Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-11-27

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Екатерина Михайлова

Секретари: Бисерка Петрова и Мариана Даракчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Регистрирани 130 народни представители. Налице е конституционно определеният кворум.
Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, за мен е удоволствие да ви информирам, че на балкона на пленарната зала са участниците в Единадесетата есенна сесия на Българския детски и младежки парламент. Моля да ги приветстваме с добре дошли в Народното събрание! (Ръкопляскания, всички стават прави.)
Тазгодишната сесия на младите парламентаристи е под надслов „Младежки диалози за България с бъдеще”. Днес те ще наблюдават пленарното заседание, а по-късно ще разговарят с председателя и членове на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Участниците в тазгодишната сесия са подготвили Обръщение към народните представители от Четиридесет и първото Народно събрание. Позволете ми да ви запозная с текста на документа.„ОБРЪЩЕНИЕ
към народните представители на Четиридесет и първото
Народно събрание на Република България

Ние, участниците в Единадесетата национална есенна сесия на Българския детски и младежки парламент, започнахме нашите дискусии в рамките на „Младежки диалози за България с бъдеще”. Сто и петдесет представители на ученически и младежки парламенти и съвети от цялата страна се обръщаме към вас, народните представители, с искането да бъдем активна част от нашето общество.
Преди 10 години в Париж, под егидата на ЮНЕСКО и с домакинството на парламента на Франция, се събра Световният парламент на децата. Триста и петдесет младежи от 175 страни на света изработиха, приеха и връчиха в Организацията на обединените нации Младежки манифест за ХХІ век. Ние бяхме част от този представителен форум, а България стана третата страна в света след Канада и САЩ, в която младите хора връчиха своите искания към държавниците на България от трибуната на парламента.
За 10 години ние, българските млади парламентаристи, изминахме дългия път от желанието да чуете нашия глас до потребността да станем ваши партньори. Но за да бъдем активни и полезни граждани на Република България, ние трябва непрекъснато да обогатяваме нашите познания и да имаме възможността пълноценно да ги прилагаме.
От тази най-висока трибуна предлагаме:
- да бъде открита младежка приемна към Народното събрание;
-Асоциация „Български детски и младежки парламент” да бъде постоянен партньор в образователните програми на Народното събрание за запознаване на младите граждани с историята на парламентаризма и с демократичното управление;
- Българският детски и младежки парламент да стане активен партньор на Парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
25 ноември 2009 г. София
Български детски и младежки парламент”.
Уважаеми дами и господа народни представители, продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ, приет на първо четене на 4 ноември 2009 г.
Във вчерашния пленарен ден стигнахме до § 35.
Продължаваме с доклада за второ четене на Комисията по бюджет и финанси.
Моля председателя й госпожа Стоянова да докладва.
Моля квесторите да поканят в пленарната зала гостите, за които вчера гласувахме да бъдат допуснати в пленарната зала във връзка с разглеждания законопроект.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 27 е постъпило предложение от народните представители Делян Добрев и Димитър Главчев, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 35:
„§ 35. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производството на алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия включва обработката и преработката на всякакъв вид суровини и материали, в резултат на което се получават или опаковат акцизни стоки”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Производството на енергийни продукти включва:
1. добива на нефт и природен газ;
2. преработката или рафинирането на нефт или битумни минерали, природен газ и други въглеводороди в газообразна форма с цел получаване на енергийни продукти;
3. друга обработка или преработка, изискваща наличието на технологична инсталация за получаване на енергийни продукти, за които има определена акцизна ставка;
4. пълнене на втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки, предназначени за използване като гориво за отопление;
5. опаковане и преопаковане на енергийни продукти”.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народни представители, които желаят да се изкажат по обсъждания текст? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 35 за промени в чл. 59.
Гласували 134 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 28.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 36.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване ан блок редакцията на тези два параграфа.
Гласували 131 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 31.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Постъпило е предложение от народните представители Стоян Мавродиев и Димитър Главчев.
Димитър Главчев (НДСВ, от място): Оттегляме предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Оттегляте предложението.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 30, който става § 38.
Гласували 120 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 31, който става § 39.
Гласували 124 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 27.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 32 е постъпило предложение от народните представители Делян Добрев и Димитър Главчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 40:
„§ 40. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „по начин” се добавя „от който да е видна обозначената върху него информация и”.
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Лицензираните складодържатели и лицата по ал. 2 и 3 заявяват необходимото количество бандероли пред компетентното митническо учреждение. В 30-дневен срок компетентното митническо учреждение предава на заявителите бандероли в количества, както следва:
1. на лицензираните складодържатели и регистрираните търговци – брой бандероли, който не надвишава средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, увеличено с 15 на сто, а в случаите, когато лицето не е осъществявало дейност - брой бандероли, който не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол;
2. на нерегистрираните търговци - брой бандероли, който не надвишава количеството на акцизните стоки, посочени в разрешението по чл. 58б;
3. на вносителите – брой бандероли, който не надвишава договорените количества с чуждестранното лице”.
3. Създават се нови ал. 9 и 10 и ал. 11 и 12:
„(9) Количества бандероли, надвишаващи определените в ал. 8, се заявяват след решение на началника на компетентното митническо учреждение, което се издава в 7-дневен срок от подаване на обосновано искане за необходимостта от получаване на бандероли над установения лимит. Решението на началника на митницата или мълчаливият отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) В случаите, когато стоките по ал. 1 ще се облепват в данъчен склад на територията на страната, бандеролите се заявяват само от лицензирания складодържател пред компетентното митническо учреждение по местонахождението на данъчния склад, където ще се извършва облепването.
(11) Заявителите на бандероли предоставят пред компетентното митническо учреждение отчет за получените бандероли за всяко тримесечие по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
(12) Отчетите за бандероли по ал. 11 се предоставят в срока за подаване на акцизната декларация след изтичане на тримесечието, следващо отчетния период, като в случай на липси на бандероли възниква задължение за заплащане на акциз.
4. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 13 и 14”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народни представители, които искат да вземат отношение по обсъждания текст? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 40 за промени в чл. 64 от закона, съгласно предложението на комисията.
Гласували 131 народни представители: за 109, против 1, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 33 е постъпило предложение от народните представители Делян Добрев и Димитър Главчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 41:
„§ 41. В чл. 65 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) В данъчен склад за складиране не може да се извършват дейности, представляващи производство на акцизни стоки по смисъла на чл. 59.
(5) В данъчен склад се допуска извършването на следните обичайни операции:
1. които не водят до промяна на кода по КН или промяна на акцизната ставка като поддържане на търговския вид, подобряване на качеството или привеждане в съответствие с изискванията за норми и стандарти, филтриране, вентилация, етикетиране, преетикетиране, преномериране на опаковки, поставяне на бандероли, прибавяне на добавки за търговски и технически цели, подобряващи качеството и други подобни;
2. като денатуриране на етилов алкохол, маркиране на газьол и керосин, смесване на втечнени нефтени газове, смесване на биогорива с горива от нефтен произход, изпразване/източване на съдове и отстраняване на утайки или отпадъци от дъното на съдовете за енергийни продукти.
(6) Операциите по ал. 5, т. 2 се извършват след предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение по местонахождение на склада при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народни представители, които искат да се изкажат по този текст? Няма.
Моля гласувайте § 41 за промени в чл. 65 за създаване на нови ал. 4, 5 и 6.
Гласували 115 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 42.
Гласували 120 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 43:
„§ 43. В Глава четвърта след чл. 73 се създават Раздели VІа, VІб, и VІв:
„Раздел VІа – Движение на акцизни стоки с електронен административен документ
73а. (1) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз включва транспортирането на акцизни стоки:
1. от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад на територията на страната или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 на територията на страната;
2. от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад на територията на друга държава - членка, до регистриран получател или временно регистриран получател или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 в друга държава членка;
3. от данъчен склад на територията на страната до изходно митническо учреждение или до трети територии - в случаите на изнасяне;
4. допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, до данъчен склад на територията на страната;
5. от данъчен склад или от регистриран изпращач на територията на друга държава - членка до данъчен склад на територията на страната, до регистриран получател или до временно регистриран получател на територията на страната или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3.
6. допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, от регистриран изпращач до данъчен склад на територията на друга държава членка, до регистриран получател или временно регистриран получател или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 в друга държава членка.
(2) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз започва в случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 - от момента на извеждането на стоките от данъчния склад, а в случаите по ал. 1, т. 4 и 6 - от момента на допускането им за свободно обращение с едновременното им поставяне под режим отложено плащане на акциз.
(3) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз приключва в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5, когато получателят получи акцизните стоки, а в случаите по ал. 1, т. 3 - когато акцизните стоки напуснат територията на Общността.
Чл. 73б. (1) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз задължително се осъществява с регистриран електронен административен документ.
(2) В случаите по ал. 1 изпращачът предоставя електронен административен документ на митническите органи чрез компютърната система по чл. 4, т. 40.
(3) Електронен административен документ се подава от:
1. лицензирания складодържател-изпращач не по-рано от 7 дни преди извеждането на стоките от данъчния склад на територията на страната до:
а) друг данъчен склад на територията на страната, или
б) друг данъчен склад на територията на друга държава - членка, или
в) регистриран получател в друга държава - членка, или
г) временно регистриран получател в друга държава - членка, или
д) лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3;
2. лицензирания складодържател-изпращач не по-рано от 7 дни преди извеждането на стоките от данъчния склад на територията на страната с цел изнасяне към изходно митническо учреждение или към трети територии;
3. лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките - собственост на титуляра на режима допускане за свободно обращение, или от регистрирания изпращач при поставянето на стоките под режим допускане за свободно обращение с едновременното им поставяне под режим отложено плащане на акциз.
(4) Задължителните реквизити на документа по ал. 3 се определят с Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (ОВ, L 197/24 от 29 юли 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 684/2009”.
(5) Митническите органи осъществяват проверка на данните в електронния административен документ за съответствие с изискванията на регламента по ал. 4, както и за валидността на надлежно предоставеното и прието обезпечение. При съответствие на данните митническите органи определят на документа уникален административен референтен код и уведомяват незабавно изпращача.
(6) При несъответствие на данните с изискванията на ал. 5 митническите органи уведомяват изпращача със съобщение чрез компютърната система.
(7) Изпращачът предоставя на лицето, превозващо акцизните стоки, хартиено копие от регистрирания електронен административен документ или друг търговски документ, съдържащ цялата информация от електронния административен документ, в който ясно е посочен уникалният административен референтен код.
(8) Документът по ал. 7 придружава акцизните стоки при движение под режим отложено плащане на акциз и трябва да бъде представян на компетентните органи при всяко поискване от тяхна страна по време на движението под този режим.
(9) При движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 стоките се съпровождат и от сертификат за освобождаване от акциз.
Чл. 73в. (1) Когато акцизните стоки са предназначени за данъчен склад на територията на друга държава - членка, за регистриран получател или за временно регистриран получател в друга държава - членка, или за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 на територията на друга държава - членка, митническите органи изпращат незабавно електронния административен документ на компетентните органи на държавата - членка на получаване.
(2) Когато акцизните стоки са предназначени за данъчен склад на територията на страната, митническите органи изпращат незабавно електронния административен документ на лицензирания складодържател-получател.
(3) Когато акцизните стоки са изпратени от данъчен склад на територията на друга държава - членка, митническите органи изпращат получения от компетентните органи на друга държава членка електронен административен документ до лицензирания складодържател-получател, регистрирания получател или временно регистрирания получател на територията на страната.
(4) Редът за уведомяване на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 се определя с правилника за прилагане на закона.
(5) Когато акцизните стоки са предназначени за износ, митническите органи изпращат електронния административен документ на компетентните органи на държавата - членка, в която се подава декларацията за износ съгласно член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността, ако тази държава - членка е различна от Република България.
Чл. 73г. (1) Изпращачът може да анулира електронния административен документ преди започване на движението съгласно чл. 73а, ал. 2.
(2) По време на движението под режим отложено плащане на акциз изпращачът може със съобщение чрез компютърната система да промени мястото на получаване и да посочи ново място на получаване, което трябва да е едно от местата на получаване по чл. 73а, с изключение на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3.
Чл. 73д. (1) Получаването на акцизни стоки на територията на страната се потвърждава от получателя с подаване на съобщение за получаване чрез компютърната система.
(2) Съобщението за получаване се подава незабавно и не по-късно от 5 работни дни след приключване на движението. При наличие на извънредни обстоятелства и по искане на получателя компетентното митническо учреждение може да удължи срока за подаване на съобщението за получаване.
(3) Условията и редът за подаване на съобщението за получаване от лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл. 73е. Митническите органи осъществяват проверка на данните в съобщението за получаване за съответствието им с изискванията на Регламент (ЕО) № 684/2009 г.
Чл. 73ж. (1) Когато данните са в съответствие с Регламент (ЕО) № 684/2009 г., в случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 1 и 4 митническите органи изпращат съобщението за получаване на изпращача, а по чл. 73а, ал. 1, т. 5 - на компетентните органи на държавата членка на изпращане.
(2) Когато данните не са в съответствие с Регламент (ЕО) № 684/2009 г., митническите органи уведомяват получателя със съобщение чрез компютърната система.
(3) Когато митническите органи получат съобщение за получаване или съобщение за износ от друга държава - членка, те препращат това съобщение на изпращача.
Чл. 73з. (1) В случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3 компетентното митническо учреждение попълва съобщение за износ въз основа на заверката от изходното митническо учреждение, посочена в член 793, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2454/93 на Съвета от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, или от учреждението, удостоверяващо, че акцизните стоки са напуснали територията на Общността.
(2) Митническите органи осъществяват проверка на данните, които се съдържат в заверката по ал. 1, и изпращат съобщението за износ на изпращача или на компетентните органи на държавата членка на изпращане.
Чл. 73и. Електронният административен документ се отразява в регистъра „Дневник за складовата наличност” в данъчния период, за който е издаден, съответно получен.

Раздел VIб
Процедура за движение на акцизни стоки, когато компютърната система не работи.
Чл. 73й. (1) При наличие на извънредни обстоятелства, когато компютърната система не работи, движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз може да започне след разрешение от компетентното митническо учреждение чрез заверка на документ на хартиен носител, съдържащ данните на електронния административен документ.
(2) Когато бъде възстановена работата на компютърната система, изпращачът подава електронен административен документ съгласно чл. 73б, ал. 2.
(3) След валидиране на данните електронният административен документ заменя документа по ал. 1.
(4) Докато данните от електронния административен документ не са валидирани, движението се смята за движение под режим отложено плащане на акциз, придружено от документа на хартиен носител по ал. 1.
Чл. 73к. (1) Документът по чл. 73й, ал. 1 се издава в 3 екземпляра от изпращача и се заверява от компетентното митническо учреждение.
(2) Първият екземпляр се съхранява от изпращача, вторият екземпляр се съхранява от компетентното митническо учреждение, а третият съпровожда стоките.
Чл. 73л. (1) По време на движението под режим отложено плащане на акциз изпращачът може да промени мястото на получаване и да посочи ново място на получаване след разрешение от компетентното митническо учреждение, дадено чрез заверка на документ на хартиен носител в два екземпляра, съдържащ данните на съобщението за промяна на мястото на получаване.
(2) Когато бъде възстановена работата на компютърната система, изпращачът подава до компетентното митническо учреждение електронен административен документ и съобщение за промяна на мястото на получаване.
(3) След валидиране на данните електронният административен документ заменя документите по чл. 73й, ал. 1 и чл. 73л, ал. 1.
(4) Докато данните от електронния административен документ не са валидирани, движението се смята за движение под режим отложено плащане на акциз, придружено от документа на хартиен носител.
Чл. 73м. (1) В случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 1, 4 и 5, когато съобщението за получаване не може да бъде подадено в срока по чл. 73д, ал. 2, получателят подава пред компетентното митническо учреждение документ на хартиен носител, съдържащ същите данни като съобщението за получаване, с който се удостоверява, че движението е приключило.
(2) Когато работата на компютърната система бъде възстановена или след приключване на процедурите по чл. 73й, 73к и 73л, получателят подава съобщение за получаване по реда на чл. 73д.
Чл. 73н. Съобщението за получаване по чл. 73д или съобщението за износ по чл. 73з удостоверяват, че движението на акцизни стоки е приключило съгласно чл. 73а, ал. 3.
Чл. 73о. (1) С Регламент (ЕО) № 684/2009 г. се определят:
1. структурата и съдържанието на съобщенията, които се обменят за целите на чл. 73б – 73з между съответните лица и компетентните органи във връзка с движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
2. правилата и процедурите, свързани с обмена на съобщения по т. 1;
3. структурата на документите на хартиен носител, посочени в чл. 73й, 73л и 73м.
(2) Случаите, в които се счита, че компютърната система не работи, се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл. 73п. (1) Когато съобщението за получаване не може да бъде изпратено чрез компютърната система, митническите органи изпращат копие на документа по чл. 73м, ал. 1 на компетентните органи на държавата - членка на изпращане при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(2) Когато съобщението за износ не може да бъде изпратено чрез компютърната система, митническите органи изпращат документ на хартиен носител, съдържащ реквизитите на съобщението за износ, на компетентните органи на държавата - членка на изпращане при условие и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
Чл. 73р. В случаите, когато компютърната система не работи, документите на хартиен носител се отразяват в регистър „Дневник за складовата наличност” за данъчния период, за който са издадени, съответно получени.

Раздел VIв
Други разпоредби при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
Чл. 74. Лицензираният складодържател-изпращач или лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките – собственост на титуляра на режима допускане за свободно обращение, или регистрираният изпращач е задължен за дължимия акциз за изпратените или внесените стоки, посочени в придружителния административен документ или в електронния административен документ, с изключение на следните случаи:
1. при движение на стоките по чл. 67, т. 1 – когато до 45 дни от датата на извеждане на стоките от склада складодържателят е получил третия екземпляр на придружителния административен документ, заверен от получателя;
2. при движение на стоките по чл. 67, т. 2 – когато до 45 дни от датата на извеждане на стоките от склада складодържателят е получил третия екземпляр на придружителния административен документ, заверен от изходното митническо учреждение;
3. при движение на стоките по чл. 67, т. 3 – когато до 45 дни от датата на допускане на стоките за свободно обращение третият екземпляр е получен в митническото учреждение, оформило режима;
4. при движение на стоките по чл. 73а, ал. 1, т. 1, 2 и 4 – когато до 45 дни от датата на извеждане на стоките от данъчния склад лицензираният складодържател е получил съобщението за получаване;
5. при движение на стоките по чл. 73а, ал. 1, т. 3 – когато до 45 дни от датата на извеждане на стоките от данъчния склад лицензираният складодържател е получил съобщението за износ;
6. при движение на стоките по чл. 73а, ал. 1, т. 6 – когато до 45 дни от датата на изпращане на стоките до друга държава - членка регистрираният изпращач е получил съобщението за получаване.
Чл. 75. Получателите по чл. 67, т. 4 и чл. 73а, ал. 1, т. 5, с изключение на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3, са задължени за дължимия акциз за получените стоки, посочени в придружителния административен документ/съобщението за получаване.
Чл. 75а. (1) При наличие на извънредни обстоятелства, когато липсва третият екземпляр на придружителния административен документ, на съобщението за получаване или на съобщението за износ, доказателството, че движението на акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз е приключило, може да бъде представено под формата на заверка от компетентните органи на държавата - членка на получаване или на държавата - членка, в която е подадена декларацията за износ, удостоверяваща, че стоките са напуснали територията на Общността.
(2) Редът и начинът за приемане на доказателството по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл. 76. Когато екземплярите на придружителния административен документ/съобщението за получаване се получат след сроковете по чл. 74, лицензираният складодържател-изпращач или лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките – собственост на титуляра на режима допускане за свободно обращение, или регистрираният изпращач коригира размера на дължимия акциз, възникнал вследствие на прилагането на чл. 74 през данъчния период, в който е получил придружителния административен документ, по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народни представители, които желаят да се изкажат по отношение на създадените нови Раздели VІа, VІб и VІв в Глава четвърта след чл. 73? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване § 43 за създаване Раздели VІа, VІб и VІв след чл. 73 в закона.
Гласували 113 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Постъпило е предложение от народните представители Делян Добрев и Димитър Главчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 44, а именно:
„§ 44. В Глава четвърта, Раздел VІ досегашните чл. 74, 75 и 76 се отменят”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма желаещи за изказване.
Моля гласувайте редакцията на § 44 за отмяна на чл. 74, 75 и 76 в досегашния Раздел VІ.
Гласували 104 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля гласувайте номерацията на § 45 със съдържание, съгласно предложението на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Постъпило е предложение от народните представители Димитър Главчев и Стоян Мавродиев.
Димитър Главчев (ГЕРБ, от място): Оттегляме го.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 46, съгласно предложението на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 38, който става § 47:
„§ 47. В Глава пета, Раздел I се създава чл. 81а:
„Чл. 81а. Лицензираният складодържател е длъжен да предостави ново обезпечение не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на предходното обезпечение”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте редакцията на § 47.
Гласували 117 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 48, за § 40, който става за § 49, за § 41, който става § 50, и за § 42, който става § 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок редакциите на § 48, 49, 50 и 51, съгласно предложението на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 43 има предложение на народните представители Делян Добрев и Димитър Главчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 52:
„§ 52. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 4 след думата „акциз” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. превозвач и регистрационен номер на транспортното средство;
7. точен адрес на мястото на доставка”.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите, когато акцизните стоки, които се извеждат от данъчния склад, са собственост на лице-вложител, в акцизния данъчен документ освен данните за лицензирания складодържател се попълват и данни за лицето-вложител”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Гласуваме новия § 52, с който се правят промени в чл. 85 от закона.
Гласували 120 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 53, и за § 45, който става § 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок гласуваме двата параграфа с номерация 53 и 54.
Гласували 107 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Постъпило е предложение от народните представител Димитър Главчев и Стоян Мавродиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Главчев, заповядайте.
Димитър Главчев (ГЕРБ): От името на вносителите оттеглям предложението в частта му от ал. 2 до ал. 7.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя предложението по ал. 1.
Комисията подкрепя да се създаде нов § 55, а именно:
„§ 55. Създава се чл. 88б:
„Чл. 88б. Физическите лица, които предоставят за производство на етилов алкохол (ракия) ферментирали материали от грозде и плодове – собствено производство, попълват справка-декларация по образец, определен с правилника за прилагане на закона, която им се предоставя от лицата по чл. 57, ал. 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме новия § 55 за създаване на чл. 88б от закона.
Гласували 114 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 46 е постъпило предложение от народните представители Делян Добрев и Димитър Главчев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 56:
„§ 56. Член 91а се изменя така:
„Чл. 91а. (1) Забраняват се производството и складирането в данъчен склад на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, които не са включени в обхвата на лиценза.
(2) Забранява се извършването на операции в данъчен склад, които не са включени в обхвата на лиценза, с изключение на обичайните операции, свързани с поддържане на търговския вид на акцизните стоки”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания по този текст? Няма.
Гласуваме § 56, съгласно предложението на комисията.
Гласували 116 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 47, който става § 57.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 57.
Гласували 108 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Постъпило е предложение от народния представител Стоян Мавродиев и Димитър Главчев за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 58, а именно:
„§ 58. В чл. 92 ал. 3 се отменя”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 58.
Гласували 99 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48 и § 49, които стават съответно § 59 и §60.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме двата параграфа 59 и 60.
Гласували 100 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията предлага да се създаде нов § 61:
§ 61. В глава седма се създава чл. 100а:
„Чл. 100а. (1) Забранява се продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия от търговци, които не са регистрирани по чл. 96, ал. 1 или чл. 100, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и не притежават разрешение за продажба на тютюневи изделия.
(2) Разрешениeто по ал. 1 се издава от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте новия № 61 със съдържание съгласно предложението на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 87, против 4, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 50 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 62.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте § 62.
Гласували 101 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Постъпило е предложение от народните представители Делян Добрев и Димитър Главчев за нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 63:
„§ 63. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Събирането, обезпечаването и преценката на доказателствата по ал. 1 се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 63.
Гласували 101 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободи