Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-07-22Председателствал: председателят Цецка Цачева
Секретари: Пламен Нунев и Драгомир Стойнев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Регистрирани са 200 народни представители. Налице е изискуемият се по Конституцията кворум, поради което откривам настоящото пленарно заседание. (Звъни.)
Съгласно проведените консултации на Председателския съвет, ще предложа на вашето внимание Проект за Програма за работата на Народното събрание за периода 22–24 юли 2009 г.:
1. Проект на Декларация за основните приоритети на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България. Вносители са: Лъчезар Иванов, Яне Янев, Ваньо Шарков, Десислав Чуколов, Иван Иванов и Атанас Семов.
2. Приемане оставката на Министерския съвет на Република България.
3. Прекратяване пълномощията на народен представител.
4. Проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител е Искра Фидосова – председател на Временната комисия по подготовка на правилника.
В срока по чл. 40, ал. 3 от сега действащия правилник до 18,00 ч. вчерашния ден, преди настоящото пленарно заседание, не са постъпили предложения от представители на други парламентарни групи, поради което предлагам на вашето внимание да гласуваме Проектът за програма за работата на Народното събрание така, както го изчетох.
Който е съгласен с така предложеният Проект за Програма за работата на Народното събрание, моля да гласува.
Гласували 220 народни представители: за 215, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Програмата за работата на Народното събрание е приета.
Съгласно консултациите на Председателския съвет се уточнихме първа точка от дневния ред, а именно разглеждане на Проекта за Декларация за приоритетите на Четиридесет и първото Народно събрание, да бъде излъчвана пряко от Българското национално радио и Българската национална телевизия.
Моля, който е съгласен с така направеното предложение от името на Председателския съвет, да гласува.
Гласували 220 народни представители: за 208, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Приема се предложението за пряко излъчване на т. 1 от настоящия дневен ред по Българското национално радио и Българската национална телевизия.
Ще направя още едно процедурно предложение. Тъй като сега действащите правила, по които работим, от действащия към момента Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, явно гласуване се осъществява в четвъртък и в петък, а днес заседаваме в сряда, предлагам да приемем решение, че след обсъждане на точки от дневния ред всяка точка да бъде гласувана явно на настоящото пленарно заседание.
Който е съгласен след приключване обсъждането по съответната точка от дневния ред да провеждаме явно гласуване, моля да отрази своя вот чрез компютризираната система.
Гласували 226 народни представители: за 220, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Решението е прието.
Преди да преминем към точка първа от дневния ред, ще направя няколко съобщения:
Основното от тях е за постъпилите законопроекти и проекти за решения за периода от 14 юли 2009 г. до 21 юли 2009 г. Преди да ви запозная със съдържанието на тези постъпили документи, ще ви запозная с факта на оттегляне на внесено предложение.
До мен е постъпило заявление от Парламентарната група на партия ГЕРБ, в което се казва, че от името на парламентарната група е внесено предложение за Проект на Декларация за основните приоритети на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България, входирано в Деловодството на 27 юни 2009 г.:
„След консултации в Председателския съвет и уточнение текстът на декларацията да бъде изготвен от представители на всички парламентарни групи, оттегляме внесения от името на Парламентарната група на ГЕРБ Проект за Декларация”, поради което така заведеният в Деловодството първоначален проект няма да ви бъде съобщен в списъка на постъпилите законопроекти и проекти за решения за периода, който обявих.
На 14 юли 2009 г. е постъпил Проект за решение за уреждане на дълга на Република Турция към тракийските и малоазийски българи. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители.
На 14 юли 2009 г. е постъпил Проект за решение за осъждане на геноцида над българите в Османската империя за периода 1396-1913 г. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители.
На 14 юли 2009 г. е постъпил проект за Решение за признаване геноцида над арменците в Османската империя за периода 1915-1922 г. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители.
На 17 юли 2009 г. е постъпил Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2008 г. – 20 юли 2009 г. Вносител е Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
На 21 юли 2009 г. е внесен проект за Декларация на основните приоритети на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България. Вносители са Лъчезар Богомилов Иванов, Яне Георгиев Янев, Ваньо Евгениев Шарков, Десислав Славов Чуколов, Иван Николаев Иванов и Атанас Марков Семов.
На 21 юли 2009 г. е внесен Законопроект за ратифициране на Протокола, изменящ Приложението по сигурността по Споразумението между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация. Вносител е Министерският съвет.
На същия ден, 21 юли 2009 г., е внесен Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите членки и държавите партньорки и Великото Херцогство Люксембург в качеството му на управляващ и сертифициращ орган на прилагането на Оперативна програма ЕСПОН 2013. Вносител е Министерският съвет.
На 21 юли 2009 г. е внесен Законопроект за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по Споразумението от Централна Африка, от друга страна. Вносител е Министерският съвет.
На 21 юли 2009 г. в Народното събрание е постъпил Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите - членки на Европейския съюз, участващи в Програма „Интеракт – 2007-2013” и Братиславския самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на управляващ орган, и Министерството на финансите на Словашката република, изпълняващо ролята на сертифициращ орган и одитен орган относно изпълнението на Оперативна програма „Интеракт – 2007-2013”. Вносител е Министерският съвет.
На 21 юли 2009 г. е внесен Законопроект за ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт. Вносител е Министерският съвет.
На 21 юли 2009 г. е внесен проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител е Искра Фидосова Искрова – председател на Временната комисия, избрана с решение на настоящото Народно събрание за подготовка на проекта на този правилник.
След избирането на постоянните парламентарни комисии, внесените проекти ще бъдат разпределени на съответните комисии за становища и за предприемане на процедура по внасянето им в пленарната зала.
От министъра на отбраната Николай Цонев до председателя на Четиридесет и първото Народно събрание са постъпили следните уведомителни писма:
1. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили с негова заповед № ОХ-512 от 10 юли 2009 г. е разрешено преминаване през териториалното море, пребиваване с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна на съответен кораб от състава на Военноморските сили на САЩ с щатното си въоръжение, с командир капитан ІІ ранг Марк Оберли и екипаж от 259 военнослужещи за времето от 24 до 26 юли 2009 г. включително. Визитата на кораба в пристанище Варна е с мирни цели и е свързана с логистично осигуряване и почивка на екипажа.
2. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със заповед на министъра на отбраната Николай Цонев № ОХ-525 от 15 юли 2009 г. е разрешено преминаване през териториалното море, пребиваване с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна на кораб от състава на Военноморските сили на Република Италия с щатното си въоръжение и командир капитан ІІ ранг Клаудио Конфолниери и екипаж от 244 военнослужещи за времето от 14 до 17 август 2009 г. включително. Визитата на кораба е с мирни цели и е във връзка с провеждане на планирано учебно плаване на кадети от Военноморското училище на Италия.
3. В изпълнение на чл. 65 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България със заповед на министъра на отбраната Николай Цонев № ОХ-526 от 15 юли 2009 г. е разрешено изпращането за периода от 5 август 2009 г. до 27 август 2009 г. в Република Украйна и Руската федерация на военнослужещи и военен кораб от Въоръжените сили на Република България за участие в развръщането на Оперативна група за военноморско сътрудничество в Черно море „Блексифор”.
В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със заповед на министъра е разрешено преминаване през териториалното море, пребиваване с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещения на пристанището със специално предназначение на Кораборемонтното предприятие „ТЕРЕМ – КРЗ, Флотски арсенал – Варна” ЕООД на корабите от състава на Черноморския флот на Руската федерация с щатното въоръжение, както следва:
1. морски водоналивен транспорт „Манъйц” с капитан Иван Николаевич Сундуляк и екипаж от 22 души граждански персонал за времето от 22 юли 2009 г. до 22 януари 2010 г. включително;
2. морски буксир „МБ-174” с капитан Юрий Алексеевич Песцов и екипаж от 33 души граждански персонал за времето от 22 до 24 юли 2009 г. включително.
Информирането чрез съобщения се налага поради факта, че все още няма сформирана специализирана комисия, до която да бъдат изпращани подобни уведомителни писма, каквато е била практиката до момента.
На следващо място искам да съобщя, че в Народното събрание е постъпил Платежен баланс на България за времето януари – май 2009 г. Този документ е на разположение на всеки един от народните представители в Библиотеката на Народното събрание и всеки, който желае, може да се запознае с неговото съдържание.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Моля вносителите за предложения по съдържанието на декларацията или процедурни предложения.
Има ли желаещи?
Господин Янев, заповядайте.
Яне Янев (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето предложение е от всяка група да има по едно изказване в рамките до 5 минути, за да спестим пленарно време. Още повече самата декларация е внесена от името на ПГ „ГЕРБ”, ПГ „Атака”, ПГ „Синя коалиция”, ПГ „Ред, законност и справедливост”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
Госпожо Манолова, имате думата.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Действащият правилник, който ние на предишното пленарно заседание се съгласихме да бъде действащ правилник до приемането на нов и в това Народно събрание, изисква винаги, когато има отклонение от процедурите в него, това да се прави с предварително внасяне на временни процедурни правила. Така се регламентират процедурите ад хок в Народното събрание. Разбира се, възможно е да се правят и отклонения от това правило, но това се постига с предварително общо съгласие между парламентарните групи. Такова очевидно нито е търсено, нито е постигнато.
Аз считам, че е проява на лош стил и е лош знак, ако парламентарната дейност започне с нарушаване на процедурните правила. Затова възразявам срещу това процедурно предложение. Редно е, след като предварително не са внесени временни процедурни правила, да се движим по това, което е предвидено в нашия правилник, а именно процедурата по чл. 75 за приемане и обсъждане на проекти за декларации и процедурата по чл. 45, която регламентира времето на отделните парламентарни групи. Коя парламентарна група по какъв начин и за какво ще използва своето време е нейно право. Така че настоявам да спазваме правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Господин Местан, заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да не подлагате на гласуване предложението на господин Яне Янев за ограничаване, защото това ще бъде абсолютен прецедент. Това – първо.
Второ, възразявам даже и към онова, което госпожа Мая Манолова преди малко каза. Да, има практика предварително внесени, подчертавам предварително внесени процедурни правила да бъдат разисквани и подложени на гласуване и ако бъдат приети, да се върви към ограничен режим на изказвания извън нарочно уредените правила в правилника. Но това се прави, госпожо Манолова, не по важни актове на Народното събрание, не по законопроекти, не по проектодекларации или проекторешения, а при осъществяването на една или друга форма на парламентарен контрол – при изслушване на министър-председателя, при изслушване на министри. Тогава могат да бъдат предложени нарочни процедурни правила. Това, което днес сте тръгнали да правите, наистина е безпрецедентно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Господин Шопов, имате думата.
Павел Шопов (Атака): Госпожа Манолова много точно каза, че има изключения. Такива изключения, които всъщност ставаха правила, се правиха в миналото Народно събрание много често особено по такива въпроси, които имат декларативно значение – тогава, когато се приемаха декларации.
Господин Местан отново издаде четата, както го е правил много пъти, и направи сблъсък с госпожа Манолова, защото тя всъщност е права. Аз призовавам новото парламентарно мнозинство да не се подвежда.
Госпожи и господа народни представители от мнозинството, аз ви призовавам да не се подавате на този първи опит от страна на загубилите изборите да разтеглят работата на Народното събрание още в самото начало, да го вкарат в излишни процедури и хватки и да печелят време. Така че бъдете категорични. Призовавам ви да покажете характер и да гласувате така, както беше направено предложението от господин Яне Янев, а именно изказванията да се ограничат с 5 минути.
Ако става въпрос за голям сериозен политически дебат, той може би трябваше да бъде по втората точка от дневния ред – по въпроса за оставката на правителството, която мнозинството иска да мине леко по терлички, да не се забележи. Тук точно трябваше да бъде големият дебат, по който в тази зала да бъде направена генерална оценка на правителството може би с часове, така както правилникът повелява за времето. Няма никаква причина това да стане сега в тази пленарна зала.
Така че това трябваше да бъде днешният дебат, защото тук се касае за истински политически дебат, който се дължи на българското общество във формата на 41-то Народно събрание, защото до този момент въпросът за правителството се разискваше във формата на 40-ото Народно събрание, където той беше изкривен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шопов.
Има ли други желаещи? (Шум и реплики.)
Уважаеми дами и господа народни представители, постъпи предложение с обратно мнение по него от госпожа Мая Манолова и процедура на господин Местан да не подложа на гласуване процедурното предложение на господин Яне Янев.
Аз считам, че то намира своето законово основание в § 2 от Допълнителните разпоредби на настоящия правилник, по който ние днес работим. Там е казано, че по въпроси, неуредени с този правилник, Народното събрание приема решение. (Реплики от КБ.) Няма изрична регламентация, която да урежда процедурата по приемане на декларации на Народното събрание, поради което аз ще подложа на гласуване предложението на господин Янев.
Моля, който е съгласен с направеното предложение, да гласува.
Гласували 210 народни представители: за 156, против 54, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Процедурното предложение за изказвания в рамките на 5 мин. е прието.
За процедура думата има господин Ангел Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Вземам думата, за да възразя остро срещу начина на водене на заседанието от Ваша страна. Вие продължавате поредицата от тежки процедурни и политически гафове, която започнахте още с внасянето на проекта за декларация в понеделник, продължихте вчера с внасянето на някакъв четвърти или пети вариант, под същия номер, в същия час, от същия ден – понеделник, макар че беше внесен в 17,50 ч., и продължавате сега по процедура, която е уредена в правилника и по която не следва по никакъв начин да прилагате § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на правилника.
Много ви моля не започвайте днешното обсъждане по толкова важен политически документ, какъвто е Декларацията за основните приоритети на Народното събрание, с гафове, с нарушаване на парламентарната практика и на разбирането за добро ръководене на заседанията на Народното събрание. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Найденов.
Желае ли някой от вносителите да ни запознае с текста на декларация?
Заповядайте за процедура, господин Иванов.
Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение проектът за декларация да бъде изчетен от председателя на Народното събрание госпожа Цачева.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Не е вносител!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли обратно становище? (Шум и реплики от КБ.)
Не виждам обратно процедурно предложение.
Моля, гласувайте процедурното предложение председателят на Народното събрание да запознае пленарната зала с текста на декларация.
Гласували 179 народни представители: за 147, против 19, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението се приема.
Преди да зачета текста на Проекта за декларация за основните приоритети на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България, ще поясня начина, по който е внесена декларацията с този проект в Деловодството на Народното събрание.
На Председателски съвет миналата седмица ние решихме проектът за декларация в първоначален вариант да бъде изготвен от председателя на Парламентарната група на ГЕРБ като най-голяма парламентарна група, след което върху тази основа представители, излъчени от всички парламентарни групи, на контактна група да уточнят окончателния текст на декларацията.
Вчера в 16,00 ч. представители на всички парламентарни групи са участвали в подготовката на проекта за декларация, който е подписан от шестима вносители – представители на различните парламентарни групи.
В деловодството на Народното събрание вчера е постъпило заявление от страна на ръководството на Парламентарната група на партия ГЕРБ за оттегляне на внесения в предходния ден, на 20 юли т.г., проект на декларация и както аз ви обявих в съобщенията в самото начало, преди разглеждането на настоящата точка, проектът от партия ГЕРБ, от ръководството на парламентарната група е оттеглен. Не е вярно, че има същия номер.
Със заявление до мен, № 954-02-2 от 21 юли 2009 г., постъпило в 17,50 ч., съм уведомена:
„Уважаема госпожа Цачева, на 21 юли т.г. в 17,50 ч. в Деловодството на Народното събрание е внесен проект за Декларация за основните приоритети на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България. Поради допусната техническа грешка във входирането и датирането при завеждане на горепосочената декларация, като при нея е посочена номерът на оттеглената декларация на Парламентарната група на ГЕРБ, моля същата да бъде входирана с последващ номер от дата 21 юли 2009 г. и час 17,50 ч.”, което е сторено в Деловодството. Така че няма проблем по отношение входирането и датирането на декларацията, чийто текст сега ще ви предложа.
Заповядайте за процедура, господин Петков.
Румен Петков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, не можем в такива случаи да говорим за техническа грешка. Съвършено ясно е, че този текст, и всички участници в общата работна група знаят, че беше обсъждан вчера до 18,00 ч. И днес да се правят елементарните обяснения, че е извършена техническа грешка е неуважително не към Народното събрание, а преди всичко към българските граждани. Или се казва, че става дума за неграмотност, или се казва, че става дума за лъжа. И двете неща обаче трябва да имат своите последствия. Тези последствия трябва да рефлектират, първо, върху служителката, която извършила измамата, защото това си е форма на измама. И, второ, върху човека, който е внесъл това нещо. Защото аз съм убеден, че не всички народни представители, подписали текста на декларацията, са участвали в нейното внасяне в Деловодството. Така че да заблуждавате народното представителство и българските граждани за една лъжа, че е въпрос на процедурна грешка, не е почтено.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Каква беше процедурата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Петков.
Прочетох документ от страна на Деловодството до мен. Не считам, че повече следва да се коментира този въпрос.
„ДЕКЛАРАЦИЯ
за основните приоритети на
Четиридесет и първото Народно събрание на
Република България
Ние, народните представители в Четиридесет и първото Народно събрание на Република България,
водени от чувството за дълг пред гордата история на българската държава и духовната същност на българския народ, вдъхновени от заветите на Апостола на свободата Васил Левски, чиято 172-а годишнина от рождението отбелязахме на 18 юли, и със съзнанието за значимите трудности пред днешното развитие на страната,
се обединяваме около разбирането за необходимостта от:
- утвърждаване на достойното място на Република България като член на Европейския съюз;
- повишаване на благосъстоянието и равнището на живота на българските граждани чрез гарантиране на финансова стабилност и икономически растеж в Република България;
- гарантиране на законността, правовия ред и националната сигурност на Република България;
- възстановяване на доверието на българските граждани към държавата, включително и чрез ревизиране на управлението на тройната коалиция
и изразяваме своята ясна воля да работим енергично за:
Първо, създаване на нов положителен образ на Република България пред европейските институции чрез конституционни и законови реформи в областта на правосъдието и вътрешния ред, за ефективна борба с всички форми на корупцията и организираната престъпност;
второ, конкретни действия за възстановяване на дължимите плащания от европейските фондове и подобряване на тяхното усвояване с цел по-бързо излизане от кризата и ускорено развитие на българската икономика;
трето, спешни мерки за справяне на икономическата криза чрез приемане на антикризисна програма с цел максимално ограничаване на негативните последици за българския бизнес и отделния човек;
четвърто, специална политика за образованието и здравеопазването и ефективни мерки и реформи в сферите на инфраструктурата, земеделието, околната среда и горите;
пето, гарантиране на енергийна сигурност и независимост на страната, като защитим националния интерес и българската природа;
шесто, гарантиране на стабилността на демократичната политическа и партийна система чрез честен изборен процес и приемане на ново изборно законодателство и промени в Закона за политическите партии и Закона за допитване до народа;
седмо, повишаване на общественото доверие в Народното събрание чрез подобряване на организацията и ефективността на работата на парламента и на моралния облик на народния представител;
осмо, оптимизиране на държавната и общинската администрация с цел по-висока ефективност.”
Вносители са народните представители: Лъчезар Иванов, Яне Янев, Ваньо Шарков, Десислав Чуколов, Иван Иванов и Атанас Семов.
Уважаеми народни представители, имате думата за разисквания, както приехме регламент от 5 минути на парламентарна група.
Има ли желаещи? Има ли желание за изказвания?
Господин Сидеров, заповядайте.
Волен Сидеров (Атака): За да преодолеем необичайната срамежливост на Четиридесет и първото Народно събрание, вземам думата, за да кажа няколко приказки по тази декларация, която стана предмет на процедурни хватки от страна на малцинството. Аз разбирам тревогите на ДПС и БСП – това са тревоги на загубилите избори, които се притесняват от няколко текста в тази декларация.
Тя между другото е много добра. Поздравявам всички, които са я подписали, всички, които я изготвиха, защото за първи път в Четиридесет и първото Народно събрание ние се позоваваме на, цитирам точно: „дълга пред гордата история на българската държава” и още „ пред заветите на Апостола на българската свобода Васил Левски”. Това се случва за първи път в Народното събрание от 20 години насам и е едно многообещаващо начало.
Колкото до самата декларация и приоритетите, изброени в нея, те са приоритети на българското общество. Затова Парламентарната група на „Атака” я подкрепи, затова ние заставаме зад тази декларация.
Тук се казва „повишаване на благосъстоянието и равнището на живота на българските граждани” – нещо, което предишното управление не успя да направи. Затова то сега търси процедурни хватки, за да потънем в 4- или 5-часови дебати по декларация, която очертава насоките, жалоните на развитието на Четиридесет и първото Народно събрание, защото предишното правителство не успя да направи това. Надявам се това правителство и това управление да го направи. Това е желание на цялото българско общество. Това е приоритет, който е приоритет и в програмата на „Атака”.
„Ревизия на управлението на тройната коалиция” – ето къде ги боли другарите отляво, защото те знаят, че тази ревизия ще ги превърне в групата на бъдещите затворници. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ, „Атака”, СК и РЗС.)
„Специална политика за образованието и здравеопазването” – нещо, което българското общество чака отдавна, нещо жизнено важно за българското общество.
„Спешни мерки за справяне с икономическата криза”, която доскоро беше представяна, до оставката на този кабинет, като успех и прогрес. Дупката, която ни оставят сега, проблемите, които ни оставят сега, които оставят на управлението, тепърва ще бъдат ревизирани и те ще извадят на бял свят нови и нови престъпления на предишния режим.
Разбира се, че управляващите досега са против гарантиране на енергийна сигурност и независимост на страната при защитен национален интерес, нещо, което досега не беше направено.
Ето защо тази декларация трябваше да стане предмет на дълги и безсмислени дебати, които да отнемат ценно парламентарно време. Радвам се, че Четиридесет и първото Народно събрание започна стегнато, делово и по този начин не губим ценното време, за което българският народ ни е избрал тук – да правим закони, подобряващи живота на хората, а не да си прекарваме времето в безсмислени дебати. Благодаря ви за вниманието. Успех на новия парламент! (Ръкопляскания от ГЕРБ, „Атака”, СК и РЗС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Сидеров.
Има ли други желаещи?
Господин Найденов, заповядайте.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на Коалиция за България няма да подкрепи предложения проект за декларация на Народното събрание.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Много важно! (Смях, оживление.)
Ангел Найденов: Няма да го подкрепим не защото не осъзнаваме необходимостта от известно съгласие, в случая по приоритетите на парламента в самото начало на нашата работа.
Даваме си и сметка, че хората, независимо дали са гласували и за кого точно са гласували, очакват поведение, различно от дребнавите спорове и от разминаванията по текстове от подобен порядък, в случая особено, когато става дума за декларация на Народното събрание.
Дами и господа народни представители, в името на всичко това ние – народните представители от Парламентарната група на Коалиция за България, не можем да загърбим сериозните причини от процедурно и от съдържателно естество, които определят нашата позиция на неподкрепа. Ние не искаме и не можем да бъдем част от този фарс, който се разиграва около изготвянето и внасянето на тази декларация.
От вчера, от 11,00 ч., когато ни беше представен на Председателския съвет проекта, до 17,30 ч. бяха предложени три различни варианта на проекта за декларация. Нашето разбиране беше, че подобен документ – без съмнение важен, с отражение върху работата на Народното събрание и претендиращ да сочи приоритетите и те да имат политическо звучене, не може да бъде плод на импровизации и на несериозно отношение, каквото ни демонстрирате.
Предложихме да не се бърза. Всъщност, няма нищо, което да налага това прибързване, да се поработи върху текста и да се внесе в друг ден, разбира се, с общото съгласие на всички парламентарни групи. В крайна сметка беше внесен четвърти вариант, за който стана дума вече в изказването на господин Петков. Това със сигурност, дами и господа, е процедурен и политически гаф. Други биха го нарекли наистина измама. Едно е ясно: подобни случаи трябва да се отхвърлят и да се отрекат, трябва и да се забравят и да не позорят парламентарната практика.
Всъщност, дами и господа, това не само обезсмисли текста на т. 7 – вижте проекта за декларация, но в крайна сметка и определи позицията ни да не участваме в гласуването като израз на тази неподкрепа от страна на Парламентарната група на Коалиция за България.
От съдържателна гледна точка този документ, дами и господа, има един основен недостатък: в него не може да се открие синтезираната политическа идея. Ако в Тридесет и осмото Народно събрание това беше идеята за национално съгласие след политическите сблъсъци и конфронтация от края на 1996 г. и началото на 1997 г., ако в Тридесет и деветото Народно събрание това беше членството в НАТО и преговорите за членство в Европейския съюз, в Четиридесетото Народно събрание това беше постигането на членството в Европейския съюз. Тоест, от проекта за декларация не личи кое е основното, кое се залага като приоритет или приоритети за Четиридесет и първото Народно събрание. С еднаква сила и по всяко време без особено въображение тези текстове могат да се внасят и няма да предложат по-различен и по-ясен фокус в парламентарната или в законодателната дейност. Като казвам „законодателна дейност”, само ще отбележа мимоходом, че има текстове, които са много далеч и от най-разширеното й тълкуване и които за да бъдат гласувани, поне трябва да бъдат конкретизирани като набор от мерки и отговорности.
Само ще маркирам, например текстовете в т. 8 по отношение оптимизирането – вижте какъв евфемизъм, на съкращаване на държавна и общинска администрация. Кога се справихте с държавната, та тръгнахте да се справяте и с общинската?!
Вижте само кухото звучене на т. 6 и т. 7 – за политическата система, изборното законодателство. Това без съмнение са важни и смислени въпроси, но надхвърлящи начина, по който те са отразени в проекта за декларация. (Председателят дава сигнал за приключване на изказването.)
Ангел Найденов: Имам още 15 секунди, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Десет.
Ангел Найденов: В заключение бих искал да кажа (ръкопляскания от ГЕРБ, които продължават до края на изказването на народния представител Ангел Найденов), че в първото си изказване ние очертахме един своеобразен кодекс на поведение. Ще подчертая, че ние ще реагираме на всяко несериозно и граничещо с лошата импровизация парламентарно поведение, ще отхвърляме евтината имитация и популизма и няма да бъдем част от миманса и от клакьорите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, ...
Ангел Найденов: Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ... моля Ви да се придържаме към правилата.
Има думата за изказване господин Цветанов – председател на ПГ на ГЕРБ.
Цветан Цветанов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аплодисментите, с които завърши господин Найденов, бяха за всичко това, което създадохте през вашето управление и пред мнозинството, което имаше в Четиридесетото Народно събрание. (Възгласи: „Е-е-е!” от КБ, ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги от Коалиция за България и Движението за права и свободи! Никога не съм приемал парламента като форма на забавление, а вие показахте, че за вас това е форма и отношение към Народното събрание. (Реплики от КБ.)
Уважаеми колеги, декларацията е ясна, точно очертана с конкретни приоритети. Аз не виждам нищо лошо в това, господин Найденов, да повишим общественото доверие в Народното събрание чрез подобряване организацията и ефективността на работата на парламента и на моралния облик на народния представител. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото, господин Найденов, това, с което започна и днешния ден – начинът и формата да търсите процедурни хватки, по нищо не променя смисъла и съдържанието на тази декларацията. Защото тази декларация обединява мнозинството в българския парламент. Вие не желаете да се съобразите с основните приоритети, които стоят пред държавата, а те са: да променим облика и да върнем държавата в евроатлантическите ценности, да изпълним ангажиментите към българските граждани, да върнем доверието на България в европейските институции. Защото, поради причини от вашето управление, вашето парламентарното мнозинство изработи един избирателен закон, който определено беше манипулативен и конюнктурен с една-единствена цел – да задоволите личните си политически амбиции и да опорочите изборния процес.
Ние предлагаме в приоритетите на 41-то Народно събрание да бъде приет избирателен кодекс и той да бъде приет в началото. Това е един от основните приоритети, които консолидира абсолютно всички български парламентаристи. В 41-то Народно събрание има хора, които имат някакъв друг облик и някаква друга ценностна система. Те са влезли в този парламент не, за да се забавляват, а за да творят закони и да се съобразяваме с волята на българските избиратели. А те го казаха на 5 юли. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ.)
Аз разбирам, че вие ще използвате парламентарната трибуна, за да правите послания и да неглижирате това мнозинство. Но това е факт и това беше прието от българските избиратели. Те дадоха своята воля и дадоха ясен знак кой и как трябва да управлява тази страна и как трябва да бъде формирано парламентарното мнозинство в българския парламент.
Искам да благодаря на всички парламентарни групи, които участваха активно в изработването на тази декларация и съм убеден, че приемането на тази декларация днес ще ни мотивира много повече да изпълним тези ангажименти, които всички ние поемахме към нашите избиратели, участвайки в предизборната кампания за 41-во Народно събрание. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Има думата господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Започвам с едно уточнение – това не е нито първото, нито най-голямото, нито последното мнозинство в това Народно събрание. Тези, които оцеляват в политиката, сменят ролите си – стават и управляващи, и опозиция. И това е естествено. Струва ми се, че уточнението е важно.
А иначе приемането на декларация за приоритетите на съответното Народно събрание се превърна в парламентарна традиция. Ние бихме продължили в добра парламентарна традиция. Стига, разбира се, гласуването на акта да се предшества от достатъчни усилия за постигане на съгласие, защото се предполага, че именно подобна декларация следва да отразява общото поле – ценностно и идейно, на парламентарно представените политически сили, общата воля за постигане на национално значимите цели на страната. Това по никакъв начин не ограничава никого да постави дневния ред на парламента и теми, важни за съответната политическа сила, но не актуални или неприемливи по една или друга причина за други парламентарни групи. Просто тези теми не могат да бъдат част от декларация, която има амбицията да представя общата воля на 41-то Народно събрание.
Не е случаен например фактът, че през 1997 г., откакто струва ми се е традицията, декларацията, с която започна работата на 38-то Народно събрание, бе наречена „Декларация за национално съгласие” и съдържаше много важни приоритети, съгласието около които родиха и фигурата на реформаторското мнозинство. За близо две години мнозинството, което подкрепяше приоритетите от Декларацията за националното съгласие, бе много по-широко от управляващото мнозинство в строгото значение на този израз. Постигнато бе немалко – въведен Паричен съвет, даден бе въздушен коридор на натовските въздушни сили, което трасира пътя на България за НАТО и т.н., и т.н.
Този стил бе продължен и в 39-то и 40-то Народно събрание. Макар и трудно, след продължителни консултации, се постигаше съгласие. Но, както се казва: традициите не са това, което бяха. Вие, уважаеми колеги от мнозинството, не потърсихте съгласие или поне не го сторихте достатъчно навреме, защото да искате консултации и по такъв проект, след като са приключили заседанията на парламентарните групи в 16,00 ч., последващи консултации от 17,30 ч., тоест минути преди крайния срок за внасяне на проекта за декларацията, означава само едно – не ви е нужно съгласието на опозицията. Вие се нуждаете от изолиране на опозицията. Вие се нуждаете от разграничителен маркер от опозицията. Показаха го и първите изказвания. Това ви е нужно.
И аз откровено ви разбирам, защото тактически в краткосрочен план това разграничаване от опозицията, опитът да превърнете двете партии, които са разположени тук, в боксова круша, ще ви носи успех. Но аз ще изразя съжалението си, че не вярвам в дългосрочен план тази тактика или стратегия да се окаже с неограничени ресурси.
Струва ми се, че има още една цел, която стои зад опита ви да изолирате ДПС и БСП от опита за постигане на общо съгласие. Това изглежда, поне така си мислите, ще легитимира съюза на партиите от Европейската народна партия и консерваторите с „Атака”. Нас обаче ни няма. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Местан.
Господин Мартин Димитров. Заповядайте.
Мартин Димитров (СК): Госпожо председател, уважаеми дами и господа! През 2005 г. един председател на парламента е направил следното предложение: „В хода на консултациите в Председателския съвет излизаме със следното предложение пред вас: проектът на декларация да бъде предмет на дискусия, като всяка от парламентарните групи излъчи по един представител, който да направи изказване, което по възможност да е в рамките на 10 мин.”
За какво ли става въпрос? За подобна декларация. Царете на демагогията от БСП и ДПС са имали подобна процедура през 2005 г. Сега обаче същите тези хора са силно несъгласни. (Реплика на Мая Манолова.)
Когато в тази зала се говори за приоритети като утвърждаване достойното място на България като член на Европейския съюз, повишаване благосъстоянието и равнището на живот, гарантиране на законността – с кое точно от БСП и ДПС не сте съгласни?! Коя точка не подкрепяте, уважаеми колеги? (Реплика на Хасан Адемов.) Коя точно?! Има нещо, което не подкрепяте и което е проблем за БСП и ДПС. Това е ревизията на вашето управление. Това е големият проблем! Затова вие не подкрепяте тази декларация. Това е вашият проблем!
От съдържателна гледна точка господин Найденов се опита да посочи разумна причина. Неговото изказване беше изключително измъчено и несъдържателно. Не можа човекът да каже нищо – защо не подкрепят. Нямало ясен приоритет. Ами, уважаеми колеги, повишаване благосъстоянието на българите не е ли ясен приоритет? Не е ли най-ясният приоритет в условия на криза? (Реплика на Петър Мутафчиев.) Не е ли това най-важният въпрос? Ясно е написано. Вижте втория булет. Колеги от БСП и ДПС, четете. Много въпроси могат да бъдат решени с четене. Има други, които не могат, но точно тези се решават с четене.
Петър Мутафчиев (КБ, от място): С мисъл се решават!
Мартин Димитров: Още сега се опитвате с процедурни хватки да спрете приемането на Декларацията по приоритетите на България. Не ви прави чест. Гледката не беше красива.
Какво е по-важното? По-важното е, че декларацията е добра. Аз имам лично редакционна бележка и ще помоля госпожа Цачева да я подложи на отделно гласуване. То е по т. 2. Текстът „конкретни действия за възстановяване на дължимите плащания от европейски фондове” да се замени със следния текст: „конкретни действия за възстановяване на достъпа до европейските фондове”, тъй като „дължими плащания” като термин не е ясно какво означава.
Госпожо Цачева, подложете го на отделно гласуване.
Ние от Синята коалиция ще подкрепим тази декларация, защото това са приоритетите на България. Всеки, който не ги подкрепи, очевидно има задни мисли, очевидно крие нещо. Видяхме в този парламент кой е в тази позиция. Това са БСП и ДПС, но те имат един голям страх. Той трябва да бъде основателен.
Затова призовавам: готови сме с парламентарна анкетна комисия, тъй като ревизията на едно управление не се прави само от правителството. Парламентът е мястото да започне тази ревизия. Готови сме с анкетна комисия, която да провери особено за последните месеци назначенията на БСП и ДПС, разходите на БСП и ДПС. Те изхарчиха стотици милиони буквално в последните дни на своето управление. За такава анкетна комисия, колеги, са необходими 48 подписа. Текстът е готов. Призовавам реформаторското мнозинство в този парламент още днес да подкрепи тази анкетна комисия и тя да започне да работи, за да види цяла България, че има последствия, че има ревизия, когато някой е управлявал лошо като БСП и ДПС, и че това не остава без последствие. Това е най-важният сигнал от днес. Ще има последствия, ще има ревизия, ще има законност, ще бъде понесена отговорност. Тази отговорност трябва да бъде понесена на всички нива, включително и в парламента, включително и чрез парламентарна анкетна комисия.
Нищо не може да бъде простено, защото говорейки за най-важния приоритет – благосъстоянието на българските граждани, заради лошото управление БСП и ДПС това благосъстояние в момента страда и много хора в България не живеят добре. (Реплика на Асен Гагаузов.) Благодаря, колеги, за вашето внимание. (Ръкопляскания от мнозинството. Мая Манолова иска думата за реплика.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Не може. Имахте 5 минути, говорихте 6 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата господин Яне Янев.
Яне Янев (РЗС): Уважаеми дами и господа, БСП и ДПС се опитаха да провокират и да твърдят неща, които не са се случили във вчерашния ден при изработването на декларацията. Длъжен съм да направя пояснение. В 16,00 ч. представители на всички 6 парламентарни групи се бяха събрали в зала „Запад” на Народното събрание. Предоставихме им текст от една страница. Те поискаха да правят литературно четене на този текст в продължение на часове. Ние им предоставихме време от 16,00 до 17,30 ч. Час и половина четоха една страница. След като четоха тази страница един час и половина, дойдоха отново и заявиха, че все още имат много неща, за които не са съвсем сигурни.
Първо дойде представителят на ДПС и каза, че по принцип е съгласен, с малко редакционни поправки. След 10 мин. дойдоха представителите на БСП и тъй като те не се съгласиха, от солидарност представителят на ДПС каза: „Ами щом от БСП не са съгласни, и ние няма да бъдем съгласни”. Това е истината. Всичко друго е лъжа и демагогия! Ако вие така сте управлявали държавата – да четете една страница в продължение на час и половина, тежко и горко на държавата!
Сега бих искал да поясня – господин Найденов каза, че новото мнозинство си служи с измама. Няма по-измамно управление на Република България през целия преход от тройното управление. Няма по-измамно и не може да има! Вие сте рекордьори и никой не може да постигне втори рекорд! (Ръкопляскания от мнозинството.) Нямало синтезирана идея. Има синтезирани няколко големи идеи.
Идея номер едно в областта на правосъдието и вътрешния ред е за ефективна борба с всички форми на корупцията и организираната престъпност. От това по-голяма идея и по-голям приоритет не може да има в сегашната ситуация, когато вие докарахте държавата до ръба на финансова катастрофа и когато превърнахте корупцията в управленски стил!
Нещо повече, в декларацията е казано, че ние сме за ново изборно законодателство, тоест ще спрем възможността да има екскурзионно гласуване, ще спрем възможността Турция да избира депутати в българския парламент (ръкопляскания от мнозинството), което позволявахте вие! (Реплика на Ремзи Осман.)
Идеите са прекрасни и са приети за пръв път от конституционно мнозинство – солидно, стабилно, с ясна визия за управление на държавата. Затова вие, уважаеми дами и господа от БСП и ДПС, тепърва предстои да видите за какво става въпрос. Няма как да скриете далаверите, които сте направили през този 8-годишен период.
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Ние не крием нищо!
Яне Янев: Още днес ще бъде внесен в деловодството друг проект, който може да проверявате 10 пъти и той ще бъде именно за започване на ревизия на всичко, което сте правили, на тези заменки, които направихте в 12 без 5, на тези концесионни договори, които сключихте, на тези апортни вноски, които направихте. На всичко това трябва да се даде прозрачност на първо време. Българското общество има нужда да види какво е наследството, за да може след това да си направи нормални изводи.
Затова най-доброто, което може да направите, е малко да си наведете главите, защото има от какво да се срамувате! Благодаря ви. (Ръкопляскания в РЗС, СК, „Атака” и част от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Всички парламентарни групи взеха участие в дебата.
Постъпи едно предложение от господин Мартин Димитров, което е редакционно и следва да бъде поставено на гласуване.
Ще припомня предложението му. В т. 2 от декларацията, която гласи: „конкретни действия за възстановяване на дължимите плащания от европейските фондове и подобряване на тяхното усвояване с цел по-бързо излизане от кризата и ускорено развитие на българската икономика”, предложението на господин Димитров е думите „дължимите плащания от” да бъдат заменени с „достъпа до”, при което би се получила следната редакция: „конкретни действия за възстановяване на достъпа до европейските фондове”.
Моля, гласувайте предложената редакционна поправка.
Гласували 169 народни представители: за 142, против 15, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване пълния текст на декларацията с току-що приетото от нас изменение в т. 2.
Моля народните представители да гласуват проекта на Декларация за основните приоритети на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България.
Гласували 183 народни представители: за 156, против 1, въздържали се 26.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Декларацията е приета. (Ръкопляскания в ГЕРБ, „Атака”, СК и РЗС.)
С това изчерпихме работата по т. 1 от нашия дневен ред. Ще помоля Българската национална телевизия и Българското национално радио да преустановят прякото предаване.
Преминаваме към следващата точка:
ПРИЕМАНЕ ОСТАВКАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Искам да ви припомня, че в нашето заседание на 14 юли 2009 г. съобщих за постъпилото до Народното събрание заявление от министър-председателя господин Сергей Станишев, в което се казваше:
„На основание чл. 118, ал. 2 от Конституцията на Република България подавам оставката на ръководения от мен Министерски съвет, избран с решение на Четиридесетото Народно събрание от 16 август 2005 г. за избиране на членове на Министерския съвет на Република България.
В съответствие с чл. 111, ал. 3 от Конституцията ще изпълняваме функциите си до избирането на ново правителство и ще направим всичко необходимо за осигуряване на приемственост в управлението на страната.”
Съгласно ал. 2 на чл. 111 на Конституцията е необходимо Народното събрание да приеме решение за приемане оставката на Министерския съвет на Република България.
Проектът за решение ви е раздаден:
„Народното събрание на основание чл. 111, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема оставката на Министерския съвет на Република България.”
По тези решения дебати не се провеждат, тъй като става реч за едно константно решение, което ще предложа на вашето внимание за гласуване.
Моля, гласувайте проекта за Решение за приемане на оставката на Министерския съвет на Република България.
Гласували 210 народни представители: за 209, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
До Четиридесет и първото Народно събрание е постъпила молба от Тодор Жаков Йосифов, обявен за избран за народен представител в Четиридесет и първото Народно събрание от избирателен район Бургас:
„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка.
Моля да бъдат прекратени предсрочно пълномощията ми като народен представител в Четиридесет и първото Народно събрание.
Моля да ми бъде издадено удостоверение, от което да е видно, че не съм положил клетва като народен представител.”
По това заявление е предложен проект за решение за прекратяване пълномощията на народен представител, което гласи:
“Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Тодор Жаков Йосифов, народен представител от 2. Многомандатен избирателен район – Бургаски.”
Има ли становища по заявлението и обявения проект за решение? Не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 180 народни представители: за 165, против 7, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Решението е прието.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
За процедура има думата госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Категорично възразявам срещу подхода, който беше възприет от Временната комисия и по-точно от мнозинството, което подавляваше във Временната комисия, за приемане и обсъждане на Проекта за парламентарен правилник.
Едва ли има човек в тази зала, който да не си дава сметка за това какво е значението на парламентарния правилник – че той регламентира цялата парламентарна дейност и законодателния процес. Може би трябва да добавя, че това е акт с нормативен характер, който създава правила не само за народните представители, но и за други органи, институции, граждани, неправителствени организации, които по един или друг начин имат ангажименти в законодателния процес.
Считам, че драстично беше нарушена процедурата, като не беше дадена възможност на народните представители да се запознаят в нормално време и по нормален начин с предложенията на комисията и да направят своите предложения. Проектът за правилник ни беше предоставен на 20 юли, понеделник, от 12,00 до 14,00 ч.
Искам да кажа на господин Цветанов, че не става дума за процедурни хватки. Става дума за това, че нарушаването на процедурата води до невъзможност за народните представители да участват нормално в законодателния процес. Става дума за парламентарния правилник, по отношение на който всеки народен представител трябва да има възможност да каже своето мнение, да направи своите предложения, които да бъдат обсъдени в пленарната зала.
Това, което ни беше представено, при това в понеделник, не представляваше вариант на правилник. В него имаше редица негласувани и отложени текстове, което направи невъзможна нашата нормална дейност по този правилник. Аз разбирам амбицията на ръководството да дисциплинира народните представители и я приветствам, но това не може да стане чрез нарушаване на парламентарните правила, защото те са създадени за едно – да осигурят нормална и ефективна работа на Народното събрание.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Това беше изказване, това не е процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Давам думата на госпожа Фидосова – председател на Временната комисия по изготвянето Проекта за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, в качеството ми на председател на Временната комисия, която беше сформирана с решение на това Народно събрание от дата 14 юли 2009 г., с мандат да изработи правилник, който да организира дейността на Народното събрание, проведохме четири редовни заседания на тази комисия. Тези четири редовни заседания бяха проведени в изключително делови тон, с възможност всеки един народен представител и всяка една парламентарна група да имат достатъчно време да дадат своите предложения, своите допълнения, изменения за текста на правилника.
Не е вярно това, което казва госпожа Манолова – не сте имали време, колеги, да се запознаете с Проекта за правилник. Предварителният вариант на проекта беше размножен и предоставен на вашето внимание още в края на миналата седмица. В понеделник и вторник също имахте възможност да се запознаете. Вчера, след като подписах проекта, който предлагаме за Правилник за организацията и дейността на това Народно събрание, също ви беше раздаден по парламентарни групи.
На последното заседание на нашата комисия помолих администрацията на Народното събрание да бъде по-експедитивна, да обработи навреме стенограмата, да изработи протокола и въз основа на това да представи окончателния Проект за Правилник за организацията и дейността на това Народно събрание. Не виждам пречка да започнем обсъждане и гласуване на текстовете по този правилник. Още повече, госпожо Манолова, имахте възможност в началото, когато се гласува дневният ред на заседанието, да изразите тези Ваши възражения, които изразявате в момента. Тогава Вие не възразихте и гласувахте този дневен ред, който включва и разглеждане, и гласуване на този правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
Няма направено конкретно процедурно предложение. По същество беше взето становище относно начина на работа на Временната комисия. Тъй като липсва направено предложение, няма какво да поставя на гласуване.
Поради това давам думата на госпожа Фидосова – председател на Временната комисия по изготвяне на Проекта за правилника, за да ни предложи съдържанието на проекта.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, първо ще започна със заглавието на този акт.
От името на Временната комисия предлагам заглавието да бъде: „Правилник за организацията и дейността на Народното събрание”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за заглавие на правилника.
Гласували 196 народни представители: за 196, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Започвам с Глава първа – „Общи положения”.
Първо искам да предложа на уважаемите колеги народни представители там, където няма предложения за конкретни изменения на текстове в определена глава от правилника, гласуването да бъде на цялата глава като текстове. Такова е предложението за Глава първа, която ще изчета.
„Глава първа – Общи положения”.
Временната комисия подкрепя това заглавие.
„Чл. 1. Народното събрание създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на този правилник.”
Временната комисия подкрепя текста на чл. 1.
„Чл. 2. Народното събрание заседава в сграда на Народното събрание в столицата, освен когато поради изключителни обстоятелства реши да заседава на друго място.”
Текстът на чл. 2 се подкрепя от Временната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли предложения по тези текстове? Не виждам.
Моля да гласуваме заглавието на Глава първа – „Общи положения”, и текстовете на чл. 1 и чл. 2.
Гласували 193 народни представители: за 193, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстовете са приети.
Имате думата, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Преминаваме към Глава втора от настоящия правилник. Предлагаме заглавието на Глава втора да бъде – „Конституиране на Народното събрание и промени в ръководството”. Това е и досегашното наименование.
Временната комисия подкрепя това заглавие.
По чл. 3 има постъпило предложение от Парламентарната група на Синята коалиция.
В Глава първа „Общи положения” се създава нов чл. 3 със следното съдържание:
„Чл. 3. (1) Народни представители, за които има данни от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, че са били сътрудници, не могат да бъдат членове на:
1. ръководството на Народното събрание;
2. ръководствата на комисиите към Народното събрание;
3. международните делегации на Народното събрание;
4. Комисията по национална сигурност, Комисията по външна политика, Комисията за контрол на ДАНС, Комисията по европейските въпроси и контрол върху европейските фондове като членове.”
Временната комисия не подкрепя този текст.
Временната комисия предлага и подкрепя текста на сега действащия правилник, а именно:
„Чл. 3. (1) Първото заседание на Народното събрание се открива от най-възрастния от присъстващите народни представители...” (От Синята коалиция искат думата.)
Момент, нека да прочета чл. 3 и ще имате думата.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Вие ли давате думата?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не, не я давам аз, но съм длъжна да изчета и другото предложение на чл. 3.
„... Той ръководи заседанието до избирането на председател на Народното събрание.
(2) Народните представители полагат предвидената в чл. 76, ал. 2 от Конституцията клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвен лист.”
Временната комисия подкрепя да остане само този текст на чл. 3.
Вече имате думата за изказвания.
Госпожо председател, който желае от колегите да се изкаже.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Иванов.
Иван Иванов (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Синята коалиция предлага създаването на този нов чл. 3 със съдържание, което изисква народните представители, които са били сътрудници на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия да не могат да заемат определени позиции в органите на Народното събрание. Тези позиции, макар че са изброени като четири на брой, всъщност са във формат от две части. Първите три разглеждат органи, които представляват Народното събрание публично, включително в международни институции и при международни контакти. Преди всичко това е ръководството на Народното събрание; на второ място, това е ръководството на парламентарните комисии и на трето място, това са международните делегации на Народното събрание.
Що се касае до втората група органи, това са комисии, които имат специален режим, специални процедурни правила за провеждане на заседания, изслушвания и гласувания. Това са комисии, които провеждат заседанията си при закрити врата, и комисии, които разглеждат въпроси от националната сигурност.
Защо Парламентарната група на Синята коалиция поиска такава разпоредба? Защото деветнадесет години след падането на Берлинската стена редица международни европейски организации не само осъдиха тоталитарните комунистически и националсоциалистически режими в Европа, но се произнесоха категорично, че Държавна сигурност и сродните й служби действително са били едни от най-жестоките инструменти на тези тоталитарни режими. Аз мога да изброя, че такива са резолюциите на Европейския парламент, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на Европейската народна партия. От тези съображения ние считаме, че Народното събрание, което се явява не само законодателен орган, но своеобразно лице на българския народ избирано чрез пряко гласоподаване, не би трябвало да допусне в своите ръководни органи и специални комисии именно такива лица, свързани и били сътрудници на Държавна сигурност и разузнавателното управление на Българската народна армия.
Без да съм член на временната комисия, оглавявана от госпожа Фидосова, свързана с новия правилник, научих, че аргументите, с които това наше предложение е било отклонено, са основно два.
Първият аргумент е дали това не представлява своеобразен лустрационен текст, който може да бъде оспорен пред Конституционния съд.
Уважаеми народни представители, искам пред вас да припомня, че със закон в Съвета за електронни медии не се допускат хора, които са били сътрудници на Държавна сигурност и на разузнавателното поделение на Българската народна армия. По този повод даже имаше проблем на оттегляне на лице, което беше член на СЕМ от квотата на президента на Република България. Както виждате този закон не беше обявен за противоконституционен. Той е действащ и в момента. С други думи този аргумент не го приемам за правно издържан.
Що се касае до втория аргумент, е било изтъкнато, че има джентълменско споразумение парламентарните групи да не представят като кандидати такива лица в ръководните органи и в комисиите, които вече ви казах, имат специални процедурни правила на заседания.
Даден е за пример действително изборът на Председателството на Народното събрание, където – да, това беше спазено и по този повод не се наложи гласуване на отделни членове от заместник-председателите на Народното събрание.
Аз питам: ако следващата седмица, когато се конституират комисиите на Народното събрание, включително и изброените от мен, ще бъде ли спазено това джентълменско споразумение? Аз с голяма убеденост искам да ви кажа, че ще има парламентарни групи, които ще го нарушат, и тогава е въпрос на чест парламентарната група, която е заявила, че няма да допусне да бъде нарушено това споразумение, да не приеме такива кандидатури.
За да се избегне изобщо този казус моето предложение към вас е да подкрепите предложението на Синята коалиция, защото това ще бъде много ясен знак както към българските граждани, така и към нашите партньори от Европейския съюз, че България се разделя със своето тоталитарно минало, включително и метастазите, които продължаваха да съществуват вече двадесета година. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
Господин Янев, заповядайте за изказване.
Яне Янев (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Ред, законност и справедливост категорично подкрепя предложението на Синята коалиция. Ние считаме, че и в други законопроекти трябва да има лустрационни текстове. Имаме намерение да внесем такива законопроекти, защото това е трайна практика в страните – членки на Европейския съюз. Мога да ви дам за пример Република Полша - тогава, когато изборите бяха спечелени от „Право и справедливост” на братята Качински. Почти в цялото законодателство бяха наложени лустрационни текстове.
Същото се получи и тогава, когато дойде на власт ОДЕС на Мирек Тополанек в Чехия. Щом като в страните от Вишеградската четворка това нещо се е случило, има много солиден ефект, възпитаващ ефект за обществото, би било редно да се случи на първо време и по отношение на постоянните работни комисии в българския парламент.
Нашето предложение към колегите от Политическа партия ГЕРБ е да подкрепят това предложение на Синята коалиция, защото това ще бъде много ясен знак за обществото, че оттук нататък няма да се допусне хората, които са определяли дневния ред преди Десети ноември и които са шантажирали обществото, да продължават да влияят и днес. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви и аз.
Господин Тошев има думата за изказване.
Лъчезар Тошев (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, защитавам предложението на Синята коалиция не просто защото принадлежа към тази парламентарна група, но защото смятам, че този въпрос е важен и крайно време е 20 години след началото на прехода в България той да бъде решен по категоричен начин.
През 2000 г. Народното събрание прие закон, с който се обяви комунистическият режим в България за престъпен, той е публикуван в бр. 37 на “Държавен вестник” от 5 май 2000 г. След като комунистическият режим в България е обявен за престъпен, а неговото основно оръдие са тези репресивни структури, които са изброени – Държавна сигурност, на първо място, и другите, тогава е редно тези, които са избрани в Народното събрание, но са били по някакъв начин сътрудници на тези служби или служители, да останат на по-заден план, да не бъдат начело, да не бъдат ръководители на съответните комисии или да участват в международни делегации. Това се отнася и за представители на комунистическата номенклатура по принцип.
Може би трябва да припомня днес, че в началото на 90-те години Маргарет Тачър ни казваше на срещи, което може да потвърди и бившият президент Желев, и Филип Димитров, и Иван Станчов, и аз съм се срещал с госпожа Тачър, че за нас ще съдят по това кой ни представлява, кого изпращаме да ни представлява. Затова е важно в момента да дадем сигнал, че такива, които са участвали в репресивния апарат, няма да бъдат лицето на Четиридесет и първото Народно събрание. Между другото, в т. 4 бих искал да подчертая, че имената на комисиите трябва да бъдат приведени в съответствие с гласуването по-нататък на самите комисии в следващите текстове, но също така това се отнася с голяма сила за международните делегации на Народното събрание, защото тези делегации ни представляват в съответните парламентарни асамблеи, в които ние участваме.
Ето защо смятам, че след като редица международни институции, като Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, като Европейският парламент и съвсем наскоро, на 3 юли - Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, с Декларацията на своята Парламентарна асамблея заявиха категорична позиция относно извършените престъпления от комунистическите режими, също и от националсоциалистическите режими, ние не можем в момента да даваме погрешен сигнал, защото днес пред България стои въпросът за възстановяването на нашето лице в международната общност и на първо място в европейските институции.
Ето защо ви моля да подкрепите това предложение. Смятам, че то ще бъде много добър сигнал, който България ще излъчи още на първото работно заседание на новото Народно събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цветанов има думата.
Цветан Цветанов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на ГЕРБ и Политическа партия ГЕРБ като член на Европейската народна партия подкрепяме така направеното предложение от Синята коалиция. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Четин Казак има думата.
Четин Казак (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, без да имам каквито и да е притеснения лично от този текст, но в качеството си на юрист...
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Само ти нямаш.
Четин Казак: Надявам се, че не съм единствен в тази зала.
В качеството си на юрист искам само да опонирам на тезата, че едва ли не този текст не би бил обявен за противоконституционен.
Уважаеми господин Иванов, уважаеми колеги, искам да ви прочета текста на § 1 от Закона за администрацията, който е бил гласуван през 1998 г.:
„За срок пет години от влизането в сила на този закон задължителни изисквания към лица за заемане на ръководни длъжности в администрацията са:
1. да не са заемали ръководни длъжности или други приравнени към тях в политическия и административен апарат на Българската комунистическа партия;
2. да не са били сътрудници на бившата Държавна сигурност, от която и да е категория, посочена в Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност.”
Този § 1 от Закона за администрацията, уважаеми колеги, е бил обявен за противоконституционен от Конституционния съд на Република България като несъответстващ на международни договори, по които България е страна. Решението е обявено в бр. 8 на “Държавен вестник” от 1999 г.
Уважаеми господин Иванов, това, че в някой закон съществува подобен текст, не означава, че този закон не е противоконституционен. Чисто и просто никой не е оспорил неговата конституционносъобразност пред Конституционния съд.
Така че, знаейки че подобен текст вече е обявен за противоконституционен, гласувайки подобен текст, вие ще го направите с ясното съзнание, че нарушавате Конституцията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи?
Господин Методиев, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, имаше добра практика да се представяме. Аз се казвам Веселин Методиев и съм от 24. Многомандатен избирателен район.
Темата, която обсъждаме, е много стара за тази зала. Лично аз приветствам председателя на Парламентарната група на ГЕРБ господин Цветанов за неговото изявление преди минути.
Господин Казак в стилистиката на днешната опозиция в България се опита отново да манипулира. От сутринта правите това, правите го изключително бездарно, нищо не може да постигнете по този начин. Излязох да го кажа само и единствено за колегите, които сега формират мнозинството на българския парламент.
Има няколко решения на Конституционния съд, не едно. Тези решения са били в различни посоки, при различни състави на Конституционния съд, при различни президенти на страната, при различна конюнктура. Това всичкото е влияело върху тези решения, върху онова, което наричаме безпристрастност в кавички.
Въпрос на политическа воля е днес Четиридесет и първото Народно събрание да заяви политическа воля по определена тема и тази воля стига до съюзниците и партньорите в Брюксел. Това е голата истина. Останалото е за домашна употреба. Затова не обръщайте внимание на всички тези дребни закачки на опозицията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи?
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, искам да внеса корекция в така направеното предложение от колегите от Синята коалиция. Става въпрос за ал. 1, т. 4 на току-що обсъждания текст.
Колеги, съгласно приетия Проект за правилник на Временната комисия ние променихме наименованията на част от комисиите. Има комисии, които предлагаме да бъдат закрити, а други да бъдат обединени. Затова в т. 4, с оглед коректност на изписването и това, което очаквам да приемем след това в чл. 17, предлагам да бъдат записани: Комисия по външна политика, Комисия по вътрешна сигурност, обществен ред и отбрана, Комисия за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”, Комисия по европейските въпроси, Комисия за контрол на публичните финанси и европейските фондове.
Тъй като тези комисии се разделиха, предполагам, че имате предвид тези двете, тоест стават пет комисии. Ако не възразяват колегите от Синята коалиция?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Михайлова има думата.
Екатерина Михайлова (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Коректно бяха прочетени комисиите от госпожа Фидосова и ние от Синята коалиция приемаме – не, а това е логиката на нашето предложение. Но нека да оставим гласуването на т. 4 на ал. 1 в чл. 3 – нов, в Общите положения, едва след като гласуваме въобще кои ще са постоянните комисии в парламента. Тоест, да не предрешаваме сега името, точната формулировка на комисиите.
Затова моето процедурно предложение е сега да гласуваме текста, като оставим т. 4 да се гласува след приемането на текст 17, ако не се лъжа, но текстът, който описва кои точно са постоянните комисии в Народното събрание и едва тогава да добавим т. 4 като гласуване, за да има яснота и да не се получи предрешаване в един много ранен етап, в който гледаме правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
Заповядайте, господин Янев.
Яне Янев (РЗС): Уважаема госпожо председател, чисто процедурно – аз съм съгласен с предложението на госпожа Михайлова, че това трябва да се гласува, след като се приемат точните наименования на комисиите, но ние предлагаме да се добави и „Комисия за борба с корупцията”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Иван Иванов, подкрепено от господин Янев, господин Тошев, господин Цветанов, господин Методиев, с корекцията – процедурното предложение на госпожа Михайлова, гласуването да бъде по отношение на чл. 3, ал. 1, т. 1-3 включително, като след приемането на многото наименования на редица комисии, както са предложени в проекта за правилник, ще се върнем отново за допълване с т. 4 – редакцията на чл. 3.
Моля, гласувайте предложението за чл. 3, направено от Парламентарната група на Синята коалиция.
Гласували 190 народни представители: за 146, против 32, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП (Ръкопляскания от Синята коалиция.)
Предложението е прието.
Господин Стоилов, заповядайте за отрицателен вот.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, господа народни представители! Предложението, което мнозинството подкрепи, можеше да има някаква логика, ако то беше достатъчно взискателно и последователно в критерия, който прилага. Много добре знаете, че служителите и сътрудниците на Държавна сигурност са работили в изпълнение на тогавашната държавна политика, формирана от Комунистическата партия. Всъщност вие тогава трябваше да предложите в текста на правилника тези, които са били членове на Комунистическата партия, тези, които са били партийни секретари в Комунистическата партия, също да не могат да заемат ръководни длъжности. (Оживление в Синята коалиция.)
Освен това, странен е този подход, защото вие по този начин създавате потенциални рискове за сегашните служители в тези структури на държавата. Защото, ако един ден това управление бъде оценено като несполучливо, винаги могат отново да бъдат извадени и те да бъдат посочени като отговорните – не политиците, а тези, които са изпълнявали решенията на политиците.
Ето затова подходът ви, според мен, е конюнктурен и съжалявам, че на двадесетата година от прехода вие сте първото мнозинство, което въвежда подобно решение, вместо наистина да се заемете своевременно с противодействието на престъпността, корупцията и решаването на социално-икономическите проблеми. Благодаря.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Оттук започва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
След приемане на предложението от страна на Парламентарната група на Синята коалиция, Глава първа – „Общи положения” ще бъде допълнена с чл. 3, с ал. 1, който към настоящия момент е с гласувани три точки.
Тъй като остават по-малко от три минути до регламентираната почивка от 11,00 ч., затова обявявам същата.
Заседанието ще продължи в 11,30 ч. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми госпожи и господа народни представители, моля да заемете местата си. Регламентираното време за почивка изтече. Предстои да продължим своята работа.
Госпожо Фидосова, продължете с проекта за правилник.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Предлагам на госпожа председателката на пленарното заседание да подложи на гласуване основния текст на чл. 3, който прочетох преди почивката. Той се подкрепя от Временната комисия. Предлагам, тъй като гласувахме предложението на Синята коалиция за допълнителен текст в чл. 3, този, който гласувахме вече като чл. 3, да остане, а настоящият текст:
„Първото заседание на Народното събрание се открива от най-възрастния от присъстващите народни представители. Той ръководи заседанието до избирането на председател на Народното събрание” става ал. 1.
„Ал. 2. Народните представители полагат предвидената в чл. 76, ал. 2 от Конституцията клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвен лист” да остане като чл. 3а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други предложения или становища? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на председателя на Временната комисия.
Гласували 171 народни представители: за 167, против 3, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Продължаваме с предложенията по чл. 4.
Във Временната комисия по чл. 4 са постъпили четири предложения от ПГ на ПП на ГЕРБ. И четирите предложения са подкрепени от Временната комисия с пълно единодушие, затова ще си позволя подробно изчитане на окончателния текст с всички алинеи, които Временната комисия подкрепя и предлага на вашето внимание за гласуване:
„Чл. 4. (1) Под председателството на най-възрастния народен представител се провеждат само разисквания по избора на председател на Народното събрание, както и самият избор.
(2) Кандидатури за председател на Народното събрание могат да бъдат издигани от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 5 юли 2009 г., и от народни представители.
(3) Избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
(4) Народното събрание избира шест заместник-председатели – по един от всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 5 юли 2009 г.
(5) Всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 5 юли 2009 г., издига свой кандидат за заместник-председател на Народното събрание. Кандидатури могат да бъдат издигани и от народни представители.
(6) Заместник-председателите, избрани от квотата на ПП ГЕРБ, Коалиция за България, Движение за права и свободи, ПП„Атака”, Синята коалиция, „Ред, законност и справедливост” участват в ръководенето на парламентарните заседания на Народното събрание.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли предложения по така предложените текстове на чл. 4?
Поради липса на други предложения, моля да гласуваме текста, предложен от комисията.
Гласували 192 народни представители: за 192, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Преминаваме към чл. 5. Там ситуацията е аналогична. Има постъпили три предложения от Парламентарната група на ГЕРБ, които са приети с пълно единодушие във Временната комисия.
Ще си позволя да прочета окончателния текст, който Временната комисия предлага като редакция на чл. 5:
„Чл. 5. (1) Председателят и заместник-председателите на Народното събрание могат да бъдат предсрочно освободени:
1. по тяхно искане;
2. по писмено искане най-малко на 1/3 от всички народни представители, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията или системно превишаване на правата, или системно неизпълнение на задълженията в рамките на тяхната компетентност;
3. по писмено искане на парламентарната група, която ги е издигнала.
(2) Заместник-председателите на Народното събрание се освобождават предсрочно при напускане на парламентарната група, която ги е предложила, или при изключване от състава й.”
Уважаеми колеги, това е един от текстовете, по който имаше интересна дискусия в нашата комисия и е текст в посока предотвратяване и борба срещу политическото номадство.
„(3) В случаите по т. 1 на ал. 1 и ал. 2 освобождаването се обявява, без да се обсъжда и гласува.
(4) В случаите по т. 2 и по т. 3 на ал. 1 искането се поставя на гласуване на първото заседание след деня на постъпването му, като се дава право на засегнатото лице да бъде изслушано. Искането е прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите народни представители.
(5) При предсрочно освобождаване по предходните алинеи нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението. До произвеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 5 юли 2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли предложения по редакцията на предложения от Временната комисия чл. 5? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 191 народни представители: за 189, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предлагаме следната редакция за чл. 6, която се предлага от комисията – думите „14 секретари” се заменят с „6 секретари”.
Окончателният текст като редакция на чл. 6 става:
„Чл. 6. Народното събрание избира от състава на народните представители 6 секретари.”
Този текст вече гласувахме на първото заседание на 14 юли т.г. като част от правилата, които приехме тогава, но сега е необходимо да бъде гласуван като част от правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други предложения? Не виждам.
Моля да гласуваме предложението на комисията.
Гласували 192 народни представители: за 191, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 7 Временната комисия подкрепя настоящия текст, а именно:
„Чл. 7. На следващите заседания Народното събрание избира постоянни комисии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища, предложения? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 187 народни представители: за 187, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Временната комисия подкрепя заглавието на Глава трета, а именно:
„Глава трета – Ръководство на Народното събрание”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други предложения относно названието на Глава трета, както е предложено в проекта? Не виждам.
Моля гласувайте наименованието на Глава трета - „Ръководство на Народното събрание”.
Гласували 187 народни представители: за 187, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Ще си позволя да изчета най-напред всички постъпили предложения по чл. 8, които не са малко. Имаше оживена дискусия в нашата комисия по тях. След това ще имате възможност за изказвания по тези текстове.
Предложение на Парламентарната група на Синята коалиция.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Оттегляме го.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми колеги, това предложение е оттеглено.
Следващото предложение е на народния представител Четин Казак:
„В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения – т. 4 се отменя.”
Това предложение не е подкрепено от Временната комисия.
Предложение на господин Четин Казак:
„В т. 5 в края се добавя изразът „след съгласуване с Административния съвет”.
Това предложение също не е подкрепено.
Предложение на Парламентарната група на „Атака”:
„В чл. 8, ал. 1, т. 11 и т. 13, и ал. 2 текстът накрая се допълва с текста „след съгласуване с Председателския съвет”.
Това предложение също не е подкрепено от Временната комисия.
Предложение на господин Четин Казак – в т. 11 в края се добавя изразът „по предложение на Административния съвет”.
Временната комисия не подкрепя това предложение.
Предложение на господин Четин Казак:
„В т. 13 в края се добавя изразът „по предложение на Административния съвет”.
Временната комисия не подкрепя това предложение.
Предложение на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ:
„В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 18:
„18. с писмена заповед определя заместник-председателите, които участват в ръководството на заседанията на Народното събрание за съответната седмица. Места на президиума заемат определените със заповедта заместник-председатели.”
2. Досегашната т. 16 става т. 17.”
Временната комисия подкрепя това предложение.
Следващото предложение на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ:
„В чл. 8 се правят следните изменения:
В ал. 5 датата „25 юни 2005 г.” се заменя с датата „5 юли 2009 г.”
Временната комисия подкрепя това предложение.
Временната комисия подкрепя текста на чл. 8 със следните изменения:
„Чл. 8. (1) Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията:
1. съобщава и разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, между неговите комисии според техния предмет;
2. удостоверява съдържанието на приетите от Народното събрание актове;
3. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители;
4. определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база след съгласуване с Председателския съвет;
5. организира съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Народното събрание;
6. удостоверява с подписа си стенографските дневници от заседанията на Народното събрание;
7. упражнява контрол върху издаването на “Държавен вестник”, както и другите правомощия по Закона за “Държавен вестник”;
8. определя местата в пленарната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента;
9. след гласуване може да изисква от секретарите на Народното събрание информация за гласуването с чужди карти;
10. осигурява и следи за спазването на този правилник;
11. утвърждава Единен класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на службите към него;
12. назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към Кабинета на председателя и на заместник-председателите, както и служителите към парламентарните групи по тяхно предложение;
13. утвърждава Правилник за работата на администрацията на Народното събрание;
14. контролира вътрешната и външна охрана на Народното събрание, която е поставена под негово разпореждане;
15. назначава и освобождава квесторите в Народното събрание;
16. с писмена заповед определя заместник-председателите, които участват в ръководството на заседанията на Народното събрание за съответната седмица. Места на президиума заемат определените със заповедта заместник-председатели;
17. изпълнява и други функции, които са му възложени от Конституцията, законите и този правилник.
(2) Председателят на Народното събрание може да създаде Консултативен съвет по законодателството. Организацията и дейността на Съвета се уреждат с правила, утвърдени от председателя на Народното събрание.
(3) Заместник-председателите на Народното събрание подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности.
(4) Когато председателят на Народното събрание реши да възложи на заместник-председателите постоянно извършване на дейности по ал. 1, той издава писмена заповед, с която разпределя тези дейности помежду им.
(5) При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 5 юли 2009 г.
(6) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. Той не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания?
Госпожо Манолова, заповядайте.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, изказването ми е по предложението на Политическа партия ГЕРБ за създаване на нова т. 16 в ал. 1 на чл. 8. Става дума за участието на заместник-председателите в ръководството на заседанията на Народното събрание.
Искам да ви припомня, че участието в ръководството на Народното събрание на заместник-председателите е една от основните им функции, както и обстоятелството, че заместник-председателите – видно и от текстовете в правилника, които току-що приехме, са равни в своите правомощия независимо от коя политическа партия, от коя парламентарна група са излъчени. Предоставянето на тази преценка на председателя на Народното събрание, а именно кои от заместник-председателите да участват в ръководството на Народното събрание, може да неглижира абсолютно участието на един или друг от заместник-председателите. Не е редно такъв въпрос да бъде предоставян на субективната преценка на един народен представител, пък бил той и председателят на Народното събрание.
Затова ви предлагам към този текст – най-малкото, ако ще се придържаме към този принцип, да добавим разписването на един принцип, а именно: след първото изречение „за съответната седмица.”, да добавим: „Участието се определя в съответствие с числеността на парламентарната група на ротационен принцип”.
По този начин ще се създаде наистина един обективизъм в тази преценка, ще изключи евентуално злоупотребата с това право от страна на председателя на Народното събрание и ще има ясен критерий, по който ще се определят участниците в ръководството на пленарните заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова.
Госпожо Фидосова, заповядайте за реплика.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, позволявам си да направя реплика на изказването на госпожа Манолова. По сега действащия правилник, който продължава да действа и към днешна дата, имахме постоянни заместник-председатели и такива, които нямат статут на постоянни, които на ротационен принцип председателстваха предишното Народно събрание.
Представителите на всички парламентарни групи във Временната комисия и преди да се сформира Временната комисия на групата, която сформирахме преди първото заседание на 14 юли 2009 г. - Контактната група, в която също участваха представители на всички парламентарни групи, постигнахме абсолютен консенсус и единодушие по този въпрос – да дадем статут на постоянни заместник-председатели на всички представители, които са избрани от различните парламентарни групи. Тъй като няма как по обясними причини да бъдат отпред тези 7 човека заедно с председателя на всяко заседание, се обединихме за това предложение, с тази формулировка, да приемем този текст от правилника. Аз не виждам някакъв проблем по тази формулировка. Разбира се, че ще се спазват принципи и при определяне на тези, които ще председателстват и ще седят на президиума, както беше направено и днес. На Председателския съвет председателят на Народното събрание обяви кои ще седят тук, на председателското място, и обяви какви са критериите за днешното заседание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за втора реплика? Не виждам.
Право на отговор – дуплика от госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Госпожо Фидосова, не е съвсем коректно Вашето изказване, защото аз, макар да не съм член на Комисията по изработване на новия правилник, се запознах с протокола от заседанието. Имало е сериозни възражения по време на заседанието на комисията по този текст, като изказаните опасения от народните представители са били по отношение участието на заместник-председател от опозицията в ръководството на пленарните заседания. Имало е включително и предложение. Разбира се, има всякакви технически възможности за участие на всичките шестима заместник-председатели в ръководството на пленарните заседания на Народното събрание.
Що се касае до ротацията, която съществуваше в предишното Народно събрание, все пак тя създаваше правила въз основа на ясно изразен и приет от парламента принцип.
Тук не искам да предрешавам предварително поведението на председателя на Народното събрание. Възможно е то да бъде изключително добросъвестно. Все пак, когато се залагат правила, които касаят ръководството на пленарните заседания на Народното събрание, по-добре е да има ясен принцип, така че всеки път да не се налага да се прави обяснение за това от какви съображения е изхождала председателката, като е включила един или друг от заместник-председателите в ръководството на съответното пленарно заседание, така че аз поддържам моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Господин Стоичков, имате думата за изказване.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Спирам вашето внимание на предложението на Атака на стр. 8 от раздадения ни последен проект на правилника.
Парламентарната група на Атака предлага председателят на Народното събрание да утвърждава Единния класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на службите към него, да утвърждава Правилника за работата на администрацията и да създава Консултативен съвет по законодателството в ал. 2 след съгласуване с Председателския съвет. Това съответства и на програмата, която управляващите направиха за повече прозрачност и за по-малко разходи.
Не може Председателският съвет да не знае, да не е уведомен за администрацията и нейните разходи, които тя формира.
Повтарям, става въпрос за съгласуване, както е същият текст в т. 4 на чл. 8, ал. 1. С оглед на правна симетрия трябва да приложим едно съгласуване като процедура, както е по сега действащия правилник. След като председателят съгласува с Председателския съвет в т. 4 на чл. 8, ал. 1 правилата за вътрешния ред, считаме, че администрацията е част от тези правила, ерго в т. 11 и т. 13 тези процедури, които извършва председателят, следва да се съгласуват с Председателския съвет, още повече по отношение на Консултативния съвет по законодателството в ал. 2, който е важен съвещателен орган и за който Председателският съвет също трябва да бъде уведомен и да е съгласувано с него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
За изказване има думата господин Чукарски.
Димитър Чукарски (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моето предложение за изменение в текста на чл. 8, ал. 1, т. 12, където се казва „назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към кабинета на председателя”, е за нова редакция: тук да се сложи запетая и да се каже „както и на заместник-председателите и парламентарните групи по техни предложения”. Логиката е, че както парламентарните групи предлагат своите служители и председателят ги назначава, същото право да имат и заместник-председателите на Народното събрание. (Реплики от КБ.) Говорим за служителите към кабинета. Председателят назначава за кабинета на председателя, а всички останали са по тяхно предложение - на заместник-председателите на Народното събрание и на парламентарните групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има думата господин Лютви Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, на днешното заседание на мястото на господин Христо Бисеров можеше да седи господин Атанас Семов. И това нямаше да противоречи на правилника, защото съгласно текста на чл. 8, ал. 1, т. 16 председателят на Народното събрание може да определя със своя заповед заместници, които ще участват в ръководенето на заседанието и респективно да каже кои ще бъдат на тази трибуна. Ако приемем този текст, това решение на председателя ще бъде легално, няма да противоречи на правилника, но няма да има нищо общо с парламентаризма. Защото тук трябва да се представя задължително както управляващото мнозинство, така и опозицията. До днес винаги е било така. Изглежда отново традициите не са това, което бяха.
Бих ви посъветвал: да се откажете от някои лоши традиции, за съществуването на които вероятно има политическа отговорност, но да не заменяме добрите парламентарни практики с лоши.
Ние подкрепихме кандидатурата на госпожа Цецка Цачева, защото тя наистина е диалогичен човек. Убедени сме, че тя няма да злоупотреби с това право. Но въпреки това не е редно подобен проблем да остане в режим на преценка по целесъобразност от страна на председателя.
Затова по време на заседанието, уважаема госпожо председател, аз направих предложение т. 16 да се продължи с още едно подчинено изречение: „като единият от тях е представител на опозицията”. Ясен текст! Ако вие наистина смятате, че няма да се стигне до злоупотреба, какво пречи да го запишете?! Едно абсолютно коректно и добронамерено предложение. Ваша воля дали ще го приемете или не.
С Ваше позволение обаче ще направя една редакционна бележка по ал. 4. Госпожо Фидосова, даже след корекцията текстът отново е неясен. Чета го: „Когато председателят на Народното събрание реши да възложи на заместник-председателите постоянно извършването на дейности по ал. 1 …”. Тук думата „постоянно” използвате не като допълнение, каквото трябва да бъде, а като обстоятелство, с което пояснявате как председателят постоянно ще прави това. Явно идеята ви е, че когато председателят възлага постоянното извършване на дейностите по ал. 1, тук определителният член „то” променя функцията на думичката от обстоятелство, от каквото изречението не се нуждае, в допълнение – какво, що възлага – постоянното извършване, ако приемете.
Смятам, че всяко пленарно заседание трябва да се ръководи от състав на председател и заместник-председатели, който да включва представител на парламентарната опозиция. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Желаещи за реплика?
Госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, позволявам си да използвам правото на реплика по повод изказването на господин Местан. Възразявам по отношение на направената формулировка в текста на чл. 8 – да се добави това изречение, което той предложи, като се обвърже с термина „опозиция”. Не смятам, че в правилника – това становище изразих многократно на заседание на комисията – трябва да използваме терминологиите „опозиция” и „мнозинство”, тъй като това са две величини, две терминологии, които не могат да са ясно определени във всеки един момент. Това беше поставено като дискусия във всички заседания на нашата комисия. Непрекъснато имаше спорове основно между мен и господин Местан в тази посока. Съгласие и консенсус в тази посока няма да постигнем, но ви моля да не залагаме в правилника термини, които след това ще ни създадат проблем на практика при определянето на това кой да бъде заместник-председател на конкретното заседание, или пък предложението, което ще направи вероятно той по-късно по повод на формирането на комисиите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
За втора реплика има думата господин Чукарски.
Димитър Чукарски (РЗС): Моята реплика припокрива до голяма степен онова, което госпожа Фидосова каза, защото терминологията за опозиция и управляващи не е изчистена. За да нямаме тези проблеми, аз предлагам в т. 16 на чл. 8, ал. 1 да вкараме принципа, при който председателят издава заповедта, с която определя за седмицата четиримата зам.-председатели, които ще бъдат в президиума. Принципът да бъде „равновесен ротационен принцип”. Това да залегне в т. 16 и тогава да няма проблем кой, кога и как ще участва във воденето на заседанията на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не мисля, че в момента не сме в равновесие тук, на това място.
Има ли трета реплика? Няма.
За дуплика има думата господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо Фидосова, няколкото заседания, на които имах удоволствието да присъствам под Ваше ръководство, вече ме изпълниха с достатъчно уважение и затова с известно волево усилие ще изразя и емоционално хладно несъгласието си с тезата Ви, че е възможно да има Европейски парламент, в който основните политически категории „управляващо мнозинство и опозиция” да не са валидни. Надявам се, че и времето ще покаже доколко коректна е тази дуплика към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Четин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Аз съм направил поредица от предложения, които имат за свое основание едно по-общо предложение, което е малко по-назад в проекта за изменение на правилника. То цели най-после в българското Народно събрание да бъде въведена една широко разпространена европейска практика в парламентите на редица европейски държави, в по-голямата част от тях, включително и на европейския парламент. Партиите, които имат свои представители в Европейския парламент, могат да се допитат до тях. Във всеки един такъв парламент съществува един колективен орган, съставен от народни представители или депутати, който се занимава с цялата тази палитра от въпроси и решения, свързани с функционирането на Народното събрание като институция, с ръководството и управлението на администрацията, с уреждането на всички правила за вътрешния ред, за обслужването на народните представители от страна на администрацията и т.н. За съжаление в нашето Народно събрание тази практика досега не намери своето място поради една проста причина – в началото всяко едно новоизбрано Народно събрание спечелилата избори управляваща сила излъчва председателя, който веднага ревниво, подкрепен от своята парламентарна група, се стреми да концентрира цялата власт еднолично за решаването включително на този кръг въпроси. И какво се получава? Много бързо се оказва, че този председател не е в състояние по една или друга причина – поради обществен и медиен натиск и най-вече поради това, че той е подложен на натиск от страна на своята собствена парламентарна група – той започва да взима невинаги верните решения и се получава една непрозрачност и хронично нерешаване на дългогодишно нерешени проблеми, свързани с функционирането на тази институция.
Колегите от Парламентарната група на ГЕРБ, убеден съм, съвсем скоро ще се убедят за наличието на тези хронично нерешени проблеми във функционирането на Народното събрание, в неговата обезпеченост откъм сграден фонд, материални средства и т.н. Всичко това можеше да бъде избягнато, ако включително и в предишното Народно събрание колегите от Коалиция за България се бяха съгласили с това мое идентично предложение да се създаде един такъв колегиален орган, наречен административен съвет, в който да се включат народни представители от всички парламентарни групи и който да взима всички тези решения – и за организацията на администрацията, правилата, по които тя функционира, правата на народните представители, от които те се ползват, статута им и т.н., и т.н. Виждам, че дори колегите от Атака, които са почерпили опит от предишното Народно събрание, са предложили подобен вариант, само че те предлагат тази роля да изпълнява Председателският съвет, тоест ние принципно сме на една позиция. Аз лично, познавайки опита на другите парламенти, не споделям това, че Председателският съвет, който има съвсем други функции, а именно да решава проблеми от политически характер, от изработването на законодателните приоритети и тяхното съгласуване, трябва да се занимава с тези въпроси.
Затова ви призовавам, уважаеми колеги от политическа партия ГЕРБ, не допускайте тези грешки, които бяха допускани от предишни мнозинства, и подкрепете идеята най-после да се създаде такъв орган, който ще бъде на първо място от полза на вашия председател на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
За изказване има думата господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо председател, уважаема госпожо Фидосова, уважаеми колеги! По т. 16, абстрахирайки се от обстоятелството, че съм един от шестте заместник-председатели, избрани за момента (в това може да настъпи промяна, разбира се, във всеки един от случаите), бих искал преди всичко да Ви помоля, госпожо председател и останалите народни представители, отново да видим текста на първото изречение на т. 16, а именно, че с писмена заповед се определят заместник-председателите, които участват в ръководството на заседанията на Народното събрание за съответната седмица. Участието в ръководството на заседанието не се определя от това в коя част на залата заема място съответният заместник-председател. Доколкото те са равнопоставени, във всеки един момент председателят може да се обърне към един от шестте, не само към един от четиримата, да извърши определено действие, което председателят му възлага. Това е смисълът на правилника.
Всъщност проблемът, с който ние се занимаваме, е как да бъдат разпределени местата на президиума. Коректно е според мен да се запише, че с писмена заповед определя кои заместник-председатели заемат места на президиума. Разбира се, има значение от чисто визуална гледна точка как изглежда президиумът във всеки един момент. И тук има основание аргументът на господин Местан, че във всеки един момент онези, които са на президиума, отразяват пълния спектър на мнения в Народното събрание. И както в миналия парламент беше регламентирано, имаше ротационен принцип за представителство на един заместник-председател от парламентарна група от опозицията, който за съответната сесия да заема място на президиума. Затова считам, че има основание предложението на господин Местан за такова допълнение в края на текста на т. 16.
Но моето предложение, госпожо председател, е, първо, да бъде редактирано първото изречение, като отпадне изразът „които участват в ръководството на заседанията на Народното събрание за съответната седмица”. Текстът да третира въпроса кои заемат места на трибуната за съответната седмица и в края да бъде добавен изразът „като един от тях е представител на парламентарна група от опозицията”.
Процедурното ми предложение, госпожо председател, е както постъпихме и в предходния случай на т. 4 от новия чл. 3, ал. 1, който приехме по предложение на Синята коалиция, т. 16 да не бъде гласувана в момента. Тъй като очевидно работата по правилника ще продължи и утре, ще има възможност и за допълнително изясняване на едни или други текстове, така че гласуването на т. 16 да бъде отложено, да бъде отново обсъден във Временната комисия този текст и записът по него, така че да се получи един съгласуван текст.
По втория въпрос, който господин Казак засегна, ще кажа само една дума. Истина е, че кръгът от проблеми, свързани с администрацията на Народното събрание, е доста сложен, изисква и административни умения и знания, но и политически преценки и съгласие. В началото на Четиридесетото Народно събрание имаше разгърнато текстово предложение, внесено от предходното мнозинство, от Тридесет и деветото Народно събрание, за създаване на административен съвет със съответните прерогативи. Струва ми се, че днес Народното събрание не е готово да обсъди по същество този въпрос. Така че бих се обърнал и към господин Казак, и към колегите от ДПС да не настояват това да се приеме сега, но преценката за създаването на такъв механизъм да продължи. Както виждаме, правилникът на Четиридесетото Народно събрание беше коригиран 10-12 пъти, нека си дадем малко време, за да преценим обхвата на тази проблематика и най-добрия начин тя да бъде решавана. Виждам, че госпожа Цачева още в първите дни на своята функция вече се е сблъскала наистина с редица проблеми, които са останали неразрешени през Четиридесетия парламент. Немалка част от тях са така, защото е било необходимо съгласие на всички групи, което не винаги е било постижимо в много кратките заседания на Председателския съвет.
Така че по този въпрос бих предложил парламентът да си даде възможност за допълнителна работа и преценка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Пирински.
Следващото изказване е на господин Ремзи Осман.
Ремзи Осман (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преждеговорившите казаха преди малко това, което бих искал да кажа и аз, но бих искал да допълня във връзка с предложението да се отложи гласуването по т. 16. В него има резон. Госпожо Фидосова, винаги ще има понятия опозиция и мнозинство, няма значение какво е статуквото в парламента, коя партия колко депутати има. Това няма никакво отношение.
Но по-важното е друго. Всички юристи в залата, ако погледнат малко по-сериозно на т. 16, ще видят какво става, когато няма такава заповед. Някой ще каже, че това е невъзможно. С моя скромен парламентарен опит в предишните години, когато за първи път въвеждахме интегралната бюлетина, предупредих, беше 1999 г., нямаше номер пред имената на партиите, нямаше и празен ред между имената на кандидатите. Какво става, когато има Иван Драганов, Иван Драганов, Иван Драганов – три пъти Иван Драганов, и избирателят не знаеше кой е неговият Иван. Тоест никой не е застрахован, не пожелавам, дано не се налага председателят на Народното събрание да се обърне към лекарите, но някой когато трябва да издаде сутринта заповедта, примерно тя трябва да отиде до болницата, няма заповед, тогава заместник-председателите ще бъдат в много трудно положение, те имат еднакъв статут. Моите уважения към най-голямата парламентарна група, но така е прието, д-р Иванов е тук. Алинея 5 допуска, че при отсъствие председателят на Народното събрание възлага, но когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия. В случая ГЕРБ.
В този случай заместник-председателят от ГЕРБ не може да издаде заповед. Той може да води, както допуска ал. 5, но той не може да издаде тази писмена заповед за своите колеги кой да заеме място в президиума. Това е изключено да стане. Всички вие сте равни. Правилникът допуска тази възможност, че е възможно председателят да не е възложил ръководенето на заседанието.
Във връзка с това - аз не бих искал да говоря повече по този член, но мисля, че е основателно т. 16 да се отложи като гласуване, за да има възможност още малко да се помисли върху този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за реплики по това изказване? Не виждам.
Заповядайте, господин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, аз съм против да се отлага т. 16 на чл. 8 и ще кажа защо. Цялата практика на българския парламент в последните 20 години сочи следното: спечелилата политическа партия изборите предлага, парламентът избира председател и заместник председатели. Въпросната партия дали прави сама мнозинство или прави коалиция – няма значение, излъчва заместник-председател, който фактически води заседанията и работата на парламента в отсъствието на председателя. Това е практиката на българския парламент – една стара практика на парламента отпреди 1944 г., и се отнася до спечелилата партия. Всякакви други думи в момента, всякакви други опити да се мине по някаква друга пътека не отговарят на българската парламентарна практика – демократична. Нормалното в случая е политическата партия ГЕРБ да има своя председател и свой заместник-председател.
Второ, останалите заместник-председатели до момента, поради наличието на по-голям брой групи от столовете на президиума, защото това беше драмата, влизаха на ротационен принцип. Ротацията в предишния парламент беше такава, че заместник-председател от опозицията водеше от време на време за четири години няколко парламентарни контрола. Така че сегашната опозиция с какви очи иска тук да се обяснява на мен ми е малко чудно да ги разбера, защото съм бил свидетел на това нещо?! Тук е стоял човек от опозицията, само за да има снимка, както каза преди малко господин председателят Пирински. Това е без съдържание, без смисъл е. Не говорим за това нещо.
Текстът си е много хубав. Явно, че ще си има ротация, явно е, че тези шест човека ще се сменят в седмицата и е явно, че председателят ще възлага кой заместник-председател ще води конкретно заседание, когато той реши да напусне трибуната – било поради това, че трябва да напусне сградата на Народното събрание, било поради това, че трябва да напусне страната. Така че изобщо няма какво да се отлага тоя текст. Той си е добър, ще си върши работата. Ако се намери друга добра практика – да се поправя.
Трето, наистина Административен съвет съществува като европейска практика и е бил част от българската практика. Имало е такъв Административен съвет и тук в средата на 90-те години – безуспешен. Успехът, от който може да се извлече приемственост – тук е написано в по-нататъшните текстове на правилника, е в следното: в Бюджетната комисия, подкомисията, която следи за публичните разходи, в предишния парламент фактически пое върху себе си много голяма част от тези въпроси, било за бюджета, било за щатното разписание – такива въпроси, които са свързани с управлението на персонала. Управлението на персонала минава през бюджета. Няма друг инструмент, през който може да се мине. Тук не става дума кой разпределя работата на някой чистач. Нали говорим за малко по-сериозни неща?
Ето защо Председателският съвет и тази подкомисия в момента извършват много добре функциите по управлението на българския парламент. Председателят има своите права и задължения, които са описани в този текст. Според мен те отговарят изцяло на практиката в последните двадесет години. Изобщо не виждам сега какво пак да променяме. (Реплика от ДПС.)
В крайна сметка – с това ще завърша, защото виждам, че има много голямо желание да ми правят реплика колеги от Движението за права и свободи – този текст, който разглеждаме в чл. 8, засяга председателя на Народното събрание. Как се казва той е въпрос, който е конюнктурен – в един парламент един, в друг – друг, в някой парламент може да са две имена. Но статутът, институцията председател на Народното събрание полага този човек да има тези права, които са описани. Така е било, според мен така трябва да бъде и занапред. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За реплика има думата господин Ремзи Осман.
Ремзи Осман (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин Методиев, абсолютно сте прав, но в случая, когато действа ал. 5. Абсолютно сте прав, тази практика, мнозинството, тоест най-голямата парламентарна група, заместник-председателят както в ръководството на парламента, така и в ръководството на комисиите – това е практиката.
Какво става, когато председателят по т. 16 не е издал заповед? Тогава заместник-председателят от най-голямата група не може да издаде заповед. Той трябва да води заседанието. Кажете ми какво става когато няма такава заповед? Кой ще издаде тази заповед?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за втора реплика, господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Господин Методиев, обръщам се към Вас като човек, който винаги е заявявал и отстоявал позициите си на демократично мислещ и демократично действащ народен представител. В т. 16 има два въпроса. Първият е: кой участва в ръководството на заседанията от заместник-председателите?
Вторият е: кой заема място на трибуната? Това са два различни въпроса. Вярвам, ще се съгласите, че не бива да е в правомощията на председателя със заповед да лиши от участие в ръководството на заседанието един или друг заместник-председател, защото той не се намира на трибуната. Участието в ръководството на едно или друго заседание има различни форми. Тук е въпросът и затова предлагам да отпадне от този текст изразът „със заповед участие в ръководство на заседанието” и затова повтарям процедурното си предложение за отлагане на гласуването и даване на възможност за коректна редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Местан, заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Методиев, ще се съглася с Вас, че няма смисъл да отлагаме разискванията по т. 16, но знаете, че това не прави реплика, защото е съгласие. Съгласието ми е с различни мотиви и има смисъл да се отлага, ако има воля да намерим решение на въпроса. В случая явно това не е възможно.
Аз искам само да Ви помоля, ако сте съзрели в позицията ни желание представители на опозицията да водят пленарни заседания, Вие сте в заблуда. Нямаме такива мераци, защото те не биха били съответни на вота на българските граждани. Българският гражданин определи ГЕРБ като победител на изборите. Съвършено естествено е да се продължи една нормална парламентарна практика – при отсъствие на председателя именно заместник от ГЕРБ да води заседанието.
Тук въпросът беше кои застават на тази трибуна. Ако тази фигура е излишна – да я премахнем. Нека да си бъде само председателят и съответно този, който ще го замества да заема място. Ако ще присъстват заместник-председатели, тогава вече всички наши съображения стават валидни и вие имате съзнание за това. Проблемът е, ако ще има и други заместник-председатели, сред тях да се намира и такъв от опозицията, без да има претенции непременно да води заседание на парламента. Това наистина би било неестествено, освен ако председателят на парламента не помоли изрично поради едни или други съображения колегите от опозицията да водят тези заседания. Мисля, че уточнението беше важно, за да няма спекулации. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Господин Методиев, заповядайте за дуплика.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, които ми направихте реплика, ще бъда съвсем кратък. Разбра се, че няма никакъв проблем, според мен. Вие априори казвате следното – председателят на 41-то Народно събрание госпожа Цачева няма да бъде демократ. Аз с такова априори разсъждение от ваша страна не се съгласявам. Защото вие това казвате. (Реплика от народния представител Лютви Местан.) Точно това чух от вас.
Лютви Местан (ДПС, от място): Не е вярно.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: След като вие тръгвате априори към такова нещо, аз именно като демократ, господин Пирински, не го приемам. Този ред нека да бъде по този начин. Когато Вие видите, че този ред нарушава принципи на демокрацията, заповядайте на трибуната и тогава го оспорвайте, а не сега априори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Заповядайте за изказване, господин Цветанов.
Цветан Цветанов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз се обръщам към Коалиция за България и Движението за права и свободи.
Колеги, вие се движите в хипотезата от това какво вие бихте направили, ако сте на нашата позиция. Ние изхождаме от повече демократични принципи и ви уверявам, че това, което имате предвид, касае само вашето поведение, което сте демонстрирали в предишния мандат на 40-то Народно събрание.
Аз смятам, че трябва да пестим времето на парламента и да се движим по същество, защото беше създадена Временна комисия, която активно работи няколко дни, изработиха се текстове, с които трябва всички парламентарни групи да са запознати от своите представители, които са били в тези временни комисии.
Госпожо Манолова, в момента Вие дискутирате неща, които може би вашият представител не Ви ги е споделял, но това не е проблем на пленарната зала, а това е проблем на вашия представител, който е бил във Временната комисия.
В потвърждение на това, което каза и господин Методиев, аз предлагам този текст да бъде гледан и крайно време е вече да бъде приет, защото отнехме толкова много парламентарно време и просто не знам какво бихме направили за по-съществените неща, които трябва да гледа 41-то Народно събрание. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за реплика, господин Пирински. (Възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”.)
Георги Пирински (КБ): Уважаема госпожо Цачева, уважаеми колеги! Такъв е парламентарният правилник – всеки има своите права. Репликата, която правя на господин Цветанов, а и на господин Методиев е по един-единствен въпрос – по никой начин не приемам квалификацията, че по някакъв начин съм поставил под съмнение демократичността на госпожа Цачева. Това е превърнат по един странен начин в мисленето на господин Методиев прочит на онова, което казах. Напротив, аз изразих разбирането, както и господин Местан, че ние вярваме, че госпожа Цачева ще бъде обективна и безпристрастна, но това не отнема необходимостта нашият правилник да е достатъчно ясен, за да не я поставя и нея, и всеки друг в едно положение, което може да бъде за нея самата затруднително.
Аз оттеглям всичките си предложения и за отлагане на гласуването, и за друга редакция. Ще изразя отношението си с гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, заповядайте за процедура.
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тази зала имаше честта и удоволствието да чуе няколко пъти повтарящи се мнения на господин Пирински, господин Местан, за което им благодарим. Ние наистина се обогатихме с тяхното мнение. Мисля, че дойде време да прекратим дебата и това е процедурата, която предлагам да се подложи на гласуване и да продължим по-нататък. (Ръкопляскания.)
Очевидно целта е по възможност днес целия ден да ни занимават с този въпрос, който вероятно е много значим. Но той е решен в самите предложения, направени в правилника.
Госпожо председател, моля Ви моето предложение за прекратяване на дебата и за гласуване на тези текстове, които са предложени от страна на комисията да бъде подложено на гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурата за прекратяване на разискванията по този текст предстои да бъде гласувана.
Моля, изразете вашата воля.
Гласували 171 народни представители: за 158, против 11, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението за прекратяване на обсъждането е прието.
Преминаваме към гласуването на постъпилите предложения. Поради оттеглянето на предложението на господин Пирински за отлагане, което следваше съгласно нашите правила да бъде първо подложено на гласуване, няма формално направено такова искане, след като то е оттеглено, няма да го гласуваме.
Предложението на народния представител Четин Казак е т. 4 в чл. 8, ал. 1 да се отмени.
Припомням какво е предложението на комисията и какво гласи т. 4:
„4. определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база след съгласуване с Председателския съвет.”
Това е разписано като правомощие на председателя на Народното събрание.
Предложението на господин Казак по същество е тази точка да бъде отменена.
Моля, гласувайте предложението на господин Казак.
Гласували 179 народни представители: за 20, против 148, въздържали се 11.
Атака