Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-12-09

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)

Продължаваме с предвидената за днес точка първа от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Приет на първо четене на 18 ноември 2010 г.
Заповядайте за предложение за процедура, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Поради изключителната важност на приемания днес закон – Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, засягащ милиони български граждани, предлагаме дискусията в Народното събрание да се излъчва директно по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 123 народни представители: за 47, против 10, въздържали се 66.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Заповядайте за предложение за прегласуване, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моля да подложите на прегласуване направеното предложение от господин Миков.
Колеги, смятам, че това е една от най-дискутираните теми в продължение на години, особено интензивно през последната година. Тема, по която имаше твърде много дебати, както от страна на социалните партньори, така и от страна на българските граждани. Тема, която интересува всеки един български гражданин от най-младия до студента, от завършващия днес до най-възрастния, заслужава да бъде чута и да се разбере всъщност сърцевината, същността на предлаганите промени в Кодекса за социално осигуряване.
Моля ви, не подценявайте такива важни въпроси, защото гражданите не само ще ни питат, когато отидем в избирателните райони, а мисля, че това е една тема, която би трябвало сега да бъде чута от всички възрастови и социални групи в нашата страна.
Не подценявайте такива въпроси, защото този дебат е важен. В този дебат ще се чуят не само аргументите на опозицията, от които може би се притеснявате, но ще се чуят и вашите аргументи.
Моля Ви, господин председател, да подложите на прегласуване направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Михаил Миков за директно излъчване на днешното пленарно заседание по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Гласували 127 народни представители: за 45, против 19, въздържали се 63.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Уважаеми господин председател, процедура. На основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля, да бъдат допуснати в залата за участие следните лица: госпожа Христина Митрева – управител на НОИ, госпожа Антоанета Ганчева – главен актюер на НОИ, господин Йосиф Милошев – началник отдел „Правен” в НОИ, господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Господин председател, моля Ви, да отмените гласуването, тъй като бих искал да поканим и госпожа Весела Караиванова – подуправител на НОИ, сега ми казаха, че е тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Отменете гласуването.
Подлагам отново на гласуване процедурното предложение за допускане в залата, включително и госпожа Караиванова, която господин Стойнев току-що представи.
Гласували 123 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 002-01-99, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 18 ноември 2010 г.
„Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона, което комисията подкрепя.
Гласували 113 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 1 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова – точки 1 и 2 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли изказвания?
Госпожо Масларова, заповядайте.
Емилия Масларова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! В направеното от нас предложение има неща, които смятам, че трябва да поставя на вашето внимание. С него се цели фактически да се премахне една справедливост, която досега съществуваше, която се получава с приемането на текстове на вносителя. Защото всъщност лицата, включени в програмата за заетост, работят по трудов договор. Фактически при тях се отнема правото те да бъдат осигурявани за безработица. Мислим, че това всъщност е една дискриминация.
Аз ще прочета от стенограмата изказването на един от представителите, работещите експерти, господин Милошев, който казва: „А инак, тези лица не се ограничават по никакви права. Те имат право на това, времето им се зачита за стаж за пенсия, имат право на парично обезщетение за временна неработоспособност. Единствено нямат право на обезщетения за безработица”.
Само че хората, които работят по програмите, всъщност работят по трудов договор и по този начин те са неравнопоставени с другите работещи по същите правила по Кодекса на труда. Затова ние считаме, че това е своего рода дискриминация, неравнопоставеност и неравностойно положение с други лица, които работят по трудов договор. Това е един от мотивите ни, поради който ние считаме, че т. 1 на § 1 трябва да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 120 народни представители: за 34, против 76, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, който комисията подкрепя.
Гласували 116 народни представители: за 79, против 22, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 2 има предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага § 2 със следната редакция:
„§ 2. В чл. 4а, ал. 5, думите „чл. 4, ал. 8” се заменят с „чл. 4, ал. 9”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Уважаеми дами и господа, защо предлагаме този § 2 да отпадне – тъй като считаме, че са неприемливи няколко от предложенията на вносителя, свързани с изменение дължимостта на осигурителните вноски, осигурителния доход, да се обвързва с получените или неначислени възнаграждения, а не както е досега – с получените, начислени и неизплатени или неначислени възнаграждения. По този начин ще се създадат възможности некоректните осигурители да внасят осигурителни вноски върху минималните осигурителни прагове, а не върху реално начислените трудови възнаграждения.
Считаме, че това ще доведе до намаляване на приходите по фондовете в държавното обществено осигуряване, а така също ще се редуцира дисциплиниращият и превантивен ефект, който е налице при сега действащите разпоредби. Като цяло промените ще имат негативно отражение върху доходите, върху държавното обществено осигуряване и правата на осигурените лица. Затова предлагаме навсякъде в текстовете те да отпаднат. Това се отнася за § 2, 4, 5, 6, 7 и 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, искам да ви обърна внимание, че един от проблемите, които накараха вносителите да предложат промените в Кодекса за социално осигуряване, е състоянието на фондовете в държавното обществено осигуряване с твърдението, че държавното обществено осигуряване е на един дефицит, който всяка година се увеличава. Това е един от текстовете, които работят обаче в обратната посока, а именно намалява приходите и събираемостта в държавното обществено осигуряване, като се правят предложения, които по такъв начин променят дължимостта на осигурителните вноски, че обвързват осигурителния доход с получените или неначислените възнаграждения, а не с дължимите такива. Сами схващате каква е разликата. По този начин се намалява дисциплиниращият и превантивен ефект, който имаха досегашните текстове, които бяха свързани със съответните санкции.
Това, което е положително, е, че все пак комисията като е обсъдила нашите предложения, е приела част от тях. Както каза председателят на Комисията по труда и социалната политика Драгомир Стойнев, същите предложения, които сме направили с него и с Емилия Масларова, са по параграфи 2, 4, 5, 6, 7 и 13. Надявам се, че ще ги подкрепите и в тези съответни текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Има ли реплики?
Първа реплика – госпожо Ангелова, заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Манолова, Вие не бяхте на заседанието на Комисията по труда и социалната политика, когато се гледаха на второ четене предложенията в Кодекса за социално осигуряване. Абсолютно същите промени за отпадане на съответните параграфи, които Вие току-що изброихте, сме направили и ние от Парламентарната група на ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Госпожо Найденова, имате забележителен прогрес – и Вие, и представителите на Парламентарната група на ГЕРБ. Доскоро в случаите, в които се правеха аналогични предложения от управляващите и от опозицията, тези от управляващите се подкрепяха, а същите предложения, направени от опозицията, се отхвърляха. Мога да ви давам най-различни примери, включително и с един законопроект, внесен от Емилия Масларова. Вие внесохте същия и така, без всякакво притеснение, си подкрепихте собствения и гласувахте против нейния.
Радвам се, че след една година и половина в парламента сте схванали, че когато има еднакви предложения от страна на опозицията и на управляващите, се подкрепят и едните, и другите. Такава е елементарната логика.
А фактът дали съм участвала в заседанието на комисията, няма никакво отношение, защото аз съм народен представител, направила съм предложения по всички текстове. Естествено, че съм прочела и стенограмата от заседанието на Социалната комисия и имам пълното право да се изкажа по всички текстове, по които преценя. Ако не знаете, да ви информирам, че в момента парламентът работи в един твърде напрегнат график – всеки ден има заседания на Правната комисия, които продължават до късно. Няма как да се раздвоя, за да присъствам едновременно на две заседания, което в крайна сметка не ми пречи да участвам и в този дебат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Други изказвания?
Господин Адемов, заповядайте.
Хасан Адемов (ДПС): Господин председател, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! За да разсеем съмненията, че този текст трудно може да бъде приложен в практиката, трябва да се върнем малко назад във времето и да кажем, че той беше въведен в нашето законодателство с надеждата в осигурителната система да постъпват регулярно осигурителни вноски, тоест ритмичността при постъпването на осигурителни вноски в Националната агенция за приходите, респективно в Националния осигурителен институт да не пострада по никакъв начин и оттам – да не пострадат правата на осигурените български граждани. Такава беше идеята начислените, но неизплатени или неначислени възнаграждения да влезе като текст в българското законодателство. Понеже администрирането на текста е изключително трудно, e похвално, че и едните, и другите сега предлагат текстът да отпадне. Мисля, че това е в интерес на осигурените български граждани, така че няма смисъл повече да спорим защо отпадат тези текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 2, както е по доклад.
Хасан Адемов (ДПС, от място): Има предложени няколко параграфа?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Ние коментираме и гласуваме само § 2. Няма как да стане, съжалявам.
Гласуваме.
Гласували 112 народни представители: за 100, против 3, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 3, което комисията подкрепя.
Гласували 106 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 4 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов и Вяра Петрова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 4 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 4 от законопроекта да бъде отхвърлен.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 5 има предложения от народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов и Вяра Петрова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 5 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 5.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 6 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов и Вяра Петрова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 6 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 6.
Гласували 102 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 7 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов и Вяра Петрова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова - § 7 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 4 със следната редакция:
„§ 4. В чл. 9, ал. 1, т. 2 навсякъде думите „чл. 4, ал. 1, т. 5” се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 101 народни представители: за 32, против 65, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 7, който става § 4, както е по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 76, против 9, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 8 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов и Вяра Петрова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
„Алинея 3 се изменя така:
„(3) Внасянето на осигурителни вноски по ал. 1 и 2 може да се извърши:
1. по банков път;
2. чрез ежемесечни удръжки от отпуснатата пенсия, определени в план за разсрочено плащане, утвърден от длъжностното лице в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване. Периодите за разсрочено плащане са:
а) до пет години – ако недостигащият осигурителен стаж е до три години;
б) до осем години – ако недостигащият осигурителен стаж е от 3 до 5 години.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8, който става § 5 със следната редакция:
„§ 5. Създава се чл. 9а:
„Зачитане на осигурителен стаж със заплащане
на осигурителни вноски от лицата
Чл. 9а. (1) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.
(2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските.
(3) Внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път.
(4) За придобит осигурителен стаж по реда на ал. 2 правото на пенсия възниква от датата на внасянето на осигурителните вноски.
(5) Когато са внесени осигурителни вноски по ал. 1 за периоди на обучение, по-малки от пет години, лицето има право да внесе осигурителни вноски по ал. 2 за разликата до пет години.
(6) Осигурителните вноски по ал. 1 и 2 са изцяло за сметка на лицата и са в размера, определен за фонд „Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето на вноските.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Заповядайте.
Александър Радославов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Приветствам възможността, която се предлага – за зачитане на осигурителния стаж чрез заплащане на осигурителните вноски за времето на обучение, което фактически ще подпомогне хората, които са имали желанието да получат по-висока квалификация.
Мисля си, че в днешното време, когато има и доста безработни хора, би трябвало да се приеме предложението за разсроченото заплащане.
Доколкото имам информация, вноската се повишава значително. Примерно, за лицата, родени преди 1960 г., от 806 лв. 40 ст. се увеличава на 897 лв., а за лицата, родени след 1959 г., от 554 на 897 лв. Това е сериозно увеличение и е един вид репресия. Хем даваме възможност на тези хора да им се зачита трудовия стаж, хем им поставяме много трудни за изпълнение условия. Не виждам защо да не се приеме предложението за разсрочено плащане, което се предлага и е разумно според мен?! Говорим за до 5 години, ако недостигащият осигурителен стаж е до 3 години, и до 8 години, ако недостигащият стаж е от 3 до 5 години.
Апелирам към колегите, след като всички имаме желание да приемем текста и тази възможност, да дадем реална възможност и да облекчим хората, които биха се възползвали.
Подкрепям предложението и моля колегите и те да го подкрепят, защото, в края на краищата, го правим в интерес на българските граждани в тежък период на финансова и икономическа криза. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, колеги! Мисля, че разбирате основното, което каза господин Радославов. Става въпрос за откупуването на недостигащия осигурителен стаж на хората, които искат да се пенсионират. Всички ние сме наясно, че от 1 януари 2011 г. отпада омразната „точкова система”. Започва да действа друг принцип, създаващ друг вид нагласа за пенсионирането, който също смятаме, че е правомерен – да се получава от осигурителната система това, което всеки един от нас е заработил или е внесъл в нея. Това е добре.
Досега обаче в Кодекса за социално осигуряване осигурителен стаж можеше да се купува в период, определен в закона, но тези вноски се даваха разсрочено.
Какво ни притеснява? В момента е поставено като изискване № 1 осигурителният принос да се плаща изведнъж, веднага, от 1 януари 2011 г., което ще затрудни много хора. Разбира се, тези хора ще се насочат към осигурителната система и ще искат да си купят този осигурителен стаж.
На второ място, забележете, за родените до 1980 г. откупуването на всяка година трудов стаж се увеличава с близо 90 лв., а за родените след това стойността на всяка година трудов стаж се увеличава с близо 300 лв. – казвам съвсем приблизително сумите, няма да влизам в конкретните разчети.
Нали си даваме сметка, че в момента, в който въпреки забраната да се използва думата „замразяване”, тя е наложена, в момента има инфлация, в максимална степен са ограничени средствата на Националния план за действия по заетостта – с близо 100 млн. лв., и там няма възможности за включване на хората, особено в предпенсионна възраст, всичко това ще създаде затруднения. Откъде някой ще извади накуп няколко хиляди лева, за да си откупи трудов стаж?! Сами разбирате, че на този етап действително това е рестриктивна мярка.
Уважаеми колеги, настоятелно ви моля: нека да остане текстът за годините, но нека да бъде приета предложената от нас възможност за разсрочено откупуване на трудов стаж. Нека не поставяме хората в позиция, в която действително да не могат да се впишат в системата, дори да имат желание.
И нещо друго. С този текст, образно казано, фактически наказваме хората, които са имали нахалството – извинявам се за израза – да се образоват, да получат висше или полувисше образование, да работят и върху по-високите си заплати да внасят по-високи вноски, а сега ние даваме на тези хора параметри, с които ограничаваме техните права в този период.
Моля да преосмислите това решение и да подкрепите нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, д-р Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви.
Господин председател, господин министър, колеги! Това е текстът, който заслужава да бъде прочетен много внимателно и да бъде осъзнат!
За какво точно става въпрос? Става въпрос за зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски.
Такъв текст съществуваше досега в нашето законодателство, но имаше възможност за разсрочено плащане на дължимите осигурителни вноски за съответния период. Текстът даваше възможност на хората, имащи навършена възраст, но с недостигащ 5 години осигурителен стаж, в рамките на разсрочването в зависимост от това дали недостигащият стаж е до 3 или от 3 до 5 години, във времето да могат да разсрочват плащането на осигурителните вноски.
Какво ни се предлага сега?! Предлага се завършилите висше или полувисше образование също да могат да заплащат, да си откупят недостигащия им осигурителен стаж, но трябва да платят еднократно – да извадят еднократно между 4500-5000 лв., за да могат да разчитат на осигурителни права впоследствие. Какво означава това?!
Това означава следното: хората с висше образование, особено училите в продължение на 6 години, да не могат да изпълнят условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. При положение, че в предложения проект нараства изискването за осигурителен стаж с по 4 месеца от 1 януари 2012 г., излиза така, че завършилите висше образование няма да могат да се пенсионират при условията на новия закон. Това ще им даде възможност по този текст да си откупят недостигащия им стаж в рамките на 5 години, както е записано в този закон. Такава възможност се дава и на останалите български граждани, на които не им достига 5 години осигурителен стаж.
Уважаеми колеги, социалното законодателство, осигурителното законодателство не търпи асиметрия. Запомнете това! Защото, при положение че има дарен стаж – времето, през което българските граждани са били в редовете на Българската народна армия се зачита за дарен стаж, майчинство и т.н., да не изреждам всички случаи, в които има дарен стаж, образованието, при това висшето образование, да караме хората да си плащат, и то кеш наведнъж, според мен не е най-добрият подход.
Затова ви моля да подкрепите предложението на Емилия Масларова и група народни представители, защото това предложение дава възможност за разсрочване на сумите, които се дължат. В противен случай какво казваме? В комисията ни беше обяснено, че срещу осигурителните права трябва да стоят осигурителни вноски. Уважаеми колеги, този текст също дава възможност за внасяне на осигурителни вноски. Внасяш този месец осигурителната вноска, удържат ти я от размера на пенсията и всичко е наред. Защо трябва предварително да внесеш осигурителните вноски в този случай, за да чакаш след това да получиш тези пари под формата на пенсии?
Затова още веднъж ви призовавам да помислите много внимателно върху това предложение и да подкрепите възможността за разсрочено плащане при откупуване на осигурителен стаж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Има ли реплики?
За първа реплика – Стефан Господинов.
Стефан Господинов (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, господин министър, господин Адемов! И към момента висшите кадри, които са завършили образованието си, нямат възможност да изплащат разсрочено тези осигурителни вноски. Какво имам против? От 1 януари 2011 г. пенсиите ще се отпускат при определена възраст и осигурителен стаж, поради това не е целесъобразно недостигащият осигурителен стаж да се заплаща чрез ежемесечни удръжки от отпуснатата пенсия. От друга страна, НОИ не е кредитна институция, поради което не може да дава възможност за безлихвеното плащане за недостигащ осигурителен стаж. Това поставя в неравностойно положение и лицата, които са завършили висше и полувисше образование, за които няма възможност да се закупува осигурителен стаж чрез разсрочено плащане.
Възможността за закупуване на осигурителен стаж чрез разсрочено плащане, не отговаря на основните принципи за усъвършенстване на пенсионния модел и КСО, тъй като дава възможност лицата, които работят в сивата икономика, да разчетат, че при навършване на възрастта по чл. 68, ще могат да закупят разсрочено недостигащия стаж, примерно от пет години.
Отново обръщам внимание, че всички лица, които имат най-малко 15 години осигурителен стаж, ще могат да се пенсионират при навършване на пенсионна възраст от 65 години. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Господинов! Това, което казахте, е написано в становището на Националния осигурителен институт. Вие дори не можахте да го прочетете като хората. Но това е по-малкият проблем. Уважаеми колега, хората, които са завършили висше образование, са цвета на нацията. При положение че караме тези хора да се пенсионират на 65 години при 15 години осигурителен стаж, както Вие предложихте в края на Вашата реплика, това е пълен абсурд. Това са хора, които са дали на обществото. За това, че са благоволили да се квалифицират, да се обучават в продължение на пет или шест години, ние сега ги караме еднократно да извадят от джоба си пари, да ги платят и след това да чакат да получат необходимия размер на пенсиите.
Така че помислете още веднъж кого наказваме – наказваме тези, които са работили продължително време за своята квалификация или тези, за които Вие говорите, които са работили за сивата икономика. Тези, които са работили за сивата икономика, поначало нямат шанс и никой не трябва да ги подкрепя. Такова нещо няма като предложение в настоящия проект. Още веднъж ви моля да направите всичко възможно да подкрепите предложението на колегите, за да остане възможността за разсрочено плащане за тези, които са различни от хората, които имат поне висше образование.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за изказване, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Всъщност текстът, който искам да подкрепя, на колегата Масларова и група народни представители от нашата коалиция, касае не само тези, които имат висше образование и не им достига трудовия стаж до пет години, касае и много голяма друга група, на която не й достигат до пет години стаж. В условията, в които живеем в последните двадесетина години, тази група по една или друга причина не е съвсем виновна за това, че няма официален трудов стаж, върху който да се начисляват осигуровките. И ние с тези промени всъщност наказваме една немалка част от българските граждани.
Би било справедливо това да бъде така, ако въвежданите правила и норми касаят периода след 2000 г., когато се създават тези възможности, всъщност от този тип осигурителна реформа. Но ние връщаме колелото назад във време, когато тези хора въобще не са си и помисляли, че ще имат такава ситуация. И, забележете, учещите преди 20-30 години, когато, ако имаше такава система, щяха да внасят, на база осигурителен доход, стотина лева, днес ще трябва да плащат на куп около 4-5 хиляди лв. за тези четири или пет години. Това, според мен, не е коректно спрямо тези граждани, но не е коректно и спрямо тези, които имат тази възможност. А спрямо тези, които нямат тази възможност, ние просто ги изхвърляме от системата и казваме: независимо, че вие в продължение на 30 години сте внасяли осигуровки, вие няма до живот да получите пенсия, защото никога няма да добиете този стаж.
Съгласете се, попитайте по някоя от обявите, които ги има всеки ден в различните медии, направете се към 55-60 годишен и вижте колко свободни работни места ще има за вас. Практически обричаме тези хора, които нямат накуп 4-5 хиляди лв., на невъзможност да влязат въобще в осигурителната система и да получат част от това, което те са дали със своите осигуровки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли реплики?
Заповядайте, господин Великов.
Тодор Великов (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Георгиев, моята реплика към Вас е отправена във връзка с това, че тук постоянно се говори, че с това предложение, което е направено, ние наказваме висшистите. Напротив, това не е наказание. Това е привилегия, защото в настоящия момент те ще платят еднократно върху минималната работна заплата в момента и ще си купят нещо, което ще ползват след 40 години. Нали сами разбирате, че този факт, така направен в момента, е привилегия на тези, които осигуряваме, даваме им възможност те да платят еднократно, за да ползват правата си след време, когато стане въпрос за тяхното желание за пенсиониране. Така че постоянно да се говори, че ние наказваме висшистите, просто не е вярно. Защото ние не ги наказваме, а в момента им даваме привилегии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, господин председател.
Колега Великов, Вие видимо не сте запознат с тази материя, защото тук не идва реч сега някой да плаща осигурителни вноски, учейки, и да ползва тези права след 40 години. Тук идва реч за тези, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж, да ги платят сега за времето, когато са учили – може би преди 40 години. За това става въпрос.
Дали е наказание или не, аз не съм използвал думата „наказание” в моето изказване. Казах, че това е изключително несправедливо не само спрямо тези, които са учили висше образование, но и спрямо много други хора, на които не им достига 5 години осигурителен стаж. Всъщност системата е прибрала техните пари, но няма да им ги даде никога под формата на пенсии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги! Това е един от важните текстове в предложения от управляващите проект. Един от важните текстове, защото издава философията на промените в Кодекса за социално осигуряване, философията на пенсионната реформа. Това е един от текстовете, които показват каква е тази философия.
Аз ще ви обясня защо ние не приемаме нито този ЗИД, нито философията на управляващите за промени в пенсионната система. Тук нещата са сведени до обикновено счетоводство. Съвсем откровен беше репликиращият Господинов, като прочете становището на Националния осигурителен институт, като каза, че НОИ не бил кредитна институция.
Уважаеми дами и господа, в случая става дума за една социална система, по отношение на която чисто счетоводните и икономическите сметки не могат да важат. Да, ясно ми е вашето разбиране за ликвидиране, според вас, на основния проблем, именно на дефицита в държавното обществено осигуряване: да става по един чисто счетоводен начин – увеличаваме приходите, намаляваме разходите. Само че когато става дума за откупуване на осигурителни вноски, става дума за пари на българските граждани. Обикновено, тъй като тук не става дума само за хора с висше и полувисше образование, в най-общия случай това са хора в предпенсионна възраст; хора, които не могат да се пенсионират; хора, които не могат да използват никоя от програмите в помощ на хората в предпенсионна възраст, защото вие гласувахте един бюджет, със 100 милиона по-малък – на Социалното министерство в тази сфера. Това са най-ощетените български граждани, хората в най-трудна ситуация, които не работят, които няма кой да ги вземе на работа, които няма откъде да компенсират недостигащия им трудов стаж.
И ние решаваме проблема на управляващите с дефицита в държавното обществено осигуряване, като караме тези хора накуп да внесат едни пари, които в общия случай са непосилни за тях. Пари в рамките на 4-5 хил. лв., от обикновен български гражданин, който най-често е безработен, който не може да си намери работа, който не може да се пенсионира, е непосилна задача.
Да, по-добре е държавното обществено осигуряване да получи едни пари накуп, отколкото да ги получава на вноски. Но нали разбирате, че това е за сметка на българските граждани, на хората в трудна ситуация?
Какво се случва? Тези от тях, които няма да могат да съберат парите накуп, просто няма да се пенсионират, което означава, че НОИ, държавното обществено осигуряване си решава и един друг проблем – проблемът с намаляване на разходите, защото ще плаща по-малко пенсии.
Разбирате ли сега защо нито един социално мислещ човек не може да подкрепи това предложение; защо ние не подкрепяме тази идея за пенсионна реформа? Защото тя прехвърля тежестта на кризата, тежестта на това, че управляващите не могат да се справят със ситуацията, върху обикновените хора, наказва ги финансово, наказва ги по начин, който наистина застрашава техния живот и живота на техните семейства. Какво прави един човек в предпенсионна възраст, който няма доходи и който не може да се пенсионира? Какво прави? Тук се вади аргументът на НОИ, че, видите ли, ДОО и НОИ не били кредитни институции.
Аз го казах и на господин социалния министър – не може да се позволи подход на счетоводител по отношение на пенсионната реформа, защото това е социалният министър, защото тези, които се изказват от управляващите, са хора, които са членове на Комисията по труда и социалната политика. Е, поне от вас се очаква да мислите социално, да мислите за хората, които са в трудна ситуация!
Но не, тук виждаме безцеремонния подход на управляващите, който казва: „Ние трябва да си пълним хазната, трябва да си пълним бюджета на държавното обществено осигуряване; на нас не ни пука колко от тези хора наистина ще се пенсионират и какво ще им струва откупуването на осигурителния стаж”.
Аз се надявам тези, които слушат дебата, които не са от ГЕРБ и които не мислят по този начин, да подкрепят нашето предложение, защото то е важно за хората и защото ще им даде шанс наистина да се пенсионират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Заповядайте, госпожо Спасова.
Емануела Спасова (ГЕРБ): Уважаеми господин председателю, колеги! Уважаема госпожо Манолова, първо, нека да направим уточнение, защото всички, които се изказахте по темата, казвате „закупуване 5 години”. Текстът е, че има право за закупуване до 5 години.
Нали трябва да сме наясно, че някой може да закупи една година, някой – 2, някой – 6 или 7 месеца? Значи не всички ще имат нужда накрая, когато дойде моментът за пенсиониране, да си закупуват 5 години.
Второ, нека да отчетем, че няма държава в Европа, където да е позволено закупуването на този стаж. Това е изключение в България, направено през 2006 г. В момента също го запазваме, защото знаем, че хората имат нужда от това. Така че нека да не спекулираме с темата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика?
Заповядайте, господин Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, колеги, госпожо Манолова! Не знам дали сте забелязали, в § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, в ал. 7 е записано, че този режим важи до 31 декември 2015 г. Точно тогава започва увеличението на стажа, всъщност тогава набира скорост увеличението на стажа и хората, на които няма да им достигат тези 5 години, ще бъдат повече. Какво правим след 2015 г. е моят въпрос към вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Трета реплика? Няма.
Дуплика?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо Спасова, за съжаление, с увеличаването на безработицата, и най-вече сред хората в предпенсионна възраст, през последната една година и половина, в която управлявате вие, проблемът с недостигащия стаж от месеци и от една и две години расте в прогресивна скала; още повече, с орязването на парите за социалните програми, които даваха възможност на хората в предпенсионна възраст да получат чрез тези социални програми недостигащия им осигурителен стаж.
Така че вие ги удряте от няколко места. Първо, расте безработицата и тя е най-висока сред тези хора. Второ, вече няма социални програми, които да им помогнат да си осигурят необходимия осигурителен стаж за пенсиониране. Трето, започвате увеличението на стажа. Четвърто, ги карате накуп да внесат всички недостигащи им осигурителни вноски за недостигащия осигурителен стаж. Тоест вие удряте тези хора от четири страни и в същото време им казвате, че те трябва да са доволни, че не сте ги ударили и от пета страна – изобщо да сте им забранили възможността да си откупуват осигурителен стаж.
Може би това като разсъждение отива на господин Дянков, може би отива на някой от Бюджетната комисия, но това според мен е абсурдно да е логиката на хора, които участват в Комисията по труда и социалната политика. От вас се очаква да имате някаква мисъл към хората, които няма да могат да преживяват, защото няма де се пенсионират. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Ами, това е, което говорим от месеци! Това е, което накара социалния министър да си изтегли първия вариант на кодекса, първият вариант на пенсионната система, защото тогава драмата на хората за това, че няма да могат да се пенсионират, беше огромна.
Сега ние се опитваме да смекчим удара, всъщност четворния удар, който вие им нанасяте. Ето, това е философията! Затова става дума!
А що се касае до въпроса на господин Адемов – аз не изключвам, че вие в този кодекс, и в така наречената пенсионна реформа, сте приготвили на хората още много изненади, които, за съжаление, са неприятни и които може би осигуряват повече приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване, обаче това няма как да е самоцел. Пенсионната система не е счетоводна и икономическа система, тя е и една социална система. И промените в нея трябва да се правят с грижа за хората, а не само с грижа за фиска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Други изказвания?
От страна на НОИ желаете ли изказване? Не.
Добре, няма други изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 22, против 60, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
За прегласуване – заповядайте, господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Уважаеми дами и господа народни представители, много ви моля да се вразумите! Всички ние сме народни представители и представляваме хората. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Ако при вас дойде човек... (Силен шум.) Не, изслушайте ме много внимателно! ...Който е мъж на 63 години и не му достига осигурителния стаж – този човек, първо, няма работа, за да си натрупа осигурителния стаж, който се увеличава с времето. Де факто ние сега казваме на този човек: „Да, ти можеш да си купиш осигурителния стаж наведнъж”, но този човек не работи, той няма доходи. Защо да не остане сегашният начин на разсрочено плащане? (Провиквания от ГЕРБ).
Какво толкова ви пречи? На този човек ще кажете: „Да, ти ще чакаш 65 години или ще чакаш 67 години”, както вие предлагате после. Защо е необходимо това нещо? Нека този човек да има възможност чрез разсрочено плащане да се пенсионира. Той ще се пенсионира на 65 години или на 67 години, но ще получи по-малка пенсия. Не това трябва да бъде вашата цел. Вашата цел като народни представители е да помагате на хората, а не да предлагате неща въпреки хората. Благодаря ви.
Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 21, против 59, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 8, който става § 5, както е по доклада.
Гласували 90 народни представители: за 74, против 15, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Параграфи 9 и 10 са по вносител, подкрепени са от комисията, и стават съответно параграфи 6 и 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителите за параграфи 9 и 10, които съответно стават параграфи 6 и 7 – предложения, които комисията подкрепя.
Гласували 91 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 11 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова – думите „за срок 6 години” да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Госпожо Масларова, заповядайте.
Емилия Масларова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Конкурсното начало – да. Това е нещо, което в съвременното общество и при съвременните изисквания е наложително, тъй като във всяка една област трябва да има хора с висок интелектуален и професионален капацитет в съответната област. Но защо мандатност? И защо мандатност на регионалните структури, на управляващите на регионалните структури на Националния осигурителен институт?
Имат ли мандатност регионалните шефове на Националната здравноосигурителна каса? Имат ли мандатност шефовете на Националната агенция по приходите? Обяснете ми защо.
В дебата в комисията министърът казва: „Мандатност – 6 години, защото управителят на НОИ се избира от парламента за 4 г.”, така че да имало застъпване някакво и т.н.
Колеги, това, според, мен е доста лековато поднесен аргумент. Така както е предложен текстът, искам да ви кажа какво ще се случи, и какво всъщност правите – два месеца, след като се приеме законът, тоест влезе в сила от 1 януари 2011 г., управителят на НОИ, съгласувано с Политическа партия ГЕРБ може да подмени всички регионални управители на регионалните структури на Националния осигурителен институт, които са назначени до 31.12.2009 г. Никак не ми се иска да вярвам, че това ще е така. Никак не ми се иска да вярвам, че някой ще мисли, че в Националния осигурителен институт ще може толкова драстично политически да се меси.
Аз ще ви дам един пример – управителят на НОИ, господин Христосков беше управител по времето на Иван Костов, беше управител по времето на Симеон Сакскобургготски, беше управител по времето на Сергей Станишев. Екипите, които работеха, са онези екипи, които бяха тогава, защото сме разчитали на експертността, разчитали сме на професионализма, разчитали сме на авторитета, който има тази институция.
Какво правите с това, колеги? С това вие просто правите един политически ход, който искате да го завоалирате зад някаква мандатност или конкурс. Конкурсът, пак казвам, ние го приемаме.
Аз категорично не приемам тази мандатност и моля много добре да се замислят всички върху този текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики няма.
Госпожо Митрева, заповядайте за изказване.
ХРИСТИНА МИТРЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Съвсем отговорно искам да заявя пред всички народни представители, че това, че ще се проведат конкурси за директори на териториалните поделения на Националния осигурителен институт, не означава, че тези хора ще бъдат подменени. Конкурсите са необходими, защото аз и сега знам, че в системата има и по-подготвени хора, а освен това има и външни хора, които също могат да се окажат подготвени. В системата наистина трябва да се въведе конкурсното начало, така както е било и преди това, но все пак трябва да има мандатност, защото има хора, които смятат, че като са директори на териториалните поделения, са несменяеми. Това пречи вече и на добрата им организация, на усъвършенстването им, защото се считат за незаменяеми.
Аз самата никога не съм се поддавала на политически назначения и няма да се поддам, защото конкурсите ще бъдат обявени открито, те ще се провеждат с комисии. Казала съм, че на тези конкурси могат да присъстват и от синдикатите, и от работодателите, тъй като те са и в нашия Надзорен съвет, както и областни управители, така че да се види – подготвените хора, независимо дали са териториалните директори на НОИ или са външни, или са хора в структурите на НОИ, ако някои от тях се окажат по-подготвени, те ще бъдат директори на териториалните поделения.
Националният осигурителен институт не е затворена система. Той трябва да се отвори и за външни хора, ако те се окажат достатъчно подготвени, както и да се даде възможност на служители на НОИ да израстват в кариерата. Това е целта да се въведе конкурсното начало. А това, че на всеки шест години – който е добре подготвен и добре си върши работата, това не означава, че след шест години може да бъде сменен, ако се докаже, че е най-подготвеният и най-добрият експерт, отговарящ на изискванията за заемане на тази длъжност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
За изказване – господин Адемов, заповядайте.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, колеги! Това е текст, който съдържа два компонента. Единият компонент е този, който налага конкурсното начало. Нито един в тази пленарна зала очевидно не се обявява против конкурсното начало. Конкурсът е начин за проверка на познанията на кандидатите. Той е начин, по който могат да бъдат избрани най-подготвените кандидати.
Практиката обаче показва, че конкурсът е начин за налагане на партийни кандидати и точно в тази посока е притеснението на опозицията. Още повече че се предлага мандат, различен от мандата на управителя и подуправителя на Националния осигурителен институт с две години.
Уважаеми колеги, позволете ми да познавам тази система по ред причини. С квалификацията, която притежавам в тази сфера, не бих се явил на конкурс за регионален директор, защото това е изключително отговорна дейност, която подлежи на ежедневен контрол от българските граждани, която задължава изключително много всички, които искат да заемат и заемат тази длъжност.
Откъде идват нашите притеснения? Идват от практиката на това правителство. Само за ден един от вашите министри уволни 28 регионални директори. Надявам се това да не се повтори, макар и под формата на конкурси.
В рамките на парламентарния контрол, в рамките на трипартитното управление на Националния осигурителен институт ще се опитаме да контролираме тази дейност, защото, пак повтарям, това е изключително отговорна дейност. Политическа кандидатура няма да свърши работа на този пост. Запомнете това, уважаеми дами и господа народни представители!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Заповядайте, госпожо Георгиева.
Цвета Георгиева (Атака): Смайващо е как в няколко поредни изказвания тук всичко е само противоречия. От една страна, прекрасно е да има конкурсно начало, но когато то трябва да се доказва отново и отново, значи не е прекрасно. В крайна сметка какво е? Прекрасно ли е да имаме конкурси и всеки път чрез конкурс, а не по друг начин, човекът да доказва отново и отново, че е на мястото си и че по този начин няма да има политически назначения? Или назначава се един човек, както твърдите Вие, значи конкурсът ще е политически и той ще си стои цял живот така.
Въпросът е в следното: или признаваме, че конкурсното начало може да се възпроизвежда отново и отново и да се доказва, или какво говорим тук? Както каза министър Трайчо Трайков преди време: „Няма угодия. Когато има конкурси, защо има конкурси?”.
До онзи ден тук чувахме, че нямало приемственост между институциите. Сега с този 6-годишен срок ние залагаме именно приемственост и това пак не е хубаво. Ако трябва всичко само да се отрича, аз знам, че има кой да отрича до припадък. Въпросът е да се говорят нещата такива, каквито са, а не вътре в едно изказване вие да си противоречите на всяка стъпка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Правя реплика към господин Адемов, понеже се съмнява в прозрачността на процедурите. Тогава, господин Адемов, как си обяснявате факта, че този конкурс няма да важи за всички директори? Той ще важи единствено за тези директори, които са назначени до 31 декември 2009 г., а за тези, които са назначени след това, няма да има конкурс. Вие как си обяснявате това нещо? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Трета реплика? Няма.
Господин Адемов, заповядайте за дуплика.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Отзад напред – господин Стойнев, това, което казвате, е в следващите текстове на законопроекта.
Госпожо Георгиева, не виждам никакво противоречие в това, защото като всички останали колеги държа на конкурсното начало. Това няма нищо общо с мандатността, още повече с мандатността, която е различна от мандата на управителя и подуправителя. Това са изборни длъжности. Това са длъжности, които се явяват на конкурс, разбирайте, на избори. Все едно председателят на парламента да бъде избран за четири години, а народните представители – за шест примерно, за да има приемственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги! От всичко казано от управляващите дотук и от това, което четем в тяхното предложение, произтичат две новини.
Първо, че управляващите от ГЕРБ уважават мандатността. Бяхме останали с друго впечатление, след като със закон прекратихте мандатите на всички регулативни и контролни органи в държавата, след като по един скандален начин вчера, с отхвърлянето на президентското вето, препотвърдихте намерението си да прекратите мандатите на една независима институция и с това да нарушите и Конституцията, и общностното право, и декларациите тук, които бяха цитирани вчера от страна на ГЕРБ. Оказа се, че всичко, което сте правили дотук, ние не сме разбрали добре, а вие сте прекратили мандатите на всички мандатни органи, защото много уважавате мандатите.
И втората новина е, че ГЕРБ правели конкурсите безпристрастно. Как се правят конкурси от една година в държавата го знае всеки български гражданин, който живее в България. Що значи то конкурс, направен от политическа партия ГЕРБ или от нейни представители в управлението, е все едно начинът, по който дяволът чете Евангелието. Това са резултатите от вашите конкурси и най-яркият пример е Калина Илиева, която се оказа, че е най-подготвеното лице, представете си, да оглави Фонд „Земеделие”. Ето едно нарицателно за това как ГЕРБ прави конкурси.
Всъщност има и трета новина - че шефът на Националния осигурителен институт била безпристрастна и неполитическо лице. Госпожо Митрева, като сте безпристрастен експерт, неводен от политически пристрастия, защо бяхте основният политически говорител на пенсионната реформа на ГЕРБ? Вие говорихте повече от самия министър - да обяснявате политиката на това правителство в този сектор. Вие се ангажирахте максимално с политиките на правителството в тази сфера. Би следвало като висш чиновник да изпълнявате закона, а не да се занимавате с политика. Ако някой в тази зала вярва, че Вие не се занимавате с политика, то няма такъв! Вие го доказахте на всички български граждани. Как да Ви вярваме на изявлението, че ще правите безпристрастно тези конкурси?!
Ние тук можем да си говорим много кой на кого вярва, но трябва да прочетем какво пише в закона. В следващите текстове, както справедливо отбеляза д-р Адемов, пише за кого важат тези конкурси. Изключително любопитен текст, който показва начина на мислене на управляващите, който показва колко те ще бъдат безпристрастни. „На конкурс ще подлежат всички, които са назначени до 31 декември 2009 г.” Има ли такъв текст, писан някога в някой закон?! Тук има народни представители с повече парламентарен опит от мен. Има ли такова чудо, написано в закон - а именно, че се прекратяват мандатите на назначените до една дата и те отиват на конкурс, а на всички останали не се прекратяват?! За справка - всички останали са минали през конкурсна процедура, проведена от ГЕРБ. Вече обясних как се правят вашите конкурсни процедури.
Защо решихте, че тези до края на 2009 г., част от които са назначени с конкурс, са минали по недобър конкурс, а вашите конкурси, които всички знаем как ги правите, са по-добрите?! Това е правен нонсенс! Няма такава правна норма, която да уволнява половината от директорите с оглед на това до коя дата са назначени. Естествено, датата има значение, тъй като тези от 1 януари 2010 г. са назначавани чрез конкурси, проведени от ГЕРБ. Всички останали ще бъдат уволнени и ще имат утешителната награда да се явят на конкурс, организиран безпристрастно от управляващите от Политическа партия ГЕРБ. Ето, за това става дума в този текст!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
За първа реплика има думата господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Точно примерът с Калина Илиева показва, че тук сме прави в това отношение. Такива конкурси трябва да се провеждат точно така! (Шум и реплики в КБ.) Това беше нещото, което от „Атака” казахме на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, когато още в началото на управлението отидохме при него, за да му обясним, ако не му беше известно - че всички, които бяха в това министерство до този момент, ако не всички, то поне 90 или 95%, бяха за уволнение, бяха за махане. Явно той не ни послуша и това му е грешката. Защото Калина Илиева е точно от тези кадри на БСП, на ДПС (смях и оживление в КБ), които са назначени преди това. Тя е заварена от министър Найденов. Точно тогава е трябвало да бъде въведено това положение, да бъдат направени конкурсите. Ако беше направен този конкурс, сигурно щеше да се наложи пак да си представи дипломата, за да се види, че няма диплома или дипломата е фалшива.
Колеги, всъщност целият този скандал (от който вие се опитвате, включително и другата опозиция, тъй наречена синя или дясна опозиция – СДС изброиха 19 скандала, та това бил един от 19 те скандала), лежи точно на болната глава. А болната глава е вашата! Нашето правило, което сега ще гласуваме, много точно сочи какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. Ако Мая Манолова – отговорете ми в реплика – отрече, че Калина Илиева е назначена тогава (дипломата е представена по времето на тройното управление, по време на управлението на вашия министър на земеделието - единия или другия), нека излезе да ме опровергае! Тя е ваш кадър!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Госпожо Манолова, заповядайте за дуплика.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, новините в тази зала продължават да валят. Току-що разбрахме, че за назначението на Калина Илиева за конкурса, проведен от министър Найденов, бил отговорен Сергей Станишев.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Тя е ваш кадър!
Мая Манолова: Поемете отговорност поне за кадрите, които минават през вашите конкурси. Наистина случаят с нея е нарицателен за това как се прави конкурс по ГЕРБ-аджийски.
Господин Шопов, разбирам Вашето огорчение, че вашите кадрови предложения явно не срещат одобрение сред министрите на ГЕРБ, което може би е за добро.
За специалното отношение на министър Найденов – вие сте го предупредили, ние го предупредихме, но явно някой му е направил това предложение за госпожа Илиева. Може би този някой, който му е направил това предложение по начин, по който той не е могъл да откаже, трябва да си понесе съответната отговорност.
Целият този случай го транспонираме в този дебат по една-единствена причина – да обясним на хората какви конкурси за шефове на регионалните структури на НОИ смята да направи ГЕРБ, колко ще бъдат обективни тези конкурси и кои кадри в крайна сметка ще ги заемат. Може би тук трябва да се разпишат някакви текстове за проверка на дипломите, които се представят. Може би е необходима процедура, през която тези хора да минават – някакво сито. И без това добре е развита полицейската част в това управление. Да се включи тук и Школата на МВР в Симеоново, та в крайна сметка поне тези издънки да не се разпрострат и на регионално ниво. Никой не ви вярва в безпристрастността на конкурсите. Никой, госпожо Митрева!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата иска госпожа Христина Митрева, управител на НОИ. Заповядайте.
ХРИСТИНА МИТРЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Мисля, че този въпрос изключително много се поляризира. Ще кажа, че и до момента са провеждани конкурси и че те винаги са били обективни, че има критерии, официално обявени – кои са хората и по какви критерии се избират те, какви са изискванията за заемане на длъжността. Пак казвам, че това са открити конкурси с писмен и устен изпит, за да има нещо черно на бяло, има комисия, има участници от работодатели и синдикати, поканват се винаги и външни хора, които искат да присъстват. Така че конкурсите не са политически, а открити, госпожо Манолова.
Освен това аз не съм политическо лице. Това, че съм избрана и издигната от партия ГЕРБ – вие гласувахте с пълно мнозинство за мен, защото ме познавахте като експерт. Аз продължавам да работя като експерт, но изпълнявам политиката на партията, която управлява. Така че аз съм човек, който продължава да бъде експерт, независимо, че съм управител на Националния осигурителен институт. Аз изпълнявам тези политики.
И трето, може би вие се страхувате за ваши хора, които са директори, но ако те се представят добре – назовете ми ги – те ще си останат. Няма от какво да се страхувате.
Емилия Масларова (КБ, от място): Не говорим за наши и ваши.
ХРИСТИНА МИТРЕВА: Защо тогава повдигате въпроса за смени? Ако те са достатъчно добри, те ще си защитят знанията. Това са открити конкурси. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да вземат отношение в дебата? Няма.
Дискусията е закрита. Преминаваме към режим на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 25, против 60, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 11, който става § 8 по доклада на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 70, против 18, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Господин Петърнейчев, заповядайте.
Георги Петърнейчев (КБ): Госпожо председател, искам прегласуване на този важен текст от закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 8, който става § 9.
Гласували 90 народни представители: за 70, против 20, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Има предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова за § 12 – т. 3 и 4 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Стойнев, че сте на мястото, след това госпожа Масларова.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми господа народни представители! Обърнете внимание на текста в § 12, т. 3: „Длъжностните лица издават разпореждане за спиране изплащането на обезщетенията за временна нетрудоспособност, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението”.
Какво е това, уважаеми колеги?! На база една хипотеза конкретен служител на НОИ може да спре изплащането на обезщетенията! Такова нещо за първи път виждам! На база хипотеза! Вие разбирате ли, ако гласуваме това нещо, какъв административен терор може да се наложи върху осигурените лица?!
Твърдо смятаме, че този текст трябва да отпадне и поради тази причина не го подкрепяме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Госпожо Масларова, заповядайте.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, господин Стойнев каза няколко неща във връзка с текста, който ни се предлага в § 12, чл. 40, т. 3, с който се създава нова ал. 4, в която на базата на едно бъдещо, предполагаемо събитие, може да се отнемат определени права.
За да не бъдем обвинявани от част от колегите, които смятам, че се изказват повече политически, отколкото професионално, искам да прочета част от стенограмата от изказването на господин Милошев в комисията по повод тази точка:
„Подобен текст беше приет миналата година във връзка с пенсиите. Тук не става въпрос за възможности, когато се провеждат проверки от НАП, от органите, контролните органи на НОИ, когато имат съмнение, че неправилно са изплащани, не са подавани данни в регистъра и т.н., когато са обжалвани актове на медицинска експертиза, да бъдат спирани изплащания на парични обезщетения до решаване на въпросите, като естествено разпореждането за спиране може да бъде обжалвано.
В момента на практика ние нямаме основание да спираме изплащането на паричните обезщетения, да кажем, когато се извършва проверка от органа на НАП или проверка от нашите органи. И докато не се изясни, много добре знаете въпроса с кухите фирми. Текстът е насочен точно към тях. Ако фирмата естествено е коректна, този текст няма да влезе в сила”.
Искам да попитам: с този текст как ограничаваме и как спираме възможността или намаляваме действията на така наречените кухи фирми?
Колеги, не знам вие самите какво разбрахте от стенограмата, от това, което ви изчетох, но искам много внимателно да се спрем. Тук има юристи. Може ли на базата, когато се каже „може да се случва еди-какво си”, преди това може да се спира и да се извършва една дейност, която е насочена към определени санкции? Няма да ги нарека, както казва господин Стойнев „административен терор”, но това е санкция срещу хора, които може да са извършили нещо, но може и да не са. Аз мисля, че юридически и правно текстът не е издържан и всъщност действително се създават едни прецеденти в правото. Не опонираме от любов към опонирането, а откъм това да изчистим текстовете и те да бъдат прецизни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Доктор Адемов иска думата за изказване.
Госпожа Митрева също иска да обясни. Може би ще стане ясно.
Доктор Адемов, заповядайте!
Изкажете се Вие и след това госпожа Митрева.
Имате думата.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми господин министър, колеги народни представители! Правя предложение т. 3 да отпадне.
Идеята на този текст според вносителите е да се въведе дисциплинираща мярка. Само че дисциплинираща мярка парекселанс представлява контрол на входа на системата при изплащането на краткосрочните обезщетения. Вижте за кои обезщетения става въпрос, уважаеми дами и господа народни представители: обезщетения за временна нетрудоспособност, трудова злополука, професионална болест, трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на дете, когато са обжалвани актовете на медицинската експертиза. Става въпрос за ситуация, в която са представени доказателства.
Кой е органът, който трябва да каже дали тези доказателства са валидни или не? Къде остава в българското законодателство презумпцията за невинност, уважаеми колеги от Националния осигурителен институт? Как е възможно такъв текст да фигурира в българското законодателство?
Разбирам, че искате да дисциплинирате системата, искате да се преборите срещу кухите фирми, но това не трябва да става за сметка на осигурените български граждани. Не е вярно това, което каза господин Милошев в рамките на комисията, когато обсъждахме този текст.
При дългосрочните обезщетения – чл. 98. Там има съвършено различен текст. Там е казано, че в случай, че медицинската комисия реши, че експертните решения на ТЕЛК и на НЕЛК са неправомерно издадени до влизане в сила на решението на НЕЛК, респективно на съда, се получава социална пенсия за старост. Така че няма нито отказ, нито отнемане на права.
Уважаеми колеги, помислете още веднъж върху този текст! Защото този текст нито дисциплинира системата, нито гарантира правата на осигурените лица в българското законодателство.
Искам да ви припомня един принцип в социалното осигуряване, който вие прекрасно знаете.
Уважаеми колеги, социалното законодателство, в осигурителното законодателство конкретно, балансът между правата и задълженията е изключително важен. Този баланс в никакъв случай не трябва да бъде нито към страната на правата, нито към страната на задълженията. Нищо, че Международната организация на труда държи повече на правата на осигурените граждани.
Затова още веднъж помислете и аз ви призовавам да оттеглите предложението за т. 3, респективно ал. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте, Георги Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Уважаеми господин Адемов, като приемам Вашите аргументи и основни тези, вземам думата, за да изкажа едно възражение и то е, че Вие адресирате своите въпроси и аргументи към представителите на НОИ. Това, което гледаме тук е част от политиката на правителството. То ще зависи от волята на мнозинството, но е бил дотук, докъдето е експертната подготовка на политическото решение и неговата форма. Дебатът трябва да се води с представителите на мнозинството и аргументите и възраженията са към политиката, провеждана от мнозинството и от правителството. Само този аргумент, иначе с другото, което казахте, съм съгласен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
За дуплика – д-р Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Божинов, да – Националният осигурителен институт изпълнява законите, които се приемат в тази зала. Политиката се прави от правителството, така както е казано в българската Конституция. Когато обсъждахме този текст, опоненти по него бяха юристите от Националния осигурителен институт, затова ги споменах.
Колегите от управляващото мнозинство сега ги призовавам да подкрепят отпадането на този текст. Между вас има юристи, уважаеми колеги. За какво става въпрос? Някой извън съда е този, който преценява дали доказателствата са валидни или не и на базата на съмнение издава отказ за изплащане на краткосрочни обезщетения. Няма как да има такъв текст в законодателството, затова ви предлагам и ви призовавам още веднъж да подкрепите отпадането му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Митрева искаше думата.
Има ли други народни представители? След нея, госпожа Манолова.
ХРИСТИНА МИТРЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Решението е политическо, но контролът се осъществява от Националния осигурителен институт и всичко минава през бюджета на Националния осигурителен институт. Да, ние предложихме тези текстове, защото всички говорим за контрол, само че контролът на входа не може да се осъществява от Националния осигурителен институт, защото това са разпореждания от медицинската експертиза по работоспособността, тоест от лекарите, болниците и т.н. (Реплика от народния представител Хасан Адемов.)
Имаме, но един човек представител не може, а сега е ... Един човек представител при трима човека комисия, той е допълнителен. Нали ви е ясно, че не може решението на ТЕЛК да го оспорва този ... Няма значение.
Към какво се стремим? Ние искаме контрол, ние не правим отказ, ние спираме, когато има доказателства и вече административният орган, който осъществява контрола, било то на НАП, било то на прокуратура, на МВР, когато вече има решение, тогава се прави отказ. Ние спираме временно и ще ви кажа защо. До момента имаме изплатени обезщетения за около 4 млн. лв., за кухи фирми върху 2 хил. лв. осигурителен доход или близо до 2 хил. лв., и ние нищо не можем да направим.
Да, контролът, ако беше само в НОИ, поемаме отговорността и този текст можеше да падне. Щом това е извън НОИ, ние трябва да контролираме парите, които са на всички осигурени лица – не са на НОИ, а те са на всички осигурени лица, които вие също представлявате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, това е един изключително опасен текст. Това е един текст, който показва как полицейщината се разпростира във всички сектори, управлявани от ГЕРБ.
Честно казано, доскоро аз си мислех, че привилегията да казва кои лица са виновни в държавата е само на министър Цветанов. Сега се оказва, че с тази привилегия ще се ползват и други органи.
Вчера за пореден път беше препотвърдено, че Сметната палата също ще казва кои са виновни лица и ще започва, видите ли, процедури по тяхното отстраняване, даже и тогава, когато става дума за изборни длъжности. Сега се оказва, че органите на НОИ ще казват кои са кухите фирми и кои са виновните лица, при това по преценка на основателността и истинността на определени доказателства.
Вижте кои са лицата, които ще бъдат сочени от Националния осигурителен институт за виновни – бих казала за престъпници. Това са болните хора, които получават обезщетения за временна неработоспособност. Това са хората, които ползват болнични листове, това са тези, които са претърпели трудова злополука, това са болните от професионални заболявания. Също така това са бременните, това са майките с деца, които си получават майчинството. Какво означава за едно такова лице или един такъв болен човек, или една млада жена, която си отглежда детето – спиране на обезщетението? За какъв период е това спиране?
Нали се сещате, че една процедура може да трае с месеци, може да трае с години. През това време лицето, на което НОИ спира съответното обезщетение, с какво ще преживява? Задавате ли си вие от НОИ тези въпроси? Тук логиката за кухите фирми абсолютно няма никаква връзка, защото тези обезщетения се получават от конкретни лица. Вие от тези конкретни лица можете да си търсите ненадлежно изплатените обезщетения, не от някакви си фирми фантоми, а от едно лице, което е болно от професионално заболяване или претърпяло трудова злополука, или майка с дете, а не от фирмата „Х”, която не съществува.
Аз нямам обяснение как хора, които са заети и ангажирани в социалния сектор, могат да подкрепят едно такова предложение. Аз също така нямам обяснение юристите, които са работили по тези текстове, как могат да оставят една такава преценка на един административен орган?! Освен презумпцията за виновност, която вие налагате тук и в социалната сфера, оставяте на абсолютно субективната преценка на един служител на НОИ за това в кой случай едно възражение за основателност на обезщетение е основателно и в кой случаи не е. Това освен, че е административен терор, аз бих казала, освен че е административен рекет, тогава когато има една субективна преценка на едно длъжностно лице, създава възможност включително за корупционни практики.
Лицето „Х”, служител на НОИ, ще прави преценка едно доказателство достатъчно надеждно ли е или не е. Как ще направи тази преценка? Той не е съд? Какъв орган е? В какво се превръща НОИ с тези текстове? Много ви моля, не само хората, които имате предполага се презумпцията, че мислите социално, но и юристите в тази зала да гласувате против този текст, защото той е абсолютен от човешка, от социална и от правна гледна точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 21, против 53, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими