Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-11-17

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имаме кворум.
Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание Проект за
„ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание
за 17 19 ноември 2010 г.
1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България. Вносители: Министерски съвет, 6 юли 2010 г.; Ирена Соколова и група народни представители, 3 ноември 2010 г.; Валентина Богданова и група народни представители, 5 ноември 2010 г.
6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител: Министерски съвет.
Предложението е това да бъде т. 1 за пленарното заседание в четвъртък, 18 ноември 2010 г.
7. Доклад за работата на Временната комисия за изработване на проект за Изборен кодекс и Проект за решение по Доклада на Временната комисия за изработване на проекта за Изборен кодекс със задача изработване на проект за Изборен кодекс на Република България. Вносител: Временната комисия.
Това е предвидено да бъде т. 2 за пленарното заседание в четвъртък, 18 ноември 2010 г.
8. Първо четене на Проекта за Изборен кодекс. Вносители: Искра Фидосова и група народни представители.
Това е предвидено като т. 3 за четвъртък, 18 ноември 2010 г.
9. Второ четене на Законопроекта за Сметната палата. Приет на първо четене на 22 октомври 2010 г.”
Парламентарният контрол е предвиден за петък от 9,00 ч. до 10,30 ч., след което продължаваме със законодателна дейност по така обявения Проект за програма.
Предлагам да гласуваме Проекта за програма за работата на Народното събрание за този период.
Гласуваме!
Гласували 131 народни представители: за 106, против 9, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
По реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили две предложения от името на народни представители за включване в програмата за тази седмица на нови точки.
По реда на тяхното депозиране в Деловодството – първо, спрямо времето на внасяне, е предложението на народните представители Яне Янев, Емил Василев, Георги Терзийски, Бисерка Петрова, Кристияна Петрова, Дарин Матов и Димитър Колев.
На основание чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание те предлагат да се проведе изслушване на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов във връзка с публичните му твърдения, че бившият главен прокурор на Република България Никола Филчев е заподозрян като подбудител на убийства на длъжностни лица от правоохранителната система. Предложението е изслушването да се включи като т. 1 от Програмата на Народното събрание за периода от 17 до 19 ноември т.г.
От името на вносителите – господин Янев, заповядайте, за да защитите предложението си.
Яне Янев (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вие всички сте убедени, че вчера и днес това е особено значима за обществото тема. Ако сме парламентарна република би следвало тук, в Народното събрание, депутатите да чуят от вътрешния министър истината. В противен случай изпадаме в една ситуация, която няма аналог за целия преход – вътрешният министър да отива и от студията на телевизиите да раздава присъди, след което цялата държава да гърми, и Народното събрание отстрани да бъде някакъв свидетел без да има необходимата информация.
Ако вътрешният министър е издал следствена тайна би следвало да си понесе съответната отговорност. Ако обаче вътрешният министър е подхвърлил нещо с цел повишаване на рейтинга си, тогава би следвало Народното събрание да се произнесе.
Затова ние настояваме Вие по реда на правилника да извикате министъра на вътрешните работи и той да даде необходимите обяснения. В противен случай тази тема може да продължи да се артикулира в общественото пространство още седмици наред и в Народното събрание да няма никаква информация.
Нещо повече, вчера при официално изявление на Върховна касационна прокуратура се казва, че не са представени никакви нови материали по тези въпросни дела. Те очакват така наречените нови доказателства, тоест налице е и официално изявление на Касационната прокуратура. Поради тази причина, за да не се държи в неведение обществото, би следвало Народното събрание да реагира адекватно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
Подлагам на гласуване направеното предложение за включване на изслушване по реда на чл. 99 от Правилника по поставения въпрос на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветанов.
Гласували 134 народни представители: за 39, против 92, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Господин Миков – процедура за прегласуване.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Предлагам да се прегласува и да се преосмисли позицията на мнозинството, освен ако то не споделя зачестилата практика на активни мероприятия от страна на вътрешния министър. Активни мероприятия, които – преждеговорившият каза – се вихрят в обществото, но сякаш тук, в Народното събрание, те не съществуват.
В тези изявления той твърди още нещо – че не се е работило в Министерството на вътрешните работи преди него по тези случаи. Ами, да дойде и да каже Миков ли не е работил, Петков ли не е работил, Петканов ли не е работил?!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ : Всичките. (Шум и реплики.)
Михаил Миков: Защото тази милиционерска кампания, която периодически се вихри в обществото, за да затъмни другите теми – бюджетът, Българската академия на науките, университетът, здравеопазването, вече не може да подминава току-така Народното събрание.
Аз не споделям съвсем формулирането на тази комисия, защото една персона, която се спряга тук, пък била тя и главен прокурор, едва ли трябва да бъде тема. Но по този повод той трябва да даде обяснение: докога България ще се управлява с активните мероприятия на милиционерщината, които вътрешният министър ползва? От вчера медиите са заляти от всичко това. Да дойде и да каже кой не е работил, какво не е свършено? Дадоха архивни кадри по един от случаите, в които се виждат полицейски служители, които сега са на високи постове в МВР, хора, които са гербаджии по душа и по дейност в последните години. Стига с тази милиционерщина! Това Народно събрание на какво заприлича вече, госпожо председател?
Дайте да подкрепим това и министърът да дойде тук. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението за изслушване по реда на чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Гласували 132 народни представители: за 39, против 91, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Второто по време предложение с правно основание по чл. 43, ал. 3 от правилника е от името на Парламентарната група на Коалиция за България, с което се предлага като точка в дневния ред на Народното събрание да бъде включен проект за Решение по Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г., с вх. № 002-03-11 от 6 юли 2010 г., вносител – Министерски съвет.
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, необяснимо е вашето упорство да не включите в дневния ред на парламента разглеждането на Отчета за изпълнението на бюджета на Здравната каса за 2009 г. Няма обяснение на няколко скандални случая.
Първо, председателката на парламента си позволи да въведе в заблуждение народните представители, че не е изготвен докладът на Сметната палата за изпълнението на бюджета на Касата и това беше формален повод да се отхвърли разглеждането на този доклад по реда на ал. 7 в деня на опозицията през м. октомври. Сега на няколко пъти настояваме да бъде включена тази точка в седмичната програма. С различни аргументи, включително и че не е минал през комисии, това наше предложение се отхвърля.
Искам да попитам госпожа Менда Стоянова защо, след като най-накрая, след дълго бавене, беше разгледан този отчет в Комисията по бюджет и финанси, докладът не е изготвен и не е представен пред пленарната зала? Разбирате ли колко е абсурдно да разглеждаме бюджета на Касата за следващата година, без да сме проследили откъде тръгват проблемите във финансирането?
Всички знаете, че в нарушение на закона беше извършено едно разпореждане със 170 млн. лв. – пари на българските граждани, през Здравната каса, което повлече след себе си неблагоприятни следващи решения и последици, в резултат на което дереджето на болниците е такова, каквото е към настоящия момент. Какъв е смисълът да се пишат предложения за бюджета на следващата година, като не е ясна още историята на тези 170 млн. лв.? Вашето притеснение, каквото и да е то, трябва да бъде разгледано тук, в пленарната зала, да стане ясно кой се разпореди с тези пари и какво се случва с парите на Касата. Още повече че сега сме поставени пред други въпроси – къде са 1 млрд. 500 милиона, къде отиват?
Престанете безотговорно да се разпореждане с едни пари, които не са ваши, а на българските граждани, така че, моля ви, формално тази точка да бъде включена като точка втора от седмичната програма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – госпожа Стоянова.
Менда Стоянова (ГЕРБ): Уважаема госпожо Манолова, искам да дам своето лично обяснение на Вас и на всички колеги.
Независимо от изключително натоварената програма на Комисията по бюджет и финанси, за разлика от другите комисии... (Силен шум и реплики от КБ.) Права съм, разбира се. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, колеги, нека да не изпадаме в спорове кои комисии работят повече и кои не.
Менда Стоянова: Предходната седмица именно поради настояванията от ваша страна в залата ние включихме в дневния ред разглеждането на доклада за Отчета на бюджета за Касата за 2008 и 2009 г. За съжаление не можахме да го разгледаме поради липса на кворум и то основно поради липса на представителите на вашата политическа сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на Парламентарната група на Коалиция за България за включване като точка в нашата програма, и то под номер две, на проект за Решение по Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
Гласували 140 народни представители: за 40, против 96, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване – госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Госпожо Стоянова, Вие току-що произведохте новина, а именно, че ГЕРБ и неговите поддържащи партньори са загубили мнозинство в парламентарните комисии. Може би и в пленарна зала?! Това, което казахте, е смешно. Обикновената аритметика показва, че даже сама ГЕРБ има мнозинство в Комисията по бюджет и финанси. Така че как си осигурявате кворум е Ваш проблем като председател на тази изключително важна комисия, особено в периода, в който се гледат данъчните закони.
Аз не смятам за нормално Вашето обяснение, че моето настояване и настояването на колегите от ДПС в пленарната зала – да бъде разгледан този отчет, е причина Вие да го включите в дневния ред. Формално одитът на Сметната палата е внесен на 30 септември. От 30 септември до края на ноември имате време два месеца, през което да си изпълните ангажимента като председател на Комисията по бюджет и финанси и да разгледате този доклад.
Истината тук е друга. Няма защо да се криете зад Сметната палата и зад опозицията. Имате притеснения от съдържанието на този доклад, притеснения как вашите представители в изпълнителната власт са се разпоредили със 170 млн. лв. от парите на Касата за 2009 г.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Къде е процедурата?
Мая Манолова: Рано или късно този бюджет ще влезе в тази зала и тогава ще лъснат доста истини за това кой какво е вършил в края на 2009 г.
А колко е натоварена Комисията по бюджет и финанси – да, натоварена е, но това не означава, че не трябва да си гледате работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на Парламентарната група на Коалиция за България за включване като точка в дневния ред за тази седмица проект за Решение по отчета за изпълнение на бюджета на Касата за 2009 г.
Гласували 140 народни представители: за 43, против 95, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Съобщение за постъпили законопроекти и проекторешения от 10 ноември до 16 ноември 2010 г.:
Законопроект за Българската агенция по безопасност на храните. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстващи са Комисията по здравеопазването, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – Лъчезар Тошев. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносители – Драгомир Стойнев, Михаил Миков и Димитър Горов. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. Вносител – Любен Татарски. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстващи са Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по земеделието и горите, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносител – Министерски съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. Вносители – Красимир Ципов и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси и на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за ратифициране на подписания на 24 юни 2010 г. в Люксембург Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна, подписан от името на държавите членки на 25 април 2007 г. в Брюксел и от името на Общността на 30 април 2007 г. във Вашингтон и ратифициран със закон от Народното събрание на 27 февруари 2009 г. Вносител – Министерски съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по околната среда и водите.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Вносители – Стефан Господинов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по земеделието и горите.
Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V”). Вносител – Министерски съвет. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана.

Преминаваме към първа точка от нашата програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.
Приет е на първо четене на 21 октомври 2010 г.
Госпожо Стоянова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурното предложение в залата да бъдат допуснати по т. 1, 2, 3 и 4 господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, и господин Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Правя второ процедурно предложение – по т. 1 в залата да бъде допусната и госпожа Даниела Нонина – началник отдел в дирекция „Данъчна политика”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в пленарната зала само по т. 1 от програмата на госпожа Даниела Нонина.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете госта в залата.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 002-01-84, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 21.10.2010 г., проект за второ гласуване
„Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа на наименованието на закона.
Гласували 102 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 1 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа:
„§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 11:
„(11) От източник в Република България са и следните доходи, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим:
1. възнаграждение за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени;
2. неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори.”
2. Досегашната ал. 11 става ал. 12.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме § 1 в редакцията по доклада на комисията
Гласували 101 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 2.
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Постъпило е предложение от народните представители Пламен Орешарски, Захари Георгиев, Румен Овчаров и Димитър Горов за нов § 2а:
„§ 2а. Създава се нов чл. 14а:
„Чл. 14а. Двадесет на сто от постъпленията от данъците върху доходите на физическите лица се преотстъпват на общинските бюджети, на чиято територия се облагат съответните данъкоплатци.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател!
Уважаеми госпожи и господа народни представители, това предложение е свързано с възможността общините да получат по-голяма самостоятелност при формирането на приходите си, въпреки че това е типичен държавен налог. Законът за устройството на държавния бюджет дава възможност в определени случаи, когато това е полезно и целесъобразно, да се преотстъпи част от типичните държавни данъци. Защо точно от този вид данък?
Някои от вас си спомнят, че преди години имаше правна възможност част от корпоративния данък или определена в рамките на 10 процента ставка да се внася директно в общинските бюджети. С времето се оказа, че това не е целесъобразно, защото много от фирмите, които са регистрирани на едно място, работят на друго място и по този начин се изкривяваше пространството на формирането и внасянето на данъка.
С течение на времето се вижда, че почти всички общини са на субсидии и ги получават през държавния бюджет, което ги прави силно зависими от бюджета, от една страна, а, от друга страна – няма достатъчно икономически стимули общините да подкрепят и развиват разкриването на нови и по-добре платени работни места на своите територии, което ще се случи, ако се въведе тази мярка.
Не искам да използвам аргумента, че това не е само мое или на колегите ми виждане, а на голяма част от вас, в това число и на уважаемата госпожа Стоянова.
Видимо е обаче, че инструкцията е да не се подкрепи това, за да може да се събере в торбата с парите при финансовия министър всичко възможно. Не съм наивник, за да мисля, че с тази си пледоария ще ви накарам да гласувате различно, но се надявам поне за следващата бюджетна година да помислите сериозно в тази посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики? Няма.
Госпожо Стоянова, заповядайте за изказване.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Уважаеми колеги! Ще започна от това, господин Захари Георгиев, че вашето правителство от 1 януари 2008 г. прекрати тази практика, която съществуваше доста години преди това, а именно за преотстъпване на част от данъка на общините. Мотивите, с които тази практика беше прекратена, основно мога да ги идентифицирам като два.
На първо място, изключително сложното администриране на това преотстъпване от страна на НАП и най-вече от страна на самите данъкоплатци и работодатели.
И вторият аргумент е изключително усложнените взаимоотношения във връзка с изравнителните субсидии на общините с централния бюджет и много често неразбориите при изпълнение именно на тези взаимоотношения.
Аз обаче спирам дотук. Трябва да Ви кажа, че Вие сте абсолютно прав, че аз, както и голяма част от моите колеги също, по отношение продължаващата децентрализация на общините във връзка с това, че ние искаме все повече финансова самостоятелност на общините, смятаме, че трябва да се намерят лостове за такива собствени приходи на общините, които да бъдат обвързани с икономическата дейност на територията на съответната община и да дадат възможност на общината да прави до известна степен политика в тази посока.
В тази връзка ние много месеци водихме разговори с Националното сдружение на общините каква форма може да имат тези видове собствени приходи и по какъв начин те биха могли да бъдат предоставени.
Най-простото и лесното, бих казала формалното, е това, което вие сте предложили – да се върне старият режим. Само че това не е правилният подход. Защото, за да се направи подобно нещо, трябва да се изготви сериозен анализ и изменение и в другите взаимоотношения на републиканския бюджет с общините, а именно субсидиите по делегираните дейности и изравнителните субсидии. Вие много добре знаете, че ако ние механично, без да променим този механизъм на субсидии, върнем 20% чрез преотстъпване на данъка, с това ще ударим точно малките общини, които практически имат много малко собствени приходи в тази посока и ще получат много по-малко собствен приход от данъка върху доходите на физическите лица, работещи на тяхната територия, отколкото им е изравнителната субсидия.
Категорично искам да кажа, че трябва да работим в тази посока. Но задължително трябва да обвържем промяната с административна реформа в общините, като под административна реформа в общините не бива да разбираме намаляването на общините – механично или по някакви критерии. Става дума за една сериозна преценка кои общини са с административен капацитет, за да предоставят целия спектър от публични услуги, които в момента по закон те трябва да предоставят и всяка конкретна община – жителите й, бизнесът й, какви потребности има от такива публични услуги. И едва тогава трябва да обвързваме нови, собствени приходи с това, което общините предоставят на своята територия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики?
Заповядайте, господин Овчаров.
Румен Овчаров (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Госпожо Стоянова, днес за втори път си позволявате да спекулирате с позиции на опозицията – било в близкото минало, било в далечното. Не е отговорност на опозицията да поддържа кворума нито в пленарната зала, нито в заседанията на комисията. Това, че Вие не можете да дисциплинирате собствените си членове за заседанията на комисията …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, концентрирайте се върху това, за което взехте репликата.
Румен Овчаров (КБ): … не е моя отговорност. Точно така, както не е отговорност и на сегашната опозиция това, което правите вие.
През 2008 г., когато казвате какво се е случило, добре е да казвате пълното му съдържание – за преотстъпените данъци, за делегираните бюджети и за това как определени дейности бяха финансирани от държавата. Сега никой от нас не предлага да премахнем делегираните бюджети и това, което се финансира от държавата, а искаме да дадем възможност на общините да бъдат дофинансирани.
Това, че вие вече втора година мислите как да го направите и нищо не сте измислили, очевидно няма да го направите и през следващата година, недейте сега тука да ми разказвате, като приказки за добронамереност, какво точно ще се случи. Искаме да знаем кога ще се случи! Предлагаме ви едно възможно решение. При това решение, което вашият министър-председател под път и над път през 2008 и 2009 г. разказваше – да му върнем парите в София. Забравихте ли го това? Защо не го подкрепите? Има го и в програмата ви! Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема колега Стоянова! Не мога да се съглася, че проблемът с администрирането на този данък е свързан с наличието или липсата на достатъчно административен капацитет на общините. Този данък изцяло се администрира от Националната агенция по приходите и от там се преразпределя към общините.
Съществува достатъчно ясен и точен механизъм, според който да могат и да се възстановяват надвзетите данъци върху доходите на физическите лица. Много добре знаете, че по принцип има такава разработка.
Не мога да се съглася и с твърдението, че въвеждането на такава мярка ще бъде ощетяване за малките общини. Никой не казва да се наруши принципът на солидарност при преразпределението на останалата част – 80%, от данъка върху доходите на физическите лица. Според мен, всеки студент във втори или трети курс би разработил тази схема в данъчното законодателство. Тук въпросът е: дали има такава воля да се случи това, а не да търсим причини да не го направим. Ако има желание да стане, вие бихте могли още от началото на 2010 г., както обещахте още тогава – миналата година, да започнете да работите по този бюджет.
Не съм съгласен също и с твърдението, че видите ли предишното правителство е отнесло част от някакви завоювани от общините позиции в тази връзка. Нима не си спомняте, че тогава се въведе плоският данък, който днес вече много улеснява прилагането на една такава мярка както по отношение на хората – на физическите лица, така и по отношение на тези, които администрират данъка.
Проявете воля да започнете това действие!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Трета реплика? Няма.
За дуплика, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Уважаеми колеги, факт е, че вие премахнахте този начин за, господин Овчаров, цитирам: „допълнителни приходи” на общините, защото това трябва да бъде обвързано, да бъде по методология, а вие предпочитахте да финансирате допълнително общините от излишъците през м. декември по персонална оценка на управляващите или в зависимост от това кой от каква община е и какво отношение има към управляващите. Ние не искаме да се допуска точно този подход. Искаме да има професионално отношение към този въпрос.
Вие като опозиция, която не носи отговорност в момента, можете да си правите непрофесионални предложения колкото искате. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте, господин Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Това предложение е типичен пример за това какви метаморфози могат да претърпят политическите идеи, когато се преминава от едно състояние в друго като опозиция в управление и от управление в опозиция.
Ние всички сме свидетели на това какво мислеше сега управляващата партия, когато ние формирахме бюджетите по време на нашето управление, що се отнася точно до това предложение. Това е ясно на всички.
Истина е, че ние бяхме против подобна децентрализация на средствата за един типичен републикански данък – това е така. Подобно предложение има своите плюсове – това е безспорно. Например един от основните плюсове е, че подобно предложение ще стимулира общините към по-активна данъчна политика, тоест това е една мярка за борба със сивата икономика, която е на място – населените места, общините – това е така. Аз силно се съмнявам, че от подобна мярка ще спечелят слабите, по-бедните общини, които не могат да генерират собствени приходи.
Колкото и проценти да слагаме, когато нямаш изобщо приходи, това е едно, колко лева ще останат за тази бедна община, която не може да генерира приходи.
Поради факта, че тук няма политическа последователност, няма принципност, ще бъде силно казано „ние”, защото съм само аз в залата, аз ще се въздържа от подкрепа на това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика? Няма.
Други народни представители по този текст? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Пламен Орешарски, Захари Георгиев, Румен Овчаров и Димитър Горов за създаване на нов § 2а с обсъжданото съдържание, което предложение комисията не подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 8, против 78, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Постъпило е предложение от народните представители Янаки Стоилов и Михаил Миков за нов параграф.
Създава се нов § 2а:
„§ 2а. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, определена по предходната алинея, не надвишава годишния минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, облагаемият доход се намалява, освен при условията на ал. 1 и със сума, равна на размера на минималната работната заплата за годината.”
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.”
Комисията не подкрепя текста на предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Стоилов, заповядайте.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! На вашето внимание е предложение, което обсъждахме в измененията на Закона за облагане на доходите на физическите лица и през миналата година, което парламентът няма да приеме и тази година. Предложение обаче, което е много необходимо и обосновано, защото то прави минимална корекция в плоското облагане на доходите на физическите лица. При това забележете, този необлагаем минимум, който предлагаме, не се отнася за всички доходи, а само за ниските доходи, за тези, които са до 420 лв., защото точно лицата, които вземат 400-450 лв. са ощетени от начина на 10-процентното облагане.
Ние предлагаме да бъде приспадан доходът, равен на минималната заплата, а разликата между 420 и 240 лв. също да бъде облагана в този диапазон. Колкото повече доходите нарастват, постепенно тази крива ще прави облагането върху тях справедливо.
Вярно е, че въвеждането на такава мярка би струвала на бюджета около 100 млн. лв., при това не без основание ще се каже, че тези средства могат да бъдат и повече, ако включим и доходите на самонаетите, които подлежат на облагане. Но, след като се предвижда в бюджета за следващата година, увеличаване на брутния вътрешен продукт, то се пита защо реално са по-ниски приходите в бюджета, тъй като това е една последователна тенденция през последните години. Смятам, че с повишаване на събираемостта, с подобряване на дейността на цялата държава, тези средства могат да бъдат осигурени.
Освен това трябва да се има предвид, че в България броя на бедните надвишава този, който е в страните от Европейския съюз с около 5 процентни пункта. Това означава, че в България според европейските статистически критерии над 20% от населението живее в бедност. В този процент се включват до голяма степен и работещи бедни, тоест хората с най-ниски доходи. Това именно налага, ние да се обърнем и в условията все още на тежката икономическа, финансова и социална ситуация, данъчните закони да решават проблемите.
Ние водихме дискусия, по която се застъпиха различни мнения. Смятам, че постигането на социални резултати е част от данъчната политика, защото е недопустимо хора, които чрез заплати могат да получават около 5 хил. лв. на месец, да бъдат облагани при същите условия, както тези, които получават по 250-300 или 400 лв.
Ето това е целта на тази мярка. Затова съм сигурен, че рано или късно ще се стигне до прогресивно разбиране, до справедливо решение, което да даде едновременно тласък на икономиката – и това е само една от мерките – което да направи данъчната политика много по-добре съответстваща на реалното социално положение, в което се намират различните категории работещи. Точно това е неговата цел. Колкото и малко гласове да се получат за това предложение, те ще бъдат една от първите стъпки към промяна, която ще се намери мнозинство, която да прокара. И това мнозинство да бъде съответстващо на мнозинството от хората, които очакват подобна промяна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Главчев.
Димитър Главчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз няма да се спирам на противоречията, които има от данъчна гледна точка в това предложение, а те са, че се нарушават основни принципи като равнопоставеност на данъчно задължените лица и неутрално облагане. Но ще ви попитам, тъй като предложението е от изявени юристи, дали смятате, че то не съдържа в себе си противоречия и несъответствия с основния закон – Конституцията? Тъй като се визират само едни физически лица, те са по трудови правоотношения, а във вашето предложение други физически лица, които подлежат на облагане, не са предложени за такова облекчаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Втора реплика?
Заповядайте, господин Николов.
Валентин Николов (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, господин Стоилов! Аз разбирам, че искате да поправите едно ваше дясно решение по време на вашето управление, което дясно решение, разбира се, ние приветстваме като дясна партия. Искате сега да предложите по ляв механизъм за облагане, тоест да поправите вашата грешка от гледна точка на лявата партия, която представлявате. (Реплики от КБ.) Но мисля, че в условия, когато България иска да привлече чужди инвестиции, когато правим най-опростеното законодателство, това ще бъде голяма грешка.
Аз съответно призовавам моите колеги да гласуват против. Иначе, съжалявам, че така сте решили по време на вашето управление!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Господин Стоилов, заповядайте да отговорите.
Янаки Стоилов (КБ): Господин Главчев, аз не възразявам това мое предложение да бъде разширено по отношение на лицата, които имат доходи не само от трудови правоотношения, и тъй като това са първите текстове, в които се засяга тази тема, Вие може подкрепяйки го да го разширите. Моята задача в случая не е да пренаписвам целия проект за изменение на закона, а да се постави един принципен въпрос решението на който ще се пренесе и върху другата категория доходи. В случая не би имало никакво конституционно противоречие.
По отношение на репликата на господин Николов. Аз все пак не разбрах дали те по същество подкрепят предложението, или не. Защото те го квалифицират като грешка на левицата, но не разбрах квалифицират ли го като грешка от гледна точка на ГЕРБ, не само заради икономическата криза. Това е действително една корекция по отношение на която аз съм последователен. Винаги съм поддържал друг начин на облагане на доходите на физическите лица.
В тази ситуация ви казах и допълнителните аргументи. Искам към тях да добавим това, че вече трета година нивото на минималната заплата остава едно и също. Все пак в предишните години, когато тази мярка беше въведена, макар и неутрална, и в този смисъл недостатъчно справедлива, тогава поне имаше непрекъснато увеличение на доходите с определена стъпка. Сега вие сте в процес на замразяване на доходите и тяхното стопяване. Те остават номинално замразени, а реално дори намаляват поради всички фактори свързани с инфлацията, с увеличаване на разходите на лицата и на домакинствата в редица направления. Така че има допълнителни аргументи да се подкрепи тази мярка и точно тях трябва да вземете предвид, ако имате поне минимална социална чувствителност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стоилов.
За изказване – господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Съвсем кратко, и във връзка с повдигнатия въпрос от господин Главчев, за конституционността на предложението, което е внесено. Чл. 60 от Конституцията гласи: „Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.”. Този текст, според мен поне, по-скоро обосновава това, което се предлага, а именно диференцирано облагане в зависимост от доходи и имущество. Така че тук не може механично да се приложи по общата норма за равно третиране. Конституцията изрично въвежда диференциация. Даже в този смисъл може да се направи аргументацията, че пропорционалното, тоест плоското облагане се отклонява от този конституционен принцип. Има всички основания, включително и конституционните, господин Главчев, да подкрепите предложението на господин Стоилов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Овчаров, имате думата.
Румен Овчаров (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вземам думата, защото ми се струва, че някои колеги или много бързо са забравили, или просто не са запомнили какво се е случило през последните години.
Като започнем от 2007-2008 г., когато беше премахнато преотстъпването на данъците, то беше премахнато, защото просто държавата пое отговорността и започна да субсидира тези дейности в общините, които трябваше да бъдат субсидирани от държавата независимо от приходите, които получава тази или онази община.
Вие, госпожо Стоянова, това нещо много добре го знаете. Никога тези дейности не са финансирани чрез бюджетни излишъци.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Това не е по този текст.
Румен Овчаров: Това е по този закон, госпожо Стоянова, ние се изказваме по него.
Госпожо председател, може ли да направите забележка на госпожа Стоянова да не ме прекъсва?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Правя забележка да няма реплики от място.
Румен Овчаров: Аз не репликирам от място.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Да, на мен ми прави забележка.
Румен Овчаров: Ами, кажете! Искам да разбера на кого правите забележка?! (Смях и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като не само госпожа Стоянова се обажда – забележката е обща към цялата аудитория от място.
Румен Овчаров: Сега имаме повторение на почти същия случай – или някой от колегите наистина не са разбрали какво се случва през 2007-2008 г. с въвеждането на плоския данък, или се правят че вече са забравили. Искам да ви припомня! Тогава беше въведен плоския данък за всички доходи на физическите лица – за всички, и беше премахнат така нареченият необлагаем минимум.
Ето там седят колегите от Министерството на финансите и много добре знаят, че за да не бъдат ощетени българските граждани – за всеки един от тях, който получаваше доходи до 400 лв. или малко над 400 лв., беше въведено специално увеличение на работната заплата в държавния сектор. Така че нито един от работещите в държавния сектор не само не беше ощетен, а напротив и той като всички други започна да плаща значително по-малки данъци. (Реплики от КБ.)
Аз разбирам, че сега можем да започнем да си говорим за леви, за десни и т.н. Не знам каква партия сте?! Съвсем наскоро обявихте, че подкрепяте и приветствате резултатите, които е постигала България през годините до 1989 г. и лично действията на другаря Тодор Живков. Не знам това характеристика за каква партия е, но очевидно говори за доста силно шизофренично мислене в главите ви. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Овчаров, моля за по-премерени квалификации на главите ни.
Румен Овчаров: Да, добре. Извинявайте, извинявайте! Може би надценявам или подценявам движението в главите ви.
Има нещо, което ми се струва обаче, че не бива да се забравя. Едно нещо, което към настоящият момент като икономическа политика правите и го правите успешно – това е, че не пипате данъчната система. Не го правете и оттук нататък, защото това е единственото позитивно, което все още държи работеща икономиката на България.
Няколко думи по предложението на господин Янаки Стоилов – защо то може и трябва да бъде подкрепено и каква е разликата между 2007 и 2010 г.? В годините 2007-2008-2009 доходите на българските граждани се увеличиха двойно, увеличиха се двойно! Почти двойно се увеличиха и събраните данъци. Сега и двете неща в България не се случват. Доходите на най-бедните слоеве от българското население са замразени не за един, не за два, не за дванадесет месеца, те са замразени за тридесет месеца.
Такова нещо, госпожо Стоянова, не се е случвало даже в първите години след прехода, когато българската икономика непрекъснато се сриваше. Вие сега ги замразявате за тридесет месеца. Именно поради тази причина предложението на колегите – Янаки Стоилов и Мишо Миков е изключително целесъобразно, тъй като то дава възможност именно на тези най-бедни граждани да преживеят кризата, която до голяма степен дължат на вас и на вашето управление. (Шум и оживление.)
Да, да, и това ли не знаете?! Ако трябва и това ще ви обясня, но малко по-късно. Засега ви благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за изказване, господин Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че има вече достатъчно емпирични данни и информация да се направи анализ за това какъв е ефектът от плоския данък. Това вероятно ще стане, ако не тази, то следващата година със сигурност ще стане. Това е една много дълга и дълбока тема.
Започвам с това, защото предложението на господин Стоилов и другите колеги всъщност представлява една модификация на плоския данък, бих казал една малка, дори плаха модификация, малка крачка назад от принципите на плоския данък и то по отношение на необлагаемия минимум за това, което говори господин Овчаров.
Не само, че се връща необлагаемият минимум, ами и предложението е свързано с редуциране на данъчната основа на онези слоеве от населението, които получават най-ниски доходи. Аз съм убеден, че няма никаква причина вие да не подкрепите едно такова предложение, един такъв жест към хората, които получават най-ниски доходи, с което между другото бихте стимулирали един изключително важен процес в страната имащ отношение към излизане от рецесията, тоест вие ще стимулирате потреблението на стоки от първа необходимост. Защото относителният дял на разходите на тези хора, които очакват някакво редуциране на задълженията си към държавата в условия на криза е много голямо. Те харчат предимно за храна, лекарства и т.н.
Няма да направите, уважаеми колеги от ГЕРБ, грешка ако гласувате в подкрепа на това предложение, което ще бъде изцяло адекватно с конкретната кризисна ситуация в страната и с вашите намерения да подкрепяте по-бедните. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Уважаеми колеги, аз ви призовавам да не гласувате в подкрепа на това предложение и вземам думата за реплика, защото аз се обърках. Не мога да разбера във връзка с движението в главата на някои колеги, всъщност те към какво ни призовават – към запазване на настоящата данъчна система и данъчно облагане, което се оказва, че е много важно и в криза или към промяна в данъчната система в частта на облагане на доходите на физическите лица и въвеждане на нов принцип на облагане. За мен това не е модификация на плоския данък, а прогресивно облагане или по-скоро модификация на прогресивното облагане.
Аз се учудвам, че колегите, които са го предложили не са направили и следващата крачка – да компенсират загубата от евентуалното въвеждане на необлагаемият минимум със скала за по-високите доходи, за да бъде наистина факт принципът на прогресивното облагане. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Така че този дебат не се води само за данъка върху общия доход, за бедни или за богати, той се води за принципите на данъчното облагане, които са комплекс от данъци и не бива така популистки с различни предложения да се раздува тази система без аргументи, без икономическа и финансова обосновка за това какъв ще бъде ефектът върху бюджета.
Защото това, което предлага колегата, ще доведе до намаление на приходите в бюджета с над 280 милиона само в частта на трудовите доходи, а ако то се разпростре и върху частта на останалите видове доходи това намаление ще бъде голямо. Така че трябва да се мисли, господа, когато правите подобно предложение за компенсиране на това, което предлагате като намаление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Господин Имамов, ще желаете ли дуплика? Не.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Николов.
Валентин Николов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Аз бях провокиран от изказването на господин Овчаров и поради тази причина искам да кажа две думи. Понеже той говореше за шизофренично, честото сменяне на мнението е част от тази шизофрения, а знам, че претендирахте за бащинство ли, за майчинство ли на плоския данък, карахте се с НДСВ кой го бил предложил, кой именно бил дал идеята за него, а сега в един момент се отказвате от тази идея и предлагате прогресивното облагане. Така че мисля, че на вас повече подхожда.
Понеже се чудите дясна ли, лява ли партия сме, доколкото знаем, всички олигарси са във вашата партия - общо взето вие предлагате десните решения. (Реплики от КБ.) На това отгоре давате за пример изказването на нашия премиер във връзка с Тодор Живков и се чудя как да го обясня – че той иска да сравни това, което иска да построи с някой. Как да го сравни с вашето управление, като вие нищо не построихте? Двадесет години никой-нищо не построи, как да се сравнява с вас? Ами, с една нула не можеш да се сравняваш! Поради тази причина той искаше да покаже колко и какво може да построи. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Заповядайте, господин Овчаров.
Румен Овчаров (КБ): Господин Николов, аз искам да Ви пожелая да продължавате да се чудите. Чудете се, най-после може би след известно време ще разберете за какво става дума.
Що се отнася до строителството, предлагам ви все пак да погледнете какво е построено през мандата на миналото правителство и какво успяхте да построите вие. Но не на думи, не на думи! Искам да видя 1 км реална магистрала, която сте направили.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Магистрала „Люлин”!
Румен Овчаров: Защото през миналия мандат са се направили 90, да видим дали вие ще направите поне 90! (Шум, смях и реплики от ГЕРБ.) Да, бройте и смятайте! (Реплики от ГЕРБ.)
Второ, разбрахме, вие ще направите до Дамаск, а може би ще бъде и подземна, за да бъде по-ефективна. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Моля, без реплики от залата!
Румен Овчаров: Второ, господин Николов, прогресивно данъчно облагане е едно, а пропорционално данъчно облагане е друго. Един от начините на прилагане на пропорционалното данъчно облагане е с необлагаем минимум. Ако не сте разбрали, нека госпожа Стоянова или колегите от Министерството на финансите да ви обяснят.
Прогресивното данъчно облагане има плюсове, разбира се има и минуси. Никой не е казал, че България се е венчала за пропорционалното данъчно облагане, но то в онези условия, преди 4 години, свърши много добра работа. Аз лично мисля, че то продължава да я върши и сега. Разбира се, може да се окаже, че след година няма да бъде полезно и тогава ще трябва да го променим. Но това ще бъде от чисто прагматични съображения, а не от идеологически, за да се заяждаме тук с вас или с някой друг. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Николов.
Валентин Николов (ГЕРБ): Не знам къде са тези 90 км! Знам, че в момента наистина кипи строителство в Люксембург и в Австрия от фирми, близки до властта. Но, както и да е!
Аз искам да кажа, че много страни в Европа в момента обсъждат да въведат плоския данък – сега, именно в момент на криза, затова няма смисъл ние да се отказваме от този данък. Така че предлагам просто да гласуваме „против”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Не трябва да се търсят никакви аргументи за отхвърляне, в някакви кой знае какви идейни принципи по отношение на данъчното облагане. Данъчното облагане е средство и когато беше въведена пропорционалната ставка, като сте чели вестниците, тогава, опонентите на нашето предложение, не сте били в парламента, трябва да сте прочели и другата част – за компенсиращото увеличаване доходите на тези лица. Защото в дискусията за пропорционалното облагане, особено при ниските доходи, ние наложихме тази еднаква ставка с компенсиращи стъпки на увеличение на доходите.
Каква е ситуацията днес? Десет процента инфлация! При една относително висока тежест на косвеното облагане, 10-процентната инфлация изяжда... Велчев, ти не четеш вестници! (Реплики от ГЕРБ.)
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Вестник „Дума”!
Михаил Миков: … удря най-тежко потреблението на най-ниско доходните групи. Ако щете, разгледайте го като същинска антикризисна мярка в подкрепа на лицата с най-ниски доходи.
Става въпрос за 100 млн. лв., става въпрос за средства, които при едно малко по-голямо напрежение на приходните агенции, при такъв ръст на брутния вътрешен продукт, който предвиждате, са пренебрежимо малка част от приходите на държавния бюджет. А тези средства са изключително важни за хората, които имат най-ниски доходи.
По отношение на неутралното облагане и равното третиране. Разбира се, господин Пирински ви запозна с Конституцията и няма, ама, абсолютно никакво противоречие да търсите формални предпоставки да не направите тази стъпка към хората на наемния труд, които имат най-ниски доходи.
По отношение на олигарсите. Уважаеми дами и господа, законодателството, което приемате през последната година и половина, ползва тези хора и не предприемате никакви стъпки по отношение на останалата голяма част от населението. Или не предлагате – ние ще ги подкрепим. Вдовишките пенсии – обещахте ги следизборно, отхвърлихте ги! Бяхте тръгнали и към кредитите на младите семейства, добре, че дойде премиерът да ви ревизира. Вие работите за олигарсите! Вие и няма срамно в това. Не знам защо трябва да говорите за БСП! Вижте предложенията, които сме правили една година и това предложение е в същата посока. Добре, като плачете срещу олигарсите защо не приемете това за хората?
Уважаеми дами и господа, това е проба не само на социалната ви чувствителност. Днес с вашето гласуване трябва още веднъж да направите един акт на ясно дефиниране в политическото пространство. Защото едно е да хвалите Тодор Живков, а съвсем друго е да гласувате за хората, които са най-тежко ударени от кризата. В крайна сметка всякакви тук алабалистики, фискални причини, уж принципни причини на данъчното облагане нямат никакво значение пред тези, които най-тежко поемат ударите на кризата.
И последно. Ако вие осигурявахте икономическо развитие, чуждестранни инвестиции, което да води до естествено увеличаване на доходите, ние нямаше да поставим сега този въпрос. Само че вие замразихте икономиката. Инфлацията, Велчев, инфлацията върви! А в същото време тези хора абсолютно изпадат от обществения живот с доходите си. Така че помислете още веднъж, когато натискате копчетата. Благодаря. (Реплики на народния представител Красимир Велчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Янаки Стоилов и Михаил Миков за създаването на нов § 2а, което комисията не подкрепя.
Гласували 80 народни представители: за 15, против 65, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, 4 и 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Радославов.
Александър Радославов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председател на Комисията по бюджет и финанси! Мисля, че комисията работи усилено, но и че ние – депутатите от Коалиция за България, даваме своя принос в нейната работа.
По конкретния текст – говоря за § 4, и в комисията съм защитавал същия принцип. Просто не мога да проумея това. Вярно, не съм финансист, а съм човек – инженер, но не знам има ли в световната практика наемателят да плаща 10-процентния данък, който трябва да плаща наемодателят. Предлага се наемателят ежемесечно да плаща 10-процентният данък, който се дължи от наемодателя, който получава дохода.
Не може ли вместо наемателят – тоест лицето, което дава парите, наемодателят да внася тези 10%?! Защо трябва наемателят да ги внася? Логично е човек да има данък върху дохода, който получава. Тук се получава парадокс: който плаща наема трябва да плаща данъка за човека, който получава дохода. За мен това е крайно нелогично. Не знам дали по света има подобно решение, което ни се предлага. Все си мислех, че ще се коригира – тоест наемодателят да има задължението да плаща тези ежемесечни вноски и да се пълни редовно бюджетът. Мисля си, че това ще създаде много проблеми.
Още повече, в ал. 5 се предвижда следното. Ако наемодателят е лице, освидетелствано по ТЕЛК, има право да си приспада някакви присъщи разходи. И едва ли не, ако наемателят плаща 1000 лв. месечно за наем, образно казано, да приспадне това, което има право наемодателят по ТЕЛК, и като се приспаднат, примерно, 100 лв., от оставащите 900 той да внася 90 лв., а другите да дава на наемодателя. Това е такава сложна схема, че просто пледирам този § 4 да отпадне.
Мислех си, че може да се намери по-добро, естествено решение, защото според мен това е новост. Не знам, струва ми се, че някой може да спечели рекорд по Гинес, защото едва ли има такова нещо в света– наемателят авансово да плаща дължимия от наемодателя данък.
Предложението ми е § 4 да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Моля първо да гласуваме предложението на господин Радославов за отпадането на § 4.
Гласували 77 народни представители: за 33, против 41, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текстовете на параграфи 3, 4 и 5 по вносител, които комисията подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 67, против 8, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Постъпило е предложение от народните представители Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Асен Агов за нов параграф:
„§ ... В чл. 46 ал. 3 се изменя, както следва:
„(3) Ставката на данъка е 1 на сто за доходите по чл. 38, ал. 1.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Заповядайте, господин Димитров.
Кирчо Димитров (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господа народни представители! Става въпрос за отлагане на облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза както на местни, така и на чуждестранни физически лица.
Колеги, знаете, че нивата на данъчните ставки са един от важните елементи при провеждането на макроикономическата политика. Както знаем, с приемането на първо четене на бюджета тя е насочена към увеличаване на инвестициите и на икономическия растеж.
От тези нива също така до голяма степен зависи и каква ще бъде активността както на местния бизнес, така и по отношение на чуждестранните инвестиции.
В този контекст именно правим предложение за редуциране на данъка върху дивидентите, който в момента е 5% и предлагаме той да бъде редуциран до 1%.
Смятаме, че редуцирането на този данък би изиграло решаваща роля за развитието на капиталовия пазар в България, а също така би повишило привлекателността за инвестирането в акции на дружествата, които са листвани на борсата. Нещо повече, през последните години се забелязва тенденция на все повече участници и граждани, които инвестират в дружества, листвани на борсата, и дружества, които дават дивиденти. Същото се отнася за чуждите инвеститори, които правят инвестиции в дружества, които раздават дивиденти. Факт е, че в момента голяма част от акциите на регистрираните на борсата компании са собственост на български фирми. В акциите на българските публични дружества активно инвестират десетки хиляди граждани, които след това очакват дивиденти. По същия начин има и стотици хиляди, които имат акции от масовата приватизация, като голяма част от тези акции са в дружества, които разпределят дивиденти.
Считаме, че затова нашето предложение ще доведе до изземването на по-малка част от доходите на тези граждани от страна на държавата и по този начин ще се стигне до повишаване на потреблението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте, господин Главчев.
Димитър Главчев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Господин Димитров, не споменахте какъв ще е фискалният ефект от това ваше предложение, а той е в размер на 64 млн. лв. за физическите лица.
Предложението Ви освен това е данъкът върху дивидента да остане 1%, което обезмисля съществуването му, тъй като разходите по администрирането ще са по-големи от ползите.
На последно място, което е най-важното: през годините, когато са намалявани ставките по данък дивидент, не се е забелязвал бурен разцвет на фондовата борса, а по-скоро е имало изтичане на капитали от дружествата в посока към физическите лица – акционери. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика? Няма.
Дуплика, господин Димитров? Благодаря.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Асен Агов за създаването на нов параграф, което предложение комисията не подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 4, против 62, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Постъпило е предложение от народните представители Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Асен Агов за нов параграф:
„§ ... В чл. 48 ал. 2 се изменя, както следва:
„(2) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Господин Димитров, заповядайте.
Кирчо Димитров (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги народни представители! Друг важен момент в настоящия законопроект е този за намаляване облагането на едноличните търговци в Република България.
Към този момент данъкът на едноличните търговци е 15%. Ние предлагаме тази ставка да бъде редуцирана до 10%, като считаме, че по този начин се изравнява данъчната тежест на едноличните търговци, от една страна, и търговските дружества, работниците и служителите, от друга страна. Считаме, че по този начин има равнопоставено третиране с търговските дружества и трудещите се. В противен случай, колеги, се прави изключение от принципа на равнопоставеност, който беше заложен с плоския данък.
Считаме, че намаляването на облагането би довело до приемането на една важна антикризисна мярка – облекчението на малкия бизнес по време на криза би било добър стимул за тези, които са загубили своите работни места и биха тръгнали по пътя на малкия бизнес.
Идеята е да остане по-голяма част от средствата, които се изземват от държавата и именно тези средства, които остават в хората, ще бъдат инвестирани в икономиката. Знаем, че в условията на криза имаме увеличени лихви, също така – увеличаване на цените. Това редуциране донякъде ще стимулира и ще бъде, пак повтарям, важна антикризисна мярка. Това ще бъде и допълнителен ефект върху най-масовите търговски субекти, които имат именно малък, дребен бизнес.
Сега наблюдаваме, че има тенденция на пререгистрация на едноличните търговци в ЕОД-та с цел заобикаляне на закона.
Предлаганото намаление от 15 на 10%, пак повтарям, е добра антикризисна мярка и аз призовавам колегите народни представители да подкрепят това наше предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики?
Господин Главчев, заповядайте.
Димитър Главчев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, точно обратното е вашето предложение. То въвежда неравнопоставеност при данъчно задължените лица, тъй като физическото лице едноличен търговец се явява в друго качество. Като физическо лице в качеството си на търговец то осъществява стопанска дейност и ние трябва да търсим симетрия с търговските дружества. При тях имаме 10% данък, 5% върху дивиденти, тоест общо облагане – 15%. Точно толкова е в момента за едноличните търговци.
Вие искате да създадете равнопоставеност с физическите лица, които не осъществяват стопанска дейност, което ми се струва, че е необосновано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика? Няма.
Дуплика – заповядайте, господин Димитров.
Кирчо Димитров (СК): Господин Главчев, донякъде сте прав в случая. Аз няколко пъти повторих – мисля, че това е добра антикризисна мярка. Целта на нашето предложение – по-малко средства да бъдат изземвани от държавата, тоест повече средства да остават в гражданите и по този начин да се стимулира потреблението. Един от важните елементи за увеличаване на икономическия ръст е именно стимулиране на потреблението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Имамов, заповядайте за изказване.
Алиосман Имамов (ДПС): Съвсем накратко, господин председател.
Аз съм съгласен с мотивите на вносителите, че това е антикризисна мярка и че ще има положителен ефект върху икономиката на страната, що се отнася до огромния относителен дял на дребния и семеен бизнес в българската икономика. Но ми се струва, че този текст е некоректен по отношение на някои формулировки и аз ще предложа друг, който според мен е в по голяма степен коректен.
Например в текста не може да има изрази, като „умножение по данъчна ставка – 10 на сто”. Размерът на данъка не се получава, като се умножи данъчната основа по процентния размер на данъка. Ако някой се размисли съвсем малко, ще види, че тук става дума за некоректна формулировка.
Господин председател, предлагам тази алинея, естествено аз ще я подкрепя, да гласи по следния начин:
„(2) Размерът на данъка за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец е 10% върху годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2.”
Моля да подложите на гласуване това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Писмено ще ми го дадете. Благодаря.
Реплики по повод изказването?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Имамов, Вие сте абсолютно прав, че текстът, който е предложен от вносителите Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Асен Агов, е некоректен от правна гледна точка и наистина трябва да бъде коригиран.
Аз искам да призова колегите да гласуват „против” тяхното предложение и съответно корекцията на текста от Ваша страна, защото тук, колеги, отново сме в същата ситуация, в която бяхме преди малко, когато коментирахме текстовете за необлагаемия минимум на доходите на физическите лица.
Не може в залата опозицията без обосновка да променя принципите на данъчното облагане. В случая за едноличните търговци става дума отново за принцип на данъчното облагане.
Едноличните търговци се различават от юридическите лица съществено, защото при едноличния търговец доходите и разходите, за разлика от юридическите лица, се формират на база получени пари, получени суми, а не начислени суми.
Когато сумите отиват при акционерите или съдружниците на юридическите лица, тяхното облагане също е 15. Така че ако ние сега приемем тяхното предложение, от една страна, ще нарушим принципа на облагането, от друга страна, ще нарушим и принципа на равнопоставеност на облагането между различните стопански субекти.
Свободата, която дава Търговският закон - стопанският субект да избира формата, под която да осъществява своята дейност, е налице, така че ако някой едноличен търговец счита, че тази форма на облагане е неподходяща за извършваната от него стопанска дейност, той може да я извършва и под друга форма. Така че моля ви да гласуваме „против” това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Други изказвания? Няма.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Алиосман Имамов за корекция на предложението на народните представители Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Асен Агов за създаването на нов параграф, а именно в чл. 48 ал. 2 да се измени, както е предложението в доклада.
Новият текст на ал. 2 да бъде: „Размерът на данъка за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец е 10% върху годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2”.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 17, против 67, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Асен Агов за създаването на нов параграф, така както е по доклада, което предложение комисията не подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 96 народни представители: за 11, против 64, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По параграфи 6, 7, 8 и 9 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок параграфи с номера от 6 до 9 включително, по доклада на комисията, в подкрепа текста на вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: „Заключителна разпоредба.”
Комисията подкрепя наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименование на подразделението.
Гласували 97 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 10 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 10.
Гласували 95 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието, а с това и на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
Госпожо Стоянова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Благодаря.
Уважаема госпожо председател, моля за процедура – в залата да бъде допусната госпожа Лидия Атева – началник отдел в дирекция „Данъчна политика” на Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение за допускане в зала.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете госта в залата.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: „Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 002-01-85, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 21 октомври 2010 г.
Проект за второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 96 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 6.
Атака