Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-11-25

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Екатерина Михайлова 
Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имаме кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, продължаваме с приетата програма за настоящата пленарна седмица.

Следва:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.
Същият е разпределен на водещата Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм и на съпътстващи комисии – по бюджет и финанси, по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по правни въпроси.
С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае председателят й господин Мартин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, процедура за допускане в залата на Милена Бойкова от Министерството на финансите и на Нина Стоянова от Българска народна банка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров:
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 002-01-92, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2010 г.
На свое редовно заседание, проведено на 27 октомври 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи.
На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите - Милена Бойкова, директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, и Цветанка Михайлова, началник-отдел в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”; от Комисията за финансов надзор - Валентина Стефанова, началник на отдел „Методология на финансовия надзор”, и Анна Андонова, юрист в отдел „Юрисконсулти. Нормативна уредба”; от Българска народна банка - Димитър Костов, подуправител, и Нина Стоянова, главен юрисконсулт.
Законопроектът беше представен от госпожа Милена Бойкова.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на:
Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити;
Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО;
Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити.
Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета установява режим, гарантиращ окончателността на нарежданията за превод и нетирането, както и изпълнимостта на обезпеченията по отношение както на национални, така и на чуждестранни участници в сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа.
С измененията в Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента се осъществяват някои важни промени в областта на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, като се въвеждат понятия за оперативно съвместима система и системен оператор и се изяснява отговорността на системните оператори.
Във връзка с изискването компетентните органи да гарантират, че правилата относно момента на въвеждане в оперативно съвместимите системи са съгласувани и ще бъде избегната правната несигурност в случай на неизпълнение от страна на някоя от участващите системи, в законопроекта се предвижда при оперативно съвместими системи всяка от системите да определя в свои собствени правила момента на въвеждане в системата. По този начин да се гарантира, че правилата на съответните оперативно съвместими системи са съгласувани в това отношение. Също така с оглед ограничаване на системния риск, който може да възникне при оперативно съвместимите системи поради липса на съгласуване относно приложимите правила за момента на неотменимост, е въведено изискването всяка от системите да определя в свои собствени правила момента на неотменимост по начин, гарантиращ, че правилата на всички оперативно съвместими системи са съгласувани в това отношение.
При преразглеждане на Директива 2000/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно предприемането, упражняването и надзора над дейността на институциите за електронни пари Европейската комисия подчертава необходимостта от ревизиране на тази директива в частта, отнасяща се до дейността по издаване на електронни пари. Някои от нейните разпоредби са оценени като възпрепятстващи възникването на единен пазар на услуги, свързани с електронните пари, както и развитието на такива услуги, удобни за ползване от потребителите. С оглед на това Директива 2009/110/ЕО има за цел да създаде ясна правна рамка по отношение на дейността на издателите на електронни пари и същевременно да осигури адекватно равнище на пруденциален надзор спрямо тази дейност.
Измененията в нормативната уредба на електронните пари, на първо място, предвиждат въвеждането на ясно определение за електронни пари с цел то да бъде технически неутрално. Това определение обхваща електронните пари, независимо дали те се държат в платежно устройство, притежавано от държателя на електронни пари, или се съхраняват от разстояние в сървър и се управляват от държателя на електронни пари посредством специална сметка за електронни пари.
Въвежда се възможност за обратно изкупуване на електронните пари. Възможността за обратно изкупуване сама по себе си не означава, че средствата, получени в замяна на електронните пари, следва да се разглеждат като депозити или други възстановими средства по смисъла на Директива 2006/48/ЕО. Обратното изкупуване е допустимо по всяко време и по номинална стойност, без възможност да се договори минимален праг.
С представения законопроект се изменя Законът за договорите за финансовото обезпечение. Промените, предвидени в Директива 2009/44/ЕО, разширяват приложното поле на Директива 2002/47/ЕС относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити чрез включването на вземанията по кредити като вид финансово обезпечение. Улесненото използване на вземанията по кредити като финансово обезпечение следва да създаде ползи за потребителите и длъжниците поради по-засилената конкуренция и по-широкия достъп до кредитиране.
Предвидени са и промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките, свързани с увеличаване на гарантирания размер на депозитите на 196 000 лв. Съгласно чл. 7, § 1а от Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити до 31 декември 2010 г. държавите членки трябва да въведат фиксиран гарантиран размер на депозитите 100 000 евро. Целта на това изискване е да бъдат избегнати пазарни нарушения поради прехвърляне на депозити от държави членки с по-малък размер на гаранцията в държави членки с по-висока защита на депозитите, като чрез въведения еднакъв размер на гаранцията ще се осигурят равни условия в рамките на вътрешния пазар.
Срокът за приемане и обнародване на законовите разпоредби, транспониращи Директива 2009/44/ЕО, е 30 декември 2010 г., а за тяхното влизане в сила съгласно изискванията на чл. 3 от директивата – 30 юни 2011 г.
Срокът за транспониране на Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на Директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО е 30 април 2011 г.
Във връзка с това предвиденият в законопроекта срок за влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи е 30 юни 2011 г., с изключение на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/110/ЕО, за които е предвидено да влязат в сила от 30 април 2011 г. и на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити, за които е предвидено да влязат в сила на 31 декември 2010 г.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “за” – 21 народни представители, без “против” и “въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря, господин Димитров.
Следва доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте, господин Червенкондев.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги,
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 002-01-92, внесен от Министерския съвет на 12.10.2010 г.
На заседание, проведено на 21 октомври 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъстваха: Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, Димитър Костов – подуправител на БНБ, и Нина Стоянова – главен юрисконсулт на БНБ.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Горанов, който изтъкна, че промените на закона се налагат от необходимостта за хармонизиране на българското законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на регулацията на финансовите пазари.
Предвидените изменения са в следните области:
1. Транспониране на приети изменения в Директивата относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, като се установява режим, който цели да гарантира окончателността на нарежданията за превод, нетиране и изпълнимост на обезпеченията по отношение на националните и чуждестранни участници в сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа.
2. Транспониране на приети изменения в Директивата относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари. Измененията предвиждат въвеждането на ясно определение за електронни пари. Това определение следва да е достатъчно широко, за да не препятства технологичните иновации и за да се обхванат не само всички продукти, налични днес на пазара, но и продуктите, които може да бъдат разработени в бъдеще.
3. С представения законопроект се изменя и Законът за договорите за финансови обезпечения, което се налага поради изменението в Директивата относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити. Европейската централна банка въведе вземанията по кредити като допустим вид обезпечения за кредитни операции в Евросистемата, считано от 1 януари 2007 г.
4. Със законопроекта се въвеждат промени и в Закона за гарантиране на влоговете в банките, свързани с увеличаване на гарантирания размер на депозитите, продиктувани от измененията в Директивата относно схемите за гарантиране на депозити. Съгласно тези изменения, в срок до 31 декември 2010 г. държавите членки трябва да въведат фиксиран гарантиран размер на депозитите от 100 000 евро. В изпълнение на това изискване, проектът предвижда размерът на гарантираните депозити да бъде 196 000 лева. Целта е да се избегнат пазарни нарушения, поради прехвърляне на депозити от държави членки с по-малък размер на гаранцията в държави членки с по-висока защита на депозитите, като чрез въведения еднакъв размер на гаранцията ще се осигурят равни условия в рамките на Вътрешния пазар на Европейския съюз.
5. С предложения проект са представени изменения и в Закона за държавния дълг, наложени с оглед необходимостта от прецизиране на разпоредбите относно регистрите, водени от поддепозитарите на държавни ценни книжа.
След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за”– 19 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря Ви, господин Червенкондев.
Следва доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Има думата председателят на комисията госпожа Панайотова.
ДОКЛАДЧИК Моника Панайотова: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, раздадено ви е пълното становище на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Сега ще ви запозная накратко с основните моменти от
„ДОКЛАД
по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 002-01-92, внесен от Министерския съвет на 12октомври 2010 г.
На заседанието, проведено на 27 октомври 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения законопроект.
В заседанието на Комисията взеха участие Цветанка Михайлова – началник на отдел в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” в Министерство на финансите, Димитър Костов – подуправител на Българска народна банка, представители на Комисията за финансов надзор.
I. Настоящият законопроект въвежда разпоредбите на следните директиви:
- Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 06 май 2009 година;
- Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година;
- Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г.
II. Законопроектът отразява разпоредбите на Директива 2009/44/ЕО по отношение на окончателността на сетълмента в платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа”, определението на термина „участник”, оздравителните мерки или прекратителните процедури спрямо участник, както и мерките по изпълнение на нарежданията за превод и нетиране в системата с окончателност на сетълмента. Нововъведения са още неотменимостта на нареждане за превод и защитата на обезпеченията.
Във връзка с Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, се въвеждат понятия за оперативно съвместима система и системен оператор и се изяснява отговорността на системните оператори.
Законопроектът въвежда изискванията на Директива 2009/110/ЕО за установяване на правилата за упражняване на дейност по издаване на електронни пари и определяне на институциите, издатели на електронни пари и тяхната дейност, както и за осигуряване на адекватно равнище на пруденциален надзор върху нея.
Дефинира се понятието „електронни пари” и се създава възможността за обратно изкупуване на електронните пари. Освен това се разширява обхватът на дейността на дружествата за електронни пари и се въвеждат правила за извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове.
Законопроектът предвижда изменение и допълнение в Закона за договорите за финансово обезпечение. Промените, предвидени в Директива 2009/44/ЕО разширяват приложното поле на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити чрез включването на вземанията по кредити като вид финансово обезпечение.
Промени се осъществяват и в Закона за гарантиране на влоговете в банките, като гарантираният размер на депозитите се увеличава на 196 000 лева. Тези промени са в съответствие с Директива 2009/14/ЕО и целят унифициране на правилата за гарантиране на депозитите в страните членки и съответно по-голяма стабилност на финансовия пазар в Европейския съюз.
III. В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи не противоречи на европейското законодателство и коректно въвежда разпоредбите на горепосочените директиви.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 002-01-92, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря, госпожо Панайотова.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Павел Димитров. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Павел Димитров: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с
„ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 002-01-92, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2010 г.
На свое заседание, проведено на 21 октомври 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 002-01-92, внесен от Министерски съвет на 12.10.2010 г.
На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите Цветанка Михайлова – началник-отдел в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, от БНБ Димитър Костов – подуправител на БНБ, Нина Стоянова – главен юрисконсулт, от Комисията за финансов надзор Валентина Стефанова – началник-отдел „Методология на финансовия надзор”.
Законопроектът беше представен от Цветанка Михайлова от Министерство на финансите.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити, на Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО, както и на Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити.
С измененията в Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента се осъществяват някои важни промени в областта на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, като се въвеждат понятия за оперативно съвместима система и системен оператор и се изяснява отговорността на системните оператори.
Директива 2009/110/ЕО има за цел да създаде ясна правна рамка по отношение на дейността на издателите на електронни пари и същевременно да осигури адекватно равнище на пруденциален надзор спрямо тази дейност. Измененията в нормативната уредба на електронните пари на първо място предвиждат въвеждането на ясно определение за електронни пари с цел то да бъде технически неутрално. Въвежда се възможност за обратно изкупуване на електронните пари.
Съгласно направените изменения правото на ползване, предвидено в Закона за договорите за финансово обезпечение, не се прилага по отношение на вземанията по кредити, а събирането на постъпления от тях не води до недействителност и не засяга упражняването на правата върху финансовото обезпечение. За да не се подлага на риск положението на обезпечените лица, длъжниците по вземания по кредити могат да се откажат в писмена форма от правото си на прихващане, както и от правата си, произтичащи от правилата за банкова тайна, ако това пречи или ограничава възможността на кредитора да предоставя информация за целите на финансово обезпечение.
Промените в Закона за гарантиране на влоговете в банките са свързани с увеличаване на гарантирания размер на депозитите на 196 000 лв. Според изискването на чл. 7, § 1а от Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити до 31 декември 2010 г. държавите членки трябва да въведат фиксиран гарантиран размер на депозитите 100 000 евро. Целта на това изискване е да бъдат избегнати пазарни нарушения поради прехвърляне на депозити от държави членки с по-малък размер на гаранцията в държави членки с по-висока защита на депозитите, като чрез въведения еднакъв размер на гаранцията ще се осигурят равни условия в рамките на вътрешния пазар. Постигането на унифицирани правила за гарантиране на депозитите на вложителите в Общността ще доведе до укрепване на доверието на вложителите в държавите – членки на Европейския съюз, във финансовия сектор, както и до осигуряване на по-голяма стабилност на финансовия пазар в Общността.
По законопроекта се проведе дискусия, в която взеха участие народните представители Искра Фидосова, Емил Радев, Тодор Димитров, Димитър Лазаров, представители на вносителя и на БНБ.
Народните представители поставиха за обсъждане няколко принципни въпроса:
- По § 6 в чл. 21, ал. 3 от закона, с който се предлага при откриване на производство по несъстоятелност за платежна институция средствата да се разпределят от синдика съразмерно на получените от ползвателите на платежни услуги средства, се препоръча думата „разпределя” да се замени с друга подходяща, тъй като тези средства не са включени в масата на несъстоятелността, а това би създало тълкуване. Припомни се, че в производството по несъстоятелност действията на синдика са под контрола на съда.
Представителите на БНБ уточниха, че тези средства се съхраняват на отделна сметка и се връщат на лицата.
- По § 60, който се отнася до измененията и допълненията в Закона за договорите за финансови обезпечения в чл. 2, ал. 1, 2 и 3 след думата „собственост” се добавя „или пълните права”, а в ал. 4 думата „правото” се заменя с „пълното или ограниченото право” и след думата „собственост” се добавя „или пълните права”.
Във връзка с това тези редакционни поправки поставят въпроса дали са въпрос на буквален превод от Директивата, защото в българската правна система има установени понятия, които са класически и не е ясно какво съдържание се влага в понятието „пълни права”. Препоръча се да се създаде норма в Допълнителните разпоредби, в която въз основа на съдържанието по Директивата да се намери адекватна езикова формула за прилагането в българската правна система, за да няма превратно тълкуване или да се замени „пълните” с „всички права”.
- По § 60 в чл.11, ал. 7 и т. 5 от проекта се препоръча да се изясни и предложи по-точна редакция на хипотезата: „При прехвърлителен договор обезпеченото лице се удовлетворява, като запазва правото на собственост”, както и на израза „при друго събитие” при дефиниране на понятието „незпълнение”.
От името на вносителите подуправителят на БНБ господин Костов и главният юрисконсулт на БНБ госпожа Нина Стоянова дадоха разяснения, като обърнаха внимание, че се получава тълкуване поради нееднаквото съдържание на използваните термини по директивите и съдържанието на същите по българското право, но обект на правото на собственост са финансови инструменти и безналични ценни книги, а не класическата конструкция на правото на собственост върху вещи, която борави с познати понятия. От името на вносителите те поеха ангажимент, че направените бележки ще бъдат взети под внимание и в редакционен порядък ще намерят адекватното съдържание.
След проведеното обсъждане и гласуване с 21 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 002-01-92, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2010 г.” Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря, господин Димитров.
С това приключиха докладите на постоянните комисии.
Вносителите желаят ли да представят законопроекта? Не.
Откривам дискусията. Желаещи народни представители?
Господин Радославов, заповядайте да вземете отношение по законопроекта.
Александър Радославов (КБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Внесеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, видно от докладите, които ни бяха прочетени днес, по своя характер е изцяло хармонизационен, който сближава нашето законодателство с нормите на Европейския съюз. Ние смятаме, че това е много положителна крачка. Има и уверението на вносителите за някои корекции, които се налагат, както беше обяснено от преждеговорившия, така че Коалиция за България ще подкрепи законопроекта. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Реплики? Няма.
Други народни представители, желаещи да вземат отношение по законопроекта? Не виждам.
В такъв случай закривам дискусията.
Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 002-01-92, внесен от Министерския съвет.
Гласували 95 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Процедура – заповядайте.
Десислава Танева (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение т. 7 от дневния ред – Първо четене на Законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните, да стане последна точка – преди парламентарния контрол, а всички останали точки да се преместят с един номер напред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение, а именно т. 7 – Първо четене на Законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните, да бъде преди парламентарния контрол, тоест последна от законодателната част на програмата ни.
Гласували 90 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от приетата наша програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 1 НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ПРОЕКТ „БЪЛГАРИЯ – ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V”).
Законопроектът е разпределен на: водеща – Комисията по регионална политика и местно самоуправление, и Комисията по външна политика и отбрана.
Господин Татарски, заповядайте да ни запознаете със становището на водещата комисия.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V”), № 002-02-46, внесен от Министерския съвет
На редовно заседание, проведено на 18 ноември 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V”), № 002–02–46, внесен от Министерския съвет.
От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Стефан Сотиров – началник отдел в дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество” в Министерството на финансите. Целта на предлаганото изменение е към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V”), ратифициран от Народното събрание със закон от 9 ноември 2007 г., да бъдат включени два нови обекта.
След проведени консултации с представители на Европейската инвестиционна банка е постигнато съгласие в проект „Транзитни пътища V” да бъдат включени два нови обекта – „Пътен възел Бургас – Меден рудник при път І-9 и път ІІ-79” и „Софийски околовръстен път – южна дъга от км 42+800 до км 44+720”.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 11 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V”), № 002–02–46, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Следва доклад на Комисията по външна политика и отбрана.
Заповядайте, господин Тошев.
ДОКЛАДЧИК Владимир Тошев: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги!
„На редовно заседание, проведено на 18 ноември 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
В проект „България – Транзитни пътища V” са включени пътни участъци с дължина 1535 км по направление на основните транспортни потоци на републиканската пътна мрежа. Целите на проекта са хармонизиране на националната транспортна мрежа, подобряване на сигурността и комфорта при пътуване, модернизация на транспортната инфраструктура на разширения Европейски съюз.
Общата стойност на проекта е 705 млн. евро със следните източници на финансиране:
- заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 380 млн. евро;
- съфинансиране от държавния бюджет в размер на 325 млн. евро.
Финансовите условия по заема са:
- срок на заема – 25 години;
- гратисен период – 6 години;
- срок за усвояване до 31 декември 2013 г. на не повече от 15 транша;
- минималният размер на транш е 10 млн. евро;
- лихва – по избор на заемополучателя за всеки транш – фиксиран лихвен процент, плаващ лихвен процент с фиксиран според и променлив лихвен процент.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V”).” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Не виждам представители на вносителя.
Желаещи народни представители да вземат отношение по законопроекта?
Заповядайте.
Емил Караниколов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! На нашето внимание е един изключително важен законопроект, който смятам, че всички вие ще подкрепите, защото става въпрос за пътища, става въпрос за пътна инфраструктура, става въпрос за удобство на пътуването – нещо, което винаги е било приоритет в нашите планове. Днес то е приоритет и в Закона за държавния бюджет, който предстои да бъде разгледан и да бъде приет на второ гласуване следващата седмица. Аз подкрепих този законопроект в комисията. Смятам, че всички вие ще се съгласите, че той е изключително важен. Какво се цели с този законопроект? Сумата, която ще се получи, финансовият ресурс е от Европейската банка за възстановяване и развитие, и е в размер на 380 млн. евро.
Не е без значение, че тази сума ще се получи при една изключително ниска лихва и при един изключително дълъг гратисен период - от шест години, тоест ние тези средства, които ще получим, ще започнем да ги изплащаме едва през 2018 г. Не е без значение, че срокът по този договор, е 25 години.
Какво се планира да бъде построено с този финансов ресурс, който ще получим от Европейската банка за възстановяване и развитие? Става въпрос най-вече за изграждане на съвременна пътна инфраструктура, на пътища, магистрали, общата дължина на които е 1528 километра.
Това, което предстои да се случи съвсем скоро – в близките години, е да бъде изграден един много важен пътен възел, който ще обслужва всички, които пътуват в посока на Южното Черноморие. Това е пътният възел Бургас -„Меден рудник”.
Всички, които са пътували в тази посока през миналото лято, знаете на какви огромни задръствания сме били свидетели, колко дълго време чакахме, колко неудобства изпитахме и колко дискомфорт преживяхме, докато преминем това натоварено трасе.
С реализирането на този пътен възел ще се създаде една възможност по един много бърз начин пътните потоци да бъдат отклонени в посока към Южното Черноморие.
Другото по-важно, което предстои да бъде изградено с тези средства, с пари от този заем, е 8 километра от Южната пътна дъга на София – едно изключително натоварено трасе, което е изключително важно. С неговото реализиране ще бъдат създадени възможности за удобно придвижване в тази посока.
Аз съм сигурен, всички вие ще се съгласите с мен, че ако искаме да развиваме модерен туризъм, ако искаме да привличаме инвеститори в България, ние трябва да създадем една модерна и съвременна пътна инфраструктура, която да отговаря на изискванията към България като една съвременна европейска страна.
Аз апелирам към всички в тази зала да се обединят около мнението на комисията и да подкрепят този важен за България законопроект. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики няма.
Господин Мутафчиев – за изказване.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз ще подкрепя този законопроект, защото средствата по „Транзитни пътища V” от Европейската инвестиционна банка трябва да бъдат усвоени, но аз имам и един друг въпрос.
Говорим за икономисани средства. В мотивите, които прочетох, не разбрах какви са точно причините, за да се икономисат тези средства, кои са обектите, от които са икономисани тези средства, и има ли обекти, които са по списъка, поради това че не са проведени процедури, или има нарушения, или има закъснения, и съответно тези обекти няма да се изпълнят.
Безспорно е, че възелът „Меден рудник” в Бургас е един важен възел не само за града, но и за областта, тъй като свързва Черноморието с другите части на страната. Не бива в никакъв случай този първостепенен обект да се омаловажава, но все пак на нас трябва да ни е ясно за чия сметка ще стане това. Ако само от икономии построим два важни обекта, каквито са и Околовръстното шосе в София, и съответно пътният възел на Меден рудник в Бургас, то тогава би било добре.
От материала, който ни е представен, госпожо председател, не става ясно това. Става дума, че има някакви сключени 11 договора, че има 9 лота, които са пуснати, но точната информация ние я нямаме. И аз имам опасението, че може да стане така, че да отпаднат някои обекти, които досега са заложени… (Шум и реплики в залата.)
Колкото и да ми махате с пръст, господин Михалевски, аз не съм убеден в това и няма да ме убедите с пръста! (Оживление.)
Дали някой няма да бъде ощетен от проектите, които досега съответно бяха заложени? И аз държа представители на Министерство на финансите или на АПИ – Агенция „Пътна инфраструктура”, ако тук в залата има такива представители, да ни кажат: „Господин Мутафчиев, Вашите притеснения са неоснователни! Подкрепете спокойно този закон! Няма да има обект, който преди това е сключен, да не бъде осъществен по програмата „Транзитни пътища V”.”
И още една молба, госпожо председател. Разбрах, че този законопроект е бил разпределен в Комисията по регионална политика и местно самоуправление и в Комисията по външна политика и отбрана. Струва ми се, че по-добре беше да е в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, тъй като става дума за развитието на пътната инфраструктура, а все пак пътни превозни средства се движат по нея. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мутафчиев, знаете, че за всеки новопостъпил законопроект получавате информация за това на кои комисии е разпределен. Заинтересованите от материята, която урежда този законопроект, могат в 7-дневен срок по нашия правилник да поискат преразпределение. Не сте слушали или не сте били в залата, когато съм съобщила на кого е разпределен законопроектът.
Реплики?
ЛЮБЕН ТАТАТРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател. Вземам думата, за да успокоя господин Мутафчиев – включването на тези два обекта не е за сметка на други обекти, които са елиминирани от списъка, а за сметка на средства, които са икономисани вече след провеждане на процедури. За сметка на тези икономисани средства се включват тези два нови обекта. Те са за сметка на икономисани средства по вече проведени процедури! (Реплики на народния представител Петър Мутафчиев от място.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Мутафчиев. Имате възможност от трибуната да изкажете своите съображения.
Петър Мутафчиев (КБ): Не знам дали съм прав, но ми се струва, че точно на база на Вашата реплика има риск. И аз ще ви кажа, че има няколко проекта, и ми се струва, че там беше и Пловдив - Асеновград, за които в момента не са изиграни търговете. Ако тези проекти надхвърлят съответно стойността, която е предвидена в договора, какво правим тогава? За тях ще има ли финансиране? Това е моето притеснение – да не стане така, че да противопоставим други инфраструктурни проекти от страната на тези два важни, които включваме допълнително. Аз не виждам гаранция за това.
Ако търгът покаже, че сумата е повече от тази, която е по меморандума, какво ще стане? За сметка на кой ще бъде, след като вече разбирам, че вие и за Околовръстното шосе имате изигран търг, има и съответно за „Меден рудник”. Това е добре, че ще започнат бързо да се усвояват средствата, ами останалите, които се бавят? Те не се бавят, поради това че местните власти, примерно, в определени области или областните управители не си вършат работата, а за това, че, примерно, от Агенция „Пътна инфраструктура” са забавили тези проекти за сметка на други. И оттук да не се получи противопоставяне. Утре да не кажат: „Отново дръпнаха парите към София и към Бургас, а оставиха важни проекти, които се мотаят също от 10 години” и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – заповядайте.
Димчо Михалевски (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Разбира се, всяко решение, което е насочено към финансирането на важни инвестиционни проекти, трябва да получи подкрепа. Парламентарната група на Коалиция за България ще подкрепи този законопроект, но аз искам да обърна внимание на друго обстоятелство, което е много рисково.
Средствата, които се насочват към „Меден рудник” и околовръстната дъга, са най-вероятно, както коментирахме току-що и с господин Татарски, от спестявания от търговете, но огромният проблем пред тези инвестиционни проекти, свързани с държавните инвестиционни заеми, е, че те нямат достатъчно разходни лимити.
Искам да обостря вашето внимание в следващите дни, когато обсъждаме Законопроекта за държавния бюджет на второ четене за следващата година, именно към разходните лимити за държавните инвестиционни заеми. Ще ви дам пример – ако вземем този заем „Транзитни пътища V”, на който общата стойност е някъде около 1 млрд. 100 млн. лв., към него добавим заема за втори и трети клас пътища от Световната банка, който е приблизително закръглено около 200 млн. лв., значи общо 1 млрд. 300, за следващата година лимитите, които Министерството на финансите е предвидило по тези два заема, са в размер на 189 милиона, тоест някъде около 15%. Като се има предвид, че това са пътища, по които има непрекъснато движение и се променят обстоятелствата по тях, ще се наложи дофинансиране на допълнителни разходи в следващите години, освен огромните пропуснати ползи от това, че няма да имаме навреме рехабилитация по тези пътища.
Именно в тази посока е предложението, което сме направили –да намерим начин да увеличим разходните лимити за тези държавни инвестиционни заеми и тогава ще има смисъл и днешното решение, защото в крайна сметка Агенция „Пътна инфраструктура” и Министерството на регионалното развитие и благоустройството трябва да се разполагат в тези разходни лимити. Така че в тази връзка искам да ви насоча и да ви дам само пример, че за последните месеци за съжаление усвояването на държавните инвестиционни заеми се движи по следната схема: за м. май – 0, за м. юни – 0, за м. юли – 1,2 милиона, за м. август – 0, за м. септември – 0.
Ето, това е проблем, който трябва да стои на нашето внимание, и когато подкрепяме такива разумни предложения, да имаме волята да направим и другото действие, за да може да осмислим нашите решения и да има полза за българските граждани и за българската икономика. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика? Няма.
Други народни представители? Няма желаещи.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V”), № 002-02-46, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2010 г.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Господин Татарски – процедура.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Благодаря, госпожо председател.
С оглед на установената практика предлагам да направите процедурно предложение – на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът да бъде приет и на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги!
„ЗАКОН
за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V”)
Член единствен. Ратифицира Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V”), подписано на 29 октомври 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на второ гласуване законопроекта, който е предмет на обсъждане по тази точка.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Следва:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 Г.
Вносители: Красимир Ципов и група народни представители.
Процедура – господин Стоичков.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за отпадане от седмичната програма на т. 9, а именно: Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, поради нарушаване на чл. 71, ал. 2 – когато на първо четене са приети повече от един законопроект, уреждащ една и съща материя, водещата комисия да внесе общ доклад, който обобщава всички законопроекти.
Аз съм си позволил да внеса на 22 януари 2010 г. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, под № 054-01-4, който е приет на първо четене на 29 април 2010 г. и следва да намери място в обобщения доклад, поради което правя процедурно предложение за отпадане на т. 9. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратна процедура – заповядайте, господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Госпожо председател, моята обратна процедура за неотпадане на точката е свързана по принцип с начина на определяне на дневния ред. Не може вчера да приемаме дневен ред на парламента, а в днешното заседание да променяме два пъти за един час съответно нашата програма.
Искам да попитам: в края на краищата къде е била Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, когато е трябвало да каже на председателя, че техният доклад не е включен и затова не бива да бъде гледана точката?
Днес променихме веднъж дневния ред, че трябва да бъде преместена напред една точка от Земеделската комисия, сега отлагаме друга точка, местим непрекъснато. Защо тогава в сряда, госпожо председател, бихте ли ми казали, Вие ръководите Народното събрание, приемаме дневен ред? Нека да го оставим текущ за един, за два месеца и да си сменяме всеки ден, както си искаме, съответно точките. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мутафчиев, съгласно правилника има приета от нас норма, която казва, че е допустимо да се извършват корекции в дневния ред, след като той веднъж е приет. Споделям разбирането Ви, че това не трябва да става често, но в момента е направено процедурно предложение, което намира подкрепа в чл. 71 от нашия правилник, който наистина предвижда, когато на първо гласуване са приети повече от един законопроект, уреждащ една и съща материя, водещата комисия е длъжна да изготви общ законопроект. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Този е общ, но има още един, който на мен ми е убягнал от вниманието, когато съм включвала тази точка в дневния ред.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отпадане на т. 9 – Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
Гласували 84 народни представители: за 60, против 7, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Следва да чуем доклада на водещата комисия по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. – Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Заповядайте, господин Татарски.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски: Благодаря, госпожо председател.
Правя процедурно предложение за допускане в залата на госпожа Мариана Коцева - председател на Националния статистически институт, и госпожа Полина Маргитина – началник на отдел „Правни дейности” в същия институт във връзка с обсъждания законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 83 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Любен Татарски:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011г., № 054-01-92, внесен от Красимир Ципов и група народни представители
На редовно заседание, проведено на 18 ноември 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд н Република България през 2011 г., № 054-01-92, внесен от Красимир Ципов и група народни представители.
От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител Стефан Дедев.
Основната цел на предложените изменения и допълнения в закона е насочена към създаване на условия за изпълнение на задълженията на страната по Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. и провеждане на преброяването във възможно кратки срокове. Според направените анализи и разчети като възможен срок за изтегляне на началото на преброяването е 1 февруари 2011 г. Това от своя страна ще позволи данните от преброяването да се използват и за разработването на Националната програма за развитие: България 2020 г. и новият петгодишен програмен период за усвояване на европейските фондове 2013-2017 г.
Въз основа на проведената дискусия и в резултат на гласуването Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 11 гласа „за”, без „против” и с 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., № 054-01-92, внесен от Красимир Ципов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Димитров - заместник председател на комисията.
ДОКЛАДЧИК Тодор Димитров:
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси.
„На свое заседание, проведено на 17 ноември 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., № 054-01-92, внесен от Красимир Ципов и група народни представители.
Законопроектът беше представен от народния представител господин Ципов.
Съгласно чл. 9 от Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд, Република България като страна членка на Европейския съюз е длъжна да приложи пряко разпоредбите му и да проведе преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.
В Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. са уредени организацията и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.
Единственият източник за събиране на изчерпателна информация и установяване на общия брой на населението на България, както и териториалното му разпределение по области, общини и населени места, за домакинствата и семействата в страната, за техния състав, вид и размер, както и за демографските и икономическите характеристики на лицата, които ги съставляват - възраст, образование, пол, занятие, професия, етнически състав, вероизповедание, майчин език, е чрез преброяването.
То осигурява данни и за наличния сграден и жилищен фонд - информация, която е база за разработване и мониторинг на цялостната политика на държавата в тази област в периода между две преброявания.
Статистическите данни от последните 10 години очертават тенденции на засилваща се мобилност на населението както вътре в страната, така и извън нея, което води до промяна в териториалното разпределение на населението по населени места и социално демографската му структура.
Законът за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. предвижда в чл. 3 преброяването на започне в 8,00 ч. на 10 март 2011 г. и да приключи в 20,00 ч. на 24 март 2011 г.
С оглед на предстоящите задачи за разработване на стратегически документи за развитие на страната - Националната програма за развитие: България 2020 г. в контекста на Стратегията Европа 2020 и новия 5-годишен програмен период за усвояване на европейски фондове - 2013-2017 г., е необходимо своевременното осигуряване на пълна, точна и адекватна статистическа информация за състоянието на населението, икономиката и обществото. Ето защо е необходимо подготовката и провеждането на преброяване 2011 да се извърши във възможно най-кратки срокове.
Предлага се изтегляне на началото на преброяване 2011 г. от 01.02.2011 г., както и промени, засягащи предимно промени на сроковете, свързани с предлагания критичен момент.
Изказаха се становища в подкрепа на законопроекта и предложените в него промени.
След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., № 054-01-92, внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 16 ноември 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Остава да чуем доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 16 ноември 2010 г.
На свое редовно заседание, проведено на 24 ноември 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.
На заседанието присъстваха Мариана Коцева – председател на Националния статистически институт, и Полина Маргитина - началник на отдел „Правен”.
Законопроектът беше представен от народния представител Ивайло Тошев.
Съгласно чл. 9 от Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд, Република България като страна членка трябва да проведе преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.
Преброяването е единствен източник за събиране на изчерпателна информация и установяване на общия брой на населението на България и неговото териториално разпределение по области, общини и населени места. Националната статистика провежда регулярно изследвания сред населението по широк кръг от теми, но тези изследвания в повечето случаи са извадкови. Преброяването е източникът, който може да предостави подробни данни, необходими на всяко териториално равнище, включително и за най-малките населени места - за домакинствата и семействата в страната, за техния състав, вид и размер, както и за демографските и икономическите характеристики на лицата, които ги съставляват - възраст, образование, пол, занятие, професия, етнически състав, вероизповедание, майчин език.
Преброяването също така осигурява данни за наличния сграден и жилищен фонд - информация, която е база за разработване и мониторинг на цялостната политика на държавата в тази област.
Данните от текущата демографска статистика от последните 10 години очертават тенденции на засилваща се мобилност на населението както вътре в страната, така и извън нея. Това на свой ред води до промяна в териториалното разпределение на населението по населени места и неговата социална-демографска структура.
С оглед на предстоящите задачи относно разработването на стратегически за развитието на страната документи – Националната програма за развитие „България 2020” в контекста на Стратегията „Европа 2020” и новият петгодишен програмен период за усвояване на европейските фондове – 2013-2017 г., е необходимо своевременно осигуряване на пълна, точна и адекватна статистическа информация за състоянието на населението, икономиката и обществото. В този смисъл се явява необходимостта от подготовка и провеждане на Преброяване 2011 във възможно най-кратки срокове.
В чл. 3 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. се предвижда преброяването да започне в 8,00 ч. на 10 март 2011 г. и да приключи в 20,00 ч. на 24 март 2011 г. Направени са анализи и разчети, които сочат като възможен срок за изтегляне на началото на Преброяването 2011 – 1 февруари 2011 г.
Председателят на Националния статистически институт госпожа Мариана Коцева изрази съгласието си с изложените от вносителите мотиви и допълни, че ще бъде дадена възможност на населението за преброяване по интернет през първите 10 дни от започването му.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, без „против” и „въздържали се” – 4 народни представители.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., внесен от Красимир Ципов и група народни представители.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
От името на вносителя няма да има изложения на проекта.
Дебатите са открити.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъждания законопроект?
Господин Радославов, заповядайте.
Александър Радославов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че тези срокове са прекалено амбициозни. В предишното преброяване си спомням какви формуляри трябваше да попълваме, та включително и оградите – колко метра са, навеси и т.н., не става въпрос само за основните сгради. Въобще това си е една трудоемка работа, която, ако някой е правил, сигурно ще си спомни, че е така.
Тук аз го разбирам, че се дава един първоначален срок – от 1 до 9 февруари 2011 г., където през интернет, който ползва интернет, чрез електронен формуляр ще може да даде данните си по този начин. За всички останали се предвижда да се извърши преброяване чрез посещения на домакинства, сгради и жилища от 10 до 28 февруари 2011 г. Не мога да си представя как за 18 дни това може да бъде свършено за цялата страна, тъй като съм сигурен, че болшинството от хората няма да ползват интернет. Може би вносителите ще ни обяснят как си представят чисто технологично това, защото ми се струва, да не търся силна дума, че е трудно реализируемо. Затова моля вносителите да ни дадат някои допълнителни разяснения как на практика си го представят – колко хора ще участват в това по места? Eдва ли не цяла армия трябва да се мобилизира, за да може, особено по селата и малките места, вилни зони, какво ли не – всичко това да се посети на място. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Радославов.
Има ли реплики? Няма.
Думата иска госпожа Мариана Коцева – председател на Националния статистически институт.
Заповядайте, госпожо Коцева.
МАРИАНА КОЦЕВА: Благодаря за предоставената ми възможност да обясня.
Сами разбирате, че това, което ние поемаме е голямо предизвикателство за Националния статистически институт. Конкретно на Вашия въпрос.
Първо, винаги преброяванията в България са били само две седмици като работа на терен. И в предишния законопроект бяха точно две седмици. Сега ние всъщност удължаваме срока на преброяването, имайки две възможности, както е записано и както Вие цитирахте – първите 10 дни възможност по интернет, след което за три седмици ще бъдат посетени всички български домове, за да гарантираме, че няма да изпуснем някого. Тези, които са се преброили по интернет, в момента в който приключат попълването на картата, ще получат код, който трябва да предоставят при посещението на преброителя в техния дом. Това е първият ми отговор.
Второ, преброителите по разчет в България, при това население, са 40 хил. души. Те са разпределени по преброителни участъци. Ние сме започнали подготовка, общинските преброителни комисии работят.
На сайта на Националния статистически институт има подробен план-график. В момента до 10 декември т.г. се набират преброители в цялата страна. Те ще бъдат избрани с решение на общинските преброителни комисии и ще си сключат договори с тях до 15 януари 2011 г. След това ще се проведат обучения в цялата страна, така че ние имаме готовност на 1 февруари 2011 г. да започнем преброяването. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:Благодаря Ви.
Има ли други народни представители?
Заповядайте, госпожо Янева.
Анна Янева (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че няма спор по това, че предстоящото преброяване е много важно. То е необходимо. Беше изтъкната и важността на информацията, която ще получим от него.
Според мен има два въпроса, на които, така или иначе, и в Комисията по икономическата политика аз не получих отговор.
Първият въпрос е свързан с мотивите за изтегляне на сроковете по предстоящото преброяване.
Уважаеми колеги, меко казано те са несериозни и днес ги чухме в становищата на няколко комисии. Като мотиви ни се предлага това, че информацията от преброяването е свързана с предстоящата подготовка на Националната програма за развитие ”България 2020” и подготовката на новия 5-годишен план за усвояване на европейските средства. Какво пречи без да издърпваме сроковете с 40 дни предварително тази информация да се ползва за подготовка на тези изключително важни документи?
На второ място, без да отнемам възможността на колегите народни представители да бъдат инициатори и вносители на законопроекти – защо този законопроект не мина през Министерския съвет? Казвам го неслучайно, тъй като считам, че наистина предстоящото преброяване е много важно.
Ние като Народно събрание, като народни представители трябва да държим сметка за качеството на предстоящото преброяване. Необходимо е да има достатъчно време за подготовката на преброяването, тъй като сроковете наистина са малки, за да получим наистина данните, които искаме да получим.
Считам, че тези мотиви не са достатъчно аргументирани и си мисля, че има други мотиви. Така или иначе и вчера в комисия не ги чух.
Защо се налага наистина да изтеглим сроковете? Какво ще ни даде това? Нито повече информация! Напротив, може да създадем условия и предпоставки да не сме добре подготвени и наистина предстоящото преброяване да не свърши целите, за които е предвидено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:Благодаря, госпожо Янева.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други народни представители? Няма желаещи да участват в дискусията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.
Гласували 73 народни представители: за 61, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, господин Татарски.
Любен Татарски (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! На основание на чл. 73, ал. 1 от нашия правилник, предлагам срокът за предложения по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищният фонд в Република България през 2011 г. под № 054 01 92, внесен от Красимир Ципов и група народни представители, да бъде намален на пет дни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение – срокът за предложения между първо и второ гласуване по обсъждания законопроект да бъде от пет дни.
Гласували 73 народни представители: за 60, против 4, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Продължаваме със следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – приет на първо четене на 17 септември 2010 г.
С доклада за второ гласуване ще ни запознае госпожа Фидосова, председател на Комисията по правни въпроси.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Първо, ще направя процедурно предложение, на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник, за допускане в пленарната зала на госпожа Жанета Петрова – заместник-министър на правосъдието, и на господин Росен Кожухаров – директор на дирекция „Механизъм за сътрудничество и оценка” в Министерството на правосъдието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди да подложа на гласуване направеното процедурно предложение, уважаеми народни представители, имам удоволствието да ви съобщя, че днес в Народното събрание гостуват делегатите на Дванадесетата национална есенна сесия на младежките и ученическите парламенти в България.
Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!” в българския парламент! (Ръкопляскания.)
Тази година техният форум е на тема: „Свободното време – капитал за младите”.
Младите парламентаристи са чести гости на българския парламент и са наши партньори в редица инициативи.
Още веднъж – „Добре дошли!”. (Ръкопляскания.)
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 71 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Поканете гостите!
