Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-10-08Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов
Секретари: Митхат Метин и Петър Хлебаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Регистрирани са 176 народни представители – налице е законовият кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, продължаваме с приетата вчера програма за работата на Народното събрание за настоящата пленарна седмица.
Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА.
Моля председателя на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм господин Мартин Димитров за доклад на комисията.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа!
Правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Иво Маринов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, и госпожа Мария Иванова – началник отдел.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да гласуват процедурното предложение за допускане в залата на представителите на изпълнителната власт.
Гласували 159 народни представители: за 157, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: „Доклад на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм относно Законопроект за изменение на Закона за туризма, № 902-01-6, внесен от Министерския съвет на 31 август 2009 г., приет на първо гласуване на 16 септември 2009 г.” – проект за второ гласуване.
Заглавието – „Закон за изменение на Закона за туризма”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте наименованието на закона съгласно предложението на комисията.
Гласували 171 народни представители: за 164, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 1 има предложение от народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 1:
„§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма провежда държавната политика в туризма, като:
1. разработва краткосрочни концепции и програми за развитие на туризма и предлага на Министерския съвет за приемане стратегия за развитие на туризма;
2. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; извършва регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените от закона случаи;
3. разработва и контролира изпълнението на годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в това число на годишната програма за национална туристическа реклама;
4. провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;
5. подпомага дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище; съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата, свързана с туризма;
6. взаимодейства с органите на местното самоуправление и местната администрация и с областните управители при осъществяване на правомощията им в сферата на туризма;
7. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;
8. участва в разработването, оценяването и контрола върху изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;
9. осъществява методическото ръководство на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове;
10. взаимодейства със съответните ведомства и организира съвместната дейност по развитието и утвърждаването на отделните видове туризъм;
11. организира създаването и поддържането на единната система за туристическа информация, включително на Националния туристически регистър;
12. ръководи Националния съвет по туризъм;
13. издава правилниците за дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) и организира и ръководи дейността им в качеството си на техен председател;
14. чрез службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България популяризира българския туризъм в чужбина и координира дейността на българските културни институти и дружества в чужбина по популяризирането на българската история и културно наследство;
15. осигурява информационното обслужване и подпомага участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма;
16. разработва и участва в обсъждането на проекти на нормативни актове в областта на туризма.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване редакцията на § 1 относно изменение на чл. 5 в закона.
Гласували 167 народни представители: за 151, против 5, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението на комисията.
Гласували 152 народни представители: за 136, против 6, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 3 има предложение от народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 50 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага следната окончателна редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 9а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
2. В ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.
3. В алинеи 3 и 4 думите „Държавната агенция по туризъм” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, точки 5 и 6 се включват с равен брой гласове представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на съответните туристически обекти, от друга страна.”
5. В ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”, а думите „ведомство и” се заличават.
6. В ал. 7 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване редакцията на § 3 за промени в чл. 9а.
Гласували 161 народни представители: за 146, против 5, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Колеги, по § 4 има предложение от народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 50 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага следната окончателна редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на заявителя – оригинал или” се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”.
2. В ал. 2 думите „Агенцията по туризъм” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
3. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
4. В ал. 5 думите „Председателят на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, а думите „Агенцията по туризъм” се заменят с „министерството”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване редакцията на § 4 за изменение в чл. 18 от Закона за туризма.
Гласували 154 народни представители: за 143, против 3, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Колеги, по § 5 има предложение от народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 50, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на лицето – оригинал или” се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте редакцията на § 5 за предлагани изменения в чл. 50, ал. 3.
Гласували 154 народни представители: за 140, против 5, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 6 има предложение от народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 50б, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на лицето – оригинал или” се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте § 6 за промени в чл. 50б, ал. 1 от Закона за туризма.
Гласували 157 народни представители: за 146, против 5, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Колеги, по § 7 има предложение от народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 7:
„§ 7. В чл. 50в, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на лицето – оригинал или” се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте § 7.
Гласували 159 народни представители: за 149, против 2, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 8 има предложение от народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 8:
„§ 8. В чл. 50г, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на лицето – оригинал или” се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте редакцията на § 8 за промени в чл. 50г, ал. 1.
Гласували 149 народни представители: за 136, против 3, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 9 има предложение от народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 50 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага следната окончателна редакция на § 9:
„§ 9. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Категоризирането на плажовете се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Категоризирането на ски пистите се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
3. В ал. 9 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме редакцията на § 9.
Гласували 154 народни представители: за 142, против 3, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 10 има предложение на народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 10 като допълнителна разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 10. В останалите текстове на закона думите „председателят на Държавната агенция по туризъм”, „председателя на Държавната агенция по туризъм” и „Държавната агенция по туризъм” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дами и господа, моля да гласуваме Допълнителната разпоредба под редакцията на § 10.
Гласували 152 народни представители: за 142, против 3, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението на комисията.
Гласували 135 народни представители: за 125, против 4, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 11 има предложение на народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 11:
„§ 11. (1) Държавната агенция по туризъм се закрива.
(2) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е правоприемник на Държавната агенция по туризъм.
(3) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Държавната агенция по туризъм се поемат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(4) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Държавната агенция по туризъм преминават към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
(5) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 2 промени по съответните бюджети.
(6) Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на този закон урежда отношенията, свързани със закриването на агенцията по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте редакцията на §11.
Гласували 156 народни представители: за 133, против 15, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 12 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 152 народни представители: за 143, против 4, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 13 има предложение на народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 13:
„§ 13. (1) Регистрацията на туроператори и туристически агенти и определените категории на туристическите обекти, извършени по чл. 52, ал. 2 от председателя на Държавната агенция по туризъм, се запазват.
(2) Когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за регистрация, съответно за издаване на удостоверение за регистрация на туроператорска или туристическа агентска дейност от председателя на Държавната агенция по туризъм, процедурата се довършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(3) Когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 52, ал. 2 от председателя на Държавната агенция по туризъм, процедурата се довършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме текста на § 13 от Преходните и заключителни разпоредби.
Гласували 145 народни представители: за 134, против 3, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 14 има предложение от народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепа по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 14:
„§ 14. В Закона за хазарта (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 41, ал. 2 думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
2. В чл. 51, ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
3. В чл. 59, ал. 7 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте редакцията на § 14.
Гласували 137 народни представители: за 127, против 4, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 15 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте текста на § 15.
Гласували 140 народни представители: за 130, против 4, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 16 има предложение от народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 16:
„§ 16. В Закона за здравето (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 49, ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
2. В чл. 77 в текста преди т. 1 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, дами и господа, да гласуваме § 16 от Преходните и заключителни разпоредби.
Гласували 143 народни представители: за 133, против 4, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 17 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме текста на вносителя за § 17, който се подкрепя от комисията.
Гласували 142 народни представители: за 133, против 4, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 18 има предложение на народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.
Комисията не подкрепя предложението по т. 22 и 29 и го подкрепя в останалата му част.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 18, точки 23 и 30 и предлага точки 23 и 30 да отпаднат.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18 в останалата му част като на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове предлага всеки закон да се измени с отделен параграф.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 18:
„§ 18. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, ...) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме предложението на комисията за окончателна редакция на § 18.
Гласували 126 народни представители: за 117, против 4, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията предлага да се създаде нов § 19:
„§ 19. В Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 2 думите „министъра на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
2. В чл. 10:
а) в ал. 3 думите „министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”;
б) в ал. 4, изречение първо, думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
3. В чл. 11, ал. 5, т. 6 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме новия § 19 за промени в Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация.
Гласували 135 народни представители: за 128, против 3, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията предлага да се създаде нов § 20:
„§ 20. В Закона за Българската банка за развитие (обн., ДВ, ...) в чл. 4, ал. 4 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме редакцията на новия § 20, съгласно предложението на комисията.
Гласували 136 народни представители: за 126, против 4, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Комисията предлага да се създаде нов § 21:
„§ 21. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, ...) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме редакцията на новия § 21.
Гласували 138 народни представители: за 128, против 5, въздържали се 5.
Атака