Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2014-01-24

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Пламен Нунев и Филип Попов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, вчера стигнахме до Законопроекта за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване.
Вчера постъпи също така предложение от председателя на Комисията за финансов надзор за избор на двама членове на Комисията за финансов надзор. Затова Ви предлагам да спрем разискванията по Закона за гражданското въздухоплаване и да включим извънредна точка в дневния ред, която да разгледаме. От месец юни е изтекъл срокът. Поканил съм господин Мавродиев и членовете – днес те са тук, в Събранието.
Затова правя две процедурни предложения. Едното предложение е да спрем разискванията по Закона за гражданското въздухоплаване, ще го продължим другата седмица. Вчера стигнахме до заглавието, нямаше кворум. Това е първото предложение.
Моля, режим на гласуване за това предложение.
Гласували 178 народни представители: за 143, против 10, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието, прекратяваме разискванията по Законопроекта за гражданското въздухоплаване.
Другото предложение, което правя на основание чл. 49, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, е да включим точка в седмичната програма – Избор за членове на Комисията за финансов надзор, двама членове, чийто мандат е изтекъл през месец юни.
Моля, режим на гласуване за това предложение.
Гласували 184 народни представители: за 176, против 4, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ИЗБОР ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Правя предложение да поканим в пленарната зала председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев и двамата, предложени от него, кандидати Ралица Агайн и Владимир Савов.
Ако обичате, режим на гласуване.
Гласували 169 народни представители: за 167, против 1, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Моля, поканете в пленарната зала господин Стоян Мавродиев и предложените от него кандидати Ралица Агайн и Владимир Савов.
Уважаеми народни представители, предлагам да дадем думата на председателя на Комисията за финансов надзор господин Стоян Мавродиев да представи кандидатите, а след това ще Ви представя проект на решение.
Заповядайте, уважаеми господин Мавродиев.
СТОЯН МАВРОДИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да Ви представя кандидатурите за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, госпожа Ралица Ненчева Агайн-Гури и за член на комисията, подпомагащ политиката по анализа и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, и господин Владимир Николаев Савов.
Вчера съм внесъл в Деловодството предложение за избор на посочените двама души.
Накратко, ако ми позволите, господин председател, ще представя кандидатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Да, представете ги.
СТОЯН МАВРОДИЕВ: Госпожа Ралица Агайн-Гури има значителен опит в сферата като доказан професионалист. Тя е включително преподавател във Висшето училище за застраховане и финанси, в магистърската програма „Застрахователен надзор“. Била е заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ от 2009-а до 2010 г. Преди това, шест години, е била заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ същото управление „Застрахователен надзор“, за което в момента съм номинирал госпожа Агайн-Гори. Преди това е била народен представител в Тридесет и деветото Народно събрание и председател на Подкомисията по капиталови пазари към Комисията по икономическата политика. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви за тишина!
СТОЯН МАВРОДИЕВ: Има магистърска степен по бизнес администрация от Университета в Оксфорд и бакалавърска и магистърска степен от УНСС по международни икономически отношения.
Господин Владимир Савов е завършил също УНСС, „Международни икономически отношения“. След това има магистърска степен от „Лондон бизнес скул“, като има дългогодишен опит в различни утвърдени международни банки, като „Кредит сюис“, „Банк ъф Ню Йорк“, „Брънсуик Ю Би Ес“ и други, със сериозна кариера в банковата сфера и е доказан финансист и анализатор.
Ако прецените, че двамата номинирани кандидати имат необходимите качества, моля да подкрепите техните кандидатури. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря, господин Мавродиев.
Уважаеми народни представители, има ли желаещи да се изкажат, да вземат отношение, да зададат въпроси на кандидатите?
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Ще излязат ли кандидатите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Ще излязат, но нека първо да има въпроси и след това ще ги поканя да отговорят на тези въпроси. Ако не – ще ги поканя само да ги види залата. Госпожа Агайн я познават повече хора, но господин Савов е по-нов.
Има ли желаещи да се изкажат?
Господин Кадиев, заповядайте. (Шум и реплики от КБ.)
Георги Кадиев (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, аз изразявам несъгласие с начина, по който се прави предложението днес.
Вчера имахме извънредна парламентарна група, след като не се състоя кворумът в Парламента, и там не беше казана нито дума за извънредната точка днес – първо.
Второ, отчетът на Комисията за финансов надзор все още не е приет в Парламента. Доколкото знам, приет е в една от комисиите, дори не е минал през Комисията по бюджет и финанси. Всъщност този отчет е мястото, където ще направим оценка на Комисията за финансов надзор, има ли нужда от смяна и какви да бъдат новите предложения.
Факт е, че мандатите са изтекли от месец юни миналата година, но е факт също така, че от вчера до днес нищо не се е случило. Слава Богу, нито един от комисарите не е умрял, не е започнала Трета световна война и не виждам абсолютно никаква причина тази сутрин рано да вкарваме извънредна точка и да правим това предложение.
Да не говорим, че хората, които ще бъдат сменени, аз познавам единия от тях, от 15 години е служител на тази комисия, и си мисля, че от чисто човешко усещане би трябвало да окажем уважение на тези хора, поне да ги изслушаме, преди да си тръгнат, а не просто да им казваме вечерта, че сутринта в 9 часа ще бъдат сменени.
Уважаеми колеги, поради това заявявам оттук, че няма да подкрепя това гласуване. (Ръкопляскания от ГЕРБ)
Нямам нищо против новите хора. Чух добри биографии. Единият е завършил в Англия, работил е в банки.
Госпожа Агайн всички я познаваме и от политическата й дейност, и след това от Комисията за финансов надзор. Така обаче не се правят работите.
Призовавам и моите колеги от БСП да си помислят добре дали биха подкрепили по този начин кандидатурите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Има варианти да отложим гласуването с няколко месеца, с една година, с две години, можем да го отложим. Позволих си да предложа тази точка, защото вчера разговарях по телефона с господин Мавродиев, след като внесе предложението. Питах го има ли готовност да разискваме днес. Няма пречка да се отложи и за другата седмица. Нека и народните представители да се изкажат, ако искате, и по групи.
Искам обаче да обърна внимание, че предложенията са в абсолютните правомощия на председателя на Комисията за финансов надзор. Те не се правомощия на отделна група, а тук групите изразяват отношение по предложените кандидатури. Всеки може да вземе отношение, ако някоя кандидатура е неподходяща или и двете са неподходящи. Не може да бъде мотив. Мандатът на досегашните членове е изтекъл доста отдавна.
Други за участие в дискусията? Има ли други желаещи да вземат отношение?
Господин Кадиев, правите ли предложение да се отложат разискванията и гласуването? Аз не бих възразил, ако направите такова предложение.
Господин Горов, заповядайте.
Димитър Горов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Явно има някакво смущение в залата и от тази гледна точка предлагам наистина да отложим гласуването за следващата седмица, за да имаме по-голяма яснота и народните представители да знаят точно какво правят при гласуването на тази комисия. Тя е изключително важна. Мисля, че няма да има никакъв проблем. И без това мандатите са изтекли от доста време и едва ли една седмица ще промени с нещо съществено ситуацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Има направено формално предложение.
Противно предложение има ли? Не виждам.
С извинение към поканените кандидати и към председателя на комисията, подлагам на гласуване отлагането на тази точка. Моля парламентарните групи да я обсъдят, да се подготвят и е добре в началото на следващата седмица да решим въпроса.
Моля да гласуваме предложението на господин Горов. (Реплики от ГЕРБ.) Още вчера с постъпването на документите са изпратени тези от тях, които не съдържат лични данни, на електронната Ви поща.
Гласували 170 народни представители: за 78, против 73, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не се приема, ще продължим.
Господин Мутафчиев, заповядайте – за процедура или изказване?
Петър Мутафчиев (КБ): За прегласуване.
Господин председател, моля процедура за прегласуване, тъй като не всички народни представители можаха да гласуват поради технически проблем. Мерси. (Смях, оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря, господин Мутафчиев, че обърнахте внимание върху съществуващи технически проблеми.
Моля, режим на прегласуване.
Гласували 175 народни представители: за 83, против 83, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не се приема. Ще продължим разискванията.
Заповядайте за участие в дискусията. Има ли желаещи да вземат отношение в обсъждането? Не виждам.
Предлагам, въпреки че няма въпроси, да дадем думата първо на госпожа Ралица Агайн – кандидат за член на Комисията за финансов надзор.
Заповядайте, госпожо Агайн.
РАЛИЦА АГАЙН: Благодаря Ви, господин Миков.
Уважаеми народни представители, благодаря за вниманието и възможността да представя днес проблемите, които стоят пред Комисията за финансов надзор.
През 2005 г. подготвихме и приехме фундаментални промени в законодателството по отношение на застрахователния надзор. Регламентира се по изцяло нов начин дейността на застрахователните компании и застрахователните посредници – от една страна, в съответствие с европейските норми, от друга страна – с въвеждане на много по-високи изисквания за защита на потребителите.
Днес предстои още веднъж огромна промяна в областта на законодателството, която изисква огромни усилия от страна на сектора за изготвяне на възможно най-добра уредба, както и от страна на народните представители. Промяната се налага поради съществени изменения в европейските норми, регламентиращи застрахователната дейност, но се налагат и по-високи изисквания в защитата на потребителите. През последните години видяхме, че значително се подобриха условията за извършване на застрахователна дейност в България. Дойдоха чуждестранни инвеститори, но днес се наблюдава отлив на тези чуждестранни инвеститори и огромното предизвикателство е да създадем такава регулаторна среда, която да насърчава притока на инвестиции, а от друга страна, да подкрепя потребителите в справедливи и честни отношения със застрахователните компании и застрахователните посредници. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаема госпожо Агайн.
Разбира се, след изказванията някой пак може да вземе отношение.
Заповядайте, уважаеми господин Савов.
ВЛАДИМИР САВОВ: Благодаря.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! За мен е чест да бъда предложен за член на Комисията по финансов надзор. Практик съм в сферата на финансовите пазари от доста години и ще бъде предизвикателство да приложа това, което съм научил на практика и от опита си в различни пазари към повишаване на прозрачността, защита правата на потребителите и на инвеститорите на българския финансов пазар. В това виждам основните си цели, основното предизвикателство.
Много е постигнато, както каза и госпожа Агайн, но има още много какво да се прави. Предизвикателствата са пред нас. Мисля, че трябва да ги посрещнем смело и с дръзновение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви и аз, уважаеми господин Савов.
Ако няма някой да заяви позиция или въпроси, ще преминем към гласуване. Има ли желаещи? Няма.
Предлагам да Ви прочета проекта за решение:
„Проект
РЕШЕНИЕ
за избиране на членове на Комисията за финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор
РЕШИ:
1. Избира Ралица Ненчева Агайн-Гури за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, с мандат 6 години.
2. Избира Владимир Николаев Савов за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, с мандат 6 години.
Решението влиза в сила от деня на приемането му.”
Това е проектът за решение.
Моля, гласувайте, уважаеми народни представители.
Гласували 144 народни представители: за 128, против 9, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Да честитим на избраните, да им пожелаем да носят тази отговорност с чест и професионализъм и да ги поканя да положат клетва.
Заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
РАЛИЦА АГАЙН И ВЛАДИМИР САВОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се.” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.

Преминаваме към осма точка от седмичната програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Уважаемият господин Имамов – председател на комисията, ще докладва законопроекта.
Заповядайте, господин Имамов.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов: Благодаря, господин председател.
На основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за допускане до залата на госпожа Ана Миткова – директор на дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки” към Агенцията за обществени поръчки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля, гласувайте.
Често гласуваме, но няма въпроси към гостите, така че напоследък започвам даже да не ги подлагам на гласуване. Ако някой народен представител иска, на разположение са в коридора, да влязат. Защото само ги каним, седят отзад...
Прекратете гласуването, няма кворум. Няма да влизат в залата.
Ако някой иска гостите... (Реплика от КБ.) Няма какво да ги питам, като не искат да гласуват.. Нито Вас, нито тях мога да накарам да гласуват. Аз, като имам интерес – ще питам.
Продължете, проф. Имамов, гостите ще стоят отвън, не ги желае Народното събрание.
Петър Курумбашев (КБ, от място): Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Няма прегласуване., направете формално предложение. Като в детската градина – не гласуват, после прегласуване. После тези, дето не гласуват, ми казват: питайте еди-кои си. Тук сте, за да участвате. Не е прието решението, край, точка.
Заповядайте, господин Курумбашев.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам процедура на прегласуване, тъй като знаете много добре, че в интерес на самото обсъждане е да присъстват поканените гости, които могат да вземат участие в дискусията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Нито те вземат, нито някой ги пита нещо. (Смях.)
Петър Курумбашев: То е в интерес на това да има повече мнения, когато се обсъжда законопроектът.
Разбирам Вашето раздразнение, господин председател, но въпреки него, Ви моля да подложите на прегласуване...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Добре, подлагам го на прегласуване.
Гласували 100 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Поканете гостите.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: За процедура – господин Велчев, заповядайте.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Още в началото на това Народно събрание поставих тук, от тази трибуна, един въпрос, който е елементарен.
В предишното Народно събрание имаше един голям екран, който показваше това, което показва мониторът на председателското място.
Няма смисъл като първобитните хора да се провикваме от място, според мен некултурно и невъзпитано: „По групи”. Когато има екран всички го виждаме, няма смисъл да викаме, всеки има тази информация, която има и председателят.
Аз мисля, че такава цензура към народните представители не трябва да се допуска тук, в Парламента. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви за тишина!
Красимир Велчев: Всеки един... (Силен шум, реплики, провиквания от КБ и ДПС.)
Не, нямате, колеги! Заблуждавате се! Аз говоря за тази информация, която излиза по време на гласуване, вижда се гласуването по групи. (Шум и реплики.)
Тук имаше такъв екран. Не, няма да спорим! Имаше екран тук –за какво спорим? Имало ли е или не... Явно Вие не знаете за какво сте тук и не знаете какво да гледате. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Велчев.
Само да Ви припомня, че от тази информация тогава се ползваше само Вашата група. Тя нямаше... (Народният представител Красимир Велчев репликира встрани от микрофоните.)
Не, не! Беше тук – долу екранът, и го наблюдаваше госпожа Фидосова, а сега за никоя група няма екран. Това е положението!
Красимир Велчев (встрани от микрофоните): А защо? Защо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: За никоя група няма!
Господин Иванов, заповядайте.
Съжалявам, проф. Имамов. (Силен шум в залата.)
За никоя група няма! Няма привилегировани групи – няма за мнозинство, няма за опозиция! Ако има, то няма да са при равни условия.
Заповядайте.
Станислав Иванов (ГЕРБ): За да уточня защо съм тук, господин председател, понеже ми дадохте думата, без да ме попитате – процедурата е по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Коректно, господин Иванов. Благодаря Ви.
Станислав Иванов: Благодаря, господин председател.
Господин председател, моля Ви, въведете ред в залата. Не е нормална обстановката, за да се работи по този начин.
След като го направите това нещо, направете си ясна равносметка за това как Вие водихте заседанието от сутринта. Много внимателно Ви наблюдавах! Обявихте, че ще пристъпим към разглеждане на Закона за електронните съобщения, при положение че той вчера беше гласуван на второ четене, след това допускахте тук разни фриволни изказания. След това се стигна до там, че Вие казахте преди малко: „Ами, аз не съм ги викал. Няма да идват” и така нататък.
Господин председател, Вие сте Председател на Народното събрание! Не сте на „Позитано” 20, нито на Бузлуджа, или каквото там си мислите! (Шум и реплики от КБ.)
Като Председател на Народното събрание въведете ред в залата, спазвайте правилника!
И пак Ви моля, господин председател, осъзнайте позицията, на която сте, за да можете по-правилно и по-точно да съдите и не да разделяте, а да обединявате нацията! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
На финалната фаза – това с обединението на нацията, ми възлагате повече от отговорността, която имам. Благодаря Ви.
Това, че наблюдавате внимателно какво правя, ще Ви отведе далеч!
А иначе в първата част искането Ви е справедливо.
Моля, уважаемите народни представители, най-вече от левицата: Анастасов, Киряков, Бойчев, Данов, госпожо Янкова – седнете!
Господин Бойчев, излезте да говорите навън или си седнете на мястото! Благодаря Ви.
Заповядайте, проф. Имамов.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов:
„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 302-02-24, внесен от
Министерски съвет на 27 декември 2013 г.
На свое редовно заседание, проведено на 15 януари 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.
На заседанието присъстваха Анна Янева – заместник-министър на икономиката и енергетиката, и Ана Миткова – директор на дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки“ в Агенцията по обществени поръчки.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Анна Янева.
С решение на Министерския съвет на 22 май 2013 г. е одобрен проект на Договор между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, като основа за водене на преговори и министърът на икономиката, енергетиката и туризма е упълномощен да подпише договора. Договорът е подписан на 27 май 2013 г. Министерският съвет одобрява подписания договор и го предлага за ратификация от Народното събрание.
Договорът има за цел Европейската банка за възстановяване и развитие да предостави консултантски услуги на Министерството на икономиката и енергетиката във връзка с разработването и въвеждането на система за електронни обществени поръчки в България. Той е в изпълнение на проект, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”. Услугите, предоставени от банката, ще се изразяват в консултантска помощ с оглед изработване на концепция и технически спецификации, свързани с реализирането на модел за електронно възлагане на обществени поръчки.
Изпълнението на дейностите по проекта обхваща:
- проучване и анализ на добрите практики в държави – членки на Европейския съюз, с успешно функциониращи системи за електронни обществени поръчки;
- изработване на варианти за концепция за въвеждане на съвременна електронна система за обществени поръчки в страната, която правителството да одобри;
- предоставяне на експертна техническа помощ за практическата реализация на електронната система.
Въвеждането на електронно възлагане на обществени поръчки ще доведе до спестяване на време и ресурси за подготовка и провеждане на процедурите; намаляване ролята на субективния фактор, съответно минимизиране на риска от грешки; намаляване на административната тежест за бизнеса; опазване на околната среда чрез отпадане на обмена на документи на хартия.
С използването на електронната система ще се намали рискът от корупция в обществените поръчки, ще се повиши доверието в публичните институции при разходването на обществени средства и ще се подобри бизнес климата в страната.
Договорът съдържа финансови задължения за държавата и предвижда участие в арбитражно уреждане на международни спорове, поради което, за да влезе в сила, е необходимо ратифицирането му със закон.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 12 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 302 02-24, внесен от Министерския съвет на 27 декември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Имамов.
Това беше докладът на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Сега да чуем и доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Вие ли ще го представите, господин Цонев?
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г., № 302-02-24, внесен от Министерския съвет на 27 декември
2013 г.”
Ще се възползвам от правото си да прочета съкратен вариант, тъй като Комисията по бюджет и финанси не е водеща.
„На заседание, проведено на 16 януари 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект № 302-02-24 за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г.
На заседанието присъства Ана Миткова – директор на дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки” в Агенцията по обществени поръчки.”
Следва изложение на въпросния договор, което беше представено и от колегата Имамов. Аз ще прочета само частта, в която беше дискусията в Комисията по бюджет и финанси.
„Народният представител Петър Кънев запита защо ни е необходим още един консултантски договор за едно и също нещо, след като и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към Министерския съвет разполага с 3,5 млн. лв. бюджет за изпълнението на националния проект БОРКОР, заплаща за консултации по разработването на същите електронни платформи на немски консултанти по договор с правителството на една от провинциите в Германия.
Народният представител Румен Гечев предложи да се изиска информация за свършеното досега по проекта БОРКОР и да се провери дали има дублиране на услугите.
Председателят на комисията Йордан Цонев посочи, че вече няколко пъти, и то отскоро, в комисията се води този принципен дебат относно начина, по който се подписват международните договори и споразумения – с презумпцията за автоматична и едва ли не формална ратификация, без въпроси и без дебат от Парламента. Пое се ангажимент да се запознае министър-председателят със становището на комисията – че преди подписване на договори и споразумения, подлежащи на ратификация, е нужно осъществяването на по-голям контрол от изпълнителната власт относно целесъобразността, в това число и дали дейностите или услугите не са дублирани от някой друг орган или в някое друго споразумение. Той предложи подкомисията, която контролира изразходването на публичните средства, да поиска необходимата информация относно изпълнението на проекта БОРКОР.
След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 8 народни представители, „против” – няма, „въздържали се” – 7.
Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г, № 302-02-24, внесен от Министерския съвет на 27 декември 2013 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Цонев.
Уважаеми колеги, това бяха докладите на комисиите.
Откривам парламентарния дебат.
Има ли желаещи народни представители, които да се изкажат по Законопроекта за ратифициране на Договора между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие?
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по Законопроекта за ратификация? Няма.
Тогава подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.
Уважаеми колеги, моля, режим на гласуване.
Гласували 96 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
С това законопроектът е приет на първо гласуване.
Заповядайте, господин Имамов.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов: Госпожо председател, правя процедурно предложение обсъжданият законопроект да бъде гласуван и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, няма основание да отклоня това искане, тъй като по време на дебатите не бяха направени възражения срещу законопроекта, нито се чуха искания за предложения между първо и второ четене.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Имамов за преминаване в днешното пленарно заседание на второ гласуване на разглеждания законопроект.
Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 97 народни представители, за 89, против 1, въздържали се 7.
С това процедурното предложение е прието.
Моля, господин Имамов, да докладвате законопроекта за второ четене.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов:
„ЗАКОН
за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Момент, да попитам дали има изказвания по заглавието и по член единствен на законопроекта.
Има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на законопроекта и член единствен.
Моля, гласувайте.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата и тези, които не са гласували, да го направят.
Гласували 83 народни представители: за 82, против 1, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
С това наименованието и член единствен на законопроекта са приети.
Моля, господин Имамов, продължете до края законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов:
„ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли изказвания по параграф единствен на законопроекта? Няма.
Тогава го подлагам на гласуване.
Моля, режим на гласуване за параграф единствен на разглеждания законопроект.
Гласували 86 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
С това законопроектът е приет.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата, тъй като предстои разглеждането и гласуването на законопроект на второ четене.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА.
Вносител – Министерският съвет.
Заповядайте, господин Курумбашев.
Колеги, останете в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, първо ще направя процедура за допускане в залата.
Моля да бъдат допуснати господин Атанас Костадинов – заместник-министър на околната среда и водите, и госпожа Силвия Бакърджиева – главен експерт в Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Курумбашев.
Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Моля, поканете представителите на вносителя в залата за участие в дискусията.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: „Закон за ограничаване изменението на климата”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
„Глава първа – Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има ли изказвания по наименованието на закона и по наименованието на Глава първа – „Общи положения”? Няма.
Моля, гласувайте наименованието на закона и наименованието на Глава първа по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: По чл. 1 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 1:
„Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
1. провеждането на държавната политика по ограничаване изменението на климата;
2. прилагането на механизмите за изпълнение на задълженията на Република България по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (ДВ, бр. 68 от 2005 г.) (РКОНИК) и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 72 от 2002 г.) (ДВ, бр. 68 от 2005 г.) (Протокола от Киото);
3. функционирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ);
4. функционирането на Националната система за инвентаризации на емисии на вредни вещества и парникови газове в атмосферата;
5. прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ);
6. администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ);
7. мерките за намаляване емисиите на парниковите газове от използваните течни горива и енергия за транспорта;
8. изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ, L 140/136 от 5 юни 2009 г.), наричано по-нататък „Решение № 406/2009/ЕО”;
9. функционирането на Схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Курумбашев.
Има ли изказвания по чл. 1? Няма.
Моля, гласуваме чл. 1 в редакцията на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: По чл. 2 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 2:
„Чл. 2. Законът има за цел чрез предприемане на национални мерки и въвеждането на европейски и международни механизми да гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като основен елемент в политиката по ограничаване изменението на климата и да осигури дългосрочното планиране на мерките за адаптация към климатичните промени.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има ли изказвания по чл. 2 от закона? Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 2.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: „Глава втора – Политика по ограничаване изменението на климата”.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има ли изказвания по наименованието на Глава втора? Няма.
Гласуваме наименованието на Глава втора по вносител, подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: „Раздел І – Компетентни органи”.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има ли изказвания по наименованието на Раздел І?
Заповядайте, господин Ерменков.
Таско Ерменков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Тъй като предишния път пропуснах да попитам, искам сега да попитам по този раздел. Доколкото виждам, на вносителя разделът се казва „Компетентни органи“. Нали така е написано в доклада? В същото време имаме предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители заглавието на Раздел І да се измени така: „Компетентни органи“.
Питам: каква е разликата между вносителя и това, което предлагат госпожа Ивелина Василева и група народни представители – дали не са го прочели като хората, или е някаква форма на илитерация при тях? За какво става въпрос не мога да разбера. Или просто са илитерати?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Основателен е въпросът Ви, господин Ерменков. Това беше изказване.
Има ли реплики?
Заповядайте за реплика.
Ивелина Василева (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Ерменков, по повод изказването Ви –мисля, че не е необходимо да се впускаме в дебат, който вече премина по време на първото четене, относно същността на този законопроект и възможността той да бъде, бих казала, историческо начало да се приеме консенсусно изключително важен и рамков закон.
Що се отнася до предложенията на народните представители от ГЕРБ, мисля, че това, което направихте като ремарк, още веднъж се явява в доказателство на тезата, че текстовете, предложени и от Политическа партия ГЕРБ, и от вносителите са идентични на 95%. В този смисъл, ако има някакви ремарки по отношение на илитерации и липса на разбиране, може би не сме ние адресатът на подобни ремарки.
Бих казала, че въпросът Ви има и процедурно естество, защото текстовете, които сме предложили, са преминали както през ръководството на Народното събрание по отношение на допустимостта, така и през комисията. В този смисъл по процедурни въпроси може би е редно да се обърнете към тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Василева.
Други реплики? Няма.
Господин Ерменков, заповядайте за дуплика.
Таско Ерменков (КБ): Благодаря, господин председател.
Съжалявам, че влизам в схемата на загуба на ценно парламентарно време, но искам още веднъж да се обърна към колегите от опозицията: нека да бъдат така добри, ако имат някакви конструктивни предложения, ако имат някакви разлики, ако има нещо, което те смятат, че би било по-добре за България и за климата като цяло, да ги направят. Когато обаче под формата на предложения се създават предпоставки за излишно губене на парламентарно време, според мен това е прахосничество и не знам дали може да бъде оправдано с каквито и да било политически или други аргументи, освен с така нареченото „деструктивно поведение“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Ерменков.
Според мен тук има юридически проблем. Разбира се, няма да коментирам.
Други изказвания?
Господин Курумбашев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: Благодаря Ви, господин Имамов.
Колеги, по време на този законопроект това ще Ви се случи поне 86 пъти. Имаме предложение на вносителя „Компетентни органи“, имаме предложение на народни представители от ГЕРБ, които предлагат „Компетентни органи“. Кое предложение е по-хубаво според Вас?
Томислав Дончев (ГЕРБ, от място): Нашето!
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: Разбира се, че това предложение, което са направили народните представители от ГЕРБ! Затова и сме ги подкрепили в комисията.
Смятате ли, че това е добър начин да се правят закони в България? Смятате ли, че това е добър начин да се покаже, че има единомислие по един закон?! Смятате ли, че това е по-бързият начин да се приеме законопроект, който всъщност правителството на ГЕРБ и мнозинството на ГЕРБ не успя да приеме, заради който сме в наказателна процедура и който всички ние, като народни представители, трябва да приемем час по-скоро?
Готов съм да водя този разговор 86 пъти, но към тази процедура нямат никакво отношение нито председателството на Народното събрание, нито председателят на Комисията по околната среда и водите, тъй като Вие добре знаете правилника: когато са внесени предложения от народен представител, те се подлагат на гласуване независимо дали съвпадат до последната запетая с предложението на вносителя, или не.
Имайте и предвид, че по всеки член от този законопроект има такива предложения, разлика има в три или в четири. Във всички останали ще трябва да сравнявате дали е по-добре да се казва „компетентни органи”, или „компетентни органи”. Между другото не чух конкретните мотиви на вносителя по този член защо трябва да се казва „компетентни органи”, а не „компетентни органи”.
Тъй като в момента имаме обсъждане на второ четене, обсъжда се член по член и всеки трябва да се изказва по конкретния член, а не по философията на законопроекта. Изказванията по философията на законопроекта се правят на първо четене.
Колеги, да знаете, че това ни очаква поне 86 пъти от тук нататък. За Ваша информация този законопроект го четохме десет часа без прекъсване в Комисията по околната среда и водите. Благодаря.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Да оттеглят предложението.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: Обърнах се с молба към колегите от ГЕРБ да оттеглят предложенията – поне които съвпадат. И това също не беше направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Курумбашев.
Като водещ на заседанието, уважаеми колеги, ще следвам логиката на комисията. Искам обаче да кажа само едно изречение за какво е направеното: получавате законопроекта на първо четене; там пише, че Раздел І се нарича „Компетентни органи”. След това Вие предлагате Раздел І да се нарича „Компетентни органи”.
Други изказвания? Няма.
Госпожо Атанасова, заповядайте за реплика на изказването на господин Курумбашев.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Курумбашев, съгласна съм с част от аргументите, които изложихте. Може би за коректност ще е добре да споделите с нас защо и с какъв аргумент сте отхвърлили нашето предложение, дори и за редакционни поправки на текстовете, защото и това не стана ясно от изказването Ви? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Друга реплика? Няма втора реплика.
Господин Курумбашев – дуплика.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: Препоръчвам Ви преди да ми правите реплика да се запознавате с доклада. Вашето предложение за „Компетентни органи“ е прието. То е прекрасно. (Частични ръкопляскания от КБ и ДПС.) Всички Ваши предложения са приети! Може би от 86 предложения – 3 или 4 да не са приети, всичко останало е прието. Разбира се, дори смятахме, че Вашите са по-хубави от предложението на вносителя, тъй като „компетентни органи“, предложено от народните представители от ГЕРБ звучи много по-добре, отколкото „компетентни органи“, представено от Министерския съвет.
Опитах се да убедя колегите ми в комисията да приемат само предложенията на колежката Василева и да отхвърлят предложенията на Министерския съвет, тъй като очевидно нейните предложения са по-добри. Те обаче бяха водени от някаква тяснопартийна логика и решиха да подкрепят предложението „компетентни органи” на Министерския съвет Съжалявам, но не успях да надделея и в случая са подкрепени и двете предложения. Така съм Ви ги докладвал. Подкрепени са предложенията и на Министерския съвет, и на госпожа Василева, затова ние предлагаме обединеното заглавие на тази глава, която се комбинира от предложението на Министерския съвет „Компетентни органи” и от предложението на госпожа Василева „Компетентни органи”, и така се формира новият смислен текст: „Компетентни органи”. (Ръкопляскания от КБ. Смях в ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Курумбашев.
Други изказвания по наименованието на Раздел І?
Госпожо Василева, изказване ли искате?
Лично обяснение - заповядайте.
Ивелина Василева (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Курумбашев, тъй като нееднократно споменахте името ми, разбирам комичността на ситуацията и сарказма, с който се опитвате да представите действията на управляващото мнозинство. Още в самото начало казах, че не ми се иска да реферирам към дебатите, които протекоха по време на първото четене на законопроекта, където, според мен, беше коренът на тази комичност. Той се състоеше в това, че отхвърлихте един законопроект, който беше внесен три месеца по-рано от законопроекта на Министерския съвет, който де факто е копи-пейст на представения от нас законопроект.
Оттам насетне по отношение на процедурните въпроси, по отношение на начина, по който да се води заседанието на комисията, по отношение на начина, по който да се изготви докладът на комисията, не мисля, че критиките Ви би трябвало да бъдат отправени към нас. В този смисъл ръководството на Народното събрание може би ще вземе предвид факта, че чисто процедурно е необходимо нещата да бъдат изчистени.
Отново казвам, това за пореден път доказва, бих казала, слабостта на вносителя, чийто законопроект разглеждаме към настоящия момент, от гледна точка да представи нещо ново, нещо авторско и по-скоро амбициите му да отнеме авторството на един законопроект, изготвен още 2012 г. с участието на много експерти, с широко обществено обсъждане и участие. За пореден път казвам, един въпрос, който принципно има своята консенсусна подкрепа в обществото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Василева.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Курумбашев, за лично обяснение.
Моля Ви, когато се обяснявате, не давайте повод на някой друг.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: Аз единствено споменах името на уважаваната от мен колежка, защото е вносител на законопроекта и трябва да кажа кой го е внесъл. Дойде време да поговорим и за това кой от кого краде законопроекти.
Законопроектът, внесен от ГЕРБ в Народното събрание, е чиста кражба на законопроекта на Министерството на околната среда и водите от 2012 г. Там няма нито едно добавено изречение от колегите. Те до такава степен го бяха копи-пейстнали, както казват, че дори беше внесен с имената на старите министерства и стария Министерски съвет. А иначе е много неучтиво от Ваша страна да обвинявате колегите от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), че са откраднали нататък законопроекта, тъй като очевидно те не са го направили. Това, което направиха колегите, е, че надградиха стария си проект от 2012 г. с добавянето на регламенти и директиви, които влезнаха в действие през
2013 г., и с това направиха този законопроект по-пълен, което е едно достойнство на законопроекта и ще бъде по-пълно транспониран.
Много неучтиво е Вие да говорите за авторство, след като сте го свалили от уебсайта на Народното събрание и ни го представяте като Ваш, авторски законопроект на ГЕРБ. Лично аз не бих си позволил например Проекта на Министерския съвет да го представя като авторски законопроект на народни представители от БСП или от ДПС, или от който и да е. Това е законопроект на МОСВ. Знаете много добре, че и двата варианта са плод на усилията на специалисти от МОСВ, които и в единия, и в другия случай през 2012 г., а в другия случай през 2013 г. пълно транспонираха директивите и регламентите на Европейския съюз. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Курумбашев.
Други изказвания по заглавието на Раздел І?
Заповядайте, госпожо Василева.
Ивелина Василева (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Изказването ми ще бъде много кратко и касае формулирането на политиките. Конкретно в случая ние все пак говорим за създаването на един изцяло нов закон, разбира се, без да се пренебрегват усилията на експертите от Министерството на околната среда и водите, които безкрайно много уважавам, без да се пренебрегват мненията на всички външни експерти, които са подпомогнали създаването на този законопроект, включително и от английското правителство, чиято експертиза ползвахме, включително неправителствени организации и съсловни организации. Все пак смятам, че държим и дължим да разясним факта, че политиките се формулират от политиците. Политиците са тези, които задават рамката. Разбира се, експертите вършат своята професионална работа, но политиците задават посоките. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз, госпожо Василева.
Има ли реплики към изказването на госпожа Василева? Не виждам.
Други изказвания по наименованието на Раздел І? Няма желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел І на вносителя, подкрепено от комисията.
Десислава Атанасова (ГЕРБ, от място): Какво е това нещо, бе? Една минута чакаме. Като не можете да си направите кворума, изобщо не ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля, обявете резултата!
Гласували 90 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Заповядайте за процедура.
Красимир Янков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедура за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля, дайте ми листа за поименна проверка преди гласуването. (Председателят започва поименна проверка. Шум и неодобрителни реплики от ГЕРБ.)
Адриан Христов Асенов - отсъства
Аксения Бориславова Тилева - отсъства
Александър Димитров Паунов - тук.
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): При прегласуване нямате право!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов:
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Христов Методиев - тук
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Андон Петров Андонов - тук
Антон Константинов Кутев - тук
Атанас Зафиров Зафиров - тук
Атанас Иванов Ташков - отсъства.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: При процедура нямате право! При прегласуване не може да има проверка! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля за тишина! Като приключи проверката, тогава може да вземете думата!
Атанас Стойнов Пъдев - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Ахмедов Башев - тук
Бойко Методиев Борисов - отсъства
Борис Цветков Цветков - тук
Борислав Гуцанов Гуцанов - тук
Бюнямин Хюсеин Хасан - тук
Валентин Иванов Радев - отсъства
Валентин Стефанов Василев - тук
Валентина Василева Богданова - тук.
Моля квесторите да записват тези, които ще влязат по-късно от времето, когато си чуят името. Моля квесторите да направят допълнителния списък!
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Ваня Чавдарова Добрева - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Венцислав Асенов Лаков - тук
Веселин Бориславов Вучков - тук
Веселин Вълев Пенев - отсъства
Владимир Вълчев Митрушев - отсъства
Владимир Иванов Иванов - тук
Владимир Цветанов Тошев - отсъства
Владислав Иванов Горанов - тук
Владислав Тошков Николов - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Гален Симеонов Монев - тук
Галина Стефанова Милева-Георгиева - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Георги Димитров Андреев - тук
Георги Иванов Андонов - тук
Георги Николов Мърков - отсъства
Георги Симеонов Горанов - отсъства
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Цветанов Марков - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Георги Янчев Гьоков - тук
Гинче Димитрова Караминова - тук
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Георгиев Георгиев - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - отсъства
Дарин Иванов Димитров - тук
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Златкова Караджова - тук
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Десислав Славов Чуколов - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Жекова Танева - отсъства
Деян Цанков Дечев - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Иванова Йорданова - отсъства
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Ангелов Иванов - отсъства
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Василев Аврамов - тук
Димитър Георгиев Кочков - тук
Димитър Димчев Димов - отсъства
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димчо Димитров Михалевски - отсъства
Добрин Ненов Данев - тук
Доброслав Дилянов Димитров - отсъства
Донка Димитрова Иванова - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - тук
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евдокия Славчева Асенова - тук
Екатерина Василева Заякова - тук
Емануела Здравкова Спасова - тук
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Йорданов Радев - тук
Емил Страхилов Костадинов - тук
Ердинч Исмаил Хайрула - тук
Жара Веселинова Пенева-Георгиева - тук
Жельо Иванов Бойчев - тук
Желязко Иванов Желязков - тук
Захари Димитров Георгиев - тук
Здравко Димитров Димитров - отсъства
Златко Димитров Тодоров - тук
Ивайло Ангелов Московски - отсъства
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - тук
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Ивелина Веселинова Василева - тук
Илиан Сашов Тодоров - тук
Ирена Георгиева Узунова - отсъства
Ирена Иванова Коцева - отсъства
Ирена Любенова Соколова - тук
Йордан Георгиев Стойков - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Стоянов Младенов - тук
Йорданка Колева Йорданова - тук
Калин Иванов Милчев - тук
Калина Петрова Балабанова - тук
Камен Костов Костадинов - отсъства
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Красимиров Колев - тук
Кирил Николаев Добрев - тук
Кирчо Георгиев Атанасов - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - тук
Корнелия Добрева Маринова - тук
Корнелия Петрова Нинова - тук
Красимир Атанасов Мурджев - тук
Красимир Георгиев Ципов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Неделчев Стефанов - отсъства
Красимир Христов Янков - тук
Красимира Пенева Анастасова - тук
Кристиян Роберт Димитров - тук
Лазар Огнянов Попов - тук
Лиляна Павлова Николова - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любен Петров Татарски - тук
Любомир Владимиров Владимиров - тук
Любомир Димитров Христов - тук
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - тук
Маргарита Асенова Стоилова - тук
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Мариана Господинова Тотева - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова:
Мартин Георгиев Захариев - тук
Мая Божидарова Манолова - тук
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Методи Теохаров Костадинов - тук
Мехмед Юмер Атаман - тук
Миглена Дойкова Александрова - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милка Дончева Христова - тук
Милко Петров Багдасаров - тук
Минчо Мънчев Минчев - отсъства
Мирослав Николов Петков - отсъства
Митко Живков Захов - отсъства
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Райков Миков - отсъства
Младен Петров Червеняков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - тук
Мустафа Фахри Ахмед - отсъства
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - тук
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Николай Веселинов Александров - тук
Николай Нанков Нанков - отсъства
Николай Николов Апостолов - тук
Николай Петков Петков - тук
Николай Симеонов Малинов - тук
Павел Алексеев Христов - отсъства
Павел Андреев Гуджеров - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Пенко Атанасов Атанасов - тук
Петър Атанасов Курумбашев - тук
Петър Василев Мутафчиев - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Иванов Петров - тук
Петър Илиев Дулев - отсъства
Петър Илиев Якимов - тук
Петър Симеонов Ангелов - тук
Петя Николова Раева - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Веселинов Йорданов - отсъства
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - отсъства
Пламен Христов Желязков - тук
Ради Николов Стоянов - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Румен Василев Гечев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - тук
Рушен Мехмед Риза - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - тук
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
Сергей Манушов Кичиков - тук
Силвия Анастасова Хубенова - тук
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Смиляна Николова Нитова-Кръстева - тук.

Дотук в залата присъстват 143 народни представители. Има кворум, продължаваме с пленарното заседание.
Моля квесторите, ако има допълнително влезли в залата народни представители, да ми предоставят списъка да ги съобщя – тези, които не са отбелязани при проверката на кворума.
Това са: Георги Анастасов, Валентин Радев, Васил Антонов, Деница Гаджева, Алекси Алексиев, Георги Мърков – плюс 6; Атанас Ташков, Александър Ненков, Аксения Тилева, Пламен Йорданов, Стефан Дедев, Емил Радев, Ирена Коцева, Димитър Димов – плюс 14.
Уважаеми колеги, кворум в пленарната зала има, продължаваме със заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Имаше предложение за прегласуване на заглавието на Раздел І „Компетентни органи” по вносител, подкрепено от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 28.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители за чл. 3:
„Чл. 3 се изменя така:
„(1) Държавната политика по ограничаване изменението на климата се определя от Народното събрание чрез този закон и се реализира от Министерския съвет чрез подзаконовите нормативни актове по чл. 5 и плановете и стратегиите по чл. 8 и 9.
(2) Министърът на околната среда и водите е компетентният орган по цялостното провеждане на държавната политика по ограничаване изменението на климата.
(3) Министърът на околната среда и водите може да делегира със заповед правомощията си по този закон на други длъжностни лица.
(4) За подпомагане на дейността по ал. 2 се създава Национален експертен съвет по изменение на климата като консултативен орган към министъра на околната среда и водите, в който се включват представители на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на финансите, Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Изпълнителната агенция по околна среда, Българската академия на науките, Националното сдружение на общините и юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност има пряко отношение към ограничаване изменението на климата.
(5) Дейността на Националния експертен съвет по изменение на климата се урежда с правилник, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Петър Курумбашев, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„В ал. 4 повторените думи „Министерство на инвестиционното проектиране” се заменят с „Министерство на регионалното развитие”.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 3:
„Чл. 3. (1) Държавната политика по ограничаване изменението на климата се определя от Народното събрание чрез този закон и се осъществява от Министерския съвет чрез подзаконовите нормативни актове по чл. 5 и плановете и стратегиите по чл. 8 и 9.
(2) Министърът на околната среда и водите е компетентният орган по цялостното провеждане на държавната политика по ограничаване изменението на климата.
(3) Министърът на околната среда и водите може да делегира със заповед правомощията си по този закон на други длъжностни лица.
(4) За подпомагане на дейността по ал. 2 се създава Национален експертен съвет по изменение на климата като консултативен орган към министъра на околната среда и водите, в който се включват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на финансите, Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на регионалното развитие, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Държавна агенция „Национална сигурност”, Изпълнителната агенция по околна среда, Българската академия на науките, Националното сдружение на общините и юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност има пряко отношение към ограничаване изменението на климата.
(5) Дейността на Националния експертен съвет по изменение на климата се урежда с правилник, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Курумбашев.
Това са текстовете по чл. 3.
Изказвания по чл. 3?
Заповядайте за процедура, господин Костадинов.
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз представих моите въпроси и предложения пред комисията, а и пред Народното събрание. Отговорът от Министерството на околната среда и водите беше положителен, като тези мои предложения и въпроси ще бъдат разработени в подзаконови законодателни разпоредби.
Едно от предложенията обаче считам, че е важно и то касае създаването на Национален експертен съвет. Тук се изброиха доста институции, които ще дадат представители в този Национален експертен съвет, но не беше споменато името на Селскостопанската академия, въпреки че съм го предлагал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Костадинов, това са важни неща, но Вие взехте думата по процедура. Трябва да кажете каква е процедурата.
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Това е изказване.
Методи Костадинов: Предлагам в чл. 3, ал. 4 да фигурират представители на Селскостопанската академия. Няма да се мотивирам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Костадинов, напишете ми на един лист Вашето предложение за допълнение към текстовете.
Заповядайте, господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, когато излиза колега от групата на ГЕРБ, по няколко пъти уточнявате какво точно ще каже той, обяснявате му, че ако излезе от рамките на процедурата, ще прекъснете изказването му и така нататък. Допускате управляващите обаче да излизат тук и когато попитах Вас самия каква е процедурата, Вие вдигнахте рамене и не знаехте. Нормално е да мерите с еднакъв аршин, първо.
Второ, това не беше процедура, а изказване по члена. Господин Теохаров, с цялото ми уважение – той е прав, направи своето предложение, и сега трябва да има реплика и дуплика. Защото ние може да не сме съгласни.
Каква е тази процедура – да се запише в член еди-кой си, дето го забравих тук, еди-какво си?!
Или работим и мерим с един аршин, или правим каквото си искаме, и няма да тръгне това Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Вашите бележки са неоснователни, господин Иванов, не ги приемам за основателни. Понякога, когато някой колега говори от трибуната, може да допусне грешка съзнателно или от незнание. Моля Ви се! Неоснователни са бележките Ви.
Има ли изказвания по чл. 3? Има ли други изказвания?
Господин Курумбашев, имаше предложение за добавяне на текст към чл. 3, ал. 4. Трябва да го гласуваме.
Ще вземете ли отношение по това предложение?
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: Аз очаквах писмено това предложение, господин Теохаров, тъй като редакционни предложения в пленарната зала се правят писмено.
Освен това, то не е редакционно предложение.
Освен това, като сте искали да направите това предложение – съжалявам, че сте зает в разговор със заместник-министъра в момента, обаче сте имали възможност да направите предложението като народен представител между първо и второ четене. Вие не сте го направили. Имали сте възможност да го направите в комисията на второ четене като редакционно предложение, Вие не сте го направили. В пленарната зала се правят само редакционни предложения – ако някоя прецизна запетайка, примерно, внесена от колеги, не е забелязана от вносителите.
В момента ние трябва да чуем становището например на Министерството на околната среда и водите дали иска в този експертен съвет да се включат тези представители, които Вие искате и започваме дебат, който е трябвало да бъде воден на второ четене в комисията.
Затова, господин председател, аз Ви предлагам да не подлагате на гласуване това предложение, тъй като то не е редакционно по смисъла на Правилника на Народното събрание. Предложението, което не е редакционно, освен ако няма някакво изключително съгласие в пленарната зала, макар по такъв случай може да има, просто Ви предлагам да не го гласуваме.
Имаме предложение на госпожа Василева, което не е подкрепено, имаме редакционно предложение на комисията, което е подкрепено.
Моля Ви да преминем към процедура на гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Курумбашев.
Мнението на председателя на комисията е съществено.
Господин Теохаров, след изказването на господин Курумбашев държите ли на Вашето предложение?
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ (КБ, от място): Държа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Дайте предложението тогава, да го гласуваме.
Има ли други изказвания?
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ (КБ): Господин председател, давам моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Господин Теохаров, не мога да го подложа на гласуване. Това, което сте ми дали, не се връзва ясно и логично с текстовете, които има в ал. 4. Няма да подложа на гласуване текста.
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Изказване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Заповядайте, господин Лазаров.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, правилно преценихте – както каза и колегата Курумбашев, това в никакъв случай не е редакционно предложение. В крайна сметка законите се приемат на две четения, това е заложено и в Конституцията.
Става въпрос за един орган или ведомство, което да бъде добавено и в никакъв случай това не е редакционно предложение. Това би довело евентуално до сезиране на Конституционния съд. Няма пречка след време, като се приеме законът, да бъде добавено това изменение. Но не може по този начин да се приемат законите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Лазаров.
Това беше изказване, значи имаме възможност за реплики.
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Заместник-министърът!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Кой желае реплика?
Няма желаещи за реплика към изказването на господин Лазаров.
Господин заместник-министър, искате думата, но изчакайте да приключим с процедурата.
Няма желаещи за реплики.
Заповядайте на трибуната, господин Костадинов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС КОСТАДИНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Министерството на околната среда и водите не подкрепя последното предложение по две причини.
Наистина, както докладва председателят на комисията, след една изключително ползотворна дискусия в размер на 10-11 часа текстът е такъв, че отразява до голяма степен мнението и на Министерския съвет, и на колегите от ГЕРБ. Приемете, че сме постигнали изключително висока степен на съгласие по отношение на този закон, по който България има наказателна процедура.
Второ, ние сме предвидили участието на Министерството на земеделието и храните, което е принципал на Селскостопанската академия. До голяма степен чрез вътрешнонормативната база на Министерството на земеделието и храните биха могли да регулират кой по компетентност да участва. Ето защо ние не подкрепяме предложението.
Още веднъж декларирам, че постигнатият текст след едно доста тежко заседание до голяма степен е адекватен на нашите искания и цели. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин заместник-министър.
Има ли изказвания по чл. 3? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме най-напред предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 37, против 54, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на чл. 3 в редакцията на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Заповядайте за процедура.
Филип Попов (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Правя предложение за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Гласуваме процедурно предложение за текста на чл. 3, прегласуване.
Гласували 115 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 26.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, почивка до 11,25 ч. Благодаря.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Уважаеми дами и господа народни представители, моля да заемете местата си в пленарната зала.
Започваме с петъчния:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода 17-23 януари 2014 г.:
1. Постъпило е питане от народния представител Цвета Вълчева Караянчева към Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, относно отваряне на втория лот от пътя към прохода „Маказа”, отсечката Кърджали – Подкова. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари 2014 г.
2. Постъпило е питане от народния представител Борис Цветков Цветков към Даниела Бобева-Филипова – заместник министър-председател по икономическото развитие, относно подготовката за подписване на Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции и предприетите действия на българските представители за отстояване на интересите на страната ни и на българските граждани. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари 2014 г.
3. Постъпило е питане от народния представител Хюсеин Хасан Хафъзов към Петър Стоянович – министър на културата, относно политиката на Министерството на културата, отнасяща се до поддръжката, ремонтирането и опазването на храмовете, които са паметници на културата от национално значение. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари 2014 г.
4. Постъпило е питане от народните представители Петя Цветанова Аврамова и Тотю Младенов Младенов към Данаил Папазов – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно липсата на достъп до цифрова ефирна телевизия. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари 2014 г.
5. Постъпило е питане от народния представител Ивелина Веселинова Василева и народните представители Димитър Бойчев Петров, Иван Стефанов Вълков, Снежина Минчева Маджарова, Семир Хусеин Абу Мелих, Диана Иванова Йорданова, Галина Стефанова Милева-Георгиева към Таня Андреева Райнова – министър на здравеопазването, относно откриване на Отделение по пластика и изгаряния в Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари 2014 г.
6. Постъпило е питане от народния представител Йорданка Колева Йорданова към Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, относно промяна в правилата за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари 2014 г.
Писмени отговори от:
- заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова на въпрос от народния представител Корнелия Маринова;
- заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова на въпрос от народния представител Корнелия Маринова;
- министъра на външните работи Кристиан Вигенин на въпрос от народния представител Десислав Чуколов;
- министъра на отбраната Ангел Найденов на въпрос от народния представител Страхил Ангелов;
- министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народния представител Мая Манолова.
Това бяха писмените отговори.
Следва Парламентарният контрол.
Първа ще отговоря госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председателят и министър на правосъдието, на въпрос от народния представител Страхил Чавдаров Ангелов относно изтичащ период на допустимост на разходи (2007 -2013 г.) и съществуващ риск от неизпълнение на дейностите.
Господин Ангелов, заповядайте да развиете въпроса си. (Шум и реплики от ПГ на ГЕРБ.)
Заповядайте за процедура.
Госпожа Савеклиева.
Даниела Савеклиева (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на ГЕРБ настояваме веднага да бъде извикана в Парламента министърът на образованието Анелия Клисарова. От ГЕРБ очакваме незабавно министърът да предостави пълна информация за уволнението на директора на училището в с. Долно Дряново Асим Адемов. От ГЕРБ сме силно обезпокоени от данните, че Адемов е уволнен само и единствено, защото не подкрепя ДПС. Директорът е бил привикан в кабинета на началника на Регионалния инспекторат по образованието – Благоевград, Огнян Соколов, който е назначен от ДПС. Там Соколов е признал на Адемов, че има политическа поръчка от най-високо ниво да го уволни, ако не напусне доброволно. След уволнението депутатът от ДПС Ахмед Башев нарича Асим Адемов „острието на ГЕРБ в Гърмен” и заплашва, че той кадрува в общините Гърмен, Сатовча, Якоруда, Белица и Гоце Делчев и че предстоят нови уволнения. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Нарочени за уволнение са още директорите на училищата в Рибново, Дебрен, Горно Дряново... (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Това е изявление от група, госпожо Савеклиева. В момента правите изявление от група. Ще го зачета като изявление от група.
Продължавайте.
Даниела Савеклиева: Затова, господин председател, настоявам да бъде извикана в Парламента министър Клисарова, за да отговори: кой е Ахмед Башев от ДПС, че да уволнява училищните директори?!
Настояваме за отговор защо министърът позволява на депутати, като Башев от ДПС, да се саморазправят с директори на училища. Какви мерки ще предприеме към шефа на инспектората в Благоевград, който изпълнява политически поръчки? Защо не спази обещанието си, че няма да допуска политически чистки в образованието?! Ще спрат ли и кога политическите уволнения на директори на училища? Затова настояваме госпожа Клисарова да дойде в Парламента и да ни отговори на тези въпроси. Благодаря Ви.
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Благодарим за декларацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Да, благодарим за декларацията.
Госпожа Анелия Клисарова не е в България в момента. Господин Цонев.
Йордан Цонев (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Длъжен съм да заявя от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, че не за първи път депутати и Парламентарната група на ГЕРБ използват парламентарната трибуна в петък, за да говорят абсолютно неверни и недоказани неща, за да отправят обидни квалификации към членове на Парламентарната група на Движението за права и свободи. (Реплики от ГЕРБ.) Моля да не ме прекъсвате, аз слушах внимателно колежката от ГЕРБ, която говори, въпреки че говори абсолютно неистини.
Всичко това, което каза госпожа Савеклиева, с пълна сила се отнася за начина, по който управляваше ГЕРБ. Всичко това, което тя каза за назначения на директори в училища и за уволнения на учители и директори на училища, се отнасяше и продължава да се отнася за времето, в което ГЕРБ управляваше.
Ноторно известен факт на цялото българско общество е, че Вие подменихте всичко в образователната система, дори стигнахте до портиерите на училищата. Така че, моля Ви, не пренасяйте Вашата практика като обвинение за практика на депутати от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Категорично възразявам от името на групата, против такъв начин на говорене от трибуната пред българския парламент и пред тези, които наблюдават петъчния контрол. Още повече, че говорите неща, които нито са доказани, нито има доказателства за тях.
Парламентарната група на Движението за права и свободи не си служи с Вашите методи. Ние се борихме с тях и продължаваме да се опитваме да изкореним тази практика, която Вие насадихте четири години. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Цонев.
Това беше изказване от името на парламентарна група.
Други желаещи от името на парламентарна група? Няма.
Аз вече прочетох въпроса на господин Страхил Ангелов към госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието.
Моля, господин Ангелов, да представите въпроса.
Страхил Ангелов (КБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо вицепремиер! Понастоящем в процес на изпълнение са значителен брой инфраструктурни проекти, финансирани със средства от оперативните програми. Периодът на допустимост на разходите за програмния период 2007 - 2013 г., приключва на 31 декември 2015 г., съгласно правилото n+2. Тоест, до неговия край остават само две години, в рамките на които всички строително-монтажни работи следва да бъдат завършени, плащанията да бъдат осъществени и проектите отчетени, за да може Република България да депозира искане за плащане в съответните органи на Европейската комисия.
Нека се има предвид, че за конкретните инфраструктурни проекти съществува реален риск от неизпълнение на дейностите и респективно невъзможност за извършване на плащанията до края на периода на допустимост на разходите. Имам предвид проекти на висока инвестиционна стойност, които по една или друга причина изостават от депозирания в съответния управляващ орган график. Причините могат да бъдат най-различни – от чисто техническо естество, по някой път става дума за доста изостанали проекти във връзка с обжалвания, свързани с проведените по тях обществени поръчки.
В тази връзка моля да ни предоставите информация извършва ли се анализ на риска от съответните управляващи органи по отношение на евентуална невъзможност за изпълнение на дейности на проекти, които са в процес на изпълнение и биха ли излезнали тези дейности извън периода на допустимост на разходите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Приключвайте, господин Ангелов.
Страхил Ангелов: Какви са набелязаните и предприети мерки за минимизиране на риска от неизпълнение на проектите и неизвършване на плащания до края на периода на допустимост на разходите. Благодаря и се извинявам за времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз.
Госпожо заместник министър-председател, имате думата за отговор. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Ангелов, уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с въпроса относно изтичащия период на допустимост на разходите 2007 - 2013 г. и съществуващ риск от неизпълнение на дейностите бих искала да Ви информирам за следното.
Предизвикателството, което стои пред нас, е не само да не допуснем загуба при усвояването на евросредства до края на 2015 г., но и да ускорим темпа, с който разплащаме и сертифицираме разходите пред Европейската комисия. За целта още при встъпването в длъжност на настоящото правителство беше направен анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми и бяха формулирани конкретни стъпки, които да се предприемат на национално ниво с цел осигуряване на необходимите предпоставки и обективни условия за минимизиране на евентуалния риск от загуба на средства както в краткосрочен план за 2012 г., така и в рамките на следващите две години – 2014-а и 2015-а.
С Решение № 500 на Министерския съвет от 23 август се даде съгласие договарящите органи по пет от общо седем оперативни програми да наддоговорят финансов ресурс по съответната оперативна програма със средства в размер до 10% над бюджета, определен за програмата, без Оперативна програма „Транспорт” и Оперативна програма „Околна среда”, за които такива решения са взети на предходен етап. Решението за даване на съгласие за наддоговаряне позволи на управляващите органи на оперативни програми „Регионално развитие”, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Административен капацитет”, „Развитие на човешките ресурси” и „Техническа помощ” да разполагат със свободен ресурс, с който да извършат плащания по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Това допринесе за повишаване на усвояемостта на средствата и за навременно извършване на плащанията по договорите с бенефициентите по горепосочените програми, а от тяхна страна с изпълнителите им, което доведе и до своевременно разплащане с бизнеса.
Следва да се има предвид, че мярката няма да доведе до необходимост да бъдат осигурени допълнителни средства от държавния бюджет, тъй като управляващите органи се очаква да реализират спестявания в хода на изпълнение на оперативните програми.
Посочената мярка е малка част от разработения план за действие за минимизиране на риска от загуба на средства и ускоряване на усвояемостта по оперативните програми 2007 - 2013 г., който съдържа конкретни мерки, като за всяка мярка е посочена отговорна институция и краен срок за изпълнение на предприетите действия.
Друга важна мярка в плана за действие, касаеща инфраструктурните програми, е свързан с текущ мониторинг, осъществяван от управляващия орган на съответната оперативна програма, с оглед проследяване изпълнението на рисковите проекти, набелязване на стъпки за минимизиране на риска за всеки бенефициент и завършване на проектите в рамките на финансовия период. По плана за действие са поети конкретни ангажименти от ресорните министри за неговото изпълнение. Същият се отчита от управляващите органи на оперативните програми на ежемесечна база, което от своя страна гарантира ефикасен мониторинг и контрол при изпълнението му.
В резултат на предприетите мерки идентифицираният в средата на 2013 г. риск за автоматично освобождаване на бюджетни средства за 2013 г. в размер на 267 млн. евро, беше редуциран до размер 35 млн. евро европейско съфинансиране по три от общо седемте оперативни програми, като 27 милиона от тях са прогнози и зависят от становище на Европейската комисия, тоест има възможност да не бъдат загубени. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Предстои да актуализираме плана за действие за периода 2014-2015 г. До края на месец февруари 2014 г. трябва да се случи това с оглед минимизиране на евентуалния риск от загуба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Времето, госпожо Златанова.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Само едно изречение, господин председател.
В заключение предприетите мерки през последните месеци целят минимизиране на евентуалния риск от загуба на средства до края на 2015 г. и постигане на по-голяма ефективност в управлението на европейските средства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Има думата за реплика господин Ангелов. Не желаете реплика. Благодаря.
Благодаря на госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието, за участието в днешния парламентарен контрол.
Следващите въпроси са към господин Цветлин Йовчев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
Първият въпрос към него е от народния представител Хюсеин Хасанов Хафъзов относно нападение над български гражданин.
Господин Хафъзов, заповядайте да развиете Вашия въпрос.
Хюсеин Хафъзов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин вицепремиер, на 9-и ноември вечерта на улица „Пиротска“ в София е бил нападнат и зверски пребит Георги Димитров-Метин.
След подадения сигнал екипите на СДВР са пристигнали на мястото на нападението и са заварили Метин в безпомощно състояние, лежащ на земята в локва кръв. Метин е бил закаран в болница в много тежко състояние – с черепно-мозъчна, лицево-челюстна и редица други травми.
Почти веднага след нападението в района на инцидента са били задържани двама от заподозрените, а скоро след това и още двама мъже, участвали в нападението. Първоначално им бе наложена мярка задържане 72 часа.
Според изявлението на главния секретар на МВР господин Светлозар Лазаров, направено пред Българското национално радио ден след нападението, Метин е бил нападнат от пет-шест лица. Той също така заяви, че Метин е станал жертва на нападение на етническа основа.
На 12.11.2013 г. прокуратурата поиска постоянен арест за трима от четиримата задържани. Софийският градски съд се съгласи с обвинението и остави зад решетките Момчил Милчов, Иво Тилков и Джоно Младенов. Мотивът бе, че има опасност те да извършат и други нападения, както и да застрашат сигурността на свидетелите.
На 21.11.2013 г. Апелативният съд остави тримата обвиняеми в ареста, заради опасността те да извършат друго престъпление. Тримата са обвинени в опит за предумишлено убийство от хулигански подбуди. Според свидетели, освен с ритници и удари, биячите са нападнали Метин и с метални предмети.
Това са фактите, известни на обществото. Остават обаче и множество въпроси, на които все още не е отговорено подобаващо.
Уважаеми господин министър, въпросите ми към Вас са – според първоначалната информация, нападателите са били петима или шестима.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Времето Ви изтече!
Хюсеин Хафъзов: В нощта след нападението са били задържани четирима заподозрени. Тримата от тях в момента се намират в арест с обвинение за опит за убийство. Потвърди ли се, или се опроверга версията за петима или шестима нападатели? Ако има доказателства, или поне основателни предположения за тяхно участие, до какви заключения е стигнало разследването и кога ще бъдат задържани двамата все още неизвестни участници? Защо четвъртият задържан в нощта на инцидента е бил освободен и защо не му е повдигнато обвинение, както и на другите трима? Каква е позицията на службите на МВР относно ролята на това лице в нападението?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Хафъзов, ще имате възможност за реплика след отговора.
Хюсеин Хафъзов: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Господин заместник министър-председател – за отговор, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Хафъзов, в отговор на поставения от Вас въпрос относно нападение на български гражданин в центъра на София, предоставям следната информация.
На 9 ноември в 20,12 ч. в Трето районно управление на Столична дирекция на вътрешните работи е съобщено за пострадало лице вследствие нанесен побой.
Мястото на нападението е улица „Пиротска“ № 20 в столицата. Изпратена е дежурна оперативна група към СДВР и служители на Трето районно управление, които са извършили оглед на местопроизшествието. Разпитани са лица. Направени са фотоснимки и са иззети следи.
Пострадалият, установен като Георги Димитров-Метин, на 29 години, е настанен за лечение в здравно заведение.
По случая в СДВР е образувано досъдебно производство по чл. 116, във връзка с чл. 20 и чл. 18 от Наказателния кодекс.
В резултат на проведените незабавни оперативни мероприятия от служители на Трето районно управление, непосредствено след нападението са задържани четирима мъже: Иво Тилков на 28 г., Момчил Милчов на 29 г., Джоно Младенов на 26 г. и Николай Тодоров на 26 г. При извършените процесуално-следствени действия и снети сведения от очевидци е установен броят на участниците в инцидента, като на този етап е опровергана хипотезата за повече извършители.
С постановление на Софийска градска прокуратура е наложена постоянна мярка задържане под стража на трима от извършителите. Четвъртият задържан – Николай Тодоров, не е разпознат от свидетелите като участник в побоя и на този етап от разследването не може да бъде потвърдена съпричастността му към извършеното деяние.
В заключение бих искал да Ви уверя, че полицейските органи прилагат системен подход за превенция на престъпността, като приоритет в работата на полицията е предотвратяване и разкриване на тежките престъпления, в това число и посегателството срещу личността. Тъй като има образувано досъдебно производство по случая, повече информация може да бъде предоставена единствено с разрешение на наблюдаващия прокурор от Прокуратурата на Република България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз, господин Йовчев.
Реплика – господин Хафъзов.
Хюсеин Хафъзов (ДПС): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, това е един от малкото случаи, при които се установяват лица, извършили престъпление от такъв характер, съответно престъплението и насилието, породени от омраза, ксенофобски чувства или причини, за голямо съжаление не са рядкост в нашата страна.
Аз познавам множество случаи, когато не са били разследвани подобни случаи, не само че не са установявани извършителите. Спомням си за подобен случай в Пловдив преди няколко години, когато един български гражданин – богомолец, при посещение на сутрешната молитва в Джумая джамия през месец Рамазан беше жестоко пребит, оставен в локва кръв и съответно не беше проведено даже надлежно разследване за установяване на извършителите, така че частично, разбира се, ние сме доволни. Нещо повече, Метин в момента най-малкото е в съзнание, въпреки че все още не е в добро здравословно състояние.
При всички случаи обаче бих искал да подчертая, че нападението над Метин е едно от седемте подобни престъпления само за месец ноември, затова аз искам да знам дали наистина давате гаранции, че разследващите органи обръщат достатъчно сериозно внимание на такива действия, на такива престъпления, които са породени от омраза към различния, към другия, най-вече към малцинствени групи, без значение дали те са български граждани или наши гости – гости на страната. Благодаря Ви.
Желая Ви успех.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Хафъзов.
Господин министър, Вие имате възможност за дуплика. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Хафъзов, искам да Ви уверя, че изцяло споделям загрижеността Ви за това, че трябва да вложим всички усилия като общество и да не допуснем развитието на ксенофобия, на ксенофобски настроения и най-вече престъпления, които са извършени на тази основа. Това е една от заплахите, която ние виждаме, породена от редица причини, от редица фактори през последните месеци.
Уверявам Ви, че ще направим всичко възможно, което е по силите на Министерството на вътрешните работи, наистина да не допуснем това нещо да се случи.
Уверявам Ви, че към всички такива случаи ще подходим достатъчно отговорно и с пълна мобилизация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз.
Следващият въпрос е към господин Цветлин Йовчев, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, от народния представител Десислав Славов Чуколов относно взетите мерки по отношение на непристойното и неправомерно поведение на полицай Костадин Колев при инцидента на летище Варна от 6 януари 2014 г.
Господин Чуколов, заповядайте.
Десислав Чуколов (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги, уважаеми гости!
Въпросът, който ще задам е около така наречения „инцидент на летище Варна“, който се случи в началото на месец януари тази година – инцидент, който беше отразен по медиите доста превратно и сега Ви предлагаме така, за разнообразие, просто да чуете истината.
Този инцидент беше провокиран от забележка на френска служителка в самолета относно ето ей този символ, който носим на значките си. Това е първата буква от българската Глаголица. Мен не ме дразни. Нас, от „Атака“, не ни дразни, ние сме си я сложили като символ на партията.
След това представители на така наречените „протестиращи“, които, господин министър, Ви моля, тука цяло лято, цяла есен, просто, когато нарушат закона, да им се покаже, че не може да продължават това и да не си въобразяват, че България е тяхна. Точно ей такива представители, представител и след това и родителят на този представител, ни удряха, нападаха и обиждаха.
След това полицейските служители, които дойдоха – 12 от тях, които са дали показания, въз основа на които показания е вземáт и имунитета на Сидеров, само двама от тях казват, че видели Сидеров да удря колегата им.
Сега – господин министър, народните представители от „Атака“, които бяхме там, не сме разпитани. Снимките, които сме направили с телефоните си, които доказват всичко това, което говоря, не са ни изискани по никакъв начин.
Същата вечер, преди да започнат разпитите, преди дори, както разбирам, да се обадите на господин Станишев да го информирате, но за това друг въпрос съм Ви задал, същата вечер, много преди това, ние сме внесли и жалба в ОДП - Варна, жалба, в която казваме какво се е случило според нас, искаме да бъдем разпитани, искаме съответните хора, които са ни удряли, нагрубявали, и те да бъдат разпитани.
Има жалба, внесена и срещу този полицай Костадин Колев, който 40 минути, след като е получил този силен удар от Сидеров, на който се крепи цялото искане за имунитета на Сидеров, 40 минути след това той няма нищо на бузката. Имаме и такива доказателства, но този полицай – има жалби срещу него, и въпросът ми към Вас е: какви мерки са взети от ръководството на МВР по отношение на полицай Костадин Колев? И дали е образувано дознание срещу него, защото ако наистина бяхме разпитани ние, щеше да има достатъчно много доказателства – 12 на брой свидетелски показания как той удря Сидеров, и жалбата, която Сидеров е подал, сигурно щеше да бъде взето някакво отношение спрямо него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Чуколов.
Господин министър, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, във връзка с поставения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация. Съгласно чл. 212, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс досъдебното производство се образува с постановление на съответния наблюдаващ прокурор. Член 194, ал. 1, т. 1 от НПК предвижда разследванията срещу държавни служители на Министерството на вътрешните работи да се провеждат от следователи към съответните компетентни прокуратури.
На 21 януари 2014 г. в Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи във Варна е постъпила жалба с вх. № 3246 от господин Волен Сидеров. Сигналът е срещу полицай Костадин Колев. На същия ден с писмо с регистрационен № 2983 жалбата е предадена на Районната прокуратура – Варна, за преценка и за произнасяне по компетентност.
До момента с оглед на правомощията си по чл. 145, ал. 1 от Закона за съдебната власт Районна прокуратура – Варна, не е възлагала на органите на МВР извършването на конкретни действия по жалбата на господин Сидеров. В тази връзка до произнасяне на наблюдаващия прокурор МВР няма компетентност да извършва проверка на самостоятелно основание.
Що се отнася до изясняването на общата картина на възникналия на 6 януари 2014 г. инцидент на летище Варна, по случая се води досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура. Разследването е възложено на следствения отдел към същата прокуратура. Министерството на вътрешните работи няма процесуални ангажименти към това разследване.
В заключение, изразявам своята увереност, че компетентните органи ще изяснят всички факти и обстоятелства, свързани с инцидента на летище Варна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Господин Чуколов, заповядайте за реплика.
Десислав Чуколов (Атака): Благодаря Ви.
Господин министър, и аз с тази надежда живея – най-накрая да стане ясна истината. Но как ще стане ясна тази истина, при положение че досега се гледа едностранчиво, при положение че тези хора, които са разпитани, в голямата си част Ваши служители, просто са подвели и Вас, подвели са и Главна прокуратура? В това бъдете абсолютно сигурен.
Ако беше честно това разследване досега, ето, този телефон, който ми е тук, в джоба, ето, по този телефон (показва) досега щеше да се е свързал някой с мен и да ми каже: „Бе, какви клипове имаш тук?” Да не би, ако ги искаме тези клипове, да излезе, че ние сме бити, а не ние сме тези, които ритат и заплашват, и дерибействат ей така просто защото няма какво друго да правят във Варна?
А това, че прокуратурата не е образувала разследване срещу полицая Костадин Колев, ме кара да си мечтая Военна прокуратура да се върне – да започне да се занимава с полицаит