Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-07-30

Председателствал: председателят Цецка Цачева

Секретари: Пламен Нунев и Бисерка Петрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Откривам пленарното заседание. То ще продължи с разглеждане на постъпилите предложения по т. 4 от нашата програма:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Преди това на основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ви уведомявам, че е постъпило предложение и проект за Решение за работата на Народното събрание през м. август 2009 г., поради което на посоченото основание от правилника предлагам да бъде включено като следваща точка в дневния ред – т. 5.
Моля, гласувайте допълнението в дневния ред с новия проект за Решение относно работата на Народното събрание през м. август 2009 г.
Гласували 208 народни представители: за 208, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преди да преминем към работата ни по същество по точките от дневния ред, постъпило е писмо от Централната избирателна комисия, с което ни уведомява, че с Решение № НС-242 от 29 юли 2009 г. Централната избирателна комисия е обявила за избран за народен представител в 4.Многомандатен избирателен район, Великотърновски, Аспарух Бочев Стаменов от листата на политическа партия ГЕРБ.
Моля господин Стаменов да бъде въведен в залата за полагане на клетва и подписване на клетвения лист. (Всички стават.)
Моля, повтаряйте след мен.
Аспарух Стаменов: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Честито! (Ръкопляскания.)
Продължаваме работата си по избиране на постоянни комисии на Народното събрание.
Предстои избиране на Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм.
Моля вносителите за предложения.
ДОКЛАДЧИК Тодор Димитров: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, представям на вашето внимание проект за
„РЕШЕНИЕ
1. Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм се състои от 26 народни представители, от които 13 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 2 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на ПП „Ред, законност и справедливост”, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 4 от Парламентарната група на ПП Движение за права и свободи и 2 от Парламентарната група на ПП „Атака”.
2. Избира председател от Парламентарната група на Синята коалиция и 3 заместник-председатели – по 1 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, Парламентарната група на ПП „Ред, законност и справедливост” и Парламентарната група на ПП Движение за права и свободи.”
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение към предложените точки за решение? Не виждам.
Моля, гласувайте т. 1 и 2 на проекта за решение, така както беше докладвано от вносителите.
Гласували 213 народни представители: за 213, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Единодушно – с 213 гласа, решението е прието.
Постъпили са писмени предложения за ръководство и състав на комисията.
От името на Синята коалиция: господин Мартин Димитров – за председател, и за член – господин Иван Николаев Иванов.
От Парламентарната група на Коалиция за България предложението за членове е, както следва: Анна Георгиева Янева, Драгомир Велков Стойнев, Корнелия Петрова Нинова и Петър Владимиров Димитров.
От Парламентарната група на партия „Атака”: Камен Маринов Петков и Любомир Владимиров Владимиров.
От Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост”: заместник-председател – Марио Тагарински.
Моля за предложения от останалите парламентарни групи.
Господин Местан, заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, предложението на Парламентарната група на Движението за права и свободи е: господин Йордан Цонев – за заместник-председател на комисията, и за членове – Рамадан Аталай, Ариф Агуш и Елин Андреев. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Местан.
Заповядайте, господин Танчев.
Светлин Танчев (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, Парламентарната група на ГЕРБ предлага: Стоян Мавродиев – за заместник-председател на комисията, и членове – Георги Иванов Икономов, Недялко Тенев Недялков, Иван Йорданов Божилов, Цвета Вълчева Караянчева, Делян Александров Добрев, Николай Тодоров Мелемов, Евгени Димитров Стоев, Валентин Алексиев Николов, Димитър Бойчев Петров, Никола Иванов Белишки, Диан Тодоров Червенкондев, Димитър Йорданов Атанасов. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Танчев.
Направени са предложения от всички парламентарни групи относно състава и ръководството на комисията.
Поставям на гласуване състава и ръководството на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 212 народни представители: за 211, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Решението е прието, с което е структурирана Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Преминаваме към Проект за решение за избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Моля вносителите да докладват.
ДОКЛАДЧИК Тодор Димитров: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, представям на вашето внимание Проект за решение за избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, както следва:
„1. Комисията се състои от 20 народни представители, от които 10 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост, 3 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Движение за права и свободи и 2 от Парламентарната група на Партия „Атака”.
2. Избира председател от Парламентарната група на ГЕРБ и 3 заместник-председатели – 1 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция и 1 от Парламентарната група на Коалиция за България.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Поставям на гласуване направените предложения от вносителя за редакция на точки 1 и 2 към проекта за решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 215 народни представители: за 215, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Точки 1 и 2 от решението са приети.
Относно състава и ръководството на комисията са постъпили предложения, както следва:
- от Синята коалиция – Иван Николаев Иванов – заместник-председател;
- от Коалиция за България – господин Петър Мутафчиев – заместник-председател, и членове: Георги Петърнейчев и Румен Такоров;
- от Парламентарната група на Атака – за членове – Деница Стоилова Гаджева и Димитър Анастасов Карбов;
- от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост – господин Димитър Колев – член.
Чакам предложения от парламентарните групи на ДПС и ГЕРБ.
Заповядайте, господин Аврамов.
Димитър Аврамов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, от името на Парламентарната група на ГЕРБ правя следните предложения: за председател на Постоянната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения – господин Иван Стефанов Вълков; за заместник-председател – господин Свилен Николов Крайчев, и за членове – Станислав Стоянов Иванов, Цветомир Цвятков Михов, Валентин Тончев Микев, Зоя Янева Георгиева, Теодора Радкова Георгиева, Доброслав Дилянов Димитров, Светослав Тончев Тончев и Петър Методиев Петров. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Аврамов.
Заповядайте за предложения, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, номинациите на ДПС са: Дурхан Мустафа, Емел Етем и Белгин Шукри. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Местан.
Направени са предложения от всички парламентарни групи.
Подлагам на гласуване състава и ръководството на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 206 народни представители: за 205, против 1, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Решението е прието.
С това Народното събрание избра постоянните комисии, съставите и ръководствата им.
Преминаваме към последната точка от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ М. АВГУСТ 2009 Г.
Постъпил е следният проект за решение:
„Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Отменя лятната ваканция на Народното събрание за 2009 г.
2. От 1 до 21 август 2009 г. заседават постоянните комисии на Народното събрание, които подготвят необходимите доклади във връзка със законодателната дейност на парламента.
3. В периода по т. 2 Народното събрание не провежда пленарни заседания.”
Има ли желаещи да вземат отношение по предложения проект за решение? Не виждам.
Моля, гласувайте този проект за решение.
Гласували 203 народни представители: за 196, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Решението е прието.
В духа на приетото току-що решение за работа на постоянните комисии, Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседание на 30 юли 2009 г., днес, в зала „Запад” след приключване на пленарното заседание.
Второ съобщение: Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще проведе заседание днес – 30 юли 2009 г., четвъртък, в зала 356 на пл. „Княз Александър І”, 30 минути след приключване на работата на пленарната зала.
Съобщенията са изготвени съответно от председателите на двете комисии – госпожа Масларова и господин Любен Татарски.
С това работата ни днес приключва.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)


(Закрито в 09,23 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Секретари:
Пламен Нунев
Бисерка Петрова