Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-11-18

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Имаме кворум, откривам заседанието. (Звъни.)
Първо едно съобщение:
С писмо от 17 ноември 2010 г., № 02-01-190, министър председателят на Република България ни уведомява, че оттегля с Решение № 820 на Министерския съвет от 2010 г. Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, одобрен с Решение № 216 на Министерския съвет от 2010 г., внесен за разглеждане в Народното събрание.
Михаил Миков (КБ, от място): Браво.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов:
Продължаваме с точката от гласувания дневен ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
С доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае нейният председател господин Стойнев.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Уважаеми господин председател, правя процедура – на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат допуснати в залата следните лица: госпожа Христина Митрева – управител на Националния осигурителен институт, госпожа Антоанета Ганчева – главен актюер на Националния осигурителен институт, господин Йосиф Милошев – началник отдел „Правен” в НОИ, господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 116 народни представители: за 115, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър!
„ДОКЛАД
на Комисията по труда и социалната политика по
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 002-01-99, внесен от Министерския съвет на 3 ноември 2010 г.
Комисията по труда и социалната политика на свое извънредно заседание, проведено на 11 ноември 2010 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Министерския съвет на 3 ноември 2010 г.
На заседанието присъстваха: господин Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, и господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика; от Националния осигурителен институт: госпожа Христина Митрева – управител на НОИ, госпожа Вeсела Караиванова – подуправител на НОИ, Йосиф Милошев – началник на отдел „Правен”, госпожа Катя Кашъмова – началник на отдел „Осигурителна методология”; Националната агенция за приходите, представители на ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа”, представители на браншови организации на синдикатите и на работодателите, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания, пенсионерски организации, представители на сдружение „Настоящи и бъдещи майки” и други неправителствени организации.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, който подчерта, че с предлагания законопроект се създава правната рамка на новия усъвършенстван пенсионен модел, чрез въвеждането на краткосрочни и дългосрочни мерки за финансова стабилност на пенсионната система и подобряване адекватността на пенсиите. Бе отбелязано, че законопроектът е резултат от подписаното на 1 ноември 2010 г. споразумение между правителството и социалните партньори и предвижда мерки за намаляване на дефицита в осигурителната система и гарантира дългосрочна защита на хората.
Законопроектът предвижда изменения в следните насоки:
По отношение на условията за придобиване право на пенсия за трудова дейност:
- до 31 декември 2011 г. се запазва възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а именно 60 годишна възраст за жените и 63-годишна възраст за мъжете;
- предлага се постепенно увеличаване на изискуемия осигурителен стаж от 1 януари 2012 г. с четири месеца за всяка календарна година до достигането на 37 години осигурителен стаж за жените и 40 години осигурителен стаж за мъжете през 2021 г.;
- предлага се постепенно увеличаване на изискуемата възраст за придобиване право на пенсия от 1 януари 2021 г. с по 6 месеца на година до достигането на 63-годишна възраст за жените през 2026 г. и 65-годишна възраст за мъжете през 2024 г.;
- повишава се с 3 години от 12 на 15 години изискуемият действителен осигурителен стаж за лицата, които са навършили 65 годишна възраст и желаят да се пенсионират, а от 1 януари 2012 г. възрастта се увеличава с 6 месеца за всяка календарна година до достигане на 67 години от 1 януари 2024 г.;
- предлага се постепенно увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, от Държавната агенция „Национална сигурност”, за следователите, както и служителите от Главна дирекция „Гражданска защита” на МВР от 1 януари 2012 г. с по 4 месеца за всяка календарна година от 25 години осигурителен стаж, от които 16,6 години действително изслужени по съответните закони до достигането на 28 години осигурителен стаж, от които 18,6 години действително изслужени по съответните закони от 1 януари 2020 г.;
- удължава се действието на преходния период до 31 декември 2014 г., през който лицата, работещи в условията на първа и втора категория труд могат да се пенсионират, при условие че имат не по малко от 10 години осигурителен стаж при първа категория труд и не по-малко от 15 години при втора категория труд и ако са навършили 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд;
- въвежда се преходен режим за допълнително задължително пенсионно осигуряване за работещите при условията на първа и втора категория труд до 31 декември 2014 г., като осигурителните вноски в установените размери за работещите при първа и втора категория труд за определен кръг осигурени лица ще постъпват в Националния осигурителен институт, а натрупаните средства по индивидуалните партиди ще се прехвърлят във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване;
- от 1 януари 2015 г. срочните пенсии за работещите при първа и втора категория труд ще се изплащат от професионалните пенсионни фондове. Въвеждат се и допълнителни изисквания по отношение на действителния осигурителен стаж, положен за работа във вредни условия, и възрастта, като работещите при първа категория труд ще могат да се пенсионират по-рано 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете. Работещите при втора категория труд ще се пенсионират по-рано 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете;
- от началото на 2016 г. по-ранната възраст за пенсиониране на категорийните работници започва да се намалява с 6 месеца на една календарна година до достигането на 8 години по-ниска възраст за работещите при условията на първа категория труд и 3 години по ниска възраст за работещите при условията на втора категория труд;
- предвижда се постепенно увеличение на изискуемия осигурителен стаж за придобиване право на ранна пенсия за учителите с по 4 месеца за всяка календарна година от 1 януари 2012 г. до достигането на 28 години учителски осигурителен стаж за жените и 33 години учителски осигурителен стаж за мъжете през 2020 г.;
- запазва се възможността за зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски за срока на обучение за завършилите висше или полувисше образование, както и за недостигащи до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за трудова дейност, като се премахва възможността тяхното откупуване да е разсрочено във времето. Предлага се осигурителните вноски за фонд „Пенсии” да са в размера за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.
По отношение на размера на пенсиите:
- запазва се съществуващият стимул за отлагане на пенсионирането и продължаване на трудовия живот в съответствие с променените условия за изискуем осигурителен стаж, като всяка година осигурителен стаж след определената възраст ще участва в пенсионната формула с 3 на сто, вместо 1,1 на сто;
- повишава се тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1,1 на сто на 1,2 на сто от 1 януари 2017 г., което повишава размера на сегашните и бъдещите пенсии и повишава коефициента на заместване;
- предвижда се от 1 януари 2017 г. всички пенсии за трудова дейност да се преизчислят с 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж;
- прецизират се елементите на дохода, от който се изчислява размерът на пенсията;
- предложени са промени, свързани с отчитането на работата при различни категории труд при определяне размера на пенсията;
- променя се механизмът за изчисляване максималния размер на пенсиите, като се предлага той да се определя като 35 на сто от максималния осигурителен доход за съответната година, вместо отчитането на максималния осигурителен доход за предходната календарна година;
- предвижда се от 1 януари 2014 г. да отпадне максималният размер на получаваните една или повече пенсии и добавките към тях.
По отношение на краткосрочните обезщетения, изплащани от държавното обществено осигуряване:
- увеличава се референтният период за изчисляване размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност от 6 месеца на 12 месеца, преди настъпването на неработоспособността;
- намалява се референтният период от 2 месеца на 30 календарни дни и срокът за изплащане на други парични обезщетения за временна неработоспособност, настъпили след прекратяване на осигуряването и при прекратяване на срочни трудови или служебни правоотношения от 75 дни на 30 дни;
- увеличава се референтният период при изчисляване на паричното обезщетение при трудоустрояване, при трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин витро, от 6 месеца на 12 месеца;
- въвеждат се нови изисквания по отношение придобиване право на обезщетение за безработица, като то се обвързва с предварителна регистрация в 7-дневен срок като безработно лице в Агенцията по заетостта. Предлагат се и допълнителни контролни процедури по отношение активното търсене на работа от страна на безработното лице;
- премахва се максималният размер на обезщетението при безработица;
- отпада правото за получаване на обезщетение за дълготрайна безработица преди пенсиониране;
- прецизират се разпоредбите по отношение спирането и прекратяването на обезщетенията при безработица, възстановяването на недобросъвестно получени суми, както и редът за отпускане, изплащане, изменяне, спиране и прекратяване на паричните обезщетения за безработица.
По отношение на други социални плащания от държавното обществено осигуряване:
- отменя се добавката към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст;
- отменя се изплащането на социална пенсия за старост, като се предвижда от 1 януари 2012 г. тя да се изплаща по реда на Закона за социалното подпомагане;
- отменя се изплащането на социална пенсия за инвалидност, като се предвижда от 1 януари 2012 г. тя да се изплаща по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания;
По отношение обхвата на осигурените лица:
- разширява се кръгът на осигурените лица, като се дава възможност на докторантите да се осигуряват за пенсия по свое желание и за своя сметка;
- прецизира се статутът на осигурено лице на съпруга/съпругата на дългосрочно командировано лице в дипломатическа служба;
- предлагат се промени по отношение статута на лицата, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни през календарния месец.
Предвидени са и редица разпоредби по отношение определянето на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски, като се игнорира счетоводният процес на начисляване, чрез изключването от осигурителния доход на начислените, неизплатените и неначислените възнаграждения.
Предлага се след стабилизирането на обществения стълб на пенсионната система от 1 януари 2017 г. да стартира процес на стабилизиране на втория стълб на пенсионната система чрез увеличаване на вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд от 5 на сто на 7 на сто.
Предлага се въвеждането на конкурсно начало при назначаването на ръководителите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт, като се определя и продължителността на срока за заемане на длъжността, а именно 6 години. Предвидени са и срокове за провеждането на съответните конкурси.
Министър Младенов запозна народните представители с процедурата по обсъждането на тези предложения със социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Надзорния съвет на Националния осигурителен институт и проведените публични дискусии в страната, включително и със заинтересованите професионални общности, както и подписаното между правителството, социалните партньори и професионалните пенсионни фондове споразумение за стабилизиране на пенсионната система и адекватни пенсии. Бе подчертано, че ефектите от провеждането на пенсионната реформата ще се проявят в средносрочен и дългосрочен план, като в края на 2016 г. и началото на 2017 г. дефицитът в осигурителната система ще бъде преодолян, след което до 2035 г. системата ще бъде устойчива и ще реализира излишъци. След този период, както и в резултат от демографското натоварване, ще е необходимо да се използват и механизмите на така наречения „Сребърен фонд” за финансиране на фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. Специален акцент бе поставен и върху повишаването на коефициента на заместване и достигането на 65 на сто от осигурителния доход на лицата.
В последвалата дискусия взеха участие представители на всички парламентарно представени политически партии, представители на Министерството на труда и социалната политика, НОИ, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на и за хора с увреждания, браншови синдикални организации, пенсионерски организации и други неправителствени организации и сдружения.
Предмет на задълбочено обсъждане бяха новите регламенти по отношение на увеличаването на изискуемия осигурителен стаж и възрастта за придобиване право на пенсия за трудова дейност, включително и за работещите при условията на първа и втора категория труд, както и за работещите в системата на МВР, Министерството на отбраната, ДАНС, съдии, прокурори и работещите по други специализирани закони.
Подчертано бе, че предложените мерки не са резултат от задълбочена обществена дискусия на основните параметри и варианти при отчитане на актюерските разчети за всеки един от тях. Сериозно внимание бе обърнато и на факта, че е необходима по-голяма предпазливост по отношение на идеите за либерализиране на инвестициите на средствата в така наречения „Сребърен фонд”, при отичане на връзката „риск-доходност” и разнообразяване на приходите в него.
Законопроектът се подкрепя от народните представители на ГЕРБ и „Атака”, като основните мотиви са свързани с широката обществена подкрепа за проекта, материализирана в Споразумение между правителството, социалните партньори и професионалните пенсионни фондове. Подчертано бе, че мерките са с дългосрочен характер и са обвързани с демографското развитие и дефицита в осигурителната система, което от своя страна предполага по-голяма яснота, прозрачност и стабилност. За първи път се предлагат и мерки, насочени към динамиката на промяната и размера на бъдещите пенсии. Предлаганите със законопроекта комплексни мерки ще допринесат за повишаване на доверието към пенсионната система
Народните представители от Коалиция за България, ДПС и Синята коалиция изказаха редица резерви по законопроекта, като Синята коалиция акцентира върху прехвърлянето на средства от индивидуалните партиди на осигурените в професионални пенсионни фондове в Националния осигурителен институт, което те не подкрепят.
Представителите на национално представителните синдикални организации подкрепят законопроекта. Отбелязаха, че той е резултат на постигнат обществен консенсус и апелираха за политическа подкрепа и гаранции за следване на философията на предложените промени.
Подчертано бе, че предвидените мерки следва да се съпътстват и от политика по доходите, насочена към кохезия на доходите в Европейския съюз, както и от предприемането на мерки за разнообразяване на източниците на средства в така наречения Сребърен фонд. Своето задоволство по отношение на режимите за пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд изразиха и представители на браншови синдикални организации.
Сериозни опасения по законопроекта изразиха синдикални и професионални организации по отношение на условията за придобиване на пенсия на свръхсрочнослужещите в системата на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и други.
Подчертано бе, че законопроектът не е предшестван от диалог със синдикалните и професионално-съсловните организации в тези системи, липсва аргументация на предложените изменения, създава условия за противопоставяне на отделни професионални групи и не отчита спецификата на тяхната работа и техния статут. Предмет на специално внимание бе неаргументираното увеличаване на осигурителния стаж с три години за тези лица и липсата на преходен период, какъвто е предвиден за така наречените категорийни работници, приравняването на водолазите с държавните служители, липсата на регламенти за осъвременяване на пенсиите, неудачни разпоредби по отношение придобиване на правото на пенсия от летците и други категории и като цяло неустойчивостта на законовата уредба в областта на социалното осигуряване.
Опасения по отношение на законопроекта изразиха и представителите на организации на и за хора с увреждания и в частност отбелязаха липсата на достатъчно гаранции по отношение на социалните плащания за хората с увреждания.
Представителите на сдружение „Настоящи и бъдещи майки” изразиха несъгласието си с предложените регламенти за определяне на размера на обезщетението при бременност и раждане и изразиха принципно становище, че предложенията не са достатъчно аргументирани и не кореспондират с демографските процеси в страната.
В хода на дискусията министърът на труда и социалната политика и управителят на Националния осигурителен институт поеха ангажименти за усъвършенстване на някои разпоредби между първо и второ гласуване на законопроекта.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 13 гласа, „против” – 5 гласа и „въздържали се” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 002-01-99, внесен от Министерския съвет на 3 ноември 2010 г.”
Господин председател, предлагам по процедура, в залата да бъде допусната госпожа Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля поканете госта в залата.
Изказване от вносителите? Няма.
Откривам дискусията за изказвания.
Господин Димитров, заповядайте!
Мартин Димитров (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това е един от много важните законопроекти, които Четиридесет и първото Народно събрание ще разгледа преди празниците.
Чух, че много страни, подобно на България – чух го като обяснение от правителството, прилагали подобни мерки за национализация. Направих си труда да проверя има ли други страни, които принудително взимат лични сметки на граждани и принудително ги прехвърлят в държавни пенсионни системи. Не можах да намеря такава европейска страна. Може би вносителите или депутати от ГЕРБ ще могат да хвърлят повече светлина по този въпрос. Някой каза, че такъв случай имало в Полша.
В Полша, дами и господа, се дава право на хората, на всеки гражданин, ако някой от тях иска и това е само на идейно ниво в момента, ако лицето „Х” иска – то само да реши да прехвърли своята сметка от частен пенсионен фонд към държавната пенсионна система.
Какъв ще бъде резултатът от предлаганата национализация?
България ще бъде разглеждана като рисково място за инвестиции. Независимо, че вие ще обяснявате, че това било малка национализация, не било голямата национализация, ще обяснявате, че това се прави в полза на хората. Когато се прилагат подобни мерки и се вземат такива решения, тази страна веднага става рискова.
Едно от нещата, които ни притеснява, е, че до вчера в българското общество имаше една партия, която говореше за национализация – това беше „Атака”. По всеки повод, без да се притесняват, където има проблем, казваха: „Дайте, това ще го национализираме”. Друг проблем – „Дайте и това ще го национализираме”. Имате ли трети проблем? – „И това ще го национализираме”. Да ви кажа честно, тази тема ни беше симпатична, колегите бяха екзотични с тези си идеи.
Днес обаче виждаме законопроект, внесен от правителството. Днес виждаме законопроект, зад който стои партия ГЕРБ. И това е първият случай, в който, за съжаление, партия ГЕРБ застава зад една такава цел – национализация. Не си мислете, че това ще остане без последствия и ще трае „ден до пладне”. Това означава, че всеки един голям инвеститор преди да дойде в България ще се замисли: там не са ли онези момчета, дето вземат частни фондове и с тях правят каквото решат?
Колеги, не казвам че няма проблеми с частните и професионалните пенсионни фондове, напротив – има проблеми. Те се решават чрез глоби, допълнително регулиране, промяна в законите, всякакви санкции и мерки са допустими.
Можехте и все още можем, вместо национализация, да променим режима на тяхната работа. Ако са допуснали злоупотреби – да бъдат глобени, да се приемат всички механизми за контрол върху тях. Не допускайте България да се впише в много малък списък от страни по света, те дори не са европейски. Много малък списък от страни, които правят национализация. Това напомня за периода след 1944 г. Тогава пак не го наричаха национализация, пак имаше друго име и пак винаги е в полза на народа, между другото. Няма хора, които правят национализация и да не обясняват, че това е в полза на народа. Винаги се обяснява, че е в полза на народа.
Колеги, днес всеки един народен представител ще има да натиска няколко бутона, само че днес не е формален акт. Всеки от вас носи индивидуална отговорност. Призовавам ви да не правим тази грешка.
Искам да ви кажа нещо, което трябва да имате предвид.
Преди да се занимавам с политика, доста години участвах в международни изследвания за икономическа свобода. Тези изследвания започват с един принцип – всяко едно такова изследване започва с един принцип – права на собственост. За да можем да говорим, че една страна е свободна, за да можем да говорим, че в една страна има пазарно стопанство, правата на собственост трябва да се спазват. Това е първият принцип, от който се започва въобще, за да говорим за сравнение на страните по икономическа свобода. Ако този текст бъде гласуван и, забележете, принудително бъдат прехвърлени сметки на индивидуални, отделни лица към държавната пенсионна система, България буквално ще се издъни по този критерий. В международните класации България веднага ще падне много по-надолу, веднага ще стане това. Това означава, че доверието в нас ще намалее.
Кризата има и своите положителни страни. В криза виждаш какви са хората наистина, виждаш партиите какво мислят и какво наистина правят. Когато не достигат парите едни партии, едни страни или държави намаляват разходите – това е дясната политика. Така може да познаете десните партии и дясната политика.
Други в криза започват да увеличават данъците и да правят национализация – това са типично левите партии. Отново типично левите партии. Няма да се учудя, ако днес от БСП станат и ви подкрепят. Типично лява идеология. И те през годините обичаха да предлагат да национализират разни работи.

Колеги, нека сега вместо да се правят такива груби грешки с тежки последствия, да видим какви са правилните решения – специално на частните пенсионни фондове. Дайте възможност на хората, които имат пари там в индивидуални сметки, те да решават.
Ако някой иска да си прехвърли сметката от частния фонд към държавната система, лицето само да вземе това решение. Ако са толкова лоши частните фондове, хората сами ще вземат това решение. Това вече не е национализация. Давате право на избор на лицата – те да решават. Като е толкова лошо, сами ще кажат: „Всички искаме при Тотю Младенов. Всички искаме в НОИ.”, и ще си отидат от частните пенсионни фондове. Това вече е интелигентно пазарно решение.
Ако вие сте прави, хората ще постъпят така, както ги съветвате. Вие не казвате това, вие казвате друго: „Няма да оставим хората да решават, а ние – ГЕРБ и „Атака”, със закон ще вземат тези индивидуални сметки и ще ги пренесат в НОИ с административна принуда, със закон.” Това вече е типичен случай на национализация.
Какво трябваше да се направи, вместо да се правят всички тези грешки? Няколко стъпки, за които ние постоянно приказваме – от създаването на 41-то Народно събрание, и много преди това, но по същество.
На първо място, да се въведат стимули за доброволно увеличаване на пенсионната възраст. Да направим така, хората, които сами решават да работят допълнително, да имат много сериозни стимули. То и сега го има, но да бъдат много сериозни стимули, да работят повече, да получат по-висока пенсия. Ето ви пазарен механизъм, демократичен механизъм за увеличаване на пенсионната възраст, така че и хората да са доволни, и вие да сте доволни, и ние да сме доволни. Ето, така може да се направи – много интелигентно решение.
Другото, което предлагам, крайно време е държавните служители да започнат да си плащат осигуровките. Това е една голяма несправедливост, която изкривява цялата система. Това трябваше да стане с цялостната административна реформа – да се намалят разходите, да се оптимизират структури и тогава можеше да се увеличат заплатите на тези, които остават и които реално имат много работа – те да си плащат осигуровките.
В момента какво се получава? Огромна част от българското общество – хората си плащат сами осигурителните вноски, но има голяма група, на които плаща държавата. Това е несправедливо и трябваше да бъде променено, и трябва да бъде променено. Този голям вътрешен порок на системата с тези мерки, които предприемате днес, няма да бъде решен.
Големият въпрос, който трябва да си зададете, е: тези предложения днес в Кодекса за социално осигуряване решават ли проблемите на пенсионната система? Отговорът е следният. Не ги решават. Не ги решават! Догодина пак ще се съберем, пак ще има предложения за пенсионната система, пак ще има голям дефицит и пак ще сме точно там, откъдето сме тръгнали днес, само че в по-лоша ситуация – от гледна точка на това, че тръгнете ли да правите национализация, ще паднат инвестициите в България, което ще носи по-ниска заетост, а българската пенсионна система се крепи на следното нещо. Хората, които в момента работят, плащат пенсиите на сегашните пенсионери.
Всяка мярка, която намалява инвестиционната привлекателност на България, веднага директно удря българската пенсионна система. Никой от вас не трябва да се лъже в това нещо. Защо не въведем този принцип на справедливост? Всички да си плащат осигуровките, всички трябва да бъдат равни пред закона. Защо има определена група лица, на които държавата да им плаща осигуровките? Това, разбира се, да бъде направено заедно с цялостна административна реформа, за която ние настояваме.
Защо не стигат парите в бюджета? Има нещо друго, което искам да ви кажа – не е важен само дефицитът на НОИ, важно е, че целият бюджет е на консолидирана основа на дефицит, оттам идва големият проблем. Няма откъде да се вземат пари, които да покрият вътрешни дефицити, защото, колеги, спирайки реформите, по този начин вие оставихте и дори увеличихте ефективните разходи.
Ние от СДС тази седмица ви дадохме много ясен пример – Агенция „Пътна инфраструктура”, която по наши данни, които проверяваме и сме ги дали на министър Плевнелиев да ни върне отговор, имали бюджет за допълнителни възнаграждения за персонала за 2010 г. – 1 милион?! Пък до момента получихме данни, които проверяваме – похарчили 2 милиона и половина. Ето, затова не ви стигат парите! Там трябва да бъдат реформите, а не национализация. Тази ефективност трябва да бъде подобрена, тази административна реформа трябва да бъде направена, а не да тръгнете да национализирате. Така не решавате нито един проблем, само създавате много нови проблеми.
Господин председател, искам удължаване на времето за изказвания от името на Синята коалиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Моля да удължите времето на парламентарната група.
Мартин Димитров: Колеги, призовавам ви да бъдете разумни и отговорни.
Накрая искам да ви кажа едно нещо. Партиите са нещо задължително, но гласувайки днес, всеки от вас ще носи индивидуална отговорност и ще дойде моментът, когато ще го питат хората: „Защо натисна този бутон?”, така че замислете се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте, господин Тагарински.
Марио Тагарински (независим): Уважаеми господин председателю! Уважаеми господин Димитров, донякъде Ви разбирам. Вие сте млад човек и може би не помните някои събития, които се случиха в зората на демокрацията и малко преди това, а по-точно как и по какъв начин се създадоха тези фондове и по-рано – как беше ограбен пенсионният фонд на всички нас, защото аз също съм се трудил съвсем съзнателно, моята съпруга, моите родители, в тези... (Реплика от КБ.)
Ако обичате, ако искате да кажете нещо, след това тук, от трибуната.
Да започнем първо оттам – Вие може би не помните тези неща. Станал сте голям радетел на пазарната икономика, но проблемът, пред който сме изправени сега, в наши дни, е свързан с това: къде отидоха парите от пенсионните фондове?
След това, в периода на прехода бяха създадени тези доброволни осигурителни фондове и други такива структури, които по един или друг начин, всеки който е запознат – попитайте Вашите по-възрастни колеги, те ще Ви обяснят как се създадоха, от кой се създадоха и по какъв начин.
По този начин да призовавате към нашата съвест, първо, поогледайте се малко, прочетете, поинтересувайте се и тогава ни призовавайте как да гласуваме и какво да правим.
Освен това в криза има доста нетрадиционни мерки, които се взеха от най-високо развитите индустриални държави – капиталистически. Имаше одържавяване и то на сериозни финансови институции. Най-важният интерес е да се защити интересът на нашите избиратели – на гражданите на Република България.
Много Ви моля, друг път, когато вземате думата, не говорете просто като един синтетичен икономист, а вижте малко и предисторията на нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Дуплика? Не желаете.
Господин Младенов, поискахте думата – заповядайте.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, аз искам да кажа, че в разстояние на една година правителството с широка дискусия в цялото общество, със социалните партньори, с неправителствения сектор, с бизнеса, с браншовите структури на синдикатите действително успяхме да намерим баланса, в който да направим продължение на промените, които бяха направени 2000 г. в пенсионната система, да й дадем една визия до 2035 г., да направим системата устойчива и тя да дава възможност да плаща адекватни пенсии.
Аз мисля, че усилията през тази една година си заслужаваха по две причини.
Първо, защото в тези дебати хората си повишиха осигурителната култура, което е изключително важно.
На второ място, с подписаното национално споразумение между правителството, синдикатите, работодателите и включването и на частните пенсионни фондове се дава допълнителна гаранция, че тези промени, които се предлагат от правителството, и се надявам, че ще бъдат приети в парламента, ще дадат действително тази гаранция за устойчивост на пенсионната система.
На следващо място, господин Димитров, аз Ви предлагам, преди да говорите за национализация да се запознаете внимателно с видовете социално осигуряване, които съществуват в България – да направите разлика между държавното обществено осигуряване, универсалните пенсионни фондове, които са за родените след 1959 г., за професионалните пенсионни фондове, които единствено и само изплащат ранното пенсиониране, като основна пенсия и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Ако Вие направите това разграничение във видовете социално осигуряване, никога повече няма да говорите за национализация.
На трето място, искам да Ви уверя, че самите частни пенсионни фондове предложиха този вариант. Защо? Защото, ако те от 1 януари започнат да плащат ранното пенсиониране на работещите І и ІІ категория труд, самите те казаха, че в следващите четири години ще бъдат затруднени да плащат тези пенсии, тъй като там няма достатъчно натрупани средства в партидите на хората. Именно те предложиха за хората, които им предстои да се пенсионират І и ІІ категория труд в следващите четири години, да прехвърлят парите в Националния осигурителен институт, вноските да отиват там. И само за тези хора, НОИ така или иначе плаща пенсии, да продължи да плаща пенсиите, а от 1 януари 2015 г. професионалните пенсионни фондове да плащат ранното пенсиониране. Това го предложиха самите фондове. В текстовете, които сме разписали, има пълна гаранция за хората и за фондовете. Това искам да кажа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
За изказване са записани народните представители господин Адемов и госпожа Масларова.
Господин Адемов, заповядайте за изказване.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин министър, уважаеми гости! На нашето внимание е поставен дългоочакваният Проект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
Искам да се върна малко назад във времето, за да припомня на тези, които не знаят, че в края на 1999 г. беше приет Кодексът за задължително обществено осигуряване. През 2003 г. материята свързана със социалното осигуряване беше кодифицирана и беше приет Кодексът за социално осигуряване. Оттогава досега са направени 79, това е 80-та поправка, като имаме предвид и промените, които се предвиждат в бюджета на държавното обществено осигуряване, а за състава на това Народно събрание това е 12-та поправка на Кодекса за социално осигуряване, което означава, че материята свързана със социалното осигуряване е изключително динамична. Следва да си отговорим при разглеждането на този законопроект на един от най-важните въпроси: за реформа ли става въпрос или за нещо друго?
Уважаеми колеги, реформа означава нова структура. Реформа означава трансформация, промяна на нещо чрез промяна на структурата. В така наречената Национална програма за реформи 2010-2013 г. с решение на Министерския съвет вие сте приели във връзка с изпълнение на Стратегия „Европа 2020”, че това е пенсионна реформа и реформа на социалното осигуряване. В Националното споразумение, което всъщност е основа на този проект е казано, че това е нова стратегия за финансова стабилизация на държавното обществено осигуряване и усъвършенстване на пенсионното законодателство.
Защо обръщам внимание на това терминологично уточняване? Защото това уточняване минава през оценка на това, което е направено от предишни състави на Народното събрание и от предишни правителства. Защото в момента става въпрос за продължаване и усъвършенстване на това, което е направено през годините. Изобщо не става въпрос за никаква реформа, уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър!
На следващо място, искам да кажа няколко думи за начина по който беше постигнато споразумението, което пак повтарям, е в основната на предложения законопроект.
След 13 кръгли маси, както Вие заявихте господин министър, с участието на над 2000 български граждани, се стигна до постигане на един крехък институционален консенсус между социалните партньори и правителството.
Уважаеми колеги, този консенсус беше постигнат с много компромиси от всички страни. Това трябва да е ясно на всички, без обаче да е ясна цената на този компромис! Защото компромиси направиха и работодателите, компромиси направиха и синдикатите, и пенсионните дружества, разбира се, тук не изключвам и Министерството на труда и социалната политика. Този формат, в който беше постигнат институционалният консенсус, пак повтарям, е между социалните партньори и правителството.
Националният съвет за тристранно сътрудничество, както е записано в Кодекса на труда, е консултативен съвещателен орган и той не може да носи цялата отговорност за това, което се предлага.
За съжаление, уважаеми колеги, убягна ви политическият консенсус, който е гарант за устойчивите решения в тази сфера. Този проект се подкрепя единствено и само от парламентарните групи на ГЕРБ и на „Атака”.
Искам да кажа няколко думи за наследството, защото, то много се споменава при обсъждането на всички тези въпроси.
Фактът, че две правителства, включително и това, всъщност това е третото правителство, не смениха тристълбовия модел на социално осигуряване в България означава, че този модел е достатъчно жизнен. Той е оценен от Световната банка, той е оценен от Американската агенция за възстановяване и развитие, от Европейската комисия, от Международната организация на труда. През 2007 и 2008 г. дойдоха тези оценки, които ни дават основание, като участници в изграждането на този модел, да се чувстваме удовлетворени от това, което сме направили.
Искам да кажа и няколко думи по отношение на така наречения дефицит.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Вие говорите непрекъснато, че сте заварили дефицит от 2 млрд. лв. Ако погледнете отчета за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. на консолидирана основа, този дефицит е 1 млрд. 456 млн. Така е записано във вашите отчети. За 2009 г. този дефицит е 1,5 млрд. лв., с превишение само на 1% на предвидените разходи. Това пише в отчета на бюджета на ДОО за 2009 г.
Уважаеми колеги, само за сравнение искам да ви кажа, че този дефицит е натрупан в продължение на 10 години. Започва от 2000 г. с дефицит от 90 милиона и стига до тези милиард и половина, ако щете ги наречете и 2 милиарда във фонд „Пенсии”, дефицит. Той е натрупан за 10 години. За сравнение: в бюджета за 2011 г. вие предвиждате дефицит от тези същите 2 милиарда, само в рамките на една година, тоест от една страна, говорим за дефицит натрупан за 10 години, а сега говорим за един дефицит, който се предвижда само в рамките на един бюджет. Когато говорим по тези въпроси, трябва да сме достатъчно коректни.
На следващо място, уважаеми колеги, всички мерки през последните години, които се вземаха на входа на системата, бяха горещо приветствани и подкрепяни както от политически сили достатъчно на брой в българските парламенти, така и от работодателите, защото ставаше въпрос само и единствено за намаляване на осигурителните вноски.
С тази мярка и с другата мярка щедрите решения на изхода на системата, които бяха подкрепяни от синдикатите, за разлика от работодателите, които не подкрепяха тези мерки, се създадоха условия за асиметрия между входа и изхода на системата. И сега трябва да решаваме всички тези проблеми заедно.
Колеги, когато говорим за тези решения, не трябва да забравяме, господин министър – и Вие, и аз, и колегите, които са тук в тази зала, гости на днешното заседание, – са част от тези решения. Народното събрание, Надзорният съвет са вземали тези решения. Ние сме ги оценявали като добри решения, защото гонихме онази прословута триада от 10% лични данъци, 10% корпоративен данък и 10% вноски за фонд „Пенсии”.
С тази триада ние направихме възможно 24 милиарда инвестиции да влязат в продължение на четири години. Естествено обаче има и друга страна, за която ще стане въпрос малко по-нататък.
Уважаеми колеги, трябва с ръка на сърцето да си признаем, че през тези 20 години на преход ние принесохме в жертва осигурителната система. Принесохме я в жертва, защото се опитвахме да решим с нея като универсален инструмент всички проблеми на прехода. Опитвахме се да решим проблемите, свързани с реформиране на секторните политики, с тяхното модернизиране. Искахме да реформираме системите на Министерството на отбраната, да подпомогнем реформите в МВР, да подпомогнем реформите в земеделието, в рудодобива, да не изброявам всички отрасли. Искахме да подобрим конкурентоспособността на българския бизнес, да го подготвим за членство в Европейския съюз.
С въпросите на ранното пенсиониране на категорийните работници отново подпомагахме развитието на икономиката. Стартирахме с осигурителни вноски от 32%, през годините ги намалихме с 14%, пак в името на тези мерки.
Между другото разчитаме много, и правилно разчитаме на актюерските разчети, но не трябва да забравяме, че те са индикатор за общите тенденции на приходи и разходи. Те няма как да предвидят, освен това, което много коректно предвиждат – пазара на труда и промените в него, доходи, заетост и т.н., но те няма как да предвидят икономическите кризи. Точно икономическата криза изненада тези, които правеха разчетите тогава. Аз имам много големи съмнения да не би това да се случи, не дай си Боже, със следващите решения, защото това ще строи по един недопустим начин това, което трябва да се случи по-нататък.
Аз искам да обърна внимание на това, което ни препоръча Европейската комисия. Уважаеми колеги, на съвещанието в Лаахен през м. април 2010 г., господин министър, бяха приети три приоритета и единадесет цели от гледна точка на повишаване на социалната защита и сигурност на европейските граждани. Препоръките там към страните членки са в няколко посоки. На първо място, финансова устойчивост на пенсионните системи в краткосрочен и в дългосрочен план. На следващо място, адекватност на получаваните пенсии. На трето място, модернизиране на пенсионните системи.
Искам обаче да се върна и към конкретния проект и да кажа няколко думи какво ни предлага Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Доброто в този проект е, че се предлагат дълги хоризонтни решения – срокът е 25 години. Такива трябва да бъдат решенията в социалната сфера. Но тук, разбира се, има допускане и рискове, за които стана въпрос преди малко и, не дай си Боже, да бъде нарушен таймингът, предвиден в така предложения модел.
Уважаеми колеги, от 1 януари 2011 г. отпада точковата система, омразна на всички от 10 години. Но отпадането на точковата система създава един много сериозен проблем. Тя даваше възможност за гъвкави решения. Тя даваше възможност при наличие на възраст, например 65 г. за мъжете и 35 г. осигурителен стаж и общ сбор от 100 точки, да може да се пенсионират българските граждани. Сега са необходими две кумулативни условия. Едното условие е възраст – 63 г. за мъжете, другото условие е 37 години осигурителен стаж. За жените респективно са 60 години и 34 години осигурителен стаж, 94 години сбор. Какво трябва да направят сега тези хора, които според някои данни са около 10 хил. души? Те трябва да се пенсионират, ако отговарят на условията, и те отговарят. Ако се пенсионират, трябва да го направят в срок от един месец – до края на годината. (Реплика от залата.) Не могат, господин професор, защото по Кодекса на труда трябва да имат предизвестие, трябва да се прекрати трудовият договор, трябва да се съберат документи и т.н.
На следващо място, има възможност за откупуване на стажа, само че вие предлагате сега да се извършва чрез еднократно заплащане, а няма възможност за разсрочване, както беше преди. Ще трябва да извадите от джоба си 5000 лв., за да можете да решите този въпрос, ако става въпрос за 5 години.
Предлага се увеличаването на осигурителния стаж с по четири месеца за трета категория, в това число и за държавните служители от МВР, Министерството на отбраната и др. Обърнете внимание, колеги, на тази дата – 1 януари 2012 г. Тази дата не е случайно избрана. Синдикатите в началото предлагаха датата 2015 г., актюерите ни убеждаваха, че към 2025 г. ще настъпи онзи демографски взрив, който трябва да бъде покрит с решенията, които се вземат сега. След това дойде Международният валутен фонд и министърът на финансите каза – 1 януари 2011 г. Вие се спряхте на датата 1 януари 2012 г. за увеличаване на стажа. Случайна ли е тази дата или не, уважаеми дами и господа? Тя по един деликатен начин е позиционирана след местните и президентските избори. Това създава усещането, че под предлог за грижа към следващото поколение вие с инструмента на социалното законодателство си осигурявате предизборен комфорт и спокойствие. Това е политическият прочит на тази дата 1 януари 2012 г. и няма как да избягате от това решение.
В рамките на вашия мандат, уважаеми колеги, вие увеличавате осигурителния стаж през 2012 г. с четири месеца, през 2013 г. – с още четири месеца, а времето за увеличаване на този осигурителен стаж е девет години. Тоест само в две от годините вие предлагате мерките, а всички останали най-непопулярни мерки прехвърляте на следващи правителства. Например вие предвиждате увеличаване на възрастта от 2015 г. за категорийните работници, увеличаване на общата възраст за трета категория от 2021 г., падането на тавана от 2014 г.
Уважаеми колеги, призовавам ви още веднъж – признайте, че използвате осигурителното законодателство за решаване на тяснополитически проблем на Политическа партия ГЕРБ, за да осигурите спокойствие и комфорт преди местните избори.
При липсваща политика по доходите, уважаеми дами и господа, не се предлага никакво осъвременяване на пенсиите. Няма и идея за добавки, няма и идея за инфлация. Стига се чак, до далечната 2017 г., когато след увеличение на осигурителните вноски с 2% ще се увеличи тежестта на година-стаж от 1,1 на 1,2%. Това струва, ако не се лъжа, някъде между 600-700 милиона.
Уважаеми колеги, в края на 2016 г. предвиждате дефицитът в държавното обществено осигуряване да бъде ликвидиран и изведнъж залагате един нов дефицит, който, пак повтарям, е от порядъка на 600 милиона и по някакъв начин трябва да бъде покрит.
Уважаеми колеги, ще кажа няколко думи за ранното пенсиониране. Ние от нашата парламентарна група подкрепяме удължаването на срока до 31 декември 2014 г. Няма как обаче да подкрепим прехвърлянето на сметките от индивидуалните партиди на жените, родени между 1955 и 1959 г., и на мъжете – между 1952 и 1959 г., във фонд „Пенсии”. Нали, уважаеми господин министър, колеги, във фонд „Пенсии” трябваше да се структурира един фонд за ранно пенсиониране, за да не влизат индивидуалните партиди в общия кюп на фонд „Пенсии”, за да може да се отчете индивидуалният принос на тези, които са внасяли различни вноски? Ако това е направено, аз ще оттегля думите си, но не го виждам в проекта.
Ще кажа няколко думи за § 28, който въвежда нов начин за преизчисляване на годините осигурителен стаж при различните категории. Предлага се решение, което ще доведе при всички положения до намаляване размера на отпуснатите пенсии. Защото преизчисляване размерът на пенсиите, особено за работниците под земята, за тези от летателния състав, водолази, участници в мисии, където размерът се изчислява в съотношение 1:3, сега се предлага съотношение 3:5. Това при всички положения ще намали размерът на новоотпуснатите пенсии за категорийните работници, които се пенсионират рано.
Отменя се добавката към пенсиите на лицата, навършили 75 г. Уважаеми колеги, с тази отмяна, която не отива и в социалното подпомагане за разлика от социалните инвалидни пенсии и социалните пенсии за старост, тук има един голям проблем и той трябва да бъде решен, надявам се, през следващата година. При социалните инвалидни пенсии, прехвърляйки ги в системата на социалното подпомагане, трябва да има подоходен критерий. Желанието на хората с увреждания е те да се изплащат по реда на Закона за интеграцията на хората с увреждания, където няма подоходен критерий, за да не се загубят права.
Ще кажа няколко думи за промяна на режима на краткосрочните обезщетения. Уважаеми колеги, увеличава се периодът, от който се изчислява паричното обезщетение за временна нетрудоспособност. За да получите болничен лист сега, е необходимо да имате шест месеца осигурителен стаж. Доходът, който се изчисляваше с антикризисните мерки, ние го свалихме за първите три дни по 70%, сега какво предлагате? Вместо да се върнем шест месеца назад, за да изчислим размера на обезщетението, предлагате дванадесет месеца. Другите мерки бяха за осемнадесет месеца, а тази мярка – за дванадесет месеца. Не знам да има някаква логика.
На следващо място – какво предлагаме ние?
Предлагаме увеличаването на осигурителния стаж да започне от 2015 г.
Подкрепяме прехвърлянето към социалното подпомагане на социалните инвалидни пенсии и на социалните пенсии за старост. Подкрепяме удължаването на срока за ранното пенсиониране до 31 декември 2014 г.
Подкрепяме таванът на пенсиите да падне от 2011 г., както беше заложено в по-ранния вариант.
Подкрепяме ежегодна индексация на пенсиите от 1 юли с ръста на инфлацията. Знаем, че няма как да стане индексиране по условията на Златното швейцарско правило в условия на криза. Нека поне, както правеха други правителства преди години, ръстът на инфлацията да бъде покрит, за да не наблюдаваме което се случва в момента – намаляване на разполагаемите, на заместващите доходи от труд.
На следващо място, предлагаме разработване на нова стратегия за увеличаване на приходите от Сребърния фонд, така че доходността му към 2030 г. да бъде адекватна, разбира се, при съблюдаване на съотношението между риск и доходност, защото това е изключително важно при публичните системи.
Уважаеми колеги, Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да подкрепи този законопроект.
Според нас, първо, той не подобрява по никакъв начин социалната защита и социалната сигурност на българските граждани в краткосрочен и средносрочен план. Той не гарантира увеличаването на размера на пенсиите в краткосрочен план. Вие сте заявили в средносрочната фискална програма на правителството, на Министерството на финансите от 2011 до 2013 г., че не предвиждате увеличаването на размера на пенсиите, не предвиждате осъвременяването на пенсиите.
На следващо място, според нас няма да постигнете това, което сте си поставили като основна цел – финансовата стабилизация, особено в дългосрочен план. Няма да постигнете и това, за което говорих преди малко – вие прехвърляте отговорностите към следващите правителства, уважаеми дами и господа. Този проект създава единствено и само предизборен комфорт и спокойствие за сметка на някои от осигурителните права на българските граждани. Затова нашата парламентарна група няма да подкрепи този проект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма.
Господин министър, заповядайте за изказване.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати! Искам да кажа само три неща, свързани с изказването на д-р Адемов.
Първо, д-р Адемов, прави Ви чест, че признахте, че през последните 10 години само са трупани дефицити в осигурителната система. Това е разликата с това, което правим в момента.
Ще ви прочета за промените, които предвиждаме в Кодекса за социално осигуряване. При дефицит в момента над 2 млрд. лв. в осигурителната система се предвижда: 2011 г. този дефицит да бъде 1 млрд. 431 млн. лв., 2012 г. – 1 млрд. лв., 2013 г. – 764 млн. лв., 2014 г. – 448 млн. лв., 2015 г. – 163 млн. лв., 2016 г. – 30 млн. лв., и 2017 г. – 147 млн. лв. плюс. Това е разликата между правеното през последните 10 години – непрекъснато да се трупат дефицити в осигурителната система заради популистки решения, и това, което правим ние и казах преди малко.
Второ, д-р Адемов, не плашете хората! На практика увеличаването на осигурителния стаж започва от 1 януари 2012 г. Не призовавайте от трибуната на Народното събрание хората да се пенсионират до края на тази година, защото не прави чест на системата и по този начин не помагате на никой!
Искам да успокоя всички български граждани. Реформата стартира с увеличаването на осигурителния стаж от 1 януари 2012 г. Нека всички да бъдат спокойни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Госпожо Масларова, заповядайте за изказване.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаема госпожо Митрева! Предполагам, че всички ще се съгласим с едно – когато се обсъждат проблеми, свързани с пенсионната система, винаги дебатите са много разгорещени, винаги има много тези „за” и „против”, и винаги има една голяма група от несъгласни хора и една друга група съгласни хора да се правят каквито и да е промени в пенсионната система.
Истина е и споменатото от говорилите преди мен, че през почти целия последен преход от 2000 г. насам до момента всички финансови и икономически министри са се стремели да решават част от икономическите проблеми за сметка на осигурителната система. Сигурна съм, че колегите, които сега работят в Министерството на труда и социалната политика и в Националния осигурителен институт, са наясно с всички тези спорове, дебати „за” и „против” и, в крайна сметка, какви конкретни решения са вземани.
Уважаеми колеги, на мен лично ми се струва, че така наречената реформа в пенсионната система е едно твърде амбициозно заглавие. В никакъв случай не мога да се съглася, че има консенсус. Къде и от колко хора е постигнат този консенсус?!
Министърът преди малко каза, че хората са се ограмотили. Убедена съм, че там, където са се провеждали кръглите маси, хората са достатъчно грамотни. Държа да ви кажа, че българските граждани са много грамотни, когато става въпрос за техните осигурителни права и това, което ще получат. Специално аз имам стотици писма, в които има толкова перфектни разчети, че действително мога да ги предоставя като учебно помагало. Хората следят абсолютно всичко.
Явно с предлаганите в момента промени под абревиатурата „Реформа в пенсионната система” ние ще трябва допълнително да ходим и разясняваме за какво става реч, не да плашим, а просто всеки да знае какво се случва.
Изкушена съм да кажа няколко думи за следното. Когато се прави реформа, освен дългия хоризонт, който тук е 2025-2035 г., трябва много внимателно да се следи за двете части на баланса – приходната и разходната част. Когато е ставало дума за приходната част, сме гледали как да орежем разходната част – общо взето, такава е била политиката и в момента се постъпва по абсолютно същия начин.
Не бих се съгласила и с някои от твърденията на министъра, че видите ли, онези са вдигали пенсиите без да повишават доходите. Искам да кажа, че когато са правени стъпки за повишаване на пенсиите, първо, са разкрити над 380 хиляди нови работни места. Искам да видя в тази пенсионна реформа, която се обсъжда, каква е структурата на заетите, какъв ще бъде темпът на нарастване на заетите в страната! Каква ще е освен това тяхната образователна структура? Към 2017-2020 г. се очертава на пазара на труда да има не намаляване, а да има увеличаване на хората с ниско образование. Ние не можем да не си даваме сметка за това. Към 2013 г. в приходната част – това е процент от доходите, до 2013 г. се замразяват доходите, колкото и тази дума да е забранена. Колко ще са заетите? От тях колко ще са висококвалифицирани специалисти? Колко от тях ще бъдат с високи заплати, за да могат да внасят повече в системата, макар да увеличаваме с 1,8% осигурителната вноска.
Нещо друго – в приходната част. Извинете ме, съгласна съм изцяло с десницата: нека да правим реформи, но реформи на базата на стимули, а не на непрекъснато ограничаване и санкциониране на гражданите.
Ще кажа няколко направени неща, които се надявам вие да продължите в една бъдеща реформа или поне да ги коментираме. Много често се случва така: внася се законопроект и още на първо четене се казва: „Ние се договорихме между първо и второ четене да правим промени”. Има разлика между договорките и това, което е внесено, не е едно и също!
Искам да кажа неща, свързани с пенсионната система, които не са без значение. Истина ли е, че направихме всичко необходимо, да откъснем минималната пенсия за трудов стаж и възраст от социалната пенсия? Истина е, направихме го. Истина ли е, че направихме, създадохме Сребърния фонд, колкото и трудно да функционира? Да, правим го за първи път, факт е. Истина ли е, че направихме първата крачка да стимулираме хората да работят по-дълго на пазара на труда? Беше един процент след навършване на съответната възраст, стана 1,5%, стана 3%. Доктор Адемов е тук, госпожа Митрева също е тук. Спомняте си, че имаше внесен проект да стане 5%, но ние го спряхме през последната 2009 г. – да стимулираме хората, които имат работа, които могат да работят, които са в кондиция да работят по-дълго време.
Истина ли е, че бонусирахме всяка година трудов стаж от 1% на 1,1%? Вие предлагате от 2017 г. да стане 1,2%. Ние имахме разчети 2011 г. да стане 1,2%, а 2015 г. да стане 1,5%.
Господин Младенов, тези разчети са правени на базата на това, че пенсиите се увеличиха средно с 80%, но с толкова се увеличиха и доходите. Ние не сме увеличавали пенсиите без да увеличаваме и доходите. Нека да бъдем справедливи! Хората в залата, които работят в тази система, знаят много добре как сме минавали през различни перипетии. Да, вярно е, намалиха се осигурителните вноски, но се създадоха близо 400 хил. работни места, заплатите се увеличиха близо с 80%, държавата влезе като осигурител и това даде възможност да се погледне с едно око към хората в пенсионна възраст, тоест към разходната част. Сега дори и младите хора поставят въпроса: „Какво ще се случи с пенсионната система” и искат да правят кръгли маси, за да обсъждат тези въпроси.
Доктор Адемов спомена, а Вие казахте: „Не плашете хората”. Какво значи: „Не плашете”? От 1 януари 2011 г. която жена няма 34 години трудов стаж и мъж 37 години трудов стаж, а имат 60 или 63 години, не могат да се пенсионират – това е факт и хората трябва да го знаят. Това са неща, които така предложената система създава. Съгласете се, това са хора, стигнали до края на своя трудов път и изведнъж се оказва, че не могат да се пенсионират!
Не мога да приема доста неща, предвидени в законопроекта. Ограничава се стажът, не се включват хората от програмите „От социални помощи – към осигуряване на заетост” и „В подкрепа на майчинството”. Защо?! Как може хора, които работят по една програма, това да не им се отчита?! Тук става двойно тълкуване на позициите на хората в различни програми.
Вече беше казано за предизборни обещания, които не са без значение за хората. Ако говорим за пенсии, средната пенсия е под 300 лв., там дори 10-20-30 лв. са пари и то – много пари. Когато предишния път обсъждахме бюджета, говорихме за потребителската кошница на хората в пенсионна възраст.
Не мога да приема: веднъж обещахте, че за хората над 75 години ще има съответна добавка, сега такава добавка няма да има. Тя щеше да бъде диференцирана съобразно размера на пенсиите, което е добре, щеше да бъде от 1 юли т.г., сега това отпада.
Искам да кажа и още нещо за принципа на равнопоставеност. Той се поставя на основата на плавна приватизация на българската пенсионна система. Това е факт. От 2017 г. вноските в универсалния пенсионен фонд се увеличават от 5 на 7%. Това ще доведе не само до повече приходи в пенсионните дружества, но и до намаляване на разходите в солидарния стълб. Всички ние разбираме това. Причината е чл. 127 от Кодекса, според който индивидуалният коефициент на лицата, които получават право на пенсия по държавното обществено осигуряване, и осигурените в универсалния пенсионен фонд, се намалява със съотношението между вноската в универсалния пенсионен фонд и вноската във фонд „Пенсии”. Излиза, че пенсията от държавното обществено осигуряване на първите пенсионери, осигурени в универсалния пенсионен фонд, ще трябва да се намали – поне така сочат първоначално разчетите.
Искам да кажа още нещо, което мен лично доста ме притеснява. Предложението е лица, които работят при един или повече работодатели за не повече от 5 дни или 40 часа месечно при всеки работодател, да не се осигуряват за безработица. Това е пореден пример за въвеждане на разпоредби с различни стандарти.
Разбира се, между първо и второ четене много от нещата ще бъдат казани и дискутирани.
Естествено, не можем да се съгласим и със следното. Предполагам, че заради затруднения контрол в Националния осигурителен институт сега изведнъж се увеличават сроковете, за които ще се изплащат обезщетения при временна нетрудоспособност, от 6 на 12 месеца. Няма да коментирам тези неща, тъй като бяха коментирани, но при всички случаи те са изключително важни.
Ще спра вашето внимание върху едно от предложенията, което много сполучливо мой колега нарече „бисер” – издаващ абсолютното нежелание да се спазват разпоредбите на Конституцията на страната – правото на социално осигуряване и закрила срещу безработица. За какво става въпрос? Обезщетението за безработица се прекратява, ако лицето получава обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование. В тези случаи са дължими обезщетения, които варират минимум между един месец по Кодекса на труда и до дванадесет месеца по другия закон. Тези обезщетения нямат нищо общо с обезщетенията за безработица. Обезщетенията по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование са обезщетения, при които работодателят компенсира работника или служителя за факта, че поради невъзможност да му се осигури работно място, той еднолично го е лишил от правото му на труд. Тук всъщност се прави една гимнастика – извинявам се за израза, с която още малко се свиват необходимите разходи.
Отнема се обезщетението за дълготрайна безработица с мотива, че то противоречи на философията на реформата. Колеги, нали разбираме, че дълготрайно безработни в период на криза са хората в предпенсионна възраст, които трудно могат да сменят професията си и трудно могат да се квалифицират или преквалифицират?!
Предполагам, няма да ви изненада факта, че Парламентарната група на Коалиция за България няма да подкрепи този законопроект, наречен реформа в пенсионното осигуряване.
Ние продължаваме да настояваме, че много спешно всички ние тук с вас сме длъжни към образованието на нацията, как и доколко ще се развиват кадрите в страната и какъв икономически потенциал ще имаме, така че да има голям потенциал на пазара на труда и оттам – в осигурителната система. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
За изказване – господин Шопов.
Заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги народни представители! На финала сме на един маратон, който продължи повече от година при една уникална дискусия, която е образец на дискусия в гражданско общество. Сигурно всички са уморени, може би най-вече господин министъра, защото това беше сизифовски труд. И тази дискусия за първи път в една област и насока роди истинска стратегия – стратегия за 20, ако щете и за 30 години напред. Нещата, които бяха постигнати, и върху които трябва да дискутираме, са, първо, в стратегически план, за години напред, както казах – десетилетия напред. А, от друга страна, нещата, които са актуални за момента. Тези, които са стратегия, ще останат. Да даде Господ и в областта на образованието, и на отбраната, и на външната политика, и на екологията да бъдат изработени такива стратегии, каквато вече имаме в социалната сфера. Защото това не са обикновени, едни от многото поправки в Кодекса за социално осигуряване. Това е уникална и с перспектива поправка.
Другите промени са за момента. Те ще се променят – въпрос на цифри. Постигнати са 1,8 увеличение на тежестта на социалното осигуряване в проценти, което пак е положително. Защото, ако те имат предвид началото на управлението на това правителство, пак в условията на криза имаме намаление с 0,02% – нещо, което не се отбелязва от никой и което е огромен успех. В стратегически план отпада точковата система – омразната точкова система, въпреки направените тук критики. Важното е, че тя най-после отпадна. Тя тормозеше и мъчеше, и дразнеше страшно много хората. Може и сегашното положение да създава проблеми, но това е въпрос на промени оттук нататък и нагласа и напасване на нещата. Важното е, че това, което сме казвали на нашите симпатизанти още от самото начало на Четиридесетото Народно събрание, откакто „Атака” дойде на власт, че ние се борим за отпадане на точковата система, смело можем да кажем с този законопроект и с тези промени, че точковата система отпада.
Има и много други положителни моменти, но тук може би най-голямото злободневие беше дискусията за така наречените – не случайно казвам за така наречените, повтарям, потретвам – частни пенсионни фондове. И като че ли от Синята коалиция това ги интересува. Въпросът с тези промени е толкова обширен, те говореха, забелязахте, за тези така наречени частни пенсионни фондове, само за тях, само за тях. И Мартин Димитров се държеше общо взето като че ли конски мухи го бяха хапали. Беше буквално пощръклял.
И наистина от Синята коалиция това ги интересува – така наречените частни пенсионни фондове, във връзка с които се шири една всестранна и взаимна лъжа вече дълго време за това, че тези фондове били частни, че се касаело за национализация. Така, както, когато се обсъждаше въпросът за специализираните съдилища, за които Мая Манолова и Миков говореха като за извънредни съдилища и повториха тогава 21 пъти, за да внушат невярно, че това били извънредни съдилища, днеска десетки пъти се повтори думата частни пенсионни фондове и национализация. По същия начин чисто психологически да се въздейства върху слушащите, върху публиката, върху обществеността, за да се внуши някакво понятие за частност и за национализация. Какво частно има в тези пенсионни фондове не мога да разбера, защото една групичка либералстващи икономисти, за мен това са някакви политиканстващи експерти, действително и в медиите в последно време създадоха тази илюзия и затвърдиха тази лъжа за частност на тези фондове и национализация.
Тези фондове не са частни и това трябва да бъде много ясно разбрано и казано. Те бяха създадени в най-лошите и перверзни времена на либерализма в края на управлението на Иван Костовото правителство. Марио Тагарински тук загатна за нещо. Той добре знае. Мисля, че трябваше да иде по-нататък, да бъде по-конкретен и да си спомни и изложи пред публиката защо тогава бяха създадени тези фондове със закон, задължително наложени, за да може –господин Тагарински, нали така беше – едни пари, които хората и работодателите да плащат, да идат в едни точно определени хора, които да ги посрещнат. И тези пари съответно да бъдат усвоени. На всички е ясно какъв е резултатът с тези пари, тези фондове и тези хора. Те си въобразиха, че тези пари са техни, представете си каква перверзия. И започнаха да наричат фондовете частни пенсионни фондове – фондове, които са на хората. Парите са на хората. И оттук лъжата за тяхната частност и съответно се казва национализация на тези пари.
Защото тези пари бяха предоставени на тези хора уж да ги управляват, а всъщност да се облагодетелстват от тях. И тези хора си направиха и асоциация, забележете, на частните пенсионни фондове с цялото администриране, което е свързано с администрация, със секретарки, с коли. Те живеят от тях. И даряват от тях някому. Разбира се на този и на тези, които ги създадоха. Защото те са свързани. Защото това са подобни или същите хора, на които по време на същото това управление бяха предоставени хилядите български предприятия или по-точно дарени. И които те разсипаха.
И както бяха разсипани хиляди български предприятия, виждаме резултата от управлението на тези фондове, защото дори сините признават за лошото управление и заявяват, че това лошо управление можело по някакъв начин да бъде поправено, като се контролира от държавата, да бъдат налагани глоби. Това са глупости. Никой в пресата при тази истерия, която се развива от известно време дори не зададе въпроса къде са тези пари – дали са в страната, дали са в чужбина, в какво се държат, какви са книжата, в които се държат? Това са все въпроси, въпроси. Това са съществените въпроси. Другото са пълни глупости за национализация на нещо, което по принцип не е частно. И тези пари не са частни, за да бъдат национализирани.
Включително и с аналогиите за призивите за национализация, които „Атака” в миналото Народно събрание за връщане в активите на държавата и в държавния патримониум, непрекъснато прави на определени активи на държавата, които са откраднати, по отношение на които не се изпълняват приватизационните договори. Това са истинските въпроси. Не така първосигнално, не така елементарно трябва да се постави въпросът. Трябва да се постави въпросът за тези пари тук – къде работят, за кой работят, как работят, кой ги държи, какви са гаранциите за това те да работят добре? Дали тези пари не се намират в чужбина, защото и това е така, това са милиарди пари, които се намират в чужбина и работят за чужди икономики срещу ниски лихви, срещу лошо управление. Това са големите въпроси. Но явно, че за сините, които повдигат този въпрос и спекулират с него, това е опит да бъде осъществен контрол върху тези пари, които не са също обществени. Дадени по един определен друг начин да бъдат управлявани, което е неправилно и за което правителството прави опит да направи една корекция. Друг е въпросът, че в крайна сметка правителството се огъна, така че една много малка част от тях ще бъдат включени така, както трябва, във връзка с нуждите на пенсионната система.
Трябваше, господин министър, да се отиде докрай и да се направи коренно преобразование. Това беше слабост. И тази слабост беше абсолютно неоправдана предвид заплахите, които бяха направени и инсинуациите. Беше голяма врява, голям шум, голям ужас.
Когато тук се постави въпросът за това защо няма пари за пенсионната система, това е така по едни други причини, които само „Атака” назовава – това е по причина не толкова за доброто събиране на пенсионни вноски или за размера на пенсионните вноски. Тук въпросът е фундаментален. Този въпрос не е пенсионен, той не е въпрос на Социалното министерство. Този въпрос е на лошо работещата икономика изобщо, на унищожения реален сектор, на това, че на българина и на българския бизнес му е останало много малко, откъдето да се събира за пенсии. Защото в България върлуват чуждите монополи, защото добрите части от българската икономика – банките, застрахователното дело, ЕРП-тата, добрите печеливши предприятия се намират в чужди ръце. И защото в България не се генерира и не се създава печалба, продукт, пари, ресурс, който да влиза в държавната хазна. Това са истинските причини.
Преди няколко дни, когато се разглеждаше на първо четене бюджета, забелязах един въпрос, който обяснява защо няма пари за българските пенсионери, защо не влизат пари в българската пенсионна система. В деня, в който разглеждахме бюджета, по медиите се яви съобщението за продажбата на Софийска вода за сумата от 600 млн. английски лири. Значи, представете си, уважаеми народни представители, каква е печалбата от това предприятие Софийска вода, което далеч не беше толкова значимо в сравнение с големите български предприятия, които бяха харизани, които бяха потрошени, унищожени най-вече по време на правителството на Иван Костов. Така че това предприятие, което знаем кога беше продадено пак през този период от един усмихващ се перверзен мозък , ....
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Шопов, ще ви помоля да говорите по темата.
Павел Шопов: …няма да уточнявам кмет ли беше или някакъв друг. Това предприятие какви пари генерира, какви пари печели, за да бъде продадено за сумата от 600 млн. английски лири. То беше притежание на английски пенсионен фонд. Английският пенсионен фонд, който го продаде за тази сума и който всъщност генерира, събира пари и ги отправя за нуждите на английските пенсионери. Затова, че софийските пенсионери плащат тази вода на това предприятие, което беше поело ангажимент за инвестиции. Нямам думи. Вие всички разбирате за какво става дума и защо няма пари за българските пенсионери.
Тук видяхте, че от БСП и от ДПС бяха твърде меки в оценките си. Да, те заявяват, че ще гласуват против тези промени, но те признаха много от предимствата и много от добрите страни на тази голяма промяна. А тук радикалното, изказването на нож, изказването, което беше войнстващо беше от страна на Синята коалиция. Така че Синята коалиция явно влиза в тази компания на опозицията и така, както видях от изказванията, има основанието да се счита, че ще стане ведуща в опозиционното поведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Има ли реплики? Заповядайте господин Радославов.
Александър Радославов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Шопов, колеги! Аз искам да направя една реплика. Вие наименувахте досегашната точкова система като омразната точкова система. Аз си мисля, че в съзнанието на българските граждани тя ще остане може би манна небесна в сравнение с това, което се прави в момента. Защото вие сте близо 20 години общественик и смятам, че ходите из страната. Точно благодарение на тази приватизация аз споделям Вашата оценка, че там основно се разграби българската индустрия и много хора бяха принудени сами да си търсят хляба и да създават бизнес. Знаете, че дълги години в началото на прехода, даже и сега има работодатели, които не осигуряват в пълна степен своите работници. Много от хората, които трябва да се самоосигуряват, дълги години не го правеха. Така че аз се опасявам, че една част от българското население, което е в работоспособна възраст, благодарение именно на този изкривен тип капитализъм, който стана тук вече 20 г., просто няма да има достатъчно осигурителен стаж, което действително е факт.
И като отпадне тази точкова система, където се сумираше осигурителния стаж, заедно с възрастта и даваше право за пенсия, хората не на 63, а на 65, и на 67 не могат да направят нужния осигурителен стаж. Говоря за тези поколения, които бяха в активна, работоспособна възраст през първите десетина години от тези 20. Аз се страхувам, че точно тези хора ще пострадат, а те са една значителна част от българските граждани. Може би трябва да се помисли как да се прави реформата така, че не може всичко да става със задна дата. Тези хора по някакъв начин трябва да бъдат защитени, господин министър. Вие знаете, че има такива хора и те не са един и двама. Това е голямото ми лично опасение и аз затова ви правя реплика, че може би няма да е омразна. И то не благодарение на нас двамата, а на други хора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Има ли втора реплика? Няма.
Желаете ли дуплика, господин Шопов? Не.
Господин Шарков, заповядайте за процедура.
Ваньо Шарков (СК): Процедурата ми е по начина на водене, господин председател.
Моля да се спазва Правилникът за работа на Народното събрание и хора от Председателството, уважавано от всички нас, които участват в дискусията, нямат право да заемат място тук, докато не приключи дискусията. Иначе самите ние не спазваме нашия правилник. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Мисля, че това правило беше в предходния правилник, в сегашния го няма.
Ваньо Шарков: Има го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Не съм убеден. Благодаря Ви.
Господин Стойнев, заповядайте за изказване.
Драгомир Стойнев (КБ): Времето на групата ни е удължено, нали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Да.
Ще ви уведомя за оставащото време: ГЕРБ разполага с 40 мин., Коалиция за България – 11 мин., Движението за права и свободи – 3 мин. 51 сек., „Атака” – 6 мин. 46 сек., Синята коалиция – 8 мин. 38 сек., за независимите народни представители – 12 мин. 52 сек.
Заповядайте, господин Стойнев.
Драгомир Стойнев: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Първо ще започна с една неистина, която беше казана тук от независим народен представител, че едва ли не парите от пенсионните фондове отпреди прехода са изчезнали, отишли се по някакви сметки. Нека да е ясно – това е един от митовете на прехода, който въобще не е верен. Българската пенсионна система винаги е била разходно покривна и такива пари, които са изчезнали зад граница въобще няма. Това не е вярно. Ако греша, моля, господин министър, да ме опровергаете от тази трибуна.
Що се отнася до Кодекса за социално осигуряване, аз ще се присъединя, първо, към думите на господин Адемов. Коалиция за България ние наистина не смятаме, че това е голяма реформа. Това са едни промени, които многократно се правят, вие продължавате да ги правите. Още повече, че вие нито променяте тристълбовия модел, нито пък променяте функционирането на тази реформа.
Второ, относно голямата обществена подкрепа. Господин министър, обществена подкрепа на кой вариант? До момента са обсъждани 22 декларирани намерения. Вие сте провели дискусия в 13 града. Дори много по-малко от областните градове. И на база на тези дискусии има социологически проучвания, които конкретно показват, че хората предпочитат да им се вдигнат осигуровките, отколкото стажът и възрастта. Така че аз не виждам къде Вие намирате тази обществена подкрепа.
Трето, относно политическата подкрепа. От кого имате политическа подкрепа, господин министър? Каквото и предложение да направите, то ще се подкрепи от „Атака”. Това ли е политическата подкрепа? Дори сега да решите да изтеглите законопроекта, за което ние ще Ви приветстваме, „Атака” също ще ви подкрепи. Така че Вие нямате дори политическа подкрепа.
Относно промените, които са за подобряване финансовото състояние на пенсионната система.
Госпожо Митрева, аз държа, с Ваше съгласие, разбира се, по-скоро Вие да предоставите актюерските разчети на медиите. Нека експертите да се запознаят с това, което Вие ни представяте като актюерски разчети, тъй като има доста въпросителни по тях.
Аз примерно не мога да се съглася, че за 2012-2013 г. ще имаме икономически растеж, забележете, колеги, от 4,7% и 5,2%! Какъв е този растеж? На какво се базира този растеж? Нека всички тези мерки бъдат обсъдени, ако трябва, отново с Международния валутен фонд, Европейската комисия, Международната организация на труда. Но нека тези мерки да са, едва когато се потвърдят и станат обществено достояние – тогава да бъдат въведени.
За тези години вие залагате ежегоден ръст на приходите в държавното обществено осигуряване средно с 550 млн. лв. Нали така? Само че вижте, колеги, какво е условието – че се залага консервативен подход по отношение на разходите. Вие ограничавате достъпа до пенсия и не предвиждате никакво осъвременяване на пенсиите. Същевременно се хвалите, че намалявате дефицита! Няма как подобно нещо да бъде подкрепено от Коалиция за България.
Относно най-добрата реформа в света, както бе представена пред всички нас. За мен лично е странна позицията на синдикатите, които се съгласиха с предложените намерения. Аз лично не разбирам защо заради 400 хил. категорийни работника се жертваха 2 млн. 600 хил. осигурени лица. Не мога си дам отговор на този въпрос. Не разбирам и подкрепата от работодателите, които са за увеличаване на възрастта. Че именно тези работодатели уволняват хората в напреднала възраст! Нека тук да кажем каква е икономическата активност за хората над 55 г. и каква е политиката на правителството за осигуряване на работа на тези хора!
Няма как да не поздравя Международния валутен фонд и господин Дянков. Една година дебати – за една седмица те постигнаха своето. Само че това, което постигнаха, ще бъде катастрофа за хиляди трудещи се. И то, господин министър, ще бъде катастрофа още от следващата година, колкото и да се опитвате да замажете положението и да казвате: „не плашете хората”.
Не е ли опасно, че от следващата година отпада именно, както някои се изразиха, омразната точкова система, която все пак гарантираше на хората социална сигурност? Ами до тази година хората, които имат нужната възраст, но нямат стажа, могат да се пенсионират!
От следващата година какво ще стане, господин министър, ако хората имат възрастта, а нямат стажа? Няма да могат да се пенсионират.
Колко са тези хора, господин министър, във Вашите изчисления? Аз се обзалагам, че са над 10 хил. човека, които от следващата година ще имат затруднения с пенсионирането. Ако са по-малко от 10 хиляди, опровергайте ме.
Още повече това, което беше споменато и тук – защо хора, които са включени в програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост”, не се осигуряват за безработица, няма да могат да получават обезщетение за безработица и да трупат стаж?
Не се предвижда увеличаване на бройките в програмата „Помощ за пенсиониране”. Защо? Нима всички смятаме, че тази безработица наистина е 8,8%? Излезте и кажете: за една година колко са намалели заетите лица?! Дали са над 200 хил. човека? Знам Вашия отговор, ще кажете: „да, никой не ги кара тези хора”. Знаем обаче в отделните агенции по труда и там, където трябва да се регистрират хората, какви методи прилагате, така че да намалявате регистрацията на безработицата.
От началото на 2012 г. започва увеличението на осигурителния стаж за мъжете с 4 месеца, за да стигне 40 г., и за жените – 37 г. стаж, до 2020 г. Съжалявам, за нас за такъв кратък период от 8 г. да се повиши стажът с 3 г. е много, а на индивидуално ниво де факто по този начин се увеличава и възрастта. Така че няма как да подкрепим това нещо. За възрастните хора, които са пред пенсионна възраст, с прекъсванията в трудовата кариера, ще бъде още по-трудно да се пенсионират, даже ще кажа – невъзможно да се пенсионират.
От 2021 г. се увеличава и възрастта, която трябва да достигне 63 г. за жените до 2026 г. и 65 г. за мъжете до 2024 г. Колеги, за такъв кратък период да се вдигне възрастта е неприемливо. Става въпрос за около 4 години.
Колко ще се вдигне възрастта, за какъв период във Франция, където бяха големите протести, която има силни синдикати, които отстояват правата на трудещите се, за разлика от други държави в Европейския съюз? За 2 г. за какъв период ще се вдигне? Аз ще ви кажа – 12 години.
Тук обаче искаме да вдигнем възрастта, защото така го правят в целия Европейски съюз! И ние да сме като тях, защото трябва да копираме какво прави Европейският съюз!
Но никой не казва, че това, което правят в Европейския съюз, в момента ние вече сме го постигнали! Каква е средната възраст, на която се пенсионират мъжете в България? 64 години! Колко е в Европа? 62 години. Защо трябва да прилагаме така сляпо нещо, което се прави там?
Има и други неща, на които Вие трябва да дадете тук отговор. Господин министър, вдигате стажа, вдигате възрастта – хората трудно ще се пенсионират. Откога ще се осъвременяват пенсиите? От 2017 г. ли? Веднъж казахте, че когато се премахне дефицитът в НОИ. От 2013 г. ли? Защо таванът на пенсиите от 2014 г. ще пада само за новоотпуснатите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето Ви изтича.
Драгомир Стойнев: Защо не пада и за другите хора?
Другото. Защо се отменя добавката за старост към пенсиите на хората над 75 г.? Че това е ваше предизборно обещание! Нали за това управлявате на база програма, като всяка нормална партия, която има управленски опит, и целите да изпълните своята програма?! Вие правите точно обратното – действате на момента, действате на парче, без никаква визия за следващите години!
Показвате един документ (сигнал от председателя за изтичане на времето), завършвам, показвате едни графики, но по начина, по който работите в момента и това, което предлагате, няма как да стане.
Завършвам. Господин министър, Вие сте първият социален министър, който гордо заявява и се радва за намаляването на осигуровките. Няма такъв социален министър! При нас имаше положителен ефект. При вас беше пагубен ефектът, защото дефицитът е 2 млрд., благодарение на вашата грешка. И въпреки всичко, Вие се радвате, че намалявате дефицита, че намалявате осигуровките с 0,2%! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Стойнев, приключвайте изказването. Ще Ви отнема думата.
Драгомир Стойнев: Точно затова нямаше отчет на държавното обществено осигуряване. Вие не пожелахте да гледаме отчета. Аз го имам. Благодаря Ви, господин министър, но няма как да бъде подкрепено. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: От 10 г. е този дефицит, бе момче!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики има ли? Няма.
Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа депутати! Уважаеми господин Стойнев, аз разбирам Вашето раздразнение, че, благодарение на много усилия през последната година, правителството успя да сключи национално споразумение с национално представителните организации на работодателите, на работниците и служителите.
Пак повтарям, по този начин, търсейки до последно консенсус и максимално приемливите решения за пенсионната система, го направихме с това споразумение.
Ние не налагаме силово решение. В пенсионната система в случая не налагаме силови решения, което би било пагубно.
От тази гледна точка искам да ви уверя, че всичките актюерски анализи, които са направени във връзка с дългосрочната устойчивост на системата през следващите 25 г., намаляването на дефицитите и даването на възможност за по-високи пенсии, са правени на базата на: брутния вътрешен продукт, който е прогнозируем, до 2040 г., реален ръст на този брутен вътрешен продукт, инфлация, равнище на безработица, население в хиляди души, коефициент на плодовитост, средна продължителност на живот за мъжете и за жените, който в момента е 2009 г., прогнозите до 2040 г., население над 65-годишна възраст, коефициент на възрастова зависимост, средна възраст на населението, приходи, разходи, брой осигурени лица, коефициент на зависимост и т.н.
Именно тези разчети и това споразумение, което подписахме със социалните партньори, ни дават основание да мислим, че действително прилагаме система, която ще бъде устойчива.
Аз искам да ви призова да подкрепите този законопроект, защото в крайна сметка по този начин ще помогнете и на вашите избиратели. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Госпожо Ангелова, заповядайте за изказване.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Действително доста се дискутира по темата, свързана с промените в Кодекса за социално осигуряване, които днес разглеждаме. Това е един от най-обсъжданите законопроекти през тази година. В продължение на една година, както казва министър Младенов, се проведоха десетки кръгли маси и дискусии по този изключително важен и болезнен въпрос за всеки българин, но важното е, че дебатът беше открит и публичен.
Господин Стойнев, Вие можеше да се включите в този дебат.
Хората бяха информирани във всеки момент за всички предложения, за всички искания, които се поставиха на масата на преговорите. В същия момент бяха информирани и за решенията, които произхождаха от тези преговори.
Вслушвайки се в обществото и в социалните партньори, се наложи да оттеглим първоначалния вариант на законопроекта, защото за нас е важно да намерим най-добрите, най-оптималните решения, тъй като пенсионната реформа засяга всеки един от нас. Важен е общественият консенсус, който постигнахме по отношение на промените, които в момента разглеждаме в Кодекса за социално осигуряване. Подписаното споразумение със социалните партньори показа как трябва да се правят реформите в България, как до последно трябва да се търси диалогът с обществото, за да може тези промени да се припознаят от по-голяма част от хората.
Целта на реформата е усъвършенстване на пенсионния модел, защото основната реформа беше направена. Тя стартира през 2000 г., но тя трябва да бъде продължена по посока усъвършенстване на сега действащия пенсионен модел. Веднага възниква въпросът: защо тогава се налагат тези промени?
Първо, заради тежката демографска криза, която се наблюдава у нас и в Европа. В следващите 15-20 години демографската картина рязко ще се влошава, поради което не можем да избегнем и тези болезнени и непопулярни мерки – имам предвид увеличаването на осигурителния стаж и възрастта за пенсиониране. Но същевременно искам да кажа, че увеличаването на осигурителния стаж и възрастта за пенсиониране няма да стане наведнъж, ще стане в един времеви хоризонт от 2012 до 2026 г.
Втората важна причина, заради която се налага да започнем тази реформа, е влошеното състояние на пенсионния фонд. В момента българската пенсионна система е финансово неустойчива и нестабилна, силно зависима от републиканския бюджет. Вие знаете, че 60% от парите за пенсиите се допълват от републиканския бюджет, от данъци. Тази тенденция би продължила и в следващите години, ако днес не спрем това и не предприемем някакви мерки.
Причините за влошеното състояние на пенсионната система могат да се търсят чрез анализа на две групи фактори.
Първата е свързана с погрешни управленски решения, както бе казано в тази зала, които доведоха до драстично разминаване между приходните и разходните осигурителни параметри.
Другата група фактори е свързана с влиянието на глобалната икономическа криза, която доведе до намаляване на осигурителната база, а именно до броя на осигурените лица и осигурителния доход.
При такива условия дълготрайната стабилност на българската пенсионна система е под въпрос. Ако ние нищо не направим, ако прехвърлим тези проблеми в следващите години, какво ще стане? Някой замислял ли се е?!
Непрекъснато през последните месеци чуваме критика отляво и отдясно, без да се признаят грешките, които бяха направени от последните две правителства. Как само за десет години се стигна дотам – от 90 млн. лв. дефицит през 2000 г. дефицитът да нарасне над 2 млрд. лв.? Защо нито едно правителство досега не е предприело мерки да спре нарастването на този дефицит, а напротив – увеличаваше го непрекъснато с популистки предизборни решения.
Получихме критики за това, че тежестта на реформата се оставя на следващите правителства, които ще управляват. Тези критики са напълно неоснователни. Колеги, реформа не се прави за две-три години. Не се прави и в рамките на един мандат, необходим е времеви хоризонт от 20-25 години. За първи път ние имаме цялостна визия за развитието на пенсионната система за 25 години напред. Хората могат да бъдат спокойни – те ще знаят във всеки момент за следващите 25 години кога ще им се увеличи осигурителният стаж, възрастта за пенсиониране. Това е изключително важно, защото българинът е загубил доверие в пенсионната система.
Промените, които предлагаме в Кодекса за социално осигуряване, не са частични, не са единични, както чуваме тук, в залата. Те са комплексни, взаимно свързани, планирани са последователно. Всички те са обвързани с намаляване дефицита в Националния осигурителен институт, с приходите и с разходите в Националния осигурителен институт и с влиянието на демографската криза. За първи път има политическа воля за промяна на толкова чувствителен и социално значим сектор, каквато е пенсионната система. Това е най-трудната, най-тежката и най-отговорна реформа в една държава. Ние от политическа партия ГЕРБ имаме куража, имаме доблестта да започнем тази реформа, в която няма място за отстъпление. Необходимостта от постигането на финансова стабилност и устойчивост на националната пенсионна система изисква ангажираност и отговорност от всички политически партии.
И накрая, искам да се обърна към всички народни представители – нека да подкрепим този законопроект, да загърбим политическите си пристрастия и помислим за всички българи – за настоящите и бъдещите пенсионери, за да могат те да бъдат спокойни, да получават по-високи, адекватни доходи на труда, който са положили през годините. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте, господин Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, колеги! Госпожо Ангелова, казахте, че имате куража и доблестта да стартирате и непопулярните мерки, само че това, което предлагате, е единствено и само увеличаване на осигурителния стаж от 2012 г. и 2013 г. Вие деликатно заобикаляте изборната 2011 г. Това трябва да признаете категорично.
На следващо място, под формата на реплика искам да Ви приведа един пример, защото многократно говорите, че сте решили проблема с ранното пенсиониране с професионалните пенсионни фондове. Ако Вашият работодател е, в случая, Народното събрание, председателят на Народното събрание, ако той превежда Вашето възнаграждение във Вашата дебитна карта, във Вашата индивидуална партида, той има ли право да се разпорежда и обратно да ги преведе във фонд „Работна заплата” на Народното събрание? Ако Вие възприемате тази идея, това означава, че одобрявате това, което правите с ранното пенсиониране от професионалните пенсионни фондове. Ако не, трябва да кажете, че в момента вие временно решавате, или по-скоро отлагате решаването на проблема, вместо да го решите дефинитивно веднъж завинаги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Желаете ли дуплика, госпожо Ангелова? Не.
Господин Стойнев – лично обяснение.
Драгомир Стойнев (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Госпожо Ангелова, аз не съм получавал покана за ваша кръгла маса, за да присъствам.
Второ, аз бях два дни след ваша кръгла маса във Вашия роден град и обстановката беше взривоопасна.
Радвам се, че сте променили начина си на говорене и сега вече мислите за дълготрайна реформа, защото имаше момент, когато и министърът говореше, че само вие трябва да направите реформата и да не е някакво правителство.
Другото, което е най-важното, съгласен съм за демографския проблем. Наистина нашето население се топи, но нека да видим каква е вашата политика относно раждаемостта. Вместо да обявявате, че майките са престъпнички и трябва да си връщат парите, вместо да удължавате срока, върху който се е изчислявало обезщетението за...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Кое е личното обяснение, господин Стойнев, не разбрах?
Драгомир Стойнев (КБ): ... направете конкретни мерки, за да вдигнете раждаемостта. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Уважаеми колеги, часът е 11,05.
Обявявам почивка – продължаваме в 11,35 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Уважаеми колеги, продължаваме с дебатите.
Заповядайте, господин Гумнеров.
Кирил Гумнеров (Атака): Господин министър, господин председателстващ, уважаеми колеги! тук на няколко пъти беше споменато, че „Атака” ще подкрепи този законопроект. Да, колеги, така е. Ние ще подкрепим този проект, но не защото е внесен от Министерския съвет, нито защото нашите партньори от ГЕРБ го подкрепят. Ние ще го подкрепим, защото смятаме, че това е работещ проект, че това е много добър проект. С оглед на обстоятелствата днес в България, това е може би най-добрият проект, който може да бъде представен.
Има места, които могат да бъдат променени. Лично се надявам, че между първо и второ четене определено това ще стане. Смятам, че с общото ни сътрудничество ще успеем да го изчистим.
Уважаеми колеги, много ми се искаше, та затова пледирах и на комисията, че когато започнем да говорим за КСО, да се опитаме да се абстрахираме от партийна принадлежност и т.н., защото това е законопроект, който засяга всички български граждани, независимо дали са от ГЕРБ, от БСП или от друга партия.
Ще ви кажа моите лични мотиви да приема този законопроект и да гласувам „за”. Те основно са три.
Първият ми мотив е изключително дългият период, в който беше проведен обществен дебат. Питам, тъй като тук има стари парламентаристи, защото аз съм човек с не толкова богат парламентарен опит - колко законопроекта са имали повече от година обществено обсъждане? Колко законопроекта по време на това обсъждане са били видени от над две хиляди човека и са били чути толкова много мнения? Смятам, че са единици.
Тук от страна на БСП и ДПС чухме много критики, но самите те би трябвало да признаят, че голяма част от разумните предложения, които дадоха, подчертавам - разумните предложения, сега са вкарани в проекта за КСО.
Вторият ми мотив е подкрепата на социалните партньори. Смятам, че е несериозно да се омаловажава този факт, защото подобен законопроект, получил подкрепата на работодателите и на синдикатите, гарантира, че ще бъде работещ, гарантира, че има дългосрочност. Тук беше подчертано, че има социален консенсус, но няма политически консенсус.
Уважаеми господин Адемов - казвам изрично името, за да можете след това да направите лично обяснение, ако искате - така е, но политически консенсус в тази зала може да има само тогава, когато всички партии искат да участват във вземането на едно решение и искат да постигнат консенсус. Когато Вие не желаете да бъде постигнат консенсус, няма как той да бъде постигнат. Ясно е, че Вие правите един чисто политически прочит на КСО. Ясно е, че на базата на политическите си позиции Вие ще го критикувате. Аз обаче твърдя, че социалният консенсус в този случай е по-важен от политическия.
Третият ми мотив е свързан с тъй наречените дългосрочни и широки хоризонти. Да, КСО в този му вид дава дългосрочно виждане за бъдещето на системата - за 20-25 години напред. Кое е най-хубавото в този случай? Най-хубавото е, че подобно дългосрочно виждане е базирано на ясни и сигурни правила. Подобно виждане ще върне доверието в системата. Предполагам, че всички, които разбират от тази материя, са наясно, че тази система може да работи единствено и само когато има доверието на всички български граждани. Смятам, че с този проект ние връщаме доверието.
По тази причина аз лично ще подкрепя проекта. Предполагам, че и всички мои колеги от „Атака” ще го направят. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Костов.
Цветан Костов (СК): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаема госпожо Митрева, уважаеми колеги! Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който обсъждаме днес, предлага много промени, които бих могъл да систематизирам като технологични, които прецизират дължимостта на осигурителни вноски и подбора при назначаване на ръководни кадри, промени, с които се разширява кръгът на осигурените лица и се урежда зачитането на осигурителен стаж за лица, които са завършили висше или полувисше образование за периода на обучение, промени, предвиждащи изплащането на обезщетения за безработица и отмяна на плащанията, които имат характер на социално подпомагане и определяне на други краткосрочни обезщетения. С изключение на последните мисля, че всички други не са дискутабилни.
Стигаме до ядрото на закона - предложение за промени в условията на пенсиониране. С тях на практика реформата тръгва. Тръгва със закъснение, но както се казва - по-добре късно, отколкото никога. Възкресяват се основни положения, залегнали в Стратегията за пенсионна реформа от 1999 г. - финансово стабилизиране на пенсионната система в средносрочен и дългосрочен план, нарастване значението на осигурителния стаж, сближаване на пенсионната възраст за двата пола, споменатото по-горе освобождаване от плащания, които не са свързани с осигурителен принос.
Остава да се надяваме, че разполагането на мерките във времето е базирано наистина на задълбочен, прецизен анализ, за да се постигнат набелязаните цели.
Като отбелязвам закъснението, с което тръгва реформата, в никакъв случай не искам да омаловажа усилията на предишните две правителства или тези на правителството на ГЕРБ в първата година от управлението им, защото в повечето от взетите мерки има елементи на реформа, но прилагани поотделно - те не дават желания ефект, а като резултат - растящ бюджетен дефицит, дебалансирана пенсионно-осигурителна система.
Едновременно с това се предвижда ранните пенсии на работещите в условията на първа и втора категория труд за периода 2011-2014 г., да се изплащат от държавно обществено осигуряване. Основната причина е недостиг на средства в професионалните пенсионни фондове. Защо не достигат? Това е тема за отделна дискусия и тя трябва да се проведе без отлагане, защото в противен случай в тях не ще се натрупат средства и след 1 януари 2015 г.
Предвижда се също във фонд „Пенсии” на Националния осигурителен институт да се прехвърлят средствата по индивидуалните партиди на работниците, на които предстои пенсиониране през този 4-годишен период. Тук е голямото ни разминаване с ГЕРБ.
За нас, от Синята коалиция, това е национализация на професионалните пенсионни фондове, макар и частична при последния ни предложен вариант.
Това са пари, които работодателите, по силата на закона, са заделяли за своите работници заради специфичните условия, в които се трудят. Тези пари влизат в персонални партиди. Те са собственост на работниците защото при определени условия могат да се разпореждат с тях. Освен това натрупаните средства могат да бъдат и унаследявани. След като казах, че те са тяхна собственост, искам да припомня, че по Конституция частната собственост е неприкосновена.
Такава идея е подходяща за крайно лява партия и тази констатация намери потвърждение в изказването, което направи господин Шопов. Съвсем неприемлива е обаче за партия, спечелила изборите с дясна програма.
Зная, че ще ми бъде опонирано чрез текстове, гарантиращи запазване на тези партиди. Ако се върнем години назад във времето, и комунистическият режим даваше гаранции при създаването на кооперации, но всички добре знаем какво се случи след това, а и не само при създаване на кооперации, разбира се.
Искам също да уточня, че ние не сме против държавно обществено осигуряване да изплаща ранните пенсии, но категорично не приемаме трансформирането на лични пари в общи.
Какво се случва с парите на осигурените в професионалните пенсионни фондове, които не упражнят правото си на пенсиониране до края на 2014 г.?
Има и още въпроси – продължават да висят проблемите, свързани с така наречените категорийни работници.
И в заключение, като добавим текстовете от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, с които се правят промени в Кодекса за социално осигуряване, целящи увеличаване на осигурителната тежест и удължаване на периодите за изчисляване на обезщетенията при безработица, бременност и раждане, убедеността ни да не подкрепим на първо четене Проекта за изменение и допълнение на Избирателния кодекс, става пълна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли реплики? Няма.
Заповядайте, госпожо Шайлекова за изказване.
Станка Шайлекова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги и гости! Искам да кажа няколко думи за хубавите страни на законопроекта, постигнати в резултат на дълги преговори, кръгли маси и дискусии. Касае се за ранното пенсиониране на така наречените категорийни работници.
Категорийните работници са специфична група от хора, работещи при тежки условия на труд. Тук се включват летците, миньорите, водолазите. Със законопроекта правата на тези хора са защитени изцяло. Постигнат е максимален консенсус в името на хората, работещи при тежки условия на труд и изложили на риск живота и здравето си.
Със законопроекта действието на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване се удължават до 31 декември 2014 г., като от 1 януари 2011 г. до 31 март 2011 г. от професионалните фондове се прехвърлят 100 млн. лв. в Национално осигурителния институт, като се смята че това са парите на хората, които предстои да се пенсионират до 2014 г.
Професионалните пенсионни фондове са създадени в 2000 г. Това е система за ранно пенсиониране на хора, работещи при тежки условия на труд. Всеки един от категорийните работници има право да избира професионален фонд. Вноските обаче са изцяло за сметка на работодателя, така че индивидуалните партиди на хората не са лични – те са индивидуални, с цел да се покаже на кое лице принадлежат и коя е категорията, към която те работят. Професионалният фонд трябва да изплаща пенсиите на ранно пенсионираните първа и втора категория работници до навършване на възраст за пенсиониране, съгласно изискванията на трета категория труд.
Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице се наследяват и при смърт на осигуреното лице на наследниците се изплаща еднократно натрупаните средства по индивидуалната партида, съгласно Закона за наследството. Ако обаче осигурените в професионалния фонд лица са подали молба за пенсия съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, в тези случаи натрупаните средства в съответния професионален фонд се прехвърлят във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. Така че при прехвърлянето на активите на професионалните фондове към НОИ няма нарушение на Конституцията, нито на индивидуалните нива.
Досега по действащото законодателство – от 2000 до 2009 г., има 43 500 категорийни работници, които са имали индивидуални партиди в професионалните фондове, но поради това че там не са натрупани достатъчно средства, те се пенсионират и започват да получават пенсия от солидарния стълб на държавното обществено осигуряване.
За тези хора професионалните фондове превеждат във Фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване 96 млн. лв., а фонд „Пенсии” е изразходил за пенсиите им 415 млн. лв.
От 2000 до 2009 г. са се пенсионирали 170 000 категорийни работници, а 127 000 от тях нямат партиди в професионалните фондове.
Разходът на фонд „Пенсии” от държавното обществено осигуряване за пенсионирането на категорийните работници за периода от 2000-та до 2009 г. е 1 млрд. 611 милиона, а за лицата, които нямат вноски в професионални фондове, разходът е 1 млрд. 196 милиона. Тоест професионалните фондове са превели само 23% от общия разход на парите за пенсиите на категорийните работници. Поради това три пъти в годините се отлага изплащането от страна на професионалните фондове на пенсиите на категорийните работници – 2006, 2008 и 2009 г.
Поради обстоятелството, че натрупаните суми в професионалните фондове към 31 декември 2010 г. не гарантират социално приемливи пенсии, се предлага удължаване на срока на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване до 31 декември 2014 г.
Смята се, че дотогава в професионалните фондове ще се натрупат достатъчно средства и от 2015 г. пенсиите на категорийните работници ще се изплащат от професионалните фондове.
Необходимо е да се повиши доверието в пенсионната система и хората, работещи при тежки условия на труд, да взимат едни достойни пенсии. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин Адемов, заповядайте за първа реплика.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, господин министър! Госпожо Шайлекова, Вие говорите за ранното пенсиониране и за професионалните пенсионни фондове. Вие казахте, че средствата, натрупани по индивидуалните партиди, не са лични средства. Да, те са на работодателите. За управлението на тези средства осигурените в професионалните пенсионни фондове са сключили договори с пенсионно-осигурителните дружества и без тяхно съгласие никой няма право да превежда тези пари, където и да било. Никой не може да се намесва в управлението на тези средства. За управлението на тези средства, пак повтарям, са сключени индивидуални договори между осигурените лица и пенсионно-осигурителните дружества. Всяка намеса, всяка интервенция в тези взаимоотношения означава приближаване до това, за което говорят колегите от Синята коалиция – за национализация.
Понеже говорите за ранно пенсиониране, аз искам да Ви попитам под формата на реплика: смятате ли, че основните структурни диспропорции при категорийните работници са преодолени с този проект?
Уважаема д-р Шайлекова, с този проект или по-скоро миналата година бяха направени първите стъпки – увеличиха се осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица, в това число и за земеделските производители. Там беше потърсена връзката между осигурителни права и осигурителни плащания. Защо спряхте там?
Вие знаете ли, че близо половин милион пенсионери в България в момента получават пенсии, без да имат необходимия осигурителен принос да получават минимална пенсия за стаж и възраст? Вие знаете ли? Искам тук да чуя от Вас, да обясните: защо след като предприехте мерки към най-уязвимите – земеделските производители и самоосигуряващите се, защо не продължите с тези мерки към следващите категории – държавни служители в Министерството на вътрешните работи, в Министерството на отбраната и тези, които имат право на ранно пенсиониране от съдебната система? Те се пенсионират, забележете, без необходимата възраст. Необходим е само 25-годишен стаж, сега предлагат да се увеличи с три години, но пропорцията, взаимоотношението между общата възраст и възрастта за ранно пенсиониране се запазва, уважаеми колеги. Дефицитът ще продължава да се трупа за това, защото както предните правителства и вие не посмяхте да увеличите осигурителните вноски за тази категория, да увеличите техния осигурителен принос, защото...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето Ви, господин Адемов.
Хасан Адемов: Приключвам, господин председател.
... те се пенсионират само при 25 години осигурителен стаж, а сега се предвижда да се увеличи с още три години, но те получават пенсии – средно за мъжете към 22-23 години. Тоест има разлика между приноса и правата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Втора реплика?
Заповядайте, господин Цветан Костов.
Прощавайте, д-р Костов, времето на групата Ви е изтекло. Нямате време за изказване. Благодаря Ви.
Трета реплика? Няма.
Госпожо Шайлекова, желаете ли дуплика? Не.
Други изказвания? Няма.
Моля народните представители да влязат в залата.
Господин министър, изказване от Ваша страна? Не. Благодаря.
Закривам дебатите.
Предстои гласуване на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 002-01-99, внесен от Министерския съвет на 3 ноември 2010 г.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 002-01-99, внесен от Министерския съвет на 3 ноември 2010 г.
Гласували 130 народни представители: за 90, против 37, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
С това законопроектът е приет на първо гласуване.
Мая Манолова (КБ, от място): Отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте, госпожо Манолова, за отрицателен вот.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Гласувах против проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, защото той е насочен против и въпреки хората. Колосална манипулация е твърдението, че кодексът се радва на широка обществена подкрепа и е приет след обществена дискусия.
Вярно е, че Министерството на труда и социалната политика похарчи едни пари за организирането на кръгли маси в страната, но нека бъдете честни, господин министър, че по време на тези кръгли маси представяхте съвършено друг проект и демонстрирахте съвършената си неспособност да чуете хората. Въпреки тях, в крайна сметка, беше представен един проект, който работи срещу българските граждани.
Гласувах против този проект, защото той държи сметка единствено и само за разходите, за намаляване на разходите и не представя визията на министерството за това как да се увеличават приходите. Не чухме нито дума за това как ще се увеличават работните места. За справка през последната една година безработицата се е увеличила с над 200 хил. души, нито как ще се увеличават доходите на хората, което би следвало да подобрява бюджета на държавното обществено осигуряване.
Според изследването на „Барометър” България е третата по обедняване европейска страна, откакто ГЕРБ ни управлява. (Възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”)
Гласувах против този кодекс, защото той, както и цялото останало законодателство, което се внася от управляващите, отлага тежестите на решенията за 2012 г., за да бъдат излъгани отново българските граждани през изборната 2011 г. и след това да понесат всички тежести и да платят цялата сметка в резултат на действията, които се предприемат от вашето управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето изтече.
Мая Манолова: Идеята е през следващата година с популистки действия да се осигури цялата власт, пък след това нека хората да платят сметката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Приключи гласуването по един изключително важен въпрос, който засяга милиони българи, по който въпрос министър-председателят на България, така и не намери време да сподели своята позиция.
Гласувах „против”, защото тези милиони работещи и пенсионирани българи не бяха предупредени от управляващата коалиция – ГЕРБ и „Атака”, която подкрепи тези промени, какво ще им се случи.
Гласувах „против”, защото в този проект не се изпълняват освен предизборните, така и след изборните обещания на правителството – за компенсиране на доходите на самотните възрастни и на хората над 75 години. В този момент на криза тези хора най-тежко понасят поскъпването на живота.
Гласувах „против”, защото сега се приемат решения, които точно след една година, преди още да са породили действие, могат да се окажат икономически необосновани. Защото, ако всичко, което се сбъдва като прогноза за растеж, за развитие на България стане, то тези днешните решения ще бъдат икономически необосновани.
Гласувах „против”, защото това е, може би, най-тежкият пореден удар върху социалните права на гражданите, върху социалния характер прогласен в Конституцията на държавата. Тези, които подкрепиха промените, трябва да понесат своята ясна отговорност пред тези, които са ги изпратили в българския парламент. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИЗБОРЕН КОДЕКС И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИЗБОРЕН КОДЕКС СЪС ЗАДАЧА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИЗБОРЕН КОДЕКС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Вносител – временната комисия, на 13 септември 2010 г.
За процедура – господин Пехливанов, заповядайте.
Николай Пехливанов (Атака): Уважаеми господин председател, колеги! Искам да направя процедурно предложение за удължаване срока за внасяне на писмени предложения за изменение и допълнение по Закона за горите, който приехме този вторник, с една седмица предвид обстоятелството, че това е един изцяло нов закон и на нас ни е необходимо повече време, за да внесем съответните корекции, които искаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 98 народни представители: за 27, против 16, въздържали се 55.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
С писмо от 13 септември 2010 г. в Деловодството на Народното събрание е внесен Докладът на временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс и проектът за решение.
С доклада ще ни запознае председателят на комисията госпожа Фидосова.
Госпожа Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Подробният доклад, който е от 57 страници, на временната комисия натоварена с решение на Народното събрание да изработи проект на Изборен кодекс, ви е раздаден.
Аз ще си позволя да прочета само част от този доклад. Ще се опитам да маркирам основните неща и позиции на отделните парламентарни групи.
„ДОКЛАД
за работата на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс е създадена с Решение на Народното събрание от 11 февруари 2010 г.
Изработването на проекта на Изборен кодекс е насочено към гарантиране честността и демократичността на изборния процес и създаване на условия, които да не допуснат повторение на досегашните проблеми при произвеждането на изборите и на изборните нарушения.
Временната комисия се запозна с изборното законодателство и направи анализ на законодателство уреждащо изборите в другите държави-членки на Европейския съюз.
Постъпилите предложения, становища и материали до комисията от институции и неправителствени организации, извънпарламентарно представени политически партии и граждани във връзка с изборното законодателство бяха внимателно обсъдени от комисията.
Временната комисия проведе общо 25 редовни и работни заседания всяка седмица в определен ден – вторник, като през последния месец провеждаше по две и три заседания на седмица.
Членовете на комисията с единодушие се обединиха около изработването на Проект на изборен кодекс и с неговата структура, с който се регламентира произвеждането на различните видове избори.
Разглеждането на предложените текстове премина с различна натовареност и интензивност, продиктувани от различните теми и тяхната обществена значимост и сложност. Много сериозно внимание беше отделено на текстовете, които имат за цел да запълнят съществуващите празноти в действащото изборно законодателство. Високата активност в комисията позволи да се постигне успешен краен резултат от общата и отговорна работа. Всяка глава от проекта и всеки раздел бяха обсъждани задълбочено, като представителите на отделните парламентарни групи изразяваха своите позиции.
Продължителна дискусия беше проведена относно вида на изборната система при произвеждането на отделните видове избори.
След проведените дискусии и представените позиции на парламентарните групи относно изборните системи беше постигнат консенсус:
- изборите за народни представители да се произвеждат по пропорционалната изборна система с кандидатски листи на регистрирани в многомандатни изборни райони партии и коалиции – чрез преференциално гласуване и на независими кандидати;
- изборите за президент и вицепрезидент на републиката да се произвеждат едновременно по мажоритарна изборна система;
- изборите за членове на Европейския парламент от Република България да се произвеждат по пропорционалната изборна система с национални кандидатски листи на партии и коалиции – чрез преференциално гласуване и на независими кандидати;
- изборите за общински съветници да се произвеждат по пропорционалната изборна система без преференции, а изборите за кметове по мажоритарната изборна система.
Мнозинството от членовете на комисията се обединиха около въвеждането на изискване за уседналост най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място по отношение както на активното, така и на пасивното избирателно право при изборите за общински съветници и кметове.
Представителите на Коалиция за България възразиха срещу въвеждането на изискване за уседналост при пасивното избирателно право за толкова дълъг период.
Подкрепена беше и предложената легална дефиниция на понятието „живял най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място”, която да се прилага както за активното, така и за пасивното избирателно право.
По време на обсъждането от парламентарната група на Движение за права и свободи изложиха категоричната си принципна позиция, че не може със закон да се ограничава упражняването на активното избирателно право, като заявиха, че подобни текстове са противоконституционни и противоречат на редица международноправни норми, касаещи правата на човека, по-конкретно Международния пакт за граждански и политически права.
Останалите парламентарни групи подкрепят текстовете за уседналост както за активното, така и за пасивното избирателно право.
Членовете на комисията се обединиха около решението в изборните книжа да се утвърждават и обнародват по искане на Централната избирателна комисия.
Обсъди се и едновременното провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката с изборите за общински съветници и кметове през 2011 г., като се предвиди, че в този случай ще функционират само общински избирателни комисии при специално разписани правила в преходните разпоредби на кодекса.
Беше припомнена идеята обсъждана и в предишното Народно събрание за създаване и обсъждане на регионални преброителни центрове. Това предложение направено първоначално от представители на неправителствения сектор е с идея да се пресече контролирания вот. Всички парламентарни групи изразиха становище за обединяване на централните изборни органи, които в момента са четири на брой в една централна избирателна комисия.
Предложено бе Централната избирателна комисия да се назначава след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции и на партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, като при назначаването на състава на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции.
От името на Парламентарната група на ГЕРБ бе заявено, че ще бъдат гарантирани и защитени правата за гласуване на българските граждани в чужбина. Избирателни секции да могат да се образуват и извън дипломатическите и консулските представителства, но при ясно и подробно разписани правила и контрол на Българската държава при спазване на законодателството на приемащата държава. Във всяка секционна избирателна комисия извън страната бе предложено Централната избирателна комисия да има назначен представител на Министерството на външните работи по предложение на министъра на външните работи. Предвижда се български граждани, които желаят да гласуват, да заявят това в определения срок преди изборния ден в писмена форма, чрез заявление по образец, подписано саморъчно, и подадено лично, или чрез дистанционно заявление по интернет до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.
Въвеждаме условия да се публикуват на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското представителство правилата за гласуване извън страната преди изборния ден, като в заявление избирателят да посочва и района от населени места, в който желае да гласува.
От Парламентарната група на Коалиция за България изразиха категоричната си позиция по отношение на изборите извън страната и предвид констатираните нарушения на последните проведени избори заявиха, че би следвало да се прецизират и правилата за образуване на избирателни секции извън страната и контролът върху провеждането на самия изборен процес.
От Парламентарната група на партия Атака по отношение на изборите извън страната заявиха, че са за провеждане на избори само в рамките на държавите - членки на Европейския съюз.
От Парламентарната група на Синята коалиция по отношение на организирането на гласуването извън страната се изказа становище при разкриването на секции да представител и присъствие на Министерство на външните работи и представители на партиите. Заявена беше от тях позицията, че избирателните секции трябва да се разкриват само в дипломатически и консулски представителства на Република България.
От Парламентарната група на ГЕРБ бе предложено централните ръководства на партиите да представят в Централната избирателна комисия към заявлението за регистрация извлечение от устава и удостоверение от Софийския градски съд за спазване на изискванията на чл. 19а от Закона за политическите партии.
Беше прието да се въведе изискване избирателните списъци в лечебни и здравни заведения, в местата за лишаване от свобода, както и извън страната, да се подписват от съответните ръководители, така както това се извършва от кмета и секретаря в общините.
Беше подкрепена идеята, обявяването на списъците да се извършва на видно място, което да бъде легално дефинирано.
Премахват се удостоверенията за гласуване на друго място, с изключение на служебно заетите лица.
Представителите на Коалиция за България заявиха, че ограничаването на броя на удостоверенията и субектите, които имат право да се ползват от тях поставя в невъзможност български граждани да упражнят правото си на глас, уредено в Конституцията.
Беше разгледана и необходимостта от окрупняване на изборните райони.
От Парламентарната група на ГЕРБ изразиха позиция за запазване в кодекса на този етап сегашната уредба по отношение на изборните райони в страната, като промяна следва да бъде подложена на дискусия и приета след получаване на резултатите от преброяването, което предстои само след няколко месеца, в началото на 2011 г.
От Парламентарната група на Движение за права и свободи изразиха опасенията си, че окрупняването може да лиши някои изборни райони от народни представители и няма да доведе до балансиран брой мандати в съответните изборни райони.
Позицията на Парламентарната група на Синята коалиция е, че за да има равномерност в конкуренцията между кандидатите в една пропорционална листа, то трябва да се върви към окрупняване на райони и то трябва да е по-голямо от 6-8 района.
От Парламентарната група на ГЕРБ се предложи нов подход при регистрация на партиите и коалициите в Централната избирателна комисия, като се предлага срок, в който първоначално да се регистрират само партиите, които ще участват в съответния вид избор. След срока за приключване на регистрация на партии има един по-кратък срок за регистрация на коалиции, като за регистрацията на коалициите могат да участват само партии, които вече са регистрирани в ЦИК.
Общият стремеж в работата на комисията беше в максимална степен да се разгледат всякакви възможни хипотези, за да не се допускат своеволия на участниците в процеса, а законодателно да се регламентират такива.
От Парламентарната група на Коалиция за България възразиха на въвеждането на подхода да се регистрират първо партиите, а след това коалициите, като се мотивираха, че субектите – участници в изборния процес, следва да са равнопоставени.
От Парламентарната група на Движение за права и свободи заявиха, че и според тях първичният правнополитически субект в политическото пространство е партията, защото тя има първична съдебна регистрация. Коалицията е вторичен партийноправен субект, който придобива политикоюридическа правоспособност единствено с регистрацията си в Централната избирателна комисия. Направиха предложение членовете на комисията да се обединят около вариант регистрацията на коалиции да се извършва само от партии и да не се допуска един вторичен субект – коалиция, след нейната регистрация да регистрира втори вторичен субект – друга коалиция.
От Парламентарната група на Синята коалиция не подкрепят предложената идея за нов начин на регистрация на партиите и коалициите.
По отношение на регистрацията на инициативните комитети се възприе инициативният комитет да се регистрира отделно и преди регистрирането на независимия кандидат.
За участие във всеки един от изборите за народни представители, за президент и вицепрезидент на Републиката и за членове на Европейския парламент от Република България партиите и инициативните комитети са длъжни да внесат безлихвен депозит в размер на 10 000 лв.
По предложение на Парламентарната група на ГЕРБ се разисква и възможността за ограничаване на политическото номадство в общински съвети, като се предложи промяна в Закона за местното самоуправление и местна администрация с текстове, идентични на тези, които са разписани в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
На сериозна дискусия беше подложен текстът, свързан с имунитета на кандидатите. Парламентарната група на Синята коалиция изрази категоричното си становище за отпадане на този имунитет.
От Парламентарната група на Движение за права и свободи подкрепиха предложения текст, тъй като той има за цел да защити регистрираните вече кандидати срещу действия след регистрацията им, които могат да се предприемат спрямо тях с мотиви, продиктувани от политическо противопоставяне.
Всеки кандидат да може да има застъпници, които да го подпомагат и представляват неговите интереси пред държавните органи, като ограничаваме брой на застъпниците до двама, включително и с особени правила при провеждане на избори две в едно.
Подробно беше дискутирана и разпоредбата относно пространството, което трябва да заема в агитационните материали информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление. След задълбочено обсъждане в мнозинството си членовете на комисията приеха в проекта да се регламентира следното:
- предизборната кампания при всички видове избори да се открива 30 дни преди изборния ден;
- доставчик на медийна услуга, с изключение на електронните медии, публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидата или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, да е длъжен незабавно след получаването на отговора да го публикува, като публикуването на отговора да става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар;
- право на достъп до информация да имат само партиите, коалициите и инициативните комитети, които са регистрирали кандидати;
- предизборната кампания да се води на български език;
- да не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в самия изборен ден;
- резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите няма да могат да се огласяват под каквато и да е форма, включително и скрита такава в изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Предвидено е в проекта предизборната кампания на партиите и коалициите и инициативните комитети да се финансират със собствени средства на кандидатите, със средства на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи, както и с дарения от физически лица. Даренията не могат да бъдат повече от 10 000 лв. за всеки вид избор. Това са текстовете, които ги има в момента в Закона за политическите партии.
Изрично сме разписали, че се забранява финансирането на предизборна кампания със средства от анонимни дарения, от юридически лица и от еднолични търговци.
По отношение прага за финансиране на кампания сме предвидили в кодекса един праг за партии и коалиции – до 4 млн. лв., и за инициативен комитет – до 100 млн.лв.
Има промяна и в праговете по отношение на общинските съветници и кандидатите за кметове на населени места и кандидатите за общински кметове.
Обсъди се подробно и въпросът с въвеждане на електронно гласуване чрез интернет, като се предлага в проекта да се предложи пилотен проект, който да се проведе само в няколко секции в страната и в чужбина при ясно разписани правила, като това предложение е беше подкрепено от представителите на всички парламентарни групи.
Има предложение, което се обсъди подробно, избирателите с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението в изборния ден, когато заявят желание да гласуват с придружител, да представят пред секционната комисия удостоверение от ТЕЛК или НЕЛК за такова заболяване. Предложи се придружителите да се изписват в графа „Забележки” с личните данни по личната карта и трите им имена.
Предвидихме и обсъдихме възможността да доразвием създадената възможност в Закона за избиране на народни представители за лица с трайно увреждане да имат възможност да заявят, че желаят да гласуват в изборния ден с подвижни урни. За тази цел също сме разписали подробна уредба.
Особено внимание отделихме по главата и разделите в нея по преброяването на бюлетините. Тук сме предвидили една новост при приемо-предавателния протокол, който се подписва при предаване на изборните книжа преди изборния ден, като се описва уникалният фабричен номер на протокола и при представяне на протокола при приключване на изборния ден от председателя на секционната комисия в общинската или районната избирателна комисия, първо да се провери този уникален фабричен номер, след което да се пристъпи към обработка на данните. Ако се установи, че този номер не отговаря на разписания в протокола, следва заделяне на тези книжа и бюлетини и броенето им в присъствието на секционната комисия и представители на общинската или районната избирателна комисии.
По отношение създаването на регионални преброителни центрове Парламентарната група на ГЕРБ изрази принципна позиция за подкрепа.
Парламентарната група на Коалиция за България заявиха позицията си против тяхното създаване, защото според тях чрез тези центрове няма да се пресекат нарушенията в изборния процес, а ще се създадат предпоставки за нови такива.
От Парламентарната група на Движението за права и свободи заявиха, че са против тяхното създаване с мотива, че липсват гаранции относно сигурността при транспортиране на бюлетините.
От Парламентарната група на Синята коалиция и „Атака” заявиха подкрепа за създаването на такива центрове при ясно разписани и конкретни правила.
Членовете на комисията бяха единодушни, че следва подробно да се регламентират ясни, изчерпателно изброени норми за преброяването на гласовете коя бюлетина да бъде действителна и коя – недействителна.
В връзка с това в Допълнителните разпоредби сме направили легална дефиниция на редица термини, използвани в Изборния кодекс.
В заключение, следва да се отбележи, че по всички разпоредби, съдържащи се в проекта на Изборен кодекс, изготвен от Временната комисия, е постигнато мнозинство, което е било различно с оглед на конкретните текстове, като винаги е отчитано мнението и са вземани предвид предложенията на неправителствения сектор, на политическите партии и коалиции и на държавните институции, за да се гарантира стабилност на изборните правила.
В хода на обсъждането на отделните текстове от проекта на Изборния кодекс се формираха различни мнозинства и не се постигна консенсус по целия проект. По тази причина Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс предостави изготвения проект на кодекс на парламентарните групи и народните представители и възможността на тези, които го подкрепят, да бъде подписан от тях като вносители и да бъде депозиран като законопроект в Деловодството на Народното събрание.
Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс, съобразно философията на кодекса, препоръчва да се подготвят и внесат предложения за промени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България, в Закона за местното самоуправление и местната администрация, в Закона за политическите партии, в Закона за гражданската регистрация и в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс предлага на Народното събрание проект на Решение за приемане Доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс със задача изработването на такъв проект.
Ще изчета проекта:
„РЕШЕНИЕ
по Доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс със задача изработване на проект на Изборен кодекс на Република България Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема – тук предлагам редакция: да се добави „за сведение” – Доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс със задача изработване на проект на Изборен кодекс на Република България.”
В заключение, още едно изречение, уважаеми колеги. От парламентарната трибуна искам да благодаря на всички участници във Временната комисия от всички парламентарните групи, за това че успяхме да запазим добрия тон и диалог. Всички заседания се провеждаха в дух на конструктивизъм. Смятам, че всеки един от нас положи максимални усилия, за да изготвим и представим на вашето внимание проекта за Изборен кодекс. Благодаря на всички експерти, които през тези 7-8 месеца работеха активно с нас, консултираха ни и ни помагаха. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
Дебатът е открит.
Има ли желаещи да вземат отношение – народни представители, участници в комисията?
Мая Манолова (КБ, от място): Първо се разбрахме за по едно изказване от група. Предполагам, че ще се започне от най-голямата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямам информация за това ваше уточнение – на Временната комисия.
Господин Лазаров.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, очаквах дамите да имат предимство?!
Уважаеми колеги, тази комисия беше създадена в израз на волята на парламентарно представените политически партии да изработят проект на Изборен кодекс, който да отговори на обществените очаквания да бъде трайно регламентирано изборното законодателство в България. Знаете, че законодателството за отделните видове избори се регламентираше с четири отделни закона, от една страна. От друга страна, имаше четири администрации в лицето на ЦИК, ЦИКМИ или ЦИК за отделните видове избори, поради което беше създадена тази комисия.
Другата основна цел беше това трайно регламентиране да бъде и своевременно, за да се преустанови практиката през последните месеци преди съответния вид избор да бъдат променяни различните закони. На практика се получаваше така, че някой път при регламентацията на закона, регламентиращ един вид избори, регламентацията, уредбата напредваше, някой път тя беше съобразявана с препоръките на ОССЕ и другите европейски институции, а законът отпреди две години оставаше със стари и неадекватни уредби.
В доклада подробно и детайлно са разписани различните позиции на отделно представените парламентарни групи, няма да се спирам на тях. Те са отразени достатъчно детайлно в доклада и това беше прочетено. Комисията работи – имаше 25 редовни заседания. Участниците в комисията – по трима от различните парламентарни групи, се запознаха с достатъчен брой закони в страните – членки на Европейския съюз, с направените сравнително правни изследвания, с препоръките на институциите, които са наблюдавали изборите и изборния процес в годините назад в България, с мнения и становища на неправителствени организации.
Беше направена и кръгла маса. Смея да твърдя, че изработването на този проект за Изборен кодекс беше широко обсъждано. На тази кръгла маса участваха представители на парламентарно представените партии, представители на непарламентарно представени партии, представители на неправителствени организации, на държавни органи и институции, на съдебната власт. Всеки свободно изрази становища.
Междувременно основните принципни позиции по изработването на Изборния кодекс бяха своевременно представени на широката общественост. Те бяха публикувани на сайта, вследствие на което постъпиха немалък брой предложения от различни партии в процеса на работата, включително на организации на българи, които живеят зад граница.
Имаше участие на експерти, като всяка парламентарна група беше посочила експерти и те бяха одобрени с решение на комисията. Така че за мен работата беше ползотворна.
Разбира се, при един такъв проект няма как да бъде постигнат изцяло пълен консенсус, но по някои от основните принципни въпроси имаше консенсус.
Подходът за изработването на кодекса. Искам да подчертая, че това не е механичен сбор на тези четири отделни законопроекта. Подходът беше наистина да се изработи Изборен кодекс – той има 15 глави, като в началото на всяка глава, която регламентира отделните теми, се дават общи положения, които важат по принцип, а след това се детайлизират различията за отделните видове избори, тогава когато има.
Докладът на комисията беше подписан от всички членове на комисията, защото в него, пак казвам, съвсем коректно бяха отразени отделните различия по отделните пунктове на Изборния кодекс, поради което считам, че комисията извърши своята дейност – направи един проект на кодекс. Представителите на различните парламентарно представени партии, членовете на комисията изразиха своето становище, че няма как да бъде подписан, защото на много места има разминавания и този кодекс няма как да бъде входиран от членовете на комисията. Стигна се до входирането, което е нормалната практика, от Политическа партия ГЕРБ. Аз ви предлагам да приемем решението, за да се приеме докладът на комисията, който отчита всъщност една свършена работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Лазаров.
Реплики? Няма.
Други народни представители?
Госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Както вероятно сте забелязали и както чухте от изказването на колегата Лазаров, докладът за работата на комисията, която трябваше да изработи проект за Изборен кодекс, е подписан от всички членове на тази комисия, респективно – от представителите на всички парламентарни партии.
Важният документ обаче – проектът за Изборен кодекс, е подписан само от две политически партии – от ГЕРБ и „Атака”.
На какво се дължи този парадокс? Какво означава той? Ще го кажа ясно и направо: тази комисия беше една ненужна комисия, една излишна комисия, създадена по идея на управляващите с една-единствена цел – комисията да послужи за параван, за алиби на намерението на ГЕРБ да си напише изборни правила, които да обслужат техния тяснопартиен интерес; правила, които да им осигурят служебно предимство на предстоящите избори.
В този доклад, който иначе коректно отразява различните мнения и дебатите в парламентарната комисия, беше изготвен и подписан преди последното, решаващо заседание на Временната парламентарна комисия. Заседание, на което трябваше да бъдат гласувани спорните, политическите въпроси и независимо от резултата на това гласуване, те да бъдат разписани в проекта за Изборен кодекс. Само че това не се случи.
Два месеца – от 13 септември, когато беше последното заседание на тази комисия, до 4 ноември, когато беше внесен проектът за Изборен кодекс, управляващите размишляваха как точно да напишат правилата, така че да сработят за конкретния партиен интерес на ГЕРБ, обмисляха и претегляха всяко едно решение – за или против ГЕРБ ще работи на предстоящите избори.
От собствен горчив опит ще кажа, че това практически е невъзможно. Но този път управляващите надминаха всички свои предшественици, защото досега управляващите мнозинства внасяха от свое име, значи – със своята собствена отговорност, проекти за промени в изборните закони. Този път управляващите разиграваха театър, като в рамките на почти една година работеше комисия, говореше се за консенсус, за паритет на участниците в нея, в крайна сметка за да се напишат правила, които работят за една-единствена партия – за управляващата партия.
Очевидно е, ако се направи съпоставка между доклада на комисията и проекта за кодекс, даже в кодекса са включени теми, които изобщо не са обсъждани от комисията, като например идеята за намаляване с 20% на броя на общинските съветници.
Затова, макар да съм сложила своя подпис под доклада за работата на тази комисия, няма как да призова колегите от моята парламентарна група да подкрепят този доклад, защото така те ще узаконят шмекерлъка на управляващите (смях от ГЕРБ), които, криейки се зад гърба на една парламентарна комисия, в крайна сметка си написаха правила, които да им осигурят служебно предимство на предстоящите избори; правила, които са антидемократични; правила, които не са гласувани от парламентарната комисия; правила, които практически ще лишат половината от българските граждани от възможността на предстоящите местни избори да избират свой кмет. Защото 35% от българите живеят в малките населени места, които според новите правила на ГЕРБ няма да могат да избират своя кмет. Защото над 2,5 милиона български граждани живеят в големите градове, които според новите правила на управляващите няма да могат да избират своя районен кмет.
Е, няма как да бъдат подкрепени подобни правила, няма как да бъде подкрепен докладът на комисия, която играе ролята на параван за изработването на такива изборни правила, които са в посока, обратна на демокрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Янков иска думата.
Янко Янков (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Нашата парламентарна група имаше трима свои представители в комисията и двама експерти. От тяхно и от свое име искам да споделя нашите впечатления от работата на комисията и от нейното адекватно отразяване в доклада, който беше прочетен преди малко.
Уважаеми колеги, нашата комисия започна работа точно навреме, конституира се своевременно. Бяха приети вътрешни правила за организация на нейната работа и започнаха редовни заседания всеки вторник, по няколко часа, които продължиха повече от шест месеца.
Определено трябва да подчертая, че ние нямаме претенции към организацията на работата на комисията. Ръководството в лицето на нейния председател госпожа Фидосова създаде нужния ред и организация, без излишни политически противопоставяния – да се установи дух на делова работа, възможности всеки да каже мнението си и в крайна сметка да се постигнат основните цели, които бяха заложени в началото на работата на комисията, а именно – честност, демократичност, прозрачност, справедливост на изборния процес и устойчивост на политическата система.
Определено трябва да кажа, уважаеми колеги, че това всъщност беше единствената тема, по която имаше пълен консенсус в работата на комисията.
Доколко сме постигнали тези цели ще стане ясно, когато започнем дебата по проекта за Изборен кодекс. От името на нашата парламентарна група трябва да заявя, че по наша оценка има сериозно разминаване между целите, които си поставихме, и някои, подчертавам, някои от текстовете, които като правна техника са заложени в проекта за Изборния кодекс. Но това ще бъде въпрос на следващата ни точка от дневния ред.
Уважаеми колеги, кои бяха другите по-характерни черти в работата на комисията?
На първо място – бяха създадени работни групи, които извън работата на комисията, в други дни и часове, трябваше да подготвят разработката на определени теми, свързани с парламентарните избори, с президентските избори, с местните избори. Тези групи също сериозно работеха и свършиха определена работа.
Бяха направени сериозни проучвания за международната практика и резултатите от тях бяха представени на членовете на комисията, и то главно в страните от Европейския съюз, по отношение на изборното законодателство. Изборното законодателство в Унгария беше основно и много внимателно проучено, уважаеми колеги. Проучихме законодателствата и на други страни.
На следващо място – с цел да се избегнат редица нарушения, които са допуснати в предходните периоди по вече действащото българско законодателство, беше направено и проучване на Доклада на Временната комисия във връзка с изборите от 2009 г. за Народно събрание, както и на всички други практики и данни, които ни бяха предоставени от неправителствения сектор, за да се даде възможност да се заложат правни техники, с които да се избегнат вече допуснати грешки. Пак казвам, доколкото успяхме да постигнем в текстовете на новия Изборен кодекс, това е вече съвсем друг въпрос.
Уважаеми колеги, много сериозно нашата комисия работеше с неправителствения сектор. Имаше специални презентации на някои от нашите заседания, на които бяха представени техни виждания. Бяха организирани и две кръгли маси в Народното събрание, на които неправителствения сектор и други политически сили, които са извън българския парламент, имаха възможност да представят своите концепции и позиции.
Особен интерес, уважаеми колеги, към работата на тази комисия имаше и от страна на българската емигрантска общност, особено от нашите сънародници, които живеят в Чикаго, в Съединените американски щати. Имаше възможност за един неформален диалог. Имаше особен интерес към това законодателство и по-конкретно във връзка с това доколко българските емигранти ще имат възможност да участват в изборите.
Имаше идея, която се обсъждаше – за създаване на нов избирателен район, специално за българските емигранти, която идея по определени причини не можа да намери място в проекта. Всъщност имаше големи дебати и за електронното гласуване. Аз смятам, че по този въпрос сме се спрели на един оптимален вариант. От тази гледна точка този диалог с българската емигрантска общност за нас беше изключително полезен.
Уважаеми колеги, смятаме, че като структура и като съдържание, докладът отразява напълно позициите на политическите сили, които участвахме в създаването и работата на тази комисия.
Докладът е коректно направен, обективен. Нашата парламентарна група ще подкрепи предложението за решение, а именно докладът да бъде приет от Народното събрание, разбира се за сведение, защото в крайна сметка всичко това, което е написано в него, е резултат на многомесечния труд на народните представители, на експертите, които взеха участие в него.
Искам определено да подчертая обаче, че всъщност има сериозно разминаване, пак казвам, между доклада и крайния продукт. Той и затова не беше подписан от всички народни представители. Ние като парламентарна група имаме изключително сериозни критични бележки към този продукт. Ще ги представим в следващата дискусия, но по отношение на доклада, в интерес на истината, той беше подписан от всички народни представители, аз трябва да подчертая, че той е коректен, точен и отразява напълно позициите на парламентарната ни група, мисля, и на всички парламентарни групи, които бяха представени, и дебатите, които бяха водени.
Друг е въпросът, уважаеми колеги, че има текстове, които са записани в Проекта за Изборен кодекс, които не са били предмет на дискусия в нашата комисия. Пак казвам, че това е въпрос, по който ние ще вземам отношение по-късно, но по отношение на доклада в интерес на коректността, на точността, ние ще подкрепим предложението за решение и докладът да бъде приет от Народното събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря, господин Янков.
Реплики към това изказване няма.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по доклада?
Заповядайте, господин Нотев.
Явор Нотев (Атака): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Съвсем делово и накратко бих изложил пред вас становището на Парламентарната група на Партия „Атака”, като представител на която имах честта да участвам в работата на Временната комисия, чийто доклад обсъждаме и за чийто доклад ще гласуваме след малко. Намирам, че подходът да се създаде тази комисия беше верният и правилният.
Ангажиментът, поет в началото на мандата на Четиридесет и първото Народно събрание, за кодифициране на материята за изборите и съответно подготовка на този основен кодекс, който да може да осигури пълноценното, равно и пряко участие на българските граждани в изборите, на фона на констатациите, които бяха направени от Временната комисия за нарушенията на изборите за народни представители, беше повече от необходим.
Това, че работата на тази комисия се изпълни със съдържание, вече стана ясно от изказванията на колегите от повечето парламентарни групи. Изключвам резервите, които госпожа Манолова изказа, във връзка с един въпрос, който не е относим към доклада на комисията. Имам предвид, че госпожа Манолова се съгласи, че той коректно и вярно отразява постигнатото; коректно и вярно отразява работата в цялата тази хронология на провеждането на 25-те заседания на комисията и не изкривява обстоятелството, че всички членове на комисията имахме възможността, от името на парламентарно представените партии, да заявим своята позиция, да отстояваме своята позиция, да коментираме идеите по системата на този нормативен акт, който имахме задача да съставим и предложим на народното представителство, а също така и да коментираме идеите на неправителствени организации, идеите на землячески организации, на българи живеещи в чужбина, и на всеки, който имаше инициативата да прояви активност по повод на огласените резултати от работата на Временната комисия.
В този смисъл намирам, че са от значение следните обстоятелства: Временната комисия беше съставена своевременно. Своевременно беше изготвен и представен на вниманието ви доклад, който е резултат от нашата пряка работа. В този доклад всеки от подписалите го взе пряко участие и имаше възможност да го направи по време на работата на комисията.
За мен идеите, които се развиха и защитиха по време на работата на комисията, намериха вярно и точно отражение в проекта, който ще бъде представен на вашето внимание. С оглед на това намирам, че докладът следва да бъде подкрепен, без оглед на становището по конкретни законодателни решения, които ще бъдат предмет на следващото обсъждане.
Призовавам колегите от Парламентарната група на „Атака” да подкрепят доклада на комисията и съм убеден в това.
Със същото обръщение призовавам и вас да подкрепим доклада, с което да дадем едно начало на следващия дебат по същността на предложените законодателни решения в Изборния кодекс. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Реплика от народния представител Мая Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин Нотев, опитах се да бъда деликатна и колегиална като член и участник в работата на парламентарната комисия, но очевидно ще се наложи да го кажа направо: предметът на дейност на тази комисия, както е видно и от представения доклад, е изработване на проект на Изборен кодекс. В крайна сметка тази комисия не осъществи поставената й задача, защото тя не изработи проект на Изборен кодекс. Проект на Изборен кодекс беше изработен и внесен от депутатите от „Атака” и ГЕРБ.
А иначе дискусиите, които се случиха в рамките на многобройните заседания на тази комисия, вероятно имаха някакъв смисъл, но те по никакъв начин не намериха своето отражение по същностните въпроси в проекта, който е внесен и ще бъде разгледан след малко от пленарната зала. Така че ще го кажа ясно – тази временна комисия не изпълни поставената й задача и не изработи проект на Изборен кодекс. Проект на Изборен кодекс в рамките на два месеца, може би и повече време, беше изработен от парламентарните групи на „Атака” и ГЕРБ, така че цялата отговорност за внесения проект си е на депутатите от тези две парламентарни групи.
Ние, които участвахме в парламентарната комисия, отговаряме само за изказаните мнения и становища, които могат да бъдат видяни в този доклад. Все пак тази комисия не беше дискусионен клуб, за да се радваме, че коректно е отразена дискусията в него. Тази комисия имаше задача, която остана неизпълнена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Втора реплика? Няма.
Народният представител Явор Нотев има думата за дуплика.
Явор Нотев (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Манолова! За втори път съм в ситуация да спорим по доклад, при изготвянето на какъвто Вие сте имала възможност да участвате, който е подписан от Вас, и в крайна сметка, мисля, преждевременно и несвоевременно заявявате отстъпването си от тази позиция само и единствено с цел да не споделите отговорността може би за проекта. Но това е ясно – проектът за Изборен кодекс не е подписан от Вас.
Казвам, че това ми се е случвало вече, защото по същия начин Вие моделирахте Вашето поведение и отношение към доклада на Временната анкетна комисия за изборните нарушения. Тогава, накрая на работата на тази комисия, заявихте, че тя е била безпредметна, безсмислена и че едва ли не сме си изгубили времето. Така или иначе този доклад също беше подписан от Вас. Това е Вашето виждане и то няма как да се различава, според мен, от позицията Ви в тази зала. То е предопределено от това. Но да не разговарям само с госпожа Манолова.
Повтарям своето мнение, докладът беше внесен своевременно на вниманието на всички членове на комисията и беше подписан от всички тях. Няма как впоследствие да се окаже, че тези, които са работили в тази комисия и които са подписали доклада, могат да се откажат от всичко, което са правили по това време. Аз не казах нищо повече от това. Не казах нищо повече от оценка за коректността и духа, който цареше по време на работата на тази комисия, и нищо, с което да ангажирам и да предизвестявам какво ще бъде конкретното Ви решение по определени законодателни предложения и текстове от Изборния кодекс.
Това беше моята бележка по отношение на Вашето изказване. Мисля, че съм бил коректен в оценката си и я поддържам напълно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Други народни представители, желаещи да се изкажат и да вземат отношение по представения доклад? Не виждам.
В такъв случай закривам дискусията.
Подлагам на гласуване следното:
„РЕШЕНИЕ
по доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс със задача изработване на проект на Изборен кодекс на Република България
Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема за сведение доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс със задача изработване на проект на Изборен кодекс на Република България.”
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 95, против 10, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Процедура – господин Димитров, заповядайте.
Тодор Димитров (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за прегласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на повторно гласуване проекта за решение, който прочетох преди малко.
Гласували 113 народни представители: за 98, против 7, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗБОРЕН КОДЕКС.
Вносител – Искра Фидосова и група народни представители.
Проектът е разпределен на Комисията по правни въпроси, която е водеща, и на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
Първо ще бъдем запознати с доклада на Комисията по правни въпроси от заместник-председателя на комисията – народният представител Тодор Димитров.
ДОКЛАДЧИК Тодор Димитров: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси.
„На свое заседание, проведено на 11 ноември 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди проект на Изборен кодекс, № 054-01-87, внесен от Искра Фидосова и група народни представители на 4 ноември 2010 г.
На заседанието присъстваха представители на Института за развитие на публичната среда – госпожа Антоанета Цонева и господин Асен Генов, и други представители.
Проектът беше представен от народния представител госпожа Искра Фидосова.
Като основа за изработването на внесения проект на Изборен кодекс е ползван изготвеният проект от Временната комисия, която беше създадена с решение на Народното събрание от 11 февруари 2010 г.
С предложения проект на Изборен кодекс вносителите целят ограничаване манипулирането на изборите при спазване на демократичните принципи на провеждането им, като кодексът е ясен политически знак за волята на управляващата партия да изпълни предизборния си ангажимент към избирателите в областта на изборното законодателство. Изборният кодекс кодифицира изборното законодателство, състои се от 15 глави с отделни раздели, както и от допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.
В последвалата дискусия взеха участие народните представители господин Четин Казак, госпожа Мая Манолова, господин Тодор Димитров, госпожа Екатерина Михайлова, господин Янаки Стоилов, господин Димитър Лазаров, господин Митхат Метин, господин Михаил Миков и господин Петър Хлебаров.
Господин Казак изложи позицията на Парламентарната група на ДПС във връзка с внесения проект на Изборен кодекс, като заяви, че няма да бъде подкрепен от неговата парламентарна група. Бе изказано становище, че въведеният принцип за уседналост ограничава активното избирателно право и противоречи на Конституцията. Ограничават се конституционни права на гражданите да гласуват за определен вид избори, каквито са и местните. В Изборния кодекс има и други проблемни норми като дискриминационно отношение към българските граждани, които се намират извън територията на страната. Предложено бе във връзка с имунитета на кандидатите да се предвиди допълнителен текст за минимален срок от три месеца преди датата на регистрацията, регистрираните кандидати да не могат да бъдат задържани и привличани като обвиняеми освен в случаите на заварено тежко престъпление. За отбелязването в бюлетините със знак „Х” господин Казак заяви, че това е сигурна гаранция за огромен брой недействителни бюлетини.
Госпожа Мая Манолова изрази принципно несъгласие по проекта на кодекс. Бе заявено, че в кодекса не се въвеждат нови моменти и не се постигат заявените цели. Изказа категорично несъгласието си по отношение на двустепенната регистрация на партиите и коалициите от партии. Заявено бе, че не са ясни аргументите против избора на районни кметове и кметове на малките населени места. Възрази срещу структурирането на СИК в чужбина. Възрази срещу използването на един знак в бюлетините, както и срещу предложените промени по отношение на подписките за участие на независими кандидати.
Госпожа Екатерина Михайлова изтъкна като положителни моменти създаването на Изборния кодекс, уредбата на технически въпроси в него, които ЦИК уреждаше досега, като заяви, че това предполага трайност и предвидимост. Изказа подкрепата си относно въвеждането на принципа за уседналост. Изказа възражение относно премахването на избора на районните кметове и двустепенния режим на регистрация на партиите и коалициите от партии. Заявено бе, че не са предвидени мерки срещу бизнес сдруженията при местните избори, че не приемат експерименталното електронно гласуване и пилотното въвеждане на регионалните преброителни центрове и предлага те да важат за всички. Заявена бе позицията на Парламентарната група на Синята коалиция за разкриване на избирателни секции в чужбина само в дипломатическите и консулските представителства. Не се предвижда окрупняване на избирателните райони и това води до тази 20-процентна преференция за народните представители. Много от старите положения се запазват. Заявено бе, че не са предвидени мерки срещу бизнес сдруженията при местните избори, че не приемат експерименталното електронно гласуване и пилотното въвеждане на регионалните преброителни центрове.
Господин Янаки Стоилов постави въпрос дали се предвижда изпращане на Изборния кодекс на Венецианската комисия за консултация.
Господин Димитър Лазаров заяви, че в проекта на Изборен кодекс са предвидени административнонаказателни санкции за отделни видове нарушения.
Господин Петър Хлебаров заяви, че Парламентарната група на Партия „Атака” ще подкрепи Изборния кодекс и ще направи необходимите предложения за промени между първо и второ четене. Подчерта отново последователната позиция на Партия „Атака” по отношение на принципа за уседналост.
След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 9 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване проекта на Изборен кодекс, № 054-01-87, внесен от Искра Фидосова и група народни представители на 04.11.2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря, господин Димитров.
Следва докладът на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. С този доклад ще ни запознае председателят на комисията Йордан Бакалов.
ДОКЛАДЧИК Йордан Бакалов: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно проект на Изборен кодекс, № 054-01-87, внесен от Искра Фидосова Искренова и група народни представители на 04.11.2010 г.
На заседание, проведено на 11.11.2010 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа и обсъди проект на Изборен кодекс, № 054 01 87, внесен от Искра Фидосова и група народни представители на 04.11.2010 г.
Проектът на Изборен кодекс беше представен от народния представител Тодор Димитров. Той подчерта, че кодексът дава нова правна рамка на изборния процес. Кодифицирането на изборното законодателство е отдавна необходимо и очаквано от българското общество. Уеднаквяването и стабилността на правилата, на които ще се подчиняват и по които ще се произвеждат различните видове избори, е гаранция за максимално противодействие срещу нарушенията, без да се накърняват избирателните права на гражданите. Проектът предвижда изменение на досегашната нормативна уредба - при изборите за местни органи на властта се въвежда принципът „уседналост” при упражняване на активното и пасивното избирателно право, в продължение на дванадесет месеца в съответното населено място. В Преходните и заключителни разпоредби е създадено изключение само за предстоящите местни избори през 2011 г., където уседналостта е 10 месеца и се дължи на стремежа да не се нарушават правата на гражданите за участие в изборите, с оглед времето от приемането на кодекса до провеждането на изборите. Регламентирано е правото на граждани на страни членки на Европейския съюз, да участват в местните избори при спазване на принципа за уседналост и условията, визирани в разпоредбата на чл. 3, ал. 5. Със спазването на уседналостта се ограничава утвърдената порочна практика за недобросъвестно упражняване на избирателни права. Възприет е еднакъв принцип за формиране на органите, произвеждащи изборите.
За разлика от досегашната уредба, в страната ще действа една Централна избирателна комисия за всички видове избори. В кодекса са уредени подробно правилата за формиране на изборни органи извън територията на страната, като за първи път подробно се регламентират правила за гласуване в чужбина.
Новост е създаването на подвижна секционна избирателна комисия за гласуване при всички видове избори с подвижна избирателна урна за улесняване на гражданите с доказани тежки заболявания и двигателни увреждания. Изменя се и статутът на придружителите на лицата с увреждания, като един придружител може да придружава не повече от две лица. Предвиден е нов подход за регистрацията на политическите субекти - двустепенна система за регистрация, чрез първоначална регистрация на партиите и допустима последваща регистрация на коалиции, само от вече регистрираните партии.
С Преходните и заключителни разпоредби се регламентира, че през 2011 г. изборите за президент и вицепрезидент и местните избори ще се произвеждат на една и съща дата. Завишава се критерият за произвеждане на пряк избор в населените места, като избори за кмет ще се провеждат в населени места с над 500 души население.
При проведените дебати освен изказаните мнения на подкрепа за кодифицирането на изборното законодателство, се изтъкна, че в проекта има разпоредби, които ограничават и нарушават правата на българските граждани, като например въведеният принцип за уседналост. Според някои народни представители страна–членка на Европейския съюз няма право да лишава свои граждани от активно и пасивно гласуване.
Изказани бяха мнения, че съществуват спорни моменти при предложенията районните кметове да не се избират пряко от населението и намаляването на броя на общинските съветници, както и ограничаването на правата на общински съветници да участват в дейността на комисии, ако са напуснали или са изключени от група. Изказани бяха възражения относно двустепенната система на регистрация и завишаването на броя на населението, което ще избира пряко кмет на населено място.
След проведената дискусия, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите с 10 гласа „за”, 2 гласа „против” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проект на Изборен кодекс, № 054-01-87, внесен от Искра Фидосова Искренова и група народни представители на 04.11.2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря на господин Бакалов.
От името на вносителите желае ли някой да представи законопроекта?
Заповядайте, госпожо Фидосова. Разполагате с 10 минути като вносител.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще се постарая да се включа в 10-те минути като вносител. Мотивите са доста подробно разписани към Законопроекта за Изборен кодекс, който подписахме от Парламентарната група на ГЕРБ и Парламентарната група на Партия „Атака”. С внасянето на този законопроект ние спазихме нашето поето предизборно обещание - най-малко една година преди провеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за местни избори да внесем кодифицирано, на едно място проекта за Изборен кодекс, като подчертавам, че за основа на кодекса, който сме внесли, е използван изработеният от Временната комисия Изборен кодекс.
Целите, които си поставихме за промяна в изборното законодателство, бяха да гарантираме честност и демократичност на изборния процес, да гарантираме уеднаквяване и стабилност на правилата, да разпишем максимално подробно всички правила, които уреждат произвеждането на избори, за да не се налага след това с постоянни решения на Централната избирателна комисия да се допълват тези правила, както и максимално противодействие срещу нарушенията, без да нарушаваме избирателните права на българските граждани.
Изборният кодекс е изработен в синхрон с политическите виждания на Политическа партия ГЕРБ, но голяма част от въпросите и правилата, които сме разписали, се подкрепят от широко парламентарно мнозинство с различно проявление по различните въпроси, така както всъщност премина и обсъждането във Временната комисия.
Кодифицирането на изборното законодателство има за основна цел подчиняването на организацията и реда за провеждане на изборите за различни избираеми органи на власт на едни и същи принципи.
Ние дебатирахме още на проведените кръгли маси – на първата през м. декември, каква да бъде избирателната система за провеждане на четирите вида избори. Водещо и важно за нас при определяне на избирателната система е да се знае кой носи отговорността. Идеята и целта е да постигнем стабилност на политическата система и на системата на управление на държавата.
Уважаеми колеги, изборната система не е само начин за гласуване, а е и начин за управление на страната Всички представители на парламентарните групи се обединихме зад това какъв да бъде видът на избирателните системи: пропорционална избирателна система с преференция за избор на народни представители и членове на Европейския парламент; мажоритарна избирателна система за избор на президент и вицепрезидент, и кметове, и чиста пропорционална избирателна система по отношение избирането на общински съветници.
Предложили сме прагове за преференцията за избиране на членове на Европейски парламент. Прагът, който сме предложили, е 10% при действащ в момента 15%. При провеждане на избори за членове на Националния парламент, за избор на народни представители, сме предложили 20% преференциален праг с ясната идея и аргумент, че при провеждането на избори за членове на Европейски парламент имаме една национална листа, докато при провеждане на избори за народни представители имаме регионални листи и тези 20% са един праг, който смятам че трябва да бъде подкрепен и възприет в Изборния закон. Разбира се, това са две цифри, които ще бъдат подложени на сериозна дискусия.
Това е предложението ни, което на този етап сме разписали, тъй като и самата Временна комисия не можа да излезе с предложения в тази посока, конкретно разписани като цифри.
Въвеждаме изменение на досегашната нормативна уредба при изборите за местна власт. Изискваме уседналост при упражняване както на активното, така и на пасивното избирателно право, като сме разписали изискване от 12 месеца лицето да е живяло на територията на Република България, да има настоящ адрес в страната, независимо в кое населено място. Ново в тази посока е изискването да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България за разлика от сега действащите разпоредби на Закона за местни избори, където се изисква постоянен или настоящ адрес.
Основна причина за въвеждане на принципа за уседналост смятаме, че е необходимостта от съществуваща трайна връзка между субектите на избирателното право и съответното населено място, представляващи реална предпоставка тези лица да познават проблемите на съответното населено място и да са достатъчно интегрирани в обществото на това място.
Спазването на принципа за уседналост ограничава утвърдената през годините порочна практика за недобросъвестно упражняване на избирателни права в личен или партиен, но не и в обществен интерес. Този подход и принцип е познат в законодателствата на европейските държави и правоприлагащите органи на Европейския съюз имат непротиворечиви позитивни решения в полза на съществуването му.
Предвидили сме действия на една постоянно действаща Централна избирателна комисия за всички видове избори. Разписали сме подробно правила за сформиране и работа на общинските, секционните и районните избирателни комисии. За първи път сме предвидили изискване за висше образование за членовете на общинските и на районните избирателни комисии, както и председателите и секретарите на тези комисии да бъдат юристи.
За първи път в този кодекс регламентирахме изключително подробно правилата за гласуване в чужбина. Подробно е уреден начинът на сформиране на секционни избирателни комисии. Предвидили сме задължително присъствие на държавата в лицето на представители на Министерство на външните работи при провеждането на избори в чужбина.
Предвидили сме възможност българските граждани, които живеят извън територията на страната, да могат електронно, дистанционно, по интернет да заявят в един достатъчно дълъг срок желанието си да гласуват, като посочат и мястото, където се намират и би било за тях удобно да гласуват, така че българската държава в лицето на Министерство на външните работи и в лицето на Централната избирателна комисия да има достатъчно време да организира и да разкрие секционни избирателни комисии там, където има достатъчно брой заявления за гласуване.
Предвидени са особени правила за изготвяне и обявяване на списъците на българските граждани, заявили желание да гласуват, като те вече ще бъдат качвани на сайтовете на българските дипломатически и консулски представителства, както и на този на Централната избирателна комисия, за да могат да се правят справки по тях.
Предвидили сме изключителна публичност и прозрачност на избирателните списъци. Освен досегашното задължение на кметовете да ги поставят на видно място, ние сме разписали и задължение за служба ГРАО и за общините да оповестяват тези списъци на интернет сайтовете на съответната община и служба ГРАО.
Ограничили сме възможността за издаване на удостоверения за гласуване на друго място и сме оставили възможност за издаване на такива само за служебно заетите лица. Смятаме, че по този начин прекратяваме възможността за злоупотреби с избирателни права и спираме или ограничаваме в максимална степен контролирания и корпоративния вот с премахването на тези удостоверения.
Със същата цел сме предвидили и воденето на публичен регистър за издадените такива удостоверения на съответните лица, които са служебно заети, за гласуване на друго място.
Предвиден е нов подход за регистрация на политическите субекти за участие във всички видове избори – една двустепенна система на регистрация. Предвиждаме срок, в който всички партии, които желаят да участват в съответния вид избор, трябва да се регистрират. След това в един по-кратък срок само регистрираните партии могат да влязат в коалиция и коалицията се регистрира само от регистрирани вече партии в Централната избирателна комисия, като всички субекти, които ще участват, ще отговарят на едни и същи изисквания и условия на Изборния закон.
Предвидили сме за първи път да се представя извлечение от Устава при регистрация на партиите, с цел да установим дали са спазени изискванията на тези устави, дали ръководството, което е взимало решение, е легитимно, дали е вписано в Софийския градски съд. Предвиждаме при регистрация да се представя и удостоверение от Софийския градски съд по чл. 19а от Закона за политическите партии.
За ограничаване на спекулациите пред избирателите – партийните кандидати да се представят за независими, е предвидено те да не могат да участват, когато са регистрирани като независими, в кандидатски листи на партии и коалиции.
Предвиждаме експериментално въвеждане на електронното гласуване, експериментално въвеждане на Регионален преброителен център, както и множество мерки, насочени срещу купуването на гласове и контролирания вот, срещу изборния туризъм; подробно разписани правила за обжалване на изборните резултати; подробно разписани правила в Глава „Административнонаказателни разпоредби”, като там имаме и квалифицирани състави, както и Преходни и заключителни разпоредби, в които подробно сме изброили както особените правила по отношение на гласуването две в едно, каквото е залегнало в този кодекс, така и по отношение на легална дефиниция на понятията, които използваме.
В заключение – предвидили сме и промяна в още няколко закона, и тъй като и в предишната дискусия стана въпрос, че има няколко неща, които не фигурират в проекта на доклада на Временната комисия – да, има, но в доклада, където всички колеги са се подписали, сме записали, че Временната комисия препоръчва промяна именно в тези закони, които ние сме разписали в Преходните и заключителни разпоредби. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Откривам разискванията по законопроекта.
Госпожо Михайлова, имате думата за изказване.
Екатерина Михайлова (СК): Господин председател, преди да започна да говоря, ако обичате, да увеличите времето на групата, за да можем да развием спокойно тезите си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Моля да бъде увеличено времето.
Екатерина Михайлова: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, искам да изразя позицията на Синята коалиция относно внесения законопроект. Ние няма да подкрепим този внесен законопроект за Избирателен кодекс по следните 10 причини:
Първо, няма съществена промяна на изборните правила, сравнено с това, което имахме до настоящия момент в законите, които не бяха предложени. Това е първата най-голяма критика, която отправяме към Изборния кодекс.
Смятаме, че трябва да бъдат направени много по-сериозни, много по-смели крачки, така че да се осигури един честен избирателен процес, нещо от което страната ни има огромна нужда.
Второто, заради което няма да го подкрепим – българите, българските граждани ще гласуват и ще избират по-малко, ако този Избирателен кодекс бъде приет, поради това че 1 млн. 700 хил. избиратели ще бъдат лишени от правото да избират районните си кметове. Хиляда и шестотин населени места ще бъдат лишени от правото си да избират кметове на кметства. С 20% по-малко ще се избират общински съвети, тоест 20% по-малко политическа представителност на органите за местно самоуправление.
Третата причина, заради която няма да подкрепим този законопроект – не отпадат имунитетите на кандидат-депутатите по време на изборната кампания. Нещо, което Синята коалиция поиска още по време на кампанията, нещо, което представители на управляващата партия ГЕРБ заявиха също и по време на кампанията, и след това. Цитирам дословно изказвания на госпожа Цецка Цачева – председател на Народното събрание, и на господин Бойко Борисов – министър-председател на Република България.
Между другото препоръките на група ГРЕКО към други страни, които са имали подобни имунитети на кандидат-депутати, са те да бъдат свалени и Румъния вече е направила това. Отнела е привилегията да има имунитет кандидатът за депутат – злоупотреба, с която се срещнахме всички по време на изборната кампания.
Надявам се това, което казаха по време на кампанията и след това представители на управляващата партия ГЕРБ, след първото четене да бъде възприето и да отпаднат тези имунитети на кандидатите.
Четвърта причина, заради която няма да подкрепим този законопроект – не се създават необходимите, според нас, предпоставки да бъдат ликвидирани образуванията на местни бизнес коалиции или коалиции, преследващи определени лобистки корупционни схеми. Защо? Защото регистрацията за местни избори, така както е предвидена, на ниво Централна избирателна комисия, не създава никакво препятствие за никоя партия, която има документ. За другите регистрации за парламентарни, европарламентарни и президентски – има. Има лимити, свързани с внасяне на финанси, има лимити за събиране на подписи.
За местни избори подобни препятствия няма, което означава, че регистрацията за местни избори ще бъде така, както сме я виждали и преди. Знаем, че това доведе до купуване на цели партии и създаване на неясни или ясни, преследващи корупционни лобистки подобни интереси, местни коалиции под най-различни имена и форми.
На пето място, няма да подкрепим този законопроект, защото не се създаде постоянно действаща изборна администрация, която да действа професионално, а не политически, преследвайки в определени моменти определени тясно партийни цели и може да се стигне дори до това, което видяхме на последните избори – едно мнозинство в Централната избирателна комисия да прави всичко възможно, за да възпрепятства една партия да участва на избори, говоря за Съюза на демократичните сили. Ние като Синя коалиция отидохме на избори с решение на съд, а не с решение на Централната избирателна комисия. Тоест правилата на политизирането са оставени в сега предложеното ни от вносителите.
На шесто място, няма го така прокламирания и желан мажоритарен елемент при изборите.
Съществуващите граници, които ни се предлагат – 20% за парламентарни избори, прави практически неприложим мажоритарния елемент. Тук е другата ни критика, че нямаше смелост да се направи крачката за промяна на избирателните райони, за прегрупиране на тези райони, така че да може да бъде направена и една друга преференция – много по-ниска от това, което ни се предлага от вносителите.
Седмият ни аргумент – нещо, за което много сме настоявали, внасяли сме законопроекти в предишни парламенти, електронното гласуване и регионалните преброителни центрове съществуват в този законопроект само експериментално. Шест секции – три в чужбина и три в България, ще са единствените, в които ще има електронно гласуване. Нещо, което според нас е крайно незадоволително.
Осмата причина. В чужбина няма да се създаде отделен избирателен район. Българските граждани в чужбина, живеещите извън страната, ще продължават да гласуват по сегашния начин, даже няма да гласуват въобще за личности, а ще гласуват само за партии.
На девето място, аргументът, заради който няма да подкрепим този законопроект, е свързан с ненужните препятствия, които се създават за регистрацията на коалиции в случаите, когато ще участват на парламентарни, европарламентарни и президентски избори.
Десетата причина, заради която няма да подкрепим законопроекта – ние настоявахме, и това е крайна политика на Синята коалиция, гласуването извън България, в чужбина, да се извършва единствено и само на територията на посолствата и консулствата на Република България.
Предложеното ни в законопроекта дава възможност за разкриване на допълнителни секции извън посолствата и консулствата. Затова ние не сме удовлетворени от този резултат, който ни се предлага в този проект.
Разбира се, има и добри неща в този проект и аз не искам да казвам само критиките. Искам да кажа, че има – ще изброя пет причини, заради които могат да се кажат добри думи за законопроекта.
На първо място е това, че има кодифициране. Събрани са на едно място всички видове избори. Крайно време беше това да се направи, така че това е позитив.
На второ място, ние приветстваме, и е нещо, което трайно сме правили и преди това като позиция, и сме настоявали да бъде въведен принципът на уседналост при гласуване, особено за местни избори. Виждаме тази заявка в проекта за Изборен кодекс.
На трето място, много от техническите въпроси, но понякога техническите са много важни, с политически последствия, са заложени в закона и не са оставени в ръцете на Централната избирателна комисия, което е добре да бъдат уредени възможно по-трайно чрез закон.
Освен това е добре, че представители на Външното министерство по силата на текстовете, които се предвиждат в закона, ще има във всяка една изборна секция в чужбина, което в определена степен предполага, че ще има по-висок контрол и няма да има своеволия само от една политическа сила, която ще бъде представена в секционни комисии.
Приветстваме също така като пета добра позиция в този проект за Избирателен кодекс предвиждането да има публичен регистър за дарителите, които ще правят дарения на партиите по време на провеждането на изборите.
С тези аргументи „за” и „против” позицията на Синята коалиция е, че не може да подкрепи Избирателния кодекс, защото негативите, според нас, вътре в него са повече и най-вече това, че няма истинско, съществено променяне на правилата, по които ще се проведат изборите.
Надявам се все пак между първо и второ четене, когато направим своите предложения, поне част от това, което предлагаме, да стане факт, което ще е в полза за българските избиратели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Шарков, записан сте за изказване.
Заповядайте за процедура, господин Димитров.
Тодор Димитров (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на тази точка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 79 народни представители: за 68, против 11, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Господин Шарков, заповядайте за изказване.
Ваньо Шарков (СК): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Проектът за Избирателен кодекс, внесен в 41-то Народно събрание за съжаление не отговаря на обществените очаквания, с които беше натоварен. Защото в голямата си част той е механичен сбор от действащото към момента изборно законодателство. Промените, които са в изборното законодателство, всъщност са предимно промени на техническо детайлизиране или козметични промени.
Основната задача и основното очакване беше с този Избирателен кодекс да бъдат гарантирани честността и прозрачността на изборите в бъдеще време. За съжаление няма нито една мярка, която да води до ограничаване на до болка известните ни вече на всички порочни практики като купуването на гласове, като корпоративния вот, като манипулирането на изборните резултати. Така на практика всичко си остава постарому. Дори, напротив, имаме един категоричен отказ от реформа на избирателната система, който обаче може да бъде поправен между двете четения.
Истината е следната. Ако приемем Избирателния кодекс в този му вид, ние просто ще оставим действащото законодателство да бъде преведено през Избирателния кодекс. Дали ще го приемем в този му вид или няма да го приемем, резултатът ще е един и същ! Изборите ще се провеждат по начина, по който са се провеждали досега.
Затова ние от Синята коалиция ще внесем множество текстове към проекта, с цел да придадем изобщо някакъв смисъл на това да имаме Избирателен кодекс. Тези промени ще касаят начина на гласуването, финансирането на партии и коалиции, и контрола над изразходваните средства на предизборните кампании, носенето на административна и наказателна отговорност при нарушаване на Избирателния кодекс, ясна структура, регламент, функции, права и задължения на изборната администрация и най-вече промените, които касаят преференциалното гласуване. Няма да повтарям това, което беше казано от трибуната, че при 20-те процента това означава на практика, че нямаме никаква действаща преференция.
В заключение искам да отбележа, че предложението за намаляване на броя на общинските съветници с 20% за всички общински съвети, всъщност не е нищо повече от едно скрито вдигане на изборната бариера. Това е похват добре познат от действията на тройната коалиция в предния парламент, опитът за увеличаване, вдигане на изборната бариера, за обслужване, разбира се, на тясно партийни интереси. В случая се прави не от тройната коалиция, прави се от ГЕРБ и „Атака”.
Забележете колеги, винаги управляващата партия е имала идеята да пригоди така изборното законодателство, че да има самата тя полза при провеждането на каквито и да са следващи избори. Това е практика в този парламент, практика е през всичките години, когато е правена.
Ще ви припомня, че това което направи предното правителство на тройната коалиция с вкарването на мажоритарния избор, с един лукав поглед, и с желание да бъде спечелена служебна победа, доведе дотам, че БСП не получиха нито един мажоритарен народен представител. Прокарването на подобна теза винаги носи вреда на тези, които се опитват да го направят.
Надявам се на второто четене вече да имаме един съвсем различен Избирателен кодекс от този, който не можем да подкрепим. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики?
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Шарков! Правя реплика, защото не мога да се съглася с едно толкова общо демагогско и популистко изказване, че този кодекс съдържа едно механично пренасяне на нормите от четирите закона. Очевидно не сте чели кодекса и не познавате това, което е разписано.
Това, което чух: като 10 пункта, и от преждеговорящия и от Вас, пет от нещата, които вие изразихте, че не сте съгласни, уважаеми колеги, всъщност не са част от самия Изборен кодекс, а са част от други закони – Закона за местно самоуправление и местна администрация по отношение на районните кметове, по отношение на намаляване броя на общинските съветници, по отношение на изискването за 500 жители, също не са част от Изборния кодекс. Не заблуждавайте българските граждани и колегите тук в пленарната зала!
Няма нови правила. Как да няма нови правила? Защо не подкрепяте и не приемате новите правила за нов подход при регистрация на политическите партии? Или се притеснявате от нещо, че има партии в действащи коалиции, които не отговарят на някои изисквания на закона, и до този момент са регистрирани? Нали говорим всички за справедливост, за равен старт, за равна основа и правила за всички участници в изборния процес при спазване на изборното законодателство.
По отношение на спекулацията за 20-те процента. Аз, за разлика от вас, съм си направила труда да изчисля въз основа на действащите резултати през 2009 г. на парламентарните избори, които са постигнати. Ще цитирам вашите резултати. Синята коалиция, ще дам пример с четири области, но мога да дам пример с всичките многомандатни избирателни райони – многомандатен избирателен район Бургас – при процентите, които сте взели, за да има разместване, забележете колеги, в листата за народни представители трябват 1864 гласа. Извинявайте, но това са гласовете от една община! Във Видин – 465 гласа, в Кюстендил – 677 гласа. Дали не могат колегите участници от Кюстендил да осигурят 677 гласа, за да се пренареди листата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Втора реплика? Няма.
За дуплика, господин Шарков, заповядайте.
Ваньо Шарков (СК): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Фидосова! Вие сте известен юрист, а аз не съм такъв, но според мен Преходните и заключителни разпоредби са част от този Избирателен кодекс. Щом са част, аз говоря за тази му част, с която променяте други закони.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Значи сте съгласен с другата част?
Ваньо Шарков: Тоест това е част от внесения от вас Избирателен кодекс. Като казваме, че има страшно много нови неща, които трябва да бъдат одобрени, ще ви дам само един пример: правим експериментално електронно гласуване. Ами през 2009 г. не правихме ли пак експериментално електронно гласуване във Френската гимназия? Във Френската гимназия гласуваха експериментално.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Става въпрос за механично електронно гласуване.
Ваньо Шарков: Следващият път пак ли ще правим експериментално гласуване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
За изказване – госпожа Юлиана Колева.
Заповядайте, госпожо Колева.
Юлиана Колева (ГЕРБ): Уважаемо председателство, уважаеми колеги! Дебатът започна с регистрацията на партиите и аз ще продължа тази тема. Искам да подчертая и напомня на всички, че това всъщност е първият опит за кодифициране на изборното законодателство, който е достигнал до пленарната зала. Той със сигурност не е нито съвършен, нито революционен. Но едно от законодателните решения, в които лично аз нямам абсолютно никакво съмнение, в чиято полза съм убедена, е въвеждането на двустепенната система за регистрация на партиите и коалициите.
До настоящия момент съществуваха различни критерии и правила за регистрация на партия и на коалиция. Колеги, естествено е, че това създава един неравен старт на политическите субекти при участие във всички видове избори. Когато една самостоятелна партия желае да се яви на избори, трябваше да събере 15 хил. гласа и да внесе, забележете – говоря за националните и за европейските избори, 50 хил. лв. депозит. В момента изискването за тази партия е отново да събере 15 хил. гласа в подкрепа на нейното участие в изборите, но да внесе 10 хил. лв. депозит. Това е разлика, която смятам, че никой в тази зала не би могъл да оспори, а още по-малко – участниците в предходния парламент, който през 2009 г. последно е променял тези факти.
Не мога да разбера защо коалициите в тази зала смятат, че са неравнопоставени с партиите. Естествено е, когато коалициите и партиите едновременно се явяват на избори, те да тръгват от един равен старт. Коалицията е съвкупност от партии, които имат общи идеи, затова заедно се явяват на изпити, всъщност на политически изпити. Но критериите, на които те трябва да отговарят, трябва да бъдат еднакви. Не може партии, които не са в състояние да удовлетворят критериите за регистрация на партии, да бъдат мотивирани от липсата на възможности за този критерий, за да се обединяват в коалиции. По този начин се стига до създаването на тези изкуствени коалиционни формирования, които по безкрайно лесен начин след това се разделят. Това без съмнение пречи както на политическия имидж на участниците в процеса на управлението, така и на избирателите да се ориентират в политическите кандидатури и да знаят кой-кой е на този политически хоризонт и в съответната политическа надпревара.
Аз смятам, че това основно възражение просто не може да бъде противопоставяно на принципната позиция за равен старт на всички политически субекти в тази надпревара. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Янков.
Янко Янков (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изборният кодекс като проект вече е факт и е внесен в Народното събрание. Уважаеми колеги, това може би е най-политическият законопроект, който ще приеме това Народно събрание. От тази гледна точка мисля, че и от досегашните изказвания стана ясно, че трудно може да бъде намерен пълен консенсус между политическите сили. Аз ще се постарая да кажа част от гледната точка на нашата парламентарна група, а тя е следната.
Уважаеми колеги, ние считаме, че първоначалните цели, които бяха поставени, а именно справедливост, честност, демократичност, прозрачност на изборния процес и стабилност на политическата система, са правилни и затова ние ги подкрепихме още при конституирането на временната комисия. Както казах и в предишното мое изказване обаче, в продукта, който в крайна сметка излезе и бе внесен в Народното събрание, в някои от текстовете от наша гледна точка има сериозно разминаване между правната техника, заложена в тях, и целите, които бяха поставени първоначално. Критерий за това разминаване, уважаеми колеги, е единствено и само Конституцията на Република България и правата на гражданите, разписани в нея. В Конституцията изрично е посочено, че редът и организацията на изборите и референдумите се определят със закон. В крайна сметка ние излизаме извън тази конституционна рамка и определяме допълнителни условия, които в крайна сметка, записани в този закон, водят до сериозно ограничаване на правата на българските граждани – на голяма част от българските граждани, да избират и да бъдат избирани.
Какво имам предвид, уважаеми колеги? Един от важните въпроси, който се регламентира като условие, е уседналостта. Аргументите за това са, че всъщност трябва да има трайна връзка между този, който избира или иска да бъде избиран, и населеното място, в което иска да бъде избран или да участва в изборния процес.
Уважаеми колеги, нямаме по никакъв начин ясни критерии за понятието „трайна връзка”. Какво значи трайна връзка, когато човек има там материален интерес – има имот, плаща си данъците, често прекарва времето си в това населено място и поради невъзможност да се труди и да живее постоянно там, е принуден да живее другаде?
По отношение на това кой да бъде избран за общински съветник или за кмет на това населено място, би трябвало да оставим, уважаеми колеги, жителите на населеното място сами да могат да преценят на кого да гласуват доверието си, а не да ги ограничаваме със закон.
Въвеждането на единствения знак „Х”, като възможност за гласуване, и то със син химикал, уважаеми колеги, също е нарушение на правата на избирателите. Какво значи знакът „Х” за една възрастна жена? Как някой от комисията ще го прочете, уважаеми колеги – дали това е хикс или примерно е кръстче или нещо друго? Ъгълът на наклона не сме записали!
Уважаеми колеги, може тук днес в Народното събрание това да ви изглежда смешно, утре ще го видите като практика в някои от избирателните комисии. В това изобщо не се съмнявайте.
Освен това гласуването по постоянен и настоящ адрес, уважаеми колеги, е също недопустимо условие, ограничаващо правата на българските граждани, сериозно ги ограничава. Гласуването по постоянен и настоящ адрес на практика е отстъпление по отношение на демократичност от досегашното законодателство. В крайна сметка ние можем да въведем условие – той да гласува при определени условия, примерно по настоящ или по постоянен адрес. Да, така е. Но защо едновременно по двете условия?
Ако направите анализ, уважаеми колеги, ще видите, че всъщност една голяма част от българските граждани, включително и живеещите на територията на Република България, ако така остане този текст, ще бъдат лишени от правото си да гласуват.
По отношение прозрачността, въвеждането, макар и експериментално – това не сме го дебатирали в нашата комисия, уважаеми колеги, на регионални преброителни центрове. Това до голяма степен буди тревога, защото всъщност регионалните преброителни центрове са все още с неясен статут. От една страна, ние въвеждаме сериозна административнонаказателна отговорност за секционните комисии – за тези, които не са подписали протоколите, търсим начин да повишим качеството на състава на тези комисии, но, от друга страна, ги лишаваме от възможността те да преброят бюлетините и да оформят изборния протокол.
Представете си за едно населено място, където, да кажем, има 10 такива секционни избирателни комисии, по 9 човека – 90 човека ще броят бюлетините! А в преброителния център, който е в състава на общинската избирателна комисия, са 9 човека – 9 човека ще трябва да броят тези бюлетини. Къде има по-голяма възможност за манипулиране на изборните резултати?
Уважаеми колеги, има сериозно разминаване между статута на Централната избирателна комисия на този етап и задачите и правомощията, които сме й разписали в Изборния кодекс. Там също трябва да се помисли, това е изключително сериозен проблем.
Намаляването броят на общинските съветници – не е дискутирано и не е вземано решение на временната комисия. Това в определени моменти може да доведе до липса на представителност на определени групи население в съответните общини, уважаеми колеги.
Възможността за оспорване на изборните резултати. Възможността за оспорване на изборните резултати на един народен представител, когато ги избираме по пропорционалната система, е проблем, който не кореспондира до голяма степен с правото, от наша гледна точка. Не може да бъде оспорван изборът само на един народен представител, когато той е по пропорционалната система. Това съществува като възможност в Конституцията, но видно от стенограмите на Великото Народно събрание, тогава единствено и само се има предвид изборът на мажоритарните народни представители. А в настоящия кодекс ние, до голяма степен с консенсус, приехме, че изборът на народни представители ще става по пропорционалната система с определени преференции.
Уважаеми колеги, между първо и второ четене ние ще направим съответните предложения. За нас това е изключително сериозен проблем, най-вече за конституционосъобразност на Изборния кодекс, който ще бъде приет от това Народно събрание. За нас правата на българските граждани са свещени и ние ще направим всичко възможно, ще използваме всички инструменти, предоставени и от закона, за да ги защитим. Надявам се, че това ще стане с подходящи аргументи в пленарната зала, в това Народно събрание, за да не бъдат лишени големи групи български граждани от правото да избират и да бъдат избирани. Ако това не се получи, ще потърсим друга възможност, но се надявам да не стигаме до такава. Благодаря ви за вниманието. Нашата парламентарна група няма да подкрепи проекта за Изборен кодекс на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! След близо едногодишна работа в рамките на временната парламентарна комисия, както виждаме управляващите са на път ударно да прекарат проекта за Изборен кодекс през пленарната зала. След като пропиляхме близо една година време в дебати, които се оказаха безсмислени, предвид крайните решения, които се предлагат от управляващите, ще се наложи да смачкаме дебата в рамките на месеца, който остава до края на тази пленарна сесия.
Време – крайно недостатъчно за политическите партии, които са извън парламента, за неправителствените организации и за българските граждани да осмислят предложните промени и техния антидемократичен характер и да направят своите предложения. Но време достатъчно на управляващите, за да наложат своите внушения, които вече звучат в тази зала, а именно, че изготвянето на проекта за Изборен кодекс е голям успех за управляващата партия, че има консенсус между политическите сили по основните положения на Изборния кодекс; че с проекта за Изборен кодекс се правят съществени промени в изборните правила; че проектът за Изборен кодекс решава основните проблеми на изборния процес в България. Проблеми, които бяха очертани във временната комисия, а именно контролирането на вота и купуването на гласове, необходимостта от осигуряване на широко представителство в изборните органи и засилване гражданското участие в изборния процес.
Истината е, че нито едно от тези твърдения не е вярно, защото, както се вижда и от внесения проект за Изборен кодекс, той е подписан единствено и само от народни представители от ГЕРБ и от „Атака”. Защото с проекта практически не се правят никакви съществени промени в изборните правила. Ако изключим отбелязването на вота с кръстче гласуването със син химикал. Но ако това са революционните промени, извинявайте, колеги, това е смешно.
Проктът за Изборен кодекс, уважаеми колеги от мнозинството, не само не ограничава контролирането на вота и купуването на гласове, а широко отваря вратите пред политическите брокери, като бих казала, че модернизира купуването на гласове, като вкарва в употреба нови, модерни технически способи.
Нещо повече – това, което трябва ясно да се чуе в тази зала и което беше заявено от представителите на всички политически сили, без ГЕРБ и без „Атака”, е, че новите изборни правила са написани и обслужват единствено и само интереса на управляващите. Този Изборен кодекс е скроен точно по мярка на управляващата партия и всяко едно негово решение е пречупено през това как ще работи за ГЕРБ на предстоящите избори.
Защо, уважаеми дами и господа управляващи? Защото ви е страх от честна игра? Защото искате победа на всяка цена и с всички средства? Защото искате цялата власт и вече и вие самите се съмнявате, че имате ресурса – политически и кадрови, да я получите в честно състезание? Вероятно всеки един от тези отговори е верен, защото на въпросите, които зададохме, и които днес задаваме в пленарна зала – защо променяте правилата по начин, който да обслужва вашия партиен интерес, не получаваме никакъв отговор.
Ще се спра само на най-фрапантните промени, които са направени в интерес на политическа партия ГЕРБ.
На първо място, въвеждането на двустепенната регистрация на субектите, които ще участват в избори.
Първо, според ГЕРБ, ще се регистрират политическите партии. След това коалициите, като според новите изисквания коалициите, като Коалиция за България, ще трябва да съберат 105 хил. подписа. Синята коалиция ще трябва да събере 75 хил. подписа, а Политическа партия ГЕРБ ще се ограничи само с 15 хил. подписа. (Реплики от ГЕРБ.) Това, съчетано с новите правомощия на ЦИК да отказва регистрация на политически субекти, означава, че на старта на изборната кампания от участие в изборите ще бъдат отказани достатъчен брой политически субекти.
И, забележете, дните между регистрациите на партии и на коалиции са само пет. Въпреки настояванията на Коалиция за България и на Синята коалиция и въпреки обещанието на управляващите да дадат достатъчен срок, така че тези, на които е отказана регистрация, да могат да обжалват в съда отказа. Така че тук бих се обърнала към госпожа Михайлова – вече на избори няма да може да се ходи и с решение на съда. Защото срокът е достатъчно малък, за да може една малка партия да се включи в състава на една коалиция.
Ако вие твърдите, че тези промени не са в интерес на Политическа партия ГЕРБ, ще трябва да отговорите защо отново проявявате двоен стандарт, след като предявявате различни изисквания към регистрацията на партиите и коалициите, но давате възможност за еднакво харчене на партиите и коалициите по време на избори. Така ГЕРБ ще могат да похарчат осем пъти повече, отколкото, ако правилата бяха досега съществуващите. Тоест вместо 1 млн. лв. за едните избори ще похарчи 4 и тъй като изборите са две в едно, това, което ГЕРБ ще може да не харчи на избори като политическа партия, са 8 млн. лв. В условията на криза бих казала пир по време на чума.
За прочистване на политическия пейзаж от малки субекти работят и други предложения. Забележете, изобщо необсъждани в работата на парламентарната комисия, а именно – намаляването на броя на общинските съветници с 20%. Всякакви аргументи, че така ще стане по-евтин изборът или работата на администрацията са смешни, защото ако ви водят такива съображения, можете просто да намалите възнаграждението на общинските съветници или изобщо да ги лишите от такова. Както, между другото, е в редица европейски страни.
Целта обаче е друга – да се повиши цената на един общински съветник и извън местните парламенти да останат малките партии и независимите кандидати за общински съветници. Ясно е кой ще спечели от преразпределението на разпилените гласове – големите партии. Тъй като социолозите за момента посочват ГЕРБ като първа политическа сила, естествено – Политическа партия ГЕРБ. Вас очевидно не ви интересува, че това е предложение, което работи срещу модерните европейски тенденции, срещу идеята да се осигурява широко представителство на хората в изборните органи. Местните избори не са черно-бели, те са цветни и многообразни и е нормално в тях да попадат представители на всички социални слоеве.
В същата антидемократична посока работят и други предложения, които са внесени от управляващите напук и въпреки мненията, изразени в парламентарната комисия. Това, на първо място, е забраната на хората, които живеят в малките населени места, да избират свой кмет. Благодарение на новите правила, половината от българските граждани ще бъдат демотивирани изобщо да участват в тези избори, защото няма да могат да изберат своя кмет. Тридесет и пет процента от българите живеят в малките населени места, които вече няма да избират кмета си – той ще се назначава от общинския кмет.
Над 2,5 млн. души живеят в големите градове, които вече няма да могат да избират своя районен кмет. Той ще се посочва с решение на общинския съвет, но, забележете, по предложение единствено и само на общинския кмет.
Няма начин, по който да бъдат обяснени тези антидемократични предложения, освен единственото разумно обяснение, че те ще работят за Политическа партия ГЕРБ. Аз лично не виждам логика защо искате да откажете българските граждани от участие в изборите, защо поставяте пред тях нови и нови препятствия, освен поради факта, че ГЕРБ наистина се бои от избори и идеята е, ако може, изобщо да се откаже от тях, а резултатите да се сочат от някоя социологическа агенция, по възможност, разбира се, посочена от управляващите.
Накрая в заключение ще кажа, че с този Изборен кодекс Политическа партия ГЕРБ обявява война на българските граждани. (Смях от ГЕРБ.) Досега управляващите воюваха с отделни социални групи и професионални гилдии – с учителите, с лекарите, с държавните служители.
Сега ГЕРБ обявява битка на българските граждани, но, уважаеми дами и господа управляващи, тази битка е предварително обречена, защото гражданите дават власт на политиците. Те го правят по време на избори и целта на изборното законодателство е да улеснява гражданите, а не да поставя пред тях нови и нови препятствия.
Изборният закон не трябва да бъде похлупак и ограничител на хората да упражнят своите изборни права. Аз лично съм убедена, че въпреки всичко те ще намерят начин да си кажат думата и тази дума никак няма да ви хареса, уважаеми дами и господа управляващи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплика?
Господин Лазаров, заповядайте.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Имах чувството, че нещо в последните шест месеца, и особено – след входиране на кодекса, нещо съм пропуснал в него. Не мога да се сетя: кога вкарахме в нашия кодекс 8-процентова бариера и дали Конституционният съд ще я отмени? Нещо, което беше предмет на обсъждане миналата година, що се касае до ограничаване правата на хората, създаване на препятствия да участват в изборния процес.
Може би след това някой от изказалите се колеги, от вносителите ще каже, аз съм пропуснал да видя, кога сложихме тази 8-процентова бариера.
Може би съм пропуснал, че сега сме в края на 2010 г., догодина през м. октомври са изборите – може би този кодекс ще го приемаме два месеца, някъде м. юли? Така както вие миналата година приехте измененията в Изборния закон – за избори за Народно събрание и евроизбори. Нещо съм пропуснал, нещо съм се объркал – извинявайте, колеги.
Две хиляди и пета година, 2009 г. – докладите на ОССЕ последователно по време на управлението на тройната коалиция категорично препоръчват, че не може в последния момент да се внасят съществени правила в законите, защото участниците в изборния процес нямат възможност да се подготвят, що се касае до създаване на препятствия на хората да гласуват. Благодаря ви. Извинявайте. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика – госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, и аз като колегата Лазаров се чудя къде бяхте в последните девет месеца. Дали духом не сте били в Афганистан – с последното изречение, което казахте?
Говорите, че ние искаме ударно приемане на кодекса. Не, не искаме ударно приемане на кодекса. Ние работихме много упорито девет месеца и изработихме изключително добър кодекс, какъвто вие четири години, един цял мандат не ви стигна да направите и нямахте политическата воля и желание да го направите, госпожо Манолова! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Три пъти казахте, че няма никакви важни промени и че това са действащите текстове. Ами тогава защо не ги подкрепяте? Нали тези текстове вие сте ги написали в 4-те закона? (Смях от ГЕРБ.)
Имало само една фрапантна промяна, цитирам госпожа Манолова, по отношение на регистрацията. Тук е голямата заблуда. Говорите „шменди-капенди” – използвам Вашия цитат отпреди четири месеца, който ползвахте от тази трибуна, да говорите за това колко подписа трябва да съберат партиите във вашата коалиция и в Синята коалиция. Не знам – говорител и на Синята коалиция ли станахте днес за обсъждане на Изборния кодекс?
Колеги, не това е проблемът при регистрацията. Проблемът е друг. Проблемът е, че най-после има равен старт за всички участници в изборния процес. Най-после ще излязат на светло всички тези партии, които досега участваха и се регистрираха в отделните избори, без да спазват изискванията на отделните закони.
Имате притеснение, че ваши партии, които са в коалицията, нямат представени отчети пред Сметната палата или че нямат легитимно ръководство, или че нямат членска маса, или се опитахте да кажете от тази трибуна, че партията-майка столетница не може да събере 15 хил. подписа?! Ами досега имаше изискване и за 20 хиляди, и за 25 хиляди. И за 500-те жители ще Ви кажа, госпожо Манолова.
Когато водихме дебата и във Временната комисия за това ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето изтече.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: ...какво да бъде активното и пасивното избирателно право, 10-те месеца – извинявам се, само 10 секунди, Вие казахте, че искате по отношение на пасивното избирателно право не 10 месеца, а да запазим двата, защото нямало откъде да намерите кандидати за кметове за малките села. Ами сега ви улесняваме. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Шопов, заповядайте.
Павел Шопов (Атака): Връщам се на изказването на госпожа Манолова и на това, че тя призова към честна игра. Каква честна игра, бе, госпожо Манолова?! (Оживление.)
Каква честна игра играхте вие в миналото Събрание, когато се проведоха и провеждаха избори, и се правеха закони? Честна ли беше играта с мажоритарността? Ами, каква честна игра беше това, че вие го наложихте, като си въобразявахте, че така ще спечелите с ДПС служебна победа, но нещата, както виждате, се обърнаха. Това ли ви беше честната игра?! И каква честна игра е провеждала БКП-БСП при всичките избори още от 1989 г.?
Всички, които са участвали в избори знаят, че изборите в България бяха непрекъснато манипулирани и фалшифицирани от БКП-БСП, още от изборите за Велико Народно събрание, та досега. БКП-БСП са имали досега една технология, с която са правили това непрекъснато. И всичките избори, дори и резултатът, с който спечелиха на миналите избори, пак е много висок за подкрепата, която имат. Това ли ви е честната игра? И БКП-БСП призовават сега за демократичност и обвиняват Кодекса, който сега се предлага, в антидемократичност, представете си го!? Това надминава всичко до този момент!
Всички ние, които сме участвали в избори – мисля, че са доста в тази зала – и от ГЕРБ, знаят за манипулациите, за фалшификациите, които БКП-БСП е правила на всички избори, а до тях и техният достоен ученик – ДПС.
Ами, госпожо Манолова, каква честна игра, като в миналото Народно събрание, след като „Атака” успя с триста зора в един момент да вкара идеята и наистина да се инкриминира купуването на гласове. Вие бяхте тази, която внесохте законопроекта, според който се намаляваше наказанието по Наказателния кодекс. Известно време то действаше, докато отново с нашите усилия върнахме старите правила. Имам предвид намаляване на наказанието в Наказателния кодекс като наказателна отговорност, като срок на наказание и наказателна отговорност изобщо при купуването на гласове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
За дуплика – заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин Лазаров, Вие наистина бъркате датата. В момента обсъждаме Изборния кодекс, който е предложен от Вас и Вашите съмишленици от „Атака”, не анализираме промените в изборните правила, които бяха приемани от предишното мнозинство.
Ние получихме, по един или друг начин, своята оценка. По начина, по който Вие сте тръгнали, ще получите още по-лоша оценка от българските граждани, защото това, което правите с вашите изборни правила, е да ограничите възможността на хората да упражнят правото си на глас, да ги откажете да ходят на избори, да ги демотивирате. Както казах – ако може избори изобщо да не се провеждат, а те да се съобщават от избрана от управляващите социологическа централа.
Госпожо Фидосова, време беше да бъдете по-внимателна към изказванията на Вашия лидер. Изразът „шменти-капели” е на господин Бойко Борисов и по никакъв начин аз не претендирам за авторство.
А що се касае до това кой какво е твърдял във Временната парламентарна комисия – това, че не познавате досегашните изборни правила, може да бъде прието, но може би трябваше да запомните поне твърденията и тезите на основните политически сили във Временната парламентарна комисия. Ние многократно повторихме, че искаме хората от малките населени места да избират своя кмет, а не той да се назначава от общинския кмет, и не господин Бойко Борисов да назначава кметовете в цялата страна! Не в това е смисълът на местните избори!
А що се касае до господин Шопов – тук ще използвам израза „погледни и отмини”! Той дори не може да си спомни в предния парламент кой въведе криминализирането на купуването на гласове. Това не беше той естествено, а Коалиция за България – по наше предложение и с гласовете на нашето мнозинство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Миков, заповядайте за процедура.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Провокиран съм от изказвания, че преди ние не сме вземали отношение. Ние нашето отношение ще го вземем, но абсурдно е да се приеме Избирателен кодекс в отсъствието на кабинета. (Силен шум, провиквания, реплики.)
Чакайте, ще ви кажа! (Шум и реплики.)
Ако сте чели Избирателния кодекс ще видите колко ангажименти има за правителството, като се тръгне от избирателните списъци, мине се през финансирането на изборите, мине се през редица други въпроси, за които трябва да има някой тук, който да каже: „Да, това е добре!”.
Тази комисия се създаде, за да може да замаскира блестящата липса на позиция от страна на кабинета. (Оживление.)
Затова предлагам Шменти-капели-то или някой от другите – представител на кабинета, упълномощен, да дойде и да каже: „Да, правителството споделя всичките идеи, които са тук”, да се ангажира със своята отговорност. (Реплики от ГЕРБ.)
Моля Ви да подложите на гласуване или министър-председателят, или упълномощен член на кабинета, да заяви има ли българският кабинет позиция по провеждането на изборите. Защото какво излиза? Тук се правят комисии, всякакви неща се правят, кабинетът по важните въпроси блестящо мълчи – по Кодекса за социално осигуряване позиция на премиера няма. По този закон – също. Изказал ли е някой позиция на правителството по този кодекс?
Моля ви да подложите на гласуване процедурното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За обратно предложение заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Миков, аз Ви чаках да направите такова предложение и затова съм се подготвила с една дебела папка, която ще Ви дам след малко.
Кратък цитат: стенограма от 12 юли 2007 г. – не присъства министър; 25 юли 2006 г. – не присъства министър; 17 януари 2008 г. пак се обсъждат изборни закони – не присъства министър; 7 февруари 2008 г. – не присъства министър (оживление); 24 март 2009 г. – не присъства министър! (Силен шум в залата. Реплики.)
И една много, много дебела папка с 19 стенограми, господин Миков. Ще Ви ги дам, за да не се ровите и да си правите труда да ги вадите от архива!
Господин Миков, правителството изпрати четири становища от четирима министри, които са ви раздадени.
Уважаеми колеги, има писмени становища от заместник министър-председателя и министър на финансите, от министъра на външните работи, от министъра на регионалното развитие и благоустройството, от министъра на труда и социалната политика.
Господин Миков, в заключение – аз смятам, че тук днес трябваше балконът да е пълен и на него да стои човекът, който трябва да стои зад българското знаме – Президентът. Той издава указите за насрочване на изборите. Благодаря. (Реплики от КБ, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Ето тук оставям папката (оставя папка на трибуната.) Вземете си я.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Да подложим на гласуване първо предложението.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Правя обратно процедурно предложение на предложението на господин Миков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Да гласуваме направеното процедурно предложение на господин Миков.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 105 народни представители: за 20, против 85, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Господин Миков, заповядайте за лично обяснение.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Аз не знам каква беше процедурата на преждеговорившата, но, както и да е.
Многократното споменаване на името ми налага да се ползвам от лично обяснение.
Когато е имало отделни промени, това също е ставало със становище на един или друг министър, чийто ресор се засяга.
Когато става въпрос за това, за което претендирате, че правите – цялостна кодификация, която засяга всички възможни сектори на изпълнителната власт, всички възможни сектори, като се тръгне от полицейските – от документите за самоличност, мине се през избирателните списъци в Регионалното министерство, стигне се до финансирането, осигуряването на изборите се прави цялостно от кабинета, и не утре кабинетът да казва: „А, бе, този закон дето го направихте еди как си”...
По наше време ние не сме имали нито такава огромна претенция, че откриваме топлата вода или правим нещо кой знае какво. Нали казвате, че това е ново, че това е велико, че това е еди- какво си?! То трябва да осигури честни и демократични избори в България. И тук трябва да дойде ясната правителствена позиция и да се каже: „Да, това ще стане!”.
Иначе всякакви комисии, които се създават, са квази ерзац-законодатели, комисиите са помощни органи на Народното събрание, а на вас ви стана практика да ползвате комисии, за да консултирате някого за нещо, и после да се внесе някакъв законопроект. Случаят е съвсем друг.
Основен е този кодекс или поне вие имате такава претенция, че правите основна реформа в изборното законодателство, по която премиерът нищо не казва. Мерси!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Казак, дойде и Вашето време – заповядайте. (Шум и реплики.)
Четин Казак (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, за съжаление и този много важен и, бих казал, съществен жалон в парламентарната дейност на управляващата партия ще мине в отсъствието на правителството, но това вече стана лоша практика и традиция, за която дори вашите досегашни, надявам се, коалиционни партньори от Синята коалиция Ви разкритикуваха.
Уважаеми дами и господа народни представители, както вече стана дума, ние не можем да подкрепим този законопроект, тъй като за разлика от гръмко обявяваните намерения на управляващите, че се стремят към постигане на максимално съгласие, дори на консенсус по Изборния кодекс, такъв не беше постигнат.
Този закон е продукт именно на братската прегръдка и брака по сметка, в който влязоха ГЕРБ и „Атака” не само по този законопроект, а и въобще в управлението на страната. Неговите основни разпоредби и принципи са именно отражение на съчетаването на тези интереси и виждания на тези две политически сили. Самият факт, че в него продължава да фигурира и се запази обявената още в рамките на Временната комисия идея не само за запазване на принципа за уседналост, но и за неговото затвърждаване, укрепване и удължаване на срока, е ярко доказателство, че все повече и повече управляващата партия ГЕРБ е принудена да угажда на прищевките на своя твърд коалиционен партньор „Атака”, дори с цената на това в законодателството ни да намират място откровено противоконституционни текстове, нарушаващи основни права и свободи на българските граждани.
Уважаеми колеги, искам да ви прочета текста на чл. 42, ал. 1 от Конституцията, който гласи:
„Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни” – подчертавам, местни – „органи и да участват в допитвания до народа.”
Уважаеми колеги, този текст категорично забранява въвеждането на каквито и да е ограничения за българските граждани да участват в избори за местни органи на властта, тъй като текстът е изричен. Той изброява изчерпателно условията, на които трябва да отговарят те и изключенията в упражняването на активното избирателно право. Никъде в този текст, уважаеми колеги от ГЕРБ, не фигурира ограничение, наречено уседналост, ограничение да е живял най-малко „N” на брой месеца еди-къде си и така нататък.
Вие не само че дописвате Конституцията, като в чл. 1, изречение второ сте записали освен организацията и редът, както Конституцията позволява на обикновения законодател да урежда изборната материя, но вие предвиждате както и условията за избиране на народни представители, евродепутати и местни органи. Тоест вие ясно сте записали още в чл. 1, ал. 1, че дописвате Конституцията като въвеждате нови условия, такива каквито Конституцията не предвижда.
Въвели сте това изискване за уседналост във флагрантно нарушение и на друг конституционен текст, а именно чл. 26, ал. 1 от Конституцията, който гласи:
„Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция.”
Вие, уважаеми дами и господа, дискриминирате и лишавате от основни граждански и конституционни права над милион и половина български граждани, които не живеят в момента в страната или не са живели „N” на брой месеци преди изборите. Тези граждани обичат своята родина. Част от тях дори заявиха на премиера Бойко Борисов, когато игра футбол в Пескара, че искат да се върнат и го помолиха да им помогне да се върнат в страната, да продължат да живеят в нея. С този законопроект вие окончателно ги отблъсквате, като им засвидетелствате своето негативно отношение и ги лишавате от техни конституционни права.
Ние от Парламентарната група на Движението за права и свободи защитаваме правата и свободите на всички български граждани, не само на тези, които живеят в определена държава. Искам да ви посоча, че по време на работата на Временната комисия за изработване на Изборния кодекс именно ние получихме редица поздравителни писма и имейли от наши сънародници, живеещи и работещи във Франция, в Канада, в Италия.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Колко секции имат там?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Моля ви, без реплики от залата. Имате възможност след това, ако искате, ще направите реплика.
Четин Казак: Тези наши сънародници ни поздравяваха за това, че единствено ние се застъпваме за спазването и защитата на техните конституционни права.
Уважаеми дами и господа, беше изтъкнат аргументът, видите ли, че принципът за уседналост и досега съществуваше. Да, той беше въведен, но поради единствения факт, че ние сами като парламентарна група не можем да сезираме Конституционния съд, той продължава да действа и остана да действа. Но не си правете илюзии, че ако утре Конституционният съд бъде сезиран, той няма да бъде отменен.
Конституционният съд, уважаеми дами и господа, както стана ясно преди малко от изказването на колегата Лазаров, никога не би допуснал лишаване от основни конституционни права на български граждани, приемането на разпоредби, които директно са в разрез с демократичните принципи на правовата държава и които не подхождат на една европейска държава, каквато претендираме, че сме. Дори само на това основание ние имаме пълните аргументи да не подкрепим този законопроект.
За съжаление обаче неговите недостатъци не се изчерпват с това. Той съдържа други идеи, които според нас нарушават както духа на демокрацията, така и плурализма, възможността и правото на гражданите да участват активно в демократичните избори. Например въвеждането на прословутия знак „Х”.
Уважаеми дами и господа, когато представихте законопроекта, изказахте апела: с този законопроект ще позволим да се премахнат лошите практики, ще повишим избирателната активност и така нататък. С това нововъведение обаче единственото нещо, което ще постигнете, е да затрудните изборния процес и да увеличите значително броя на недействителните бюлетини, тъй като, бъдете уверени, с това изискване ще се злоупотребява повсеместно в много секционни избирателни комисии.
Неслучайно, за да избегнем недействителните бюлетини, ние предвиждахме във всички досегашни закони, че може да се използва всеки знак, който по недвусмислен начин показва волята на избирателя и направения от него избор. Защо? Защото всички много добре знаем, че хората имат различни стереотипи и навици, когато отбелязват този вот. Някои са свикнали да отбелязват с един знак, други с друг. Това ограничение, което сега въвеждате, е сигурна гаранция, че утре при наличие на друг знак, например на чавка, ще има масово обявяване на тези бюлетини за недействителни. Според мен всяка недействителна бюлетина, особено когато явно е допусната поради незнанието на съответния човек, е директно лишаване на този български гражданин, който си е направил труда да отиде и да гласува, от неговото конституционно право на глас. Така че аз ви призовавам да преосмислите тази своя идея и да я коригирате между двете четения.
На следващо място, въвеждането на изключението на предизборния имунитет на кандидатите, който беше традиционен досега и който заради една злоупотреба, извършена от определени лица на последните избори, използвайки този аргумент, вие сега се опитвате тотално да обезсмислите това абсолютно задължително изискване на демократичните принципи в една правова държава, а именно гарантиране неприкосновеността на кандидатите, когато се регистрират за участие в изборите, срещу задържането и привличането им като обвиняеми. Вие въвеждате абсолютно без никакво ограничение изключването на тази защита на кандидатите, когато те са били задържани или към тях е било повдигнато обвинение, дори непосредствено преди регистрацията. Тук ние от опозицията съзираме една нескрита опасност и намерение да се злоупотреби с тази възможност избирателно, когато към определени лица в момента, в който те се манифестират като потенциални кандидати, преди регистрацията им срещу тях да бъдат извършени определени действия, използвайки полицейската машина и машината на досъдебното производство.
Тук категорично трябва да се въведе минимален срок от три месеца преди регистрацията, в който също имунитетът да важи, за да разсеете подобни подозрения за политическа саморазправа точно преди изборите.
На следващо място, прави се недопустимо ограничение на принципите на участието в местното самоуправление чрез намаляване броя на общинските съветници и заместник-кметовете. Уважаеми колеги, недопустимо е да се икономисва с демокрацията в местното самоуправление. Аргументът „да спестим някой лев” може да се окаже пагубен, когато в общините трябва да се търси политически баланс между различните политически течения и тенденции. Чрез намаляването на броя на общинските съветници вие можете да лишите значими политически сили от каквото и да е представителство в дадени общини и по този начин да увеличите възможността в дадени малки общини да има едноцветно хомогенно представителство в общинските съвети. Това не е в полза на демокрацията! Да не говорим и за броя на заместник-кметовете. Това само ще затрудни малките общини, където има нужда от поне двама заместник-кметове. Вие предвиждате само един заместник-кмет, а какви ресори има в една община! Не може само един заместник-кмет да покрие тези ресори.
Не на последно място, уважаеми колеги, повишените изисквания към Централната избирателна комисия, съкратените срокове, които остават оттук нататък до следващите местни и президентски избори, поставят с още по-голяма острота въпроса дали новата ЦИК, която ще бъде избрана, ще притежава необходимите качества и компетентност и ще съумее да се справя в тези кратки срокове. Тук принципите на приемственост и експертност трябва да предоминират. Трябва да се замислите дали не е време да се помисли поне част от ЦИК да бъде постоянна, за да се запази принципът на приемственост и да може този орган да изпълнява адекватно своите задължения.
В заключение, уважаеми колеги, призовавам ви да не бързате, да не претупате само и само с желанието, че сте декларирали да приемете този законопроект и сте го изпълнили до края на годината, да не бързате между първо и второ четене. Законопроектът поставя много проблеми.
Жалко е и е грешка от ваша страна, че не сте го предложили за становище на Комисията по местно самоуправление и регионално развитие, тъй като в него се въвеждат доста сериозни промени в частта „Местно самоуправление”, та да приемем законопроект, който наистина ще бъде от полза, а не да обслужва само теснопартийни интереси, които винаги досега са се оказали онеправдани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли реплики?
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Казак, много пъти спорихме с Вас във Временната комисия по темата за уседналостта. Вие поддържате вашето становище, ние – нашето, че няма противоконституционност, няма нарушение на правата на българските граждани, както и че няма нарушение на международни актове и спогодби. Няма да ми стигнат двете минути, за да ги цитирам. Затова няма да правя реплика по тази тема. Ако имате притеснения, както казахте, можете да отправите запитване до Конституционния съд.
По отношение на знака „Х”. Не мога да разбера Вас и колегите, седящи до Вас, какво толкова ви притеснява този знак „Х”. Какво представлява? Разписали сме, че ще има указателни табели – и в секционната комисия, и в тъмните стаички.
Обръщам се към представителите на медиите с молба – направете проучвания сред българските граждани с вашите репортери, особено сред възрастните граждани, сред тези, които в част от населените места може би са и неграмотни, където има концентрирано такова население, и ги попитайте дали знаят какво е „Х” и какво значи какво е „чавка”, тъй като чавката се цитира многократно.
И още нещо. Преди месец, когато избирахме омбудсман в Народното събрание, приехме процедурни правила. Ще ви припомня какви бяха те. В тях казахме, че всеки народен представител ще даде своя вот само и единствено, поставяйки знака „Х”. Всяка бюлетина, която съдържа различен знак от знака „Х”, е недействителна. Тогава всички вие отляво подкрепихте с пълно единодушие тези процедурни правила. Тогава не се притеснявахте, че някой няма да разбере какво означава знакът „Х”. (Реплика на Александър Радославов.)
Господин Радославов чака да ми каже това от място. А Вие казвате, че българските граждани са неграмотни и не знаят какво представлява знакът „Х” ли?! Извинявайте, но това е обида към българските граждани! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Втора реплика? Заповядайте, господин Иванов.
Стоян Иванов (Атака): Уважаеми господин Казак, Вие говорите тук много за права на човека, за защита на Конституцията, за демокрация. Обяснете ми, ако обичате, демокрация ли е да извозите с автобуси 1000 избиратели и да провалите в две други общини избирателния вот на хората?! Това ли наричате права на човека?! Демокрация ли е да въвеждате специални начини за преброяване на купените гласове с измислени знаци?! Това ли е права на човека? Това ли е равнопоставеност?! Далеч не са само чавки, колеги!
Вас ви боли едно-единствено нещо. Боли ви, че по този начин ние се опитваме максимално да ограничим изборния туризъм, подмяната на вота на хората и купуването на гласове. Ето затова е този горък плач! Никаква демокрация не ви вълнува, никакви права на човека! (Ръкопляскания в ГЕРБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Трета реплика? Заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Госпожо Фидосова, обръщам се към Вас и към господин Казак. Защо е този плач относно „Х”? Всички народни представители сме наясно, че става много сложно. Досега се вадеха бюлетини от секциите и се раздаваха. Ако това някъде случайно не можеше да стане, се носеха клечки, с които се мереше, конци и т.н. А сега хората трябва да се обучават в някакви курсове по квалификация, защото не е лесно да се изпише това „Х”. Не знам как да нарека тези курсове – по ограмотяване или по охиксовяване. (Смях в ГЕРБ и „Атака”.) Това е причината за несъгласието на ДПС. И нека да си го кажем. Вие много добре го знаете. И вие се подсмихвахте, когато обяснявахте, но това е откровената и ясна причина – че наистина става много сложно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За дуплика – заповядайте, Господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател! Уважаеми колеги, неслучайно излязоха двама представители на „Атака”, защото общо-взето това е явното доказателство кого обслужват тези разпоредби и на кого искате да угодите най-вече, за да запазите единствения си, към момента, останал коалиционен партньор.
Уважаеми дами и господа! Нямаме никакви притеснения от знака „Х”, специално като партия, тъй като за всичките тези 20 години (шум и реплики от ГЕРБ) какво ли не се измисляше само и само с единствената цел и изконно желание да се навреди по някакъв начин, да се уязви нашата партия и парламентарната ни група. За голямо съжаление на авторите на тези идеи, всички тези опити се оказаха безуспешни и Партия Движение за права и свободи е повече от всякога с голямо и непоколебимо присъствие и в парламента, и в страната. Това ще продължи и силно се надявам, че особено след последните социологически проучвания, Партия „Атака” да продължи да има подобна, достойна подкрепа сред гражданите.
Уважаеми колеги, противоконституционните текстове, които вие предвиждате, не само, че по никакъв начин не касаят гласовете с автобуси от чужбина и т.н., но те по никакъв начин не пречат за автобусния туризъм вътре в страната, тъй като разпоредбата, която сте приели, в дефиницията на това „що е то”? – живял през последните 20 месеца в съответно населено място, позволява на автобуси от Добрич да ходят да гласуват в Благоевград и обратно без никакъв проблем. Изтъкваният от вас принцип за трайна връзка е направен на пух и прах именно в тази дефиниция.
Тази дефиниция предвижда всеки един, достатъчно да е живял някъде в страната, някъде да има постоянен или настоящ адрес, достатъчно е само да е живял някъде в страната, той да гласува където си иска.
Уважаеми колеги, замислете се още веднъж! Нашите аргументи са продиктувани именно от грижата ни да не се приемат текстове. Първо, които са противоконституционни и нарушават права и второ, които ще навредят, а няма да улеснят изборния процес. Призовавам ви към повече разум, за да не дойде толкова скоро денят, в който и 15 хил. подписа да бъдат трудно събрани от вас. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Преди да дам думата на господин Лазаров за лично обяснение, след това на господин Радославов, също за лично обяснение, времето което остава е: за ГЕРБ – 25 мин. 54 сек.; Коалиция за България – 12 мин. 23 сек.; Движение за права и свободи нямат повече време; Партия „Атака” – 16 мин. 37 сек.; Синята коалиция – 7 мин. 9 сек.; независими народни представители – 15 мин.
Правя едно съобщение – имало е насрочено заседание на Комисията по външна политика и отбрана за 14,30 ч. в Зала № 232 на Народното събрание. Съобщението е от ръководството. Заседанието на комисията ще се проведе 15 минути след приключването на това пленарно заседание.
Господин Лазаров, заповядайте.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаеми господин Казак! Кое е противоконституционно, кое не – имахме възможност да дебатираме във Временната комисия за Изборен кодекс и в Правната комисия. Има решения на Конституционния съд, Вие много добре ги знаете, но не Ви отърва да ги споменавате тук. Те касаят избори за народни представители, основно принципите за уседналост. Не мога да разбера защо продължавате да говорите по тази тема и то по този начин – особено за уседналостта, та видите ли гражданите щели да бъдат лишени от възможността да избират, да бъдат избирани. В същото време, за местните избори в 2007 г., вие бяхте предвидили, за да мога да избирам кмет или общински съветник трябваше да имам 10 месеца уседналост, а за да бъда избиран – 2 месеца. Защо се получаваше тази разлика?
Още нещо искам да попитам. Никой не поставя въпроса защо там също имат такива изисквания при евроизборите. Никой не поставя въпроса за противоконституционност, видите ли за лишаване на гражданите от възможност да избират, защото има изискване да са живели в рамките на държава – членка на Европейския съюз. Нека да оставим на Конституционния съд да реши този въпрос, защото ние сме уверени, че няма противоконституционност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Радославов, желаете ли лично обяснение?
Господин Казак, Вие сте след това.
Господин Радославов, заповядайте.
Александър Радославов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Фидосова, моля Ви да не спекулирате с моята реплика.
ИСКРА ФИДОСОВА (от място): Аз не съм споменавала лични имена.
Александър Радославов: Исках само да Ви обърна внимание на следното: не може да сравнявате интелекта и образоваността на народен представител с всички български избиратели, тъй като ние сме се съгласили да пишем „Х”. Ще Ви кажа защо. Има много възрастни хора, които трудно могат да изпишат хикса, дали да не бъде малко наклонен и как ще се чете от самата комисия. Има и неграмотни хора.
Искам друго да запитам. Участвах в избори още от Великото Народно събрание, от млади години, и досега никога не ми е минавало през ума, откъде ги знаете всички тези работи, че някъде специално правели човка, пък някъде другаде правели ...(шум и реплики от ГЕРБ.) Искам да ми отговорите. Досега не е съм обръщал внимание на такива неща. Извинете, но вие сте толкова вътре във всички хитрини, че едва ли не знаете какво става, сакън да не го направят други. Така излиза. Как по друг начин да си обясним?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Казак, Вие ще правите ли лично обяснение?
Господин Шопов, заповядайте за изказване.
Павел Шопов (Атака): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги народни представители, дълго време живяхме в една заблуда – че предлаганият сега Избирателен кодекс ще бъде приет бързо и с консенсус. Още от самото начало, когато от ГЕРБ, беше дадено това обещание пред българския народ, на мен ми стана ясно, че то няма да се осъществи. Мисля, че до голяма степен от ГЕРБ се хванахте на въдицата да разговаряте, да преговаряте, да убеждавате от БСП, ДПС и от СДС в нещо, което беше безспорно и ясно, че те няма да приемат. Това е силно политически закон, може би най-силно политическият закон и акт, заедно с акта на гласуване на правителството, годишните държавни бюджети – това е Изборният закон.
Не можеш да очакваш от своите политически противници, че ще възприемат тезите ти и всичко, което правеха те беше ден да мине, друг да дойде, да се проточи, ако може да се отмести във времето и да не се приеме, а най-добре, в крайна сметка, ако все пак се приеме, да се отложи максимално надалеч, че в крайна сметка да се каже: ГЕРБ и мнозинството не изпълниха в срок това свое обещание. Поне това те го постигнаха.
От какво са недоволни от опозицията от този закон? Недоволни са, защото с този кодекс най-после се решават важни проблеми, които 20 години стоят пред българския политически живот, пред всички избори, които досега се проведоха за президент, за местни органи на управление, за парламент, за европарламент. Това беше един период на избори, всички от които се провеждаха пред истинско мъчение предвид факта, че за всички избори всеки път се гласуваше отделен закон.
Всичко това създаваше объркване в системата, непрекъснато възможността за спекулации, за манипулации и фалшификации, на които партиите от статуквото бяха царе. Те ги правеха непрекъснато и обърканото законодателство и проблемите в законодателството по изборните въпроси в изборната материя бяха за тях добре дошли.
В това отношение, разбира се, водеща роля винаги е имала Българската комунистическа партия – социалистическа партия, със своя верен ученик ДПС.
Не назад са оставени и така наречените сили от времето, когато на власт дойде партията на Иван Костов и тя се опита да постигне онези резултати, които бяха постигнали до този момент червените и ДПС. Да манипулират и фалшифицират в някоя степен успяваха, но не в тази степен, разбира се, тъй като БСП и ДПС имаха своите разгърнати структури и своята технология, добре изпитани във времето. Така че сините успяваха до голяма степен да го правят.
От какво са недоволни? След като този кодекс най-после събира в едно цялото законодателство, след като години наред се правиха несполучливи опити за това, след като и в миналото Народно събрание „Атака” многократно настояваше, искаше, пледираше да се създаде, да бъде изработен и приет Изборен кодекс.
Кой е недоволен от това? Разбира се, ясно е кой. Този закон прекратява не съвсем, но до голяма степен, защото тези разпоредби остават за всички, изборния туризъм и въвежда по категоричен начин принципа на уседналостта.
Въвежда се публичен регистър на дарителите, който въвежда ред във финансирането на изборните кампании.
Отпада мажоритарното гласуване, което беше чисто конюнктурно и по себични причини въведено в миналото Народно събрание от БСП, което виждаме докъде доведе тази партия.
Мажоритарното гласуване до голяма степен беше въведено и по причина на несъстоятелните и нелепи доводи и съждения на СДС, които дълго време повтаряха като мантра мажоритарния вот, въведен в пропорционалните листи, който, за съжаление, отново виждам, че се запазва. Тогава беше въведен в СДС също по конюнктурни и за решаването на вътрешнопартийни отношения в някои случаи. От това не виждам кой би бил недоволен.
Въвежда се нов подход за регистрацията на политическите партии за участие в избори, като в това отношение особено чувствителни са от СДС.
На малко хора тук им е известно и това отмина в близката история от миналите години на последния вот. Драмата, която тресе така наречената Синя коалиция, предвид на регистрацията, която регистрация, ако се върнем година и половина назад, е абсолютно съшита с бели конци. Беше направено нещо нечувано в юридически план. СДС беше регистрирано на базата с това ръководство на едно допитване, а не според нейния устав. Направи го тогава един шеф на Върховен административен съд, който беше възнаграден с високо място в държавната йерархия – омбудсман на Република България, в скоро време. Това беше цената. Това е за информация на тези, които се чудят как този човек и защо беше подкрепен от сините и защо стана омбудсман на страната. Ето това е цената, колеги.
Въвежда се контрол на резултатите от изборите чрез една стройна система от норми в административен и съдебен план. За първи път, тъй като досега всички виждахме, че определени резултати са неправдоподобни, манипулирани, фалшифицирани, но нямаше строен ред. Кой е недоволен от това?
Разпоредбите в самия кодекс най-после са дотолкова изчерпателни, че не се налага ЦИК да тълкува, да преценява, да излиза със съответни решения, което е голям напредък. Кой е недоволен и от това?
Една изборна администрация се избира, която ще замести досегашното и непрекъснато избиране за различните избори на комисии за местни и президентски избори, което е огромно облекчение. Кой не е доволен и от това, питам аз?
За първи път се търси и се предвижда ред за отговорността на членове на комисии и на комисии за допуснати нарушения и още много неща. Пак задавам въпроса: кой не е доволен от това? Ясно е кой не е доволен от това. Ясно е, че недоволни от това са ДПС и БСП, а и Синята коалиция.
Пак се връщам на този основен въпрос: защо? Защото партиите от статуквото искат да запазят старата система, в която изборите могат да се фалшифицират и манипулират. Те са научени да го правят. Те са го правили много пъти – на всички избори, които се провеждаха до този момент – на всяко ниво, на ниво секции, на ниво Централна избирателна комисия при преброяването на гласовете – манипулации, фалшификации чрез медии, облъчване на общественото съзнание. Партиите от статуквото са майстори на това. Защо? Затова и Синята коалиция се присъедини към смешния плач на ДПС и на БСП.
Това е обяснението и за противното становище, евентуалния предполагаем за мен отрицателен вот и на Синята коалиция, която от две седмици, откакто се гласува в пленарната зала Законът за държавния бюджет за 2011 г., категорично, твърдо се е натоварила в колесницата на БСП и на ДПС и се вози с тях.
Днес това ще бъде втори случай, в който ще се гласува много важен законопроект, който ограничава опозицията от управляващите и подкрепящите управляващите.
Предишният Кодекс за социално осигуряване, видяхте, беше също емблематичен и симптоматичен в това отношение и нареди политическите сили в пространството – кой е опозиция и кой е управляващ. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
За изказване – Цвета Караянчева.
Заповядайте, госпожо Караянчева.
Цвета Караянчева (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Въведената уседналост в Изборния кодекс за местните избори както за активно, така и за пасивно избирателно право само на лица, които имат постоянен и настоящ адрес, дава възможност на хора, трайно свързани с местоживеене, да упражняват своя вот, защото години наред уседналост е имало, но тази уседналост в никакъв случай не е работила за обществото. Тя е работила за определени политически партии.
Ние от ГЕРБ имаме ясната позиция и воля да ограничим изборния туризъм – както външен, така и вътрешен. Колеги, не можем да позволим на туристи да казват кой ще управлява следващите четири години.
На последните избори станахме свидетели на различни манипулации. Аз ще ви дам пример с едно село, в което сутринта имаше 160 жители, трайно живеещи там хора, до обяд имаше 600. Тези туристи, след като упражниха своя вот си заминаха, защото те бяха дошли с ясната разпоредба, за кого да гласуват. След като се преброиха резултатите се оказа, че е избран човекът, който са посочили туристите, но там тях ги няма, останаха хората, които трайно живеят. Според вас, това нормално ли е?
Другият пример, който искам да ви дам. Идват 18, 20-годишни младежи, които не знаят езика, вадят паспорти и гласуват. Те също имат ясна разпоредба за кого да гласуват! Те също си тръгват, те не познават кандидата, те не знаят от какво се нуждаят хората, които са в това населено място. Знаете ли как се чувстват тези хора там? Няма значение какъв етнос са тези хора, колеги! Тези хора се чувстват пренебрегнати, обречени са, защото не могат да изразят своя вот и той е определен от туристи! Ако някой иска да живее и да гласува в България – нека да дойде за местни избори и да живее 10 месеца. Защото не е редно! Искам да попитам колегите от ДПС: нормално ли е, когато дойде гост у дома ви, той да определи наредбата на вашата къща? Искам да ви кажа, че трябва да попитате своите избиратели, да чуете какво мислят, защото те също искат да определят своето бъдеще, искат да знаят кой ги управлява, искат да знаят човекът, който стои четири години заедно с общинския съвет, че той работи за тях, а не робува на политически амбиции. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и СК.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Тошев, заповядайте.
Владимир Тошев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще аргументирам пред вас широко дискутираните постановки от Изборния кодекс – за избор на кметове на населени места, за намаляване на броя на общински съветници и за възстановяване назначаемостта на районните кметове в градовете с районни деления.
Прагът за пряк избор на кметове на населени места е променян многократно през годините – 100, 500, 300, 250, 150. Ние сега имаме волята да предложим в Кодекса, да възстановим постановка от 1999 г. – 500 човека, предложен от господин Софиянски и поддържан от правителството на господин Иван Костов.
Основните ни мотиви са, че екипността в работата на кмета на общината е основен елемент за провеждане на политиката на тази община, особено във времена на криза. Не може да се гарантира по никакъв начин ефективната работа на изборен кмет в малко населено място, който не може да бъде контролиран по никакъв начин нито от избирателите, нито от общинския кмет. Освен това е ясно, че един назначаем кметски наместник е част от екипа на кмета и за неговия контрол, за неговата работа има изключително широка палитра от мерки, които могат да го принудят да работи ефикасно, а ако не работи така, той може лесно да бъде сменен.
Освен това, в едно малко населено място, възможностите за подбор на подходящ кандидат за кмет са изключително силно ограничени, което е признато от всички колеги. Ние сме го изпитали на гърба си на практика. Генерацията на лица, които имат качества да бъдат кметове или част от администрацията е в населени места, които имат институции, генериращи, задържащи, развиващи такива кадри – това са училища, читалища, институции и т.н. В малките населени места просто няма такива хора.
Немаловажен аргумент е произвеждането на частични избори по някакви трагични обстоятелства. В последните години анализът показва, че подаващо число от десетките избори, които са проведени, са именно в населени места под 500 човека.
Следващият момент, който ние предлагаме в кодекса е за намаляване броя на общинските съветници с 20%.
Уважаеми колеги, ние имаме силната амбиция и показахме на министерско равнище нашата воля да съкратим администрацията и да я направим по-ефективна в министерствата, агенциите и в общините. Как ще се реализира в общините е въпрос на политика на общинските кметове. Вие сега ще ме опонирате, че един общински съвет не е администрация, а изборен орган. Да, така е. Преди да стана депутат аз съм бил председател на общински съвет и искам да ви кажа, че в един общински съвет работят не повече от 30% от съветниците, другите гласуват, а една голяма част от тях не си взимат и документите, дори и тогава, когато трябва да гласуват не знаят за какво гласуват, а гледат председателят на групата за какво гласува. В това отношение не виждаме никакви пречки, а представителността на този орган по никакъв начин не се нарушава, нито се нарушават правата, защото хората желаят да се провежда политика, а не пазарлъци.
По същия начин са и аргументите за възстановяване назначаемостта на районните кметове. Тази постановка също е от 1999 г. Има два пътя – или да ги назначава общинският кмет на трите града, или да бъдат избираеми. Вие предлагате отново, за да бъдат истински работещи нови 35 общински съветници, нови 35 администрации, тогава, когато ние имаме волята тези администрации и кметове да ги намаляваме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплика?
Заповядайте, госпожо Михайлова.
Екатерина Михайлова (СК): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, господин Тошев! Действително през 1999 г. се прави законодателна промяна, в която се намалява броя на избираемите кметове, както и на районните кметове в големите градове и се преминава към назначаемост. Това го направихме, когато бяхме в управлението – Обединените демократични сили. Това е така, след което видяхме какво се случи.
Когато в предишния парламент имаше разгорещен спор дали да бъдат избираеми, или не районните кметове, ние подкрепихме, защитихме и гласувахме избираемостта, поради това че видяхме какво означава незначаем. Назначаеми означава партизански пазарлъци! Това се случи на практика, за съжаление. Може би е добра идеята ви, добри намеренията, но резултатите са плачевни. Ние го видяхме. Видяхме, че е грешка, поучихме се от грешките си. Защото, знаете ли как се назначаваха кметовете на населените места, и как се назначаваха кметовете на районите в големите градове? С отвратителни пазарлъци между партиите, вътре в партиите, крила от партиите. Аз си спомних случаи, в който в район „Банкя” се стигна се дотам, кмет беше вече Бойко Борисов – разцепи се земеделската партия и започна една разправия на кое крило на земеделците е кметицата.
Няма да имате еднопартийно мнозинство навсякъде в страната, за да може, където се назначава, да решавате само от ГЕРБ. А дори и само от ГЕРБ да е, вътре в ГЕРБ ще се изпокарате кой, къде, какво да сложи. Това води до ужасни последици! Видели сме ги с очите си!
Казвам ви аргументите си през грешката, която ние сме направили. Не е нещо ново. Случвало се е, и е отвратително! Отвратително за партийната демокрация! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
За дуплика, господин Тошев, заповядайте.
Владимир Тошев (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ! Уважаема госпожо Михайлова, ще Ви дам два примера – единият е с малко село, а другият е с голям район. Село Буковец, Видинско, в момента мога да Ви заведа там да видите, кметът е направил селото като шахматна дъска. Тези, които са гласували за него, имат тротоар и лампа, а тези, които са гласували против него, нямат тротоар и нямат лампи. Избираем кмет! Ако кметът на това село е общински кмет, той ще работи по реализирането на общинска политика и ще прави цели тротоари и ще освети улиците.
Следващото нещо, кмет на район „Х” и „У”в София. В район „Х” живеят 200 хил. човека, плащат ниски данъци, сгради и такса смет, а в район „У” има големи предприятия, които плащат огромни данъци сгради. Кой район ще се развие по-добре? Тогава, когато има собствен бюджет и собствена администрация. Тогава, когато общинският кмет на Столична община, Пловдив, или Варна провежда единна политика, той ще я провежда по-добре с кметове, които са от неговия екип и които реализират идеите на партията, която ги е издигнала, и програмата, която те са написали. Това е. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте за изказване, господин Янев.
Яне Янев (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „Ред, законност и справедливост” е единствената парламентарна партия, която не участва в работната група и още в самото начало знаехме, че тази работна група нищо ново не може да изработи и това, което ще се поднесе на пленарна зала, ще бъде поредният опит за изборна мимикрия без никакви новости – такива, каквито очаква обществото.
Ние сме твърдели и продължаваме да твърдим, че без промени в Конституцията, без нов Закон за политическите партии и без нов Закон за изборната администрация Изборен кодекс не може да има, а ако има, то ще бъде едно недоносче, което още повече ще влоши досегашните уродливи изборни практики и по никакъв повод няма да демократизира изборния процес.
Тази огромна маса от хора, която години наред провежда изборите с формирането на секционни избирателни комисии, общински избирателни комисии, показа за 20 години, че не е в състояние да организира и да попълни дори протоколи с вярно съдържание, камо ли от тази администрация да се очаква нещо ново. С този Изборен кодекс на практика нищо не се получава.
На последните частични избори в София се установи, че има повече от 170 недействителни протокола, което показва, че Политическа партия ГЕРБ отново иска, сега като е на власт, да продължи старите практики и да се опита да реализира служебни победи.
Същото е и по Закона за политическите партии. Не само че регионалните партии няма да бъдат ограничени, не само, че бизнеспартиите няма да бъдат спрени, но чрез този законопроект се дава възможност тяхното влияние многократно да нарасне, защото в Закона за политическите партии нищо не е пипнато и ако бъде пипнато след приемането на Изборния кодекс, на практика то ще бъде незначимо и нищо не може да промени.
По отношение на новостите – в кавички, разбира се, които са заложени в Изборния кодекс, се вижда, че имаше напъване от страна на ГЕРБ в продължение на близо година и половина, защото в крайна сметка те обещаваха, че няма да повтарят старите порочни практики на всички мнозинства и всички партии, управлявали България през последните 20 години, и далеч преди изборите ще дадат ново изборно законодателство.
Ние виждаме в момента какво е новото им изборно законодателство. Стара компилация от изборни кодекси, които бяха внасяни в Тридесет и деветото и Четиридесетото Народно събрание от едни и същи автори, които са работили през тези 7-8 години и в крайна сметка вместо да се види, че изборните процедури и законодателни практики се доближават до тези от Европейския съюз, се показва, че ние трайно се отдалечаваме.
Нещо повече, бъдете сигурни, че ако досега не е стигало до Европейския съд за (нарушаване) правата на човека, особено на тези, които живеят в малките населени места, сега ще стигне, защото вие не може да извеждате като презумпция, че хората, които живеят в села под 500 души, имат по-малко права от тези, които живеят да речем, в едномилионния град. Това е пълен абсурд и няма друга европейска държава, в която има подобни рестрикции и аз съм убеден, че всичко това ще падне!
По отношение на вашата идея да реформирате изборното законодателство, така че да се спрат фалшификациите, да се спре изборният туризъм, да се ограничи това, което ние обжалвахме и Конституционният съд отмени – няма нито един грам изпълнение от вашето обещание.
Затова, аз съм убеден, че ще се опитате да прокарате този Изборен кодекс едва в началото на следващата година. Сега няма как да мине, защото вие самите сте убедени в неговите слабости и в крайна сметка ще има бумерангов ефект и вие от ГЕРБ най-много ще страдате от собственото си недоносче.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Дедев.
Стефан Дедев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги! Искам да акцентирам върху един момент от Изборния кодекс, а именно финансирането на политическите партии. Най-очевидните последствия от съществуващото до момента положение в правната уредба на изборното законодателство бе липсата на съгласуваност. В общественото пространство винаги се е говорило за слабости при финансирането на предизборните кампании. Говорило се е, че невинаги официалната финансова информация, предоставена от партиите, отговаря на реалността.
С вдигането на 4 милиона на възможното финансиране на една кампания се цели именно да се даде една прозрачност, да даде една обективност, а не да се лицемерничи и да има завоалирани и разни незаконни плащания. Има обвинения, разбира се, в общественото пространство за съмнителни практики при финансиране и т.н.
Изборният кодекс с ясна регламентация иска да въведе подробни правила, в които да има откритост, да има информация за произхода на финансовите средства. Едно от основните неща е използването на единната банкова сметка, когато всички политически партии и коалиции, даже и инициативни комитети, което е новото, трябва да имат една-единна банкова сметка, която да обслужва цялата кампания. Всички дарения да са ограничени за физически лица до 10 хил. лв. като целта е да се използва банковата система и да има декларация за произход на средствата. Дарения, независимо от физическите лица или пък да бъдат дарени билбордове, всичко трябва да се декларира и да се остойности, защото това пак са пари.
Изборният кодекс, който обединява в себе си различните видове избори – парламентарни избори, избори за Европейски парламент, избори на президент и вицепрезидент и местни избори, въвежда набор от мерки за прозрачност и надзор. Тази законова рамка изгражда всеобхватна хармонизация и различни конкретни подобрения. Целта е да се гарантира, че финансовите отчети на партиите, коалициите и инициативните комитети, както и на кандидатите, отразяват адекватно и достоверно произхода и разхода на средствата, особено в отношенията им с трети заинтересовани лица или медиите, защото знаете, че кампаниите са скъпи и по време на предизборните кампании и за медиите специално са въведени правила, които ги имаше и в предишни закони, и в Закона за политически партии, които трябва да бъдат ясно регламентирани и да бъдат обявени.
Въвежда се разбира се и официалният регистър за дарители, който трябва да бъде съхраняван до следващите избори. Всички тези на пръв поглед неголеми подобрения помагат за една абсолютна добра прозрачност по отношение на финансирането. Въведени са и нови, засилени санкции, които са по линията на наблюдението на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Комисията Греков. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Радославов.
Александър Радославов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, безспорно, че трудът, който ни се представи, е сериозен, и, че има хора, които са работили, за да стигне той до пленарната зала.
Има положителни страни – някои се изтъкнаха. Има и безспорно, ако мога да кажа, явно нарушение на правата на българските граждани в изборния процес. Има, ако мога така да кажа, една тенденция за атака върху политическия плурализъм, установен с българската Конституция с разделението на властите и с ролята на политическите партии. Едва ли не разглежда се сегашното статукво в парламента. Кои са водещите партии? Четири-пет. Според госпожа Фидосова, много добре си спомням, каза, че стремежът е стабилизиране на политическата система. Но зависи какво се разбира под „стабилизиране”? Ако целта е да останат само 4-5 партии, това също е стабилизиране, нали? Може най-добре да си останат, както едно време – БКП с поддръжник БЗНС, и ГЕРБ и „Атака”, която подкрепя. Това ще бъде най-добрата стабилизация на политическата система вероятно.
Искам да обърна внимание на друго, колеги. Мисля, че всички тези действия, които се правят година и половина, не са случайни. Правят се определени действия на дестабилизация на съществуващата, според мен, политическа система, включително и чрез Проекта за Изборен кодекс.
Има едно явно неглижиране на Народното събрание като основна институция, демонстрира се по най-различни начини. Има внушаване в общественото съзнание за порочност, корумпиране и т.н. на съдебната система. Тогава какво остава? Остава единствено изпълнителната власт, която, как да кажа, трябва да доминира и тя е, която една ли не гарантира просперитета и развитието на държавата.
Аз лично това бих го определил като неототаризъм – в най-съвременни условия, както се казва, другите две основни власти отиват на заден план и се правят ред действия, които са доста последователни, за да се утвърждава точно тази изпълнителна власт. Могат да се посочат няколко примера, един от които е безспорно насаждането на определен тип полицейско управление в държавата. Приеха се сума ти закони – ако щете, и за тези СРС-та, човек може да бъде осъден само със СРС и анонимен свидетел. Ние горе-долу си узаконихме да се подслушват над 1 млн. български граждани, като сложите и 100-те милиона в новия бюджет, значи тотално следене и подслушване – кого обслужва, ако не полицейщината!
Да не говорим и за това, което се готви от новата министърка госпожа Попова – това, което четем, ако и то влезе, не дай Боже, по анонимен сигнал да разследват всеки един – да доказва как дядо му и баба му навремето са си купили имотите, които е получил по наследство.
Ако се анализират в комплекс всички тези действия на управляващите, никак не е чудно, че и в кодекса, който сега се предлага, също има конкретни рестрикции и ограничения в този план, в който говоря. Така че нещата не са маловажни и не трябва да се разглеждат отделно.
Всичко, според мен, както се казва, има една основна цел и аз я определям като един нов вид тоталитаризъм в условия на парламентарна република и в условия на членство в Европейския съюз. Надявам, че при второто четене на проекта тези текстове, които най-ярко така или иначе облагодетелстват сега управляващите и подкрепящите ги от „Атака”, ще се коригират. Има такива текстове – вие много добре ги знаете, не искам да преповтарям колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Василев.
Емил Василев (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Безспорно идеята за Избирателен кодекс беше добра. Безспорно това, че се забави внасянето му не беше добре. Не беше добре и това, че „Ред, законност и справедливост” като парламентарно представена политическа партия не беше допусната да участва в парламентарната комисия.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ от място): Напротив, бяхте на заседанието и се изказахте. (Реплики от ГЕРБ.) Господин Яне Янев лично...
Емил Василев: За мен, госпожо Фидосова – знаете колко много Ви уважавам (оживление в ГЕРБ), е по-важно като юрист да се спра специално на раздела за оспорване на изборните резултати.
Смятам, че разделът за оспорване на изборните резултати обаче във вида, в който е представен, страда от доста сериозни недостатъци. Знаете, това много пъти се е коментирало в правните среди – този двойнствен подход при оспорването на изборните резултати. Някои резултати се оспорват пред Конституционния съд, а други – пред административните съдилища. Това, което е заложено в този проект, не решава проблема и ние продължаваме да наблюдаваме тази двойнственост.
Има и някои други неща, които мен лично ме притесняват. Например при оспорване на резултати при избор на народни представители пред Конституционния съд не е посочен срок, в който съдът трябва да се произнесе. Не знам дали това ви направи впечатление. Когато се оспорва изборът на Президента на Република България, на Конституционния съд е поставен срок от един месец, докато при избор на народни представители няма срок. Това означава ли, че процедурата по оспорването пред Конституционния съд може да бъде неограничено висяща във времето? И какво става изобщо с изборите, след като всъщност тази хипотеза е заложена в Проекта за Изборен кодекс?
Колеги, макар да знам, че тази правна материя очевидно не може да ви заинтересува, мисля, че си струва всички да се замислим дали при оспорване на избор на народни представители да не поставим едномесечен срок за произнасяне на Конституционния съд, както е при оспорването на резултатите от президентските избори?
Последното, което ми направи впечатление като юрист в процедурата по оспорване, е, че не става много ясно какво се случва, ако бъде касиран изборът на определен народен представител. Аз ще ви помоля и тук да се замислите много добре. Защото нормалното, разумното беше да има текст в този проект, който да сочи, че при обявяване на недействителност при избора на определен народен представител, за избран се счита следващият в съответната листа. Това обаче го няма. Обърнете внимание, текстът казва, че отново Централната избирателна комисия трябва да завърти рулетката. Само че тук, при сегашния състав на това Народно събрание, имахме едно завъртане на рулетката и всички си спомняте какви изненади имаше. Ще припомня случая със заместник-председателя на РЗС Атанас Семов, който беше изхвърлен от тази рулетка от Народното събрание, когато от Конституционния съд беше касиран един мандат на ДПС, заради изборите в Турция. Тук съществува отново такава опасност при едно такова завъртане на рулетката в нито един момент ние да не знаем какъв ще бъде съставът на Народното събрание. Искам да се замислите над това и смятам, че трябва да прецизираме този текст. Най-добре е, когато се касира народен представител от листа, да влиза следващият в листата, а само когато бъде касиран изборът на независим народен представител, тогава рулетката да се завърта в Централната избирателна комисия. В противен случай може да стане така, че след завъртането на рулетката тези, които са избрани, да се окажат извън парламента и да не знаем дали това няма да бъдат 20, 30, 40, 50 души, а може би и целия състав на Народното събрание! Дали пък партията, която има всъщност най-много представители в Централната избирателна комисия, по този начин не би се изкушила да изхвърля неудобни народни представители от други партии, които вече са били избрани?
Дами и господа, уважаеми колеги, уважаеми юристи, парламентаристи! Много ви моля да се замислим върху тези процедури, защото те съдържат определено опасности и клопки за парламентаризма и за демокрацията! Благодаря много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма.
За процедура, заповядайте.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Господин председател, моля да подложите на гласуване съгласно чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание удължаване със 7 дни на срока за правене на предложения между първо и второ четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 124 народни представители: за 118, против 1, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Господин Стаменов, заповядайте.
Аспарух Стаменов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Представеният за обсъждане днес проект на Изборен кодекс, освен че е съобразен с големия брой предложения на експерти, на парламентарно представени и на извънпарламентарно представени партии и коалиции, на различни държавни структури, както и представители на гражданското общество в и извън страната, е максимално съобразен и с обществените настроения и очаквания.
От изнесените наскоро резултати от национално представително проучване на Националния център за изучаване на общественото мнение е видно, че 35% или една трета от българите биха гласували по интернет, ако това е уредено със закон.
И ето, отговаряйки точно на тези желания на съгражданите ни, ние от политическа партия ГЕРБ сме заложили такава възможност в предложения Изборен кодекс.
Развитието на високите технологии доведе до това, че съществуват средства, с които електронното гласуване може да бъде осъществено при условия на достатъчна сигурност, лесна приложимост и ниска цена. Всъщност, технологиите вече са толкова напреднали, че електронното гласуване би могло да се реализира дори с такива технологии отпреди десет години. Обективната истина е, че ако някой бе подходил новаторски преди десет години, българската демокрация би могла да функционира значително по-ефективно именно във времена на ключови обществени промени. Пропуснатите шансове обаче принадлежат на историците, докато настоящето и бъдещето принадлежат на нас. Само от нас зависи да вземем правилните решения.
Какви са ползите от въвеждането на електронното гласуване? Според експертите възможността да гласуват по интернет от компютъра си би могла да привлече към изборния процес младите хора между 18 и 30 години. В България това са над 1 млн. гласа, които по принцип рядко стигат до урните. Електронният вот би бил удобен начин и за близо 1 милион българи, които живеят в чужбина и могат да упражнят правото си на глас, защото към момента за тях това е свързано със сериозно пътуване до избирателните секции. Тази система предлага и значително улеснение за хората с увреждания, които продължават да срещат затруднения. Немаловажен е и фактът, че с въвеждането на електронното гласуване се съкращават разходите за избирателни секции, хартия и административен ресурс при изборите.
В световен мащаб примерите за електронно гласуване са многобройни. Технологията вече е разработена и изпитана. Вероятно най-напредналата страна в електронното гласуване е Естония, където по интернет може да се гласува от години. В кантон Женева и в кантон Нюшател, Швейцария, са въвели интернет гласуване за местни избори и референдуми. На последните избори – през м. май 2009 г., френската диаспора в Африка и в Америка, която наброява над 340 хил. избиратели, гласува по интернет. Навсякъде, където е въведено интернет гласуването, то се оценява като начин за повишаване на избирателната активност и модернизиране на демократичния процес.
Как ще става самото гласуване по електронен път? Според Изборния кодекс при гласуването по интернет се определя един времеви период за гласуване, който ще бъде от петия до втория ден преди изборния ден. През това време на сайта на Централната избирателна комисия ще се отваря прозорец, където избирателят, който предварително се е регистрирал по електронен път, ще влиза с потребителско име и парола за достъп. На екрана ще се появява визуална бюлетина. Правите своя избор, след това компютърът ви пита дали това е вашият избор, вие го потвърждавате и електронният глас е заминал. Предвидено е да се гласува повече от един път по този начин. В определен срок ще имате право да гласувате повторно, като меродавно ще бъде обаче само последното ви гласуване. Всичко това като време отнема не повече от 2 минути, като в същото време избирателите могат спокойно да ходят за гъби, на риболов, на почивка или където пожелаят, имайки със себе си компютър с мобилен интернет. Онлайн гласовете остават заключени до обявяване на края на изборния ден. Тогава се разкодират и се преброяват за няколко минути. Това може да стане със специален ключ, чийто съставни части се държат от различните партии и обединения, участващи в изборите. Така резултатите не могат да бъдат манипулирани или изнасяни предварително.
Убеден съм, че електронното гласуване, което ще приложим експериментално на предстоящите избори, ще бъде успешно и на по-късен етап ще бъде масово използвано от всички българи. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания и възгласи: „Браво! от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Стоилов, заповядайте.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Слушайки по-голямата част от днешната дискусия, бих я озаглавил „дискусията Х”. Обсъждането на такъв важен проблем, какъвто е изборното законодателство и неговата кодификация, не би трябвало да се свежда до дребни техники за начина на отбелязване на вота на избирателите. Съществува по-важен въпрос от много от обсъжданите разпоредби и той е в каква среда се разполагат сега обсъжданите и гласувани правила. Това става в условията на нарастваща концентрация на икономическа, политическа и медийна власт, при развитието на посредствен и засега безрезултатен полицейски сериал. Това поставя основния въпрос, който трябва да бъде свързан с Изборния кодекс, без да очакваме, че сам по себе си той може да бъде решен от него. Това е проблемът за тенденцията, която води към увеличаване на контролирания вот – тенденция, която не е започнала сега, но проследявайки и сравнявайки изборите особено в границите от началото на прехода, когато изборите ангажираха и, бих казал, вдъхновяваха огромна част от българското общество, когато имаше конфронтация, но имаше ясни различия, имаше ясна дискусия за политиката, към навлизането на все повече фактори от неполитическо естество, към такова преобразуване на отделните сфери в обществения живот, което системно намаляваше ролята на политиката, увеличаваше зависимостта на политиците и намаляваше доверието на избирателите. Може би като някакъв импулс изборите през 2009 г. създадоха впечатление за част от хората, че тази тенденция ще бъде пречупена и променена. Уви, това в момента не може да бъде отбелязано.
Това е една от причините, за да поставим въпроса: прилагат ли се в България истинските демократични стандарти и европейски критерии за организиране и провеждане на изборите?
Нека само да ви отбележа един пасаж от доклада, който се отнася за България, приет от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа през пролетта на тази година.
В него се казва, цитирам: „Призовава българските власти да предприемат следните стъпки в близко бъдеще, за изпълнението на които да консултира систематично Европейската комисия за демокрация чрез право, Венецианската комисия за важни законопроекти, включително новия Изборен закон, с цел да се вземат предвид напълно европейските стандарти”. Край на цитата.
Казвам това, защото останах с впечатление при заседанието на Правната комисия, че такъв ангажимент изглежда за управляващите и тяхното ръководство не съществува, макар че той е залегнал не по искане на опозицията, а по предложение на хората, изготвили този доклад.
Затова ние апелираме настойчиво в периода между двете четения този законопроект да бъде изпратен, защото в него има въпроси, които ще породят дискусия и, предполагам, противоречиви оценки.
Този закон поставя редица ограничения в достигнатото ниво на демократичния изборен процес. Достатъчно е да посочим само отнемането на възможността за пряк избор на районните кметове в големите градове и за изборност на кметовете в малките населени места.
Забележете и сравнете: когато левицата определяше изборните правила, в средата на 90-те години пряк избор за кметове се провеждаше във всички населени места, които имаха поне 100 постоянни жители. Когато дойде предишното дясно управление, те станаха 500. В периода на миналия мандат, при управлението на тройната коалиция значително намалихме границата и знаете, че сега това са 150 души, които могат да избират своите кметове.
Но това е трайна тенденция към пренебрегване на хората от периферията, от по-малките градове и общини. В тях не само се намалява изборността, в тях се закриват пощенски станции, все по малко средства се отделят за ремонт на пътища. Да не продължавам с другите мерки, които ги поставят в неравностойно положение.
Сега съотношението на населените места с изборни кметове спрямо назначаемите е 3:2. В резултат на вашата промяна това съотношение се обръща на 2:1 в полза на тези, които ще бъдат назначаеми, за сметка на избираните.
В заключение можем да кажем, че следващите избори ще бъдат с правила, които предлагат по-малка изборност и по-скъпи избори - по правилата, които приемате, вместо да се предостави на гражданите възможност те да избират между хора и партии с по ясна идентичност и с по-голяма отговорност. Това обаче не е вече въпрос на правилата, това е въпрос какво могат и какво ще предложат самите политици и партиите, които представляват. Това са големите въпроси, а не играта с изборните правила.
Аз искам да уверя гражданите, да им дам самочувствие, че независимо какви ще бъдат тези правила, в крайна сметка от тяхната активност, от тяхната критична оценка, от техния свободен избор ще зависят резултатите в много по-голяма степен, отколкото от разпоредбите, които ще се гласуват тук. Благодаря. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! В началото на моето изказване и аз ще започна с Резолюция 1730 от 2010 г. на ПАСЕ, която цитира господин Янаки Стоилов преди малко. Той цитира, че има препоръка новият Изборен кодекс също да бъде изпратен, според него, на Венецианската комисия, но не каза защо е записан този текст в този доклад.
Уважаеми колеги, тази препоръка наистина съществува и е записана, но тя е записана по две основни причини. Едната причина е множеството констатирани нарушения на изборния процес както през 2009 г., когато се проведоха изборите за национален парламент, така и на последните избори за местна власт през 2007 г.
Другата причина е: и докладът на ГРЕКО, предишният доклад, и докладът на ОССЕ от 2005 г.
Уважаеми колеги, там има множество препоръки, голяма част от които предишните управляващи в продължение на един цял мандат не са изпълнили.
Още една, трета причина, много важна, за да се стигне до тази препоръка, са притесненията на ПАСЕ за това да не се приемат пак в 12 без 5 поредните промени, които да поставят в неравнопоставени отношения участниците, за да не знаят до последно какви ще бъдат изборните правила. Ние този път ще спазим всички препоръки. Няма да нарушаваме законодателството: нито това в Република България, нито това в международните актове – и по отношение на Европейския съюз, и по отношение на Съвета на Европа. Ще спазим нашето обещание преди изборната година да приемем и на второ четене Изборния кодекс.
В тези текстове, които ние сме разписали, сме отговорили на абсолютно всички препоръки. Няма да ми стигне времето в момента – те са над 20, да ги цитирам една по една, но по всяка от тях имаме разписани конкретни текстове в изборното законодателство.
По отношение на темата за мерки срещу купуването на гласове и корпоративния вот. И аз ще се опитам, като един колега в началото на дискусията, да изброя над 15 конкретни мерки, които ние сме разписали. По вашето отношение ще разберем всички дали има промяна в тази посока. Крайно време е да се спре с тези спекулации и общи приказки, че няма нови неща и по отношение на най-чувствителната тема за обществото – купуването на гласове и корпоративния вот.
Най-после въведохме изискването за отседналост. Там има контролиран и купен вот – както за тези, които идват отвън вътре в страната, така и за тези, които се движат вътре в страната като туристи преди изборите.
Ограничихме възможността за гласуване на друго място, като премахнахме възможността за използване на удостоверенията за гласуване на друго място, освен на служебно заетите лица.
Трето, ограничихме броя на застъпниците до двама. И досега имаше ограничение – ние сме го запазили и сме го доразвили още малко.
Четвърто, ограничихме придружителите на лицата, които желаят да ползват придружител, да са такива – всеки един от тях само на до двама избиратели.
Пето, много важно по отношение на придружителите – за първи път те ще бъдат записвани с трите им имена и с данните им по лична карта в графа „Забележка” в избирателния списък, както и в един нарочно създаден списък за тези придружители, след което това ще бъде проверявано от служба „ГРАО”. За тези, които са нарушили разпоредбите на кодекса, има предвидени сериозни санкции в административнонаказателните разпоредби.
Шесто условие, което сме предвидили, шеста мярка срещу купуването на гласове и контролирания вот – задължение за тези лица, които желаят да ползват придружител, да представят документ пред секционната избирателна комисия, че имат необходимост от такъв.
Колеги, всички сме свидетели как и на последните, и на местните избори изведнъж в огромна част от секциите, особено в малките населени места, в ромските махали, избирателите някак започваха само в изборния ден, на групи по 20, по 30 човека, всички да страдат от слепота и да искат придружители.
Като седма мярка сме предвидили за първи път в кодекса полиграфическа защита на бюлетините, изискване за минимално тегло и плътност или непрозрачност на хартията. Това го нямаше досега. Знаете, че особено за местните избори бюлетините прозираха и се виждаше кой как гласува в изборния ден.
Предвидена е за първи път и полиграфическа защита за протокола с изборните резултати. Има един уникален номер, който за първи път е предвидено да се записва в един приемо-предавателен протокол, който уникален номер се проверява. Ако е подменен този протокол, бюлетините се броят в общинската и в районната избирателна комисия. Тогава се отчита техният резултат.
Девето, има забрана за използване на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане начина на гласуване – отново за контролиране на вота. Има много сериозна санкция, разписана в административнонаказателните разпоредби за това нарушение.
Не мога да не спомена като десето изискването само за един знак – знакът „Х”, който толкова много притеснява колегите отляво. Цял ден половината дебат мина за знака „Х” – трябва ли да бъде само един знак, не трябва ли, грамотни ли са хората, неграмотни ли са да разберат какво е „Х”, какво е чавка. Аз смятам, че българските граждани са достатъчно интелигентни, достатъчно грамотни всички, за да разберат какво е знакът „Х”, къде и как трябва да го поставят отпред в кутийката преди наименованието на партията, коалицията, инициативния комитет и кандидатите.
За първи път въвеждаме изискване за модулна кутия за бюлетините при избори за народни представители, членове на Европейския парламент, тъй като там бюлетините не са интегрални. С това слагаме край на възможността да се контролира вотът, като членове на Секционната комисия влизат преди всеки избирател да влезе и да гласува, поставят по няколко бюлетини на определена купчина, за да проконтролират след това дали той е гласувал точно с тази бюлетина.
На тринадесето място, въвеждаме и задължение на кмета на общината да представи и да осигури за изборния ден, първо, подходящи помещения достатъчно рано. Достатъчно навреме да се знае къде ще бъдат секционните комисии, тъй като констатирахме, че има населени места – между другото, те не са малко, това бяха сигнали, изпратени до нас във Временната комисия – в които 2-3 дни преди изборите се сменят помещенията, където ще се проведат изборите и ще заседава Секционната избирателна комисия. Това, колеги, за съжаление е така – объркване на голяма част от избирателите, за да не отидат да гласуват и отиват да гласуват само тези, които трябва да отидат, подтиквани от тези политически брокери и купувачи на гласове.
Всичките тези мерки, както и много други, които днес изброихме пред вас, смятам, че са достатъчна гаранция, за да отговорим най-после на очакванията на всички български граждани, че с този кодекс ние ще сложим край или ще ограничим до максимална степен купуването на гласове, контролирания вот, корпоративния вот. Този вот, който върви от определени фирми контролирано, организирано в цели автобуси, както и изборния туризъм.
Аз апелирам към всички тук, в залата: колеги, подкрепете Изборния кодекс. Между първо и второ четене все пак има възможност всеки един да направи своето предложение по този кодекс. Аз смятам, че всички ние дължим на българските граждани най-после приемането на Изборен кодекс и то една година преди следващите избори, за да бъдат ясни правилата за всички достатъчно рано и да бъдат еднакви и справедливи за всички, също и ясни достатъчно рано. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания, уважаеми колеги?
Господин Михалевски, заповядайте.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаеми колеги, трябва да кажем, че Изборният кодекс е резултат от 20-годишната практика на всички политически участници в живота на България. Истината е, че дори само ако той беше кодификация и беше готов една година по-рано преди следващите избори, това достойнство може би щеше да бъде достатъчно. Проблемът обаче е, че той създава много проблеми и връща назад постигнати вече стандарти в политиката.
Аз ще кажа три: достъпът на партиите и на политическите субекти до участие в избори.
Равен старт казвате. Ако погледнем от това една партия да излезе и да се регистрира, вероятно е така, но не е равен финалът, защото няколко пъти по 15 хил. подписа, няколко пъти по 10 хил. такса и различно време за регистрация. (Шум и реплики от ГЕРБ.) И не това е най-големият проблем. Проблемът, който стои, е, че вменяваме на орган, който ще бъде избиран от политическите сили – Централната избирателна комисия, да допуска до терена на изборите политическите субекти. Образно ще ви го кажа – когато играете футбол, много от вас практикуват, още в тунела може да имаме шпагати я от Сметната палата, я от Централната избирателна комисия.
Вторият въпрос – за контрола от партиите върху политическия процес на самия избор. Това, което обяснявате, че застъпниците няма да имат удостоверения, всъщност ще ограничи партиите да могат да контролират в целия изборен ден как върви ходът на изборите в отделна секция и може би единствено служителите на Министерството на вътрешните работи ще бъдат най-гарантираните застъпници на избора.
И трето, за мотивацията на българските граждани – местното самоуправление, колеги, което е равно с републиканското устройство на нашата държава, и това е разписано в Конституцията, е, първо, да имаш право да избираш администрация, второ, да можеш да контролираш тази администрация, и трето, да се чувстваш близко до тази администрация. Вие отнемате огромното право на българските граждани да изберат своя кмет и искате да намалите техните представители в общинските съвети. По този начин, когато съпоставим тази логика, която аз чертая пред вас, с логиката, която един ваш колега разви: партията – линията на кмета и неговият интерес, аз смятам, че в тази логика е много важно да преценим дали конституционните разпоредби и интересът на българските граждани е по-важен, или партийният интерес, който видимо вие извеждате напред? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
И завършвам. Аз бих ви посъветвал...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето изтече отдавна, господин Михалевски.
Димчо Михалевски: ...чуйте думите на госпожа Михайлова. Тя сподели с горчивина опита (силен шум, реплики и ръкопляскания от ГЕРБ)...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето Ви изтече отдавна, господин Михалевски. Ще Ви отнема думата. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Димчо Михалевски: ... и й прави чест, че го сподели, защото един политик се познава по това – когато може да признае, че е сгрешил. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Вие имате два избора: или да чуете тези думи, колкото и да викате, или да ги изпитате на гърба си. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Вашето викане, колеги, няма да ви спести мъките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Ще Ви отнема думата, господин Михалевски.
Реплики? Няма.
Лично обяснение – госпожо Михайлова, заповядайте.
Екатерина Михайлова (СК): Благодаря, господин председател.
Благодаря за хубавите думи, господин Михалевски, само че искам да кажа следното като лично обяснение. Добре щеше да бъде да чувахте, когато говорих по същия начин, когато вие бяхте управляващи. Лошото е, че почвате да чувате, когато станете опозиция. (Шум и реплики от КБ.)
Аз съм била и управляваща, и опозиция и знам колко важно е да минеш през двата етапа, за да можеш да почнеш да чуваш аргументи, да се съобразяваш. Надявам се, че това ще почне да се случва не само на опозицията – да чува, а и на управляващи. И тогава съм ставала и съм давала аргументи, които не са ме водили от партийни интереси, но тогава това не се чуваше. Не се чуваше и се прие един от най-лошите закони в миналия парламент със странни уседналости за пасивно и активно избирателно право, които бяха в различни месеци например – безумно. Това е личното ми обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Други изказвания? Няма.
Процедура – господин Николов, заповядайте.
Валентин Николов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, на основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание искам да удължим времето между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет на Република България с един ден. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 142 народни представители: за 119, против 10, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Няма други изказвания.
Закривам дебатите.
Подлагам на първо гласуване проект на Изборен кодекс, № 054-01-87, внесен от Искра Фидосова Искренова и група народни представители на 4 ноември 2010 г.
Гласували 151 народни представители: за 104, против 39, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
Колеги, с това се изчерпва днешният дневен ред.
Едно съобщение: Комисията по здравеопазване има заседание след 15 минути в зала 130 в другата сграда на Народното събрание.
Ще ви прочета съобщението за утрешния парламентарен контрол.
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Михаил Миков.
Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на въпрос от народния представител Лютви Местан.
Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на три въпроса от народните представители Меглена Плугчиева, Александър Радославов, Георги Божинов и Петър Мутафчиев, и Гинче Караминова.
Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на два въпроса от народните представители Кирил Гумнеров и Димитър Горов.
На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Сергей Станишев;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов – на въпрос от народния представител Митхат Метин;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев – на два въпроса от народните представители Любомир Иванов и Ваньо Шарков, и Любомир Иванов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов – на три въпроса от народните представители Ваньо Шарков, и Мая Манолова – два въпроса;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков – на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков – на въпрос от народния представител Петър Мутафчиев;
- министърът на културата Вежди Рашидов – на въпрос от народния представител Антон Кутев.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Лъчезар Тошев се отлагат отговорите на два негови въпроса към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков.
По здравословни причини в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
Утре в 9,00 ч. продължаваме заседанието с парламентарен контрол.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 16,18 ч.)


Председател: Цецка ЦачеваЗаместник-председатели: Анастас Анастасов

Екатерина Михайлова


Секретари: Пламен Нунев

Милена Христова