Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-05-21


Председателствал: председателят Георги Пирински
Секретари: Иван Илчев и Ясен Попвасилев

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам днешното пленарно заседание.
Уважаеми колеги, в началото на днешния ден ни предстои да извършим една поредица от гласувания. Преди да пристъпим към тях, доколкото разбирам, по процедурен въпрос желае думата господин Ангел Найденов.
Заповядайте.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам след приключване на поредицата от гласувания, предвидени за днешния ден, да пристъпим към разглеждане и гласуване на предложенията по т. 10 – избор на съставите на комисии или попълване на съставите на органите, избирани от Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Процедурно предложение – т. 10 от нашата програма да бъде т. 1 от днешния дневен ред.
Подлагам на гласуване това процедурно предложение.
Гласували 173 народни представители: за 120, против 48, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, преминаваме към гласувания на законопроектите, обсъдени на предходни заседания, които следва да гласуваме днес.
Започваме със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
Господин Кумчев, заповядайте. (Народният представител Руденко Йорданов иска думата по процедура на гласуване.)
Разбирам, че господин Кумчев ще даде уточнения по процедурата на гласуване, когато това стане необходимо.
Гласуването на този законопроект на второ четене е започнало. Следва да бъде гласувано предложението на народния представител Атанас Щерев за създаване на § 28а. Дотук е стигнало обсъждането в предходното гласуване.
Комисията не подкрепя това предложение.
Подлагам на гласуване предложението на господин Атанас Щерев.
Гласували 142 народни представители: за 58, против 37, въздържали се 47.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване § 29 и § 30 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Щерев за създаването на нов § 30а, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 25, против 57, въздържали се 41.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Щерев за нов § 31а, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 26, против 34, въздържали се 54.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване § 31 и § 32 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Щерев за създаване на нов § 32а, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 31, против 13, въздържали се 66.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване § 33 и § 34 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване едновременно две предложения на народния представител Атанас Щерев – за нови § 33а и § 33б, които не са подкрепени от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 37, против 15, въздържали се 61.
Двете предложения на господин Щерев не се подкрепят.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Щерев за нов § 34а, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 26, против 29, въздържали се 58.
Предложението на господин Щерев не се приема.
Подлагам на гласуване § 35 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
Подлагам едновременно на гласуване две предложения на господин Щерев – за създаване на нов § 35а и за преномерация на Глава трета по раздели, които не са подкрепени от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 22, против 20, въздържали се 69.
Предложенията на господин Щерев не се приемат.
Заповядайте за процедура за прегласуване, господин Щерев.
Атанас Щерев (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложените от мен и от Българска нова демокрация текстове по Закона за здравето се отнасят до защита на правата на пациентите в България. Вие знаете много добре, че в последните няколко години европейският мониторинг отчита, че ако има някаква защита на пациентите в България, тя е от най-слабите от страните от Европейския съюз, ако въобще има някаква защита.
Предложените текстове са изключително в полза на пациентите, на защита на техните права. Затова ви призовавам независимо от всички други изказвания и всички мнения, да гласувате за тези параграфи, поне за този параграф, за който става въпрос днес. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте отново предложението за нов § 35а и за съответната преномерация, която прави като предложение господин Щерев, които не са подкрепени от комисията.
Гласували 147 народни представители: за 41, против 15, въздържали се 91.
И при прегласуването предложенията не се приемат.
Подлагам на гласуване следните текстове: § 36 в окончателна редакция на комисията; § 37 и § 38 по вносител; § 39 в редакция на комисията; § 40 по вносител; § 41 в окончателна редакция на комисията; § 42 и § 43 по вносител.
Моля, гласувайте тези текстове едновременно.
Гласували 119 народни представители: за 114, против 3, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
По § 44 комисията е предложила своя окончателна редакция. В пленарната зала народните представители Яни Янев, Деница Димитрова и Руденко Йорданов са предложили в § 44, съответно чл. 112, ал. 9, да се създаде изречение второ със следния текст:
„При обжалване, ако НЕЛК се произнесе след тримесечния срок с решение, с което се определя намалена работоспособност вид и степен на увреждане, водещи до намаляване на първоначално определеното обезщетение освидетелстваното лице не възстановява получените в повече суми.“
Подлагам на гласуване този текст, предложен в пленарната зала.
Гласували 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Подлагам на гласуване § 44 в редакция на комисията, с направената добавка.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 45 по вносител.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване следните текстове в окончателна номерация: комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46, който в окончателна редакция става § 45; § 47, който става § 46 по вносител; § 48, който става § 47 по вносител; § 49, който става § 48 по вносител; нов § 49 в окончателна редакция на комисията, която подкрепя по принцип предложението на господин Йорданов; § 50 и § 51 по вносител; § 51а, който става § 52 в редакция на комисията; § 51б, който става § 53 в редакция на комисията.
Гласувайте едновременно текстовете до § 53 в окончателна редакция.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Продължаваме с § 52 по вносител.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага своя редакция на § 52, който става § 54.
Гласуваме едновременно за отпадане на § 52 по вносител и приемане на редакцията на комисията за § 52, който става § 54.
Гласувайте този текст, предложен от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 4.
Предложението на комисията е прието.
Подлагам едновременно на гласуване текстовете на § 53, който става § 55 по вносител; § 54, който става § 56 по вносител; § 55, който става § 57 по вносител; § 56, който става § 58 по вносител; § 57, който става § 59 по вносител; § 58, който става § 60 в редакция на комисията. Комисията предлага да се създаде § 61 в окончателна редакция; § 59, който става § 62 по вносител.
Гласували 94 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
Сега сме на § 60, но преди това ще подложа на гласуване предложението на господин Атанас Щерев за нова т. 6 в § 61.
Гласувайте предложението на господин Щерев за нова точка, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 15, против 23, въздържали се 77.
Предложението не се приема.
Има предложение от народния представител Борислав Китов за нова т. 6 в § 61, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 11, против 14, въздържали се 74.
Предложението не се приема.
Ще подложа на гласуване едновременно една поредица от текстове: § 60 по вносител, който става § 63; § 61, който става § 64 в редакция на комисията; заглавието „Преходни и заключителни разпоредби” по вносител; § 62 по вносител, който става § 65; § 63, който става § 66 в редакция на комисията; § 64 по вносител, който става § 67; § 65 по вносител, който става § 68; § 66 по вносител, който става § 69; § 67 по вносител, който става § 70; § 68 по вносител, който става § 71; § 69 по вносител, който става § 72; § 70, който става § 73 в редакция на комисията; § 71 по вносител, който става § 74; § 72, който става § 75 в редакция на комисията; § 73 по вносител, който става § 76; § 74 по вносител, който става § 77; § 75, който става § 78 в редакция на комисията; § 75а, който става § 79 в редакция на комисията; § 76 по вносител, който става § 80; § 77 по вносител, който става § 81; § 78 по вносител, който става § 82; § 79, който става § 83 в редакция на комисията; § 80 по вносител, който става § 84.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Господин Руденко Йорданов е предложил да се създаде § 80а. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 80а, който става § 85 и е предложила своя редакция.
В пленарната зала господин Руденко Йорданов е направил предложение, което гласи: в чл. 219, ал. 1 след думите „храни за кърмачета” да се добавят „и преходни храни”. Това предложение не е било подкрепено, доколкото разбирам.
Комисията подкрепя по принцип предложението на господин Йорданов и е предложила своя окончателна редакция на § 85.
Въпросът ми към господин Йорданов и към господин Кумчев е следният: подлагаме на гласуване текста в окончателната редакция, предложена от комисията в допълнителния доклад, без да гласуваме текста, включен в основния доклад, и без да гласуваме предложението на господин Йорданов, или напротив?
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бихме искали на първо място да гласуваме предложението на народния представител Руденко Йорданов към „храни за кърмачета” да се включи и категорията „преходни храни”, след което да преминем към този доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Руденко Йорданов в ал. 1 на чл. 219 след думите „храни за кърмачета” да се добавят думите „и преходни храни”.
Гласували 88 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 20.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте § 85, предложен от комисията, с току-що гласуваната добавка.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Параграф 85 е приет.
Комисията предлага да се създаде § 80б, който става § 86.
В пленарната зала народният представител Борислав Китов е направил предложения за изменения и допълнения в § 86.
Моля, гласувайте предложенията на народния представител Борислав Китов, направени в текста, предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 84, против 8, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Моля, гласувайте § 80б, който става § 86 и е в редакция на комисията, с току-що приетите допълнения в пленарната зала.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Моля, гласувайте едновременно § 81, който става § 87 в редакция на комисията; § 82, който става § 88 в редакция на комисията; § 83 по вносител, който става § 89; § 84, който става § 90 на редакция на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
Следва § 85, който става § 91 в редакция на комисията.
По тази редакция народният представител Рамадан Аталай е направил предложение в пленарната зала, което е със следния текст: в т. 3 думите „1 юни 2010 г.” да се заменят с думите „1 юни 2009 г.”
Господин Аталай не оттегля предложението си.
Моля, гласувайте предложението на господин Аталай за промяна на § 91.
Гласували 87 народни представители: за 21, против 15, въздържали се 51.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване § 85, който става § 91 в окончателна редакция на комисията, както е бил предложен текстът на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 90, против 1, въздържал се 1.
Текстът на § 91 е приет.
Последното гласуване на този законопроект, след което вече ще е закон: комисията предлага § 86 по вносител да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това и целият законопроект.
Благодаря на Комисията по здравеопазването, благодаря на колегите, участвали в приемането на закона! На добър час!
Преминаваме към гласуване на Законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението.
Обръщам ви внимание, уважаеми колеги народни представители, че на 19 май – преди два дни, ви бяха предоставени предложенията на народни представители, направени в пленарната зала по законопроекта. Има доста такива предложения. За улеснение на народните представители те са оформени в отделен свитък, който е на ваше разположение.
Преминаваме към гласуване на текстовете по този законопроект. Преди всичко следва да решим какво ще бъде наименованието. Имаме наименование по вносител, което е подкрепено от комисията, но има и три предложения за заместващи текстове, както следва: на народните представители Илко Димитров, Янаки Стоилов и Четин Казак. Ще ги подложа на гласуване по реда, по който са предложени.
Има предложение от народния представител Илко Димитров за заместващ текст на заглавието, а именно да бъде Закон за допитване до народа.
Моля, гласувайте предложението на господин Димитров.
Гласували 93 народни представители: за 37, против 20, въздържали се 36.
Предложението не се приема.
Заповядайте за процедура, господин Димитров.
Илко Димитров (БНД): Благодаря Ви, господин председател.
Правя предложение за прегласуване. Предложеното от мен наименование на закона, според мен е достатъчно неутрално, за да съгласи проблемите в закона. Това какво ще се прави – дали ще се управлява или всъщност ще се осъществява държавна власт, е въпрос на вътрешни разпоредби. Както ще успеете да забележите, в направеното предложение от господин Янаки Стоилов има значителна промяна във философията на закона, в концепцията – от пряко участие на гражданите в управлението се предлага пряко участие в държавната власт. С това ще демонстрираме, че не ни е ясно къде точно и какво трябва да прави народът – да участва в управлението или в реализирането на държавната власт, като всички знаете, или поне тези, които са запознати с правната наука, че има голяма разлика.
Затова казвам, че едно неутрално заглавие като това, което аз предлагам, ще бъде по-малко натоварено с проблеми. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте отново предложението на господин Димитров.
Гласували 95 народни представители: за 33, против 19, въздържали се 43.
Предложението не се приема.
Има предложение на народния представител Янаки Стоилов за заместващ текст, а именно на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 73, против 20, въздържали се 5.
Текстът е приет.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам процедура за прегласуване, тъй като мисля, че това заглавие не отговаря нито на обхвата на закона, нито на неговия предмет, както е дефиниран в чл. 1. Всички, които са запознати в детайли със закона, знаят, че този закон урежда както националния, така и местни референдуми, допитвания, включително на ниво населено място. Член 1 гласи: „Този закон урежда условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите на Република България при осъществяването на държавната и местната власт.”
Самият чл. 1 дефинира предмета и обхвата на този закон. Ако остане по този начин дефинирано заглавието – само Закон за пряко участие в държавната власт, мисля, че заглавието ще е в крещящо противоречие още с чл. 1, който го следва. Ето защо съм предложил да се добави и „местната власт” или „местното самоуправление”.
Затова искам прегласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте отново заместващия текст, предложен от господин Стоилов.
Гласували 99 народни представители: за 61, против 21, въздържали се 17.
И при прегласуването този текст е подкрепен. Това е и наименованието на законопроекта засега, което се приема в резултат на гласуванията.
Преминаваме към наименованието на Глава първа „Общи положения” и текста на чл. 1.
По чл. 1 има предложение на народния представител Христо Бисеров в пленарната зала – чл. 1 да отпадне.
Христо Бисеров (ДПС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има още едно предложение на чл. 1 на народния представител Илко Димитров – в чл. 1 думите „при осъществяване на държавната и местната власт” да се заменят с думите „в управлението на държавата и общините”.
Илко Димитров (БНД, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Илко Димитров оттегля това свое предложение. И него няма да гласуваме.
Подлагам на гласуване текста на чл. 1 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Член 1 е приет.
Има предложение на народния представител Христо Бисеров за отпадане на чл. 2 и чл. 3.
Оттегляте ли тези свои предложения, господин Бисеров?
Христо Бисеров (ДПС, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: По чл. 4 има предложен текст на комисията, която прави поправки в чл. 2, в чл. 3, предлага нова редакция на чл. 4, предлага текст на чл. 5. Малко е объркана процедурата по оформяне на предложенията на комисията.
Христо Бисеров (ДПС, от място): Може ли, господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, имате думата, за да помогнете да изясним как изглеждат предложенията.
Христо Бисеров (ДПС): Господин председател, за да стане още малко по-сложна ситуацията, искам да добавя за чл. 6 по вносител, че аз там предлагам да отпадне ал. 1. Но тази ал. 1 обаче е инкорпорирана в чл. 4 по окончателната редакция. Така че на практика аз имам предложение за отпадане на втората част на ал. 1 на чл. 4.
Член 4 в редакцията на комисията, втората част: „които имат постоянен адрес на територията на страната”, аз съм предложил да отпадне, но това предложение е направено в чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Което предлагате тук.
Христо Бисеров: Става дума за едно и също нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ще стигнем и дотам.
По чл. 2 и чл. 3 ви моля, уважаеми колеги, да обърнете внимание на следното. Комисията е подкрепила по принцип текста на вносителя за чл. 2 и чл. 3, но е предложила промени в редакциите на т. 4 на чл. 2, а т. 1, 2 и 3 са по вносител, и е предложила своя редакция на ал. 2, както и създаването на ал. 3.
Ще подложа на гласуване едновременно предложенията на комисията и текстовете на вносителя, които комисията е подкрепила. И се надявам, че колегите, които оформят текстовете в комисията със съдействието на колегите от Правната дирекция, акуратно ще отразят тези гласувания.
Подлагам на гласуване чл. 2, т. 1, 2 и 3 по вносител, т. 4 в редакция на комисията и чл. 3, ал. 1 по вносител, ал. 2 в редакция на комисията и нова ал. 3, предложена от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Стигаме до текста на нов чл. 4, предложен от комисията. Комисията е предложила своя редакция. В тази редакция господин Христо Бисеров по същество прави предложение за отпадане на текста в ал. 1 – след израза „след избирателни права” да се постави точка и по-нататъшният текст, който гласи „които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочването на референдума”, да отпадне.
Подлагам на гласуване предложението на господин Христо Бисеров за отпадане на текста в ал. 1 от предложението на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 25, против 7, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 4 в редакция на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Текстът, предложен от комисията, е приет.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 4, който става чл. 5, и предлага своя окончателна редакция на чл. 5.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на чл. 4, който става чл. 5.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Член 5 по вносител става чл. 6. По него комисията е предложила своя окончателна редакция. По тази редакция има две предложения в пленарната зала – на господин Бисеров, което по същество беше гласувано във връзка с чл. 4, предложен от комисията, и другото предложение е на господин Янаки Стоилов, направено в пленарната зала, а именно в ал. 1 думите „могат да бъдат разглеждани” да се заменят със „се решават”.
Подлагам на гласуване предложението на господин Стоилов за промяна в текста на ал. 1.
Гласували 92 народни представители: за 90, против 1, въздържал се 1.
Текстът, предложен от народния представител Янаки Стоилов, е приет.
Подлагам на гласуване текста на чл. 5, който става чл. 6 в редакция на комисията с направеното току-що допълнение.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Уважаеми колеги, обръщам се към всички народни представители, към ръководствата на парламентарните групи на мнозинството! Всички прекрасно разбирате, че в този състав нямаме възможност да продължим гласуванията нито на такъв отговорен законопроект като този за прякото участие на гражданите в държавната власт, камо ли за избор на едни или други органи. Така че предлагам да прецените по какъв начин да продължим, но аз не виждам възможност да продължим с гласуването по този начин.
Ако желаете, мога да ви дам 10 минути почивка, в която да прецените има ли достатъчно колеги народни представители, с които да осигурите нормално гласуване.
Ангел Найденов (КБ, от място): Да продължим нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Нататък няма как да продължим, тъй като предстоят гласувания.
Заповядайте за процедура, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Напълно споделям изразеното от Вас съображение, че по толкова важен законопроект, още повече че следват ключовите параграфи по него, по които има предложени в хода на дискусията по второ четене редакционни бележки, в това число и от председателя на комисията, е неуместно да се гласуват в отсъствието на кворум. Това е очевидно.
Но същевременно имаме доста наситена програма. Мисля, че не е удачно нито да отлагаме разискванията нито по този законопроект, нито по останалите. Но по този законопроект сме в режим на гласувания. По тази причина предлагам да преминем към следващи точки и когато имаме готовност с достатъчно присъствие, да продължим и с гласуването на тези текстове. Какво ще ни даде почивката сега?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: По същество господин Лютви Местан предлага да продължим с точка втора от нашата програма за деня, тоест не с точка десета по седмичната програма, която е Избор на органи, а с точка пета – Законопроект за ратифициране на Договора с Молдова за социално осигуряване, след това Трудовата конвенция на Международната организация на труда. По тях дискусиите продължават, тъй като не бяха докладвани всички доклади на комисии, и междувременно да се подготвят парламентарните групи за нова регистрация, която ще направя в 10,15 ч. – ще установим какъв кворум имаме и ще преценим дали можем да продължим с гласуванията.
Все пак ще подложа, макар и в този състав, на гласуване предложението на господин Лютви Местан да се премине към Законопроекта за ратификация на Спогодбата с Молдова, въпреки че не разполагаме с кворум за гласуване. Така че изпадаме в малко противоречие.
По-скоро бих задал въпроса има ли против предложението на господин Лютви Местан?
Господин Захари Георгиев желае думата - за противно предложение може би.
Захари Георгиев (КБ): Уважаеми господин председател, не съм убеден, че в Народното събрание няма достатъчно народни представители, за да имаме кворум. Клубът на народния представител е препълнен с народни представители. Нямам правото да поискам поименна проверка, но който има това право, може да поиска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Можем да извършим поименна проверка. Напълно прав е господин Георгиев. Въпросът е, че поименните проверки водят до моментно запълване на залата, след което настъпва обратният процес.
Предлагам ръководствата на парламентарните групи да се постараят да осигурят трайно присъствие на народните представители в пленарната зала, да осигурят, ако трябва колеги, които да подсещат колегите в Клуба на народния представител, че там е невъзможно да се гласува и че единственото място, където това може да се осъществи, е пленарната зала и действително да имаме един легитимен процес на гласуване. Съзнаваме, че решенията, които предстои да вземе Народното събрание, са възможно най-отговорни.
Заповядайте, господин Христов – навярно по процедурата.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Господин председател, обръщам се към Вас със следната молба. Има един изключително важен закон днес, който ще отнеме не повече от две минути на този парламент. Става дума за т. 2, а именно отмяната на наказателните лихви при предсрочно връщане на ипотечни кредити.
Господин председател, ако дадете сигнал народните представители, които са по кафенетата, да дойдат, Ви предлагам, предвид изключително кратката същност на законопроекта, изключително краткото време, при което ние можем да го гласуваме, да гласуваме тази точка сега. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, очевидно е, че други технологии сякаш не дават какъвто и да било резултат – имам предвид приканвания, затова ще направим поименна проверка. Има едно лутане, което не виждам да доведе до някакви видими резултати.
И така, уважаеми колеги:
Александър Владимиров Радославов - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Манолов Праматарски - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - отсъства
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - тук
Ангел Вълчев Тюркеджиев - тук
Ангел Петров Найденов - тук
Андрей Владимиров Баташов - тук
Андрей Лазаров Пантев - отсъства
Анелия Христова Атанасова - отсъства
Антонела Ангелова Понева - тук
Антония Стефанова Първанова - тук
Ариф Сами Агуш - отсъства
Асен Йорданов Агов - тук
Ася Величкова Михайлова - тук
Атанас Димитров Щерев - тук
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Атанаска Михайлова Тенева - отсъства
Ахмед Демир Доган - отсъства
Ахмед Юсеин Юсеин - тук
Бойко Иванов Ватев - отсъства
Бойко Николов Боев - отсъства
Бойко Стефанов Великов - тук
Борис Стефанов Николов - тук
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Георгиев Владимиров - отсъства
Борислав Димитров Китов - отсъства
Борислав Иванов Българинов - тук
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Николов Ралчев - тук
Борислав Янчев Ноев - отсъства
Ботьо Илиев Ботев - отсъства
Валентин Николов Милтенов - отсъства
Валентина Василева Богданова - тук
Ваньо Евгениев Шарков - тук
Ваню Стефанов Хърков - отсъства
Ваня Крумова Цветкова - тук
Васил Димитров Паница - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Минчев Иванов-Лучано - отсъства
Венелин Димитров Узунов - тук
Венцислав Василев Върбанов - отсъства
Весела Атанасова Драганова-Илиева - тук
Веселин Витанов Близнаков - тук
Веселин Методиев Петров - отсъства
Владимир Михайлов Дончев - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Георги Владимиров Юруков - тук
Георги Георгиев Пирински - тук
Георги Йорданов Димитров - отсъства
Георги Миланов Георгиев - тук
Георги Петков Близнашки - отсъства
Георги Пинчев Иванов - тук
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Даринка Христова Станчева - тук
Даут Идриз Осман - тук
Деница Ивайлова Димитрова - тук
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Диана Атанасова Хитова - тук
Димитър Енчев Камбуров - тук
Димитър Иванов Абаджиев - отсъства
Димитър Иванов Димитров - отсъства
Димитър Николов Гъндев - тук
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димитър Цвятков Йорданов - отсъства
Добромир Мартинов Задгорски - тук
Добромир Христов Гущеров - отсъства
Долорес Борисова Арсенова - отсъства
Донка Иванова Михайлова - тук
Дончо Стефанов Цончев - отсъства
Евгени Стефанов Чачев - тук
Евгений Гинев Жеков - отсъства
Евгений Спасов Иванов - тук
Евгения Тодорова Живкова - тук
Евдокия Иванова Манева-Бабулкова - тук
Екатерина Иванова Михайлова - отсъства
Елеонора Николаева Николова - тук
Елиана Стоименова Масева - тук
Емил Константинов Георгиев - тук
Енчо Вълков Малев - отсъства
Ердоан Мустафов Ахмедов - отсъства
Жори Йорданов Алексиев - отсъства
Захари Димитров Георгиев - тук
Златко Тонев Златев - тук
Ива Петрова Станкова - тук
Иван Атанасов Колчаков - тук
Иван Георгиев Иванов - тук
Иван Георгиев Сотиров - тук
Иван Георгиев Стаматов - отсъства
Иван Добромиров Гороломов - тук
Иван Желев Илчев - тук
Иван Йорданов Костов - отсъства
Иван Матеев Иванов - тук
Иван Николаев Иванов - отсъства
Иван Николов Гризанов - отсъства
Иван Петков Даков - тук
Иван Славов Иванов - тук
Иво Петров Сеферов - тук
Иво Първанов Атанасов - тук
Иглика Димитрова Иванова - отсъства
Илиян Вълев Илиев - отсъства
Илкер Ахмедов Мустафов - отсъства
Илко Димитров Димитров - тук
Йордан Димитров Костадинов - отсъства
Йордан Иванов Бакалов - отсъства
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Мирчев Митев - тук
Йордан Петков Йорданов - тук
Йордан Петров Величков - тук
Камелия Методиева Касабова - тук
Камен Костов Костадинов - отсъства
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кирил Николаев Добрев - тук
Константин Стефанов Димитров - отсъства
Коста Димитров Цонев - отсъства
Костадин Александров Кобаков - отсъства
Красимир Дончев Каракачанов - отсъства
Кръстанка Атанасова Шаклиян - тук
Лидия Сантова Шулева - тук
Лъчезар Благовестов Тошев - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Любен Андонов Корнезов - отсъства
Любен Любенов Дилов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - тук
Маргарита Василева Кънева - отсъства
Маргарита Спасова Панева - отсъства
Мариана Йонкова Костадинова - тук
Марин Йорданов Маринов - тук
Марина Борисова Дикова - тук
Марио Иванов Тагарински - тук
Мария Василева Капон - отсъства
Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
Мария Станчева Вълканова - отсъства
Марко Николов Мечев - тук
Мартин Димитров Димитров - отсъства
Мая Божидарова Манолова - отсъства
Метин Мехмедов Сюлейманов - тук
Милен Емилов Велчев - отсъства
Мима Тодорова Василева - тук
Минка Стоянова Русева - тук
Минчо Викторов Спасов - тук
Минчо Христов Куминев - тук
Мирослав Димитров Мурджов - отсъства
Митко Иванов Димитров - отсъства
Митхат Сабри Метин - отсъства
Младен Петров Червеняков - тук
Муса Джемал Палев - тук
Надежда Николова Михайлова - отсъства
Надка Балева Янкова - тук
Надя Антонова Кочева - тук
Надя Димитрова Иванова - тук
Неджми Ниязи Али - отсъства
Ненко Викторов Темелков - тук
Нено Ненов Димов - отсъства
Несрин Мустафа Узун - тук
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Никола Гочев Проданов - тук
Николай Аврамов Свинаров - тук
Николай Боянов Михайлов - тук
Николай Георгиев Григоров - тук
Николай Георгиев Камов - отсъства
Николай Петров Кънчев - отсъства
Нина Стефанова Чилова - отсъства
Нихат Тахир Кабил - отсъства
Огнян Стефанов Герджиков - отсъства
Олег Григоров Попов - тук
Олимпи Стоянов Кътев - тук
Павел Димитров Шопов - отсъства
Павел Михайлов Чернев - отсъства
Пенко Атанасов Атанасов - отсъства
Петър Георгиев Кънев - тук
Петър Георгиев Мръцков - тук
Петър Димитров Попов - тук
Петър Кирилов Берон - тук
Петър Станиславов Манолов - тук
Петя Илиева Гегова - тук
Пламен Александров Панайотов - тук
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Георгиев Ранчев - тук
Пламен Неделчев Моллов - тук
Радослав Георгиев Илиевски - тук
Радослав Ненков Гайдарски - тук
Радослав Теодоров Иванов - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Рейхан Ибадула Аблеким - тук
Ремзи Дурмуш Осман - тук
Росен Златанов Владимиров - отсъства
Руденко Радев Йорданов - тук
Румен Асенов Ангелов - отсъства
Румен Иванов Такоров - отсъства
Румен Йорданов Петков - отсъства
Румен Стоянов Овчаров - тук
Рупен Оханес Крикорян - тук
Светослав Иванов Спасов - тук
Светослав Христов Малинов - отсъства
Силвия Николаева Алексиева - тук
Силвия Тодорова Стойчева - тук
Симеон Василев Симеонов - тук
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Снежана Великова Гроздилова - тук
Соломон Исак Паси - отсъства
Станимир Янков Илчев - отсъства
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Станка Панайотова Маринчева - тук
Станчо Николов Тодоров - отсъства
Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
Стефан Антонов Софиянски - тук
Стойко Илиев Танков - тук
Стоян Витанов Витанов - отсъства
Стоян Проданов Иванов - отсъства
Съби Давидов Събев - отсъства
Татяна Дончева Тотева - тук
Татяна Стоянова Калканова - тук
Теодора Георгиева Якимова-Дренска - отсъства
Тодор Михайлов Кумчев - тук
Тодор Николов Батилов - отсъства
Тома Янков Томов - отсъства
Трифон Димитров Митев - тук
Фатме Муса Илияз - отсъства
Фидел Димитров Беев - отсъства
Фикрет Хюдаетов Шабанов - тук
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христина Христова Велчева - тук
Христо Боянов Величков - тук
Христо Дамянов Бисеров - тук
Христо Йорданов Кирчев - тук
Христо Кирилов Попов - тук
Хюсеин Муталиб Хамди - отсъства
Четин Хюсеин Казак - тук
Юксел Али Хатиб - отсъства
Юнал Саид Лютфи - тук
Юнал Тасим Тасим - тук
Юсеин Аптула Джемил - тук
Янаки Боянов Стоилов - тук
Яне Георгиев Янев - отсъства
Яни Димитров Янев - отсъства
Янко Александров Янков - тук
Ясен Димитров Попвасилев - тук
Присъстват 140 народни представители. Можем да продължим с гласуването.
Едновременно с това мога да ви кажа, че в момента в залата са останали по-малко народни представители от това число, което току-що съобщих. При положение че картинката приближи предходната – преди проверката, отново ще прекъснем гласуването. Съмнявам се дали ще можем да го продължим.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава втора - „Референдум“, по вносител, подкрепено от комисията, и наименованието на Раздел І - „Провеждане на референдум“, вече в редакция на комисията, а именно „Произвеждане на референдум“.
Тези два текста - единият по вносител, другият в редакция на комисията, ще гласуваме едновременно.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Таблото показва 137.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Дончева, за момент, да обявим резултата. Имате основание за онова, което подсказвате от място.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Обръщам се към операторите на пулта. Не следва ли кворумът да бъде изчисляван на базата на поименната проверка, а именно на 137, а не на 167? Колегите отговарят, че технически не е възможно, затова ще осъществим регистрация, разбирайки, че ще трябва да се регистрират 137 народни представители.
Режим на регистрация. Регистрирайте се със своите лични карти, уважаеми колеги.
Регистрирани са 128 народни представители.
Има кворум, можем да продължим заседанието.
Преди да продължим с гласуванията, ще направя едно съобщение, тъй като то се отнася до заседание в 11,00 часа. Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседание на 21 май 2009 г., четвъртък, тоест днес, от 11,00 часа в Зала „Изток“ на площад „Народно събрание“ с дневен ред: представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-96, внесен от народния представител Йордан Кирилов Цонев на 18 май 2009 г.
Преминаваме към гласуване на чл. 6 по вносител.
Комисията предлага чл. 6 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 4.
Гласувайте отпадане на чл. 6 по предложение на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага своя окончателна редакция на чл. 7, по която допълнителни предложения няма, затова преминаваме към гласуване.
Гласувайте чл. 7 по комисия.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Текстът на комисията е приет.
В чл. 8 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага своя редакция на ал. 1.
Ще подложа на гласуване, първо, предложението на комисията за ал. 1 и след това целия текст.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Може целия текст направо, защото тя е редакционна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма да можем. Оттук нататък всяко предложение на комисията ще гласуваме отделно.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за своя редакция на ал. 1 на чл. 8.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Редакцията на ал. 1, предложена от комисията, е приета.
Подлагам на гласуване чл. 8, в който ал. 1 е по текста на комисията, а ал. 2 е по вносител.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Член 8 в окончателната си редакция е приет.
Уважаеми колеги, пристъпваме към Раздел ІІ - „Национален референдум“.
Моля, господин Стоилов, ако обичате, да заемете мястото на трибуната, тъй като гласуването по тези текстове е особено отговорно. Виждам, че има желание за процедурни предложения.
Господин Стоилов, нека да чуем първо Вас.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Аз предлагам най-малкото предложенията да бъдат групирани в две части, тъй като тези предложения, които са направили господин Корнезов, аз и част от предложението на господин Илко Димитров, според мен няма да предизвикат възражения, докато другите предложения, които се намират в чл. 84 и 85, трябва да бъдат гласувани. Вече самите им вносители да преценят как, ако имат някакви допълнителни изисквания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ще трябва да чуем и господин Казак. След това ще помоля и господин Димитров, и Вас, господин Стоилов, да предлагате поредността и текстовете на гласуванията, тъй като не са оформени по начина, по който току-що изразихте Вашето разбиране за поредността на гласуванията.
Заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, тъй като има неуточнени въпроси по този раздел и специално в някои от неговите текстове, правя процедурно предложение да се отложи гласуването на чл. 10 от този раздел, също така свързаните с него чл. 23, 27 и 41, а по всичко друго да вървят гласуванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: А чл. 9?
Четин Казак: По чл. 9 няма проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Господин Димитров, заповядайте.
Илко Димитров (БНД): Благодаря Ви, господин председателю.
Моето процедурно предложение някак си е продължение на логиката, но изчистената логика, на господин Стоилов, който предлага да се разделят моите предложения на две части. Очевидно едното, което ще се приеме, другото - няма да се приеме.
Аз предлагам едно по-стриктно отношение към моите предложения. В чл. 84 има шест или седем различни хипотези. Не можем да ги гласуваме ан блок. Предлагам точките в чл. 84 да се гласуват поотделно, защото между тях е и точката за правомощията на Народното събрание да приема решение за произвеждане на референдум, което се предлага да бъде пререшавано чрез референдум. Изобщо искам да кажа, че в тези точки има много различни хипотези, за да могат да бъдат гласувани ан блок.
Моето предложение е точките в чл. 84 да бъдат гласувани поотделно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Преди да помоля господин Стоилов да ориентира залата, обръщам се и към господин Димитров.
Господин Димитров, Вие в пленарната зала, така както е отразено тук, сте направили предложение, в което в един ред са предложени промени в членове 9, 84, 85, 130 и 132а. Ако имахте желание да бъдат разглеждани поотделно, може би трябваше да ги направите като отделни предложения, тъй като е твърде сложно едно предложение, направено от един народен представител, да бъде разчленено на няколко гласувания. Това е и смисълът на предложението на господин Стоилов.
Затова бих помолил той отново да вземе думата и да предложи поредността и групирането, в които да се проведе гласуването. Разбира се, трябва да гласуваме и наименованието на Раздел ІІ.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, предлагам предложението на господин Димитров по чл. 84 да бъде гласувано отделно, отделно да бъде гласувано и неговото предложение по чл. 85. За другите предложения смятам, че няма възражения, тъй като в останалите текстове – да не ги изброявам сега – става дума за правомощия на Народното събрание, които се намират извън главата за Народното събрание. Те имат обща логика и мисля, че могат да бъдат гласувани заедно. Ако трябва, отделно могат да се гласуват предложението на господин Корнезов и моето предложение. Не възразявам тези текстове да бъдат гласувани заедно с втората част на предложението на господин Димитров. За да е напълно точна процедурата, нека да се гласува: първо, предложението на господин Димитров по чл. 84, след това неговото предложение по чл. 85, и на трето място – предложенията му по чл. 130 и чл. 132а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не виждам възражения по тази процедура на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Илко Димитров за допълнителни точки, които да се посочат към чл. 84. Неговото предложение е в чл. 84 да се добавят точки 1, 3, 5, 9, 11, 13 и 14.
Моля, гласувайте предложението на господин Димитров.
Гласували 99 народни представители: за 18, против 42, въздържали се 39.
Предложението не се приема.
Господин Димитров има думата за процедура.
Илко Димитров (БНД): Благодаря, господин председател.
Съзнавайки предрешения характер на гласуването, аз все пак моля за адекватно отношение към проблематиката, защото в този кръг, който се предлага, обект на референдум са такива въпроси като договори за държавни заеми, амнистии и други. Знаете, че ние не можем да се справим седмици и месеци наред, а ще оставим макроикономистите и микроикономистите от различни точки на България, които ще бъдат съобщавани помежду си само от партийни функционери, да преценяват макроикономическата ефективност на дългосрочен заем и да лишават или нагърбват държавата с тази проблематика. Правим сериозни неща. В PR-истерията опорочаваме една иначе добра идея. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте повторно предложението на господин Димитров.
Гласували 106 народни представители: за 25, против 29, въздържали се 52.
Предложението отново не се приема.
Второто предложение, което ще гласуваме и което е направено от господин Илко Димитров, е за добавяне на текст в т. 2: да се добави изразът „чл. 85”.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 40, против 40, въздържали се 27.
Предложението не се приема.
Ще подложа на гласуване едновременно предложенията на господин Димитров – в т. 2 на ал. 2 да се добави изразът „чл. 130, ал. 3 и чл. 132а”; предложението на господин Корнезов в пленарната зала – да се добави „чл. 147, ал. 1”; и предложението на господин Стоилов в пленарната зала – да се добави изразът „чл. 103, ал. 2”.
Моля, гласувайте тези предложения за добавяне на текстове в т. 2 на ал. 2, направени от народните представители Димитров, Стоилов и Корнезов.
Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
Сега следва да гласуваме окончателния текст на чл. 9 в редакцията на комисията с направените допълнения в пленарната зала.
Моля, гласувайте чл. 9 в тази окончателна редакция.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Имаме процедурното предложение на господин Четин Казак за отлагане гласуването на текстовете на членове 10, 23, 27 и 41.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 103 народни представители: за 88, против 10, въздържали се 5.
Процедурното предложение е прието.
Преминаваме към чл. 11.
Има окончателен текст на комисията, без допълнителни предложения.
Член 12 е в окончателен текст на комисията.
Ще подложа на гласуване едновременно предложенията на комисията за окончателни текстове на чл. 11 и чл. 12 , като по принцип комисията е подкрепила текстовете на вносителя.
Моля, гласувайте тези два текста.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Текстовете, предложени от комисията, са приети.
По чл. 13 има редакция, предложена от комисията като окончателен текст.
В пленарната зала господин Янаки Стоилов е предложил в ал. 6 на текста от комисията да отпаднат точки 1 и 2 като номерация, да остане текстът, като текстът на сегашните точки 1 и 2 се свърже със съюза „или”.
Предлагам да гласуваме предложението на господин Янаки Стоилов за отпадане на номерацията на т. 1 и 2, като текстът остава и се направи връзка със съюза „или”.
Гласувайте това редакционно предложение.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Редакционното предложение се приема.
Сега ще подложа на гласуване едновременно няколко текста, по които няма спорове и смятам, че можем да ги гласуваме ан блок, а именно текста на чл. 13 с направеното редакционно изменение, гласувано току-що в пленарната зала, чл. 14 в окончателната редакция на комисията, чл. 15 в окончателната редакция на комисията, чл. 16 по вносител, чл. 17 по вносител, чл. 18 по вносител, чл. 19 по вносител, чл. 20 по вносител, чл. 21 по вносител и чл. 22 по вносител, заедно със заглавията, с които са обозначени текстовете на тези членове.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Член 23 – гласувахме да бъде отложено гласуването по чл. 23.
Преминаваме към чл. 24.
Подлагам на гласуване чл. 24 в редакцията на комисията и чл. 25 по вносител.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Двата текста са приети.
В Раздел ІІІ, в чл. 26, комисията подкрепя текста на вносителя и предлага своя редакция на ал. 1 и 2.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за текстове на ал. 1 и 2.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Текстовете, предложени от комисията, са приети.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІІ – „Местен референдум” и текста на чл. 26, ал. 1 и 2 в редакция на комисията и ал. 3 и 4 по вносител.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Гласувахме по чл. 27 да бъде отложено гласуването.
Подлагам на гласуване текстовете на чл. 28 в окончателната редакция на комисията и чл. 29 по вносител.
Гласувайте тези два текста.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
По чл. 30 има редакционно предложение на господин Стоилов в същия смисъл както по чл. 13 – в ал. 3 да отпадне номерацията на т. 1 и 2, а текстът да се запази като текст в алинеята.
Гласувайте това предложение на господин Стоилов.
Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1.
Предложението на господин Стоилов е прието.
Ще подложа на гласуване още една редакция на комисията и след това няколко текста едновременно.
В чл. 31 комисията предлага своя окончателна редакция на ал. 1.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на ал. 1 на чл. 31.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Подлагам на гласуване чл. 30 в редакцията на вносителя с направената редакционна поправка току-що по предложението на господин Стоилов, чл. 31, ал. 1, в редакция на комисията, току-що приета, ал. 2 по вносител, чл. 32 по вносител, чл. 33 по вносител, чл. 34 по вносител и чл. 35 по вносител.
Гласувайте тези текстове.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
По чл. 36 комисията предлага своя окончателна редакция на ал. 2.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на ал. 2 на чл. 36.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението на комисията за редакция на ал. 2 е прието.
В чл. 37 комисията предлага в ал. 2 думата „избирателят” да се замени с „гласоподавателят”.
Гласувайте това предложение на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
В текста на чл. 39 комисията предлага в т. 1 на ал. 1 думите „района, кметството, населеното място или квартала” да се заменят с „районът или кметството”.
Гласувайте това предложение на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
В чл. 40 комисията предлага своя окончателна редакция на ал. 1.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на ал. 1 на чл. 40.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
В чл. 41 комисията предлага в ал. 2 думата „избиратели” да се замени с „граждани с избирателни права”.
Всъщност чл. 41 е отложен, уважаеми колеги, затова няма да подлагаме на гласуване и тази поправка, предложена от комисията.
Сега можем да гласуваме едновременно следните текстове: чл. 36 – в него ал. 1 и ал. 3 са по вносител; ал. 2 – в редакцията на комисията, която беше приета; чл. 37 – по вносител, с направената редакционна поправка; чл. 38 по вносител; чл. 39 – по вносител, с редакционната поправка в т. 1; чл. 40 в окончателна редакция на комисията на ал. 1 и ал. 2 и 3 – по вносител; чл. 42 и чл. 43 по вносител.
Подлагам на гласуване тези текстове.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Продължаваме с Глава трета – „Гражданска инициатива”.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава трета по вносител и чл. 44 в редакция на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 45 и предлага свои окончателни редакции на ал. 1 и 2.
По тези редакции има направено предложение от господин Янаки Стоилов в пленарната зала, а именно в ал. 2 – в т. 1 след думите „до Народното събрание” да се добавят думите „или до орган на централната изпълнителна власт”.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Стоилов, направено в пленарната зала.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателни текстове на ал. 1 и 2 на чл. 45, като в ал. 2 се отрази и току-що направената поправка.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Текстовете, предложени от комисията, са приети.
Сега ще подложа едновременно на гласуване следните текстове: чл. 45 с ал. 1 и 2 в окончателната редакция, която току-що гласувахме, и ал. 3 по вносител; чл. 46, чл. 47, чл. 48, чл. 49, чл. 50, чл. 51 и чл. 52 в окончателна редакция на комисията и чл. 53 по вносител.
Гласувайте едновременно тези текстове.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети, с което и Глава трета на законопроекта.
Преминаваме към Глава четвърта – „Общо събрание на населението”.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава четвърта по вносител, чл. 54 в окончателна редакция на комисията, чл. 55 по вносител, чл. 56 в окончателна редакция на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 85, против 1, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
По чл. 57 комисията е направила свое предложение за окончателна редакция. По този текст в пленарната зала господин Стоилов е предложил в ал. 2 думите „до пет членове” да се заменят с „до девет членове”.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Още едно частично предложение, уважаеми колеги. В чл. 61 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага в ал. 1 думата „избиратели” да се замени с „граждани с избирателни права”.
Подлагам на гласуване това предложение на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Още едно частично предложение на народния представител Любен Корнезов, направено в пленарната зала – в ал. 1 на чл. 64 в редакцията, предложена от комисията, думата „окончателно” да отпадне, а след думата „решение” да се добави „което е окончателно”.
Подлагам на гласуване това предложение на народния представител Любен Корнезов.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване едновременно следните текстове: чл. 57 в редакция на комисията с редакционното по същество уточнение, гласувано по предложението на господин Стоилов; чл. 58 и чл. 59 по вносител; чл. 60 в редакция на комисията; чл. 61 по вносител, с направената редакционна промяна; чл. 62 и чл. 63 по вносител; чл. 64 в редакция на комисията с направената редакционна поправка.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
С това са приети и текстовете на Глава четвърта.
Остават „Допълнителната разпоредба” и „Преходните и заключителните разпоредби”.
В § 1, който комисията подкрепя по принцип.
Комисията предлага думите „териториална единица” да се заменят с „обособена територия”.
Подлагам на гласуване това предложение на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението на комисията е прието.
Подлагам на гласуване: заглавието „Допълнителна разпоредба”; текстът на § 1 по вносител, с направеното редакционно изменение; заглавието „Преходни и заключителни разпоредби” по вносител, подкрепено от комисията; текстът на вносителя за § 2, подкрепен от комисията и § 3, също по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Комисията е предложила да се създадат нови параграфи 4 и 5 и е предложила съответни редакции. По текста на § 4 виждам едно предложение, което няма автор. То гласи така:
„§ 4. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ...”
Господин Стоилов, бихте ли ни ориентирали какъв е статутът на този текст?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Аз потвърждавам това предложение, тъй като това е препращащ текст. Тъй като докладът е изготвен преди да бъдат направени промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, затова предлагаме това синхронизиране с точното препращане. Неговия смисъл е същия, но номерацията на текстовете е различна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, вие разполагате с този текст в свитъка с предложенията, направени в пленарната зала, който споменах в началото на гласуването на този законопроект.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, трябва да съобразим наименованието на закона по реда на Глава четвърта, така както беше прието „Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване текста на § 4 в редакцията, предложена от комисията в допълнителните текстове, внесени от председателя на комисията господин Стоилов, в които са отразени точните номерации в промените на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и заглавието на законопроекта, който в момента обсъждаме, така както то бе прието в началото на гласуването.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Текстът на § 4 в тази редакция е приет.
Уважаеми колежки и колеги, остава последният § 5 от този законопроект, предложен от комисията. Текстът на комисията е отразен в доклада, представен от нея, затова го подлагам на гласуване.
Моля, гласувайте § 5, предложен от комисията, в нейна редакция.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Това е последният текст в доклада, но не и последното гласуване по този законопроект, тъй като решихме да бъдат отложени четири предложения за текстове на членове.
Господин Стоилов, навярно в близките часове ще предложите текстове, така че преждевременно да обявяваме нашата работа по този така важен законопроект.
Следващият законопроект е за допълнение на Закона за кредитните институции. Той е внесен от народните представители Минчо Христов и Стела Банкова, които не са в пленарната зала, но може би са наблизо. Това е гласуване на първо четене и следва да преминем към неговото гласуване.
РЕПЛИКИ: Ще има ли почивка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Преди това, уважаемите народни представители, основателно вдигат глас за почивка.
РЕПЛИКИ: Не вдигаме глас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не вдигате глас, но независимо от това, нека да дадем почивка.
Не бива да се прекалява с трудовия ентусиазъм.
Обявявам 15 мин. почивка, до 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, продължаваме заседанието.
Процедурен въпрос от госпожа Мария Капон. Заповядайте.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, през последните няколко дни слушаме за това, че има опасност над 50 хил. български граждани с диабет да останат без необходимия им инсулин. Чухме становището от страна на Здравната каса в тази посока, гледахме достатъчно репортажи, а и в приемната на граждани имаме редица оплаквания, сигурна съм, че това става в цялата зала от колегите народни представители.
Ето защо предлагам да поканим спешно още днес министър Евгений Желев за изслушване от трибуната на Народното събрание, като даде отговор на следните въпроси:
Ще продължи ли безпроблемното снабдяване с инсулин на българските диабетици, без да се налага принудителна смяна на лечението им? За тези, които не знаят, принудителна смяна означава влизане в болница на над 50 хил. българи, така че да бъде сменен инсулинът.
Коя е фирмата, за която министър Желев твърди, че нарушава закона? По какъв начин тази фирма точно е нарушила закона и защо проблемът е само по отношение на два от видовете инсулин, които тази фирма предлага на българския пазар? Ако фирмата действително нарушава закона, кой член и кой закон точно е нарушен и какви са предвидените за това санкции?
Ще заведе ли министерството дело срещу фирмата, ако тя наистина нарушава закона? Това би означавало, че същата тази фирма застрашава пряко живота на десетки хиляди български граждани.
Какви действия е предприело Министерството на здравеопазването досега, за да осигури безпроблемното снабдяване с инсулин? Предполагам, че ако е имало противоречия между Министерството на здравеопазването и фирмата-производител, министърът би могъл да ни запознае кога точно и защо са възникнали противоречията между тях.
Направена ли е оценка на разходите, свързани с евентуалната промяна на лечението? Надявам се също така министър Желев да направи добро описание как тази промяна ще се случи, за да се избегнат всякакви рискове.
Надявам се да чуем министър Желев в пленарната зала, също така колегите от Комисията по здравеопазването също да направят извънредно заседание, на което да поканят представители на фирмата, на министерството, които имат претенции, и представители на Здравната каса. Единственият избор, който би останал на хиляди български диабетици, е дали да живеят или не.
Не можем да позволим това, колеги. Затова ви моля да подкрепите искането ми за изслушване на министъра на здравеопазването и това да стане още днес. Смятам, че темата е много по-актуална, отколкото каквито и да било назначения. Става въпрос за 50 хил. човека в държавата. Сигурна съм, че много от нашите семейства знаят за какво става въпрос. Умолявам ви да направим днес това допълнително изслушване спешно.
Призовавам и Вас, господин председател, да видите къде се намира министър Желев и да направим изслушването. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Не виждам в залата господин Кумчев, но от Комисията по здравеопазването виждам д-р Василев.
Бих се обърнал към Вас, господин Василев, да намерите господин Кумчев и да се постараете да влезете във връзка с министъра на здравеопазването, да изясните възможността до края на пленарния ден, ако не той лично, то поне чрез комисията пленарната зала да получи достатъчно ясна информация по първия аспект от въпроса: има ли или няма опасност за прекъсване осигуряването на инсулин за диабетично болните.
Що се отнася до фирмените аспекти, те очевидно също могат да бъдат предмет на парламентарно проучване. Не знам дали в момента ще може да се влезе в цялата дълбочина на проблематиката, която госпожа Капон набеляза, но що се отнася до достъпа до инсулин, сме длъжни да изясним час по-скоро фактологията на картината. Така че молбата ми е да се постараете да съдействате в това отношение. Благодаря ви.
Мария Капон (независим, от място): Няма ли да го подложите на гласуване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Вашето процедурно предложение ли? Ако желаете, ще го подложа на гласуване.
Молбата ми е до края на деня да получим информация за това какво е положението. Но ако държите, мога да подложа на гласуване предложението за изслушване.
Мария Капон (независим, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте предложението за изслушване на министъра на здравеопазването господин Желев до края на днешния пленарен ден в Народното събрание по поставените въпроси.
Гласували 86 народни представители: за 28, против няма, въздържали се 58.
Предложението не се приема.
Госпожо Капон, заповядайте за прегласуване.
Мария Капон (независим): Господин председател, не мога да си представя, че се въздържат колегите, дори не поисках да видя от кои групи са, тъй като си давам сметка, че опозицията изобщо я няма в залата. Не мога да си представя, че се въздържаме при този нисък кворум, който имаме от 65 човека, за това да поискаме министърът на здравеопазването да дойде тук в залата и да каже какво се случва!
Професор Гайдарски, апелирайте към вашите колеги и обяснете колко е важен въпросът за това да има инсулин. Ако има проблем, било той търговски или политически, трябва Народното събрание да е запознато.
Кажете ми с какви очи вие се връщате по регионите си? Как гледате тези хора? Какъв е проблемът министъра да дойде тук и да каже какво става? Не разбирам това!
Ако това не може да се случи днес, то ние днес можем да вземем решение за изслушване. Той винаги може да изпрати представител, ако той самият не е в страната, ако това е проблемът. Но ние да не покажем политическа воля за това, че искаме изслушване при един такъв казус, наистина не го разбирам от ваша страна.
Затова ви моля, колеги, да искаме изслушването днес, а оттам-нататък, разбира се, целият ангажимент остава както на Комисията по здравеопазване, така съответно и на нас, като парламентаристи да проследим казуса нататък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте отново предложението.
Гласували 87 народни представители: за 36, против 3, въздържали се 48.
Предложението не се приема отново.
Остава ангажиментът непременно до края на пленарния ден да се получи информация в пленарната зала за състоянието на въпроса, повдигнат от госпожа Капон.
Продължаваме с гласуване на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 954-01-85, внесен от народните представители Минчо Христов и Стела Банкова на 16.04.2009 г.
Моля, гласувайте на първо четене този законопроект.
Гласували 96 народни представители: за 20, против 12, въздържали се 64.
Предложението не се приема.
За прегласуване думата има господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги, аз съм потресен от това, което става в Народното събрание!
Искам да ви кажа за какво става дума – да премахнем наказателните лихви при предсрочно връщане на ипотечни кредити. Искам банките да не грабят хората по този безобразен начин, както го правят сега. Искам хората, които искат, да не плащат тези баснословни лихви, които са три-четири пъти по-високи, отколкото в европейските страни. Искам хората, които искат и могат да си върнат кредитите, да не им се начисляват 5% отгоре.
Това искам, колеги. Има Европейска директива. Нито една държава в Европейския съюз не си е позволила този абсурд.
Когато се разискваше в комисията, казах на господин Румен Овчаров и го попитах защо защитава интересите на банковата мафия.
Защо го правите, колеги, обръщам се към вас – колегите от левицата? Господин Найденов, към Вас се обръщам!
Казах ви за какво става дума преди гласуването. Обясних ви! Не защитавайте банковата мафия, и без това имат огромни печалби! Един милиард и четиристотин милиона лева са спечелили миналата година! Осъзнайте се, колеги! Гласувайте за вашите избиратели, не са ви пратили тук банките, за да обслужвате техните интереси! Засрамете се и прегласувайте! Не слушайте партийните си централи и партийните си вождове! Слушайте собствената си съвест!
Този парламент има още няколко дни, така ли ще излезете – опозорени? Срамота!
Надявам се, господин председател, да подложите това предложение на прегласуване и присъстващите в залата наистина този път да защитят интересите на онези, които са ги избрали!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте на първо четене предложения законопроект.
Гласували 90 народни представители: за 42, против 15, въздържали се 33.
Законопроектът отново не се приема на първо четене. (Народните представители Минчо Христов и Стела Банкова напускат залата.)
Следващият законопроект е за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър – също гласуване на първо четене.
Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър, № 954-01-76, внесен от народния представител Пламен Ранчев на 1 април т.г.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 86, против 6, въздържали се 6.
Законопроектът е приет на първо четене.
Господин Ранчев желае да направи процедурно предложение. Заповядайте.
Пламен Ранчев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам срокът между първо и второ четене да бъде съкратен на 3 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 86, против 7, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 854-01-127, внесен от народния представител Златко Златев и група народни представители на 30 октомври 2008 г.
Поставям на гласуване наименованието на закона по вносител, подкрепен от комисията, § 1 в окончателна редакция на комисията, която по принцип подкрепя текста на вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
В § 2 комисията е предложила създаването на нов § 1а, който става § 2, и в текста, който комисията е предложила, народният представител Златко Златев е предложил промяна в текста на ал. 2 на чл. 67, който този параграф третира. Предложението между думите „газопроводи и водопроводи” да се добави думата „топлопроводи”.
Моля, гласувайте това предложение на господин Златко Златев.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване целия текст на § 2 в редакция на комисията с допълнението, което току-що гласувахме.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Текстът на новия § 2 е приет.
Следва предложение на комисията да се създаде § 1б, който става § 3.
Моля, гласувайте текста на § 3 по комисия.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Текстът на § 3 е приет.
Последният текст е по § 2 по вносител, който става § 4.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2, който става § 4, и предлага своя окончателна редакция на § 4.
Моля, гласувайте §4 по комисия.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Параграф 4 е приет, с което е приет целият Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.
Последното гласуване, уважаеми колеги, е на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.
Подлагам на гласуване заглавието на законопроекта по вносител и § 1, който госпожа Алексиева е предложила и комисията е подкрепила със своя окончателна редакция.
Моля, гласувайте наименованието и новия § 1.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Комисията предлага своя редакция на § 2 в окончателна номерация, който отразява текстовете на параграфи 1, 2 и 3 от предложението на вносителя.
Моля, гласувайте този § 2 в редакция на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Текстът на § 2 е приет.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за Заключителна разпоредба, § 3 в редакция на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Текстът на § 3 е приет, с което е приет и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.
По програмата няма повече включени законопроекти за гласуване.
Преминаваме към следващата точка от нашата програма за деня, която е точка десетa по решение на пленарната зала тази сутрин, а именно:
ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЛЕДНИТЕ ОРГАНИ: КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – УПРАВИТЕЛ И ПОДУПРАВИТЕЛ, НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ.
Що се отнася до Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства все още не сме в състояние да пристъпим към гласуване на членове на Националното бюро, тъй като нямаме представени пет легитимни кандидатури.
И така, по Комисията за финансов надзор има представен проект за решение от народните представители Ангел Найденов, Пламен Моллов и Лютви Местан, за избор на председател, трима заместник-председатели и трима членове на Комисията за финансов надзор.
Заповядайте, господин Найденов, да представите проекта за решение.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Предложението, което внасяме съвместно с председателите на парламентарните групи на Коалиция за България, НДСВ и ДПС е следното:
„РЕШЕНИЕ
За избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за финансов надзор
Народно събрание, на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и членове 3, 4, 5 и 6, ал. 1 и чл. 10 от Закона за Комисията за финансов надзор, предлагаме на Народното събрание да
РЕШИ:
1. Избра Петър Пандушев Чобанов за председател на Комисията за финансов надзор.
2. Избира за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор:
а) Ралица Ненчева Агайн-Гури за заместник-председател, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”;
б) Емил Илиев Атанасов за заместник-председател, ръководещ Управление „Застрахователен надзор”;
в) Нено Павлов Ненов за заместник-председател, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”.
3. Избира за членове на Комисията за финансов надзор: Кирил Стоянов Желев, Недим Хаджинедим Генджев и Мариана Йонкова Костадинова.
4. Мандатите на лицата по точки 1, 2 е 3 от решението са шест години.”
Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Към проекта за решение са приложени автобиографиите и копия от документите за завършено образование съобразно изискванията на Закона за Комисията за финансов надзор. Те могат да бъдат предмет и на разискванията. Очакваме вашите мнения.
Призовавам колегите да подкрепят предложението за ръководство и състав на Комисията за финансов надзор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Пристъпваме към обсъждане на проекта за решение.
Кой желае думата?
Госпожо Масева, заповядайте.
Елиана Масева (ДСБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Може би за финал на това Народно събрание трябваше да бъде поставен един венец, който да отчете, че продължава приемането на фарсови решения - на решения, които са свързани с незачитане на основни механизми на демокрацията и засягане принципи на демокрацията.
Днес се внася едно предложение за решение, което е подписано от председателите на трите управляващи парламентарни групи, без да е спазена парламентарната процедура. Опит наистина за криминално внасяне, макар че срокът за много от тези попълнения отдавна е изтекъл!
Защо се прави това? Защото това е маниер на управлението на тройната коалиция! Защото това е начин да се погазват елементарни норми!
Ние сме гласували Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, който изисква тези проекти за решения да бъдат разпределени в комисиите, постоянните комисии да се запознаят и в не повече от 15-дневен срок да излязат със становище пред Народното събрание.
Това не са технически проблеми – преместване на полилей от една сграда в друга или ремонт на компютър. Това са важни неща.
Вчерашното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред показа, че е от изключително важно значение кандидатите да се изслушват, когато трябва да им се възлага сериозен мандат, защото се преценяват уменията на тези кандидати, възможностите да полагат усилия в един или в друг сектор. Най-важното е дали тези хора ще бъдат полезни.
Когато обаче предстоят нови избори, когато в демократичния свят принципът е, че тези, които идват на власт, идват с екипите си, това, което правите днес, е кощунство, защото именно ротацията е признак на цивилизованост. Не в последния момент поставянето на хора, и то с мандат от 6 години, може би и с доживотен срок да заемат тези постове, защото тези постове се предлагат именно от тримата председатели на парламентарни групи, защото тези постове извеждат политици в изпълнителната власт, които трябва да продължат да осъществяват политика на сегашната тройна коалиция и това не е тайна! Това обаче не е демократично.
Затова от името на Парламентарната група на Демократи за силна България заявявам днес в тази зала нашето становище, че няма да участваме в подобен фарс, че ще си спестим унижението и ще гледаме на това гласуване като на пореден цирк, който се случва в Народното събрание на Република България!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Желаещи да вземат думата? Няма.
В такъв случай да считаме обсъждането за приключено.
Предстои да гласуваме предложеното проекторешение в неговите четири точки, така както беше представено от господин Найденов. Няма процедурно предложение за друг начин на гласуване, затова преминаваме към гласуване по този начин.
Подлагам на гласуване проекта за Решение за избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за финансов надзор, предложен от господата Найденов, Моллов и Местан.
Гласували 134 народни представители: за 133, против 1, въздържали се няма.
Решението е прието в неговите четири точки.
Преминаваме към обсъждане на проект за Решение за избиране на Комисия за защита на конкуренцията.
Има предложение за решение с вносители народните представители Иван Костов, Веселин Методиев и Иван Николаев Иванов и проект за решение с вносители народните представители Ангел Найденов, Пламен Моллов и Лютви Местан.
Първият проект е от четири точки, като поименно е направено предложение за избиране на заместник-председател на комисията.
Вторият проект за решение също е от четири точки - назовани са имената на кандидати за председател, заместник-председатели и членове на комисията, като има известна разлика в мандатите, които се предлагат.
Има ли желаещи да представят първия проект за решение? Не виждам.
По втория проект?
Господин Найденов, заповядайте.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 и § 5, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията внасяме съвместно с председателите на останалите две парламентарни групи от тройната коалиция проект за Решение за избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за защита на конкуренцията.
Проектът за решение е следният. Предлагаме на Народното събрание да реши:
„1. Избира Петко Георгиев Николов за председател на Комисията за защита на конкуренцията с мандат 6 години.
2. Избира Александър Димов Александров и Реджеп Исмаил Мустафа за заместник-председатели на Комисията за защита на конкуренцията с мандат 5 години.
3. Избира Ненко Викторов Темелков за член на Комисията за защита на конкуренцията с мандат 5 години.
4. Избира Диана Атанасова Хитова, Евгений Спасов Иванов и Весела Цветанова Антонова за членове на Комисията за защита на конкуренцията с мандат 3 години.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Преминаваме към обсъждане на представените проекти.
Има ли желаещи да вземат думата? Не виждам желаещи да обсъждат проектите за решение, затова ще преминем към тяхното гласуване.
Първо, ще предложа да гласуваме предложението на господата Костов, Методиев и Иванов, което по същество е заместващо на втория проект за решение. То е предложение за избиране на Димитър Иванов Кюмюрджиев за заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията с мандат пет години.
Гласувайте предложението на народните представители Костов, Методиев и Иванов.
Гласували 116 народни представители: за 9, против 90, въздържали се 17.
Предложението за решение не се приема.
Преминаваме към гласуване на проекта за решение за избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за защита на конкуренцията направено от Ангел Найденов, Пламен Моллов и Лютви Местан, едновременно четирите точки на проекта за решение, така както бяха представени от господин Найденов.
Моля, гласувайте.
Гласували 148 народни представители: за 147, против 1, въздържали се няма.
Решението е прието.
Уважаеми колеги, преди да продължим със следващия проект за решение искам да предупредя вас, а и кандидатите, избрани до тук и които евентуално ще бъдат избрани, че след гласуванията предстои полагането на клетва и попълване на клетвени листове. Предлагам това да стане в края на работата ни по тази т. 10 като последователно поканим избраните от съответните органи лица, които да положат клетва пред нас и да попълнят клетвените листове.
Господин Асен Агов желае думата за процедурен въпрос по начина на водене на заседанието.
Имате думата, господин Агов.
Асен Агов (ДСБ): Уважаеми господин председател, искам да избегна дидактичния тон от уважение към институцията на председателя на Народното събрание, но ми се струва крайно нелепо от гледна точка на правилника, Конституцията и законите на тази страна, дори ми се струва и противоконституционно, народни представители, които току-що бяха избрани в тези комисии, преди да са напуснали поста си на народни представители, да полагат клетва в нова длъжност. Това означава, че те първо трябва да напуснат Народното събрание, Централната избирателна комисия да ги замести със следващите в листите, и едва тогава те да положат своята клетва, иначе ние ще изпаднем, съгласете се, господин председател, уважаеми народни представители, в един правен нонсенс.
Не, че не станахме напоследък свидетели под диктовката на мнозинството на няколко такива правни нонсенса, но във всички случаи, замислете се много сериозно, до колко тази клетва може да бъде законна.
В крайна сметка аз няма да повтарям аргументите на моята колежка госпожа Елиана Масева, но ви обръщам внимание за това – в нарушение на Конституцията и законите на тази страна ли вие сега ще закълнете тези хора пред Народното събрание? Замислете се! Не бързайте!
Аз разбирам защо сте толкова припрени. Аз съм излизал в опозиция и знам какво значи това, но във всички случаи това бързане може да сложи динена кора на тези спешни назначения, необмислени назначения, които се правят сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предлагам на вносителите, може би господин Моллов, да направите една юридическа справка с Правната дирекция и до приключването на обсъжданията и на гласуванията по тези проекторешения да направите предложение за процедурата и последователността на полагането на клетва. Разполагаме с известно време.
Съображенията на господин Агов заслужават сериозно внимание. Предлагам вносителите да уточните този аспект от конституирането на органите, които обсъждаме.
Преминаваме към предложенията направени за избор на членове на Комисията за регулиране на съобщенията във връзка с увеличаване състава на комисията.
Има проект за решение внесен от народните представители Найденов, Моллов и Местан.
Давам думата на господин Найденов да представи проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК Ангел Найденов: Благодаря, господин председател.
Отново съм внесъл предложение от името на парламентарните групи на Коалиция за България, НДСВ и ДПС на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, § 7 във връзка с § 6, т. 1, букви „а“ и „б“ от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичното радиоразпръскване и чл. 22, ал. 2 и 4 от Закона за електронните съобщения.
Предлагаме на Народното събрание да реши:
„1. Избира за членове на Комисията за регулиране на съобщенията с мандат шест години: Вяра Чавдарова Минчева, Радослав Георгиев Илиевски и Свилен Христов Попов.
2. Решението влиза в сила от 1 юли 2009 г.”
Предложението за решение е придружено от всички изискуеми се от съответните разпоредби на законите документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат отношение по предложения проект за решение?
Народният представител Яне Янев желае думата. Заповядайте. (Шум и реплики.)
Моля за тишина!
Яне Янев (РЗС): Уважаеми господин председател, управляващото мнозинство се е събрало като на пир по време на чума, за да разпределя последните части от баницата на изпълнителната власт. Това е една изключително грозна сцена, която разигравате пред цялата общественост, но всички тези ваши действия ще имат бумерангов ефект.
Ние вече излязохме с категорична позиция и декларация да спрете тези назначения, защото мандатите ще ги прекратим още в началото на Четиридесет и първото Народно събрание. Не си правете илюзии и недейте да подвеждате собствените си кандидати – ваши политически партизани, за да ги пращате на топло в тези институции, за да могат да заметат следите ви от корупционното управление. Затова ние ви даваме един коректен съвет – не се мъчете да правите това, което няма как да се случи през следващия мандат на Четиридесет и първото Народно събрание.
Затова, господин Пирински, единственият разумен изход е да прекратите цялата процедура по гласуването и да спрете всякакви опити парламентарното мнозинство с диктат да слага свои политически протежета в тези изключително отговорни институции. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли други желаещи да вземат думата?
За изказване думата има господин Минчо Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги, знаете ли за какво ми е обидно? Преди няколко минути залата беше полупразна и пет гласа не достигнаха, за да премахнем наказателните лихви за предсрочно връщане на ипотечни кредити – нещо, което го няма никъде в Европа. Сега виждам, че залата е препълнена. Значи, когато става дума за интересите на хората – вас ви няма, вие гласувате “против”.
Господин Найденов, аз към Вас се обръщам: господин Ангел Найденов, защо вашата парламентарна група не го подкрепи? Ами, вие нали сте левица? Нали трябва да защитите интересите на хората? Защо не подкрепихте това разумно предложение преди малко, а когато се гласува аванта, когато се гласуват привилегии, когато се гласуват постове, виждам, че цялата ви група е тук?! Според мен това е безобразие.
Обръщам се и към опозицията, която също не подкрепи законопроекта за премахване на наказателните лихви за предсрочно връщане на ипотечни кредити. И към нея се обръщам, защото опозицията също я нямаше, когато трябваше тези пет гласа да ги има и да се натисне копчето.
Аз лично се срамувам и искам да ви кажа следното – това, което правите е наистина безобразие. Сега се занимавате с постове, с привилегии. Онзи ден се занимавахте с проблемите на улова на китове, но когато става дума за интересите на хората, за интересите на вашите избиратели, колеги, на вашите избиратели, вас ви няма и вие гласувахте “против”. Не са ви избрали тук банките, за да гласувате по този омерзителен начин, безобразен начин, престъпен начин.
Затова ви казвам във връзка с темата, която разискваме сега – мисля, че това, което правите, колеги, е безобразие. Наистина е безобразие! Да си гласувате постове в последните дни на този парламент – постове, които ще заемате вие и вашите приближени в продължение на 4, 5 или 6 години. Искам обаче да ви кажа и нещо друго – няма да векувате. Хората ще ви изритат точно за това, което правите, точно за това, което направихте преди малко за тези наказателни лихви, ще ви изритат от този парламент! Ще ви изритат и като политически сили, защото наистина се срамувам от вас!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата?
Господин Ангел Найденов желае думата, заповядайте за изказване.
ДОКЛАДЧИК Ангел Найденов: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа, предстои ни освен предложението, което преди малко представих, да разгледаме още три предложения за управител и подуправител на Националния осигурителен институт и съответно за член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.
Казвам това, защото ми се иска да подчертая, че всички внесени предложения са продукт на съгласие между трите парламентарни групи. Това е видно от предложенията за решения, които са внесени в Народното събрание, съобразно съобщението, което беше направено и решението на Народното събрание в петък в необходимите срокове.
Подчертавам, че те са продукт на съгласието между трите парламентарни групи, защото освен доказателства за партньорство за парламентарна подкрепа, това е и един знак и то много силен знак за качествата на предлаганите кандидати.
Правя изказването, защото отхвърлям всякакви внушения за сделки, некоректност или подозрения, свързани с края на мандата на Народното събрание. И ще сбъркате – и вие, които сте в залата от опозицията, и тези, които не присъстват от десницата в залата, с впечатленията, че сме робували на някакви теснопартийни интереси, квоти или съобразно партийната привързаност на кандидатите, които сме предложили за съответните състави на комисии и органи, избирани от Народното събрание.
Водещите критерии, уважаеми дами и господа, бяха и остават професионалните им умения, подготвеност и качества, личните достойнства, авторитета в експертните среди, отговорността и способността на съответните кандидати да се справят със задълженията, с които ги натоварва и днешният избор, и съответно законите, които регламентират избора на съответните комисии.
Всичко, което казвам междупрочем добре разбирам, че би трябвало да се отнася към всички предложения, към всички персонални предложения, но с особена сила то важи за комисиите, които днес гласуваме, защото това са комисии, които имат значение не само за съответните сектори, в които те регулират отношенията, но и става дума за комисии, които с особена чувствителност могат да служат като индикатори за състоянието на икономиката, обществото и съответно държавата.
И в този смисъл, уважаеми дами и господа, наистина е израз и на политическа, и на човешка отговорност сериозното отношение към подбора, оценката и съответно подкрепата за хората, които са предложени за съответните позиции. И няма защо да обвинявате представителите на трите парламентарни групи от мнозинството, че днес в изпълнение на своите ежедневни задължения са тук, в пленарната зала, а вас – от дясно, ви няма.
Междупрочем, господин Христов, подкрепата за Вашето предложение в най-голяма степен се дължи на подкрепата от страна на народните представители от Парламентарната група на Коалиция за България и на първо четене, и сега числеността, която получихте при гласуването. И не си служете с евтини трикове и обвинения, с евтин популизъм.
Междупрочем, връщам се към изложението, за да кажа, че всеки един, уважаеми дами и господа, от кандидатите, които сме предложили, има своята и професионална кариера, и своите постижения. И предложенията не са своеобразен спасителен пояс за нито един от тях. И не разглеждаме съответните комисии или органи, за които ги предлагаме като тих пристан за доизживяване.
Да, аз бих се съгласил с упреците за известно закъснение по отношение на част от предложенията, но не бих се съгласил с внушенията, с политическите декларации, с използването на този избор и на тази тема за предизборни цели, каквито са междупрочем изказванията и внушенията, правени в най-голяма степен от Демократи за силна България. Защо не бих се съгласил?
Ако това бяха предложения в началото на мандата на Народното събрание щеше да има упреци и обвинения, че първото нещо, с което се занимава тройната коалиция, е да си назначи своите представители на топли места. Ако това беше по средата на мандата на Народното събрание щеше да се говори за разпад на тройната коалиция, при който бързаме да устроим отново собствените си хора и предложения, пак на топли места. Следователно, тук можем да отнесем тезата за избор от страна на Народното събрание, без да е прецедент, макар и в края на мандата на Народното събрание, в съответствие с правата и отговорностите на Народното събрание, съобразно критериите, съобразно изискванията на съответните закони, които регламентират и подбора на хората, и изискуемите документи, и съответно днешният избор.
Затова, дами и господа, моля ви да подкрепите предложенията, които правим, с ясното убеждение, че изпълняваме своята отговорност независимо от декларациите, внушенията и евтиния популизъм, демонстриран в пленарната зала от страна на опозицията. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ, НДСВ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Местан, заповядайте за изказване.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Изказванията - правя уточнението преди това на господин Ангел Найденов, показват колко ниско може да падне политическият дискурс в Четиридесетото Народно събрание. Да се обяви изпълнение на конституционни задължения на Народното събрание за „пир по време на чума” е може би най-яркото доказателство за това колко ниско може да падне политическото говорене.
Знаете ли какво дискутираме днес? Попълването на състава на органи, чиито мандат, определен по закон, е изтекъл. Аз съм съгласен, че следващият мандат - мандатът на избраните членове на тези органи, ще бъде далеч отвъд мандата на Четиридесетото Народно събрание и немалка част от тях ще изпълняват своите функции по време на мандата на Четиридесет и първото Народно събрание.
Какво неестествено, уважаеми колеги, виждате в това? Не само че не е противоестествено, нали сте съгласни, че то е необходимо в едно демократично гражданско общество?
Не съвпадането, а разминаването между мандата на Народното събрание, което избира едни или други органи, и мандата на избраните съответно от Народното събрание органи е съзнателно потърсено, защото това разминаване в мандатите - обидно ми е да припомня елементарни принципи на демокрацията, това разминаване на мандатите е съзнателно потърсено, именно защото е необходимо. В противен случай бихме имали проблем с функционирането на демокрацията.
Съжалявам, но се налага да се припомнят и елементарни истини. Мога да ви дам десетки примери, уважаеми госпожи и господа народни представители, че това се е случвало по време на всяко едно от изданията на българския парламент.
Все пак няколко примера. Месец октомври 2000 г. – шест месеца преди края на мандата на Тридесет и осмото Народно събрание, избрахме състава на Висшия съдебен съвет, с един мандат, който беше далеч отвъд мандата на правителството на Иван Костов и на мнозинството на ОДС, които избраха Висшия съдебен съвет. Никой не ги укори, знаете ли защо? Бяха длъжни да го сторят, защото това беше част от необходимата реформа в съдебната система. Доколко е успешна или не, това е съвършено друг въпрос, но ние трябваше да изберем така наречения Министерски съвет на съдебната власт като част от гарантирането на конституционния принцип за независимост на съдебната власт. Какво, господин Костов трябваше да остави избора на Висшия съдебен съвет на мнозинството на НДСВ и ДПС ли? Очаквате ли да беше го сторил? Невъзможно, наивно и нямаше право, най-важното!
По същия начин стои въпросът и с Надзорния съвет на Агенцията за приватизация – м. декември 2000 г., три месеца преди края на мандата на Тридесет и осмото Народно събрание.
Избрахме управител на НОИ през м. април 2000 г. – дни преди края на мандата на Тридесет и осмия парламент. Намерихме политическа воля да му повторим мандата, забележете, по време на управлението на НДСВ и ДПС – още едно ярко доказателство, че тези назначения не е задължително да бъдат партизирани.
Бихме продължили и с избора на Сметната палата – един орган, който е с най-продължителен мандат, наред с членовете на Конституционния съд.
Спирам с изреждането, но завършвам с огорчението си, че на финала на Четиридесетото Народно събрание наистина е възможно подобно профанизиране на един по-скоро нормален парламентарен акт, какъвто е актът на попълване на състава на органите, които се избират от Народното събрание. А това, че закъсняхме и не трябваше да оставим тези назначения за последните дни от мандата на Четиридесетото Народно събрание, наистина си е за наша сметка, но не и заради аргументите, с които атакувате тези проекторешения. Аргументите, с които атакувате тези проекторешения, са аргументи срещу нормалното функциониране на демократичния процес в страната. Замислете се върху това! Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За изказване има думата господин Атанас Атанасов.
Заповядайте.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа, подкрепям напълно позицията на нашата парламентарна група и няма да участвам в това гласуване поради аргументите, които бяха споделени пред вас.
Искам да ви кажа и няколко други съображения, които са важни. Аз знам, че няма да спра вашето гласуване, вие сте решили какво ще направите. Въпросът е да имате малко срам, защото това е висшият орган на държавната власт в страната. Тогава, когато сме критикувани като институция от гражданите, от медиите, не трябва това да го приемаме като провокация, защото ето с такива действия, с такова поведение даваме основание хората да нямат доверие в най-висшата институция в държавата.
Искам да взема повод от това, което каза господин Ангел Найденов. Той каза, че трябва да се отнасяме сериозно към тези задължения на парламента. За каква сериозност говорите, след като някой от някъде измисли едно съобщение, че до 18,00 ч. на 19 май 2009 г. трябва да бъдат направени тези предложения, а на документите, които са внесени, е сложен щемпел 17,58 ч. Искам да ви кажа, че в 19,00 ч. на 19 май 2009 г. тези документи не бяха внесени в Деловодството на Народното събрание, което е абсолютен срам. Разбирате ли за какво става въпрос? Става въпрос за антидатиране на документи, които се внасят в Деловодството на парламента. (Шум и реплики.) Това е пълно безсрамие! Безсрамие е това!
По отношение на това, че сте били закъснели някак си неволно. Няма нищо неволно, всичко това е много добре обмислено умишлено. Господин Местан казва: през 2000 г., шест месеца преди края на мандата на Тридесет и осмото Народно събрание бил избран някой. Не шест месеца, шест дни. Точно шест дни преди края на работата на това Народно събрание назначавате 25 души - не един, не двама, 25 души в осем институции. Наистина на какво прилича това?!
Между другото, ние, народните представители, искаме гражданите да спазват законите в държавата, за да има правова държава, да има правов ред. Е, как гражданите да спазват законите, когато висшата институция в държавата не спазва законите? Ще ви посоча конкретен пример с Комисията за финансов надзор. Когато е конституиран този орган от предно Народно събрание, неслучайно там е заложен един принцип – да има стъпаловидност в промяната на състава на Комисията за финансов надзор, да може на определен период от време да има ротация. Какво правите вие сега? Сменяте цялата комисия в един и същи момент и всички тези хора ще имат един и същи мандат, и този принцип се ликвидира. На практика ликвидирате този принцип. Това е грубо нарушение на закона.
Още миналата седмица ви казахме, че това е партизанщина. Имахте време да осмислите, да прецените нещата, защото е недопустимо да залагате мина на едно бъдещо управление, независимо от кого ще бъде конституирано то. Но това поведение показа, че вие се готвите да излизате в опозиция и в типичния комунистически манталитет - да поставите верните хора на верните места, които може през целия мандат един път да ви потрябват, но да ви свършат услуга.
А по отношение на качеството на тези хора – ако това се беше случило по съответния ред и в съответното време, то има имена от тези, което предлагате, за които бих гласувал, защото познавам тези хора и бих подкрепил техните качества. Сега ги слагате в общия кюп, та всичко да мине под общия знаменател. По този начин орезилявате всички, включително и вашите колеги, на които по този начин казвате: „Няма място за вас в партийните листи, затова приемайте онова, което ви предлагаме, или си отивайте.”
Много ще ви заболи, но ще ви кажа: миналата седмица Татяна Дончева ви каза как се вземат решенията по кадровите въпроси във вашата партия. Те не се вземат от легитимните ви органи, макар че не е моя работа аз да обсъждам партийните ви проблеми. Тези решения се вземат от много тесен кръг лица около премиера Станишев, които никога не са участвали в избори, никога не са избирани и никой не ги познава. Те вземат тези решения, а вие ги гласувате тук. Затова хората казват, че парламентът е придатък на изпълнителната власт. Затова се случват тези неща!
И накрая, господин Местан, Вие казвате, че не Ви харесва това политическо говорене от опозицията. Искам да Ви кажа, че българските граждани не харесват политическото ви поведение, защото в Библията е казано „По делата им ще ги познаете”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За реплика има думата господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Атанасов, когато чувам от Вас, че сред номинациите има лица, които и Вие бихте подкрепили, започвам да ставам оптимист, че политическият дискус влиза в нормално русло. Разчитайки на това, ще отправя и своята реплика.
Няма значение дали са 6 месеца или 6 дни, защото и вие месец преди края на мандата си сте избирали органи, които години след вас са изпълнявали своите функции. Пак повтарям, не ви обвинявам, че сте го сторили, защото сте били длъжни да изпълните Конституцията и законите. Но дали 6 месеца, 6 седмици или 6 дни – това няма значение. Важното е да осигурим принципа да не съвпадат мандатите на избраните от Народното събрание органи с мандата на самото Народно събрание. Защото ако превърнем в принцип съвпадането на мандатите, ние ще сме подписали смъртната присъда на демокрацията. Затова разминаването в мандатите на органа Народно събрание, който избира тези органи, и мандатът на самите органи е защитния механизъм на самата демокрация. Да проумееш това е необходимо не толкова интелект. Вие сте пределно интелигентен човек, но е необходима малко повече политическа добронамереност. Това, за последното, не съм сигурен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за Вашата дуплика, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Да, уважаеми господин Местан. Има хора, които са от управляващото мнозинство и които аз уважавам заради личните качества, които имат. Това, че се подчиняват сляпо на партийната дисциплина, си е техен проблем. Има хора от вашата парламентарна група, на които им свалям шапка заради позицията по възродителния процес. Ние сме били винаги единомишленици по този проблем. Когато през 1990 г. Държавна сигурност организираше грамадните мигове и по площадите на някои от градовете в смесените райони се говореше „Турците в Турция, България на българите”, аз бях там. От другата страна бяха някои от тези хора, с които сега сте в коалиция. Нека да не чоплим обаче тази рана сега.
Ще се спра конкретно на основния проблем, който Вие с качествата, които имате на оратор, се опитвате леко да подминете. В единия от тези органи - мисля, че беше Комисията по финансов надзор, мандатите са изтекли през 2007 г. Ако тези хора бяха избрани през 2007 г., нали се сещате кога щеше да им изтече мандатът?! Защото на всички, които избирате днес, от днес започва да им тече мандатът – кой 4, кой 5, кой 6 години. По този начин се елиминира принципът на ротацията. Именно затова смятам, че всичко това е направено неслучайно. Всичко това умишлено беше подбирано и подреждано, за да може в последния момент да бъдат назначени тези хора, да бъдат избрани сега и по време на другото Народно събрание да бъдат там.
Ето, в това се състои грубото нарушение на закона.
Пак казвам, това изобщо не е случайно. Не защото Народното събрание е било претрупано от работа или по някаква друга причина. Умишлено е подбран този момент за този избор, което го опорочава изцяло! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли други колеги, желаещи да вземат думата? Не виждам.
В такъв случай ще преминем към гласуване.
Подлагам на гласуване Проекта на решение за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията във връзка с увеличаване състава на комисията, предложен от народните представители Ангел Найденов, Пламен Моллов и Лютви Местан, в две точки.
Моля, гласувайте двете точки едновременно.
Гласували 107 народни представители: за 103, против 2, въздържали се 2.
Решението е прието.
Преминаваме към избора на управител на Националния осигурителен институт.
Има предложение за решение, отново от господата Найденов, Моллов и Местан.
Давам думата на господин Найденов да предложи проекта за решение.
Ангел Найденов (КБ): Господин председател, позволете ми чисто процедурно да представя проектите за решения за избор на управител и на подуправител на Националния осигурителен институт. Това са проекти за решения, които внасяме съвместно с моите колеги на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 37, ал. 1 и чл. 39 от Кодекса за социално осигуряване.
Предлагаме Народното събрание да реши:
„1. Избира Сотир Георгиев Ушев за управител на Националния осигурителен институт с мандат 4 години.”
Към проекта за решение е представена автобиографията на господин Ушев. Депозирани са и необходимите документи.
Предлагаме също така за подуправител на Националния осигурителен институт, на същите основания от Конституцията на Република България и Кодекса за социално осигуряване, Народното събрание да реши:
„Избира Весела Николова Караиванова-Начева за подуправител на Националния осигурителен институт с мандат 4 години.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам желаещи да вземат думата.
В такъв случай ще преминем към гласуване като последователно ще поставя на гласуване поотделно двата проекта за решение.
Подлагам на гласуване Проекта за решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт, представен от господин Ангел Найденов.
Гласували 116 народни представители: за 113, против 2, въздържал се 1.
Решението е прието.
Подлагам на гласуване Проекта за решение за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт, внесен от господата Найденов, Моллов и Местан, и представен от господин Ангел Найденов.
Гласували 121 народни представители: за 118, против 2, въздържал се 1.
Решението е прието.
Преминаваме към Проекта за решение за избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.
Отново има Проект за решение от господата Найденов, Моллов и Местан.
Господин Найденов, имате думата да представите Проекта за решение.
Ангел Найденов (КБ): Последният Проект за решение, който предлагаме днес на вниманието на Народното събрание:
„На основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол предлагаме на Народното събрание да реши:
Избира Надя Антонова Кочева за член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Преминаваме към обсъждане.
Някой народен представител желае ли думата? Не виждам.
В такъв случай ще преминем към гласуване.
Подлагам на гласуване Проекта за решение за избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, предложен от Ангел Найденов, Пламен Моллов и Лютви Местан, и представен в пленарната зала от господин Ангел Найденов.
Гласували 113 народни представители: за 110, против 3, въздържали се няма.
Решението е прието.
С това приключваме за днес с гласуванията по точка десета.
Нека поздравим всички избрани в съответните структури на държавната власт, получили доверието на своите колеги.
Остава да извършим полаганията на клетва, които можем да осъществим днес.
Както показа справката, която направи господин Моллов и която ми съобщи докато вървяха обсъжданията и гласуванията, необходимо е избраните народни представители, преди да положат клетва, да бъдат освободени от задълженията на народни представители и очевидно ще положат клетва в началото на следващия ден, веднага щом бъдат оформени съответните решения.
Да поканим в пленарната зала избраните председател, заместник-председатели и членове на Комисията за финансов надзор, които не са народни представители. Ако не се лъжа, само един от избраните е такъв – госпожа Мариана Костадинова.
Нека останалите новоизбрани членове в ръководството на комисията да заповядат в пленарната зала. (Членовете на Комисията за финансов надзор влизат в пленарната зала.)
Заповядайте пред трибуната.
Господин Чобанов, заповядайте в средата, Вие ще сте централна фигура в новата комисия. (Членовете на Комисията за финансов надзор застават на трибуната.)
Моля, повтаряйте след мен. (Всички стават прави.)
ПЕТЪР ЧОБАНОВ, РАЛИЦА АГАЙН, ЕМИЛ АТАНАСОВ, НЕНО НЕНОВ, КИРИЛ ЖЕЛЕВ, НЕДИМ ГЕНДЖЕВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се.” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря ви.
Моля квесторите да съдействат на новоизбраните членове да попълнят клетвените листове.
Преминаваме към полагане на клетва на новоизбраните председател, заместник-председатели и членове на Комисията за защита на конкуренцията с изключение на избраните засега народни представители. Ако не се лъжа, те са трима.
Поканете новоизбраните членове на комисията. (Новоизбраните членове на Комисията за защита на конкуренцията влизат в пленарната зала.)
Виждам досегашния и нов председател господин Петко Николов.
Заповядайте, господин Николов.
Четирима новоизбрани членове ще положат клетва.
Моля да повтаряте след мен.
ПЕТКО НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, РЕДЖЕП МУСТАФА, ВЕСЕЛА АНТОНОВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Честито!
Заповядайте, за да попълните клетвените си листове.
Уважаеми колеги, моля да заемете местата си.
Преди да продължим с останалите точки от нашата програма искам да ви съобщя, че в Народното събрание е министърът на здравеопазването господин Евгений Желев, за да отговори на поставен въпрос в пленарната зала. Предлагам да го поканим, за да даде информация по повдигнатия въпрос от госпожа Капон.
Въпросът е достатъчно сериозен и заслужава пълното внимание на народните представители. Моля за вашето внимание.
Добре дошъл, господин министър! Заповядайте.
Уважаеми колеги, заповядайте в пленарната зала. Господин министърът на здравеопазването се отзова на поканата лично да даде информация на народните представители по един особено чувствителен въпрос. Предлагам да обърнете цялото внимание, което този въпрос предполага.
Господин министър, имате думата, заповядайте.
МИНИСТЪР ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, действително последната седмица се оформи един сериозен проблем относно един тип инсулин, производство на една от фирмите, които доставят в България – фирмата е „Ново Нордиск”.
Вие сами знаете, че по Закона за лекарствените средства, който третира въпросите с ценообразуването, работата на Позитивната комисия, съставянето на Позитивния списък – този закон е приет в края на 2006 г. и наредбите на базата на този закон през 2007 г. Аз като министър на здравеопазването от една година, трябваше да изпълня разпоредбите на този закон – да създам и предложа състав на Позитивната комисия, който да бъде одобрен от Министерския съвет – това се случи, и да създам условия за работа на Позитивната комисия – това също се случи.
Знаете, че по закон Позитивният списък трябваше да бъде готов и да действа от 1 януари 2009 г. С ваше решение този срок беше удължен до м. март 2009 г., защото голяма част от фирмите не бяха подали нормални документи за ценообразуване, така че да могат съответните им производства да влязат в Позитивния списък.
Този проблем беше преодолян и към 31 март т.г. имаме вече нов позитивен списък с около 1148 медикамента – 700 от тях повтарят досега действащите в Здравната каса и имаме около 400 нови медикамента. Какъв е проблемът? Защо се забави първото издание? Защото целта на заниманието и новото законодателство предполага понижаване на цените. Естествено една част от фирмите не желаеха да влязат по този начин в списъка и да намалят цените. Това беше преодоляно във времето – разбраха, че списък ще има.
Второто, сагата с инсулина. В момента в списъка са включени различни видове инсулин – и човешки, и аналогов, на различни производители. Списъкът и комисията, която е работила по него, е успяла да предостави широк избор на напълно безплатни инсулини – 100% платени от касата. Една от фирмите – „Ново Нордиск” за един от неговите човешки инсулини обаче не е подала документи за работа в Касата и с Касата, въпреки че производството е включено в Позитивния списък, определена е цената, така както е по закон. Ако не подаде документи за работа с Касата това би създало, определено напрежение в гражданите, които са диабетици и са на този тип инсулин. В същото време те имат избор и могат да преминат на друг инсулин с еднакво действие, напълно идентичен, което естествено би довело до известни неприятности и напрежение в самите пациенти.
Интересното е, че досега действащият списък, по който плаща Касата, всички тези човешки инсулини са с еднакви международни непатентни наименования и се плащат на една цена и 100%. Същата цена, същият начин се запазва и в новият Позитивен списък, само че фирмата казва: „Не, ние няма да продаваме на тази цена, която е определена по този закон”. За мен е неприемливо корпоративният интерес да притиска държавата и да притиска най-вече гражданите.
Преди малко тук много се говореше за законност и аз много бих искал да спазваме законите. Аз изпълних закона на Република България. Моля, всички, които искат да търгуват, да продават в Република България, да спазват законите на Република България. За мен е недопустимо по този начин да се извиват ръцете на изпълнителната власт и на държавата като цяло.
Имахме много разговори с представителя на фирмата. Явно от него не зависи крайното решение. Утре предстои разговор с регионалния им началник, който отговаря за тази част на Европа. Моите сътрудници, заместник-министрите ще говорят с него. Дано да има положително развитие по въпроса, за да се рекрутира този неприятен инцидент.
В същото време, пак подчертавам, че има достатъчно безплатни, 100% платени от касата медикаменти – инсулини, които могат да бъдат избор за всеки пациент. Това е, което мога да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин министър.
Въпреки че формално не беше гласувана процедура на изслушване, аз вярвам, че господин министърът би отговорил, ако има допълнителен въпрос на някои от колегите, особено от Комисията по здравеопазването. За жалост госпожа Капон не изчака да види дали министър Желев ще се отзове на поканата.
Виждам, че господин Великов желае да вземе думата.
Господин Желев, вярвам, че няма да откажете да отговорите на резонно поставен въпрос.
Заповядайте, господин Великов.
Борислав Великов (БНД): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, моят въпрос би бил поставен по следния начин, съвсем принципно, тъй като все пак всички тези процедури отнеха време и на Позитивната комисия, Комисията по цените. Когато дойде 1 юни, все пак лекарствата имат регистрирани цени и са влезли в Позитивния списък преди 1 юни, има ли опасност някои от тях да не бъдат реинбурсирани от Касата, независимо че до 1 юни те са влезли по съответните процедури с регистрация на цените в Позитивния списък? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Великов.
Има ли други, които желаят да отправят въпрос към господин Желев? Не виждам.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Уважаеми господин председател, господин народен представител! По принцип удължението на срока за окончателния вариант на Позитивния списък беше 31 март т.г. В този смисъл лекарствата, включени до 31 март т.г., представляват новия Позитивен списък, от една страна.
От друга страна обаче, законът казва, че този списък е отворен, той не е окончателен.
Във всеки един момент тогава, когато и както Комисията по Позитивния списък след минаване на един медикамент през Комисията по цените, тогава когато се получи цена, може да го разгледа и да го включи в Позитивния списък. Така че за особено важни медикаменти и препарати, невлезли според мен до 31 март т.г., касата е в състояние да ги включи и да започне съответната реинбурсация. Има такъв проблем с два препарата – единият е за епилепсията, а другият е за множествената склероза. Аз мисля, че понеже засягат голяма група чувствителни хора, това може и трябва да се случи. Предстоят разговори с ръководството на касата. Смятам, че това може да се уреди, тогава, когато има такъв проблем, засягащ, пак казвам голяма група хора, особено чувствителни, смятам, че нещата могат да намерят положителен завършек и решение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин министър.
Още веднъж Ви благодаря за това, че се отзовахте на поканата лично да информирате Народното събрание. Вярвам, че и по-нататък при въпроси ще бъдете готов да дадете по същия начин достатъчно точни отговори.
Благодаря Ви за това, че бяхте в Народното събрание.
Уважаеми колеги, разполагаме с още 40 минути пленарно време, в което следва да продължим с нашата седмична програма.
Има четири законопроекта, по които са започнали обсъжданията, без да са приключени. Освен това господин Йордан Цонев поставя въпроса за преминаване към разглеждане на т. 11 и т. 12 – Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Четирите точки, които сме започнали да обсъждаме, колеги, от които две са ратификации, по които едва ли ще има дискусии и които навярно ще бъдат гласувани и на второ четене, което можем да направим в утрешния пленарен ден, но другите две точки – второ четене на законопроектите, свързани със Закона за водите и Закона за движението по пътищата, изискват по-продължително обсъждане и докладване.
Склонен съм да предложа на онези народни представители, които все още се задържат в пленарната зала, да приемем като процедура преминаването към т. 11 и т. 12, за да може господин Йордан Цонев да представи докладите по тези две точки, да бъдат готови за гласуване в началото на утрешния пленарен ден и, разбира се, народни представители, които биха проявили интерес към темите за инвестициите и за приватизацията, да могат да вземат отношение достатъчно обстойно и спокойно.
Не виждам възражения от нито един от няколкото колеги, които са в залата, което ми дава достатъчно основание да преминем към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.
Господин Цонев, имате думата да докладвате законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря Ви, господин председател.
Наистина си позволих да предложа това, защото в комисията и двата законопроекта минаха с пълен консенсус, нямаше дебати, имаше само по едно предложение. Някои от тях са и антикризисни и наистина има нужда да бъдат приети.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието „Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1 и § 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. Член 2а се изменя така:
„Чл. 2а. (1) Разпоредбите за насърчаване на инвестициите по глава трета са в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване – ОВ,L 214 от 9 август 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 800/2008”.
(2) Мерките за индивидуална помощ за насърчаване на инвестициите се прилагат като многосекторна схема за регионална помощ и схема за помощ за обучение, които изпълняват всички условия на Глава І, както и всички съответни разпоредби на Глава ІІ от Регламент (ЕО) № 800/2008 за съвместимост с общия пазар по смисъла на чл. 87, § 3 от Договора за създаване на Европейската общност и се освобождават от задължението за уведомяване по чл. 88, § 3 от Договора при условията на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 800/2008.
(3) Мерките за индивидуална помощ, които не отговарят на условията по ал. 2, подлежат на уведомяване пред Европейската комисия, наричана по-нататък „Комисията” в съответствие с чл. 88 от Договора за създаване на Европейската общност.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В чл. 11в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Агенцията поддържа за статистически цели информационна система, в която събира данни за инвестициите в страната.”
2. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„(2) За попълване на информационната система агенцията получава данни от:”;
б) в т. 1 след думата „дълготрайни” се добавя „материални”;
в) създава се нова т. 3:
„3. Агенцията по вписванията – за регистрациите в търговския регистър – в края на всяко тримесечие;”;
г) досегашната т. 3 става т. 4.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
По § 15 има предложение от народния представител Евгений Иванов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
„§ 15. В чл. 22а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „лицензирани” се заличава и се създава изречение второ:
„Органът по ал. 1 може да възлага оценка на съответствието на размера на имота за целите на изпълнение на инвестиционния проект.”
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
`„Основание за разваляне е и незапочването на работа по инвестиционния проект в срок до две години от сключването на договора по ал. 1.”
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Инвеститорът и/или лицето по чл. 17 не може да се разпорежда с придобитите по реда на ал. 1 имоти и да прехвърля учредените върху тях ограничени вещни права на трети лица до изтичането на срока по чл. 12, ал. 2, т. 8.”
4. В ал. 8 накрая се добавя „и по ред, определен с правилника за прилагане на закона”.
5. Създават се ал. 9-11:
„(9) Правата върху имотите по ал. 1 могат да се прехвърлят или учредяват на цени, по-ниски от пазарните, като цената не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е, ако са изпълнени всички условия за прилагане на схемата за регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕО) № 800/2008, определени с правилника за прилагане на закона.
(10) Еднолични дружества с държавно или общинско участие могат да извършват продажба, замяна или да учредяват възмездно ограничено вещно право върху имоти без търг или конкурс:
1. по искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, и след писмено разрешение от едноличния собственик на капитала и писмено съгласие от министъра на икономиката и енергетиката; в тези случаи се извършва оценка по реда на ал. 2 и се прилагат изискванията на ал. 3-8;
2. за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е на цени, по-ниски от пазарните, като цената не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, след писмено разрешение от едноличния собственик на капитала, ако са изпълнени всички условия за прилагане на схемата за регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕО) № 800/2008, определени с правилника за прилагане на закона.
(11) Еднолични дружества с държавно или общинско участие могат да отдават под наем собствените си имоти чрез пряко договаряне след оценка от независим оценител и разрешение от едноличния собственик на капитала за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е.”
(12) За терени частна държавна собственост и частна общинска собственост, предоставени от съответния компетентен орган по чл. 22, ал. 1, както и за терени, предоставени по реда на чл. 22, ал. 10, т. 2, при промяна на предназначението на земята за осъществяването на приоритетни инвестиционни проекти не се заплащат държавни такси. Същите права ползват и инвеститорите и лицата по чл. 22е, ал. 1 и ал. 4 за терени, необходими за осъществяването на приоритетни инвестиционни проекти по местонахождение на инвестицията, като мярката е част от пакета насърчителни мерки по чл. 22е, ал. 2.”
По § 16 комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 17 комисията подкрепя текста на вносителя.
За § 18, където няма предложения, комисията предлага следната редакция:
„§ 18. Член 22д се изменя така:
„Чл. 22д. (1) По искане на инвеститор министърът на икономиката и енергетиката може еднократно да удължи срока на действие на сертификата по чл. 20, ал. 1, т. 1 до две години, когато:
1. административното обслужване не бъде извършено в сроковете по чл. 21 по причина, за която инвеститорът не отговаря;
2. мярката по чл. 22а не е осъществена по причина, за която инвеститорът не отговаря;
3. инвестиционният проект не е изпълнен пълно или частично вследствие на непреодолима сила, посочена в договора или в споразумение с инвеститора по този закон, или по приложимото право на общността.
(2) Срокът по ал. 1, т. 1 и 2 не може да превишава 3-годишния срок за изпълнение по инвестиционния проект по чл. 12, ал. 2, т. 4.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20:
„§ 20. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. „Независим оценител” е лице съгласно Закона за независимите оценители”;
б) точка 6 се отменя;
в) точка 8 се изменя така:
„8. „Започване на работа по инвестиционен проект” означава започване на строителни дейности или поръчване и доставяне на дълготрайни материални и нематериални активи с изключение на предварителни технико-икономически проучвания;”
г) точка 9 се отменя;
д) точки 10-13 се изменят така:
„10. „Икономически необлагодетелствани региони” са:
а) общини, в които равнището на безработица е по-високо от средното за страната или
б) области, в които брутната добавена стойност на глава от населението е по-ниска за страната.
11. „Високотехнологични дейности” са определените от ЕВРОСТАТ по статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез Класификацията на икономическите дейности, определени с правилника за прилагане на този закон, като:
а) „високотехнологични” икономически дейности в преработващата промишленост (High Tech manufacturing Industries);
б) услуги, дефинирани като „интензивно базирани на знания” (Knowledge-intensive services (KIS) и „високотехнологично интензивно базирани на знания и услуги” (High-tech KIS).
12. „Индустриална зона” е съвкупност от един или няколко съседни поземлени имота със сходни характеристики и преобладаващо предназначение за производствени дейности, предвидени с влязъл в сила подробен устройствен план, съгласно Закона за устройство на територията.
13. „Технологичен парк” е този, който отговаря на изискванията за индустриална зона, но с преобладаваща научноизследователска и развойна дейност и/или образование и/или информационни технологии и за иновационни дейности за технологично обновяване на производствени продукти и технологии. Допустима е допълваща инвестиционна дейност в преработващата промишленост или в друг производствен сектор.”
е) създават се точки 14 и 15:
„14. „Непреодолима сила” са обстоятелства от извънреден характер, които инвеститорът при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати, в т.ч. финансовата и икономическа криза за срока на действие на Съобщение на комисията – временната общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (ОВ, С 16 от 22 януари 2009 г.).
15. „Схема за помощ”, „индивидуална помощ”, „регионална помощ”, „помощ за обучение”, „инвестиция”, „материални и нематериални активи”, „голям инвестиционен проект”, „приемливи разходи”, „работни места”, „заетост, пряко създадена от инвестиционен проект”, „малки и средни предприятия” и „голямо предприятие” са понятия по смисъла на Регламент (ЕО) № 800/2008”.
2. Параграф 2 се отменя.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21 със следната редакция:
„§ 21. В § 35 ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ДВ, бр. 42 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думата „кумулативно” се заличава.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. Да са изпълнени условията за Регламент (ЕО) № 800/2008 на комисията по отношение на схема за регионално помощ по чл. 22б за предоставяне на помощ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура със средства от републиканския бюджет, или”.
3. В т. 3 накрая се добавя „за предоставяне на индивидуална помощ за изграждане на елементи на техническа инфраструктура със средства от републиканския бюджет.”
„Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 22, 23, 24 и 25.
Комисията предлага да се създаде § 26:
„§ 26. В срок до пет месеца от влизане в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него подзаконовите актове по прилагането му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има ли желаещи да се изкажат по предложения законопроект на второ четене?
Има ли допълнително пояснение, което е нужно да се даде, господин Цонев? Няма.
Уважаеми колеги, не виждам желаещи да вземат думата. В такъв случай ще считаме обсъждането за приключило.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ.
Заповядайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря Ви, господин председател.
Предложението на народния представител Пламен Ранчев за промяна на наименованието на законопроекта на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол беше във връзка с негово предложение, което не беше подкрепено от комисията и затова комисията не подкрепи и първото предложение – за промяна в името на закона, тъй като той ще остане закон само за допълнение, а не и за изменение. Така че предложението на народния представител Пламен Ранчев законът да стане за изменение и допълнение се отхвърля.
Параграф единствен е както по вносител.
Има предложение от народния представител Пламен Ранчев:
В Параграф единствен да се създаде т. 2а:
„2а. в Раздел VІІІ т. 1 да се отмени.”
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Параграф единствен.
Може би за протокола трябва да кажа, че това предложение беше във връзка с отпадането от забранителния списък на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на „Адис” – дружеството, което стопанисва и отдава дипломатическите имоти, не с цел приватизация, разбира се, а с цел улесняване на дейността. В хода на дискусията се установи, че възможностите за улесняване на дейността съществуват, като се иска съответното разрешение от Агенцията за приватизация. Така че това не пречи на нормалната дейност. Всички се обединихме около това да не бъде прието предложението, тъй като то създава някакви нагласи, че може би би могло да се пристъпи и към приватизация. Такива намерения се оказва, че всъщност няма.
По този законопроект комисията подкрепя изцяло текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
В такъв случай обявявам обсъждането и на този законопроект на второ четене за приключено.
Гласуванията и по предходния, и по този законопроект ще бъдат утре в началото на пленарния ден.
Уважаеми колеги, с това днешният пленарен ден приключва.
Преди да закрия заседанието, ще ви направя две съобщения:
Комисията по политиката при бедствия и аварии ще проведе извънредно заседание на 21 май 2009 г., четвъртък, от 14,30 ч. в зала 126 в залата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І” № 1 при следния дневен ред: Информация за предварителната подготовка във връзка с пожароопасния период.
Второто съобщение: Комисията по бюджет и финанси ще проведе извънредно заседание на 21 май, четвъртък, от 14,30 ч. в зала „Изток” – извънредно заседание с три точки дневен ред.
С това днешното пленарно заседание приключва.
Следващото заседание е утре, 22 май, петък, от 9,00 ч., тук, в пленарната зала на Народното събрание.
Закривам днешното заседание. (Звъни.)


(Закрито в 13,40 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Секретари:
Иван Илчев
Ясен Попвасилев