Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-05-22


Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Юнал Лютфи
Секретари: Нина Чилова и Светослав Малинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам пленарното заседание.
Уважаеми колеги, предстои ни да започнем с гласувания на два законопроекта на второ четене, обсъждани вчера.
Позволете ми преди това да направя предложение за включване на няколко точки по реда на ал. 5:
1. Прекратяване на пълномощията на народни представители.
Това е във връзка с вчерашните гласувания за участие в изборни органи.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
Имам предвид законопроекта, внесен от народните представители Йордан Цонев и Румен Овчаров с № 954 01-96, а не големия законопроект, внесен от Министерския съвет, въпреки че навярно той също ще бъде предмет на изясняване от страна на председателя на комисията, господин Адемов.
3. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (трети заем за развитие на политиките, институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
4. Законопроект за управление на отпадъците в област София.
Това са четирите точки, които предлагам да включим по реда на ал. 5 в началото на пленарното заседание, които да разгледаме след като извършим гласуванията от вчерашния ден.
Гласувайте тези предложения по реда на ал. 5.
Гласували 129 народни представители: за 116, против 10, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
Преди да пристъпим към гласуванията ще направя едно съобщение:
На основание чл. 78 и чл. 86 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, днес - веднага след почивката, ще се раздадат писмени отговори на въпроси и питания на народни представители.
Преминаваме към гласуванията.
Първото гласуване е по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.
Представител на Комисията по икономическата политика е господин Иванов. Виждам, че Вие сте тук. Добре е при Вас да имате екземпляр от този законопроект и да следите хода на гласуването, въпреки че тук няма особено спорни въпроси.
Уважаеми колеги, ще гласуваме наименованието на законопроекта по вносител, подкрепено от комисията, § 1 и § 2 по вносител, § 3 в окончателна редакция на комисията; § 4, § 5 и § 6 по вносител; § 7 в редакция на комисията; § 8, § 9, § 10, § 11, §12, § 13 и § 14 по вносител; § 15 в редакция на комисията; § 16 и § 17 по вносител.
Това е приблизително една втора от общия обем на законопроекта. Независимо, че не е разделен на глави, бих предложил да го гласуваме на два пъти.
Има ли възражения тези текстове да бъдат гласувани едновременно – наименованието и първите 17 текста? Не виждам възражения.
Моля, гласувайте.
Гласували 148 народни представители: за 129, против 4, въздържали се 15.
Текстовете са приети.
Продължаваме с § 18 в редакция на комисията; § 19 по вносител; § 20 и § 21 в редакция на комисията; § 22, § 23, § 24 и § 25 по вносител; § 26 по предложение на комисията, с текст на комисията, в това число и заглавието „Преходни и заключителни разпоредби”.
По тези текстове има ли възражения да бъдат гласувани едновременно? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Гласували 129 народни представители: за 115, против 3, въздържали се 11.
Текстовете са приети.
С това е приет и законът на второ четене.
Преминаваме към гласуване на следващия Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Господин Ранчев, вчера при представяне на доклада господин Цонев коментира Вашето предложение за промяна в заглавието. Поддържате ли го или го оттегляте? Вие сте предложил да бъде „за изменение и допълнение”, но в хода на обсъждането се е оказало, че изменение няма да има, а ще има само допълнение.
Пламен Ранчев (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Оттегляте го. Благодаря Ви.
Имате и второ предложение, което е за промяна в параграф единствен, т. 2а. И това предложение ли оттегляте?
Пламен Ранчев (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: И това предложение оттегляте. Благодаря.
Уважаеми колеги, остава да гласуваме наименованието на законопроекта по вносител и параграф единствен по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 118, против 4, въздържали се 2.
Текстовете са приети, с което е приет и законопроектът за допълнение.
Преминаваме към точките, гласувани в началото на днешното заседание по реда на ал. 5.
Първа точка е:
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
В Деловодството на Народното събрание има депозирани писмени обръщения от следните народни представители: Ненко Темелков, Евгений Иванов, Надя Антонова, Марияна Костадинова и Диана Хитова, със молба да бъдат прекратени техните пълномощия, във връзка с избирането им в различни органи за регулиране на отделни обществени отношения.
Ще подложа на гласуване, тъй като не вярвам да има особени дебати, подготвените проекти за решения. Те са от служебен, технически характер, но следва да бъдат гласувани в съответствие с изискванията на Конституцията и законите, така както и основателно господин Асен Агов на вчерашното пленарното заседание постави този въпрос като твърде съществен и резонен.
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Ненко Викторов Темелков, народен представител от 14. многомандатен избирателен район - Пернишки.”
Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители: за 124, против 5, въздържали се няма.
Решението е прието.
Господин Темелков е с прекратени пълномощия, но с уважението на неговите колеги.
Следващият проект е:
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на
народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Диана Атанасова Хитова, народен представител от 21. многомандатен избирателен район – Сливен.
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 106, против 3, въздържал се 1.
Решението е прието.
Следващият проект е:
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на
народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Евгений Спасов Иванов, народен представител от 25. многомандатен избирателен район – София.”
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 111, против 3, въздържал се 1.
Решението е прието.
Следващият проект е:
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на
народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Мариана Йонкова Костадинова, народен представител от 4. многомандатен избирателен район – Велико Търново.”
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 113, против 2, въздържали се 2.
Решението е прието.
И последният проект е:
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на
народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Надя Антонова Кочева, народен представител от 5. многомандатен избирателен район – Видин.”
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 110, против 4, въздържал се 1.
Решението е прието.
Уважаеми колеги, за да бъде приключена процедурата по т. 10 от нашата програма, по която и вчера бяха извършени гласуванията, трябва да се извърши и полагането на клетва на вече освободените от статута на народни представители, но избрани членове на два от органите, по които гласувахме вчера – Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията.
Бих помолил госпожа Костадинова да дойде на трибуната, за да положи полагащата се по закон клетва.
Моля повтаряйте след мен.
Мариана Костадинова: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Честито!
Бих помолил колегите Ненко Темелков, Евгений Иванов и Диана Хитова да заповядат на трибуната, които са избрани за членове на Комисията за защита на конкуренцията.
Моля ви да повтаряте след мен.
Ненко Темелков, Евгений Иванов, Диана Хитова: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Честито!
Благодаря ви, колеги.
Благодаря и на госпожа Антонова, която без да полага формално клетва пред парламента съм сигурен, че най-добросъвестно ще изпълнява своите задължения.
Колеги, продължаваме нашата работа с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Вносители са народните представители Йордан Цонев и Румен Овчаров.
Има доклад на Комисията по труда и социалната политика.
Господин Адемов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, господин председател.
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Йордан Цонев и Румен Овчаров на 18 май 2009 г.
Комисията по труда и социалната политика на заседание, проведено на 21 май 2009 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Йордан Цонев и Румен Овчаров. На заседанието присъстваха госпожа Весела Караиванова – заместник-управител на НОИ, господин Емил Мирославов от Министерството на труда и социалната политика, господин Димитър Димитров – изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Българска банка за развитие, господин Никола Абаджиев – председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Законопроектът бе представен от вносителя господин Цонев, който подчерта, че предложените изменения и допълнения са насочени към разширяване възможностите за инвестиции на пенсионните фондове в икономиката на страната. По-специално това се отнася до инфраструктурни и инвестиционни проекти, различни по значимост.
Предлаганите промени целят осъществяването на ефективни и навременни мерки за снижаване и преодоляване на последствията от глобалната финансова криза за икономиката на страната и в частност за дейността по допълнителното пенсионно осигуряване. Въвеждат се регулаторни механизми, с които се регламентират нови и по-големи възможности на пенсионните фондове за инвестиране, с цел финансиране на инфраструктурни проекти. В условията на финансова криза се увеличават възможностите на задължителните пенсионни фондове за инвестиране в по-ниско рискови ценни книжа за стабилен доход на дружествата.
Със законопроекта се постига икономически ефект за запазване и увеличаване на работните места при реализиране на инфраструктурни проекти с местно, регионално и национално значение. Разширява се кръгът на допустимите финансови инструменти на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване с акции, предлагани при условията на първично публично предлагане, като са въведени количествени ограничения за инвестициите. Социалният ефект е също значителен и се отнася до стабилна доходност от инвестициите с последващ по-висок размер на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица.
В проведеното обсъждане бе разгледано становището на Министерството на труда и социалната политика, с което законопроектът категорично се подкрепя. От страна на Комисията за финансов надзор положително отношение беше изразено от госпожа Валентина Динкова – директор на Управление „Осигурителен надзор”. Председателят на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване господин Абаджиев също изрази становище на подкрепа на законопроекта. Изказвания за подкрепа бяха направени и от госпожа Весела Караиванова – заместник-управител на НОИ, от господин Димитър Димитров от Българска банка за развитие.
След приключване на разискванията и проведено гласуване с резултати „за” 14 гласа, без „против” и „въздържали се”, комисията прие следното становище:
1. Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Йордан Цонев и Румен Овчаров.
2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 67, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да приеме законопроекта и на второ гласуване в същото пленарно заседание.”
За целта има подготвен доклад за второ гласуване с бележките на Правния отдел, които са правно-технически и не променят по същество внесения законопроект.
Господин председател, да внеса малко яснота.
Има и друг законопроект, който е внесен от Министерския съвет, но е с повече от сто параграфа. Той е разгледан в Комисията по труда и социалната политика, но не е възможно да бъде разгледан на второ четене. Поради особената значимост на внесения законопроект, който по същество е антикризисен, предлагам с гласуване Народното събрание да процедира по начин, по който да даде възможност този законопроект да бъде гледан на първо и второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по предложения законопроект и по обясненията, дадени от господин Адемов? Не виждам желаещи.
В такъв случай считаме, че на първо четене законопроектът е обсъден.
Уважаеми колеги, следва да преценим дали да преминем към гласуване на предложения законопроект още днес. Не виждам възражения за подобна процедура, така че предлагам да преминем към гласуване на първо четене на законопроекта. След това ще гласуваме второто предложение на комисията – да се премине и към гласуване на второ четене на законопроекта на това пленарно заседание.
Моля, гласувайте на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-96, внесен от народните представители Йордан Цонев и Румен Овчаров на 18.05.2009 г.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо четене.
Господин Адемов, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Господин председател, правя процедурно предложение на основание на чл. 67, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът да бъде гласуван и на второ четене в днешното пленарно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Господин Адемов, моля да представите доклада на второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, господин председател.
„Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ...)”
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименование на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 1.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 2 и предлага следната редакция:
„§ 2. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 7:
„7. корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от шест месеца от издаването им;”;
б) досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя така:
„8. корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и 7, приети за търговия на българския регулиран пазар;”;
в) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя така:
„9. обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от шест месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;”;
г) досегашните т. 9 и 10 стават съответно т. 10 и 11;
д) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея в буква „б” думите „т. 10” се заменят с „т. 11”;
е) досегашната т. 12 става т. 13 и в нея в буква „б” думите „т. 10” се заменят с „т. 11”;
ж) досегашната т. 13 става т. 14 и в нея думите „т. 1-8, 10, 11, 12 и 14” се заменят с „т. 1-9, 11, 12, 13 и 15”;
з) досегашните т. 14 и 15 стават съответно т. 15 и 16.”
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „и 14” се заменят с „и 15”;
б) точка 2 се изменя така:
„2. държавите по ал. 1, т. 11, буква „б”, т. 13, 14 и 15 и регулираните пазари в тези държави, на които се търгуват ценните книжа по ал. 1, т. 13;”;
в) т. 3 се изменя така:
„3. индексите по ал. 1, т. 12, буква „в” и т. 13, буква „в”.”
По § 3 комисията подкрепя текста на вносителите.
Комисията подкрепя текста на вносителите по § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 5.
Комисията предлага да се създадат нови § 6 и 7. Следващият параграф се преномерира съответно:
„§ 6. В § 21 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр.17 от 2006 г.)“ думите „точка 14“ се заменят с „точка 15“.
§ 7. В § 22 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр.17 от 2006 г.) думите „точка 15“ се заменят с „точка 16“.“
„Заключителна разпоредба.“
Комисията подкрепя това наименование.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 6, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Адемов.
Има ли желаещи да вземат отношение по предложените текстове на второ четене? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване на второ четене.
Подлагам на гласуване следните текстове: наименованието на законопроекта по вносител, § 1 по вносител, § 2 в редакция на комисията, § 3, 4 и 5 по вносител, новите § 6 и 7, предложени от комисията в своя редакция, заглавието „Заключителна разпоредба“ и § 6 по вносител, който става § 8.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Текстовете и законопроектът са приети на второ четене.
Преминаваме към следващата точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ (ТРЕТИ ЗАЕМ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ – ИНСТИТУЦИОНАЛНА РЕФОРМА В СОЦИАЛНИТЕ СЕКТОРИ) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, № 902-02-22, внесен от Министерския съвет на 19 май 2009 г.
Давам думата на председателя на комисията господин Румен Овчаров.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„На редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 21 май 2009 г. беше разгледан Законопроектът за ратифициране на Заемното споразумение ( Трети заем за развитие на политиките и институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
На заседанието присъстваха от Министерството на финансите: Димитър Иванов – заместник-министър, Светлана Панова – началник отдел в Дирекция „Външни финанси“ и Снежанка Колева – държавен експерт в Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“. От Министерството на труда и социалната политика присъства заместник-министър Лазар Лазаров, Елка Димитрова – директор на Дирекция „Политика на пазара на труда“. От Министерството на икономиката и енергетиката присъства Стефан Узунов – директор на Дирекция „Обща икономическа политика“.
Законопроектът беше представен от господин Ивановски. С решение № 175 от 2009 г. Министерският съвет е одобрил проекта на Заемно споразумение (Трети заем за развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие – DPL ІІІ, като е упълномощил министъра на финансите и министъра на икономиката и енергетиката да проведат преговорите и министърът на финансите да подпише Заемното споразумение.
От своя страна бордът на директорите на Световната банка е одобрил заема на 14 май 2009 г. Заемното споразумение е подписано на 15 май 2009 г. в София. След изпълнението на мерките по първия и втория заем за развитие на политиките DPL І и DPL ІІ правителството продължава да ползва подкрепата на Световната банка по отношение на продължаване на реформите в социалните сектори.
Третият заем за развитие на политиките запазва фокуса именно върху тези фактори. Програмата е в съответствие със стратегията за партньорство със страната, като нейни основни области са: повишаване на производителността и заетостта в подкрепа на растеж, чийто основен двигател е частният сектор в духа на Лисабонската програма на Европейския съюз; фискална устойчивост и подобрен капацитет за усвояване на средства по линията на Европейския съюз.
Основните стратегически решения за DPL І и DPL ІІ се запазват и за DPL ІІІ:
1. Световната банка предоставя политически консултации на високо ниво и техническа помощ в допълнение към финансовото подпомагане, свързано с програмата DPL.
2. запазва се използването на много опростен подход, фокусиращ се върху малък брой изключително значими политики и концентрирането на техническата помощ върху тези политики.
3. DPL също така има за цел укрепването на капацитета на правителството за изпълнение на неговите стратегии и политики.
Накрая - програмата трябва да стане гъвкава, за да отговори на нововъзникващите потребности и искания на правителството.
Заемът DPL ІІІ е в размер на 149 млн. 300 хил. евро. Той е договорен при стандартно договорените финансови условия по заемите за страната от Международната банка за възстановяване и развитие. Първоначалната такса, платима от взаемополучателя, ще бъде равна на една четвърт от 1% – 0,25% от сумата по заема. Лихвата, платима от взаимополучателя за всеки лихвен период, ще се определя по процент, равен на либор за валутата на заема плюс променливия спред. Датите за плащане са 15 май и 15 ноември на всяка година. Главницата на заема ще се погасява в съответствие с погасителния план, посочен в Приложение 2 към настоящото споразумение.
След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: 9 гласа „за”, без „против” и „въздържали се“.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси приема мотивите на Министерския съвет и предлага на Народното събрание да приеме Законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение (Трети заем за развитие на политиките и институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-22, внесен от Министерския съвет на 19 май 2009 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря ви.
Има доклад на Комисията по образованието и науката.
Заповядайте, госпожо Гроздилова.
ДОКЛАДЧИК Снежана Гроздилова:
„ДОКЛАД
относно Законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение (Трети заем за развитие на политиките и институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-22, внесен от Министерския съвет на 19 май 2009 г.
На заседание, проведено на 20 май 2009 г. Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Трети заем за развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-22, внесен от Министерския съвет на 19 май 2009 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България на 3 април 2009 г. прие решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Заемно споразумение (Трети заем за развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
В изпълнение на решението на Народното събрание Министерският съвет одобри Проекта на Заемно споразумение и упълномощи министъра на финансите и министъра на икономиката и енергетиката да проведат преговорите. Бордът на директорите на Световната банка одобри заема на 14 май 2009 г. Заемното споразумение бе подписано на 15 май 2009 г. в София от министъра на финансите.
Внесеният Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение има за цел да осигури финансиране на Програмата DPL ІІІ в размер на 149,3 млн. евро, която е третата фаза от трите планирани заема в подкрепа на платежния баланс срещу конкретни ангажименти на българското правителство за развитие на политиките в образованието, здравеопазването и социалната сфера.
Като приема мотивите за основателни, Комисията по образованието и науката единодушно подкрепя Законопроект за ратифициране на Заемно споразумение (Трети заем за развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-22, внесен от Министерския съвет на 19 май 2009 г., и предлага да бъде приет от Народното събрание.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, госпожо Гроздилова.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този законопроект на първо четене? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте на първо четене предложения Законопроект за ратифициране на Заемно споразумение (Трети заем за развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-22, внесен от Министерския съвет на 19 май 2009 г.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Както е видно, уважаеми колеги, този резултат съвсем не отразява състоянието в пленарната зала. Затова ще отменим това гласуване и ще направим поименна проверка. Добре е, че парламентът има достатъчно време и за поименни проверки.
И така:
Александър Владимиров Радославов - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Манолов Праматарски - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - отсъства
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - тук
Ангел Вълчев Тюркеджиев - отсъства
Ангел Петров Найденов - тук
Андрей Владимиров Баташов - отсъства
Андрей Лазаров Пантев - тук
Анелия Христова Атанасова - отсъства
Антонела Ангелова Понева - отсъства
Антония Стефанова Първанова - отсъства
Ариф Сами Агуш - отсъства
Асен Йорданов Агов - тук
Ася Величкова Михайлова - тук
Атанас Димитров Щерев - тук
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Атанаска Михайлова Тенева - отсъства
Ахмед Демир Доган - отсъства
Ахмед Юсеин Юсеин - отсъства
Бойко Иванов Ватев - отсъства
Бойко Николов Боев - отсъства
Бойко Стефанов Великов - тук
Борис Стефанов Николов - тук
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Георгиев Владимиров - отсъства
Борислав Димитров Китов - отсъства
Борислав Иванов Българинов - отсъства
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Николов Ралчев - отсъства
Борислав Янчев Ноев - отсъства
Ботьо Илиев Ботев - отсъства
Валентин Николов Милтенов - тук
Валентина Василева Богданова - отсъства
Ваньо Евгениев Шарков - тук
Ваню Стефанов Хърков - тук
Ваня Крумова Цветкова - тук
Васил Димитров Паница - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Минчев Иванов-Лучано - отсъства
Венелин Димитров Узунов - отсъства
Венцислав Василев Върбанов - отсъства
Весела Атанасова Драганова-Илиева - отсъства
Веселин Витанов Близнаков - тук
Веселин Методиев Петров - тук
Владимир Михайлов Дончев - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Георги Владимиров Юруков - отсъства
Георги Георгиев Пирински - тук
Георги Йорданов Димитров - отсъства
Георги Миланов Георгиев - тук
Георги Петков Близнашки - тук
Георги Пинчев Иванов - отсъства
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Даринка Христова Станчева - отсъства
Даут Идриз Осман - тук
Деница Ивайлова Димитрова - отсъства
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Димитър Енчев Камбуров - тук
Димитър Иванов Абаджиев - отсъства
Димитър Иванов Димитров - отсъства
Димитър Николов Гъндев - тук
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димитър Цвятков Йорданов - отсъства
Добромир Мартинов Задгорски - тук
Добромир Христов Гущеров - отсъства
Долорес Борисова Арсенова - отсъства
Донка Иванова Михайлова - отсъства
Дончо Стефанов Цончев - отсъства
Евгени Стефанов Чачев - тук
Евгений Гинев Жеков - отсъства
Евгения Тодорова Живкова - отсъства
Евдокия Иванова Манева-Бабулкова - тук
Екатерина Иванова Михайлова - отсъства
Елеонора Николаева Николова - тук
Елиана Стоименова Масева - тук
Емил Константинов Георгиев - отсъства
Енчо Вълков Малев - отсъства
Ердоан Мустафов Ахмедов - отсъства
Жори Йорданов Алексиев - тук
Захари Димитров Георгиев - тук
Златко Тонев Златев - тук
Ива Петрова Станкова - отсъства
Иван Атанасов Колчаков - отсъства
Иван Георгиев Иванов - тук
Иван Георгиев Сотиров - отсъства
Иван Георгиев Стаматов - отсъства
Иван Добромиров Гороломов - тук
Иван Желев Илчев - отсъства
Иван Йорданов Костов - отсъства
Иван Матеев Иванов - тук
Иван Николаев Иванов - тук
Иван Николов Гризанов - тук
Иван Петков Даков - тук
Иван Славов Иванов - тук
Иво Петров Сеферов - тук
Иво Първанов Атанасов - тук
Иглика Димитрова Иванова - отсъства
Илиян Вълев Илиев - отсъства
Илкер Ахмедов Мустафов - отсъства
Илко Димитров Димитров - тук
Йордан Димитров Костадинов - отсъства
Йордан Иванов Бакалов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Йордан Мирчев Митев - тук
Йордан Петков Йорданов - тук
Йордан Петров Величков - тук
Камелия Методиева Касабова - отсъства
Камен Костов Костадинов - тук
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кирил Николаев Добрев - тук
Константин Стефанов Димитров - тук
Коста Димитров Цонев - тук
Костадин Александров Кобаков - отсъства
Красимир Дончев Каракачанов - отсъства
Кръстанка Атанасова Шаклиян - отсъства
Лидия Сантова Шулева - отсъства
Лъчезар Благовестов Тошев - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Любен Андонов Корнезов - отсъства
Любен Любенов Дилов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Маргарита Василева Кънева - отсъства
Маргарита Спасова Панева - отсъства
Марин Йорданов Маринов - отсъства
Марина Борисова Дикова - отсъства
Марио Иванов Тагарински - тук
Мария Василева Капон - отсъства
Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
Мария Станчева Вълканова - отсъства
Марко Николов Мечев - тук
Мартин Димитров Димитров - отсъства
Мая Божидарова Манолова - отсъства
Метин Мехмедов Сюлейманов - тук
Милен Емилов Велчев - тук
Мима Тодорова Василева - тук
Минка Стоянова Русева - тук
Минчо Викторов Спасов - тук
Минчо Христов Куминев - тук
Мирослав Димитров Мурджов - тук
Митко Иванов Димитров - отсъства
Митхат Сабри Метин - отсъства
Младен Петров Червеняков - тук
Муса Джемал Палев - отсъства
Надежда Николова Михайлова - отсъства
Надка Балева Янкова - тук
Надя Димитрова Иванова - тук
Неджми Ниязи Али - отсъства
Нено Ненов Димов - отсъства
Несрин Мустафа Узун - тук
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Никола Гочев Проданов - тук
Николай Аврамов Свинаров - отсъства
Николай Боянов Михайлов - отсъства
Николай Георгиев Григоров - тук
Николай Георгиев Камов - отсъства
Николай Петров Кънчев - отсъства
Нина Стефанова Чилова - тук
Нихат Тахир Кабил - отсъства
Огнян Стефанов Герджиков - отсъства
Олег Григоров Попов - тук
Олимпи Стоянов Кътев - тук
Павел Димитров Шопов - отсъства
Павел Михайлов Чернев - отсъства
Пенко Атанасов Атанасов - отсъства
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Георгиев Мръцков - тук
Петър Димитров Попов - тук
Петър Кирилов Берон - тук
Петър Станиславов Манолов - отсъства
Петя Илиева Гегова - отсъства
Пламен Александров Панайотов - отсъства
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Георгиев Ранчев - тук
Пламен Неделчев Моллов - отсъства
Радослав Георгиев Илиевски - тук
Радослав Ненков Гайдарски - тук
Радослав Теодоров Иванов - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Рейхан Ибадула Аблеким - тук
Ремзи Дурмуш Осман - тук
Росен Златанов Владимиров - отсъства
Руденко Радев Йорданов - тук
Румен Асенов Ангелов - тук
Румен Иванов Такоров - отсъства
Румен Йорданов Петков - отсъства
Румен Стоянов Овчаров - тук
Рупен Оханес Крикорян - тук
Светослав Иванов Спасов - тук
Светослав Христов Малинов - отсъства
Силвия Николаева Алексиева - тук
Силвия Тодорова Стойчева - тук
Симеон Василев Симеонов - отсъства
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Снежана Великова Гроздилова - тук
Соломон Исак Паси - отсъства
Станимир Янков Илчев - отсъства
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Станка Панайотова Маринчева - тук
Станчо Николов Тодоров - тук
Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
Стефан Антонов Софиянски - тук
Стойко Илиев Танков - отсъства
Стоян Витанов Витанов - тук
Стоян Проданов Иванов - отсъства
Съби Давидов Събев - тук
Татяна Дончева Тотева - тук
Татяна Стоянова Калканова - тук
Теодора Георгиева Якимова-Дренска - отсъства
Тодор Михайлов Кумчев - отсъства
Тодор Николов Батилов - отсъства
Тома Янков Томов - тук
Трифон Димитров Митев - тук
Фатме Муса Илияз - отсъства
Фидел Димитров Беев - отсъства
Фикрет Хюдаетов Шабанов - тук
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христина Христова Велчева - тук
Христо Боянов Величков - тук
Христо Дамянов Бисеров - тук
Христо Йорданов Кирчев - отсъства
Христо Кирилов Попов - тук
Хюсеин Муталиб Хамди - тук
Четин Хюсеин Казак - отсъства
Юксел Али Хатиб - тук
Юнал Саид Лютфи - отсъства
Юнал Тасим Тасим - тук
Юсеин Аптула Джемил - тук
Янаки Боянов Стоилов - отсъства
Яне Георгиев Янев - отсъства
Яни Димитров Янев - отсъства
Янко Александров Янков - тук
Ясен Димитров Попвасилев - отсъства
Уважаеми народни представители, поименната проверка показа, че има 111 народни представители. Народният представител Стефан Софиянски е 112-тият присъстващ. Няма необходимия кворум.
Обявявам прекъсване на заседанието до 10,45 ч., когато отново ще направим регистрация, за да проверим има ли кворум. Тридесет минути – можете да го наречете и почивка.
Продължаваме в 10,45 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни): Има необходимия кворум. Както знаете, петима наши колеги народни представители вчера бяха освободени, така че съставът на Народното събрание е вече от 235 народни представители, а кворумът е 118.
Продължаваме нашата работа. За процедурно предложение, заповядайте, господин Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Искам да направя процедурно предложение за извънредно заседание на Народното събрание на 26 май, вторник, от 14,00 ч. със следния дневен ред:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за читалищата.
2. Второ четене на Законопроекта за обществените библиотеки.
3. Изслушване на доклада на Анкетната комисия за Студентския град.
4. Второ четене на проекта на Семейния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение за извънредно заседание във вторник от 14,00 ч. с дневния ред, представен от господин Ангел Найденов.
Гласували 116 народни представители: за 104, против 10, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Във вторник ще има извънредно заседание.
Преминаваме към раздаване на писмени отговори на народни представители, които са питали министър-председателя, заместник-министър председателите и различни министри от съответни сектори на правителството:
- писмен отговор от министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев на питане от народния представител Иван Николаев Иванов;
- господин Иванов има писмен отговор от вицепремиера и министъра на образованието и науката господин Даниел Вълчев;
- писмен отговор от министъра на финансите господин Пламен Орешарски;
- писмен отговор от министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров;
- втори писмен отговор от същия министър;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването господин Евгений Желев;
- още един писмен отговор от същия министър;
- още един писмен отговор от министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров;
- писмен отговор от министъра на транспорта господин Петър Мутафчиев;
- писмен отговор и от министъра на културата господин Стефан Данаилов.
Поздравявам Ви за Вашата активност, господин Иванов, много писмени отговори.
Вицепремиерът Меглена Плугчиева отговаря на въпрос от народния представител Йордан Величков.
Господин Величков има писмен отговор и от Пламен Орешарски – министър на финансите.
Народният представител Борислав Китов има писмен отговор от Пламен Орешарски, министър на финансите.
Писмен отговор от министъра на финансите Пламен Орешарски има народният представител Борислав Китов.
Борислав Китов има писмен отговор и от министъра на земеделието и храните Валери Цветанов.
Народният представител Евгений Жеков има писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин. – Евгений Жеков? Няма го.
Евгений Жеков има писмен отговор от министъра на финансите Пламен Орешарски.
Народният представител Лидия Шулева има писмен отговор от Пламен Орешарски, министър на финансите.
Лидия Шулева има писмен отговор също от министъра на финансите Пламен Орешарски.
Госпожа Лидия Шулева има писмен отговор от министъра на икономиката и енергетиката и от министъра на здравеопазването.
Народният представител Димитър Дъбов има писмен отговор от министъра на икономиката и енергетиката.
Господин Дъбов, имате писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов и писмен отговор от министъра на културата Стефан Данаилов.
Писмен отговор има и народният представител Иван Гризанов от Даниел Вълчев, вицепремиер и министър на образованието и науката.
Народният представител Мария Капон има писмен отговор на нейно питане от вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин. – Няма я госпожа Капон.
Народният представител Нено Димов има писмен отговор от министъра на финансите.
Народният представител Христо Кирчев има писмен отговор от Валери Цветанов, министър на земеделието и храните.
Народният представител Метин Сюлейманов има писмен отговор на въпрос от министъра на културата Стефан Данаилов.
Министърът на културата отговаря в писмена форма на народните представители Сияна Фудулова и Никола Гочев.
Народният представител Радослав Иванов има писмен отговор от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров. – Радослав Иванов тук ли е? Няма го.
Това бяха писмените отговори за днес. Другия петък може би ще има писмени отговори и за други народни представители.
Продължаваме нашата работа със:
ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЗАЕМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (ТРЕТИ ЗАЕМ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ – ИНСТИТУЦИОНАЛНА РЕФОРМА В СОЦИАЛНИТЕ СЕКТОРИ) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Докладът на Комисията по образоването и науката е бил представен.
Откривам дискусията на първо четене по законопроекта. Имате думата, уважаеми колеги.
Ангел Найденов (КБ, от място): Ние бяхме в процедура на гласуване на законопроекта и дискусията беше закрита.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, че ми помогнахте, господин Найденов.
Тогава преминаваме към гласуване на първо четене на законопроекта.
Моля, гласувайте на първо четене Законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение (Трети заем за развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
Гласували 97 народни представители: за 95, против 1, въздържал се 1.
Законопроектът е приет на първо четене.
Имате думата за процедура, господин Овчаров.
Румен Овчаров (КБ): Уважаеми господин председател, предлагам да гласуваме законопроекта и на второ четене в днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Направена е процедура законопроектът да бъде гласуван на днешното пленарно заседание и на второ четене.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 93, против 1, въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Заповядайте, господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Благодаря, господин председател.
„ЗАКОН
за ратифициране на Заемното споразумение (Трети заем за развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Заемното споразумение (Трети заем за развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 15 май 2009 г. в София.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Преминаваме към дискусия на второ четене.
Имате думата - намираме се на второ четене на Законопроекта за ратификация на споразумението. Няма желаещи.
Моля, гласувайте законопроекта на второ четене.
Гласували 95 народни представители: за 93, против 1, въздържал се 1.
Законът е приет на второ четене.
Уважаеми колеги, съгласно правилника, в изпълнение на чл. 40, ал. 5, е направено предложение да бъде включено като точка в дневния ред на днешното пленарно заседание:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЛАСТ СОФИЯ.
Вносител – Министерският съвет.
Има доклади на Комисията по околната среда и водите и на Комисията по европейски въпроси.
ХРИСТИНА ХРИСТОВА (НДСВ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Госпожо Христова, заповядайте за процедура.
ХРИСТИНА ХРИСТОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на НДСВ искам 30 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Почивка до 11,30 ч. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни): Заседанието продължава със Законопроекта за управление на отпадъците в област София, както ви информирах.
Има две становища - едното становище е на Комисията по околната среда и водите, а другото е на Комисията по европейските въпроси.
Господин Божинов, имате думата, за да представите становището на Комисията по околната среда и водите.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Уважаеми господин председател, предлагам във връзка с разглеждания законопроект в залата да бъдат поканени господин Чавдар Георгиев – заместник-министър на Министерството на околната среда и водите, господин Димчо Михалевски – заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, господин Кирил Ананиев – заместник-министър на Министерство на финансите, господин Тенчо Тенев – Главен държавен здравен инспектор, служител на Министерството на здравеопазването, и освен това господин Тодор Модев – областен управител на област София-град и госпожа Мария Бояджийска – заместник-кмет на София.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли някой против това процедурно предложение? Няма.
Моля поканените отговорни лица на няколко министерства и областният управител на област София да заемат своите места в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов:
„ДОКЛАД
относно първо четене на Проект на Закон за управление на отпадъците в област София, № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 19 май 2009 г.
На свое редовно заседание, проведено на 20 май 2009 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за управление на отпадъците в област София с горепосочения номер, внесен от Министерски съвет на 19 май 2009 г.
На заседанието присъстваха господин Чавдар Георгиев – заместник-министър на Министерството на околната среда и водите, господин Тодор Модев – областен управител на област София, експерти от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването.
От името на вносителя законопроектът и мотивите за него бяха представени от господин Чавдар Георгиев.
Проектът на Закон за управление на отпадъците на територията на област София има за цел да създаде предпоставки за трайно и устойчиво решаване на един от най-големите проблеми на София – управлението на битовите отпадъци и поддържането чистотата на града. Той предвижда конкретни мерки за предотвратяване, преодоляване и ликвидиране на негативните последствия за общественото здраве и околната среда на територията на област София от кризисната ситуация при управлението на битовите отпадъци.
София, освен че е най-голямата община в България, е и административен център на държавата. Това поставя още по-високи изисквания пред организацията на публичните услуги.
Европейска практика е прилагането на специфичен подход към столиците, различен от този за останалите общини в страната. Той се обуславя от високата степен на урбанизация, от генерирането на големи количества отпадъци от бита, както и от стопанската дейност, специфични за голям икономически и социален център.
Редица фактори доведоха до задълбочаване на кризата с управлението на отпадъците на столицата: забавянето на трайното, дългосрочно решение за управление на отпадъците на София с повече от пет години; балиране на битовите отпадъци без да е налице решение за тяхното обезвреждане; стартирала наказателна процедура към България от страна на Европейската комисия за липсата на адекватна мрежа от съоръжения за обезвреждане на отпадъците на София; ограничен капацитет на депото в Суходол, без да има достатъчна яснота дали той ще осигури възможност за обезвреждането на отпадъците до изграждането на новото депо в с. Яна като част от интегрираната система за управлението на отпадъците на София.
Със законопроекта се променят отговорностите на органите на местно самоуправление в София с цел участие на държавата, която разполага с по-голям ресурс и административен капацитет за решаването на създалата се в София криза с управлението на битовите отпадъци и се предвижда дейността по управлението на отпадъците в област София да стане изцяло държавна дейност.
Предвидено е отмяна на местната такса за битови отпадъци и замяната й с държавна такса, което ще наложи и промяна в режима на събирането на този приход, както и преуреждането на финансовите взаимоотношения между държавата и Столичната община за 2009 г. Предвидено е таксата да са администрира от Столичната община и да се превежда по централния бюджет.
В проекта се предлага депонирането и съхраняването на отпадъците да остане за момента споделена отговорност между държавата и Столичната община, която е собственик на единственото действащо депо в Суходол, притежаващо разрешение за дейност с отпадъци. Предвид силните негативни обществени нагласи след повторното отваряне на депото се предлага да бъде прекратена експлоатацията му от 1 януари 2010 г., като правителството на страната се ангажира да намери алтернативно решение.
С проекта на Закон за управление на отпадъците в област София се предлагат и промени в Закона за управление на отпадъците. Измененията и допълненията в Закона за управление на отпадъците са свързани с транспониране на изискванията на новата Рамкова директива за управление на отпадъците 2008/98 на Европейския съюз и въвеждане на ангажименти за местните органи за постигане на цели за рециклиране на битовите отпадъци, което е основно изискване на директивата и на Европейската комисия при реализиране на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Въвежда се разпоредба за предоставяне с решение на Министерския съвет на 20 на сто от капацитета на вече изградените регионални депа за приемане на битови отпадъци, генерирани на територията на други общини, извън определените региони по Националната програма за управление на отпадъците.
В последвалата дискусия бяха обсъждани редица въпроси, поставени от председателя и членовете на Комисията по околната среда и водите, свързани с реализацията на проектите на Столична община, количеството на недепонираните битови отпадъци, заплахата от санкции от Европейската комисия, възможности за действия в периода след прекратяване на дейността на депото в Суходол и въвеждането в експлоатация на Завода за преработка на отпадъци и други.
Подчертано беше, че има изричен текст в законопроекта, с който се гарантира продължаването на проектите на Столична община.
Посоченото от господин Чавдар Георгиев приблизително количество на „стоящи“ в момента отпадъци е около 420 хил. тона, заради което сме заплашени от санкции от страна на Еврокомисията.
От Министерството на здравеопазването подкрепиха законопроекта, като подчертаха значимостта на опазването на общественото здраве. Предложеният законопроект получи подкрепа и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Областният управител на София господин Модев посочи, че проблемите на София като цяло са национални и не е изключение държавна намеса – такова е и националното финансиране за изграждането на метрото, на „Южната дъга“ и така нататък.
Комисията по околната среда и водите счита, че приемането на този законопроект може да има положителен ефект за решаването на проблемите с битовите отпадъци на столицата.
След проведеното гласуване с 12 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се“ Комисията по околната среда и водите подкрепи законопроекта и изрази следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за управление на отпадъците в област София, № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 19 май 2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има становище и на Комисията по европейските въпроси.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Силвия Стойчева: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, представям становище на Комисията по европейските въпроси относно Законопроект за управление на отпадъците в област София, № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 19 май 2009 г.
„Политиката за опазване на околната среда и по-специално политиката за управлението на отпадъците включва норми на общностно ниво, които регламентират предотвратяване на генерирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци. На този аспект от общностното право е посветена и Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви. Директивата определя мерки за защита на околната среда и на човешкото здраве посредством предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъци, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване на ефективността на това използване. В нашето законодателство въпросите, свързани с управлението на отпадъците, са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, който ясно урежда екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности.
Предлаганият Законопроект за управление на отпадъците в област София цели да уреди обществените отношения, свързани с дейностите по екологосъобразното управление на отпадъците в населените места на територията на област София, както и да хармонизира нашето законодателство с изискванията на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви. По-точно това се постига посредством предложените в § 10 от проекта изменения и допълнения на Закона за управлението на отпадъците. Тези промени са продиктувани от факта, че действащият Закон за управление на отпадъците следва да бъде съобразен с разпоредбите на новата рамкова Директива 2008/98/ЕО, която отменя Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците, въведена в закона. По този начин се създава по-точна регламентация по отношение на уредените вече дейности по управление на отпадъците.
В заключение може да се каже, че предлаганият законопроект не противоречи на изискванията на Директива 2008/98/ЕО. Същевременно може да се отбележи, че е извън компетенциите на Комисията по европейските въпроси дали предложеният в проекта на закон модел е най-удачният.
В допълнение към проекта биха могли да се направят следните бележки:
1. Според текста на чл.1, ал. 1 от законопроекта управлението на отпадъците включва и дейностите по почистване и снегопочистване. Този текст обаче не е съобразен с разпоредбата на чл. 3, т. 9 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, според която „управление на отпадъци означава събирането, превозването, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци, включително надзора върху тези дейности и следексплоатационните дейности по депата, както и дейностите, предприети в качеството на търговец или брокер”.
2. Във връзка със създаването на нова ал. 2 в чл. 23 от Закона за управление на отпадъците, както и със създаването на нова т. 28 в Допълнителните разпоредби на същия закон, предвидени в § 10 от законопроекта, следва да се отбележи, че определението на понятието „кризисна ситуация” не е достатъчно добре дефинирано и би следвало да се прецизира, тъй като не става ясно по какви критерии се установява нормалното състояние на управление на отпадъците.
С оглед на гореизложеното Комисията по европейските въпроси предлага (със 7 гласа „за” и 3 гласа „въздържали се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за управление на отпадъците в област София, № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 19 май 2009 г., като водещата комисия се съобрази с направените бележки.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин Бакалов, заповядайте за процедура. Имате думата.
Йордан Бакалов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предстои гледането на един изцяло политически закон, свързан с предстоящите избори, който мен лично не ме учудва, защото национализациите и възродителните процеси са в стила на тройната коалиция, да не говорим за противоконституционността на самия закон, на отделни текстове. Все пак това е важен закон, а в залата, като гледам така, присъстват не повече от 50 човека, дали има и толкова.
Затова от името на парламентарна група предлагам поименна проверка, господин председател, защото това е важен закон, който трябва да бъде гледан с кворум в парламентарната зала, а не при липсващ кворум. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Съгласно правилника не мога да откажа исканата поименна проверка.
Александър Владимиров Радославов - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Манолов Праматарски - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - отсъства
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - отсъства
Ангел Вълчев Тюркеджиев - отсъства
Ангел Петров Найденов - тук
Андрей Владимиров Баташов - отсъства
Андрей Лазаров Пантев - тук
Анелия Христова Атанасова - отсъства
Антонела Ангелова Понева - тук
Антония Стефанова Първанова - отсъства
Ариф Сами Агуш - отсъства
Асен Йорданов Агов - тук
Ася Величкова Михайлова - отсъства
Атанас Димитров Щерев - отсъства
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Атанаска Михайлова Тенева - отсъства
Ахмед Демир Доган - отсъства
Ахмед Юсеин Юсеин - тук
Бойко Иванов Ватев - отсъства
Бойко Николов Боев - отсъства
Бойко Стефанов Великов - отсъства
Борис Стефанов Николов - тук
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Георгиев Владимиров - отсъства
Борислав Димитров Китов - отсъства
Борислав Иванов Българинов - отсъства
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Николов Ралчев - отсъства
Борислав Янчев Ноев - отсъства
Ботьо Илиев Ботев - отсъства
Валентин Николов Милтенов - отсъства
Валентина Василева Богданова - отсъства
Ваньо Евгениев Шарков - отсъства
Ваню Стефанов Хърков - тук
Ваня Крумова Цветкова - отсъства
Васил Димитров Паница - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Минчев Иванов-Лучано - отсъства
Венелин Димитров Узунов - отсъства
Венцислав Василев Върбанов - отсъства
Весела Атанасова Драганова-Илиева - отсъства
Веселин Витанов Близнаков - отсъства
Веселин Методиев Петров - тук
Владимир Михайлов Дончев - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Георги Владимиров Юруков - тук
Георги Георгиев Пирински - тук
Георги Йорданов Димитров - отсъства
Георги Миланов Георгиев - отсъства
Георги Петков Близнашки - отсъства
Георги Пинчев Иванов - отсъства
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Даринка Христова Станчева - отсъства
Даут Идриз Осман - отсъства
Деница Ивайлова Димитрова - отсъства
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Димитър Енчев Камбуров - тук
Димитър Иванов Абаджиев - отсъства
Димитър Иванов Димитров - отсъства
Димитър Николов Гъндев - тук
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Цвятков Йорданов - отсъства
Добромир Мартинов Задгорски - тук
Добромир Христов Гущеров - отсъства
Долорес Борисова Арсенова - отсъства
Донка Иванова Михайлова - отсъства
Дончо Стефанов Цончев - отсъства
Евгени Стефанов Чачев - тук
Евгений Гинев Жеков - отсъства
Евгения Тодорова Живкова - тук
Евдокия Иванова Манева-Бабулкова - тук
Екатерина Иванова Михайлова - отсъства
Елеонора Николаева Николова - тук
Елиана Стоименова Масева - тук
Емил Константинов Георгиев - отсъства
Енчо Вълков Малев - отсъства
Ердоан Мустафов Ахмедов - отсъства
Жори Йорданов Алексиев - отсъства
Захари Димитров Георгиев - тук
Златко Тонев Златев - тук
Ива Петрова Станкова - отсъства
Иван Атанасов Колчаков - отсъства
Иван Георгиев Иванов - тук
Иван Георгиев Сотиров - тук
Иван Георгиев Стаматов - отсъства
Иван Добромиров Гороломов - тук
Иван Желев Илчев - тук
Иван Йорданов Костов - отсъства
Иван Матеев Иванов - отсъства
Иван Николаев Иванов - тук
Иван Николов Гризанов - тук
Иван Петков Даков - отсъства
Иван Славов Иванов - отсъства
Иво Петров Сеферов - тук
Иво Първанов Атанасов - тук
Иглика Димитрова Иванова - тук
Илиян Вълев Илиев - отсъства
Илкер Ахмедов Мустафов - отсъства
Илко Димитров Димитров - отсъства
Йордан Димитров Костадинов - отсъства
Йордан Иванов Бакалов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Йордан Мирчев Митев - тук
Йордан Петков Йорданов - тук
Йордан Петров Величков - тук
Камелия Методиева Касабова - отсъства
Камен Костов Костадинов - тук
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Константин Стефанов Димитров - тук
Коста Димитров Цонев - отсъства
Костадин Александров Кобаков - отсъства
Красимир Дончев Каракачанов - отсъства
Кръстанка Атанасова Шаклиян - отсъства
Лидия Сантова Шулева - отсъства
Лъчезар Благовестов Тошев - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Любен Андонов Корнезов - отсъства
Любен Любенов Дилов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Маргарита Василева Кънева - отсъства
Маргарита Спасова Панева - отсъства
Марин Йорданов Маринов - тук
Марина Борисова Дикова - отсъства
Марио Иванов Тагарински - отсъства
Мария Василева Капон - тук
Мария Иванова Ангелиева-Колева - отсъства
Мария Станчева Вълканова - отсъства
Марко Николов Мечев - тук
Мартин Димитров Димитров - отсъства
Мая Божидарова Манолова - отсъства
Метин Мехмедов Сюлейманов - тук
Милен Емилов Велчев - отсъства
Мима Тодорова Василева - отсъства
Минка Стоянова Русева - тук
Минчо Викторов Спасов - отсъства
Минчо Христов Куминев - отсъства
Мирослав Димитров Мурджов - отсъства
Митко Иванов Димитров - тук
Митхат Сабри Метин - отсъства
Младен Петров Червеняков - отсъства
Муса Джемал Палев - тук
Надежда Николова Михайлова - отсъства
Надка Балева Янкова - тук
Надя Димитрова Иванова - тук
Неджми Ниязи Али - отсъства
Нено Ненов Димов - отсъства
Несрин Мустафа Узун - отсъства
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Никола Гочев Проданов - тук
Николай Аврамов Свинаров - отсъства
Николай Боянов Михайлов - отсъства
Николай Георгиев Григоров - тук
Николай Георгиев Камов - отсъства
Николай Петров Кънчев - отсъства
Нина Стефанова Чилова - отсъства
Нихат Тахир Кабил - отсъства
Огнян Стефанов Герджиков - отсъства
Олег Григоров Попов - тук
Олимпи Стоянов Кътев - отсъства
Павел Димитров Шопов - отсъства
Павел Михайлов Чернев - тук
Пенко Атанасов Атанасов - отсъства
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Георгиев Мръцков - отсъства
Петър Димитров Попов - тук
Петър Кирилов Берон - тук
Петър Станиславов Манолов - отсъства
Петя Илиева Гегова - отсъства
Пламен Александров Панайотов - отсъства
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Георгиев Ранчев - тук
Пламен Неделчев Моллов - отсъства
Радослав Георгиев Илиевски - тук
Радослав Ненков Гайдарски - тук
Радослав Теодоров Иванов - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Рейхан Ибадула Аблеким - тук
Ремзи Дурмуш Осман - отсъства
Росен Златанов Владимиров - отсъства
Руденко Радев Йорданов - тук
Румен Асенов Ангелов - отсъства
Румен Иванов Такоров - отсъства
Румен Йорданов Петков - отсъства
Румен Стоянов Овчаров - отсъства
Рупен Оханес Крикорян - отсъства
Светослав Иванов Спасов - отсъства
Светослав Христов Малинов - отсъства
Силвия Николаева Алексиева - отсъства
Силвия Тодорова Стойчева - тук
Симеон Василев Симеонов - тук
Сияна Атанасова Фудулова - отсъства
Снежана Великова Гроздилова - отсъства
Соломон Исак Паси - отсъства
Станимир Янков Илчев - отсъства
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Станка Панайотова Маринчева - тук
Станчо Николов Тодоров - отсъства
Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
Стефан Антонов Софиянски - отсъства
Стойко Илиев Танков - тук
Стоян Витанов Витанов - тук
Стоян Проданов Иванов - отсъства
Съби Давидов Събев - тук
Татяна Дончева Тотева - отсъства
Татяна Стоянова Калканова - отсъства
Теодора Георгиева Якимова-Дренска - отсъства
Тодор Михайлов Кумчев - отсъства
Тодор Николов Батилов - отсъства
Тома Янков Томов - отсъства
Трифон Димитров Митев - тук
Фатме Муса Илияз - отсъства
Фидел Димитров Беев - отсъства
Фикрет Хюдаетов Шабанов - тук
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Христина Христова Велчева - отсъства
Христо Боянов Величков - тук
Христо Дамянов Бисеров - тук
Христо Йорданов Кирчев - отсъства
Христо Кирилов Попов - тук
Хюсеин Муталиб Хамди - отсъства
Четин Хюсеин Казак - тук
Юксел Али Хатиб - тук
Юнал Саид Лютфи - тук
Юнал Тасим Тасим - тук
Юсеин Аптула Джемил - отсъства
Янаки Боянов Стоилов - отсъства
Яне Георгиев Янев - отсъства
Яни Димитров Янев - отсъства
Янко Александров Янков - тук
Ясен Димитров Попвасилев - отсъства
Уважаеми колеги, след много внимателна проверка и след като председателят Георги Пирински направи внимателно пресмятане на всички присъстващи, налице са 79 народни представители. Съгласно правилника нямаме необходимия кворум и не можем да гласуваме.
Продължаваме нашата работа.
Йордан Бакалов (ОДС, от място): Господин председател, хайде стига бе!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Не можем да гласуваме, но можем да четем законопроекти.
Давам думата за процедура на господин Веселин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Моята процедура е следната. Днес в заседанието имаме няколко гласувания, които би трябвало да ни ориентират за оставащата ни дейност, и те са следните. Първо, имаше проверка на кворума, мисля, че господин Пирински председателстваше заседанието, и нямаше кворум. Два часа по-късно се оказа, че ако тогава имаше над 100 народни представители, сега са под 80 човека, което във всички случаи е недобро. Трето, имаме гласувано извънредно заседание с дневен ред във вторник. Това означава, господи Лютфи, че днес дори и да искате да продължавате дебатите, гласуване не може да проведете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Тук спор няма.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Единственият начин е, ако се опитате да извършите някаква манипулация. Аз вярвам, че Вие такова нещо няма да направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Не, бъдете спокоен, ще продължим четенето на законопроекта без гласуване. Бъдете спокоен!
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Гласуването на законопроекта може да се проведе най-рано в сряда.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Във вторник.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Колегата от Коалиция за България, който се обади, не познава правилника. Във вторник имаме извънредно заседание с определен дневен ред, по който председателят не може да внесе допълнителна точка. Хубаво е накрая на мандата да не правите реплики за неща, които не разбирате.
Георги Божинов (КБ, от място): Давай напред, за да сгрешиш и ти.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Няма да сгреша.
За да може да се гласува в сряда, единственият начин е този законопроект да получи три дена минимум срок за второ четене, което означава да отидем в събота и да свикате извънредно заседание за боклука в неделя. Това ви е шансът, ако толкова много желаете да постигнете по този законопроект.
Затова, господин Лютфи, единственият разумен начин е да прекратите заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви. Няма да го прекратя. Ако всички други желания за думата по процедурен въпрос са в този контекст, аз няма да давам думата.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Пред мен е Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. Предполагам, че е последната версия, поне не си спомням в последната година този текст да е бил променян. Последно е променен на 27 март 2007 г. Там пише следното: „Прави се проверка на кворума съгласно разпоредбите на ал. 3.” А алинея 4 съдържа съвсем ясен и категоричен текст: „Председателят прекратява или прекъсва заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.”
Вие въвеждате процедура, господин председателю, която я няма в правилника. Няма такова нещо – че може да продължи заседанието, но с дебати, без гласуване. Текстът е пределно ясен. Нека все пак да поддържаме Народното събрание на някакво ниво, че спазва собствените си актове. Председателят прекратява или прекъсва заседанието, когато в залата няма необходимия кворум. Аз не съм забравил, че председателят Пирински наруши тази процедура преди 10 дни, но трябва ли това да стане наистина практика? Напротив, нека покажем, че уважаваме правилника, който ние в пленарната зала като общност сме гласували. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин Четин Казак има думата за процедура.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За присъстващите юристи не е тайна, знаят много добре, има един основен принцип в правото, който гласи „Немо аудитор турпитудинем проприам аллеганс”, което на български значи: „Никой не може да се възползва от своето собствено неправомерно поведение”.
Поименна проверка беше поискана от председателя на Парламентарната група на ОДС. При проверката се оказа, че освен председателя на тази група нямаше нито един присъстващ от тази група.
Иван Сотиров (ОДС, от място): Не е така, лъжете!
Четин Казак: В момента дойдоха още един-двама. (Шум и реплики.)
Обръщам се към председателя на Народното събрание господин Георги Пирински: всички отсъстващи народни представители от парламентарната група, поискала поименна проверка, да бъдат санкционирани с удържане на дневното възнаграждение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Колеги, освен правилника има и изричен текст в Конституцията, господин Методиев, сигурен съм, че Вие го знаете, че Народното събрание може да заседава и без да има кворум, но без да гласува и без да взема решения. На основание на този конституционен принцип и текст продължаваме нашата работа.
Продължаваме нататък. Гласувания няма да има.
За процедура – заповядайте, господин Янев.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Той отсъства. Няма го в списъка. Не е в залата!
Яне Янев (РЗС): Вие сте изключително смешни, бе колеги, аз съм на трибуната, вие казвате, че отсъствам. Вие нещо халюцинации ли взехте да имате в края на мандата, вземете се сложете в ред!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Янев, нека да бъдем коректни! Сложете си картата и Ви моля за конкретна процедура.
Яне Янев: Господин председателстващ, Вие сте с изключителен опит на парламентарист, недейте в края на мандата да ставате за резил! Затова нашето предложение е да прекратите този фарс, защото това не е нищо друго освен опит на тройната коалиция или по-точно на тройната мафия да използва българския парламент, най-висшата институция в държавата, за разчистването на политически сметки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Нека не се обиждаме!
Яне Янев: Затова ние искаме 30-минутна почивка, за да формулираме нашето конкретно предложение, което мога още сега в аванс да Ви го кажа, за да мислите по него. Ако Вие още веднъж продължите да упорствате с по-малко от 30 души да приемете такъв ключов закон ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Ние няма да го приемем, господин Янев.
Ангел Найденов (КБ, от място): Той отсъстваше и не е чул.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Ние няма да гласуваме, господин Янев.
Яне Янев: Господин Лютфи, аз знам какво целите – целите да претупате дискусията, да може това да се забрави бързо от обществото, да стане в празна зала и след това в удобен момент, когато сте събрали необходимия кворум, да гласувате и с това да се свърши всичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Не, днес няма да има гласуване.
Яне Янев: Затова нашето предложение е за 30 минути почивка. И за да не стане така, че да не уважите това нещо по правилник, ще Ви поискаме отново поименна проверка, за да се установи, че отново Вие заобикаляте и Конституцията, и правилника на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Малко разяснения. Повече от две поименни проверки от името на ръководства на парламентарни групи в едно пленарно заседание не може да се искат, господин Янев, това го знаете много добре. Аз дадох две почивки последователно – едната беше веднага след проверката на председателя Пирински, след това – по искане на ръководството на НДСВ. Вие искате отново, за трети път, почивка. Няма да мога да удовлетворя това Ваше искане.
Яне Янев: Не може, нарушавате правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Не го нарушавам, господин Янев.
Яне Янев: Вижте правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Аз го знам наизуст.
Яне Янев: Консултирайте се с господин Пирински.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Не, не искам да се консултирам, аз го знам наизуст.
Господин Янев, председателстващият определя в рамките от 15 до 30 минути. Петнадесет минути почивка и в 13,00 ч. без 17 мин. подновяваме заседанието. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни): Продължаваме нашата работа след почивката.
Бяха представени становищата на двете комисии – по околната среда и по европейските въпроси. Предстои да чуем становището и на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте, господин Иванов.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„СТАНОВИЩЕ
на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за управление на отпадъците в област София № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 19 май 2009 г.
На редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 21 май 2009 г., беше разгледан Законопроекта за управление на отпадъците в област София.
На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите Чавдар Георгиев – заместник-министър, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Ели Кисьова – началник на отдел „Административни актове”, и от Министерството на финансите Кирил Желев – заместник-министър, и Людмила Елкова - директор на Дирекция „Данъчна политика”.
От името на вносителя законопроектът беше представен от господин Георгиев и господин Кирил Желев. С изнесеното от тях експозе се подчерта, че Законопроектът за управление на отпадъците на територията на област София има за цел да създаде предпоставки за трайно и устойчиво решаване на един от най-големите проблеми на София – управлението на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на града. Той предвижда конкретни мерки за предотвратяване, преодоляване и ликвидиране на негативните последици за общественото здраве и околната среда при управлението на битовите отпадъци. Затова със законопроекта се предлага да се отнемат отговорностите по управлението на отпадъците на област София и да се предоставят на държавата.
В областта на бюджета и финансите законопроектът предвижда Министерският съвет да:
- създаде администрация към Министерството на регионалното развитие и благоустройството или към оправомощено от него длъжностно лице. Този орган в определен срок е задължен да внесе в Министерския съвет предложение за щатна численост и бюджет на администрацията за изпълнението на този закон;
- приеме тарифа за таксите за услугите. Таксата ще е пропорционална на данъчната оценка на съответния имот или ще се определя като проста въз основа на натурално измерено потребление на услугата. По принцип размерът на таксата ще възстановява пълните разходи на държавата по предоставените услуги, но в законопроекта е предвидено, че когато общественият интерес изисква, държавата може за сметка на държавния бюджет да поеме разликата между приходите от таксите и действително направените разходи. Финансирането на дейността ще се осъществява чрез държавна такса за битови отпадъци, субсидии от държавния бюджет, средства по международни програми и споразумения и извънбюджетни средства;
- определя реда и лицата за освобождаване, разсрочване или отсрочване на задълженията за внасяне на таксата;
- упражнява контрол по изпълнението на този закон чрез съответната администрация.
Предвидено е в Закона за държавните такси в чл. 3 да се създаде нова ал. 3, с която се разпорежда държавните такси за обществени услуги, които се предоставят при условията на непрекъсваем режим или периодично, да се внасят по ред, определен от Министерския съвет.
В Закона за местните данъци и такси се предвиждат нови текстове, с които се разпорежда Столичната община да не събира такса за битови отпадъци и правилата на Раздел І (Такса за битовите отпадъци) да не се прилагат от Столична община.
Законопроектът предвижда и разпоредби за реда и начина, по който да се уредят взаимоотношенията между бюджета на Столична община и централния бюджет относно събраните към 30 юни приходи от таксата за битови отпадъци, както и събирането и превеждането им до края на 2009 г.
По законопроекта се проведе дискусия, по време на която бяха направени изказвания и се зададоха въпроси. Представителите на вносителя отговориха на поставените въпроси и съобщиха, че приемането на законопроекта няма да доведе до промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: 7 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за управление на отпадъците в област София № 902-02-37, внесен от Министерския съвет на 19 май 2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Съгласно правилника, представител на вносителя също може да вземе думата, за да представи философията на законопроекта.
Давам думата на заместник-министъра на околната среда и водите господин Чавдар Георгиев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Целта на представения на вашето внимание законопроект е да създаде предпоставки за трайно и устойчиво решаване на един от наболелите проблеми, който с години не намери своето решение, а именно проблемът за управлението на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на столицата. Искам да подчертая, че не е необичайна европейска практика прилагането на специфичен подход към столиците, различен от този за останалите общини в съответните страни. Такъв подход се обуславя от високата степен на урбанизация на съответните населени места и градове и генерирането на големи количества отпадъци както от бита, така и от стопанска дейност, специфични за тези национални центрове.
През последните години техническата обезпеченост на столицата да осигурява адекватно управление на увеличените и увеличаващите се количества отпадъци намаля и не бе намерено устойчиво решение на въпроса с управлението на битовите отпадъци.
Към момента депото в Суходол вече се преексплоатира. Тоест имаме депониране над допустимия капацитет на така наречения втори етап и столицата е заплашена от нова криза с депонирането, като експертите разчитат, че максималният капацитет, който би могъл да се използва, е до към края на годината. Ето защо по законопроекта е предвидено от 1 януари 2010 г. депото в Суходол да преустанови окончателно своята дейност.
Също така знаете, че беше създадена и конкретна кризисна ситуация във връзка със сметопочистването и сметоизвозването на София през последните два месеца. Наложи се пряката намеса на държавата, за да може да се преодолеят тези кризисни положения и за да може столичани да имат една нормална жизнена среда.
Всички тези въпроси, които се повтарят във времето, налагат един подход, който изисква да има възможност държавата да упражнява пряко тези действия, да подпомага общината в дейностите по управление на отпадъците. Към този момент тези дейности не могат да бъдат реализирани без специфичен, специален по своя предмет, по своето териториално действие закон.
Предвид факта, че намирането на решение на основните проблеми по управление на отпадъците на София, включително и за обезвреждането на балираните отпадъци, които също са един нерешен проблем към този момент – имаме над около 500 хил. броя бали, което е някъде от порядъка на 420-430 хил. т, които все още не са изведени, въпреки че със съдействието на общината веднъж вече беше изведено едно количество от порядъка на 280 хил. броя бали, знаете, в депата на Цалапица и Карлово. Но решаването на всички тези проблеми по управление на отпадъците на София, включително и обезвреждането на балираните битови отпадъци, до момента е ставало винаги с намесата на държавата. И към настоящия момент е крайно наложително подобно съдействие от страна на държавата за решаване на въпросите с алтернатива на площадка за депониране на отпадъците след края на годината, както и във връзка с решаване окончателно на проблема с балираните отпадъци.
Ето защо тези обективни обстоятелства налагат да бъдат предприемани мерки за предотвратяване на щети, които биха се нанесли и на околната среда и биха поставили под риск здравето на хората. Затова е наложително дейността като държавна дейност да бъде регламентирана със съответен закон. Намесата на държавата, поради тази обективна необходимост, с цел да се подпомогне дейността и да се осигури нормална жизнена среда за столичани, е крайно наложителна. Единствено държавата би могла да осъществява тази дейност по-ефективно. Тя разполага с по-голям административен капацитет и с по-голям материален ресурс от материално-технически средства и кадри и може да поеме тази дейност.
Съгласно законопроекта се предвижда дейността по управлението на отпадъците в област София да стане изцяло държавна дейност, съответно местната такса за битови отпадъци да се замени с държавна такса, която да отива за издръжка на тази дейност. Това ще наложи и промяна в режима на събирането на този приход, както и преуреждането на финансовите взаимоотношения между държавата и Столична община за 2009 г.
Искам да подчертая, че се предвижда таксата да продължи да се администрира от Столична община и да се превежда по централния бюджет.
По закон е предвидено дейността да се финансира освен от държавната такса за битови отпадъци, а също и от субсидии от държавния бюджет, средствата по международни програми и споразумения и извънбюджетни средства.
Размерът на таксата ще се определя по начин, който да позволи възстановяване на пълните разходи на държавата и на съответните разходи по администрирането на общината, както и разходите по предоставяне на услугата и да дава възможност да се повиши качеството на услугата, като същевременно се постигне справедливо съотношение между заплащаната такса и индивидуалния обем на ползваната услуга. Таксата ще се решава ежегодно от Министерския съвет и ще осигурява необходимите разходи за дейността.
Тъй като законопроектът би се приел в средата на годината, като защитна мярка за настоящата година се предвижда замразяване на цената на услугите, свързани с депониране на отпадъците през 2009 г. и превеждане на остатъка от събраната такса към 1 юли 2009 г. по разчетите на централния бюджет.
С оглед на гореизложеното може да се направи единственият и обективно обоснован извод, че законопроектът предвижда осигуряване от държавата. Разбира се, има и механизми, които не изключват участието на общината в съответните дейности при необходимост и при желание от нейна страна на по-качествена и по-евтина услуга и решаване на неотложните въпроси, свързани с управлението на отпадъците на област София.
В заключение бих казал, че този законопроект е едно логично продължение на всички дейности, които държавата предприе, във връзка с управлението на битовите отпадъци, за да осигури една нормална жизнена среда за столичани. Този законопроект по никакъв начин не е повлиян от някакви предизборни цели, тъй като в някои изказвания на преждеговорившите проличаха такива. Искам изрично да подчертая това. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
Откривам дискусията на първо четене.
Заповядайте за процедура, господин Чачев.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, преди да пристъпим към обсъждане на предложения законопроект, трябва да чуем доклада на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, която би трябвало да е водеща комисия, заедно с Комисията по екология на господин Божинов.
Такова заседание на въпросната комисия, господин председателю, не е имало. Най-малкото трябва да се уважаваме и когато гледаме един такъв изключително важен закон, трябва да се съобразим с водещите комисии в Народното събрание.
Второто, да бъде раздаден докладът, становището на Националното сдружение на българските общини, което е изцяло против приемането на закона.
В тази връзка нашата формална процедура е да прекратим днешното обсъждане. За сряда да бъдат раздадени докладът на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство и становището на Националното сдружение на българските общини. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви информацията.
Първо, действително, за да стане ясно на пленарната зала и за протокола, съгласно правилника председателят на парламента е определил водеща комисия по този законопроект да бъде Комисията по околната среда и водите. Съпътстващи комисии са: Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, Комисията по бюджет и финанси... (Реплика от народния представител Евгени Чачев.) Моля Ви, господин Чачев и двамата сме с бели коси.
Евгени Чачев (ДСБ, от място): Няма доклад на тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Ето го. Моля Ви, Вие казвате, че няма такова нещо. (Реплика от народния представител Евгени Чачев.) И на този въпрос ще Ви отговоря.
Правилникът не задължава императивно да има доклади на всички съпътстващи комисии. Досега често, когато няма становища от всички съпътстващи комисии, които трябва да имат, разбира се, сме пристъпвали към обсъждане.
Откривам дискусията на първо четене. Имате думата, уважаеми колеги.
Госпожо Манева, заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
На Ваше място бих изпитвала неудобство да провеждам обсъждане по този закон в празна зала. Поне с присъствието си управляващите трябваше да покажат, че го подкрепят. Очевидно и сред управляващите цари смут и неудобство от този абсурден закон. Затова пък имаме мощно присъствие на висши чиновници, които с лъжливи аргументи се опитват да защитят, още веднъж подчертавам, този абсурден закон.
За съжаление с този закон управляващото мнозинство превръща парламента в маша за политическите битки на управляващото мнозинство. Освен това тук прозират много откровени икономически интереси. Много бързо трябва да се намери законово основание за даването на десетте милиона, защото вече такова основание не съществува с отмяната на Закона за кризите. Много бързо трябва да се преподпишат договорите с фирмите, които бяха вкарани в цялата тази сага и, разбира се, трябва икономически да се завладее един много съблазнителен обект – това е изграждането на депото и на завода в София, с една много голяма сума, включително с пари от Европейския съюз. Така че прозират откровените икономически интереси, които също са свързани с изборите, тъй като е известно, че такива фирми, които насилствено са вкарани по извън правилата в този бизнес се отблагодаряват щедро.
Този закон представлява грубо нарушение на българската Конституция, на европейските норми и различни наши закони. Категорично това може да бъде доказано и аз вярвам, че ще бъде доказано. В България има Закон за управление на отпадъците, който е хармонизиран с Европейската директива и всички действащи закони и регламенти в Европейския съюз, в който изчерпателно са уредени правомощията на държавата, на местните власти, на всеки от нас.
Много е интересно, предполагам, че ви прави впечатление, че министърът на околната среда и водите не е активно действащ в цялата тази сага и то не е случайно. Аз предполагам, че има съответното професионално ниво, за да не се забърква в цялата тази история, защото презумпцията, която съществува за разработване на този закон, а именно кризисната ситуация в София, предполага едно много сериозно участие на министъра на околната среда и водите. Предполага процедура за обявяване на кризисно състояние, а по Закона за управление на отпадъците при нарушение изпълнението на задълженията на съответния кмет, министърът на околната среда и водите е длъжен да реагира, включително и с наказание. През целия този период в София не се случи нищо подобно.
Освен това преди малко чухме, че в Хартата за местното самоуправление, която е също в противоречие с този закон, и по който въпрос вече Сдружението на общините се произнесе абсолютно негативно, в тази Харта наистина има специфичен подход, регламентиран не като процедура, а като възможност, но той предполага подпомагане на определени дейности от държавата, а не изземване. Неслучайно от защитника от страна на вносителите не беше споменат нито един закон, нито един град, в който имаме управление на отпадъците от държавата, в нито един град от Европа. Този специфичен подход предполагаше едно много по-активно участие на държавата в тези няколкогодишни битки за регулиране, за нормално провеждане на процедурите по управление на отпадъците в София.
За съжаление, и аз вярвам, че общината ще докаже тези факти, през цялото време имахме откровена съпротива на държавата за уреждане на въпросите – забавяне на преписки, съзнателно неиздаване на решения, включително маса административни процедури, които трябваше да бъдат осъществени, по тях бяха направени неимоверни пречки, просто за да не се случи нормално управление на отпадъците в България.
Има и маса неща, които в момента в целия закон могат много лесно да бъдат оборени, защото представляват откровена лъжа.
Връщам се отново към кризисната ситуация. В края на закона има едно срамежливо определение за криза, взаимствано от нескопосания закон, който беше обявен. Ще видите, че това определение е атакувано, включително от Комисията по европейските въпроси на парламента като нелепо, да не говорим, още веднъж, че за кризисна ситуация трябва да имате критерии, процедура за обявяване на такава ситуация. Нищо подобно не се случва. Едно от твърденията, с които се мотивира законът, е, че капацитетът на Суходол е изчерпан. Това е една от поредните лъжи. Суходол има капацитет около 600 хил. тона, които могат да бъдат използвани до построяването на завода и в момента в Министерството на околната среда и водите е депозирано искане за комплексно разрешително за ползване на този капацитет. Разбира се, министерството, както и досега, услужливо няма да издаде това комплексно разрешително, а ще отиде към затваряне на депото. В един момент, в който България не изпълнява най-важните си задължения, задължения, поети по време на преговорния процес и подписани с влизането ни в Европейския съюз за изграждане на 53 регионални депа, които да решат проблема с отпадъците в страната. Не проблемите в София са сериозните, проблемите в страната са сериозни! В края на този месец изтича срокът, в който трябваше да имаме изградена система за управление на отпадъците със съответни регионални депа в цялата страна. Двадесет и две не са изградени. Десетки общини от м. юни нямат къде да депонират отпадъците. В София депото има възможност, но по политически съображения ще бъде затворено. В същото време в текста – може би това е единственият текст, който трябва по някакъв начин управляващите да приемат, да регламентират бъдещите действия във връзка с неизпълнението на задълженията към Европейския съюз, е регламентиране на 20% от капацитета на изградените депа, съответстващи на европейските норми, да ползват общините, които нямат вече да имат право да използват собствените си съоръжения.
Какво означава това? Това е една изглеждаща на пръв поглед временна спасителна мярка с изключително дълги последици за следващите управляващи. Това е огромно оскъпяване на цялостната дейност по управление на отпадъците, която ще се плаща от бюджета, от всички нас, защото за осем години управляващите не можаха да изградят депата, не можаха да усвоят европейските пари и сега това всичко се прехвърля на нашия гръб. А на всичките общини, които вече са изградили такива депа, им се отнемат 20% от капацитета, което означава, че предсрочно – и то значително, тези общини отново няма да има къде да депонират отпадъците си и ще трябва да изграждат предсрочно нови съоръжения. Това е една изключителна бъркотия, която се създава в страната поради бездействието на правителството, което сега изведнъж иска да се накичи с ореола на спасител за решаване на проблемите за софийските отпадъци. Да не говорим, че такса смет се одържавява, че част от кредитите на общината за администрирането на дейността по отпадъците се прехвърлят на държавата.
Преди малко беше казано, че държавата имала по-голям административен капацитет. В закона обаче пише нещо друго – държавата няма капацитет да управлява общинските отпадъци и понеже няма капацитет, в условията на криза, когато всички говорим, че трябва да се намалят административните разходи, държавата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще прави паралелна администрация, която да управлява отпадъците в София, която да сключва договори и която да контролира и да извършва целия процес по управление на отпадъците. Така че държавата няма капацитет и в закона това е казано съвършено ясно.
В закона се предвижда и един много интересен регламент във връзка с отчуждаването на терени за изграждането на бъдещите площадки за депа и за други инсталации за управление на отпадъци – принудително отчуждаване, с един текст, който силно ограничава правата на гражданите да обжалват съответната оценка и предвидените обезщетения. Тоест, дава се някакво право, но инвестиционният проект не се спира. Това е един проблем, който някакси, неизвестно защо, се премълчава. Оставя се, защото се знае, че Европейският съюз ще реагира на това безобразие. Всички вие знаете, че имаше такава реакция. Тя беше свързана с много разнопосочните сигнали, които правителството отправяше към обществото по време на приемането на този закон. Най-напред се каза, че този закон е приет по принцип. Ще се гледа отново, защото на заседанието не е присъствал министърът на околната среда и водите. След това беше казано, че министърът на правосъдието категорично е казал, че такъв специален извънреден закон не може да се приеме, че трябва да има самостоятелен раздел към Закона за отпадъците, който да регламентира принципни текстове в случай на извънредни ситуации и тези текстове да важат за всички общини, а вицепремиерът съобщи, че има вече писмо от Европейската комисия и че този закон няма да бъде приет, ще се правят нови текстове. Веднага след това видяхме много скоропостижно, почти тайно този закон беше внесен, Комисията по околната среда и водите го разгледа преди още да бъде раздаден в залата.
Така че цялата конспирация около закона още веднъж показва, че намеренията са нечисти, текстовете са непрофесионални и този закон създава една допълнителна анархия в тази сфера, в страната, вместо наистина да помогне да се решат въпросите.
Понеже този закон представлява противоречие на европейската практика, се създава една цяла поредица от текстове, с които се регламентира изискването Столична община да остане бенефициент на европейските пари, тоест тя да ги получава и да разплаща договорите, които ще сключва държавата. Това само по себе си подсказва за какво става дума. Това само по себе си показва, че този закон наистина е антиконституционен. Антиевропейските регламенти и европейската практика противоречат категорично на Хартата за местно самоуправление.
Този законопроект, даже да бъде приет от управляващите, защото вероятно инструкцията за това е дадена, той ще бъде оспорен. Този закон наистина ще създаде големи проблеми в София, включително ще лиши София от ресурса, с който тя решава проблемите на хората от София. Но аз вярвам, че той няма да действа толкова дълго, че да създаде необратими последици за всички нас и да понесем санкциите, включително и на Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Госпожо Манева, на Парламентарната група на Демократи за силна България остават 5,11 минути от общо 20 минути.
Имате думата за реплика, господин Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаема госпожо Манева, Вие не сте човек, който използва евтини обвинения, упреци или елементарни трикове във Вашите изказвания. Но аз вземам думата за реплика, за да не се съглася с три неща. Първо, по отношение на Вашите обвинения за икономически интерес. Това ще го оставя настрана, защото то очевидно е продукт на тази шпиономания и конспиративност, която витае във вашата парламентарна група постоянно.
Второ, по отношение на впечатлението за дистанцираност на министри. Това е законопроект на Министерския съвет. Той очевидно е колективен продукт, в това число означава и съпричастност на министрите от кабинета.
Но според мен заслужава наистина сериозно внимание упрекът и тезата Ви за конституционосъобразност и съответно разделението на местна и централна власт. Като бивш кмет в една обичайна ситуация аз също бих изпитал резерв. Тук обаче ситуацията не е обичайна и тя се дължи на неспособността на общината и на кмета на общината да се справят с боклуците на София, да се справят със сметта.
Извинявайте, но защо не реагирахте, когато непрекъснато кметът Борисов ни заливаше с обвиненията, че държавата оставала равнодушна? Защо тогава не казахте, че това е очевидно продукт на несправянето на кмета Бойко Борисов? Забравяте ли, че и президентът, и министър-председателят не просто бяха призовавани, а те се ангажираха да търсят места къде да бъдат депонирани балите на София, да търсят площадки за сметище на София? Кой ли не беше ангажиран с този процес – министри, групи депутати, местна власт? Тогава защо не казахте, че това е проблем, с който трябва да се справи кметът Борисов?
Извинявайте, но когато хората са принудени да газят през боклуци, за да стигнат до контейнерите, преливащи от боклуци, разбира се, че в една подобна ситуация държавата трябва да реагира. И тя реагира по начин, който е достатъчно конституционосъобразен. Това е чрез законопроекта, който ще обсъди Народното събрание и разбира се, ще отчете всички бележки, възможности и съответно потребности от гледна точка на интереса на хората, от гледна точка на здравето, от гледна точка на това да не се допуснат епидемии, да не бъде застрашен животът, да не се създават рискове, а не заради удобството, комфорта или спокойствието на Бойко Борисов и на управата на столичната община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли втора реплика? Няма.
Госпожо Манева, имате думата за дуплика.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Господин Найденов, аз наистина винаги съм вземала позиции и съм се опитвала да говоря професионално, включително съм взимала отношение по въпросите за отпадъците в София.
За това, че има шпиономания, са голи Ваши твърдения. Мисля, че Вие самият ще се убедите, че тук има огромни икономически интереси и приближените до вас фирми просто ви принуждават и ви съблазняват със съответни обещания да направите това, което в момента правите.
Дистанцираността на министъра на околната среда и водите е много знакова, каквото и да говорите тук – говори вашият партиен колега, който винаги се е появявал при доста спорни ситуации, господин Георгиев, и всичко, което той каза тук, е абсолютно оспоримо и непрофесионално.
А по отношение на загрижеността на държавата, ще ви кажа, че наистина това са само думи. Опасност в София имаше преди година и половина. Тогава имаше опасност от епидемии. Тогава имаше криза. Тогава правителството не направи нищо. Тогава наблюдаваше протеста на „Новера”, изчезването на чистачите от улиците и абсолютно нищо не направи. Защо тогава не приехте този закон? Защо сега, когато няма абсолютно никакво доказателство за рискове за здравето на хората? Това, че Евгений Желев се снима пред депото още не означава абсолютно нищо. В нито един от следващите дискусии и разговори не беше изнесен нито един факт, доказващ, че наистина в момента има риск за здравето на хората.
Така че държавата не остана равнодушна чрез своите говорители на думи, но де факто, ако се заинтересувате каква беше позицията на държавата последователно в цялата битка за парите от Европейския съюз – между другото и до момента не се знае каква е сумата, която се отпуска на София, за утвърждаването на площадки за депа, за преждевременното отваряне, затварянето и след това отварянето на депото – 28 площадки бяха представени на правителството за утвърждаване за депониране. Нито една площадка не беше одобрена. Нито една площадка – собственост на държавата, не беше предложена за решаване на въпроса. След като всички територии в София бяха отхвърлени, къде сега ще намерите площадка? Какво ще направи държавата? Държавата през цялото време пречеше и правеше изявления, че е много загрижена. И сега, когато нещата наистина са свързани с политика – откровено свързани с политика, плюс икономически интереси, изведнъж много бързо, насилствено, просто нечистоплътно се вкарва този законопроект в последния момент. Много съжалявам, но това е истината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Продължаваме с изказвания.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Все пак мисля, че когато се обсъжда толкова важен проблем, е редно да присъства министърът на регионалното развитие и благоустройството. Независимо, че няма доклад на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, аз не виждам нито един представител от ръководството на тази комисия. А този въпрос е изключително с тази специфика. За мен е ясно, че председателят на парламента е компетентен да разпредели законопроекта и да определи като водеща комисията, която той прецени – слава Богу, че не го е разпределил на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, а все пак го е дал на Комисията по околната среда и водите, въпреки че задължително водеща комисия по този законопроект трябваше да бъде Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство. Това, че комисията не го е разгледала, не е повод да няма нито един представител от тази комисия, да не присъства тук министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов. Затова предлагам министър Гагаузов да бъде поканен да присъства тук, защото не може той да не участва в този дебат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Правилно. Веднага ще му бъде съобщено на господин Асен Гагаузов, че народното представителство го кани да присъства на дискусията на първо четене на Законопроекта за управление на отпадъците в Софийска област.
Има думата за изказване народният представител Минчо Христов – заповядайте.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги, знаете ли кое беше едно от най-доходоносните занимания на италианската мафия?
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Боклука!
МИНЧО ХРИСТОВ: Бизнесът с боклук. Това, което правите вие в последните секунди на този парламент, не ви прави чест.
Аз съм заместник-председател на Комисията за борба с корупцията. Мога да ви кажа, че в комисията има редица сигнали относно точно проблема с боклука – и на София, и на Пловдив, и на редица други градове. Там е мафията, уважаеми колеги! Там е мафията! И вие сега, правейки това, което правите в момента – към Вас се обръщам, господин Найденов, обслужвате мафията. Това мога да ви кажа.
Искам да Ви кажа няколко конкретни неща. В този парламент многократно съм поставял въпроса за софийския боклук пред премиера господин Сергей Станишев. Многократно моите въпроси бяха връщани от председателя Георги Пирински. Многократно! След като правителството се зае с този проблем, написах нов въпрос към премиера. Месеци наред чакам той да ми отговори.
Уважаеми колеги, защо правите това, защо мълчите за няколко факти, които трябва да се кажат от тази трибуна?!
Ангел Найденов (КБ, от място): Изчакайте закона!
МИНЧО ХРИСТОВ: Знаете ли, че заводът, който предстои да бъде построен, е с технология, която в момента се отрича от цяла Европа? Цяла Европа минава на други технологии, които нямат нищо общо с горенето. С горенето на боклук се изхвърлят редица отрови – диоксини, фурани, които са изключително вредни, канцерогенни вещества.
Вие, които правите тези неща, на вашата съвест ще тежи здравето на вашите деца – за това няколко мафиота да вземат няколко десетки милиона комисиони. Защо го правите?!
Има нова технология, която за три часа може да превърне боклука в тор, пластмаса, стъкло, метали.
Георги Божинов (КБ, от място): В суров вид?
МИНЧО ХРИСТОВ: Има такава технология. Аз не казвам каква, как се казва, господин Божинов, но факт е, че вие бягате от всякакъв дебат.
Георги Божинов (КБ, от място): Не бягаме.
МИНЧО ХРИСТОВ: Коя технология е по-добра?
Георги Божинов (КБ, от място): Не знам.
МИНЧО ХРИСТОВ: Ако примерно тази технология е три пъти по-евтина, ако тя няма да заразява нашите деца с тези отрови, защо не се направи един дебат, включително в парламента, включително във вашата комисия – да се избере това, което е най-евтино и най-добро за здравето на хората?!
Ангел Найденов (КБ, от място): Нали това правим сега?
МИНЧО ХРИСТОВ: Ето това е, господин Божинов.
За мафиотите, които размотават все още тези стотици хиляди бали от единия край на България до другия…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Кои са тези мафиоти?
МИНЧО ХРИСТОВ: Тези мафиоти се знаят, господин председател, и Вие ги знаете много по-добре от мен. (Реплики от народния представител Ангел Найденов.)
Колеги, искам да ви кажа: трябва наистина да се засрамите! Кажете на хората колко им струва този боклук. Не можете ли да хванете за гушата тези мошеници, които ни докараха до това дередже? Знаете им имената, защо мълчите?! Сега искате да приватизирате печалбите от този доходоносен бизнес– това ли искате?! Аз се срамувам от вас, колеги, наистина се срамувам.
РЕПЛИКА ОТ КБ: И ние от теб.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
За независимите народни представители останаха 10 минути и 40 секунди.
Има думата председателят на Комисията по околната среда и водите господин Георги Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, които са останали в залата! Смятам, че този закон влиза в парламента не през задните врати, влиза не по нечия прищявка, влиза с голямо закъснение, защото има остър проблем в България.
Дори да беше вярно това, което каза господин Минчо Христов…
МИНЧО ХРИСТОВ (независим, от място): Това е вярно!
Георги Божинов: … При положение, че законът в чл. 16 с трите алинеи и деветте точки ясно разписва кому е отговорност, е ясно, че мафиотите, ако има такива, са покровителствани от кмета и местната власт. Техни са правата и задълженията.
Искам да изведа един проблем и той е следният. (Реплики от ДСБ.) Вярно ли е, че отпадъци могат да се съхраняват временно на два типа площадки? При положение, че тези отпадъци ще бъдат депонирани, срокът на временното функциониране на площадката е една година по закон.
И второ, площадките могат да функционират до три години, ако има ценни компоненти в тези отпадъци и те подлежат на преработка и оползотворяване на тези ценни компоненти.
В България и специално в София има разрешение за две площадки. Срокът за тяхното функциониране е изтекъл. На тези площадки в момента битуват, за да бъда точен, да не казвам по-големи числа, около 460 хиляди бали. Днес, в този момент, утре и в други ден това положение е незаконно и наказуемо според нормите на европейските правила и България подлежи на санкции. България ще бъде съдена и ще бъде осъдена. България ще бъде принудена да плати. И след като плати, какво е решението на този проблем?
Ако е вярно, госпожо Манева, че Суходол има живот за още около 600 хиляди тона, ако се реши да се изпратят там, значи утре да не може да приеме оперативния отпадък на София.
Второто решение, ако се реши да се изпратят в другите депа в България, за това в момента няма нормативно основание, няма обществено съгласие и няма пари да се разкарват тези отпадъци из България.
Ангел Найденов (КБ, от място): Още веднъж го кажи, господин Божинов, да го чуят!
Георги Божинов: Третият вариант, за който имахме предложения – да закараме балирания отпадък по Дунав до Виена, за да бъде преработен, е толкова скъп, че и той е невъзможен. Какво да направим?
Иван Сотиров (ОДС, от място): На „Позитано” го вземете.
Георги Божинов: Не на „Позитано”, а на един друг адрес, на който Вие битувате, драги колега. Защото Манева каза, че в това депо има място за 600 хиляди тона, но то беше затворено от ваш съпартиец преди години, за да бъдат балирани близо един милион бали, за което българският народ по 45 лв. на бала плати 45 милиона. И се отвори това сметище, което не можеше да приема. Две години там влизат по около 400 хиляди тона и казват, че имало място за още около 600 хиляди тона. Кой мафиот затвори сметището, в което има обем, за да реализира схемата на трите изхвърлени в света и подлежащи на втора ръка и втора употреба инсталации за балиране? Изцяло дясната страна, която управлява София от промените досега. Тя отговаря изцяло за управлението на отпадъците по чл. 16 и трябва да каже кой замисли, кой реализира и кой ограби софиянци с тези схеми за последните четири години!
Чета ви чл. 16:
„Чл. 16. Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образуването на територията, събирането…” и т.н.
(3) Кметът на общината отговаря за: събирането на битовите отпадъци, транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения.
(4) Избора на площадка, изграждането, поддържането, експлоатацията, закриването и мониторинга на депата.”
Но, уважаеми колеги, в таксата, която се събира, влизат, както видяхте, събирането, извозването, обезвреждането, оползотворяването и депонирането на отпадъците. Със събирането през тези години на пари от софиянци е извършена част от тази схема – събиране, извозване и балиране. Въпросът е кой ще плати обезвреждането и депонирането на тези стотици хиляди тона отпадъци. Държавата плати близо 100 милиона за половината от тях. Кой ще плати останалите 100 милиона?! И по тази ли схема държавата да ги дава на общината или общините, които трябва да се съгласяват да ги приемат? (Реплики от народния представител Евдокия Манева.)
Тази практика на договаряне, на екшън планове (реплика от народния представител Евдокия Манева) е неефективна. Трябва да има закон, който да вмени отговорности! И ако има две държавнически страни в лицето на общината и на държавата, ако това се регламентира със закон и се създадат възможности чрез нормите, България ще престане да говори за отпадъците.
Какво ли не чухме! Чухме, че национализираме, че се отнемат права, чухме за Хартата за местното самоуправление, чухме, че се узурпира власт! (Реплика от народния представител Евдокия Манева.)
Да, госпожо Манева, но всеки, който говори за това, когато подчертава, че има право да се занимава с една или друга работа, трябва никога да не забравя, че освен правото да се занимава с нещо, има задължение да свърши тази работа.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, от място): Защо не се справихте?
Георги Божинов: Днес трябва да кажем, че 15 години управата на София се е занимавала с отпадъците, разходвала е парите на софиянци за отпадъците, но не е решила проблемите, защото в същия закон, който нарекохте европейски, добър и сме го правили заедно с вас, пише, че две години преди да завърши животът на депото кметът е длъжен да е приключил всички процедури за започването на новото.
Ситуацията е такава, както и да я въртите, че, освен проблема с балите, за който ще бъдем осъдени, след месеци, дай Боже, след година ще възникне друг проблем и той е следният. Колкото и да разширявате Суходол, той физически ще престане да приема отпадъците!
Аз гарантирам от тази трибуна, че в момента, в който камионите няма да могат да влизат в Суходол, заводът няма да бъде готов! Какво да правят тогава България и София? Тогава ли да търсим решение или днес – в последните дни на парламента? Аз мисля, че е по-добре днес, отколкото тогава, когато Суходол просто няма да може да приема камионите.
Ето тези два проблема, дори да бяха само те, налагат Министерският съвет и кметството да престанат да говорят, гузните и виновните политици да престанат да говорят и, ако са мъже и държавници, да тръгнат към решаването на този проблем, защото става обиден за самочувствието на българския народ. (Реплики от народните представители Евдокия Манева и Елиана Масева.)
Правителството подава ръка! Казва, че, освен таксата, предвижда и бюджетни средства, и привлечени средства, за да реши този проблем. На ход е общината. Гузните и виновните трябва да мълчат! Ще дойде тяхното време. Ще има правосъдие и сигурно ще се разбере, както Вие най-добре знаете, защо не построихме завод преди десет години изцяло с европейски средства.
Няма човек в България, който по-добре от Вас да знае причините за това. Вие отлично знаете защо беше затворен Суходол. Знаете имената, за които пита Минчо Христов. Това днес не е важно. Днес трябва да се каже, че когато имаш права да се занимаваш с една работа, това не означава, че имаш право да вземеш само дивидентите от това право! То е съпроводено със задължението да свършиш работата.
Аз призовавам: макар да са във време на остра конкурентна предизборна борба, премиерът и кметът на София да намерят и предложат на България решение, което се урежда в този закон, да успокоят обществото, че това решение ще бъде изпълнено и ние като народни представители да приемем тези норми, които им дават възможност. Не са най-добрите, не са перфектните, не са в съзвучие с всички закони, но темата за боклука на София стои вън от законите на България, вън от европейските норми! Всичко е нарушено. Нищо не работи като норми. Откъде да започнем?
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, от място): Не е само в София!
Георги Божинов: Не е само в София и затова се предвиждат тези 20% от всички построени депа с публични средства да бъдат на разположение за решаване на неотложните задачи, включително закриване на нерегламентираните сметища. Къде ще отиде този отпадък от нерегламентираните сметища, ако изградените сметища не предоставят тези обеми? А държавата е направила план и схема, с която ще финансира всички депа да започнат в съответствие с европейските изисквания да преработват отпадъка, да оползотворяват и рециклират това, което е енергоносител или е суровина, и по този начин да удължат живота на същите тези депа. Това трябва да направи държавата с общините, но да престанем с тези приказки, защото който говори най-много трябва да бъде подозиран за огромната си вина, която носи за това състояние.
Призовавам ви да гласуваме този закон, призовавам ви да наблюдаваме поведението на държавниците. (Реплики от ДСБ.)
Вие не спряхте да говорите, докато... (Шум и реплики от ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Божинов, свършихте ли?
Георги Божинов: Завършвам, господин председател, и повтарям: на ход са кметът и правителството, за да престанем да говорим по тази болезнена и загнила като съдържанието на балите тема.
Евгени Чачев (ДСБ, от място): Къде е министърът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Предадено е на министъра, би трябвало да бъде на път към парламента.
Първа реплика – Иван Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин Божинов, 45 години правихте заводи – видя се какво стана с вашите заводи. И този завод ще бъде такъв.
Атанас Мерджанов (КБ, от място): Вие нищо не сте направили, Иване!
Иван Сотиров: Видяхме ги вашите заводи.
Всички тези неща, които казвате сега, ги слушаме четири години. Смешно и несериозно е към края на мандата – остава ви един месец, след като нямахте никаква стратегия и политика като правителство, сега да предлагате, когато на всички е ясно, че вие няма да управлявате след това и че след изборите няма да ви има - да предлагате стратегии и такива радикални решения, с които ще решавате въпроса с битовите отпадъци.
Нещо повече, всички ваши приказки, че някой бил прекрачил закона, че някой трябвало да бъде съден – ами като имахте такива данни, имате цялата власт, трябваше да подадете сигнал на компетентните органи. Не може с аргумент, че някой нещо е нарушил вие да предлагате решение, което е в нарушение на Конституцията на Република България - на чл. 41, ал. 4, където е казано точно кой определя местните такси, и да нарушавате Европейската харта за местно самоуправление!
Неслучайно тук отсъстват представителите на Комисията по местно самоуправление, защото те много добре знаят за какво става въпрос. Неслучайно господин Ремзи Осман отсъства. Неслучайно според мен той не събра комисията, защото членовете на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, независимо от коя политическа партия, са хора, които са били в местната власт, хора, които са солидарни със становището на Сдружението на общините! Неслучайно тези хора не се събраха, защото никой не може да си плюе на принципите и да гласува такова безобразие! Това, което предлагате, е грубо нарушение на Конституцията. Това е израз на оглупяването, до което страхът, който изпитва министър-председателят от изборите, е доведен. Това е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Има ли други изказвания? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми колега, когато говорите за заводите от онези 45 години, просто трябва да се смалите и да замълчите, защото това е АЕЦ „Козлодуй”, това е „Химко”, това е Димитровград, това са полимери, това е каростроенето на България, с което заехме трето място! Това е трудът, материализиран, на поколения българи. Ще ви кажа, че ако тогава имаше необходимост от построяването на завод за преработка на отпадъците, това щеше да стане безпроблемно при една друга високо организирана държава.
Иван Сотиров (ОДС, от място): Източихте ги и ги ограбихте!
Георги Божинов: Сега искам да завърша със следното. Нека този дебат се запомни. Едната теза е: протяга се ръка от това правителство и от тази коалиция, която управлява, към местната власт - заедно, с ресурс и единодействие, да решат проблема.
Тази протегната ръка се отказва от гузни клакьори от предишните години и от днешната управа на София. Критерий за това кой е бил прав ще бъде практиката. Ако се откаже това предложение нито проблема с балите ще бъде решен, нито заводът ще бъде построен преди Суходол да завърши своя живот. Запомнете тези думи и бъдете готови, ако има кой, а сигурно ще има, да носи отговорност, за вашето днешно плиткоумно поведение както на тези, които отсъстват тук – цялата тази жълта група, така на вашите вопли, така на днешния управляващ София. (Реплики от опозицията: „Това вече е предизборно студио!”.)
Ще носят отговорност за санкциите и за кризата, което ще се задълбочава. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги! Да заповяда господин заместник-министъра! (Реплики от ОДС: „Но вече минава 14,00 ч.!, „Няма гласувано предложение за удължаване на заседанието!”.)
Момент! Момент, 14,00 ч. минава. Прави сте. Дискусията ще я продължим ...
Ангел Найденов (КБ, от място): Да продължим до изчерпване на точката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте, господин заместник-министър – нека да чуем вносителят.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще бъда съвсем кратък, но тъй като се взе отношение към Министерството на околната среда и водите и водната политика, позволете ми да кажа само няколко думи.
По въпроса за икономическите ... (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля за тишина!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: ... за икономическите интереси и за това дали държавата има капацитет и дали си е свършила добре работата. Само ще прочета цифри от разходите по сборния бюджет на Столична община за 2008 г., уточнен бюджет към 31.12.2008 г.
По чистата са изразходвани 64 млн. 305 хил. 910 лв. като в това число за фирми по чистота – „Чистота”, София – 31 млн. 647 хил. лв., „Волф 96” АД – 16 млн. 502 хил. лв. и ДИТЦ – 16 млн. 155 хил. лв. Средно за един месец това са по около 5 млн. лв. и нещо.
Искам да кажа, че Националния кризисен щаб осъществи дейност близо един месец и три дни. Сумите, които бяха похарчени са само 1 млн. 400 хил. лв.
Искам да кажа още и по обвиненията за нарушаване на Европейската харта за местно самоуправление. Изрично мога да посоча, че в чл. 4, т. 3 е предвидено възлагането на задължение на друга власт, което трябва да бъде съобразено с мащаба и естеството на задачата, изискванията за ефективност и икономия. Мисля, че ние сме изправени точно в такава хипотеза и ако се приеме закона ще имаме основание като държава да осъществяваме дейности, които в момента са проблем, да осигурим нормална жизнена среда за софиянци. (Реплики от ОДС.)
Колкото и да репликирате, това не отговаря на истината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
Колеги! (Шум и реплики в залата.)
Колеги, моля ви за малко спокойствие и тишина!
Парламентът при необходимост може да работи и до 25 юни т.г. Спокойно!
Часът е 14,03. Дискусията ще продължи в следващото пленарно заседание.
Следващото заседание е извънредно, във вторник, от 14,00 ч., с предварително приет дневен ред. Това гласувахме в пленарната зала.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,03 ч.)


Председател:
Георги Пирински

Заместник-председател:
Юнал Лютфи


Секретари:
Нина Чилова
Светослав Малинов