Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-01-13

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Любен Корнезов
Секретари: Метин Сюлейманов и Светослав Малинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам днешното извънредно пленарно заседание.
Съгласно гласуваното решение във вчерашния пленарен ден днес пленарното заседание има две точки в дневния си ред.
Пристъпваме към:
ГЛАСУВАНЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ – законопроект въз основа на приетите на първо четене на 15 октомври 2008 г. законопроекти, внесени по тази точка.
Виждам желание за процедура преди да пристъпим към гласуването на второ четене.
Само да обърна още веднъж внимание, уважаеми колеги, че вчера всеки от вас получи текста на доклада за гласуване на второ четене с обозначени всички предложения, направени от народни представители; допълнителни текстове, предложени от комисията; и обозначени текстове на предложения, направени в пленарната зала при второто четене на законопроекта, които ще бъдат подлагани на гласуване по реда на тяхното постъпване и в съответствие с правилника.
Господин Шопов, заповядайте за процедурен въпрос.
Павел Шопов (КА): Господин Пирински, уважаеми колеги! Ние от „Атака” винаги сме били скептични към изменението в правилника, което даде възможността, и то възможност, която не е към по-добро, единия ден да се обсъжда, а другия ден да се гласува. В случая дори не е така, както ставаше досега понякога – една седмица да се обсъжда, а другата седмица да се гласува. Сега положението е, че обсъждахме миналата година, а тази година ще гласуваме.
Този законопроект основно беше гледан през м. ноември. Тогава беше дискутиран, тогава беше обществената дискусия. Тогава стана и дискусията пред хората по много спорни въпроси, по много важен законопроект – за политическите партии.
Това, което днес ще направим, всъщност е онова, което трябваше да сторим последния работен ден на миналата година, когато беше ударен преждевременно, спомняте си по какви причини, звънецът. Ние се разпиляхме и излязохме в коледна ваканция.
Господин председателю, нашето процедурно предложение от „Атака”, въпреки че това не е така по правилник, е когато гласуваме и Вие като председател, и господин Янаки Стоилов като председател на Комисията по правни въпроси да давате допълнителни обяснения за всеки един текст, който ще гласуваме – за какво се отнася, какво означаваше и какви бяха споровете. Колкото може, това да бъде по-подробно, за да си припомним какво сме обсъждали през м. ноември и декември, за да бъдем по-адекватни, за да бъдат и гласуванията съобразно политическата воля на всяка от политическите партии. Това е нашето процедурно предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, точно това е и уговорката с господин Стоилов. Той ще представя текст по текст именно в тази светлина на протеклите по него дискусии.
Господин Стоилов, да пристъпим към представянето на гласуването на второ четене на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, господа народни представители! Без да злоупотребявам с вашето внимание, защото вие разполагате с обединен доклад, направен именно във връзка с гласуването – там, където се засягат по-важни или дискусионни въпроси, много кратко ще ви насочвам към тяхното съдържание, без да вземам страна в спора, за да сте ориентирани за гласуването. Ако това е общата или преобладаващата воля, можем да започнем.
По заглавието нямаме други предложения, освен посоченото.
Съдържанието в параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6, които е предложила комисията, засяга един и същи въпрос. Предложението - освен български граждани, в създаването и членуването в партиите да могат да участват и граждани, които са с избирателни права съгласно българското законодателство.
Затова предлагам всички тези параграфи да бъдат гласувани общо, тъй като отношението към тях може да бъде в двете посоки и приемането на един от тези параграфи предполага приемането и на останалите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Предложението на господин Стоилов е за гласуване на тези шест параграфа с еднакво съдържание едновременно. Против няма.
Моля, гласувайте тези шест текста ан блок.
Гласували 178 народни представители: за 162, против 11, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Следващото предложение е от Йордан Бакалов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Те имат още едно предложение, което не е подкрепено.
Следва предложение от народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, което също не е подкрепено.
И трите предложения въвеждат допълнителни изисквания във връзка с вътрешната организация на партиите.
Комисията предлага свое съдържание на § 7, като в залата е направено предложение от господин Янев – вместо т. 7 да отпадне, числото „5000”, което е в сегашния закон, да бъде заменено с „2500”.
Става дума за изискването след учредяването на партията, което тя трябва да изпълни за минимален брой членове, които да се подпишат в нейна подкрепа като участие.
Затова т. 2, която засяга т. 7 в предложението на комисията, трябва да бъде гласувана отделно - първо за отпадане и ако това предложение не бъде подкрепено, ще се гласува предложението на господин Янев. Това е по следващите гласувания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Първо – неприетите предложения от народни представители.
Господин Свинаров, имате думата за процедура.
Николай Свинаров (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние сме в процедура по гласуването на един закон, по който са минали всички дебати.
На мен лично не ми е ясно какво обяснява председателя на комисията в момента. Всички депутати трябва да са наясно какви гласувания ще трябва да се направят в днешния ден и нека да ги извършим както трябва, а не да обясняваме за всяко едно гласуване предложението кой го е правил, как е направено и на какво се дължи.
Според мен председателят на Народното събрание трябва да поставя на гласуване параграф по параграф, предложение по предложение, а всичко останало е извън процедурата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Както виждате, колеги, има противоположни очаквания: на господин Шопов – да има едно представяне на съответните текстове от председателя на Комисията по правни въпроси, а на господин Свинаров е обратното.
Аз предлагам да поставим на гласуване текстовете по реда, както са представени в доклада. Господин Стоилов да има грижата да сигнализира там, където се счита, че едно уточнение на поредността на гласуването е нужна, както той направи в сегашната т. 2 на предложението на комисията по § 7.
Гласуваме предложението на Йордан Бакалов и група народни представители в ал. 2 на чл. 13 да се направи изменение – предложение не подкрепено от комисията.
Гласувайте!
Гласували 166 народни представители: за 37, против 73, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е отново на Йордан Бакалов и група народни представители за чл. 14, ал. 1, т. 8 – не се приема от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители: за 35, против 63, въздържали се 33.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов – не подкрепено от комисията.
Гласувайте!
Гласували 146 народни представители: за 4, против 48, въздържали се 94.
Предложението не се приема.
Да гласуваме предложението за отпадане на текста на вносителя. Както виждате, комисията не подкрепя текста на вносителя за редакция на § 1.
Предлагам да гласуваме мнението на комисията за отпадането на § 1 по вносител. Има предложение на комисията за отпадане на § 1 по вносител.
Гласувайте!
Гласували 151 народни представители: за 142, против 8, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Преминаваме към предложението на комисията за § 1, който става § 7.
Първо следва да гласуваме отпадането на т. 2, която третира т. 7 от текста. Предложението за отпадане е направено ...
Господин Стоилов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: То е свързано с предложението на господин Янев, така че да гласуваме за отпадането на т. 2, а всъщност и на т. 3, защото ако т. 2 отпадне, то ще отпадне и т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предлага се т. 2 и т. 3 от § 7, така както е предложен от вносителя, да отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 123, против 13, въздържали се 7.
Предложението за отпадане е прието, поради което не подлагаме на гласуване предложението на господин Янев.
Сега следва да гласуваме § 7 с единствена точка нали, господин Стоилов?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Не, сега трябва да гласуваме предложението на господин Янев, тъй като то е изменително в рамките на т. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това е заместващ текст, разбирам.
Нека да гласуваме предложението на народния представител Яни Янев за заместващ текст на т. 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 141 народни представители: за 119, против 12, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Сега да гласуваме целия § 7 навярно, господин Стоилов?
Предлагам да гласуваме предложението на комисията за § 7 с направената добавка, току-що гласувана от Народното събрание.
Моля, гласувайте.
Гласували 140 народни представители: за 132, против 3, въздържали се 5.
Текстът на § 7 в окончателната номерация е приет.
Преминаваме към § 2 по вносител.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 2 има предложения на народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, което не е подкрепено; на народния представител Елеонора Николова, което е подкрепено от комисията, както и редакция на комисията по текста.
Господин председател, само да кажа още нещо, че в залата е направено предложение от госпожа Екатерина Михайлова. То може би трябва преди това да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ще го гласуваме преди да гласуваме текста на комисията.
Предлагам да гласуваме предложението на госпожа Иванова и господин Анастасов по § 2, не подкрепено от комисията.
Гласувайте!
Гласували 153 народни представители: за 13, против 40, въздържали се 100.
Предложението не се приема.
Преминаваме към текста предложен от комисията. По него има предложение от народния представител Екатерина Михайлова направено в пленарната зала.
Първо предлагам да гласуваме предложението на госпожа Михайлова за промяна в чл. 19а думите "един месец" да се заменят с "два месеца". Предлагам да гласуваме това предложение.
Гласувайте.
Гласували 152 народни представители: за 49, против 28, въздържали се 75.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме текста на комисията, която по принцип подкрепя вносителя и предлага своя окончателна редакция за § 2, който става § 8. Няма промени в предложеното от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 149 народни представители: за 137, против 7, въздържали се 5.
Текстът на комисията за нов § 8 се приема.
По § 3 по вносител има предложение на народните представители Иванова и Анастасов, което не е подкрепено; на госпожа Николова – подкрепено, на госпожа Гегова – подкрепено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя – очевидно това ще трябва да гласуваме.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Всъщност гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 3 по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Първо подлагам на гласуване предложението на комисията: § 3 по вносител да отпадне.
Гласувайте.
Гласували 154 народни представители: за 153, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Следва нов параграф, който комисията предлага, в окончателна редакция № 9.
Гласувайте предложението на комисията за нов параграф в окончателна номерация 9.
Гласували 135 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 3.
Прието е предложението за нов параграф.
Следва § 4 по вносител: предложение на госпожа Николова – оттеглено; предложение на госпожа Гегова – неподкрепено; на господин Янев – неподкрепено; ново предложение на госпожа Гегова, частично подкрепено по т. 1, отразено в § 15, и неподкрепено по т. 2; и предложение на комисията за окончателна редакция, по която господин Стоилов е направил предложение в пленарната зала.
Пристъпваме към гласуване.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин Янев оттегля своето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Янев е оттеглил своето предложение. В такъв случай остава предложението на госпожа Гегова - § 4 да отпадне.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петя Гегова за отпадане на § 4, което комисията не подкрепя.
Гласували 131 народни представители: за 33, против 61, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
Господин Янев оттегли своето предложение. Госпожа Гегова - в частта на предложението й, по нейна номерация т. 2, отнасяща се до чл. 23 за нови алинеи 7 и 8.
Поставям на гласуване тези предложения на госпожа Гегова, които комисията не подкрепя.
Гласували 136 народни представители: за 39, против 47, въздържали се 50.
Тези предложения не се приемат.
По редакцията на комисията – първо следва да поставим на гласуване предложението на господин Стоилов.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, направено в пленарната зала, по § 4, а именно в ал. 2 на чл. 23 думите „10 000” да се заменят с „5000”.
Гласувайте това предложение.
Гласували 134 народни представители: за 32, против 19, въздържали се 83.
Предложението не се приема.
Няма предложение за прегласуване.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на § 10.
Гласували 133 народни представители: за 120, против 11, въздържали се 2.
Текстът на комисията се приема.
Следва § 5 по вносител: неподкрепено предложение на госпожа Николова; неподкрепено предложение на госпожа Гегова; предложение на комисията, по което господин Стоилов е направил свое предложение в пленарната зала.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Елеонора Николова за отпадане на § 5, неподкрепено от комисията.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Госпожа Николова оттегля предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожа Николова оттегля своето предложение. Отменете гласуването. Няма да подлагам на гласуване предложението, което е оттеглено.
Госпожа Гегова също ли оттегля своето предложение? Да.
Оттеглено е и второто неприето от комисията предложение.
Затова пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Янаки Стоилов: т. 2 на чл. 21 да звучи така: „средства от юридически лица и от еднолични търговци”.
Гласувайте това предложение на господин Стоилов.
Гласували 128 народни представители: за 108, против 14, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на предложението на комисията за окончателна редакция на § 5, който става § 11, с току-що гласуваната промяна по предложението на господин Стоилов.
Гласувайте.
Гласували 151 народни представители: за 136, против 15, въздържали се няма.
Прието е предложението на комисията с направената промяна.
Параграф 6 по вносител.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, ако позволите. По този текст имаше много допълнителни предложения. Те трябва да бъдат гласувани по реда, по който са направени от народните представители. Искам само да обърна внимание, че предложенията под № 4 и 5 на господин Величков уточняват сегашното съдържание на ал. 3, без да променят нейния смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Първо възниква нуждата да изясним становището на господин Петър Манолов.
Господин Манолов, в тази част, т. 2, неподкрепено от комисията, поддържате ли предложението си или го оттегляте?
Петър Манолов (независим, от място): Поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Поддържате го. Ще го подложа на гласуване.
Господин Янев, заповядайте за процедурно предложение.
Яни Янев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, в залата направих предложение за отпадане на целия текст на чл. 25, тоест да не се приемат варианти за промяна, тъй като считам, че ал. 1 и 2 буквално повтарят текстовете, които са на сега действащия закон с минимална редакция. Единствената промяна е в ал. 3. Поради тази причина, ако бъде отхвърлено, господин председател, моето предложение за отпадане изцяло на този параграф, предлагам текстовете на параграфа да бъдат гласувани поотделно: алинеи 1 и 2 отделно и ал. 3 отделно. Това е моето процедурно предложение.
Ако предложението бъде отхвърлено от залата, тогава текстовете да бъдат гласувани поотделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Янев, когато стигнем до гласуването на текста на комисията, ще подложа на гласуване Вашето процедурно предложение за начина на гласуване.
Пристъпваме към гласуване на направените предложения.
Предложение на господин Величков, подкрепено по принцип.
Преминаваме към предложението по т. 2 от предложението на господин Петър Манолов, неподкрепено от комисията: предложение по чл. 21. По т. 1 е прието предложението му, по т. 2 не е прието.
Подлагам на гласуване това предложение на господин Манолов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 131 народни представители: за 8, против 63, въздържали се 60.
Предложението не се приема.
Преминаваме към предложението на господин Яни Янев по § 6, което не е подкрепено от комисията.
Яни Янев (НДСВ, от място): Оттеглям това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Янев, тук пише: „В § 6: А) в чл. 25, ал. 1 отпада”...
Яни Янев (НДСВ, от място): Остава за гласуване предложението, което съм направил в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Разбирам.
Уважаеми колеги, разполагате с текстовете пред вас. Уточнението, което прави господин Янев, е, че в неприетото му предложение оттегля предложението си по буква „А” – отпадането на ал. 1 на чл. 25, а поддържа предложенията си по букви „Б” и „В”. Те не са подкрепени от комисията. Подлагам ги на гласуване.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Не, неговата идея беше, че оттегля цялостно първото си предложение, а поддържа само предложението, направено в залата – за отпадане на целия параграф.
Яни Янев (НДСВ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, отменете това гласуване. Колеги, както виждате в систематизираните предложения, предложението на господин Янев е § 6 да отпадне. Предложението за отпадане не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте за отпадане на §6 по предложение на господин Янев.
Гласували 136 народни представители: за 55, против 21, въздържали се 60.
Предложението не се приема.
Господин Янев иска да обоснове предложението си. За прегласуване – имате думата.
Яни Янев (НДСВ): Колеги, искам да обърна вашето внимание на това предложение за пояснение и точност. Гласуваме предложението, което е т. 1 след основния текст, предложен от комисията, за § 12 – цялостния текст на чл. 25. Тъй като преди това има друго предложение, което аз оттеглих, сега в момента пледирам пред вас да подкрепите предложението, посочено като първо, направено в залата. Защо правя това предложение за отпадане на целия § 12? Колеги, при внимателното изчитане на текстовете на чл. 25 ще видите, че практическа промяна на ал. 1 и 2 не се прави в текста. Няма нищо ново, което да казва тази редакция, която предлагам в момента пред вас. Новото, което по същество го има в целия текст на § 6, е ал. 3, която предвижда промяна, която да допусне възможността за нещо, което всички сме говорили в този парламент – когато има напускане на парламентарни групи, излизане на независими народни представители, прекрояване в случаите на липса на коалиционно споразумение, да бъде дадена възможност на народни представители, които стават независими, да получат част от субсидията на политическата партия или коалицията, в лоното на която те са били приети като народни представители в този парламент. Това е новото и различното от стария текст.
Тъй като всеки, който е пледирал тук от тази трибуна, е бил против политическото номадство, по този начин ние първо променяме начина на финансиране на политическите партии, като въвеждаме принципа на финансиране на отделен народен представител, а не на политическа партия, и второ – даваме възможност на един независим народен представител да получи част от субсидията и да я занесе в която си иска политическа партия. Считам, че тук нямаме разминаване. Затова моля за прегласуване, като уважите предложението за отпадане на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте отново предложението за отпадане на § 12 от предложения законопроект, току-що отново обосновано.
Гласували 155 народни представители: за 60, против 30, въздържали се 65.
Предложението за отпадане не се приема и при повторното гласуване.
Господин Янев оттегли своето предложение, което предхожда текста на параграфа. Той направи процедурно предложение при гласуването на текста на комисията параграфите да се гласуват поотделно. Това предложение ще поставя на гласуване, когато стигнем до там.
Преди това има още 5-6 предложения, направени в пленарната зала.
Под № 2 фигурира предложение на народния представител Илко Димитров по § 6, който става § 12, а именно в ал. 3 думите „учредени преди парламентарните избори” да отпаднат.
Подлагам на гласуване предложението на господин Илко Димитров, направено в пленарната зала по ал. 3 на чл. 25.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 28, против 19, въздържали се 78.
Предложението не се приема.
Господин Ралчев – предложение за прегласуване. Заповядайте, имате думата.
Борислав Ралчев (БНД): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, моля да вникнете в този проблем, защото той има радикално значение за статуса на народното представителство в залата и кой кого представлява. Досега чухме приказки за номадство, чухме за права и липса на права на независими депутати. Не чухме за права или липса на права на парламентарни групи.
С предложения от комисията текст на ал. 3 всички в тази зала без Парламентарната група на Българска нова демокрация получават своя финансов статус. По това трябва да бъдем наясно. И ние не възразяваме за това. Изключение на Парламентарната група на БНД.
Чухме доста приказки за номадството, за представителството и кой кого представлява, а аз ви моля да чуете няколко цифри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Но в рамките на една минута!
Борислав Ралчев: В рамките на 30 секунди, господин председател.
При положение, че 17 депутати не са членове на тази парламентарна група, поддържаща тази теза, моля да вникнете в тези цифри. Четиринадесет месеца откакто е създадена нашата парламентарна група – 1 млн. 287 хил. и 105 лв. по нашата претенция не са дошли в нашата парламентарна група, и ако не приемете това – са влезли абсолютно неправилно, противоречащо на всяка логика, в касата на тази парламентарна група (сочи блока на НДСВ) и държавата е ощетена минимум в тази втора теза с 1 млн. 287 хил. и 105 лв.
Това в правото се нарича неоснователно обогатяване.
Питам, ако досегашната логика по някакъв начин би могла да бъде - по някакъв начин, да не обсъждам - поддържана, коя е логиката, която позволява на тази парламентарна група да усвои държавни пари за този период от време 1 млн. 287 хил. 105 лв.? Това е казусът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря. Казусът се изясни.
Подлагам на гласуване отново предложението на господин Илко Димитров, направено в пленарната зала.
Гласували 137 народни представители: за 25, против 39, въздържали се 73.
Предложението не се приема.
Преминаваме към следващото гласуване.
Предложение на народния представител Иглика Иванова, направено в пленарната зала по § 12 – в ал. 3 думите „образувани в резултат на последните парламентарни избори” да отпаднат.
Гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 20, против 32, въздържали се 72.
Предложението не се приема.
Предложение № 4 – на народния представител Йордан Величков и № 5 – също на народния представител Йордан Величков. Господин Стоилов обясни, че те смислово доизясняват съдържанието на ал. 3.
Съгласни ли сте да бъдат подложени на гласуване едновременно? Не виждам възражения.
Подлагам на гласуване двете предложения на господин Величков по ал. 3 на чл. 25, направени в пленарната зала.
Гласували 122 народни представители: за 107, против 4, въздържали се 11.
Предложенията на господин Величков се приемат.
Подлагам на гласуване предложение № 6, също на господин Величков – думите „или промяна” да се заменят с „и промяна”.
Гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 37, против 26, въздържали се 58.
Това предложение не се приема.
За процедура – господин Сотиров, заповядайте.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз предлагам в предложението на комисията да отпадне последната част на ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Преди гласуването може само да се оттегли направено предложение, не се правят нови предложения.
Иван Сотиров: По всяко време може да се прави предложение за отпадане. Винаги е било така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не е възможно.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Такива предложения бяха направени при обсъждането.
Иван Сотиров: Но сега, когато се гласува, трябва да се актуализира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: То не е обсъдено, господин Сотиров.
Иван Сотиров: Напротив, обсъждано е. То кореспондира с предложението, което беше направено от господин Янев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не е направено формално и то беше гласувано вече веднъж и отхвърлено. Не можем да гласуваме повторно същото предложение. Предложение за отпадане беше направено и то беше отклонено.
Иван Сотиров: Тук става въпрос за чисто редакционно предложение – да отпадне част от текста, който е изключително важен, защото действително е за това, което се лансира, че ние се борим точно срещу легализирането на политическото номадство и подмяната на вота на избирателите. След като комисията е приела един текст, по-добре е да остане целият текст, който решава много въпроси. Проблемът е с последната част от ал. 3, където се казва „или на политически партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност”. Ако тези думи – „или на политически партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност”, отпаднат и приемем члена без този текст, нещата стават изключително коректни. Фиксираме нещата към датата на изборите, регистрираните партии, които са участвали.
Станчо Тодоров (независим, от място): Не е така.
Иван Сотиров: Точно така е.
Аз пледирам да бъде подкрепено отпадането, а иначе да приемем целия член с тази корекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, не е възможно да гласуваме друго освен това, което е отразено в доклада. Процедурно не е възможно. Дискусията е минала и предложенията са отразени в доклада, така както са били обсъждани.
Иван Сотиров: Този въпрос го имаше и в дискусията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Но не е отразено в доклада. Трябвало е да повдигнете въпроса, когато е приеман докладът, а не сега.
И така, преминаваме към гласуване на текста, предложен от комисията. Текстът ще бъде гласуван с двете приети предложения на господин Величков под номера 4 и 5.
Преди да пристъпим към гласуване, има процедурно предложение от господин Яни Янев да бъдат гласувани отделно алинеи 1 и 2 ан блок и отделно – ал. 3.
Подлагам на гласуване това процедурно предложение.
Гласували 123 народни представители: за 90, против 17, въздържали се 16.
Процедурното предложение се приема.
Подлагам на гласуване текста на § 12, ал. 1 и 2 на чл. 25 в окончателна редакция на комисията.
Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
Подлагам на гласуване ал. 3 в редакция на комисията с отразени приетите предложения на господин Величков.
Гласували 148 народни представители: за 104, против 20, въздържали се 24.
Текстът на § 12 е приет.
Параграф 7 по вносител.
Има предложение за отпадане на § 7. Дали го поддържа госпожа Николова?
Елеонора Николова (независим, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Оттегляте го. Няма да го подлагам на гласуване.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 13.
По този текст господин Минчо Христов е направил предложение в пленарната зала думите „5 на сто” да се заменят с „0 на сто”.
Подлагам на гласуване предложението на господин Христов, направено в пленарната зала.
Гласували 104 народни представители: за 3, против 66, въздържали се 35.
Предложението не се приема.
Господин Христов има думата да обоснове предложението си за прегласуване.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, искам да ви кажа за какво става дума. Предложението е да отпадне така наречената партийна субсидия и ще ви кажа аргументите за това. Сега в момента за всеки избран депутат партиите получават около 5 хил. лв. на месец. С това изменение вие искате да направите така, че партиите да получават за всеки избран депутат по 15 хил. лв. на месец.
Уважаеми колеги, умножете го по 240 депутата, умножете го по 12 месеца и ще видите колко десетки и десетки милиони ще плати държавата за това перо.
Искам да ви припомня, че в този парламент ние започнахме с 1% държавна субсидия, направихте го 2%, сега искате да го направите 5%.
Мисля, че това не е редно в условията на тази тежка финансова криза, в която се намираме. Знаете, че преди време със Стела Банкова внесохме законопроект за отпадането на тази субсидия. За съжаление, той не беше приет. Сега е момента да направим необходимото да отпаднат тези десетки и десетки милиони левове, които държавата – извинявам се, но ще ви го кажа директно – прахосва за политическите партии. Нека държавата да използва тези пари за животоспасяващи лекарства, за лечение на деца в чужбина. (Шум и реплики.)
Колеги, не ме апострофирайте! Лично аз се срамувам, че Българската Коледа събра едва 3 млн. лв. и българските деца зависят от благоразположението на богати бизнесмени, а ние не правим нищо в тази държава за тези деца.
Ето защо настоявам и ви призовавам да подкрепите нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам отново на гласуване направеното предложение от господин Христов.
Гласували 125 народни представители: за 15, против 96, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя по § 7, подкрепен от комисията.
(Народният представител Минчо Христов заявява на председателя, че пултът му не работи.)
В момента сме в режим на гласуване. След като приключим с гласуването, ще има възможност за процедура.
Опитайте пак, ако обичате, господин Христов.
Да се отрази в протокола още един глас „против.
Отменете това гласуване, ще гласуваме отново.
Господин Христов, ако обичате, заемете мястото си. Пултът Ви ще се провери.
Подлагам на гласуване теста на вносителя за § 7, който става § 13, подкрепен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 102, против 13, въздържали се няма.
Тестът е приет.
По § 8 има предложение от господин Бакалов, което не е подкрепено от комисията, и текст на комисията за окончателна редакция.
Подлагам на гласуване предложението на господин Йордан Бакалов и група народни представители, неподкрепено от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 29, против 58, въздържали се 34.
Предложението на господин Бакалов не се приема.
Господин Христов продължава да отклонява вниманието на операторите на пулта.
Господин Христов, моля заемете мястото си.
Господин Христов, бихте ли ми обърнали внимание? Моля заемете мястото си. През почивката моля да имате грижата с техническите експерти да изясните въпросите, които госпожа Банкова и господин Христов поставят.
Подлагам на гласуване § 14 в окончателна номерация в редакция на комисията, която подкрепя вносителя по неговия § 8.
Настъпва моментът, когато възниква необходимостта от нова регистрация, затова ще обявя този резултат, след това ще поканя и квесторите и ще дам сигнал всички народни представители да влязат в пленарната зала.
Обявете резултата!
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
Параграф 14 в редакция на комисията е приет.
Ще зависи от следващото гласуване дали таблото ще подскаже, че трябва да се пререгистрираме.
Господин Стоилов, преминаваме към § 9 по вносител.
Янаки Стоилов (КБ): По § 15 имаше искане от страна на господин Илко Димитров предложенията на госпожа Петя Гегова да бъдат гласувани, тъй като според тях те се различават от това, което по принцип комисията е подкрепила. Нека да гласуваме според предложението в пленарната зала, а след това вече целия текст на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест, сега гледаме предложенията на народния представител Илко Димитров, на стр. 13, направени в пленарната зала. Това фактически би заменило предложенията направени от госпожа Гегова – така ли?
Янаки Стоилов (КБ): Това са нейните предложения, които казваме, че по принцип са подкрепени, но той смята, че те се отклоняват в съществената част, затова да ги гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: По § 15 няма други предложения, които не са подкрепени.
Уважаеми колеги, моля за вашето внимание. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Илко Димитров, направено в пленарната зала по § 9 по вносител, който става § 15. Виждате го на стр. 13.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласувайте, колеги. Гласуването продължава. За жалост се очертава необходимост да го отменя. Можем да направим и поименна проверка, за която някои отдавна тъгуват. Първо, все пак ще направим регистрация.
Отменете гласуването. Включете режим на регистрация.
Уважаеми колеги, преминаваме към регистрация на присъстващите народни представители в залата. Моля, регистрирайте се. Трябва да установим имаме или нямаме кворум в пленарната зала.
Регистрацията показва 150 народни представители в залата. Това означава, че няма никакъв проблем. Необходимият минимум от 121 гласа за всеки отделен случай да бъде подаден.
Отново подлагам на гласуване предложението на народния представител Илко Димитров по § 9, който става § 15.
Гласували 127 народни представители: за 20, против 8, въздържали се 99.
Предложението не се приема.
Господин Димитров желае да обоснове прегласуване.
Заповядайте, имате думата.
Илко Димитров (БНД): Благодаря Ви, господин председател.
Още в предишното заседание казах, че няма съвпадение и няма приемане по принцип на текстовете, защото има две съществени разлики между нашите предложения и възприетата редакция от комисията.
Първата разлика е, че ние предлагаме тази информация да бъде качена в централен ежедневник и на интернет страницата на съответната партия, докато текста на комисията предлага воденето на публичен регистър.
Втората съществена разлика е, че ние предлагаме въвеждането на база данни относно прогнозен финансов разчет на партията преди извършването на съответните избори, което според нас е особено съществено, по отношение на това да се проследи философията на това как една партия, една партийна формация вижда провеждането на съответната програма.
Аз наистина не виждам никакъв проблем и не виждам защо е възприемането на тези текстове, не виждам защо е дефинирано, че са приети по принцип, след като това не е така. От друга страна не виждам проблем от приемането по същество на тези наши предложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте отново предложението на господин Илко Димитров, което е направено в пленарната зала.
Гласували 127 народни представители: за 24, против 16, въздържали се 87.
Предложението не се приема.
Следва да гласуваме предложението на госпожа Гегова по ал. 3, което не е подкрепено от комисията, която е подкрепила по принцип новите ал. 4 и 5.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петя Гегова за нова ал. 3, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 16, против 37, въздържали се 71.
Предложението на госпожа Гегова не се приема.
Други предложения няма.
Преминаваме към гласуване на текста на комисията за окончателна редакция на § 9, без промени в предложенията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 123 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 7.
Текстът на комисията е приет.
Комисията е предложила да се създаде нов § 16, предложила е и своя редакция.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 16.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Предложението на комисията е прието.
По § 10 по вносител има предложение на Яни Янев, което не е подкрепено от комисията. По принцип е подкрепен текстът на вносителя по § 10, отразен е в § 15. Затова комисията предлага § 10 по вносител да отпадне.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 10.
Гласувайте, колеги. Отново ли трябва да се регистрираме?
Гласували 125 народни представители: за 118, против 1, въздържали се 6.
Предложението за отпадане направено от комисията е прието.
Преминаваме към § 11, който комисията е подкрепила по вносител.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, тъй като това е поредица от текстове, които засягат финансовия контрол върху дейността на партиите, предлагам да бъдат подложени на гласуване предложенията, които не са приети и след това можем общо да гласуваме параграфите от 11 до 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тогава включително и самото заглавие.
Янаки Стоилов: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Първото предложение, което не е подкрепено от комисията, е това на госпожа Гегова и група народни представители.
Илко Димитров (БНД, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Илко Димитров го оттегля. Няма да го гласуваме.
По § 13 има предложение на госпожа Гегова да отпадне, което комисията не е подкрепила.
Илко Димитров (БНД, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Димитров оттегля и това предложение.
Следващото предложение, направено в пленарната зала по новия § 20 очевидно, предложен от комисията, е създаването на нов чл. 35а. Това е било направено в пленарната зала.
Госпожо Николова, поддържате или оттегляте предложението си?
Елеонора Николова (независим, от място): Поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Поддържате предложението си.
Уважаеми колеги, моля да обърнете внимание, на стр. 16 се съдържа предложение на комисията за създаване на нов § 20, който се отнася до чл. 35а. По това предложение на комисията госпожа Николова е предложила да се създаде нова ал. 2, предложила е и редакция в пленарната зала.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Николова, направено в пленарната зала.
Гласували 121 народни представители: за 17, против 27, въздържали се 77.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е по § 14 по вносител, неподкрепено от комисията, направено от народния представител Петя Гегова.
Илко Димитров (БНД, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това предложение се оттегля.
Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване едновременно, както беше предложено, на следните параграфи: § 11 по вносител, подкрепен от комисията; § 12, който става § 18 в редакция на комисията; § 13, който става § 19 в редакция на комисията; нов § 20 в редакция на комисията; нов § 21 в редакция на комисията; § 14 по вносител, който става § 22 в редакция на комисията, и § 15 по вносител, който става § 23 в редакция на комисията.
Моля, гласувайте тези параграфи.
Гласували 128 народни представители: за 125, против 3, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Има предложение за отпадане на § 16 по вносител, направено от госпожа Николова.
Госпожо Николова, поддържате ли Вашето предложение?
Елеонора Николова (независим, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Оттегляте предложението си, благодаря.
Има предложение на народните представители госпожа Иванова и господин Анастасов, което не е подкрепено.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Няма нужда да го гласуваме. Предполагам, че самите вносители няма да имат възражения, тъй като по този въпрос имахме гласуване и това тяхно предложение е във връзка с отхвърлено вече предложение.
Иглика Иванова (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Оттегляте предложението. Благодаря Ви.
Господин Сотиров желае думата. Да чуем какво има предвид.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че предложението на госпожа Иглика Иванова и на господин Анастасов по отношение на отпадане на т. 3 от ал. 1 на чл. 40 от действащия закон е напълно основателно, защото това решава проблема с един противоконституционен текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Сотиров, не сме в процедура на обсъждане, можем само да гласуваме. Ако желаете, може да предложите процедура да се гласува предложението, но то е оттеглено от вносителя.
Иван Сотиров: Мисля, че в другата част, понеже предложението съдържа две точки, но първото предложение на госпожа Иванова за отпадане на т. 3 от ал. 1 на действащия закон... (Реплика от КБ.)
Вижте, господине, хабер си нямате, моля Ви се, недейте да се обаждате, като не разбирате за какво става въпрос. (Реплики от КБ.) Невъзпитано е да се репликира. (Реплика от народния представител Румен Петков.)
Господин Петков, Вие с възпитанието имате страхотни проблеми, не се обаждайте на тази тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Сотиров, правя Ви забележка. Не се обръщайте с лични нападки към народните представители.
Иван Сотиров: Господин Пирински, Вие като водещ сте длъжен да обезпечите възможност да се изкажа нормално, след като ми е дадена думата по реда, а не да ме репликират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: В рамките на правилника.
Иван Сотиров: Въпросът е в следното: т. 3 от действащата ал. 1 на чл. 40 е противоконституционна. Тя предвижда заличаване на партии при условие, че не участват в избори.
Аз мисля, че госпожа Иванова като добър юрист ще отстоява предложението си в тази част да бъде гласувано.
По време на дебатите имаше голям вой срещу ограничаването на конституционни права, а това е ограничаване на конституционното право на сдружаване. Партиите не се създават само да участват в избори, а за формиране на определено мнение, за отстояване на политики.
Затова пледирам госпожа Иванова в тази част да не оттегля предложението си и да бъде гласувано. Мисля, че всеки, който следи темата, ще подкрепи това мое искане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Иванов, как бихте желала да постъпите? Заповядайте да изразите своята воля от трибуната.
Иглика Иванова (КБ): Господин председател, наистина стана объркване, може би и моя е грешката, защото това, което е записано, че комисията не подкрепя предложението, не е вярно и това ме подведе. Всъщност това, което не е подкрепено, е само за структурите на всеки областен град. В останалата част комисията не е изразила противно становище, че не подкрепя, затова стана това объркване.
Доколкото т. 6 и ал. 3 съществуват, значи тази част приемаме, че е подкрепена.
Благодаря Ви, колега. Прав е колегата, че всъщност т. 3 на ал. 1 би трябвало да подложим на гласуване от нашето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Имате предвид във Вашата номерация т. 4 ли? Тоест Вие оттегляте т. 4 и т. 6.
Трябва ли да се гласуват отделно, щом са подкрепени?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Трябва да се гласува предложението на госпожа Иванова, което е в първия ред относно т. 3. То наистина не е било предмет на гласувате преди това, което искаше и господин Сотиров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, обърнете внимание: на стр. 19 във връзка с § 16 госпожа Иглика Иванова желае да бъде подложено на гласуване нейното предложение от първия ред – в чл. 40, ал. 1 т. 3 да отпадне, което комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Иванова в частта му в първия ред, оформено в доклада на комисията.
Гласували 130 народни представители: за 22, против 30, въздържали се 78.
Предложението на госпожа Иванова не се приема.
Моля, гласувайте § 16 по вносител, който става § 24 в редакция на комисията.
Гласували 120 народни представители: за 111, против 5, въздържали се 4.
Текстът на комисията е приет.
Има предложение на комисията за нов § 25, по който господин Илко Димитров в пленарната зала е направил предложение думите „от 1000 до 2000 лв.” да се заменят с „от 5000 до 10 000 лв.”.
Моля, гласувайте това предложение на господин Димитров по § 25, предложен от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 102, против 6, въздържали се 15.
Предложението на господин Димитров в пленарната зала е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 25 с току-що направеното уточнение.
Гласували 120 народни представители: за 113, против 1, въздържали се 6.
Текстът на комисията с направената поправка е приет.
По § 17 по вносител има предложение от госпожа Гегова за отпадане. Предложението се оттегля.
Подлагам на гласуване едновременно две предложения на комисията – за § 26 в окончателна номерация в редакция на комисията и за нов § 27, предложен от комисията.
Моля, гласувайте тези два текста.
Гласували 119 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
По „Преходни и заключителни разпоредби” има също редица направени предложения. Нужно е да се гласуват достатъчно отговорно.
Ще подложа отново на гласуване може би неподкрепени предложения, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, има едно предложение на госпожа Иванова и Георги Анастасов, има едно оттеглено и едно подкрепено предложение, така че след като гласуваме предложението на госпожа Иванова, да гласуваме заглавието и § 28.
Но в § 28 за прецизност би трябвало след чл. 40 в редакция на комисията да добавим ал. 1 с точки 1-4. Това може да се установи по тълкувателен път. Става дума за възлагане на прокуратурата до 31 март да направи проверка за обстоятелствата, които са визирани, тъй като в т. 5 въведохме задължение партиите поне веднъж на пет години да организират свое заседание на върховния орган, да няма колебание, че се отнася за в бъдеще и че няма обратно действие, което не е и посочено. Да направим това уточнение в редакцията на комисията. Има правно-техническо значение с оглед пълната яснота на предмета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване предложението, освен ако госпожа Иванова не го оттегля. Оттегля го.
В такъв случай, уважаеми колеги, с тази добавка, която току-що формулира господин Стоилов, в редакцията на комисията в § 28 в края на текста, след „на чл.40”, вместо точка и запетая, продължава ал. 1, точки от 1 до 4.
Подлагам на гласуване заглавието „Преходни и заключителни разпоредби” и редакцията на комисията за § 28.
Моля, гласувайте тези два текста с направеното от господин Стоилов уточнение.
Гласували 123 народни представители: за 118, против 3, въздържали се 2.
Двата текста са приети.
Преминаваме към § 29 по вносител.
Има предложение на комисията § 29 да отпадне.
Подлагам на гласуване това предложение на комисията за отпадане.
Гласували 121 народни представители: за 115, против 4, въздържали се 2.
Предложението за отпадане на § 29 е прието.
Комисията предлага да се създаде нов § 29 в редакция, предложена от нея.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
По § 30 има предложение за отпадане на госпожа Иванова и господин Анастасов. Поддържате ли го, госпожо Иванова? Да.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иглика Иванова за отпадане на § 30 по вносител – предложение, което комисията не е подкрепила.
Гласували 125 народни представители: за 99, против 10, въздържали се 16.
Предложението е прието.
Параграф 30 отпада.
Това означава, че отпада и предложението на комисията.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Няма нужда да се гласува никое от другите предложения. По този начин темата относно промяната в Закона за местните избори отпада от този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Сотиров желае да направи предложение за прегласуване.
Заповядайте, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Цялото гласуване на този закон, към който имаше голямо очакване, се превръща в един грандиозен политически фарс.
РЕПЛИКА ОТ ОДС: В скандал.
Иван Сотиров: Има договорки между всички – от управление и от опозиция, да се запази определено политическо статукво. И аз виждам как се гласува. (Шум и реплики.)
Аз настоявам да се прегласува, защото всички говорихме тук. Нека да разберат българските граждани за това, че е недопустимо да се регистрират партии за конкретни местни избори – икономически структури и партии. Това беше едно от решенията, което беше предложено, гласувано и подкрепено от комисията да се реши този проблем, а сега тук при някакви задкулисни договорки изведнъж се получава едно изключително сериозно мнозинство.
РЕПЛИКА ОТ МНОЗИНСТВОТО: Стига глупости.
Иван Сотиров: Моля да се прегласува това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение за прегласуване.
Моля, гласувайте отново направеното предложение от госпожа Иванова за отпадане на текста.
Гласували 142 народни представители: за 85, против 22, въздържали се 35.
И при прегласуването предложението се приема.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Може би, господин председател, да използвам краткото време, за да кажа, обръщайки се към господин Сотиров, че този въпрос не е бил предмет на разговори между парламентарните групи в периода. Това е един текст, който се отнася към Закона за местните избори, и по принцип добрата идея да се ограничи участието на различни партии само за местни избори сметнахме, че при предстоящите избори за Европейски парламент и за български парламент да даваме решение с отложено действие, което се предвиждаше да влезе след парламентарните избори, едва ли е най-сполучливото. Така че тази тема трябва да бъде обсъждана доста по-спокойно и обстойно, за да не се стига до някакви половинчати решения, които и без това практически биха засегнали само няколкото частични местни избори, които предстоят в този период.
Иван Сотиров (ОДС, от място): Отглеждате си опозиционни партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Преминаваме към § 31.
Комисията предлага § 31 да отпадне.
Подлагам на гласуване предложението на комисията.
Гласували 122 народни представители: за 104, против 10, въздържали се 8.
Предложението на комисията за отпадане на § 31 е прието. (Реплики в опозицията.)
Колеги, моля за тишина!
Има предложение на комисията да се създаде нов § 31 със съответна редакция, предложена от нея.
Моля, гласувайте.
Отменете гласуването!
Има предложение, направено в пленарната зала, от господин Стоилов - § 31, предложен от комисията, да отпадне.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Тъй като този въпрос вече е решен в съответния закон и няма нужда повторно да го приемаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това пояснение е съществено – става дума за отпадане, поради вече регламентирана норма.
Моля, гласувайте предложението на господин Стоилов в пленарната зала за отпадане на § 31.
Гласували 122 народни представители: за 108, против 3, въздържали се 11.
Предложението за отпадане се приема.
Има предложение за нов § 32, предложен от комисията, както и за нов § 33.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Параграф 33 трябва да отпадне, след като той е свързан с отпадналия § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли противно мнение? Има ли мнение този параграф да бъде подложен на гласуване - § 30 е отпаднал, § 33 остава без своята опорна точка.
Заповядайте, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председателю, има предложение, което е внесено още преди първо четене от господин Йордан Бакалов и група народни представители. То е за § 21 от Преходните и заключителните разпоредби. Предлага се текст, за да не ви го чета, смисълът му е да не може в ръководни и контролни органи на политически партии да участват лица, които са били сътрудници на службите, но са свалени на отчет. Просто да могат да бъдат оповестени, да я няма хипотезата в ръководството на политическа партия и в нейните контролни органи да има лице, за което не е ясно дали е сътрудник на службите, което е свалено от отчет, но това да не е публична информация. Мисля, че това е изключително важно. (Реплики на народния представител Георги Георгиев.)
Това е изключително важно, за да може да има максимална прозрачност и обективност на политическия процес. (Реплики на народния представител Георги Георгиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля за тишина!
Иван Сотиров: Господин Георгиев, Вас са Ви оповестили, нямате проблем. Става въпрос за действащи и неоповестени.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Това не е лекция!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Сотиров, благодаря Ви за това предложение.
Прецених, че тези два текста се отнасят към § 31, който отпадна, а те всъщност са за създаване на нови текстове. Това беше причината да не ги подложа на гласуване. Но те са отделни предложения и безспорно ще ги подложа на гласуване последователно.
Виждам, че първото предложение е на госпожа Петя Гегова и група народни представители.
Уважаеми колеги, на стр. 24 има предложение на народния представител Петя Гегова и група народни представители – в Преходните и заключителните разпоредби да се създаде нов § 22.
Комисията не е подкрепила това предложение.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 125 народни представители: за 31, против 62, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на народния представител Йордан Бакалов и група народни представители – в Преходните и заключителните разпоредби да се създаде нов § 21.
Комисията не е подкрепила това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 32, против 47, въздържали се 48.
Предложението не се приема.
Остава един последен текст – моля за вашето внимание.
Следва предложение на комисията за създаване на § 32 в редакция на комисията.
Моля, гласувайте това предложение на комисията.
Гласували 121 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Възниква отново въпросът за последния § 33.
Господин Стоилов, моля да обясните.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Няма нужда да гласуваме този параграф, тъй като той препраща към отпаднал параграф, така че няма предмет и не е необходимо да бъде гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест, не е необходимо да присъства.
Уважаеми колеги, с това приключихме гласуването на второ четене на този закон.
Първо, бих искал да благодаря на господин Янаки Стоилов и на цялата Комисия по правни въпроси, както и на всички вас, които взехте участие в гласуването. Искам да ви уверя, че ако не беше допълнителната работа на комисията да оформи доклада по този начин и ако бяхме се опитали да го гласуваме във вида, в който беше подготвен, щеше да ни отнеме два пъти повече време, навярно с неколкократно по-голям разход на емоционална енергия и лутане в текстовете. Още един път ви благодаря.
Обявявам почивка до 16,15 ч., след което ще преминем към т. 2 от днешния дневен ред.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля, режим на регистрация. Отменете регистрацията.
Поименна проверка – дайте ми списъка. (Започва поименна проверка.)
Залата започна да се пълни. Да продължаваме ли? Но никой да не излиза! (Весело оживление.)
И така, уважаеми народни представители, поименната проверка изигра своята положителна роля. Сега – режим на регистрация, но моля всеки да се регистрира със своята карта. Видимо имаме кворум, но трябва точно да го определим, защото предстои гласуване.
Има необходимия кворум. (Звъни.)
Продължаваме с:
ГЛАСУВАНЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
Уважаеми народни представители, първо ще гласуваме наименованието на закона, Глава първа, Раздел І. По тези наименования на закона, на Глава първа и Раздел І няма предложения.
Моля, гласувайте.
Гласували 147 народни представители: за 147, против и въздържали се няма.
Наименованията са приети.
По чл. 1, уважаеми народни представители, има няколко предложения. Те са докладвани, възприети са от комисията.
В пленарната зала народният представител Елиана Масева е направила предложение навсякъде думата „обитател” в закона да се замени с „наемател”.
Поддържате ли предложението си? – Да.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Елиана Масева.
Гласували 129 народни представители: за 34, против 48, въздържали се 47.
Предложението на народния представител Елиана Масева не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за чл. 1.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Член 1 е приет.
По чл. 2 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Лъчезар Иванов.
Гласували 121 народни представители: за 13, против 57, въздържали се 51.
Предложението на народния представител Лъчезар Иванов не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Светослав Спасов, което също не се подкрепя от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 16, против 72, въздържали се 25.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Абаджиев, което също не се подкрепя от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 13, против 72, въздържали се 19.
Предложението на народния представител Димитър Абаджиев не се приема.
Има редица предложения от народни представители, които са възприети от комисията.
По следващия чл. 4, ал. 4 има предложение от народния представител Елиана Масева, направено в пленарната зала – думата „ред” да се замени с „при условия и по ред”.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Елиана Масева.
Гласували 120 народни представители: за 85, против 20, въздържали се 15.
Предложението на народния представител Елиана Масева се приема.
Поставям на гласуване членове 2, 3 и 4, така както ни се предлагат от комисията, с добавката, която гласувахме преди малко.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.

Преминаваме към Раздел ІІ, който е на стр. 3 от доклада на комисията.
Комисията предлага ново наименование на Раздел ІІ, нали така?
Гласуваме предложението на комисията за наименованието на Раздел ІІ.
Гласували 121 народни представители: за 120, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на раздела е прието.
По следващия текст, който е чл. 3 по старата номерация, има предложение на народния представител Светослав Спасов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 5, против 56, въздържали се 43.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Абаджиев, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 13, против 76, въздържали се 27.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване чл. 5 по новата номерация, така както ни се предлага от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
Преминаваме към стр. 7 от доклада, където е записано предложението от народния представител Диана Хитова от Сливен. Нейното предложение не се подкрепя от комисията.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Не е от Сливен! Не е от Сливен, а е от Ямбол!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Е, добре! Тя е от едно предградие, от предградието на Ямбол е. (Оживление.)
Гласували 101 народни представители: за 6, против 6, въздържали се 89.
Предложението не се приема.
Вървим нататък по текстовете – има предложение от народния представител Светослав Спасов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 4, против 79, въздържали се 38.
Предложението не се приема.
Има предложение, което е записано на стр. 9 от доклада на комисията, което е на народния представител Иван Сотиров. То не се подкрепя от комисията.
Гласувайте!
Гласували 104 народни представители: за 7, против 67, въздържали се 30.
Предложението на народния представител Иван Сотиров не се приема.
На стр. 12 от доклада има предложение на народния представител Екатерина Михайлова, което е направено в залата. То не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 20, против 72, въздържали се 27.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме чл. 6, така както ни се предлага от комисията. Текстът е на стр. 12-13.
Гласували 104 народни представители: за 100, против 3, въздържал се 1.
Текстът на чл. 6 е приет.
По чл. 7 в залата народният представител Янаки Стоилов е направил свое предложение.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за чл. 7, ал. 4. Текстът е пред вас. Няма да го чета, той вече е четен.
Гласувайте!
Гласували 108 народни представители: за 93, против 3, въздържали се 12.
Предложението на народния представител Янаки Стоилов всъщност променя ал. 4. Текстът, който гласувахме преди малко замества ал. 4.
След това имаме предложение на народния представител Руденко Йорданов. Текстът е пред вас.
Гласуваме предложението на народния представител Руденко Йорданов.
Гласувайте!
Гласували 101 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 7.
Това предложение е прието.
Сега поставям на гласуване чл. 7, така както ни се предлага от комисията с гласуваната вече ал. 4. Тя не подлежи на гласуване, защото ние сме я приели. Заедно с това гласуваме и допълнението на народния представител Руденко Йорданов.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Текстът на чл. 7 е приет.
Следващият текст е на стр. 14 от доклада на комисията. Има предложение от народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, което не се подкрепя от комисията.
Гласувайте!
Гласували 99 народни представители: за 13, против 27, въздържали се 59.
Предложението не се приема.
На следващата страница има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което също не се подкрепя от комисията.
Гласувайте!
Гласували 107 народни представители: за 6, против 76, въздържали се 25.
Предложението на народния представител Лъчезар Иванов не се приема.
От стр. 16 гласуваме наименованието на Глава втора, което се подкрепя от комисията, създаването на нов Раздел І, чл. 8, така както ни се предлага от комисията, до Раздел ІІ, който е „Общо събрание на собствениците”. Нали дотук всичко е безспорно?
Моля да гласуваме. (Шум и реплики в залата.)
Нека да е ясно – гласуваме наименованието на Глава втора, наименованието на Раздел І, членове 8 и 9, които са нови и се предлагат от комисията, както и наименованието на Раздел ІІ на стр.17.
Гласувайте!
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Текстовете заедно с наименованията са приети.
По стария чл. 7 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 4, против 76, въздържали се 29.
Предложението на народния представител Лъчезар Иванов не се подкрепя.
На същата страница - чл. 10 по новата номерация.
Поставям на гласуване чл. 10, така както се предлага от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 103, против 3, въздържали се няма.
Текстът е приет.
На страница 19-та има предложение от народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, което не се подкрепя от комисията.
Гласувайте това предложение.
Гласували 96 народни представители: за 8, против 14, въздържали се 74.
Предложението на двамата народни представители не се приема.
На страница 20 има предложение на народния представител Ненко Темелков.
Ненко Темелков (КБ, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Оттегляте го. С този аргумент да го отразим ли в стенографския протокол – че комисията е по-мъдра от Ненко Темелков?
На страница 23 по чл. 11 в залата има направено предложение от народния представител Елиана Масева: буква "л" да отпадне.
Има няколко идентични предложения. Също има предложение на Комисията по правни въпроси в допълнителния доклад – буква "л" да отпадне.
Гласуваме предложението на народния представител Елиана Масева, което всъщност се подкрепя и е предложение на комисията.
Гласували 110 народни представители: за 101, против 2, въздържали се 7.
Предложението се приема.
Госпожа Елиана Масева е направила предложение в залата - ал. 2 да отпадне.
Не виждам становище на комисията.
РЕПЛИКА: То е направено в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да, направено е в залата. Тук дочувам, че комисията го подкрепя, но това не е отразено. (Реплика от народния представител Елиана Масева.)
Добре, госпожо Масева. Няма как аз да го кажа, след като това не е отразено.
Поставям на гласуване следващото предложение на народния представител Елиана Масева, направено в залата: в чл. 11 ал. 2 да отпадне.
Гласували 116 народни представители: за 20, против 83, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е от народния представител Екатерина Михайлова, също направено в залата. Предложението е пред вас, да не го чета.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Екатерина Михайлова.
Гласували 93 народни представители: за 78, против 4, въздържали се 11.
Предложението се приема.
Също в залата народният представител Яни Янев е направил предложение. То е на страница 24.
Гласувайте предложението на народния представител Яни Янев.
Гласували 96 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 7.
Предложението на народния представител Яни Янев се приема.
Следващото предложение е на народния представител Екатерина Михайлова, също направено в пленарната зала.
Гласувайте това предложение.
Гласували 96 народни представители: за 89, против 5, въздържали се 2.
Предложението на народния представител Екатерина Михайлова се приема.
Следващото предложение е на народния представител Яни Янев.
Яни Янев (НДСВ, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Оттегляте предложението за животните.
На страница 24 е предложението на народния представител Елиана Масева, също направено в залата.
Гласувайте предложението.
Гласували 96 народни представители: за 78, против 14, въздържали се 4.
Предложението на народния представител Елиана Масева е прието.
И така, поставям на гласуване чл. 11, така както ни се предлага от комисията, вече с гласуваните 4 добавки, поправки, които гласувахме преди малко.
Гласувайте предложението на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 2.
Текстът е приет.
На страница 25 има предложение от народния представител Диана Хитова, която вече е в пленарната зала.
Диана Хитова (КБ, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Оттегляте предложението.
Следващото предложение е на народния представител Лъчезар Иванов. Това предложение не се подкрепя от комисията.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Иванов.
Гласували 93 народни представители: за 5, против 75, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Абаджиев, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 4, против 80, въздържали се 9.
Предложението на народния представител Димитър Абаджиев не се приема.
На следващата страница има предложение на народния представител Татяна Калканова. Предложението не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 2, против 70, въздържали се 22.
Предложението на народния представител Татяна Калканова не се приема.
Поставям на гласуване чл. 12, както ни се предлага от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 3.
Член 12 е приет.
На стр. 27 има предложение на народния представител Диана Хитова.
Поддържате ли предложението си?
Диана Хитова (КБ, от място): Всички неподкрепени предложения ги оттегляме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, да вървим напред.
На стр. 28 има предложение от народния представител Руденко Йорданов. Предложението му не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 6, против 21, въздържали се 69.
Предложението не се приема.
Заповядайте, господин Йорданов.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, ще обясня защо моля за прегласуване. Напомням, че в процедурата за свикване на общото събрание освен тридневния срок за традиционно случващите се неща, има и неотложни случаи. За тези неотложни случаи общото събрание може да бъде свикано и през периода от 15 юли до 15 септември, и през дните, обявени за официални празници, и през дните, обявени от Министерския съвет за почивни. Моят текст има предвид нещо, което няма как да не се случи, когато призоваваш собствениците или обитателите да присъстват на общо събрание в тези неотложни случаи в дните, в които е малко вероятно или по-малко вероятно собствениците и обитателите да са налице. Поканата по телефона е нещо, което няма как да не се случи. Аз съм я заложил като текст, който задължава домоуправителя – както провежда процедурата по залепване на покана на вратата, която няма кой да прочете, да позвъни по телефона, а това позвъняване да бъде отбелязано като ден и час в присъствието на свидетел, за да бъде ясно, че собственикът или обитателят надлежно е бил призован не само по реда, който много прилича на връчването на призовки, а и по реда, който подобава за собствениците и обитателите на етажна собственост, които би трябвало да имат достатъчно поводи да изразяват доброто си отношение един към друг, а поканата по телефона е точно такъв начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Направено е искане за прегласуване. Поставям втори път на гласуване предложението на народния представител Руденко Йорданов, направено на стр. 28.
Гласували 96 народни представители: за 41, против 7, въздържали се 48.
Предложението този път има повече гласове, но недостатъчно. Не се приема.
Подлагам на гласуване чл. 13, както ни се предлага от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
Член 13 е приет.
На стр. 30 има предложение на народния представител Ненко Темелков.
Ненко Темелков (КБ, от място): Не го оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване предложението на Ненко Темелков, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 7, против 4, въздържали се 84.
Предложението не се приема.
Процедурно предложение за прегласуване.
Господин Темелков, заповядайте.
Ненко Темелков (КБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми господа народни представители, в този случай комисията според мен не е постъпила мъдро, като не е подкрепила моето предложение. Конкретната норма, която предлагам, касае случаите, при които етажната собственост е смесена, тоест освен частна собственост има и корпоративна – държавна или общинска собственост. Чрез тази норма става ясно кой е упълномощеният от ООД-то или общината да участва в общото събрание. В противен случай всеки може да отиде и да каже: „Аз представлявам общината или еди-кое си ООД” и да представлява в общото събрание съответните субекти, може да взема решения без да носи отговорност. Ето защо предлагам да бъде прегласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване за втори път предложението на народния представител Ненко Темелков, който предлага нова ал. 2.
Гласували 95 народни представители: за 59, против 2, въздържали се 34.
Предложението на народния представител Ненко Темелков се приема.
Има предложение на народния представител Татяна Калканова.
Гласувайте, уважаеми народни представители, предложението на народния представител Татяна Калканова.
Гласували 103 народни представители: за 16, против 38, въздържали се 49.
Предложението на народния представител Татяна Калканова не се приема.
Стигаме до чл. 14. Ние вече приехме предложението на народния представител Ненко Темелков за нова ал. 2. Следователно чл. 14 ще има пет алинеи. Ако се реши да бъде втора, така както предлага господин Ненко Темелков, втора алинея ще стане алинея 3, трета - четвърта, четвърта - пета.
Гласувайте предложението на комисията за чл. 14.
Гласували 101 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 7.
Текстът се приема.
На стр. 32 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Лъчезар Иванов.
Гласували 98 народни представители: за 21, против 62, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
На стр. 33 има предложение, направено от народния представител Елиана Масева в залата.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Елиана Масева.
Гласували 110 народни представители: за 18, против 71, въздържали се 21.
Предложението на народния представител Елиана Масева не се приема.
На стр. 35 има предложение също на народния представител Елиана Масева по чл. 16, направено в залата.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Предложението на народния представител Елиана Масева се приема.
На стр. 38 отново има предложение от народния представител Елиана Масева, направено в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 13, против 76, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Предложение, направено в залата от народния представител Яни Янев.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Яни Янев.
Гласували 93 народни представители: за 91, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, връщаме се малко назад.
Поставям на гласуване чл. 15, който става чл. 17, така както ни се предлага от комисията, и чл. 16, който става чл. 18.
Руденко Йорданов (КБ, от място): Господин председател, моля да отмените гласуването. Имам много важно редакционно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Отменете гласуването.
Господин Йорданов, заповядайте.
Руденко Йорданов (КБ): Господин председател, моля да не приемете това като някакъв вид претенциозност, но аз споделих с председателя на комисията, че по принцип когато някъде се фиксира мнозинство, което е не по-малко от мнозинството, с което може да се вземе решение, чисто редакционно е редно да присъства в чл. 15, който става чл. 17, в ал. 2, т. 2 “с мнозинство не по-малко от 75 на сто” и в т. 3 – “с мнозинство не по-малко от 67 на сто”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли възражения в залата?
РЕПЛИКИ: Не, съгласни сме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля, гласувайте до чл. 18, включително и с току-що направеното уточнение.
Гласували 110 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
На стр. 39 има предложение от народния представител Татяна Калканова, което не се подкрепя от комисията.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 101 народни представители: за 27, против 50, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
На стр. 40 по чл. 19 има предложение от народния представител Янаки Стоилов – изразът „за срок от две години” да се замени със „за срок до две години”, направено в пленарната зала.
Поставям на гласуване това предложение.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Предложението на народния представител Янаки Стоилов се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 19 с гласуваното вече предложение на народния представител Янаки Стоилов.
Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
На стр. 41 има предложение от народния представител Иван Сотиров, което не е подкрепено от комисията.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 96 народни представители: за 12, против 67, въздържали се 17.
Предложението на народния представител Иван Сотиров не се подкрепя.
Има предложение от народния представител Янаки Стоилов, направено в пленарната зала.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов.
Гласували 94 народни представители: за 88, против 6, въздържали се няма.
Предложението на народния представител Янаки Стоилов се приема.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване по новата номерация чл. 20, така както ни се предлага от комисията; чл. 21 и чл. 22, както се предлагат от комисията; има предложение от народния представител Диана Хитова, което е оттеглено; чл. 23, така както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 94, против 2, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
На стр. 47 по чл. 24 има предложение от народния представител Янаки Стоилов, направено в пленарната зала.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов.
Гласували 105 народни представители: за 99, против 5, въздържал се 1.
Предложението на народния представител Янаки Стоилов е прието.
Поставям на гласуване чл. 24, така както ни се предлага от комисията, с гласуваното вече предложение на народния представител Янаки Стоилов.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
На стр. 49 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което не е подкрепено от комисията.
Поставям на гласуване това предложение.
Гласували 94 народни представители: за 11, против 74, въздържали се 9.
Предложението на народния представител Лъчезар Иванов не се приема.
На стр. 50 има също предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 94 народни представители: за 7, против 78, въздържали се 9.
Предложението на народния представител Лъчезар Иванов не се приема.
На стр. 51 също има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 100 народни представители: за 6, против 73, въздържали се 21.
Предложението на народния представител Лъчезар Иванов не се приема.
Има предложение на народния представител Димитър Абаджиев, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 3, против 81, въздържали се 11.
Предложението на народния представител Димитър Абаджиев не се приема.
Има предложение на народния представител Диана Хитова, която си оттегли предложението.
Отиваме на страница 54. Там има предложение на народния представител Светослав Спасов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 11, против 79, въздържали се 13.
Предложението на народния представител Светослав Спасов не се приема.
Има предложение на народните представители Нено Димов и Антонела Понева, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 8, против 84, въздържали се 16.
Предложението на двамата народни представители не се подкрепя.
Преминаваме към Раздел ІІІ – наименованието е ясно, после ще го гласуваме.
Има предложение на народния представител Светослав Спасов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за няма, против 74, въздържали се 22.
Предложението на народния представител Светослав Спасов не се подкрепя.
Янаки Стоилов (КБ, от място): Тогава по-нататък няма да се гласува, защото го има на още няколко места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: На същата страница 55 има предложение на Нено Димов и Антонела Понева, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 6, против 64, въздържали се 24.
Предложението на двамата народни представители не се приема.
Поставям на гласуване наименованието на Раздел ІІІ и чл. 25, така както ни се предлага от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 4.
Текстът е приет.
На същата страница има предложение на народния представител Светослав Спасов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте. (Реплика на народния представител Янаки Стоилов.)
Той по всеки текст има предложение. Не се покрива абсолютно същото. Тук става въпрос за БУЛСТАТ, 7-дневен срок... За съжаление народният представител не е в пленарната зала. Разбира се, ще се забавим с няколко гласувания, но нека да ги направим, за да не се оспорва.
Гласували 95 народни представители: за 1, против 81, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
На страница 57 има предложение на народните представители Нено Димов и Антонела Понева, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 7, против 64, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване чл. 26, така както ни се предлага от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 108, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Ще ви предложа друга техника за гласуване, която е в унисон с нашия правилник. Има няколко предложения на народния представител Светослав Спасов, които са в една и съща насока. Това са, така да го нарека, предложение № 1 на страница 57, на страница 58 също има предложение и на страница 59 има ново предложение на народния представител Светослав Спасов.
Моля, гласувайте тези три предложения на народния представител.
Гласували 101 народни представители: за 5, против 82, въздържали се 14.
Тези предложения не се приемат.
Следващото предложение е на стр. 58 и е на народните представители Нено Димов и Антонела Понева, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 11, против 84, въздържали се 10.
Предложението на двамата народни представители не се приема.
Госпожо Понева, ако решите някъде да оттеглите някое предложение, просто ми дайте сигнал.
На същата страница 58 също има предложение на народните представители Нено Димов и Антонела Понева.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 7, против 78, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
На следващата страница 59 също има предложение от двамата народни представители Нено Димов и Антонела Понева.
Антонела Понева (ДСБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Предложението е оттеглено.
Преминаваме към страница 60. Там има предложение на Янаки Стоилов, направено в пленарната зала.
Моля, гласувайте предложението на Янаки Стоилов.
Гласували 96 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване чл. 27, така както ни се предлага от комисията и с вече гласуваното предложение на господин Янаки Стоилов, и чл. 28, така както ни се предлага от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 102, против 7, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
Има предложение от народния представител Светослав Спасов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 3, против 68, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Има предложение от народния представител Ненко Темелков.
Ненко Темелков (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Предложението се оттегля.
Има предложение от народните представители Нено Димов и Антонела Понева.
Антонела Понева (ДСБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Предложението се оттегля.
Има предложение от народния представител Елиана Масева, направено в пленарната зала.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 74, против 8, въздържали се 10.
Предложението се приема.
Поставям на гласуване чл. 29, както ни се предлага от комисията и с гласуваното вече предложение на народния представител Елиана Масева.
Гласували 102 народни представители: за 100, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Има предложение от народния представител Светослав Спасов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 7, против 76, въздържали се 15.
Предложението на господин Спасов не се приема.
Има предложение от народния представител Димитър Абаджиев, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 10, против 77, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Има предложение от народния представител Елиана Масева, направено в пленарната зала.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 10, против 77, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Има предложение от народния представител Янаки Стоилов към чл. 30, направено в пленарната зала.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 8.
Предложението се приема.
Поставям на гласуване чл. 30, така както ни се предлага от комисията и с гласуваната вече добавка, направена от Янаки Стоилов.
Гласували 97 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за Раздел ІІІ с наименование „Управление на етажната собственост чрез сдружение на собствениците”.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението на комисията за отпадане на раздела е прието.
Има предложение от народния представител Светослав Спасов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 7, против 66, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване чл. 31, чл. 32 и чл. 33 така, както се предлагат от комисията, след това ще гласуваме и предложенията на господин Яни Янев. Съгласни ли сме? Съгласни сме.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Член 33 го приехме, но господин Яни Янев е направил предложение в залата да се създаде нова ал. 4 със съответното съдържание, което е пред вас. Ако го приемем, става ал. 4 и толкова.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Яни Янев.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението на господин Яни Янев е прието, следователно този текст ще има и четвърта алинея.
Следващото предложение е отново на народния представител Светослав Спасов на стр. 74 и не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 16, против 67, въздържали се 16.
Предложението на народния представител Светослав Спасов не се приема.
На същата страница има предложение от народния представител Димитър Абаджиев, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 16, против 71, въздържали се 9.
Предложението на народния представител Димитър Абаджиев не се приема.
Отиваме на стр. 75, където има предложение на комисията. Най-напред обаче трябва да гласуваме предложението на народния представител Янаки Стоилов, което е направено в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 5.
Предложението на народния представител Янаки Стоилов се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 34 с гласуваното вече предложение на Янаки Стоилов.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2. Текстът е приет.
Ще поставя на гласуване няколко предложения на народния представител Светослав Спасов, които са в една и съща насока.
Първото предложение на Светослав Спасов е на стр. 76 и не е подкрепено от комисията. Следващото предложение е на стр. 78 и не е подкрепено от комисията. Следващото предложение е на стр. 79 и не е подкрепено от комисията. На стр. 80 също има предложение от народния представител Светослав Спасов, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте предложенията на народния представител Светослав Спасов до стр. 80.
Гласували 93 народни представители: за 1, против 69, въздържали се 23.
Предложенията на този народен представител не се приемат.
На стр. 79 има предложение от народния представител Янаки Стоилов, направено в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване чл. 44, така както се предлага от комисията с вече гласуваното предложение на Янаки Стоилов.
Гласували 100 народни представители: за 99, против 1, въздържали се няма.
Текстът е приет.
Сега преминаваме на стр. 80. Там има предложение от народния представител Ненко Темелков, което той оттегля.
Пак на същата страница има предложение от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 40 и предлага да отпадне, тъй като е намерил отражение в чл. 30.
Моля, гласувайте това предложение на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението на комисията за отпадане, макар и да го подкрепя поради обясними причини, е прието.
Моля да отразите, че е на стр. 80, защото има смут в душите на някои хора.
Има предложение на народния представител Светослав Спасов (стр. 81), което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 5, против 82, въздържали се 17.
Предложението на народния представител Светослав Спасов не се приема.
На стр. 82 има предложение, направено от народния представител Янаки Стоилов в пленарна зала.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 89, против 3, въздържали се няма.
Предложението на народния представител Янаки Стоилов се приема.
На стр. 86 отново има предложение на народния представител Янаки Стоилов, направено в пленарната зала.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложението на народния представител Янаки Стоилов е прието.
Поставям на гласуване това, което ни предлага комисията за чл. 36, чл. 37, чл. 38 с наименованията, чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл. 42, чл. 43, Глава трета, чл. 44, чл. 45, чл. 46 и чл. 47 (стр. 87).
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Глава трета.
Има предложение на народните представители Нено Димов и Антонела Понева, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: За 7, против 75, въздържали се 25.
Предложението не се приема.
На стр. 88 има предложение на народния представител Светослав Спасов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 7, против 83, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Има предложение на народния представител Димитър Абаджиев, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 3, против 83, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Има предложение на народните представители Нено Димов и Антонела Понева, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 19, против 71, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
На стр. 90 има предложение на народния представител Руденко Йорданов, което е направено в пленарната зала.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 7.
Предложението на народния представител Руденко Йорданов е прието.
Поставям на гласуване наименованието на Глава четвърта, което ни се предлага от комисията на стр. 87, чл. 48 (стр. 89), чл. 49 (стр. 90) с вече гласуваното предложение на народния представител Руденко Йорданов и чл. 50.
Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
И сега, уважаеми народни представители, поставям на гласуване няколко предложения от народния представител Светослав Спасов – на страница 91, комисията не подкрепя предложението; на страница 95, комисията не подкрепя предложението; на страница 97, комисията не подкрепя предложението; и на страница 99, което комисията също не подкрепя.
Моля да гласуваме тези предложения от народния представител Светослав Спасов.
Гласували 100 народни представители: за 7, против 80, въздържали се 13.
Предложенията не се приемат.
На страница 91 има предложение от народния представител Татяна Калканова, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 94 народни представители: за 10, против 56, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Уважаеми народни представители, народният представител Димитър Абаджиев също е направил няколко предложения, които не се подкрепят от комисията, предлагам те да бъдат гласувани заедно.
На страница 93 има предложение, което не се подкрепя от комисията; на страница 94, не се подкрепя от комисията; на страница 96 предложението също не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте тези предложения.
Гласували 107 народни представители: за 1, против 84, въздържали се 22.
Тези предложения не се приемат.
На страница 95 има предложение от народния представител Иван Иванов и народния представител Георги Анастасов, което се оттегля.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов на страница 95, което също не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 99 народни представители: за 1, против 81, въздържали се 17.
Предложението не се подкрепя.
Заповядайте, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам процедурно чл. 51 да се гласува разделно, като ал. 6 се гласува отделно. Ще ви кажа аргументите за това. Като цяло подкрепям текстовете, но ал. 6 във вида, в който е предложена, не бих могъл да я подкрепя, защото тя предвижда: „Собственици или ползватели на магазини, ресторанти, производствени, стопански и други помещения с нежилищно предназначение да заплащат консумативни разходи в размер по ал. 5” – това е петкратно увеличение на размера. Алинея 5 предвижда да се заплаща до пет пъти повече, ако жилищният имот в етажна собственост се ползва за нежилищни цели, което натоварва входа. Няма смисъл да преповтаряме това и то за обекти, които са със самостоятелен вход. Това по същество е санкция за това, че някой ползва в етажна собственост магазин или друг обект. Няма резон. Би трябвало всички да са в един режим. Ако се натоварва входът и общите части на сградата с това, че вие ползвате имота за ателие, някаква свободно професия или за друго, тогава има смисъл да плащате по-висок.
Янаки Стоилов (КБ, от място): Редът е същият.
Иван Сотиров: Общото правило се изчерпва с това, ако си ползвате имота не по предназначение и натоварвате повече етажната собственост, тогава да плащате повече. А ал. 6 визира предимно имоти, които са с отделен вход.
Янаки Стоилов (КБ, от място): Не е сигурно, може да са на последния етаж.
Иван Сотиров: Ако са на последния етаж, те влизат в реда на предишната алинея – ал. 5 – имоти, които натоварват повече общите части. Алинея 5 казва:
„(5) Собственици или обитатели, които упражняват професии или извършват дейности в етажна собственост, при която достъпът на външни лица е по-голям от обичайния – до пет пъти.”
Тогава ал. 6 няма смисъл, защото тя засяга само тези, които са с отделен вход. Затова пледирам да гласуваме тази алинея отделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ще подложа отделно на гласуване ал. 6.
Моля за внимание!
Моля да гласуваме чл. 51 без ал. 6, която ще гласуваме по-нататък; чл. 52, както ни се предлага от комисията; чл. 53, както ни се предлага от комисията; комисията предлага чл. 52 по вносител да отпадне; и чл. 54, както ни се предлага от комисията.
Моля, гласувайте тези текстове, включително отпадането на чл. 52 по вносител.
Гласували 107 народни представители: за 105, против 2, въздържали се няма.
Текстовете са приети, а чл. 52 отпада.
И сега по предложение на народния представител Иван Сотиров поставям на гласуване отделно чл. 51, ал. 6.
Иван Сотиров (ОДС, от място): Сега, ако гласуваме “за”, тя ще остане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Нека да гласуваме ал. 6 така, както ни се предлага от комисията. Ако тя не събере необходимия брой гласове, ще отпадне. Който е против ал. 6, гласува червено, другите гласуват зелено.
Гласували 101 народни представители: за 74, против 19, въздържали се 8.
Алинея 6 е приета.
На стр. 97 има предложение от народния представител Татяна Калканова, което не е прието от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 16, против 61, въздържали се 15.
Предложението на народния представител Татяна Калканова не се подкрепя.
Господин Йорданов, Вие подкрепяте ли предложението си? – Господин Йорданов оттегля предложението си на стр. 97.
Страница 98 - комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Глава четвърта, която става Глава пета, да се измени така:
„Глава пета – Административни разпоредби.”
Гласували сме предложението на народния представител Светослав Спасов.
Господин Сотиров, Вашето предложение не се подкрепя. Да го гласуваме ли?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Сотиров на стр. 99.
Гласували 116 народни представители: за 19, против 82, въздържали се 15.
Предложението на народния представител Иван Сотиров не се приема.
Страница 101 - предложението на народния представител Яни Янев е направено в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 4.
Предложението на народния представител Яни Янев е прието.
Поставям на гласуване Глава пета, така както ни се предлага от комисията; чл. 55, така както ни се предлага от комисията вече с гласуването, което направихме; членове 56 и 57 – до стр. 102.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
„Допълнителни разпоредби.”
Страница 103 – предложението на народния представител Димитър Абаджиев не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Димитър Абаджиев.
Гласували 99 народни представители: за 9, против 76, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов оттеглят предложението си.
Моля, гласувайте наименованието „Допълнителни разпоредби”, § 1 със своите тринадесет точки, (комисията не подкрепя текста на вносителя за § 2 и предлага § 2 да отпадне) и отпадането на § 2 – така както ни се предлага от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
„Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието и предлага нов § 2.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 2 и наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Комисията предлага § 3 по вносител да отпадне.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 3.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Следователно § 3 отпада.
Моля за вашето внимание, уважаеми народни представители, които сте в залата. Параграф 3 е нов параграф – предлага се от комисията.
Страница 107 – комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4, който става § 5.
На същата страница – комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 5, който става § 6. Уважаеми колеги, става въпрос за Закона за собствеността. Променят се редица текстове на този основен закон – не знам дали правилно го правим.
Моля, гласувайте до стр. 107 - § 6 по новата номерация.
Гласували 105 народни представители: за 96, против 9, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
На следващата стр. 106 от доклада, уважаеми колеги, има предложение на народния представител Димитър Абаджиев - § 6 да стане § 4, но комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да отпадне изцяло. Следователно, ще гласуваме предложението на комисията за отпадане на параграфа. Ако това предложение не се приеме, тогава ще преминем към гласуване на предложението на Абаджиев.
И така, гласуваме предложението на комисията за отпадане на параграфа... (Реплики.)
Искате да кажете да спрем дотук? (Шум в залата.)
Не, няма да спрем дотук! Ще трябва да довършим работата си по този закон.
Уважаеми народни представители, в § 7, който е на стр. 108 от доклада, има допусната техническа грешка. Моля и колегите да внимават – днес не обърнаха внимание на това.
В § 7 се казва:
“§ 7. Член 31 от Закона за енергийната ефективност (ДВ, бр. 18 от 2004 г.) се изменя така”.
Става въпрос за чл. 31, но ние приехме нов Закон за енергийната ефективност, който е публикуван в “Държавен вестник”, бр. 98 от 2008 г., така че този Закон за енергийната ефективност от 2004 г. го няма в правния мир и чл. 31 вече се отнася към този стар закон, но не и към новия. (Реплики.)
Да, разбира се, в новия закон този текст е чл. 58. Ще обявя Вашето предложение, господин Янев.
Ако не приемем предложението на господин Янев за отпадане, би следвало да се съобразим със сега действащия Закон за енергийната ефективност, нямаме друг изход. Така ли е? Така е!
Тогава ще ви прочета текста, за да няма някакво двоумение.
Първо предлагам да гласуваме предложението на господин Яни Янев за изцяло отпадане на § 7. Така ли е, господин Янев? Така е!
Моля, гласувайте... (Шум и реплики в залата.)
Нали казахте най-напред да видим § 7, а след това... (Реплики.)
Прекратете гласуването! Отменете гласуването!
Трябва да разберем тук какво става, за да не направим грешка.
В § 6 става въпрос за Закона за енергетиката, в § 7 става въпрос за Закона за енергийната ефективност. Да, ясно е, че има два закона – има нов Закон за енергетиката...
Христо Бисеров (ДПС, от място): Само да внимаваме, за да не стане така, че с едно гласуване да отменим цял действащ закон!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: А, в цялата тази работа и това можем да направим! (Шум и реплики в залата.)
Уважаеми колеги, караме го по правилник – има § 6, има предложение за отпадането му. Гласуваме това, а след това ще му мислим за § 7.
Гласуваме за отпадането на § 6. Ако не отпадне, тогава ще гласуваме друго.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Параграф 6 отпада.
За § 7 – ако не отпадне § 7, трябва да приемем друг текст. Нали разбирате?
Янаки Стоилов (КБ, от място): Някой предлага ли нещо? Има ли го тук?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Аз мисля, че това е съгласувано.
Ако искате, нека да го прочета. (Реплики.)
Чакайте да отпадне! Много лесно е да отпадне, пък утре – опа! Ще се чудим какво да правим пак!
В текста е назован старият закон, старият член. Съдържанието му не се променя. Ще ви прочета новият текст, който вече не е чл. 31, а е чл. 58 по сега действащия Закон за енергетиката:
“Чл. 58. Досегашният текст става ал. 1.
Създава се ал. 2:
“Потребителите на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ в сгради в режим на етажна собственост, учредили юридически лица – сдружения на собственици, по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от Фонд “Енергийна ефективност”.”
2. В чл. 36, ал. 1 и 3 думите “чл. 19” се заменят с “чл. 19, ал. 2”.”
Какво лошо има в това? Нали тези сдружения уж затова ги правим? (Реплики.)
Не, не агитирам никого! Извинявам се, но си позволих малко разяснение, но то е необходимо. Има Фонд „Енергийна ефективност” и как тези сдружения да могат да използват този фонд.
Господин Янев, поддържате ли предложението си при това положение? (Реплики.)
Ето, това гласуваме! Гласуваме това, което прочетох. Съгласни ли сте? Хайде всички да гласуват както трябва!
Господин Янев оттегля предложението си. (Шум и реплики в залата.)
Хайде, господин Сотиров! Имате добро сърце! (Оживление.)
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Имате думата, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, категорично възразявам срещу тази практика с Преходни и допълнителни разпоредби да се правят промени в други закони.
Ние водихме много дълго този дебат и специално за това предложение. Това си беше класически лобистко предложение. Срещу него имаше много сериозен обществен натиск. Идеята беше с Преходните и допълнителните разпоредби в този закон да се експлоатира създаването на тези сдружения, за да може да се реши, знаете кой проблем, на монополистите, които искаха... (Силен шум в залата.)
Изобщо не му е мястото тук да се третира този въпрос. Като цяло не е работа. Ние приехме другия закон. Там имаше дебати и не е мястото тук с тези промени да се решава това така. Толкова часа заседаваме, ад хок решавайки въпроса с редакции на коляно можем да направим по-голяма беля.
Янаки Стоилов (КБ, от място): Но това е текст по вносител!
Иван Сотиров: Нищо не е сменено. Тук има...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Параграф 7 е по вносител.
Иван Сотиров: Точно на вносителя беше атакуван текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, единственото нещо, което можете да направите, господин Сотиров, и Вие много добре го знаете, е да искате прегласуване.
Иван Сотиров: Вижте, ако Вие сте се разбрали в мнозинството за някои неща и сте си ги обсъждали...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Въобще няма разбиране!
Иван Сотиров: Сега така да ги прокарвате! ... (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Длъжен съм да направя известно разяснение - § 7 относно Закона за енергийната ефективност е внесен от вносителя, не е направен между първо и второ четене, само че първо и второ четене старият Закон за енергийната ефективност е отменен и идва нов закон, с който трябва да се съобразим.
Господин Сотиров не направи предложение за прегласуване и затова преминаваме по-нататък. Направихте ли го? Добре, ще го уважа, макар това да не го чух.
Още веднъж поставям на гласуване § 7 с текста вече на новия Закон за енергийната ефективност, който ви прочетох тук.
Моля, гласувайте!
Янаки Стоилов (КБ, от място): Това е същият текст, но с друга редакция!
Иван Сотиров (ОДС, встрани от микрофоните): Това е решено и защо трябва тук да го възпроизвеждаме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Гласували 109 народни представители: за 98, против 10, въздържал се 1.
Текстът е приет.
И сега, не подлежи на гласуване предложението на Димитър Абаджиев.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
На стр. 108 има предложение на народния представител Димитър Абаджиев.
Гласувайте предложението на народния представител Димитър Абаджиев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 3, против 81, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
Преминаваме към следващото предложение на народния представител Димитър Абаджиев.
Вижте сега, уважаеми колеги. Комисията предлага § 8 да отпадне. Ако отпадне, не е необходимо да гласуваме предложението на Димитър Абаджиев.
Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 8. Това касае промени в ГПК.
Гласували 96 народни представители: за 94, против 2, въздържали се няма.
Отпада § 8 по вносител.
Комисията предлага да се създаде нов § 8 – той е пред вас, нови параграфи 9, 10 и 11 със съответните съдържания. По тях обаче има предложения, направени от народни представители.
Най-напред да гласуваме предложението на народния представител Яни Янев на стр. 112.
Гласували 109 народни представители: за 101, против 6, въздържали се 2.
Предложението на господин Яни Янев се приема.
Следващото предложение на стр.112 е на господин Минчо Христов.
Моля, гласувайте. (Реплика от народния представител Минчо Христов.)
Писали сте го тук: „ в § 9 т. 3 да се преформулира в смисъл да се анулират издадените разрешения за строеж”. То няма текст.
Отменете гласуването, не може да се гласува. Гласуват се правни норми.
Следва предложение на народния представител Янаки Стоилов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим, от място): Искам думата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Няма правна норма, не мога да го поставя на гласуване.
Гласуваме предложението на Янаки Стоилов на стр. 112.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Няма да Ви дам думата.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Няма да Ви дам думата, злоупотребявате с тези си права.
Казах Ви, не мога да го поставя на гласуване. Ето тук, питайте юристите.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим, встрани от микрофоните): Вкарано е в текста. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Гласували 94 народни представители: за 90, против 4, въздържали се няма.
Предложението на народния представител Янаки Стоилов се приема.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим, встрани от микрофоните): Господин председател, настоявам за процедура по начина на водене съгласно правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: И така, поставям на гласуване параграфи 8, 9, 10 и 11.
Иван Сотиров (ОДС, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Може ли да гласуваме и след това да Ви дам думата?
Иван Сотиров (ОДС): Имам процедура по § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Нали сме минали дебатите? Не можем вече да правим никакви предложения.
Заповядайте, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин Корнезов, категорично протестирам, защото тук се променя Законът за устройство на територията. Тези текстове на комисията...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ако искате, поотделно ще ги гласуваме.
Иван Сотиров: Не става въпрос и само за поотделно. Аз искам да поставя един принципен въпрос, след това ще говорим и поотделно.
Между първо и второ четене, в нарушение на всички парламентарни процедури и правила, по незнаен начин се появява текст за промяна на Закона за устройство на територията и то по един изключително лобистки начин. Тук се правят промени, които не виждам изобщо каква връзка имат в Закона за етажната собственост. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Иван Сотиров: Господин Стоилов, аз не говоря за Вашето предложение. Говоря тук, че се решава какво да се застроява в междублоковите пространства.
Точка първа от § 9: „ В чл. 22, ал. 2 думата „предимно”...” Това „предимно” надали някой тук сега може да се ориентира за какво става въпрос, и това се е появило без да е коментирано.
Янаки Стоилов (КБ, от място): „Предимно” означава, че може и за нещо друго, а сега няма да може.
Иван Сотиров: И сега, за да е ясно какво друго може, се казва: „за подземни паркинги и площадки за игра”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Сотиров, какво е Вашето предложение?
Иван Сотиров: Ето вижте, господин Стоилов, аз категорично протестирам. И аз съм член на Комисията по правни въпроси, но не може такъв въпрос... Сега тече в Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, има предложение за промяна в Закона за устройство на територията. Този въпрос е изключително специализиран и тук се отваря врата, легализира се изграждането на подземни паркинги и площадки за игри в междублоковите пространства, точно където е най-невралгично – в зоните с комплексно застрояване. На мен ми е много ясно за какво става въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, де, какво е Вашето предложение?
Иван Сотиров: Категорично настоявам поне тази точка първа да отпадне. Изобщо за мен въвеждане на промени в Закона за устройство на територията между първо и второ четене в Комисията по правни въпроси, без тези въпроси да са гледани в Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, е абсурд. Така се прокарват промени на съществени закони и отношения в преходни разпоредби на други закони. Какво общо има с етажната собственост изграждането на подземни паркинги в междублокови пространства? Затова се занимаваме тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, господин Сотиров. Ще поставя на гласуване отделно § 9. Ако не се приеме, ще отпадне.
Иван Сотиров: Да, моля Ви се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Друг изход нямам.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим, встрани от микрофоните): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Казах Ви, няма да Ви дам думата!
МИНЧО ХРИСТОВ (независим, встрани от микрофоните): Аз я искам съгласно правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Вие може да я искате. Казах Ви, че няма да Ви дам думата!
МИНЧО ХРИСТОВ (независим, встрани от микрофоните): Господин Корнезов, Вие за пореден път обслужвате строителната мафия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване § 8. Параграф 9 няма да го поставя на гласуване, отделно ще го поставя на гласуване; § 10 – Закона за гражданската регистрация.
Янаки Стоилов (КБ, от място): Него отделно ще го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, хайде да гласуваме поотделно всеки параграф, за да няма после някой да мисли, че някой едва ли не тук защитава някакви интереси.
Гласувайте § 8, така както ни се предлага от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 91, против 7, въздържали се няма.
Параграф 8 е приет.
Отделно поставям на гласуване § 9 по повод възражението, което направи господин Сотиров.
Гласувайте § 9.
Гласували 115 народни представители: за 93, против 16, въздържали се 6.
Текстът е приет.
Господин Сотиров, заповядайте за прегласуване.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми колеги, пак пледирам да се прегласува недопустима т. 1 от § 9. Тя няма нищо общо със Закона за етажната собственост – застрояване на подземни паркинги в зоните с комплексно застрояване. Това няма да мине току-така тихомълком в парламента! Никой не разбра как в комисия ли, в работна група ли, някой е прокарал тези текстове между първо и второ четене. Всички вие тук, а и всички ние ставаме заложници на лобистки интереси и то по начин, при който никой не си е сложил подписа да внесе тези промени. Просто някой го е пробутал в работни групи и то се появява между първо и второ четене. И вие всички ще трябва да обяснявате на избирателите от тези райони и зони, където има скандали и обществено напрежение, защо това се е случило. Тук въпросът е за авторитета на всеки един от нас. Пледирам към вас от мнозинството – не гласувайте така. Темата е специфична. Текат промени в Закона за устройство на територията в Комисията по местно самоуправление и регионална политика. Ако има сериозни аргументи, редно е там да се обсъди този въпрос. Защо така бързо се опитваме тук в Преходните и заключителни разпоредби да променяме Закона за устройство на територията, който през три месеца се променя на парче?!
Моля, не правете това. Въпросът не е политически, партиен. Въпросът е принципен. Искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на прегласуване § 9.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 89, против 27, въздържали се 6.
Параграф 9 е приет. Параграфът е приет заедно с предложенията, които бяхме гласували преди това.
Моля, гласувайте § 10, както ни се предлага от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 97, против 5, въздържали се няма.
Параграф 10 е приет.
На последната страница 113 има предложение на народния представител Димитър Абаджиев, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 108 народни представители: за 10, против 87, въздържали се 11.
Предложението на народния представител Димитър Абаджиев не се приема.
Параграф 9, който става § 12, е по вносител и се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Яни Янев (НДСВ, от място): Не е гласуван § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, нека гласуваме първо § 9, който става § 12, а след това ще гласуваме § 11.
Гласували 94 народни представители: за 91, против 3, въздържали се няма.
Параграф 12 по новата номерация – че изпълнението на закона се възлага на министъра – е приет.
На стр. 113 е и § 11 – „До 1 март 2009 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството издава подзаконовите нормативни актове, свързани с този закон.”
Това ли имате предвид, господин Янев? Имате предложение? Нали знаете, че сега не можем да правим предложения, господин Янев! Добре, кажете.
Яни Янев (НДСВ): Господин председател, разговарях изрично с вносителите на законопроекта. С оглед на натоварванията, съвсем обективно те няма да спазят този срок за издаването на наредбата и подзаконовите нормативни актове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Знам, че трябваше да приемем закона преди ваканцията.
Яни Янев: Тогава времето щеше да стигне. Предлагам този срок да бъде до 30 април. Това да бъде и срокът за „локацио левис”, тоест за влизането в сила на целия закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това не мога да подложа на гласуване. То е чувствително извън правилника.
Христо Бисеров (ДПС, от място): Нека да се обединим около срок 1 май 2009 г.
Яни Янев: Дори да не пипаме текстовете, този закон не може да влезе в сила, преди да са издадени подзаконовите нормативни актове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Но дали да пише 1 март или 30 април? Защо не го написахте досега?
Яни Янев: Всички бъркаме, но ако има логика в това, което предлагаме в момента, защо да не го приемем?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Нека срокът да се обвърже с влизането в сила на наредбите.
Яни Янев: Ако дадем срок 30 април 2009 г. за подзаконовите нормативни актове, може да се запише, че този закон влиза в сила от 30 април 2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Е-е-е, в същия ден ли?!
Яни Янев: Нека да бъде 1 май 2009 г.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Изтегли срока за наредбите преди 30 април.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За да може да влезе законът в сила, трябва да са изработени наредбите, да бъдат публикувани...
Остана само един параграф. Да не направим някаква грешка накрая!
Господин Стоилов, моля да вземете отношение.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Приемам предложението на господин Янев. Нека да изтеглим по-напред срока за приемането на подзаконовите нормативни актове, защото гражданите трябва да се информират. Те ще направят това след публикуването на тези подзаконови актове. Трябва да съкратим с няколко седмици срока за издаване на наредбите по прилагането.
Приемам предложението влизането в сила да бъде от 30 април, а подзаконовите актове да бъдат издадени до 31 март.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Значи предлагате § 11 да стане така: „До 31 март 2009 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството издава подзаконовите нормативни актове, свързани с този закон.”
Тогава трябва да сложим още един параграф: „Законът влиза в сила от 30 април 2009 г.”
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Ако искате, може срокът да стане 1 май 2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, но го кажете ясно!
И така, моля да гласувате новите два параграфа:
„§ 11. До 31 март 2009 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството издава подзаконовите нормативни актове, свързани с този закон.
Следващ параграф. Законът влиза в сила от 1 май 2009 г.”
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Тези последни два параграфа са приети, а с това е приет и Законът за управление на етажната собственост.
Благодаря на всички народни представители за активното участие в приемането на този доста тежък закон, който засяга почти всички български граждани. Дано чрез този закон да им помогнем да живеят по-добре!
Има съобщения за заседания на комисии, които са обявени на таблото.
Утре продължаваме със съответния дневен ред в 9,00 ч.
Закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)


(Закрито в 18,56 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председател:
Любен Корнезов

Секретари:
Метин Сюлейманов
Светослав Малинов