Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-11-30

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов 
Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Имаме кворум – откривам пленарното заседание.
Уважаеми народни представители, днес България се разделя с един от най-обичаните си талантливи и обаятелни актьори – Андрей Баташов. Ще го запомним и с активната му гражданска позиция, която той отстояваше като депутат от Четиридесетото събрание на Република България. Нека почетем паметта му с едноминутно мълчание. (Всички стават. Едноминутно мълчание.)

Преминаваме към приетия дневен ред за настоящото извънредно пленарно заседание.

Първа точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, приет на първо четене на 16 септември 2010 г.
Госпожо Манолова, заповядайте.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! От Парламентарната група на Коалиция за България възразяваме срещу включването в доклада за второ гласуване на допълнителен доклад, който според председателя на Здравната комисия представлява неразделна част от доклада за второ четене на измененията и допълненията на Закона за здравето.
За всеки от народните представители е очевидно – от датите на внасяне на основния и на допълнителния доклад, че вторият е направен извън сроковете, така че представлява сериозно нарушение на чл. 73 от нашия правилник.
Тук става дума и за нещо друго. Изобщо е нарушена процедурата, която е регламентирана и в Конституцията, и в нашия правилник, за приемане на законите, в които това става на две четения. Най-малкото нарушение е, че предложенията, които е направила председателката на Здравната комисия, са извън срока, който е определен от Народното събрание за предложения за второ четене.
Тук се прави нещо по-сериозно – прави се опит един законопроект да бъде приет само на едно четене, което е нарушение на българската Конституция. Ако проследите, с този допълнителен доклад се правят промени в Закона за здравното осигуряване, каквито промени не са обсъждани по време на разискванията по този законопроект при неговото първо гласуване.
Оставям настрана и факта, че Законът за здравното осигуряване по неизвестни за мен причини, очевидно ясни само на мнозинството, в момента е отворен четири пъти по четири различни законопроекта. Веднъж – по предложение на колегите от Синята коалиция, което е стандартната и законна практика; веднъж – през бюджета на Националната здравноосигурителна каса; веднъж – през републиканския бюджет; и, представете си, направо на второ четене – през Закона за здравето. Е, не е ли скандално промени в един и същи закон да се правят едновременно по четири други основни законопроекта – в Преходните и заключителните разпоредби? Това е скандално.
Още повече, по-нататък ще вникнете и в същността на тези промени, които не са просто козметични. На практика обезсмислят основни принципи на здравното осигуряване. Те обезсмислят колективното договаряне, като приемат, че с едно постановление на министъра на финансите ще се определят обемите и цените на медицинските дейности – дейности, които са предмет на договаряне. Тогава възникна въпросът: защо изобщо е Националният рамков договор? Или въпросът, който задават лекарите: защо изобщо съществува Националната здравноосигурителна каса?
С тези примери се опитвам да ви кажа, че промените, които се предлагат на едно четене извън правилника, в противоречие на Конституцията, касаят същностни сериозни проблеми – не са технически, редакционни или други.
И ви заявявам, че ако вие допуснете до разглеждане извън правилата този допълнителен доклад, ние ще атакуваме закона пред Конституционния съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Комисията по здравеопазването – госпожа Дариткова, заместник-председател на комисията.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Докладът за допълнително гласуване е внесен в комисията и е приет от членовете на комисията. Доколкото имам информация, има решение на Конституционния съд, който определя, че броят на гласуванията се отнася само за пленарната зала. Така че в този смисъл допълнителният доклад касае законопроекта, приет на първо четене, и е неизменна част от него – касае текстове, които са част от материята на измененията в законопроекта.
Аз смятам, че Вашето изказване е само опит да саботирате приемането на закона, в никакъв случай няма да доведе до някакви трайни юридически последствия и връщане на закона. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата за доклад за второ гласуване, госпожо Дариткова – затова Ви дадох думата.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаема госпожо председател, на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде допусната в пленарната зала госпожа Людмила Василева – дирекция „Правно нормативни дейности и човешки ресурси” в Министерството на здравеопазването. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 139 народни представители: за 122, против 6, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят госта.
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, не очаквам госпожа Дариткова да ме разбере, най-малкото защото тя е участвала в това нарушение на правилата в Здравната комисия, най-нормално е да поддържа същата версия, и очевидно, може би предвид на това, че не е юрист, но Ви обръщам внимание като на юрист, че в момента се прави опит с този допълнителен доклад да бъде приет законопроект за изменение и допълнение на закон на едно гласуване!
Дариткова не може да разбере, че работата на Здравната комисия си касае Здравната комисия, но в момента, в който внесете и предложите за гласуване този допълнителен доклад, нали си давате сметка, госпожо Дариткова, че на едно четене ще бъдат приети промени в закон, които не са обсъждани на първо гласуване! Това е фрапантно нарушение на Конституцията! Това ще Ви докара многобройни неприятности, след като бъде отменен от Конституционния съд, защото ще бъде и основа за премахването на рамковото договаряне, което сте намислили за тази година.
Освен това, аз недоумявам откъде му хрумва на мнозинството едновременно в четири други закона да прави промени в Закона за здравното осигуряване, и то за конкретни дейности, които касаят 2011 г. Разбирате ли в каква смешна ситуация поставяте пленарна зала – четири пъти да правим промени по един невлязъл в сила закон, необнародван, които касаят едни и същи текстове?
Ще видите същото направено по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, ще го видите в Закона за бюджета, ще го видите в предложенията на колегите от Синята коалиция, и като капак – само на едно четене през Закона за здравето! Това е фрапантно нарушение на правилата и води до противоконституционност изобщо на приетия закон!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Дариткова, имате думата.(Реплики.)
За процедура – господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Госпожо председател, действително Ви предлагам да обърнете сериозно внимание на възражението, което се прави, защото, уважаеми народни представители, това не може да е технология за изменение на такъв закон като Закона за здравното осигуряване.
Госпожо Цачева, най-малко подложете на гласуване процедурното предложение за оттегляне на този допълнителен доклад и за повторно обсъждане евентуално в Здравната комисия, но въпросът е преди всички юридически.
В § 97, госпожо Дариткова, на законопроекта, който е внесен за първо четене, що се отнася до този текст за промяна в Закона за здравното осигуряване, се визира един-единствен член от закона – чл. 59, и се предлага едно-единствено изменение – създаване на нова ал. 13. И това е обсъждано на първо четене.
В този допълнителен доклад, който сега ни се предлага, се предлагат промени в Закона за здравното осигуряване, които обхващат чл. 15, чл. 19, чл. 53, чл. 55, чл. 55д, чл.55е, и някъде към края има и промяна в чл. 59, ал. 3. Нищо от това не е обсъждано на първо четене.
Това са фундаментални промени в Закона за здравното осигуряване. Кой, по какъв начин може да защити такъв подход? Това е недопустимо от всяка гледна точка и по принцип и от гледна точка на правилата за приемане на първо и второ четене на законопроекти, така че категорично, госпожо Цачева, настоявам да не допуснете обсъждането на този допълнителен доклад. Намерете подходящата форма, но сте длъжна да го направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Правите ли процедурно предложение за оттегляне на допълнителния доклад?
Георги Пирински: Правя го, ако Вие не поемете инициатива да предложите на госпожа Дариткова да не го докладва. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа!
Георги Пирински: Нямате правно основание да го дискутирате. Това би било нарушение на Конституцията!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Знаете, че в нашия правилник са разписани правилата за второ гласуване на законопроект, който е приет на първо гласуване.
За съжаление има практика, която е установена и от предходни народни събрания – преди доклада за второ гласуване да е внесен за обсъждане и гласуване в пленарната зала, същата комисия да приема допълнителен доклад. Случаите са не един и не два и аз в момента не бих могла да изброя по памет, но всички вие сте наясно, че има такива.
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Категорично възразявам по начина, по който водите заседанието. Трябва да се спазва Конституцията, която предвижда, че законите се приемат на две четения, и всякаква практика в отклонение от Конституцията ще води до противоконституционност, независимо дали от предишното, от по-предишното или отпреди 15 събрания, или от настоящото.
Въпросът е принципен и Вие като председател на Народното събрание не може по никой начин да пренебрегвате норми на Конституцията с позоваване на някаква практика, така че Ви моля да спазвате Конституцията, защото практиката, независимо от кое Събрание, не е повод да се нарушава Конституцията! И аз Ви моля само едно – да спазвате Конституцията като председател на Народното събрание! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Миков.
Заповядайте, господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Госпожо председател, безспорно сте права. Има практика за внасяне на допълнителни доклади, но няма практика допълнителен доклад да прави промени в закон. Допълнителни доклади са се налагали, когато именно се е отлагал текст за допълнително разглеждане, за внасяне за уточнения и т.н.
Тук става дума за нещо изключително съществено, за фундаментални, основни норми на Закона за здравното осигуряване, които са от най-спорните. И то такъв начин да ги допуснете за обсъждане и гласуване е абсолютно, наистина противоконституционно. И нямате никакво основание да черпите, никакво основание, от някакви мними предходни практики. Не допускайте нарушение на Конституцията! Във Ваши ръце е.
Първото Ви задължение е да съблюдавате спазването на Правилника, а Правилникът изисква спазване на Конституцията!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Започваме по основния доклад за второ гласуване. Докато стигнем до § 16 ще се произнеса каква ще е съдбата на допълнителния доклад.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето № 002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г.”
Уважаема госпожо председател, Комисията по здравеопазването на основание чл. 73, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага на второ гласуване следния проект на „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което комисията подкрепя.
Гласували 125 народни представители: за 101, против 3, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Геновева Алексиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:
„§ 1. В чл. 6а, ал. 3 думите „и диспансерите” се заменят с „центровете за психично здраве, комплексните онкологични центрове и центровете за кожно-венерически заболявания”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания, уважаеми колеги, няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаването на нов § 1, както е по доклад.
Гласували 121 народни представители: за 101, против 5, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за § 1, който става § 2, и за § 2, който става § 3, които комисията подкрепя.
Гласували 125 народни представители: за 103, против 6, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 3 има предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, 2, 3, 5 и 6.
Предложението е оттеглено по т. 4.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3, който става § 4:
„§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Регионалната здравна инспекция се ръководи и представлява от директор, който се подпомага от заместник-директор.
(2) Директорът на регионалната здравна инспекция заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от министъра на здравеопазването.
(3) Директор на регионална здравна инспекция може да бъде лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, призната медицинска специалност, квалификация по здравен мениджмънт и три години стаж след придобиване на специалността.
(4) Директорът на регионалната здравна инспекция се атестира на всеки три години от комисия, назначена от министъра на здравеопазването. Редът за провеждане на атестацията се определя с правилника по чл. 10, ал. 3.
(5) Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение на директор на регионална здравна инспекция, получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
(6) Заместник-директорът на регионалната здравна инспекция заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от директора на съответната регионална здравна инспекция.
(7) Заместник-директор на регионална здравна инспекция може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, призната медицинска специалност и с квалификация по здравен мениджмънт.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 3, който става § 4 съгласно доклада.
Гласували 109 народни представители: за 93, против 6, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 4 има предложение на народния представител Геновева Алексиева.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 5:
„§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Регионалните здравни инспекции осъществяват на територията на съответната област дейности по:
1. държавен здравен контрол;
2. контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения;
3. проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;
4. планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;
5. промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;

6. събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване;
7. мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението;
8. анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво;
9. лабораторни анализи и изпитвания;
10. разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;
11. координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;
12. методическа, консултативна и експертна помощ;
13. следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;
14. проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;
15. планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област.
(2) Регионалните здравни инспекции съвместно със съсловните организации проучват потребностите от медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлагат на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение по специалности.
(3) Наименованието и броят на дирекциите в общата и специализираната администрация на всяка регионална здравна инспекция, техните функции и числеността на персонала в тях се определят в правилник, издаден от министъра на здравеопазването.
(4) С правилника по ал. 3 министърът на здравеопазването може да възложи на определени регионални здравни инспекции дейности, които се изпълняват на територията на няколко области или на територията на цялата страна.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.

Подлагам на гласуване редакцията на вносителя за § 4, който става § 5 съгласно доклада.
Гласували 98 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 5 има предложение на народния представител Геновева Алексиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5, който става § 6:
„§ 6. Член 10а се изменя така:
„Чл. 10а. (1) Приходите на регионалните здравни инспекции се формират от:
1. субсидия от републиканския бюджет;
2. собствена дейност.
(2) Регионалните здравни инспекции са администратори на приходите по ал. 1, т. 2, които се формират от:
1. държавни такси;
2. глоби и имуществени санкции, наложени с влезли в сила наказателни постановления, издадени от директорите на регионалните здравни инспекции, постъпили по сметката им;
3. други източници.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 се разходват за:
1. осъществяване на контролна дейност;
2. профилактика на незаразните болести, профилактика и надзор на заразните болести;
3. създаване, поддържане и водене на регистрите по този закон и по други закони, възложени на регионалните здравни инспекции;
4. лабораторни анализи и изпитвания;
5. участие в национални и международни междулабораторни изпитвания;
6. акредитиране и поддържане акредитацията на лабораториите на регионалните здравни инспекции;
7. разпространение на информационни и научноизследователски материали;
8. обучение и квалификация на персонала;
9. придобиване, поддръжка и ремонт на дълготрайни материални активи до 30 на сто.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 5, който става § 6 съгласно доклада.
Гласували 97 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Параграф 6 –предложение на народния представител Геновева Алексиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 7:
„§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. С цел защита на здравето на гражданите на територията на Република България се извършва държавен здравен контрол чрез осъществяване на дейностите по чл. 15.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 6, който става § 7 съгласно доклада.
Гласували 91 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Параграф 7 – предложение на народния представител Станка Шайлекова.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7, който става § 8 и който комисията подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение от народния представител Геновева Алексиева по § 8.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става § 9:
„§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „контрол” се добавя „по чл. 15”;
б) точки 3 и 4 се отменят.
2. В ал. 2 след думите „контрол към” се добавя „Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 8, който става § 9 съгласно доклада.
Гласували 95 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение от народните представители Ваньо Шарков и Иван Николаев Иванов по § 9:
„§ 9. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
(2) Държавен контрол за спазване на изискванията за защита на населението от въздействието на йонизиращи и нейонизиращи лъчения се възлага от министъра на здравеопазването на избрани от него здравни структури, съоръжени с необходимата апаратура и обучен състав, както и на НЦРРЗ.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Предложението ми е да не се приема предложението на комисията в т. 1 – след думата „контрол” да се добави „по чл. 15”. Става въпрос какво може да върши главният здравен инспектор – да „организира и ръководи държавния здравен контрол”.
Чл. 15(1), е:
„Чл. 15. (1) Държавната политика по опазването на общественото здраве и държавният здравен контрол на територията на съответната област се осъществяват от РИОКОЗ.”
В чл. 15 въобще не е казано за какъв държавен контрол става въпрос. Нека си остане досегашният текст.
Главният държавен здравен инспектор би трябвало да запази правомощието си да осъществява държавния здравен контрол, а не само да се ограничава по чл. 15. Няма никакъв смисъл.
Така че предлагам да отпадне буква „а” от предложението на комисията – да не се добави „по чл. 15”, а да си остане: „Главният държавен инспектор организира ...”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Миков, извинявам се, че Ви прекъсвам, но този параграф го гласувахме преди малко. В момента сме на § 9, който става § 10.
Михаил Миков: Това е точно § 9 от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Не! Пропуснахте го като текст.
Михаил Миков: А, добре, щом съм го пропуснал, добре сте си го приели тогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Иван Николаев Иванов, което комисията не подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 10, против 59, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 9 , който става § 10 , който комисията подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 72, против 2, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Михаил Миков (КБ) (от място): Моля, казвайте предложението по вносител или по комисия е!
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 10, който става § 11; за § 11 по вносител, който става § 12 и § 12 по вносител, който става § 13 – предложения, които комисията подкрепя.
Гласували 102 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение на народния представител Станка Шайлекова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За протокола, предложението е оттеглено.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за § 13, който става § 14, и § 14, който става § 15 – предложения, които комисията подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Параграф 16 няма да бъде обсъждан и гласуван, ще го прескочим и продължаваме след това с произнасянето.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение на народния представител Геновева Алексиева за § 15.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията – § 15 да отпадне.
Гласували 101 народни представители: за 89, против 4, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Господин Миков, заповядайте за отрицателен вот.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми дами и господа, вносителят коректно е предложил да отпадне Държавна агенция за младежта и спорта, защото вече такава няма, и да се замени от министъра на физическото възпитание и спорта.
Вие току-що, уважаеми дами и господа народни представители, приехте да си остане „Държавна агенция за младежта и спорта”, а да не се приеме „министърът на физическото възпитание и спорта”.
Аз гласувах против, защото смятам, че от доста време няма Държавна агенция по младежта и спорта. Само че не зная защо вие приехте да си остане Държавната агенция за младежта и спорта в този закон и отхвърлихте предложението на вносителя? Това направихте, скъпи ми колеги, да сте живи и здрави! Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Искам да кажа, че тази корекция вече е направена в закона и затова се предлага предложението по вносител да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря, госпожо Дариткова, продължете с § 17.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 17 има предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17:
„§ 17. Член 26б се изменя така:
„Чл. 26б. (1) Откриването на оптики по чл. 26а, ал. 1 се извършва по реда на чл. 36.
(2) Изискванията за устройството и дейността на оптиките се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Мая Манолова (КБ, от място): Параграф 16 защо го пропуснахте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Отложихме го. (Реплика на народния представител Мая Манолова.)
Не, за момента за гласуване и за обсъждане по допълнителния доклад, който беше внесен и който вие оспорихте преди около половин час.
Мая Манолова (КБ, от място): Да, но отлагането се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване текста в редакцията на комисията за § 17, както е по доклад.
Гласували 94 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи 18, 19, 20 и 21, които комисията подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: В § 22 има предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22:
„§ 22. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността, като посочва адреса на обекта, видовете дейности, които се извършват в него, както и името и постоянния адрес на лицето, което упражнява дейността, а ако е търговец – посочва ЕИК. Уведомлението може да се извърши и по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.”
2. В ал. 2 думите „три месеца” се заменят с „един месец”.
3. В ал. 3 думите „Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве” се заменят с „Регионалните здравни инспекции”.
4. В ал. 4 думите „и оптики” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 22, както е по доклад.
Гласували 89 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за параграфи от 23 до 27 включително, които комисията подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложенията са приети.
Заповядайте за процедура, господин Иванов.
Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Действително аз оставям на юристите да преценят за Допълнителния доклад и по-точно на темата за здравното осигуряване. Мисля, че корекциите, които са във втория доклад, които не касаят здравното осигуряване и са минали съответно на първо и на второ гласуване, няма проблем да бъдат прогласувани тук, за да останат само така наречените параграфи, които са за здравното осигуряване.
Обръщам се към опозицията: ако имат възражения да ги изразят, ако не – просто да вървим, тъй като те са минали съответно на първо и второ четене и просто са включени в Допълнителния доклад.
Ако има възражения, моля, изкажете ги тук на трибуната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, преценявайте сами. По принцип целият Допълнителен доклад е извън реда, който е предвиден в нашия правилник. По текстовете, които визира колегата Иванов, става дума само за нарушаване на правилника.
С текстовете, които касаят промените в Закона за здравното осигуряване, се нарушава и Конституцията в частта, в която казва, че законите се приемат на две четения. Тоест ние казахме, че не подкрепяме нарушаването и на Конституцията, и на правилника, затова сме против, но ако приемете да се гласуват и да се обсъждат текстовете, които просто нарушават правилника, ще нарушите само правилника, иначе ще нарушите и Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Госпожо Дариткова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 28 има предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 28:
„§ 28. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. За издаване на документи и извършване на услуги по този закон от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве се заплащат държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 28, както е по доклад.
Гласували 100 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.


ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 29, който комисията подкрепя.
Гласували 105 народни представители: за 85, против 2, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Геновева Алексиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 29а, който става § 30 със следната редакция:
„§ 30. В чл. 51, ал. 3 думата „възражение” се заменя с „разрешение”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 29а, който става § 30, съгласно доклада.
Гласували 107 народни представители: за 95, против 2, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 30, който става § 31; § 31, който става § 32; § 32, който става § 33, и които предложения комисията подкрепя.
Гласували 102 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 22.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими