Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2014-01-22

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Пламен Нунев и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, тези дни изпратихме проф. Дойно Дойнов – един човек много тясно свързан с българската духовност, един човек, който имаше активна и ангажирана подкрепа на редица родолюбиви инициативи, включително такива на Народното събрание, посветени на възраждането на парламентаризма, на българската държавност.
Предлагам с едноминутно мълчание да почетем паметта на този голям български родолюбец. (Всички стават. Едноминутно мълчание.)
Благодаря Ви.
На Вашето внимание e програмата за работа на Народното събрание за периода 22-24 януари.
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс и Проект за Изборен кодекс.
2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията. Вносител е Министерският съвет.
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.
4. Проект на решение за промяна в състава на постоянните делегации на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
6. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.
7. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване.
8. Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.
9. Второ гласуване на Законопроект за ограничаване изменението на климата.
10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс.
11. Проект на решение за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, предоставяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
12. Доклади на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения по чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
13. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България за 2012 г.
14. Парламентарен контрол на основание чл. 89-101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Моля, гласувайте проекта за дневен ред.
Гласували 178 народни представители: за 150, против 3, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Проектът за дневен ред е приет.
Постъпило е предложение по ал. 3 от господин Павел Шопов и съответно е внесен Проект на декларация за утвърждаване на парламентаризма с мотиви към нея. Проектът съм го разпределил на същите две комисии, на които предната седмица разпределих проекта, внесен от Парламентарната група на ГЕРБ, така че предлагам след като се обсъди в комисии, да се търси сближаване между различните декларации. В този смисъл молбата ми е да не го гласуваме днес.
Съобщения.
Постъпили законопроекти и решения:
- Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внесено от господин Волен Сидеров и група народни представители;
- Проект за решение за осъждане на изявлението на министър-председателя на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган от 8 декември, както и за иницииране на среща на ниво външни министри на засегнатите балкански страни също с вносител господин Волен Сидеров и група народни представители;
- Законопроект за изменение на Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове;
- Проект за решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа;
- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата;
- Проект на декларация за утвърждаване на парламентаризма с вносител Венцислав Лаков и група народни представители.
Уважаеми народни представители, на 16 януари от Сметната палата бяха внесени в Народното събрание Годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2014 г. и Окончателен одитен доклад за извършен одит на изпълнението на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за периода 2009-2012 г. Материалите са изпратени в Комисията по бюджет и финанси и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Това бяха съобщенията.
По дневния ред има думата госпожа Цачева.
Заповядайте, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители!
Приехме с решение програмата за работата на Народното събрание. Имам процедурно предложение за разместване на точки в така приетата от нас програма. Като т. 11 е записан Проектът на решение за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури и представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Ясно е, че до т. 11 няма да стигнем при днешния пленарен ден. Съгласно обявената програма на заседанието на Правната комисия днес следобед т. 1 е изпълнение на процедурните правила, в това число и разглеждане на условията за допустимост на номинираната кандидатка.
Предлагам т. 11 да стане т. 2 в днешната програма, да обсъдим този Проект за решение. Знам какво е становището на Правната комисия, но считам, че в противен случай или трябва да отпадне от програмата, или ако наистина искаме да се чуят и аргументите за удължаване на срока, е добре това да стане т. 2 след Изборния кодекс, който безспорно е т. 1 в днешния пленарен ден.
Това е моето предложение.
Моля да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, госпожо Цачева.
Има ли противно предложение? Не виждам.
Моля Ви, гласувайте т. 11 от дневния ред да стане т. 2.
Гласували 189 народни представители: за 70, против 32, въздържали се 87.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Моята процедура е също по дневния ред. Става въпрос за точка шеста, която по така предложения и вече гласуван дневен ред за работата на Народното събрание през тази седмица, предвижда разглеждането на два законопроекта. По единия сме вносители аз и колеги народни представители от групата на ГЕРБ, а по втория са вносители господин Камен Костадинов и Георги Свиленски.
По същество двата законопроекта касаят едно и също, но мерките, които се предлагат, са различни. Проектът на господин Костадинов и господин Свиленски обаче е разгледан в комисия на 20 декември – това беше след като приключи работа Народното събрание. Въпреки всичко ние се събрахме, разгледахме законопроекта и той беше приет. Законопроектът, който е входиран от мен и колегите народни представители от групата на ГЕРБ, когато трябваше да бъде гледан в ресорната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, не беше разгледан и беше прието гласуването по този законопроект да бъде отложено.
Тъй като, пак казвам, двата законопроекта касаят едно и също, но по същество предлагат различни мерки, предлагам тази точка да бъде отложена докато и този законопроект, който е входиран от мен и колегите народни представители от групата на ГЕРБ, не бъде разгледан от ресорната комисия. В Комисията по регионална политика този законопроект мина с положително становище. Имаме положителни становища и от Сдружението на общините. По принцип няма отрицателни становища и по този законопроект, който сме входирали ние, така че нека го гледаме и него и тогава двата законопроекта да бъдат входирани и гледани заедно в залата, тъй като касаят едно и също. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Иванов.
Добре сте ги входирали, да видим изходирането как ще стане. (Смях и оживление.)
Има ли друго предложение?
Тази терминология „входиране” винаги предполага и „изходирането” така, че... (Смях и оживление.)
Моля Ви, по-пестеливо употребявайте тези неологизми. Господин Местан по-добре знае какво точно е това.
Режим на гласуване.
Гласували 188 народни представители: за 73, против 60, въздържали се 55.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не е прието, господин Иванов.
Цвета Караянчева (ГЕРБ, от място): Декларация от група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Госпожа Караянчева от парламентарна група и след това господин Сидеров.
Цвета Караянчева (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
Пет години след скандалните изявления на лидера на ДПС за това, че той разпределя „порциите на властта“, мястото и ролята на партията му остават същите.
От публикуван преди ден протокол от заседание на областното ръководство на ДПС във Велико Търново от 6 ноември 2013 г. става ясно как регионалната структура разпределя държавните позиции между своите кадри. Този текст показва какъв е механизмът за вземане на решения от сегашното управление и същността на кадровата му политика. Основната цел на управлението на БСП и ДПС е „да се храни“ от държавата като завземе всички позиции, на всички нива на държавното и регионалното управление без конкурс, без експертни качества, без правила.
Още в първите дни на своя мандат управляващите взривиха обществото със скандалното назначение на върха на Държавна агенция „Национална сигурност”. Под натиска на гражданското възмущение то беше бързо оттеглено, но никой не повярва, че с нелепите назначения е приключено. И с основание. Защото моделът на партийно-олигархично овладяване на властта продължи да се възпроизвежда дори и след скандала с Пеевски. Движението за права и свободи и БСП се превърнаха в тази трансмисия, която води „нашите хора“ и „лоялните към партията“ до „порциите на властта“. По един и същ сценарий днешните управляващи искат да поставят на всички държавни нива свои верни кадри, независимо от техните експертни и професионални качества.
Този маниер е вреден за държавата. Не защото отричаме правото да се поставят хора, които са способни да водят определена политика, а защото такива назначения нямат нищо общо с представата за провеждане на политика.
Този маниер на кадруване е опасен, защото прави държавата и обществото ни заложници на ограничени партийни интереси. Тези интереси днес крепят нестабилното парламентарно статукво по-силно от всяка демократична логика и морал.
Кадровото нашествие на кадрите на ДПС в националните и регионални позиции не само подменя, но и променя съотношението в партийното представителство. Спечелилата едва 11,3% от народния вот партия на Ахмед Доган днес има кадрови позиции, които биха съответствали повече на първа, отколкото на трета по влияние политическа партия. А партията на втора позиция, държи мандата на управление сякаш го е спечелила с абсолютно мнозинство.
Българските политически нрави не са нещо, с което сме могли да се гордеем още от времето на Алеко Константинов, но силният срам от тях и от това, което се случва в съвременния български политически живот стана постоянен. Аргументи за това могат да се открият ежедневно.
Ние алармираме за това, което разкриват протоколите от Велико Търново. То е скандално и заедно с това вече не ни учудва, защото доказва, че когато е на власт, ДПС действа по един маниер – цинично, самонадеяно и користно. Не само в Търново, но и в Кирково, в Кърджали, дори и в София.
С този грандиозен скандал на ДПС в Търново рухна митът за Калинките на ГЕРБ. (Шум и оживление в ДПС и КБ.) От първия ден на това порочно управление на ДПС, БСП и „Атака” на мода са вече криминалинките и партийните термити.
Политическа партия ГЕРБ и парламентарната група ще проверят дали и кои от уговорените от регионалната структура на ДПС във Велико Търново назначения са осъществени. Това ще разкрие кадровата политика и управленския пазарлък между коалиционните партньори БСП, ДПС и „Атака” в рамките на днешното управление. Срещу нейния механизъм българските граждани протестират всеки ден и искат оставката на правителството вече седем месеца.
За тази оставка и предсрочни избори категорично настояваме и ние от Парламентарната група на ГЕРБ. (Реплика от народния представител Мустафа Карадайъ.) Този скандал е невиждан. Той е по-грандиозен и от заветните фрази на Доган от село Кочан, че „той разпределя порциите в държавата“. Повече нямате право да парцелирате държавата и институциите като баница. Този протокол на ДПС е доказателство, че не Орешарски и правителството управляват България, а истинските диктатори на политиката са ДПС. Подайте си оставката незабавно! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, госпожо Караянчева.
Декларация от името на Парламентарната група на ДПС – заповядайте, господин Хаджихасан.
Господин Сидеров, извинявайте, но да изчерпим декларациите като жанр.
Заповядайте, уважаеми господин Хаджихасан.
Хасан Хаджихасан (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Караянчева! Поредна манипулация! Ще Ви докажа, че на тази дата господин Андрей Илиев – заместник-председател на Областния съвет на Област Велико Търново е в болнични. Тук, в протокола (показва ксерокопие) – момент, не се смейте! – неколкократно е цитиран господин Андрей Илиев. А Андрей Илиев в същия момент е в болничен. (Реплики от ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ДПС: А, така!
Хасан Хаджихасан: Запомнете, стига с тези манипулации! Вижте последната страница – имаме един печат, на който не се вижда „Областно ръководство на Движението за права и свободи”.
Колкото до назначенията, не се плашете! Вие на 27-и, когато взехте властта, само за две седмици – само за две седмици! – ликвидирахте всичко, което беше назначено, и то можещи кадри. Сложихте Красимир Калчев на „Напоителни системи” (викове: „У-у-у!” от ДПС), който се занимава със спорт и участва масово в кросове във Велико Търново, и какво ли още не. За госпожа Розалия Личева – неколкократни оплаквания.
Защо не кажете на 12 май, когато Вашият лидер – ето го, господин Цветанов, който миналата седмица ни говори за морал, на 12-ти – задържахте 19 невинни човека Вие, господин Цветанов! (Ръкопляскания от ДПС.) Задържахте ги в 4,00 ч. и ги пуснахте, забележете, колеги, в 21,00 ч., когато вече изборният ден е свършил. Сега, на 22 януари, излезе постановление на Окръжна прокуратура: „Хората са невинни”. А кой ще плати за трагедията...
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Кой, кой?
Хасан Хаджихасан: ... на близките и роднините? Кой? Вие, господин Цветанов! Това е поредната манипулация, но този път няма да мине. Защото Вас Ви боли. Знам защо Ви боли. Боли Ви, защото във Велико Търново два мандата има депутат от ДПС. (Силен шум и ръкопляскания от ДПС.) И пак ще има, и те ще бъдат двама, не един! Но с тези манипулации... Минаха времената на Държавна сигурност, половината от Вас са членове на НДСВ, на БСП, на ОДС...
РЕПЛИКА ОТ ДПС: На БКП.
Хасан Хаджихасан: И половината – агенти на Държавна сигурност. (Силен шум, смях, оживление и викове: „А-а-а!” от ГЕРБ.)
Половината! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Затова се занимавате с долни полицейски методи, какъвто е Вашият заместник-председател на парламентарната Ви група господин Цветанов. (Викове:”Браво!” от ДПС, ръкопляскания, шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Хаджихасан.
Усещам как от декларации от името на групи започват личните обяснения.
Затова ли вдигате ръка, господин Цветанов?
Заповядайте и не забравяйте да си поставите стабилно картата. (Смях отляво.)
Цветан Цветанов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Хаджихасан, по-спокойно, защото все пак трябва да си държим нервите.
Вземам отношение ....
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Лично обяснение!
Цветан Цветанов: Да, бях цитиран няколко пъти в неговото изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Да, но лично се обяснете.
Цветан Цветанов: Мога да Ви кажа, че за всичко това, което беше прочетено от госпожа Цвета Караянчева, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не, оставете госпожа Цвета Караянчева.
Цветан Цветанов: ...ние ще настояваме да има насрещна проверка дали лицата, упоменати в протокола, са назначени.
А това дали някой е в болнични и е отишъл в офиса, по това нямаме никакво отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Господин Цветанов, не доразвивайте декларацията и темата. Вие сте засегнат от господин Хаджихасан.
Цветан Цветанов (встрани от микрофоните): То е свързано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не е свързано. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Ако ще продължавате декларацията, моля Ви се, заповядайте за лично обяснение.
Цветан Цветанов: Така че, господин Хаджихасан, моля Ви, недейте да правите поредните внушения и подобни манипулации с това, което всъщност е самата истина за Вашето управление и за начина, по който действате като Движение за права и свободи. (Реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля за тишина в залата!
Цветан Цветанов: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Честно казано не разбрах с какво сте бил засегнат. (Шум и реплики.)
Госпожо Караянчева, много Ви моля, Вие сте засегната от господин Хаджихасан.
Цвета Караянчева (ГЕРБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Хайде, обяснете защо сега, но не да доразвивате предната тема.
Цвета Караянчева (встрани от микрофоните): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Вие трябва да кажете с какво сте засегната.
Цвета Караянчева (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Да, засегната съм. Стана дума за назначения и аз като член на комисията по назначенията искам да Ви попитам защо се уплашихте за тези пет месеца, в които искахме да включим ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не, не – няма да питате, обяснете се!
Цвета Караянчева: Ще обясня.
Какво значи (шум и реплики)...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля за тишина!
Цвета Караянчева: ...„назначение и овластяване на партийни структури”. Ще Ви кажа, че към 20 декември в 19,00 ч. МОСВ обявява директори на паркове и РИОСВ: Национален парк „Централен Балкан” – председателят на ДПС – Габрово. (Шум и реплики.)
РЕПЛИКА ОТ ДПС: По начина на водене!
Цвета Караянчева: РИОСВ – Пловдив – секретаря на МОСВ, бивш секретар на МОСВ; РИОСВ – Русе – Даут Ибрям, областен лидер на ДПС; РИОСВ – Варна – Ерджан... (Председателят изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Госпожо Караянчева, обърнете се към мен! Останаха Ви пет минути одеве, за да разкажете всички тези работи в декларацията. Вие не го сторихте. Сега имате думата за лично обяснение, чувствате се засегната от господин Хаджихасан, а Вие продължавате онзи жанр. Очевидно трябват промени в Правилника, за да не се злоупотребява. Очевидно!
Хайде, продължете и обяснете с какво сте засегната.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Нарушава Правилника!
Цвета Караянчева: Когато седим на тази трибуна, трябва да казваме истината. Това, което е излязло като протокол (реплики от ДПС) – много може да Ви е трудно и сложно, но то ще бъде проверено. Ако наистина тези хора... (Председателят Михаил Миков изключва микрофоните на оратора.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, седнете си.
Хасан Хаджихасан (ДПС, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Господин Хаджихасан, моля Ви да не изпадаме в тази каскада от лични обяснения, които не са лични обяснения, а са дискусия по същество. Моля Ви, проявете разбиране, господин Хаджихасан.
Хасан Хаджихасан (ДПС, от място): Споменаха ми името!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Вие пак ще споменете... Но, моля Ви, с какво сте засегнати?
Хасан Хаджихасан (ДПС, от място): Как с какво, засегнаха ме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Тя доразказа декларацията, която трябваше да направи, а Вие сега „засегнат”?! Моля Ви!
Приключихме с личните обяснения.
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: По начина на водене процедура – господин Мутафчиев.
Очевидно ще трябват промени в правилника.
Петър Мутафчиев (КБ): Това щях да Ви кажа, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Заповядайте!
Петър Мутафчиев: Уважаеми господин председател, отново бяхме свидетели как се злоупотребява с правилника от народните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Да.
Петър Мутафчиев: Каскада от лични обяснения при споменаване на име, и то в декларация, включително и по отношение на този, който е представил декларацията. (Реплики от народния представител Цецка Цачева.)
Аз неведнъж питам как да се обръщаме към народните представители в залата и тези, които злоупотребяват с това право, да ми обяснят – с „госпожо”, с „господине”, за да не се обясняваме лично ли? (Реплики от ГЕРБ.)
На лично обяснение имат право само тези, които в края на краищата са били засегнати лично от говорившия преди тях. (Реплики от ГЕРБ.)
Господин председателю, апелирам към Вас – трима народни представители: Захари Георгиев, аз и господин Пламен Славов, сме внесли предложение за промяна в правилника, която цели решаването именно на подобни злоупотреби от страна на народните представители. Много Ви моля в дневния ред на следващата седмица да бъде включена тази промяна за правилника. (Реплика на народния представител Цецка Цачева.)
Госпожо Цачева, разчитам, че ще подкрепите една такава промяна в името на авторитета на Българския парламентаризъм.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Тя не е гледана в комисия.
Петър Мутафчиев: В името на авторитета на българския парламентаризъм. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Мутафчиев.
Абсолютно съм съгласен, дискусията отива по съвсем други правила – няма реплики, няма дуплики, започва някакво диалогизиране.
Уважаеми народни представители, това не е добро за дискусията, когато се злоупотребява с правото на лично обяснение, само защото някой си е чул името. Трябва наистина да е засегнат.
Продължаваме нататък.
Господин Сидеров, извинявайте, имате думата. Вие я поискахте преди доста време.
Заповядайте, уважаеми господин Сидеров.
Волен Сидеров (Атака): Благодаря, господин председател.
Дами и господа заместник-председатели, дами и господа стенографи! Благодаря Ви.
Дами и господа народни представители, тези дни наблюдавам, че в България вече всичко е наред, разбира се, под мъдрото ръководство на това правителство, което осигури топло време през януари, всичко в България е наред. Имаме много добри нива на стандарт на живот, ликвидирахме безработицата, особено младежката, демографският въпрос също така е решен, чуждите монополи са изгонени, в български ръце са върнати всички наши индустриални мощности, добивът на полезни изкопаеми и според световните класации сме на първо място по човешко щастие.
Има само един-единствен проблем, който затормозява развитието на България, както и междудържавните отношения на България, да не кажа нещо по-силно. Напоследък научавам, че заради моя имунитет, който се иска усилено от всички медии, политици, коментатори, дихатели, дизайнери, от всички възможни общественици, заради моя имунитет, който не съм го дал и не е взет от Народното събрание, нещата в България не вървят. Има една пречка и даже виждам, че тя се била прехвърлила в Европейския съюз. Чувам, че Европейският съюз е пред разпадане, господин председател, нещо много тревожно. (Смях, оживление.) Имало опасност да ни изключат от Евросъюза, защото аз си поддържам имунитета.
Чух и нещо още по-страшно: възможно е да се създадат и междугалактически проблеми (смях, оживление), защото разбрахме, че извънземните бавели своя контакт с планетата Земя, защото Волен Сидеров имал имунитет. (Смях, оживление.)
По тази причина, господин председател, за да предотвратя Трета световна война, катастрофи, катаклизми и геополитически конфликти, в този момент аз давам отказа си от имунитета на Вас лично. Ето го тук. Господин председател, връчвам Ви го, заповядайте. (Подава документа на председателя Михаил Миков. Ръкопляскания от Парламентарната група на „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Волен Сидеров: По този начин смятам, че ще бъдат предотвратени всички конфликти в бъдеще и България ще бъде цветуща държава, без престъпност, без безработица, с най-високи нива на стандарт на живот. Всички ще бъдат щастливи и ще се обичат като братя. (Всички народни представители от Парламентарната група на „Атака” стават, идват на трибуната и предават на председателя господин Михаил Миков своите заявления за отказ от имунитет.)
Десислав Чуколов (Атака): От името на Парламентарната група на „Атака”, в знак на солидарност с нашия лидер, всички си подаваме имунитетите. (Народните представители от Парламентарната група на „Атака” остават на трибуната. Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви, господин Чуколов.
Моля Ви, моля Ви за ред в залата! Имате право на изявление, но не по този начин. (Шум и реплики в залата.)
Волен Сидеров: След този акт – в 9,32 ч. българско време...(Шум и реплики. Народните представители от „Атака” продължават да стоят около трибуната. Голяма част от народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ стоят прави.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви, уважаеми народни представители! (Народните представители от Парламентарната група на „Атака” продължават да стоят на трибуната.)
Волен Сидеров: Аз смятам, че в България вече всички институции ще заработят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви да заемете местата си, за да довърши изявлението си господин Сидеров. Не бива по този начин. Ще въведем лоша практика всички групи да го правят така. (Народните представители от Парламентарната група на Партия „Атака” продължават да стоят на трибуната. Шум и реплики.)
Волен Сидеров: Не ми пречи това, че моите колеги са до мен, господин председател. Те вероятно искат да покажат, че ме подкрепят и аз им благодаря за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Сигурно Ви подкрепят, господин Сидеров, но не по този начин в пленарната зала, моля Ви! (Народните представители от „Атака” продължават да стоят на трибуната. Шум и реплики. Народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ стоят прави.)
Довършете!
Волен Сидеров: Господин председател, смятам, че това не нарушава реда. Това е просто жест на съпричастност, за което аз благодаря на моите другари и съратници. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Искам само да кажа няколко думи...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Добре.
Моля Ви, господин Сидеров.
Волен Сидеров: Да, това са моите другари, които ме подкрепят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви, господин Сидеров!
Уважаеми народни представители, седнете си на местата!
Господин Сидеров, нека да довършите изказването си, но да си седнат те!
Волен Сидеров: Аз ще довърша в тяхно присъствие, това не ми пречи, напротив, помага ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: А, не, господин Сидеров, моля Ви се! (Народните представители от „Атака” продължават да стоят на трибуната. Шум и реплики в залата.)
Волен Сидеров: Искам да благодаря на всички, които ме подкрепят и ще продължат. (Продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Господин Сидеров!
Уважаеми народни представители, моля Ви, седнете, за да довърши ораторът изказването си! (Народните представители от „Атака” продължават да стоят около парламентарната трибуна.)
Добре, почивка 10 минути. (Силен шум и реплики в залата. Народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ започват да напускат залата.)
Не може по този начин. Всички групи ще започват така процедурата. (Реплика от народен представител от Парламентарната група на „Атака”: „На какво основание не може?”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Добре, довършете, но настава безредие в залата.
Моля Ви, седнете!
Волен Сидеров: Моля да седнете, за да продължа. (Народните представители от Парламентарната група на Партия „Атака”напускат трибуната.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля да седнете!
Колеги, уважаеми народни представители, моля за ред в залата, за да довърши господин Сидеров! (Шум и реплики.)
Волен Сидеров: Благодаря Ви, господин председател. (Народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ стоят прави.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви, Вие седнете също. Виждате, че се възстанови редът. Заповядайте, няма да има почивка. Седнете си и Вие. Моля Ви!
Волен Сидеров: Може би и групата на ГЕРБ иска да си подадат имунитетите колективно?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Седнете, уважаеми народни представители! Заемете местата си!
Заповядайте, господин Сидеров, довършете! (Шум и реплики.)
Волен Сидеров: Искам също така да се обърна от тази висока трибуна към най-честната, най-обективната, най-безпристрастната и справедлива правораздавателна система в света, това е българската правораздавателна система! Смятам, че след тази пречка, която стоеше пред нея, огромна пречка като траверса, преди да я откраднат цигани, сега вече правораздавателната система в България ще заработи на пълни обороти, като швейцарски часовник ще заработи и ще започне да ликвидира престъпността, както всички български граждани очакват.
Аз силно се надявам, разбира се, кой съм аз – аз съм един малък, дребен, грешен човечец, както се казва, челобитно се обръщам с прошение към господа прокурорите в България: също така бързо, реактивно, рефлективно, светкавично, както реагираха на инцидента на летище Варна, по същия начин да реагират, ако може, и на злоупотребите, за които сме подали сигнали.
Например, ще дам само скромен пример и повече няма да тревожа ежедневието, натовареното, отговорно ежедневие на нашите прокурори, само един скромен пример ще дам. Вече няколко месеца минаха, откакто сме внесли сигнал за злоупотреби на господин Бойко Методиев Борисов и няма реакция. Не знам защо?! Българската прокуратура не трябва да се бои, да се страхува. Ето, падна й този камък от шията – вече Сидеров си даде имунитета, може да бъде осъден, може да бъде вкаран в затвора, тъй като, разбира се, Сидеров е виновен за всичко това, което в момента тежи върху българските граждани, Сидеров ще си понесе своето.
Дами и господа от прокуратурата, моля Ви със същата отзивчивост, професионален рефлекс и бързина да се отнесете към сигнала, сигналчето, което скромно ние сме вкарали при Вас, в прокуратурата, срещу лицето Бойко Методиев Борисов и неговият имунитет също така да бъде поискан.
Бих призовал всички честни и почтени народни представители от ГЕРБ, които няма от какво да се страхуват от правораздавателната система, също така, както и моите колеги, да подадат по едно заявление тук, при председателя, че се отказват от своя имунитет. Те са прозрачни, откровени, доблестни граждани, аз зная, че биха го направили. Не зная защо се притесняват. Ако обичате?! Ето, даваме Ви добър пример – подайте и Вие по същия начин Вашия имунитет, за да може прокуратурата с развързани ръце най-после да се справи с престъпността в България, защото това беше голяма пречка.
Съзнавам, че със своите действия, с които предизвиках толкова медиен шум, спънах работата на правораздавателните органи в България. Те бяха затруднени, не знаеха какво да правят. Няколко десетки високопоставени, високоотговорни служители на системата на МВР и на правораздавателната система се занимаваха от сутрин до вечер с изясняване на инцидента, който разтърси не само България – цяла Европа. По този начин смятам, че вече всичко ще се успокои и нещата ще вървят напред, към светлото бъдеще, което се очертава пред нас, под мъдрото ръководство на правителството, което, пак ще напомня, осигури топло време през януари.
Групата на „Атака” няма да пречи на правораздавателната система по никакъв начин, даже ще й помага със своите чистосърдечни показания, ще продължава да разобличава лъжесвидетели, като един полицай, който не знам кой го накара да излъже така грозно. Младо момче взе че излъга, може би за първи път в живота си, тежък грях му сложиха на това момче.
В заключение искам да кажа следното. Тези, които си мислят, че ще превърнат България в бардак, в който полицаите са бандити и бандитите – полицаи, че ще превърнат България в някаква Джамахирия или в някаква колониална територия, в която няма да се знае кой пие и кой плаща, няма да им се случи това! Дами и господа народни представители, докато има български патриоти, това няма да се случи, а те се умножават, те се увеличават въпреки усилията на нашите душмани. Хората, които дават своето доверие на мен и моите колеги, които изразиха подкрепа по такъв категоричен начин, се увеличават за Ваше голямо съжаление. И няма как да е другояче, защото нашето дело е правото – това е ясно! Затова и моите колеги ме защитиха, защото знаят, че нашето дело е правото!
Затова благодаря на всички тези, които през последните седмици ме заливаха с омраза и плювни, защото от тяхната омраза и тяхната плюнка се раждат още български патриоти, които знаят, че нашето дело е правото!
В заключение само ще кажа, че има архивен филм за бомбардировките над София пред 1944 г. от високоцивилизованите наши партньори сега в НАТО – англо-американците, които убиваха мъже, жени и деца с бомби играчки, сред руините на бомбардировката в този архивен филм се появява надпис, някой е написал с ръка, саморъчно: „И все пак България ще пребъде!”. С тези думи завършвам днешното си обръщение към Вас.
И пак отново челобитно се обръщам към високоуважаемата прокуратура: да бъде все така светкавична и да ликвидира престъпността в България в следващите дни! Аз вярвам в нея! Благодаря Ви за вниманието. (Продължителни и силни ръкопляскания от Парламентарната група на „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Сидеров.
Госпожо Цачева, по начина на водене.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, обръщам се към Вас, защото не мога да се ориентирам: в молитвен храм ли се намираме – след толкова молби, отправени от Вас?
Ще бъде срамно да четем стенограмата от това, което се разигра преди малко в пленарната зала.
Вие, господин председателю, в противоречие на всички норми на нашия правилник, на Конституцията допуснахте един спектакъл, без каквато и да била юридическа или политическа основа (реплики от „Атака”), като приехте вероятно някакви молби (силен шум и реплики от „Атака”), за които няма… (Силен шум и реплики от „Атака”.)
Може ли да осигурите реда в залата или и това не можете, господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Госпожо Цачева, какво мога – другите ще кажат. Изчакайте малко.
Второ, когато има изявления, аз ги приемам, а тяхната правна стойност после е въпрос на преценка.
Ако е по начина на водене, и друг път в залата, неведнъж…
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Точно по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Изчакайте, ще продължите.
…са връчвани определени волеизявления на председателя и смятам, че е нормално, когато ги връчват народни представители, да ги приеме.
Продължете – заповядайте.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не мога да се съглася с Вас, че това е мястото, на което публично могат да се връчват каквито и да били искания от страна на народни представители (шум и реплики от „Атака”), …
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви за тишина в залата!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ...когато то не е в съответствие с нашия правилник! Или спазвайте процедурите в правилника, които са разписани с оглед на Вашата компетентност, или наистина да знаем, че този правилник е пожелателен и тук всеки може да си прави каквото поиска – да излиза от името на парламентарна група с цялата си група, да се обективират действия, които не почиват на нито една норма в нашия правилник. (Шум и реплики от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви за тишина.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Призовавам Ви да се придържате стриктно към нормите в правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви за призива, госпожо Цачева.
Няма да влизам в излишен спор, защото не бива нашата тълкувателна дискусия по правилника да измества същинските дискусии в Народното събрание.
Само нещо друго ще Ви кажа – че в правилника е доста ясно как се връчва заявлението за имунитет на председателя. Имаше редица случаи, в които правилникът не се изпълняваше. Даже аз пледирах да го променим, за да не ми се връчва лично – все още не е променен.
Така че коментарът Ви – можем да спорим дълго по него, не намира опора в правилника. Благодаря Ви.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Става дума за групата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Процедура – господин Цонев.
Господин Чуколов, Вие за какво? (Реплика от народния представител Десислав Чуколов, отправяйки се към трибуната.)
Не, моля Ви, господин Чуколов.
Моля Ви, господин Чуколов, нека господин Цонев – тази процедура е заявил отпреди. Твърде далеч отиде дискусията – вече е 9,45 ч.
Заповядайте, господин Цонев, да направите процедура.
Йордан Цонев (ДПС): Благодаря, господин председател.
Аз ще бъда доста по-скучен. Процедурата ми е за удължаване с една седмица на срока за предложения за второ четене на Законопроекта за кредитните институции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Противно предложение? Някой да се чувства засегнат от това предложение? (Весело оживление.)
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 140 народни представители: за 109, против 7, въздържали се 24.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Срокът е удължен.

Преминаваме към първа точка от седмичната програма:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС И ПРОЕКТ НА ИЗБОРЕН КОДЕКС.
Госпожо Манолова, заповядайте за доклад от името на комисията.
Само да обясня за сведение, че Проектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, след като беше разпределен в Правната комисия, беше преразпределен на комисията, която се занимава с обсъждане на изборното законодателство.
Заповядайте, госпожо Манолова.
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Ще представя:

„ДОКЛАД
за първо гласуване на Временната комисия за
обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс
относно Проект на Изборен кодекс, внесен от Мая Манолова и
група народни представители на 12 декември 2013 г.,
и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс,
внесен от Андон Андонов и група народни представители на
28 юни 2013 г.

На свое заседание, проведено на 17 януари 2014 г., Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс обсъди Проект на Изборен кодекс, внесен от Мая Манолова и група народни представители, и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Андон Андонов и група народни представители.
На заседанието присъстваха проф. Емилия Друмева –председател на Обществения съвет към Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс, членове на Обществения съвет и граждани.
Проектът на нов Изборен кодекс беше представен от вносителите, които посочиха, че макар и формално внесен от народни представители от Коалиция за България, това е проект, изработен с участието на представители от всички парламентарни групи във Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс, на граждански организации и движения, на извънпарламентарни партии, както и на институциите, които имат отношение към провеждането на изборите.
Промените, предложени в проекта, са многобройни и важни, което налага съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове отмяната на действащия Изборен кодекс и приемането на нов.
Предложеният проект на нов Изборен кодекс предвижда ново структуриране, опростяване и промяна в изборните правила в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на изборите, на Групата държави срещу корупцията и на гражданските организации и движения.
Основната цел на проекта на нов Изборен кодекс е подобряване на правната уредба на изборите и провеждането им в съответствие с международните стандарти. С кодекса се определят условията и редът за провеждане на изборите, включително за народни представители за Велико Народно събрание.
За първи път се предвижда преференциално гласуване на избори за народни представители и на избори за общински съветници, като предлаганият праг на преференцията е достатъчно нисък, за да осигури реално разместване на кандидатите в листите и достатъчна мотивация на хората за участие в изборите.
Предлага се въвеждане на машинно гласуване, което първоначално да се проведе паралелно с гласуването с хартиени бюлетини. Целта на въведената възможност за машинно гласуване е ограничаване на контролирането на вота и злоупотребите с хартиени бюлетини.
За да се отговори на високите обществени изисквания, се предвижда бюлетините да се отпечатват от печатницата на Българската народна банка, която при необходимост ще ползва и други специализирани печатници, при спазване на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Бюлетините ще се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия.
По отношение на избирателните списъци се въвеждат правила за по-строг контрол при съставянето и актуализирането им.
В Преходните и заключителните разпоредби на проекта се предвижда поетапно създаване на изборен регистър, поддържан от Централната избирателна комисия.
Правомощията на наблюдателите, застъпниците и на представителите на партии и коалиции са обособени в отделни глави и им се предоставя възможност да присъстват на всички етапи от изборния процес.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Извинявайте, само Ви подсещам, че докладът може да се представи и в резюме – той е раздаден.
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: Това правя, господин Миков.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Важен е този доклад!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Добре, щом държат народните представители – продължете.
ДОКЛАДЧИК Мая Манолова: Позволих си да пропусна някои от пасажите, за да не Ви дразня с прекаленото детайлизиране на доклада, но наистина проблемите са важни.
„За повишаване на прозрачността при изборите се дава право и на средствата за масово осведомяване да присъстват на заседанията на комисиите, по време на гласуването, при отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването.
Предлага се професионална, експертна и независима Централна избирателна комисия, която да се избира от Народното събрание след публична процедура, изслушване на кандидатите и преценка на професионалните им качества. В работата на комисията ще се включат и представители на гражданските организации и движения чрез предвидения Обществен съвет. Обучението на членовете на избирателните комисии ще се извършва чрез обучително звено, което има за основна задача да подобри работата им.
В изпълнение на исканията на гражданските организации и препоръките на международните институции, решенията на избирателните комисии, се предлага да подлежат на съдебен контрол, с изключение на постановените в изборния ден, поради липса на технологично време.
Основни принципи, залегнали в проекта, са равнопоставеността на участниците и облекчаване на режима за регистрация в изборите. Намалява се депозитът за участие в изборите, броят на подписите на граждани, които подкрепят участието на партия, коалиция или независим кандидат, предоставя се възможност за справки в списъците с данни на избиратели, подкрепящи регистрацията по единен граждански номер, включително и на безплатен телефонен номер.
По отношение на регистрираните кандидати за участие в изборите се предвижда сваляне на имунитета при извършено престъпление от общ характер с разрешение на Централната избирателна комиссия, въз основа на мотивирано искане от главния прокурор, което напълно отговаря на практиките в другите държави.
Особено място е отделено на осигуряването на условия за справедлив и равен достъп до медиите, който е един от най-важните стандарти за финансирането на предизборните кампании на Съвета на Европа и ОССЕ.
Една от насоките, в които предложеният проект отбелязва значим напредък, е свързана с условията за медийно отразяване на предизборната кампания – въвеждат се медийни пакети, предлага се предизборната кампания в програмите на обществените медии да се излъчва безплатно, Съветът за електронни медии да изработва специализиран мониторинг на дейността на доставчиците на медийни услуги.
Методиките за определяне на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите се предлага да бъдат неразделна част от кодекса.
Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Андон Андонов и група народни представители, беше представен от народния представител Цецка Цачева.
В подкрепа на внесения законопроект беше изложено становището, че промяната в изборните правила, която да отговаря в най-голяма степен на обществените нагласи за преустановяване на изборните манипулации и постигане на прозрачност в изборният процес, може да бъде осъществена чрез изменение и допълнение на действащия Изборен кодекс.
Със законопроекта се предлага смесена изборна система със засилен мажоритарен елемент при изборите за народни представители – 31 народни представители да се избират по мажоритарна система, а 209 народни представители да се избират по пропорционална система.
Предвижда се и преференциално гласуване с праг 5 на сто. Облекчават се условията за регистриране и участие в изборите на независими кандидати чрез намаляване на размера на депозита за участие във всички видове избори и на броя на подписите в подписка за кандидат за народен представител. Изборната бариера се намалява на три на сто, за да може да има по-широко представителство на българското общество в Народното събрание.
Предвижда се промяна в правомощията на Централната избирателна комисия, свързана с поддържането на избирателните списъци. Техническото изработване и отпечатването на изборните книжа, включително на бюлетините, се предлага да се осъществява от Българска народна банка. Предлага се възможност търговските медии да предоставят безплатно време за отразяване на предизборната кампания при наличие на договореност между субектите, заявили желание за участие в изборите.
Народните представители от Парламентарната група на Коалиция за България подкрепиха внесения Законопроект за нов Изборен кодекс, изразиха становище, че проектът е плод на усилията на много неправителствени организации и граждани, подчертаха, че са налице съществени идейни и конструктивни промени в проекта на нов Изборен кодекс в сравнение със сега действащия, което налага и приемането му.
Народните представители от Парламентарната група на Движението за права и свободи заявиха позиция, че е необходимо приемането на нов Изборен кодекс, с който да се създадат нов ред и правила, които да гарантират, че всички действия до изборния ден водят до безспорен резултат, в който участниците и гражданите нямат съмнение, изразиха становище, че следва да се даде обща дефиниция на понятието „живял” по начин, който да не ограничава конституционни права на български гражданин.
Беше изказано становище за необходимостта от прецизиране на разпоредбите, свързани с преференциалното гласуване, за да не се допусне драстична промяна на подредбата на кандидатите в партийните листи. Застъпи се становището, че следва да отпадне ограничението за водене на предизборната кампания само на български език.
Народните представители от Парламентарната група на партия „Атака” подкрепиха принципно внесения Законопроект за нов Изборен кодекс, като изразиха позиция за запазване и дори разширяване на принципа за уседналост, въвеждане на възможност за задължително гласуване, както и недопускане на възможност предизборната кампания да се води на език, различен от българския. Заявиха, че следва да се предвидят повече възможности за ограничаване фалшифицирането и манипулирането на гласовете чрез поставяне на видеокамери в избирателните секции, предаване онлайн на документите и други.
Народните представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ изказаха принципно несъгласие с проекта на нов Изборен кодекс, изразиха становище, че текстовете на внесения проект до голяма степен съвпадат с тези на действащия Изборен кодекс.
По отношение на въведената възможност за отпадане на имунитета на кандидатите подчертаха, че това може да се превърне в разправа с политическия опонент извън полето на изборната надпревара, изразиха становище против въвеждането на машинното гласуване, като недоказан метод за предотвратяване на изборни манипулации и поради отмяната му в много държави.
Проектът на нов Изборен кодекс беше подкрепен по принцип и в цялост в становището на Обществения съвет, представено от неговия председател. По отношение на внесения Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Общественият съвет застъпи позиция, че предложените изменения няма да изпълнят предназначението си и да отговорят на исканията от различни страни на обществото за нови изборни правила, поради което изразява становище за отхвърлянето му и за съсредоточаване на обсъждането върху проекта за нов Изборен кодекс.
Отбелязано беше, че след приемане на проекта на първо гласуване Общественият съвет ще започне обсъждането му по отделните теми. Препоръчва на Временната комисия при разглеждането на проекта на второ гласуване да разгледа предложенията за номерацията на бюлетините, намаляване броя на избирателите за формиране на избирателни секции, гласуването по интернет, формиране на самостоятелен изборен район за гласовете от чужбина, реформа в пасивното избирателно право за народни представители, засилване на контрол при ползването на медийните пакети, както и за въвеждане на задължителна единствена преференция и като вариант факултативна преференция с праг 3 на сто и намаляване бариерата за разпределяне на гласовете на национално ниво при парламентарни избори от 4 на 3 на сто.
В резултат на проведеното обсъждане, Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс предлага на Народното събрание:
1. Да приеме на първо гласуване проекта на Изборен кодекс, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 12 декември 2013 г.
Становището на комисията е прието със 7 гласа „за”, без „против” и 3 гласа „въздържали се”.
2. Да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Андон Андонов и група народни представители на 28 юни 2013 г.
Становището на комисията е гласувано с 3 гласа „за”, 3 гласа „против” и 3 гласа „въздържали се”. ” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова.
Становище на вносителите – кой от вносителите от групата на господин Андонов?
Заповядайте, уважаема госпожо Цачева, за да представите становището.
Да се готвят от другите вносители – който ще представи становище по законопроекта.
Заповядайте, уважаема госпожо Цачева. (Парламентарната група на „Атака“ напуска залата.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! На 28 юни 2013 г. – малко повече от месец и половина след провеждането на предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г., от името на Парламентарната група на ГЕРБ внесохме предложение за изменение и допълнение в действащия сега Изборен кодекс.
Причините за това са ясни на всички ни – динамична обществено-политическа обстановка в страната, очаквания в мнозинството от българските граждани за предсрочни избори, както и необходимост от спешни промени в изборното законодателство с оглед фактите, които се случиха по време на предизборната кампания, в деня на размисъл при провеждането на предсрочните парламентарни избори.
За това време, когато подготвихме и внесохме предложението за изменение и допълнение на сега действащия кодекс, съобразихме постъпилите предложения на неправителствени организации и граждани – повтарям, преди 28 юни 2013 г., поради което след обобщения на тези предложения, стигнахме до извода, че основното искане от страна на гражданското общество е да бъдат променени така процедурите и нормите на изборното ни законодателство, че да има по-голяма представителност в Народното събрание, с оглед мнозинството от български граждани.
Голяма част от тях се почувстваха непредставени в състава на Четиридесет и второто Народно събрание, поради което те настояваха, настояват и в момента, за смесена избирателна система със силно застъпен мажоритарен елемент. Дори всички си спомняте, че призивите бяха да се приложат нормите на Закона за избор на Велико Народно събрание, половината от състава на Народното събрание да се избира с едномандатни избирателни райони, тоест мажоритарно, а останалите да бъдат по пропорционална листа. Затова основното предложение в нашия законопроект е за въвеждане на смесена избирателна система, която е позната в практиката на новия парламентаризъм в България, тъй като по този начин се проведоха изборите през 2009 г. за Четиридесет и първо Народно събрание.
Защо предлагаме 31 едномандатни мажоритарни избирателни района? Ако отговорим на желанието на българските граждани мажоритарните райони да бъдат 120, е необходимо повече време, промяна в немалко други законодателни актове, извършване на известна административна реформа, за да може да бъдат преструктурирани сега познатите райони в 120 едномандатни, поради което преценихме, и с оглед очакванията на българското общество за бързи, навременни промени в законодателството предложихме да се върнем към системата от 2009 г.
Повтарям: това, което съдържа основно като предложение нашият кодекс, е смесена избирателна система със силно застъпен мажоритарен елемент чрез въвеждане на едномандатни избирателни райони, а по отношение на многомандатните райони, с които гласуването да се извършва по листа на партии и коалиции или на издигнати от инициативни комитети кандидати, да бъде въведена преференция с изключително нисък праг. Нашето предложение е това да бъдат 5%. Считаме, а това се потвърди и с последващите становища на неправителствени организации, които са провели изследвания в тази сфера, че преференция в процент над 5% всъщност не води до реално разместване на кандидатите, посочени от партиите и коалициите.
На следващо място, за да отговорим на очакването на хората за по-близка и по-силна представителност, въвеждаме облекчени условия за регистриране и участие в изборите на независими народни представители, издигнати от инициативни комитети, чрез намаляване на необходимите подписи в подписката – от 3000 при сега действащата регулация те да станат 1000, и съвсем символичен размер на депозита от страна на 100 лв.
За да могат българските граждани, които подават гласове за партии и други субекти, които участват в изборите, да имат наистина представителност, считаме, че е крайно време изборната бариера да бъде намалена, а не както е 4% в момента. Затова ние предлагаме изборната бариера да бъде намалена на 3%.
Естествено това, което имаше като недоволство от страна и на участниците в изборния процес, и на самите избиратели по време на кампанията на предсрочните избори, е, че Централната избирателна комисия дописва със свои решения правилата на Изборния кодекс. Затова предлагаме включването в Изборния кодекс на методиката за изчисляване на резултатите от гласуването. Предвидили сме правила, които да доведат до актуализиране и поддържане на тази актуализация на избирателните списъци, което да стане за сметка на задължения към органите, които имат отношение и които са длъжни да поддържат изправността на тези списъци.
Категорично се противопоставяме обаче при изчистването на списъците от така наречените „мъртви души”, под „мъртви души” да се разбират български граждани, които живеят извън границите на държавата, които обаче имат избирателни права, но само защото по някакъв начин държавата не разполага към момента и не е информирана за техен настоящ адрес, то те да бъдат лишени от тези списъци за участие в изборите.
Безспорно, че споделяме виждането изборните книжа и бюлетините да бъдат отпечатвани в Българска народна банка. Предвидили сме предложения в този смисъл.
Трябва да има и правила, които да оптимизират онзи раздел от Изборния кодекс, който урежда отношенията с медиите, и начина, по който се реализира предизборната кампания. Затова предлагаме възможност медиите да предоставят и безплатно време за отразяване на предизборната кампания. Тук основно това се отнася за по-малките партии, за издигнатите от инициативни комитети кандидати народни представители, така че в този смисъл мисля, че предложенията са стъпка напред към подобряване нормите на Изборния кодекс.
Уважаеми народни представители, даваме си сметка, че първо, малкото време, за което изготвихме и внесохме тези предложения, не гарантира перфектност, каквато изобщо не е възможна по отношение на който и да е законодателен акт, но при подкрепата Ви за този законопроект за изменение и допълнение е напълно възможно между първо и второ гласуване да бъдат детайлизирани и подобрени предложенията, които сме направили.
Даваме си сметка, че каквито и норми да бъдат разписани, прилагането на един нормативен акт, на един кодекс, което е дейност, свързана от държавни институции и от граждани, всъщност ще определи качеството на изборния процес като цяло. Не приемаме анатемата върху един законодателен акт, действащия в случая Изборен кодекс, че, видите ли, само той е виновен за онези неблагополучия, на които станахме свидетели по време на предизборната кампания, на провеждането на изборите, а и процесите на недоволство от страна на българските граждани, които вървят и до днес.
Затова Ви призовавам да подкрепите този законопроект, още повече че и в комисията от членове на Комисията за изработване на Изборния кодекс от страна на левицата бе направено признание, че в голямата си част те са идентични с предложенията на другия акт, който ни се предлага. Същото откровение направи и госпожа Манолова при участието си в седмичната „Панорама” миналия петък. Призовавам Ви да подкрепите Законопроекта за изменение и допълнение на сега действащия кодекс. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви и аз, уважаема госпожо Цачева.
Кой ще представи становището от другите вносители?
Заповядайте, уважаема госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще представя на Вашето внимание Проекта за нов Изборен кодекс, внесен от народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България. Още в началото трябва да кажа ясно, че макар и формално внесен от депутати от Коалиция за България, този кодекс е изработен от Временната парламентарна комисия, която беше създадена в Българския парламент. Той е резултат от общите усилия на народните представители от различни парламентарни групи и представители на гражданските организации, като за първи път процесът беше достатъчно публичен и прозрачен. В него се включиха представители на всички институции, които имат отношение към провеждането на изборите, експерти по изборно законодателство, представители на организациите на българите, живеещи в чужбина.
За всички Вас, които сте следили този процес – предполагам си спомняте кадрите, при които представители на гражданските организации седяха тук, в тази зала, и участваха в обсъждането на новите изборни правила. Това се случва за първи път и затова имам претенцията проектът, който представям пред Вас, да е общо дело на гражданските организации и на народните представители, за първи път изработен при широко и истинско представителство от страна на неправителствения сектор.
Може би затова чувствам ангажимент и като председател на Временната комисия, която изработи Проекта за нов Изборен кодекс, от тази трибуна в деня на неговото представяне за първо гласуване, да благодаря на всички тези, които отделиха от времето си и участваха активно в изработването на новите изборни правила, и да им кажа, че днес представям техния проект.
Преди да акцентирам върху основните промени в изборните правила, може би трябва да кажа няколко думи по една от основните дилеми, по един преюдициален въпрос, а именно дали е необходимо приемането на изцяло нов Изборен кодекс или са достатъчни промени в действащото изборно законодателство. Според нас и според гражданските организации е необходим изцяло нов Изборен кодекс, защото, на първо място, действащият кодекс, който носи името на госпожа Фидосова… (Силен шум в блока на ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не, не носи нейното име. Беше свързан с нея.
Мая Манолова: …доказа пълната си неспособност да стане основа за провеждането на наистина честни и демократични избори. Нещо повече, по време на парламентарните и по време на президентските и местните избори, проведени въз основа на тези изборни правила, изборните разпоредби се оказаха основа за допълнителни фалшификации, манипулации и гафове в изборния процес.
На второ място, гражданите, които излязоха на улицата още през февруари, и тези, които протестираха през лятото на 2013 календарна година, заявиха ясно, че искат изцяло нов Изборен кодекс и не биха се съгласили с козметични промени на действащите изборни правила.
Проектът, който днес обсъждаме и представяме на Вашето внимание, освен това съдържа промени, които са многобройни и важни, каквото е изискването на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, което налага приемането изцяло на нов Изборен кодекс, а не просто промени в действащия такъв.
На последно място, ще цитирам становище на Венецианската комисия и на наблюдателите от ОССЕ – съвместно становище, в което те отправят изрична препоръка за промяна в структурата на действащия Изборен кодекс. Цитирам ги дословно, за да няма спекулации. Те казват: „Необходима е промяна в структурата на кодекса, за да се избегнат излишните повторения и да се улеснят органите, които отговарят за неговото прилагане, с възможност за насочване към правилата и процедурите за конкретния вид избори, без да се налага преглед на многобройни и различни части от текста.”
Или казано с други думи, отразяването на всички промени в изборното законодателство, които са достатъчно съществени и многобройни, плюс промяна в структурата, е невъзможна без подобрения върху действащата законодателна база. Затова е необходимо приемането на изцяло нов Изборен кодекс, в който да бъдат отчетени всички препоръки на международните организации, на Венецианската комисия, както и очакванията на българските граждани за правила, които да осигуряват честен и демократичен изборен процес.
Ще кажа накратко какви са новите моменти в изборното законодателство и в Проекта за нов Изборен кодекс.
За първи път кодексът ще се прилага за всички избори, включително и за изборите за Велико Народно събрание. За първи път предлагаме въвеждането на преференциално гласуване и при изборите на народни представители, и на общински съветници, като предлаганият проект на преференцията е достатъчно нисък, така че да доведе до реално разместване на предложените кандидати в листите, което очакваме да мотивира българските граждани да участват по-активно в изборния процес, за да бъдат избрани личности в изборните органи, които се ползват с широко обществено доверие, което в крайна сметка да доведе до повишаване на имиджа на избираните институции.
За първи път предлагаме въвеждането на машинно гласуване, чрез което да се ограничи контролирането на вота и спекулациите с хартиени бюлетини, на които се нагледахме на всички последни избори – не само парламентарни, но и президентски и местни. Първоначално обаче предлагаме машинното гласуване да бъде въведено експериментално, паралелно с гласуването с хартиени бюлетини, които обаче да се печатат в специализираната печатница към Българската народна банка и в други такива при необходимост, но за първи път по Наредбата за печатане на ценни книжа под контрола на Министерството на финансите и на Централната избирателна комисия, което да бъде надеждна преграда срещу всички опити за фалшификация на избори с допечатване на допълнителни количества бюлетини.
Предлагаме нов начин за конституиране на Централната избирателна комисия – тя да бъде професионална, експертна и независима, каквото е изискването на международните стандарти и на редица наблюдатели от международни мисии – членовете на комисията да се избират чрез открита и прозрачна публична процедура, проведена в Народното събрание пред погледите на цялото общество, с изслушване на отделните кандидати. Впрочем по подобен начин се структурират избирателните комисии във всички европейски държави.
Предлагаме за първи път към Централната избирателна комисия да бъде създаден обществен съвет, който да следи зорко за това как се ръководи изборният процес, а също и обучително звено, което да гарантира по-високо ниво на компетентност на членовете на всички избирателни комисии.
За първи път в отделни глави подробно са разписани правомощията на наблюдателите, застъпниците и представителите на политическите партии. Целта е те да имат пълен достъп, заедно с медиите, до всички фази на изборния процес, включително и на заседанията на всички изборни комисии. По този начин ще бъде осигурена истинска публичност и прозрачност в дейността на изборните комисии. Тук сме въвели и други нови и важни правила, например всички актове на изборната администрация да подлежат на съдебен контрол, всички заседания на всички комисии да се излъчват в реално време онлайн, да има видео архив и архив на протоколите от всички заседания и от всички важни решения на изборните комисии, така че всички български граждани да са наясно с мотивите на членовете на изборната администрация за едно или друго решение.
За първи път въвеждаме задължението за поддържане на публични регистри, включително и на интернет страниците на изборните комисии, които да дават възможност на гражданите да се информират кои са партиите, които участват в изборния процес и кои са техните кандидати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви да приключвате.
Мая Манолова: Направили сме и редица други промени, които ще бъдат предмет на днешния дебат.
Това, което искам да кажа в заключение, е надеждата, че всички парламентарни групи ще се включат в обсъждането на новия Изборен кодекс – не с цел да бойкотират процеса, а с цел да подобрят текстовете. За първи път имаме шансовете да приемем изборни правила, които да гарантират честни избори, които да убедят хората, че техният глас ще бъде отчетен правилно, че има смисъл да гласуват и по този начин да отговорим на обществените очаквания. Надявам се, че няма да разочароваме българските граждани и че ни предстои задълбочена дискусия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова.
Това беше второто становище. Не ми остава нищо друго, освен да открия разискванията, уважаеми народни представители.
Моля, заявки от парламентарни групи за изказвания – господин Попов от Парламентарната група на Коалиция за България, господин Вучков от Парламентарната група на ГЕРБ.
Има ли и други?
Заповядайте, уважаеми господин Попов.
Филип Попов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще започна изказването си с благодарност към всички колеги и на председателя на временните комисии по изработване и приемане на новия Изборен кодекс, и най-вече на множеството организации, експерти, които неизменно участваха и все още участват в проекта по кодификация на най-демократичните, най-основните и важни обществени отношения, а именно изборните правила, без които едно общество не би могло да се нарече демократично...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Правилата не са обществени отношения, господин Попов.
Филип Попов: Обществени отношения, уредени в тези правила.
Всеки уважаващ себе си юрист и законотворец е наясно, че няма перфектен, безупречен закон без празноти, всеуреждащ и всеобхващащ изцяло обществените отношения в определена област. Това несъвършенство на закона произтича от обстоятелството, че с него се уреждат вече възникнали обществени отношения, поради което винаги всеки закон се явява догонващ, изоставащ от общественото развитие.
С оглед на гореизложеното, като един от вносителите на Законопроекта за нов Изборен кодекс, не претендирам, че същият е безупречен и съвършен. В този проект обаче в голяма степен е обективирана волята на суверена, изразена и предадена чрез гражданските организации, на които имах честта да благодаря в началото на изказването си. Този законопроект е крачка към демокрацията в нейния изначален замисъл, а именно като форма на обществено-политическа организация, която се основава на равни права на гражданите за управлението, или с други думи – народовластие.
Обществените очаквания в тази насока не са големи, но са пределно ясни – честни и прозрачни избори, отразяващи действителната воля на суверена. Избори, гарантиращи едно от основните конституционни граждански права – да избираш и да бъдеш избиран в органите на управление на собствената си държава, на България, органите, в които България членува и участва като международноправен субект.
За да отговорим на тези обществени отношения в новия Изборен кодекс залегнаха правила, които в голяма степен гарантират представителност, честност, прозрачност и същевременно гъвкавост. Ще се спра на няколко основни нови положения: пропорционална система с преференция, въвеждане на машинно гласуване, професионална изборна администрация, равнопоставеност на кандидатите, активна регистрация, въвеждане на принципа на прозрачност и публичност чрез осигуряване присъствието на наблюдателите практически в целия изборен процес.
Започвайки работата си Комисията по изработването на нов Изборен кодекс на първо място трябваше да определи вида избирателна система. Имаше редица предложения: за мажоритарна избирателна система, за така наречената „германска изборна система” – смесена, за настоящата пропорционална и за пропорционална с преференция. Във всяка една от предложените системи се крият недостатъци и несъвършенства.
Мажоритарната, към която се причисляват само две страни в Европа, би изкривила волята на суверена и голяма част от българите биха останали непредставени – гласувалите за загубилия кандидат. Тази система би отворила широки врати, предвид нашата реалност, за купения или така наречен „корпоративен” вот.
Германската система е наистина добра, съчетаваща в себе си положителните страни както на мажоритарната, така и на пропорционалната изборна система. Според изборните експерти обаче тя е твърде сложна, а и нейното прилагане при константния брой народни представители не би било сполучливо.
Ето защо нашият законопроект се опита да отговори в максимална степен на обществените очаквания за представителност, стабилност и честност в изборния процес, като сме предложили пропорционална система с преференция от 7%.
Това предложение, от една страна, запазва положителните насоки на пропорционалната система, а именно сърцевината на пропорционалната изборна система, която е съотношението между гласове и мандати, което се извежда като принцип на справедливо разпределение, при което всяка партия, коалиция или инициативен комитет печели толкова, колкото избирателите й преценят.
Съответствието между дял „гласове” и дял „мандати” например в така формираното законодателното тяло – Народното събрание, е огледало на политическите интереси на нацията. От друга страна, преференцията е стъпка към положителния аспект на мажоритарната система – избирателят да гласува за личност, като осигурява възможност на суверена да изрази своите предпочитания към определен кандидат. Разбира се, прагът на преференцията следва да отговаря на две основни изисквания: първо, да е достижим, за да има смисъл преференцията изобщо, второ – да е достатъчно представителен, за да може да пренареди съответните листи.
Считаме, че на тези две условия отговаря именно 7-процентна преференция и ще Ви дам пример: ако в област като Видин – избирателен регион, от който съм аз в това Народно събрание, на парламентарни избори за някоя партия са гласували 20 хил. граждани, то необходимият брой гласове, за да се задейства механизмът на преференцията, ще е 1400 гласа. Първо, то е достижимо, и второ – достатъчно представително, макар и на долния според мен праг, за да пренареди съответната листа.
В проекта за нов Изборен кодекс явно са застъпени исканията на гражданите за по-лесно, равнопоставено и гарантирано участие в изборния процес на извънпарламентарни политически субекти, в това число инициативни комитети. Като пример: гаранцията за участие на инициативните комитети е сведена до символичните 100 лв., а броят на подписите – до 500. Предвидени са и медийни пакети за участие в предизборна кампания на непарламентарно представените партии и инициативни комитети, което явно е крачка към равнопоставеност на политическите субекти с политическите обекти в изборния процес.
Въведени са машинното гласуване, уникален пореден номер и полиграфическа защита на бюлетината, като има предложение поредният номер да бъде скрит, за да се запази тайната на вота, както и строги правила за отпечатването и съхранението на бюлетините в печатницата на Българската народна банка под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия. С тези мерки се цели да се гарантира в максимална степен невъзможността за манипулация на съответния вид избор, да се гарантират основните конституционни права на гражданите – да избираш и да бъдеш избран, без да е опорочена волята на избирателя, и да се сведе до минимум субективният елемент при отчитането на изборния резултат.
Прозрачността и законосъобразността на изборния процес е гарантирана практически с участието на наблюдатели на всички нива в изборния процес, както и с прякото интернет излъчване на работата на Централна, районна и общинска избирателни комисии. От друга страна, и с възможността да се обжалват на практика почти всички актове на органите, участващи в изборния процес.
Уважаеми колеги, считам, че законопроектът за нов Изборен кодекс е акуратен отговор на обществените очаквания за демократични, прозрачни, обективни и справедливи изборни правила, стъпка в правилната посока, а именно посоката на адекватна защита чрез кодификация на едни от най-важните обществени отношения – изборните.
Ето защо аз ще подкрепя на първо четене законопроекта, като се надявам, че Парламентът – народните представители, като най-висши пазители на демократичните принципи и устои на българската държавност, ще направят стъпка в правилната посока и ще подкрепят законопроекта. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Реплики към изказването на господин Попов има ли?
Заповядайте, господин Стоев, за първа реплика.
Евгени Стоев (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, в изказването на господин Попов стана ясно, че се мисли за уникален номер, който да бъде скрит на изборните бюлетини, за да запази тайната на вота. Искам да поставя въпроса: дали действително това се мисли, дали ще бъде предложено? Както се знае, пътят към ада винаги е осеян с добри намерения.
Говори се, което е правилно, да е специализирана печатница към БНБ, за поредност на номерата – това също е добре, за да не се повтаря може би Костинбродската печатница, към която, както се видя, към момента няма дори качествено повдигнато обвинение.
Ако не се направи това, искам да споделя с Вас, колеги, че в едни СИК-ове, където поредността на бюлетините ще бъде изложена в разстояние на три бюра – както се правят по училищата СИК-овете, отпред ще стоят председател, зам.-председател, секретар и членове – по поредността на номерата може да се проследи кой за кого гласува. И това е вечерта, след като се заключат СИК-овете в стаята и започнат да преглеждат бюлетините.
Какво става с тайната на вота? Не е ли това подготвено грандиозно следене на вота на хората?! Винаги се казва, че нашият Изборен кодекс, който е бил от госпожа Фидосова, а сега ще видим в новия, подписан и внесен от госпожа Мая Манолова, дали в действителност ще се случи, както каза господин Попов – номерът ще бъде скрит, за да не може СИК-овете отпред да наблюдават кой за кого гласува. В малки секции, примерно в малко населено място има 400 човека избиратели и гласуват 100 човека може да се проследи кой за кого гласува вечерта, когато заключват СИК-овете в стаята. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Госпожо Манолова, Вие за ...?
Мая Манолова (КБ, от място): За реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Само не сте се изказвали още.
Заповядайте за реплика.
Мая Манолова (КБ): Има време.
Уважаеми господин Попов, Вие маркирахте най-важните промени в Изборния кодекс, едно от които безспорно са новите правила за печатане на хартиените бюлетини, тъй като на предстоящите избори машинното гласуване ще бъде просто експеримент. Важно е и Вие го подчертахте, че за първи път бюлетините ще се печатат под контрола на Министерството на финансите и на Централната избирателна комисия по начина, по който се отпечатват ценните книжа.
Важно нововъведение е и това, че бюлетините ще бъдат под брой, с уникални номера, в кочани, така че да е ясно колко точно бюлетини са напечатани и колко точно бюлетини са тръгнали за различните избирателни райони, а не в печатниците да остават десетки и стотици хиляди бюлетини с неясно или по-точно ясно предназначение.
Това, което трябваше да обясните, е, че номерата на кочаните на бюлетини трябва да съвпадат, след като избирателят гласува, с номера върху конкретната бюлетина, но че този номер ще се отстранява от бюлетината, така че в урната ще се пуска една бюлетина без никакъв номер, което да направи невъзможно контролирането на вота на българските избиратели.
Ще помоля и другите народни представители, които се изказват, тъй като очевидно не всички депутати в залата са чели и двата проекта, нормално е да се объркат, така че при представянето на нововъведенията да бъдем достатъчно коректни, за да не създаваме излишни подозрения. Няма никаква възможност за контрол на вота, защото номерата на бюлетините ще се отстраняват преди пускането им в изборната кутия. Всъщност такава е практиката в десетки европейски държави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Това беше почти дуплика на господин Стоев, но ... Почти висока степен.
Господин Шопов, за реплика към Филип Попов ли? За изказване.
Господин Попов, няма други реплики. Отговорете на дуплика, ако прецените.
Филип Попов (КБ): Благодаря, господин председател.
Действително грешката е моя, защото оборимо презюмирах, че всички народни представители са се запознали с предложения от нас Проект за нов Изборен кодекс, но репликиращата ме госпожа Мая Манолова категорично и ясно обясни какво съм имал предвид, като казах „скрити номера на изборните бюлетини” и че това по никакъв начин не би довело да манипулиране вота на избирателите. Благодаря.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Добре че Мая го обясни, защото ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Заповядайте за първо изказване от ГЕРБ, господин Вучков.
Веселин Вучков (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, ще изложа своите пет аргумента срещу Проекта за нов Изборен кодекс, внесен от депутати от Коалиция за България.
Първият аргумент – чисто юридически никога няма да приема наложилата се тенденция да се приемат нови закони и изборни кодекси, които на практика преповтарят 90% от своето съдържание в действащи закони, кодекси и така нататък. Сегашният Изборен кодекс преповтаря тази стара лоша традиция. Може би много хора искат да останат в историята като предложат съвсем нов нормативен акт с ниво закон и нагоре. Това не е нужно. Това е пример и с новия Закон за МВР. Мога да Ви дам и много други примери. Съжалявам, че юристите изобщо се включват в подобен дебат и с подобна инициатива. Важно е да предложиш нещо ново, а дали ще бъде в нов Изборен кодекс или не, това не е толкова важно.
Пак ще кажа, може би над 85-90% от съдържанието на новия Изборен кодекс преписва нормите на действащия Изборен кодекс.
Вторият аргумент срещу предложения нов Изборен кодекс от депутати от Коалиция за България. Той се приема в последния момент – не в дванадесет без пет, в дванадесет без една минута. Това е много опасно и вредно. Дори има наднационални указания – не, но все пак препоръки в това отношение да не се прибързва с приемането на нови изборни правила непосредствено преди предстоящ вот. Най-малкото необходим е цялостен синхрон на нова изборна администрация, напасване към новите правила. Очевидно това ще бъде голям недостатък и новият Изборен кодекс ще го докаже и в бъдеще.
Според мен, не беше нужно създаването и на втора Временна комисия за Изборен кодекс. Това е една от причините за забавянето и внасянето на проекти в дванадесет часа без една минута. За шест месеца две временни комисии за изработване на изборни правила. Защо е необходимо това като 25 години е наложена парламентарна традиция това да е основна роля на една класическа, постоянно действаща правна комисия.
Първата Временна комисия за изработване на нов Изборен кодекс, обърнете внимание, приключи без акт, който да съответства на нейното заглавие. Тоест без проект за нов Изборен кодекс. Тъй като тя се провали, непосредствено преди празниците около Нова година се предложи и прие нова Временна комисия. Според мен, това е контрапродуктивно. Трябва да се придържаме към старата, утвърдена парламентарна традиция винаги такива важни закони да се приемат и гледат от класическата Правна комисия. Защото по тази логика сега можем да предложим и нова Временна комисия за новия Закон за МВР, нова Временна комисия за Наказателния кодекс и така нататък, и така нататък. Това е една от причините за забавянето, повтарям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Ще свърши бюджетът за комисиите и ще видите.
Веселин Вучков: Да, точно така. Следователно, Вие подкрепяте моя избор.
На трето място, в Проекта за нов Изборен кодекс липсва силно застъпен мажоритарен елемент. Аз съм привърженик на мажоритарната избирателна система. По тази причина, тъй като това не е застъпено в Проекта за нов Изборен кодекс, няма да подкрепя този проект, който е предложен от депутати от Коалиция за България.
Затова проектът, който беше предложен от нашата парламентарна група, в това отношение, според мен, е много по-качествен и най-малкото ще повиши доверието и избирателната активност, което така силно се желае от всички български граждани, които са навършили 18 години.
На четвърто място – колегата Стоев спомена, Вие се опитахте да отговорите – според мен, предварителното фабрично номериране на бюлетините е много опасно. Не го обяснихте добре. Опасно е по ред причини – това може да засили елемента контролиран вот. Казвам го без капка съмнение в правотата на това, което изразявам. Най-малкото на ниво малки секционни избирателни комисии ще се разбере кой как е гласувал. Това нарушава Конституцията, която гласи, че избирателното право се упражнява в условията на тайна, така човек да може свободно да формира своята вътрешна воля.
Това е много опасно и по втора причина – може предварително да се всява страх у избирателите, особено в малките населени места, като бъдат заплашвани чрез това: „Има фабрични номера на бюлетините и ние ще разберем кой как е гласувал”.
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Това е целта.
Веселин Вучков: Затова смятам, че това трябва да се промени. Отговорите, които дадохте преди малко, не бяха никак убедителни.
Да, подкрепям идеята всички изборни книжа да се печатат в Печатницата на Българската народна банка, но това с предварителното фабрично номериране на бюлетините е много опасно, защото ще засили елемента контролиран вот.
И на последно място, няма да подкрепя проекта за нов Изборен кодекс по една пета причина: в него липсва широко застъпване на практиката за наличие на регионални преброителни центрове. Така че, госпожо Манолова, няма как този проект, както Вие се изразихте, да е общо дело на политически партии и на неправителствения сектор, просто защото липсва този елемент. Само ще напомня за какво става дума. Целият неправителствен сектор от поне 7-8, ако не и 10 години, който, разбира се, наблюдава практиките около избори не само в България, а и на международно равнище, предлага да се наложи повсеместна практика за наличие на регионални преброителни центрове, в които всички урни от секционни комисии да бъдат отваряни пред очите на обществеността и на медиите и там да се прави публично броене. Това е много важен елемент отново срещу контролирания вот.
През 2011 г. за първи път се направи експеримент чрез жребий в община Бобошево. Госпожа Манолова тогава сякаш се противопоставяше на практиката, но практиката показа, че това беше много положителен елемент. Всички одобриха този експеримент в община Бобошево – абсолютно всички. Това беше успех. Според мен тази практика трябва да се наложи на територията на цялата страна.
Това са моите пет аргумента срещу Проекта за нов Изборен кодекс и по тази причина няма да го подкрепя, а ще подкрепя този, който е внесен от нашата парламентарна група. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Вучков.
Има ли желаещи за реплики към изказването на господин Вучков?
Заповядайте, госпожо Буруджиева.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Вучков! Излязох, за да Ви направя реплика по един въпрос, но финалните Ви думи ме карат да Ви попитам: като беше толкова успешна и велика тази практика, защо не я въведохте, господин Вучков, във Вашия Изборен кодекс? (Реплики от ГЕРБ.) Повсеместно, навсякъде? Нали имате предложение, защо го няма...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Вучков ще отговори в дупликата. Моля Ви!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Защо да го променяме, като го има?
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА: Второто нещо, което Ви питам...
Да я бяхте въвели Ви казвам, като е толкова велика и да я бяхте предложили сега. (Реплики от ГЕРБ.)
Втората и по-важна страна на моята реплика е следната.
Разбирам, че имате определени тези, които трябва да защитите и това нещо...
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не ни прехвърляйте Вашите опорни точки на нас!
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА: Не знам какви опорни точки, но се вижда видимо.
Щом не искате да разберете следното...
Видях още в първото заседание на Изборната комисия, че имаме огромен проблем с това да четем и да можем да интерпретираме текстове!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Ваш проблем!
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА: Като прочетете текста за номерата, специфичните номера, които са на изборните бюлетини, и като прочетете и текста, че в урните тези номера не съществуват (реплики от ГЕРБ) няма как да твърдите, че вотът ще бъде контролиран поради една проста ... (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Може ли тишина? Не сме на селския пазар!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля Ви!
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА: Поради една проста причина, господин Вучков, че вотът може да бъде контролиран, ако бюлетините вътре в урната съдържат но́мера. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Иначе как ще се контролира?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Времето, госпожо Буруджиева!
Благодаря.
Заповядайте за втора реплика, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаеми господин Вучков, слушам Ви внимателно и слушам много внимателно предложенията на ГЕРБ, защото за мен всички предложения на ГЕРБ са такива, че да бъде осъществен на едни бъдещи избори пробив пак в насока фалшификация на изборите, защото това е Вашият шанс. (Смях от ГЕРБ.) Това е Вашата интимна идея. В годините Вие от ГЕРБ развихте ноу-хауто от БСП, ДПС и други партии за фалшификация на изборите до най-висша проба, най-висше ниво.
Когато Ви слушах опасенията за номерирането на бюлетините от Българска народна банка, вече си представях как тази номерация би Ви пречила пак за фалшифициране на изборите не в онзи мащаб, разбира се, който сте го правили с печатани бюлетини в Костинброд, което сте го правили на всички избори, в които сте участвали от самото начало, още когато бяхте дълбока опозиция. В годините Вие осъществявахте това ноу-хау.
И друго. Когато говорехте за възможността да се създадат преброителни центрове на определени места и да се носят там урните, знаете ли каква картина си представях? Картината от 2011 г., когато двама Ваши депутати носеха чувалите с бюлетините. Точно тази картина на мен така ми влезе в главата тогава, че си представих как Ваши депутати, включително същият депутат, чието индианско име и друг път съм казвал – Момчето с чувалите, оправдал се тогава, че помагал на бременна жена, носи или влачи целите урни на определени места. И се притесних.
Да, може да има нещо положително в една такава практика, но за Вас положителното е, с Вашите глави, Вие сте толкова увредени, и така Ви се иска пак да фалшифицирате изборите, на Вас Ви минава само това през главите! Как и по този повод и по този начин отново да фалшифицирате изборите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Приключвайте, господин Шопов!
За трета реплика даде заявка госпожа Янкова. (Шум.)
Моля за тишина в залата! Предстои дуплика на господин Вучков. Той ще отговори на репликите.
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, апелирам от тази трибуна да се изказват народни представители, които са чели проектите или поне които са чели действащия Изборен кодекс. Твърдението на господин Вучков, свързано с преброителните центрове, е едно от доказателствата за това, че освен че не е чел проектите, той не знае какви са действащите изборни правила.
Уважаеми господин Вучков, ще Ви припомня, че въвеждането на преброителни центрове беше предизборен ангажимент на ГЕРБ, заявен през 2009 г. В резултат на това обещание преброителните центрове бяха въведени само като експеримент и се случиха в една община. При последващите промени в Изборния кодекс, включително тези, които правихме през зимата на миналата година, подобно предложение ГЕРБ не направи и такива текстове в действащия Изборен кодекс няма. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Само за частични избори, само при частични местни избори и експеримент в няколко общини през 2015 г. в местните избори! Нито дума за парламентарни избори с преброителни центрове, нито дума за европейските избори с преброителни центрове! Няма такива текстове в действащия Изборен кодекс. Подобно предложение не се прави сега и от народни представители от ГЕРБ.
Затова Ви моля в случаите, в които атакувате нашия проект за Изборен кодекс, не възразявам, но го правете от позицията на хора, които са се запознали с текстовете. Не знам и като не сте ги чели по какъв начин измерихте броя на същите членове в проекта за нов Изборен кодекс? Как, уважаеми колеги, с капкомер, с линийка, с кантарче? Как сметнахте тези 85-90-98-50-60%?
Много Ви моля, нека да не говорим глупости от тази трибуна, да се съсредоточим върху същностния дебат, защото това е очакването на българските граждани – да има дебати по същество в резултат на които да бъдат приети нови изборни правила,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Приключвайте, госпожо Манолова!
Мая Манолова: ... а не дебати от хора, които даже не са чели текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Това беше третата реплика.
Заповядайте за дуплика, господин Вучков.
Веселин Вучков (ГЕРБ): Когато не можеш да възразиш по същество, се измъкваш с лични нападки или с общи приказки – това е старо правило. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Дали съм чел или не – разбира се, че съм чел и проектите, защото това живо ме интересува. Познавам и действащия Избирателен кодекс. Стоя зад думите си, че проектът, който Вие сте предложили, може би бях неточен, не 80, а 90% преписва стария. Това го направихме с едни специални сравнителни таблици, за което си наехме наши сътрудници и аз мога да Ви ги предоставя.
Мая Манолова (КБ, от място): Дайте да ги видим.
Веселин Вучков: Около 90% от текстовете в това, което Вие предлагате, го четем и в действащите изборни правила.
Мая Манолова (КБ, от място): Хубаво.
Веселин Вучков: По отношение на регионалните преброителни центрове. Отново казвате каква е практиката и обвинявате, че не сме го предложили, а не възразявате срещу това дали трябва да ги има или не. Моята теза е, че трябва да ги има повсеместно – по този начин репликирам и госпожа Буруджиева. Такава е тенденцията по времето, когато ГЕРБ управляваше.
Аз не съм имал законодателна инициатива тогава, но такава е тенденцията за разгръщане на тази практика. Според мен е крайно време тя да обхване територията на цялата страна за всички видове избори. През 2009 г. замествах министър Цветанов и съм много в течение как се направи този експеримент в Бобошево, който беше положително оценен. Беше само на едно място, но след това практиката се разшири. (Шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля за тишина в залата!
Веселин Вучков: Крайно време е тази тенденция, която се забеляза по времето на управлението на ГЕРБ, да обхване повсеместно цялата страна и всички видове избори. (Реплики от народния представител Татяна Буруджиева.) По този начин отговарям и на госпожа Буруджиева.
Господин Павел Шопов – по отношение на номерацията. Вижте, според мен, отново аргументите Ви не са убедителни. Предварителното фабрично номериране на бюлетините е опасно, защото най-малкото на ниво секционна избирателна комисия ще се разбере кой как е гласувал, независимо от това, че вероятно след това бюлетината ще се запази без номер и когато се пуска в урната. (Реплика от народния представител Мая Манолова.) Това е опасно в малките населени места, където са най-големите нива на контролирания вот. Пак Ви казвам, това е едно предварително всяване на страх, няма какво да се лъжем.
Мая Манолова (КБ, от място): Вие го всявате в момента.
Веселин Вучков: Избирателите в малките населени места ще бъдат плашени, че чрез тази номерация ще се знае кой как е гласувал и така те няма да се докосват до своята вътрешна воля, а ще се подчинят на предварително вселен у тях страх. Това е моето изказване и дупликите срещу Вашите реплики. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Вучков.
Уважаеми колеги, пред мен има няколко списъка. Ще Ви предложа следната последователност, по която ще давам думата. Естествено, ако някой възразява, можем да променим тази последователност.
Понеже правилникът ми позволява да редувам парламентарните групи след господин Вучков ще дам думата на господин Шопов, след това на господин Кирилов, госпожа Янева, господин Лазаров, госпожа Атанасова, госпожа Караянчева, госпожа Цецка Цачева.
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Господин Карадайъ вдига ръка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Сега ще запиша под номер 8 господин Карадайъ.
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Господин председател, нали ще редувате групите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Карадайъ сега даде знак, че иска да вземе думата. Той не е в предварителните списъци.
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Искате почивка? Има още 7 минути, мисля че може да се изкаже господин Шопов.
Заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Господин председателстващ, уважаеми колеги! Считам, че е излишен спорът дали поправки в предишния Изборен кодекс или нов Изборен кодекс. Този въпрос беше решен от обществеността. Хората поискаха нов Изборен кодекс и той не е, както бяха направени съждения от юристи, като други закони, чиято стабилност е нещо добро за правото, тук става въпрос може би за най-политическия закон.
Досегашният Изборен кодекс, който работи малко, кратко време, беше изцяло компрометиран. Той стана символ на порочност, на това, че е база за фалшифицирани, манипулирани и купени избори. Този Изборен кодекс, ако продължи да действа, би означавало, че ще действа фидосовщината. На фидосовщината трябва да се сложи край и той се слага с новия Изборен кодекс. Това е смисълът и значението му.
Цвета Караянчева (ГЕРБ, от място): Той 80% е като предния.
Павел Шопов: Колкото до приемането му в последния момент, да, това е стара практика в Българския парламент. Предишният Изборен кодекс, въпреки заклинанието на предишните управляващи, също се прие непосредствено преди изборите през 2011 г. в тъмни доби. Спомняте си тук присъстващите, които са били в предишното Народно събрание, че по един буквално криминален начин беше приет предишният Изборен кодекс и така формулиран, че да предпостави и да осъществи базата за бъдещите фалшификации, които бяха направени неведнъж на базата на него. Това беше ноу-хауто на тогавашните управляващи.
Ние от „Атака” още в миналото Народно събрание представихме 20 наши предложения, които твърдо поддържахме, поддържаме и сега при изработването на нов Изборен кодекс в различните форми, които Народното събрание излъчи за изработването му. Това са няколко групи, които ще се опитам да систематизирам и от които няма да дезертираме нито с една крачка, а ще продължим да ги поддържаме.
Едната група от наши предложения е по отношение на това новият Изборен закон да гарантира практики против най-страшното явление за нас – фалшификацията на изборите, за което и друг път съм казвал, от ГЕРБ постигнаха небивали висоти.
Аз като участник във всички избори от началото на демократичните промени в България мога да заявя, че преди това и сините, и ДПС, и БСП фалшифицираха избори между 3 и 5% на различните избори. Детска игра! ГЕРБ продължиха тяхната практика и достигнаха до фалшифицирани десетки проценти и то с фалшифицирането на изборите.
От 2011 г. след изборите за местни органи и държавна власт и за така наречен „президент”, неслучайно ние го нарекохме „избран с измама”, тогава изборите бяха фалшифицирани в огромна степен, но това беше репетиция.
Цвета Караянчева (ГЕРБ, от място): Генерална!
Павел Шопов: Генерална репетиция, подсказват ми точно от ГЕРБ, генерална репетиция, която подготвяше фалшифицирането на изборите за Четиридесет и второ Народно събрание в едни гигантски и до този момент непостигнати размери. И само това, което стана в печатницата в Костинброд, спести на българското общество тази гигантска фалшификация. Тя пак беше осъществена, но не в тези размери, в които планираше ГЕРБ да има – 136 депутати, в каквато връзка един от Вашите лидери е правил изявление. Всички си спомняме сигурността, с която се правеха изявления, че ГЕРБ ще бъде управляваща. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Това е първият въпрос – най-важният в новия Изборен кодекс, който да спре и да препятства по всевъзможен начин и в максимална степен фалшификациите било то с бюлетини, печатани в печатницата на Българска народна банка с поредни номера, било то с предаване на документите онлайн от изборните секции, било то с машинно гласуване, било то с камери, поставени в изборните секции, но на това трябва да се наблегне и с други средства, които ние ще допълваме, ще разширим и между двете четения ще дадем съответно такива наши предложения, каквито считаме, че ще препятстват фалшификацията на изборите докрай.
Другият момент, на който ние винаги особено сме държали, е всеобщото и задължително гласуване. По тази тема ние коментираме, настояваме и правим съответните предложения още от 2005 г., когато „Атака” влезе в Българското Народно събрание. Нито веднъж и нито за момент ние не сме се отказали от нея. Това за нас е гаранция против лобистки интереси, против участието в изборите по един организиран начин на една партия, която е противоконституционна. Ясно е, че това е ДПС, която под строй извежда своите хора пред урните. На това може да се противодейства само със задължително гласуване, при което всички български граждани със своя вот да минимализират този ефект от противоконституционното съществуване на тази партия. (Реплики от ГЕРБ.)
Никой не бива да си въобразява и да счита, че ние ще се откажем и от друг принцип, за който винаги сме се борили и настоявали. Това е принципът за уседналостта. Заявяваме, че всякакви опити, най-вече от страна на ДПС, ще срещнат нашия твърд отпор в това отношение.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Браво!
Павел Шопов: Дори между двете четения ще направим предложение за разширяването на този принцип.
В тази връзка ще направя още една забележка – гласуването извън страните от Европейския съюз да става само в българските дипломатически и консулски представителства. Това, което виждаме, че става в близки или по-далечни страни, е било винаги голяма опасност за българската демокрация и българската представителна демокрация. Това е друга тема, по която ние изключително ще настояваме и ще се борим – да бъде спазен и този принцип.
Между двете четения ние ще направим своите предложения все в тази връзка, както и други полезни предложения, които имаме, които да гарантират честността на изборния процес и неговата демократичност.
Заявявам тук нещо, което сме казвали и друг път. До този момент от всички партии, присъстващите в българските парламенти, които и сега присъстват, единствено „Атака” не е фалшифицирала и манипулирала избори. (Реплики от народния представител Цецка Цачева.) Затова ние ще бъдем просто обективни в нашите предложения, в нашите настоявания и в тази наша борба. Вслушайте се в тези наши предложения.
Ако искате бъдещите избори в България да бъдат обективни и честни, да не бъдат манипулирани, да не бъдат купени, вслушайте се в нашите предложения. Те са истината. (Реплика на народния представител Цецка Цачева.) Те са верният път към уж общия стремеж на всички ни, но виждаме, че някои ще продължат да настояват за точно обратното. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има ли реплики към господин Шопов, за да приключим с неговото изказване?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Процедура по начина на водене ли? Заповядайте!
Всъщност след репликите, колега, за да приключим с господин Шопов.
Има ли реплики, ако има изобщо? Няма. Реплики.
Заповядайте!
Павел Гуджеров (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, прави впечатление по принцип, че се стараете стриктно да прилагате правилника. В случая мисля, че трябва да погледнете по-внимателно чл. 143, който гласи: „Председателят може да отстрани от едно или повече заседания, но не повече от три, народен представител, който оскърбява Народното събрание или държавния глава”.
Току-що бяхме свидетели на това, което каза господин Шопов, че нашият държавен глава е избран с измама.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Това го видяхме по телевизията.
Павел Гуджеров: На мен не ми е известно да има решение на...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля за тишина в залата!
Господин Гуджеров говори за воденето на заседанието.
Павел Гуджеров: Точно за воденето говоря.
Не ми е известно някой уважаван орган, който да е казал, че президентът е избран с измама. Затова Ви моля, приложете стриктно правилника и отстранете господин Шопов от заседанието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): За колко заседания, уточнете!
Павел Гуджеров: От няколко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Гуджеров, това, което прочетохте, е едно от наказанията, които аз имам право да налагам. Преди това има много други наказания, така че аз директно не мога да прескоча онези неща, изброени в правилника, като указания.
Освен това, не съм съгласен с Вашата констатация. Ако Вие не признаете изборите, както се оказа на последните избори, това означава ли, че обвинявате всички останали в измама? Не, сигурно не е така. Така че не приемам бележката Ви.
Лично обяснение – господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Господин Гуджеров, Вие за първи път сте в Народното събрание, в миналия мандат не бяхте тук. Ако бяхте тук, щяхте да видите там, където ние стояхме, издигнахме едни плакати за президента, когато той се кълнеше тук, в Народното събрание. (Реплики от народния представител Цецка Цачева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля за тишина!
Павел Шопов: Там пишеше, че президентът е избран с измама. Ние продължаваме да поддържаме тази наша позиция. Тази позиция, господин Гуджеров, е политическа позиция. Тя не е оскърбление като някакво наше лично твърдение по отношение на неговата личност.
Много хора в България по отношение на господин Президента си правят и си позволяват много, много фриволни твърдения, намеци, които може би са основателни, които може би не са основателни – кой знае, аз считам, че някои са неоснователни, аз не ги излагам по този начин. Но пак Ви повтарям, това е политическа оценка. В тази политическа оценка за нас няма нищо обидно. Тя е обективна. Тази оценка е това, което стана през 2011 г. Вие специално не сте влачили чували (реплики на народния представител Цецка Цачева) – пак се връщам на тази тема – с фалшифицирани от избори документи. (Реплики от ГЕРБ.) Предполагам и се надявам, че не сте участвали в обработването и купуването на цели изборни комисии. Не сте участвали, сигурен съм, в печатане на бюлетини, каквито явно са били печатани и на онези избори, за да бъдат спечелени по онзи начин, по който бяха спечелени. Не знам дали си спомняте в нощите как резултатите играеха във важните градове на България и тръгваха с по 5-6% разлика...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Времето Ви изтича, господин Шопов.
Павел Шопов: ...след това надолу, надолу, за да се стигне в някои градове до избора на гербаджийски кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Приключвайте, господин Шопов.
Павел Шопов: Така че и тези кметове бяха избрани с измама. (Реплика на народния представител Цецка Цачева.) Затова ние твърдим, че президентът е избран с измама.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля Ви, приключвайте. (Реплики между народните представители Цецка Цачева и Мая Манолова.)
Както масово се случва, Вие също се отклонихте от темата на Вашето лично обяснение.
Уважаеми колеги, господин Кирилов ще бъде първият, който ще говори след почивката. (Реплики от ГЕРБ.)
Почивка до 11,40 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Уважаеми народни представители, моля да заемете местата си в пленарната зала.
Заседанието продължава.
Има думата господин Кирилов, както Ви съобщих предварително.
Заповядайте, господин Кирилов.
Данаил Кирилов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, ще се опитам да продължа логиката на колегите, които взеха становища досега в настоящия дебат.
Ще започна от претенцията за новост на предложения проект за нов изборен закон.
По принцип смятам, че е положително законодателят, законотворецът да подходи по-амбициозно към един нормативен акт и регулиране на конкретните правоотношения. Претенцията за новост обаче би следвало да бъде доказана със същностните елементи на новостта. В предложения законопроект няма преуреждане на същностни за изборния процес правоотношения. Избирателната система по отделните видове избори остава същата. Основни елементи в отделните избори също се повтарят. Повтарят се включително и организационни норми, които водят до допуснати организационни грешки, които и досега сочехте в дебата.
Вярно е и това, което каза доцент Вучков. Възложихме изработване на сравнителен анализ на нормите на действащия Изборен кодекс с внесения проект за нов. Съвпадението там е над 95%. Разбира се, боравенето с цифри е относително с оглед на малкото нови предложени неща, които би трябвало да обосноват и легитимират новостта.
Ще си позволя обаче да нарека тези промени „козметични”. Да, тази козметика не може да промени логиката и същината на правилата, които ние познаваме – хубави или лоши. Козметиката обаче ще има много лош ефект и ще се обърне към управляващото мнозинство, което предлага въпросните промени.
Ще се спра главно на две от тях и то именно върху тези две промени, защото създават инструментариума за манипулация.
Няма да споря с изявленията на колегата Шопов досега, но ще кажа, че тук сме в много сериозен риск за манипулация на следващите избори.
Първата и главна цел в уредбата на новия Избирателен кодекс касае статута на Централната избирателна комисия – върха на изборната администрация. При това Централната избирателна комисия вече не е независим орган. ЦИК става изцяло конюнктурен и политически зависим орган. ЦИК се избира само от една институция – само от Парламента.
В съществуващия текст никъде не е казано, че Парламентът избира пропорционално на политическото представителство членовете на ЦИК. Не! Какъв е проблемът парламентарното мнозинство да установи силно мажоритарно присъствие, силно мнозинство в Централната избирателна комисия!? Превръщането на ЦИК в държавен орган създава вече друга философия на този орган. Той става част от държавната администрация, от бюрокрацията, която започва да функционира със собствена логика и философия. Да, тази административна структура ще служи на управляващите. Тя също не би подкрепила опозицията. Тя ще пази статуквото.
Промяната на ЦИК и то толкова скоро пред предстоящи общи избори създава риск и за всички други видове комисии, които са субординационно зависими от ЦИК. Ще настъпи хаос с районните избирателни комисии, със секционните избирателни комисии. Ние винаги сме подчертавали, че сме за това: огромната армия от хора, заети във всички видове комисии, по мои изчисления около 50 60 хиляди човека в държавата, да бъдат обучавани, ангажирани стабилно във времето, за да знаят, че имат във времето този граждански и политически ангажимент. Да не се налага при всеки избор партиите отново да търсим членския състав на секционните избирателни комисии. Сега обаче ще бетонираме една Централна избирателна комисия, която дори няма да може да си одобри книжата и образците на документите за провеждането на европейските избори.
Другият голям проблем и лост за манипулация е един институт, който по принцип е правилен и ние го подкрепяме – активната регистрация при избирателните списъци. Да, това е положително намерение по една положителна цел. Да, ние сме за прочистване на избирателните списъци от мъртви души. Когато обаче се направи по предложения начин, рискът да се ограничи вотът на опозицията е огромен, особено когато опозицията е дясна, когато мнозинството от десните хора вече напуснаха държавата ни. Активната регистрация, извършена на база на тези избори, ще доведе до консолидиране вота на наши съграждани, които гласуват в близка на нам съседна държава. Това силно ще изкриви отново изборния резултат.
Ще посоча и това, че в проекта все още има принципа на уседналост. Ние присъствахме на дебатите в двете комисии – в предходната временна комисия и в настоящата комисия. Заявяваме, че внимателно ще следим динамиката по отношение запазването, премахването или ревизията на принципа на уседналост. Струва ни се, че имаме основание да предположим, че в един момент ще настъпи такава корекция и ревизия.
Няма да повтарям нашите предложения. Действително нашият проект за изменение на действащия Изборен кодекс беше изготвен в кратко време, доста припряно. Приемаме критиките, че голяма част от институтите, които сме предложили, би следвало да бъдат по-прецизно редактирани и установени.
Ще си позволя обаче да Ви кажа какво не предложихме в онзи момент, но на какво ще държим и ще го предлагаме между първо и второ четене.
Ние подкрепяме откриването на 32. многомандатен избирателен район в чужбина. Бих искал да дефинирам границите на този многомандатен избирателен район. Тук визираме както гласуването в държави – членки на Европейския съюз, така и гласуването на наши сънародници в други държави. Смятаме, че по този начин ще успеем да изпълним поне част от дълга си към нашите сънародници, които не могат, не искат или няма как да продължат да живеят в родината си.
Вярно е, че остава нерешен вторият въпрос, касаещ техните искания и претенции, но това многократно сме го коментирали с колегите в комисиите. То касае промяна в Конституцията като нормативен акт.
Склонни сме и сме заявили подкрепата си за задължителното гласуване или за установяване на такъв режим, който да даде възможност за налагане на такава мярка. Казвам „мярка”, защото възприемаме задължителното гласуване като временна мярка, която трябва много предпазливо и внимателно да се прилага – главно като инструмент, който да пребори организирания, платения, маргиналния вот. Даваме си сметка за всички трудности и проблеми, които произтичат от задължителността на гласуването.
Позволяваме си също така да отбележим и кореспонденцията на претенцията за съобразеност на предложения нов Изборен кодекс с изискванията и на европейското законодателство, и на органите, които имат инициативи в тази област. Не е съобразен изцяло проектът, включително тук бих искал да посоча, че сме длъжни като държава – членка на Европейския съюз, да изпълним Директива 2013/1 на Европейския съюз от 20 декември 2012 г., като срокът на изпълнение на тази директива изтича на 28 януари – сега.
Мая Манолова (КБ, от място): Кое не е изпълнено от нея?
Данаил Кирилов: Ще предоставя директивата на госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ, от място): Аз съм я чела и твърдя, че всичко е в проекта! (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Госпожа Манолова и господин Лазаров вероятно ще Ви репликират.
Продължавайте.
Данаил Кирилов: Оставам на разположение, госпожо Манолова, за дебат по текстовете.
Мая Манолова (КБ, от място): Имам я директивата – едно към едно е възпроизведена! (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля Ви!
Продължавайте.
Данаил Кирилов: Ще спестя време и на другите колеги, които искат да вземат становище.
Ще призова колегите, които работим по Изборния кодекс, действително да дирим и да постигнем най-ефективните и най-адекватни решения. Не може да има перфектен Изборен закон. Няма и такъв Изборен закон, който да успее да прегради всички възможности за манипулации. Но не бива излишно да се отварят врати и да се създава възможност за такива. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря Ви и аз, господин Кирилов.
Реплики? Не виждам.
Следващият в списъка е госпожа Янкова.
Понеже трябва да спазим принципа за ротация между отделните парламентарни групи, господин Карадайъ, ще Ви дам думата след господин Лазаров – да имате готовност.
Заповядайте, госпожо Янкова.
Дора Янкова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Искаше ми се дебатът по този законопроект поне да ни открие онези допирни точки – може би в изказването на господин Кирилов се търси вече тази логика, между управляващи и опозиция, за да можем да намерим тази технология, която трябва да разпишем, която да е по-прозрачна, която да даде напредък, която да успокои гражданите, че има арбитрирани, ясни правила от Народното събрание и паралелно с това да се произведат избори с доверие.
Не мисля, че с този остър тон трябва да браним на всяка цена единия проект и да отричаме новия Изборен кодекс. Между другото, с голямо уважение се отнасям към комисията, която през декември ни поднесе в Народното събрание изводите от това какво се е чуло в гражданското общество и какво трябва да се промени. Затова с част от дебата аз не съм съгласна – че тази комисия, която ръководеше госпожа Манолова, е била излишна. В едно доста политизирано, емоционално време, с желание на гражданското общество да бъде много активно те направиха онзи пакет от изводи, които са необходими да дадат корекцията на Изборния кодекс.
Мисля, че Изборният кодекс, който и аз съм подписала като един от вносителите, е напредък. Да, няма радикален документ. И в него действително има част от технологията на предишните законопроекти. Не е изцяло нов. Той е по-подреден, има ясни правила, има участие на гражданското общество. Отговаря на две неща, които са изключително важни.
В ръцете си държа Доклада на Венецианската комисия и на ОССЕ, които имат пет основни извода. Много се радвам, че се изказвам точно след господин Кирилов. Един от въпросите, които поставя Венецианската комисия, е: централните избирателни комисии, секционните комисии, тяхната прозрачност, участието на гражданското общество в целия процес на вземане на решения.
С този проект ние слагаме край на закритите заседания, на писането на онези служебни протоколи, които направиха много кметове и сигурно много изборни лица малко разколебани – дали са такива и дали така са овластени.
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Не е вярно!
Дора Янкова: Да, имаше ги. Можете да проверите – прав е господин Шопов, писането на служебните протоколи по време на изборите. То е констатирано.
На следващо място искам да споделя, че нямам притеснение, че Централната избирателна комисия, след като се избира от Парламента, в крайна сметка ние сме парламентарна република, няма да има това доверие. Какво й липсва в момента? Липсва позицията на Президента в стария законопроект.
Опитвайки се да намеря допирните точки и разликите между двата проекта – нашият Изборен кодекс и законопроектът за изменение и допълнение на ГЕРБ, намирам три неща, които са по-различни в законопроекта на ГЕРБ и една подредена и по-ясно разписана технология в другия законопроект – безспорно и друга логика.
Има нещо, за което щях да репликирам – може би ще репликирам госпожа Цецка Цачева, защото господин Борисов я упълномощи да бъде най-високопоставената след него в Парламента.
Вие в крайна сметка казвате: ние искаме мажоритарност, смесена система – мажоритарна и пропорционална, пропорционалната с преференциален вот.
На мен ми харесваше Вашето поведение за партийност – за носенето на отговорността, което развивахте в предишния Парламент.
Сега, виждайки цялостния живот на партия ГЕРБ, си задавам въпроса: какво влагате в мажоритарността? С изключение на господин Вежди Рашидов, който е ярко олицетворение на гражданско лице, творец, има ли желание, има ли около Вас или какво точно ще бъде мажоритарността?
Видяхме, че тези мажоритарни депутати в предишния Парламент, които ги прибрахте като такива, не бяха освободени да бъдат мажоритарни, да представляват целия народ свободно – те си бяха прибрани в партийната кошарка.
Ако лично на мен ми се поизясни, може би между първо и второ четене ще дебатираме.
На второ място, успях да чуя, досега не беше развито, как ще бъде другата разлика – избирателният район в чужбина. Господин Кирилов го разви.
И третата разлика между нас и Вас: ние искаме машинно, Вие казвате – електронно гласуване и паралелно с това смесено. Другото е въпрос на ясна, подредена технология.
Затова мисля, че има как чрез приемането на Изборния кодекс, който предлагаме, да кажете – той дава напредък, отговаря на Доклада на Венецианската комисия, отговаря на Доклада на Конгреса на местните и регионални власти, че има тревога по отношение на досега проведените избори.
Да успокоим избирателите, че ще има по-ясна технология. Безспорно, опозицията да предупреди – нормално е опозицията, когато се приемат правила за избори, да е притеснена и да направи онзи анонс къде е тревогата, за да може това да бъде наблюдавано и да има контрол върху изборния процес. И да направим стъпката напред.
И в комисията, в която участвам, която ръководи госпожа Манолова, и сега ми се иска да търсим действително парламентаризма и напредъка в демократичния процес за произвеждането на избори и даването на по-голямо доверие. Част от по-голямото доверие е и нашата, и Вашата позиция за предпочитаното гласуване, така наречения „преференциален вот”. Когато в отбора се наредят в една листа партийни любимци, много нормално е гражданите да кажат: ”Вие така мислите, но ние като граждани имаме по-голямо доверие на тези и тези”, и те да пренаредят листата. В този смисъл казваме „преференциалното”.
То е предпочитаното гласуване. Ще водим спор дали 7% преференциален вот или 5%, както Вие предлагате, за по-динамично разместване именно на кандидатите и то най-вече много по-силно ще бъде за общинските съветници.
Хайде, депутатите – познати или непознати, начина и логиката на партиите, отново ще дебатираме дали и за двете да бъде 5 и 7, или за местните избори да е по-динамично – 5, а за парламентарните – 7. Това е въпрос да направим така, че когато дебатираме, когато разписваме правила, дали сме от едната или от другата страна, дали носим отговорността като мандатоносители или дали е опозицията, да имаме възможност да отговорим на всички тези неща.
Аз смятам, че този законопроект е крачка напред – Изборният кодекс, който предлагаме. Да, в него има и консерватизма на целия изборен процес в годините, той дава една по-голяма подреденост, дава едно по-голямо доверие на хората, които ще се изберат, които ще ги овласти избирателят, по-лека процедура, по-близка до хората и мисля че, аз лично нямам притеснения, ще подкрепя самия Изборен кодекс.
Мисля, че дори нямаше нищо лошо, но не се вписва това, което е предложила Партия ГЕРБ в момента, с поправките на Изборния кодекс, с динамиката и духа на дебата, който се проведе след месец май. Може би това трябва да го отчетете без на всяка цена да се държите по самия Изборен кодекс, произведен досега.
Мен лично ме притеснява нещо в доклада на ОССЕ, в който вижте какво пише, и аз се притеснявам дали ще го направим и ние: „Избирателните списъци бяха извадени от Националния регистър на населението, в които гласоподавателите имаха възможност да проверят своите данни и да поискат корекции. Големият брой на регистрираните гласоподаватели, в сравнение с населението на страната с право на глас, създаде повод за безпокойство и подсказа необходимостта от задълбочена проверка на избирателните списъци. Над 400 хиляди граждани, които са били записани с настоящ адрес в чужбина, са извадени от избирателните списъци за местни избори в един процес, в който липсва прозрачност и изисква ефективно и навременно решение”.
Тук има анонс за две неща – досега работещият ЕСГРАОН в Министерство на регионалното развитие, господин Кирилов е бил и на работа в Министерство на регионалното развитие при господин Паскалев, бил е и областен управител, сега е и депутат, в крайна сметка какво прави българският ЕСГРАОН? Защо отдолу нагоре – от кметовете, през областните управители, до ЕСГРАОН ние търпим да има такова натрупване на критична маса избиратели, които не знаем кои са, къде са, и им казваме „мъртви души”?
И второ, аз чух и господин Вучков, чувам и сега господин Кирилов – защо Венецианската комисия и ОССЕ се тревожат от тези 400 хиляди граждани, които с непрозрачната методика на МВР извадихте от избирателните списъци?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Госпожо Янкова, желаете ли удължаване на времето?
Дора Янкова: Да, желаем – за групата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля, удължете времето за изказване.
Дора Янкова: И след това в определен изборен процес си ги върнахте тези хора, отпушихте за определени избирателни райони и вкарахте забранените в избирателни списъци, да гласуват.
Има много неща, които са заровени като проблеми и ние трябва да ги изровим и да успокоим гражданите.
Никой не печели с дълго време натрупваната критична маса – много избиратели, които може с определена манипулация, да ги люшнем в определена посока.
Аз ще подкрепя Избирателния кодекс, на който съм един от авторите. Отчитам това, което звучи от вносителите от опозицията, и мисля, че ние можем да направим една стъпка напред, да предизвикаме доверието на българските граждани, без политическа истерия и да създадем напредък в изборното законодателство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря на народния представител Дора Янкова.
Има две реплики.
Заповядайте, господин Радев.
Емил Радев (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Янкова, първо – не можем да говорим за Проект за нов Избирателен кодекс, 95% са старите разпоредби. Прочетохме го, сравнихме го.
С обърканата номерация и преномерирането на норми не става нов Изборен кодекс. То е вместо „Изборен кодекс” да му кажем, че е „Кодекс за изборите”, но другите 5% са особено важни. И с тях искате да си осигурите служебна победа.
Точно преди една година в тази зала сегашните управляващи, тогава опозиция, надаваха адски вой, излизаха от зала, жалваха се на чуждите дипломати как се потъпкват правата им и – защо? За да се знае заместник-председателските места и секретарските места в комисиите как се избират, кой е опозиция и кой – не, за да не може, примерно, ГЕРБ с някои от другите партии, които тогава не бяха БСП и ДПС, да имат председател и секретар, примерно, или председател и заместник-председател в комисиите.
Какво правите в момента? В момента Вие искате цялата Централна избирателна комисия да е Ваша. Това правите.
Защо остават гаранционните две трети? Ами че те, като са 90% ваши членовете, дали ще е две трети или три четвърти, или една втора, абсолютно е без значение.
Опитвате се органът, който трябва да дава методическите указания, който трябва да следи за честността на изборите, да бъде изцяло под Ваше влияние. Това е безпрецедентното. Досега нито една политическа сила за всичките години на прехода не си е позволила да направи това, но Вие го направихте с Вашия проект!
И не е вярно, че има някаква прозрачност и публичност. Прозрачността и публичността се въведоха още преди една година, заседанията и протоколите на всички комисии станаха публични.
Откажете се от този подход, той няма да Ви доведе до правилните решения!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Радев.
Господин Иванов, заповядайте за втора реплика.
Трета реплика има ли?
Госпожа Атанасова – трета реплика.
Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Колега Янкова, аз искам да припомня, че през Четиридесетото Народно събрание, когато пак се подготвяше Изборния кодекс, тогава по идея на господин Първанов бяха създадени така наречените „мажоритарни кандидати”, за които Вие говорихте. Вашата партия считаше, че това ще повлияе на изборите и ГЕРБ няма да може да спечели именно с тези мажоритарни избори. Ще си позволя да припомня, че идеята беше подкрепена от Вас, но какво се получи? Получи се това, че ГЕРБ загубиха само две мажоритарни места.
Ще Ви припомня и още нещо по повод на подготовката на Изборния кодекс и на изборите, че същият опит беше направен, пак по Ваша идея, с предлагането на избор на районни кметове в София, Пловдив, Варна, големите градове, за да се удари отново Политическа партия ГЕРБ и нейните кметове. И това предложение претърпя пълно фиаско.
Аз се обръщам към Вас, като един от вносителите, за да Ви кажа, че когато се правят такива спекулации и машинации, да се вкарат в Изборния кодекс, за да може да се осигури някакво предимство преди изборите, обикновено това нещо се превръща в сила, която именно кара хората да се мобилизират и да разрушат всички предварителни сценарии за победа, в случая на БСП и коалиционните партньори, така че Ви съветвам действително да помислите за Вашите предложения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз, господин Иванов.
Госпожа Атанасова – трета реплика.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Янкова, вярно е, че има препоръки на ОССЕ по отношение на Централната избирателна комисия, но следва да сме коректни и да отчитаме направеното в предложения Изборен кодекс като не доказателство за публичност и прозрачност.
Колеги, ако се отвори проектът на Изборен кодекс, внесен от госпожа Манолова и група народни представители, ще забележите, че Централната избирателна комисия, да, избира се в Парламента, да, предложения могат да се правят от парламентарни групи и народни представители. Къде отива парламентарната опозиция в гласуването и избора на представители в Централната избирателна комисия? Къде е квотата на извънпарламентарната опозиция, госпожо Янкова? Мисля, че по тази тема трябва да има не само дебат, но и много внимателно трябва да се гласува, защото нещата се променят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря Ви и аз.
Госпожо Янкова, заповядайте за дуплика.
Дора Янкова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Продължавам да твърдя, че законопроектът е един напредък в изборното законодателство – Изборният кодекс.
Паралелно с това може би не е добре да казваме „нов”. Да, Изборен кодекс с една добра рамка, един напредък, отчел всички препоръки на гражданското общество в България, на партиите, в това число отчел и международния дебат на ОССЕ – Комитет на регионите и Европейската комисия.
По отношение на страховете, които се опитвате да говорите, за служебна победа, не се притеснявайте, сигурно сега ни е шансът да Ви победим, но не със служебна победа естествено, а с настроението на българските граждани и с това, което правим.
Първо – за ЦИК. Не внушавайте така, прочетете: ЦИК се избира в Парламента и председателят, заместниците и секретарят се предлагат от различни политически сили. Нали така?
Второ, в ЦИК и в секционните комисии за първи път през целия процес ще има възможност и обществените съвети да участват, да наблюдават. Ще бъде открит този процес. Досега, да, ЦИК имаше закрити заседания, не се произнасяше в определени моменти преди да е тръгнало съдебно производство, имаше отказ от произнасяне. Да не говорим, можем да кажем много неща. Но нека поуките от това, което е било, да ги позиционираме така, че да направим по-справедливо изборно законодателство, а не да се вторачваме на всяка цена в някакви велики идеи на законодатели. Парламентът отчита, регулира и позиционира напред.
По отношение на мажоритарния елемент или пък мажоритарните райони, ако Вие смятате, че сте загубили два, ДПС имаха пет, то тоест Вие имате много по-малко. Това Ви дойде от емоционалната, голямата политическа вълна, която тогава Вие имахте като доверие от българските избиратели. Това не бяха по смисъла и по съдържанието, пък и с политическата тежест мажоритарни депутати, които спечелиха. Колеги, дайте да си го кажем. Вие имахте една голяма вълна цунами 22%, която дигна политическото доверие към Вас и Ви даде тези мажоритарни депутати.
Тук обаче продължавам и никой не ме е убедил – ако ние сме лявата партия и Вие сте дясната и търсим политиката и политическото, и търсим чрез другите, по-малките партии, и чрез независимите участие на мажоритарния елемент, все пак обяснете ми какво влагате в мажоритарните избирателни райони като стабилна, сериозна дясна партия? Аз не мога да го разбера.
Ние си направихме поуките в този смисъл, затова искам да Ви кажа: не се страхувайте, не се притеснявайте, Избирателният кодекс е напредък в изборното законодателство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Янкова.
Следващият за изказване е господин Лазаров.
Заповядайте, господин Лазаров.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, моля да удължите времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Удължено е на всички парламентарни групи.
Димитър Лазаров: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Повтаряше се тук: нов Изборен кодекс, стар Изборен кодекс, тоест действащ Изборен кодекс. В доклада на Временната комисия за изработване на нов Изборен кодекс чухме, че докладът е подписан, уважаеми колеги, от представители на Политическа партия „Атака”, Движението за права и свободи и Коалиция за България, но Проект за Изборен кодекс не е внесен от тази избирателна комисия. Проект за Изборния кодекс е внесен единствено и само от една политическа партия – мандатоносителя Коалиция за България.
Е, имаше ли нужда от тази комисия, питам аз? Тя беше ненужна, излишна комисия, създадена по идея на управляващите с една-единствена цел – да послужи за параван, за алиби на намерението на Политическа партия БСП да си направи изборни правила, които да обслужват техния теснопартиен интерес, правила, които да им осигурят служебно предимство – това е факт.
Ние обсъждаме Изборен кодекс при всичките приказки, които тук се говореха за широко участие на обществеността, за представители, за политическо съгласие, за какво ли не, внесен от една политическа партия, а именно Българската социалистическа партия. И какво е всъщност новото в този кодекс? Няма да повтарям колегите, които тук цитираха. Сравнителният анализ показва, че 95% от кодекса са правила, които са били и в сега действащия кодекс, някои от тях са правила, които са били преди кодифицирането при законите. То няма как да бъде по-различно.
Мустафа Карадайъ: (ДПС, от място): Още от 90-та година. Истината и животът не започват от ГЕРБ.
Димитър Лазаров: Да, някои от тези правила – казах го коректно, не ме репликирайте, ще имате възможност – са действали и преди, за да говорим за нов Изборен кодекс.
Но кое е новото? При всички действащи правила по изборите винаги е имало едно задължително изискване – пропорционалност на представителността в Централната избирателна комисия. Нито една политическа партия или коалиция от партии, това изрично го пише и в сега действащия кодекс, не би трябвало да има превес. Сега това категорично го няма. Като смокинов лист на Вашето желание да доминирате в изборния процес и да имате служебна изборна победа сте сложили текста, че председателят, секретарят и заместник-председателите не могат да бъдат от една и съща политическа партия или коалиция от партии. Това е смокиновият лист, но той не може да прикрие Вашето желание за служебна победа. Това е истината.
Това е истината и за въвеждане отново на чавките, които там Вие искате да сложите, за да контролирате вота.
Това е истината, уважаеми колеги, и тя прозира от изказването на председателя на БСП: „Ще изровя земята, за да спечеля евроизборите!” Ето, това е Изборният кодекс, който Вие предлагате. (Реплики: „Браво!” и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Лазаров.
Има ли реплики? Не виждам.
Следва изказване на господин Карадайъ.
Мустафа Карадайъ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Може би ще започна от последното, което току-що господин Лазаров коментира, а именно нов ли е и доколко е нов Изборният кодекс.
Животът и човечеството са започнали от ерата на ГЕРБ, от там нататък нищо ново не може да се измисли на Земята.
Това го разбираме, но ако подхождаме от тази формална гледна точка – да сравняваме основни гледни точки в различните изборни закони, мисля, че ако тръгнем от 1990-1991 г. досега, ще видим, че основна част от текстовете са пренесени от различните закони в други.
По-важен тук е въпросът нужен ли е, необходим ли е нов Изборен кодекс. От моя, от наша гледна точка ще кажа – да, той е задължителен. Задължителен е от гледна точка, че изработването на нов Изборен кодекс е тест за нас, за народните представители, за Народното събрание, за гражданското общество и за обществото като цяло, тест за демократичност, тест за демократично усещане, тест за демократични възприятия, тест за демократично мислене от наша страна и в крайна сметка дали това нещо можем да го възпроизведем в норма. От тази гледна точка – да, задължителен е нов Изборен кодекс.
Нещо повече, сега действащият тотално се компрометира на база действията на ГЕРБ. Да не припомням изборите през 2011 и 2013 г.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Какво за тях?
Мустафа Карадайъ: Тотално приложението на сега действащия Изборен кодекс се компрометира. От тази гледна точка ние, съобразявайки се с препоръките от последните няколко години, но не само последните, а години назад, с препоръките на ПАСЕ, на ОССЕ, на Венецианската комисия, съобразявайки се с директивите на Европейския съюз, на Директивата от 1993 г. (№ 109, променена с № 1 от 2013 г.), и Конституцията на Република България, ние трябва да създадем такива правила, че да отговорим в максимална степен на очакванията на обществото.
От тази гледна точка считам, че има нужда от нов Изборен кодекс. Този проект прави един сериозен опит да възпроизведе добри практики от минали избори, като предлага и нови моменти, безспорно, затова е и нов.
От друга страна, ако погледнем проекта на Изборен кодекс в съответствие с дефиницията за „кодекс”, той урежда всички видове избори. Примерно в сега действащия Изборен кодекс липсва уредба за народни представители за Велико Народно събрание.
Новият Изборен кодекс, колеги, според нас трябва да гарантира упражняването на правото на глас на всеки български гражданин с избирателни права, както и да гарантира евентуално от една страна българските граждани да избират, а от друга страна – да бъдат избирани.
Няма да се спра на всички моменти, които безспорно обхваща новият Изборен кодекс, включително и кампанията, но ще се спра основно на няколко момента.
Единият момент е съставянето на избирателните списъци. Този процес е един от най-отговорните. Тук именно ще проличи нашето ниво на демократичност, защото има ясен ред по Конституция, има ясни указания. Ако наистина има воля избирателните списъци да са максимално близо до наличните граждани в страната, то при всички случаи сигурно има варианти, по които може да се направи това, но при всички случаи без ограничаване на конституционните права на българските граждани.
Второ, ползваме термина „уседналост“. В закона е дефиниран с понятието „живял“. Не е прилично в един и същ закон един термин да има пет дефиниции. Ние трябва да се опитаме максимално да се обединим около една дефиниция за този термин, и то такава дефиниция, че да не се ограничават правата на българските граждани да избират и да бъдат избирани.
В тази връзка между първо и второ четене най-вероятно ние ще направим и предложения за промени в закона.
Минаха въпроси от рода на методиките – доколко и как разпределят. Ние подкрепяме идеята да има ясна рамка в Изборния кодекс – основно за преразпределението на мандатите като стъпка от методиката за изборите, но в конкретния Изборен кодекс включително е предложено и приложение към Изборния кодекс – методика за разпределение на мандати. Приветстваме тази идея. Евентуално ще направим своите бележки между първо и второ четене.
Нещо, което е много по-добро в тази методика в сравнение с 2013 г., е, че ако с методиката от 2013 г. някои хора в ЦИК и управляващите тогава се опитваха да решават частни въпроси и казус, те създадоха ред проблеми в цялата система и върху картата на България, и върху всичките 31 избирателни района.
За преференциалното гласуване. Трябва да сме по-внимателни към тази тема, защото безспорно партийните централи подреждат листите и ги регистрират. С преференциалното гласуване ще даваме право за преподреждане в листите, но част от българските граждани, които ще подкрепят партийната подредба на листите, най-вероятно няма да отбелязват свои предпочитания, защото подкрепят партийната листа, както е подредена. Би трябвало това да намери своята тежест, евентуално в участието при вътрешното преразпределение на мандатите или преподреждане в една и съща листа.
Следващата тема, върху която трябва да обърнем внимание, която е и в редица препоръки през последните години от доста избори насам, е ограничението за използване само на български език в предизборните кампании. Ние сме държава – член на Европейския съюз, и като такава държава в нашите местни избори могат да бъдат кандидати, а не само да гласуват, и небългарски граждани на държави – членки на Европейския съюз. Те имат правото, от една страна, да направят информиран избор, а от друга страна, ако са кандидати, да си провеждат и кампанията. Много сериозно трябва да помислим по този въпрос. Безспорен е фактът от Копенхагенския документ, че и малцинствата трябва да участват активно в изборите, да правят информиран избор и да могат да правят кампания на майчиния си език. Но по-важният въпрос е ние като държава – член на Европейския съюз, дали отговаряме и даваме правата на гражданите на държавите – членки на Европейския съюз.
На няколко пъти се коментира и въпросът за Централната избирателна комисия. Тук може би предложеният проект търпи малко повече критика. Между първо и второ четене трябва да има повече яснота, да бъдат разписани ясно правилата. От една страна, функциите на Централната избирателна комисия, от друга страна – необходимостта, нуждата и функциите на администрацията към Централната избирателна комисия поради простата причина, че в предложения проект тази граница се размива. В момента като гледаме действията на сега действащата Централна избирателна комисия и виждаме техните резултати – вместо да решават проблемите, свързани с действащия Изборен кодекс, те повече ги задълбочават.
Колеги, в крайна сметка бих заключил по следния начин. Видно, между първо и второ четене ще има много работа по проекта за Изборен кодекс, но с общи усилия, при наличие на воля можем да се справим с това предизвикателство. Необходимо е да сме конструктивни и обединени, да правим така, че да дадем достатъчно свобода на българските граждани да могат да избират и да бъдат избирани. От друга страна, техният вот да бъде гарантиран и целият процес да бъде достатъчно прозрачен, че като минат изборите, резултатите от изборите да получат необходимото доверие и на участниците в изборите, и на българските граждани. Не след изборите, от една страна, да изпадаме в шизофрения – да се тупаме по гърдите, че сме първите, от друга страна, да не признаваме изборите, които направихме по приетия от ГЕРБ кодекс и организирани от ГЕРБ,
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Вие не сте ли депутат по силата на този Изборен кодекс?
Мустафа Карадайъ: Ще приключа с това, че наистина има нужда от нов Изборен кодекс, че с общи усилия можем да го приемем достатъчно навреме – преди евроизборите, за да можем да проведем нормални и демократични избори. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Карадайъ.
Реплики? Не виждам желаещи да репликират.
Господин Лазаров, Вие искате лично обяснение.
Четин Казак (ДПС, от място): Това е злоупотреба.
Мая Манолова (КБ, от място): Направи реплика, имаш време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Лазаров, съгласно нашия правилник трябва да са налице едновременно три условия, за да вземете думата по лично обяснение.
Димитър Лазаров (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Господин председателю, обръщението беше към мен – че не всичко започва от ГЕРБ, и по повод моето изказване. Тоест аз се чувствам засегнат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Първо, той не Ви е засегнал, не Ви е обидил.
Заповядайте, но очевидно тази процедура трябва да бъде променена в правилника.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Господин председател, ще бъда съвсем кратък, няма да злоупотребявам, разбира се.
По повод казаното – от коя политическа партия започва нашата Нова история – искам само да задам един въпрос: този нов Изборен кодекс пратен ли е във Венецианската комисия? Има ли становище от Венецианската комисия? Няма такова!
Мая Манолова (КБ, от място): Пратен е, разбира се.
Димитър Лазаров: Няма становище на Венецианската комисия! Ние приемаме Изборен кодекс без да има становище на Венецианската комисия! Този Изборен кодекс не отговаря на добрите практики, касаещи избори, защото отново се приемат правила в последния момент преди изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: По-добре е да приключите тук, господин Лазаров, защото всяко нарушение на процедурата влече след себе си други нарушения. (Народният представител Мустафа Карадайъ иска думата.)
Господин Карадайъ, за какво искате думата?
Мустафа Карадайъ (ДПС, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Ето, виждате ли?! (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
По начина на водене иска думата господин Карадайъ.
Заповядайте.
Мустафа Карадайъ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Вземам думата по процедура за начина на водене във връзка с това, че не направихте забележка на господин Лазаров, защото той взе думата за лично обяснение. Такова не чухме. Неговото по същество беше реплика. На репликата би било редно да се отговори с дуплика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Когато има съмнение за нарушение на правилника и на процедурите, председателят има правомощия да вземе субективно решение. Много Ви моля не злоупотребявайте, особено с процедурата за лично обяснение.
Следващият за изказване е госпожа Караянчева.
Заповядайте, госпожо Караянчева.
Цвета Караянчева (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! В усърдието си да тушират протестите БСП и ДПС, заедно с госпожа Манолова тръгнаха да правят Изборен кодекс и като резултат виждаме, че той пресъздава 80% от кодекса, който беше приет в Четиридесет и първото Народно събрание.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Много повече от 80%.
Цвета Караянчева: Протестите искаха мажоритарен вот, по-нисък избирателен праг, по-широко участие на гражданите в Парламента. В крайна сметка исканията бяха единствено и само за парламентарната част в Изборния кодекс. Както виждаме, Вие се хвърлихте да правите нов кодекс, защото трябваше да отсрочите времето за парламентарните избори.
Аз обаче ще се спра на принципа за уседналост, който боде като трън колегите от ДПС.
Мая Манолова (КБ, от място): Моля, придържайте се към текста, когато говорите за уседналостта.
Цвета Караянчева: Не ме репликирайте, госпожо Манолова!
От 2007 г. насам ДПС непрекъснато говори за противоконституционност и за всичко останало, което се сетите, за принципа за уседналост. Истината обаче е, че отсъствието на уседналост обслужва само и единствено нейните теснопартийни интереси и принуждава българските граждани в смесените региони да бъдат техни васални слуги.
Изборният кодекс на Четиридесет и първото Народно събрание реши проблема на изборния туризъм, като прие уседналостта – всеки, живял не по-малко от 6 месеца по постоянен и по настоящ адрес да има право да гласува.
Нека си припомним драмите в Четиридесетото Народно събрание, когато се предложи тази уседналост и когато под натиска отново на ДПС, излизайки от залата ДПС принуди БСП да се предаде и да вкара частицата „или”, което даде възможност на абсолютно всички с постоянен или настоящ адрес да гласуват.
Колеги от БСП, днес се обръщам към Вас, защото знам на какъв натиск ще бъдете подложени. Заради тази пуста власт не погазвайте интересите на българските граждани. Изборите за местно самоуправление са приоритет на хората, които трайно живеят в населените места. Ако човек има претенцията да управлява или да гласува за местна власт, трябва да знае проблемите на този регион, да познава човека, за когото гласува, трябва да познава и политиката, която ще провежда кандидатът. В крайна сметка 70% от българските граждани държат да има уседналост. Искам да помоля колегите от БСП – нека ни подкрепят, да не допускаме предложението за отпадане на уседналостта. Това е желанието на толкова много хора, които живеят на територията на Република България.
Колеги, не се страхувайте за депутатското си място. Знам, че някои от Вас се страхуват, че може повече да не се върнат тук. По-добре е да работим за българските граждани, отколкото да пазим топлото си местенце. Нека не забравяме, че изборният туризъм не е само външен, изборният туризъм е и вътрешен. Спомняме си как преминаваха едни автобуси от едно място – гласуваха по постоянен адрес, след това отиваха на друго място, за да гласуват по настоящ адрес.
Накрая искам да кажа, че не поддръжниците на ДПС, а върхушката на ДПС иска да се премахне принципът за уседналост. Който желае да гласува, нека да дойде да живее и в София, и в Пловдив, поне 6 месеца да живее в тези населени места, за да знае какъв е проблемът. Който живее в чужбина – и в Лондон, и в Париж – нека да има там право на глас, и той има право на глас, защото се е регистрирал по настоящ адрес и знае проблемите. Това е разумният подход и той следва да присъства в новия Изборен кодекс, който Вие приемате.
Искам да Ви дам пример от бита: съгласни ли ще бъдете, ако дойде някой гост у Вас и премести спалнята в тоалетната, мивката в хола, и така да стоите четири години? Ето това се случва, когато дойдат гости и гласуват за някой кмет, който ще остане за четири години, а те като гости си отиват и напускат страната.
Господа социалисти, поне веднъж проявете мъжество, не позволявайте да Ви изнудват! Не сме в епохата на „Великолепния век” и тук волята на падишаха не е важна. Важна е волята на българските граждани! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Относно майчиния език – колеги от ДПС, по принцип Вие по населените места говорите на майчин език, така че не виждам смисъл да се вкарва в този Изборен кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Реплики?
Мая Манолова (КБ, от място): Даде лично обяснение на Лазаров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Госпожо Манолова, моля Ви, да изчакате докато приключим с репликите.
Господин Карадайъ най-напред поиска думата, след това – господин Казак. (Шум, реплики и възгласи от ГЕРБ.)
Мустафа Карадайъ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Да, почтената позиция е реплика, за да има право и на дуплика. Иначе с разни дребни тарикатлъци няма да стане тази работа. А иначе – „Активното избирателно право на българските граждани е уредено в чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България и в този смисъл трябва да се съблюдава гражданството, без да въвежда изисквания за наличие на постоянен и настоящ адрес на територията на страната при условията на комулативност”. Колеги, чета решение на Конституционния съд на Република България.
„Правото да избираш и да бъдеш избиран е едно от основните конституционни права на гражданите (чл. 42, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от Конституцията). Освен предвидените в тези текстове изисквания за възраст, гражданство, непоставяне под запрещение и неизтърпяване на лишаване от свобода Конституцията не обвързва избирателя или избираемия с никакви други условия, нито пък предвижда някакви последици за участниците в изборите.
Гражданството като основна правна политическа връзка на лицата с държавата е условие и при упражняване на избирателно право в изборите за Европейски парламент, съгласно чл. 3 от Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, изменена с Директива № 1 от 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Времето, господин Карадайъ.
Мустафа Карадайъ: Тук искам да добавя нещо. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ако обърнахте внимание, моето изказване започва, че това е тест за нашето ниво на демократичност и десните демократи за европейско развитие на България казват: „Който иска да дойде да живее тук”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Приключвайте!
Мустафа Карадайъ: Само че за онези, които бяха изгонени от държавата, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Приключвайте!
Мустафа Карадайъ: Репликата ми е: те не са гости на нашата Родина. Те са граждани на Република България. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Карадайъ, 45 секунди просрочихте времето.
За втора реплика – господин Казак. Отказвате се?
Друга реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Караянчева.
Цвета Караянчева (ГЕРБ): Благодаря, господин председателстващ.
Понеже колегата чете, и аз ще прочета нещо:
„Международните стандарти, отнасящи се до изборите, които уреждат главно активно, пасивно избирателно право допускат ограничения на това право, но без да бъдат нарушавани основно човешките права.”
Съдът в Страсбург е приел, че „избирателното право не е абсолютно. То може да бъде ограничавано от държавите, страни от Конвенцията, стига ограниченията на това право да не го лишават от ефективност, да са въведени за постигане на правомерна цел и използване на средства, за да не са непропорционални. Едно от възможните ограничения е именно въвеждането на изискване за уседналост, което е квалификация, позитивно изискване, за да може ефективно, резултатно и отговорно да се упражни избирателното право и да се извърши една обществено-полезна функция. Основаването за въвеждането на това изискване произтича именно от разбирането за избирателно право като публична функция”.
При избирането на конкретния текст на легална дефиниция е търсен балансът между избирателното право като субективно право и избирателното право като публична функция, която трябва да се упражнява в интерес на обществото. В повечето държави – членки на Европейския съюз, съществува изискване лицето да е живяло в изборния район или на територията на страната за определен период от време.
Преди 20 години, колега, тези, които изгониха нашите сънародници в друга държава, стоят от лявата страна на залата. (Силен шум и реплики от ДПС и КБ.) Аз никого не съм гонила. Партия ГЕРБ никого не е гонила. И не е редно ако има деца, които са родени в Република Турция, да идват да взимат на 20 години лична карта ... (Силен шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля за тишина!
Цвета Караянчева: ... и да нямат никаква идея какво се случва в България, да ги използвате за гласуване. Не е честно! Обърнете се към Вашите избиратели. (Силен шум и реплики от ДПС.)
Мустафа Карадайъ (ДПС, от място): Бойко къде беше? Бойко, Бойко какво правеше?
Цвета Караянчева: Аз съм от смесен избирателен регион и знам какво искат хората – без да има разлика на етнос, религия и социална принадлежност. Те искат да упражнят своето изконно право и те да решат кой да бъде кмета, който ще ги управлява четири години.
Не забравяйте моите думи за разместването във Вашата къща, когато дойде гостът, защото много дълго време ще трябва тогава да спите в банята. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Госпожа Мая Манолова – за лично обяснение. (Реплики от ГЕРБ.)
Основанията са много по-големи отколкото на някои други случаи днес.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин председател, налага се от тази трибуна да опровергавам неистини и откровени лъжи, които се сипят от страна на парламентарната опозиция. Аз помолих вече от трибуната по Изборния кодекс да се изказват само народни представители, които са чели проекта.
Абсурдно е да се твърди, че в проекта, който е внесла Коалиция за България, има текстове, които да променят правилата за уседналостта. Няма такива текстове!
Цвета Караянчева (ГЕРБ, от място): Ще има.
Мая Манолова: Тези депутати от ГЕРБ, които не са прочели проекта за Изборен кодекс, би следвало да замълчат, да се ограмотят в рамките на този дебат и евентуално да участват в дебатите между първо и второ четене и при обсъждането на новите текстове, освен ако, разбира се, ГЕРБ не иска да внесе такива предложения, за да отклони дебатът, за да води поредната измислена битка с измислени таласъми. Няма подобни заплахи, няма подобни текстове в Изборния кодекс.
Наистина е доста смущаващо, когато народни представители от ГЕРБ четат от трибуната старите си изказвания по време на приемането на Кодекса „Фидосова”. Такива теми не са поставени на обсъждане с проекта за Изборен кодекс. Крайно време е тези, които не са прочели нищо, да не отклоняват днешния дебат. Той наистина е изключително важен, изключително сериозен. Нека се изкажат тези депутати, които са прочели текстовете и които имат конкретни предложения за неговото подобрение.
Цвета Караянчева (ГЕРБ, от място): Вие ли ще казвате кой да се изказва, госпожо Манолова?
Мая Манолова: Мисля, че е крайно време да се спре с измислянето на изкуствени заплахи с цел сплотяване електората на ГЕРБ в смесените райони. Никой не е заплашен. Промени в уседналостта не са предложени, тази тема не стои пред българския парламент днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Манолова.
Кой какво иска в залата?
Десислава Атанасова (ГЕРБ, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Заповядайте, госпожо Атанасова.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес в тази пленарна зала какво ли не се случи – даваха се публично имунитети от цели групи... В момента вече достигнахме до такива нива, в които един народен представител, имащ се изглежда за стоящ над всички останали, да определя кой друг народен представител от друга парламентарна група по какви теми ще говори и имат ли връзка те с промените в Изборния кодекс.
Уважаеми господин председател, моля Ви, не давайте възможност на народни представители от всички парламентарни групи да злоупотребяват с правото на лично обяснение (възгласи „Е-е-е” от КБ и ДПС), защото такава злоупотреба наблюдаваме в изказвания на народни представители от управляващото мнозинство. Благодаря Ви.
Мустафа Карадайъ (ДПС, от място): А това как се казва? Казва се гьонсурат!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: На всички, госпожо Атанасова, не само на управляващите.
Ако ми подскажете как да решим проблема, ще Ви предложа да подготвим текст за правилника и промяна.
Искам да Ви кажа и друго нещо: председателят не е цензура. Той не може да държи сметка за това какво говорят народните представители, стига да спазват правилника.
Вие ли ще вземете думата по списъка за изказвания или госпожа Цачева?
Десислава Атанасова (ГЕРБ, от място): Отказвам се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Отказвате се.
Госпожо Цачева, Вие сте следващата в моя списък. Не желаете?
Заповядайте, господин Янков, за изказване.
Янко Янков (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Не знам дали всички, които сме днес тук, в залата, си даваме сметка колко изключително важен е документът, който предстои да приеме Народното събрание сега на първо четене, а по-нататък и на второ четене.
Няма да се спирам – нямаме достатъчно време, на въпроса дали трябва нов или стар. Народното събрание е взело решение, внесен е нов Изборен кодекс, има образувана комисия, на която аз съм член и ще се постарая съвсем отговорно като член на тази комисия без никакви политически спекулации да Ви покажа нашето виждане и моето лично виждане като човек, който от дълго време се занимава с политика по тези въпроси.
Защо е толкова важен Изборният кодекс, уважаеми народни представители?
Между другото имаше дебати още в предните народни събрания дали трябва да има изборен кодекс или трябва отделни закони да регламентират различните видове избори. Прие се решение това да бъде Изборен кодекс, за да може чрез систематизиране и кодифициране на материята да се регулират обществените отношения в цялата тази област в България. Тази област всъщност, уважаеми колеги – изборното законодателство, определя политическата система на страната. Функция на политическата система на страната са всички други области на обществения живот. Затова е изключително важно как ще подходим. Ще се постарая съвсем накратко да Ви кажа какви са нашите виждания.
На първо място, ние като политическа сила и парламентарна група на база на нашите анализи и това, което сме чули от Венецианската комисия, от ОССЕ, считаме, уважаеми колеги, че Изборният кодекс, който ще приемем, всъщност ще даде ясен отговор какво е състоянието на демокрацията в Република България. Това, което се чува тук от трибуната в много изказвания за детайли, не дава отговор точно на тези принципни въпроси, а именно на първо място всеки гражданин на Република България има ли право да гласува и да бъде избиран, да избира и да бъде избиран?
Ще спра Вашето внимание на два мита, които абсолютно не са верни.
Първият мит, уважаеми колеги, е че ДПС е против уседналостта – това изобщо не е вярно. Искам да го кажа на колегите от ГЕРБ. Това, което чухме преди малко като коментар за уседналостта, уважаеми колеги от ГЕРБ, говори за грубо неразбиране на законодателната материя за уседналостта. Вижте какво е тълкуването на понятието „живял през последните шест месеца в населеното място”. Ако този човек има постоянен адрес в Несебър, през последните 10 години е живял в Гоце Делчев или в София, или другаде, този човек може да дойде и да гласува в Несебър и отново да си замине и да подмени вота на истинските граждани на Несебър.
Уважаеми колеги, не знам дали някой си е направил труда да направи анализ и да види какви вреди през последните 20 години са нанесени от вътрешния туризъм, на колко места е подменен вотът с пришълци, които идват и се регистрират през последните шест месеца и подменят вода! И това се нарича уседналост, колеги! Така се нарича по Изборния кодекс!
Ние претендираме за онези хора, които имат постоянни адреси в населените места, имат имоти, плащат данъци, идват си постоянно и са загрижени за имотите си, за населените си места и искат да гласуват за кмет, на който му имат доверие, защото тези хора нямат намерение да се изселват оттам. Това искаме – тяхното исконно човешко право.
Вторият мит, уважаеми колеги, който се говори, е, че ДПС иска непременно да се премахне българският език като официален от предизборната агитация. Това изобщо не е вярно.
Ние искаме българският език да звучи на предизборната агитация или като език от тези, които непосредствено агитират, или като превод за хора, които са дошли и искат да агитират на език, който говорят, но имат отношение. (Реплики от народния представител Цецка Цачева.)
Много просто, уважаема госпожо. Могат да дойдат гости, да направят едно приветствие или да агитират... Заповядайте тук и ще Ви отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Продължавайте.
Янко Янков: Проблем е, че нямат право. В момента имаме дела и хората са на път да бъдат осъдени за това, защото са говорили на друг език, въпреки превода. Изрично е записано в кодекса, че трябва да се говори на български език – това искаме. А с това нещо, уважаеми колеги, се злоупотребява.
Наистина, новият Изборен кодекс, който е внесен, освен с приемствеността, за която се каза тук и което е редно да бъде, има нови моменти, които не ги отбелязваме и които са напредък в улесняване на възможността хората да гласуват.
Това, уважаеми колеги, е например възможността да гласуват не само с един знак. Уважаеми колеги, знаете ли колко хиляди невалидни бюлетини има в България заради този знак „х”? Това, което беше направено, беше изключително неправилно.
Освен това ние ще държим изключително много секциите, където гласуват българските избиратели, да бъдат където са местата им за живеене. Защото в моя избирателен район в Нова Загора секциите бяха изнесени на 5-6 км и така пръснати, че никой не ги знаеше къде са и не можеше да гласува.
Така че, уважаеми колеги, за ЦИК няма какво да коментираме. Там нещата наистина между първо и второ четене може би ще трябва да се уточнят. Но по отношение на обжалването в Изборния кодекс, който е внесен, има напредък по отношение на прозрачността при преброяване на бюлетините, има напредък с издаването на преписи, с начина, по който се извършва преброяването.
Не мога да разбера, уважаеми колеги, защо се поставя въпросът за преброителните центрове, когато стана ясна цялата организация на изборния процес, че тези центрове всъщност са местата, където най-добре се подменя вотът на избирателите и че наистина тези центрове са нещо изключително вредно.
Така че отново повтарям, ние ще подкрепим на първо четене Изборния кодекс, който сега е внесен, няма да подкрепим предложението за промяна. Разчитаме много на становищата на гражданския сектор, който е представен в нашата комисия. И на тях им поставих въпроса по време на заседанието на комисията от гледна точка на преференции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Янков, приключвайте! Лимитът на групата е изчерпан.
Янко Янков: Благодаря, господин председател, свършвам.
Партиите трябва да бъдат наказвани, но не толкова лесно, че всеки, който си поиска и по някакъв начин манипулира, да може да ги накаже за избора им за съответните листи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря на господин Янков.
Има ли желаещи за реплика?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Много неща се казаха днес в тази зала за Проекта за нов Изборен кодекс. Чух добри думи, за които благодаря, чух критики, с които ще се съобразим, чухме и откровени лъжи, които трябва да бъдат опровергани днес в тази зала.
На първо място, че Временната парламентарна комисия, която изработи Проекта за новия Изборен кодекс, е била абсолютно излишна.
Уважаеми дами и господа от ГЕРБ, очевидно сте слепи и глухи за това, което се случи в Народното събрание, за участието за първи път на гражданското общество, на представители на гражданските организации и движения при изработването на Изборния кодекс. (Реплики от ГЕРБ.)
Тук в тази зала те седяха буквално на Вашите места и за разлика от Вас подготвено и аргументирано правеха предложения за подобряване на изборните правила. Всички тези предложения, впрочем, са включени в Проекта за нов Изборен кодекс затова аз казвам честно, че ние не претендираме за авторството на този проект. Той е написан за първи път заедно с представители на гражданското общество.
Големият отсъстващ от този дебат беше ГЕРБ. Големият пречещ да бъдат приети новите изборни правила, както се вижда ще бъде ГЕРБ. Защото ГЕРБ е големият заинтересован изборите да продължат да се провеждат по Кодекса „Фидосова“. Следващите избори да бъдат точно толкова фалшифицирани и манипулирани, колкото бяха президентските и местните, колкото се опитахте да направите и парламентарния вот.
Тук чух много приказки за това, как Коалиция за България се опитала да постигне служебно предимство с новите изборни правила, но нито един аргумент, нито едно доказателство, чрез кои текстове ние се опитваме да извлечем партиен интерес.
Нещо повече, за първи път изборните правила гарантират не само правата на опозицията в Парламента, но и на извънпарламентарните партии, но и на наблюдателите и медиите, които ще имат достъп и контрол върху абсолютно всички фази на изборния процес. Нещо, от което ГЕРБ бягаше като дявол от тамян и не се случи нито в Кодекса на ГЕРБ, нито при провеждането на последните избори. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Чувам тук, че група експерти правила сравнителен анализ между Проекта за нов Изборен кодекс и Кодекса на ГЕРБ. Били мерили, измервали с някакви измервателни средства – капкомер ли, линийка ли, кантар ли, със сравнителни таблици, били положили колосален труд. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Уважаеми колеги, имаше смисъл тези експерти да ги ангажирате с подготовката на Вашия законопроект, защото ако там имаше някаква експертна мисъл, този законопроект можеше да бъде обсъждан и биха могли някои от неговите текстове да бъдат взети при приемането на новите изборни правила, но истината е, и ще трябва да я кажа тук, от тази трибуна, че ако бъде приет проектът на ГЕРБ и бъде приложен, изборите ще блокират. Ще има пълен хаос на предстоящите и на всички други видове избори, които биха се провели по тези правила. Защото там смесването на отделни бюлетини с интегрални бюлетини, на мажоритарни кандидати с преференции, на различни изборни комисии, на протоколи на СИК-ове и РИК-ове, е абсолютно. Гласува се с отделни бюлетини, броят се интегрални бюлетини, има преференции, но никой не ги отчита. СИК-овете и РИК-овете не броят гласовете за мажоритарни кандидати. Премахват се печатите, но секционните комисии все с нещо подпечатват ксерокопията от бюлетините. Наистина пълен хаос!
Според мен има едно-единствено обяснение – не толкова липса на експертиза, за да бъде представен на народното представителство подобен проект, просто открито нежелание той да бъде приет, за да може следващите и по-следващите избори да се провеждат по Кодекса Фидосова, а пораженията от едно такова изборно законодателство мисля, че ги видяхме всички.
По някои от другите критики, които бяха отправени. За необходимостта от създаване на професионална, експертна, изборна администрация. Това освен, че е абсолютна препоръка на всички международни организации, включително на Венецианската комисия, беше теза, която се споделяше от ГЕРБ в предишния Парламент. След като си избраха една ЦИК, която е удобна и се подчинява на телефонни разпореждания, която гони партийния интерес на ГЕРБ и не се интересува от провеждането на честни избори, очевидно ГЕРБ са направили завой в своята позиция. Защото вторият инструмент, който е необходим на ГЕРБ да печели служебно избори освен съществуващите изборни правила, е запазването на сега действащата ЦИК, която пренаписа Изборния кодекс и със своите решения създаде възможности за безбройни изборни манипулации.
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Стига с тоя ГЕРБ!
Мая Манолова: Аз си давам сметка, че създаването на нова ЦИК трябва да се ползва с доверието на парламентарните и на извънпарламентарните партии, и на гражданското общество. Затова в текстовете на проекта сме записали, че опозицията ще има свои представители в Централната избирателна комисия и това ще бъде гарантирано в пленарната зала.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Браво! Браво!
Мая Манолова: Умният човек се учи не само от собствените си грешки, но и от грешките на своите опоненти.
Повярвайте ми, че няма народен представител или политик, който иска да възпроизведе грешката на ГЕРБ със създаване на безволеви партиен орган, каквато е сега действащата ЦИК, която нямаше никакъв авторитет нито сред неправителствените организации, нито сред опозицията, нито сред извънпарламентарните партии. Един безволеви орган подчинен директно на разпореждане на централата на ГЕРБ. Това повече няма да се повтори!
Необходима е сериозна реформа в изборната администрация, която да гарантира правата на опозицията. Впрочем, за първи път ние даваме възможност освен за пълна прозрачност в нейната работа, но и за присъствие на представители на опозицията в ръководствата на всички комисии, нещо което ГЕРБ така и не въведе. Така че доста лицемерна е тази защита на действащите разпоредби и на действащата изборна администрация.
Дебатите ще продължат и на второ гласуване. Нямам време да обосновавам защо задължителното гласуване противоречи на българската Конституция и защо не трябва да бъдат въвеждани противоконституционни текстове в Кодекса. Защото вече имате шамар от Конституционния съд. Първото издание на Кодекса „Фидосова“ беше сериозно ремонтирано от Конституционния съд и се наложи и Вие в последния момент да правите промени, защото 32 текста бяха отменени от действащия по времето на ГЕРБ Изборен кодекс така, че аз няма да участвам в приемането на противоконституционни текстове и ще се противопоставя срещу това.
Накрая, тъй като предполагам, че нашето време за изказвания изтича...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Четиридесет секунди имате, госпожо Манолова.
Мая Манолова: ...искам да благодаря на тези, включително от ГЕРБ, които направиха конструктивни предложения.
Уважаеми дами и господа, хващам се за репликата на господин Кирилов, надявам се, че той няма да злоупотреби с лично обяснение, наистина е необходим консенсус между партиите в Парламента, да бъдат приети наистина такива изборни правила, които да отговорят на очакванията за честни избори. Ние сме готови да чуем Вашите аргументи и да се съобразим с тях. Всички предложения, които ще подобрят текстовете, ще осигурят увереност на хората, че техният глас се отчита правилно, че изборите ще бъдат честни, че хората ще бъдат мотивирани в провеждането на изборите, всички те ще бъдат отчетени и ще бъдат подкрепени от Парламентарната група на Коалиция за България.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Времето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Приключвайте.
Мая Манолова: Имаме един наистина добър проект, който се надявам с общи усилия да стане най-добрият Кодекс, който е приеман, и най-добрите изборни правила, които са приемани от българско Народно събрание. Нека да го направим заедно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Има ли реплики към госпожа Манолова? Няма желаещи.
Има ли други изказвания?
Госпожо Цачева, не съм сигурен дали имате време. Ще проверя след малко.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Имаме, по-малко от 4 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Заповядайте! (Реплики от ГЕРБ.) Нямам намерение да изяждам нечие време.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз няма да се спирам под формата на реплика срещу всички тези груби манипулации и внушения, които се изрекоха.
Да, сега действащият Изборен кодекс не е съвършен. Но това, което имаме като внесен законопроект за нов Изборен кодекс, категорично не отговаря на очакванията на българските граждани.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Кой го казва?!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тук аз искам да благодаря на изказващи се народни представители от левицата, които откровено отчетоха, че внесеният проект от левицата отбелязва напредък в изборното законодателство. Не това очакват българските граждани.
Не можем да говорим за изцяло нов Изборен кодекс без в него да има разписани норми, да дава отговор на въпросите за всеобщо гласуване, за да се преодолее веднъж завинаги корпоративният вот, без да има изричен поне един текст, който да се противопоставя на купуването на гласове. Не може да не даваме отговор на въпроса за условията, при които ще гласуват нашите сънародници извън границите на България. Крайно време е да има самостоятелен избирателен район в чужбина. Не може да говорим за изцяло нов Изборен кодекс, в който да няма и дума за това, което очаква голяма част от българското общество, а именно интернет/електронното гласуване. Всичко това, което правим, е поредната мимикрия.
Но аз в едно отношение съм доволна – когато изборните правила се правят отляво, по подобие на 2008 г., тогава резултатът за дясното е добър. (Ръкопляскания и викове: „Браво, браво!” от ГЕРБ.)
Така че очакваме финализирането. Надявам се, между първо и второ четене да внесете подобни предложения, но ако няма такива предложения, нищо ново не постигаме с името за нов Изборен кодекс.
РЕПЛИКА ОТЛЯВО: Направете го Вие.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще направим такива предложения безспорно.
Мая Манолова (КБ, от място): Защото не сте направили във Вашия проект.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, защото отчитахме малкото време. С това започнах, не сте ме слушали внимателно в началото. Нашият проект е внесен на 28 юни, Вие имахте време няколко месеца. Ако ние работихме за 10 дни, Вие работите за 10 месеца. Казах, че нашите предложения не са съвършени, но между първо и второ четене ние ще направим съответните предложения. Ангажирам участието на цялата парламентарна група в този процес, но ако няма воля на управляващото мнозинство от трите парламентарни групи наистина да се отговори на тези въпроси, които посочих, а те са: всеобщо задължително гласуване, изборен район в чужбина, интернет гласуване и норми, които да забранят по категоричен начин или да преборват корпоративния вот, нищо няма и във Вашия проект, колеги. (Реплики на народния представител Мая Манолова.) Хората от това пищят – от платения вот, от корпоративния вот, от купения вот. Каквото и да говорим оттук, както и да характеризираме поредния законопроект в сферата на изборното законодателство, ако няма отговор на тези въпроси, нищо не сме направили за пореден път. Това е констатацията от името на Парламентарната група на ГЕРБ. (Викове: „Браво, браво!”, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Цачева.
Изказахте се точно в предвиденото време.
Има ли други изказвания, въпреки че мисля, че няма време за парламентарните групи, освен за „Атака”.
Последно? Няма желаещи за изказвания.
Закривам дебата по първа точка от нашата седмична програма.
По моя преценка в залата има проблем с кворума, поради което (викове: „У-у-у!” и „А-а-а” от ГЕРБ)… Аз не виждам причина за подобни звуци, след като карам по правилника. Съгласно чл. 54, ал. 1 насрочвам гласуване по първа точка от нашата програма за утре в началото на заседанието. (Ръкопляскания и викове: „Браво, браво!” от ГЕРБ.)
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Заповядайте за процедура по начина на водене. Обаче ако не сте достатъчно убедителен, ще Ви отнема думата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Разбрах, че ще направите това, което искате, защото имате подкрепата на залата.
Искам да Ви попитам – от тук нататък има още няколко закона, които са изключително важни. Единият е Законът за електронните съобщения. Ако ще го разглеждаме сега, а утре ще го гласуваме, аз Ви предлагам, господин председател, тъй като Вие сте вездесъщ и можете да налагате своето мнение на залата и да правите това, което Вие прецените, ако искате, направо прекратете заседанието на Народното събрание днес и да дойдем утре на работа. Защото сега да говорим нещо, а да го гласуваме утре, е безсмислено.
Ако следваме Вашата логика на работата Ви до момента, затова процедурата е към Вас, Ви предлагам да ни освободите, да дойдем утре, да дебатираме по законите и да гласуваме след като сме дебатирали. А не сега да се води дебат и когато на Вас Ви е угодно – на управляващите, защото не можете да се съберете дори за Изборния кодекс, за който толкова много прокламирахте, че сте направили нещо прекрасно, да го гласуваме в момента.
Вие ставате смешни и за да махнете петното от Народното събрание, да не продължавате да сривате доверието в него, освободете ни и да дойдем утре на работа. Благодаря Ви. (Реплики на народния представител Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Уважаеми господин Иванов, аз никога не съм давал повод да си мислите, че съм вездесъщ. Цитирах Ви правилника. Ако трябва, пак ще Ви го цитирам. Желаете ли?
Освен това, аз като председател, не съм Ви вързал за тази зала – можете да си отидете, когато пожелаете. (Ръкопляскания от ДПС.)
Още веднъж казвам – съгласно чл. 54, ал. 1 от правилника определям за утре гласуването по тази точка.

Преминаваме към следващата втора точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА ПОСРЕДСТВОМ ИНИЦИАТИВАТА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА ПОСРЕДСТВОМ ИНИЦИАТИВАТА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА.
Има доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Заповядайте, господин Янков.
ДОКЛАДЧИК Красимир Янков: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо правя процедурно предложение за допускане до пленарната зала на господин Пламен Ангелов – заместник-министър на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Процедурно предложение за допускане в пленарната зала.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 76 народни представители: за 74, против 1, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Янков.
ДОКЛАДЧИК Красимир Янков:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с
корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за
разбирателство относно сътрудничество в борбата с
корупцията посредством Инициативата на
Югоизточна Европа за борба с корупцията, № 302-02-22,
внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г.

На свое заседание, проведено на 15 януари 2014 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, № 302-02-22, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи: Николай Нанков – дирекция „Правно нормативна дейност”, и Иван Александров – дирекция „Международно сътрудничество”.
Меморандумът за разбирателство относно сътрудничеството в борбата с корупцията е правната основа на Инициативата на Пакта за стабилност за борба с корупцията в Югоизточна Европа, към която България е страна от създаването й през 2007 г. Останалите страни, участващи в Инициативата, са Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния и Сърбия.
Основната цел на Пакта за стабилност е да създаде условия за обмяна на опит и добри практики, както и за координация на провежданите антикорупционни политики. Това включва провеждане на обучения на млади магистрати, създаване на мрежи от експерти, работещи в тази област и други.
Провеждането на дейностите се подпомага от Секретариат, базиран в Сараево, който е и точка за контакт за регионалното антикорупционно сътрудничество. България се задължава да финансира оперативния и програмния бюджет на Пакта на стойност 24 000 евро годишно, което е минималната вноска за страните членки съгласно чл. 2 от Меморандума.
Предложените за ратификация изменения се дължат основно на желанието на страните да продължат действието на Меморандума от 2007 г. за неопределен период от време, като по този начин потвърждават ангажимента си да полагат устойчиви усилия за тясно регионално сътрудничество в борбата с корупцията. Съгласно чл. 1 от Протокола за изменение Инициативата на Пакта за стабилност се преименува на Регионална антикорупционна инициатива.
В резултат на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие следното становище:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, № 302-02-22, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г.
Становището на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е прието с единодушие.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Янков.
Следващият доклад е от Комисията по бюджет и финанси.
Кой ще го представи?
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев:

„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 13 април 2007 г. в Загреб, и на
Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством
Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 11 юли 2013 г. в Загреб, № 302-02-22,
внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г.

На заседание, проведено на 16 януари 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект № 302-02-22 за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 13 април 2007 г. в Загреб, и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 11 юли 2013 г. в Загреб.
На заседанието присъстваха Пламен Ангелов – заместник-министър на вътрешните работи, и Николай Нанков – началник отдел в дирекция „Правна” в МВР.
Законопроектът и споразумението бяха представени от заместник-министър Пламен Ангелов.
Република България се e присъединила към Регионалната антикорупционна инициатива (РАИ) през април 2007 г. с подписването на Меморандума за разбирателство. Страни по Меморандума са Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Македония, Република Черна гора, Република Молдова, Румъния и Сърбия.
В рамките на Инициативата, която е създадена през 2000 г. в рамките на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа, държавите участници споделят опит и добри практики за превенция и противодействие на корупцията, координират провежданите антикорупционни политики и дефинират регионални приоритети за по-ефективна борба с корупцията.
Дейността на Инициативата се подпомага от Секретариат, базиран в Сараево, който действа като точка за контакт за регионалното антикорупционно сътрудничество.
В изпълнение на подписания Меморандум България ежегодно изпълнява финансов ангажимент, свързан с внасянето на годишна вноска от 24 000 евро към бюджета на Инициативата, като до момента Министерството на вътрешните работи е превело всички дължими годишни финансови вноски. Необходимите средства за изпълнение на Меморандума се осигуряват в рамките на одобрения бюджет на Министерството на вътрешните работи за съответната година.
Координацията на участието на България в Инициативата се осъществява от Министерството на вътрешните работи на Република България.
Срокът на действие на Меморандума, регулиращ дейността на Регионалната антикорупционна инициатива (РАИ), е изтекъл през 2012 г., като държавите – участнички в Инициативата, са постигнали съгласие за неговото продължаване. За целта на 11 юли 2013 г. в Загреб е подписан Протокол за изменение на Меморандума, в който е регламентирано, че Меморандумът остава в сила за неопределен период от време.
След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 9 народни представители, „против” няма, „въздържали се” – 6.
Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 13 април 2007 г. в Загреб, и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 11 юли 2013 г. в Загреб, № 302-02-22, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Кънев.
Още един доклад – на Комисията по външна политика.
Господин Янаки Стоилов, заместник-председател или член на комисията?
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Деян Дечев: Уважаеми колеги, позволете ми да Ви запозная с:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за
разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията
посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с
корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията
посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с
корупцията, № 302-02-22, внесен от Министерския съвет на
12 декември 2013 г.

На редовно заседание, проведено на 18 декември 2013 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
Република България се e присъединила към Регионалната антикорупционна инициатива (РАИ) през април 2007 г. с подписването на Меморандума за разбирателство. Страни по Меморандума са Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Македония, Република Черна гора, Република Молдова, Румъния и Сърбия.
Дейността на РАИ се подпомага от Секретариат, базиран в Сараево, който действа като точка за контакт за регионалното антикорупционно сътрудничество. Секретариатът на РАИ работи активно за представянето пред различни европейски и международни институции на актуалните предизвикателства и постижения на държавите в региона, свързани с противодействието и превенцията на корупцията.
В изпълнение на подписания меморандум България ежегодно изпълнява финансов ангажимент, свързан с внасянето на годишна вноска от 24 хиляди евро към бюджета на Инициативата. До момента Министерството на вътрешните работи е превело всички годишни финансови вноски към бюджета на РАИ. Необходимите средства за изпълнение на Меморандума се осигуряват в рамките на одобрения бюджет на Министерството на вътрешните работи за съответната година.
Координацията на участието на България в РАИ се осъществява от Министерството на вътрешните работи на Република България.
Срокът на действие на Меморандума, регулиращ дейността на РАИ, е изтекъл през 2012 г., като държавите – участнички в Инициативата, са постигнали съгласие за неговото продължаване. За целта на 11 юли 2013 г. в Загреб е подписан Протокол за изменение на Меморандума, в който е регламентирано, че Меморандумът остава в сила за неопределен период от време.
Тъй като международните договори предвиждат финансов ангажимент за страната, те подлежат на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане, в резултат на което Комисията по външна политика с единодушие прие следното становище:
Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет проект за Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничеството в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Дечев.
Това е последният доклад по обсъждания законопроект.
Откривам дебатите по законопроекта.
Желаещи да вземат отношение? Няма желаещи.
Закривам дебатите.
Процедура – заповядайте.
Владимир Тошев (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Точно в съответствие с правилника и в съгласие с Вашето заключение, че в залата няма кворум, от името на групата на ГЕРБ искам поименно преброяване за проверка на кворума. (Реплики и провиквания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Поименна проверка! (Шум и реплики.)
Проверката се прави, съгласно правилника, веднага.
Аз предполагам, че той е упълномощен от ръководството на групата.
Владимир Тошев (ГЕРБ, от място): Да! (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Уважаеми колеги, започва поименната проверка:

Адриан Христов Асенов - отсъства
Аксения Бориславова Тилева - отсъства
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Христов Методиев - тук
Алекси Василев Алексиев - тук
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Андон Петров Андонов - отсъства
Антон Константинов Кутев - тук
Антоний Йорданов Йорданов - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - тук
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Стойнов Пъдев - отсъства
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Ахмедов Башев - тук
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова:
Бойко Методиев Борисов - отсъства
Борис Цветков Цветков - тук
Борислав Гуцанов Гуцанов - тук
Бюнямин Хюсеин Хасан - тук
Валентин Иванов Радев - отсъства
Валентин Стефанов Василев - отсъства
Валентина Василева Богданова - тук
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Ваня Чавдарова Добрева - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Венцислав Асенов Лаков - отсъства
Веселин Бориславов Вучков - отсъства
Веселин Вълев Пенев - отсъства
Владимир Вълчев Митрушев - отсъства
Владимир Иванов Иванов - отсъства
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Иванов Горанов - отсъства
Владислав Тошков Николов - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Гален Симеонов Монев - отсъства
Галина Стефанова Милева-Георгиева - отсъства
Галя Енева Захариева - отсъства
Георги Димитров Андреев - тук
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Николов Мърков - тук
Георги Симеонов Горанов - отсъства
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Цветанов Марков - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гинче Димитрова Караминова - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - отсъства
Даниел Георгиев Георгиев - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева - отсъства
Дарин Иванов Димитров - отсъства
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Златкова Караджова - тук
Деница Стоилова Гаджева - тук
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Жекова Танева - отсъства
Деян Цанков Дечев - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Иванова Йорданова - отсъства
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Ангелов Иванов - отсъства
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - отсъства

Добавяме… Добре, Вие ще помагате. (Обръща се към квесторите в залата.)
Моля, допълнително идващите – при квестора, за да не става злоупотреба. (Шум и реплики.)
Това беше Валери Жаблянов, но той ще бъде отбелязан след малко.
Само припомням, че народните представители, които станат причина за прекратяване на заседанието, макар и пет минути преди края на пленарния ден, ще понесат предвидената финансова санкция.

Димитър Василев Аврамов - отсъства
Димитър Георгиев Кочков - тук
Димитър Димчев Димов - отсъства Димитър Николов Лазаров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димчо Димитров Михалевски - отсъства
Добрин Ненов Данев - тук
Доброслав Дилянов Димитров - отсъства
Донка Димитрова Иванова - отсъства
Дончо Спасов Баксанов - отсъства
Дора Илиева Янкова - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - отсъства
Евгени Димитров Стоев - отсъства
Евгения Бисерова Алексиева - отсъства
Евдокия Славчева Асенова - тук
Екатерина Василева Заякова - тук
Емануела Здравкова Спасова - отсъства
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Йорданов Радев - отсъства
Емил Страхилов Костадинов - тук
Ердинч Исмаил Хайрула - отсъства
Жара Веселинова Пенева-Георгиева - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - тук
Желязко Иванов Желязков - отсъства
Захари Димитров Георгиев - тук
Здравко Димитров Димитров - отсъства
Златко Димитров Тодоров - отсъства
Ивайло Ангелов Московски - отсъства
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - отсъства
Иван Стоев Чолаков - отсъства
Иван Тодоров Димитров - тук
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Ивелина Веселинова Василева - отсъства
Илиан Сашов Тодоров - тук
Ирена Георгиева Узунова - отсъства
Ирена Иванова Коцева - отсъства
Ирена Любенова Соколова - отсъства
Йордан Георгиев Стойков - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Йордан Стоянов Младенов - отсъства
Йорданка Колева Йорданова - отсъства
Калин Иванов Милчев - тук
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Камен Костов Костадинов - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Кирил Добрев Добрев - отсъства
Кирил Красимиров Колев - отсъства
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирчо Георгиев Атанасов - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - тук
Корнелия Добрева Маринова - отсъства
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Красимир Атанасов Мурджев - тук
Красимир Георгиев Ципов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - отсъства
Красимир Неделчев Стефанов - отсъства
Красимир Христов Янков - тук
Красимира Пенева Анастасова - отсъства
Кристиян Роберт Димитров - отсъства
Лазар Огнянов Попов - тук
Лиляна Павлова Николова - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Любен Петров Татарски - отсъства
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Любомир Димитров Христов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - тук
Магдалена Ламбова Ташева - отсъства
Маргарита Асенова Стоилова - тук
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Мариана Господинова Тотева - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мартин Георгиев Захариев - тук
Мая Божидарова Манолова - тук
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Методи Теохаров Костадинов - тук
Мехмед Юмер Атаман - тук
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милена Цветанова Дамянова - отсъства
Милка Дончева Христова - тук
Милко Петров Багдасаров - отсъства
Минчо Мънчев Минчев - отсъства
Мирослав Николов Петков - отсъства
Митко Живков Захов - отсъства
Митхат Сабри Метин - тук
Михаил Райков Миков - тук
Младен Петров Червеняков - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - тук
Мустафа Фахри Ахмед - тук
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - отсъства
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Николай Веселинов Александров - отсъства
Николай Нанков Нанков - отсъства
Николай Николов Апостолов - отсъства
Николай Петков Петков - отсъства
Николай Симеонов Малинов - отсъства
Павел Алексеев Христов - отсъства
Павел Андреев Гуджеров - отсъства
Павел Димитров Шопов - отсъства
Пенко Атанасов Атанасов - тук
Петър Атанасов Курумбашев - тук
Петър Василев Мутафчиев - тук
Петър Георгиев Кънев - тук
Петър Иванов Петров - тук
Петър Илиев Дулев - отсъства
Петър Илиев Якимов - отсъства
Петър Симеонов Ангелов - отсъства
Петя Николова Раева - отсъства
Петя Цветанова Аврамова - отсъства
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Веселинов Йорданов - отсъства
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - отсъства
Пламен Тачев Петров - отсъства
Пламен Христов Желязков - тук
Ради Николов Стоянов - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Румен Василев Гечев - тук
Румен Иванов Иванов - отсъства
Румен Маринов Йончев - отсъства
Рушен Мехмед Риза - отсъства
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - отсъства
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
Сергей Манушов Кичиков - тук
Силвия Анастасова Хубенова - отсъства
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Смиляна Николова Нитова-Кръстева - тук
Снежана Георгиева Дукова - отсъства
Снежина Минчева Маджарова - отсъства
Спас Янев Панчев - тук
Станислав Иванов Владимиров - тук
Станислав Стоянов Иванов - отсъства
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Стефан Господинов Господинов - отсъства
Стефан Иванов Дедев - отсъства
Стефан Иванов Танев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефани Михнева Михайлова - отсъства
Страхил Чавдаров Ангелов - отсъства
Таню Христов Киряков - тук
Таско Михайлов Ерменков - тук
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Тодор Борисов Радулов - отсъства
Томислав Пейков Дончев - отсъства
Тотю Младенов Младенов - отсъства
Тунджай Османов Наимов - тук
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - тук
Ферихан Илиязова Ахмедова - тук
Филип Стефанов Попов - тук
Халил Реджепов Летифов - тук
Хами Ибрахимов Хамиев - тук
Хамид Бари Хамид - тук
Хасан Илияз Хаджихасан - тук
Христо Илиев Калоянов - отсъства
Христо Цветанов Монов - тук
Хюсеин Хасан Хафъзов - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - отсъства
Цветан Генчев Цветанов - отсъства
Цветомир Цвятков Михов - отсъства
Цецка Цачева Данговска - отсъства
Четин Хюсеин Казак - тук
Шендоан Ремзи Халит - тук
Щерьо Щерев Щерев - тук
Явор Божилов Нотев - отсъства
Явор Бориславов Куюмджиев - тук
Янаки Боянов Стоилов - тук
Янко Александров Янков - тук

Сега моля да ми дадете допълнително влезлите в пленарната зала народни представители.
В залата са влезли: господин Румен Йончев, Красимир Янков, Петя Раева, Валери Жаблянов, Хюсеин Хафъзов, Тодор Радулов и Павел Шопов – общо седем народни представители, които прибавяме като „тук”.
Някой да не е отбелязан при първоначалната проверка на кворума? Не.
Уважаеми колеги, часът е 13,55.
В залата присъстват сто народни представители, така че няма кворум.
Всички останали, които стават причина да бъде прекратено пленарното заседание днес, ще бъдат санкционирани финансово, както това е предвидено в парламентарния правилник.
Тези пет минути ще ги наваксаме утре, 23 януари 2014 г., четвъртък, когато пленарното заседание ще започне в 9,00 ч. с гласуване на проекта за нов Изборен кодекс и на законопроекта за изменение и допълнение на ГЕРБ за промени в действащия кодекс.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,55 ч.)Председател:

Михаил Миков


Заместник-председатели:

Мая Манолова

Алиосман Имамов

Секретари:

Пламен Нунев

Шендоан Халит