцията. Благодаря Ви, господин Божинов, за всичко това, което изброихте, защото това ми даде отговор, да Ви отговоря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Георги Божинов (КБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Нямате право на лично обяснение. С нищо не сте засегнат. Няма да Ви дам думата.
Георги Божинов (КБ, от място): Името ми беше засегнато десет пъти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Съжалявам, но няма да Ви дам думата. (Шум и реплики от КБ.)
Георги Божинов (КБ, от място): Как така?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Ето така. Нямате право на лично обяснение. (Шум и реплики от КБ.)
Георги Божинов (КБ, от място): Той ми каза името.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Това, че Ви е казал името, се обърнете към правилника на Народното събрание. (Народният представител Георги Божинов започва да говори при изключени микрофони.)
Микрофонът е изключен.
Господин Цветанов, благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към следващия въпрос към министъра на здравеопазването господин Стефан Константинов. (Народният представител Георги Божинов продължава да говори при изключени микрофони.)
Разбира се.
Въпросът е от народния представител Ваньо Шарков относно изпълнение на хигиенните изисквания при съгласуването на хигиенно-защитната зона на летище Бургас.
Заповядайте, господин Шарков.
Ваньо Шарков (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, господа министри, уважаеми колеги! Министерството на здравеопазването през м. май 2008 г., въз основа на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и на основание екологичната оценка на генерален план на летище Бургас и графичен картов материал на летището, е съгласувало хигиенно-защитната зона на летище Бургас.
Съгласуването е извършено обаче при предписания за спазване на следните хигиенни изисквания.
Първо, да се предприемат мерки за оптимизиране на трасетата за излитане и кацане, с оглед ограничаване на преминаването на летателни средства над града и близко разположените селища до обективния минимум.
Второ, да се създаде организация на слотовете, с оглед оптимизиране на нощните полети и по възможност да се преустанови планирането на редовни нощни полети от и до летище Бургас в интервала между 23,00 и 6,00 часа.
Трето, да се създаде организация и мониторингова система за наблюдение на движението в района на летището с цел спазване на изискванията за минимално шумово натоварване и ограничаване до възможния минимум на маневрите в района на летището и не се допуска техническо изпробване на двигателите, освен на изрично определените за това места.
Четвърто, да се изготви план и проект за защита от шума, включващ конкретни мерки и мероприятия на територията на летището.
Пето, да се изготви план и въведе система за собствен мониторинг по отношение на превантивния контрол на авиационния шум.
Това е предписано през м. май 2008 г.
В тази връзка, господин министър, моля да ми отговорите: първо, има ли осъществен последващ контрол от страна на органите на Министерството на здравеопазването относно изпълнението на цитираните изисквания? Какво е нивото на изпълнение от страна на концесионерите на тези изисквания? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Доктор Константинов, заповядайте.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин Шарков, уважаеми млади хора, които наблюдавате интересния парламентарен живот! Отговорът на въпроса.
Във връзка с Вашето питане Ви уведомявам, че са предприети действия от Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Бургас, проведени са срещи с ръководството на летище Бургас и представители на концесионера във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – гр. Варна, на които са уточнени етапите за изпълнение на поставените условия от Министерството на здравеопазването, извършена е и проверка на място.
Към настоящия момент изпълнението на условията е както следва.
Летище Бургас е провело процедури за намаляване на шума. При нормални атмосферни условия се използват трасета за излитане и кацане в посока обратна на жилищните зони на града. Извършено е минимизиране на редовните нощни полети. Тъй като повечето полети от и за летище Бургас са чартърни и нередовни, не е възможно да се направи предварителен график с определени часове на излитане и кацане, особено през курортния сезон, когато трафикът генериран от туристи по Черноморието, налага изпълнение и на нощни чартърни полети.
Във връзка с модернизацията и разширението на летище Бургас е разработен план за прилагане на мерки за ограничаване на шумовото натоварване от въздухоплавателни средства, намиращи се на земята при ролирането им. В плана е предвидено и допълнително озеленяване, изграждане на административни офис сгради, нов терминал и шумозащитни прегради за наземен шум. Планът е в процес на реализация.
Не се допуска на територията на летище Бургас да се извършват планирани проби на двигатели на самолетите.
При извънредна ситуация ремонт се извършва само на определено за целта място, разположено в най-отдалечената точка на летището спрямо гр. Бургас.
В момента летище Бургас доизгражда система за собствен мониторинг на шума като до края на 2010 г. трябва да се проведат тестовите изпитания на същата.
В ход е процедура по изготвяне на стратегическа карта за шум в гр. Бургас на базата, на която ще бъде изготвен и план за действие. Той също ще включва мерки за намаляване на авиационния шум при установяване на наднормено шумово натоварване.
Съгласно националното законодателство, освен Министерството на здравеопазването, основни задължения и отговорности по отношение мониторинга на шума от граждански летища за общинско ползване и мерките за ограничаването му имат и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Регионалната инспекция по околна среда и води, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Държавно предприятие „Ръководство на въздушно движение”, общинските администрации.
В заключение искам да кажа, че само с общи и координирани усилия могат да бъдат преодолени проблемите, свързани с наднорменото шумово натоварване на агломерациите от авиационен шум. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Шарков, за реплика.
Ваньо Шарков (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, аз нарочно, умишлено няколко пъти подчертах, че това предписание е от 2008 г. Провеждането на срещи и уточняването на етапи за изпълнение на дадените предписания е нещо, което може би е било направено в първите няколко дни или седмици след издаването на тези предписания.
Въпросът ми беше: какво е нивото на изпълнение от страна на концесионера на тези изисквания, които са разписани тук? В тези изисквания никъде няма изграждане на зелени площи.
По това, което казвате, че са необходими общи координирани усилия за решаване на проблема на гражданите в Бургас. Следващото лято ще дойде, мониторинговата система съгласно отговора, който получих от Министерството на транспорта, вероятно ще бъде изградена и ще работи в средата на следващата година, но тя по никакъв начин няма да намали шума за тези хора, над главите на които през 10-15 минути прелитат самолети. Вероятно има механизми, по които да бъде решен въпросът. Това е въпрос на координация между отделните министерства, затова ще Ви помоля наистина координирайте се, за да няма този проблем за гражданите на Бургас през следващото лято. Проблемът наистина е сезонен. Той не е целогодишен и в момента този проблем не съществува, но за да бъде решен и да не съществува през следващото лято, усилията трябва да бъдат насочени още сега.
Пак казвам: когато има институции, които са длъжни да осъществяват контрол и има конкретни предписания, когато те не се изпълняват, има санкции, които се налагат. Има ли някакви санкции, които са наложени, господин министър? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За дуплика?
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми д-р Шарков, мисля че ясно казах какво е направено и какъв контрол се осъществява. Въпросът наистина е интердисциплинарен. Аз прочитайки отговора си отбелязах поне още пет парламентарни въпроса, които може да зададете към други институции. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Министърът на земеделието и храните господин Мирослав Найденов ще отговори на въпрос от народния представител Димитър Карбов относно провеждане на процедура по признаване на гроздовата ракия като национален продукт от Европейския съюз.
Заповядайте, колега Карбов, да развиете въпроса.
Димитър Карбов (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри, уважаеми гости! През миналата година у нас са произведени около 51 млн. литра гроздова ракия, а плодовите ракии са общо 177 хил. литра. Почти всяко домакинство у нас произвежда от векове тази люта напитка, която има традиционно място на трапезата ни. През 2004 г. в преговорния процес за присъединяването на нашата държава към Европейския съюз поискахме да ни бъде признато, че технологично сме уникални в производството на ракия, но това не беше прието. Не можем да искаме патент върху ракията, както и никой от съседите ни, но можем да направим постъпки за признаването й като национална напитка, и да поискаме данъчно облекчение.
Това е можело да стане, но две български правителства досега не са се възползвали от Директивата на Европейския съюз. Има европейска практика за акцизни облекчения на продукти от национално значение. Съгласно европейското законодателство, ако гроздовата ракия бъде призната за национален продукт, това ще доведе до сваляне на акциза наполовина.
У нас в момента се плаща 1100 лв. акциз за 1 хектолитър високоградусов алкохол. Гърците са защитили пред Европейския съюз като национална напитка узото, румънците – цуйката, и ползват облекчение от 50%. Правим ракия от векове и защо да не я защитим като национална напитка? Нека в тази насока да бъдат усилията ни, да докажем пред Европейския съюз, че на територията на България гроздовата ракия е традиционен продукт и има своето място на всяка българска трапеза.
В тази връзка се обръщам сега към Вас, уважаеми господин министър, със следните въпроси: каква ще е политиката на Министерството на земеделието и храните относно съдбата на тази традиционна за българската трапеза напитка? Ще защитите ли ракията като национална напитка? Какви мерки ще предприеме министерството относно провеждане процедура по признаване на гроздовата ракия като национален продукт от Европейския съюз и намаляване размера на акциза? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин министър, за отговор, заповядайте.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Карбов, скъпи гости! Ще започна отговора си перифразирайки латинската сентенция: „In vino veritas” във „In acqua vita veritas”, което ще рече „Не във виното е истината”, а „В ракията е истината!”. Сериозно вече на въпроса.
С присъединяването на Република България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. беше извършено пълно хармонизиране на българското законодателство с европейските норми. Въпреки че европейската политика е насочена към хармонизация на данъчните закони в страните членки с цел уеднаквяване на пазарните условия на територията на целия Европейски съюз, в самата философия на Общността е залегнала подкрепата и действията на страните членки, които са насочени към утвърждаване, запазване развитието и стимулиране на традиционните национални ценности, поради което в директивите на Европейския съюз са предвидени редица изключения от общовалидните за всички държави правила.
Такъв е и случаят с предвидената в Директива 83 от 1992 г. възможност на страната членка да се разреши да прилага намалени нива на акцизните ставки за определени напитки от регионален и традиционен произход. Това правило е засегнато още от преамбюла на директивата, където Съветът на европейските общности изрично е записал, че е възможно да се разреши на държавите членки да прилагат намалени акцизни ставки или да освобождават от акциз някои продукти от регионално или традиционно естество.
С чл. 23 от директивата, правото да прилагат намалена акцизна ставка с до 50% по-ниска от стандартната национална ставка за акциза на етилов алкохол, е гарантирано на Френската република по отношение на рома и на Република Гърция по отношение на традиционното за тази страна узо.
Изпълнителната агенция по лозята и виното изготви мотивиран доклад за възможността ракията да бъде защитена като традиционен национален продукт пред Европейската комисия. Предложение бе направено и от Националната лозаро-винарска камара за предприемане на мерки в тази насока с цел справяне с кризата.
Направени са проучвания и от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за традиционния характер на гроздовата ракия. Въз основа на всички тези проучвания са изготвени материали, проследяващи историята на производството на ракията у нас, технологиите, спецификата на продукта, както и законовите разпоредби през годините. Всички тези материали доказват, че гроздовата ракия е традиционна, автентична и характерна за България напитка.
Намалената акцизна ставка на традиционната българска гроздова ракия ще има положителен икономически и социален ефект. Това ще доведе до изкупуването на двукратно по-големи количества грозде, в сравнение с минал период.
В Министерството на земеделието и храните е създадена работна група със задача да обобщи материалите, подкрепящи позицията за традиционния характер на българската гроздова ракия, след което да изготви мотивирано искане от Република България до Европейската комисия за признаване на гроздовата ракия като традиционна българска напитка, което да доведе до намаление на акцизната ставка с до 50%, съгласно Директива 83. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
За реплика?
Господин Карбов, заповядайте.
Димитър Карбов (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз съм удовлетворен от Вашия отговор. Надявам се в най-скоро време Европейската комисия действително да се произнесе, и да регламентира гроздовата ракия като традиционна напитка за нашата държава, и това да доведе до намаляване наполовина на акциза на ракията, което според мен, и не само според мен, е изключително важен въпрос, национално значим.
Аз като народен представител на една националистическа партия неслучайно го задавам, защото този въпрос вълнува не само нас като народни представители, но и цялата българска общественост, защото ракията е основна напитка за нашата трапеза.
Затова още веднъж искам да Ви благодаря за отговора и съм сигурен, че Европейската комисия ще признае гроздовата ракия като национален продукт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За дуплика?
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Аз благодаря за направената оценка по повод инициативата на Министерството на земеделието и храните. В същото време – добре, че бях след министъра на здравеопазването, тъй като, ако той беше тук, нямаше да му хареса това, което слуша.
Все пак, имайки предвид, че българските казани са своеобразният обществен парламент, тъй като там наистина се дискутира и са нещо свързано с векове и от векове, което трябва да предадем и на нашите поколения след нас. Мисля, че е една добра инициатива и се надяваме, че ще успеем пред Европейската комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Преминаваме към въпроса на народния представител Пенко Атанасов относно изплащането на директните плащания на площ на земеделските производители.
Заповядайте, господин Атанасов, да развиете въпроса.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Надяваме се, че земеделската тема няма да изгони гостите докрай, но въпросът, който задавам, е изключително сериозен и Вие, господин министър, добре знаете това, защото всеки ден Ви е като първа точка от дневния ред – изплащането на директните плащания на площ.
Естествено е всички земеделски производители да се вълнуват от въпроса по изплащането на директните плащания на площ, защото в момента на влизането ни в Европейския съюз, това беше основният, движещият фактор в нашето земеделие, който всички наши земеделци очакват. Винаги тяхното желание е било колкото е възможно по-рано да получат тази помощ.
Въпросът ми към Вас е: те ще бъдат ли изплатени до края на 2010 г.? Ако да – кога, на коя дата? Ако не, каква е причината за забавянето? Все пак, ако има такава причина, кога мислите в бъдеще може да започне това изплащане? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, както многократно съм заявявал, принципът за изплащането на директните плащания на площ за съответната година е заложено в Регламент № 73/2009 г. на Съвета, съгласно който плащанията се извършват в периода от 1 декември на годината на кандидатстване до 30 юни на следващата календарна година. В този смисъл за забавяне може да се говори едва след изтичане на цитирания срок.
За настоящата кампания по директните плащания за 2010 г. първото изплащане на субсидиите по схемите ще стартира в периода между втората половина на м. февруари и началото на м. март. Причината за това е следната. Както знаете, по време на проведените мисии от страна на Европейската комисия и Европейската сметна палата за проверка на процедурите по одобрение и изплащане на субсидиите по схемите за директно подпомагане през 2007 г. и 2008 г. са установени нередности в управлението и прилагането на схемата за единно плащане на площ и са наложени санкции в размер за 2007 г. – 40 млн. лв., за 2008 г. – 50 млн. лв.
В допълнение на това голяма част от цифровата ортофотокарта на земеделските земи в системата за идентификация на земеделските парцели е изработена на базата на самолетни снимки от 2006 г., чийто максимален срок на актуалност от пет години вече изтича. В тази връзка с цел отстраняване на констатираните недостатъци през м. юни-юли 2009 г. е разработен консолидиран план за действие, съгласуван с Европейската комисия. Според този план за действие българската страна се ангажира до края на 2011 г. да направи пълна актуализация на системата за идентификация на земеделските парцели чрез ново самолетно заснемане на страната, като етапите са два. Пред 2010 г. е предвидено заснемане на 60% от територията, а през 2012 г. – заснемане на останалата част.
Към момента са заснети около 59 хил. кв.км от територията на България, за които се изработва нова цифрова ортофотокарта и системата за идентификация се актуализира основно по отношение на определяне на земеделските земи, подходящи за подпомагане по схемата за единно плащане на площ. В същото време в министерството се актуализира и слоят площи, подходящи за подпомагане по системата за електронни плащания за частта от територията на страната извън самолетното заснемане през 2010 г.
Заложеният срок в плана за действие за приключване на тези дейности и предаване в Разплащателната агенция на обновената база данни за системата за идентификация е 31 януари 2011 г. С оглед на посоченото Разплащателната агенция на практика не може да извърши плащания, докато не се изпълнят заложените в плана за действие оздравителни мерки. От Разплащателната агенция изразяват готовност изплащането на субсидиите да започне в срок от десет работни дни след получаването от министерството на окончателния слой. Така плащанията по системата за електронни плащания за 2010 г. ще стартират от средата на м. февруари 2011 г. и съгласно подписания Меморандум с Националната асоциация на зърнопроизводителите ще приключат до 15 март 2011 г. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте за реплика, господин Атанасов.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Не мога да бъда удовлетворен от отговора. Този мой въпрос – за директните плащания, стана традиция! И миналата година по това време питах – имахме възможност директните плащания да бъдат платени почти с месец по-рано, тогава Вие казахте, че е виновно предишното правителство, защото не е придвижило достатъчно напред необходимите процедури и така тройната коалиция за пореден път беше виновна.
Сега въпросът е: пак ли тройната коалиция е виновна, господин министър? Мисля, че в организационен план изключително куца организацията ви по фотоснимките и въобще по всички нужни документи, които трябва да бъдат изготвени и възможността тези директни плащания да бъдат платени до м. декември. Защото на Вас ли да обяснявам колко земеделски производители са теглили кредити и са ги обвързали да бъдат погасени до края на годината? Те са обвързали от това, че Вие в началото на годината – поправете ме, ако лъжа, но мисля, че на няколко пъти казахте, че правите организацията тези плащания да бъдат платени до края на м. декември. Затова казвам, че това е абсолютно недопустимо. После казвате, че през м. февруари ще започнат изплащанията на директните плащания, но те не са заложени в Бюджет 2011 г.! Къде са парите за директните плащания? Аз не знам! Мисля, че въпросът е изключително сериозен, важен и моля, господин министър, подкарайте всички тези, които отговарят, това да се случи! Мисля, че там има ослушване, неразбиране. Просто е нужен Вашият надзор – изключително сериозен, ежедневен – това да се случи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Найденов.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Атанасов, не знам Вие дали разбрахте, но аз май Вас не мога да разбера! Казах точно, ясно и ще го повторя още веднъж – не е написано, за да ме разберете.
Пенко Атанасов (КБ, от място): Много добре Ви разбрах.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Системата, която работи до момента, не е съвършена и благодарение на нея, тя е правена не сега от това правителство, ни глобиха, повтарям, за 2007 г. – 40 млн. лв., за 2008 г. ни глобиха – 50 милиона, или общо това са 90 млн. лв., които можеше да отидат при същите земеделски производители, за които Вие казвате, че са взели кредит.
За да не ни глобяват, през м. юли 2009 г. е подписан така нареченият Екшън план между българското правителство и Европейската комисия, съгласно който ние трябва да променим тази система. Приключването на този Екшън план е краят на м. януари 2011 г. Преди този срок Европейската комисия няма да ни разреши никакво плащане, дори и ние да искаме. Така че ще плащаме след м. януари, защото крайният срок не е до м. декември, както Вие казвате, а е от м. декември т.г. до м. юни догодина.
Понеже говорите, че не са предвидени средствата, има подписан Меморандум с Националната асоциация на зърнопроизводителите и са предвидени както директните плащания от Европейския съюз, така и националното доплащане към тях в размер на близо 300 млн. лв. и те са заложени в бюджета, който вчера не вие, но мнозинството гласува на първо четене.
Пенко Атанасов (КБ, от място): А Вие не бяхте в залата!
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Е, как да бъда в залата!?
Така че, това е – ще бъдат изплатени средствата.
Имаше междинна проверка от страна на Европейската комисия, която констатира, че до момента Екшън планът се изпълнява в срок. Така че моля, безпокойство няма и не бива да всяваме от тази трибуна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Преминаваме към въпрос от народния представител Спас Панчев относно продажба на земи от Държавен фонд чрез поименни компенсационни бонове.
Заповядайте, господин Панчев, да развиете въпроса.
Спас Панчев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, драги колеги и гости! Практиката на заменки от Държавния поземлен фонд публично беше заклеймена от правителството на ГЕРБ и беше постановен мораториум върху тях. В същото време обаче продажбите на земи от Държавния поземлен фонд продължават. Вие в едно от миналите заседания на парламента дадохте отговор на колегата Кутев за продажбите срещу поименни компенсационни бонове в област Пловдив.
Моят въпрос, уважаеми господин министър, е колко търга за продажба на земя чрез бонове е обявило и провело министерството от м. август 2009 г. досега? Какво количество земя е продадено? Какви са процедурите? На каква стойност са продадените земи от Държавния поземлен фонд? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Панчев! Поименните компенсационни бонове се издават на собствениците като обезщетение за невъзстановени имоти поради проведени мероприятия и отпадане на имотите от земеделския фонд. Продажбата на земи от Държавния поземлен фонд се извършва само за притежатели на поименни компенсационни бонове и това е така, за да може собствениците, обезщетени с бонове, да придобият в собственост на реални земеделски земи. В този смисъл в никакъв случай не би могъл да се прави паралел между замените на земи от Държавния поземлен фонд със земеделски земи – собственост на физически и юридически лица, и търговете за продажба на притежатели на поименни компенсаторни бонове. Редът и условията за провеждане на търгове са подробно регламентирани в законовата и подзаконовата уредба - Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, Правилникът за прилагането му и Наредба № 16/2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове. Размерът на дължимите обезщетения и броят на поименните компенсационни бонове се определя съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи, приета от Министерския съвет.
Законодателят е предвидил както при определяне на паричния размер на обезщетенията с поименни бонове, така и при определяне на стойността на земеделските земи от Държавния поземлен фонд за продажбата чрез търг да се прилага една и съща методика. По този начин в търговете се включват земи от Държавния поземлен фонд, чиято парична равностойност съответства на стойностите на определените обезщетения.
Търговете за продажба на земя от Държавния поземлен фонд се организират и провеждат последователно на общинско, областно и национално ниво. Съгласно Наредба № 16/2000 г. процедурата за организиране и провеждане на търговете за продажба на земеделски земи на територията на страната стартира през 2000 г. и към настоящия момент са приключили търгове в 28 области на общинско ниво. Проведени са 26 областни и 25 национални търга. Земеделските земи от Държавния поземлен фонд, спечелени от притежатели на поименни компенсационни бонове на проведените търгове за целия период от 2000 г. до момента са 160 хил. 445 дка при предложена цена от 71 млн. 331 хил. лв. За периода м. август 2009 г. до м. ноември 2010 г. на територията на страната е проведен национален търг за продажба на земеделски земи на притежатели на поименни бонове за област Пловдив.
Както вече казах при участието ми в парламентарния контрол на 29 октомври в отговор на въпрос на господин Кутев и на господин Горов, предстои сключване на договори за прехвърляне на правото на собственост върху земите от Държавния поземлен фонд с лицата, спечелили тръжните процедури, за продажба на имотите, с обща площ 3 хил. 288 дка при предложена цена от 2 млн. 196 хил. лв. или средна цена на декар 667 броя поименни компенсаторни бона.
Със Заповед от 14 септември 2010 г. на заместник-министъра на земеделието и храните е открита и процедура за провеждане на втори национален търг за област Благоевград, като предложените земи от Държавния поземлен фонд са с площ 897 хил. дка. Заповедта е публикувана в два централни ежедневника – в. „Труд” и в. „24 часа” от 23 септември 2010 г. и в местния ежедневник „Вяра” от 1 октомври 2010 г. като провеждането на търга предстои. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз.
Заповядайте за реплика, господин Панчев.
Спас Панчев (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, номиналната стойност на един бон е 1 лев, но реално на пазара тя е около 20 ст. Не е ли притеснително това, че при много ниски стойности се продава българската земя?
Второ, не се ли притеснявате от това, че липсва достатъчно прозрачност? Прочетох от отговора Ви от миналия парламентарен контрол, че Вие ползвате един национален всекидневник и един местен вестник, което е логично и нормално. За да могат повече хора да прочетат това, което имате като идея, считам, че е по-добре да използвате по-тиражиран национален вестник, за да може информацията да стигне до повече хора. Иначе остава впечатлението, че на тези търгове се канят по втория начин приближени фирми и приятели, които да участват.
Трето, във Вашите предизборни обещания, господин министър, казахте, че една от задачите, които стоят пред Вас, е комасацията на земята. При разпродажбата на поземления фонд по какъв начин виждате решението на въпроса с комасацията? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Найденов.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Панчев, мога да Ви отговоря за комасацията, но в допълнителен въпрос, тъй като това е много голяма тема и няма да ми стигне времето в момента.
По отношение на това, че стойността на земята е средно е 667 броя поименни компенсаторни бонове, които би трябвало да струват по 1 лев, а на пазара струват 20 ст., това е пазарна икономика. Законът за собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № 16/2000 г. обаче не са приемани по време на това управление. Нямате основания да обвинявате сегашното правителство – това са регламенти, създавани от предходни правителства.
По отношение на публикациите. Казах, че следващият национален търг е стартирал със Заповед от 14 септември т.г. и обявата е публикувана във вестниците „Труд” и „24 часа”. Доколкото знам, според данните това са най-тиражираните ежедневници, така че не виждам колко повече от това. Разбира се, би могло да публикуваме обявата и в 10 ежедневника, но имайте предвид, че всяка обява струва пари, а в условията на финансова криза мисля, че направеното от нас е абсолютно достатъчно и прозрачно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Следващият въпрос също е от народния представител Спас Панчев относно спазването на стандарта „Стара планина”.
Заповядайте, господин Панчев.
Спас Панчев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа, колеги и гости! Преди няколко месеца българският потребител с радост научи за стандарта „Стара планина” и хората решиха, че се връща българският държавен стандарт и могат да ядат вкусни колбаси, хубаво качество колбаси, месо и местни продукти. За съжаление, поради пропуски в процедурата хората останаха излъгани.
Трябва да припомня, че отрасълът „Месопреработвателна промишленост” беше доведен за втори път до колапс по този начин. Първият път беше, когато през 2009 г. всички проекти по САПАРД бяха заведени от ръководството на Държавния фонд „Земеделие” като рискови и съответно предадени на прокуратурата за разкриване на процедури по изискуемост на платената субсидия или орязване на заявките за плащане. Към настоящия момент всички фирми след съдебни решения за изпълнение на договорите си по САПАРД ще трябва да получат средствата си от държавния бюджет, тъй като средствата от САПАРД вече са загубени. Това вероятно ще наложи плащането на близо 250 млн. лв. от държавния бюджет.
Вторият удар е наложен с новия стандарт, с рецептата на месопродукти, която Вие казвате, че е стандарт. Спазването на стандарта „Стара планина” изисква организацията по контрола, която да изключва не само отклонения от приетата спецификация, но и точна експертиза. Случилото се с 4-те фирми доведе до загуба на доверие в контролните органи и в същото време нанесе големи щети на отрасъла.
Въпросът ми към Вас, господин министър, е как Министерството на земеделието и храните ще подобри контрола? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Панчев! Както знаете, с цел да подобрим качеството на месните продукти на българския пазар инициирахме разработването на стандарти за производство на месни продукти. Във връзка с това Експертният съвет по безопасност на храните към Националната ветеринарномедицинска служба, съвместно с Асоциацията на месопреработвателите в България, в края на м. юли изготви девет стандарта за месните продукти. Със заповед от 30 юли 2010 г. на генералния директор на НВМС стандартите бяха утвърдени. Националната ветеринарномедицинска служба изготви и указания за реда, по който месопреработвателните предприятия в България, желаещи да произвеждат продукти с марката „Стара планина”, ще бъдат одобрявани и включвани в списъка на производителите на месни продукти, произведени по утвърдените стандарти. Одобрените предприятия се водят на отделен списък, който е публикуван в сайта на НВМС.
Всяко производство на месни продукти по утвърдени стандарти се извършва под постоянен официален контрол от страна на Държавния ветеринарносанитарен контрол, който документира присъствието си с протокол и вземане на проби за лабораторно изпитване. При лабораторните изследвания, извършени в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София, беше констатирано наличие на соя в 4 бр. проби месни продукти, произведени по утвърдени стандарти от четири месопреработвателни фирми. Контролните проби на тези четири продукта бяха изследвани в Института за храни към Държавната служба за защита на потребителите и безопасност на храните в Долна Саксония, който е акредитиран за лабораторен анализ за наличие на соя. При качествения анализ е установено наличие на соя в три от пробите, а количественият анализ е установил, че наличието на соя е под 0,1%. В една от пробите не е установено наличие на соя поради постъпилите дълбоки хидролитични процеси в протеина, което е отбелязано в протокола от изпитване на лабораторията.
В същия институт са изпратени 8 бр. проби от подправки и 1 бр. от суровина, използвани за производството на тези месни продукти. При извършеното изследване е установено наличието на соя в подправките на една от фирмите и в една от пробите от суровини.
Със заповед на генералния директор на НВМС от 11 октомври 2010 г. са променени утвърдените стандарти, в които изрично е записано, че носителите на екстрактите от подправки следва да са захари, което изключва наличието на каквато и да е соя в месните продукти.
На проведеното на 28 октомври 2010 г. заседание на Експертния съвет по безопасност на храните към НВМС, съвместно с Асоциацията на месопреработвателите в България, беше взето решение за доказване на чистотата на месните продукти да се използва допълнително и референтният метод „Елайза”, скрининг за доказване на наличие на соев протеин, като изследванията ще се извършат в Националната референтна лаборатория и в Централната лаборатория по ветеринарносанитарна експертиза и екология. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За реплика – господин Панчев, заповядайте.
Спас Панчев (КБ): И Вие, и аз, уважаеми господин министър, говорихме за стандарта „Стара планина”. За съжаление, аз не успях никъде да намеря стандарт „Стара планина”, за да прочета какво представлява той. Това, което месопреработвателите ми казват, е, че това е един рецептурник, по който се изготвят колбаси. Стандартът е нещо по-различно и той изисква по-други неща.
Допълнителният ми въпрос към Вас, господин министър, е: ще стане ли наистина „Стара планина” стандарт? Ще върнем ли доверието на българския потребител? Между другото казвам, че в последните дни се забелязва сериозен спад в покупките на колбаси „Стара планина”. Ще върнете ли по някакъв начин доверието на потребителя към тези четири фирми, които така или иначе понесоха огромни щети от това, което се случи при проверките? Вие лично ще се обърнете ли към тях с някакво послание, защото ние трябва еднакво да гледаме към всички производители, да се грижим за качеството на продуктите.
Виждам, че за тази седмица имаме да гледаме Закона за Агенцията за безопасност на храните. Истина е, че тя би помогнала за по-добър контрол, но като гледахме бюджета на Министерството на земеделието и храните, аз никъде не видях предвидени средства за това. В проекта на закона пише, че той ще влезе в сила от 1 януари 2011 г. Ще успеете ли, господин министър, и с това, за да можем ние да сме сигурни в качеството на това, което купуваме от магазините? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Найденов.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Панчев! В България има един стандарт и това е Български държавен стандарт. За да се направи този стандарт, примерно, Българският държавен стандарт за кисело мляко или за бяло саламурено сирене, бяха необходими повече от две години. Асоциацията на месопреработвателите, а пък и потребителите не можеха да чакат повече от две години, за да се случи това. Просто такава е процедурата. Затова тяхното желание и – отново подчертавам – очакването на потребителите беше да има стандарт и ние намерихме възможност чрез изготвяне на тази рецепта, както Вие казвате, узаконена със заповед на генералния директор на ветеринарната служба, да започнат да се произвеждат продукти под логото „Стара планина”. Това се случи, защото Вие казвате, че потребителите бяха лъгани. Да, двадесет години потребителите бяха лъгани, че ядат колбаси от месо. И, за да не продължава да бъдат лъгани, ние направихме – да не спорим дали се казва стандарт или рецепта – „Стара планина”.
Тогава и месопреработвателите, и ние като администрация, казахме, че това ще бъде продукция с 0%, дебело подчертавам – 0%, дори 0,1% не сме допуснали. И точно заради това бяха санкционирани тези фирми. Защото се установи наличие, дори процентът да бъде наистина под 1%, на соя в тези продукти. Затова аз няма защо да се извинявам и тези фирми не са искали извинение. Всъщност ние и те коригирахме след това изследването, за да може, когато има добавки на базата на подправки, както се установи в случая, това нещо да не се повтаря. И оттук нататък продължава производството и продажбата.
Разбира се, след първоначалния интерес, като към всяко ново нещо, има и съответен отлив от този продукт. Но на пазара ще останат тези, които произвеждат по правилата. В края на краищата ние желаем да дадем право на потребителя на избор. Осигурихме му този избор, а всичко останало е въпрос на предлагане и търсене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Преминаваме към въпрос от народния представител Антон Кутев относно работата на лабораториите към районните ветеринарномедицински служби.
Господин Кутев, заповядайте да развиете въпроса.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Въпросът ми към Вас касае една Ваша заповед, доколкото ми е известно от м. август, с която лабораториите за изследване, основно става дума за трихинелоза, от 28 стават само 8. За мен, разбира се, проблемът се състои най-малко в две неща.
Първото е, че всички кланици, аз поне имам наблюдение върху кланиците от моя регион – Силистренско, при това положение са силно затруднени, защото те са длъжни да правят всеки път изследването за трихинелоза върху всеки добитък, с който работят. Тези изследвания в момента продължават между три и четири дни. А обикновено сроковете за охладеното месо до крайна реализация са 7 дни. Тоест практически с това, че в момента в Силистра се затваря едната от тези лаборатории, Силистренската е само една от 20-те, които се затварят, на практика се оказва, че за местния бизнес това е огромен проблем, защото два пъти му се съкращават сроковете за реализация, примерно, на охладеното месо.
Много по-сериозен обаче е проблемът не със самите кланици, защото се предполага, че при кланиците има достатъчно добър контрол и те не биха заобиколи правилата на държавата и биха се изследвали каквото и да стане. По-сериозният проблем е с гражданите, които колят животни. Между другото, проблемът стои не само с трихинелозата, а включително с лудата крава и с антракса. Всъщност това ще бъде част от въпроса ми – откога и правят ли се в момента изследвания за луда крава и за антракс и къде? Доколкото знам, четири са лабораториите, където могат да се правят.
Проблемът тук е, че кланиците ще намерят начин да се оправят, защото законът ги задължава, но по интересно е какво се случва с ловците, които убиват дивеч, примерно, когато трябва да го изпратят до другия край на България, за да се изследва? В случая със Силистра е до Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето, господин Кутев.
Антон Кутев: Още две изречения.
Какво се случва с гражданите, които си колят кравата и се оказва, че няма къде да си направят изследванията за антракс и за луда крава? И дали няма опасност да се окаже, че ще научим за това, че имаме луда крава в България чак по труповете на хората?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! Ще започна с това, че няма да научим по труповете на хората, тъй като инкубационният период е около 20-25 г., така че не се притеснявайте.
Вече сериозно – на въпроса. В Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) със заповед от 25 януари 2010 г. на генералния директор беше създадена работна група, която трябваше да извърши преструктуриране на лабораториите на НВМС и разпределяне на лабораторно-диагностичните изследвания. Съгласно извършения анализ на дейността на лабораторния контрол и представения доклад от работната група бе прието предложението част от лабораториите към регионалните ветеринарномедицински служби да бъдат закрити.
Така със заповед от 16 юли 2010 г. на генералния директор на НВМС, считано от 1 август 2010 г., дейността на част от лабораторно-диагностичния контрол към някои регионални ветеринарномедицински служби беше закрит. Оптимизирането на лабораторния контрол чрез закриване на дейността на определени лаборатории и пренасочване на пробите към лаборатории с по-голяма натовареност се наложи и поради ограничените бюджетни средства за покриване на разходите при поддържане на голям брой акредитирани лаборатории в системата на НВМС.
Служителите от закритите отдели и лаборатории бяха преназначени в други отдели на съответните регионални служби при спазване на разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
Искам да подчертая, че пробите от официалния контрол по безопасност на храните и здравеопазване на животните се пренасочиха към функциониращите лаборатории в системата на НВМС, с което не се допусна пропуск в контрола на тяхната безопасност.
Действащите в момента лаборатории към поделенията на НВМС в градовете Благоевград, Варна, Враца, Габрово, Пловдив, Сливен, Хасково, Шумен, дирекцията към Столичния ветеринарномедицински контрол и Националният диагностичен и научноизследователски ветеринарномедицински институт, както и Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология и Регионалният диагностично-ветеринарномедицински институт в Стара Загора и Велико Търново извършват всички необходими изследвания, свързани с официалния контрол, държавната профилактична програма и мониторинговите програми.
По решение на ръководството на НВМС апаратурата, химикалите, диагностикумите, консумативите, лабораторната стъклария и други активи на закритите лаборатории се прехвърлиха в работещите лаборатории на НВМС.
Господин Кутев, преструктурирането на лабораториите ще продължи и със създаването на новата Агенция по безопасност на храните, като ще останат по-малко на брой функциониращи лаборатории, но по-добре организирани, снабдени със съвременна апаратура, достатъчно и добре обучен персонал, работещи според европейските изисквания, изпълняващи предвидените изследвания, свързани с официалния контрол на храните. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Кутев, заповядайте за реплика.
Антон Кутев (КБ): Уважаеми господин министър, все пак започвам с въпроса, на който не ми отговорихте: откога не се правят изследвания за „луда крава” и за „антракс”? По моя информация, някъде около 1 септември са последните и оттогава не се правят. Това вярно ли е или не?
Иначе по повод на лабораториите. За мен това, че Вие в момента се опитвате да спестите пари, като правите по-малко лаборатории, е абсолютно нефункционално по много проста причина. Първо, не е вярно, че няма пари за тези лаборатории, защото хората, които правят изследванията, си ги плащат. Плащанията, поне по моя информация, за Силистренската лаборатория са били не по-малко от 500 хил. годишно, а там работят пет човека.
След като така или иначе преназначавате хората, а консумативите и в Силистра, и във Варна струват една и съща сума, аз не мога да разбера от какво пестите, при положение че така държавата поема ангажимента с куриер или с кола да изпрати пробите от Силистра до Варна и обратно. Тоест резултатът за мен, чисто икономически, е абсолютно нулев и няма как да бъде друг.
Разликата е, че се забавя бизнесът, защото бизнесът в това време може да си свърши работата за 2-3-5 часа, колкото е реално, защото в Тутраканската кланица се изпращат пробите до Силистра, изследват си ги и ги връщат след 3 часа обратно, обаче когато трябва да се изпратят пробите през държавата до Варна и обратно, това им отнема три до четири дни. Разликата за бизнеса е изключително сериозна.
Като добавим, че примерно за радиоактивност въобще вече от няколко месеца нямате консумативите, с които да правите изследванията, в резултат на което като тръгнат ТИР-овете за Русия за износ, стигат до руската граница и се връщат обратно по някой път по два пъти, това всичкото е изключителен проблем за бизнеса.
Аз мисля, че, първо, не пестите нищо. Второ, вкарвате бизнеса в проблеми. Вместо да помагаме на бизнеса по време на криза, ние му създаваме допълнителни проблеми. Резултатът ще бъде в крайна сметка, не дай си Боже, още разболели се!
Пак Ви казвам, за мен огромният проблем дори не е това с бизнеса, въпреки че е важно. Големият проблем е, че много хора просто няма да изследват, особено дребните – те няма да тръгнат да си търсят пробите до Варна, ще си ядат крави, докато не установят, че някъде има зараза и тогава ще имаме проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, аз не искам да влизаме в професионален спор с Вас по отношение на лабораториите, тъй като моето образование е такова, че спорът няма да е равностоен.
Все пак да Ви кажа пример. В най-развитите страни от Европейския съюз има по една, две, максимум три лаборатории. В Холандия, която е страната може би с най-добре развито животновъдство, лабораториите са две – една е за продукти от млечен, една – за продукти от месен произход.
Проблемът в лабораториите, тъй като във всеки окръжен град, някъде и във всеки общински град имаше лаборатория. Поддръжката на лабораторията не е само консумативи и персонал, свързана е и с акредитация, и с допълнително обучение, свързана е с въвеждане на технология за изследване.
По отношение на „лудата крава” изследването се извършва само в столицата, така че закриването на регионални лаборатории няма нищо общо с изследването за „луда крава”.
За антракс се изследва само при съмнение – изследването може да стане и то се потвърждава в Централния ветеринарномедицински институт, отново в София. Така че не създаваме проблеми. Да, свикнали са – преработвателите най-вече, и им е по-удобно, когато го носят в съответния регионален център, но и те трябва да разберат ситуацията.
Бюджетът на Министерството на земеделието и храните е редуциран с над 20%. Просто в тази ситуация ние наистина трябва да преминем към някаква реорганизация и такава реорганизация вършим. Искаме да имаме и ще имаме по-малко на брой лаборатории, но лаборатории, които да изследват абсолютно всичко и да не се налагат изследвания в чужбина.
По отношение на трихинелозата, тъй като аз самият съм ловец – освен официалните ветеринарни лекари, изследването за трихинелоза е абсолютно елементарно, могат да го правят и студенти по ветеринарна медицина. Изследването може да се прави в стотиците, да не кажа хиляди, частни ветеринарни кабинети и няма проблем. Ако тук има ловци, те много добре знаят, че проблемът е да бъде отстреляно прасето, а не да бъде изследвано. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Продължаваме с въпрос от народния представител Димитър Горов относно опазване на държавния горски фонд от пожари.
Господин Горов, заповядайте да развиете въпроса.
Димитър Горов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, колеги! Въпросът, който искам да поставя, е свързан с опазването на горите и горския фонд от пожари, изобщо – запазването на българската гора.
От известно време в страната се наблюдава засилена пожарна активност. Данните, които характеризират ситуацията към момента – тук искам да направя уточнение, са ми от вчера. Може да се е получила и някаква промяна. Нямах възможността днес отново да проверя и да ги актуализирам, но мисля, че те са актуални, защото бяха към късния следобед на деня.
За какво става дума? Над 50 сигнала за пожари. От тях 19 са ликвидирани, но останалите 32 пожара продължават да бъдат активни и да изгарят хиляди декари гора на територията на страната.
По мои сметки, които направих на базата на данните, които получих, някъде около 20 хил. дка в момента горят или са горели в последните няколко дни.
За мое огромно съжаление, половината от тези пожари са на територията на Ловешка област, като прави впечатление, че независимо от условията, в които се намираме в момента – сушата и високите температури в страната, имаме изключително висока концентрация на пожари именно в Ловешка област и на граничната територия с Етрополе.
За какво по-точно става дума? Деветдесет декара горят в района на Бели Осъм. Пожари има и около Зла река – това е около Априлци. Също така в Ломец – говорим вече за Троянско.
Триста декара горят в близост до махала „Асен” – това е Тетевенско. Двеста декара – около Васильово.
Почти 3 хил. дка горят между общините Ловеч и Угърчин, или по-точно в землището на с. Голец, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето Ви изтече, господин Горов.
Димитър Горов: Микре, Лесидрен и Българене. Също така има пожари и на територията на община Враца.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: какви са средствата, с които разполага министерството за превенция срещу тези пожари, и какво предприехте, за да не се стигне до тези пожари в момента? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Найденов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Горов! За опазване на горите, в т.ч. – за противопожарни мероприятия за 2010 г., от бюджета са разчетени 900 хил. лв., а допълнително от стопанска дейност на държавните горски и ловни стопанства са използвани още 800 хил. лв., от които 340 хил. лв. – за противопожарни мероприятия и гасене на пожари, или общо 1 млн. 700 хил. лв. са заделени за превенция.
След критичната 2000 г. са предприети редица действия за ограничаване на негативното въздействие на пожарите в горите. По инициатива на горското ведомство – сегашната Изпълнителна агенция по горите, са разработени и приети Стратегия за опазване на горите от пожари и Наредба за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари.
През 2004 г. е създаден Междуведомствен координационен съвет за опазване на горите от пожари.
От 2007 г. действа и новата Информационна система за регистриране и отчитане на горските пожари.
През 2009 г. е финализирана и доставката на 48 броя специализирани високопроходими автомобили за патрулиране и първоначална атака на горските пожари.
Статистиката показва, че предприетите мерки дават своя резултат - от началото на годината до 31 октомври 2010 г. броят на горските пожари в сравнение с 2009 г. е два пъти по-малък.
От началото на м. ноември т.г. вече имаме доста тежка ситуация с висок риск от възникване на пожари. В резултат на това от началото на месеца пожарите са 41, а засегнатата площ е 7078 дка горска територия. При възникване на последните пожари в страната специализираните екипи в горските и ловни стопанства са реагирали своевременно и адекватно на тежката ситуация. Съвместната дейност с областната и общинска администрация и служителите от „Пожарна безопасност и спасяване” е на много добро ниво. За съжаление, метеорологичната обстановка в страната е много тежка и усложнява гасенето на пожарите. Най-засегнатите райони са териториите, както и Вие казахте, на регионалните дирекции по горите в Ловеч, Берковица и София.
Опожарената площ на територията на Регионалната дирекция по горите в Ловеч е около 34 000 дка, от които 17 700 дка са селскостопански фонд, а 16 150 дка – горски фонд.
Причината за възникване на пожарите, господин Горов, най-често е човешката небрежност при запалване на сухи треви и храсти в близост до горския фонд. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз.
За реплика – заповядайте, господин Горов.
Димитър Горов (КБ): Уважаеми господин министър, аз нямам предвид процедурите, след като вече са възникнали пожарите. Наясно съм със степента на оборудване на Пожарната и изобщо на възможностите, които в момента има, за да бъдат гасени тези пожари. В края на краищата, във високите планински райони с тази техника, с която разполага и Пожарната, изобщо, която имаме в страната, няма възможност да се реагира. Там гасаческите групи явно имат по-голяма възможност да свършат работа.
Затова моят въпрос е свързан повече с превенцията, която може да има, защото наистина по-голямата част от пожарите са свързани с паленето на стърнищата, паленето по земи, които са заявени за пасища и ливади и които трябва да бъдат почистени. Тези, които са ги заявили търсят лесния вариант – палейки огън в тези райони. Огънят отива в горите и оттам нататък нещата вече придобиват изключително тежък характер.
Същевременно имаме и проблем, свързан със сечта в горите. Дървосекачите, които не получават определени разрешителни, имат неблагоразумието да палят горите. По този начин се получава възможност след това за тяхното изсичане, след като вече са изгорели.
В тази връзка в стария закон имаше норма, която не позволяваше да има възможности за продажба на горски фонд, на гори, след пожар.
За мое учудване тези забрани не фигурират в новия закон и в тази връзка моят допълнителен въпрос е: ще има ли възможност да бъде предложен допълнително такъв текст, защото в края на краищата волята на мнозинството ще е тази, която ще определи дали гори, които са били опожарени, ще могат да бъдат сечени и изнасяни в бъдеще или това ще бъде спряно в този момент.
И друго нещо, което ме интересува допълнително – тази система, която е за специализираното наблюдение на пожарите, сработи ли този път? Даде ли възможност тя наистина да се получат първи данни, за да не стигне до разширяване на пожарите?
Пак казвам, че изключително ми е неприятно това, че в моя избирателен район – Ловешкият, са концентрирани, се намира огромната част от пожарите. Мисля, че трябва да се вземат и допълнителни мерки в тази посока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Дами и господа народни представители, уважаеми господин Горов! Както и Вие сам отбелязахте, основната причина за пожарите са, от една страна, немарливост, а от друга страна наистина опит на някой да му намери лесния начин да получи средства. Да, факт е, че за заявени площи за подпомагане по-лесното е вместо да се обработват, да се драсне клечката! Но Вие разбирате, че ние няма как да назначим хора и не може горската армия да е по-голяма от редовната армия, примерно. Това са възможностите към момента.
Наистина санкциите към тези, които бъдат заловени, са жестоки!
За системата, тъй като коментирате това – да, системата сработва. И е факт, че пожарите до момента наистина бяха два пъти по-малко от миналата година.
Но все пак трябва да отчетем и метеорологичните условия – изключително високи температури за този период, свързани с бурни ветрове. И въпреки всичко с мобилизацията на колегите и от Изпълнителна агенция по горите, и от общинските служби, и на колегите от „Противопожарна безопасност” доведе до това ние да локализираме и предотвратим по-голямо разпространение на тези пожари.
Нека само да Ви припомня какво се случи в Русия, примерно, през лятото. Видяхте въпреки мощта на руските противопожарни сили колко трудно се справиха те с тази ситуация. Затова, както се казва, по-голяма бдителност от страна на системата, по-голяма отговорност от страна на ползвателите – и на общинските пасища, и на тези, които ползват горските масиви за дърводобив. В крайна сметка разчитаме на преобразуването, на преструктурирането на дърводобива в България и създаването на държавни горски предприятия, които допълнително ще инвестират в охрана, защото това ще става и техен основен бизнес и от това ще се издържат. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно мерки за доставяне на компресиран природен газ в България. Въпросът е към министъра на икономиката, енергетиката и туризма – господин Трайков.
Заповядайте, господин Иванов, за да развиете въпроса си.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Компресираният газ е една от възможностите за диверсификация на доставките на природен газ за страната ни и перспективно – за намаляване на неговата цена.
Ако разгледаме картата на този район, повече от очевидно е, че компресиран газ за страната може да бъде доставен единствено чрез преминаване през Черно море. Това може да бъде от Каспийския регион и по-специално от областта на Кавказ.
В това отношение Вие сте добре информиран, че газопровода Баку-Тбилиси-Ерзурум има вече разклонение, което близо до Тбилиси се строи, в посока на Черно море. Остават 30 км и този газопровод ще достигне до пристанището в Субса, а може и до Поти. Оттам нататък е въпрос на българската страна да договори това количество, което е необходимо на страната ни, за да създаде енергийната независимост, и енергийната сигурност, за която много говорим, но малко работим, да бъде факт.
По този повод, господин министър, отправям към Вас следният въпрос: какви конкретни мерки предприема ръководеното от Вас Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за доставка на компресиран природен газ и от кои страни?
Бих желал, разбира се, да чуя и съвсем конкретни срокове, защото при Вашите разговори, които Вие имахте с министъра на енергетиката на Грузия господин Хетагури, Вие тогава, а и грузинският министър, съобщихте, че до края на м. юни т.г., тоест още преди четири месеца, трябваше да бъде подписана договореност за такава доставка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Министър Трайков – за отговор, заповядайте.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, този вид технология за компресиран природен газ е сертифицирана съвсем скоро. До момента в международен план няма реализиран проект, използващ технологията за морски превоз на компресиран природен газ или „Си Ен Джи”. Само три от общо шестте компании, които развиват „Си Ен Джи” технологии за морски превоз, разполагат с всички разрешителни и сертификати за използване на този метод. С тези три компании ние вече сме разговаряли.
Противно на това обаче, което казвате – че много се говори, а малко се прави, от около година предприемаме конкретни мерки, тъй като смятам, че тази технология е изключително подходяща за кратки разстояния и сравнително малки обеми пренасян газ и е много подходяща за нашия регион – Черно море и Каспийския регион.
Конкретно, ние работим с Република Азербайджан, като през м. ноември м.г. в София се подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на енергетиката между азербайджанското Министерство на промишлеността и енергетиката и българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, както и Меморандум в областта на транспортирането на природен газ между „Булгартрансгаз” и Азербайджанската нефтена и газова компания „Сокар”.
В изпълнение на разпоредбите на двата меморандума бе създадена съвместна българо-азербайджанска работна група между „Булгартрансгаз” и „Сокар” с участието на представители на Консорциума „Шах Дениз Статуел Би Пи Тотал”. Тази работна група е изготвила предварително проучване на проекта за доставка на компресиран природен газ през Черно море, без използване на външни консултантски компании. Работата по „Си Ен Джи” проекта продължава чрез създадена съвместна тристранна работна група между „Булгартрансгаз”, „Сокар” и Грузинската нефтена и газова корпорация. Следващата тристранна среща между тези три компании е предложена за началото на м. декември т.г. в Баку. На срещата ще бъде обсъдена обменената информация от страната на трите компании и възможностите за извършване на предварително проучване, което да даде отговор на всички въпроси, свързани с най-ефективната „Си Ен Джи” технология и потенциалния газов пазар България-региона на Югоизточна Европа.
В рамките на проведените дискусии по време на последната работна среща през август 2010 г. в Баку е одобрен и подписан съвместен протокол за развитието на проекта за доставка на компресиран природен газ през Черно море между „Булгартрансгаз”, „Сокар” и Грузинската нефтена и газова корпорация. Според протокола „Сокар” заявява възможност за доставка на около 2 млрд. куб. метра годишно за „Си Ен Джи” проекта, като за тези обеми, което е много важно за нас, няма да се наложат допълнителни инвестиции в българската газопреносна мрежа, ефективно ще се използва свободният капацитет на националната газопреносна система и същевременно ще се осигури използването на капацитета на планираните нови междусистемни връзки. Преносът ще минава и през Грузия, откъдето с танкери се пренася през Черно море до България. Грузинският министър на енергетиката и министър-председателят бяха тук преди не повече от месец.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): На 4 октомври.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Точно така. Това няма отношение за сроковете, за които говорихме, но на тази среща те също потвърдиха, че до изграждането на тяхната система до Черно море наистина е въпрос на близките месеци. Така че сроковете съвпадат – и като изграждане на тяхната система, и като приключване на работите по нашия проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Иванов – за реплика.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, на 4 октомври т.г. министър-председателите Бойко Борисов и Ника Геаури потвърдиха този ангажимент за пренос на компресиран природен газ. Едновременно с това аз съм информиран, че действително пред българското правителство има представени проекти, включително с построяването на терминала, който трябва да поеме компресирания природен газ – близо до нос „Галата”. Това е много по-малък и много по-евтин терминал, отколкото терминалите за втечнен природен газ. България трябва да използва този шанс. Казвам с болка, че все още това се казва в бъдеще време. Вие не се съгласихте с мен, че много се говори, а малко се върши.
Господин министър, Вие ще бъдете част от преговорния екип утре с екипа на министър-председателя на Руската федерация Владимир Путин. Ние отиваме там фактически с позицията, с която бяхме преди две години, когато настъпи 16-дневната газова криза. България все още няма нито една действаща алтернатива за доставка на природен газ. И „Газпром” знае това дори по-добре от нас. Помислете, още преди година и половина, през м. юни 2009 г. България беше лишена от Европейската комисия с 10 млн. евро за връзката с Румъния. Тя още не е в проектна фаза и ние ще изгубим парите, ако до края на м. декември проектът не бъде осъществен на хартия, а след това и реализиран. Имаме 45 млн. евро за връзката ни с Гърция. Има затруднения с гръцката страна, защото зад нея наднича „Газпром”, който няма никакво желание да имаме алтернатива. Няма никакво придвижване по проекта за връзка с Турция – нито по бизнес проекта, който реално беше отхвърлен, нито по този, в който участват двете държавни компании, които пък са изключително тромави.
Затова, господин министър, аз съм силно притеснен за това, което ще се случи утре. Защитете националния интерес в тези преговори, защото иначе ще загубите окончателно доверието и надеждите, които хранят хората, които искат да имаме силна и независима България, със стабилна енергетика, а не зависеща единствено от една външна страна, особено сега на фона на новата Енергийна стратегия 2020 на Европейския съюз, която предвижда до 2015 г. изграждане на пълната общоевропейска енергийна система на базата на 1000 млрд. евро.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми госпожи и господа депутати! Уважаеми господин Иванов, категорично не мога да се съглася, че през изминалите година и половина не се е правило нищо. Дали сме на същата позиция като преди две години? Реално физически да. На практика обаче за година и половина не може да се направи абсолютно нищо, което да доведе до изграждане на връзка или диверсификация по някакъв друг начин. За сметка на това през тази година и половина всички изброени от Вас проекти бяха придвижени до етап, съответстващ на предвидения график и няма вариант да бъдат загубени парите – нито за румънската, нито за гръцката връзка. Още повече, че гръцката и турската дори не бяха предвидени. Знаете, че подписахме меморандум. Подписаха го и „Булгаргаз”. Онзи ден на заседанието на Министерския съвет упълномощихме „Булгартрансгаз” да участва в проекта за турската връзка. Така че няма нито една възможност, повтарям – нито една от всички потенциални възможности за диверсификация, по които да не е отбелязан реален напредък. Нито една! Освен доставки със самолет, ако измислите такава технология. По този вариант не сме работили още.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Декларация от името на парламентарна група.
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Коалиция за България изразява сериозна загриженост относно последните изявления на видни политици от Европа по повод присъединяването на България и Румъния в Шенгенското пространство. Шенген е изключително важен въпрос, приоритет на три правителства, включително и настоящото, паралелен процес с процеса на членство на България в Европейския съюз. Това са усилия на правителства, но и усилия, които българските граждани и съответните администрации – на МВР, на МВнР непрестанно полагат, за да може българските граждани да се движат свободно в Европейското пространство на свобода и сигурност. Този процес е свързан и с изразходването на много средства – както на европейските, така и на българските данъкоплатци.
И ако в началото на този мандат можем да простим фриволните изказвания на някои представители на кабинета, че се купуват хеликоптери за туристически нужди, то сега, повече от година в управлението, процесите, които се развиват в Европа по отношение пълноправното членство на България в Шенген, будят много сериозна тревога. За всички трябва да е ясно, че България носи тежка отговорност по охрана на външната граница около 1300 километра –източна граница на Европейския съюз, за охраната на която България влага много сериозни средства и ресурси.
От това лято започнаха тревожни изявления на европейски политици относно обвързването на членството ни в Шенген, което несъмнено трябва да се подчинява на ясни и строги критерии, и един друг процес – механизмът за верификация и партньорство, докладите за напредък в областта на правосъдието и вътрешните работи. За нас е безспорно, че не може да има никакво обвързване между двата процеса.
От лятото на тази година станаха известни и редица случаи на екстрадиране на български граждани, по-специално от Франция, когато представители на правителството се отнесоха с неглижиране по този въпрос. Тогава опозицията достатъчно спокойно възприе тази политика на правителството като опит за намиране на път към пълноправно членство в Шенген.
Вчерашното изявление на френския министър Льолуш за обвързване на двата процеса, за подкрепа на холандската позиция, която е съвсем различна от целта - влизане в Шенген през 2011 г., цел на унгарското председателство, което събуди много сериозни тревоги и в Европейската комисия. В тази посока са и категоричните изявления на Микеле Черконе, говорител на комисар Сесилия Малмстрьом, че не може да има обвързване между двата процеса. Ние, от Коалиция за България, българските социалисти, също стоим твърдо на тази позиция.
Уважаеми дами и господа народни представители! Крайно време е правителството да изостави колониално слугинската си позиция в отношенията с партньорите ни от Европейския съюз. Да отстоява по-твърдо пред европейските ни партньори, пред техните правителства и пред партньорите си от политическото семейство, което управлява в съответните страни, една ясна и твърда позиция. България ще заслужи членството си и заслужава членството си в Шенген само по ясните и твърди критерии, прилагани към останалите страни членки. Всякакви други изявления на водещи политици от партньорските страни са обидни за българските граждани.
Ние не можем да възприемем позициите, които вчера и днес звучат от представители на кабинета. Позиции, които, пак повтарям, излъчват един колониално слугински комплекс, а не самочувствие на страна, която осигурява 1300 км външна граница на Европейския съюз, която, включително и в последните месеци, помага за решаване на проблемите в съседна Шенгенска Гърция за нелегалната емиграция от Турция, която разходва средства, полага усилия, изпълнява, както показват досегашните доклади, всички технически изисквания за пълноправно членство в Шенгенската система.
Уважаеми дами и господа, ние, от Коалиция за България, българските социалисти, настояваме за спешни действия на правителството, на министър-председателя, на външния министър, на вътрешния министър за осигуряване на политическа подкрепа за изпълнение на това, което беше заявено – членство на България в Шенгенската система през 2011 г., което е записано и като приоритет на унгарското председателство. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от Коалиция за България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Министър Младенов, заповядайте за изказване.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, искам да изразя сериозната си загриженост, първо от огромното забавяне, което настоящото правителство наследи в подготовката на България за изпълнение на критериите за присъединяването на страната ни към Шенген.(Шум и реплики от КБ.)
Второ, искам да изразя загрижеността си и загрижеността на цялото българско общество от факта, че предходното правителство не извърши нищо в областта на съдебната реформа и допусна европейските ни партньори и Европейската комисия да заявят ясно и категорично, че по време на тяхното правителство политическата корупция в България е имала чадър в лицето на държавата.
Искам да изразя сериозната си загриженост от това, че предходното управление и настоящата опозиция в този парламент продължават корупционно предателската си политика да не отчитат реалностите, които те са създали, и да не отчитат усилията на настоящото правителство да се справи със ситуацията, която то е наследило.
Също така искам да изразя категоричното си задоволство от факта, че в продължение на повече от една година правителството положи необходимите усилия, така че българската държава, въпреки наследеното забавяне, да бъде готова за присъединяване, технически да изпълни всички критерии до м. март догодина, за да може страната ни да бъде част от Шенгенското пространство.
Категорично искам да изразя задоволството си от факта, че работим изключително добре с всички европейски страни, партньори в Европейския съюз, както и Европейската комисия, което си личи по много документи, които са част от официалната кореспонденция между нашата държава и европейските институции.
Позволявам си по памет да цитирам напредъка, който българската държава постигна през последната една година в изпълнение на критериите за наблюдение на съдебната система, в борбата с корупцията - всичко това, отчетено неведнъж от нашите партньори в Европейския съюз.
Също така искам да изразя категоричното си задоволство и благодарност към всички страни - членки на Европейския съюз, които в понеделник тази седмица се съгласиха с консенсус докладът по решението на Съвета за присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство да бъде изпратен в Европейския парламент и да бъде разгледан по същата процедура, по която е разгледано присъединяването на останалите страни от Централна и Източна Европа, което се случи преди няколко години - факт, който се дължи не само на усилията на Министерството на външните работи и на българската дипломация, но най-вече се дължи на това, че нашата страна бързо, ефикасно и целенасочено изпълнява критериите, които са поставени за присъединяването ни към Шенген.
Не на последно място искам да уверя Народното събрание, че българското правителство ще продължи да работи много активно, не само за да покаже на предстоящата проверка през м. декември това, което е постигнато по българските граници, но и да гарантира пред нашите европейски партньори, че досегашната практика - да се напъваме до последния момент и когато изпълним нещо, да се отпускаме и да се превръщаме в черна дупка за Европа, практика, която видяхме в 2007 г., когато приключиха преговорите и страната ни се присъедини към Европейския съюз и след това господата отляво легнаха на лаврите си и чакаха да ни спрат европейските фондове, няма да се повтори в България. И че това, на което правителството залага, е, че присъединяването ни към Шенгенското пространство, макар и еднократен акт, означава поемане на изключително тежка, дългосрочна отговорност за опазването на българската граница и европейската граница като такава.
Именно затова българското правителство участва активно в момента, подпомагайки съседна Гърция с това, което ние можем да направим, за да може тя да контролира ефективно границата си с Република Турция. Българо-турската граница, външната граница на Европейския съюз с тези страни, които все още не са част от Европейския съюз и няма да бъдат част от Шенген, когато ние се присъединим, ще бъде сигурна, стабилна не по време само на проверки, които ще бъдат извършвани, а постоянно во век и веков, оттук нататък докато съществува Европейският съюз. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Продължаваме с въпрос от народните представители Лютви Местан и Неджми Али относно цената на доставяната питейна вода по гравитачен път в редица села от община Кирково, област Кърджали. Въпросът е към министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Плевнелиев.
Заповядайте, господин Али.
Неджми Али (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Община Кирково – селата Тихомир, Чакаларово, Джерово, Дружинци, Завоя, Шумнатица, Горно Кирково и Веслец, водата се подава по гравитачен път.
С Решение № С 55 от 17 декември 2009 г. на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране от 1 януари 2010 г. цената на питейната вода, подавана по гравитачен път, нараства от 0,38 лв. на куб. м и се увеличава на 0,84 лв. на куб. м. В мотивите за утвърждаване на цените от ВиК ООД – гр. Кърджали са допуснати редица пропуски.
Първо, не са спазени изискванията на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, а именно оператор от ВиК не е оповестил по подходящ начин в средствата за масово осведомяване предложенията си за нови цени в едномесечен срок, преди подаване на заявлението за утвърждаване на новите цени.
Второ, общите загуби на доставената вода по гравитачен път е само 7%, докато на тази доставена помпажно е 42,76%.
Трето, делът на подаваната по гравитачен път вода представлява 3% от общото количество подавана вода от ВиК оператора.
При подаденото заявление за утвърждаване на цените от ВиК ООД – гр. Кърджали до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, разходите за гравитачно подаваната вода са формирани, забележете, на база 6% от общите разходи на дружеството. Тези разходи би трябвало да бъдат под 3%, тъй като няма разходи за ел. енергия. Реално се получава, че потребителите на тази вода заплащат услуги, които не им се предоставят.
Рязкото увеличение на цената на кубичен метър вода над два пъти създава огромно напрежение и недоволство сред жителите на община Кирково, което считаме за основателно, предвид недоброто качество на водоснабдителната система, на предоставената питейна вода, както и нерегулярното й подаване към потребителите през летния период. Също така не са спазени изискванията на чл. 26, ал. 2 от наредбата на ВиК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Моля за въпроса, защото времето Ви изтече.
Неджми Али: Ето защо жителите на споменатите села настояват цената на питейната вода, подавана по гравитачен път, да бъде преразгледана.
В тази връзка нашият въпрос към Вас, от името на пряко засегнатите жители на община Кирково, е: какви мерки ще предприемете за удовлетворяване на това справедливо искане?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте, господин Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Али! Водоснабдителните и канализационни услуги на населените места, за които Вие споменахте в община Кирково, се осъществяват от дружеството на ВиК – Кърджали. Един от важните факти е, че там държавата е собственик на 51% от капитала, така че останалите, знаете, са притежание на общините.
Въпросът относно цените на ВиК-услугите не е от компетенциите на Общото събрание на съдружниците на ВиК – Кърджали. Редът за внасяне на предложения за утвърждаване или изменение на цени е регламентиран в Закона за регулиране на ВиК- услугите, както и в Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите.
Действащите цени, предоставени от ВиК – Кърджали, водоснабдителни и канализационни услуги, в качеството му на ВиК оператор, са определени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, съобразно цялостното изпълнение на бизнес плана след общественото им обсъждане.
Да, факт е, че цената на услугата за доставяне на питейната гравитачна вода се променя от 0,36 лв. на куб. м на 0,83 лв. на куб. м без ДДС с Решение от 17 декември 2009 г. на ДКЕВР. Това отношение се отнася за всички населени места в териториалния обхват, които обслужва ВиК – Кърджали, и за селата на община Кирково.
Малко интересна информация, която със сигурност ще бъде много полезна, за да разберем всъщност какво се крие зад този факт, както и за да отговоря съвсем коректно на Вашия въпрос.
През годините цените на ВиК-услугите са определяни по три различни начина, три различни нормативни уредби.
През периода от 1999 г. образуването на цената на питейната вода се извършва чрез подзаконов нормативен акт. Тогава методика за образуване на цената на водата, е разработена от МРРБ с Постановление № 98 на Министерския съвет от 1996 г. Изготвена е във връзка и с това от 1 юли 1999 г., тя е в съответствие със Закона за цените.
Забележете, през периода 1999-2006 г. процедурите по ценообразуване се извършват от управителите на ВиК-дружествата. Мотивите и обосновката за промените на цените през този период са били много често формални, често неточни, поради липса на критерии и целеви нива за постигане при предоставяне на услугата. Променена е ситуацията от 1 октомври 2006 г. Образуването на цените на питейната вода в Република България вече не се извършва както преди този период от шефовете на ВиК-дружествата, а се контролира и регулира чрез Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Прекрасно! Къде е проблемът? В периода 2006-2008 г. по отношение на определянето на цената на гравитачната вода за дружествата с относителен дял на водата, доставяна по гравитачен способ под 3% от общо доставената вода е бил запазен старият режим на ценообразуването. От тази гледна точка цената категорично не отразява действителните разходи на нейната доставка, които са значително по-големи.
Водоснабдяване и канализация – гр. Кърджали също е сред тази категория дружества, поради което цената на гравитачната вода, доставена от дружеството, години наред не е била променяна и не е отразявала реално направените разходи.
През 2009 г. ДКЕВР специално се разпорежда на всички ВиК-оператори да изготвят цена на услугата специално за доставяне на питейна гравитачна вода по реда на Закона за регулиране на ВиК-услугите от 2006 г. вследствие на това изискване ВиК – Кърджали предлага и доказва и ДКЕВР одобрява цената от 0,83 лв. на куб. м.
Знаете, че цената на услугата калкулира много разходи – експлоатация, поддръжка, реконструкция, инкасиране, дезинфекция, таксата за водоползване, управление. Има бизнес план, той е публично определен, обсъден, цената е базирана на него. Съответно трябва да знаете, че една проверка или една промяна на цената на водата ще се отрази при всички случаи на и не доброто без това състояние на ВиК-дружествата към момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Али, за реплика.
Неджми Али (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, разбираме, че е наложително да се увеличи цената, но няма икономическа логика да има увеличение над два пъти и половина. Не искам да се спирам и на пропуските, които са направени от страна на ВиК-дружеството. Както Вие споменахте във Вашия отговор, съотношението на собствеността е 51 на 49%. Де факто Вие сте принципал на 51%, а на останалите 49% са общините.
Вече в течение на една година не са проведени съвместни заседания с представителите на общините, за да могат да бъдат дискутирани всички тези проблеми.
За съжаление жалбите и опасенията на жителите на община Кирково както по отношение на услугите, така и за влошеното качество на подаваната питейна вода, се оказаха верни.
От 11 март 2010 г., на базата на тези жалби, ще Ви предоставя копия (показва документите), на кмета на общината до ВиК – Кърджали, където информира ВиК – Кърджали за жалбите и за влошеното качество на питейната вода от водоразпределителната мрежа, получават един отговор, който меко казано е ... Нямам обяснение за което. Става въпрос, че не са били приведени в съответствие с Наредба № 3 санитарно-охранителните зони и де факто ние подлагаме под съмнение изобщо здравето и живота на жителите на тези населени места.
Като доказателство, за съжаление, това е самата истина, със Заповед от 27 октомври т.г. е спряна експлоатацията на кухненски блок към ЦДГ „Прогрес” в с. Чакаларово и от 29 октомври т.г. е преустановена експлоатацията и на основно училище в това населено място.
Ще Ви предоставя тези копия. Надяваме се, че наистина ще възложите една допълнителна проверка, за да се види за какво точно става въпрос.
Ще Ви кажа и един допълнителен факт, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето Ви изтече, господин Али.
Неджми Али: Да, привършвам, господин председател.
... че 70% от бюджета на ВиК – Кърджали се изразходва само за заплати и за персонала. Не стига, че няма оптимизация, но напротив – към настоящия момент има назначени с увеличен щат. Къде е икономическата логика на всички тези увеличения? Надяваме се ... (Реплика от ГЕРБ.) Не се обаждайте, колежке, точно заради това некомпетентно назначение на такива хора и персонал, се стигна дотук.
Наистина, господин министър, във Ваше лице виждаме политическата експертност и се надяваме да възложите допълнителна проверка, за да може наистина Вие сам да се убедите в искреността на фактите и да запазим живота и здравето на населението там. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте за дуплика, господин Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Али! Разбира се, когато един народен представител подаде информация, при която той изиска проверка, аз съм длъжен и обещавам категорично – да. На база на всичко, което Вие ще ми предоставите, такава проверка ще бъде направена.
По-важното е друго – това, което ние коментирахме, това, което е основата на Вашия въпрос. Какъв е анализът на цената, какви са предпоставките тя да се увеличи повече от два пъти – от 0,36 на 0,83? Това, което се опитах да Ви подскажа, и това, което със сигурност може да разберете, се крие в два основни много ясни факта. Първо, там има бизнесплан, всички разходи са вътре. Дали са 70 или 83%, всичко това, прошнуровано до последния лев е доказано пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и аз категорично ще Ви го предоставя. Там не могат да бъдат измислени разходи, те са обективни и факт.
По-важното е анализът – защо цената се вдига? Може би трябва да го потърсите. Със сигурност се крие в това защо тя изкуствено е държана ниско толкова дълго време? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Калина Крумова към министър Плевнелиев относно ромското гето в гр. Сливен, кв. „Надежда”.
Заповядайте, госпожо Крумова, да развиете въпроса.
Калина Крумова (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моят въпрос за пореден път е свързан конкретно с гр. Сливен. Благодаря на господин Плевнелиев, че пак от трибуната ще обсъждаме точно такива теми, въпреки че подобни случаи се срещат на много места в страната.
Става въпрос за ромското гето „Надежда” в гр. Сливен. Тук искам да подчертая, че не става дума за дискриминация, каквато е любимата използвана дума в този случай. Налице е един квартал, махала или както искате го наричайте, с население, което не се знае колко е – дали е 13, 15, 18 или 20 хил. души? Там не незаконните, а законните постройки са единици. Никой не знае колко от хората там имат право на собственост. Не говорим за неплатените сметки, защото още миналата година тук в една от дискусиите за неплатените сметки на ВиК, сме си говорили, че единици са абонатите, които си плащат водата, и българските граждани трябва да заплащат техните задължения.
Оказва се, че органите на местната власт или ги е страх, или по никакъв начин не могат да контролират положението, и да дадат ясна информация какво се случва. Затова ми се иска да попитам господин Плевнелиев: какво трябва да се случи и кой трябва да поеме отговорност, за да има яснота относно това колко от постройките са законни, колко от хората там имат документи за самоличност, колко са на брой, плащат ли си сметките? Ако не си плащат сметките, което е най-интересното, защо продължават да получават и ток, и вода, и всички останали консумативи? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте, господин Плевнелиев – за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Крумова! Във връзка с постъпилия от Вас въпрос относно ромското гето на кв. „Надежда”, гр. Сливен, моментално възложих проверка в деловодния архив на ДНСК. Установено е и от резултатите, с които аз разполагам, че в ДНСК до момента не е постъпила нито една жалба, нито един сигнал и няма образувана нито една административна преписка, която има нещо общо или касае гетото в гр. Сливен.
Моят съвет тук категорично е – и към Вас, и като народен представител от Сливен – да изискате подробна информация от общинската администрация на гр. Сливен, която съм сигурен е работила по редица казуси и е напълно компетентна по поставените въпроси.
Искам да изразя ясно становище по този конкретен случай. Използвам, че той е много ясен и много точно поставен от Вас, но това е системен казус. Има много подобни случаи на други места на територията на страната.
Каква е системата, каква е ситуацията? При наличие на постройки, които са неподходящи по разположение, вид, материали, при строежи, които поради естествено износване са станали опасни за здравето или за живота на гражданите, при постройки, които са негодни за ползване, при постройки, които са застрашени от самосрутване или създаващи условия за възникване на пожар, при такива, които не могат да се поправят или заздравят, всичките тези случаи се премахват със заповед на кмета на общината. При констатиране от служителите по контрол на строителството на общината на незаконен строеж, тоест ако плюс всичко това, което Ви разказах – пред падане, негодни, всякакви на куп и на квадрат постройки – кметът на общината. Ако все пак констатират и незаконно строителство, те са длъжни и могат, по смисъла на чл. 225 от ЗУТ, в тридневен срок да изпратят сигнал или да препратят преписка след констатация, която те направят на локално ниво, в ДНСК за образуване на производство за премахване на незаконния строеж. Аз Ви казах, че ние не сме получили нито една преписка.
От тази гледна точка, ДНСК може да предприема регламентираните в ЗУТ действия срещу установени по надлежния ред конкретни нарушители на разпоредбите по устройство на територията, без разлика от тяхната етническа принадлежност или каквато и да е друга част от идентичността на гражданите.
Първият човек, който ни сигнализира, това сте Вие от тази трибуна. ДНСК не е получила нито един сигнал, нито една жалба. Кметът на гр. Сливен е крайно време да излезе отпред, това е негово задължение, да каже какво прави във всичките тези казуси, защото това е категорично негово задължение, включително премахването им със заповед е също категорично негово задължение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За реплика? Заповядайте, госпожо Крумова.
Калина Крумова (Атака): Господин министър, много Ви благодаря за отговора.
Коментирахме заедно с колеги от парламентарната група цялата информация, която изнесохте и това, което казахте. Коментирахме го и в Сливен, когато съм на поредните ми приемни. Искам да Ви кажа, че за мен наистина е необяснимо как до момента няма нито един сигнал, нито една жалба. Това е ясен знак, че има нежелание от страна на община и на местна власт този проблем да бъде решен. Аз Ви моля, заедно с Вас да се обърнем към ДНСК, да направи една проверка на това колко са законните и незаконните постройки, и след като бъде направена, защото обществената информация, която наистина е видна с просто око и много се различава от това, което има или което няма като статистика, да се потърси отговорност на общината защо до момента наистина никой не е дал гласност и не я е санкционирал?
Другият въпрос е: каква е хигиенната обстановка в този район? Защото на мой въпрос на управителя на местното ВиК сдружение защо не се спира водата, при положение че има стотици хиляди левове, да не кажа милиони неплатени сметки, той ми обясни, че това са елементарни хигиенни нужди.
Уважаеми колеги, уважаеми българи! Ако ние с вас не си плащаме водата и на нас няма да ни я спрат, защото имаме елементарни хигиенни нужди, то ВиК няма да получи нито една стотинка приход. Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Дуплика? Не.
Благодаря.
Преминаваме към въпроса от народния представител Николай Пехливанов относно изготвяне национална комплексна устройствена схема.
Господин Пехливанов, заповядайте да развиете въпроса.
Николай Пехливанов (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Устойчивото планиране е мащабна инициатива, която засяга територията на цялата държава. Тази инициатива е необходима, за да се гарантира икономическо развитие и да се постигне висок жизнен стандарт. Въпреки че официално не се използва понятието „стихийно развитие на градовете” може да се кажа, че в България дълго време част от населените места са запустявали за сметка на други, които са се развивали почти неконтролируемо.
В Европа отдавна са изправени пред този проблем, затова е въведена официална политика за постигане на устойчивост в градската среда. За съжаление, ние изоставаме в тази посока и е необходима бърза реакция на най-високо ниво. Националната комплексна устройствена схема е този документ на най-високо ниво, който наистина гарантира устойчивото развитие и би дал възможност да се определи за всеки район какъв е потенциалът, какво би могло да се случи и какви мероприятия би следвало да се развиват.
Господин министър, ние с Вас многократно сме обсъждали този въпрос. На предишни мои питания Вие сте отговорили, предвид тежката финансова ситуация, че този проблем не може да бъде решен с бюджета през 2010 г., като изрично заявихте пред нас, и лично пред мен, че за Бюджет 2011-2012 г. в частта „Устройствено планиране” ще заложите изготвената Национална устройствена схема.
На заседание на Комисията по регионално развитие и местно самоуправление обсъждахме разчетите в проекта за бюджет за 2011 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Там именно установихме, че по устройствено планиране на територията са заложени 566 хил. лв. и нулев недостиг, което предвид поетия от Вас ангажимент, след като декларирате, че има нулев недостиг, означава, че сте заложили изграждането на изпълнението на националната комплексна устройствена схема. Тъй като не дадохте категоричен отговор – дали разработването на националната устройствена схема е предвидено от средствата в бюджета, моят въпрос е следният: включено ли е възлагането на проектирането на националната комплексна устройствена схема при така изготвения бюджет за 2011 г. и ако не, с какви средства ще бъде финансирано? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Аз благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пехливанов, констатациите, които Вие казахте, са абсолютно точни и коректни. Фактите – също. Аз искам да използвам повода искрено да Ви благодаря за това, че Вие изключително внимателно и изкъсо следите този процес, като по този начин помагате за нещо, което има огромен смисъл и което с бюджета за 2010 г., както и Вие констатирахте, както и ние предварително информирахме, нямаше как и не се случи.
От тук нататък какво правим през 2011 г. и 2012 г.? Отчитайки важността България да има дългосрочно визия и в пространственото си развитие, която да служи за база за изготвянето на стратегическите и плановите документи за регионално и местно развитие, както и за оперативните програми за 2014-2020 г., през настоящата година Министерството на регионалното развитие и благоустройството, въпреки че нямахме парите в бюджета за 2010 г., предприехме подготвителни стъпки за изготвяне на стратегически документ, който да дефинира дългосрочната концепция за пространственото развитие на страната. Считаме, че документът „Национална комплексна устройствена схема” може да бъде заменен с по-опростен документ, който да има стратегически характер и да представя концепция за пространственото развитие в дългосрочен план на основните елементи на национална територия, а именно функционалната и йерархична структура на мрежата от градски центрове и перспективите за развитието й в средносрочен и дългосрочен план, в това число и агломерационните образования, връзките на мрежата от градски центрове вътре в страната и връзките с мрежата от градските центрове в съседните страни включително очертаване на главни и второстепенни оси на развитие, и, разбира се, да дефинираме транспортните коридори и инфраструктурните обекти с международно и национално значение, като определим и стратегията за развитие за дългосрочната перспектива.
Националната концепция за пространствено развитие може да замени националната комплексна устройствена схема по отношение на необходимата информация, на основата на която да се разшири териториалния фокус на националната стратегия за регионално развитие, на националните планове за развитие и на Оперативната програма за регионално развитие, които ще се подготвят за следващия програмен период до 2020 г.
Какво направихме? Първо, по линия на бюджета направихме проектно проучвателни работи и финансирахме изготвянето на методически насоки за разработване на националната концепция за пространствено развитие на страната. Провели сме процедура за избор на изпълнител, съгласно Закона за обществените поръчки и в началото на м. декември ще имаме готови насоките, които аз съм готов, разбира се, моментално да ви предоставя. През 2011 г. бихме могли, на базата на тези насоки, вече да продължим с подготовката на националната концепция за пространствено развитие.
Как стоят нещата с парите? Вашите констатации са абсолютно точни. Тези 566 хил. лв. обаче включват и всички останали разходи, включително на дирекцията, занимаваща се с това нещо. Така че имаме налични около 200 хил. лв. за националната комплексна устройствена схема или така наречената вече национална концепция за пространствено развитие, като за 2011 г., съзнавайки, че ще се прави на етапи – през 2011 и 2012 г., вероятно ще ни трябват около 800 хил. лв. до 1 млн. лв. Тоест недостигът към момента за това мероприятие е около 600 хил. лв. Въпреки това ние вървим напред, разчитаме и на вашата подкрепа, така че този допълнителен ресурс да бъде осигурен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Пехливанов.
Николай Пехливанов (Атака): Благодаря, господин министър.
Радвам се, че осъзнавате важността на този въпрос. Без стратегия по устройство на територията ние няма да можем да постигнем така желаното устойчиво развитие на регионите в България, няма да можем да одобрим разумни политики по изграждането на инфраструктурата в областта на водоснабдяването, канализацията, проекти за възобновяеми енергийни източници, транспорт, прекратяване на свлачищата, ерозионни процеси и много други. Без устройствена схема всички досегашни наши и бъдещи усилия могат да се окажат в грешна посока или в най-добрия случай – напразни.
Какво сочат данните? В България от 264 общини само 87 от тях имат одобрени общи устройствени планове, забележете, само 57 от тях са с изтекъл прогнозен период. Сами виждате какъв незначителен процент общини – по-малко от 15% имат общи устройствени планове. Това означава, че за повече от 85% от територията на страната нямаме концепция за бъдещото икономическо развитие.
Господин министър, ако не успеем да завършим Националната комплексна устройствена схема или друг подобен документ в рамките на вашия мандат вие по нищо няма да се отличавате от управлението на предишни министри в областта на териториалната политика. По този начин ще оставите страната в състояние на продължаващо години наред стихийно развитие. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Желаете ли дуплика господин министър? Не.
Преминаваме към следващия въпрос на народния представител Ваньо Шарков относно намерението на българското правителство за решаване на имуществените въпроси на наследниците на тракийските бежанци към министъра на външните работи Николай Младенов.
Заповядайте, господин Шарков, да развиете въпроса си.
Ваньо Шарков (СК): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, наследниците на тракийските бежанци очакват българската държава най-сетне да има ясно и категорично решение относно имотите на техните наследодатели, изразяващо се в реституция, съгласно член „Г” и дължимите обезщетения съгласно предходния член и член „Б” от Ангорския договор и Протокола към него, подписани на 18 октомври 1925 г. в Ангора.
Експертният преговорен екип към Смесената комисия по нерешените въпроси между Република България и Република Турция е провела първото си заседание на 18 май 2009 г. в гр. Анкара. Както става известно, поради липса на желание от страна на Турция, второто заседание – за 2010 г. така и не се е състояло.
Българските граждани, наследници на тракийските бежанци, имат следните претенции:
Първо, реституция на имотите на правоимащите, съгласно текста на член „Г” от Протокола и полагащите се обезщетения за пропуснати ползи и лихви, като се обърне внимание на изключително ясното послание, изразено от двете страни в Заключителната част на Протокола, цитирам: „Признавайки ползата от едно по-точно определение на смисъла на член „Г” от Протокола, приложение – и за да не остане никакво съмнение върху взаимната добра воля на техните правителства, те заявяват от тяхно име, че –връщането на имотите, предвидено в клаузите на този параграф ще бъде извършено без да бъде повдигнато от едната или от другата страна никакво възражение”.
Второ, обезщетение на правоимащите наследници, съгласно клаузата на член „Б” от Протокола към договора, без никакво съмнение е ясно, че, първо, наследниците на тракийските бежанци са правоимащи като наследници, второ, материално-заинтересовани български граждани, и трето, страна, съгласно Ангорския договор и Протокола към него, подписани в Ангора.
Трето, документите за собственост, включително и декларациите със сведения в тях, съхранявани десетилетия от българската държава, признати от нея, включително и изчислени в един минал момент са стойностни и биха имали тежест в съда. Защото бежанецът към онзи момент, на форс-мажорни обстоятелства, има особен статут.
Четвърто, да не забравяме, че при обстоятелства в случай на война и опасност за собствения си живот, гонения и други е нелогично човек да бъде поставен в ситуация да пази документи за самоличност.
Пето, документите за собственост се съхраняват и на територията на чуждата държава Република Турция и ако някой има съмнения относно декларираната собственост в периодите на изселване, то нека Република Турция да предостави достъп на експертите от този преговорен екип.
Ангажиментът по изпълнение на договора и протокола към него от 18 октомври 1925 г. е задължение на двете държави, които в качеството си на такива защитават интересите на собствените си граждани.
Уважаеми господин министър, въпросите ми към вас са:
Какви са намеренията на българското правителство относно решаване на имуществените въпроси на наследниците на тракийските бежанци?
Има ли българското правителство ясното разбиране, че близо 100 г. е времеви период, отчайващо неприемлив, нарушил основни права, огорчаващ достойнството на собствените ни съграждани – към настоящия момент европейци? За тези въпроси Вие трябва да излезете с ясна позиция и да поискате разрешаване на проблема без да има обвързване с други въпроси, както е посочено в Ангорския договор и в Протокола към него, както и да се даде – защо не – един приемлив срок от 2 г. на Република Турция или ако не се стигне до решаване на въпроса, то същият трябва ли да бъде отнесен към Международния съд? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Шарков, уважаеми дами и господа народни представители! Споделям Вашата загриженост за решаването на имуществените въпроси на наследниците на тракийските бежанци в България. Осъзнавам също така, че от години българската общественост очаква ясен отговор на зададения от Вас въпрос - става дума за хора, човешки съдби и спор, продължил вече столетия.
Нито едно българско правителство през тези години не е било безразлично към проблемите на тракийските бежанци. Те са настанявани, оземлявани, подпомагани финансово с много усилия, включително и чрез специален заем, одобрен от Обществото на народите. Водени са многократно преговори с турската страна с основна цел - защита на правата на прогоненото от Източна Тракия българско население.
Въпросът е на дневния ред и на сегашното българско правителство. Външно министерство координира подготовката и отстояването на преговорната позиция, за да постигнем желания напредък по този комплексен проблем с голяма давност.
За да бъдем конкретни в обществения дебат, искам да цитирам точно Протокола, приложен към Договора за приятелство между България и Турция от 18 октомври 1925 г. известен като Ангорски договор. Съгласно § „В” на протокола, цитирам: „Недвижимите имоти от какъвто и да е вид, принадлежащи на българите от европейската територия на Турската република, които са се изселили в България след 18 октомври 1912 г., до подписването на настоящия протокол, както и недвижимите имоти от какъвто и да е вид, принадлежащи на мюсюлманите от територията на Османската империя, откъснати вследствие на Балканската война, които са се изселили в Турция след 18 октомври 1912 г., до подписването на настоящия протокол, ще останат собственост на държавата, в чиято територия те се намират”.
Искам също да обърна внимание и на т. „З” от Договора за приятелство между България и Турция, който казва, цитирам: „Мъчнотиите, които биха изникнали при прилагането на настоящия протокол, ще бъдат предмет на дипломатически преговори между двете правителства”.
Уважаеми народни представители, следва да се има предвид, че част от наследниците на тракийските бежанци не разполагат с признатите в международното частно право документи за поземлена собственост. Господин Шарков отбеляза в своя въпрос част от причината, поради която това е така.
За да бъдат обезщетени за имотите, върху които имат претенции в територията на Република Турция, българската държава трябва да има ясна юридическа обосновка и пълен анализ на документите, с които наследниците разполагат. Тази тема е на дневния ред на предстоящата втора експертна среща на Смесената комисия по нерешените въпроси между България и Турция.
Бих искал обаче да отбележа, че детайлната подготовка на националната преговорна позиция и аргументацията по нея е класифицирана информация. Огласяването на българската тактика за преговорите с турската страна от трибуната на Народното събрание би обезоръжило нашия екип и, впрочем, би влязло в противоречие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Външно министерство работи с Държавна агенция „Архиви”, със Съюза на тракийските българи в България и с всички други институции, които могат да подпомогнат подготовката на преговорната позиция. Разчитаме също и на експертизата на Юридическия съвет към Външно министерство, в който са привлечени видни наши юристи с опит и познания по тази проблематика. Работата по решаването на този въпрос тече от няколко години в рамките на няколко ведомства, за да сме абсолютно наясно документално и изцяло подготвени какви точно са претенциите на нашите съграждани.
Като вярвам, че всички разбират горепосочените съображения, бих искал още веднъж да Ви уверя, че продължаването на преговорите с турската страна по въпроса за обезщетенията на наследниците на тракийските бежанци остава приоритет.
Има няколко двустранни въпроса, по които работим интензивно с турската страна, това е единият.
Другият е свързан със социални плащания, които се дължат на български граждани, живеещи в Турция.
Третият е свързан с екзархийските имоти.
Турската страна също има претенции към нас и именно това е смисълът на настоящите експертни преговори в Смесената комисия - да се изяснят максимално възможностите за взаимноизгодни решения.
Очаквам, че по време на следващата среща на експертната комисия по нерешените въпроси ще бъде постигнат напредък. Пак повтарям обаче: преговорите са комплексни и резултатите няма да дойдат веднага. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
За реплика – господин Шарков.
Ваньо Шарков (СК): Благодаря Ви за отговора, господин министър.
Аз ще продължа с цитата на чл. „Г” от Протокола към договора, в който е казано: „Приходите от имотите, които са били секвестирани, ще бъдат изцяло внесени на техните собственици. В случай, че имотите са заети от заселници или от местни жители, на заинтересованите собственици ще бъде даден един справедлив наем”.
В договора са записани ясно и конкретно нещата, особено в Протокола към договора. Пак ще повторя: „Всичко това ще бъде извършено без да бъде повдигнато от едната или от другата страна никакво възражение”.
В този смисъл, всички сме наясно, че добросъседството между две държави не би трябвало да накърнява тези отношения, когато една от страните изисква изпълнение на сключен договор. Неправилно е да се обяснява на гражданите, че поради страх от разваляне на тези отношения няма да бъдат защитени правата им чрез преговори или съд. Това тяхно право не трябва ни най-малко и по какъвто и да е начин да се обвързва с други нерешени въпроси между двете страни, както казахте, че има и други претенции.
Имуществените претенции на наследниците на тракийските бежанци нямат никакво отношение към въпроси, които засягат социални проблеми, членство в Европейския съюз и други, защото иначе Вие им давате основание да смятат, че решаването на техния проблем е свързано с някакви бизнес интереси, политически, стратегически политики, които ще бъдат изтъргувани от едната или другата страна за сметка на техните права, безспорни по Ангорския договор.
Последно, искам да кажа, че все пак сме свидетели на малко разнопосочни послания.
В качеството Ви на външен министър, господин Младенов, казахте, че решаването на въпроса е приоритет на нашата страна – въпрос на първо място, по който Смесената комисия по нерешените въпроси е най-многобройна и работи усилено. От друга страна, премиерът каза, че приканва изселниците да му представят документи. Българските граждани – в случая жители на гр. Бургас, които дойдоха в Приемната на Съюза на демократичните сили в Бургас, казват, че не просто близо 100 години трябва да бъдат успокоявани, че някой работи по въпроса. Те искат да получат онова, което им се полага по право. Ако това не е възможно, правото да бъде отсъдено от по-висша инстанция, каквато е Международният съд. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин Шарков, благодаря за това, което казахте. Искам да Ви уверя, че няма разнопосочни послания в тази връзка. И министър-председателят, и аз казваме едно и също – трябва да сме наясно с всички документи, с които разполагат наследниците. Това е процес, който тече от няколко години. Всеки, който следи внимателно проблематиката, е наясно, че този процес е достатъчно сложен и отнема доста време.
Не на последно място, ако проблемът беше толкова лесен, за да се очаква да се реши в рамките на 1-2 месеца или 1-2 години, той щеше да бъде решен преди около 100 години. Явно обаче, че е по-сложен.
Още веднъж искам да обърна внимание, че с Република Турция в рамките на създадената Смесена комисия разговаряме по няколко въпроса, това е един от тези въпроси. В тези разговори пряка обвързаност между дискутираните въпроси може да се прави в медиите, в публичното пространство, но пак казвам, тактиката, която следва държава в рамките на тези преговори, е въпрос на класифицирана информация. Не бих могъл пред Народното събрание или пред българската общественост да коментирам начина, по който ще подходим в тези разговори. Иначе се превръщаме в народната дипломация на Владимир Илич Ленин, който вади всичко на улицата и оттам нататък влизат германците. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин Кутев, остана по-малко от необходимото време. Желаете ли да зададете въпроса си?
Антон Кутев (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Колеги, имайте предвид, че заради направената декларация от името на Коалиция за България времето автоматично се удължава с времето на декларацията. Това означава 7 минути след 14,00 ч.
Заповядайте, господин Кутев.
Антон Кутев (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Аз съжалявам, че ще спрем трети път на този случай, но след като се опитах да разбера какво е направено от българската държава по въпроса за смъртта на 21-годишния българин Орхан Мустафа в Истанбул, опитах се да попитам за това външния министър преди две седмици и той ми каза, че това не е в неговите правомощия. Днес общо взето същото ми каза вътрешният министър, който каза, че не е и в неговите, и това е наистина така, остава единствено Министерството на правосъдието. Логиката е такава - през 1976 г. има подписан договор за правно сътрудничество между Република България и Република Турция. По силата на този договор страни, които имат право и чрез които се осъществява сътрудничеството от българска страна, са Главна прокуратура и съответно Министерството на правосъдието.
Разбирам донякъде затрудненията на господин Младенов, когато българското консулство в Истанбул се опитва да получи информация от турските полицейски служби и те казват, че не могат или не искат да им я дадат, защото просто Министерството на външните работи не е страна по тази междуправителствена спогодба, което, разбира се, автоматически вкарва в този случай две страни – Министерство на правосъдието и съответно Главна прокуратура.
За съжаление жалбата, която родителите на загиналото момче са изпратили, окръжният прокурор в Разград я е изпратил до съответния районен прокурор в Исперих с мнение да се разглежда само онази част от исканията на ищците, която засяга българската страна и е прехвърлил цялата отговорност по разследването в Турция, на турските власти, считайки, че това не е работа на българската прокуратура. Искам да кажа още отсега, че аз съм уведомил главния прокурор за това и съм пуснал и до него едно писмо, за да може те да си свършат работата.
Има огромно разминаване. Имамите, които са посрещнали бащата на момчето, съответно са му казали, че смъртта е настъпила в джамията по време на мас. Момчето е с рани, с които не може по този начин да е настъпила смъртта. Полицейският протокол, с който аз разполагам от турските власти и полиция, казва, че момчето е паднало от петия етаж. Тоест, самият факт, че в институциите, които са пряко свързани със смъртта на момчето, има коренно разминаване във версията за смъртта на този 21-годишен българин, който е европейски гражданин и загива в Турция, тоест в друга държава, има несъответствие. Това означава, че разследване е задължително.
Въпросът ми към Вас е: Министерството на правосъдието, като страна към договора, какво е направило, за да доведе разследването докрай?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Кутев! Ще се опитам много накратко да внеса яснота по Вашия въпрос, който Вие сте поставили в не съвсем правилен контекст. Вие питате какво прави Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на външните работи от гледна точка на Договора за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна република България и Република Турция от 1975 г. Искам да Ви кажа, че е в сила между двете страни от 15 септември 1994 г. Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси на Съвета на Европа от 20.04.1959 г. и първият и допълнителен протокол от 1978 г. Така че, разглеждайки този казус, за да сте наясно Вие самият за какво точно става дума, трябва да оставите настрана Договора за правна помощ между двете държави и да вземете Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси.
Договорът за правна помощ, който Вие цитирате, не се прилага между България и Турция и в гражданско-правната му част, защото там има други документи, които са в сила. Аз бих могла да Ви ги кажа, но за да не губим време, и понеже случаят не е гражданско-правен, ще спестя тази част от отговора.
За какво става дума, когато говорим за конкретния случай в рамките на Европейската конвенция? Какво е задължението на България като страна и на Турция като страна? В рамките на тази конвенция, ако Турция е образувала наказателно производство и ако тя е решила, че трябва да потърси правна помощ от нас, би могла да изпрати материалите и чрез Външно министерство, би могла да ги изпрати по силата на тази конвенция на Министерството на правосъдието и ние сме задължени да препратим тези материали на съответните национални власти, които да изпълнят правната помощ такава, каквато е, ако тя беше поискана. Няма такъв случай. Случаят по този казус не е такъв. Обратната страна – ако българските власти образуват наказателно производство, те са длъжни в рамките на правната помощ да изготвят такава молба, задължително да я изпратят чрез Министерството на правосъдието до Република Турция и ние да чакаме отговор с изпълнение на тази молба, която съответните власти, тоест прокуратурата или съдът, ако е в съдебна фаза, са поискали и ние да очакваме да я изпълним. Случаят също не е такъв.
Става дума за това, че в резултат на жалба, която близките на починалия български гражданин са депозирали в Разград или в Исперих, е била образувана, за съжаление, само проверка. Не е било образувано наказателно производство и тази проверка, за мое учудване, е приключила с отказ.
Кога точно е било уведомено Министерството на външните работи, по какъв начин и с какви документи, аз не мога да Ви кажа, но мога да Ви кажа, че при нас в Министерството на правосъдието за първи път по този случай пристигат набор от документи, ще Ви кажа и кои, на 29.10.2010 г. И в този набор от документи се съдържат актовете на прокурорската институция – постановленията за отказ за образуване на наказателно производство и някои документи, които турската страна е изпратила до Министерството на външните работи. Тоест в Министерството на правосъдието са изпратени документи за сведение, от които ние нямаме нужда, защото никой не ни иска правна помощ и никой от националните власти не ни моли да се обърнем към турската страна, за да бъде изпълнена молба за правна помощ. За съжаление в случая Министерството на правосъдието не е имало какво да изпълнява.
Все пак, тъй като случаят наистина сигурно е много важен и много значителен, единственото нещо, което съвсем добронамерено като юрист бих могла да Ви кажа, е, че близките на нашия съгражданин биха могли да се обърнат отново към прокуратурата тя да преразгледа своя отказ. И ако реши да образува наказателно производство и реши да изготви молби за правна помощ до Република Турция, едва тогава Министерството на правосъдието ще дойде на ход, за да препрати тази молба за правна помощ до Турция. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Кутев, заповядайте за реплика.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо министър, няма нужда близките да го изпращат, защото аз вече изпратих писмо до главния прокурор, с което искам преразглеждането, основавайки се на всички тези факти, за които говорите.
Честно казано очаквах отговора, който ми дадохте. Сигурно не сте наясно защо на 29.10.2010 г. документите са стигнали при Вас и аз ще Ви кажа – защото колегата, който стоеше само до преди пет минути до Вас, тоест външният министър Николай Младенов, на 29.10. отговаряше на моя въпрос какво са свършили те.
Защо се обръщам към Вас и защо стъпвам на този договор? Защото в отговора на господин Младенов, който мога да Ви цитирам, извадил съм стенограма, пише, че по силата на този договор той води кореспонденция с Министерството на правосъдието и вие сте хората, които отговаряте за това и би трябвало да сте свършили съответните действия. Между другото, подобен отговор получих и от българското консулство в Истанбул. Именно затова визирам този договор във въпроса към Вас.
И сега искам всички, които сме в тази зала и българските граждани да си представят следното. Аз вече от един месец се опитвам, бидейки депутат, по пътя на парламентарни въпроси и питания да стигна до това чия отговорност в тази държава е разследването на смъртта на български гражданин в чужбина и през цялото време ме препращат от един министър към друг, и всеки ми казва как това не е негова работа и как трябва да се обърна някъде другаде. Пак казвам – това, което Вие ми казвате, аз го очаквам и смятам, че е така, но то коренно противоречи на това, което ми каза министърът на външните работи преди две седмици. Щом като това може да се случи с мен, представете си какво става за с. Прохлада, община Дулово, където едни хорица са загубили сина си и вече 11 месеца никой не само че не може да им каже дали е убийство или не, въпреки че е очевидно, че е убийство, не само че не му пука, че това не се разследва, ами те до онзи ден нямаха документите. Благодарение на моите питания до външния министър се оказа, че най-накрая, преди една седмица са получили смъртния акт на сина си, който преди това не са имали.
Съжалявам, но тази държава, в която живеем, не може да бъде нормална по този начин. Пак казвам – не го отправям към Вас, защото на мен ми е ясно какви са Вашите правомощия, но цялата държава по някакъв начин функционира не както трябва, щом това може да бъде резултатът. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Дуплика? Няма.
Колеги, изчерпахме днешния дневен ред.
Следващото заседание ще се проведе във вторник, 16 ноември 2010 г., от 14,00 ч. – извънредно заседание.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,14 ч.)

Председател: Цецка Цачева

Заместник-председатели: Анастас Анастасов

Екатерина Михайлова


Секретари: Петър Хлебаров

Митхат Метин