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на закона. (Реплика от народния представител Любен Татарски.)
Тъй като § 1 по предложението на народния представител Любен Корнезов не се споделя, а той третира наименованието на съответния законопроект, действително ще бъде безпредметно, ако ние гласуваме сега наименованието, а след това да обсъждаме предложението на господин Корнезов, поради което, госпожо Фидосова, запознайте ни с неговото предложение.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложението на господин Корнезов е – § 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението и подкрепя текста на вносителя за § 1. (Реплики от народния представител Любен Корнезов.)
Да, прочетох го!
Наименованието на закона се изменя по вносител – „Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”. Вие правите предложение по § 1 да бъде променено наименованието. А това, което е заглавието, е заглавието на ЗИД.
Господин Корнезов предлага § 1 да отпадне.
Параграф 1 по вносител е:
„Наименованието на закона се изменя така: „Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”, тъй като не четеме текстовете по вносител, аз по вносител не го прочетох, прочетох наименованието на ЗИД-а и предложението на господин Корнезов: Да отпадне предложението на вносителя – Министерския съвет за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега имате възможност за изказвания.
Господин Корнезов, заповядайте.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Всъщност това, което ни се предлага, е една безсмислица. Казва се: „Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”. Вносителят, а и комисията ни предлагат думата „разкриване” да я заменим с „установяване” и законът да стане: „Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”. Е, каква е разликата? Може ли някой да ми обясни? Защо трябва да сменим „разкриване” с „установяване”, и то в наименованието на закона? Ами, то нещо, за да се установи, трябва да се разкрие. Как ще установиш нещо, ако не го разкриеш? Даже, ако погледнете в Българския тълковния речник те са почти синоними. Но хайде, ще кажете, Корнезов сега издребнява. Ама, не издребнявам! Защото в момента има други 33 закона, други закони, които се позовават на сегашния. Ние сега променяме от § 25 до § 57 – 33 други закона, само защото сменяме думата „разкрива” с „установява”. Кому е необходимо това?
Госпожо Фидосова, освен тези 33 закона, известно ли Ви е, че има 40 текста, подзаконови нормативни акта, които трябва да променяте сега само заради тази дума, която нищо не значи, ама, нищо! Безсмислено е!
Сега ще видите и § 2, и той е безсмислен. Пак думичката „разкрива” се заменя с „установява”. Тук разбрах, че има някакъв директор на някаква си незнайна на мен дирекция, представител на вносителя. Да дойде, да каже, кой Ви даде този акъл да сменяте наименованието на закона? Ако питате мен, законът трябва да се казва: „Закон за конфликт на интереси”. И нищо повече. Ама хайде, да не пипаме нататък.
Оставете си наименованието на закона! Хайде, другите текстове вече, ще видим какво по съдържанието да променяме.
Това е абсолютно безсмислено упражнение, слаба законодателна техника! Слаб 2! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, от името на вносителите, да дадете пояснение по наименованието на закона, и какво се цели с тази промяна.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖАНЕТА ПЕТРОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа заместник-председатели, уважаеми народни представители! От името на вносителя ще бъда съвсем кратка относно наименованието на закона. Целта на предлаганият законопроект, с който се променя действащият закон, е да създаде комисия със специфична функционална компетентност. Тази функционална компетентност включва установяването на конфликт на интереси, поради което законопроектът предлага и промяна на наименованието на действащия закон, който да замени думата „разкриване” с думата „установяване”.
Ако законът се нарича Закон за конфликт на интереси, това навява асоциация, че той ще се занимава с това как някой да се окаже в позицията на конфликт на интереси.
За нас точното, граматически съответстващо на юридическия смисъл на предлагания законопроект, наименование е това, което носи предложеният от нас законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател!
Уважаеми колеги, аз бих искал да се опитам да дешифрирам замисъла, който се крие зад този текст. Не знам дали той отговаря наистина на действителността, но според мен, всичко това се прави, уважаеми професоре, тъй като се създава този орган сега – комисия, който придобива доста сериозни правомощия едва ли не на „квази съд”. Както знаем всеки орган, който изпълнява подобни функции, не разкрива – разкриват разследващите органи, разкриваме престъпление. Дали след това наистина съдът ще установи има или няма престъпление, комисията вече не е органът, който разкрива и установява категорично има или няма престъпление или в случая конфликт на интереси.
Понеже комисията тук става едва ли не „квази съд”, която получава изключителните правомощия да постанови категорично има или няма конфликт на интереси, а не просто само да разкрие, че еди-къде си има конфликт на интереси, може би затова са предпочели тази дума „установява”. Просто правя предположение без да съм категорично сигурен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Почти безсмислена дискусия! Но като реплика. Защото създаваме комисия и тази комисия трябва да се казва „Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”, нали така? Такова е наименованието? Нали ще има печат тази комисия, нали ще има абревиатура? Нали така? Знаете ли каква става абревиатурата? Тази комисия съкратено ще бъде КПУКИ. Разбирате ли какво става?! Смях! С печат – КПУКИ. Кому е необходимо това? (Смях и оживление). Комисия за конфликт на интереси – това е наименованието, това трябва да бъде! Какво имаме сега?
Разбира се, че трябва да го разкриеш, да го установиш – има ли или не конфликт на интереси.
Хора, да си остане наименованието на закона! Нищо не постигаме с тази промяна като заменим думата „разкриване” с „установяване”. Няма повече да се обаждам по наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Господин Казак, за дуплика? Не желаете.
Господин Чукарски иска думата.
Димитър Чукарски (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Корнезов, господин Казак, колеги! Вижте, ние изпадаме в една ситуация, при която искате да ни убедите в случая, че „разкриването” и „установяването” са синоними.
Аз искам да ви кажа, че ние сме изправени, така както чух обяснението на вносителя, пред една хипотеза, при която по досега действащия закон разкриването се извършва от самото лице, което е в ситуация на конфликт на интереси. Сега ние създаваме орган, който да установи лицата, които са изпаднали в конфликт на интереси и не са го разкрили това нещо преди, когато е трябвало да го направят, при встъпването в длъжност или при възникването на този конфликт на интереси.
Така поне аз го разбирам като идея на вносителя. Надявам се да съм прав и мисля, че тогава комисията не би могла да разкрива, тъй като тя не е търсещ орган. Тя би могла да установи, защото ще установи тези, които не са разкрили конфликта си на интереси в една или друга своя дейност, функция или длъжност, която са заели. Това беше моето изказване, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Чукарски! Просто искам да внеса едно уточнение. Човекът или съответното засегнато лице не разкрива конфликт на интереси, то разкрива частен интерес или декларира, или някой може да подаде сигнал, че лицето има частни интереси и евентуално е в позиция на конфликт на интереси.
Но дали наистина категорично е разкрито и установено, че има конфликт на интереси, единствено само комисията има правомощията вече по този закон да установи по категоричен начин, който единствено може да се обжалва след това пред съда.
Разкриването не е свързано с термина „конфликт на интереси”, а с частния интерес, който евентуално може да постави лицето в положение на конфликт на интереси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте, господин Радославов.
Александър Радославов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми колега Чукарски! Аз си мисля, че в предмета на дейност, в самия текст може да се опише точно какво ще върши тази комисия. Не е нужно да се описва в заглавието на закона, едва ли не да вкараме всичко, какво ще прави тази комисия, какви правомощия има. Разбирате ли, това ми се вижда излишно упражнение.
Защото да се разяснява в самите текстове какви ангажименти, какви правомощия има и т.н., ще го има подробно развито. Защо трябва да търсим в самото заглавие това да е категорично изяснено, утежнявайки всички други неща, които трябва след това да се правят, да променяме тук сума ти закони, да губим парламентарно време и народни пари, нещо, което може да се опише и вероятно е описано в правомощията? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте за дуплика, господин Чукарски.
Димитър Чукарски (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа! Аз смятам, че ние вече влязохме в същността на дебата и всички в залата сме на път да разберем за какво става въпрос. Ние говорим за конфликт на интереси. Разкриваме този конфликт на интереси, тоест разкриваме частния интерес, разкриваме интереса, при който този частен интерес би могъл да попречи на взимане на решенията, които ние вземаме, заемайки съответната позиция, и тогава вече идва комисията, която установява дали лицето, заемащо длъжността, изпада в ситуацията на конфликт на интереси.
Ако ме питате мен, понеже ние не говорим само за комисията, тя е една малка част от дейността по въпроса за конфликт на интереси. Може би най-правилното би било законът да бъде като сложим и двете думички – „предотвратяване”, „разкриване” и третата дума „установяване на конфликт на интереси”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов § 1 по вносител, който параграф предлага промени в наименованието на сега действащия закон, да отпадне.
Това предложение не се подкрепя от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 35, против 43, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Благодаря ви.
Сега гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 1, който предлага наименованието на закона да се измени така: „Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.
Гласували 84 народни представители: за 61, против 10, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 2 има постъпило предложение от народния представител Любен Корнезов - § 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 1 думата „разкриване” се заменя с „установяване”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 20, против 52, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакцията на §2.
Гласували 90 народни представители: за 74, против 8, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 3 е постъпило предложение от народните представители Тодор Димитров и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Частен интерес е всяка” се заменят с „Частен интерес е всеки интерес, който води до”.
2. В ал. 3 след думата „работа” се добавя „длъжност”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 3 по доклада на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок параграфи 4 и 5, които са подкрепят от комисията, съгласно предложението на вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 6 е постъпило предложение от народния представител Волен Сидеров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Димо Гяуров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „7-дневен” се заменят „30 дневен”.
2. В ал. 2 накрая се добавя „когато трябва да се отстранят непълноти или допуснати грешки”.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При промяна на заеманата длъжност от лице, което остава като задължено лице по чл. 3, не се подава декларация по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 6 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 93 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Уважаеми дами и господа, преди да преминем по-нататък, искам да ви върна към наименованието на настоящия закон за изменение и допълнение. Увлечени в дебата как трябва след приемането му да се казва самият закон, неговата редакция, неговото наименование е в зависимост от това как ще се казва настоящият закон за изменение и допълнение. За това вече се уточнихме с прието от нас решение. Мой пропуск е, че не подложих на гласуване наименованието на настоящия закон за изменение и допълнение.
Подлагам на гласуване предложението наименованието на настоящия закон за изменение и допълнение да бъде „Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”, което се подкрепя от комисията. (Шум и реплики от КБ.)
Гласували 75 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Законопроектът за изменение и допълнение трябва да е за промяна на старото наименование на стария закон. Няма промяна в наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мутафчиев, ще ползваме Вашите усилия и препоръки по законодателната техника.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 7 е постъпило предложение от народните представители Тодор Димитров и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В Глава трета се създава чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) Контролът за изпълнение на задълженията, чл. 12-16 се осъществява от съответните комисии по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 и от органите по избора или назначаването.
(2) При неизпълнение на задълженията, посочени в ал. 1, комисиите по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 и органите по избора или назначаването изпращат сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за издаване на наказателно постановление по реда на чл. 43.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъжданите текстове? Няма.
Подлагам на гласуване § 7 по предложение и в редакцията на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 8 има постъпило предложение от народния представител Любен Корнезов – в § 8, в ал. 1 думата „отстрани” да се замени с „оттегли”.
В ал. 2 думите „писмено заявява” да се заменят с думите „подава декларация по чл. 12, т. 4”.
Алинея 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението по ал. 2 и го подкрепя по принцип в останалата част.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Лице, заемащо публична длъжност, е длъжно само да се отстрани от изпълнение на правомощията си или на задължение по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес.
(2) При съмнения за конфликт на интереси лицето, заемащо публична длъжност, може чрез органа по избора или назначаването или съответната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 да поиска от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да установи налице ли е конфликт на интереси.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лица, заемащи публични длъжности, когато в специален закон е предвидено друго.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за изказване?
Заповядайте, професор Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Предложенията, които съм направил, са за по-добра законодателна техника. Това, което ни се предлага, е: „Лице, заемащо публична длъжност, е длъжно да се отстрани.”
Всъщност, в правото има отвод и самоотвод. Всъщност тук лицето се самоотвежда, защото счита, че в конкретния случай има някакъв конфликт на интереси. То прави това по своя воля. Терминът е „да се отведе” или „да се оттегли”, затова ви го предлагам. Той не се отстранява, сам прави това – такава е хипотезата на ал. 1.
Казвате: приемаме предложението на Корнезов, но „по принцип”. Но казвате „самò да се отстрани”. Да се оттегли. Не е ли така?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Решихме, че не е толкова коректно.
Любен Корнезов: Как да не е коректно, недейте така! И аз съм бил съдия, и аз съм се самоотвеждал, когато по една или друга причина не трябва да гледам едно дело. И сега е така. Защо трябва да вкарваме други правни термини, които са извън правото?!
Второ, предлагам ви следното: „след писмено заявление”. Ние имаме и сега в сега действащия закон чл. 12: „Лице, заемащо публична длъжност, подава: т. 4. декларация за частен интерес по конкретен повод”.
Лицето, което се отвежда, всъщност трябва да подаде декларация по чл. 12, ал. 4. Защо да не пишем това?! Сега измисляме някакъв друг документ, и някакво писмено заявление. Кому е необходимо това? Не е необходимо, разбира се, то е регламентирано в чл. 12.
Предложенията ми не са по същество и по съдържание, пак повтарям, а са въпрос на правна техника и прецизност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на вносителите има ли съображения в посоката на въпросите, които зададе професор Корнезов?
Господин Казак дава заявка за изказване. Това вероятно ще се случи след почивката.
Искам да ви уведомя, че в Клуба на народния представител в 11,00 ч. ще бъде открита изложбата „Да съхраним културното наследство на Стражица”. Експозицията представя богатият фонд на галерията в Стражица, пострадала по време на земетресението през 1986 г. Всички народни представители са поканени на откриването.
Тридесет минути почивка. Продължаваме в 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
Преди почивката господин Казак заяви желание за изказване. Няма го в залата.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по този текст? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов в частта, в която не се подкрепя от комисията.
Гласували 65 народни представители: за 11, против 51, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 8 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 63, против 3, въздържали се 9.
Атака