Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-12-11

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е необходимият кворум. (Звъни.)
Откривам пленарното заседание.
Едно съобщение: на 10 декември е постъпило писмо до председателя на Народното събрание, с което министър председателят Бойко Борисов ме уведомява, че на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България с Решение № 874 на Министерския съвет от 2010 г. е изпратен проект на Закона за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на Държавата Катар. С цитираното Решение № 874 Министерският съвет е оттеглил Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на Държавата Катар, подписан на 23 март 2010 г. в Доха, Катар, одобрен с Решение № 276 на Министерския съвет от 2010 г.
Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Господин Стойнев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Добро утро на всички!
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители!
Има предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители по § 29.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Хасан Адемов:
„В т. 1, буква „а” се добавя:
„Внасянето на осигурителни вноски може да се извърши и по определен план на разсрочено плащане, утвърден от длъжностното лице в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване. Периодите за разсрочено плащане са:
1. до 5 години - ако недостигащият осигурителен стаж е до 3 години;
2. до 8 години - ако недостигащият осигурителен стаж е от 3 до 5 години.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Хасан Адемов (ДПС, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Доктор Адемов оттегля предложението си.
Другото предложение - на народните представители Светлана Ангелова и група народни представители, също е оттеглено.
Остава предложението на комисията, която подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 27.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 27 по доклада на същата.
Гласували 122-ма народни представители: за 89, против 20, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 30, който в редакцията на доклада става § 28.
Гласували 124 народни представители: за 112, против 5, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 31 има предложение от народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова т. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Нашето предложение произтича от неприемането на концепцията за преизчисляване на осигурителния стаж, който се прилага при различните категории труд. Вчера обаче в края на заседанието стана ясно, че мнозинството, което в комисията отхвърли нашето предложение, преосмисля своето решение. Предполагам, че сега колегите от ГЕРБ ще предложат т. 2 в § 31 да отпадне. Същото се отнася и за § 32, който също предложихме да отпадне, но нашето предложение беше отхвърлено в комисията. Предполагам, че днес залата ще го приеме.
Задавам си въпроса какво се случи за едно денонощие, та си променихте мнението?! Добре е, когато спорим, да спорим от позиция не кой е управляващ и кой е опозиция, а от позиция на разумните доводи и да се съобразяваме с многократно заявеното от тази трибуна от министъра, че трябва да имаме предвид мнението на социалните партньори и на обществото.
Колеги, в случая има една приказка: „Защо ги ручахме жабетата?”, но явно сега ги изручахме и ще гласуваме това, което ние предложихме. В стенограмата и в официалния доклад за второ четене обаче е записано, че комисията не подкрепя предложенията ни. Хубаво е, че сега залата ще ги подкрепи. Мисля, че е добре по тях просто да вървим и да гласуваме, защото има други текстове, по които може би ще спорим.
Благодаря, че от текста от вчера на раздадено листче, който го няма в доклада за второ четене, ГЕРБ е преосмислил своята позиция и т. 2 от този параграф ще отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Госпожа Спасова поиска думата за изказване.
Емануела Спасова (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, преди да направя предложението, искам само да кажа, че вчера в свое изказване подробно обясних как сме стигнали до това решение.
Сега искам да направя предложение в § 31, който става § 29, т. 2 да отпадне. Параграфът да придобие следната редакция:
„В чл. 75, ал. 2, изречение първо след думите „разликата между възрастта му” се поставя запетая и се добавя „но не по-рано от навършване на 16 години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение в залата за отпадане на § 31, т. 2 по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакционната поправка в § 31, която ни предложи госпожа Спасова.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 29 по доклада на комисията, съгласно приетото с решение редакционно предложение на госпожа Спасова.
Гласували 116 народни представители: за 108, против 2-ма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 32 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова - § 32 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Ангелова, имате думата.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Предвид вчерашната промяна в § 28, който става § 26, предлагаме също § 32 да отпадне и да не приемаме становището на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за отпадане на § 32 по вносител по предложение, направено от народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова.
Гласували 119 народни представители: за 100, против 13, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Параграф § 32 по вносител е отхвърлен, който по доклад става § 30, което прави безпредметно подлагането на предложението на комисията в подкрепа на нещо, което току-що ние отхвърлихме с решение.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 33 има предложение от народните представители Светлана Ангелова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
„Параграф 33 се изменя така:
„§ 33. В чл. 77 думите „заявлението по чл. 94” се заменят с „пенсионирането”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 33, който става § 31, със следната редакция:
„§ 31. В чл. 77 думите „чл. 70, ал. 3-6” се заменят с „чл. 70, ал. 4-7”, а думите „инвалидизирането за слепите и инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпването им на работа – до датата на заявлението по чл. 94” се заменят с „пенсионирането”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това става § 30 по доклада на комисията, тъй като отхвърлихме предходния § 30 и се намаляват с едно число в низходящ ред номерациите на параграфите.
Имате думата, господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Само бих искал да взема думата, за да кажа, че сме удовлетворени от редакцията на комисията, защото на практика нашето предложение изцяло се съдържа в окончателния вариант.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Който все още не ни е предложен.
Заповядайте, госпожо Спасова.
Емануела Спасова (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Нашето предложение за промяна в § 33 е думите „чл. 70, ал. 3 6” се заменят с „чл. 70, ал. 4-7” да отпадне и текстът да придобие следната редакция:
„В чл. 77 думите „инвалидизирането, а за слепите и инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпването им на работа – до датата на заявлението по чл. 94” се заменят с „пенсионирането”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на госпожа Спасова, което по принцип преповтаря предложенията на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова.
Гласуваме.
Гласували 107 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 34 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова - § 34 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, колеги! По същият начин във връзка с вчерашната промяна в § 28, който става § 26, ние също искаме § 34 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същество се подкрепя предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова, а не се подкрепя текстът на комисията.
Там, където няма промяна в текстовете, по-скоро би трябвало да се оттегля предложението на комисията и да се подкрепя предложението на народните представители.
Очаквам да се оттегли предложението на комисията и да се гласува предложението на народните представители.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Аз оттеглям предложението на комисията и предлагам да се гласува предложението на народните представители от Коалиция за България и от Парламентарната група на ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За да не подлагам на гласуване предложението на госпожа Ангелова, тя също оттегля своето предложение.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, по доклада има направено предложение от народните представители Масларова, Стойнев и Мая Манолова за отпадане § 34, което не е подкрепено. В доклада комисията подкрепя текста на вносителя.
Във връзка с направените предложения в залата, подлагам на гласуване предложението на народните представители Масларова, Стойнев и Манолова за отпадане на § 34 по вносител, което всъщност е и предложението на комисията.
Гласували 110 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Следва предложение от народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова - § 35 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, не подкрепяме предложението на комисията. Подкрепяме предложението на народните представители Масларова, Стойнев и Манолова във връзка с предложената вчера промяна по § 28, която направихме. Така че моля да подкрепите предложението на Масларова, Стойнев и Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същество това става предложение на комисията.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители, подкрепено от комисията, за отпадане на § 35 по вносител.
Гласували 106 народни представители: за 101, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Предложение от народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова - § 36 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В новата му номерация, след отпадането на редица параграфи съобразно наши решения, това ще бъде § 31 по доклада на комисията.
Изказвания?
Госпожа Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Параграф 36 всъщност касае – тук вече ще имаме разминаване с колегите, убедена съм – един ангажимент, поет от управляващите, за допълнителни бонуси на хората над 75 години: увеличаване на техните добавки, което беше предвидено във вашата предизборна програма, на 40%. В бюджета за 2010 г. беше предвидено от 1 юли, вместо 20% за хората над 70 години, да дават и допълнителни добавки.
В комисията се разрази спор, че всъщност това не е ангажимент на пенсионната система. Тук искам да кажа, че категорично подкрепям една такава позиция. Както социалната пенсия, така и различните видове добавки на хората – било над определена възраст, било над определено равнище на доходите, тези средства трябва да се дават по линия на социалното подпомагане.
Подкрепям тази логика и винаги съм я подкрепяла, защото дори и сега, с промените, които се правят в Кодекса за социално осигуряване, ние отново и отново решаваме икономически проблеми чрез проблемите в осигурителната система, тоест чрез осигурителната система, което не е справедливо, не е логично и с което веднъж завинаги трябва да се разделим.
От тази гледна точка като логика приемам тези средства, които са обещани предизборно от Политическа партия ГЕРБ като добавки за хората над 75 години, да отидат към социалното подпомагане.
В комисията по този параграф министърът каза, че въпросът е решен в Преходните и заключителни разпоредби и се предвижда това да бъде прехвърлено в Закона за социално подпомагане. Само че или господин министърът е бил подведен, или Вие сте подвели народното представителство, защото този текст стои и сега, за следващата година – стои като обещание, което трябва да отпадне, но не е трансферирано към Закона за социално подпомагане. Тоест в § 70 на Преходните и заключителни разпоредби този § 36 стои. Тоест и през 2011 г. няма да се дадат чрез Закона за социално подпомагане никакви бонуси на хората над 75 години.
Доколкото знам, в бюджета, който приехме, в коригирания бюджет на държавата за 2010 г. гласувахме 120 милиона повече за социално подпомагане. Тези 120 милиона останаха и в Бюджет 2011. Аз държа да знам какво ще стане през 2011 г. с този ангажимент, защото (в Преходните и заключителни разпоредби този текст, който ние настояваме да се включи, но да отиде към Закона за социално подпомагане) какво в крайна сметка остава? Кое е вярното? Това, че той ще отиде и ще се плаща чрез социално подпомагане, или че въобще няма да се дават пари на хората... (Реплика от народния представител Хасан Адемов.)
Приказката беше друга. Аз чета стенограмите. Не ни се сърдете, че се изказваме, защото в крайна сметка в Народното събрание остават стенограми и там се вижда кой каква позиция е имал – какво е казал в определен период от време.
Тъй като е казано, че ще се дават от 2011 г., когато гледахме 2010, от 1 юли когато го отменихме, казаха, че той ще влезе в сила от 2011 г., но ще отиде от социалното подпомагане, и тъй като го няма за 2011, аз искам да знам: и през 2011 г. ли няма да има обещаните надбавки за хората над 75 години – не от парите на държавното обществено осигуряване, а от парите за социалното подпомагане?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Министър Младенов иска думата.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, уважаема госпожо Масларова! Вие знаете, че когато дискутирахме със социалните партньори, имаше категорично споразумение по въпроса – да се изчисти социалното осигуряване от всички неприсъщи плащания, които имат характера на социално подпомагане.
Именно от тази гледна точка ние сме записали в Кодекса за социално осигуряване, че от 1 януари 2012 г. всички плащания, които са били досега от държавното обществено осигуряване, които нямат характера на социално осигуряване, а имат характера на социално подпомагане, ще се изплащат чрез законите за социално подпомагане и Закона за интеграция на хората с увреждания. Така че това е отговорът на този въпрос – от 1 януари 2012 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания?
Господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Все пак тази надбавка ли, добавка ли за хората над 75 г. е едно от вашите предизборни обещания. За тази година не стана, защото – Вие сте прав, бе записано, че това е част от антикризисните мерки и няма как да бъде изпълнено. Но вече виждаме как излизаме от кризата, виждаме как стратегически вие залагате на аграрния сектор да ни извади от кризата, тъй като това е единственият отрасъл, който е положителен. Щом като излизаме от кризата, е нормално, когато имате конкретно обещание, да го изпълните. Много хора ви повярваха.
Не може антикризисните мерки да станат постоянни мерки! Ще дойде, живот и здраве, 1 януари 2012 г. или месец декември 2011 г. – отново ще се чудим и ще кажем: хайде, от 1 януари 2013 г.!
Вие не желаете да увеличите пенсиите. Тежестта на една година осигурителен стаж я прехвърляте за 2017 г., после ще го видим, при положение че недоволствате, че предишното правителство е вдигнало пенсиите от 1 януари, когато все още е било на власт. Вие недоволствахте.
Сега вдигате пенсията, самите вие стоварвате цялата тежест върху следващото правителство – от 2017 г. Но щом сте вие, можете да прехвърляте тежести. Това е постоянно неизпълнение на предизборни обещания, още повече, господин министър, това бе единственото Ви обещание в социалната сфера!
Така че, много Ви моля, нека да си изпълните обещанието и да не го отлагаме за 2012 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова – § 36 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 92-ма народни представители: за 17, против 66, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 36, който става § 31, съгласно номерацията и приетите решения на Народното събрание до момента.
Гласували 97 народни представители: за 73, против 19, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Параграфи 37, 38, 39, 40 и 41 са по вносител, подкрепени са от комисията, и стават съответно параграфи 32, 33, 34, 35 и 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за параграфи 37, 38, 39, 40 и 41, които стават съответно параграфи с номера от 32 до 36 включително.
Гласуваме параграфи от 32 до 36 включително.
Гласували 93-ма народни представители: за 90, против няма, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова – § 42 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Масларова, Стойнев и Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 97 народни представители: за 20, против 71, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 42, който става § 37 по новата номерация.
Гласували 91 народни представители: за 76, против 9, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Параграф 43 – предложение на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Доброслав Димитров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова – § 43 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 41 със следната редакция:
„§ 41. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „При пенсиониране за осигурителен стаж и възраст” се заменят с „При определяне на размера и/или правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст”.
2. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Разпоредбата на ал. 3 се прилага само при преценяване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(10) Разпоредбите на ал. 4-8 се прилагат при определяне на размера и/или при правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Колеги, тук се налага същата редакция. Отказваме се от предложението на комисията и предлагаме § 43 да отпадне, както са направили в предложението си госпожа Масларова, господин Стойнев и госпожа Манолова.
Предлагаме да подкрепите предложението на Масларова, Стойнев и Манолова – § 43 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова за отпадане на § 43 по вносител.
Гласували 94 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Параграфи 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50 са по вносител, подкрепени са от комисията, и стават съответно параграфи 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера от 44 до 50 включително, които съответно получават номерация по предложението на комисията параграфи от 38 до 44 включително.
Гласували 94 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Има предложение на Светлана Ангелова и група народни представители за § 51.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, д-р Шайлекова.
Станка Шайлекова (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, предложението на народните представители от ГЕРБ е § 51 да отпадне, тоест да не се правят промени в чл. 127, ал. 2, и да остане и досега действащият текст.
В хода на дебатите в комисията ние оттеглихме предложението си, сега обаче аз ви призовавам да гласувате против текста на вносителя за § 51. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други предложения има ли?
Подлагам на гласуване предложението на Светлана Ангелова, Ангел Даскалов и други народни представители § 51 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласуваме предложението на група народни представители за отхвърляне на § 51 – по вносител.
Гласували 88 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 45 по номерацията на комисията, който съответства на § 52 по вносител.
Гласували 91 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Има предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова: § 53 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 53, който става § 46, със следната редакция:
„§ 46. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се създава буква „г”:
„г) от 2017 г. – 7 на сто”.
2. В ал. 3:
„а) в т. 1 след думите „2,2 на сто” се поставя запетая и се добавя „а от 1 януари 2017 г. – 2,8 на сто”;
б) в т. 2 след думите „2,8 на сто” се поставя запетая и се добавя „а от 1 януари 2017 г. – 4,2 на сто”.
3. В ал. 6 думите „и § 9, ал. 2 и 3” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Предложението на вносителя в този текст всъщност води до увеличаване с 2% на допълнителното задължително пенсионно осигуряване – от 5% на 7% от 2017 г. Това ще доведе до увеличаване приходите в пенсионните дружества.
С това предложение се гарантира фактически увеличаване вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в което няма нищо лошо. Забележете, че тук не се споменава нищо за това какво се случва във фонд „Пенсии”, тоест какво се случва в солидарния стълб на фонд „Пенсии”. Ако солидарният стълб се увеличава също с 2% – добре! Но всъщност никъде не се казва, че солидарният стълб се увеличава с 2% и оттам тези 2% се прехвърлят в допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
Колеги, на практика това означава намаляване на пенсиите след това. Аз ще бъда съвсем точна, защото увеличаването на вноските за универсалните пенсионни фондове ще се реализира за сметка на фонд „Пенсии”, а това пряко ще рефлектира върху вноските на лицата във фонд „Пенсии” и техния индивидуален коефициент – тук става въпрос за индивидуалния коефициент и те всъщност ще получат по-ниски пенсии.
В тази връзка искам да ви припомня чл. 127, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, според който: „Индивидуалният коефициент на лицата, получили право на пенсия от държавното обществено осигуряване и осигурени по универсалните пенсионни фондове, се намалява със съотношението между вноската на универсалния пенсионен фонд и вноската във фонд „Пенсии”. Фактически според разчети на експерти с около 40% ще бъдат по-ниски пенсиите, които ще получават след това хората.
Колеги, настоятелно ви моля много сериозно още веднъж да се помисли по този текст. Ще увеличим ли вноската във фонд „Пенсии” с 2-процентни пункта и оттам да увеличим вноската във втория стълб за допълнително задължително пенсионно осигуряване? Ако не, ние предрешаваме едни по-ниски пенсии на хората след това.
Затова нашето предложение е този текст да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова за отхвърляне на § 53, което комисията не подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 12, против 64, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на предложението на комисията в подкрепа по принцип текста на вносителя за § 53, в нова редакция на § 51 по доклада, който става § 46, съгласно преномерацията, извършена в залата.
Гласуваме § 46 в редакцията по доклада за § 51.
Гласували 85 народни представители: за 71, против 10, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 54 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова – § 54 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 12, против 64, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 54, който става § 47.
Гласували 90 народни представители: за 72-ма, против 6, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 55 има предложение на народните представители Светлана Ангелова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 55 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 55 по вносител.
Гласуваме.
Гласували 91 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: По § 56 има предложение на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Хасан Адемов – точки 2 и 4 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Мартин Димитров, Цветан Костов и Михаил Михайлов:
„1. В т. 1, буква „г”, текстът „ал. 4 се отменя” се заменя с „в ал. 5 думите „До 31 декември 2006 г.” се заменят с „До 31 декември 2014 г.”.”
2. Точка 2 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
„1. Точки 2 и 3 да отпаднат.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. До 31 декември 2010 г. включително максималният размер на получаваните една или повече от една пенсии, без добавките към тях, се определя смятано от 1 юли на всяка календарна година в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход за предходната календарна година, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване.”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 56, който става § 48 със следната редакция:
„§ 48. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
„1. В § 4:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември 2014 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако са навършили 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.”
б) в ал. 2 думите „До 31 декември 2010 г.” се заменят с „До 31 декември 2014 г.”;
в) в ал. 3 думите „ако отговарят на условията по ал. 2” се заменят с „ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3”;
г) алинея 4 се отменя.
2. Създава се § 4а:
„§ 4а. (1) Средствата по индивидуалните партиди, налични към 1 януари 2011 г., на жените, родени от 1 януари 1955 г. До 31 декември 1959 г. включително, и мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, които до 31 декември 2010 г. са осигурени в професионален пенсионен фонд, се прехвърлят във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
(2) До 31 януари 2011 г. Комисията за финансов надзор представя на министъра на финансите, на управителя на Националния осигурителен институт и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите информация за наличните средства по индивидуалните партиди на лицата по ал. 1 към 31 декември 2010 г.
(3) Преди изготвянето на информацията по ал. 2 управителят на Националния осигурителен институт предоставя на Комисията за финансов надзор и на пенсионно-осигурителните дружества данни за лицата по ал. 1:
1. работещи при условията на първа или втора категория труд към 31 декември 2010 г.;
2. починали до 31 декември 2010 г.
(4) Средствата по индивидуалните партиди на лицата по ал. 1, с изключение на починалите, се прехвърлят във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване до 31 март 2011 г.
(5) Внесените осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд за лицата по ал. 1 се превеждат от Националната агенция за приходите във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
(6) В случай че лицата по ал. 1 се пенсионират при условията на чл. 68, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените средства от професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени към 31 декември 2010 г., и постъпилите след тази дата осигурителни вноски за тях във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2 в 6-месечен срок след подаване на заявлението.
(7) При смърт на лица по ал. 1, които не са упражнили правото си на пенсия по § 4, техните наследници – преживял съпруг, низходящи или възходящи, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените средства от професионалния пенсионен фонд, в който е бил осигурен техният наследодател към 31 декември 2010 г., и постъпилите след тази дата осигурителни вноски за него във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2 в 6-месечен срок след подаване на заявлението.
(8) Към 31 март 2011 г. и към началото на всяка следваща календарна година Националният осигурителен институт заделя прогнозния размер на необходимите средства за изплащане на сумите по ал. 6 и 7.
(9) От 1 януари 2011 г. се закриват индивидуалните партиди в професионални пенсионни фондове за лицата по ал. 1.
(10) Към 31 декември 2010 г. се прекратяват започналите процедури по избор или промяна на участието и прехвърлянето на средства от един в друг професионален пенсионен фонд на лицата по ал. 1.
(11) Жените, родени преди 1 януари 1955 г., и мъжете, родени преди 1 януари 1952 г., и лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в професионални пенсионни фондове, могат да се пенсионират при условията на § 4 до 31 декември 2014 г. включително като средствата по техните индивидуални партиди се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.”.
3. В § 5:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж, както следва:
1. до 31 декември 2011 г. – 25 години за жените и 30 години за мъжете;
2. от 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години за жените и 33 години за мъжете.”;
б) в ал. 4, изречение първо думите „учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените” се заменят с „изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж”.
4. В § 6, ал. 1 думите „31 декември 2011 г.” се заменят с „31 декември 2013 г.”, а думата „предходната” се заменя със „съответната”.
5. В § 9:
а) алинеи 2, 3, 4 и 5 се отменят;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) При смърт на лицето преди изтичане на срока на плана за разсрочено плащане по отменената ал. 4, т. 2 остатъкът от дължимите вноски не се събира от наследниците му. Ако се отпусне наследствена пенсия, се зачита за осигурителен стаж само времето, за което са внесени осигурителни вноски по плана за разсрочено плащане.”
в) алинеи 7, 8 и 9 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Доктор Адемов, заповядайте.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, колеги! Аз правя предложение в § 53 по вносител да отпаднат т. 2 и т. 4. За какво точно става въпрос? Това е текстът, с който средствата от индивидуалните партиди на професионалните пенсионни фондове на работещи от първа и втора категория, се прехвърлят в солидарния първи стълб. Това е текстът, в който са разписани правилата, по които да се случи това нещо.
Уважаеми колеги, ние не смятаме, че това прехвърляне решава проблема сега. С този текст на практика се отлага решението на проблема за следващите години и по никакъв случай не може да се каже, че решаваме проблема на категорийните работници изобщо, защото солидарният стълб не е управляващо дружество. Солидарният стълб при всички положения ще използва средствата от индивидуалните партиди на хората, на категорийните работници, за регулярните плащания. Затова ние не смятаме, че така разписаните текстове могат да решат въпроса, и предлагаме т. 2, която създава § 4а, да отпадне.
Имаше много тежки дискусии по този въпрос, така че едва ли е необходимо повече да влизаме в подробности.
Другото предложение е: да отпадне т. 4. Точка 4 е тази, която казва, че таванът на пенсиите, вместо да отпадне от 1 януари 2011 г., отпада от 1 януари 2014 г. – отлага се с 3 г.
Уважаеми колеги, за да бъдем коректни, трябва да заявим, че става въпрос за 47 хиляди български пенсионери, които съгласно своя осигурителен принос имат право да получат пенсия над тези 700 лв., които в момента са размера на максималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
При положение че искаме във философията на пенсионната реформа да заложим връзката между осигурителния принос и размера на пенсията, който се получава след това, няма как да оставим този таван. Аз знам, че това е свързано с финансов ресурс, знам, че за 1 г. са необходими някъде около 90 млн. лв., но все пак дискусията по този въпрос, за да не демотивираме хората да се осигуряват върху реалните си доходи, този въпрос все някога трябва да бъде решен. Според мен решаването на този въпрос през 2014 г. е достатъчно късно време и затова предлагаме този текст да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Доктор Костов искаше думата, заповядайте.
Цветан Костов (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Въпреки огромния брой промени в КСО има немалко текстове, които не са добре прецизирани и трудно разбираеми, но може би това се дължи именно на многото поправки.
Искам да насоча вниманието Ви към един текст от § 4, този на ал. 5, който е със срок на действие до 31 декември.
Алинея 5, от § 4 урежда придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, които работят в условията на първа категория – на чл. 104, ал. 3, по-точно, и на които е отпусната пенсия за трудова злополука или професионално заболяване. Както казах, срокът на действие на този текст е до 31.12.2006 г., и вероятно от четири години той не се прилага. В комисията представителите на НОИ не внесоха яснота по това.
Нашето предложение в § 56, т. 1, буква „г” от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, текстът „ал. 4 се отменя” да бъде заменен с: в ал. 5 думите „до 31 декември 2006 г.” се заменят с „до 31 декември 2014 г.”.
Запазването на ал. 4 е задължително условие за второто наше предложение – против създаването на § 4а. С него е свързано и голямото ни разминаване с ГЕРБ. Прехвърлянето на средства от индивидуалните партиди на осигурени в професионалните пенсионни фондове във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване ние от Синята коалиция определяме като национализация, защото тези средства са тяхна собственост. Приемаме го като посегателство срещу правата на гражданите да притежават собственост, като един противоконституционен акт. Ако тези средства не са тяхна собственост, осигурените биха ли могли, при определени условия, да се разпореждат с тях? Би ли могло тези средства да се унаследяват – нещо, което е съвсем различно от отпускане на наследствена пенсия, както ми бе опонирано в комисията, а и защо пенсионните осигурителни дружества сключват договори с осигурените за разкриване на персонални техни партиди?
Привежданите доводи срещу нашето твърдение са несъстоятелни, като този, че натрупаните средства в индивидуалните партиди не са собственост на осигурените, защото вноските се правят от работодателите, или предложението за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуални партиди е на пенсионните осигурителни дружества. Покрай всичко друго, това е и незаконосъобразно с оглед договорните отношения на дружествата с осигурените.
Параграф 4а също така не дава отговор на въпроса: какво се случва с парите на осигурените, които до 31 декември 2014 г. не са се възползвали от правото си на ранно пенсиониране или не са изпълнили условията за него?
В заключение искам да подчертая, че ние не сме против изплащането на ранните пенсии от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване поради недостига на средства в професионалните пенсионни фондове. Но какво пречи при придобиване на ранна пенсия да бъдат прехвърляни средствата от съответната индивидуална партида?
А що се отнася до недостатъчните средства, натрупани в професионалните пенсионни фондове, със сигурност причините не са една и две и те трябва неотложно и задълбочено да се анализират и отстранят, защото в противен случай, достатъчно средства не ще има и много, много години след 2015 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Думата има Мартин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми дами и господа! Държавата реши личните партиди на хора в професионалните пенсионни фондове да бъдат прехвърлени в НОИ, силово от страна на правителството, със закон. Ние казваме, че това е национализация, кабинетът казва, че не е национализация, то е нещо друго, всъщност не знам какво казват, че е точно.
Затова прегледах европейската преса, защото в България има две тези. Ние казваме: не го правете – национализация е. Правителството казва: не, не това всъщност е нещо много хубаво. Какво пише в европейската преса. Гледам „Юроактив” – сайтът, който е показателен за тенденциите и мненията в Европейския съюз, те пишат така: Унгария и България правят национализация. Това пише европейската преса. Тогава какво се оказва?! Не може да скриете от разумните хора в Европейския съюз какво става в България. Това си е парекселанс типичен пример на национализация.
Какво ви предлагаме от Синята коалиция? Много интелигентно решение. Вие казвате – това, което правим, е в полза на хората. Не могат да получат достатъчно високи пенсии – помагате им, с това казвате, че им помагате, било добро за тях. Ако вие сте прави и това, което се случва, е добро за хората, на които им взимате индивидуалните партиди, дайте им право те сами да го направят. Тоест всеки категориен работник плюс лична партида в професионален фонд да може да си премести сам парите в НОИ. Казвате, че там е по-хубаво, казвате му условията, той си ги взима сам и си ги премества. Дайте му тази възможност. Вие казвате – не, не искаме така, не искаме хората да решават, искаме държавата с принуда на всички да им ги вземе и да ги премести. Защо?! Нали било хубаво за работниците! Като е толкова хубаво за работниците, защо не им дадете възможност сами да си ги преместят и просто да ги убедите. Казвате: даваме срок до края на тази година, за 2011 г. става въпрос, който желае да се премести от частния фонд в НОИ и да видим тогава – хората да решават. Това е идеята в една пазарна икономика. Дава се свобода и власт на хората.
Какви са рисковете оттук нататък? Като четох внимателно „Юроактив”... Имайте предвид следното нещо, в Унгария вече стана голям скандал, защото там професионалните фондове, за разлика от България, си потърсиха правата пред Европейската комисия. За мен се нарушават основните правила на свободна конкуренция на европейския единен пазар. (Реплика от народния представител Хасан Адемов.) Ще има последствия, не се лъжете!
Най-малкото, което със сигурност ще се случи – вече оттук нататък всеки инвеститор ще знае за България, че в тази страна има национализация и в утрешния ден има опасност нещо друго да бъде национализирано. Никога не можем да сме сигурни какво ще бъде то. Може, примерно, някой да реши да се национализират няколко телевизии, които не се справят както трябва, да станат примерно държавни и да бъдат окрупнени в една телевизия, някой може това да реши утре. Тръгнеш ли по посоката на национализацията, тази врата отвориш ли я, оттук нататък всички смятат за теб – България и Унгария стават нарицателни в Европейския съюз, че вече всичко е възможно да бъде национализирано.
Гледахме и програмата на ГЕРБ отпреди изборите. Там думата „национализация” я няма по никакъв повод и за нищо. Няма такова нещо.
Вижте в програмата на „Атака”, разбира се, там за много теми и в много области е предвидена национализация. Това е основна идея на партията, тоест в някакъв смисъл хората могат да си гласуват „за” тук с чиста съвест, казали са си го преди изборите, че ще национализираме, и сега се случва, така че те със спокойствие и чиста съвест могат да гласуват. (Реплика от народния представител Станислав Станилов.)
Обаче при партия ГЕРБ, която казва, че е дясна партия, защитава частната собственост и правата на хората, вече е много странно това предложение.
Накрая, колеги, имам един много логичен въпрос към вас: по този начин решавате ли проблема на професионалните фондове, решавате ли проблема на тези хора?! Отговорът е категорично не. Единственото, което решавате, е, че за кратък период от време ще бъдат прехвърлени пари кеш от частни пенсионни фондове към НОИ. Краткосрочно това има някакво значение, в смисъл, ако има пари в НОИ за един кратък период от време, но дългосрочно така не им решавате проблемите.
Искам да цитирам в случая министър Трайков, който специално по този повод каза нещо умно – ако няма пари в частните пенсионни фондове за пенсия, те и да се прехвърлят в НОИ, пак няма да има пари за тези хора, нали така?! Ако няма пари на едното място, няма да има пари и на другото място – каза министър Трайков по този повод, и логично го е казал. Въпреки всичко, което чухте за тези месеци, вие не се отказвате.
Накрая искам да кажа следното нещо: в Синята коалиция сериозно обмисляме да сезираме Конституционния съд по този повод, защото ако не го направим днес, утре ще дойде друга национализация и какво ще правим тогава?!
Така че, колеги, проявете разум по този ключов въпрос за България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, искам да използвам процедурната възможност в рамките на реплика да Ви задам един въпрос.
По принцип съм съгласен с по-голямата част от нещата, които казахте, но има ли някаква гаранция, че след като се национализират парите от професионалните пенсионни фондове, следващите, които ще бъдат национализирани, няма да бъдат универсалните пенсионни фондове, например, или няма да бъде Сребърният фонд?
Всички от тази трибуна да поискаме гаранция, че това няма да се случи, защото иначе тази система, която градихме с много усилия в продължение на 10 години, ще се срути тотално пред очите ни! (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте за втора реплика, професор Станилов.
Станислав Станилов (Атака): Като се говори от името на дясното, трябва да се разбере какво е това дясно и кой е десен и кой ляв. Доколкото си спомням, най-важният принцип на дясното е да има капитализъм, и то конкурентоспособен, да има конкуренция на пазара.
„Атака” и в програмата си, и във всичките си изявления е казвала, че трябва да се национализират онези активи, които предизвикват само монопол и не могат да предизвикат конкуренция – това са електроразпределителните дружества, например, които по технологична причина не могат да предизвикат конкуренция в страна, каквато е България, а не да се национализират телевизии и всякакви глупости, да се приказва на ангро, както падне, само и само да се наклепа „Атака”.
Целесъобразността на одържавяването трябва да има своята икономическа логика. Има ли монопол, може да го одържавиш, защото той пак ще бъде монопол, само че държавен, и никой не е казал, че частният монопол е по-добър от държавния. Даже е обратното, както се знае от икономическата практика.
Второ, всичко, което предизвиква пряка конкуренция и тази конкуренция трябва да се поддържа постоянно, за да има наистина произвеждащ капитализъм в България, който да върви напред – това е конкуренцията. Няма ли конкуренция, тази работа няма как да стане.
Аз мисля, че спорът зацикли в такива казуси, които нямат особена стойност. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте, госпожо Спасова.
Емануела Спасова (ГЕРБ): Уважаеми господин Димитров, обръщам се към Вас само за да Ви напомня, че всички текстове в § 4а – всичко това беше съгласувано и e част от националното споразумение. Вие в момента се обърнахте към залата с идеята хората да изразят волята си. Мисля, че на двата синдиката точно това им е работата и там защитаваха именно правата на хората.
Имам един въпрос към Вас: втори път в пленарната зала защитавате идеята да попитаме хората. Това е втори път. Аз наистина очаквах между първо и второ четене да формулирате тази Ваша идея и ние да я разгледаме в комисията. Вие не я формулирахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте за дуплика, господин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Започвам с професор Станилов. Аз Ви похвалих, господин Станилов, а Вие не ме разбрахте! Защото за мен „Атака” е последователна – предлага преди изборите национализация и си я прави след това! Така се прави, казва се на избирателите: ние тук ще национализираме и после отиваш и го правиш! Евала! Но ГЕРБ не са обещавали такива работи. Това е проблемът.
Следващият проблем, можем ли да дадем наистина гаранции, че утре някой няма да каже, че и универсалните пенсионни фондове, където има стотици хиляди българи, на някого и те не му харесват, че и там ще се прави национализация? (Реплика на народния представител Искра Фидосова.) Някой може ли да даде такава гаранция? Не може да има такава гаранция.
И знаете ли, колеги, мен ме боли най-много и ще ви кажа искрено следното нещо. (Реплики от ГЕРБ.) Ще ви кажа какво ме боли. (Реплика на народния представител Искра Фидосова.)
Не, госпожо Фидосова, интереси нямам. Боли ме за следното нещо: защо в Европейския съюз България заедно с Унгария трябва да бъде давана като пример, където има национализация? Защо трябва да сме пак поредният лош пример? Това ме боли мен, признавам го на всички. Защо трябва пак да бъдем давани като лош пример? Защо? Защо допускаме това нещо? (Реплика на народния представител Павел Шопов.)
Имаше още един въпрос от господин Станилов – че тук имало монопол. При професионалните фондове няма монопол, има избор и всеки човек решава! Монопол няма. Монополът е НОИ. Това е разходно-покривната система. Тя е монопол.
И знаете ли, колеги? Има следният много голям въпрос. Не се чудете защо догодина отново няма да има сериозен приток на инвестиции в България. Вие какво очаквате от тези хора? Да правим национализация в България и те въпреки това да идват в България?! Кой сериозен човек от вас вярва в това нещо?
Ще повторя още един аргумент. Министърът на финансите Дянков създаде в Световната банка системата за оценка на бизнес средата – дуинг бизнес, и първият му критерий е „права на собственост”. Самият той, където има нарушени права на собственост и национализация, е дал оценки „нули”. Самият Дянков в своята класация! Сега той е финансовият министър в това правителство и в България се прави национализация?!
Казвам това, защото е лошо за правителството, лошо е за Четиридесет и първото Народно събрание, лошо е за България. Това е, колеги! Няма никакви интереси, няма никакви други цели, каквито чувам от госпожа Фидосова.
Има друго нещо. Това е лошо за всички нас! Разберете едно – вече оттук нататък между инвеститорите по целия свят ще се говори за България и Унгария по един и същи начин, че в тези две страни се посяга на частната собственост и се национализира. Това е големият проблем.
Колкото до дамата, която си признавам, че не познавам, която направи реплика, ние сме предложили този текст въобще да отпадне. Това е позицията на Синята коалиция. Искаме този текст въобще да го няма. За нас това е най-правилното.
Ако вие вярвате, ако някой от вас вярва, че така помагате на хората, защото между вас може да има и такива хора, откъде да знам – ако вие вярвате в това, дайте възможност хората сами да се преместят, сами да отидат от професионалния фонд към НОИ. Дайте възможност те сами да вземат това решение. В момента вие насила решавате вместо хиляди хора. Това е положението!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Госпожо Масларова, заповядайте за изказване.
Емилия Масларова (КБ): Уважаеми господин председател, колеги! Господин Димитров, ядосвате се много по този въпрос, не се ядосвайте! Искам да Ви подкрепя!
Моля ви, колеги, не спекулирайте, че е постигнат консенсус между работодатели, синдикати и правителство. Не затваряйте тези важни въпроси само в тези органи. Защото всички тези въпроси, поставени в § 56, не са коментирани въобще с българските граждани, включително със структурите на синдикати и работодатели на много места в страната.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Кажете къде Ви боли!
Емилия Масларова: Госпожо Фидосова, не ме прекъсвайте! Аз не Ви прекъсвам, Вие като говорите.
Това са неща, които трябва да се обсъждат, да се говорят на висок тон.
Някой се изказва от любов към изказването, че това е лява или дясна политика, всъщност ние сме против прехвърлянето на осигурителни права по начина, по който се прави в този случай. Може би ще трябва да кажете, че лявата партия трябва да е за приватизация. Не! Има принципи! Има принципи, на базата на които са поставени устоите на едни системи – едни системи, които се правят не за ден, за два, за месец или за едно правителство. А това са системи, които се правят за 30-40-50 години напред, за поколения. Затова ние също не приемаме този подход и този начин на разсъждение и така, приети „на коляно”, извинете, текстове.
Искам да кажа няколко думи. Промените в законопроекта, които ни се предлагат, де факто са насочени към разширяване на осигурителната основа и на хората, които ще се осигуряват, и рестрикции към осигурителните плащания и към намаляване на пенсиите.
Искам да кажа категорично от тази трибуна, че Коалиция за България е категорична за отпадане тавана на пенсиите от 1 януари 2011 г. Колеги, три години поред стои максималният осигурителен доход на 2 хил. лв. и на 35% от него се изчислява максималната пенсия. Предвиждате една демотивация, чак от 1 януари 2014 г., за хората с високи доходи.
Искам категорично да кажа, че ние държим на нашето предложение. Тъй като бяха казани много неща в подкрепа на тезите, които и ние сме застъпили, не подкрепяме логиката на внесените текстове. Те не удовлетвориха нито пенсионните фондове, защото пенсионните фондове в залата могат да казват едно, но навън коментират съвършено друго. Те не удовлетвориха нито Националната агенция за приходите, те няма да удовлетворят въобще българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики? Няма.
Госпожо Ангелова, заповядайте за изказване.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Искам да направя едно предложение. Предлагаме ал. 9 на § 4а да се замени с предложения текст на вносителя по § 4а, ал. 10, а именно ал. 9 да стане: „От датата на прехвърлянето на средствата на лицата по ал. 1 във Фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване по силата на закона да се прекратяват правоотношенията им с пенсионно осигурителното дружество, управляващо професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени, и от същата дата да се закриват техните...”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Госпожо Ангелова, извинявайте, но Вие четете предложение, което трябва писмено да представите.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Да, ето, ще го представя. (Представя на председателя текста на предложението.)
Емилия Масларова (КБ, от място): Моля Ви да дадете почивка, за да се събере комисията!
ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР СТОЙНЕВ: Това е ново предложение.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Ние предлагаме ал. 9 на § 4а да си остане по вносител, но по вносител, поради отмяна на една алинея, е ал. 10.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР СТОЙНЕВ: Алинея 10 е по вносител.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Алинея 10 по вносител да стане ал. 9 на § 4а, тъй като там текстът е по-пълен и по-детайлно се уреждат всички последици от прехвърлянето на средствата на лицата по § 4а, ал. 1 във Фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. (Реплики от КБ.)
Предлагаме ал. 9 на § 4а да се замени с ал. 10 на § 4а по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Няма замяна! Алинея 9 трябва да отпадне и примерно ал. 10 да стане ал. 9. Няма замяна, госпожо! (Реплики.)
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Не, не!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: А какво става с ал. 10? (Шум и реплики.)
Моля, уточнете текста и го предложете както трябва, за да може да се гласува в залата! Благодаря.
Почивка 15 минути!
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Уважаеми колеги, продължаваме.
Госпожо Ангелова, заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги! Предлагам по § 4а, ал. 9 текстът, приет от комисията, вместо: „от 1 януари 2011 г. се закриват индивидуалните партиди в професионалните пенсионни фондове за лицата по ал. 1” да се замени с: „от датата на прехвърлянето на средствата на лицата по ал. 1 във фонд „Пенсии” от държавното обществено осигуряване по силата на закона се прекратяват правоотношенията им с пенсионно-осигурителното дружество, управляващо професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени, и от същата дата се закриват техните индивидуални партиди”.
Този текст е по-пълен и по-ясен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Костов, заповядайте за изказване.
Иван Костов (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Прочетеният току-що текст категорично показва какъв вид нарушение на правата на собственост се извършва. Може да се преотстъпи право на ползване, може да се преотстъпи право на управление на собственост, може да се преотстъпят полезните свойства, придобивани от собствеността, но не може да се отстъпи правото на разпореждане. Който не разбира това, просто изобщо не разбира икономическото съдържание на понятието „собственост”. Това е сърцевината на нарушението, което вие извършвате.
Едни пари, които се намират на определено място по волята и по договор между две страни, не могат да бъдат извадени оттам и да бъдат базирани на друго място въпреки волята на двете страни – тази, която е оставила парите, и тази, която ги управлява. Това отношение не може да се прекъсне с акт на Народното събрание, без да се наруши Конституцията на Република България! Това правите в момента, но то няма да мине пред Конституционния съд.
Категорично заявявам, че ще настоявам Синята коалиция да атакува този текст, защото това е ограничаване, ощетяване на правото на собственост. Текстът, който току-що прочетохте, показва как грубо се влиза във взаимоотношения между двете страни. Как вие, в качеството си на кой, за кого се мислите, за да влезете във взаимоотношенията между пенсионните фондове и притежателите на партиди, за да кажете какви да са отношенията помежду им?! Според мен вие просто не знаете къде се намирате, не знаете каква е ролята на законодателя в Република България. Не знаете, че законодателят законодателства в рамките на Конституцията на страната и не може да прехвърля права, да променя законите, защото Конституцията защитава определени права, в частност, защитава отношения между такива субекти. Те са неприкосновени.
Обръщам се към пенсионните фондове с ясния съвет: да не използват това разпореждане на закона и да се обърнат към съда, тъй като Конституцията има пряко действие. Понеже Конституцията има пряко действие, съдът ще уважи претенциите им да не могат да се развалят договорите им с притежателите на партиди и няма да одобри тази операция. Съвършено ясно се обръщам към пенсионните фондове да извършат това нещо и да не се подчинят на този закон, защото този закон е противоконституционен. След това да изчакат решението на Конституционния съд, тъй като това не решава по никакъв начин проблема.
Понеже това въобще не решава проблема, а замъглява, скрива проблема, вкарва държавата в отношения, които не са нейна работа – това, че някой не е внасял вноските, е съвършено друг въпрос. Кои сте вие, за да заставате на мястото на този, който не се е издължил към работниците си, който не им е внасял вноските в професионалния пенсионен фонд, за да компенсирате неговата безотговорност?! За какво мислите, че е Народното събрание? Това означава покриване на задължения на частно лице – това е забранено. Това е държава. Държавата отива и застава в задълженията на нередовния – как може да се направи такова нещо, без да се нарушават принципите, върху които е изградена тази държава?!
Двадесет години тук е съградено нещо. Вие въобще не знаете какво е съградено и сте тръгнали буквално през просото. Това не може да бъде толерирано. Това по никакъв начин не може да бъде търпяно. Това трябва да бъде спряно, защото вие ще отидете много далече. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Заповядайте, господин Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Димитров, господин Костов! Искам още веднъж, тъй като най-малко от месец и половина слушаме тези думи за национализация, и сега – заплахите за Конституционен съд, да обясня още веднъж. Както вие казахте, народните представители трябва да знаят какво гласуват.
Преди десет години законодателят насърчи капиталовите схеми, като създаде втори стълб на пенсионната система, а именно универсалните пенсионни фондове за родените след 31 декември 1959 г. и те задължително се осигуряват там. Когато дойде време те да се пенсионират – най-рано след 15 години, ще имат натрупани по партидите си в разстояние на 25 години толкова средства, които да им дадат възможност за допълнителна пенсия. Забележете, допълнителна пенсия към държавното обществено осигуряване.
Господин Костов, преди десет години законодателят създаде и доброволните пенсионни фондове, в които хората имат възможност да се осигуряват допълнително – това е така нареченият трети стълб.
За съжаление, законодателят създаде един хибрид преди десет години, който се казва професионални пенсионни фондове за работещите първа и втора категория труд. Десет години вече работодателите осигуряват хората в професионалните пенсионни фондове за работещите в първа и втора категория труд. Тъй като тези фондове от 1 януари следващата година трябваше да плащат пенсии на хората, които са се осигурявали там, самите те дойдоха в Министерския съвет и пред работодателите и синдикатите заявиха: „Искаме режима, който предлагаме в момента, защото от 1 януари няма да имаме възможност да плащаме дори и при идеалния случай”, господин Костов, в който един работодател е осигурявал върху реалния размер на заплата непрекъснато през тези десет години своя работник и служител, тогава те ще получат 30-40% от пенсията, която получават в момента от държавното обществено осигуряване.
Именно за да не се накърнят интересите на тези, които им предстои да се пенсионират през следващите четири години от професионалните пенсионни фондове, именно поради тази причина предприемаме тези действия. От 1 януари 2015 г. професионалните фондове ще си плащат пенсиите на хората, които са първа и втора категория труд.
И понеже чух преди малко господин Димитров да казва за брожения в комисията и т.н., две неща, господин Димитров – в понеделник пред Съвета на министрите на труда представих пенсионната реформа на България със сключеното споразумение между синдикати, работодатели и правителство. И беше дадена една изключително висока оценка.
И нещо второ – когато говорите за това, че ще давате на Конституционния съд нещо, искам да ви прочета мнението по този въпрос на комисаря по социалната политика Андор: „Когато вноските към задължителната капиталова схема се прекъсват, титулярите на пенсионни сметки би трябвало да се компенсират, така че техните бъдещи пенсии да не бъдат ощетени.”
Ние точно това правим – да защитим интересите на тези хора, които работят първа и втора категория труд, да получат едни нормални пенсии, като добавяме от държавното обществено осигуряване, да защитим в максимална степен техните интереси. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте, господин Костов, за лично обяснение.
Иван Костов (СК): Вижте, господин Младенов – този аргумент, че „Подкрепа” се е съгласила, и социалните партньори, въобще не го използвайте в тази зала. Защото навремето с Отечествения фронт е извършена национализацията и конфискацията на имуществата и със съгласието на синдикатите. Вие въобще не трябва да давате такъв пример тук, пред политическите представители. Това какво сте се разбрали, вие там сте се разбрали. Това не е аргумент в тази зала, това трябва да го забравите. Никакъв аргумент не е.
А това, дето някакъв европейски комисар нещо разбрал недоразбрал, някакви прекъснати вноски и прочие, това въобще не касае въпроса.
И аз се удивлявам – Вие сте министър и не можете да разберете разликата между прекъсната вноска и наличност в партида, която е собственост на човека. Това е имущество, това не е прекъсната вноска. Това ли трябва да Ви се обяснява от трибуната? Този човек има партида. В тази партида има пари. Тези пари не могат да се пипат без негово съгласие и не може никой да се разпорежда с тях.
Това, дето казвате, че Вие влизате като Дядо Коледа, за да им плащате пенсиите: кога Ви избрахме ние Вас за Дядо Коледа? Кога избрахме правителството за Дядо Коледа? Ние сме ви избрали да управлявате страната съобразно принципите, съобразно Конституцията и законите на страната. Как така, като няма, вие ще давате? Откъде ще взимате, за да давате? От кого взимате, за да давате?
Аз просто се удивлявам в каква степен министър може да прави такива брутални грешки в едно изказване от 5 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Думата за изказване поиска госпожа Христина Митрева – управител на НОИ.
Госпожо Митрева, заповядайте.
ХРИСТИНА МИТРЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, първо, искам да кажа, че и до момента – от 2000 до 31 декември 2010 г., по § 4 така, както е разписан, с партидите на лицата, които получават пенсия от държавното обществено осигуряване и са имали вноски в професионални фондове, за този период са се пенсионирали 47 хил. лица, за които са изплатени около 500 млн. лв. за пенсии, а по техните партиди са постъпили около 100 млн. лв. от вноски. И до момента този параграф не е обявен за противоконституционен. Така че тези лица, без да протестират, без да дават нормата като противоконституционна, са се съгласили парите от партидите да се преотстъпят в държавното обществено осигуряване и да получат пенсия, стажът, примерно да е от 3 за 5 години или от 1 за 3 години, и да получават пенсии от държавното обществено осигуряване. Така че разпоредбата е конституционна, действаща и се предлага да се удължи нейното действие до 31 декември 2014 г. Това е първото нещо.
Второ – дали това, което сега се предлага, е най-доброто. Искам да кажа, че това е най-обсъжданият параграф и най-обсъжданата норма, откакто започнаха да се обсъждат всички въпроси, свързани с промени в Кодекса за социално осигуряване. Може би знаете, че в края на краищата една немалка част от засегнатите хора ще бъдат точно миньори, металурзи и т.н., където преструктурирането на икономиката още не е завършило, но така или иначе отново пенсионната система поема всички негативи на тези структурни, незавършили реформи.
Само за 7% от категорийните работници има пълен период на осигуряване в професионалните фондове. Откъде ще се плащат парите за пенсии на тези хора? Първо, вноските им се прехвърлят и партидите се закриват, защото тези хора ще получават пенсия от държавното обществено осигуряване, и то много по-висока пенсия, отколкото от професионалните фондове. Ако те не получат пенсия и не се възползват от нормата, техните пари така, както е записано, ще бъдат възстановени – както събраните към 31 декември и прехвърлени от партидите им средства, така и вноските, които ще постъпват за тях за периода 2011-2014 г. Това е много ясно записано.
Второ, наследяване. Там е записано, че при смърт на осигуреното лице отново натрупаните средства, които са дошли от партидата му в държавното обществено осигуряване към 31 декември 2010 г., и постъпилите вноски след този период ще бъдат върнати на наследниците. Така че ние нищо не национализираме. Всичко това ще бъде възстановено на лицата.
Трето, професионалните фондове предложиха една голяма част от текстовете. Прочетете § 4а. Тези текстове са разписани много ясно. Освен това, самите професионални фондове, когато се събрахме и когато се видя, че ако те трябва да започнат да плащат пенсия от 1 януари 2011 г., както каза министър Младенов, в най-добрия случай при 2000 лв. осигурителен доход, при 10-годишен период на осигуряване, ранната пенсия за осем години може да бъде 267 лв. Можем да ви предоставим това като справка.
Докато от държавното обществено осигуряване те ще получават около 600-700 лв. пенсия, когато са се осигурявали на такъв доход.
Хасан Адемов (ДПС, от място): Когато се преобразува стажът обаче.
ХРИСТИНА МИТРЕВА: Да, и има преобразуване на стажа.
И не на последно място искам да кажа, че за нас е много по-лесно тази норма да не бъде приета от гледна точка на Националния осигурителен институт, но ние сме институция, която трябва да защитава правата на хората, защото ние изпълняваме политиката на правителството. Тези хора ще отидат в Министерството на труда и социалната политика, ще дойдат в Националния осигурителен институт и ще кажат: може ли да се живее с 30 лв. пенсия или със 70 лв. пенсия, каквото се получава към момента? И кой ще бъде виновен? Разбира се, нито работодателите, нито някой друг, ще бъде виновна държавата и осигурителният институт. Ето това нещо ние не искаме да позволим. Както искате го наричайте.
И само едно нещо искам да кажа: аз бих приела такава национализация – моят двустаен панелен апартамент в „Надежда” да бъде сменен с един четиристаен апартамент в центъра на София. Дай Боже и на мен така да ми национализират панелния двустаен апартамент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Шопов, заповядайте за изказване.
Павел Шопов (Атака): Никой няма да чуе тези разумни съображения, разбира се, но в тази зала преди малко Иван Костов направи наистина нещо брутално – нещо, което никога не е правено в тази зала от самото начало на прехода. Мисля, че не го забелязахте.
В тази зала са критикувани много закони, много пъти дори се е заплашвало мнозинството, когато ги е приемало, че този закон бил толкова лош, виждате ли, ще дойде време и друго мнозинство ще го отмени. Но Иван Костов, колеги, преди малко тук открито заяви и призова. Какво призова? Бойкот към закона, да не се изпълни законът, да не се спази законът. Бойкот към някои – пенсионните фондове, тези, които са техните ръководители, да не изпълнят закона. Такова нещо до този момент в 20-годишната история на прехода не е правено. Никой не е призовавал към неспазване на установения конституционен ред, тоест за бунт. Това буквално е бунт, призив, да не се спазва законът. Никой не си го е позволявал, пак повтарям. Ако някой си спомни такъв случай, някой да е призовавал да не се спази законът, който ще бъде гласуван тук, хубав или лош, просто нека да го каже.
Това сочи, че така наречените сини просто истеризират. Досега не е имало – тази година и половина, откакто работи Четиридесет и първото Народно събрание – такава реакция. Не е имало просто такова скачане „против”.
И това защо е? Обяснявате си го. Защото някои хора от така наречената Синя коалиция имат лични интереси във връзка с това, което става.
Ваньо Шарков (СК, от място): Кой? Кажи кой!
Павел Шопов: То е ясно кой.
Ако се върнем назад, ще стане ясно откъде дойде проблемът. Тези така наречени частни пенсионни фондове, ...
Ваньо Шарков (СК, от място): Даже не знаеш как се казват!
Павел Шопов: ... а те не са частни, разбира се, защото нищо частно няма в тях – това е една от взаимните големи лъжи, че тези фондове били частни.
Оттук идва лъжливата приказка за национализация, която глупаво Мартин Димитров сто пъти повтори. По подобие, както преди това се повтаряше от лявата страна в един друг подобен случай – чисто психологически да се насади грешното впечатление тогава за така наречените извънредни съдилища, които бяха специализирани съдилища, сега се говори за частни пенсионни фондове.
Те са обществени фондове и тук се разбра каква е тяхната роля. Тези фондове бяха създадени по време на тяхното управление, за да могат едни пари, за които се вмени със закон да се дадат, целево да се дадат на строго определени хора, не се знаят и кои. Може да се предполага от тази реакция кои са тези хора и с кого са свързани. Ето, това е цялата работа.
Тези пари потънаха там, а това са стотици милиони и милиарди – пари, които не се знае къде са: в страната ли са, в чужбина ли са, в какво са вложени, вложени ли са изобщо, източени ли са, отнесени ли са.
Констатацията обаче е ясна за всички – че тази схема лошо работи за обществото. Тук много пъти се каза от Мартин Димитров – това било лошо. Лошо е, да, наистина е лошо за обществото. Но всъщност то е добре за някои хора, които много добре знаят каква е цялата тази далавера.
И не ни давайте примера с Унгария! Унгария ни я давахте по-рано за пример като нещо най-възвишено, най-прекрасно, която трябва да следваме, и ще цъфнем, и ще вържем. Сега сте против това, което ставало в Унгария. Дори унгарците се осъзнаха – може би най-либералните от бившите социалистически страни, и го направиха. И правилно са го направили. Моделът е един и същ, защото той е заимстван. Тук цялата тази далавера явно е взета оттам като пример. По-рано от нас са се усетили за какво става дума и се поправят.
Ние поправяме тази голяма грешка, тази голяма далавера в момента – затова е тази реакция от страна на така наречените сини, които не са никакви сини, а са посинели червени боклуци, както се казваше в началото на прехода. (Оживление и възгласи: „Еее!” от залата).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, моля да овладяваме емоциите си в залата! Обръщам Ви внимание за речника, който държите!
Павел Шопов: Тук се вижда обратната връзка – отляво ги подкрепят. Тук се вижда чудесно топлата връзка, която не е отсега, не е от това Народно събрание, а е от много отдавна. Тя е фундаментална връзка между едните и другите, които си подават топката и се менкат. В една ситуация едните подкрепят другите, а те пък – първите. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето Ви изтече, господин Шопов. Благодаря Ви.
Да изчерпим репликите и след това – личните обяснения.
Реплика – господин Адемов. (Реплика от народния представител Румен Такоров.)
Моля Ви, не се обаждайте от място! Ако имате нещо, застанете на трибуната и го заявете пред микрофона!
Господин Адемов, имате думата.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, колеги! Уважаеми господин Шопов, Вашата логика е тотално сбъркана, защото Вие никога не можете да разберете смисъла и философията на законодателството. Не можете да разберете, че пенсионното дружество и пенсионните фондове са отделни юридически лица и това е ясно записано в законодателството. Не можете да разберете никога, че от професионалните пенсионни фондове, от универсалните, от доброволните не може да се краде, че там не може да има лобизъм, уважаеми господин Шопов! Така е направено законодателството!
На следващо място, в името на коректността от тази трибуна трябва да заявим нещо много важно – в професионалните пенсионни фондове за втора категория осигурителната вноска е със 7% повече, за първа категория – с 12% повече.
Но има нещо различно, което тук не беше казано – в солидарния фонд влизат още 3% за тази категория хора. Когато изчисляваме 500-те милиона, трябва да калкулираме и тази сума.
На следващо място, не е коректно да сравняваме пенсията, която се получава от професионалните пенсионни фондове, с пенсията, която се получава от солидарния стълб на държавното обществено осигуряване, по една много проста причина. Пенсията, която се получава от професионалните пенсионни фондове, се изчислява на базата на стаж от 10 години за първа категория и 15 години за втора категория. Докато при държавното обществено осигуряване изчисляването става след преобразуване на стажа по съответните формули.
Така че тук става въпрос за съвършено некоректно сравняване между едната и другата пенсия. Естествено е, че когато се преобразува стажът и когато този параметър е част от уравнението за получаване размера на пенсията, пенсията ще бъде по-голяма! Тези неща ако не си ги знаем и не ги кажем, няма да бъдем достатъчно коректни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Адемов.
Втора реплика? Няма.
Дуплика, господин Шопов? Няма да ползвате дуплика.
Лично обяснение – господин Костов.
Иван Костов (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Лесната възбудимост на отделни народни представители е известна в тази зала от много време. Има хора, които се разпалват много бързо и не могат да контролират езика си. Затова искам още един път да кажа точно какво съм казал.
Конституцията има пряко действие. Ако бъде атакуван член на закон пред Конституционния съд, хората, които имат отношение към уреждане на обществените отношения, както повелява този член от закона, могат да изчакат решението на Конституционния съд. Това ги призовавам да направят. Това е в рамките на техните конституционни права.
Това съм казал аз, а иначе, госпожо председател, мисля, че ще реагирате на невъздържаното поведение и използването на обидни квалификации от страна на Вашия заместник, защото противното ще създаде много лоша среда в залата.
Разбирам драмата на човек, който е твърдял, че се бори срещу комунизма и национализацията и който сега трябва да защитава национализацията и комунистически прийоми. Аз го разбирам това нещо.
Искам да декларирам освен това, че нямам никакви интереси в никакво пенсионно дружество. Нямам как да имам.
Нямам как да имам интереси по отношение на пенсионните фондове. Нямам пари, които да държа в пенсионен фонд. И по този начин нямам абсолютно никакво отношение – лично, чрез интерес към тази тема. Това, което си позволи да изкаже господинът преди мен, е чиста инсинуация и си остава за негова сметка. Но след като имате предвид моята декларация, моля Ви да го накажете в качеството си на председател. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Костов, преди Вашето призоваване към подобна дейност от моя страна, стенограмата е факт, може да се чуе и от гласовия запис, че отправих напомняне към господин Шопов, какъвто е единственият ми възможен начин по нашия правилник да реагирам – да се въздържа от емоции и обиди в залата.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата?
Заповядайте, господин Овчаров.
Румен Овчаров (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Дискусията, колкото и да изглежда интересна, всъщност стана до голяма степен абсурдна. Чуваме тук от устата на достатъчно авторитетни представители на институциите как когато нещо се взема, всъщност се давало. Няма как да се случи подобно нещо. Няма как да се случи подобно нещо, когато се вземат средства от определени хора и се събират в един неопределен голям кюп, откъдето се плаща вече на всички. Просто абсурдна ситуация!
Бих искал да попитам и господин министъра, и госпожа Митрева: как става така, че само 150 милиона от тези, които са събрани в професионалните фондове, се прехвърлят в държавното обществено осигуряване? Защо толкова? Защо не 200, защо не 300, защо не 400?! Ако използваме логиката на госпожа Митрева, ако прехвърлим 500 милиона – 500 ли са събрани в професионалните фондове, всичките директно, то тогава тези 4-стайни апартаменти ще станат сигурно вили в Бояна. Защо не го направим така?
Не го правите така просто защото не сте наясно какво в момента искате да направите. Ако сте направили оценка и сте преценили, че системата на професионалното пенсионно осигуряване е тотално провалена, то вие сега трябва да излезете тук и да кажете: „Тази система се провали. Десетте години, през които работим по тази система, трябва да бъдат зачертани. Всичките тези пари ги прехвърляме в държавното обществено осигуряване. То си носи отговорността за първа и втора категория работници, които се осигуряват.” Вие обаче не го правите. Защо не го правите?! Коя е причината?!
Защото, господин министър, жалкото е, че Вие не решавате проблемите на пенсионната система. Вие не се опитвате да решите проблемите на тези работници, които се осигуряват в професионалните пенсионни фондове. Вие просто решавате един елементарен фискален проблем. Жалкото е, че Вие тук, министърът на социалната политика, се превръщате в говорител на министъра на финансите. Вие на практика решавате фискален проблем на бюджета – как той да намали със 150 милиона трансферите от държавния бюджет към държавния осигурителен институт. Жалкото е, че Вие правите това.
Затова, уважаеми дами и господа народни представители, когато става дума за такива важни въпроси като пенсионната система, то тези проблеми не могат да бъдат решавани ей така на крак просто защото някой се сетил, че сега не му достигат 150 милиона, и ще ги вземем сега оттук. Не става така! Ако искате да правите сериозна реформа в пенсионната система, то поне я подгответе, дайте аргументи, а не да ни принуждавате да ставаме съучастници на едно чиста проба престъпление и – хайде, да не използвам думата „национализация”, обобществяване на практика на частни средства. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Хасан Адемов, което комисията не подкрепя.
Хасан Адемов (ДПС, от място): За т. 2 или за т. 4?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, и за двете. Те са за т. 2 и за т. 4, с общо предложение на комисията. Не се подкрепят двете предложения.
Гласували 122 народни представители: за 41, против 73-ма, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 123 народни представители: за 32, против 79, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров, Цветан Костов и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 117 народни представители: за 35, против 70, въздържали си 12.
Предложението не е прието.
Господин Димитров – прегласуване.
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, правя предложение за прегласуване със следните мотиви.
Госпожа Христина Митрева ми предостави анализ на „Блумбърг”, с опит да ме убеди в правотата на техните действия.
Но, госпожо Митрева, какво казва този анализ? Полша прави нещо друго. Полша прави това, което аз ви препоръчах: дава свобода на хората – тези, които искат, сами да отидат в така нареченото НОИ или разходно-покривна система. Това прави Полша, защото това, което Вие сте ми дали като анализ, казва точно това, а вие правите нещо различно. Вие казвате на хората: задължително, с административна принуда ви вземаме оттук и ви пращаме там, така че този анализ, който ми дадохте, всъщност подкрепя нашата теза.
И Ви моля много внимателно и детайлно, като един сериозен, отговорен човек, какъвто сте Вие, да видите, че това, което правите, го няма никъде другаде – само в България и Унгария от целия Европейски съюз. Няма други такива примери и това не е случайно, забележете, не е случайно.
Последно, препоръчвам на българския парламент да подходи отговорно, защото накрая ще ви кажа следното нещо: аз се опасявам, че след този акт на национализация ще трябва да минат много години, докато Европейският съюз забрави каква грешка е направила България. Много години ще трябва да им обясняваме, че всъщност това се е случило веднъж, че няма да има повече такива неща. Много години ще трябва да се обясняваме и много правителства ще трябва да се обясняват, колеги, за това, което правите днес. А ефектът от него е толкова малък, но белùте са толкова големи, че ви се чудя защо го правите. Да ви кажа честно, за да бъда искрен докрай, ако трябва да го аргументирате пред разумни хора, експерти, няма да може да го обясните.
Слушах и господин Младенов – не мога да го разбера. На господин Павел Шопов не се учудвам, него никой не може да го разбере, така че това не прави впечатление. (Оживление.) Но ви се чудя на акъла, честно ви казвам, колеги, защото ние сме в една лодка – това е лодката на България, имаме общ интерес. Ние пътуваме заедно. Това се лепи на името на България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Мартин Димитров, Цветан Костов и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 121 народни представители: за 38, против 63, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
По предложението на комисията постъпи предложение от народния представител госпожа Ангелова за нова редакция на ал. 9 в § 4а.
Припомням съдържанието на нейното предложение ал. 9 да се чете така: „От датата на прехвърлянето на средствата на лицата по ал. 1 във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване по силата на закона се прекратяват правоотношенията им с пенсионно-осигурителното дружество, управляващо професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени, и от същата дата се закриват техните индивидуални партиди.”
Подлагам на гласуване редакцията на ал. 9 на § 4а.
Гласували 114 народни представители: за 78, против 35, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
За прегласуване – заповядайте, господин Костов.
Иван Костов (СК): Госпожо председател, ще направя последен опит да обясня на колегите какво правят, използвайки онова с двустайната панелка и четиристайния апартамент.
Вижте, на 9 септември точно така е станало в София – дошли са хората, партизаните отнякъде, от колибите, и са влезли в апартаменти. Само че преди това тези апартаменти са ги взели от някой. Така че и вие нямате откъде да вземете четиристайния апартамент. Трябва да го вземете отнякъде. В случая го взимате от – знаете откъде – от общите ни пари!
Хасан Адемов (ДПС, от място): Срив на солидарността.
Иван Костов: Това правите, разрушавайки принципа на солидарността. Всъщност правите точно това. Ето защо е национализация. Ето защо не може! Няма как вие да дадете на някой, който има двустаен – четиристаен. Не сте нито Господ, нито Дядо Коледа! Не сте такова нещо вие. Вие сте там, за да пазите едни принципи и аз затова се обръщам към колегите.
Правите нещо наистина абсурдно! Това трябва да бъде спряно и аз се надявам, че тук все още има здравомислещи хора, които знаят какво е ставало в тези 20 години, знаят каква държава сме изградили, с какви правила, с каква защита на собствеността и ще спрем това нещо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване редакцията на ал. 9 по предложението на госпожа Ангелова.
Гласували 112 народни представители: за 74, против 38, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободи