Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-12-20

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов 

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Съгласно приетия дневен ред за извънредните пленарни заседания на 20 и 21 декември 2010 г. следва да започнем с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Комисията по правни въпроси), приет на първо четене на 3 декември 2010 г.
Преди това едно съобщение: на 17 декември 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за индикатори за бедност и социално включване и индекси на потребителските цени за ноември 2010 г.
Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.
Припомням за онези, които са забравили:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги.
4. Второ четене на Законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните.
5. Второ четене на проекта за Изборен кодекс.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги народни представители, ще направя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник, за допускане в зала на госпожа Даниела Машева – заместник-министър на правосъдието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение за допускане в зала.
Гласували 114 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Поканете госпожа Машева в залата.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Доклад относно общ проект на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на 3 декември 2010 г. на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон № 054-01-64, внесен от народния представител Емил Радев и група народни представители, № 002-01-93, внесен от Министерския съвет, и № 002-01-104, внесен от Министерския съвет.
Закон за изменение и допълнение на Търговския закон.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона
Гласували 113 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. Член 179 се изменя така:
„Книга за акционерите
Чл. 179. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.
(2) Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 1 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 110 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 изречение четвърто се изменя така: „В тези случаи чл. 473 не се прилага.”
2. Създава се ал. 4:
(4) В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно заложният кредитор, е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книга за акционерите”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 2 по редакцията на комисията.
Гласували 109 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 3 има предложение на народния представител Емил Радев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 3 по вносител.
Гласували 107 народни представители: за 98, против 9, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 3:
„§ 3. В чл. 262и се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „чл. 262л, ал. 5” се добавя „и чл. 262н, ал. 1, т. 5 и ал. 5” и думите „прилага съгласието” се заменят с „прилагат съгласията”.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Доклад не се съставя, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие за това. В този случай в търговския регистър се представя съгласието да не се изготвя доклад, както и съгласията по ал. 3, ако има такива”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 3 по предложение на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
„§ 4. В чл. 262н се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „сътрудниците” се заменя със „съдружниците”;
б) в т. 5 накрая се добавя „или дружеството представя финансови отчети на всеки 6 месеца или през по-кратки периоди от време съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие счетоводният баланс да не се предоставя”.
2. В ал. 2 се създават изречения трето и четвърто: „Материалите не се предоставят, ако в същия срок дружеството ги публикува на своята интернет страница и осигури пълен достъп по електронен път до тях до окончателното произнасяне по заявлението за вписване на преобразуването или изтичане на срока по чл. 263б, ал. 1. Материалите могат да се предоставят и чрез електронна поща, когато съдружник или акционер е дал съгласие дружеството да кореспондира с него по този начин.”
3. Създава се ал. 5:
„(5) Алинея 4 не се прилага, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие за това.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 4 по предложение на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5:
„§ 5. В чл. 263к, ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „както и да поиска от съда да допусне надлежно обезпечение на вземането чрез запор или възбрана”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 5 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6.
„§ 6. В чл. 263т се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ след думите „и 262ж” се поставя запетая и се добавя „ал. 1, ал. 2, т. 1, 3, 4, 8 и 9, ал. 3 и 4”.
2. В ал. 3, изречение второ след думите „Членове 261б” се поставя запетая и се добавя „262и”.
3. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) Когато при вливане приемащото дружество притежава повече от 90 на сто от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество, членове 262и и 262л – 262н не се прилагат. В този случай се прилага чл. 263с, независимо дали правното положение на съдружника или акционера се променя след вливането.
(5) При вливане, ако приемащото дружество притежава повече от 90 на сто от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество, не е необходимо вземане на решение за вливането от общото събрание на приемащото дружество, ако в срока по чл. 262к, ал. 2, но не по-късно от 5 дни преди датата на общото събрание акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не поискат по реда на чл. 223а, ал. 2 провеждане на събранието.
(6) При разделяне чрез придобиване, когато капиталът на преобразуващото се дружество се притежава само от приемащите дружества, не е необходимо да се вземе решение за преобразуването от общото събрание на преобразуващото се дружество.
(7) При разделяне чрез учредяване чл. 262и, 262л, 262м и чл. 262н, ал. 1, т. 5 не се прилагат, ако акциите или дяловете в новоучредените дружества се разпределят между съдружниците и акционерите съответно на правата им в преобразуващото се дружество.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 6, съгласно предложението на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 92-ма, против 1, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 7.
„§ 7. В чл. 284 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Лицата, които не изпълнят задълженията си по чл. 179, ал. 2, се наказват с глоба от 100 до 500 лв.”
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.”
3. Създава се ал. 7:
„(7) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 7 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 95, против 2-ма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Ан блок гласуваме параграфи с номера 9 и 10 по вносител, които стават съответно § 8 и § 9, по доклада на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 10:
„§ 10. В чл. 629 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Молбата се обявява в търговския регистър, като чл. 624 се прилага съответно.”
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Съдът спира делото по ал. 1, ако до датата на постановяване на решение по него кредитор подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност.”
3. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 10, съгласно предложението на комисията.
Гласували 111 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 11:
„§ 11. В чл. 637 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Не се спират дела срещу длъжника за парични вземания, обезпечени с имущество на трети лица.”
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „по искове” се заличават;
б) създава се т. 3:
„3. парични вземания, обезпечени с имущество на трети лица”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 11 по предложение на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 93-ма, против 1, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 12:
„§ 12. В чл. 639б се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Особени случаи на продажба”.
2. Алинея 1 се изменя така:
(1) Съдът може да разреши на синдика да продаде, преди да е постановено осребряване, бързо развалящи се движими вещи.”
3. Създава се нова ал. 2:
„(2) Съдът може да разреши на синдика да продаде, преди да е постановено осребряване, вещи, чиято стойност не покрива разходите по тяхното съхранение за периода до осребряването по общия ред, след съгласие на събранието на кредиторите или комитета на кредиторите.”
4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1” се добавя „и 2”.
5. Създава се ал. 4:
„(4) Друго имущество от масата на несъстоятелността може да бъде продавано по реда на ал. 1 след съгласие на събранието на кредиторите или комитета на кредиторите, ако това е необходимо за издръжката на производството по несъстоятелност и ако след приканване по реда на чл. 629б никой от кредиторите не предплати разноските.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 12 по редакцията на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване параграфи 14 и 15 по вносител, които стават съответно параграфи 13 и 14, съгласно доклада на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 15:
„§ 15. В чл. 707 се създава ал. 4:
„(4) Ако в утвърдения от съда план за оздравяване по чл. 705 не е предвидено друго, с решението си по ал. 1 съдът осъжда длъжника да плати вземанията на кредиторите по чл. 688, ал. 3, включени в допълнителния списък.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 15 по доклада на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок параграфи от 17 до 20 включително по вносител, които стават съответно параграфи от 16 до 29 включително по доклада на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Допълнителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Емил Радев и група народни представители за § 21.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 20:
„§ 20. Този закон въвежда изискванията на Директива 2009/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за изменение на директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и на Директива 2005/56/ЕО по отношение на изискванията за изготвяне на доклади и документи при сливания и разделяния (ОВ, L 259/14 от 2 октомври 2009 г.).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 20 съгласно предложението на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 92-ма, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Преходни и заключителните разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за наименованието на подразделението – „Преходни и заключителните разпоредби”.
Гласували 100 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 21:
„§ 21. Притежателите, съответно заложните кредитори, на поименни акции, които не са вписани в книгата за акционерите към датата на влизане в сила на този закон, са длъжни да поискат вписване в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 21 по предложението на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок параграфи с номера от 23 до 26 по вносител, които стават съответно параграфи с номера от 22 до 25 по доклада на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Емил Радев и група народни представители за създаване на § 23.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 26:
„§ 26. В Закона за Търговския регистър (Обн., ДВ, бр. ...) в Преходните и заключителни разпоредби, в § 4, ал. 1 изречение първо, думите „тригодишен срок от влизането му в сила” се заменят със „срок до 31 декември 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 26 по доклада на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря.
„Доклад относно общ законопроект, на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на първо гласуване законопроекти, № 054-01 60, внесен от народния представител Искра Фидосова и група народни представители, и № 002-01-78, внесен от Министерския съвет, за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.”
Комисията подкрепя теста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 1.
Гласували 82 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 2 има предложение на народния представител Христо Бисеров - § 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Любен Корнезов – § 2, чл. 17, ал. 4 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) За членове на Висшия съдебен съвет се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко 15 години юридически стаж.”
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея след думата „избира” се добавя „единадесет”.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „състав” се добавя „единадесет”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания?
Заповядайте за процедура, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Моля да ме извините, пропуснах да правя процедурно предложение за допускане в залата на проф. Анелия Мингова, представляваща Висшия съдебен съвет, и на господин Стефан Петров – член на Висшия съдебен съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение за допускане в пленарната зала.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Професор Корнезов, имате думата.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, правим промяна заради самата промяна! Вижте чл. 17 от сега действащия Закон за съдебната власт. Вижте чл. 130 от Българската конституция!
С промяната, която ни се предлага от уважаемата Правна комисия пък и по вносител, ние нищо ново не казваме – възпроизвеждаме стария текст. Кому е необходимо това? Да оставим, че това не е законодателна техника.
Единственото ново, което вносителят ни предлага – виждам, че и народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и госпожа Фидосова предлагат заедно с вносителя – става въпрос за членовете на Висшия съдебен съвет, „преди избора кандидатите представят концепция за управление на съдебната власт”. А какво да пишем в тази концепция, бе хора? Концепцията - това са законите. Какво можем да запишем като концепция? Революция ли ще правим в съдебната власт? Добре че Правната комисия предлага, въпреки народните представители от ГЕРБ, да отпадне този абсолютно безсмислен и глупав текст.
Но като цяло искам още да ви кажа, уважаеми народни представители, че с това, което ни се предлага, нищо ново не казваме. Това е промяна заради самата промяна. Кому е необходимо това? Ако може, нека някой да ми отговори. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики? Няма.
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 26, против 59, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 2, съгласно доклада на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 67, против 6, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 3 има предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се алинеи 2 и 3:
„(2) Предложенията за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет, които се избират от Народното събрание, се правят от народните представители до един месец преди провеждането на избора. Предложенията се публикуват на интернет страницата на Народното събрание заедно с кратка биография на кандидатите.
(3) Предложенията за кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдебната власт се правят до един месец преди провеждането на избора по чл. 24. Предложенията се правят от събранията по чл. 23, ал. 1-3 и се изпращат на Висшия съдебен съвет, който ги оповестява публично на страницата си в интернет заедно с кратка биография на кандидатите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народни представители, които желаят да се изкажат? Няма.
Подлагам на гласуване § 3 по доклада на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 7.