Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-12-21

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

(Председателят Цецка Цачева обявява регистрация, но поради липса на необходимия кворум, отлага началото на заседанието за 9,15 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум – откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Дами и господа народни представители, постъпило е предложение от госпожа Искра Фидосова на основание чл. 78, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с внесен проект за решение във връзка Коледната ваканция на Народното събрание за 2010 г., което да бъде прието на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Проект за:
„РЕШЕНИЕ
във връзка с Коледната ваканция на Народното събрание за 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Коледната ваканция на Народното събрание за 2010 г. е от 23 декември 2010 г. до 10 януари 2011 г. включително.”
Подлагам на гласуване предложения проект за решение.
Гласували 127 народни представители: за 115, против 2, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, господин Янев.
Яне Янев (независим): Уважаема госпожо председател! Правя процедура да се възползвате от правомощията си по чл. 43, ал. 5 на действащия правилник и да внесете точка в дневния ред за изслушване на вътрешния министър, който... (Силен шум и реплики.) Искам да помоля да въведете някакъв ред. Редакцията е предвидима, но все пак сме парламентарна република и би следвало такива изключително важни теми да не се пренебрегват.
Вътрешният министър така, както дойде тук и се превърна на литературен четец на СРС-та, сега трябва да дойде и да даде обяснение защо толкова грозно и нагло е лъгал. Това, което излиза като експертиза от целия скандал по случая с горнооряховските лекари, ще бъде някакъв микрон тогава, когато излезе истината какво се случва във висшите етажи на изпълнителната власт.
И така, както РЗС многократно е заявявало, че вътре министри от ГЕРБ се следят и подслушват, нещо повече, че се спекулира с властта и вътрешният министър без каквито и да било законови основания си позволява да следи министри, заместник-министри, шефове на агенции да ги слушат по всевъзможни начини, това нещо може да предизвика...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Янев, изтече.
Яне Янев: ... много силен скандал.
Затова, госпожо председател, възползвайте се от правомощията си и извикайте министъра на вътрешните работи, да обясни пред Народното събрание защо е лъгал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
На основание чл. 43, ал. 5 от правилника, мога да внасям предложения за допълнителни точки в програмата тогава, когато те по съответния ред са регистрирани в Деловодството на Народното събрание. Не ми е известно до момента да има такова искане.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
Вчера стигнахме до § 85, по който имаше въпрос от госпожа Манолова. Какво е станало с последното изречение по вносител? Решението подлежи на обжалване, чакаме отговора на докладчиците.
Господин Ципов, заповядайте.
Красимир Ципов (ГЕРБ): Уважаеми дами и господа, чл. 132, ал. 2 на Административнопроцесуалния кодекс изрично предвижда всички решения на Висшия съдебен съвет да подлежат на оспорване пред Върховния административен съд. С оглед на това сметнахме, че не е необходимо навсякъде, включително и тук, да се запише, че решението на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване § 78 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 127 народни представители: за 104, против 8, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Прегласуване – заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! С това преждевременно гласуване не ми дадохте възможност да взема отношение по този текст. Това, което искам да ви кажа, е, че става дума за специфични решения на Висшия съдебен съвет и неслучайно вносителят е изписал изрично, че решението подлежи на обжалване. Това не е общият случай, когато Висшият съдебен съвет се произнася по някои конкретни казуси в рамките на своите правомощия. Това е решението за утвърждаване на комплексна оценка за периодично атестиране. Това е специфично решение. Тук според мен, ако идеята на Правната комисия е да подкрепи текста на вносителя, че това решение ще подлежи на обжалване, а според мен е редно да бъде така, е нужно да има изричен текст, който да казва, че решението подлежи на обжалване.
В крайна сметка логиката на вносителя не е просто да товари текстовете с излишни изречения. Вносителят е имал нещо предвид и това е именно, че специфичните решения на Висшия съдебен съвет, както и на всеки един друг орган, в случаите, в които подлежат на обжалване това се изписва изрично – стандартна правна техника.
Разбирам изкушенията на колегите да не си признаят, че или са имали нещо друго предвид или има някаква грешка, но в крайна сметка правим закон, който ще се прилага и по-добре е да се каже: „Да, нека да остане текстът по вносител, защото ние нямаме нищо против това решение да се обжалва” или „Не, ние въвеждаме необжалваемост на тези решения по тези и тези причини”.
Това е коректното поведение и в крайна сметка, ако вие наистина искате това решение да се обжалва е нужно да влезе текстът по вносител, който казва, че решенията за комплексните оценки при периодично атестиране подлежат на обжалване.
Тук няма нищо общо идеята да приключим по-бързо с разглеждането на Закона за съдебната власт – конструктивно предложение, конструктивно решение от мнозинството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, госпожо Манолова.
Мая Манолова: Това е формулата, а не поведение на инат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Подлагам на прегласуване § 78 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 128 народни представители: за 100, против 13, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 79.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 79 в номерацията по доклада на комисията.
Гласували 122 народни представители: за 94, против 4, въздържали се 24.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 87, който става § 80:
„§ 80. Член 209 се изменя така:
„Чл. 209. (1) Атестиране на съдия, прокурор или следовател за придобиване на несменяемост се извършва от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, която изготвя комплексна оценка в едномесечен срок от постъпване на предложение по чл. 203, ал. 1. Комплексната оценка се предоставя на атестирания, който може да направи писмено възражение пред Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок.
(2) При постъпило възражение Висшият съдебен съвет изслушва атестирания, като при необходимост събира допълнителна информация. Атестираният се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
(3) Когато Висшият съдебен съвет уважи направеното възражение, Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи изготвя нова комплексна оценка.
(4) Комплексната оценка за несменяемост се приема с решение на Висшия съдебен съвет.
(5) В случаите, когато комплексната оценка от атестирането е отрицателна, Висшият съдебен съвет с решение отказва придобиване статут на несменяемост и атестираният се освобождава от длъжност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, имам въпрос към вносителя, тъй като решението за този текст на Правната комисия предлага комплексната оценка за несменяемост да се приема с решение на Висшия съдебен съвет. Тук в тази хипотеза не е изписано нито дали решението подлежи на обжалване, нито дали е окончателно. Би следвало да има уточнение, което да помогне на Висшия съдебен съвет и на заинтересованите от смисъла на това решение лица в практиката, а именно дали могат да атакуват тези актове на Висшия съдебен съвет или не.
Ако становището на Правната комисия е, че и тези актове, както и решенията на Висшия съдебен съвет, с които се утвърждават комплексни оценки, подлежат на обжалване това трябва да се каже изрично в тази зала. Още повече, че последиците от едно отрицателно решение, когато става дума за комплексна оценка за несменяемост за конкретния магистрат са изключително важни, а именно предстои неговото освобождаване от длъжност, така че е важно за хората да знаят дали могат да обжалват тези решения на Висшия съдебен съвет или не.
Очаквам становището си по този въпрос да каже някой от Правната комисия.
Аз подкрепям своето мнение, че, за да не се стига до тълкуване, когато става дума за специфични решения това трябва да бъде ясно изписано в текста, а именно решението подлежи на обжалване или решението е окончателно, но ако така или иначе се възприема подхода по подразбиране от общите правила на Административнопроцесуалния кодекс тогава да се каже, че това е едно от серията решения на Висшия съдебен съвет, които се обжалват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване § 80 по доклада на комисията.
Гласували 113 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Заповядайте за прегласуване, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Колеги, от ГЕРБ и от Правната комисия просто кажете с една дума, за да се знае при прилагането на закона: „Да, тези решения подлежат на обжалване”, за да не възникват въпроси и да няма спорове. Да знаят от Висшия съдебен съвет и съответно от Върховния административен съд как да прилагат закона, а именно, че в случаите, когато става дума за атестиране на магистрат за придобиване на несменяемост решението на Висшия съдебен съвет, с което се утвърждава комплексната оценка ще подлежи на обжалване, защото пак казвам, в случая, когато е отрицателна този магистрат губи качеството си на магистрат и бива освободен от длъжност. Просто кажете, че това решение ще се обжалва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване § 80.
Гласували 117 народни представители: за 94, против 7, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин за § 88:
В § 88 думите „Висшият съдебен съвет” се заменят с „Министърът на правосъдието”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 88, който става § 81.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Не само тук, а и в други части на законопроекта, ние сме предложили принципно да се коригира една, според нас, неправилна насока, в която тръгнаха измененията в Закона за съдебната власт.
За какво става въпрос? Става въпрос за това, че Висшият съдебен съвет по Конституция е върховният кадрови орган на съдебната власт, но сам по себе си той не е орган на власт, тоест той не е част от органите на съдебната власт, които са изчерпателно изброени в Конституцията. От тази гледна точка Конституцията е предвидила изчерпателно правомощията на Висшия съдебен съвет да кадрува, да назначава и освобождава съдии, прокурори и следователи. Но Конституцията никъде не е давала правомощие на Висшия съдебен съвет да нормотворчества чрез приемането на подзаконови нормативни актове. От тази гледна точка на нас ни се струва абсолютно неправилна тенденцията, която не е дадена само с този закон, а и преди това, наред с конституционното му правомощие да кадрува в съдебната власт, на Висшия съдебен съвет да се дава и правомощие да бъде нормотворец, тоест да приема и подзаконови нормативни актове, включително наредби.
Според нас би трябвало да се върнем към духа на Конституцията и рамките, в които трябва да действа този върховен кадрови орган на съдебната власт. Да приема решения за атестиране – да, персонални за назначаване, за освобождаване, дисциплинарни производства, но не и да приема подзаконови нормативни актове.
Според нас е по-правилно тези подзаконови нормативни актове да бъдат приемани от истински орган на държавна власт, в случая министърът на правосъдието.
В противен случай аз си задавам въпроса: за какво трябва да продължи да съществува фигурата на министъра на правосъдието? С тези промени особено той тотално е откъснат от каквито и да е функции на съдебната власт в стриктния смисъл на тази дума. Дайте, тогава да го наречем министър на затворите, регистрите и съдебното изпълнение, и да приключим!
Фигурата на министъра на правосъдието е изпразнена от съдържание по смисъла на думата „правосъдие”. Той няма абсолютно никакви правомощия в частта раздаване на правосъдие и въобще съдебната система, съдебните органи – съд, прокуратура, разследващи органи, министърът на правосъдието нямат абсолютно никакви правомощия.
Нека Висшият съдебен съвет да изготвя проекта, но не самият той да нормотворчества, не самият той да приема подзаконови нормативни актове. Това трябва да бъде правомощие на орган на власт, в случая изпълнителната власт, в случая точно министърът на правосъдието, който специфично отговаря за тази материя. В противен случай въобще е безпредметно да съществува тази фигура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Казак? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Четин Казак и Митхат Метин, което комисията не подкрепя.
Гласували 102 народни представители: за 17, против 80, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 88, който става § 81.
Гласували 104 народни представители: за 85, против 16, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 89 има предложение на народния представител Христо Бисеров - § 89 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Любен Корнезов - § 89 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин - § 89 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 89, който става § 82.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В този параграф става дума за възнагражденията на съдиите и на административните ръководители в специализираните съдилища, както и на прокурорите в специализираните прокуратури. Основния принцип, който се залага тук, е, че възнагражденията трябва да бъдат с едно ниво по-високи от тези на съответното ниво в нормалните съдилища и прокуратури. Тоест съдия в специализирания съд трябва да получава заплата на апелативен съдия.
Аз искам да попитам: на каква база тези съдии и прокурори ще получават по-високи възнаграждения от колегите си, които се намират на същото ниво? Дали това се базира на критерия „степен на натовареност”, например? Защото ако се базира на този критерий, би ми се сторило много чудно, особено в началото, каква ще бъде натовареността на съдиите от специализирания съд в сравнение с съдиите в Софийския градски съд, съответно и на прокурорите или на съдиите в специализирания апелативен съд в сравнение с колегите им от нормалния – Софийския апелативен съд, което ми се струва абсолютно неоснователно. То ще породи само завист, ще породи напрежение вътре в съдебната система.
Според мен правилният подход би трябвало да бъде нивата на възнаграждения да отговарят на нивото, на което се намира съответният орган на съдебната власт, пък бил той и специализиран. Така че на мен ми струва неоснователно едно такова предложение да се елитизират тези магистрати само, защото, видите ли, са били избрани по някакъв начин да бъдат в един нов специализиран орган – дайте да им вдигнем възнагражденията с едно ниво по-високо от техните колеги, които са 100 пъти по-натоварени и разглеждат също толкова сложни дела. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Петков.
Румен Петков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! И вчера, когато се коментираше създаването на този специализиран или извънреден съд, стана дума, че безспорно в общественото мнение един от мотивите за неговото създаване е провалът в набирането на убедителен доказателствен материал при провеждането на съдебните процеси в зала. Стана ясно, че режимът на подбор на членовете на специализираните съдилrща и прокуратури, стигнахме до специализирани следствени служби, което без съмнение ще е в пряка зависимост от изпълнителната власт, която и да е тя – още веднъж искам да го кажа, както отбелязах и вчера.
Дайте да не продължаваме да създаваме в магистратурата като цяло впечатлението, че се създава поръчков съд, който освен всичко друго, ще разполага с бонуси за произнасянето на подходящи присъди.
От това ще произтекат поне два негативни ефекта.
Първият, както казах – в общественото съзнание ще се затвърди тезата, че се създават поръчкови съдилища, прокуратури и следствени служби; и вторият, че те ще бъдат допълнително възнаграждавани за услужливостта си не към правото и държавността, а към произнасянето на поръчани и произнесени предварително от представители на изпълнителната власт присъди в публичното пространство и пред средствата за масова информация. Това е в ущърб на съдебната система, но, уверявам ви, в ущърб и на авторитета и на престижа на Народното събрание, и на народното представителство, в ущърб на българската държавност! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Христо Бисеров, Любен Корнезов, Четин Казак и Митхат Метин за отпадане на § 89.
Комисията не подкрепя предложенията.
Гласували 100 народни представители: за 96, против 2, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието. (Единични ръкопляскания и възгласи:”Браво!” от КБ.)
Комисията подкрепяше § 89, но след като е прието обратното предложение – за отпадането на § 89, няма как той да бъде подложен на гласуване.
Продължавайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 90 има предложение от народните представители Анастасов, Колева, Ципов и Фидосова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 90, който става § 83:
„§ 83. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. съдия в окръжен съд и прокурор в окръжна прокуратура;”.
2. В ал. 2 след думите „градския съд в град София” се поставя запетая и се добавя „в специализирания наказателен съд”.
3. В ал. 3 след думите „градската прокуратура в град София” се добавя „и прокурорите в специализираната прокуратура”.
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд са с ранг на съдии във Върховния касационен съд.
(5) Прокурорите в апелативната специализирана прокуратура са с ранг на прокурор във Върховната касационна прокуратура.
(6) Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет може да определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 83 в редакцията на комисията съгласно допълненията на докладчика.
Гласували 94 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 91, който става § 84.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 92, който става § 85.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 93 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване параграфите с номера 91 и 92 по вносител, които стават съответно 84 и 85 по доклада на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 93 по вносител.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 94 има предложение от народните представители Анастасов, Колева, Ципов и Фидосова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 94, който става § 86:
„§ 86. В чл. 242 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Висшият съдебен съвет приема правила за дейността на съдиите и прокурорите – наставници.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! В унисон с тезата, която изказах по предходен параграф, ми се струва неуместно да се предлага създаването на тази нова ал. 2, в която се дава ново нормотворческо правомощие на Висшия съдебен съвет. Според мен трябва или целият параграф да отпадне, или ако наистина остане подобна ал. 2, тогава думите „Висшият съдебен съвет” трябва да се заменят с „Министърът на правосъдието” и накрая може да се добави „по предложение на Висшия съдебен съвет”. Нека Висшият съдебен съвет си изготви проекта за правила, но моля, не давайте на Висшия съдебен съвет правомощия, които Конституцията не му е предоставила. Нека това да бъде правомощие на министъра на правосъдието – да приема подобни правила. Нека да са по предложение на Висшия съдебен съвет, но министърът на правосъдието трябва да бъде органът, който да издава подзаконови нормативни актове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Четин Казак за отхвърляне на § 86.
Гласували 95 народни представители: за 16, против 70, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 86 съгласно доклада на същата комисия.
Гласували 101 народни представители: за 87, против 2, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 95, който става § 87.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 87 в новата номерация на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 96 – предложение на народния представител Любен Корнезов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 96 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 96 по вносител.
Гласували 101 народни представители: за 99, против 1, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 97, който става § 88:
„§ 88. Създават се чл. 246а и чл. 246б:
„Чл. 246а. (1) Съдебните помощници подпомагат съдиите при изпълнението на техните функции. Съдебните помощници изпълняват и други задачи, възложени им от председателя на съда, от неговите заместници, от председателите на отделения или от други съдии.
(2) Прокурорските помощници подпомагат прокурорите при изпълнението на техните функции. Прокурорските помощници изпълняват и други задачи, възложени им от съответния административен ръководител или от неговите заместници.
Чл. 246б. (1) Съдебните помощници и прокурорските помощници са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица, административните органи и държавата.
(2) Във връзка със служебната си дейност съдебните помощници и прокурорските помощници нямат право да дават правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им пълномощници или на трети лица.
(3) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот съдебните помощници и прокурорските помощници трябва да имат поведение съобразено с професионалната етика и да не накърняват престижа на съдебната власт.
(4) Съдебните помощници и прокурорските помощници задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 88 по доклада на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията предлага § 98 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 88.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 98 по мотиви в доклада.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 99 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 99 по вносител.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 100 – предложение на народните представители Анастасов, Колева, Ципов и Фидосова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 100, който става § 89:
„§ 89. В чл. 252 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „четирима” се заменят с „петима”, а думата „трима” се заменя с „двама”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са членове по право на управителния съвет от квотата на Висшия съдебен съвет. Председателят на Върховния касационен съд е председател на управителния съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 100, който става § 89 по редакцията на комисията с допълненията, които бяха прочетени.
Гласували 89 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 101, който става § 90.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 102, който става § 91.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 103, който става § 92.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам ан блок на гласуване трите параграфа – от § 101 до § 103 по вносител, които стават съответно от § 90 до § 92 по редакцията на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 104 – предложение на народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 104 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Павел Шопов: Изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 104 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 90 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 105 – предложение на народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 105 да бъде отхвърлен.
По § 106 – предложение на народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 106 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на параграфи 105 и 106 по вносител.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими