Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-11-26


Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Петър Хлебаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Регистрирани са 130 народни представители. Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Продължаваме работната програма, предвидена за настоящата пленарна седмица, с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
Постъпил е доклад от Комисията по бюджет и финанси – проект за второ гласуване.
Моля, председателят на комисията госпожа Менда Стоянова да представи доклада.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Уважаеми колеги, имам процедурно предложение: във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане моля в пленарната зала да бъдат допуснати господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, госпожа Пенка Драгнева – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, господин Димитър Войнов и госпожа Лидия Атева – експерти в дирекция „Данъчна политика” на Министерството на финансите, и госпожа Цветана Янкова – експерт в Националната агенция по приходите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
Гласували 121 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: „Доклад от Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-33, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 4 ноември 2009 г., проект за второ гласуване”.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте наименованието на закона съгласно предложението на комисията, която подкрепя текста на вносителя.
Гласували 130 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По параграфи 1, 2, 3, 4 и 5 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте ан блок редакцията на параграфи от 1 до 5 включително.
Гласували 127 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 6 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа:
„§ 6. В чл. 16, ал. 1 навсякъде думите „данъчният финансов резултат” се заменят с „данъчната основа”, а думите „който би се получил” се заменят с „която би се получила”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме редакцията на § 6 за промени в чл. 16, ал. 1.
Гласували 136 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По параграфи 7 и 8 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте редакцията на параграфи 7 и 8.
Гласували 125 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 9 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа:
„§ 9. В чл. 31, ал. 2 след думите „дарения в” се добавя „общ”, а накрая се поставя запетая и се добавя „Център „Фонд за асистирана репродукция” и Център „Фонд за трансплантация”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да гласуват § 9 съгласно предложението на комисията.
Гласували 136 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 10 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте текста на § 10 по вносител.
Гласували 127 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Постъпило е предложение от народния представител Стефан Данаилов за нов параграф.
Комисията не подкрепя предложението, а именно: създава се чл. 33а:
„Разходи за депозиране на печатни и други произведения
чл. 33а. Признават се за данъчни цели счетоводните разходи за печатни и други произведения, задължително депозирани при условията и по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата народният представител Стефан Данаилов.
Стефан Данаилов (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Добро утро, уважаеми колеги! Приятна работа ви желая!
Повод за това предложение ми дадоха писмата и срещите, които имах с доста издателски сдружения от гилдията и от гилдията на продуцентите на филмопроизводството и други издатели.
За какво става въпрос? Депозиращият екземпляри освен разходите за създаването, на практика, се лишава и от приход. Това става, изпълнявайки задълженията си и ангажиментите по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Депозиращият по същество прави дарение в полза на държавата в размер на стойността им. Ще ви дам пример: едно филмово копие струва от порядъка на 1000-1500 евро плюс нереализираните приходи от него, тъй като то отива във фонда и се затваря там. Себестойността на една книга средно се движи между 10 и 100 лв., но пък издателите трябва да дават по 12 екземпляра, изпълнявайки Закона за депозитите, и сумата набъбва доста само дори при едно заглавие.
Аз имам тук и списъци на издатели, които са предоставили свои произведения по Закона на Народната библиотека само. Имам една извадка на 18 издатели, които за 2008 г. и 2009 г. са предоставили 16 715 книги, на които стойността е 224 393 лв.
Моето предложение е свързано с това, че те дават своите произведения на държавни културни институти – това са Народната библиотека, Националната филмотека, Националният исторически музей, Националният архивен фонд, и това е все за целите на културния, образователния, научния обем.
Затова моето предложение е за данъчните им цели да се признават освен счетоводните разходи по чл. 11 и поне до 10% от положителния финансов резултат за дарение по чл. 31, т. 13. Просто те да се считат за дарение.
Някой ще каже: парите са много малко. Но на самите издатели им е нужна всяка стотинка, всеки лев, за да могат да имат своята дейност, тъй като ти даряваш и накрая трябва да платиш данък печалба за нещо, което си предоставил на държавата без да си получил този приход.
Между другото, в Закона за обществените библиотеки е оповестено, но той беше приет в началото на годината. Наистина се надявах, че в края на годината в тези закони бихме могли да поправим това. (Реплика от народния представител Менда Стоянова.)
То всъщност звучи като дарение.
Тази малка отстъпка наистина ще има много добър резултат сред тези институти, тъй като действително даряват на държавата и след това плащат данък печалба, която те фактически не реализират. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли желаещи за реплики?
Заповядайте, госпожо Георгиева.
Ваня Георгиева (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин Данаилов, така както е предложен на Бюджетната комисия, текстът е 1:1, какъвто е чл. 11 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Бюджетната комисия не прие този текст точно поради тази причина, че този въпрос вече е уреден с чл. 11, където е казано, че разходите, които са регламентирани в нормативен акт като задължителни, се признават за данъчни цели.
Нашето становище беше, че един път казано в закона, ако втори път го подложим на гласуване и го вкараме като изричен текст, това означава едно тълкуване, че преди промяната, която сега предлагате да се случи, до този момент тези разходи не са били признавани, което не е вярно. Разходите и до момента се признават.
Това, което споменавате сега за дарение, за отмяна на десетте процента, не е разписано в текста, който сте ни предложили. Гледайки това Ваше предложение, становището на комисията е такова. Има го в чл. 11 и не е необходимо в данъчния закон изрично да се посочва какви са задължителните разходи по отделните закони. Задължителните разходи по Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения се включват като такива съгласно чл. 11 от Закона за корпоративно подоходно облагане. Това беше идеята и становището на Бюджетната комисия, за да не приеме предложението. Не по същество, а защото вече съществува такъв текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за втора реплика? Няма.
Ще ползвате ли дуплика, господин Данаилов? Заповядайте.
Стефан Данаилов (КБ): Извинявам се, че не можах да дойда там да си говоря с вас, защото сами разбирате, че това е сложен въпрос за моето друго образование. Но все пак освен разходите, които се признават – знаете, че книгата има своята стойност до корица. Там се приспадат разходи, но те плащат всъщност за пазарната цена и плащат данък някъде от порядъка на 25 на сто за нещо, което не са продали. В този смисъл е. Извинявам се, че съм го подал неправилно, защото …
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Двадесет процента е.
Стефан Данаилов: Това е, ще Ви дам преписките, за да видите. Двадесет и пет процента е данък култура.
Може би по-лесно щеше да бъде, ако бяхме водили разговори там и срещнех наистина и помощ от финансистите в нашата група, макар че единият от тях беше поел ангажимента да говорим по този въпрос.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Имаме време пак да дискутираме и да го решим.
Стефан Данаилов: Благодаря Ви.
На този етап го оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, подкрепен от комисията.
Гласували 148 народни представители: за 115, против 1, въздържали се 32.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.

ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте редакцията на § 12.
Гласували 145 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 34.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за изказване.
Петър Димитров (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Смятам, че е добре да отчетем, че има предложение от КРИБ и ИДЕС да се направи едно допълнение в § 13, което е в интерес на фиска.
Сегашният запис е: „С годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността.” – и толкова.
Предложението е да се допълни: „Когато между подадения годишен отчет за дейността и годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор съществува разлика, която води до промяна на декларирания данъчен финансов резултат, данъчно задълженото лице подава в срок до 30 юни на следващата година коригираща декларация”.
Каква е идеята? Одиторът е открил разлики. Вместо да чакаме данъчна ревизия, която може да дойде и след 2-3 години – самопризнаваш си и си внасяш парите в рамките на три месеца.
Смятам, че предложението е разумно, то е в интерес на фиска, ще постъпят пари. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики? Заповядайте, заместник-министър Горанов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР Владислав Горанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! По принцип можем да намерим аргументи в подкрепа на предложението, но така или иначе на Националната агенция за приходите подобна коригираща декларация не й е необходима. В този смисъл е въпрос на целесъобразност, но ние смятаме, че няма нужда да правим подобни допълнения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители, които искат да вземат отношение по направеното предложение? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на господин Петър Димитров, а то е ал. 3 да се чете по следния начин:
„(3) С годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. Когато между подадения годишен отчет за дейността и годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор съществува разлика, която води до промяна на декларирания данъчен финансов резултат, данъчно задълженото лице подава в срок до 30 юни на следващата година коригираща декларация.”
Моля, гласувайте предложението в смисъла, в който ви запознах с редакцията на ал. 3 в чл. 92.
Гласували 148 народни представители: за 47, против 63, въздържали се 38.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване редакцията на § 13, така както комисията подкрепя текста на вносителя.
Гласували 148 народни представители: за 110, против 8, въздържали се 30.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 14, § 15, § 16 и § 17 комисията подкрепя текста на вносителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте ан блок редакцията на параграфи от 14 до 17 включително.
Гласували 146 народни представители: за 115, против 1, въздържали се 30.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Постъпило е предложение от народния представител Менда Стоянова за нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 18:
„§ 18. Член 179 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте редакцията на новия § 18.
Гласували 140 народни представители: за 109, против 10, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 19 съгласно, предложението на комисията.
Гласували 139 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 28.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията предлага да се създаде нов § 20:
„§ 20. В чл. 182 се създава ал. 5:
„(5) Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители, не се прилага по отношение на предприятия в затруднение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте § 20, съгласно предложението на комисията.
Гласували 139 народни представители: за 110, против 3, въздържали се 26.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 21 и за § 20, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте редакцията на параграфи 21 и 22.
Гласували 138 народни представители: за 104, против 6, въздържали се 28.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията предлага да се създаде нов § 23:
„§ 23. В чл. 188, ал. 3 думите „и намалението на данъка по чл. 186” се заличават, а думата „натрупват” се заменя с „натрупва”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 23, съгласно предложението на комисията.
Гласували 127 народни представители: за 105, против 5, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 24.
Гласували 137 народни представители: за 109, против 4, въздържали се 24.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията предлага да се създаде нов § 25:
„§ 25. Създава се чл. 189б:
„Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители
Чл. 189б. (1) Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
(2) Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;
2. активите по т. 1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;
3. дейността по ал. 1 трябва да продължи да се осъществява за период от поне 3 години след годината на преотстъпване; това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на 3-годишния срок с годишните данъчни декларации;
4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите по т. 1.
(3) Преотстъпването не е допустимо, когато преотстъпеният данък се инвестира в сгради и земеделска техника, които заместват съществуващи.
(4) Корпоративен данък не се преотстъпва, когато лицето е получило други помощи по смисъла на чл. 87, § 1 от Договора за създаване на Европейската общност, както и минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти за активите по ал. 2, т. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате желание да вземете отношение?
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, очевидно става въпрос за данъчни облекчения, свързани със земеделското производство. Затова предлагам, госпожо председател, в чл. 189б, ал. 2, т. 1 думите „нови”, употребени на две места, да отпаднат: „преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност” и пр. Смятам, че не трябва само за нови да се преотстъпва данък, защото в сектора ще има и фалити, ще има окрупняване. Нашето земеделие е силно раздробено. Нека с този акт на държавата да го стимулираме включително и тогава, когато не става въпрос непременно за нови сгради и нова земеделска техника. Има смисъл да се стимулира въобще окрупняването. Останалото в условия на свит пазар, свито производство означава, че практически няма да може да се реализира. Разбира се, ако някой инвестира в нови, ще получи по-голямо преотстъпване, защото цената на придобитото е по-голяма, отколкото за закупуване на техника и сгради.
Смисълът е в този акт, който компенсира онова, което отнехме на земеделските производители, онова, което се въвежда за първи път тази година като данък, и намаляването на това, което беше данъчно облекчение за земеделските производители. Това е стъпка, която си мисля, че може да допуснем. Останалото означава практически неприлагане на мярката. В условия на свит пазар много силно се съмнявам, че реинвестициите ще бъдат основен приоритет на земеделието. То ще се опитва да оцелява, а не да се развива, да надгражда през следващите една-две години. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Миков.
Реплика? Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Господин Миков, много хубаво изказване направихте и аз съм абсолютно съгласна с Вас, но ние сега сме в положение да търсим нотификация на това облекчение. Това можеше да бъде направено преди две години, така че сега въобще да не се прекъсва ползването на облекчението. Сега този текст, който се предлага, е именно възможност за някаква компенсация за това, че предходното правителство не си е свършило работата. Тази компенсация, разбира се, ще може да бъде ползвана от нашите земеделски производители само при положение, че Европейската комисия нотифицира този текст. Когато е правен текстът, експертите, работили по него от Министерството на земеделието и храните, Министерството на финансите и от Министерския съвет – „Европейска практика”, са подготвили текста така, че да отговаря на всички изисквания, така щото да се нотифицира текстът. В противен случай ще загубим година, година и половина, чакайки комисията да ни откаже и тази преференция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е реплика. Втора реплика? Няма желаещи.
Заповядайте за дуплика, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо Стоянова, доколкото ни е известно, нотификациите трябва да се извършат до края на годината и то от това правителство. Стига с предишното правителство. Пуснато ви е писмо, което иска промяна. Пуснато ви е за настоящото правителство. Това е въпросът.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Необходимо е минимум една година, господин Миков.
Михаил Миков: Минимум една година. Направена ли е някаква стъпка по този въпрос?
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Това е стъпката. Трябва да я има в закона, за да тръгне нотификацията. (Реплики от ГЕРБ.)
Михаил Миков: Да. Вие ще се оправдавате сигурно и четвъртата година с предишното правителство. Сега има механизми, които…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на вносителя – господин Горанов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР Владислав Горанов: Уважаема госпожо председател!
Позволявам си да поискам думата, за да дам някои разяснения, които биха поставили под съмнение възможността за получаване на положително решение от страна на Европейската комисия. Изискването активите да бъдат нови, а не заместващи, е изискване на насоките на Общността за помощи в областта на земеделието. В този смисъл е изискването на Регламент 1857 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на чл. 87 и 88 от Договора към държавна помощ за малки и средни предприятия. По принцип има логика в това, което се предлага, но ние смятаме, че приемайки подобни изменения в текста, до голяма степен ще предрешим становището на Европейската комисия, тъй като текстът ще влезе в пряко противоречие с регламента и с насоките за помощи в областта на земеделието.
Що касае сроковете за нотификация, може да се нотифицира само действащ законов текст. В този смисъл няма как сегашното правителство да предложи за нотификация или да напише каквото и да е писмо към Брюксел, докато не се приеме текст, който да регламентира помощта и тя да бъде допустима или да отговаря на всички изисквания на насоките. Затова ние предлагаме този текст, който е съобразен с всички изисквания на Общността. Смятаме, че предложението, което се прави, до голяма степен би предрешило едно отрицателно решение на Европейската комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, зам.-министър Горанов.
Заповядайте за изказване, господин Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз вземам думата най-напред, за да изразя своите дълбоки опасения, че този текст няма да сработи, така както е предложен. Всички тези едновременни условия, които трябва да се случат, аз наистина изразявам съмнение дали някой ще ползва тази преференция.
Освен това, естествено задължение на управляващите е да искат нотификации от Европейския съюз и те трябва да го направят. Ние сме правили подобни неща по много въпроси през миналия мандат. Така че това е тяхно задължение.
И нещо друго. В оригиналния текст съществува условието за отпускане до сто на сто от печалбата, а тук е ограничено до 60%. Защо, кое налага това?
Аз предлагам, уважаема госпожо председател, в ал. 1 числото „60” да бъде заменено със „100”.
Освен това предлагам ал. 4 да отпадне. Тя забранява на онези селскостопански производители, които са ползвали помощи по европейски програми, да се възползват и от тази преференция. Питам защо? Във връзка с това предлагам също да отпадне ал. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики?
Заповядайте за реплика, госпожо Танева.
Десислава Танева (ГЕРБ): Ще използвам възможността да направя реплика. Съжалявам, ако повторя част от това, което каза господин Горанов.
По последното предложение на господин Имамов - ал. 4 не може да отпадне. Тя и да не присъства в текста, ако Европейската комисия нотифицира този текст, така или иначе ал. 4 ще се прилага, защото тя е следствие на Регламент 1857 от 2006 г. във връзка с чл. 87, 88 от Договора ни за присъединяване към Европейския съюз. Това са условия, които важат по тези регламенти по Договора ни за присъединяване. И да не го напишем в текста, трябва да се спазва. Това не е решение, което вносителят сам е сложил като ограничение.
По отношение критиката за нотификациите на текстовете от сегашното правителство. Един текст, за да се нотифицира, той трябва да е приет в съответния законов акт.
По отношение на помощите за земеделските производители в закона, който в момента променяме, тази помощ по предишния текст на чл. 179 съществува до края на 2009 г. Това е вид финансова помощ. Съгласно този регламент тази помощ като финансова помощ не може да се нотифицира по същия ред за 2010 г. и следващите години. За да нотифицираме облекчения, те трябва да бъдат инвестиционни помощи. В този смисъл искам да отговоря на господин Миков, че не можем да искаме нотификация за инвестиционна помощ, ако тя е за инвестиции в употребявано оборудване. По този повод защитавам оставането на текстовете и в ал. 1 и на самата ал. 4. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Танева.
Има ли втора реплика? Няма желаещи.
Имате думата за дуплика, господин Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Госпожо Танева, вероятно като председател на Земеделската комисия Вие сте разгледали документите на Европейския съюз.
Десислава Танева (ГЕРБ, от място): Да, точно.
Алиосман Имамов: Но аз искам да Ви припомня, че нотификацията е изключение – искане за изключение.
Десислава Танева (ГЕРБ, от място): Да.
Алиосман Имамов: Това дали Европейският съюз ще направи изключение от тези директиви, които Вие цитирате, зависи от вашето умение да искате, от вашето умение да пишете тези нотификации. Благодаря.
Десислава Танева (ГЕРБ, от място): Не може да нарушаваме действащи регламенти. Защо правим едни политически говорения в момента?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля ви, не се пререкавайте от място.
Има думата за изказване госпожа Мая Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, не е нужно човек да е земеделски производител, за да разбере изчитайки внимателно предложения нов параграф, че практически той няма да има никакво приложение. Освен вътрешното противоречие, което съдържа този текст, съществуването на ал. 4, която изключва лицата – земеделски производители, които са получили други помощи, включително и такива за минимална площ, означава, че практически няма да има земеделски производител, който да може да се възползва от предложеното облекчение, да не говорим, че кумулативното наличие на четири изисквания, за да се получи това преотстъпване на данъчно задължените лица, прави практически невъзможно съществуването на тази хипотеза в този й вид.
Аз лично не разбирам и няма никаква логика в това да има забрана за инвестиране в съществуващи и особено в заместващи сгради. Защото земеделското производство има своя логика и своя целесъобразност и няма никакъв смисъл от изграждането на нови сгради там, където може да се инвестира в съществуващи или най-вече в заместващи. Има логика в това да не се инвестира в съществуваща техника, но в сграден фонд, особено в подобряването, в обновяването на съществуващия, няма такава логика.
Този текст освен, че е някакъв знак към земеделските производители, което би следвало да бъде адмирирано, тук трябва да се каже, че е абсолютно неприложим. Защото макар да има някакво добро намерение от страна на управляващите, предвид тежките условия, които са представени пред тези производители, на практика той няма да получи реализация.
Що се отнася до обвиненията, които традиционно звучат от тази трибуна за несвършена работа от предишния законодателен орган, мисля, че стана ясно, че изключение може да се иска по вече приети законови текстове. След като така или иначе такова облекчение съществуваше за земеделските производители в рамките до края на тази година, от средата на тази година е работа на новите управляващи да се погрижат за текстове, които да създадат такива облекчения за земеделските производители през следващата година, но не и по начина, по който се предлага. Защото, както вече казах, това е една заблуда към земеделските производители, тъй като на практика те няма да могат да се възползват от нея, дори и да бъде допусната тази нотификация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Манолова.
Има ли реплики?
Заповядайте, госпожо Танева.
Десислава Танева (ГЕРБ): Уважаема госпожо Манолова, по отношение на ал. 4, първо, искам да Ви обясня, че нямаме държавни помощи за минимална площ. Има директни плащания за ползваната земеделска земя. Тези директни европейски плащания, заедно с националните доплащания, не са държавна помощ и те не са в хипотезата на ал. 4.
Второ, условията в ал. 4 в този текст са включени и те третират така наречените държавни помощи. Пак по регламент всеки земеделски производител за определен период от време има таван на получените общо държавни помощи, независимо те по кой ред са. Те обаче винаги са нотифицирани и такива, които са регламентирани.
В този смисъл текстът на ал. 4, както казах и в предната си реплика, и да не е написан изрично, той следва да се приложи при условията на нотификация на текста на чл. 189б.
Искам също така да кажа, че текстът наистина изглежда може би тежък. Той ще бъде тежък и за администриране. Но това е единственото възможно, което можем да направим, тъй като, пак повтарям, финансовото облекчение по стария чл. 179 е финансова помощ, която не може да се нотифицира по същия ред от 2010 г. и нататък. Това е възможно да се направи, макар и трудно да се администрира, и ние трябва да се съобразяваме с регламентите, които следва да изпълняваме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика няма.
Госпожо Манолова, ще ползвате ли дуплика? Не.
Има ли други народни представители, желаещи да се изкажат? Няма желаещи.
Моля, гласувайте първо предложението на народния представител Михаил Миков – в чл. 189б, ал. 2, т. 1 думите „нови” и „нова” да отпаднат.
Гласували 128 народни представители: за 35, против 87, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Моля, гласувайте предложението на народния представител господин Имамов – в ал. 1 на чл. 189б числото „60” да бъде заменено с числото „100” и ал. 4 да отпадне.
Гласували 119 народни представители: за 31, против 81, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Моля, гласувайте редакцията на § 25 за създаване на нов чл. 189б съгласно предложението на комисията.
Гласували 124 народни представители: за 109, против 4, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 22, 23 и 24 комисията подкрепя текстовете на вносителя, като § 22 става § 26, § 23 става § 27, § 24 става § 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли съображения по тези три параграфа? Няма.
Моля да гласуваме ан блок редакцията на параграфи 26, 27 и 28.
Гласували 122 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за България