Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-07-23

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов

Секретари: Митхат Метин и Петър Хлебаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изтече времето, което е определено за регистрация. Регистрирани са 182 народни представители. Налице е изискуемият се кворум, поради което откривам настоящото пленарно заседание. (Звъни.)

Продължаваме с:
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ – продължение.
Вчера стигнахме до чл. 17 включително.
Госпожо Фидосова, моля да докладвате следващите текстове.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще предложа на вашето внимание първо да се върнем на чл. 3, т. 4 от проекта, която във вчерашния ден остана да гласуваме, след като гласуваме чл. 17, ал. 2 за наименованието и броя на постоянните комисии.
Това, което ви предлагам, е текстът на т. 4 да бъде със следната редакция:
„4. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисия по външна политика и отбрана, Комисия за контрол на ДАНС, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове като членове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други редакционни поправки? Няма.
Моля да гласуваме редакцията на т. 4 в чл. 3, така както е предложението на председателя на временната комисия.
Гласували 201 народни представители: за 185, против 8, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Продължаваме с текста на чл. 18.
Има постъпили две предложения за промяна. Предложенията са на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Първото предложение е ал.1 да се промени по следния начин:
„(1) Всеки народен представител може да бъде избран най-много в две постоянни комисии.”
Предложението за ал. 2:
„(2) Всеки народен представител може да бъде избран за председател само на една постоянна комисия.”
Временната комисия е подкрепила и двете предложения.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК, от място): Може ли процедура?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за процедура.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Процедурата ми е към госпожа Фидосова. В правилника, по който работим в момента, този, който сме приели с решение в Четиридесетото Народно събрание, е записано, че когато са приети предложенията на парламентарна група или народен представител, те не се докладват в залата и по този начин се спестява време.
Молбата ми е към докладващата госпожа Фидосова да не представя приетите текстове. Представяйте неприетите текстове, по които може да има дебат. По този начин ще спестим време. Това ми е процедурата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 71 за неизчитане на тези текстове, които са подкрепени.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Да, да, то е по действащия правилник – да не се изчитат тези текстове, които са приети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Постъпило е процедурно предложение с основание чл. 71, ал. 1 от правилника. Ще го прочета, за да си го припомним, който по аналогия се прилага и в случая, тъй като е относим към законопроекти на второ гласуване, но така или иначе вчера целия ден работихме по това правило.
„Чл. 71. Народното събрание обсъжда законопроектите на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Когато няма направени писмени предложения или възражения, текстовете не се четат в пленарната зала. В този случай текстовете се прилагат към стенографския протокол като част от него.”
В този смисъл беше и предложението на господин Местан от вчерашното заседание.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение на господин Методиев.
Моля, гласувайте.
Хасан Адемов (ДПС, от място): Как гласуваме текст от правилника?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 199 народни представители: за 177, против 18, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Занапред докладчикът ще обявява текстовете, по които има различни становища и които налагат обсъждане в тази зала.
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Нали трябва да се гласува чл. 18?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нали го гласувахме?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 18 не сме го гласували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте.
Моля да гласуваме предложението, така както беше направено, за редакция на чл. 18.
Гласували 203 народни представители: за 201, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Следващият текст е чл. 19. Тук по ал. 1 предлагам, след като приемем текста по ал. 2 и състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, тогава да се върнем, тъй като трябва да направим корекция в ал. 1 по чл. 17, ал. 2. От вчера Комисията за контрол върху Държавната агенция „Национална сигурност” е с по-различен състав и численост от останалите постоянни комисии в същия текст.
Ще зачета най-напред предложението на ПГ на Синята коалиция за нов чл. 19, ал. 2, със следното съдържание:
„Чл. 19. (2) Съставът на комисията по контрол на публичните финанси и европейските фондове; Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарната етика и Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” се определя на паритетен принцип между парламентарните групи и се председателства от представител на парламентарна група извън най-голямата парламентарна група.”
Временната комисия не подкрепя това предложение.
Следващото предложение е на народните представители Мая Манолова и Петър Мутафчиев – в чл. 19 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Съставите на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и за парламентарна етика и на Комисията за контрол на публичните финанси и европейските фондове се определят на паритетен принцип между парламентарните групи на управляващото мнозинство и парламентарните групи на опозицията. За техни председатели се избират представители от парламентарните групи на опозицията.”
Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
Това предложение също не се подкрепя от временната комисия.
Следва предложението, направено от народните представители Цецка Цачева, Лъчезар Иванов и Искра Фидосова, което позволете ми от името на ПГ на ПП ГЕРБ да оттегля.
Предлагам същия текст, който вчера приехме като редакция за Комисията за контрол върху Държавната агенция „Национална сигурност” да приложим и тук, а именно: „Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика се формира на паритетен принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група и се председателства на ротационен принцип на две последователни сесии от представители на парламентарните групи извън най-голямата парламентарна група.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Агов, заповядайте.
Асен Агов (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, ние от Синята коалиция приветстваме този конструктивен подход и подхода на аналогия от вчерашните ни разисквания. Смятаме, че това е верният подход при съставянето на комисии.
Обаче ще ми разрешите, госпожо председател, да реагирам на това, че виждам предложение на народните представители Манолова и Мутафчиев в този дух и си казвам, с какво лице Манолова и Мутафчиев застават два месеца по-късно на тази трибуна и предлагат нещо, което така категорично отхвърляха в предишния парламент? Аз ви питам, с какво лице заставате тук и правите това предложение? Защото ви е изгодно, а преди ви беше изгодно да слагате политическия чадър над своите партийни другари. Така ли е? Така е!
Аз мисля, че достойното нещо е Манолова и Мутафчиев да си оттеглят това предложение, защото е срамота същите хора, които отхвърляха така нахално предложенията на опозицията, сега, когато са в опозиция, изведнъж решават, че трябва да го направят, защото сега такава е тяхната изгода.
Госпожо председател, аз мисля, че е редно Мутафчиев и Манолова да си оттеглят предложението за честта на 41-то Народно събрание. (Ръкопляскания вдясно.)
Второ, разрешете ми като любител на чистия български език да обърна внимание, че зачитаме достойнството на всеки един от нас, но прочитаме текстовете на правилника. За да стане ясно, просто искам да кажа, че е добре да прочитаме, а не да зачитаме текстовете от правилника. В името на добрия български език.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мутафчиев – за изказване.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Нашето предложение е свързано изцяло с парламентарния контрол на тези комисии. И знаете, че това е принцип. Включително и в предложенията в предишното Народно събрание, които бяха направени от Коалиция за България, се търсеше паритетност на опозиционните сили. Но това беше и ваше виждане. И аз се учудвам, че господин Агов в момента, отмятайки се и заставайки на тази позиция, за която обвинява предишното мнозинство че не е допуснало, сега обвинява опозицията.
Господин Агов, нека да престанем да мислим със стола си, нека да мислим с главата си, не кой на кое място стои – на мястото на мнозинството или на мястото на опозицията. Вие също променяте в момента своята позиция, защото се считате вече за част от едно голямо мнозинство на десните политически сили в парламента. И на Вас не Ви прави чест! Ако сте демократ, както винаги сте твърдели, ще подкрепите нашето предложение, а няма да го оспорвате. Надявам се, че за разлика от предишната комисия, за която отхвърлихте това наше предложение, сега добре ще помислите за бъдещето си като демократи и ще подкрепите това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Мутафчиев.
Заповядайте.
Румен Такоров (КБ): Благодаря Ви.
Аз искам да направя реплика на господин Мутафчиев.
Господин Мутафчиев, когато говорите за демокрация и за такива хора като господин Агов, мисля, че за хората от ГЕРБ е допустимо, те за първи път влизат в тази зала. Но за другите нека само да припомня, господин Агов, че в 38-то Народно събрание, когато вие имахте абсолютно мнозинство, нямаше нито един председател на комисия от друга политическа сила освен от СДС. Това много бързо го забравихте. Много бързо забравихте, че всичко, което можеше да се вземе от парламента, вие го взехте. Не дадохте на никого нито едно място. (Ръкопляскания в КБ.) Затова недейте да злоупотребявате с паметта на хората, които са в залата и които са били в няколко парламента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Друга реплика? Няма.
Господин Мутафчиев, желаете ли дуплика? Не.
Има думата за изказване госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Налага се да обоснова още веднъж това предложение, което правим, с подобното предложение за паритета в състава на Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” по чл. 18 от правилника предвид явното неразбиране на съдържанието, което се влага в понятието паритет от управляващото мнозинство, включително и от представителите на Синята коалиция. Допустимо е представителите на Синята коалиция да са забравили какво са правили по време на тяхното управление в периода 1997-2001 г., защото наистина това е един период, за който е по-добре да не си спомняме. Допустимо е да не помнят начина, по който са се отнасяли с парламентарната опозиция. Ние, които не сме участвали в състава на това Народно събрание, сме се информирали от съответните стенографски протоколи.
Искам да напомня какво беше разбирането на понятието паритет и в кои комисии по време на 40-то Народно събрание беше приложено, тъй като вероятно господин Агов не е внимавал по време на работата на Народното събрание. В три постоянни комисии – Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”, Постоянната подкомисия, която беше създадена в Комисията по отбраната за контрол на службите, които касаят тази сфера, и Подкомисията за контрол на публичните финанси, която съществуваше към Комисията по бюджет и финанси, беше последователно въведен принципът на паритет. Което означава, че в тези контролиращи комисии имат равен брой участници представители на мнозинството и представители на опозицията – нещо, което не правим в този правилник.
Аз не мога да не призная, че вчерашната позиция на господин Цветанов беше крачка в тази посока в момента, в който той се съгласи, че е редно да бъдат включени представители на всички парламентарни групи в тези комисии. Но истинският паритет, господин Цветанов, означава равно участие. Всъщност това е смисълът на думата – равно участие. Това е, което ние настояваме да се случи в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисията за контрол на еврофондовете и Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”.
Господин Агов, ако бъдете коректен, ако отворите парламентарния правилник, ако отворите стенограмите, няма как да не признаете, че това нещо беше въведено за първи път в 40-то Народно събрание. Да, ние сме допускали грешки (изказването на госпожа Манолова продължава на фона на продължителни ръкопляскания в ГЕРБ и вдясно) в нашата парламентарна дейност, нещо, от което не е застраховано нито едно Народно събрание. Но коректността и паметта са необходими за нормалното функциониране на парламента. (Пауза. Госпожа Манолова изчаква да спрат ръкоплясканията.)
Не мисля също така, че е проява на добър тон и че е добър знак към българските граждани, уважаеми колеги, вашето нежелание да чуете това, какво мисли опозицията (ръкопляскания в ГЕРБ и вдясно) в един нормален парламентарен дебат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да дават възможност на изказващите се да довършат становището си.
За изказване – господин Цветанов.
Цветан Цветанов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Молбата ми към всички е: нека да се концентрираме върху това, което трябва да гласуваме като текстове, а не да си припомняме кой какъв е бил в предишното Народно събрание, защото волята на избирателя отреди коя политическа партия къде да бъде. ГЕРБ днес прави предложения, които смятам, че са толкова конструктивни, толкова позитивни и с толкова ясен знак за партньорство с всички парламентарни групи, за да постигнем един консенсус, който да бъде полезен за парламента, а не да е полезен за дадена политическа партия. И нека да не изпадаме в ситуация да говорим пълни глупости, защото това просто е губене и пилеене на време. Нека да се концентрираме основно върху текстовете, които трябва да бъдат приети. Колеги, бъдете конструктивни! Това че ГЕРБ се държи най-толерантно в парламентарната зала, не значи, че трябва да позволяваме вие да го правите по този начин, който според мен е неуважителен. Благодаря ви. (Ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За реплика – заповядайте.
Захари Георгиев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Бих искал да се възпротивя на тона, който се налага от господин Цветанов, формалния лидер на ГЕРБ и председател на вашата парламентарна група. Не може да мислите, че Народното събрание е място, където народните представители не могат да изразяват своята позиция. Не може с вашето гилотиниращо мнозинство да спирате всякакви опити да се направят по-демократични и по-добри правилата, които приемаме.
Вие ми дължите извинение, господин Цветанов. Вчера аз предложих нещо от тази трибуна, Вие станахте след мен и набързо унищожихте тази процедура, която е залегнала в действащия правилник и сте я предвидили в новия правилник. А днес с някакво будещо недоумение удовлетворение приехте същата процедура, предложена от колегата Методиев. Това не е почтено. Не си мислете, че когато имате гилотиниращо мнозинство, това е демокрация. Пътят от демокрацията до тоталитаризма, който забелязвам във Вашите изказвания, е много кратък. (Шум и реплики, ръкопляскания в ГЕРБ.) И ако на вас, уважаеми колеги, не са ви позволили да говорите, а само да ръкопляскате, правете го с удоволствие. (Ръкопляскания и подвиквания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за реплика? Няма.
Господин Цветанов, заповядайте за дуплика.
Цветан Цветанов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колеги, аз искам да се извиня на всички вас, с изключение на предишния, който говореше, за това, че търпим всичко това, което днес наблюдаваме в пленарната зала. Извинявайте, колеги, за това, че позволихме по този начин да се държат колегите от ляво! Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За процедура – заповядайте.
Ваньо Шарков (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Чуха се мнения и бяха обосновани за пореден път качествени предложения на колеги вече от опозицията. Колеги, колкото и да ги обосновавате, дълго време ще гледате 40-50 гласа на таблото за вашите предложения. Доста дълго време!
И тъй като дебатът беше изчерпан, предлагам да прекратим изказванията и да преминем към гласуване, за да приемаме конкретни текстове и да вървим напред. (Ръкопляскания в ГЕРБ и вдясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното процедурно предложение за прекратяване на дебатите по чл. 19.
Гласували 190 народни представители: за 151, против 33, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Преминаваме към гласуване на предложенията, така както бяха обявени.
Моля, гласувайте предложението на Синята коалиция за редакция на чл. 19, ал. 2, както следва:
„(2) Съставът на Комисията по контрол на публичните финанси и европейските фондове; Комисията за борба с корупцията, конфликта на интереси и парламентарната етика и Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” се определя на паритетен принцип между парламентарните групи и се председателства от представител на парламентарна група извън най-голямата парламентарна група.”
Моля, гласувайте.
Гласували 211 народни представители: за 26, против 90, въздържали се 95.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мая Манолова и Петър Мутафчиев за редакция на ал. 2 на чл. 19, както следва:
„(2) Съставите на Комисията за борба с корупцията и конфликта на интереси и за парламентарната етика и на Комисията за контрол на публичните финанси и европейските фондове се определят на паритетен принцип между парламентарните групи на управляващото мнозинство и парламентарните групи на опозицията. За техни председатели се избират представители от парламентарните групи на опозицията.”
Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Манолова и господин Мутафчиев.
Гласували 208 народни представители: за 59, против 149, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на Парламентарната група на ГЕРБ за редакция на ал. 2 на чл. 19, която е със следното съдържание:
„(2) Съставът на Комисията за контрол на публичните финанси и европейските фондове, Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика и Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” да се състои от пет народни представители – по един представител на всяка парламентарна група, като се председателства на ротационен принцип на две последователни сесии от представители на парламентарните групи извън най-голямата парламентарна група.” (Реплики от СК.)
Госпожо Фидосова, моля прочетете Вашето предложение, както го направихте в залата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Предложението е ал. 2 на чл. 19 да бъде със следния текст:
„(2) Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика се формира на паритетен принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група, и се председателства на ротационен принцип на две последователни сесии от представители на парламентарните групи извън най-голямата парламентарна група.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте предложението.
Гласували 196 народни представители: за 147, против 24, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 19 с новата редакция на ал. 2, която приехме току-що.
Гласували 192 народни представители: за 145, против 31, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Член 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 19а има предложение, което е подкрепено от Временната комисия.
Временната комисия предлага следната редакция на чл. 19а:
„Чл. 19а. В заседанията на парламентарните комисии имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте чл. 19а.
Гласували 194 народни представители: за 190, против 1, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Член 19а се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Има предложение от народните представители Мая Манолова и Петър Мутафчиев в чл. 20, ал. 1, т. 2 думите „половината от членовете на комисията” да се заменят с „една трета от членовете на комисията”.
Временната комисия не подкрепя предложението.
Временната комисия поддържа своята редакция на чл. 20, а именно:
„Чл. 20. (1) Председателят, заместник-председателите и членовете на постоянните комисии се освобождават предсрочно:
1. по тяхно искане;
2. по искане на повече от половината от членовете на комисията – при обективна невъзможност да изпълняват своите задължения за срок от шест месеца или при системно превишаване на правата, или системно неизпълнение на задълженията.
(2) Председателят и заместник-председателите на постоянните комисии се освобождават предсрочно при прекратяване на членството си в парламентарната група, от чиято квота са избрани в комисията, по предложение на парламентарната група, след като им се даде правото да бъдат изслушани.
(3) В случаите по т. 1 на ал. 1 и на ал. 2 освобождаването се обявява, без да се обсъжда и гласува, а в случаите по т. 2 на ал. 1 – с решение на Народното събрание.
(4) В случаите по т. 2 на ал. 2 парламентарната комисия се произнася по искането с мнозинство повече от половината от членовете си.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становище по предложението на народните представители Мая Манолова и Петър Мутафчиев?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, нашето предложение е по повод предложението на Политическа партия ГЕРБ да промени една съществуваща демократична процедура в действащия правилник, а именно възможността на една трета от членовете на всяка една постоянна комисия при определени хипотези, а именно при обективна невъзможност да изпълняват своите задължения председателят и заместник-председателите на комисията за срок от шест месеца, при системно превишаване на правата или при системно неизпълнение на задълженията да бъдат освободени предсрочно. Мисля, че това е една нормална парламентарна процедура, в която членове на ръководството на постоянна комисия не изпълняват своите задължения при тези ясни хипотези – може да бъде инициирано производство, в което те да бъдат отстранени предсрочно от заеманата от тях длъжност.
Не е ясно какво притеснява колегите от ГЕРБ и защо предлагат инициирането на тази процедура да става по инициатива на половината от членовете на комисията. Може би защото се притесняват, че по този начин ще парират изцяло опитите да бъде извършена тази процедура по инициатива на членове извън управляващото мнозинство.
Искам в интерес на обективната истина да кажа, че до хипотеза за предсрочно освобождаване на член на ръководство на постоянна парламентарна комисия практически в предишния парламент, а доколкото ми е известно и в по-предни парламенти, не се е стигало. Но самото започване на такава процедура е един знак за това, че има нередности в ръководството, които би следвало да бъдат обсъдени и ако повече от половината от членовете – дори мисля, че ако са две трети преценят, съответният председател или заместник-председател ще бъде освободен предсрочно.
Уважаеми колеги, изключително лош знак, бих казала – пореден лош знак, който се прави в този правилник, е отстъплението от демократични процедури, които да бъдат заменяни с други по-малко или изобщо недемократични. Аз разчитам, че и колегите от Синята коалиция, сред които също има парламентаристи със сериозен опит, няма да подкрепят това предложение на ГЕРБ, а ще подкрепят съществуващата парламентарна практика, защото тя е гаранция за демократизма в този най-висш орган в българското общество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика от госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, когато направихме това предложение от името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, се водихме единствено от това, че заседанията на постоянните комисии трябва да се водят в един изключително конструктивен дух. Те трябва да се провеждат, както са разписани и както ще бъдат свиквани от съответното ръководство и с процедурни хватки и губене на време, както се получава вчера и днес в пленарните заседания, да се бави времето и отлага гледането и гласуването на важни законопроекти, смятам, че това не е добър знак от нас, като народни представители (реплики от КБ) в това Народно събрание към българските граждани, които ни гласуваха доверие. Благодаря. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли друга реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Наистина странни са разбиранията, които вие влагате в нормалните парламентарни процедури. Нормално е всеки народен представител, уважаеми колеги, който е направил предложение по акт, който се обсъжда в пленарната зала, да има възможност да обоснове и защити своето предложение. Това е нормална парламентарна практика.
Това, което аз в момента виждам за странно и за необяснимо, е, че Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ тъне в мълчание втори ден и единственият, който си позволява да се изказва, е председателят на тази парламентарна група. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Нормално е, след като сте направили предложения, да станете и да ги обосновете.
Що се отнася до конкретната процедура, вие бъркате очевидно дисциплината с реда и демокрацията с диктатурата. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Защото наистина парламентът не е военна организация, не е военизирана структура. Тук е нужно да има ред и правила и със старта на този парламент вие показвате точно, че не уважавате реда и правилата, както с подхода към този правилник, така и с невъзможността да ми бъде дадена възможност на мен или на други представители на опозицията да обосновем в спокойна обстановка своите предложения.
А тук по конкретната процедура – една втора от членовете на комисията да инициират отстраняването на председателя и след това същото мнозинство да гласува и да взема решение по това предложение, това е против всички норми и правила във всички съществуващи органи. Така че много ви моля ревизирайте предложението си и не променяйте процедури, които са съществували в редица народни събрания преди това. Това са демократични процедури, към които така или иначе се придържат и представители на опозицията, и представители на управляващите мнозинства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли лично засегнати от това изказване? (Оживление в ГЕРБ.)
Има ли други желаещи да се изкажат по чл. 20, ал. 1? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мая Манолова и Петър Мутафчиев за редакция на чл. 20, т. 2, а именно думите „половината от членовете на комисията” да се заменят с „една трета от членовете на комисията”.
Гласували 178 народни представители: за 37, против 138, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване чл. 20, както е предложен от временната комисия.
Гласували 176 народни представители: за 145, против 23, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Продължаваме със следващия текст на чл. 21, където няма предложения за промени. Подкрепяме настоящия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме съдържанието на чл. 21.
Гласували 169 народни представители: за 168, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Следващият текст е на чл. 22, където има постъпило предложение от народните представители Мая Манолова и Петър Мутафчиев – в чл. 22 ал. 2 се изменя по следния начин:
„(2) Към Комисията по европейските въпроси и контрол върху европейските фондове се създава постоянно действаща подкомисия, която следи за правилното и навременно усвояване на средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз. Подкомисията се създава на паритетен принцип между парламентарните групи на управляващото мнозинство и парламентарните групи на опозицията. За неин председател се избира представител от парламентарните групи на опозицията.”
Временната комисия не подкрепя това предложение.
Има постъпили няколко предложения по ал. 4: от Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост”, от Парламентарната група на Синята коалиция и от Парламентарната група на ГЕРБ, които Временната комисия не е подложила на отделно гласуване по тази алинея, тъй като се е обединила около общ текст за ал. 4 на чл. 22.
По ал. 4 на същия член има предложение от народните представители Мая Манолова и Петър Мутафчиев със следния текст:
„(4) Към Комисията по вътрешна сигурност, обществен ред и отбрана се създава постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Служба „Военна информация” към Министерството на отбраната. Подкомисията се състои от 10 народни представители на паритетен принцип между парламентарните групи на управляващото мнозинство и парламентарните групи на опозицията. За неин председател се избира представител от парламентарните групи на опозицията.”
Забележка: ако се приеме предложението в чл. 17, ал. 2, точки 5 и 6, подкомисията да се създаде към Комисията по външна политика и отбрана.
Временната комисия не подкрепя това предложение.
Временната комисия предлага следната редакция на чл. 22:
„Чл. 22. (1) Постоянните комисии могат да образуват от своя състав подкомисии, както и работни групи.
(2) Към Комисията по бюджет и финанси се създава постоянно действаща Подкомисия по отчетност на публичния сектор.
(3) Към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред – както приехме промяната по чл. 17, ал. 2, тук отпада „и отбрана” – се създава постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Служба „Военна информация” към Министерството на отбраната. Подкомисията се състои общо от 6 народни представители, членове на комисията – по един от всяка парламентарна група. Подкомисията заседава само в своя състав и работи по утвърдени от комисията вътрешни правила, гарантиращи опазването на класифицирана информация и осъществяването на ефективен контрол.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
Колеги, имате думата.
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Искам да ви обърна внимание за промяната, която настъпи във вида на комисиите, а именно, че няма как да приемем чл. 22 според първоначалното предложение, защото отбраната отива към Комисията по външна политика.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Аз го коригирах по време на четенето.
Мая Манолова: Би следвало тук да се коригира точно каква подкомисия с оглед целите на тази комисия ще бъде сформирана.
Предложението, което бяхме направили с господин Мутафчиев, което нямаше смисъл при вида на предварително предложените комисии, а именно Комисия за контрол на публичните финанси и европейските фондове и несъществуване на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, нямаше смисъл. Това е нашето предложение на стр. 26. Сега, след като беше променена Комисията по европейските въпроси, към нея беше добавен и предмет на дейност контрол върху европейските фондове, има логика да бъде създадена такава подкомисия на паритетен принцип по начина, по който вие го разбирате. Но просто да съществува такава подкомисия, която беше практика и в 40-то Народно събрание.
Ако трябва да конкретизирам своето предложение? (Шум и реплики от мнозинството.)
Госпожа Фидосова ще го предложи в крайния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това означава ли, че оттегляте първоначалното си предложение, така както е направено във Временната комисия?
Мая Манолова (КБ, от място): Не го оттеглям, просто правя уточнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля тогава да гласуваме предложението на народните представители Мая Манолова и Петър Мутафчиев за редакция на ал. 2 в чл. 22.
Гласували 167 народни представители: за 33, против 132, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
По ал. 4 също има предложение на народните представители Мая Манолова и Петър Мутафчиев.
Моля, гласувайте тяхното предложение, така както беше прочетено от председателя на Временната комисия по правилника.
Гласували 155 народни представители: за 24, против 128, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не се приема.
Сега трябва да гласуваме пълното съдържание на чл. 22 с допълнението, което прочете госпожа Фидосова в ал. 4.
Госпожо Фидосова, ако обичате, повторете.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми колеги, текстът, който ще се подложи на гласуване, е със следното съдържание:
„Чл. 22. (1) Постоянните комисии могат да образуват от своя състав подкомисии, както и работни групи.
(2) Към Комисията по бюджет и финанси се създава постоянно действаща Подкомисия по отчетност на публичния сектор.
(3) Към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се създава постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Служба „Военна информация” към Министерството на отбраната. Подкомисията се състои общо от 6 народни представители, членове на комисията – по един от всяка парламентарна група. Подкомисията заседава само в своя състав и работи по утвърдени от комисията вътрешни правила, гарантиращи опазването на класифицираната информация и осъществяването на ефективен контрол.”
Тук ал. 4 става ал. 3, защото ал. 2 е отпаднала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Тагарински има думата.
Марио Тагарински (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че вече гласувахме комисиите и гласувахме да има постоянна комисия на Народното събрание по външна политика и отбрана. Досегашната практика на Народното събрание беше тази комисия да осъществява контрол върху националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба „Военна информация”, тъй като те са военизирани структури и са в компетенциите съответно на външната политика в голяма степен като информация, която те осигуряват, и на Министерството на отбраната. Няма отношение Комисията по вътрешен ред и сигурност, за да бъде в нейните компетенции тази подкомисия. Затова предлагам текстът да се промени:
„Към Комисията по външна политика и отбрана се създава постоянно действаща комисия, която осъществява контрол върху тези служби.” Иначе няма да бъде коректно. Благодаря ви.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря на господин Тагарински. Ние също подкрепяме редакцията и Ви моля, госпожо председател, да го подложите на гласуване, като ал. 3 е към Комисията по външна политика и отбрана, надолу текстът се запазва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване текста на чл. 22 с допълнението, около което се обединиха господин Тагарински и председателят на комисията по изработване на правилника.
Моля, гласувайте.
Гласували 160 народни представители: за 152, против 3, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 22а няма постъпили предложения от народни представители и парламентарни групи.
Временната комисия подкрепя сега действащия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да гласуват редакцията на чл. 22а.
Гласували 158 народни представители: за 157, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 23 има постъпило предложение от народния представител Янаки Стоилов – в ал. 1 думите „годишната програма по чл. 97а” да отпадне.
Временната комисия не подкрепя това предложение и подлага на гласуване текста на чл. 23 в действащия правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стоилов, имате думата.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, господа народни представители! Това е първият случай, в който се засяга начинът на наблюдение и контрол по темите, които се отнасят към Европейския съюз. Моето предложение в случая е да отпадне ограничаването на въпросите, които парламентът обсъжда по отношение на годишната програма. Същината на предложението е Народното събрание да се възползва от новите права и възможности на националните парламенти за участие в законодателния процес на Европейския съюз, предоставени от Лисабонския договор, както и пълноценното използване на възможностите за парламентарен контрол и информация, които дава Конституцията на Република България. По-специално тук се залага на текущото, вместо на предварителното селектиране на проектоактовете на Европейския съюз, на парламентарното наблюдение и контрол на всички етапи на законодателния процес, защото понякога позицията, с която България е влязла в обсъждането на тези проектоактове, може да бъде променена, а това означава тя да бъде и допълнително консултирана, както и контрол по отчитане на действията на изпълнителната власт за участието в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. Това предложение по-нататък е развито в Глава десета – Парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз, и неговата цялостна логика може да бъде видяна именно в тази глава.
Направил съм предложението по две съображения. Първото е досегашният ни опит, тъй като ние имахме възможност да приемаме такава годишна програма, да бъдат предлагани проектоактовете от постоянните комисии – от Комисията по европейските въпроси. И заедно с това второто съображение са възможностите, които ни дава Лисабонският договор, който Република България е ратифицирала и който, надяваме се, ще се прилага практически в цялата си пълнота след няколко месеца.
Освен това най-добрите практики в европейските страни дават възможности за засилена комуникация между правителството и парламента. Само за пример ще посоча, че благодарение на това те отстояват по-добре своите интереси. Досегашният процес в голяма степен беше формализиран. Тези въпроси се обсъждаха от хората в европейските структури. По някой път те се обсъждаха повече от хора, които добре знаят езика, на който се води комуникацията, отколкото проблемите по същество, които засягат редица български граждани. Затова можем да обясним защо Литва постигна възможностите за подпомагане на земеделските производители, които имат по три крави, а в България поне по десет, и ред други подобни проблеми.
Затова аз смятам, че това предложение би създало по-голяма ангажираност на всички постоянни комисии в хода на комуникацията с институциите на Европейския съюз. Нека това мое предложение да се смята като израз на отношението, което то ще формира и за Глава десета. Така че гласуването сега по него ще предопредели и вашето отношение по Глава десета. Аз нямам очаквания, че то ще бъде прието, съдейки по това, че предложенията, които не изхождат от мнозинството, се отхвърлят, независимо доколко те са приемливи или не по същество.
Пак казвам нека това предложение бъде възприето или не и по-нататък ще отпадне дискусията за главата за парламентарното наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на господин Стоилов в чл. 23, ал. 1 думите „годишната програма по чл. 97а” да отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 161 народни представители: за 31, против 125, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване чл. 23, както е предложението на временната комисия.
Гласували 155 народни представители: за 133, против 9, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Преминаваме към чл. 24. Временната комисия подкрепя настоящия текст. Предлагам да обединим при гласуването и чл. 25. Там има постъпило само едно предложение, което в момента се налага да го коригираме като редакционна поправка – в ал. 5 сме записали, че думите „Комисията по отбрана и Комисията по обществен ред” се заменят с „Комисията по вътрешна сигурност, обществен ред и отбрана”.
Предлагам ал. 5 да остане с редакцията „се заменят с Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване редакцията на чл. 24 и чл. 25 с така внесената редакционна поправка в ал. 5 на чл. 25, което е следствие от решенията ни по названията и вида на комисиите, приети вчерашния ден.
Моля, гласувайте.
Гласували 158 народни представители: за 155, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По текста на чл. 26 няма промяна, няма постъпили предложения. Временната комисия подкрепя този текст. Ще го подложа на обсъждане с чл. 27, тъй като има постъпили две предложения от Парламентарната група на ГЕРБ, които са подкрепени, но има допълнително предложение от народния представител Огнян Стоичков – в ал. 2 на чл. 27 да се добави „по аналогия на чл. 39, ал. 4”, което временната комисия не подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За да вървим по хронология, предлагам първо да гласуваме редакцията на чл. 26, който е без промяна и Временната комисия подкрепя текста.
Моля, гласувайте текста на чл. 26.
Гласували 155 народни представители: за 154, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
По чл. 27 има предложение от народния представител Огнян Стоичков.
Заповядайте, господин Стоичков.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Предложението ми е технологично – по аналогия да се приложи чл. 39, ал. 4, в който е казано, че председателят в случай на прекъсване може да възобнови заседанието не по-късно от един час в рамките на работното време, ако при новата проверка е налице необходимият кворум.
Аз предлагам при работата на постоянните комисии този срок от 1 час да стане 30 минути, тоест председателят прекъсва работата, ако не са налице повече от половината членове, и поканва членовете на комисията след 30 минути да заповядат пак на заседание. Ако тогава присъстват повече от половината, заседание на комисията се провежда. Ако приемем сегашния текст, рискуваме постоянните комисии да не работят – ако часът е 16,00, а в 16,03 ч. присъства малцинство, тоест няма мнозинство, комисията не заседава.
Моето предложение е в обратен аспект, като приложим по аналогия чл. 39, ал. 4, само че заседанието да не се отлага за 1 час, а за 30 минути с оглед по-малкия състав на постоянните комисии. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За реплика има думата госпожа Михайлова.
Екатерина Михайлова (СК): Разбирам доброто намерение на това предложение, но ако са дошли няколко народни представители, а други не са дошли, то наказваме редовните да седят и да чакат половин час дали нередовните ще дойдат. Ако не дойдат, тогава седящите и чакащите половин час редовни народни представители ще трябва да продължат работата. Получава се санкция към редовните, а не към нередовните народни представители.
От парламентарната практика мога да споделя, че по-вероятно е след половин час да няма никой. Мога да кажа в ролята и на управляваща, и на опозиция, понеже ходя редовно на заседания на комисии, че много често точно тези, които трябва да прокарват политика и са от управляващите, липсват. Ангажиментът на управляващите е да осигуряват присъствие на своите членове, за да има кворум, а на второ място – да осигуряват мнозинство за вземане на решения. Може би трябва да бъде направено нещо за падащ кворум, но ако волята на Политическата партия ГЕРБ е, както беше направено предложението за изменение на този текст – винаги да има кворум, тогава въвеждането на това предложение за половин час чакане и след това да се продължи заседанието, ми се струва, че не е най-доброто. Иначе разбирам логиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за втора реплика, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Част от това, което се подготвих да кажа като реплика, бе казано от госпожа Михайлова.
Другият аргумент, който ще изложа, е когато стигнем до чл. 39. Нашето предложение беше да отпадне възможността за падащ кворум. Колеги, звучи несериозно да гледаме важни законопроекти и те да се гледат в състав една пета или една шеста от членовете на комисията. Смятам, че предложението на колегата Стоичков няма да бъде най-удачният вариант за прилагане по аналогия на чл. 39, ал. 4. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Право на дуплика – господин Стоичков.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаеми колеги, по чл. 39, ал. 4 аз не виждам падащ кворум. Ние трябва да преценим – ако приемем сега така предложената ал. 2 на чл. 27, трябва да приемем същото по аналогия в ал. 4 на чл. 39, тоест Народното събрание само се прекратява (не се прекъсва), ако не са налице 50% + 1 от числения състав 240 души, тоест да я няма тази защитна разпоредба.
Съгласен съм с госпожа Михайлова, че в постоянните комисии не трябва да наказваме редовните членове, дошли навреме, да чакат още 30 минути, но това ще бъде в интерес на работата. Иначе ще обречем комисиите да не работят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаеми колеги, нашето предложение се основава на практиката на миналото Народно събрание, на по-миналото, пък и от практиката на парламентите от времето на демократичния преход. Нашите съображения са прагматични. Това е почерпено от опита. Нека да не гледаме на въпроса като санкция за присъстващите. Няма такова нещо. Въпросът е комисиите да работят. Много пъти по обективни и субективни причини депутатите не присъстват, а и много често депутатите не са от мнозинството. Хората се броят, чака се да се събере необходимият брой, минава време, но в крайна сметка според разпоредбите на миналия парламент, както тогавашното мнозинство ги беше заложило, почти не се случи да се провали заседание на комисия.
Много често една комисия, ако проведе заседанието си, това е началото на процедурата, това е входът към всичко. Нуждае се след това много често бързо да се събере, за да може законопроектът или решението да влязат в пленарната зала и да се гледат.
Когато се опонира относно това наше предложение, аз разбирам, че е и с оглед на дисциплиниращия ефект. Да, вярно е, че така ще има по-голям дисциплиниращ ефект, но той ще трябва да се прилага по една такава схема – санкция, защото ти не дойде и затова се провали комисията. Това е малко успокоение, че ще бъде наложена такава санкция и че този текст така, както вие го искате, от ГЕРБ, ще работи. Няма смисъл от това.
Пак повтарям: гледайте на нещата просто прагматично. Приемете нашето предложение и ще видите как в работата на 41-то Народно събрание много пъти той ще бъде прилаган и как мнозинството ще спасява заседанията на комисиите, които иначе няма да могат да се състоят, и след това да изпълнят ефекта, предназначението, което имат, за да подготвят законопроекта, решението или декларацията за пленарната зала. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи да вземат отношение?
Заповядайте, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, искам да направя две редакционни, по мое мнение, предложения за изменение като преди това ще взема отношение по повдигнатия въпрос от колегите от „Атака”. Струва си да чуете един-единствен аргумент, за да разберете, че има смисъл да има един толеранс от известно време преди разпускането на заседанието на комисията поради липса на кворум, а то е, че ако някой участва в две комисии в един и същи час, е принуден да притичва от едната към другата комисия, за да може да вземе участие и в двете. Началният час на регистрацията в едната комисия предполага, че не може да си едновременно и на двете места. Затова си струва, въпреки че разбирам, че желанието да се чуят предложения за усъвършенстване не е много налице.
Моите предложения за редакционни поправки са следните:
Първото – в ал. 1 на чл. 27 е казано достатъчно категорично, че председателите на постоянните комисии обявяват писмено дневния ред и т.н. Но във второто изречение, когато се определя кога да стане това, изведнъж там се поставя една запетая и се казва още веднъж как да стане това включително и чрез интернет-страницата на Народното събрание.
Първо, не му е мястото и отговорът на въпроса „кога” да се казва „как”. Второ, това „как” създава впечатление поне у мен, че ако председателите решат, могат да направят това обявяване само чрез интернет-страницата, без да изпълнят първата част от изискванията на ал. 1.
За да няма такова двоумение – може съмненията ми да са напразни, но ви предлагам нещо систематично и добре – в края на първото изречение, когато се говори за това как – след думите „или срещу подпис на техните членове” да се постави запетая и се запише „както и на интернет-страницата на Народното събрание”. По този начин ще е категорично и ясно, че имаме волята да става по тези три начина.
Второто ми предложение касае ал. 3. Когато се говори за мнозинството, според мен трябва да се добави, че решенията на постоянните комисии се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, защото мнозинството може да бъде и квалифицирано. Да стане ясно, че мнозинството е обикновено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за реплика? Няма.
Има ли други желаещи за предложения? Не виждам.
Преминаваме към гласуване по реда на постъпилите предложения.
Ще подложа на гласуване поддържаното и в пленарното заседание предложение от народния представител Огнян Стоичков – в ал. 2 на чл. 27 в края да се добави ново изречение по аналогия с чл. 39, ал. 4.
Подлагам на гласуване това предложение на господин Стоичков.
Гласували 157 народни представители: за 17, против 70, въздържали се 70.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Ще подложа на гласуване първото редакционно предложение, направено от господин Захари Георгиев – в ал. 1 след изречение първо – „Председателите на постоянните комисии обявяват писмено дневния ред, часа и мястото на заседанията на определените за това места в Народното събрание или срещу подпис на техните членове”, да се постави запетая и да се добави „както и чрез обявяването им на интернет-страницата на Народното събрание”.
Моля, гласувайте това първо предложение за поправка.
Гласували 162 народни представители: за 41, против 115, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не се приема.
Следващото редакционно предложение, направено от господин Георгиев, е относно редакцията на ал. 3 на чл. 27. Текстът, предложен от комисията е: „Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите”. Предложението на господин Георгиев е преди думата „мнозинство” да се добави „обикновено”.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 161 народни представители: за 35, против 119, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за България