Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-12-16

(Поради липса на кворум, председателят Цецка Цачева отлага началото на заседанието за 9,15 ч.)

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Павел Шопов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Имаме кворум, откривам заседанието. (Звъни.)
На основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за дневен ред – първа точка от днешното заседание да бъде Законопроектът за ратифициране на Договора между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Белгия за превоз на допълнително оборудване за две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и за един тристранен минен ловец клас „Флауер” (партиди 4-5), допълващ Договора за продажба на две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и един тристранен минен ловец клас „Флауер” между Република България и Кралство Белгия.
Моля да гласуваме приемането на тази точка за първа в дневния ред.
Гласували 128 народни представители: за 119, против 1, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДВЕ ФРЕГАТИ КЛАС Е-71 „ВИЛИНГЕН” И ЗА ЕДИН ТРИСТРАНЕН МИНЕН ЛОВЕЦ КЛАС „ФЛАУЕР” (ПАРТИДИ 4-5), ДОПЪЛВАЩ ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ ФРЕГАТИ КЛАС Е-71 „ВИЛИНГЕН” И ЕДИН ТРИСТРАНЕН МИНЕН ЛОВЕЦ КЛАС „ФЛАУЕР” МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.
Процедура – заповядайте, господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение при гласуването на този важен въпрос да бъде поканен министърът. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Чакайте бе, не реагирайте така, уважаеми колеги!
В петък на отговор на мой въпрос господин министърът каза: щастлив съм, че сме прекратили изпълнението на двустранни договори за превъоръжаването на Българската армия. Тук става дума за развитие и довършване на договор. Я си представете, че той ще бъде нещастен, ако вие го гласувате! Затова аз предлагам господин министърът да присъства и да ни информира как стоят тези доставки в цялостната схема за превъоръжаване на армията и замразяването на други договори. Така че въпросът е сериозен и аз моля да го поканите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Преди това искам да информирам Народното събрание, че този законопроект е приет на първо четене. Сега предстои приемането му на второ четене и има доклад на комисията.
Относно това дали ще присъства министърът или не, той може да присъства винаги, когато намери за добре, разбира се, и когато се разглеждат законопроекти.
Каня го, ако има възможност и ако е близо, да дойде и да присъства в разискванията по този законопроект.
Моля представител на Комисията по външна политика и отбрана да започне докладването на точката от дневния ред, а именно второ четене на приетия законопроект за първа точка.
Заповядайте, господин Тошев.
ДОКЛАДЧИК Владимир Тошев: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„Закон за ратифициране на Договора между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Белгия за превоз на допълнително оборудване за две фрегати клас Е 71 „Вилинген” и за един тристранен минен ловец клас „Флауер” (партиди 4-5), допълващ Договора за продажба на две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и един тристранен минен ловец клас „Флауер” между Република България и Кралство Белгия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Желание за изказвания? Няма.
Поставям на гласуване заглавието на закона.
Гласували 116 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Владимир Тошев: „Член единствен. Ратифицира Договора между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Белгия за превоз на допълнително оборудване за две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и за един тристранен минен ловец клас „Флауер” (партиди 4-5), допълващ Договора за продажба на две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и един тристранен минен ловец клас „Флауер” между Република България и Кралство Белгия, подписан на 7 декември 2010 г. в Брюксел.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за член единствен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли желание за изказване на народните представители? Няма.
Поставям на гласуване член единствен по вносител.
Гласували 112 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Владимир Тошев: „Заключителна разпоредба.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на гласуване наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба”.
Гласували 113 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Владимир Тошев: „Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на гласуване параграф единствен според вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието, а с това и целият закон.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗБОРЕН КОДЕКС – продължение.
Госпожо Фидосова, Вие ли ще сте докладчикът на комисията?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 146 има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 146:
„Регионални радио- и телевизионни центрове
Чл. 146. (1) Програмите на регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от инициативните комитети и от партиите и коалициите от партии в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за Българската национална телевизия и Българското национално радио.
(2) Регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за диспути между представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
(3) Редът за участие в диспутите се определя от районните или общинските избирателни комисии, чрез жребий не по късно от 31 дни преди изборния ден. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 146 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 147 има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 147 със заглавие „Заплащане на предизборните предавания в държавните медии”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, тъй като в края на вчерашния ден, а предполагам, че и по следващите текстове ще продължи дебатът по отношение на това следва ли да бъдат заплащани хрониките по Българската национална телевизия и Българското национално радио, искам да ви обърна внимание, че систематичното място за решаване на този въпрос е именно в този текст, който казва, че всички излъчвания, които касаят предизборната кампания на политическите субекти, се заплащат.
Тъй като отхвърлянето на нашето предложение и предложението на Синята коалиция по предните текстове практически не води до обратния извод, а именно, че следва да се заплащат хрониките и диспутите по Българската национална телевизия и Българското национално радио, правя формално предложение - от този текст да бъдат изключени хрониките, които ще отразяват участниците в предизборните кампании, а именно политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирани за участие в една или друга предизборна кампания.
В същата връзка е и предложението на народния представител Асен Агов, направено по следващия текст, в което има изричен запис за това, че хрониките по Българската национална телевизия и Българското национално радио не се заплащат, включително и ред, по който се уреждат диспутите между субектите в една политическа предизборна кампания.
Тъй като обсъждането на този текст няма да има смисъл по чл. 148, предлагам да бъдат повторени основните тези на систематичното им място – чл. 147, и да се вземе окончателно решение по този въпрос.
Искам да припомня, че становището на Парламентарната група на Коалиция за България е предизборните хроники да не се заплащат от участниците в една предизборна кампания, като редът за отразяването на различните политически субекти се уреди в споразумението, което те сключват с представителите на обществените медии.
Повтарям, това ще създаде условия за равнопоставеност на всички участници в една предизборна кампания, тъй като част от тях не получават субсидия от държавата, друга част не са представени в парламента, трета част не са част от властта, така че да могат да представят и покажат своите кандидати, програми и проявите, които правят в рамките на предизборната кампания.
От друга страна, ако народните представители искат да осигурят информиран избор на българските граждани, редно е да имат достъп поне до обществените телевизии без заплащане всички политически субекти, които участват в една предизборна кампания. От една страна това ще създаде условия за равнопоставеност, от друга – възможност на гражданите да бъдат информирани, а на трето място – аргументът, който звучеше вчера в тази зала, е, че по този начин ще се осигури повече прозрачност на партийното финансиране, защото знаете цените на отразяването на една предизборна кампания в медиите, особено в частните медии. Една елементарна съпоставка между това, което пише във финансовите отчети на политическите партии и реално колко медийно време са ползвали, за да представят своите кандидати и програми, показва, че има сериозно несъответствие във финансирането и изобщо в харченето на всяка политическа сила, участваща в предизборна кампания.
Надявам се, че ще обърнете внимание на този текст. Може би някой след вчерашния дебат е успял да преосмисли своята позиция, и наистина да решим предизборните хроники да бъдат безплатни, когато става дума за тяхното отразяване в обществените медии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Госпожо Манолова, Вашето предложение няма конкретизация. Тук не се говори за видове прояви – хроники или диспути. В текста няма конкретизация и аз няма какво да подложа на гласуване.
Мая Манолова: Ще го направя във вид на редакционно предложение.
Лъчезар Иванов (ГЕРБ, от място): Манолова, ти говори пет минути и не направи никакво предложение!
Мая Манолова: Предлагам след думата „предавания” да се постави запетая и да се включи изразът „с изключение на хрониките”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Тоест след израза „Заплащането се извършва преди излъчването на предаването”.
Мая Манолова: Да. Поставя се запетая и следва изразът „с изключение на предизборните хроники”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Добре.
Има думата народният представител Янаки Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Според мен най-добре е този текст да отпадне. Затова моето предложение е за отпадане на чл. 147.
Вижте какво се предлага в този текст. Единствено в два случая се допуска да не се заплащат изявите по радиото и телевизията. Това е само при президентски избори. В единия е за заключителните обръщения на кандидатите, а вторият случай е при провеждането на втория тур - диспутът между кандидатите също да не се заплаща.
Давам тези примери, за да се види липсата на всякаква последователност. Защо за президентските избори се допускат тези изключения? Аз не ги отхвърлям, но каква е логиката в останалите случаи, когато става дума за парламентарни и местни избори, кампанията да бъде много по-комерсиализирана в медийно отношение, отколкото за президентски избори?! Може би вносителите на законопроекта с това ни подсказват един оптимистичен факт, че в предстоящата предизборна кампания точно за президентските избори ще се явят хора, които са по-малко обвързани с капитала и могат в по-голяма степен да представляват всички граждани, а да не бъдат зависими от корпоративни интереси.
В това изглежда има и едно друго „намигане”, че от към президентската институция не се очакват големи материално финансови изгоди за тези, които ще лансират кандидатите, за разлика от другите избори, в които се разпределят реални ресурси, които впоследствие формират изпълнителната власт.
За да я няма тази непоследователност и за да се осигурят възможности за равен достъп на всички регистрирани кандидати и при всички видове избори, предлагам чл. 147 да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Реплики? Няма.
Други народни представители, желаещи да се изкажат по този текст? Няма.
Закривам дебатите.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за отпадане на чл. 147.
Гласували 114 народни представители: за 22, против 74, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова – в ал. 1, началото: „След предизборните предавания”, да се приемат следните думи: „с изключение на предизборните хроники”.
Гласували 112 народни представители: за 22, против 82, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Процедура – заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, предвид възприетата практика едновременно да се гласуват и обсъждат предложенията за заглавия на отделните членове, използвам формално процедурата за прегласуване, за да Ви обърна внимание на заглавието и на този член.
Само да кажа, че в Правната комисия ние се въздържахме по всички заглавия, тъй като считаме, че по-голямата част от тях са доста неудачни. В случая забележката ми е, че би следвало по отношение на Българската национална телевизия и Българското национално радио, да се използват думите „обществени медии”, а не „държавни медии”, защото такова е разбирането и за БНТ, и за БНР.
Предложението ми е за прегласуване. Ако намерите някаква форма, под която да се гласува отделно заглавието, и да се направи такава редакция, моля да го направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Аз не мога да правя редакцията. Вие правите формално предложение – да се гласува отделно и заглавието, и отделно текста. Така разбирам предложението Ви. Ще очаквам от председателя на комисията мнение за редакцията.
Мая Манолова: Формално предложението ми е Българската национална телевизия и Българското национално радио да бъдат наречени обществени медии, което е възприето.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА (от място): Трябва да изпишем БНТ и БНР.
Мая Манолова: Тогава да се изпише: „Заплащане на предизборните предавания в БНТ и БНР”, защото държавни медии звучи архаично и неточно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Правим прегласуване на предложението на народния представител Мая Манолова.
Гласували 110 народни представители: за 22, против 78, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Съобщавам, че между председателя на комисията госпожа Фидосова и госпожа Мая Манолова беше уточнено предложението, редакцията на заглавието на чл. 147 да звучи по следния начин: „Заплащане на предизборните предавания в БНТ и БНР”.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Да звучи по Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: В такъв случай подлагам първо на гласуване новото заглавие, което беше уточнено в пленарната зала в редакцията, която ни се предложи от госпожа Фидосова по предложение на госпожа Манолова, а именно:
„Заплащане на предизборните предавания в Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове”.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не „на”, а „по” „Заплащане на предизборната кампания по Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Това последното, което каза госпожа Фидосова, е окончателната редакция. Надявам се, докато го подложа на гласуване, да няма още нещо.
Подлагам на гласуване последната редакция, която ни беше предложена.
Гласуваме само заглавието с направената нова редакция.
Гласували 113 народни представители: за 102, против 8, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението за заглавието в новата му редакция е прието.
Подлагам на гласуване самия чл. 147 – по вносител.
Гласували 109 народни представители: за 91, против 15, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 148.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев за чл. 148.
Комисията подкрепя предложението.
По предложение на народния представител Асен Агов.
Чл. 148 се видоизменя така:
„Чл. 148 (1) Електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, отразяват предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати под формата на клипове, хроники, диспути и други форми, договорени в споразумение между техните ръководства и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
(2) Редът на представяне на кандидатите в различните форми на предизборната кампания се определя от Централната избирателна комисия съгласно разпоредбите на чл. 141.
(3) Хрониките се излъчват ежедневно съгласно разпоредбите на чл. 144, ал. 1. Предоставеното за тях време не се заплаща. Времето за излъчване на хрониките се определя по споразумение между ръководствата на електронните медии и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
(4) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката, за членове на Европейския парламент от Република България и за кметове и общински съветници, електронните медии предоставят на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети телевизионно и радиовреме за не по-малко от три диспута по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 120 минути. Предоставеното за тях време не се заплаща. Правилата за тези диспути се определят съгласно чл. 145, ал. 2-4.
(5) Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и клипове на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация за гласуване за техните кандидати. Времетраенето на клиповете, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между ръководствата на електронните медии и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, като условията и цените за тях се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.
(6) Условията и редът за предоставяне на време за клипове и други форми на отразяване на предизборната кампания, както и тарифите, се обявяват на интернет страницата на съответната медия по ал.1, не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва предварително.
Сегашната ал.3, става ал.7.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 148:
„Предоставяне на време от други електронни медии
Чл. 148. (1) Електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати при едни и същи условия и цени.
(2) Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва предварително.
(3) Условията, редът и тарифите по ал. 2 се изпращат на Сметната палата и се предоставят на Централната избирателна комисия за електронна медия с национален обхват и на районните избирателни комисии, съответно на общинските избирателни комисии, за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от 10 дни преди началото на предизборните излъчвания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Асен Агов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 12, против 40, въздържали се 52.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване чл. 148 в редакцията на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 79, против 8, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 149 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 149.
„Нарушаване на реда при провеждане на кампанията
Чл. 149. (1) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите от партии и инициативните комитети – чрез лицата, които ги представляват, могат да подават жалби в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.
(2) Жалбите се подават до:
1. Централната избирателна комисия за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението е извършено в повече от един изборен район;
2. районната избирателна комисия, съответно общинската избирателна комисия, по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.
(3) Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия, като уведомява жалбоподателя.
(4) Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и постановява решение, което не подлежи на обжалване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Изказвания?
Господин Янев, имате думата за изказване.
Яне Янев (независим): Уважаема госпожо председател! Този Изборен кодекс не искам да го коментирам, но по принцип това е поредното безумие – в чл. 149, ал. 1, където се казва, че могат да се подават жалби само от лицата, които представляват партиите. В 265 общини председателят на съответна политическа партия трябва да се занимава с подаване на жалби.
Тук е редно да се допише поне: „чрез лицата, които ги представляват, или упълномощени от тях представители на партии, коалиции, или инициативни комитети”. В тези 265 общини е абсурдно председателят на партията да знае всеки момент какви са проблемите свързани с доставчиците на медийни услуги. Това е невъзможно и би следвало да се коригира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Господин Янев, то е записано: „чрез лицата, които ги представляват”, тоест то не е едно лице. Така че те може да бъдат упълномощени лица, които да ги представляват.
Яне Янев: Самият текст дава възможност за тълкуване. И вие давате възможност на Централната избирателна комисия да излиза с тълкувателни решения по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Може би трябва да се даде едно обяснение, ако трябва да се стига до тълкуване, че няма никакъв спор по този въпрос.
Госпожо Фидосова, моля Ви обяснете.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо Михайлова.
За стенограмата, за да е ясна волята на законодателя.
Чрез представителите имаме предвид точно всички – и упълномощените лица. Ако бяхме записали: „чрез представляващия” тогава вече означава този, който представлява по удостоверението за актуално състояние съответната партия или по споразумението – коалицията, или инициативния комитет – представляващият.
Това, което сме имали предвид, и което смятам, че се има предвид, и така е навсякъде – „представляващите”, като в текстове в началото сме уточнили, че тези представляващи са и тези по пълномощия. Изрично е записано това нещо.
Прав сте, но давам това разяснение, за да не стане грешка след това и при тълкуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Господин Терзийски, искате изказване?
Заповядайте.
Георги Терзийски (независим): Госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо Фидосова! Аз разбрах логиката, която искате да разясните, но понеже партиите и коалициите са в множествено число и лицата, които ги представляват, също са в множествено число, това създава двусмислието.
Мисля, че няма да бъде проблем, ако се допълни: „чрез лицата, които ги представляват, и упълномощените от тях лица”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: ...„и упълномощените от тях лица”?
Георги Терзийски: ...„или упълномощени от тях лица”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Записвам го.
Реплики има ли?
Заповядайте, госпожо Манолова, за изказване.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, има логика в това, което казва господин Терзийски. Защото, ако ставаше дума по принцип за една разпоредба, в който и да е закон, би бил достатъчен изразът „чрез лицата, които ги представляват”. Всеки юрист знае, че това включва в себе си, както лицата, които ги представляват по закон, така и упълномощените лица.
Но, тъй като по смисъла на този кодекс лицата, които представляват една партия, са лицата, които имат право да извършват регистрация, които имат право да регистрират кандидати – това изрично е разписано в текстовете, които касаят регистрациите и на партиите, и на кандидатите, тоест по смисъла на този кодекс изразът „лицата, които ги представляват” има по-специфичен смисъл.
За коректност и за да не стават грешки, особено, когато жалбите се насочват до някоя избирателна комисия, е добре да се добави – „а също и чрез упълномощени лица”, за да е ясно, че в случая не се иска задължително лично волеизявление за тези лица, които представляват по силата на закона дадена политическа партия или по коалиционния договор тогава, когато става дума за коалиция, която се е регистрирала за участие в изборите.
Аз считам за удачно добавката на едно такова редакционно допълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Други изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Яне Янев и Георги Терзийски за допълване в ал. 1 след думите „чрез лицата, които ги представляват”, след това да има допълване „или упълномощени от тях лица” и текстът продължава нататък.
Гласували 91 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Поставям на гласуване чл. 149 в редакцията на комисията с приетата току-що редакционна поправка.
Гласували 85 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел VІ –Финансиране на предизборната кампания”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел VІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме наименованието на Раздел VІ, което е по вносител.
Гласували 85 народни представители: за 76, против 4, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 150.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов:
„1. Чл. 150, ал. 2 се изменя така:
„Даренията по ал. 1 не могат да бъдат повече от размера на една минимална работна заплата за страната, от едно физическо лице за всеки вид избор. Даренията могат да бъдат единствено финансови средства.”
2. Чл. 150, ал. 4 и ал. 5 се заличават.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак:
„В чл. 150, ал. 3, т. 2 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, а по т. 1 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 150:
„Финансиране на партии, коалиции от партии и инициативни комитети
Чл. 150. (1) Партиите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборните си кампании със:
1. собствени средства на партиите;
2. средства на членовете на инициативните комитети;
3. средства на кандидатите;
4. дарения от физически лица.
(2) Коалициите от партии, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборните си кампании със:
1. собствени средства на партиите, които участват в тях;
2. средства на кандидатите;
3. дарения от физически лица.”
Комисията предлага да се създадат нови членове 151, 152, 153 и 154:
„Финансиране и подпомагане на предизборните кампании от физически лица
Чл. 151. (1) Дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция от партии не може да надхвърля повече от 10 хил. лв. за една календарна година.
(2) Дарението от едно физическо лице за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат не може да надхвърля повече от 10 хил. лв.
(3) За предизборните кампании физически лица могат да предоставят за безвъзмездно ползване на партии, коалиции от партии или инициативни комитети само собствени движими и недвижими вещи.
(4) За предизборните кампании физически лица могат да предоставят на партии, коалиции от партии или инициативни комитети безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.
Забрана за финансиране и подпомагане на предизборните кампании
Чл. 152. (1) Забранява се финансиране на предизборните кампании:
1. с анонимни дарения под каквато и да е форма;
2. от юридически лица и от еднолични търговци;
3. от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата – граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по този кодекс;
4. от религиозни институции;
5. от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
(2) Субектите по ал. 1, т. 2-5 не могат да предоставят за предизборните кампании движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.
Средства на кандидат или член на инициативен комитет
Чл. 153. Всички изисквания за финансирането на предизборните кампании по този раздел се прилагат и когато кампаниите се финансират със средства на кандидат или на член на инициативен комитет.
Задължения за физическите лица, финансиращи предизборните кампании
Чл. 154. (1) Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли 1000 лв., то представя декларация по образец за произход на дарените средства.
(2) Правилото по ал. 1 се прилага и когато кампаниите се финансират със средства от кандидатите и членовете на инициативни комитети.
(3) Когато едно физическо лице предостави за безвъзмездно ползване свои движими или недвижими вещи за предизборните кампании, то представя декларация по образец за собствеността на тези вещи.
(4) Приходите и разходите, свързани с предизборните кампании на стойност над 1000 лв., се извършват по банков път.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Колева.
Юлиана Колева (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Предлагам заглавието на чл. 154 да се измени така: „Задължения при финансиране на предизборните кампании”. Мисля, че това се налага, защото в този текст е внедрена в ал. 4 разпоредбата, според която всички приходи и разходи свързани с кампаниите над 1000 лв. се извършват по банков път. Това е задължение не само за физическите лица, а за всички приходи и разходи, които са свързани с кампаниите извършвани от физически и юридически лица, въобще от всички участници в кампаниите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Тоест заглавието на чл. 154 става – „Задължения при финансиране на предизборните кампании”, без „за физическите лица” и т.н. Това е Вашето предложение? Добре.
Юлиана Колева: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Реплики? Няма.
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, това е един от важните текстове в кодекса и може би не следваше четири члена от него да бъдат разглеждани едновременно, защото няма да могат отделните народни представители да си изкажат съображенията по всеки един от тези текстове.
Аз ще се съсредоточа върху, на пръв поглед, новите моменти, няма да изброявам всички останали позиции, които уреждат финансирането на политическите партии. Повечето от тях фигурираха в Закона за политическите партии и досега по този начин уреждаха партийното финансиране по време на предизборни кампании, но след като се прави кодекс, редно е тук да се разпишат още веднъж правилата, които по принцип важат и за финансирането на политическите партии.
Това, което на пръв поглед прави впечатление, че е нов момент във финансирането на политическите партии, е именно забраната за предоставяне в предизборните кампании на безвъзмездно ползване и безвъзмездни услуги от юридически лица. Това е аргумент от противното – след като същите се позволяват за физически лица е ясно, че те се забраняват за юридическите лица.
Искам да ви обърна внимание на общата формулировка, че се забраняват дарения от юридически лица – и до този момент се забраняваше такива предоставяния на безвъзмездни ползвания от страна на юридически лица. Друг е въпросът доколко се прилагаше и се изпълняваше тази законова разпоредба. Според мен тук няма как да се прави компромис. Ясно е, че след като са забранени и даренията от юридически лица, което беше по силата на Закона за политическите партии и досега, няма как да се прави отстъпление от тези текстове и да се включва едно по-широко разбиране. В този смисъл по-скоро аз бих казала, че в разпоредбите на кодекса има отстъпление, защото същото би следвало да важи и за физическите лица. Според мен няма как да има предоставяне за безвъзмездно ползване. Това си е дарение и то трябва по някакъв начин да бъде регламентирано и да подлежи на контрол.
Друг е въпросът, че широкото разбиране по тези текстове водеше до ситуацията, в която политически партии ползваха клубове, автомобили, билбордове и пр., собственост на юридически лица, без да отразяват това в своите финансови отчети. Това обаче, трябва да си признаем тук, в тази зала, беше нарушение на действащото законодателство и би било нарушение и на това законодателство, което приемаме в момента. След като са забранени даренията от юридически лица, всякакви безвъзмездни ползвания и предоставяния на вещи, също по аргумент на същото основание, са забранени. Същото би следвало да подлежи на санкция от одитния орган, какъвто е Сметната палата
По втората част на тези текстове, а именно по това как те ще бъдат прилагани – понеже нямам представа дали ще имам възможност от изчитането на текстовете да го заявя в последващите членове, въпросът с уреждането на финансирането е изключително съществен и трябва да бъде обвързван с контрола върху това финансиране и върху възможностите за реални отчети на политическите партии на това, което наистина реално са похарчили в рамките на една кампания.
Въпросът, който ще задам по-късно, ако считате, че тук е неуместно да бъде задаван, е: как ще се следи реално за съответствието между отчетените финанси и реално извършените разходи от всяка една политическа партия, в тази връзка – между реалните разходи и това, което е отразено в отчета, и това, което всъщност в крайна сметка ще одитира Сметната палата?
Аз няма как в следващите текстове, които ще включат и Сметната палата в този процес, да не развия своите аргументи, че особено в сегашната ситуация, в която Сметната палата вече ще бъде един едноличен орган, назначен от управляващото мнозинство, имаме пълни основания да изразяваме безпокойство за начина, по който тя ще контролира едни политически субекти, които не са ГЕРБ, и Политическа партия ГЕРБ. Тогава, когато в закона няма ясни правила, по които тя да го прави, това практически дава възможност за субективни преценки на Сметната палата за това кой е спазвал финансовите правила в рамките на една предизборна кампания и кой не ги е спазвал с всички произтичащи от това последици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли реплика?
Първа реплика – госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, не бяхте права, когато казахте, че в този кодекс има разширяване на обхвата по отношение възможностите за финансиране. Напротив, колеги, това, което вече беше направено като крачка, като стъпка напред, при промяна в Закона за политическите партии – в последната или предпоследната промяна, не съм убедена и не мога да го цитирам в момента точната дата, в момента ние го доразвиваме.
След като осъществихме многократни срещи със Сметната палата, направихме анализ на това как се финансират предизборните кампании и къде има проблеми и прикриване на финансиране, ние разписахме тези текстове.
Какво предвиждаме? В чл. 152 казваме, че анонимни дарения се забраняват под каквато и да е форма. Тук имаме предвид включително вече фондонабиращите мероприятия – тези, които странно през 2009 г., в § 1 на Преходните разпоредби на Закона за политическите партии, отпадат.
Другото, което се случваше досега – масово партии си финансираха предизборните кампании с използване на вещи – движими и недвижими, офиси, автомобили и всичко, което се сетите – билбордове и т.н., прикривайки ги като право на ползване.
Уважаема госпожо Манолова, като юрист знаете, че правото на ползване не е дарение и не може да бъде. За да не се прикрива повече това безвъзмездно право на ползване отдавано от юридически лица на партии и коалиции ние изрично сме разписали, че го забраняваме. Записали сме, че може да се отдава право на ползване безвъзмездно само от физически лица и, забележете, само на собственици движими и недвижими вещи.
Другото изключение, което сме предвидили за физическите лица, е, че могат да отдават безвъзмездно услуги, но само тези, които са извършени с личен труд. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо Фидосова, анонимните дарения и даренията от юридически лица бяха забранени от предния състав на Народното събрание и бяха обнародвани съответните текстове на Закона за политическите партии.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Без фондонабиращите.
Мая Манолова: По силата на тези текстове отпадна и възможността за фондонабиращи мероприятия. Ще направим една справка, за да видите, че фондонабиращите мероприятия бяха забранени и отпаднаха по силата на Закона за политическите партии.
Що се отнася до предоставяне на правото на ползване от юридически лица на политически партии в рамките на една кампания, когато това е безвъзмездно, си е чиста форма на дарение и е нарушение на действащия и досега закон, с което аз не казвам, че политическите партии са спазвали тези разпоредби. Но нека да е ясно, че този, който си е позволил да се възползва безвъзмездно от една движима или недвижима вещ в рамките на една кампания, когато тя е собственост на юридическо лице и не е отразил това в своя финансов отчет, е извършил нарушение. Това е факт! Така че с кодекса това се преповтаря и оттук занапред отново това би следвало да се тълкува като нарушение.
Въпросът, който зададох аз, е: какви са механизмите на Сметната палата реално да установява такива факти и, което е още по-сериозно – да установява какви са финансовите средства, които една политическа сила е изразходвала в една кампания? Аз не казвам, че досега съществуваха механизми Сметната палата да го прави в пълен обхват, но занапред, като се има предвид, че от нарушението на закона ще следват още по-сериозни санкции, че Сметната палата е вече едноличен орган, който се назначава от управляващото мнозинство и няма ясно разписани механизми, според които тя да извършва тези проверки, изводът е един – че правилата за финансиране ще важат и ще бъдат прилагани върху всички с изключение тези, които са излъчили едноличния орган Сметна палата, тоест за всички политически партии без ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Терзийски.
Георги Терзийски (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да насоча вниманието ви върху чл. 154 и предхождащите го членове. (Шум и реплики.)
Съвсем сериозно, колеги! Когато чета тези членове оставам с убеждението, че чета упътване за ползване на технически уред. Указание за ползване на технически уред, примерно пералня. Мисля, че излизаме от рамките на Избирателния кодекс и влизаме в едно техническо указание за ползване. Когато едно физическо лице по ал. 3, чл. 154 предостави безвъзмездно за ползване свои движими или недвижими вещи, въпреки изборната кампания, то представя декларация по образец за собствеността на тези вещи.
Колеги, ние превръщаме избирателните комисии в нотариати или в какво? Първо, на кого се представят? В ал. 1 не е посочено тези декларации по образец на кого се представят.
В ал. 3 считам, защото съм сигурен, че вие ще настоявате тя да остане в този й вид, най-малкото е редно да се постави някакъв минимален праг. Нали разбирате, че за едно бюро, за един стол, които се донесат в предизборния щаб, независимо от активист или друг, трябва да бъде подадена декларация по образец?!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Това е пред Сметната палата.
Георги Терзийски: Дори пред Сметната палата, госпожо Фидосова, въпреки че това не е посочено горе като условие.
Най-малкото обаче: поставете някакъв минимален праг, защото това е безумно.
Един стол някой да донесе за ползване, всяка услуга с кола, която ще се извърши, независимо дали някой ще отиде с нея да залепи плакати или да прекара материали, означава, че след като е предоставена безвъзмездно, трябва да се подава декларация. Призовавам ви: замислете се върху този текст!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Колеги, има ли реплики?
Други изказвания?
Народният представител Яне Янев.
Яне Янев (независим): Уважаеми колеги, цялата глава за финансиране на предизборни кампании няма нищо общо с европейската политическа практика. Ако си направите труда да проверите фондонабиращите мероприятия в Щатите, Великобритания, Франция, ще се убедите, че това е основната част от приходите на всяка нормална демократична политическа партия. Както и да е, по всичко личи, че вие не желаете да има европейски тип финансиране и прозрачност. Много ви моля обаче да премахнете безумията, които нямат аналог.
Например в чл. 152, ал. 2 сте казали, че: „Всички субекти по ал. 1 от т. 2 до 5 не могат да представят за предизборните кампании движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма”.
Значи, досега ГЕРБ можеше да получава такива помощи от „Ханс Зайдел”, можеше вътрешният министър Цветан Цветанов да получава и хонорари от „Ханс Зайдел”, а сега вече не може?!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Това е кампания.
Яне Янев: Това е пълен абсурд! Когато не е за кампания – може, а когато е по време на кампания, примерно, Уестминстърската фондация ще преведе на „Ред, законност и справедливост” 100 хил. химикалки – не може?! Това са неща, които ...вие просто не си давате сметка какво правите! Затова предлагам ал. 2 на чл. 152 да отпадне.
С текстовете в чл. 154 не сте ограничили възможността да се ползват вещи. Сложили сте текстове, които по-скоро са пожелателни, но на практика няма как да се случат. Ако госпожа Фидосова се качи на собствената си кола в Монтана и отиде от една до друга секция, трябва ли да подпише договор, че ползва собствената си кола?!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Изрично пише, че за собствените средства – не.
Яне Янев: Или Вие да предоставите Вашата кола на ваш активист, който да свърши някаква услуга на територията на съответния избирателен район. Не е ясен обаче текстът, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Може – в чл. 151, ал. 3.
Яне Янев: Ама, аз чета ал. 3: „Когато едно физическо лице предостави за безвъзмездно ползване свои движими или недвижими вещи, то представя декларация по образец”.
Как да представи тази декларация, че е ползвало Вашата кола в рамките на 15 минути, за да занесе документи от Монтана до Вършец?!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Това е разрешено.
Яне Янев: Това е невъзможно да се случи! Това последното – тази ал. 3 – за декларацията по образец, трябва изобщо да отпадне. Иначе то е непроследимо, няма възможност каквото и да случи, този процес да бъде проследим. Ако не, държавата трябва да задели милиони, за да направи сателити и всичко това да се следи, иначе е невъзможно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Използвам формата на реплика, тъй като едновременно обсъждаме четири члена.
Господин Янев, повечето от съществуващите забрани действаха и досега, включително...
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Не са действали!
Мая Манолова: Включително ал. 2, която изрежда забраната да се предоставят ...
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не е вярно това!
Мая Манолова: ...движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване от юридически лица, от чуждестранни физически лица, от религиозни институции, от чужди правителства – това и досега беше забранено.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не е вярно.
Мая Манолова: Бяха забранени даренията от такива субекти. В случая това е записано ясно.
Лично аз подкрепям забраната за анонимните дарения, забраната за дарения от юридически лица и всичко, изредено в чл. 152, ал. 1, точки 2 до 5.
Моето голямо притеснение е обаче как ще се контролира това. Когато наистина стигнем до извода, че е невъзможен контролът по отношение на всички субекти, възниква втората част: дали няма да се прилага само по отношение на едни субекти, а по отношение на други да не се прилага?
Ако тръгнем детайлно да разнищваме този текст, ако искаме да бъдем коректни, това означава следното. Например, една политическа сила залепи плакати върху сграда – собственост на едно юридическо лице, формално тя ще наруши тези разпоредби, ако няма някакъв специален договор за ползване на тази площ от сградата срещу заплащане. Иначе ще става дума за безплатно предоставяне на право на ползване на част от фасадата, на входната врата или на част от сграда – собственост на юридическото лице.
В тези случаи е включен и примерът, който Вие дадохте за автомобилите: когато е на участник от кампанията, на застъпник и прочее. Невъзможно е да се обхванат всички хипотези по отношение на всички субекти, затова моето притеснение е, че те ще се прилагат избирателно от страна на Сметната палата върху всички субекти, освен тези, които са назначили Сметната палата, а именно ГЕРБ – това всъщност е моят въпрос и моето притеснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Господин Янев, ще направите ли дуплика?
Заповядайте.
Яне Янев (независим): Госпожо Манолова, Вие не ме убедихте в нищо ново. Зная, че безумията на тройната коалиция бяха не по-малки от сегашните на ГЕРБ.
Моля Ви да вникнете в това, което предлагам. Става въпрос за нещо елементарно. Да речем, по време на предизборна кампания съответна фондация – политическа, авторитетна, голяма, прави семинар за политическа партия в България и на този семинар се раздават по една химикалка и по един тефтер. По този закон това е невъзможно. Разбирате ли?! По този закон на практика това е невъзможно.
Примерно, идва Американският републикански институт, който има трайна практика в това отношение, прави семинар и не може да раздаде по една химикалка и един тефтер, защото този закон не позволява. Абсолютно не съм съгласен с подобна теза.
Мая Манолова (КБ, от място): Не може да прави семинар!
Яне Янев: Да, не може да прави семинари по този закон. Значи ние не сме европейска държава. По смисъла на този закон ние ставаме крепостническо имение, в което всичко се наблюдава, всичко е „Биг брадър” и по никакъв повод нищо демократично не може да се прави.
По отношение на това, което е направено като текстове в чл. 154, госпожо Фидосова, вникнете внимателно. Тези текстове ще се обърнат също срещу вас, няма коя институция и кой орган да контролира тези текстове.
Мая Манолова (КБ, от място): Напротив, ще се обърнат срещу вас, а не срещу тях.
Яне Янев: Ако те, госпожо Манолова, създадат такава администрация, че да може да контролира целия този процес, то трябва да напълнят няколко небостъргача с такива, които проследяват всичко, написано в този законопроект. Това е истината. И те самите не са в състояние да администрират този процес. Не ги мислете за толкова велики. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има думата за изказване господин Лазаров.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тук под формата на едни вълнения, трепети, притеснения как щяло да се контролира, но понеже нямало как да се контролира… Кажете си го направо – дайте да махнем това. Това е вашето изявление, за да няма контрол, да няма забрана за тази скрита форма на финансиране. Сега някой тук иска да ме убеди, че аз мога да даря нещо. Дарението прехвърля собственост. Нека да бъдем наясно. И досега не е имало така категорично записано, че нямам право безвъзмездно да приемам ползването от юридически лица на вещи или на някакви услуги. Нека да бъде ясно тук, че някой не желае този текст да съществува. Такива са препоръките и на ГРЕКО. Същото е и за така наречените фондонабиращи мероприятия за анонимните дарения.
Сега са едни притеснения, едни трепети – Сметната палата едноличен, колективен орган, субективно... Решението, дали е на едноличен орган или на колективен орган, във формата, която някой тук иска да продължава да втълпява, в крайна сметка е решение. Без значение дали е колективен орган, едноличен или не. В крайна сметка всичко пак опира до съда. Кажете си направо, че сте против тези текстове. Подкрепяме ги, ама… Какви са тези вълнения, какви са тези трепети – не знам. Кажете си директно, че сте против тези текстове. Недейте под тази форма сега да заблуждавате и колегите, да заблуждавате и избирателите, че се опитваме и въвеждаме яснота и прозрачност при финансирането под една или друга форма. За мен тези изявления са точно това – някои са против тези текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Реплики?
Госпожо Манолова, имате думата.
Мая Манолова (КБ): Господин Лазаров, не се правете, че не ме разбирате. Бях пределно ясна. Част от тези забрани са въведени в Закона за политическите партии още от предишното управление. Ние въведохме забраната за дарения от юридически лица и за анонимни дарения, включително фондонабиращи мероприятия. Това е написано в Закона за политическите партии и спорът по този въпрос е безсмислен.
Това, което в момента ви казвам – с детайлното разписване, включително на предоставянето за ползване на движими, недвижими вещи и пр., аз съм съгласна, но предвид, че контролът е невъзможен от дадените безброй примери тук, в тази зала, след като правомощията на контролния орган не са разписани ясно, точно и последователно, след като контролният орган е Сметната палата, която е еднолично назначена от ГЕРБ, този контролен орган без правила ще контролира всички, без ГЕРБ. Това казах и това искам да се чуе в тази зала – едни правила, колкото и да са добри, трябва да са вързани с ясни контролни функции на ясни органи. Това е, което липсва на финансирането. И това е, което ще даде възможност за субективни преценки, дано съм лош пророк, и за разправа с всички, освен с ГЕРБ, в рамките на дена кампания, с всички произтичащи от това последици, включително недопускането на участието на политически субекти на следващи избори. Да не развивам тази теза тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Господин Божинов – втора реплика.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин Лазаров, Вие казахте, че искате много сериозни рестрикции. Казвате, че движими, недвижими вещи – всичко трябва да се контролира. А консумативите трябва ли да се контролират?
По време на изборната кампания във Враца и областта, в което кафене да влезеш, който и да ти сервираше кафе, винаги захарта беше с емблемата на една политическа партия. Този завод, който пакетира консумативите…
Мая Манолова (КБ, от място): Кажи коя е партията.
Георги Божинов: На ГЕРБ. Те не са свършили, още се сервира консуматива захар. (Оживление в ГЕРБ.) Да, не се смейте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: А сладко ли е кафето?
Георги Божинов: Много сладко е кафето.
Искам да ви питам – като ги няма консумативите в закона и като ще залеят пакетираните консумативи с емблемата на една партия, това ще се контролира ли или няма? Ако сте докрай стриктни, дайте да напишем и това.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това са рекламни материали.
Георги Божинов: Я го обяснете по-добре от трибуната – кое е подарък и кое се плаща.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Ние си плащаме.
Георги Божинов: А платили ли сте на този, който пакетира захарта?
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Платили сме.
Георги Божинов: И това е контролирано? И вие сте отчели пред Сметната палата този разход?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Да.
Георги Божинов: И вие сте готови да го декларирате?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: И да го покажем.
Георги Божинов: И да го покажете? И тези, които още вървят и не са консумирани ли?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: За тях не знам.
Георги Божинов: Ами, като не знаете – пишете в закона. (Оживление и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: За трета реплика – господин Терзийски. Заповядайте.
Георги Терзийски (независим): Господин председателстващ, уважаеми колеги! Господин Лазаров, опитах се да вникна във Вашето изказване и ми харесаха принципите, които залагате. Но категорично не мога да се съглася, че тези принципи са заложени в нормите, които сте разписали, по простата причина, че когато се пише един закон, той не трябва да създава двусмислие, още по-малко да дава условия за прилагане на двоен стандарт.
По тази причина се оказва, че не се пише закон за малки или за големи партии, оказва се, примерно, че се пише закон за ГЕРБ. По тази причина не може да има двусмислие по начина на прилагане на един закон.
И тук, първо, категорично считам, че ал. 1 е нужно да отпадне. Това е нашето предложение в чл. 154.
Отделно много от разписаните норми в текста създават такова двусмислие, което считам, че трябва да бъде редактирано. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Ще отговорите ли под форма на дуплика, господин Лазаров? Заповядайте.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз и вчера казах, че с партийни лозунги, повтаряни като мантра тук непрекъснато, правейки внушения, нямам никакво намерение да споря. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има заявка за следващо изказване от Владимир Тошев.
Заповядайте, господин Тошев.
Владимир Тошев (ГЕРБ): Уважаеми колеги, понеже много приказки се изговориха, първо, това е изборен кодекс, не е инструкция за провеждане на семинари от фондации и т.н. за обучение на партийния актив. Изборен кодекс гласуваме в момента. Той не третира никъде провеждането на такива семинари.
Второ, колеги, за какво става въпрос? Досега практиката за финансиране на кампаниите беше много неясна, много обтекаема. Затова сега се въвеждат ясни правила и не мога да разбера дали наистина са толкова подробни, че приличат на инструкция за ползване на домакински уреди, или са двусмислени. Едно от двете трябва да е вярно. И двете не могат да са верни твърдения.
Следващото нещо, което искам да ви кажа, е, че само физически лица могат да даряват средства, ако са над 1000 лв. Имайте предвид, че в първото четене ние записахме 5000 лв. Тогава мотивацията ни беше, че по банков път по каквито и да е сделки по сега действащото българско законодателство са над 5000 лв. Ние го свалихме и изведнъж се оказа, че сме сбъркали в това отношение. То не беше наше предложение, а по настояване на други представени в парламента партии и коалиции. Хиляда лева е. Обяснявам това, защото се наговориха толкова много приказки, че не става ясно за какво става въпрос в тези текстове. Ако няколко дарения от едно физическо лице надхвърлят 1000 лв., то тогава декларира откъде са тези средства.
По отношение на даренията под материална форма не въвеждаме ограничение, защото тогава ще се получи така, че ще трябва да принуждаваме някои физически лица да се чудят как да обясняват техните дарения под форма на услуги за лека кола, за офиси и т.н., как да бъдат учредявани.
Какъв е тук проблемът? Проблемът е, че физически лица в България може и да има няколко, но не са чак толкова много, привържениците на политиката и на участието в избори, които имат повече от една или две леки коли, за да могат да ги дарят масово, както беше досега. Нито пък физически лица имат чак толкова много възможности, за да си дарят личните апартаменти за офиси по два-три месеца на партиите за предизборни щабове. Тук е разковничето на проблема.
Освен това искам да ви кажа и нещо друго – физически лица в България не притежават билбордове, така че и в това отношение не могат да се правят дарения под каквато и да е форма. За това става въпрос, за това е болката, за това е сърбежът. Забраняваме това нещо, нека всичко да бъде ясно.
А по отношение на Сметната палата, тук ще цитирам госпожа Фидосова, едва ли ще стане за лично обяснение, тя в Правна комисия направи конкретно предложение за председател на Сметната палата. Може би, ако имаме съгласието, ще го подкрепим.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: За кой?
Владимир Тошев: Няма да спомена. Ако имаме потвърждението, ще го подкрепим това и тогава ще си решим проблемите и с ГЕРБ, и с някои други партии, които ще бъдат контролирани.
И нека тук да не плачем толкова много за това кой и как ще контролира тези документи, защото органите, на които се плащат добри заплати, са длъжни да си вършат работата и да заслужат тези заплати. Нека да не ги жалим, да ги натоварим с работа. В това отношение аргументите никак не са съществени. Всеки си декларира, отчита си, прави си одит и т.н. Това е несъществено кой и как ще контролира и дали ще може да го контролира. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли реплики към изказването на господин Тошев.
Мая Манолова – заповядайте за първа реплика.
Мая Манолова (КБ): Вярно е, че по време на обсъжданията в Правната комисия получих различни предложения от ГЕРБ, част от които са доста примамливи. Още ги обмислям. Но това за Сметната палата не е сред тези, които биха ме изкушили.
Да бъдем сериозни. Имам един конкретен въпрос към господин Тошев. Според така разписания текст на чл. 152 и в контекста на неговото изказване, е ли възможно и при какви условия Фондация „Конрад Аденауер” да направи семинар за партиите от ЕНП в България например?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Втора заявка за реплика – Георги Божинов.
Заповядайте, господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, господин Тошев даде много ценни разсъждения и аз се ограмотих, но има един казус, който за мен остава неясен. Вярно, че ал. 3 казва: „Когато едно физическо лице предостави безвъзмездно…”, но ако едно юридическо лице даде на кандидата автомобил и сключат договор, че този кандидат шества средния разход на километър градско и междуградско, и даже му плати за това, че му тества автомобила – ето тази работа как ще я отчетем и как ще я проверим?
Стефан Дедев (ГЕРБ, от място): Какво общо има това с кампанията?
Георги Божинов: В този един месец моята фирма Ви дава на Вас автомобила, сключва договор и ще Ви плати хиляда лева.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не може, забранено е.
Георги Божинов: Той работи като шофьор в този един месец. Кое е забранено? И тества автомобила. И дава отчет, че за изминалите 3000 км средният разход е толкова, отчита си договора, върши тази работа и си получава заплатата. С такъв казус какво ще направим?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има заявка за трета реплика – господин Лазаров. Заповядайте.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаеми господин Тошев, репликата ми към Вас е в следното. Ако тръгнем да правим обучение как ще се отчитат километрите, как няма да се отчитат, пък дали ще се отчитат, мисля, че ще изпаднем в едно дребнотемие. Не искам залата да се превръща в „Женския пазар” и тук да си говорим как ще се отчитат, как няма да се отчитат, продават ли се краставици, домати или банани, претоплени манджи. Отиваме в една друга тема на „Женския пазар”. Затова ми е репликата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Заповядайте за дуплика, господин Тошев.
Владимир Тошев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, госпожо Манолова, господин Божинов! Аз не разбирам каква връзка правите между семинар, проведен от фондация за обучение на актив и предизборна кампания. Освен това не разбрах и примера с един граждански или трудов договор, не знам точно какъв е, за тестване на кола и предизборната кампания.
Колеги, отново се обръщам към всички – всички текстове, които са изписани тук по отношение финансирането на кампанията, преповтарят Закона за политическите партии. Единственото е в ал. 2, където се въвежда ограничението за финансиране от юридически и чуждестранни лица. И тук е болката. Имаше го и преди, обаче беше в много обтекаема формата, не беше толкова конкретно и затова е проблемът. Проблемът е в това, че юридически лица и чуждестранни лица не могат да финансират български политически партии и коалиции за провеждане на кампанията. Това е ограничението и тук е проблемът. Не виждам какво друго толкова неясно има и защо толкова много приказки се изговарят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли други изказвания по текстовете, колеги? Няма.
Закривам дебата и преминаваме към гласуване.
Гласуваме, първо, предложенията, които са направени от народния представител Михаил Михайлов по чл. 150, ал. 2. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 105 народни представители: за 12, против 78, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте, колеги.
Гласували 101 народни представители: за 5, против 86, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Има предложение от Яне Янев по чл. 152 – ал. 2 да отпадне.
Подлагам на гласуване това предложение на народния представител Яне Янев.
Гласували 104 народни представители: за 12, против 89, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Георги Терзийски в чл. 154 ал. 3 да отпадне.
Гласували 102 народни представители: за 8, против 86, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Още едно предложение, можем да го наречем редакционно, на Юлиана Колева – заглавието на чл. 154 да се измени така: „Задължения при финансиране на предизборните кампании”.
Подлагам на гласуване това предложение на госпожа Юлиана Колева.
Гласували 102 народни представители: за 90, против 6, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Госпожо Фидосова, да уточните основното предложение.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, трябва да подложите на гласуване предложението на комисията, която подкрепя по принцип текста на вносителите с редакцията за чл. 150, създадените нови членове 151, 152, 153 и 154, с гласуваното вече предложение за редакция на заглавието на чл. 154 „Задължения при финансиране на предизборните кампании”. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Не може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Колеги, подлагам на гласуване така прочетените текстове с направените уточнения в заглавието от госпожа Фидосова.
Гласували 104 народни представители: за 98, против 4, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободи