Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-12-01

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Имаме кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми колеги, позволете ми, преди да открия пленарното заседание днес да ви съобщя една хубава новина – комисар Кристалина Георгиева е избрана за Европеец на годината в ежегодния авторитетен конкурс, организиран от европейското издание на „Юръпиън войс”. (Ръкопляскания.) Нека да я поздравим с тази награда. Тя вече сподели, че за нея тази награда е чест и задължение, а за гражданите на България е пореден повод за национална гордост и основание за европейско самочувствие. Още веднъж поздравления за комисар Георгиева!
По реда на чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили две искания.
Първото искане е от Парламентарната група на Синята коалиция да се включи в дневния ред за тази седмица Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България. Вносители са народните представители Лъчезар Тошев и Ваньо Шарков на 23.09.2010 г.
И от Парламентарната група на Коалиция за България – Проект за решение по Отчета за изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. Вносител е Министерският съвет на 6.07.2010 г.
От другите парламентарни групи не са постъпили предложения.
Ще ви прочета
„ПРОГРАМА
за работа на Народното събрание за 1-3 декември 2010 г.

3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
4. Второ четене на Законопроекта за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили.
5. Проекти за решение за промени в постоянните комисии на Народното събрание.
6. Първо четене на Законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните.
7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон.
8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
9. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея от друга страна.
10. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис.
11. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства.
12. Второ четене на Законопроекта за държавния бюджет на Република България.
Това е първа точка за утре – 2.12.2010 г.
13. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.
14. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.
15. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.
16. Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ.
17. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество.
18. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения.
19. Първо четене на Законопроекта за ограничаване на плащанията в брой.
20. Парламентарен контрол.”
Съобщения.
С писмо народният представител Лъчезар Тошев уведомява председателя на Народното събрание, че на основание чл. 75 от правилника ни оттегля внесения от него Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс с вх. № 054-01-89 от 11.11.2010 г., за извършване на технически корекции в текста и съобразяване с основните забележки на Министерството на правосъдието.
Моля да гласуваме дневния ред.
Гласували 112 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението и дневния ред са приети.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 24.11.2010 г. до 30.11.2010 г.:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките. Водеща е Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси и на Комисията по бюджет и финанси.
2. Проект за решение за спиране на разпоредителни и други действия с имущество, което е собствено или се ползва от Българската академия на науките или самостоятелните й звена. Вносител – Яне Янев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества. Вносител – Министерски съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
4. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за международни автомобилни превози на пътници и товари. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията. Разпределен е и на Комисията по външна политика и отбрана.
5. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – народният представител Лъчезар Тошев. Водеща е Комисията по правни въпроси.
На 29 ноември 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за бизнес-климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през м. ноември 2010 г.
Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Започваме с първа точка от днешния дневен ред по предложенията, които бяха внесени по чл. 43, ал. 7:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРДЕНИТЕ И МЕДАЛИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
С доклада на комисията ще ни запознае госпожа Петрова. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Представям доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България, № 054-01-76, внесен от народните представители Лъчезар Тошев и Ваньо Шарков на 23 септември 2010 г.
„На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 21.10.2010 г., бе разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България, № 054-01-76, внесен от народните представители Лъчезар Тошев и Ваньо Шарков.
В заседанието взеха участие от Министерството на културата: господин Митко Тодоров – заместник-министър, и господин Боян Милушев – парламентарен секретар.
Законопроектът бе представен от господин Лъчезар Тошев.
Законът за ордените и медалите на Република България е приет през 2003 г. и урежда условията и реда за награждаване с държавни награди – ордени и медали, на български и чужди граждани.
Със законопроекта се предлага да се въведат ограничения за награждаване с ордени и медали на определени лица, свързани с репресивния апарат на комунистическия режим, и лица, които са осъждани за престъпления от общ характер. В законопроекта са цитирани три европейски акта, осъждащи престъпленията на комунистическите режими.
В дискусията по законопроекта бяха изразени мнения относно прецизността на понятието „облагодетелствани лица на Министерството на вътрешните работи”.
Председателят на комисията обърна внимание, че има несъответствие между предложените норми и мотивите към тях. Също така има 4 решения на Конституционния съд по подобни текстове, които са обявени за лустрационни. Това предполага законопроектът впоследствие да бъде обявен за противоконституционен.
В становището на отдел „Европейско право” на Народното събрание по отношение на законопроекта се отбелязва, че материята, свързана с ордените и медалите, е изцяло от компетентността на националното законодателство, поради което не е уредена от задължителни и препоръчителни международни актове. Посочените в мотивите международни актове осъждат най-общо престъпленията, извършени от тоталитарните комунистически режими.
След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 2 гласа „за”, 2 „против” и 11 „въздържали се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България, № 054-01-76, внесен от народните представители Лъчезар Тошев и Ваньо Шарков.” Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
С доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае господин Иван Петров.
Заповядайте, господин Петров.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ПЕТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
ордените и медалите на Република България, № 054-01-76,
внесен от народните представители Лъчезар Тошев и
Ваньо Шарков на 23 септември 2010 г.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 7 октомври 2010 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България, № 054-01-76, внесен от народните представители Лъчезар Тошев и Ваньо Шарков на 23 септември 2010 г.
Със законопроекта се предлага с ордени и медали да не могат да се награждават лица, които са били щатни или нещатни сътрудници, информатори, доверени лица, облагодетелствани лица на Министерството на вътрешните работи, Държавна сигурност, Разузнавателното отделение към Щаба на войската, Разузнавателното управление на Генералния щаб при Министерството на народната отбрана и Народната милиция в периода 1944-1989 г. или са участвали в политически репресии, както и лица, осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани по съдебен ред или със закон.
По време на разискванията част от членовете на комисията изразиха опасенията си, че законопроектът повдига въпроса за обявяване на противоконституционност на текстовете му и поради това не би следвало да се приемат подобни промени в закона.
В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 3 гласа „за”, без гласове „против” и с 11 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България, № 054-01-76, внесен от народните представители Лъчезар Тошев и Ваньо Шарков на 23 септември 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
От името на вносителите – господин Тошев, заповядайте.
Лъчезар Тошев (СК): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми народни представители! Чухме две отрицателни становища от комисии в Народното събрание, същевременно пък законопроектът получи подкрепа от министъра на културата Вежди Рашидов. Също така имаме становище от Министерството на вътрешните работи от името на министър Цветанов, което е много кратко и гласи: „По предоставения за становище Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България, внесен от народните представители Ваньо Шарков и Лъчезар Тошев, Министерството на вътрешните работи няма бележки и предложения.” Тоест имаме една двусмисленост в позицията на правителството, от една страна, и на парламентарното мнозинство, от друга страна.
Законопроектът, който внасяме с господин Шарков, има за цел да премахне една двусмисленост, която изобщо съществува в момента в нашето общество. Това е фактът, че ние приехме редица актове: Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен; в миналия парламент се присъединихме към Пражката декларация за европейската съвест и комунизма; в това Народно събрание приехме няколко акта, единият от които беше решението от тази година да се присъединим към три европейски акта, които са приети от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, от Европейския парламент и от Парламентарната асамблея на ОССЕ, с които се осъждат престъпленията, извършени от тоталитарните режими, специално от комунистическия режим в първия документ. На базата на това обявихме 23 август за Ден в памет за престъпленията, извършени от тоталитарните режими, и почит на техните жертви.
Същевременно виждаме, че лица, които са били щатни и нещатни сътрудници на Държавна сигурност и свързани изобщо с репресивния апарат на комунистическия режим, получават ордени и медали, което е награда, която съвременна България дава. Това е двусмислена позиция, която може да бъде премахната, като се измени Законът за ордените и медалите на Република България – нещо, което предлагаме. Смятаме, че по този въпрос трябва да има ясна позиция в нашето общество – да се разграничи добро и зло и да се застане на страната на доброто, като се лишат тези лица, които са били свързани с репресивния апарат, от възможността да бъдат награждавани.
В едно от становищата беше казано, че това е вид лустрация. Това не е лустрация. Лустрацията е препятстване на лица, свързани с комунистическия режим, да заемат определени постове за определен период от време, за да не пречат на демократичните реформи. Това беше прието в Резолюция 1096 от 1996 г. като нормална процедура и беше прието ръководство как да се извършва тази лустрация. Германия извърши лустрация, Чехия извърши лустрация, ние не извършихме лустрация и този закон не е лустрационен. Правата на човека са записани изрично в Конституцията, в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и между тези права няма правото да получава ордени. Това не е право, а е награда. Ние повечето нямаме нито ордени, нито медали и нашите права не са нарушени от това. Ето защо не смятам за основателна тази забележка.
На следващо място бих искал да посоча, че след гласуването на позициите на двете комисии беше публикувано изследването на Националния център за изследване на общественото мнение, което показа една значителна обществена подкрепа за предложението, което правим – 58% от българските граждани, дори повече от 58%, подкрепят предложението да не се награждават с ордени и медали лица, свързани с репресивния апарат на комунистическия режим. Това е категоричната позиция на избирателите на Синята коалиция – 86,5%, на ГЕРБ също – 67,5%, на „Атака” – 77,1%, което показва, че некомунистическата част от Народното събрание подкрепя това предложение категорично, защото ние представляваме тези избиратели.
От друга страна виждаме една промяна в нагласите и в БСП, която е партията, която е правоприемник на бившата Комунистическа партия. При техните избиратели 38,1% подкрепят това предложение, докато 35% са на другото мнение, което показва, че дори и при избирателите на бившата Комунистическа партия е настъпила промяна в позицията и те също не смятат, че участвалите в репресивния апарат на комунистическия режим, по един или по друг начин, трябва да получават награди от съвременна България.
Това означава, че ние се приближаваме до една национална позиция по този въпрос. Не мога да нарека тази позиция консенсус, тъй като има и гласове против, но има много голяма подкрепа за това предложение. И тъй като ние представляваме българските граждани, които са гласували за нас и са ни изпратили в парламента да отразяваме тяхното мнение, аз смятам, че Народното събрание трябва да подкрепи направеното предложение и да заеме една категорична позиция по този въпрос, за да може да се премахне двусмислеността в нашето общество по отношение на комунистическия режим. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря Ви, господин Тошев.
Колеги, откривам дискусията.
Изказвания няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България, № 054-01-76, внесен от народните представители Лъчезар Тошев и Ваньо Шарков на 23 септември 2010 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 128 народни представители: за 83, против 18, въздържали се 27.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Продължаваме със следващата точка от днешния дневен ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2009 г.
От водещата комисия няма постъпил доклад.
Има доклад от Комисията по здравеопазване. С него ще ни запознае д-р Дариткова.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители!
Ще ви запозная със становище относно Проект за решение по Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г., № 002-03-11, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2010 г.:
„На свое редовно заседание, проведено на 9 септември 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Проект за решение по Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г., № 002-03-11, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2010 г.
На заседанието присъстваха управителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Нели Нешева, представители на Министерството на здравеопазването, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.
Годишният отчет и мотивите към него бяха представени от д-р Нели Нешева. Тя информира народните представители, че през 2009 г. общият размер на приходите и трансферите възлиза на 2 млрд. 208 млн. 197 хил. лв., като от тях най-голям е делът на здравноосигурителните приходи, които възлизат на 2 млрд. 180 млн. 496 хил. лв.
Отчетът на разходите и трансферите за 2009 г. е в размер 1 млрд. 752 млн. 776 хил. лв., като разходите за здравноосигурителни плащания възлизат на 1 млрд. 696 млн. 700 хил. лв., което представлява 97,2 на сто спрямо одобрените със Закона за бюджета на НЗОК за 2009 г.
По бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. е реализиран излишък в размер на 455 млн. 421 хил. лв.
През 2009 г. отчетните равнища на разходите по отделните направления на здравноосигурителните плащания са както следва:
- за първична извънболнична медицинска помощ 123 млн. 492 хил. лв.;
- за специализирана извънболнична медицинска помощ 133 млн. 202 хил. лв.;
- за дентална помощ 77 млн. 488 хил. лв.;
- за медико-диагностична дейност 57 млн. 45 хил. лв.;
- за лекарствени средства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели 325 млн. 598 хил. лв.;
- за болнична медицинска помощ 977 млн. 587 хил. лв.;
- за други здравноосигурителни плащания 2 млн. 227 хил. лв.
В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните становища:
- От представения отчет може да се направи изводът, че действията по изпълнението на бюджета за 2009 г. са извършвани при спазване законосъобразността, финансовата дисциплина и целесъобразността от страна на ръководството на НЗОК и отчетените от изпълнителите на медицинска помощ дейности са изплатени. В края на годината е реализиран излишък. Следва да се отбележи, че това е бюджет, който е изпълняван от две правителства и екипите, които са работили в началото и в края на отчетния период, са положили усилия, в рамките на заложените параметри, да осигурят на българските граждани достатъчно ефективна медицинска помощ.
- При един внимателен прочит на Отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2009 г., прави впечатление, че почти по всички направления на здравноосигурителните плащания има едно значително несъответствие между сумите, посочени в колона „Уточнен план 2009 г.” и колона „Отчет 2009 г.”. Следва да бъде обяснено, защо при положение, че постоянно в публичното пространство се заявява, че средствата за здравеопазване са недостатъчни, в края на 2009 г., отчетените разходи по отделните направления са в по-малък размер от предвидените в Закона за бюджета на НЗОК за 2009 г. В същото време, извършените медицински дейности за последните два месеца от годината са заплатени със средства от бюджета за 2010 г.
- Един от основните въпроси, който трябва да намери отговор, се отнася за процедурата и критериите при разпределението на оперативния резерв в края на всяка година и по-конкретно би следвало да се даде отговор на въпроса защо средствата от този резерв, който е предназначен за осъществяване на здравноосигурителни плащания, реално не са изразходени през 2009 г. От друга страна, от представеният отчет не става ясно къде отиват тези неизразходени средства в края на бюджетната година.
- В края на годината е отчетено преизпълнение по приходната част на бюджета и е реализиран излишък в размер на 455 млн. 421 хил. лв. Тези средства е било възможно да бъдат използвани за подпомагане на болничната помощ, която традиционно страда от дефицит на финансови средства или да бъдат насочени към подобряване достъпа на пациентите до извънболничната и специализираната медицинска помощ.
- Тенденцията през последните десет години при изготвянето на бюджетите е умишлено залагане на занижени стойности на приходите и отчитане на преизпълнение в края на годината, но средствата от реализирания излишък не се разходват за здравеопазване, а се депозират в сметка в Българска народна банка.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „за” – 11, „против” – 1, „въздържал се” – 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение по Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г., № 002-03-11, внесен от Министерски съвет на 6 юли 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Уважаеми колеги, откривам дискусията.
Изказвания?
Заповядайте, д-р Желев.
Евгений Желев (КБ): Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Тази точка от дневния ред, която днес гледаме, трябваше да влезе доста по-рано за разглеждане в Народното събрание – още през м. септември, когато я гледахме в комисията. Ние настоявахме отчетът на бюджета на Касата за 2009 г. да бъде разгледан тук. Така или иначе това се случва. Въпреки че ние нарушихме хронологията – вече гласувахме на второ четене следващия бюджет за 2011 г., все пак някои въпроси трябва да бъдат поставяни, за да се опитаме да намерим отговор защо всъщност имаше толкова неблагополучия във финансирането на здравеопазването през 2010 г. Те се крият именно в този отчет.
Коректно д-р Дариткова представи доклада на Комисията по здравеопазването. Там при обсъждането се поставиха няколко съществени въпроса. Ще ги повторя.
Има сериозно разминаване между колонките в отчета и най-вече в уточнения план за 2009 г. и отчета за 2009 г. на бюджета на Касата. Тук няма никой от Управителния съвет и Надзорния съвет на Касата, за да обясни защо се получава така. На всички, които общо взето се занимават с финанси, е ясно, че няма как уточненият план за 2009 г. да има съществени разминавания с отчета на Касата. Защото това означава, че при планирани средства за финансовата 2009 г., при всичките промени в една или друга посока, уточненият план е този, който показва в крайна сметка какви средства са събрани и какви са изразходвани.
Но какво се получава? При уточнен план за приходи 2 млрд. 470 милиона, отчетът на Касата е 2 млрд. 200 млн. лв., грубо. В същото време разходите при уточнен план са 2 млрд. 71 млн. лв., а отчетът е за 1 млрд. 750 млн. лв. При положение, че за 2009 г. са събрани 2 млрд. 200 млн. лв., се правят разходи за 1 млрд. 750 милиона. Въпросът е: къде са тези 500 млн. лв.? Защо при събрани и отчетени приходи се правят с 500 млн. лв. по-малко разходи? Кой може да обясни сега? През цялото време говорехме, че средствата не стигат, че се получава еди-какво си, болниците страдат, здравеопазването не е дофинансирано. Явно пари е имало. Каква е била причината тези пари да не се разходват за здраве? Някой трябва да даде отговор!
В същото време през последните два месеца на 2009 г. бяха прехвърлени плащания в Бюджет 2010. Защо?
Друг въпрос: при планиран излишък – голям резерв на Касата от 405 млн. лв. за 2009 г., виждаме отчет 455 млн. лв.! Защо е трябвало да се прави още 50 млн. лв. резерв, при положение, че финансирането не стига?! Кой може да го обясни? С каква цел?
И още нещо. Отчетът на малкия и оперативния резерв всъщност е 240 млн. лв. По уточнения план се дават 100 млн. лв. Отчет – нула. Къде отиват 100 млн. лв.? Къде се показват? Какво се е случило с тях? Кой ще отговори? Какво е станало с тези 140 млн. лв.?
И когато ние поставихме въпроса къде са парите за здравеопазването, тук ни убеждаваха, че те са там, където трябва. Става въпрос къде е това „където трябва”? В общия фиск, във фискалния резерв? Поддържаме стабилността и ниския дефицит, но рискувахме съществуването на системата.
Затова настоявахме този отчет, дами и господа, да се гледа навреме, за да се направят съответните изводи и да предпазим вас като мнозинство от погрешни стъпки. Колкото и да не искате да го гледате, той влезе. И тези въпроси, които поставям аз, а най-вероятно ще ги поставят и колегите, трябва да намерят отговор, най-малкото, за да бъдем коректни – не само пред гилдията, но и пред обществото! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, д-р Сахлим.
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Има нещо символично в това, че след снощното заседание, което завърши към 24,00 ч., продължаваме с темата „Здравеопазване”.
Защо отчетът за бюджета на Здравната каса за 2009 г. трябваше да влезе по реда на чл. 43, ал. 7 от правилника? Защо управляващите месеци наред се пазеха да вкарат точно тази точка в дневния ред на Народното събрание? Отговорът е ясен. Това е отчет, с който започнаха сериозните проблеми с финансирането в здравеопазването. Смело може да се каже, че тук има поне два скандални факта, зад които се крият много сериозни цифри и за които няма обяснение. Нито представителите на Националната здравноосигурителна каса, нито на Министерството на здравеопазването, нито председателят на Надзорния съвет успяха да дадат отговор къде са 140 млн. лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи. В този отчет – официален документ, внесен в Народното събрание на Република България, пише, че „Резервът за непредвидени и неотложни разходи е 240 млн. лв. От тях са изразходвани 100 млн. лв. Има разлика нула”. При въпрос „Къде са 140 млн. лв.?”, директорът на Касата не можа да даде отговор и каза, че това е техническа грешка. Уважаеми колеги, много станаха техническите грешки в размер на десетки и стотици милиони левове!
Втори отрицателен скандален момент е реализираният излишък в края на годината от бюджета на Здравноосигурителната каса в размер на 455 млн. 421 хил. лв., при положение, че след м. ноември започнаха проблемите на болничната сфера в България, при положение, че някой взе решение вместо да се изплати сумата за м. ноември за изработена дейност от болниците, това да се отложи за бюджета за следващата година.
Лавината, снежната топка започна да се уголемява и придоби застрашителни размери през следващата 2010 г. Кой взе това решение? Днес този отговор се дължи на Народното събрание.
Може да се каже, че фикс идеята за ЕРМ-2 направи заложник здравеопазването, защото фикс идеята на някой да влезем в чакалнята на Еврозоната, да покажем по-малък дефицит, направи така, че да вкараме по-голям излишък от парите за здравеопазване в резерва в БНБ. Още повече, че тези средства планувано трябваше да са в размер на 401 млн. лв. Въпреки недоимъка, въпреки това, че парите за здравеопазване не достигнаха, там беше вкаран много по-голям излишък – за още 54 млн. лв. над плануваното.
Това са въпроси, на които днес ние очакваме отговор. Защото продължаваме да твърдим, че здравеопазването не може да бъде заложник, защото твърдим, че е ненормално в една държава – тъй като България е единствената такава държава – средствата за здравеопазване да крепят държавния бюджет, да крепят други дейности при положение, че се връщат пациенти, тъй като не достигат направления, че не достигат средства за лабораторни изследвания, за рентген и се плануват операции, защото болниците са в недоимък!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики? Няма.
Госпожо Манолова, заповядайте.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, наистина въпросите, които се задават тук, от тази трибуна, по повод отчета за изпълнението бюджета на Касата за 2009 г., са достатъчно сериозни. Достатъчно тревожни са и най-нормалното нещо беше тук да е ръководството на Здравноосигурителната каса, което да даде ясни отговори на тези въпроси, защото това, което може да види всеки един народен представител, разглеждайки този бюджет, са няколко фрапантни несъответствия.
На първо място, несъответствие между приходите и разходите на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
На второ място, несъответствие между уточнения план за разходите през 2009 г. и действително извършените разходи.
На трето място, несъответствие между извършените разходи и планираните такива в Закона за бюджета на Касата за 2009 г. В случая става дума очевидно за извършени закононарушения – това е, което се вижда от този отчет!
Това не са просто закононарушения или еквилибристики с едни числа. Зад всяка от тези цифри, зад всяко от тези числа стоят конкретни проблеми на българските граждани, свързани със здравната система.
Забележете какво се случва с разходите през 2009 г., а именно: независимо, че има недостиг на средства реално във всеки един сектор от здравеопазването, това което е било налично и предвидено по всяко едно от тези пера, не е изразходвано.
Вижте здравноосигурителните плащания. Тези, които са по уточнения план, съответно събраните пари, са с 200 млн. лв. повече от реално извършените разходи. Средствата за първична извънболнична медицинска помощ са с 24 млн. лв. повече от реално извършените разходи, което означава, че е имало пари за плащане на първична помощ, имало е пари за плащане на джипита, но те просто не са изразходвани. Средствата за специализирана извънболнична медицинска помощ – около 20 млн. лв. са били повече за лекарите специалисти, респективно са могли да бъдат издадени с толкова повече направления за прегледи на лекар-специалист. Същото се случва с плащанията за дентална помощ, с плащанията за медико-диагностична дейност, с плащанията за лекарства за домашно лечение.
Мит е това, което вече втора година управляващите твърдят, а именно, че пари няма, а реално същите са изразходвани незаконосъобразно в разрез с това, което е прието за Бюджет 2009 г. Това ни връща към изначалния въпрос, който задаваме цяла една година – къде са парите на българските граждани събрани за здраве? Къде са приходите, които са събрани в Здравноосигурителната каса? Тук трябваше да бъде шефът на Касата, който да даде ясен отговор на тези въпроси.
Освен това да даде отговор и на едни други въпроси: къде са 140 млн. лв., които са в резерва за непредвидени и неотложни разходи? Къде са тези пари? Не става ясно и от приложения одит на Сметната палата, защото е взето решение за изразходване на 100 млн. лв. от тях, но останалите 140 млн. лв. остават неясни. Къде са тези 500 милиона, които са събрани от вноски на гражданите за здраве, но реално не са изразходвани от Здравноосигурителната каса? Защо, след като е планиран излишък в размер на 401 млн. лв., реално в излишъка са вложени още 54 млн. лв. или общо 455 млн. лв? Кое е лицето, което се е разпоредило за извършването на тези разплащания?
Тук въпросите безспорно са политически, защото касаят начина, по който са управлявани тези пари, и защото става дума за здравето на българските граждани. Защото не е нормално болниците да фалират! Не е нормално да се правят листи на чакащите! Не е нормално да се закриват малки болници! Не е нормално да се глобяват джипита за това, че са дали направления на болни хора, нуждаещи се от специализирана помощ и в същото време да се окаже, че пари в Здравноосигурителната каса има. Целият батак започва именно оттук – от този отчет.
Сега като го разглеждаме ми става ясно защо мнозинството го кри толкова упорито, като най-скъпо пазена тайна, защото тук става ясно откъде идват проблемите в българското здравеопазване – идват от некомпетентно, некадърно управление на средствата.
Защо, след като пари през 2009 г. имаше, те трябваше да се вложат в излишъка, вместо да се разплатят месеците ноември и декември – това са 170 милиона, с които здравеопазването тръгна назад от 1 януари 2010 г. Докарахме се до положението, при което се въведоха делегирани бюджети с лимити със субективно разплащане на Касата – 50-60-70% на различните болници, в зависимост от това кой колко е близък до управляващите и кой колко е симпатичен на ръководството на Здравноосигурителната каса. Стигнахме до положение, в което шефката на Касата покани органите на ДАНС да видят какво се случва в нейното ведомство, защото не можа да даде отговор защо е плащала на едни болници повече, а на други по-малко.
Началото на батака е тук, в този отчет, и това, на което днес трябва да се даде отговор са няколко конкретни въпроса. А те са: Защо не са използвани всички пари за здраве в края на 2009 г? Защо има несъответствия между приходната и разходната част? Къде са тези 500 млн. лв., които са събрани, и кой ги е пренасочил в неизвестна посока? Защо 54 млн. лв. незаконно са включени в излишъка на Касата? Къде са 100 млн. лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи?
Уважаеми дами и господа, на практика това, което виждаме тук, е една незаконна актуализация на бюджета на Здравноосигурителната каса за 2009 г. – актуализация, извършена без решение на Народното събрание. Народното събрание е този орган, който прави промени в параметрите на един бюджет. Тук са правени едни незаконни харчове. Някой е извършвал тези харчове. И това, което трябва да се случи след този дебат е:
Първо, да не се приеме този отчет.
Второ, отчетът плюс одита на Сметната палата, плюс днешната стенограма, да се изпратят на прокуратурата, която да се произнесе кои лица са извършили престъпление, изразходвайки незаконно парите на българите за здраве за 2009 г., и които да получат съответните наказания, защото от това страдат българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики?
Господин Божинов, заповядайте за реплика.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, ако това, което казахте, е вярно, няма думи, с които да се изрази. Скандално – е малко! Престъпление – е нищо!
Аз Ви репликирам за това, че Вие искате тук да дойде председателка на Касата. Това е най-малкото. Тук трябва да дойде министърът на финансите. Тук трябва да дойде министър-председателят и да се извини на българския народ. (Реплики от ГЕРБ.) Не репликирайте и не шушукайте.
Лъчезар Иванов (ГЕРБ, от място): Това ли е репликата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Вашата реплика към госпожа Манолова в какво се състои?
Георги Божинов (КБ): Репликата ми е към Манолова, че неточно дефинира адреса на своите обвинения.
Тук трябва да е министърът на финансите. Той трябва да отговаря защо парите на българския народ за здраве не са отишли за здравето на българския народ и за професионалната реализация на лекарите.
Мълчи бившият председател на комисията. Мълчи бившата заместник-председателка на комисията. Отсъства сегашната председателка на комисията. Отсъства шефът на надзора. Кой ще даде отчет за този бюджет? И кой, който има ум в главата си, ще гласува „за”?
Репликата ми към Вас е: защо искате да дойде само шефът на Касата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика? Няма.
Госпожо Манолова, дуплика?
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, аз не се изживявам като вътрешния министър господин Цветанов да раздавам присъди и обвинения, но наистина нормално беше в тази зала да присъстват няколко лица, които са свързани с очевидните нарушения, които са извършвани с парите на българите за здраве през 2009 г. и в началото на 2010 г. Сред тези лица е и председателят на Надзорния съвет на Здравноосигурителната каса господин Горанов, и финансовият министър господин Дянков, който е идеологът на тази реформа, и човекът, който направляваше незаконното харчене на парите, събрани в Здравноосигурителната каса.
Всъщност от вчера и здравният министър бяга от дебата затова как ще се харчат парите на българите за здраве през следващата година, което, мисля, че ще е началото на края и на неговата успешна кариера на министър, защото без пари и с незаконно харчени пари, няма как да бъде направена реална здравна реформа.
Прав сте, господин Божинов, лицата, които трябва да отговарят за това къде са парите, защо са похарчени, кой е разпоредил незаконното харчене на парите на българите за здраве са финансовият министър, ръководството на Здравноосигурителната каса, председателят на Надзорния съвет на Касата. Понеже те очевидно не желаят да участват в този дебат, понеже мнозинството ги прикриваше умело няколко месеца, в които искахме да се разгледа този бюджет, нека крайната дума да е на българската прокуратура и на правосъдните органи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Адемов, заповядайте за изказване.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, очевидно е, че когато се говори за здравеопазване рефренът: „Къде са парите?”, за съжаление звучи с все по-голяма сила.
Аз обаче искам да кажа няколко думи по отношение на отчета на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и смисъла от приемането на такива отчети изобщо.
Очевидно е, че законодателят, когато е заложил, че тези отчети трябва да се приемат от Министерския съвет до края на м. юни, е имал предвид факта, че отчетът на бюджета за предходната година трябва да се гледа преди приемането на бюджета за следващата година. Смисълът от приемането на отчети на Националната здравноосигурителна каса, на Националния осигурителен институт, на държавния бюджет и всички отчети, които по закон трябва да бъдат гледани от Народното събрание, е да се направи един прецизен анализ от гледна точка на това да се набележат политики за следващата година. Политики, които да бъдат облечени в съответния финансов план.
За съжаление, гледането на отчета на бюджета на Касата за 2009 г. сега, след приемането на бюджета на Националната здравноосигурителна каса снощи, е абсолютно безсмислено упражнение. Защо е безсмислено? Защото сега ние ще си кажем тук нещата, които отдавна знаем, но какво сме направили от това, което анализираме сега в бюджета за следващата година? Очевидно е, че този отчет с нищо не ни е помогнал при приемането на бюджета на Касата за следващата година, защото на практика този анализ закъснява с няколко месеца.
По дефиниция ние много често обвиняваме ръководството на Националната здравноосигурителна каса.
Уважаеми колеги, Националната здравноосигурителна каса изпълнява бюджета на Касата, който се приема тук в Народното събрание. Ние снощи заложихме един бюджет, с който казваме: по дефиниция ръководството на Касата ще бъде виновно през цялата следваща година, защото ние сме заложили такива финансови параметри, които те трябва да спазват, защото противното е наказуемо и те трябва да се съобразяват с бюджета, който е приет тук от Народното събрание, за да не влязат в процедура по нарушение.
Най-важните въпроси, които бяха дискутирани от преждеговорившите са: защо при заложени приходи 2 млрд. 400 милиона и събрани разходи 2 млрд. 200 милиона, тоест при събрани 89% от приходите, са изразходвани 84,6% от заложените приходи? Разходите са 84%, а събраните приходи са 90%. Разликата, уважаеми колеги, е от 500 милиона. Това е важният въпрос, който трябва да получи отговор.
На следващо място, най-често обвиненията и в рамките на дискусията в Комисията по здравеопазване бяха в посока на това, че предвидените приходи в бюджета са нереалистични в условия на криза.
Уважаеми колеги, ние сме предвидили в бюджета за 2009 г. на Касата излишък от 401 милиона, което по същество представлява един буфер, който да поеме евентуално неизпълнението на приходната част. Затова се приемаха тези излишъци, защото тук не беше казано, 2009 г. е първата година, в която осигурителната вноска от 6% става 8% – увеличава се с 2%, което означава, че комфортът в доболничната помощ, в болничната помощ, изобщо в сектор здравеопазване трябваше да бъде значително по-добър.
За сметка на това, в края на годината се получи ситуация, при която последните два месеца бяха платени с пари от 2010 г. Това беше първият проблем, който стартира сътресението в системата на здравеопазването и неритмичното и нередовното плащане.
Защо се прибегна до това? Тук вече беше казано, че в изпълнението на стратегическата цел – балансиран бюджет за 2009 г., беше посегнато на парите от сектор здравеопазване.
Уважаеми колеги, иначе не можем да си обясним факта, защо при положение че се отчита излишък от 455 милиона, ние направихме така, че с парите от бюджета за 2010 г. се платиха месеците ноември и декември 2009 г. Това на практика заложи една бомба със закъснител за Бюджет 2010 г., тъй като бюджетът за 2010 г., стартира с близо 170 милиона дефицит. Това неблагоразумно решение, според мен, между другото не е ясно от кой и къде е взето.
Народното събрание е органът, институцията, която взема решения за разпределение на парите в бюджета на Касата. Никой друг не може да си позволи да промени параметрите. Затова колегите от левицата казват, че министърът на финансите и председателят на Надзорния съвет са тези, които трябва да дадат отговор на тези въпроси. Ако не беше преследвана тази цел и тя в крайна сметка не беше изпълнена, нито беше постигнат балансиран бюджет, нито проблемите в здравеопазването бяха решени. Нещо повече, бяха заложени нови проблеми за 2010 г., които продължават да се решават. Проблемите, заложени в 2009 г., се решаваха донякъде с много големи трудности през 2010 г., продължават да се решават и с бюджета за 2011 г. Знаете, че в § 10 на приетия снощи закон, ние актуализираме за втори път бюджета за 2010 г. Ето това са важните въпроси, които трябва да получат отговор.
По отношение на оперативния резерв. Уважаеми колеги, оперативният резерв или така нареченият малък резерв на Касата се формира от 10% от приходите и трансферите. При 2 млрд. и 400 милиона приходи и трансфери, очевидно е, че този оперативен резерв трябваше да бъде използван в края на годината в размер на 240 милиона. Тук обяснението на новите ръководители на Касата, че става въпрос за техническа грешка, е абсолютно неправилно, защото на практика става въпрос, че тези пари не са изразходвани, въпреки решение на стария Управителен съвет на Касата от м. септември да се разблокират 140 милиона, ако не се лъжа, от тези средства.
Новият надзорен съвет не изпълни това решение на стария управителен съвет. Тяхно право е, имат право по закон! Затова тези 240 милиона и предвидените по план 100 милиона се отчитат като нула, защото ръководството на Националната здравноосигурителна каса не прибегна до услугите на оперативния резерв. Защото оперативният резерв е този малък буфер, който трябва да обере всички луфтове при финансирането на системата за здравеопазването. Пак в преследването на тази цел, наречена балансиран бюджет и надлъгването с Европейската комисия, силно дебалансиран бюджет, няма ли от тази политика да пострада сектор „Здравеопазване”? Това трябва да го признаем. Това са обективните факти. Ако някой иска да каже нещо по-различно от това, да дойде тук на трибуната, да обясни за какво точно става въпрос.
Ясно е, че този проект за решение трябва да бъде гласуван в Народното събрание. Очевидно е, че след като е приет вече бюджета на Касата за следващата година, няма абсолютно никакво значение какво ще гласува сега пленарната зала. Дори да го приемем, дори да не го приемем, така или иначе нещата са се случили в сектор „Здравеопазване”.
Изводът, който трябва да си направим като Народно събрание е, че отчетите на бюджетите, както на Националната здравноосигурителна каса, така и на Националния осигурителен институт, на Държавното обществено осигуряване, на държавния бюджет, трябва да имат достатъчно време преди приемането на следващите бюджети, за да има смисъл от тези отчети и да може да се набележат коректните политики, които евентуално да коригират пропуснатите слабости през предходните години.
Нашата парламентарна група няма да подкрепи този проект за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаеми народни представители, един образец за опозиционно говорене, за правене на политика от опозицията на опозиция или по-точно на политиканстване – „Брашно хвърляш – мъгла правиш.”
Тази тема се експлоатира от няколко месеца и се повтарят едни истини, полуистини и най-вече неистини с цел да се влезе в новините, в страниците на техния вестник, по един въпрос, по който, аз мисля, че прави чест на Четиридесет и първото Народно събрание, че в срок поставя един отчет за предишната година, който да се разглежда тази година. Отчет за 2009 г. на институция преди края на годината, преди края на 2010 г.
Ще кажете, защо в края на годината? Ами технологично така са се сложили нещата, такава е практиката в годините. Защото, които бяха депутати в Четиридесетото Народно събрание, си спомнят че тези институции, които трябваше да представят отчети в Народното събрание като започнем от омбудсман, Висш съдебен съвет, правни комисии – тук се стоварваха наведнъж отчети за три-четири години назад. Почти няма случай и аз ще говоря, да ме поправят от БСП и ДПС, в една година да се представят отчети за предишната година. Спомням си, че 2008 г. или 2009 г. тук се стоварваха отчети на институции, ако щете от 2004 г., те стояха на камара и в един ден...
Тук се подсмихва господин Стоилов. Така ли беше, господин Стоилов? Така беше! Стоварваха се тези отчети един след друг и ги приемахме на килограм. Един след друг с едно автоматично натискане на копчето. Толкова по този въпрос.
Тук бедата и проблемът на мнозинството и на управляващите не е друг, а защото се смени шефът на Здравноосигурителната каса. Това предизвиква цялата ярост. Оттогава започна опозиционното говорене на БСП и ДПС. Ако тази смяна не беше направена, ако продължаваше Здравноосигурителната каса да се управлява от предишния екип, тези дертове, това опозиционно говорене, цялата тази драма, всички тези бури и страсти нямаше да се развият и нямаше да се случат.
Изправени сме пред едно одобрение или неодобрение на един отчет, което е съвсем регулярно, съвсем нормално да се случи именно сега, в този момент, преди края на 2010 г. и това е един от първите случаи, когато това става в срок и тогава, когато трябва.
Няма нищо драматично и страшно! Не се поддавайте на опитите за създаване на съмнение и опитите за едно опозиционно и напразно говорене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Мнозинството донякъде постигна своята цел да направи безсмислена дискусията по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. Защото точно, когато почти в полунощ, снощи, се прие бюджета за 2011 г. и там имаше много актуални въпроси, сега дискусията, върната две години назад, изглежда като че ли част от затворената страница на историята на българското здравеопазване.
Все пак не можем да подминем с мълчание този въпрос, защото от числата, които се съдържат в този отчет, много ясно проличава политиката, която беше провеждана през последната година и половина. Ще резюмирам това, което показват таблиците и това, което засегнаха преди това изказалите се колеги от опозицията.
Забележете, че според това, което отразява самата Здравноосигурителна каса, планът за 2009 г. съпоставен с отчета за изпълнението на този план, дава разлика от 187 млн. лв., тоест средства, които са били планирани за здравеопазване и средства, които не са били използвани за тази дейност. Само за болниците тази разлика е над 90 млн., а както стана ясно, по резерва за непредвидени и неотложни разходи от 240 милиона няма изразходвани никакви пари, дори тези 100 милиона по уточнения план за 2009 г.
Къде е най-голямото противоречие в тези данни, които самите управляващи признават? То е в обстоятелството, че има извършени, признати и отчетени медицински дейности за същия период, които не са били разплатени. Това продължаваше в течение на месеци и за първи път в българското здравеопазване предизвика отлагане на планови медицински дейности, включително операции, заради недостиг на средства, при положение че тези средства са налични по бюджета на Касата.
Това предизвика и всички други напрежения, протести, свързани и с възнагражденията на хората от здравеопазването, и със своевременното оказване на медицинска помощ на нуждаещите се от нея. Именно това закъснение постави в затруднение цялата здравна система, а пренесено към следващата година, то достига дотам, че икономисаните по този начин средства, но икономисани не от това, че не са били необходими тези средства, а от това, че те не са били използвани и са били предназначени за други фискални цели, сега се узаконяват с бюджета за 2011 г., като тези средства отиват в общия фискален резерв.
Ако е необходимо времето да се удължи, господин председател.
Става дума за около милиард и половина лева, като при това, забележете, тези средства се подлагат на общия режим с възможности за рисково финансово управление.
При лицемерието на приет преди няколко седмици закон, който казва, че средствата, събрани от здравни вноски за здравеопазване, могат да се използват само за здравни цели, къде отива тази поредна декларация, която и преди това не е била оспорвана, че тези средства в един или друг момент трябва да бъдат осигурени за поддържане здравето на българските граждани? Приемането на безсмислени закони става вече един хроничен проблем.
Преди малко тук по инициатива на някакви архивни политици от Синята коалиция се приемат закони за ордените и медалите – кой да ги получава и кой не, а част от хората, които вие днес лишавате от тази възможност, направиха възможно идването на ГЕРБ на власт. Сигурно точно заради това ГЕРБ мълчи по такива въпроси?! Той мълчи за ордените и медалите на хората от „Държавна сигурност”, вместо да излезе и да каже, че това е безпринципно, той мълчи по проблемите на отчета на Касата и донякъде мълчаливо приема и други неща, в които и сам не е убеден.
Някакви анонимни политици и лилипути в областта на науката внасят закони, за да разформироват по същество Българската академия на науките и това нещо продължава и бива търпяно в парламента. Дано поне българското общество не го търпи, защото то ще плати цената! В много случаи българските граждани разбират какво става, но го разбират твърде късно, когато вече голяма част от последиците не могат да бъдат поправени.
Завършвам с това, господин председател.
Този отчет, който обсъждаме, сам по себе си не е обърнат към миналото. Той не дава много от отговорите на това, което се случва сега и ще продължава да се случва през 2011 г. Той е визитната картичка на управлението на здравната система. Обстоятелството, че се смениха двама министри и двама директори на Здравната каса не е оправдание. В персонален план всеки един от тях може да каже: „Аз отговарям за този период”, но той отговаря и за политиката преди себе си, защото когато поемаш една длъжност, една отговорност, ти отговаряш не просто само за своите действия и своето професионално поведение, а отговаряш за завещаната ти политика и за тази, която си поставен да провеждаш по-нататък в рамките на целия кабинет и на тези, които основно дърпат конците в него. Благодаря. (Единични ръкопляскания от КБ. Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Господин Стоилов, моята реплика е във връзка с това, което последно казахте. Вие всички трябва да разберете, че след като поехте управлението на държавата – вие от ГЕРБ, отговаряте за всичко онова, което е правено от БСП, ДПС и тройната коалиция, и всички предхождащи. Вие отговаряте за това, както се вижда и го каза господин Стоилов, носите отговорността за това и вие сте виновни - така разбирам думите на господин Стоилов.
Георги Божинов (КБ, от място): Не сте разбрали.
Павел Шопов: Сегашните управляващи са виновни за политиката на партиите от статуквото, на всички преди това – в това се опитват да ви обвинят и ще продължават да ви обвиняват. Вие ще бъдете виновни за болната глава. Ако вие сте здравата глава, ще бъдете виновни за всичко онова, което е натворено и надробено от предишните управляващи. Непрекъснато се опитват да ви вменят вина за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Господин Шопов, Вие изглежда сте фокусиран върху движението на БСП по бившите въстанически оперативни зони и не сте разбрали това, което казах.
По никакъв начин не прехвърлям отговорността за управлението на тройната коалиция върху сегашната тройна коалиция или коалицията две и половина, ако имам предвид позицията и на Синята коалиция. Коалицията две и половина си има свои отговорности. Те по никакъв начин не са отговорностите, които имаме ние – тези, които бяха политически платени с изборните резултати и тези, които могат да са предмет на дискусия, както вие упорито се мъчите да го правите. Не ме разбирайте по този погрешен начин!
Говори, че в рамките на един управленски мандат хората, които встъпват в него – може да са били половин или една година, са част от една обща политика. Тя се символизира в най-голяма степен от парламентарното мнозинство, което е идентично. То не се е променило, дори някои отделни хора да са влизали или излизали от него. Това е отговорността на политическите партии, на техните представители и на правителството като цяло.
Ако Вие говорите за болната и здравата глава, да Ви дам само два примера като конкретна аргументация. Кога е било преди това хора на различни длъжности в управлението да се занимават с документални фалшификации?! Това нещо стана именно сега.
Големият проблем е дори във факта, че неподготвени и протежирани хора се назначават на високи позиции във властта – това е кадровата политика.
Друг случай, когато едни хора раздават пари от името на държавата за филмова продукция, а след това отиват на техни разноски. Това какво представлява, ако не конфликт на интереси?! Да не подхващам други проблеми, които могат да бъдат продължени.
Моят съвет е: проявявайте поне малка критичност към това, което самите вършите. Колкото по-критичен е човек към собственото си поведение, толкова повече грешки може да избегне. Уверявам Ви, че това ще бъде полезно и мисля, че е също един поучителен опит, който всички трябва да придобият. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря. За изказване – заповядайте, доктор Иванов.
Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Като представител на Здравната комисия и като представител на ГЕРБ се чувствам отговорен да взема думата в този момент.
Видяхме, че неслучайно многократно беше искано да бъде разгледан бюджетът на Здравната каса. Да, наистина обществото трябва да знае отчета на Здравната каса. Вероятно ние като млада управляваща политическа сила сме допуснали някои грешки. Аз винаги съм искал да бъда откровен пред колегите си, пред вас, пред хората.
Искам да попитам, тъй като тук бяха хвърлени изключително тежки политически нападки срещу политическа партия ГЕРБ, да попитам колегите отляво: дали докладът за отчета на Здравната каса за 2008 г. беше разгледан в Народното събрание?! Нещо повече, да попитам дали той беше приет тук от тази зала и защо така настойчиво не искаха отчетът да бъде разгледан тук, в парламента? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Това, първо. Вие знаете, че докладът за отчета на Здравната каса не беше приет в Комисията по здравеопазване.
Когато се казва истината, тя трябва да бъде казвана такава каквато е – харесва или не харесва.
Продължавам нататък.
Отчетът на Здравната каса за тази година има известни слабости. Тук многократно беше поставян въпросът за така наречените 140 млн. лв. и искам да дам малко яснота по тази тема.
Старият управителен съвет освободи тези 140 млн. лв., но не ги усвои и те отидоха в резерва. Нещо, което също трябва да кажем тук, от тази трибуна не за свое собствено оправдание, а просто заради истината, е, че в управлението на Здравната каса имаше доста слабости. Много добре знаете, че приемането на 8-те процента и влизането в края на годината във фиска на тези въпросни, в момента коментирани 1 милиард и половина лева стана не по причина на партия ГЕРБ.
Аз не съм икономист. Тук има добри икономисти и нека те кажат как могат да бъдат извадени, за да бъдат разходвани за здраве, когато те са вкарани по този начин – говоря за тези 2%. Мисля, че не трябва да бъдат хвърляни такива тежки упреци към политическа партия ГЕРБ, която пое управлението на Здравната каса.
Да, знам, че думите, които казвам в момента, не се харесват. Но трябва също да признаете, че вие самите не знаехте как тези 2% трябва да бъдат разходвани само за здраве! Това трябва да бъде казано на българският народ.
Ние трябва да кажем колко от парите, които останаха в Касата, бяха оползотворени, за да бъдат разплатени сметките на лечебните заведения, след като ни критикувате толкова много за неразходваните средства за здраве, и конкретно – за болниците, които не са ги получили. Колко неразплатени средства останаха към болниците с държавно участие? – Нека си кажем и това! Дали бяха разплатени сметките към хората, вносители на медицинска апаратура и медикаменти? Те също останаха неразплатени, дами и господа. Нека кажем и тези неща.
Разбирам, че от този дебат искате да извадите политически дивиденти. Да, това е ваше право – съгласен съм, но не бива да бъдат забравени тези неща, тези факти, тези пари, това източване на Здравната каса! С поемането в ръцете си на кормилото на здравеопазването се опитахме да спрем всички течове, които имаше в системата, всички търгове, които не бяха дотам прозрачни, дотам законни, недостига на лекарства за онкоболните, за хемодиализата – всички онези проблеми, които ги говорим десетки години тук!
Опитваме се да направим някаква реформа. Доколко добре – това вие ще прецените. Виждам, че не сме се справили добре. Да, наложи се да сменим един, втори както в областта на управлението на Здравната каса, така и във висшето ръководство на Министерството на здравеопазването. Да, така е. Ние си признаваме - не сме хора, които си закриваме главата, когато има явни проблеми.
Да, добре знаете, че имаше проблеми с бюджета. Добре беше казано от д-р Адемов и на градивната критика не мога да кажа „не”, защото той беше прав. Да, с бюджета за 2010 г. бяха разплатени стари сметки. Да, прав е, така е.
Но вие виждате, че нямаме изпълнение на бюджета, не можем да поставим на риск устоите на държавата, и по-точно – икономическата стабилност на държавата, при положение че сме под непрестанно наблюдение.
Да, поставяме си амбициозни задачи. Така е, господа. Поставяме си амбициозни задачи за стриктна финансова дисциплина и мисля, че господин Орешарски не може да не подкрепи това. Стремим се, опитваме се.
Няма да се оправдаваме със световната икономическа криза, но тази криза се отрази в икономиката на България. Както много пъти съм казвал, икономиката на България определя статута на нашето здравеопазване. Това е огледалото – икономиката. Парите, които влизат в икономиката, се отделят за здравеопазване. Това е. Не можем да не кажем всички тези неща.
Когато критиката е градивна, тя може само да ни ползва. Но една политическа критика – не мога да се съглася с преждеговорившия, няма да му кажа името, за да не се възползва от правото си.
Не може, когато говорим за здравеопазване, да включваме земеделие, култура и всичко онова, в което в една или друга степен имаме някои слабости. Да, така е – прав сте. Но не се страхуваме да ги кажем. Ние ги признаваме и затова търсим бързи решения на проблемите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики?
Доктор Джафер, заповядайте.
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми д-р Иванов, първо Ви поздравявам за достойнството – като представител на ГЕРБ да се опитате да дадете някакви отговори. Искам обаче да Ви заявя, че не сте Вие човекът, който днес трябва да отговаря тук. Хората, които трябва да дадат отговори за двете скандални неща в Отчета за бюджета на Здравната каса за 2009 г., са директорът на Здравната каса, председателят на Надзорния съвет и финансовият министър.
Въпреки всичко, да ви напомня, че това мнозинство отхвърли отчета за 2008 г. на същата тази каса, защото там имаше един излишък от около 30 милиона. Вашият аргумент беше, че излишък от 30 милиона е натрупан, а не са платени разходи. Но за същата тази 2008 г. Касата беше се разплатила за всички дължими месеци!
Второ, благодарете се на това, че все пак оставихме резерв – онзи резерв, който крепи фискалната ви дисциплина, фискалния ви борд и стабилност; този резерв, който министър Дянков смята да употреби, за да емитира облигации, да купи ценни книжа, което е в нарушение вече на няколко закона и на Конституцията!
Що се отнася до неразплатените разходи на болниците. Вие сте лекар и знаете, че ние отдавна не говорим за онези около 200 милиона неразплатени, които болниците имаха в края на всяка година. Ние говорим за други неразплатени пари – това са парите за дейност, които Касата плаща. Ние просто престанахме да говорим за неплатените средства за консумативи, за неплатените пари за ток, за вода и за други режийни разходи. Те са забравени.
В момента говорим за това, че Касата изостана, и то от края на същата тази 2009 г., която коментираме, за заплати, които персоналът на болниците чака.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Шопов, заповядайте – втора реплика.
Павел Шопов (Атака): Господин Иванов, Вашето изказване беше най-адекватно, защото се върнахте на онова, което е заварено към 2009 г. от новия екип. Но Вие трябваше хронологично да обясните и да напомните, че този отчет за 2009 г. се отнася за две трети от годината, за повечето време, за действията на екипа, назначен от Четиридесетото Народно събрание – на кадъра на БСП, сестрата на евродепутатката Илияна Йотова. Нали така беше? Ако не ме лъже паметта, някъде през м. септември стана промяната в екипа. Така ли беше?
Всъщност всички спасителни маневри, операции, действия, които бяха правени от новия екип (първо, за кратко – единият, след това – другият), бяха, за да се преодолеят тези тежки наслагвания, проблеми, истински батаци, надробени и натворени за времето, през което Здравната каса се управляваше от предишния екип, с който ГЕРБ и сегашните управляващи нямат нищо общо. Това е най-същественото.
Тук сега въпросът: защо държавата си прехвърляла едни пари от единия в другия джоб, всъщност е съвсем изкуствен. Той се повдига за политиканстване и за някакво опозиционно говорене. Това е важно.
Така че във Вашата дуплика бих Ви помолил да напомните - Вие знаете точно кога стана промяната на екипа, да се съсредоточите върху това какво е заварено в Здравноосигурителната каса от предишния екип, за да се наложат тези спасителни маневри, които бяха направени от визираните лица - от новия екип, от министъра на финансите и от други отговорни лица във връзка с разпореждане на средствата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Трета реплика – д-р Желев, заповядайте.
Евгений Желев (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа! Уважаеми колега Иванов, аз също адмирирам Вашето изказване, защото Вие бяхте безкрайно прав. В крайна сметка не греши този, който не работи. Добре е да си признаем грешките и да не се опитваме само да ги прехвърляме на тези преди нас. Сериозна и трудна е сферата на здравеопазването и финансирането му.
Искам само някои уточнения да направя – че задълженията на болниците с държавно участие и общинските към м. юни 2009 г. бяха 270 милиона. Толкова ги оставихме.
На моя въпрос: колко са задълженията на същите тези болници, в средата на 2010 г. тогавашният министър проф. Борисова ми отговори писмено, мога да ви го покажа, че са 340 милиона. Нали можете да правите сметки?
Тези задължения се получиха с около 100 милиона повече, защото не бяха платени онези два месеца в края на 2009 г. Това е проблемът, който възникна тогава и е видно в този отчет за бюджета за 2009 г.
Колко пъти вече да повтаряме? При 500 милиона повече събрани или възможност да се платят, всъщност толкова не се плаща за разходи. Това е големият проблем, защото един бюджет е средство, с което да се изпълняват някакви политики.
В един бюджет могат да настъпят различни промени в една финансова година. Може да не се събират вноски, може да има някакъв проблем – субективен или обективен. Затова има и актуализация. Затова ние настоявахме да знаем какви са парите за здравеопазването – в Здравната каса, в големия резерв, за да можем да актуализираме евентуално бюджета и в края на 2009 г., и през цялата 2010 г.
Вие обаче направихте всичко възможно като управляващо мнозинство това да не се случи. Защо? Защо не направихме актуализация на бюджета и да покрием възможните разходи или плащания в Здравната каса, в здравеопазването, и да не създаваме проблеми? Ама, правим сега, виждате, в бюджета за 2011 една скрита актуализация, повторна. Защо, защо беше необходимо? Това е въпрос на управление.
Ето това са въпросите....
А що се отнася до екипите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето изтече, господин Желев.
Евгений Желев: Да, приключвам.
Пари имаше достатъчно, още веднъж казвам. Без значение кой управляваше, въпросът беше: какви управленски решения трябваше да се вземат, за да не се допусне неблагополучие в цялата 2010 г.? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Дуплика – д-р Иванов, заповядайте.
Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Ще започна отзад напред.
На д-р Желев: д-р Желев, когато искаш да реформираш една система, действително ти заявяваш реформата с парите и бюджета, с който разполагаш.
Когато си установил, че системата е пробита отвсякъде, тук ще слея отговора си с предния въпрос, а именно, когато пари изтичат за съответно неразплатени пари за дейности, когато тези дейности са надписани, когато тези дейности, виждате, с многократните проверки, които бяха извършени от Здравната каса, се вижда, че има изключително много нарушения, се опитахме да стегнем финансовата дисциплина. Затова се опитахме с парите – казахте: защо не е актуализиран, искам да отговоря защо не беше актуализиран бюджета, защото се опитвахме с мерки на контрол, на финансова дисциплина, да намалим разходите и съответно да заплащаме за реално извършени и качествени дейности, но видяхме, че системата в случая е съвсем изпусната и че ние не можем да овладеем тази лавина от нарушения, като започнете от – Вие и добре ги знаете – от така наречените фантомни пациенти, и стигнем до изписването на медикаменти и т.н.
Тук донякъде Вие сте прав затова, че надценихме възможностите на контрола и това, че ние можем да овладеем тази лавина от нарушения, и всъщност признаване – тук трябва да го кажем пред всички, а именно така наречените...(Реплики от КБ.)
Ще Ви отговоря! Ще Ви отговоря, дайте ми възможност!
...За така наречените разписани дейности, които фактури са осребрени фактури, но неразплатени, и трябваше да бъдат проверени, за да може да се види дали тези дейности са извършени.
Нещо друго, когато говорим за фискалната политика на правителството, аз искам да кажа, че тя не е на Политическа партия ГЕРБ. (Реплики на народния представител Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Госпожо Манолова, моля Ви!
Лъчезар Иванов: Тя е на целия народ и когато ние се опитваме да пазим някаква икономическа дисциплина, това не е само за нас, така да се каже, за наша...(Шум и реплики от КБ.)
Може ли да ме оставите да се изкажа?! Господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Госпожо Манолова, помолих Ви един път вече! Благодаря.
Лъчезар Иванов: Да си даваме възможност. Аз никога не съм Ви прекъсвал, госпожа Манолова.
Завършвам. Искам да кажа това, че действително пропуски са правени, но считам, че с набелязаните мерки и с бюджета, който поставяме, и нещо, което е много важно – досега никога пари, както бяхме приели закона, парите, които се събират за здраве, да бъдат 100% разходвани за здраве, мисля, че ще бъде един добър пример за това, че всеки, който плаща честно в тази държава пари за здраве, ще знае, че парите ще отидат именно по целесъобразност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Закривам дискусията.
Преди да гласуваме Проекта за решение ще ви го прочета, но само да ви кажа, че към точки 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 има подробно разписани показатели по таблици.
Проект за
„РЕШЕНИЕ
по Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.:

Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 30 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:

1. Приема Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
2. Приема Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. по приходите и трансферите на обща сума 2 млрд. 208 млн. 197 хил. лв.
3. Приема Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. по разходите и трансферите на обща сума 1 млрд. 752 млн. 776 хил. лв.
4. Приема Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. с реализиран излишък в размер на 455 млн. 421 хил. лв.
5. Приема Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 1 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за първичната извънболнична медицинска помощ.
6. Приема Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за специализираната извънболнична медицинска помощ.
7. Приема Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за дентална помощ.
8. Приема Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 4 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за медико-диагностични дейности.
9. Приема Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 5 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за болнична медицинска помощ”.
Подлагам на гласуване така прочетеното решение.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 120 народни представители: за 88, против 31, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Прегласуване – заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, искането ми е за прегласуване, защото нито един от поставените от опозицията въпроси не получи своя отговор.
Всъщност, като видяхме кои са говорителите на коалицията „Две и половина”, както я нарекоха, е ясно защо и отговорите бяха за две и половина!
Никой от изказващите се така и не отговори на въпроса къде са 500 млн. лв. несъответствие между събраните пари от българите за здраве и разходите на Здравноосигурителната каса. Къде са парите по всяко едно от перата, които са били събрани, но не са изразходвани за болнична помощ, за доболнична помощ, за лекари специалисти, за средства за домашно лечение?
Къде са парите, господин Иванов? Какви дупки от бюджета сте запушвали, след като видно от този отчет тук не е дупка, а е цяла яма от нарушения, от злоупотреби и от непрозрачно взети решения.
Вие нямате никакво право в момента да говорите за предишното управление, след като не дадохте нито един отговор на въпросите: какво сте направили в края на 2009 г. с парите на българите за здраве, как са изразходвани, защо резервът изведнъж от 405 милиона е станал 455, защо ги няма 140 млн. лв. от оперативния излишък?
И искам да ви предупредя, че тази година вие имахте един резерв, оставен ви от предишното управление, който си актуализирахте и си харчехте, но следващата година няма да имате такъв резерв, защото министър Дянков ви го праща в общия резерв и тогава нескопосаният бюджет на Касата, който беше приет снощи и който е пълен с противоречия, като реално няма как да бъде изпълнен, питам аз откъде ще актуализирате този бюджет? Как ще запушите дупките през следващата година за болниците, за доболничната помощ, за домашно лечение, за лекари специалисти?
Ето това е истинският въпрос, на който трябваше да се даде отговор с гласуването и с дебата по този бюджет за 2009 г., защото оттук тръгнаха неблагополучията в българското здравеопазване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето Ви, госпожо Манолова! Ще Ви изключа!
Мая Манолова: И ако имахте желанието да разберете какви са проблемите, можехте да си поправите грешките за в бъдеще!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Подлагам на прегласуване Проекта за решение за приемане Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г., така както ви го прочетох преди малко.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 120 народни представители: за 87, против 33, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Проектът за решение е приет.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, приет на първо четене на 23 ноември 2010 г.
Госпожо Стоянова, заповядайте с доклада.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моля за процедура – в залата да бъдат допуснати господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите и госпожа Даниела Нонина – началник отдел в дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Подлагам на гласуване направената процедура за допускане на съответните лица в пленарната зала.
Гласували 99 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Благодаря.
„Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 002-01-102, внесен от Министерския съвет на 15 ноември 2010 г., приет на първо гласуване на 23 ноември 2010 г. – проект за второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли коментари по наименованието на закона? Няма.
Моля да гласуваме наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Подлагам на гласуване § 1, който се подкрепя от комисията по текста на вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 75, против 4, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 2 е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков:
„В § 2, т. 3, с която се изменя ал. 7, да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли желания за изказвания по § 2 и направените предложения?
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа! Съжалявам, че няма представител на вносителя, за да обоснове защо се предлага...
РЕПЛИКА: Има.
Михаил Миков: Има, да.
... един текст, който по същество е корупционен. От колегиалния орган, който разсрочва и отсрочва – общинският съвет, се прехвърля правомощие на едноличния орган. Кое налага това? Кое налага това, след като общинският съвет е органът на местното самоуправление?
Забележете за какво става въпрос: „Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 хил. лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинският съвет.”
Досега е ясно, че общинският съвет е органът, който взема решения по този въпрос. Кое налага да прехвърляме правомощие от колегиалния орган върху едноличния орган? Това ще създаде и нов натиск върху кметовете. Това са били мотивите да предложа да не приемаме това предложение на вносителя.
Нека вносителят да стане и да каже кое налага това? За общинския съвет могат да се чуят аргументи. Той е този, който приема бюджета, който следи за изпълнението му. Защо трябва един човек да взема решение да се отсрочва и разсрочва местен данък до 100 хил. лв.? Надявам се, че някой ще даде някаква мотивация по този въпрос. Нали разбирате, че, когато в ръцете на един човек се дава тази дискреция, той ще бъде подложен на различен тип въздействия и ухажвания. Дори всичко да е обосновано абсолютно целесъобразно, винаги ще бъде обвиняван, че го е направил, защото нещо му е дадено под масата. На кого е нужно това решение?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Реплики?
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Уважаеми колеги! Уважаеми господин Миков, Вашата интерпретация просто не е вярна и явно цели друг тип внушение. Целта на промяната на текста е именно прецизиране на текста, който в момента дава също права на общинския съвет да разсрочва задължения над 100 хил. лв., но в момента в ал. 7 изрично не е уредено кой е компетентният орган, който разсрочва до 100 хил. лв. Практически в момента това също се извършва от кмета и се извършва на базата на подразбирането във връзка с прилагането на чл. 184 от ДОПК, където в т. 1 териториалният директор на Националната агенция за приходите има правомощията за разсрочване до 100 хил. лв. и до една година, а над 100 хил. лв. – изпълнителният директор на Националната агенция. А в Закона за местните данъци и такси е казано, че правомощията на органите на данъчната администрация се приравняват а именно: кметът към териториалния и общинският съвет към изпълнителния директор. Това е смисълът, а Вашата интерпретация просто е политическа интерпретация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Искате ли дуплика, господин Миков?
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо Стоянова, в правото има принцип, че който може по-голямото, може и по-малкото. Той не е измислен от предишното правителство, а е принцип от около 20 ина века.
Общинският съвет е компетентният орган. Всякакви тълкувания – не знам кой е измислил да приравнява шефа на данъчната администрация с кмета по правомощия за отсрочване и разсрочване, не кореспондират с конструкцията на местната власт.
Общинският съвет е органът, който взема това решение. Той приема бюджета. Той би трябвало да може включително и да опрости, не само да отсрочи и да разсрочи, а ако иска, да делегира. Но това правомощие да се прехвърля по закон, ще доведе до тежко натоварване с отговорност на кмета – едноличният орган. Друго е шефът на териториалната данъчна администрация – той е представител на единната държавна администрация, а тук имате колегиален орган на местното самоуправление и от другата страна – едноличният орган на местната власт. Ако е имало такова тълкуване на приравняване по аналогия, то просто не кореспондира по никакъв начин с логиката и правото.
Общинският съвет е органът! И ако има някакво недоразумение, нека да го изчистим в тази посока. Съгласете се, че всеки кмет, който си сложи дори най-обосновано подписа под отсрочване на един и неотсрочване на друг, винаги ще възникнат ако не корупционни, то политически причини. Той може да го направи по политически, по някакви други причини - примерно по роднински. Не бива да натоварваме едноличния орган с такива отговорности. И обратно, какво ще стане с отказите да отсрочи и разсрочи? Има общински съвет, нека той ясно и публично излезе и обсъди този въпрос и да се реши.
Предлагам този текст да отпадне и да се редактира в посока, че в крайна сметка общинският съвет е органът, който следи за изпълнението.
Какво ще стане, ако предвидените приходи в бюджета поради такива отсрочвания и разсрочвания не се изпълнят?! Кой е отговорен?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: И сега е така.
Михаил Миков: Аргументът „и сега е така” не е аргумент! Спрете с тези аргументи! Нали сте нова власт. Дайте аргументи по същество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Други желаещи да вземат отношение по текста? Няма.
Първо поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 25, против 59, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване § 2 по вносител, който се подкрепя от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 66, против 15, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 3 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Желания за изказване? Няма.
Поставям на гласуване § 3 по вносител, подкрепян от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 64, против 4, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 4 има предложение на народния представител Михаил Миков - § 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Заповядайте, господин Миков, да обосновете своето предложение.
Михаил Миков (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Внесеният текст по § 4 само потвърждава моите съмнения и аргументи. Досега действащият текст в чл. 9а е, че „общинският съвет издава разрешение за отсрочване или разсрочване на задължение за местни такси над 30 хил. лв. и за срок по-голям от една година”.
Сега става: „Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължение за местни такси над 30 хил. лв. или за срок по-голям от една година се издава от кмета след решение на общинския съвет”.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Не е ли същото?
Михаил Миков: Добре, но значи ли, че кметът може да не го издаде? Решава общинският съвет. Достатъчен е протокол, подписан от председателя на общинския съвет. Работата приключва. А решението, разрешението е актът - гласуването на общинския съвет. Какво разрешение ще издава кметът?! Защото може да има, а може и да няма разрешение. Нали общинският съвет гласува да се отсрочи местната такса! Гласува и се взема решение. Достатъчно е то да се занесе пред съответния орган и да се покаже копие на извлечението от решението.
Вижте какъв текст се предлага: „Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси или за срок по-голям ... се издава от кмета след решение на общинския съвет”. Значи кметът разрешава, но преди това трябва да има решение на общинския съвет.
Любен Татарски (ГЕРБ, от място): Нормално! Така е!
Михаил Миков: Но като се вземе решението, то подлежи на изпълнение. Взема се протоколът и се занася копие от решението. Какво има да разрешава кметът?! Защото когато се каже „разрешава”, това означава, че той може и да не разреши.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Какво предлагаш - да има акт ли?
Михаил Миков: Какво има да решава кметът?! Има решение на общинския съвет. Приключено!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли реплики към изказването на народния представител Михаил Миков? Няма.
Има ли други народни представители, желаещи да се изкажат? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 22, против 53, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване текста на § 4 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 54, против 12, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 5 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 5 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 6 има предложение на народния представител Михаил Миков - § 6 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Алиосман Имамов и Корман Исмаилов - § 6 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има думата господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Добре е, че тази дискусия ще започне преди почивката и времето през почивката ще може да бъде използвано, защото в този текст се предлага да бъдат облагани и най евтините имоти, с данъчна оценка над 1680 лв. Това символизира също политиката във финансовата област.
Няма да говоря за резултатите от облагането на тези имоти, които ще бъдат твърде скромни. Ще говоря за антисоциалността на това предложение, защото по същество това е отмяна на необлагаемия минимум в областта на недвижимите имоти.
Забележете, след като в редица области хората от малките населени места са повече с такива имоти и са ощетени по най-различни линии, вие предлагате сега още една тежест. В България настъпва времето да се мисли - на хората, които имат и поддържат имоти в такива райони, даже да започне да им се плаща, защото страната се обезлюдява, защото се рушат много съществуващи сгради, които иначе могат да бъдат използвани. Вместо това вие искате, грубо казано - и на босия да се вземат цървулите. Това е политиката, която се предлага, вместо да се събират приходи от най-заможните, където се генерират доходи в икономика. Искате да обложите едно имущество, което е застрашено в голямата си част от изоставяне и запустяване, и пак казвам - от обезлюдяване.
Затова ние сме предложили и настоявам този текст да отпадне! Това трябва да бъде направено, за да покаже парламентът някаква чувствителност към проблемите на най-бедните, на тези, които притежават най-евтините имоти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Реплики? Няма.
Има ли други желаещи за изказване? Има.
В такъв случай ще продължим дискусията след почивката.
Тридесет минути почивка. Продължаваме дискусията след 11,30 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Имамов, заповядайте.
Алиосман Имамов (ДПС): Уважаеми господин председател! Уважаеми колеги, нашето предложение е да отпадне текстът в предвидения § 6. Всички знаете или тези, които поне се интересуват и са в час с текстовете, които гласуваме, че този параграф предвижда отпадането на границата, под която не бива да се облагат недвижимостите. Това е проблемът, свързан с така сполучливо дефинирания от медиите данък „колиба”.
Колеги, това предложение представлява пример за това колко трудно е понякога да се види финансовата, икономическата, та дори и политическата логика на някои политически решения.
Не е толкова важен проблемът колко ще платят тези хорица. По-важен и по-тревожен според мен е проблемът, че като данъчно задължени лица се ангажират особена категория хора. Това са възрастни хора, на пределна възраст, собственици на много малки недвижими обекти – колиби, кошари, селскостопански постройки, полуразрушени сгради. Част от тези хора са дори неграмотни и не знаят какво означава данъчна декларация, някои от тях дори никога не са имали допир с данъчните органи. Тези хора ще бъдат данъчно задължени, длъжници на държавата. Понеже те няма да попълват декларации, няма да плащат своите левчета като задължения към държавата, всяка година техните задължения ще се трупат непрекъснато. Какво ще се случи след години?
За да разберете точната картина, ще ви помоля да си припомните един много известен класически филм, мисля че беше български и се казваше „Господин за един ден” и изключителната игра на един български актьор. Главният герой Пурко трябваше да плаща много данъци на държавата и бирниците дойдоха да му приберат кравата и прасето, за да може държавата да си прибере вземанията от него.
Уважаеми колеги, този текст ще генерира създаването на Андрешковци в българското общество. Ще се създаде негативен образ на държавата, негативно отношение към данъчните органи, които осигуряват приходите на държавата – и то неоснователно Този текст за мен представлява грешна политическа стъпка, за която ще платите висока политическа цена за един съмнителен фискален ефект. Наистина трудно може да се намери логично обяснение на вашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Радославов, заповядайте.
Александър Радославов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз и в Комисията по бюджет и финанси защитавах същата теза, че в кризата, в която е държавата, като че ли най-малко би трябвало да приемем това изменение за сваляне на границата, за която не се плаща данък сгради. Колегата Имамов го описа много картинно – в крайна сметка кого касае и какво може да се получи, което аз напълно споделям.
Мисля, че точно в Народното събрание като хора, които защитаваме интересите на целокупния български народ, независимо от политическия си знак, в този момент трябва да помислим действително, че ако някой трябва да носи тежестите на кризата, най-вече това трябва да бъдат по-богатите българи и средните слоеве. С този нищожен приход в държавата нищо не се решава.
Искрено съжалявам, че госпожа Стоянова не прочете позицията на Сдружението на общините, с която фактически подкрепят да се въведе данък и върху тези нищожни, ако мога да кажа, имоти по отношение на стойността им. Понеже те би трябвало по-добре даже и от нас да познават проблемите, аз се учудвам от такава позиция. Те не дойдоха и в комисията, нито пък не зная дали имат тук представител. Мисля, че ние сме трезвомислещи хора и независимо от позицията на Сдружението на общините, мисля, че можем да се обединим и § 6 да отпадне. Затова апелирам към всички колеги да се абстрахираме кой от коя политическа сила е, случая касае най-бедните българи и мисля, че можем да постигнем общо съгласие и пледирам към това – да гласуваме да отпадне този член. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики? Няма.
Господин Татарски, заповядайте за изказване.
Любен Татарски (ГЕРБ): Благодаря, господин председател!
Уважаеми колеги, аз искам да застъпя пък другата теза. На какво учим ние нашите съграждани, макар и живеещи в тези планински и малки села – да не плащат данъци?
Наистина фискалният ефект сигурно е недостатъчен, за да реши проблемите на общината. В тези, както вие ги наричате колиби, а те съвсем не са такива, живеят хора, които искат инфраструктура, искат осветление, искат път, искат да бъдат почиствани техните населени места, искат кофи за смет, искат услуги от общинската администрация. Срещу какво? Все пак да не забравяме, че става въпрос за суми в размер на лев-два, не повече.
Според мен ефектът от тази мярка би бил друг – да накараме хората, всеки според това, което притежава, макар и в символична степен, да плати своя данък.
Много е удобно сега да се дрънка на тази струна, особено в условия на икономическа криза: видите ли, колко хора са засегнати и какви хора? Да не забравяме, че може би много от стоящите в залата имат такива къщи по селата, които също може би искат да бъдат освободени от данък. Притежателят на такива колиби или къщи, както вие ги наричате, имат апартаменти в градовете, имат и други по-големи имоти. Защо искаме и тях да освободим от това задължение? Пак казвам, то е символично, но ефектът е друг – да научим всички български граждани да плащат данъците към държавата, към която всички имаме претенции. И хората в малките села, вчера по телевизията даваха някакви порутени къщи, пред които имаше контейнер, и те трябва да имат отговорност към държавата.
Затова, макар и да няма значим фискален ефект, макар и да има отрицателен политически ефект, според мен тази мярка е необходимо да бъде наложена. Общинският съвет в рамките на завишените правомощия, които има, би могъл да определи минимална такса.
Пак повтарям, става въпрос за стотинки до два лева. Според мен не бива да се злоупотребява точно с този данък, с тези хора, на които колкото и да им е трудно, все пак трябва и те солидарно с всички други да понесат негативите от икономическата криза и да плащат своите данъци.
Всички трябва да сме равни пред държавата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики?
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Татарски, очевидно липсата на аргументи Ви кара да вкарвате няколко спекулативни тези. Първо, по отношение на такса смет. Тези хора и досега плащат такса смет, друг е въпросът колко се чисти около техните имоти.
Втората Ви спекулативна теза беше, че става въпрос за имоти в големите градове. Никой не коментира тези имоти. Тук става въпрос наистина за един нищо не струващ на хазната и на общините акт на отношение, акт на политика.
Съдирането на кожите точно там в чувала, където нищо не е останало, е безсмислено упражнение и то ще натовари още повече общинската администрация. В същото време в този закон вие давате правомощия на кмета до 100 хил. лв. да разсрочва. Забележете, да разсрочва до 100 хил. лв. с един подпис! Това ли са интересите на държавата? Това ли са интересите на хората? Утре разходите на тези хора, разходите на общинските администрации ще са по-големи от тези 2-3 лева. Няма никакви аргументи, нито икономически, най-малкото социални, особено в условия на криза, когато пазарната стойност на тези имоти не струва нищо, когато никаква инфраструктура не сте направили до тях, за да се вдигне тяхната данъчна оценка. Сега дайте да тупаме чувала! Това е политиката на ГЕРБ, да! Това е ясният политически профил на ГЕРБ, въпреки популизма, който често се случва. Ще ми е интересно „Атака” – вашият партньор, как ще гласува по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика?
Заповядайте, господин Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Господин Татарски, ние сме от един край. Аз имам един конкретен въпрос към Вас и другите депутати от Благоевградско, това касае и стотиците села в Пирин, Родопите, Беласица и т.н. Какво ще кажете утре на баба Гинка от с. Бачево – вашата община, и нейния дядо, които имат една схлупена къщурка и пет кокошки в двора, че трябва да плащат данъци за тази къщурка? Кой трябва да им попълни декларациите и как ще стане изобщо това за някакви си три лева? Обяснете ми! (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Трета реплика?
Заповядайте, господин Радославов за трета реплика.
Александър Радославов (КБ): Уважаеми господин председател! Колега Татарски, аз се познавам с Вас отпреди много години, когато бяхте кмет. Бих казал, че в позицията Ви вероятно проличава това, което дълги години на тази длъжност сте носили като кмет и разсъждавате по-скоро като кмет, а не като народен представител.
Искам да Ви репликирам, че тези хора, които са си купили някоя къща на село и са я благоустроили да я ползват като вила или са си купили имот и са построили някоя вила, тоест като вилен имот, те далеч надхвърлят 1680 лв. данъчна оценка, така че те си плащат за тези по-скъпи имоти. Тук действително става въпрос за тези поизоставени стари къщици. Това, което пледираме е да отпадне, този член, защото на практика нищо няма да се събере. Мисълта ми е, че тези стойностни имоти, които са по-скъпи, те си плащат данъка. Искам да кажа, че това не би ги освободило от падането на чл. 6 от плащане на данък сгради.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте за дуплика, господин Татарски.
Любен Татарски (ГЕРБ): Господин Миков, съвсем не изнасям по спекулативен начин данните, нито моето изказване е в такава връзка. Спекулативно е това, което Вие правите и казвате, че кметът, не искате да дадете на кметовете права, а кметът е пряко избран от хората, така че е редно да има такива правомощия в рамките на една година да разсрочва данъци.
Второ, господин Имамов, в с. Бачево няма такива имоти. Хората си плащат данъците. Вие да казвате, че те не могат да си попълнят данъчните декларации, нали са данъчно задължени лица? Те вече са ги попълнили. Друг е въпросът дали дължат данък или не. Така че това не е аргумент в тази посока.
Аз казах, че много от седящите тук имат вероятно по селата такива къщи и сигурно искат да ги осигурят и тях от данък. Това имах предвид, като казах, че не е коректно от нас да искаме такова освобождаване.
Още веднъж смятам, че по този начин ние ще направим така, че хората да се почувстват еднакво отговорни пред държавата, макар и с този един лев, който трябва да дадат.
За такса смет, наистина тя е друг вид налог, но там има не само такса смет, има и други услуги, които всички тези колиби ползват, както Вие казвате. Така че и това не е съвсем точно.
Призовавам колегите да подкрепим този текст от закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване народният представител господин Михалевски.
Заповядайте.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този въпрос, колкото и маловажен да изглежда, изглежда заслужава нашето внимание. Аз искам да ви дам един по-различен поглед и по-различна гледна точка.
Вземам повод от думите на господин Татарски – ясно е че се говори за дисциплина, за разширяване на приходната база, за справедливост в предоставяне на публичните услуги съответно в най-малките населени места.
Няма да коментирам въпроса, който и в Бюджетната комисия беше въпрос на дебат – дали размерът на тази такса, този данък, в крайна сметка ще покрие разходите по неговото събиране, защото става дума за десетки хиляди имоти. Най-вероятно не.
Отново, тук искам предварително да отбележа, ще прехвърлим този отрицателен фискален ефект върху местните власти. Същите власти, които ние в момента се опитваме с две предложения – настоящето и вдигането на прага за облагане на имотите да им кажем, че се грижим за тях да се разшири приходната им база.
Уважаеми колеги, в същото това време ние намаляваме разходите, които се субсидират от държавния бюджет за общините. Ще ви дам два конкретни примера. Една община от Южна България и една община от Северна България – Маджарово и Никола Козлево. Взех данните съвсем произволно преди 5 минути.
На двете общини им намаляваме разходите спрямо началния бюджет за 2010 г. в следващия 2011 г., само във функция администрация на Никола Козлево с 50 хил. лв., на Маджарово с 30 хил. лв. Не говоря за капиталови разходи, не говоря за изравнителни субсидии, не говоря за държавно делегираните дейности, само функция администрация. Сега ви карам да съпоставите колко пари ще съберат тези две общини по тази нова красива възможност, която им даваме, та поне да компенсират това, което им намаляваме във функция администрация? Припомням, че на централната администрация увеличаваме със 128 милиона. Давам ви пример: в община Маджарово по настоящ адрес има 3300 човека. Вероятно има не повече от 1000 имота. Всички те да са вътре по три лева на прага на 1680, ще се съберат 3000 лв. данък, а 30 хиляди сме им намалили. Подобно е положението в Никола Козлево – 50 хиляди им намаляваме, 8 хиляди човека по постоянен адрес живеят в общината, да имат 2000-2500 имота, умножете ги по три лева и ще видите, че ще съберем 7 хил. лв. Ето това се нарича липса на фискална цел, липса на политика на местно равнище, изкривени очаквания, изкривени резултати и в крайна сметка едно голямо нищо.
Иначе тезата на моя колега Татарски е много благородна, но тя не струва за съжаление и един лев, защото в крайна сметка ще имаме минусови резултати в събираемостта на този нов данък и в крайна сметка общините ще трябва да изкарат още пари, за да могат да постигнат някаква събираемост на това безсмислено действие, което току-що ви призоваха да подкрепите.
Аз призовавам обратното – нека да не подкрепяме това, защото хората преди нас са си направили сметката, че този праг е разумен, за да не харчим излишни пари, които няма да ни донесат никакви допълнителни доходи, а да помислим утре да подкрепим общините, защото това има смисъл – другото е празно говорене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте.
Евгени Стоев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя тази реплика, защото не можем да не бъдем равнопоставени към собствеността. Тя е владеене, ползване, разпореждане, но е и задължение. Не може да идват еврокомисари и да не могат да разберат – защо ние сме бедни? Цялото население имаме 95% собственост. Нормално е да бъдем равнопоставени като собственици и всеки да си поеме декларирането на имота. Те така или иначе, заради сметта, вече са го декларирали, за да се види този праг – 1680 лв.
Не е оправдание това! Тези хора имат наследници. Всеки може да си попълни декларацията и трябва да се стъпи действително на цялата база за облагане на имотите. Философията тук е, че вила, имот, земя, апартаменти, акции – това, което е отгоре всичко може да се обложи. Всеки може да скрие пет или десет стопански операции, но широката база като се хване, аз мисля, че може да има фискален ефект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма желаещи.
Дуплика?
Заповядайте, господин Михалевски.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаеми господин Стоев, аз не разбрах смисъла на Вашата реплика, защото смятам, че дадох достатъчно аргументи, че фискален ефект ще има, но той ще бъде отрицателен. Иначе, разсъжденията Ви в посока, че всичко може да бъде обложено вероятно трябва да бъдат подкрепени, но аз не знам защо не вдигнахме максималния праг за осигуровките?! Ето това е един много съществен приход, който щеше да дойде и наистина да донесе фискален ефект.
Ще завърша с това. Ще ви дам един пример от областта, в която аз съм избран. Фискалният ефект за Смолянска област в десет общини ще бъде между 55 и 65 хил. лв. – за десетте общини. Разходите за събираемостта на данъчните служители в местните администрации със сигурност ще бъдат два пъти повече като заплати, за да могат да ги съберат в рамките на 2011 г.
Отговорете си на въпроса: какъв е смисълът в това действие, което след малко ще извършим? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да участват в дискусията?
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Всъщност въвеждането на облагане на недвижимите имоти е част от политиката, която се провежда. Политика, която уж е неувеличаване на данъците. Да, наистина, „данък лукс” няма да се въвежда. Само че въвеждате „данък колиба”. От 2005 г. последователно се въвеждаше тази необлагаемост. През 2006 г. – 1400 лв., през 2007 г. – 1680, през 2008 г. – 2520 лв. Миналата година намалихте от 2520 лв. на 1680, а сега въобще премахвате съществуването на такъв тип необлагаеми имоти.
По какво се различава България от други европейски страни? По това, че българите имат много недвижими имоти. По това, че много често тези недвижими имоти имат нулева пазарна стойност, поради това имат и ниски данъчни оценки. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Нулева пазарна стойност, Велчев! Ела във Видинския регион да видиш колко имоти има, които се продават по 300-400 лв. и никой не ги купува. Защото не всички живеят в Банкя и не всички са като Андрей Иванов и Вашата кохорта от Столична община! (Реплики в ГЕРБ.)
Минете и в провинцията. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Не лично, можеш и реплика да ми направиш, а даже да се изкажеш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не се репликирайте без да съм дала думата за това.
Михаил Миков: Във Видинска област става въпрос за 12024 имота разпределени в единадесетте общини. Голяма част от тези имоти имат по няколко наследници, които живеят в големите градове, които не минават оттам по 2-3 години. Там е обезлюдена територия, благодарение на политиката на вашето правителство. (Реплики и оживление в ГЕРБ.)
Това е друга дискусия, ще я водим по-нататък, аз само едно ще ви обещая, че списъкът на тези, които са гласували по този текст, ще стигне до тези хора, които излъгахте да ви изберат. (Реплика от народния представител Лъчезар Иванов.)
Ще стигне не само в пенсионерските клубове, а и в младежките, господин Иванов! И изказванията, и позициите, и всичко! Трябва да стигне, защото едно е да имаш сутрин телевизиите, да тичаш по тях и да лъжеш, а съвсем друго е тук, когато се вземат решенията. (Реплики от ГЕРБ.)
Няма абсолютно никакви аргументи този дребен жест, дребен акт към стотици хиляди хора, вие да го отменяте и налагате уж заради справедливост, равенство и прочие, да налагате този данък върху малките недвижими имоти.
Накрая, понеже няма никакви аргументи, нито от вносителите, освен - уж справедливостта. Облетяхте скъпите, луксозните имоти. Малък аргумент е, че стотици милиони годишно губите от контрабанда и ДДС – не ги събирате. Интересно защо не ги събирате и не пълните бюджета?! Сега тук средно ще съберете, ето ще ви кажа – по 2,58 за тези 12024 имота във Видинска област. В Пернишко са около 30-40 хиляди навсякъде, в цялата страна.
Кому е нужна тази репресия към обикновения човек? Какво демонстрирате – законност, сила, справедливост? Демонстрирате само едно – крайна социална безчувственост, която силно се разминава с популисткото ви поведение – на вашия лидер, на вашите министри. С голямата загриженост за обикновения човек! Това го правите, когато цените на имотите са замрели, когато продажбите са замрели. Да бяхте създали икономическа активност, да растат данъчните оценки – облагайте ги!
Стенограмата и резултатите от гласуването ще стигнат и до вашите избиратели. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Лазаров.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Миков! Не ми стана ясно с какви аргументи намалихте този праг миналата година? Защото Вие изброихте – 2005, 2007, последователността, а след това казахте, че е намален. Ако може да чуем аргументите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Станиславова.
Любомила Станиславова (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Миков, толкова е смешно да казвате, че благодарение на нашето управление – за една година, Видинско се е обезлюдило, хората са бедни и т.н.
Искам да Ви кажа нещо, което се повтаря на мои срещи с избиратели и те са от две общини – Брегово и Кула, които се управляват от кметове на БСП. Думичката е „терор”! Хората, с които съм се срещала там, наричат управлението на БСП в общините Брегово и Кула – „терор”.
Искам да Ви кажа, че този аргумент, който изтъквате Вие, че наследниците са много и не могат да се разпределят и да се разберат как да си платят данъците – просто е смешен и това не е аргумент, за да не си плащат хората задълженията и данъците за имотите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – Красимир Велчев.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Господин Миков, за първи път чух, че в България има имоти с нулева стойност. Може би политиката, която сте провеждали досега, е довела и до един друг негативен ефект?!
Ще помоля медиите да обиколят. Явно Вие сте представител на някаква северозападна част, но не зная колко сте ходили там и дали сте виждали къщи на три етажа, които Вие наричате колиби, а те са с оценка 1000 лв. Правите непрекъснато злоупотреба и се казва, че вкарваме данък „колиба”, но изобщо не е така!
Къщите са с толкова ниска данъчна оценка и мога да кажа, че и в Банкя, не само във Видин има такива къщи – на 2-3 етажа, на които данъчната оценка е около 2 хил. лв. Злоупотребявате точно с това.
Това не е наша приумица, а е по настояване на Сдружението на общините. (Шум и реплики.) Съгласен съм, че фискалният ефект няма да е голям. Вие го казахте – става дума да се плати 2,50 годишен данък. Какво искате да кажете? – Че с това ще обеднее българското население?! Това е популизъм, жив популизъм! Ако един човек няма 2 лв., за да си плати данъка за къщата, та ще има пари за ток ли, за какво?! Това ли е данък „колиба”?! Първо, проверете кои къщи ще се обложат с данък! Това са къщи на по 3 етажа. Стига с този популизъм и тази ваша грижа за бедните, която никога не сте имали, а само я афиширате тук, от трибуната! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Господин Велчев, дълго би трябвало да Ви обяснявам, но нямам време, а и парламентът не е образователна институция.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): И Вие не сте преподавател.
Михаил Миков: Госпожо Станиславова, в Белоградчик, от който сте Вие, става въпрос за 2560 имота. Онзи ден Общинският съвет на Белоградчик, който не е от БСП, а има представители от всички политически сили, прие декларация срещу облагането с този данък на тези 2560 имота в община Белоградчик. (Реплики от народните представители Красимир Велчев и Любослава Станиславова.)
Няма съветник от ГЕРБ в общинския съвет. Българската социалистическа партия е малцинство, но прие декларация, че това е безумно за хората. Нямате и няма и да имате съветник от ГЕРБ, ако така я карате.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: За това не се притеснявайте!
Михаил Миков: Уважаеми дами и господа, хубаво е по-често да се срещате с хората преди в главите ви да кънтят такива думи като „терор”. Ще запозная хората какво казвате за тях.
Няма да квалифицирам кметове – крадци от ГЕРБ. Има такива, ще му дойде времето, виждат се вече, появяват се, чуват се. От софийския автотранспорт тепърва ще излезе господин Андрей Иванов. Куче влачи рейс, тепърва! (Шум, оживление, смях.)
Когато говорим за терор в червените общини, ще излязат и кражбите в герберските общини.
Господин Лазаров, не ние, вие намалихте миналата година. Вие, не ние! Ние вдигнахме тавана на необлагаемост, вие го намалихте. Не бяхме достатъчно активни, защото смятахме, че някъде ще се спрете, но като тръгне човек надолу, спирка нема! Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Ангел Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Добре е, че върви такава дискусия и колкото повече изказвания има, толкова по-добре. Дискусията е натоварена с много политически смисъл. Тя е много симптоматична за отношението, което можем да имаме към един въпрос, който без съмнение засяга хората с ниски доходи, хората, които живеят (като правило) в отдалечени, слабо населени места, места със силно изразена икономическа депресия, места, които се намират в демографски криза. Очевидно това са хора, които попадат в уязвимите социални групи и в категорията на бедното население, за съжаление.
За Перник по данни на данъчната администрация става дума за малко повече от 33 хил. имота. При сегашния размер на данъка постъпленията биха били в размер на около 40 хил. лв. Някой ще каже: „Всичко това е символично”. Част от изказващите се казват: „Какво толкова, ако дадат по лев – два?” Въпросът не е в тези лев или два.
Отношението към предложението носи много емблематичен характер. Първо, защото това предложение идва във време след продължително обсъждане за въвеждането на „данък лукс”, от който мнозинството се отказа. Парадоксално, за сметка на „данък лукс” – тоест данъкът върху скъпоструващи имоти, притежание на хора с високи доходи, които биха могли да поемат част от сегашната икономическа криза, съответно от недостига на приходи в хазната, вие се обръщате към бедните хора и казвате: „Сега ще платите и ще компенсирате по някакъв начин недостига на приходи в общините”.
Уважаеми дами и господа народни представители, всъщност това решение е една ярка проява и на популизъм, и на липса на социална чувствителност. Популизъм, защото в подобен момент прехвърляте отговорността на общините, вдигате ръце и казвате: „Какво толкова, това е предложение на Сдружението на общините”. Застанете ясно и кажете: „Това е наше предложение, на мнозинството, на ГЕРБ”.
Не зная дали други политически формации ще се присъединят към гласуването на това решение, но то е ваше – на ГЕРБ! Това е част от популизма.
Второ, защо казвам, че е липса на социална чувствителност? Уважаеми дами и господа народни представители, вижте! Отказахте повишаването на минималната работна заплата, по принцип засягащо хора отново от уязвимите социални групи, с ниски доходи. Отказахте повишаването и на минималната пенсия – отново за най-ощетени хора от гледна точка на доходи и собственост върху определен имот. Отказвате повишаването и компенсирането на работни заплати и на пенсии, замразявате ги за 30 месеца. Това отново е решение, което в най-голяма степен засяга хората, получаващи пенсии и трудови доходи.
Расте издръжката на живота. Експертите казват, че издръжката на живота на човек от домакинство е 500 лв. Имате срив на доходите и нарастване на разликата между разполагаеми доходи и необходими доходи за издръжка на живота. И на фона на всичко това Вие казвате на бедните хора: „Сега ще ви наложим” – няма значение колко – дали по лев или по два. Симптоматиката е в това, че вие притискате бедните хора с ниски доходи. Това е една своеобразна наказателна акция след поредица от подобни прояви, за да я увенчаете накрая с облагането с данък на имоти със стойност до 1680 лв. Никаква логика! Никаква логика дори от фискална гледна точка, защото колегите ви казаха, че администрирането на този данък ще струва много повече, отколкото постъпленията в общинската хазна. Тогава какво правите?! Очевидно – наказателна акция.
Именно затова няма как да бъде подкрепено от нашата парламентарна група – на Социалистическата партия и на Коалиция за България, подобно предложение за решение. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Велчев.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател!
Уважаеми господин Найденов, искам да репликирам само думата „популизъм”. Популизъм е всичко това, което казахте досега – за увеличаването на минималната пенсия, за увеличаването на минималната работна заплата. Популизъм е две седмици преди да излезеш от властта да вдигнеш пенсиите и да оставиш другата партия да плаща това, което сте взели като решение, защото предварително знаехте, че ще загубите изборите – това е популизъм! Непрекъснато повтаряте: „Защо не вдигнахте пенсиите?”. Аз го казвам и го казвахме няколко пъти: ние вдигнахме пенсиите преди година и три месеца, защото ние ги плащаме. Вие го предложихте и избягахте. Това е популизмът!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Господин Найденов, имате възможност да отговорите.
Ангел Найденов (КБ): Уважаеми господин Велчев, популизъм е, защото Ви обясних – в продължение на почти година Вие обяснявахте на хората как ще въведете данък лукс като част от Вашето разбиране за справедливо разпределение на тежестите на кризата. Коментирахме всякакви суми. Летяхте по въздух, ходихте по цялата територия на общините, гледахте имоти, заснемахте имоти, обяснявахте как има нетрудови доходи, как в нарушение на всякакви норми тези хора са си построили имотите, обяснявахте как ще ги обложите с данък. Тогава нямахте никаква пречка и преграда пред онова, което адресирахте към обществото. Това беше един елементарен флирт. Той дори не е политически, той е дълбоко циничен като отношение, което имате към тази сфера. Накрая, вместо да въведете някакво облагане, предлагате облагане на имотите със стойност до 1680. Ето това е проява на популизъм.
Що се отнася до пенсиите, 8 пъти, господин Делчев, в рамките на тройната коалиция бяха увеличавани пенсиите. И не Вие, а по силата на швейцарското правило, по силата на споразумение между управляващи, работодатели и синдикати, беше въведено автоматичното компенсиране на пенсиите на възрастните хора.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Ти ли говориш, или Петър Димитров?
Ангел Найденов: И в изпълнение на това правило, разбира се, подкрепено с политическата воля и на БСП, и на участниците в тройната коалиция, естествено от 1 юли трябваше да бъдат повишени пенсиите. Това, че се изплащат от бюджета в рамките на 2009, не е Ваша заслуга. То е заслуга на хората, които са създали този фискален резерв и са натрупали тези средства, от които се плащат пенсиите. И престанете с тази уговорка: вие плащате, другите взеха решение, вие плащате. Нищо не плащате. Ще плащате, ако извадите от джоба си, но нямате такова желание. Искате да извадите парите от джобовете на хората, въвеждайки този данък. Ето това правите. (Ръкопляскания от КБ.)
В случая нямате никакво основание Вие да говорите за популизъм и да обвинявате другите в популизъм. Единственото, което можете да направите, е в случая да се откажете от подкрепата на това предложение за решение, да кажете, че сбъркахте, да кажете, че се извинявате на българските граждани за нервите, които създавате, за напрежението което им създавате с подобен проект за решение, да се откажете от подкрепата и дори да изтеглите това предложение. Това ще е най-доброто. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, ползвате чужда карта.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Толкова лъжете, че Ви е срам да ползвате Вашата си карта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители, които желаят думата?
Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 24, против 67, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Заповядайте.
Георги Божинов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, правя формалното предложение да прегласуваме предложението на народния представител Михаил Миков. Изложените аргументи бяха много сериозни. Вероятно мнозинството разчита, че този дебат е затворен в тази зала, че няма кой да го чуе и да формира отношение към тези, които налагат този данък, но трябва да Ви уверя, че когато хората започнат да задлъжняват и да се водят длъжници, неизправни към съответната институция и своята държава, те ще разберат какво сте гласували, ще формират друго отношение към Вас и ще видите какво значи да бъдете нежелани там, където сте били посрещани с адмирации и овации.
Затова предлагам да прегласувате съвършено съзнателно и мотивирано предложението на народния представител Михаил Миков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител господин Михаил Миков.
Гласували 103 народни представители: за 25, против 63, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народнитe представители Алиосман Имамов и на Корман Исмаилов, което комисията не подкрепя.
Предложението е идентично с това на господин Михаил Миков, но не обявих съвместно гласуване.
Гласуваме предложението на народните представители Алиосман Имамов и Корман Исмаилов.
Гласували 101 народни представители: за 28, против 61, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 6.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 68, против 25, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Госпожо Стоянова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 7 и 8.
Михаил Миков (КБ, от място): Искахме процедура за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поради какви причини?
Михаил Миков: Не успя да гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Божинов, направете си процедурата за прегласуване.
Георги Божинов (КБ): Госпожо председател, предлагам да прегласуваме, поради факта, че технически апаратът не прие моя вот, не успях да гласувам, а бих искал, независимо че това в никакъв случай няма да промени…
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Много важно.
Георги Божинов: Някой си там анонимен, който не смее да дойде на трибуната, се провиква „Много важно”. Но аз искам да се запиша, че съм против, и искам след това да взема думата да обясня вота си (оживление в ГЕРБ.) и да кажа, че с тези 2 лв., с които ще задлъжнее съсобственикът на един селски имот, ще попадне в графата за длъжниците и ще загуби ред социални привилегии и възможности заради тези... (Реплики от ГЕРБ.)
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Три лева е данъкът.
Георги Божинов: Три лева, е но той ще бъде в графата „длъжник” и няма да получава социални помощи, друго, трето, пето...
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място.): Е, ми да ги плати.
Георги Божинов: Може и да не знае, че е наследник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не влизайте в диалог помежду си.
Георги Божинов: Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване § 6.
Гласували 103 народни представители: за 68, против 29, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 7 и 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи с номера 7 и 8.
Гласували 85 народни представители: за 68, против 6, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими