Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2014-01-30

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и  Алиосман Имамов

Секретари: Александър Ненков и Филип Попов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
Уважаеми колеги, вчера имаше няколко законопроекта, които бяха обсъдени на първо гласуване и сега трябва да преминем към гласуването по тях.
Най-напред подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 302 01-51, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 164 народни представители: за 97, против 14, въздържали се 53.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът е приет.
По т. 5, поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Разискванията вчера са изчерпани и приключени.
Моля, гласувайте.
Гласували 164 народни представители: за 124, против 16, въздържали се 24.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът е приет.
По т. 6 вчера обсъдихме два законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Първият е с вносители Волен Сидеров и група народни представители. Вторият е с вносител Министерския съвет.
Поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-58, внесен от Волен Сидеров и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 163 народни представители: за 16, против 84, въздържали се 63.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът не е приет.
Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Соколова.
Ирена Соколова (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не мога да приема такава поправка в Наказателния кодекс, нито да остана безучастна, защото парадоксът на мотивите в нея са абсолютно право пропорционални на убедителността и на полето й на приложението. Казвам го със съзнанието, че това е най-меката оценка, която мога да направя.
Съзирам абсолютно нелеп опит на загриженост от Ваша страна да утвърждавате моралните устои на обществото, но не мисля, че по този начин и с тази поправка, когато обсъждате различните и когато не давате възможност на тяхната идентичност да бъде пряко реализирана, Вие придавате стойност на себе си. Смятате ли, че едни хора, които нямат избор и са добили своето качество благодарение на генофонда, който носят, трябва да бъдат осъждани и трябва да бъдат омерзявани? Всъщност, ако това е разговор, който водим в момента, аз няма да влизам в подробности, защото това е разговор за кабинета на терапевта, но ще Ви кажа, че нямате право да утвърждавате себе си и да бъдете морални стожери и морални съдници тогава, когато Вие самите би следвало да погледнете собственото си поведение.
Ако се позовем на библейски текстове, а аз не бих искала да го правя, то тогава камък хвърля пръв този, който е безгрешен. Смятате ли, че Вие сте хората, които можете да кажете, че ...
РЕПЛИКИ ОТ „АТАКА”: Да, да, да.
Ирена Соколова: ...интернет пространството, вестниците, телевизиите са мястото, на което хората с различна ориентация трябва да не бъдат отразявани, а Вашето поведение трябва да бъде задължително промотирано като правилно?
Осъждам тази поправка и смятам, че това не Ви прави чест. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, госпожо Соколова.
Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-54, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 162 народни представители: за 108, против 9, въздържали се 45.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване по т. 7 от седмичната програма, а именно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
Моля, гласувайте.
Гласували 154 народни представители: за 113, против 2, въздържали се 39.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура – заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! С всички парламентарни групи постигнахме съгласие по срока, който е необходим, за предложения между първо и второ гласуване на Изборния кодекс, така че предлагаме той да бъде удължен от 7 на 11 дни. Срокът за предложения да изтече в понеделник, достатъчно време да бъдат направени сериозни предложения за промени в изборните правила.
До понеделник включително, господин Лазаров – 18,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Противно предложение има ли? Няма.
Ако обичате, режим на гласуване за удължаване на срока за предложения за второ четене по проекта за Изборен кодекс.
Гласували 175 народни представители: за 165, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Срокът за предложенията за второ четене е удължен.
Уважаеми народни представители, преминаваме към точка осма, а именно – Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносител – Министерският съвет.
Ако обичате, режим на гласуване.
Гласували 168 народни представители: за 163, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс е приет на първо гласуване.
Преминаваме към точка десета – Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за водите. Разискванията по законопроекта вчера са приключили, така че преминаваме към първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите.
Ако обичате, режим на гласуване.
Гласували 171 народни представители: за 154, против няма, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за водите е приет на първо гласуване.

Вчера, уважаеми народни представители, бе решено днес заседанието да продължи с:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ.
Внесени са два законопроекта – един на Министерския съвет и един на народния представител Димчо Михалевски. Да преминем към тази точка от дневния ред.
Моля от Комисията по земеделието и храните – госпожо Бъчварова, Вие ли ще представите доклада, който е от пет страници? Ще Ви помоля да резюмирате описанието на изказванията на народните представители – остава в протоколите и който се интересува, може да се запознае с тях.
Заповядайте, уважаема проф. Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Господин председател, уважаеми колеги! Моля за процедура за допускане в залата на заместник-министър Валентина Маринова и господин Валентин Чамбов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Режим на гласуване, ако обичате.
Много често допускаме и после никой не се изказва – така си ги допускаме.
Гласували 128 народни представители: за 107, против 7, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Квесторите, да поканим госпожа Маринова и господин Чамбов да седнат в галерията.
Заповядайте, проф. Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, представям:

„ДОКЛАД
за първо гласуване на
Комисията по земеделието и храните относно
два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите – № 302-01-40, внесен от Министерския съвет на 15 ноември 2013 г., и
№ 354-01-85, внесен от народния представител Димчо Михалевски на 25 ноември 2013 г.

Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 20 ноември 2013 г., на което обсъди два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите.
В работата на комисията взеха участие от Министерството на земеделието и храните: инж. Валентина Маринова – заместник-министър, госпожа Марияна Николова – директор на дирекция „Правнонормативни дейности”, и господин Валентин Чамбов – началник на отдел в дирекция „Търговски дружества и държавно участие”. Присъстваха и представители на неправителствени и браншови организации.
Законопроектът на Министерския съвет и мотивите към него бяха представени от заместник-министър Маринова, която изтъкна, че предложените промени са многократно обсъждани в различни формати, минали са междуведомствено съгласуване и по тях е постигнат консенсус.
Промените са няколко основни групи:
Първата група е по отношение на стопанисването на горските територии и залесяването. Предлага се въвеждането на забрана за залесяване в границите на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения, за които не се допуска наличие на дървесна и храстова растителност. Срокът, предвиден за залесяване на пожарища и сечища, които не могат да бъдат възобновени по естествен път, се намалява от седем на три години. Разширява се кръгът на субектите, които могат да извършват дейности по залесяване и по защита срещу ерозия в горските територии, като се дава възможност това да правят държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства, специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите и общинските горски структури.
Учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите ще могат също така да извършват и дейности по стопанисване на горски територии, добив на дървесина, инвентаризация на горските територии и изработване на планове и програми за управление и развитие на горските територии.
Следващата група промени е по отношение на ползването на дървесината. Предвижда се да отпадне допълнителната възможност за сключване на дългосрочни договори за продажба на стояща дървесина на корен. Също така се прецизира текстът, който регламентира реда за участие на регистрираните на територията на дадена община фирми, така наречените „местни търговци”, в процедурите по предоставяне на дървесина за добив или преработване.
Всяко тримесечие Агенция „Митници” ще следва да предоставя на Изпълнителната агенция по горите информация с данни за получателя, датата и количеството на вноса на дървен материал и на изделия от дървен материал.
Правят се и редица други промени, като:
По отношение на достъпа до горите се предлага горските сдружения да имат право да издават документ, с който товарни превозни средства и каруци да могат да се движат в стопанисваната от тях територия. Отпада възможността за движението на спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства (ATV) по горските пътища. Те ще се движат единствено по специално обозначени трасета.
Създава се възможност средствата на фонд „Инвестиции в горите” да се разходват за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми.
Предвидено е средствата от учредяване на сервитути и от учредяване на право на ползване за горските територии – държавна собственост, да постъпват в бюджета на Изпълнителната агенция по горите.
Разширява се кръгът от длъжностни лица, които ще могат да издават наказателни постановления.
Дава се срок до края на 2014 г., в който общинските съвети да приемат решение за определяне на формата на управление на горските територии – общинска собственост.
Предлаганите промени няма да окажат пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
В комисията е постъпило писмено становище в подкрепа на законопроекта от Националното сдружение на общините в Република България.
В последвалата дискусия взеха участие народните представители Пенко Атанасов, Десислава Танева, Тунджай Наимов и Светла Бъчварова.
Част от народните представители и от представителите на частно практикуващите лесовъди изразиха несъгласие с възможността дейностите по залесяване и по защита срещу ерозия в горските територии да се извършват от държавните горски стопанства. Според тях това, от една страна, нарушава философията на закона за разделяне на стопанските от контролните функции, от друга страна, би ограничило конкуренцията.
Подобен аргумент беше изтъкнат и по отношение на възможността териториални звена на Изпълнителната агенция по горите да извършват дейности по стопанисване на горски територии.
Други текстове, по които бяха изразени опасения, касаеха предложението средствата от учредяване на сервитути и на право на ползване да постъпват в бюджета на Изпълнителната агенция по горите и възможността средствата на Фонд „Инвестиции в горите” да бъдат разходвани за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми.
Вторият законопроект и мотивите към него беше представен от неговия вносител народния представител Димчо Михалевски. Предлаганите промени са следните.
Правят се изменения, свързани с инвентаризацията и планирането на горските територии. Предлага се горските териториални единици да могат да обхващат и само част от една община. Горскостопански планове ще се изработват за всички горски територии – държавна, общинска или частна собственост, без значение какъв е техният размер. За горски територии частна собственост планирането ще се финансира от държавния бюджет, като е предвидено преди ползване на дървесина и недървесни горски продукти собствениците да заплащат в съответната регионална дирекция по горите разходите от държавния бюджет, направени за планирането. Самото изработване на горскостопанските планове за държавните гори задължително ще се възлага едновременно с инвентаризацията на горските територии.
Със следващите промени се предлага площите в границите на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения да бъдат стопанисвани като гора, като съответно се забранява усвояването на дървесина от тях.
Предлага се списъците на физическите лица, които имат право да закупуват дървесина, да се изготвят от дирекциите “Социално подпомагане”, а не от кметовете на съответното населено място.
Предвидено е процедурите за сключване на дългосрочни договори за добив и продажба на дървесина да се провеждат отделно за всяко държавно горско и държавно ловно стопанство, а за продажба на технологична дървесина по изключение в държавните предприятия.
Отменя се възможността арендатори или наематели да поискат въвеждане на ограничения или забрани за достъп до арендуваните или наети от тях площи в държавни и общински гори.
Разписани са изисквания по отношение на товарните средства, превозващи дървесина и други недървесни горски продукти, включително да бъдат снабдени с изправни GPS устройства за проследяване.
Предлага се районите на дейност на държавните предприятия да се определят с решение на Министерския съвет, а предложенията за създаване и за закриване на териториални поделения на държавните предприятия да се правят от министъра на земеделието и храните.
Въвеждат се изисквания за минимален стаж за лицата – лесовъди.
От Закона за горите отпада забраната за употреба на необработен дървен материал от определена категория за производство на енергия от биомаса, като паралелно се въвеждат ограничения за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия с преференциална цена в Закона за енергията от възобновяеми източници.
В комисията са постъпили становища от Българската асоциация за устойчива енергия и от Асоциация „Общински гори”.
В дискусията взеха участие народните представители Десислава Танева, Пенко Атанасов, Димчо Михалевски, Тунджай Наимов, Добрин Данев и Светла Бъчварова.
Най-широко дискутирано от всички изказали се беше предлаганото ограничение за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия на преференциална цена.
Представителите на браншовите организации от различните браншове изказаха крайно противоположни мнения. Една част от тях настояваха, че се създават предпоставки за ограничаване на конкуренцията на пазара на технологична дървесина, като изкуствено се ограничава кръгът на възможните купувачи и се осигуряват по-благоприятни условия за един бизнес за сметка на друг.
От друга страна, представителите на преработвателите на дървесина и на частно практикуващите лесовъди изказаха категорична подкрепа за въвеждането на ограничението.
Беше изказано и становище, че дискусията по темата следва да се проведе в Комисията по енергетика и да се фокусира преди всичко върху преференциалните цени и техния размер. Освен това имаше предложение да бъде направен анализ на икономическия ефект от приемането на такива ограничения и в двата сектора.
Сериозен дебат и възражения предизвика предложението за промяна на начина за определяне на обхвата на горските териториални единици. От Асоциация „Общински гори” припомниха, че в границите на една горска териториална единица попадат територии с различна собственост – държавна, общинска и частна. Според тях възможността отделни части от територията на една община да попаднат в различни горски териториални единици противоречи на административно-териториалното деление на страната, ще възпрепятства общините да изготвят единен горскостопански план за управление на горските територии, тяхна собственост, и би създало объркване в изготвянето на общинските планове за развитие в Раздел „Гори и екология“. Освен това общините не биха могли да образуват единни стопански единици в собствените си гори, ако за различни части от тях има горскостопански планове с различен срок на действие.
Това становище и изложените аргументи бяха подкрепени от голяма част от народните представители.
Освен това сериозни резерви имаше във връзка с въвеждането на изискуем стаж за лицата, практикуващи лесовъдска дейност, относно предложението списъците на физическите лица, имащи право да закупуват дървесина, да се изготвя от дирекциите “Социално подпомагане” и относно предлаганите изисквания към товарните средства, превозващи дървесина, тъй като подобно решение би ограничило контрабандата, но от друга страна би подложило на голям натиск дребните фирми в сектора.
Народният представител Димчо Михалевски отговори на поставените въпроси, съгласи се, че част от текстовете имат нужда от прецизиране и изрази готовност и подкрепа тези въпроси да бъдат обсъдени и да бъде преценено кои от предложенията да бъдат подкрепени.
Като цяло народните представители бяха единодушни, че между първо и второ четене спорните текстове от двата законопроекта следва да бъдат обмислени и да бъде постигнат консенсус.
В заключение и след проведените разисквания:
- с 12 гласа “за”, без “против” и 8 гласа “въздържали се”, Комисията по земеделието и храните предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен от Министерския съвет на 15 ноември 2013 г.;
- с 12 гласа “за”, 8 гласа “против” и без “въздържали се” Комисията по земеделието и храните предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от народния представител Димчо Михалевски на 25 ноември 2013 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Следва доклад на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Господин Гуцанов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Борислав Гуцанов: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители!
„На редовно заседание, проведено на 28 ноември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен от Министерския съвет, и № 354-01-85, внесен от Димчо Михалевски.
Законопроектът, внесен от Министерския съвет, бе представен от господин Валентин Чамбов – началник на отдел в дирекция „Търговски дружества и държавно участие“ в Министерството на земеделието и храните.
Законопроектът предвижда промени в няколко основни направления.
Предложени са изменения на разпоредби, свързани с осъществяване на дейностите по залесяването, като е предвиден нов срок за залесяване на пожарища и сечища.
Законопроектът предвижда промени и по отношение на нормите, уреждащи ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в насока по-добрата защита на интересите на българските граждани и бизнеса.
Предложени са промени, които да регулират по-правилно възможностите за така наречените „местни фирми“, а именно да се избегне неправилното прилагане на разпоредбите по отношение насърчаване на заетостта и осигуряване на работа на малките и средните предприятия по места.
Предвижда се отмяна на една от нормите, даваща допълнителна възможност за сключване на дългосрочни договори, която заинтересованите страни в сектора считат, че създава условия за установяване на монополно положение и допуска необосновано завишаване обема на добиваната дървесината по дългосрочните договори.
С промените се дава срок на общините да изберат формата на общинска горска структура, чрез която ще осъществяват управление на горските територии – общинска собственост.
Предлага се средствата от учредяване на сервитути и от правото на ползване на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, да постъпват в приходната част на бюджета на Изпълнителната агенция по горите.
Законопроектът, внесен от господин Димчо Михалевски, бе представен от вносителя, който обобщи предложените промени в няколко основни направления.
Прецизирани са текстовете за определяне на обхвата на горските териториални единици, поради съществуването на големи общини, на чиято територия са обособени няколко горскостопански единици. Предложени са изменения в инвентаризацията и горското планиране с цел изпълнение на програмата на правителството за намаляване на административната и финансова тежест върху бизнеса и собствениците на горски територии.
Предлагат се промени, с които ще се предпазят брегозащитни култури и насаждения в сервитута на хидромелиоративни съоръжения от изсичане.
Направени са предложения за гарантиране на получаване на дърва за огрев от социално нуждаещите се чрез определяне на техния обхват от компетентните служби.
Предлагат се промени, които предвиждат процедурите за сключване на дългосрочните договори за дървесина да се провеждат в ДГС и ДЛС, като по изключение тези процедури могат да се провеждат в държавните предприятия само за технологична дървесина.
Предложени са промени, с които се премахва възможността за ограничения или забрани за достъп до площи, ползвани от наематели и арендатори на поземлени имоти в горските територии – държавна и общинска собственост.
Въвеждат се изисквания за товарните превозни средства, превозващи дървесина и други недървесни горски продукти, за да се предотврати незаконният добив на дървесина и да се гарантира конкурентната среда. Определя се нов ред за определяне на районите на дейност на държавните предприятия. Въвеждат се изисквания за минимален стаж по специалността за лицата лесовъди.
Въвеждат се ограничения за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия с преференциална цена.
В резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление прие следното решение:
- с 8 гласа – „за”, без „против” и 7 гласа – „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване;
- с 6 гласа – „за”, без „против” и 9 гласа – „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от Димчо Михалевски, да не бъде приет на първо гласуване.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Гуцанов.
Има още един доклад – той е на Комисията по енергетика.
Господин Аталай, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК РАДАМАН АТАЛАЙ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
относно първо гласуване на Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за горите,
№ 354-01-85, внесен от Димчо Михалевски
на 25 ноември 2013 г.

На свое редовно заседание, проведено на 11 декември 2013 г., Комисията по енергетика разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от народния представител Димчо Михалевски.
На заседанието от страна на Министерството на земеделието и храните присъстваха: Даниела Ангелова – юрисконсулт в Изпълнителната агенция по горите, и Валентин Чамбов – началник-отдел в дирекция „Търговски дружества и държавно участие”.
В законопроекта са предложени изменения на текстове с цел изпълнение на Програмата на правителството за намаляване на административната и финансовата тежест върху бизнеса и собствениците на горски територии и се въвеждат ограничения за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия с преференциална цена.
Отношение по законопроекта взеха: народният представител Таско Ерменков, който предложи вносителят да оттегли § 15, защото смята, че мястото на този параграф е в Закона за енергията от възобновяемите източници. Народният представител Делян Добрев уточни, че това предложение означава отхвърляне на законопроекта изцяло. Народният представител Явор Куюмджиев подкрепи предложението на народния представител Таско Ерменков. Председателят на комисията обобщи коментарите да се отхвърли § 15 в този законопроект и отчитайки разумността на някои от предложенията, да се препоръча на вносителя да предложи изменения на Закона за енергията от възобновяемите източници на по-следващ етап.
Въвежданите с Преходните разпоредби, § 15 на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите ограничения за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия с преференциална цена са дискриминационни. Ограничава се използването на самите технологии за оползотворяване на биомаса в инсталации, проектирани специално за тази цел, но това ограничение не се отнася за термични централи или предприятия от дърводобивната и хартиено-целулозната промишленост, които биха могли да изгарят съвместно твърди конвенционални горива и възобновяеми горива, в случая биомаса, получена от необработен дървен материал по смисъла на § 1, т. 38 от Допълнителната разпоредба на Закона за горите. Предложените изменения ще се отразят на цените, по които ще се изкупува електрическата енергия, произведена чрез комбинирано използване на възобновяеми и невъзобновяеми източници съгласно чл. 31, ал. 6 от Закона за енергията от възобновяемите източници. Налаганото ограничение за централите, използващи биомаса, и разрешението за централите, използващи конвенционални твърди горива, да ползват биомаса за производство на електрическа енергия ще повлияе негативно върху цената за крайните потребители.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по енергетика предлага с 11 гласа „за”, без „против” и 1 глас „въздържал се” на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от Димчо Михалевски на 25 ноември 2013 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Аталай.
Това беше последният доклад от страна на комисиите.
Има ли изказвания от страна на вносителите по двата законопроекта?
Желае ли някой да вземе думата от страна на вносителите? Няма желаещи.
Откривам дебатите по двата законопроекта.
Има ли желание някой да вземе отношение по двата законопроекта, които обсъждаме?
Заповядайте, госпожо Танева.
Десислава Танева (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, ще представя на Вашето внимание становищата на Парламентарната група на ГЕРБ по двата законопроекта, които бяха изразени и в хода на дебата по приемането на двата законопроекта в Комисията по земеделието и храните.
В дебата с вносителите в лицето на Министерството на земеделието и храните по първия законопроект, който разглеждаме, не можахме да постигнем съгласие за отмяна на три от предложените текстове в правителствения законопроект, чието оттегляне щеше да провокира нашето становище да е за подкрепа на този законопроект.
Представям първо становището по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен на 15 ноември 2013 г. от Министерския съвет за първо гласуване със съответните мотиви.
Предложените изменения в този законопроект са относно горскостопанските дейности, ползването на дървесината; други промени, свързани с издаването на наказателни постановления, въвеждане на задължения на общините и други.
Преди да премина към бележките и мотивите, с които оборваме предложенията за няколко текста, искам само да напомня с приемането си Законът за горите какви основни цели си постави, или част от тях, които кореспондират с част от направените предложения в този законопроект:
- разделяне на контрола и обществените функции от стопанските дейности в горите; създаване на независими държавни органи за контрол на всички гори; равнопоставеност на различните видове собственост;
- обособяване, от една страна, на държавна горска администрация с контролни функции в лицето на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), нейните структури и специализирани териториални звена, а от друга страна – създаване на държавни горски предприятия, които осъществяват стопанската дейност в отрасъла;
- опростяване и прехвърляне на задължения и отговорности от държавата към регистрираните лесовъди и собствениците на гори; създадени са условия за децентрализация на отговорностите и редуциране на държавната администрация и са определени ясни и подходящи режими на ползване на ресурсите и достъпа до горите;
- въвеждане на задължително оперативно/краткосрочно и регионално/дългосрочно планиране; организацията и провеждането на планирането са съобразени с наличието на различни видове собственост и с множеството заинтересовани лица.
Някои от предложените текстове в настоящия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, противоречат на целите, които представих, на цялата философия на закона и на принципите на управление на горския сектор в страната.
Очевидна е тенденцията за централизация на всички дейности към държавните предприятия, та дори и контролът, който следва да бъде независим, поради което са основните ни мотиви да се въздържим по този законопроект.
Предложените изменения за залесяването в частта да се залесява от контролния орган – Изпълнителната агенция по горите в лицето на нейните специализирани териториални звена, са абсолютно неприемливи.
Предложената промяна по отношение на срока, предвиден за залесяване на пожарища и сечища от седем на три години – при невъзобновени сечища и пожарища, ни връща в предходни години с планиране на разсадниковото производство от държавните горски стопанства, порочни практики и пилеене на обществен ресурс.
Предложението средствата от учредяване на сервитути и от правото на ползване на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, да постъпват в приходната част на бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а не в държавното горско предприятие, което стопанисва тези територии, е в пълно противоречие с философията на закона за разделение на контролните и стопански функции в горския сектор. Няма никакви мотиви за такава промяна, защото мотивът „недостигаща бюджетна издръжка на контролното й звено – Изпълнителната агенция по горите”, не е мотив.
Предложението средства от Фонда за инвестиции в горите да се ползват за съфинансиране на проекти по европейски програми е в пряко противоречие с други разпоредби на закона – специални, по повод целта на тези средства да се използват за изграждане на горска пътна инфраструктура, която в България е над пет пъти по-малко отколкото в Австрия например. Освен това има режим за определяне на тези средства и въпрос на управление от съответните директори и от министерството е, да се управлява паричният поток по начин, по който би останал финансов ресурс и за съфинансиране на тези програми. Така предложен текстът, за да действа, трябва да се нарушат други разпоредби.
Има направени и предложения с цел прецизиране на текстовете и те са коректни. Трябва да отбележим, че предложеният законопроект наистина е предложен след събиране на работна група и консултации с браншовите организации в сектора, и голяма част от текстовете са коректни, прецизират действащи разпоредби и правят така, че да не се допускат различни тълкувания. Тези текстове ние бихме ги подкрепили.
Освен това са направени и предложения за текстове, които се съдържат в други текстове от закона или такива, които нямат съдържание по същество. Например текстът за контрол върху ползването на биомаса от дървесина.
Тъй като наистина желанието ни беше да стигнем до консенсус с вносителя в лицето на Министерството на земеделието и храните, и ние също да подкрепим този законопроект, ще обърна внимание на текстовете, които за нас са категорично неприемливи, и поради които ще се въздържим по предложения законопроект и няма да го подкрепим. Ако в хода на днешния дебат в това заседание, вносителят в лицето на Министерството на земеделието и храните или Министерския съвет предложи решение или стигне до извода, че могат да се оттеглят, разбира се, ние ще променим това становище и ще подкрепим закона на първо гласуване.
За кои текстове става въпрос?
Първо, промените, предвидени в § 1 и § 2 предвиждат приходите от учредяване на сервитути и други вещни права върху горски територии – държавна собственост, да постъпват в бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а не в държавното горско предприятие, управляващо територията. Тези промени изменят логиката на целия закон. При приемането на такъв текст следва да се поемат отговорностите и обслужването – издаването на документи от Изпълнителната агенция по горите и нейните структури. Логически тази територия носи приходи на бюджета и следва бюджетът да поеме разходите по опазването и обслужването. При такова предложение би следвало тази територия да се изключи от обхвата на дейност на държавното предприятие. Въпросът е кой ще поеме техните функции върху тези територии? Не е възможно един да реализира приходи, а друг да поеме отговорности. В своята си същност това предложение предлага преплитане на правомощия на Изпълнителната агенция по горите и държавните предприятия. В края на краищата е възможно такова решение, но това следва да води до промяна на други текстове и е съществена промяна на логиката на закона. Като потвърждение може да се посочи, че голяма част на приходите на Австрийската горска компания са от разпореждане с горски територии. Логиката, че тези предприятия ще реализират приходи само от ползване на дървесина, изисква да се преразгледа цялостната логика на закона. Тази форма стимулира желанието за промишлена експлоатация на горите и елиминира отговорността на лицето от цялостното управление на съответната територия. Това е все едно да се гласува проект, според който приходите от експлоатация на локомотивите на БДЖ да са приход на Министерството на транспорта, а разходите за поддръжка да са за БДЖ.
На следваща позиция: с § 4 и 5 се правят допълнения в чл. 93 и чл. 96, съгласно които изпълнението на дейностите по залесяване и защита срещу ерозия и порой в горските територии се извършва от държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства, специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, общински горски структури и търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241. По принцип и досега въпросните институции и общинските горски структури са вписани в регистъра изрично. Предоставянето на възможността и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите да извършват тези дейности е в категорично противоречие с основната цел и философия на Закона за горите – разделянето на контролните от стопанските функции в горите. Тези звена нямат такива функции и тези им вменени възможности са в абсолютно противоречие с останалите текстове относно функциите на Изпълнителната агенция по горите в закона. Ако първата част на предложението е излишно, то последната му част – за Изпълнителната агенция по горите, е абсолютно неприемлива.
Категорично неприемлива е и промяната в чл. 96 в частта основно за специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, които по действащите разпоредби имат задължението да изпитват и определят произхода и качеството на горските репродуктивни материали, а в същото време и да са вписани доставчици на такива, и да извършват търговска и стопанска дейност. Към Министерството на земеделието и храните има достатъчно държавни предприятия, които да извършват подобна дейност. Направеното предложение е в пълно противоречие с философията на закона и с реализацията му ще се създадат допълнителни бюрократични усложнения и корупционни възможности.
Следващата промяна, която за нас е неприемлива – промените, които се въвеждат в § 6. Предвижда се сечищата и пожарищата, невъзобновили се не до седем, както е досега, а до три години, да се залесяват в срок до две години. Това означава всички тези обекти да се залесяват на практика. Освен това се въвежда и понятието „план-извлечение”, което няма определение по този закон и очевидно е вътрешен документ на горската администрация. Естествените процеси не се развиват за две години. В този смисъл ние настояваме текстът да си остане както е по сегашния закон. Ако се приеме направеното предложение, това ще доведе до административен натиск да се прави изкуствено озеленяване и залесяване, вместо да се изчакат естествените промени. Този факт се подчертава и в наскоро приетата от Европейската комисия „Стратегия на Европейския съюз за горите”, където изрично се подчертава необходимостта „да се отчетат особеностите на горите, като например дългите времеви рамки”. В този смисъл направеното предложение не е синхронизирано и не кореспондира с европейските политики, които са отразени в новоприетата Стратегия за ползването на горските ресурси в Европейския съюз.
Следващата разпоредба, с която имаме несъгласие, е § 9, който засяга съществуващ проблем. В текста се предлага протоколът за освидетелстване на сечището в горските територии – държавна собственост, да може да се състави от служител на териториалното поделение с лесовъдско образование, оправомощен от директора на съответното териториално поделение на държавното предприятие по чл. 163. По-добре да се предложи текст, че освидетелстването на сечищата се извършва от лицето, издало позволителното за сеч, освен в случаите, предвидени в Наредбата за сечите. Това ще даде възможност там да се разпишат изчерпателно всички възможни казуси. По принцип няма никакъв проблем директорът да възлага изпълнението на ал. 1, но се отдалечаваме от персоналната отговорност. В голяма степен с този текст се цели да се върне колективната безотговорност в държавните горски стопанства.
Следващият текст – изменение, което е неприемливо за нас, е изменението в § 17, с който се правят изменения в чл. 176, които кореспондират с предложените промени в § 1 и § 2, предвиждащи приходите от учредяване на сервитути и други вещни права върху горски територии – държавна собственост, да постъпват в бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а не в държавното горско предприятие, управляващо територията. Мотивите ги казах по-рано.
Следващият текст е изменението в § 18, който предвижда допълнение в ал. 2 на чл. 179, което ще позволи средствата на Фонд ”Инвестиции в горите” да се изразходват освен за проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспорт на техническа инфраструктура, проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения, вече и за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми.
За средствата по този фонд има две особености – че е предопределено правото на управляващите предприятието от друг орган – Министерския съвет, да определят размера на вноските. Тоест има приоритет от по-високо ниво. Освен това тези разходи не се признават за текущ, каквито съгласно счетоводните стандарти не са.
Предложението приравнява разходите за пътища като приоритет с тези за изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони.
Първо, в тази програмата са малко мерките, свързани с горите, и то държавни. Нещо повече, поради изискването на Европейската комисия за провеждане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и липсата на статут на юридическите лица на поделенията на практика при настоящата програма няма нито един проект, касаещ държавно предприятие, освен ако голямото такова не е кандидатствало.
Второ, инвестициите в тази дейност са свързани с подпомагане икономическата резултатност на определен субект. Тоест при инвестиции в дълготраен материален актив (ДМА) ще извадят този субект от конкурентна среда. При пътищата не е така, защото те са особен дълготраен материален актив, поради това че са отворени за обществен достъп – един инвестира, а друг може да реализира свободно приходи от този актив. Освен това изграждането на този актив – пътя, е свързан и с обществени ползи. Създава възможност за подобряване на опазването и стопанисването на горите чрез подобряване на достъпа, което е от полза за всички граждани и специализирани звена.
Това, което е написано, е неаргументирано. Изпълнението на проекти по Програма за развитие на селските райони от държавните горски предприятия е в полза на юридическото лице, а не безусловно на обществото като цяло. Всяко предложение може да предизвика отмяна на ал. 4 от този член, а без него всичко останало няма никакво значение.
Следващият текст – § 20, в чл. 196 се съставя нова алинея, с която на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и нейните структури се възлага да осъществяват контрол върху употребата на биомаса, получена от дървесина, която се използва за производство на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници по смисъла на Закона за енергията от възобновяеми източници. Не е ясно, по никакъв начин не е описано в какво ще се състои този контрол.
В § 23 се прави допълнение с нова ал. 11 на чл. 273 – „Дървен материал и изделия от дървен материал, отнети в полза на държавата за нарушение на Регламент № 995/2010, се предоставят на Изпълнителната агенция по горите за ползване за цели от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22”.
Според нас следва този материал да се продава от ИАГ и средствата да влизат в бюджета.
Уважаеми колеги, всички останали текстове, както споменах и в началото, са приемливи за нас. Част от тях са коректни и ги приветстваме.
Още веднъж, по отношение на този законопроект, искам да се обърна към вносителите му: ако тези няколко текста, които за нас са категорично неприемливи, все пак Вие помислите и ги оттеглите, Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи законопроекта. Ако, както в дебата на Комисията по земеделието и храните, прецените, че те следва да останат, ние ще се въздържим по така предложения законопроект.
Ще Ви представя следващото становище, тъй като в тази точка от дневния ред разглеждаме и втория законопроект по Закона за горите, който е № 354-01-85, внесен на 25 ноември 2013 г. от народния представител Димчо Михалевски.
Категоричната ни позиция по този закон е „против” неговото приемане по няколко причини, които ще представя.
Промените, предвидени в § 1 от този законопроект, касаещи чл. 7, които редактират алинея 3, с което се допуска горска териториална единица за извършване на инвентаризация и планиране на дейностите да бъде територия, която е и част от община, а не както досега само цяла община или общини, но цели. Това означава, че общината като териториална единица се обезсмисля да бъде критерий за определянето на тези горски единици. По същата логика части от две общини могат да се определят за една горска териториална единица.
Информацията в цялата държава и в „Евростат” е по землища, общини и области. При така направеното предложение, информацията от инвентаризацията ще е по държавни горскостопански единици. Това не е написано изрично, но на практика така се получава.
Ако действително има равнопоставеност на собственостите, както по Конституция е заложена равнопоставеността, то тогава такива единици следва да има и по частните горскостопански единици, които са милиони и на практика няма как да стане.
Абсурдността на този текст и логика се потвърждава и с текста на § 12 по-нататък в законопроекта. Горските териториални единици се определят от министъра на земеделието и храните, а териториалните поделения на предприятието, съответно районът им на дейност – от Министерският съвет, съгласно § 10.
Всъщност не е ясно кое е водещото. По предложението е ясно, че това е Министерският съвет, съответно водещо става териториалното поделение.
Промяната в чл. 7 обезсмисля определянето на горски териториални единици, не дава възможност за трайно регионално планиране не само на горите, а и на развитието на регионите. Тази промяна обслужва единствено монополно поведение и ситуация на пазара и създава улеснение за лесо-проектантските фирми.
В § 2 се правят изменения на чл. 13 от Закона за горите, с които изменения се изменя реда за изготвяне на горскостопанските планове като това противоречи като цяло на философията на закона за еднакъв режим на управление на различните видове горска собственост. Да не говорим, че съгласно новата предложена ал. 7, която казва, че горскостопанските планове за горски територии, собственост на физически, юридически лица и сдружения за сметка на държавния бюджет, оказва пряко влияние върху бюджета, независимо от записките по-надолу в мотивите към този законопроект – че няма отражение към бюджета и такъв разход за следващата година не е предвиден.
Това е отнемане на част от правото на управление на собственика на горската територия, без неговото изрично съгласие. По същия начин можем да кажем: „Общинските бюджети да поемат този разход, защо държавата?”.
Приемането на този текст означава, че ще влезе в пряко противоречие с приети вече закони от настоящото Народно събрание.
С предложения текст на практика се предлагат няколко абсурдни логики.
Предвижда се изработването само на горскостопански планове. С това предложение се унищожава един добре функциониращ дребен частен бизнес – изготвянето на горскостопанските програми. Горскостопанските програми се изготвят от физически лица, а горскостопанските проекти – от юридически лица. С това предложение се унищожава дребния бизнес на стотици лесовъди, съответно семейства и този финансов ресурс се предоставя на юридически лица със закон, а не чрез условията и по силата на свободната конкуренция.
Елиминира се правото на собствениците на недържавни и необщински гори да взимат решение за бъдещото стопанисване на собствените им гори. Проектите няма да се поръчват от „неграмотните, корумпирани частници” – собственици на гори, а от „държавата-майка”. Незачитането на правото на собственика е доведено до нормалното комунистическо разбиране за това.
Не е ясен въпросът: какво следва, ако собственикът на горската територия не е съгласен с изготвения план? Може ли да изготвя горскостопански план при спазване на законовите изисквания? Той няма право на избор. Кооперациите също попадат в този авторитарен диктатурен режим, който е предложен с този параграф.
Предвижда се собствениците да възстановяват съответните разходи при ползване на дървесина и недървесни горски продукти. Вероятно вносителят е отчел, че процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) са достатъчно компрометирани, за да се осигурят малко държавни пари за определени субекти.
Продуктът, който се предлага при изработване на горскостопанските планове за малките частни гори, не е верен за нито един имот. За изготвяне на плановете малките частни имоти се обединяват в подотдели. Планирането се извършва за този обединен подотдел и не е верен за всеки отделен имот. Това ще принуди собствениците да извършват актуализация, тоест освен да възстановят разходите на държавата, да плащат и допълнително. Същото ще затрудни изключително много контрола, защото добивът от всеки отделен имот ще бъде съотносим към нещо общо – общо по количество и различно по видове.
Промените, които се въвеждат в § 5, са изменения в чл. 111, ал. 5. Искам специално да обърна внимание върху този текст, защото на практика считам, че философията му е правилна. Това е по определяне обхвата на лицата, имащи право да закупят дървесина на корен до 10 кубически метра и това да става от дирекциите по социално подпомагане.
Разбира се, смятам, че в момента категорично няма готовност да се приеме подобна философия, но върху нея следва да се замислим как по-нататък да продължи тази политика, която до момента е по един ред, който е и следствие на традициите, наложени в съответните райони.
Друг текст, на който искам да обърна внимание, който на пръв поглед също изглежда много добър, но няма как това в никакъв случай възможност да се приложи в момента, това е промяната с § 8.
Не знам колко ми е времето...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Остават шест минути, госпожо Танева, ако искате, може да удължите времето.
Десислава Танева: Да, искам удължаване на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Удължете времето...
Десислава Танева: Следващият текст... (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
Господин Мутафчиев, за Вашите вагони не се обаждам, ако обичате! Може да излезете, ако не Ви е интересно! (Оживление, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля, без реплики от място!
Продължавайте.
Десислава Танева: С предложения § 8 ... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля, не се обаждайте от залата!
Десислава Танева: ...се създава нов чл. 148а. За какво става въпрос? „Товарните превозни средства, превозващи дървесина и други недървесни горски продукти, трябва да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и да бъдат снабдени с изправни GPS устройства за проследяване, регистрирани в съответното териториално поделение на държавните предприятия по чл. 163 или съответната община и в регионалните дирекции по горите по местонахождението им.”
На практика става въпрос за предложение, което предвижда на всички товарни автомобили, които извършват дейности по превоз в горите, да се сложат GPS устройства с цел контрол върху незаконния добив, сеч и превоз. По принцип като философия е много добро предложение, но в никакъв случай в момента не можем да въведем такава тежест за дребните фирми, освен това пазарът е променен. Знаете, че много от тях изпитват затруднения по отношение на ценовите равнища в момента на търговията.
Освен това в тази посока следва да се мисли и като възможност за използване на различни европейски програми за въвеждане на подобна система за контрол, която категорично би била ефективна по отношение на контрола върху незаконния добив на дървесина.
И последно, което е за нашата позиция против този законопроект, а и няма условия, по които ние бихме се съгласили за подкрепа, за разлика от първия законопроект на Министерството на земеделието и храните, това е § 15, който с преходна разпоредба предлага промени в Закона за енергията от възобновяемите източници и прави ограничения за използване на дървения материал при определени условия при производство на електроенергия с преференциална цена.
Основният мотив да сме против този закон е, че не може в Закона за горите, който урежда обществените отношения в горите, да се правят изменения в съвсем друг закон – за възобновяемите енергийни източници, чието приемане и действия имат съответните цели и философия относно пазара на електроенергия в страната.
Категорично смятаме, че мястото на това предложение не е в този закон и не следва да бъде там, както и дебатът не следва да бъде в Комисията по земеделието и храните.
Мога да допълня още едно мнение, което вече е предмет на Комисията по енергетика и в никакъв случай не искам да се намесвам в политиките и дебата в друг сектор, но става въпрос на практика за регулиране или за регулация в работата на така наречените „централи на биомаса”, които има пуснати за 30 мегавата, а има такива разрешения и за 100, ако не ме лъжат данните, с които разполагам.
Искам само да обърна внимание на колегите, които са с ресор „енергетика”. Нека да се замислите с тези разрешения до какво би довел пазарът на съответния материал. Регулацията не следва да е в Закона за горите, а следва да е според мен в цените на електроенергията, която се субсидира, и въпросът е в какъв размер да е субсидията за такъв вид електроенергия. Това няма нищо общо със Закона за горите.
В заключение искам да отбележа, че промените, предложени в Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен от Димчо Михалевски, са категорично неприемливи за нас и ние – от Парламентарната група на ГЕРБ, ще гласуваме „против”.
По първия законопроект отново казвам, ще се радвам, ако вносителите в лицето на Министерството на земеделието и храните стигнат до становището на практика по три спорни предложения от целия законопроект, които са неприемливи, и ако поемат ангажимент, че ще бъдат оттеглени за второ четене, ние ще го подкрепим. Ако не, ще гласуваме „въздържал се”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо председател.
Има ли желаещи за реплики?
Господин Мутафчиев има думата за първа реплика.
Заповядайте, господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Госпожо Танева, най-напред искам да кажа, че няма да оспорвам Вашето право да говорите за горите, а не за мелници. Така че Вие имате право, защото сте народен представител, но нямате ресор в Народното събрание. Това, че сте в Комисията по земеделието, е друг въпрос.
Но искам да Ви кажа нещо друго. Днес Вашето поведение в залата показа още нещо – че наистина народните представители не трябва да четат от трибуната. Оставаше да ни кажете отдолу „Георги Костов” – идеологът на предишния закон. Как ще ме убедите мен като народен представител, че Вашите мотиви – на цялата парламентарна група, са искрени, като наистина четохте позицията на този, който направи един закон, който вкара такива корупционни схеми... Една част от тези, които ги ползват, вече не са към Вас, но други останаха. В момента Вие с неговите думи защитавате точно тези корупционни практики.
Казвам го със съжаление, защото знам, че Вие сте речовит народен представител и можехте да изразите наистина позицията на парламентарната група. Не Ви правя забележка, изказвам възмущение.
И още нещо. Вие казахте един израз: „не можем да приемем залесяването за две години. По добре да си останем на естествените процеси за шест години, тоест, гората сама да се възстанови.” Знаете ли, че тази логика съществуваше преди 9 септември 1944 г.? И докъде се стигна? Вземете една справка за състоянието на горите. Стигна се до там, че Симеон Сакскобурготски като дойде, каза: не помня България толкова зелена.
Защо? Защото след това имаше друга политика. Не на естественото възстановяване, защото като имаш естествено възстановяване, ще имаш и естествени рушители, благодарение на закона, който приехте, промените, които приехте по Ваше време.
Така че ако искате да има гора, съгласете се първо на това и си посипете главата с пепел, защото създадохте монополите, включително говорихте за енергетиката. Дадохте право на монопол на една малка група да играе с цените на дървесината, от която може фактически да се произвежда и екологична електроенергия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Приключвайте, господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев: Много добре знаете за фирмите, които са вързани там. За да премахнем тази несправедливост, да премахнем корупцията, подкрепете тези промени, а там, където мислим, че може да е грешно, ще се съгласим съответно да направим обратни...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
За втора реплика има думата госпожа Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Разбирам колегите от ГЕРБ, че не искат да променят нито една точка или запетая в закона (реплики от ГЕРБ) и съответно цялото това просторно изложение на един сравнително малък закон от няколко страници показва, че със зъби и нокти трябва да се защитава това, което досега е направено, като се смята, че това е най-доброто.
Тези промени бяха съгласувани с бранша, бяха направени многобройни срещи и имам възражения към две от Вашите тези.
Първо, за сервитута и това тази дейност да се изпълнява от Изпълнителната агенция по горите. Извинявайте, но като процедура 99% от работата се върши в Изпълнителната агенция по горите. Ако не го знаете, направете си справка и вижте кой е ангажиран най-много с тази дейност.
Второ: Фонд „Инвестиции”. Искам да попитам защо закрихте Фонд „Българска гора”? Имаше 100 млн. лв. Защо с предишния закон създадохте Фонд „Инвестиции”? Нима кандидатстване по програмата за развитие на селските райони, където усвояването е 1% заради неучастие, не инвестиция, ще правим пътища за какво? Да сечем още повече в недостъпните район, за да създадем условия на бизнеса?
Не съм съгласна. Инвестициите в своето понятие включват участие в европейски програмни проекти. Това са ми възраженията. По всички останали точки мога да си изкажа и личното мнение, тъй като дискусията беше достатъчно подробна, за да имаме възражения върху направените предложения.
Колегата каза и за седемте години. Как самозалесяване? Извинявайте, сигурно никога не сте влизали в гора да видите на седмата година как изглежда самозалесена гора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Заповядайте за трета реплика.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Танева, по законопроекта на Министерския съвет няма да взема отношение, защото колегите ми до голяма степен изразиха това, което мисля по въпроса. Обаче по законопроекта на Димчо Михалевски, който нашата комисия прие, а другите две не го приемат, искам да кажа няколко думи.
Приемам това, че със Закона за горите не бива да се уреждат отношения, които би трябвало да залегнат в Закона за енергетиката, обаче ние третираме ползването на дърва и къде това трябва да бъде решено. Тук искам да кажа само две думи, че когато това се разглежда в Комисията по енергетика, ние много внимателно трябва да видим дълбокия смисъл за използването на дървесина за производство на електроенергия – дали чрез газификация, дали чрез пряко горене – и какъв вид дървесина да бъде използвана. Казвам от трибуната на Народното събрание, че трябва да се видят европейските практики, които позволяват това да се случва само на отпадъчна дървесина, а не дърва за огрев, както беше прието в предишното Народно събрание, нетехнологична дървесина.
И най-важното, ако ние отпушим бента да се използват дървата за огрев, дървесина – технологична, нищо не пречи на големите ТЕЦ-ове и те да тръгнат да ползват дървесина, да произвеждат ток и да искат по-ниска цена на тока. Ето това е въпросът в закона, който мисля, че трябва много внимателно да бъде разгледан в Комисията по енергетика, така че да бъде запазен националният ни интерес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Това беше репликата на господин Пенко Атанасов.
Заповядайте за дуплика, госпожо Танева.
Десислава Танева (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз се поколебах дали да поискам дуплика или лично обяснение, защото се почувствах засегната, но тъй като госпожа Светла Бъчварова изказа тéзи – на практика е нормално като основни политически опоненти да имаме и различни разбирания по някои теми, даже основни, взех дуплика.
Госпожо Бъчварова, в изложението казах, че в законопроекта на Министерския съвет с повече от текстовете сме съгласни. Изрично подчертах, че сме наясно и че има съгласие от бранша. Има 3-4 текста, които изброих, за които спорих и по време на комисията, с чиято философия не сме съгласни. Специално за Фонд „Инвестиции в горите”, ако Вие се запознаете подробно с данъчния режим на източника на формиране на тези фондове, ще разберете, че това предложение е грешно. Пак казвам, уважавам, че представяме тéзи, а не се обиждаме. И така трябва да бъде в Парламента.
За първия колега, който ми опонира, мога да кажа, уважаеми господин колега, че ако аз трябва да си посипя главата с пепел, Вие трябва да се заровите в пепелта. Това е разликата. Аз мога да чета много – не само за горите, не само за мелници, а за много други работи. Не сте проучили добре биографията ми. Радвам се, че мога да чета, да говоря, а не да обиждам колеги от политическите си опоненти. Пожелавам Ви да сте жив и здрав! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Танева.
Други изказвания по двата законопроекта, които обсъждаме? Не виждам желаещи да се изкажат.
По реда на постъпването на законопроектите ще гласуваме най-напред Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен от Министерския съвет на 15 ноември 2013 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 125 народни представители: за 89, против 3, въздържали се 33.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът е приет.
Сега ще гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от Димчо Димитров Михалевски на 25 ноември 2013 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 131 народни представители: за 16, против 52, въздържали се 63.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът не е приет.

Уважаеми колеги, съгласно седмичната програма следва:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ.
Искам да Ви припомня, че този законопроект беше започнат в заседанието на 23 януари 2014 г., пред мен е стенограмата. Председателят закрива разискванията по заглавието на законопроекта, без да е гласувано. Следователно, започваме с гласуване на заглавието на законопроекта.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Ердинч Хайрула: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моля, първо, процедурно предложение за допуск в залата на господин Антон Гинев – заместник-министър, и господин Людмил Манасиев – директор на дирекция „Летища, авиационна сигурност и аеронавигационно обслужване”, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Има процедурно предложение за допускане в зала.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 116 народни представители: за 97, против 7, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Моля, прочетете заглавието на закона, да започне обсъждането.
ДОКЛАДЧИК Ердинч Хайрула: „Закон за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Дискусиите по заглавието са приключили.
Моля, режим на гласуване на заглавието на закона, което е подкрепено от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 78, против 38, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ (Реплики от ГЕРБ.)
Ако обичате, по групи.
Докато тече информацията по групи, искам да предупредя уважаемите народни представители, че предстои гласуване по второ четене и моля да останете по местата си. В противен случай ще използвам всички права по правилника, за да осигуря ред в залата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Продължаваме с параграф първи.
ДОКЛАДЧИК Ердинч Хайрула: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
„§ 1. В чл. 64б се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в изречение първо думите „юридическо лице към Министерския съвет“ се заменят с „юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, а изречение трето се заличава.
2. В ал. 6 думите „генералния директор на Авиоотряд 28” се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
3. В ал. 8 думите „министър-председателя” се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Изказвания по § 1? Няма изказвания.
Гласуваме § 1 в редакцията на комисията.
Гласували 126 народни представители: за 85, против 41, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Параграф 1 е приет.
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Заповядайте за процедура, господин Иванов, да видим какво ще ни кажете.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря.
Господин председател, какво ще Ви кажа? Можеше да ме попитате каква ми е процедурата, за да Ви отговаря. Процедурата ми е по начина на водене.
Моля, осигурете ред в залата и съблюдавайте той да се спазва. Не чувам от тук какво се говори, защото колегите от тази страна са толкова шумни в дискусиите си, че не може да се чуе какво става. (Шум и реплики и смях от КБ и ДПС.)
Моля Ви, осигурете ред в залата!
Между другото Ви моля за нещо, което е Ваше задължение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Иванов, шумът в залата в момента е много по-малко, отколкото в други случаи, за които наистина има основание за подобна процедура. (Реплика на народния представител Станислав Иванов.)
С опит, господин Иванов! Така че мисля, че Вашата процедура беше губене на време.
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Вижте какво става там. (Сочи към блоковете на КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Продължаваме нататък с § 2.
ДОКЛАДЧИК Ердинч Хайрула: „Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля, режим на гласуване на заглавието на подразделението, което е подкрепено от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 87, против 39, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Ердинч Хайрула: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната редакция:
„§ 2. Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на този закон да уреди бюджетните взаимоотношения във връзка с определянето на Авиоотряд 28 като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Изказвания по § 2?
Още веднъж питам – има ли изказвания по § 2? Няма желаещи.
Гласуваме § 2 в редакцията на комисията.
Гласували 121 народни представители: за 88, против 32, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Параграф 2 е приет.
С това приключваме процедурата по приемането на целия Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване.

Следва:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА.
Моля председателя на Комисията по околната среда и водите да представи доклада.
Този законопроект, уважаеми дами и господа, също беше започнат в заседанието на 24 януари 2014 г. От стенограмата се вижда, че е гласуван до чл. 3.
Продължаваме нататък.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: Благодаря Ви за напомнянето, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо ще Ви помоля за процедура за допускане в пленарната зала на заместник-министъра Атанас Костадинов и на директора на дирекция в Министерството на околната среда и водите госпожа Боряна Каменова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има процедурно предложение за допускане в пленарната зала във връзка с обсъждането на този законопроект.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 102 народни представители: за 90, против 7, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Курумбашев.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: Благодаря Ви.
По чл. 4 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители – чл. 4 се изменя така:
„(1) Държавната политика по ограничаване изменението на климата се интегрира в съответните секторни и интегрирани политики в областта на транспорта, енергетиката, строителството, селското и горското стопанство, туризма, промишлеността и регионалното развитие и се осъществява на секторно ниво от министъра на икономиката и енергетиката, министъра на инвестиционното проектиране, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на земеделието и храните в съответствие с правомощията им, предоставени с този закон и със съответните специални закони.
(2) Министрите по ал. 1:
1. предоставят на министъра на околната среда и водите необходимата информация и оказват съдействие за осъществяване на правомощията му по този закон;
2. определят и/или създават специални звена в своите администрации, които ги подпомагат при упражняването на правомощията им в областта на ограничаване на изменението на климата.
(3) Министрите по ал. 1 планират средства за изпълнение на задълженията им по ал. 2 в бюджетите на ведомствата, които ръководят.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ивелина Василева, направено по реда на чл.79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС – да отпадне т. 3 в ал. 2 от текста на Министерски съвет.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Курумбашев.
Има ли изказвания по чл. 4? Има две предложения, които не са подкрепени от комисията.
Има ли изказвания по чл. 4? Последно питане – има ли изказвания по чл. 4? Няма.
Най-напред гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 45, против 54, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Гласуваме второто предложение от народния представител Ивелина Василева, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от правилника, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 31, против 64, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 4, подкрепен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 78, против 16, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Курумбашев: По чл. 5 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„Чл. 5 се изменя така:
„ Чл. 5. Министерският съвет приема наредби за:
1. реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в ЕСТЕ;
2. условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и авиационните оператори и за изготвяне на заявления на нови участници;
3. реда и начина на администриране на НРТКЕПГ;
4. реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове по РКООНИК и по Протокола от Киото;
5. условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификацията на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта; тази наредба се приема по предложение на министъра на околната среда и водите след приемане на методиката по чл. 64, ал. 3.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Курумбашев.
Изказвания по чл. 5? Няма желаещи за изказвания.
Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 40, против 63, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 5, подкрепен от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Атака