Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2008-02-21


Председателствал: председателят Георги Пирински
Секретари: Нина Чилова и Татяна Калканова

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам днешното пленарно заседание.
Уважаеми колеги народни представители, както е решил вчера пленумът на Народното събрание, днес имаме единствена точка по нашия дневен ред. Тя е:
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Вносители са Александър Праматарски и група народни представители.
Предложението за решение беше внесено на 14 февруари т.г. съгласно правилника със съответните подписи и мотиви. Както решихме вчера при приемането на нашата програма за седмицата, днес единствена точка на нашия дневен ред е този проект за решение.
Доколкото разбирам, има проблеми с някои от пултовете. В хода на организацията на работата ни по пристъпване към дискусията, моля със съдействието на квесторите тези проблеми да бъдат отстранени.
Уважаеми колеги народни представители, пристъпваме към точката от дневния ред.
За процедурно предложение давам думата на господин Атанас Мерджанов.
Атанас Мерджанов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Предвид особения интерес на българската опозиция и необходимостта българските граждани пряко да се запознаят с дебата по днешните мотиви за вот на недоверие, правя процедурно предложение за пряко предаване по Българското национално радио и Българската национална телевизия на днешното заседание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, господин Мерджанов.
Моля, гласувайте процедурното предложение за пряко предаване на днешното заседание.
Гласували 205 народни представители: за 203, против няма, въздържали се 2.
Решението е прието.
Моля да се осигури пряко включване от пленарната зала.
Уважаеми колеги, предстои да ви обявя разпределението на времето по обсъждането на точката от дневния ред. Вчера на заседанието на Председателския съвет беше съгласувано, че това разпределение ще бъде в съответствие с чл. 45, ал. 3 от нашия правилник, както следва: Парламентарната група на Коалиция за България – 60 минути, Национално движение Симеон Втори – 33 минути, Движение за права и свободи – 32 минути, Българска нова демокрация – 24 минути, Обединени демократични сили – 23 минути, Демократи за силна България – 23 минути, Български народен съюз – 21 минути, “Атака” – 20 минути, независими – до 15 минути, като всеки от тях има възможност по 5 минути, освен ако не направят друго разпределение.
И така, уважаеми колеги народни представители, моля парламентарните групи да представят списък на желаещите да вземат отношение по предложения проект за решение.
Преди това предстои да имат думата вносителите на проекта за решение за представяне на мотивите. Виждам, че господин Методиев е готов да представи мотивите.
Заповядайте, господин Методиев. Разполагате с 10 минути извън времето, разпределено за дискусии.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин министър-председател, госпожи и господа министри! Кабинетът на тристранната коалиция трябва да си отиде, защото неговата корумпираност нанесе тежки вреди на българските граждани и оронва авторитета на България като член на Европейския съюз. (Смях в блока на ДПС.)
Правителството създава условия за корупционни практики във всички сфери, което нанася вреди на българите и бизнессредата. Докладът на Европейската комисия доказа твърденията на опозицията, че липсват резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност. Няма наказани, няма осъдени. Кабинетът се разобличи сам. Веднага след санкциите на Европейската комисия министрите се опитаха да убедят Брюксел, че не злоупотребяват с пари на европейския данъкоплатец, но получиха красноречивия отговор, че няма значение дали това са европейски, български или дори общински пари. Замразяването на средствата от европейските фондове лишава страната ни от така необходимия финансов ресурс за изграждането на инфраструктурата.
След изтичането на една година от изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка е налице 0% усвояване на средствата от структурните фондове. По този начин на България са нанесени щети от над половин милиард евро. Задържа се развитието на стопанския живот, реализирането на проекти на местно ниво и директно се влошава животът на хората. Неусвоените средства от еврофондовете дадоха своя принос за рекордно високия процент на инфлация през изминалата година. Забавянето на оперативните програми в момента създава реални предпоставки през настоящата 2008 г. вместо двуцифрен икономически растеж да има двуцифрена инфлация. Правителството внася и управляващото мнозинство приема закони, с които създава корупционна среда и толерира корупционни практики във всички обществени сфери.
Нещо повече, отхвърля се всяко предложение на опозицията, насочено към борба с корупция и организирана престъпност. Конфликт на интереси, злоупотреби, изнудване и подкупи са всекидневие на кабинета “Станишев”.
Господин министър-председател, в една парламентарна демокрация отговорността за поведението на Вас и Вашите министри е тук, в Народното събрание. Когато Вие самият или някои от Вашите министри по темата конфликт на интереси на администрацията, злоупотребите, изнудването и подкупите се отнасят като към морално-етични въпроси, единственият начин за реакция на опозицията е да поиска вот на недоверие. Избраното правителство, министър-председателят и министрите са хората, които не могат да опъват политически чадъри, хората, които са задължени в своето политическо всекидневие при всяка среща с конфликт на интереси да сигнализират органите на съдебната власт.
Ние не знаем, уважаеми колеги, господин министър-председател, случай, в който Вие или някои от Вашите министри да са подали информация за съмнение за корупция при наличие на конфликт на интереси или злоупотреби. За разлика от миналото, когато всички такива въпроси в рамките на часове и дни стигаха до прокуратурата, днес тези неща остават във Вашите интервюта, остават във Вашите медийни изяви и пак ще кажа – причислявате ги към морално-етични въпроси. Най-големият морално-етичен въпрос в парламентарната демокрация е да се гласува недоверие на такъв министър-председател и на такива министри!
Господин председател, колеги, Брюксел наказа българите заради корумпирано и нескопосано правителство. Решението на Европейската комисия лиши България от един от най-важните й въпроси, а именно да получи необходимата подкрепа за своята пътна мрежа, която е най-занемарената в цяла Европа, която е най-рискована за живота и сигурността на гражданите, пътна мрежа, която с оглед на сегашните събития сред наши и западни съседи по повод признаването или непризнаването на Косово, става стратегически важна както за придвижването на хората, така изобщо за стабилността на българската икономика. Наложените санкции пропиляват втора година европейското членство на България.
Европейската комисия възложи на Агенцията за борбата с измами със средства на Европейския съюз ОЛАФ да разследва сигналите за корупцията и конфликта на интересите. Така ОЛАФ и Европейският съюз станаха заместител на суверенни български институции, които трябва да се занимават с тези въпроси и да се борят с тези язви на нашето общество.
В дните преди поредния доклад за напредъка на България правителството нанесе тежък удар върху международния авторитет и затвърди оценките, че сме страна на корупция и организирана престъпност.
Ето защо, господин председател и уважаеми колеги, вотът на недоверие търси политическа отговорност от управляващите от Българската социалистическа партия, Движението за права и свободи и Националното движение Симеон Втори заради нанесени щети на цялото общество и опетняването на името на страната ни. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Пристъпваме към обсъждане на внесения проект за решение.
Преди това има думата за процедурно предложение господин Янев.
Уважаеми колеги, ще давам думата по реда на заявките.
Заповядайте, господин Янев.
Яне Янев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По начина на водене – още в самото начало Вие на практика, господин председател, с пропорционалния принцип на разпределение на времето между парламентарните групи ограничавате възможността на българската опозиция аргументирано и с достатъчно време да изложи своите мотиви срещу корупцията. Затова ние от Парламентарната група на ОДС настояваме за паритетен принцип между всички парламентарни групи, защото това е изключително важен вот за нашата страна и защото считаме, че голяма част от времето ще бъде на практика изядено от министрите, които ние от опозицията ще обвиняваме днес. (Възгласи от КБ.) На практика те имат неограничено време и опозицията с времето, което Вие изредихте, всъщност няма да може тезисно и така, както искате, да изложи своите мотиви.
Затова предлагам, господин председател, да преосмислите и да предложите паритетен принцип на всички парламентарни групи – по 45 минути. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Янев, Вие ме призовавате да нарушавам правилника. Това аз няма да направя. Времето на опозицията е точно толкова, колкото са отредили избирателите, които са излъчили народните представители в този парламент.
Давам думата на народния представител Бойко Великов. Заповядайте.
Бойко Великов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Не можем да не оценяваме отражението на корупцията по отношение на високата икономическа, социална и морална цена, която обществото заплаща, особено в периоди на преход и радикални промени в политическата система и държавното управление. Еднозначен е отговорът на въпроса има ли сериозен проблем с корупцията в България. Да, има такъв проблем и той е от особена важност преди всичко от гледна точка на реалното състояние и перспективите за развитие на страната.
Не можем да не отбележим обаче, че този проблем не е възникнал сега или през последните две-три години. Това е проблем, който има значимо наследство, резултат от управлението на различни политически сили, защото корупцията по дефиниция е свързана с властта и нейното упражняване, а оценката за нея се дава чрез вота на избирателите.
Естествено е, че обективните условия на прехода и наследството на това управление не могат да служат като оправдание за съществуването на този болезнен за обществото проблем. Острото му политическо поставяне чрез парламентарен вот на недоверие, съпроводено с политически организирани протести, показва твърде ясно и конкретните политически цели, и властовите амбиции. Политическото разделение за съжаление ни връща непрекъснато назад във времето и няма да помогне съществено за решаването му в перспектива. Противодействието на корупцията трудно може да се осъществи със заклинания и политически кампании. Необходими са системни и последователни действия, и най-важното – конкретни резултати, които да върнат доверието на хората в институциите и техните представители, които имат отговорности според своите правомощия.
В тази връзка ще отбележа част от мотивите на този вот, които не отговарят на днешните реалности. Обективните критики на Европейската комисия за България през последните години винаги са свързани не само с констатиране на проблемите с корупцията, но и с отбелязване на напредък в противодействието и превенцията, което е в противоречие с тезата за липса въобще на резултати в борбата с корупцията според мотивите.
Ще си позволя да цитирам и посланика на Холандия от вчерашното заседание на Комисията за противодействие и превенция на корупцията към Министерския съвет, който казва: „Впечатлен съм от постигнатото в България по отношение на борбата с корупцията и знам, че платената цена не е ниска.”
Невярна е тезата, че няма наказани, няма осъдени. Ще дам само един пример в това отношение. По данни на Националния статистически институт за 1999 г. твърденията за подкуп са нула, толкова са и осъдените лица. За 2006 г. твърденията за подкуп са 82, а осъдените лица – 83. За 2005/2006 г. престъпленията са 149, а осъдените лица – 149.
Спекулативна е и тезата за нулев процент усвояване на средствата от структурните фондове, защото данните ясно показват, че са усвоени над 1 млрд. 086 милиона, които сме получили от Европейския съюз за 2007 г.
Буди недоумение констатацията за връзката между усвояване на средствата от структурните фондове и рекордно високия процент инфлация.
Генерализирането на изводите в мотивите едва ли говори за обективност по отношение на корупционните условия и практики и антикорупционното законодателство и действията на институциите. Вземайки предвид посочените мотиви, ще се опитам да се позова само на някои конкретни факти и действия и резултатите от тях, основавайки се на законодателството, парламентарния контрол и взаимодействието с органите на изпълнителната власт.
Кои са конкретните примери в законодателството, които имат ясно антикорупционен характер? Изменение и допълнение на Данъчнопроцесуалния кодекс и Закона за ДДС, за да се ограничат измамите и корупционните схеми. За пръв път се въвежда солидарна отговорност за лица, участващи в схеми и измами с ДДС, както и механизъм за облагане на рискови стоки и услуги. Какъв е резултатът за 2006 г.? Бяха събрани близо 1 млрд. лв. над очакваното, а за 2007 г. данъчните приходи са преизпълнени с над 1,5 млрд. лв., като не казвам, че това е единствената причина.
В законите за държавната и общинска собственост бяха направени първите стъпки относно оценката на заменките на държавни имоти. В резултат на промените не може да става под данъчната оценка, каквито случаи наблюдавахме масово.
От особена важност бяха измененията и допълненията на Закона за политическите партии относно забраната за анонимни дарения и въвеждане на контрол върху финансовите отчети на политическите партии от страна на Сметната палата, което създава възможности за много по-голяма прозрачност и публичност на партийните финанси.
Определено антикорупционен характер има и Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, което включва не само декларирането на имуществото, но и задължителния контрол на Сметната палата. Първите резултати станаха известни съвсем скоро.
Особено важен законодателен акт е приемането на Закона за Държавната агенция „Национална сигурност”. Новата държавна агенция получи правомощия, които откриват много по-сериозни възможности за противодействие на корупцията чрез интегриране капацитета на специализираните органи - Национална служба „Сигурност”, Военното контраразузнаване и Финансовото разузнаване.
Ще завърша този списък с измененията на Конституцията и Закона за съдебната власт и създаването на съдебния Инспекторат, имайки предвид една от основните му цели, свързана с противодействието на корупцията в съдебната система.
Добре разбираме и реално оценяваме, че това не е достатъчно, но то показва последователни действия за ограничаване на корупцията и за изграждане на система за противодействието й.
В напреднала фаза на готовност са промени в Закона за обществените поръчки, проектът на Закон за хазарта, свързан с въвеждането на нови игри и срокове при регистрации и разрешителни режими, проектозакон за подземните богатства, ограничаващ корупционните възможности, свързани с концесионирането и експлоатацията им, проектозакон за ограничаване на плащанията в брой, както и промени в Закона за достъп до обществена информация, отнасящ се до търговската тайна.
И този списък от законопроекти е непълен, но той отразява конкретна дейност, която, вярвам, ще бъде финализирана от общата воля на Народното събрание.
Вторият важен въпрос, на който бих искал да се спра, се отнася до парламентарния контрол и действията на изпълнителната власт – министерства и държавни агенции, които могат да се определят като антикорупционни. Ще посоча само някои от по-важните и значими области, които са били предмет на проверки и по които има конкретни резултати. В Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” бяха предизвикани проверки в неколкостотин обекта. Констатираните нарушения са на вниманието на комисията и ръководството на агенцията, както и на прокуратурата. Направен е преглед на образуваните прокурорски проверки, свързани с данни за престъпление от общ характер. По 50 преписки са образувани досъдебни производства. Изготвени са 8 обвинителни акта.
Друга област с корупционни условия е дейността на митническите служби. Извършени са проверки по сигнали, свързани с конфликт на интереси, и проверки по имущественото състояние на митнически служители. Като резултат само за 2007 г. са наложени 50 дисциплинарни наказания, в това число 20 уволнения.
От особена важност бяха сигналите за корупция по Програма САПАРД, Фонд “Земеделие” към Министерството на земеделието, програмите “Сократ” и “Леонардо Да Винчи” към Министерството на образованието и науката, защото те се отнасят пряко до усвояване на европейските фондове. Констатираните конфликти на интереси, свързаните фирми, рисковите зони за корупция бяха последвани от конкретни мерки от съответните ведомства.
Направен е и пълен преглед на консултантските фирми, които участват пряко в усвояването на средствата от европейските фондове.
Резултатни бяха и проверките на обществени поръчки на “Топлофикация София” от Държавната агенция “Финансова инспекция” и комисията към Народното събрание. Констатирани са нарушения за над 10 милиона, които са внесени в прокуратурата.
Не могат да не бъдат отбелязани действията на изпълнителната власт и резултатните проверки от Държавна агенция “Рибарство и аквакултури”, завършили с уволнение и съдебна отговорност за изпълнителния директор, както и тези на Министерството на образованието и науката по отношение на незаконните университети и центрове на висшите училища.
На цялостен анализ и проверка бяха подложени приватизацията и конценсионният договор на мини “Челопеч”. Резултатът е прокурорска проверка и възможности за предоговаряне и увеличаване на концесионната такса в пъти за държавата.
Важна тема от икономическо значение, при която се наблюдават условия за корупция, е осъществяването на държавен контрол върху качествата на течните горива. Допуснатите нарушения и създадените трудности за извършването на тази дейност срещнаха реакцията на Министерството на икономиката и енергетиката с конкретни административни мерки - промени в нормативната уредба, отнасящи се до системата за контрол.
Много важна тема, която бе предмет не само на обсъждане, но и на промени, бе тази за безмитните бензиностанции и магазини. Опитът да бъде решен този въпрос с приетия закон и засилване на контрола се оказа недостатъчен. Това наложи решението за тяхното закриване.
Значими условия за корупция създава огромният брой регулаторни режими – лицензионни, разрешителни и други. Тяхното нарастване както в местните органи, така и на национално ниво направи необходимо поставянето на този въпрос и търсене на решения чрез тяхното ограничаване. Такова е решението за ликвидирането на над 20 лицензионни режима, което е сериозна крачка за промени.
Ако трябва да резюмираме част от резултатите от дейността на антикорупционни комисии по отношение на сигнали на граждани, можем да посочим конкретно: над 330 сигнала са внесени в прокуратурата, от които по 58 са образувани досъдебни производства, а 36 са приключили с обвинителен акт, като по 130 от тези сигнали проверките продължават.
Това са само част от по-важните, но конкретни факти и данни за дейността на държавните институции, които имат отговорност по превенцията и противодействието на корупцията. Те са показателни за това, че проблемите се поставят открито, публично и никой не счита, че това е достатъчно, че са изчерпани възможностите за противодействие и превенция. Остро критичният тон в рамките и на коалицията се основава на реалностите и на нетърпимостта в обществото към този проблем. Благодаря ви. (Ръкопляскания в КБ)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли реплики към господин Великов? Няма.
Давам думата на господин Йордан Бакалов.
Йордан Бакалов (ОДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри! Тройната коалиция стана на три години. По предписание й остава една година живот. Но толкова бързо разви заразната политическа болест, че се съмнявам да доживее естествения си край. Зарази се от средата, в която беше създадена, и много бързо се научи да се придвижва на трите си крака по утъпкания вече път. Път, за който трябва да кажем: “Добре дошли в корупционното блато, пълно с алигатори!”. Или пък да си послужа с цитат не на европейски докладчик, а на бивш министър от това правителство: “Атакуват ме кръгове в БСП, свързани с Държавна сигурност, които източват държавата”. Или да ви припомня думите на друг ваш активист: “При нашето управление корупцията продължава. Има енергийна мафия”.
Ако в тройната коалиция сте забравили, нека ви припомня как учудихте света, когато лично премиерът поиска европейски съдебни експерти да наблюдават разследването по скандала “Румен Овчаров”. И как след това трябва да се обясняваме пред Брюксел, че България е в състояние сама да си разследва корупционните скандали по най-високите етажи на властта?
И в тази, предполага се, зряла за едно управление възраст, се научихте, господа управляващи, не да се доверявате един на друг, а да се използвате взаимно. Дадохте коалиционен пример и на партиите си.
Ако отчитате контролируема инфлация на парите, няма как да спрете тоталната девалвация на истината, на откровеното общуване с хората. Непрекъснато вдигате шум до Бога с грандиозните си идеи, хвърляте в очите на българите някакви числа за някакви големи пари, които Европа изсипва за държавата, а вие благородно обещавате да ги разпределяте справедливо. А в ръцете на хората остават само трохите.
Криминализирахте политиката, засекретихте вземането на решения за управлението на държавата. Събирате се тайно, действате нелегално. Срещате се само в краен случай, ако има нещо за продаване, за разпределяне и най-вече за усвояване. Превърнахте тази дума в синоним на ограбване. Отнехте легитимността на политиката и я превърнахте в обикновен политически бартер.
Никой в България не знае кой управлява, има ли правителство, има ли управляващо мнозинство, или когато им съобщят от Кремъл или някой звездоброец, решават тримата да се съберат, да изчислят, извадят, разделят и умножат и после, ако решат, да го съобщят.
Напълнихте държавния апарат с партийци, върнахте нравите на социалистическата бюрокрация. Единственото, което успяхте да внедрите успешно по цялата система, е корупцията. Предишните обръчи се превърнаха в паяжина, омотала цялата администрация. Всеки по примера на по-висшестоящия си проби кранче, за да източва. И колкото по-високо е нареден в йерархията, толкова е по-голям дебитът към банковата му сметка.
България продължава да бъде една устойчиво корумпирана страна и през последните 5-6 години липсва прогрес в борбата срещу корупцията. Това е заключение на “Трансперънс интернешънъл” за институциите, най-силно засегнати от корупцията. Индексът за противодействие на корупция у нас стои на изключително ниско ниво. България е единствената страна, която не бележи напредък по този показател след приемането й в Европейския съюз.
У нас корупцията не е просто отклонение от нормата, а е основен начин на функциониране на институциите. Ако имахте инстинкт за самосъхранение и ако не бяхте толкова заслепени от бързане по усвояването, щяхте да чуете оценката, че България е най-корумпираната страна в Европейския съюз и това е присъда за вашето управление.
Изводът, че България е устойчиво корумпирана страна и през последните 5-6 години няма никакъв прогрес в борбата срещу корупцията трябва да ви пристиснат гласовете на всички българи, че ги срамите пред света. Единственото, което остана на хората, е да се надяват, че няма да чакат Европейския съюз да спре всички плащания за България, за да разберете, че сте вредни за страната, че рушите не само авторитета на държавата, но и я оставяте без бъдеще.
Това не е държавна политика, нито легитимно управление, подчинено на Конституцията и законите на България. Това е контрабандна политика, внос на ментета през безмитни магазини. Още по-малко, това е политика, която се интересува от общественото доверие. Сигурно разчитате, че ако откраднете достатъчно сега ще има с какво да си купите следващите избори. Вече отработихте тази схема на местните избори и легитимирахте търговията с гласове.
Един от вашите министри каза, че източването на милиони не било конфликт на интереси, а било морален въпрос. И е прав, защото това е най-точната оценка за тройната коалиция – моралът няма нищо общо с вашата политика, а конфликтът на интереси е необходимо условие, за да заемеш висок пост. Между другото, конфликтът на интереси засенчи умишлено другия голям скандал, така нареченият “Куйович”, може би и неслучайно.
Ще ви припомня, че Доклад за индекса на корупция имаше и миналата година. Той сочеше същите срамни проценти, които държат страната ни в челото на черния списък. Тогава само властта в Румъния беше по-корумпирана, но сега не оставихте дори това успокоение на българите. Миналата година Великобритания и Франция поискаха Брюксел да действа строго спрямо България заради сериозната корупция в страната, която гони инвеститорите. След тях Швеция и Холандия поискаха Европейската комисия да принуди властите в страната ни да изпълнят обещанието си, че ще намалят нивото на корупция и ще утвърдят някакви нормални, прозрачни правила за функциониране на икономиката и че тя няма да се управлява според партийни и лични интереси.
Кой ще обясни защо беше махнат Овчаров? Отстранихте го, за да имитирате дейност пред Европа. Сега сигурно ще му го изплащате с лихва. Това е само един от примерите за имитация на антикорупционна дейност, с каквато имитация замазвате очите на наблюдателите в Европейския съюз и на избирателите в България.
Ще ви припомня, че заради предишното царско управление, чиято политика вие, вече в троен състав, продължавате методично и разгръщате на всички фронтове, Европа въведе наблюдението спрямо България и корупцията се превърна в един от показателите, по които страната ни трябва да се отчита пред Европейската комисия всяка година.
Да ви припомня ли също и докладите на Световната банка, според които български и чужди компании трябва да плащат грамадни подкупи, за да получат правото да работят? А за това кой как печели обществените поръчки и проекти по европейските фондове? Корупцията е узаконена форма на взаимодействие между бизнеса и държавата. Това е оценка на тези, които са се опитвали да правят бизнес в България без да подкупват чиновник или да имат партиен гръб.
“Икономическите реформи са в застой, расте популизмът и това руши демокрацията”. Това пише в един от поредните доклади за методите за управление. Оценката на извършените от коалицията реформи беше ясна и категорична – “България пази статуквото и отказва да вземе пример от новите членове на Европейския съюз, които напредват бързо”. И не е нужно да вдигате шум с руски шлемове, грандиозни планове, холдинги и тръбопроводи. Истината се чува, дори ако я прошепнеш. И ако парите ви правят глухи за този шепот, той ще ви отпуши ушите съвсем скоро, защото за вас политиката е само чиста подялба и парични знаци. Няма го най-важният фактор – хората. Те не се чуват в плановете ви, в думите ви, в идеите ви, дори в отчетите ви за похарченото, нито в поредната ви актуализирана програма. И ако на опозицията днес или утре не й достигнат гласовете, за да ви накара да си отидете, гласовете на българските избиратели ще ви отнемат монополното право да се разпореждате с държавата и живота им.
Накрая, понеже искате, господин министър-председател, факти и данни, аз ще ви дам тук два много интересни сигнала – единият, който е за преотстъпване на държавно имущество за 30 хил. лв. на частна фирма, която без да има право да го преотстъпва, го преотстъпва за 160 хил. евро. Благодаря. (Ръкопляскания от ОДС, “Атака” и ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за реплики към господин Бакалов. Не виждам.
Давам думата на господин Лютфи Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Опозицията днес със сигурност може да бъде поздравена с едно нещо – че успя да намери изключително благодатна за популистки внушения тема. В българското общество има силна чувствителност по темата за корупцията. Вотът обаче няма да раздели опозиция и управляващи на признака признаващи, отричащи явлението или съответно на корумпирани и некорумпирани. Сред вносителите на вота има не малко политици, които не на шега са наясно с корупционните схеми, компетентни са по темата, така да се каже. Достатъчно е да прочетем имена на ексминистри, експремиери, ако щете. Има много истина в една свежа, с оглед на българските политически нрави реплика, която вчера се чу нейде отдясно, че днес корумпирани ще говорят за корупция с претенция за морален коректив. Това е един от проблемите на този вот.
Парламентарната група на ДПС ще отхвърли категорично внесения вот на недоверие не защото отрича съществуването на това явление, но е категорично против истинската мотивация, която стои зад внасянето му – не загриженост за корупционните схеми, а опит за политическа експлоатация на една безспорно много чувствителна за всеки български гражданин тема.
Корупцията е обективно явление, но е много важно да се проследи динамиката му, за да се види има ли и откога осмислена стратегия за ефективно противодействие на това най-страшно социално зло. Този проблем има две страни.
Първата, безспорно е превенцията – елиминирането на условията за реализиране на корупционни схеми. Аз държа в ръцете си не изследването на “Прозрачност без граници” за възприятието на корупцията, за което напоследък твърде често се говори, а друг, много по-интересен материал – това е Индексът за икономическа свобода на Фондация “Херитидж”, която съвместно с “Уолстрийт джърнъл” годишно публикува данни за това къде се намират съответните държави по десет показателя, които формират икономическата свобода. Нека се съгласим, че икономическата свобода не съществува там, където има окови на корупцията. Нека проследим къде е била България по тази класация. 2001 г. правителството на НДСВ и ДПС заварват България на незавидното 103-о място. Днес България вече е на 62-о място – с 41 места по-напред. Възможно е това да не е достатъчно престижно място в тази класация, съгласни сме. Но няма и как да отречем движението с цели 41 позиции.
Уважаеми колеги, как се стигна до тук? Много добре знаете, че двете последни правителства коренно промениха бизнес средата. Данъчната реформа, която се осъществява от това коалиционно правителство, бе оценена подобаващо от външните наблюдатели. България бе посочена като лидер по отношение на данъчните реформи за 2007 г. Намаляването на налозите има като пряк ефект изсветляването на сивата икономика, която определено е територия на организираната престъпност, която се храни от корупцията. Когато едно правителство успява да изсветли икономиката чрез намаляването на данъците, безспорно това правителство намира най-точния инструмент за противодействие, при това ефективно, дълготрайно, на корупцията като явление.
Забележете, ако сравним какви нива на налозите заварихме през 2001 г. от цели 37% корпоративен данък спрямо 10%, да не говорим за данъка върху доходите на физическите лица, ще разберете притесненията на дясната опозиция.
Това правителство, което с оглед на профила на партиите, които формират мнозинството, по своята същност е социаллиберално, проведе една данъчна реформа, която е дясна по своята същност и това стеснява възможностите за изграждане на реална дясна алтернатива на социаллибералното управление. Точно това ви събира на едно 9-10, един бюлюк опозиционни партии, събира ви респектът от силата на тройната коалиция и това е истината. Само че малко се самозабравихте (ръкопляскания) в стремежа да противостоите на тройната коалиция, която отварям скоба, не е мръсна дума, напротив ще продължаваме да твърдим, че коалиционните кабинети имат огромно предимство пред еднопартийните, най-малкото заради възможната интерпретация на древноримския принцип “Власт – властта възпира”, в случая “Партньор – партньорите възпира” и това е особено актуално, когато парламентарната опозиция е достатъчно слаба.
Ще завърша с това, че обединената опозиция включва в себе си и партия “Атака”. Ще оставя проблема за обяснението на съюза между десни демократи и националпопулисти днес в пленарната зала и отвън на площада на политическата съвест на десните партии. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Местан.
Реплики към господин Местан?
Заповядайте, господин Попов, за реплика.
Христо Попов (КА): Благодаря Ви, господин председател.
Господин Местан, от това, което казвате, излиза, че не трябва да искаме вот на недоверие на правителството за корупция, а да вземем да ги предложим за държавна награда, най-високата за активната борба с корупцията, която провеждат. (Шум в залата.)
Не съм съгласен с Вашата логика, че понеже корумпирани искали вот на недоверие за корупционни практики в правителството, това автоматично оневинява правителството за това, че е допуснало такива практики. С това абсолютно не съм съгласен. Всеки носи отговорност за своите действия. В момента дебатът е за вот на недоверие на правителството на тройната коалиция, а не е за това защо опозицията се е обединила върху това. Това е извън темата на днешния дебат. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика, заповядайте, господин Абаджиев.
Димитър Абаджиев (независим): Господин Местан, като оставим настрани Вашите лирически отклонения и емоции очевидно обичате статистистиките. Тук ще Ви оставя две статистики да си ги разгледате после. Едната е за индекса на корупция във външноикономическите отношения. Източник е БНБ и Трансперенс интернешънъл. Най-високият индекс на корупция е 2006-2007 г. по време на вашето правителство.
Втората статистика, която ще Ви оставя – източник е Националната стратегическа референтна рамка, в която е описано как се разпределят фондовете и как се оползотворяват. През 2007 г. общо около 700 милиона, включително кохезионни и структурни фондове и Европейски земеделски фонд, който се управлява от вашето правителство, за България усвоени – нула средства. Трябва да се съгласим, така както Вие правите изводи, че там, където е най-голяма икономическата свобода, има най-малко корупция, да се съгласим и със следния извод: там, където най-малко се реализират фондовете на Европейския съюз, има най-много корупция. Благодаря ви.
Ето оставям Ви ги тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Трета реплика няма. Вашата дуплика, господин Местан. Имате думата.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаеми колеги.
Благодаря и за репликите, но това, че корумпирани днес ще говорят вероятно за корупция не беше само моя теза. Мисля, че направих нещо като опит за цитат и то на реплика, която се чу отдясно. Смятам тази реплика наистина за ключова като характеристика на днешните разисквания.
Онова, което чух от господин Абаджиев, е много по-важно, защото ми дава повод и може би това ще бъде една много важна, как да кажа, полза от дебатите днес, да разсеем мита, че еврофондовете са готови чували с пари, които едно или друго правителство по някакви схеми ще разпределя. Няма такова нещо, уважаеми колеги.
Знаете, че тези 7 милиарда не са дадени, за да се оползотворят през първата и втората година на членството. Освен това, когато говорим за еврофондовете, господин Абаджиев, има нещо, което Вие като човек, който наблюдавате външната политика, ще трябва на свой ред да признаете.
Обикновено сравняват България с Румъния, но за разлика от Румъния, България успя да снеме като червена точка Разплащателната агенция, не защото министърът е от ДПС, това е успех на правителството, на тройната коалиция, че успя да създаде (ръкопляскания) административен капацитет на Разплащателната агенция и в междинния доклад няма и дума за това. Европа призна, че България е създала прозрачни правила и процедури, по които средствата ще стигнат до земеделския производител и това е резултат именно от добре осмислената последователно провеждана политика от правителството за изграждане на прозрачни правила, по които ще се разходват средствата от европейските програми. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря ви.
Думата има господин Шопов от името на парламентарната група.
Господин Шопов, Вие трябва да говорите извън темата, както разбирате.
Павел Шопов (КА, встрани от микрофоните): Абсолютно извън темата. (Оживление.)
Да Ви успокоя, господин председателю, изказването ще бъде извън темата.
“Атака” винаги е казвала, ние сме наблягали на това много пъти, че България не се управлява от българи. Съветът на тройната коалиция не се състои от българи. Нито един от тримата, знаем и за Сакскобургготски, знаем и за господин Станишев, знаем и за господин Доган, не са българи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Само за момент, господин Шопов, Вие ще трябва да се изказвате в рамките на правилника.
Павел Шопов: Господин председателю, не ме прекъсвайте. Думата ми е за Вас. Думата ми е за Вас...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Само да Ви предупредя, че трябва да спазвате правилника, когато взимате думата по който и да е въпрос.
Павел Шопов: Ние правим изявление от името на парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Само Ви обръщам внимание. Да, но говорите в Народното събрание, а то работи по правилник.
Павел Шопов: И не ме прекъсвайте, и не ме прекъсвайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте.
Павел Шопов: И така, господин председателю, и тримата големи български държавници – председателят на Народното събрание...
РЕПЛИКА: И той не е българин.
Павел Шопов: ... и президентът, аз за господин Станишев казах, също не са българи. Ако президентът е роден в с. Сирищник, все пак от родители български граждани е избран с турските гласове в Бурса, Измир, Истанбул и с автобусите, които дойдоха оттам. За господин Станишев казах, но декларацията е специално за Вас, господин председателю – един въпрос, който витае много години в българското политическо пространство. Въпросът за гражданството на председателя на Народното събрание господин Пирински.
В тази връзка от “Атака” аз и господин Сидеров подадохме сигнал до главния прокурор на Република България да се произнесе по въпроса дали господин Пирински не е извършил престъпление с това, че е подписал декларации, кандидатствайки като председател на Народното събрание от Седмото Велико Народно събрание и досега във всички народни събрания с това, че той е подписал тези декларации, твърдейки, че е български гражданин. (Изказването е съпроводено от оживление, смях и реплики от мнозинството.)
Получихме един смешен отговор. Нашият сигнал беше отправен до главния прокурор на Републиката и нормално, и редно е, когато се касае до човек с имунитет и то председателя на Народното събрание, вторият човек в държавата, да ни отговори самият главен прокурор. Ние получихме един отговор, който е смешен, от прокурора Марио Стоянов, явно на него е подхвърлен не горещия, а “горящия картоф” по този въпрос. Отговорът е толкова смешен, той е пред мен, че ако го прочетете ще ви стане тъжно за българската прокуратура, за главния прокурор и изключително за господин Марио Стоянов, който е трябвало да ни напише глупости.
Заключението на този прокурор е, че господин Пирински бил български гражданин по произход, тъй като и двамата му родители, забележете, били български граждани. Което е абсолютно невярно.
Всички си спомняме не толкова далечната година 1996 г., когато господин Пирински искаше да се кандидатира за президент на Република България. Тогава си спомняте Конституционният съд се произнесе по въпрос, по запитване, което беше отправено от тогавашната опозиция. Отговорът тогава на Конституционния съд беше в няколко насоки, които изясняват тази материя и те са, че “меродавен закон за преценка е законът, който е действал към момента на рождението на лицето, което се визира”. И така, този момент е 10 септември 1948 г. Господин Пирински, колкото и да Ви е неприятно, с Вас сме една зодия. (Оживление, смях и ръкопляскания.)
Решението е № 12 от 23 юни 1996 г. То е пред мен, всички можете да го прочетете.
По Меродавния закон всички юристи могат да направят съответно логиката и да преценят безспорно. Те тук са по-сериозни, защото знаят за какво става дума, че български гражданин към оня момент е този, който е роден в страната от родители български граждани и онзи, който е роден в чужбина, на който и двамата родители, забележете, са български граждани. Безспорно установено е, че майката на господин Пирински не е българска гражданка. (Оживление и реплики.)
РЕПЛИКИ ОТ КБ: А баба му?
Павел Шопов: За това има изобилни доказателства. В тази връзка можем да говорим за гражданството на Георги Николов Пирински – бащата на господин Пирински, за който има съмнения, че не е български гражданин, тъй като пред Сенатската комисия Макарти е заявил нещо, което можем дословно да го цитираме, но времето напредва, затова ще дадем изобилна информация на всички, които се заинтересуват.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: А леля му?
Павел Шопов: И пак повтарям, колеги, всички ние добре си спомняме как през 1996 г. затова именно господин Пирински не се кандидатира за президент, защото той не беше български гражданин по произход. Така ли беше, колеги?
РЕПЛИКИ ОТ КБ: А вуйна му?
Павел Шопов: Тук има хора, които добре си спомнят този момент. Остава той да е придобил българско гражданство по натурализация с указ, както повелява Законът за българското гражданство. Това е другият начин. Той не го е сторил, защото в тази връзка на час по лъжичка…
В продължение на дълго време ние изисквахме и получавахме писма, от които се вижда и изрично е казано – това е ценното на този отговор на Главна прокуратура, че той не е придобил българско гражданство, не е български гражданин по национализация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Времето, господин Шопов.
Павел Шопов: Господин председателю, моля за процедура. Оттук нататък за две минути ще направя процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте.
Павел Шопов: Искам да ми предоставите тези две минути по процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За процедура.
Павел Шопов: Ние имаме много подробни съображения в това, ние ще ги предоставим на всеки, който се интересува включително и на представителите на медиите.
Господин Пирински, към Вас имам искането да дадете най-после задоволителни обяснения, относно гражданството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Искането не е процедура, господин Шопов. Каква е Вашата процедура?
Павел Шопов: Да, това е процедура. Кога сте се освободили и от американско гражданство, защото това е другият голям въпрос. Вие сте получили американско гражданство с факта на своето раждане, защото майка Ви е била американска гражданка, за каквото няма никакво съмнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това ли Ви е процедурата, господин Шопов?
Павел Шопов: И, ако считате, че не сте български гражданин…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Времето Ви изтича.
Павел Шопов: И в момента знаете за това, ние искаме от Вас още сега да подадете оставка като народен представител. Ако нямате силите и мъжеството да го сторите…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това го разбирате като процедурен въпрос?
Павел Шопов: Ако нямате силите и мъжеството да го сторите, ние искаме от Вас и Ви каним и считаме, че трябва да слезете от парламентарната трибуна, да седнете на банките, за да продължи заседанието. Вие нямате моралното право да го правите. Ако вие не дадете убедителни обяснения, ако ние не получим доказателства за това, че Вие сте български гражданин, Вие ще скриете един много важен факт. Ако е така, ние сме готови…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Двете минути за процедура изтекоха, господин Шопов.
Павел Шопов: Ние сме готови да Ви изслушаме, искаме тези обяснения, защото това ще бъде скандал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля Ви да приключите!
Павел Шопов: Това няма да бъде български скандал, той няма да бъде европейски скандал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Нямате повече време за изказване, господин Шопов. Моля Ви, да заемете мястото си.
Павел Шопов: Това ще бъде световен скандал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Освободете трибуната, господин Шопов.
Уважаеми народни представители, бяхте свидетели на една груба злоупотреба с една възможност на правилника. Разбира се, че тя е за сметка на тези, които злоупотребяват.
Думата има господин Ралчев. (Шум в залата.)
Моля за тишина.
Борислав Ралчев (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Проблемът с корупцията в по-голяма или по-малка степен тормози българското общество от твърде много години, без значение дали едни или други партии са в управлението. Считам, че тази постановка е важно да бъде направена още в самото начало на дебата, защото се опасявам, че ако дебатът се сведе до разменяне на нападки и реплики от типа “кой е по-по-най” корумпиран, и кой точно в този парламент има право да говори за корупция и кой не, боя се, че ще сме поели един предварително предизвестен грешен път и наистина само ще пропилеем парламентарно време и средства.
Ако посредством днешния вот можем да проведем дискусия, в която не просто да се декларира непримиримост към корупцията, а политическа воля, материализирана в конкретни законодателни, а надявам се и управленчески действия, то парите на данъкоплатците няма да са отишли напразно, независимо от изхода на вота.
Но ситуацията днес е още по-тревожна, уважаеми госпожи и господа, защото вече сме страна – членка на Европейския съюз, и ако си позволим да продължаваме да сме неадекватни в противодействието на корупцията, не просто ще ощетим българските граждани, но ще обречем следващото поколение българи да бъдат аутсайдерите на Европа. Защото ще лишим страната си от развита инфраструктура, от модерно и конкурентоспособно земеделие, от инвестиции в човешкия и природен потенциал, с който разполагаме. Това изоставане от другите страни членки няма да успеем да преодолеем с десетилетия.
Няма да анализирам в детайли корупционните скандали, които гръмнаха в последните няколко седмици, но не мога да приема за адекватни успокоенията на ръководителите на засегнатите институции, че в тези случаи не ставало въпрос за европейски пари, сякаш тези на българския данъкоплатец са азиатски. Не знам доколко е девалвирала поговорката „Брат брата не храни.”, но не може повече да бягаме от поставянето на темата конфликт на интереси и на темата свързани лица. Необходимо е да се изготвят универсални, легални дефиниции за двете понятия и се уточни кога поведението при такъв конфликт ще се третира като административно нарушение или престъпление.
Обикновено най-добрата почва за поява и процъфтяване на корупционни практики е връзката много държава – малко държавност. Желанието за по-голямо разпределение от страна на държавата е класическо символ верую на социалистическо управление, но в условията на пазарна икономика, която трябва да бъде конкурентоспособна на европейския пазар, това е пагубно. Потвърждение е фактът, че най-много са оплакванията от корупция именно в държавните монополи и нереформираните сфери. Яростна съпротива срещу приватизацията на големите монополи, маскирана като социално-отговорно поведение, всъщност прикрива схващането им като феодални владения на дадена политическа партия.
От срещата в Хисаря разбрахме, че вече са склонни и на размяна – предприятие срещу европейски пари. Вярно е, че едно социалистическо управление предполага да е социално и ако под социално се разбира отказ от реформи и предприемане на непопулярни мерки, какъвто е случаят с друга сфера, която често става обект на корупция – здравеопазването, то това управление наистина е много социално. Но отлагането на решението на проблемите задълбочава самите проблеми.
Същевременно продължава тенденцията за вземане на непрозрачни за обществото решения. Претенцията за реформаторство на управлението не звучи особено обосновано на фона на централизираната политика, която се провежда противно на логиката за децентрализация на управлението. Не става ясно кое мотивира решението за създаване на нов мегамонопол чрез така наречения държавен енергиен холдинг. Дали не е притокът на южния поток от север, където контролът над държавните монополи е сред класическите политически лостове? Или осъзнаването, че редовните избори са след по-малко от година и половина и най-доходоносните потенциални източници за акумулиране на ресурс за изборите са пътищата и енергетиката, а вече и европейските фондове? С пътищата сега стана много по-сложно, с фондовете – също. Европейският съюз известно време ще ги следи малко по-внимателно, остава енергетиката.
Да, определено считаме, че на много въпроси дължите отговор на обществото. Иначе това, което наблюдаваме като политика за противодействие на корупцията, се ограничава до демонстративни акции срещу някоя дребна риба или бушон в периода около доклада на Европейската комисия. Това може би удовлетворява някое и друго ведомство или министерство, но не удовлетворява комисията и, което е по-важно, не удовлетворява българските граждани. Защото със спорадични акции никой не е успял да се справи с корупцията и защото с тези спорадични действия се атакуват следствията, а не причините за появата им.
Много жалко, ако под превенция разбирате завъртването на някой и друг клип по телевизията, който наставлява хората да не се подават на корупцията, или обявяването на горещ телефон за сигнали, гарантиращи пълна анонимност. Това ли формира обществена нагласа за съпричастност към дейността на правораздавателните органи? Всъщност, ако с нещо мога да се съглася, това е пълната анонимност, но от другата страна на телефона, от институциите, на които законът вменява задължението да противодействат на корупцията. Коя е продуктивната алтернатива? Да работиш и реализираш ефективна програма за защита на свидетелите, или да позираш със свидетелите пред медиите? Съгласете се, че раздаването на кортици трудно може да се приеме като ефективна и цялостна защита, но все пак това е едно ясно послание към тях – оправяйте се сами.
И накрая искаме или не искаме да признаем, но рибата се вмирисва откъм главата. Това, което се случи на последните местни избори – масовото купуване на гласове, елиминира и последните останки от очакванията на българския избирател да има наистина избор. А избирателният контрол на органите на реда там, където трябва да се даде предимство на кандидатите на определена партия, не само въвлече по недопустим начин една деполитизирана институция в изборните борби, но и печално ни напомни за едни порядки, които се надявахме, че са само художествен от спомен от Алековите произведения.
Какво ни очаква на следващите избори, ако не направим необходимите промени в изборното законодателство, а и в наказателното, не е трудно да си представим. Затова предлагаме да бъде създадена временна парламентарна комисия, която да изготви проект за промени в изборното законодателство най-вече по отношение на администрирането на изборния процес. Ще прояви ли управляващото мнозинство воля да спомогне да стабилизиране на избирателната система, дори това да носи риск по отношение на собствените партийни резултати, или целенасочено, или от упорство ще направи така, че изборна практика повече няма да има. А иначе, наистина към края на мандата не е толкова важно дали правителството ще падне, но, повярвайте, изключително важно е дали демокрацията ще оцелее. (Ръкопляскания от БНД.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към господин Ралчев? Няма.
Давам думата на госпожа Мария Капон.
Мария Капон (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри! Когато това правителство полагаше клетва, дадох отрицателен вот и обявих, че това е кабинет на съглашението и на пазарлъка. Това беше преди две години и половина. Днес за всички е ясно, че базата, на която съществува коалицията, няма политически основания, а задоволява единствено корпоративни интереси на отделни лобита, които крепят управлението.
Днес ще ви дам пример за нещо, което чувате всеки ден по улиците – пример за това как държавата във ваши ръце изхранва политическия ви интерес.
В един горещ августовски ден през 2007 г., няколко дни след традиционната седянка в Бузлуджа, отговорни министри от вашия кабинет, господин Станишев, решават да подпомогнат развитието на социалистическата идея за местни избори в около 130 общини. За целта подписват тристранни споразумения, с които вашите министри от кабинета предвиждат бъдещето, така както Благоев е предвидил размаха на социалистическата идея на Бузлуджа, че точно тези общини ще спечелят европроекти по оперативна програма „Регионално развитие” и през септември им отпускат 30 млн. лв. Повтарям, 30 млн. лв.! Предварително финансиране от една програма, която е за около 90 млн., за да може чрез обществени поръчки, без да има отворена програма „Регионално развитие”, тези кметове, така наречените сигурни кметове, чрез нарушение на чл. 2 от тези тристранни споразумения да финансират своята кампания. Не щеш ли обаче среща се проблем – програмата още не е отворена, съответно никой не е кандидатствал, съответно никой не е спечелил и естествено никой няма право да обяви обществена поръчка, но поръчките са направени и парите са изхарчени.
Остава въпросът: как министър Гагаузов отгатна кои точно общини и кои проекти ще спечелят по тази програма? Как? Става дума за средства, които се очакваха от Европейския съюз и сега, когато правилата са нарушени, тези средства най-вероятно няма да дойдат по тези проекти на отгатнатите общини – ще останат за сметка на българския данъкоплатец и ще бъдат замазани от поредния бюджетен излишък. Ето, по този прост механизъм управляващата коалиция финансира предпочетени от нея общини с тяснопартийна цел.
Ако преди в България се крадеше от приватизация, днес се краде от държавния бюджет – краде се през обществените поръчки. Преди се чудехме на откраднатите хиляди левове, а днес на никого не му пука за десетки милиони. Същите тези хора само преди стотина дни загрижено коментираха покупката на гласове по местни избори. Ами, господа, вие ги давате тези пари през бюджета и дори фиксирате това с протоколи.
Моля главният прокурор да смята това, което казах сега, за сигнал и да се самосезира. Защото има над 100 тристранни споразумения по българските общини, които могат да послужат за доказателства на думите ми. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Реплика към госпожа Капон няма.
Давам думата на господин Иван Костов.
Иван Костов (ДСБ): Господин председател, господин министър-председател, дами и господа министри, колеги народни представители! Моето изказване е озаглавено “Тристранната корупция – начин на управление”. Предпоставките за това се крият в три неща. Първо, че през последните два мандата трите партии, особено БСП и президентът Гоце-Първанов, овладяха всички власти – законодателна, изпълнителна, съдебна, президентска, но не за да функционират добре, а да ги парализират и да ги направят безконтролни.
Втората предпоставка е, че над изпълнителната и законодателната власт действа Съветът на коалицията, който фактически упражнява без никакъв контрол действителната власт в страната.
Третата е, че премиерът не контролира министрите, които са отговорни само пред своите патрони – господин Доган, Сакскобургготски и Първанов-Гоце.
Кои са механизмите? Първо, нарочно и напълно бе обезсилено Следствието и бяха премахнати възможностите за дълго време да бъдат разследвани сложни престъпления.
Второ, тук бяха цитирани закони, някои от които наистина добри, като данъчните, но много закони, които внесе правителството, като тези за трансплантациите, за пътищата, за движението по пътищата, за хазарта, за безмитните магазини, включително и последния опит за поправка на Закона за приватизацията, създадоха или прикриха възможности за корупция.
В Съвета на коалицията властта се крепи на сделката. Първоначалното разпределение на облагите е видимо за всички: на БСП – фондовете за инфраструктурата и енергетиката; на господина Доган – фондовете за земеделието, околната среда, бедствията, авариите и държавния резерв; на Сакскобургготски – заграбените от държавата имоти, магистрала “Тракия”, БТК и пр.
Впоследствие настъпиха вторични разпределения, които донесоха на БСП правото да продаде българските интереси на Русия и да получи комисионните за това: на Доган – остатъците от разпределението на здравноосигурителната система…
РЕПЛИКА В КБ: Откъде знаеш?
Иван Костов: … и съсипването на солидарността сред българските данъкоплатци, на господин Сакскобургготски, поради намаляващата му се тежест в коалицията, нови придобивки не му бяха дадени. Той обаче успява да брани полученото досега. (Реплики в мнозинството.)
Петият механизъм е масовите замени на изключително ценни земи в курортните зони за пустеещи, нискокачествени – щетите са огромни за държавата.
Шестият – нарочното формиране на бюджетен излишък и скритото му спешно разходване по формулата 8:5:3, без да се посочи и досега за какво точно отидоха тези милиард и половина лева.
Над тези механизми стои една старателна маскировка на корупцията. Аз бих очертал така нейните компоненти. Първо, масирани и дългогодишни клеветнически кампании, отгласи от които се чуха и днес тук, започнати от Първанов-Гоце тук през 2000 г. и продължени от господин Станишев. Престъпникът вика: “Дръжте крадеца!”. (Викове: “Е-е-е! Браво!”, смях, ръкопляскания от КБ.)
Тези лъжи по отношение на управлението на Демократичните сили никога не са били подемани от Европейския съюз. (Реплики от КБ.) Сега критиките, най-острите критики за корупция на управляващите идват отвън, от най-авторитетните европейски партньори и санкциите също идват оттам.
Злоупотреба с власт и водене на политически процеси срещу опозиционни дейци и граждани – всички до един загубени от обвинението, но хвърли много пушеци на политическата сцена, за да не се вижда кой какво прави на нея.
Безнаказаността. Въпреки острите реакция и искания на Европейския съюз за противодействие на корупцията на най-високо ниво, няма нито един сигнал на изпълнителната власт до Прокуратурата, няма нито едно разследване и обвинение срещу корумпиран на най-високо ниво – не срещу дребната корупция, а срещу корупцията на най-високо ниво!
Второ, българският министър-председател показа, че не може да различи конфликтът на интереси като форма на корупция и така, криейки се зад невежеството си, си позволи да похвали шефа на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” за доброто усвояване на пари, впрочем въпросният човек усвои част от парите чрез братовата си фирма.
Трето, нито един не беше осъден за поръчковите убийства, включително на съветниците на президента Първанов-Гоце. Вместо разкрития и присъди, медиите излъчват за обществото сапунени сериали с много нови, а след това изчезващи безнаказано герои.
Щетите. Над всичко това обаче се виждат щетите. И те са безспорни! Българският данъкоплатец възстанови на Европейския съюз злоупотребените от президентски спонсор 15 млн. лв. по програма САПАРД. Първото временно спиране на финансирането на Европейския съюз разстрои бизнес плановете на много български фермери. Повторното спиране на финансирането по транспортните проекти причинява в момента значителни ежедневни загуби, което ще доведе до завишаване цената на договорираното строителство.
Най-накрая, по повод това, което се твърди тук. Този милиард усвоени средства са от предприсъединителни фондове. България не получи финансиране от Европейския съюз като член на Европейския съюз. Страната ни, макар и най-бедна сред останалите, е спонсор на Европейския съюз. Това са щетите върху българския народ. И те са неизмерими. Благодаря ви. (Ръкопляскания в ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплика към господин Костов?
Реплика – господин Червеняков, заповядайте.
Младен Червеняков (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Костов, аз лично мислех, че няма да имате смелостта да вземете думата в този дебат. Защото като ръководител на правителство, което е приватизирало държавни активи за 30 млрд. по балансова стойност и реалните постъпления са 1 млрд. и 56 млн., просто няма какво да говорим – човек, за който бяха написани ето такива книги (показва): “Корупцията – основен елемент в управлението на СДС”. Европейската комисия в доклада си от 1999 г. определя корупцията като много сериозен проблем в Република България, за разлика от сега, когато се казва, че липсват убедителни резултати. (Реплики между народни представители от ДСБ и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля ви за тишина!
Младен Червеняков: Ако искате, вземете думата след това.
Аз ще ви кажа просто какво е казал един от сенаторите при приемането на България: “ЕС посочва изключително широката корупция в България при непосредствено обкръжение на премиера Иван Костов. Само 9% от българите са на мнение, че Костов прави достатъчно за разкриване на корупцията във властта. Двадесет и осем процента считат, че именно Иван Костов и неговото обкръжение са хранилка на корупцията”.
Аз използвам този повод, за да Ви подаря тази книга. Вижте я и след това говорете! (Шум и реплики от ДСБ. Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли втора реплика? Няма.
Вашата дуплика, господин Костов.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Кажи си, Иване!
Иван Костов (ДСБ): Книгите, които вие сте възложили да бъдат написани, пълни с клевети, по никакъв начин не променят казаното от мен.
Имаше срок от седем години, в който вие можехте да докажете поне една корупционна практика, която да бъде наказана от съда. Можехте да повдигнете обвинение, което да докажете, но не го сторихте. Единствената причина да не можете да го сторите, е че такива практики нямаше. (Реплики от мнозинството.) Нямаше и това показват последните седем години.
Второ, абсолютна истина е, че в момента България търпи щети за корупционни практики, които нашият министър-председател не вижда, защото не разпознава конфликта на интересите, в конкретния случай, че един председател на държавна институция, ръководител, е дал на брат си поръчки за 120 млн. лв., той не го разпознава като форма на корупция. Това е причина да се спрат пари за България.
Никога България не е била санкционирана от Европейския съюз в периода 1999-2001 г. за такива корупционни практики, никога такова нещо не е имало. Никога тези клевети, които вие започнахте оттук, не са подемани от Европейския съюз. Това трябва да стане ясно на всички!
Освен това, когато говорим за корупция, не говорим за морални въпроси, не говорим и за волята на избирателите, говорим за съществени икономически процеси, които текат в страната, които възпрепятстват развитието на България, които пречат на страната да върви напред, и които създават сива икономика, които отклоняват средства, които на практика в последна сметка създават организираната престъпност.
Седем години никой от стоящите вдясно няма отношение към управлението на страната. И ако можеше нещо да се направи, а вие не направихте нищо през последните пет години, и можете да погледнете, че индексът на корупцията стои в стойността си 4,1 на сто от 2002 г. до сега, нито една стъпка напред не е направена и всичко, което говорите тук, не може да промени тази обективна външна оценка.
Трагичното е, че създаденият механизъм, създадената тройна коалиция наистина няма противодействие вътре в страната. В това е прав господин Лютви Местан. Опозицията, чухме я тук, показа се в целия си блясък с изказванията (шум и реплики от мнозинството), не може ефективно да противодейства. Заради това е изключително важно какво ви казват отвън. Затова е изключително важно, че най-авторитетни европейски институции няма как по друг начин да ви посочат, че сте преминали границата, че нарушавате правилата на Съюза, без да наложат санкции върху целия български народ. Заради това трябва да си ходите! Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДСБ. Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин министърът на транспорта желае да вземе думата. Заповядайте, господин Мутафчиев.
МИНИСТЪР Петър Мутафчиев: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа народни представители! Не мислех да вземам думата след господин Костов, но тъй като той няколко пъти повтори, меко казано, няколко неистини, първо, по отношение на фондовете и тяхното усвояване.
На България никой до този момент не е налагал никакви санкции, господин Костов. (Шум и реплики от КБ.) Това, че има препоръка да се спре временно плащането по проектите (шум и реплики от ДСБ), които са по ИСПА, във Фонд “Пътища”, не означава, че се налага санкция. Това е една предпазна мярка, която България сама също може да предприема спрямо крайните бенефициенти и спрямо изпълнителите, ако включително вътрешният одит в страната има съмнения за нередности при начина на плащането. Това е първото.
И второ, господин Костов, няма спрени транспортни проекти. Вие вече няколко пъти тази седмица повтаряте тази лъжа. Затова Ви моля, когато се подготвяте, правете го компетентно!
В момента България не е ощетена с нито един лев по отношение спиране на средства от Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Думата има госпожа Христина Христова.
ХРИСТИНА ХРИСТОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Днес в българския парламент имаме дебат по вот на недоверие към българското правителство, необичаен вот на недоверие. В най-новата история сме дебатирали по много вотове на недоверие, но главно по секторните политики на правителството – по здравеопазването, образованието, социалната политика и т.н.
Сега имаме вот за корупцията, тоест правителството е обвинено за разпространение на неправомерно използване на власт, служебно положение за лично облагодетелстване на министрите.
Освен че вотът е необичаен, парадоксално е, че точно в този период – в началото на 2008 г., се повдига въпросът за този вот, при положение че не при задълбочено, а при просто вглеждане във всички социологически изследвания на трансфера на “Интернешънъл”, на изследванията на индексите на корупция, на Фондация “Херетидж”, ние виждаме, че индексите на корупцията в България от 2001 до 2007 г. включително намаляват. Така че наистина това е малко парадоксално.
Разбира се, винаги съм казвала и съм убедена в това, че демократичното право на вот на недоверие, което обикновено практикува опозицията в един парламент, дава възможност да се концентрира вниманието върху важни за обществото теми и да се концентрира дебатът върху една такава толкова важна тема, каквато е корупцията. И днешният ден ни дава такава възможност, макар че по досега протеклия дебат аз не виждам концентриране на анализ по темата, ясни и логически аргументи по въпроса, защото това, че ще концентрираме вниманието си върху един дебат по темата за корупцията, не ни дава право тук да говорим полуистини, да правим спекулации и манипулации по темата към публиката, която ни гледа извън парламента.
Също така не съм съгласна, че ако ние говорим критично по темата, защото в целия Европейски съюз се говори критично по темата за корупцията, това ни дава право да не признаем ефективните усилия на сегашното правителство и лично на сегашния министър-председател за преодоляване, за създаване на всички възможни условия за преодоляване на корупцията в България.
Разбира се, за корупцията говорим някак си много общо. Тя е нещо дифузно във всички политики, дейности, във всички администрации – нещо, което се приема, че се е вместило в цялостната дейност на държавните органи. Разбира се, тя е различна. Една е корупцията при обслужването на гражданите, друга е корупцията при обслужването на бизнеса. И когато има корупция при обслужването на отделния български гражданин, тогава най-много пострадва чувството за справедливост в държавата. А стабилната основа на всяка държавност знаем, че е справедливостта.
Изключително тежки са последиците на корупцията и на нейните прояви, на наличието на корупционни сделки, когато се обслужва и се работи с бизнеса, защото тогава от само себе си се нарушава свободният пазар, нарушава се свободната пазарна конкуренция, тогава държавата по един деформиран начин се опитва да регулира свободния пазар, на който трябва да се явяват по нормален начин хората и бизнесът с добро качество, с добри цени, а не с корупционни сделки и корупционни практики.
При нас има голяма специфика на отношението към корупцията в България. И тази специфика е, че много пъти гражданите, попитани в различни изследвания дали има корупция в правителството сред министрите, те много често и обикновено отговарят: категорично да. Социолозите забелязват, че общото недоверие към институциите в България, общото недоверие към политиците в България се трансформира в твърдение, че има корупция. И това също трябва да го отбележим, защото, следователно, корупцията не можем да я тълкуваме като един еднозначен факт.
Последните две правителства направиха много, за да премахнат обективни причини и фактори за наличие на корупция. Започналата данъчна реформа от 2001 г. насам доведе до това, че от корпоративна данъчна ставка 28 на сто ние сега имаме корпоративна данъчна ставка 10%. И това само по себе си изсветлява бизнеса и намалява възможността за корупционен натиск върху хората и върху бизнеса. Вече сме свидетели и на 10-процентния плосък данък в България. По същия начин това води до изсветляване на доходите и намаляване на корупционния натиск. Да не говорим за намаляването на осигурителната тежест, което се прави в последните две правителства и което наистина е в едни изключително благоприятни за бизнеса и за хората граници в момента.
Намалиха се административните разрешителни и регистрационни режими за бизнеса. Вчера прочетох за някакви 1600 на брой регистрационни режими. Това е нещо, което не ми е ясно и който го казва, нека да го обясни. Те можа да са няколко десетки, но не може да са 1600. Освен ако не са взети заедно всички административни дейности на всички общини в България. Но ние тук нямаме вот на недоверие срещу местната власт в момента.
В българските министерства има Етичен кодекс, който изключително много задължава за подходящо поведение служителите.
Свидетели сме на последното категорично и ясно решение на правителството за закриване на безмитните магазини, което има дълга история у нас и ние трябва да признаем и да адмирираме тази крачка.
Ако погледнем аранжирането на таблиците на изследването и проучването на индексите на корупцията в България, ще видим, че на най-високо място се поставя корупцията в законодателната и в съдебната власт. Там какви вотове трябва да поднесем, макар че в момента виждаме, че имаме дебат за вот на недоверие за корупцията в изпълнителната власт, но тя не е на най-високо място в таблиците на изследванията. И това наистина трябва да ни постави една голяма въпросителна какво ще правим с другите власти в държавата.
И накрая, нека да бъдем реалисти, нека да погледнем обема на инвестициите в последните три години в България и ще видим, че те са в градящ аранжимент – 3, 4 и 5 млрд. евро. И знаем, че инвеститорите не отиват там, където има корумпирано управление. Инвестициите не обичат корупцията.
Корупция е имало и ще има по света. Никое правителство не е в състояние да сведе корупцията до нула. Това обаче, което трябва да следим като общество, е дали правителството прави възможното. Отговорът е, че никой не бива да оспорва сегашното правителство и сегашния министър-председател и че наистина това, което прави правителството, може почти да се степенува до възможното, което се прави до момента за преодоляване на корупцията. Този процес е бавен. Той ще продължи. И най-важното, което трябва да се опитаме да направим с всички възможни начини - в този процес трябва да бъде въвлечено цялото общество. Защото периодът, който преживяваме сега, е такъв, че не можем да си позволим разхищение, загуба на обществени сили. Никога България не е имала по-ясни цели и по-ясна рамка на действие, включително и срещу корупцията. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към госпожа Христова? Няма.
Давам думата на господин Николай Камов извън времето на Парламентарната група на Коалиция за България.
Николай Камов (КБ): С такава опозиция като господин Шопов тройната коалиция може да поиска трети мандат.
А на господин Местан, който не е в залата, искам да кажа, че представата на обществото за днешния дебат е различна от това, което той си мисли. Хората днес имат усещането, че тук се води разговор между корумпирани и много сериозен принос за това има Движението за права и свободи със своите управленски практики и представата за обръчите от фирми на своя лидер и за това, че корупцията е европейска практика.
Има състояния в обществото, които не се нуждаят от доказване. Все едно да има нужда да доказваме дали навън е топло или студено. Пред мен е една справка за периода от 1998 до 2008 г., в която са представени най-авторитетните преценки на Европейската комисия, на Съвета на Европа, на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, на Световната банка, на „Глобал интегрити”, „Трансперас интернешънъл”, „Фридъм хаус” и авторитетните преценки на българската неправителствена организация - Център за изследване на демокрацията. Всички те на тези 30 страници показват, образно казано, че България в продължение на тези десет години се намира трайно в сериозна зима с много ниски температури, без никаква идея и шанс да дойде пролет.
Когато дойде пролетта по отношение на корупцията в България, няма да има нужда от доказване, няма да има нужда от вотове на доверие и недоверие. Всички ще усетят това. Проблемът е, че аз не виждам лидерството в това правителство, не виждам волята, не виждам българския Ахил, който ще пусне реката през Авгиевите обори. Това е големият проблем днес. А на политически език, на езика на отношения между парламент и правителство това означава: нямам доверие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към господин Камов? Няма.
Преди да дам думата на господин Софиянски, дължа обяснение на господин Георгиев.
Господин Георгиев ме помоли да вземе думата, за да обясни нежеланието си да участва в дискусията и в гласуването. Господин Георгиев, дори за една минута да направите това, бихте взели от времето на Вашите колеги независими народни представители, което не би било справедливо спрямо тях, защото те желаят да участват в дискусията. Аз огласих Вашето желание, така че няма да мога да Ви дам думата.
Заповядайте, господин Софиянски, имате думата.
Стефан Софиянски (БНС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Ще припомня някои факти, които всички знаем. В 2005 г. през м. май и м. юни бяха подписани най-важните документи и България се присъедини към Европейския съюз. Реално това стана факт на 1 януари 2007 г. Поне по едно имаме единомислие – че заслугата за това е на една последователна политика на България, независима от правителството, което е имало през последните години. Но точно на това правителство се падна първата година, вече една година и два месеца от членство в Европейския съюз. И основателно си задаваме въпроса: удовлетворени ли сме ние, българите, оставете депутатите, от начина, по който България изкара тази първа година?
На 22 юни 2007 г. министърът на финансите подписа Референтната рамка, с която на България бяха предоставени, господин Местан, 6 млрд. и 800 милиона. Когато казвам предоставени, вземам повод от Вашата реплика, че това не е чувал пари, който стои и от който могат да се взимат. Напротив, това са средства, които са налични. Въпросът е да имаш начин, по който да ги усвоиш и да работиш, за да ги усвоиш, защото те са потребни за България и за българина.
Правя бърз преглед на това, което е усвоено към днешна дата, за което има възможност и какво е направено.
Програма „Конкурентоспособност на българската икономика”, първа оперативна програма – 0 усвоени средства. По дадени проекти седят и чакат, чакат някой да ги оцени. Няма да коментирам мотивите, поради които не се оценяват. Програма „Конкурентоспособност” - нула.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В началото на годината ако има нещо усвоено, то е пренебрежимо малко спрямо потенциала.
Програма „Транспорт” не е открита, 0 усвояване.
Програма „Околна среда” не е открита, 0 усвояване.
Оперативна програма „Регионално развитие” сега се открива, сега започва, 0 усвояване.
Оперативна програма „Техническа помощ” и оперативна програма „Административен капацитет” – ако има някакво усвояване в началото на годината, пренебрежимо малко спрямо потенциала.
В резултат от 6,8 млрд. и 7 оперативни програми, ако измерваме в проценти, нулата е сигурна. След нея, ако след десетичния знак има някой знак, това е възможно.
Уважаеми колеги, освен това имаме два сериозни инструмента. Програма „Джереми” – гаранционен фонд за дребния и средния бизнес, открит още от 1 януари 2007 г., за който беше достатъчно да се формира управително тяло – не е формирано.
Имаме програма „Джесика” – благоприятна околна среда. Не е формирано управително тяло, не е стартирала.
Всичко това са средства за над 7 млрд. лв.
Аз поставям съвсем основателния въпрос: българският бизнес нуждае ли се от маркетинг, нуждае ли се от тези средства по програма „Конкурентоспособност”, за да излезе? Нуждае се. Българският бизнес нуждае ли се от гаранции, за да може да започне нови производства? Нуждае се, но никой не усвоява тези средства.
Резултатът, когато говорим с факти - рекордно висока инфлация. Понеже имаме една реплика за Книгата на Гинес, трябва да ви кажа, че миналата година инфлацията от над 12% е рекордна за държава във валутен борд. Няма такъв случай, с изключение на кризата в Аржентина в средата на 90-те години.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! Аз смятам, че българската икономика се нуждае от тези средства, че начинът на работа препятства стигането на тези средства до хората, които не само имат потребност от тях, а имат и възможността да дадат много по-голям тласък за развитие на страната. Смятам, че, обратно на логиката, тези средства наистина не са разпределени по 1 милиард на година, но те трябва да бъдат устремно, ударно усвоявани в първите години поради това, че България продължава да е твърдо заседнала на последното място в Европейския съюз, а тези средства са свежи пари за страната ни. Ако ние успеем да ги усвоим, трябваше да ги усвоим сега, ще започнем изравняване на стандарта на живот.
Именно поради това бездействие на правителството, именно поради това, че има чисти административни пречки – дали те са от споразумение в тройната коалиция, дали от липса на административен капацитет, аз не мога да кажа, нулите са факт.
Поради това аз и Парламентарната група на Българския Народен съюз ще подкрепим вота на недоверие с пълното съзнание, че по този начин ние защитаваме интереса на българския гражданин. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Станимир Илчев настоява да направи реплика.
Заповядайте.
Станимир Илчев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Стана ми любопитно. Господин Софиянски, ще Ви помоля просто да обясните - тази нулева усвояемост означава, че тези, които отговарят за проектите и придвижването им, чакат да бъдат корумпирани и тогава ще ги активизират или тя просто е равна на нулева корумпираност, след като е нулева усвояемост. (Весело оживление, ръкопляскания от ДПС.) Не разбирам, защото не съм икономист и юрист. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика не виждам.
Вашата дуплика, господин Софиянски.
Стефан Софиянски (БНС): Аз ще отговоря на господин Илчев така. Изключително съжалявам, господин Илчев, че Вие сте удовлетворен от това, че България финансира Европейския съюз. Това е логиката на Вашата реплика, защото Вие казвате – нулева усвояемост, нулева корумпираност. Добре, не правете нищо! В това ви обвинявам – че нищо не правите. Не съм употребил думата „корумпираност” нито веднъж в моето изказване. Обвинявам ви в това, че вие задържате тези средства. По-доброто би било, ако е от корумпираност - по-лошото е, когато е от некадърност. Аз смятам, че е второто.
Правителството е бариера тези средства да достигнат до човека, който се нуждае от тях, до средния бизнес, до инфраструктурата, до кмета.
Понеже виждам, че господин Орешарски ще направи изказване след мен, ако може да ме поправи в някои от тези нули и ми каже, че усвоеното спрямо седемте милиарда потенциал е повече от 0,0%, аз ще си взема думите назад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Думата има министър-председателят господин Станишев.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще се постарая да направя кратко изказване, защото с господин Софиянски вече няколко пъти водим дискусия по време на парламентарен контрол на тази тема. Искам да отправя молба към опозицията да не се злоупотребява с европейските фондове в политическата празна риторика. Да не се твърди нещо, което е фактическа лъжа – че България финансира Европейския съюз и е на загуба в първата година.
Чисто финансово, от гледна точка на счетоводството на държавата ако щете, за първата година България е получила с 500 млн. лв. повече средства от Европейския съюз, отколкото е платила като наша вноска за членство. Това са фактите, господин Софиянски, уважаеми дами и господа от опозицията.
Сега навлизаме в най-важния период от гледна точка на усвояване на тези потенциални средства – не само близо седемте милиарда евро по оперативните програми, но и директните плащания за селскостопанските производители. И тази година в селското стопанство от европейски средства ще влязат общо близо 1 млрд. лв. Тази година, господин Софиянски. (Реплика от народния представител Стефан Софиянски.)
Ще Ви обясня, господин Софиянски, ако за малко задържите, защото аз Ви слушах.
Второ, предстоят усвоявания по програма „Селски райони”. Трябва да сме наясно със следното. Когато говорите за България, е хубаво да говорите за България в сравнение с другите страни от Европейския съюз. Нека погледнем от тази финансова перспектива – през 2007-2013 г. колко пари и колко процента са усвоили и най-развитите държави от Европейския съюз? Тогава да съпоставяме България, защото е ясно и е публично известно, че България мина успешно през първия етап, който е подобряване на стратегическите документи. Националната стратегическа референтна рамка – м. юни, до края на годината – седемте оперативни програми.
Вие много добре знаете, уважаеми дами и господа от опозицията, че без да се одобрят тези документи, които се съгласуват продължително с Европейската комисия, няма как да се усвояват средствата, които са на разположение на България. Така е.
Господин Чачев, знаете ли колко страни още не са си одобрили оперативните програми? България е в челната позиция от гледна точка на одобряване на своите документи и сега реално се отварят възможностите за цялото усвояване. Сравнете България с другите страни от Европейския съюз - дали сме в предни позиции или в задни по отношение на тази Стратегическа референтна рамка. Тогава говорете за нулите, защото просто фактически не е вярно. Това, което внушавате, в това число с мотивите по вота на недоверие, по отношение на европейските фондове, е или съзнателна лъжа към българските граждани, или тотална некомпетентност на хора, които са управлявали и които имат претенцията да управляват. Бъдете поне изрядни от гледна точка на фактологията. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, остават ни по-малко от 5 минути до почивката.
Обявявам почивка до 11,30 ч. След това обсъждането ще продължи.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, моля да заемете местата си – в началото да изслушаме министъра на икономиката и енергетиката, който преди почивката поиска думата.
Подновявам заседанието на Народното събрание (звъни).
Заповядайте, господин Димитров.
МИНИСТЪР Петър Димитров: Благодаря Ви, господин председател.
Господин премиер, господа министри, уважаеми народни представители! Позволете ми и аз да се включа в днешния дебат като си признавам, че по-скоро това, което искам да говоря не е на тема “Конкретните проявления на корупция”, а е по един друг рефрен, който неизбежно присъства в залата. Рефренът е: “България загива заради корупция”. Създава се впечатлението, умишлено насаждано, желан резултат, че ако ние не направим нещо в тази посока, България става все по-зле и по-зле и в един прекрасен ден ще трябва да закрием държавата си и да отидем към някакво друго формирование.
Първият въпрос, на който искам съвсем накратко да се спра, е все пак какъв проблем е корупцията и можем ли ние след днешното заседание в резултат на активната позиция на опозицията да приемем някакви мерки и да отсечем главата на тази хидра? Какви са предложенията на опозицията в тази посока? Как са формулирани? И аз имам прагматична молба – като се изказвате просто да ги дефинирате тези предложения.
Любен Дилов (ОДС, от място): Предложението е нов кабинет!
МИНИСТЪР Петър Димитров: Миналата седмица аз слушах президента на Съединените американски щати, който скромно каза: “Америка има проблем. Проблемът се казва “Тероризъм”. За да можем да се справим с този проблем трябва да ми разрешите да подслушваме без разрешение на съда”. Ето ви едно предложение. Примерно, става господин Петков и казва: “Господа народни представители, господа министри, господа политици – всички, които сте политическия елит! Вие сте публични личности. Можем ли да ви подслушваме по всеки повод, за да видим за какво си говорите?”. Дали сме съгласни политиците да поемем една такава мярка? (Силен шум и реплики в залата.)
Реакцията ви много ми харесва. Знам, че няма да му позволим на господин Петков да получи такава власт. Знам, убеден съм, но ви питам какви са вашите конструктивни предложения, за да се преборим с този проблем?
И без да превръщам срещата в литературна сбирка искам да ви прочета, примерно, мнението на един писател Любиша Георгиевски, който за корупцията казва: “Това е автентична част от азиатската ни сатрапска и следователно безгръбначна, непостоянна и измамна култура. Култура, не политика. Магическият фетиш на културата на корупцията се нарича рушвет. Всеки ден ние вкупом се въргаляме в него и като правило само другият е корумпиран – само другият е корумпиран! Културата на рушвета позволява за нула време човек да се превърне в парцал за сметка на парцала, който става човек”. И завършвам: “При тази игра не губи никой, защото губят всички!”.
От тази гледна точка естествено големият въпрос е: можем ли да намерим решения в политически формат? Аз си мисля, че за хората тази тема е безкрайно актуална. Тя е безкрайно истинска. Раждаш се в България и се раждаш в условия на корупция. Ето, полицията онзи ден хвана поредния лекар. Умираш в България. Умираш в условия на корупция. Искаш да си построиш нещо – строиш го в условия на корупция. Значи, корупцията е реален проблем на българите. Корупцията мъчи българите, само че в тази посока аз искам да задам въпроса: кое мъчи най-много софиянци? Смятате, че ги мъчи усвояването на еврофондовете ли? Мъчи ги ето тази битова корупция, която стои над главите им всеки ден. И ако тук има още един субект, от който трябва да искаме мерки, това са преди всичко общинските власти. (Шум и реплики от опозицията.)
Знаете всички, че испанският вестник “Ел Паис” излезе с голямо заглавие и казва: “София – европейската столица на корупцията”. София – европейската столица на корупцията!
За да ни вярват хората, за да има полза от този дебат разбирате, че ние трябва да генерираме политически решения. Няма ли политически решения остава само говоренето. А разбирате, че не може до всеки доктор да сложим полицай, за да може – сакън, като се ражда някой да няма корупция.
За да бъде продуктивен този дебат трябва да има предложения и трябва да има решения. (Реплики.)
Вторият момент, на който искам да ви обърна внимание – първото правителство в българската история, което разследва себе си, първото правителство! Вие знаете, че без да има доказателства беше отстранен министър, бяха отстранени заместник-министри, за да няма подозрения в обществото.
Вие днес ще сипете примери. Всички примери, които сипете днес са от действията на правителствените институции. Вие няма да изкарате нито един друг пример, независимо от това, че всеки народен представител има огромни пълномощия, има огромен опит, така че дайте да видим какво критикувате. Вие критикувате правителството за това, че то разследва себе си и има резултати. Ако това не е абсурдна ситуация?! Наведете глави и изръкопляскайте! (Шум и реплики в залата.)
Разбирате, че днес в общи линии управляващата коалиция е спокойна. Спокойна е не заради тези 150 гласа, с които разполага. Спокойна е, защото социологическите проучвания показват, че 50% от българите смятат, че вотът не е истински, че той няма да даде резултати, а 81% смятат, че вотът е безсмислен и че днешното наше занятие няма да има резултат за България. И аз много се страхувам, че тези 81% от българите наистина са прави, тъй като няма конструктивна част в искането на вот на недоверие.
И втората голяма причина, поради която българите се отнасят с недоверие – скъпи колеги, отдавна сме заедно в политиката, всички се познаваме и знаем като се срещнем кого виждаме и какво носи този човек в себе си. Какво ни сервирате днес като антикорупционна коалиция? Господин Иван Костов, който знаете, че доста често ходи по разни органи, за да дава показания, да си спомним за фондацията на съпругата, а господин Костов казва: “Вие, ако можехте, щяхте да ме осъдите, дайте доказателства!”.
Господин Костов, 2687 РМД-та! Две хиляди шестстотин осемдесет и седем! Какви доказателства? Какъв съд! Вие бяхте направили нещата така, че да няма съд. Това е в рамките на закона, само че България е гневна за този резултат. Това е простата и жестока истина. (Реплики от опозицията.)
Виждам господин Софиянски. Радвам му се. Знаете, че това е усмихнатият символ на това явление, за което днес искате оставка. Той е символът!
Да ви напомня ли за единицата мярка за корупция? Имахте един министър, който се казваше Мистър Десет процента. При вас се роди това нещо. (Реплики.)
Искам да кажа и две думи за извънпарламентарната опозиция, която в момента помпа мускули по улиците на България. Има един български политик, един, който е разследван от американския Конгрес! Всички други сме недостойни. Този български политик не носи име на присъстващи в залата, но вие с този политик направихте коалиция и днес искате вот на недоверие. С кого се събирате, как се събирате и защо се събирате? Какви са посланията, които отправяте?
Аз преди две седмици прочетох нещо и онемях. И днес звучи: “Братът на Еди-кой си получил поръчка и работил, но той нямал право”… огромно престъпление.
И чета: “Най-големият стратегически инвеститор на България през следващите години кой ще бъде?”… (Реплики от КБ.) Не, по-конкретно е: Цветелина Бориславова. (Ръкопляскания от мнозинството.)
Петстотин милиона евро – пишем го по вестниците, не го крием, размахваме го. Влязох в декларацията на господин Бойко Борисов, тъй като доколкото знам те са модерно семейство, но са семейство и би трябвало тези 500 млн. да ги има в декларацията му. Там няма нито дума по този въпрос. Погледнете каква коалиция действително сте направили – на принципа на Дочоолу, Гочоолу и Иванчо Сачмата! Не бива да вървим в тази плоскост. (Шум и реплики от опозицията.)
Затова връщайки се към главното, заради което излязох на тази трибуна, е как България загива и как България върви на зле. Тръгваме под ред. (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля за тишина!
МИНИСТЪР Петър Димитров: Политическата чест се доказва с действия, а не с ходене при гинеколог, така че не ме репликирайте по този елементарен начин. (Шум и реплики в залата.)
Каква е макроикономическата среда в България, в загиваща България? Ето ви как върви развитието на националната икономика – сравнението е с Европейския съюз. Според мен сама по себе си това е много сериозна информация.
Един от важните въпроси, на който пак би трябвало ние да потърсим решение, е въпросът с инфлацията. Висока е инфлацията за миналата година – отидохме на 12,5% . Но отдолу моите експерти специално са изкарали сравнението на България със съседните страни, тъй като разбирате, че ние вече не живеем на пустинен остров. В България нивото на цените е 56% спрямо средното в Европейския съюз, Румъния на 71%, Гърция на 98%. Значи или трябва да затворим границите, или при отворени граници вие разбирате, че ще има изравняване на цените, няма друг начин. Това е простата икономическа логика. Но тази логика е свързана с другата логика: какво става с доходите, тъй като ако доходите вървят надолу, нещата няма да са добри.
Ето какво става с доходите: 1999 г. – 1587 лв. е получавал средно българинът годишно, през миналата година е получил 2980 лв. Тоест скромно е – два пъти са се увеличили доходите на българина за този период. Но всички знаете, че има и сив сектор, в който не фиксираме някои неща. Един от най-добрите показатели за наличието на този сив сектор и за благосъстоянието са спестяванията на българите. Виждате през 1999 г. те са били 1 млрд. 175 млн. лв. и през 2007 г. са 18 млрд. 863 млн. лв. Така че, ако това говори с какви темпове България загива, то разбирате, че просто не си говорим достатъчно сериозно.
Какво стана с безработицата, тъй като това беше един от основните бичове. Не искам да обсъждам 1999 г. В момента безработицата е 6,91 и знаете, че на практика имаме структурна липса на квалифицирани кадри, така че на практика в момента няма такъв проблем в Република България.
Ето го другия сериозен проблем - с външната търговия, с дефицита по текущата сметка, с дисбаланса между вноса и износа. Виждате как се променя износът - с червените данни. Бил е 3,73 милиарда, сега е 13,41 млрд. евро. Сметнете колко пъти е скочил ръстът. Расте и вносът. Не можеш да модернизираш нещо, ако се опираш само на вътрешен потенциал, без да ползваш и външен потенциал. Това просто е невъзможно. Така че виждате с колко са нараснали нещата само за този кратък период от време.
Ето го държавния и държавно гарантирания дълг, тъй като много се говори как тука на вересия и не знам какво. Виждате как от 82,5% като процент от брутния вътрешен продукт сме слезли на 21,8. Ако не бяха някои несполучливи операции в тази посока и да има един прекалено скъп дълг, България можеше да нулира дълга си и да няма в момента държавен и държавно гарантиран дълг.
Много се спекулираше тук за международните позиции на България. Аз без да искам ще оспоря и господин Местан – че индексът на икономическа свобода според фондация “Херитидж”, много пъти се цитираха, били сме на 131 място. Не е както каза господин Местан. Сега сме на 59 място, господин Местан. (Реплика от ОДС.)
Източникът можете да го проверите. И сега можете да влезете в Интернет и да го проверите.
И другият показател, който господин Костов цитира - свобода от корупция. През 1999 г. сме били на 30-а, сега сме на 40-а позиция. Тук вървяха хули към България. Те са политически към управляващите, но разбирате, че падат върху България, нали? Колко е лоша България, България е най-корумпираната и т.н.
Ето ви къде сме по отношение на икономическата свобода. След нас са Албания, Румъния, Македония, Турция, Полша, Гърция, Хърватия, Босна и Херцеговина и т.н. Вдясно се вижда свободата от корупцията, за която днес си говорим. След нас са Турция, Полша, Хърватия, Румъния, Босна и Херцеговина, Македония и Албания. Това са последните данни за 2007 г.
Не каляйте България, ако се считате, че сте част от нея! Тя ще ви трябва, тя не е за еднократна употреба. Това не е политически акт, който използвате и изхвърляте. България е наша обща, затова недейте да я каляте!
Ето ги и международните позиции на България – това, за което говори господин Костов как сме се заковали. Било е на 3,3 през 1999 г., вървим все пак нагоре - на 4,1 сме се качили. Така че и тук не сме заспали.
Какви са международните позиции на България като условия за правене на бизнес? Класацията на Световната банка – били сме на 59-о, 54-о, за 2008 г. прогнозата е 46-о място. Четиридесет и шесто място в класация от 178 страни в света. Не е първо място, но тръгнахме много от дъното и за да стигнем в челото, разбирате, че ни трябва повече време. Четиридесет и първо място по класацията от 55 водещи обаче икономики на Швейцарския институт за управленско развитие и 79-о място от 131 страни според Световния икономически форум в Давос.
Много се говореше тук за кредитния рейтинг – как падал, как загиваме. Ето ви как се променя кредитният рейтинг през тези години. Виждате, че кредитният рейтинг от 2005 г. досега се е повишавал 13 пъти. А за първи път България получава кредитен рейтинг през 2004 г. Не е през 1999 г. или 1998 г., а през 2004 г. Инвестициите в основен капитал – това е базата как да вървим напред. Инвестираме ли в развитие или обратно, както твърдите вие, краде се тук и нищо не влиза в икономиката. През 1999 г. - 17,9, сега сме на 28,3%.
Михаил Миков (КБ, от място): Янев, пиши.
МИНИСТЪР Петър Димитров: Той е паметлив. Както казваше моят учител: умните пишат, глупавите помнят. Така че не се безпокойте.
Общият реален растеж на инвестициите за периода 2005 2007 г. е 66,8 от процента. По показателя - инвестиции в основен капитал като процент от брутния вътрешен продукт, България е на пето място през 2007 г. сред 33 европейски страни, докато през 1999 г. е била на последно място. Последно място 1999 г., сега сме на пето място. Загиващата България, за която вие днес сте просълзени.
Преките чуждестранни инвестиции. Знаете, че за малко да стигнем до Мексико, но по този повод се запознахме с техните инвестиции. Те имат 6 млрд. евро инвестиции, малката държава Мексико, тоест толкова, колкото в момента има България. Огромен инвестиционен поток. Предварителните данни за миналата година са 5,6 млрд. евро, но Банката е убедена – имат вече някои допълнителни разчети, че инвестициите ще са над 6 млрд. евро. В малка България, сметнете ги ако искате на един българин, на двама българи и сметнете по колко се падат. (Реплика на народния представител Иван Иванов.)
Дадени са тук стимулите, които ползваме по отношение на инвестициите. Аз предлагам да не се спирам подробно на тях, но правителството има целенасочена политика за подкрепа на инвестициите.
Един друг неудобен за вашата днешна теза показател: инвестиционен климат - че България е поставена на девето място по привлекателност за бизнес в света и на първо сред страните от Централна и Източна Европа в Доклада на Кърни от март 2007 г.
Според класацията на УНКТАД България е седма по атрактивна дестинация за инвестиции в света, като се е изкачила в класацията с 14 места напред спрямо доклада от 2005 г. Тоест виждате само за две години какво развитие по отношение на привлекателността на България.
Приватизацията. Една изключително благодатна тема. Ето тук можем да си говорим с господин Костов много дълго и много напоително.
Погледнете 1999 г. – 1224 сделки за фантастичната сума от 819 милиона. Впечатляващо е: 2005 г. – от 39 сделки са събрани 1 млрд. 902 млн.; 2006 г. – пада, няма какво да се продава – 10 сделки за 660 млн.; 2007 г. – 16 сделки за 410 млн. Да ви мирише на корупция? (Оживление и ръкопляскания в блока на опозицията.) Според мен и най-непредубеденият ще смени посоката.
Ха сега ръкопляскайте – следващият слайд е върхът! Тук искам да станете на крака и да скандирате (смях в блока на КБ) – сделки с най-ниска цена през заветната 1999 г. – „Кремиковци” – един щатски долар. Загиващо предприятие! Там трябваше да го закрием, за го унищожим, да повикаме американската армия да го бомбардира. Да, но този, който го взе за 1 долар, в момента е един от най-богатите българи и той инвестира на целия Балкански полуостров. Той, господин Костов, трябва сутрин да Ви поднася закуската. (Ръкопляскания от КБ.) Мисля, че ако сте създали милионери, а не знам той дали е милионер или милиардер, това е онзи, на който дадохте „Кремиковци” за 1 долар. Не са благодарни вашите съратници. Явно моралните ценности са други.
„Агрополихим” – Девня – загиващо предприятие, просто трябваше да се отървем от него. Един лев! Сега е едно от най-конкурентоспособните български предприятия. „Мадара” – Шумен – 1 щатски долар. Но нека да не продължавам в тази посока.
Ето ви приватизационните сделки 2005-2007 г. (посочва слайда). И в най-лошите случаи няма сделки за 1 долар или за 1 лев. Каквото и да е, виждате, вървят по 190 хил., 250 хил., докато такива скромни сделки като ТЕЦ „Варна” са за 402 млн. лв., „Топлофикация” – Русе – за 166 млн. лв. „Балканкар”, който също беше оплакан и затворен от опозицията – за 91 млн. лв. Виждате как корупционно се е сменила картинката и им се налага на онези, които купуват, да дават пари не под масата, а да ги дават върху масата.
По-добър бизнес климат в България, изчисляван от Националния статистически институт. Погледнете го за периода 1997-2008 г. Вижте какво става с бизнес климата през 2006 г. Полудява нагоре! Полудява нагоре заради новата данъчна среда, която е въведена. След малко ще ви дам и други показатели.
Яне Янев (ОДС, от място): Ха стига, стига!
МИНИСТЪР Петър Димитров: Каква корупция?! Като ви слуша човек, остава с впечатлението, че всички са си приготвили куфарите и напускат България заради корупционната среда, а глупавите бизнесмени и инвеститори идват в България. Обърнато наопаки!
Яне Янев (ОДС, от място): Нали ви слушат хората и в чужбина!
МИНИСТЪР Петър Димитров: Точно затова, че ме слушат.
Господин Петков ще си каже числото на завърналите се българи.
Ето ви другия изключително неудобен показател (сочи слайда) – Асоциацията на европейските стопански камари, структура, която при всичките ни усилия не успяхме да я поставим под контрола на БСП. (Смях в КБ.) Тази структура класира България на второ място по бизнес климат в целия Европейски съюз. Преди нас е Дания. Това е другият връх, който засега не сме достигнали. Надявам се, че с новия 10-процентен данък ще надскочим и този връх. Ето ви мрачните усещания на българина. Българинът просто е ужасен от това, което се случва в България. Вижте настроенията към бизнес климата. С жълто са дадени благоприятни, с червено – постоянни и неблагоприятни. България е вдясно. Неблагоприятният сектор на бизнеса е 9,6%, а благоприятният е рекорден – 66,4%. Оказва се, че този лош българин, гдето се събужда с язва, просто не е такъв. Голямата част от българите вярват, че нещата вървят към по-добро и се оправят.
Ето ви лошите измерения на бизнес климата. Но вие си мълчите, не ви се откъсва дори една добра дума.
Иван Колчаков (ОДС, от място): Ръкопляскахме, ръкопляскахме, заболяха ни вече ръцете.
МИНИСТЪР Петър Димитров: Корпоративният данък е 10%, нула процента е данък печалба в 138 общини с безработица над средната, нула процента е данъкът върху капиталовата печалба, 5% стана данъкът върху дивидентите, осигурителната тежест за тези две години беше намалена с 9 пункта. Да обсъждаме ли 10-процентния плосък данък, гдето пророкувахте, че българите ще възстанат?! Пусти са площадките на въстаниците.
Ето ви резултата от тази нова данъчна политика (сочи слайда). Напомням колко е бил новият корпоративен данък – 34,3% при онова изключително бизнес настроено правителство. Сега е 10%.
Ето и приходите от този данък: за миналата година господин Орешарски като предпазлив човек казва, че намаляваме данъка с 33% и ще намалим доходите с по-малко, но все пак ще ги намалим. Не само че доходите не паднаха, а има преизпълнение с 27%. Ако това не е изсветляване на бизнеса, то кое?!
Скъпи колеги, аз не вярвам, че полицията, прокуратурата и съдът могат да решат проблемите на корупцията. За проблемите с корупцията – създаваш среда, за да няма корупция. Това е философията, нормалната философия! И тези данъци гонят корупцията. Корупцията става скъп данък, който не може да бъде понасян от българските граждани.
Ето ви осигурителните вноски (сочи слайда), които от 43% паднаха на 33,7%. Виждате как се увеличават доходите. И там растат парите за пенсионерите.
Ето ви и една изключително болна област за българския бизнес – лицензионните и разрешителните режими. Знаете ли кое ги мъчи? Не това, че са много режимите, а това, че местните власти си въвеждат каквито искат данъци и такси. Дали сме ви схема за създаване на орган, така че бизнесът да контролира спазването на тези режими и въвеждането на нови режими, а държавният орган да налага санкции. Това, което се случва – всеки кмет да казва за какво ще събира пари от хората, е безобразие и не може да се търпи. Българското правителство взема мерки в тази посока. Тук са дадени лицензионните и разрешителни режими, които искаме да премахнем.
За голямото откритие, че сме усвоили нула лева от структурните фондове. Утвърждаването на програмите стана в края на годината, но от Европейската комисия. Няма закъснение от българска страна. Навреме са представени предложенията. Решението е в Европейската комисия. Съответните схеми са стартирали по най-бързия начин. По програма „Конкурентоспособност” стартирахме четири схеми, по тези четири схеми отначалото на годината вече са подадени 600 проекта и парите не просто ще бъдат усвоени, а няма да стигнат. Това е нормално. През тази година стартират нови 9 схеми за 568 млн. лв. Нека да не говорим на ангро, нека да говорим конкретно, с цифри.
По програмата ФАР също имаме усвояване през изтеклата година, господа от опозицията. Имаме първа фаза – 7,716 милиона. Парите са малко, но те са от предприсъединителни програми; имаме втора фаза – 12 млн. евро; трета фаза – 10 млн. евро. Нищо не казвате за тях. Има и други схеми, да не ги изброявам всичките.
Има фонд, за който си мълчите. Ама пълно мълчание! Фондът се казва „Международен фонд „Козлодуй”. В него има скромната сума от 550 млн. евро. От тези 550 млн. евро до момента сме усвоили 351 млн. евро. Само за изтеклата година – 135 млн. евро. Те са от Европейския съюз, а не от Папуас и Нова Гвинея. Така че когато говорите, имайте предвид, че върху отпуснатите пари съфинансирането е 450 милиона, осигурено от българския бизнес.
Гледайки какво се случва, виждате, че българската икономика, българската нация върви напред. Имаме стабилен икономически растеж, висок икономически растеж! Имаме фантастично висок обем на привлечени чужди инвестиции, имаме не просто подобрена, а една от най-добрите бизнес среди в Европа. Имаме не намалена, а данъчноосигурителна тежест, която е на санитарния минимум. Няма къде повече. Резервът се изчерпа.
Имаме повишени данъчни приходи, което очевидно според вас е принцип за корупция – вместо да остава в чиновниците, то влиза в републиканския бюджет. Това е нещо недопустимо! Имаме повишени доходи и спестявания на населението.
Отдясно, скъпи искатели на вота – имаме намаляваща сива икономика и намаляваща корупция.
Напомням ви за ангажиментите, които тази управляваща коалиция прие съвсем скоро в Хисаря. По реализиране на годишен икономически растеж искаме България да се нареди на трето място в Европейския съюз. Трето място, не 30-о, не 33-о, а трето място! (Ръкопляскания в блока на КБ.) Поддържаме нивата на чуждестранните инвестиции, така че да бъдем сред водещите пет страни в света. (Възгласи “Е-е-е” в блока на опозицията.) Създаваме условия България да бъде сред най-напредващите страни в Европейския съюз до състояние на бизнес климата. Останала е само една незавоювана позиция и съм убеден, че ще я завоюваме! И естествено – придвижване на България напред в класацията за конкурентоспособност!
И това, което най-много не ви харесва – излязохме от блатото на нищонеставането. Реализират се най-мащабните проекти на България за последните не 20, а за последните 30, 40, че даже и повече години – “Белене”, “Бургас-Александруполис”, “Южен поток”, “Набуко”, магистралите “Люлин”, “Тракия”, “Марица”, “Струма”. Не ви харесва? Знам, че не ви харесва, ама на българите им харесва. (Ръкопляскания от блока на КБ и ДПС.) Точно затова не подкрепят вота, който искате.
Изобщо си мълчите – от 1 януари 2007 г. България, а не управляващите, реализира най-мащабния си политически, икономически, социален и културен проект – това е пълноправното членство в Европейския съюз. Завършвам, напомняйки ви – няма да цитирам цялото, но ще ви кажа само две думи от едно популярно стихотворение от върха на нашата мисъл и култура – Христо Ботев, който казва: “Не знайте вий позор ли е туй или слава!”. Много си мисля, че след години, когато историята се вгледа в това, което сме правили през този период, ще каже, че това е истинският, вторият Ренесанс, европейският Ренесанс на България. И това, което в момента се опитвате да обявите за позор, всъщност е слава! Но сте много близо, за да можете да го разгледате. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин министъра.
Продължаваме с обсъждането.
Постъпило е искане за изказване от председателя на Парламентарната група на “Атака” – допускам, че в качеството си на председател на парламентарната група. Не го виждам в момента в залата.
По силата на ал. 5 на чл. 41 председателят на парламентарна група има право да поиска думата по дневния ред и в рамките на времето, определено на парламентарните групи. Пояснявам, че това е ал. 5, за разлика от ал. 6, с която грубо злоупотреби негов колега.
В такъв случай десетата заявка е на Коалиция “Атака”.
Сега започваме втория кръг от обсъждания на парламентарните групи по заявките. Давам думата на господин Младен Червеняков.
Младен Червеняков (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Трудно се говори след такова слово на министъра на икономиката и енергетиката, но ще се опитам и аз да кажа няколко думи по темата “вот”. Това е четвъртият поред и може би най-странен вот на недоверие към управляващата коалиция – този път заради неговата корумпираност. И странно е първо, че толкова късно се иска такъв вот, защото няма правителство след 10 ноември, което да не е претърпявало такъв вот на недоверие. И в това няма нищо странно. Както неколкократно се спомена в тази зала, проблем с корупцията има, имало е и най-вероятно ще има. Защото българският гражданин поставя бедността и корупцията сред най-тежките проблеми на нашия преход. Самият факт, че за четвърти път се поставя този въпрос, тоест на четвърто място, показва, че опозицията все пак признава, че управляващите са постигнали нещо и в тази сфера. А може би когато не могат да предложат някакви политически идеи в сферата на икономиката и социалната политика и да ги сравнят с показаните данни, те прибягват пак към старото, изпитано оръжие – корупцията и организираната престъпност.
Странна е, разбира се, и тази компания, която се събра. Какво прави ДСБ с ГЕРБ, какво прави ГЕРБ с “Атака”, какво правят доскорошните наши партньори в коалицията заедно с останалите партии от десницата?!
Този вот дори не преследва и целта, заради която се иска един вот. Както посочи проф. Константинов в една своя статия, той не цели оставката на правителството, защото никой от опозицията в момента не е готов нито на предсрочни избори, нито да предложи управленска алтернатива. Основният проблем е какви са мотивите и какво може да се каже по тях.
Имаме два начина да проведем този дебат. Първият е отново да влезем в познатото русло на взаимните обвинения и нападки – кой е по-корумпиран, кой как консумира властта. Това е нашенският, ориенталският, българският стил. И вторият е да анализираме проблема, да видим къде са причините и условията за него и какво би могло да се направи. Мисля, че по този европейски модел ние трябва да се опитаме поне в това Народно събрание да се опитаме в началото на втората година на членство да работим.
Какъв е първият мотив? Първият мотив е, че правителството създава условия за корупционни практики във всички сфери, че липсват резултати в борбата с корупцията. Прави се и помпозният извод, че Брюксел наказва българите заради корумпираност и нескопосаност на правителството.
Уважаеми колеги, когато четем макар и материали на Европейската комисия, ние не бива да считаме, че сме в качеството си на някакви ученици. Това е съвместен процес, който заедно изминаваме. В тези доклади няма ни най-малко желание или намерение да се наказва който и да било. Нещо повече, в увода на доклада се казва, че за този срок и за този кратък период България не може да преодолее всички оставащи проблеми, а комисията да реализира оценката си, направена през юни. Докладът не е нито бял, нито черен. В него има много нюанси, много критики. Ние трябва да се научим да го четем вече като европейци, защото това, което е написано в доклада – че все още не се демонстрират положителни резултати в борбата с корупцията, съвсем се различава от това, което е написано в мотивите – че липсват такива резултати. В крайна сметка какво е казано в доклада? Казано е: “Въпреки усилията на България в съдебната реформа, борбата с корупцията по границите продължава да показва напредък. Трябва да се активизира борбата с корупцията в местните власти и чувствителните сектори. България трябва да наблегне особено на усилията в борбата с корупцията на високото равнище организирана престъпност”.
Кое е важното?
Йордан Бакалов (ОДС, от място): Пийни вода.
Младен Червеняков: Водата можете и Вие да я пиете, господин Бакалов, но след като гласуваме вота. Това ще Ви остане всъщност.
По три от шестте показателя е отчетен напредък. По два е посочено, че има нещо направено и още трябва да се направи, а само по един е посочен проблем, по който България трябва да вземе мерки. Да ви посоча ли какво пише в доклада от 1998 г.? Че корупцията остава много сериозен проблем в България. Къде е тази оценка, къде е другата – че не се демонстрират убедителни резултати?! И това беше при едно друго управление, за което всички ние знаем.
Цитираха се много данни – на “Трансперанс интернешънъл” – през 1998 г. индексът е 2,9, сега е 4,1, като ниското е висока степен на корумпираност. От 66 място България се е придвижила на 54 място.
По развитие на темпове от 1988 до 2007 г. България е увеличила своя коефициент с 1,2. При Полша този коефициент е 0,4, при Унгария – 0,3, при Румъния – 0,7. Искате ли да ви чета и други данни и оценки на международни наблюдатели като Групата на държави срещу корупцията ГРЕКО, на Световната банка, които констатират, че България е предприела адекватни реформи за борба с корупцията. Но – толкова по този първи мотив, който така помпозно използва опозицията.
Вторият мотив е, че е налице 0% усвояване на средствата по структурните фондове и парадоксалното твърдение – забележете! – че забавянето на оперативните програми създава реални предпоставки през 2008 да има двуцифрена инфлация.
Каква е истината? Очевидно не е тази, която чухме от господин Софиянски. Не знам откъде е взел данните, специално в тази подкомисия към Комисията по европейските въпроси такива данни не са предоставени. На 26 септември е одобрена първата оперативна програма. Българските оперативни програми са сред първите 150 одобрени от Европейската комисия от общо 350 за периода 2007-2013 г. Реално стартира изпълнението на следните оперативни програми: “Конкурентност”, при грантови схеми за 66,5 млн. лв., “Развитие на човешките ресурси” за 87,7 млн. лв., “Административен капацитет” – има подписани договори с 48 бенефициента за 11 млн. 984 хил. лв. И така нататък, и така нататък.
Активно се работи и по трите програми, посочени от господин Софиянски – “Джаспър”, “Джеръми” и “Джесика”. В крайна сметка, ако погледнем какви са за миналата година грубите цифри, ще видим, че от бюджета на Европейския съюз ние сме получили 1 млрд. 86 млн. лв., а сме превели 592 млн. лв. или с 491,6 млн. лв. повече отколкото сме превели.
Кой прави извода от това, че ние сме нетен донор на Европейския съюз? За 2008 г. при изпълнение на програмите знаете ли какви ще бъдат цифрите? – Вноска 660 млн. лв. в европейския бюджет, 1 млрд. 200 млн. евро пряко влезли средства в територията на нашата страна.
Нека да спрем повече с тези цифри, нека да говорим какво би могло и какво би трябвало да се направи. И тук е може би големият проблем на опозицията. Прав е министър Димитров, като казва: искате вот – предложете мерки! Какви са тези мерки? Очевидно е, че те не са само в сферата на правораздаването или правозащитните органи. Част от тези мерки ги има и в доклада. Казано е и за категоризацията на престъпленията, казано е и за ролята на следствието, казано е и за други мерки, които трябва да предприемем. Правителството очевадно демонстрира воля – и политическа, и разкрива престъпления. Защото вашият вот е всъщност по вестникарски изрезки, по разкрития, които това правителство е направило, по случаи на корупцията, които то е изнесло. И това е парадоксът в този вот.
Този вот няма да успее и поради една проста причина. Защото, както каза тук един ваш представител вчера, за да искаш такъв вот от страна на десницата, е все едно да бутнеш баба си по стълбите и да я питаш защо тича. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплика към господин Червеняков? Няма.
Думата има госпожа Надежда Михайлова.
Надежда Михайлова (ОДС): Уважаеми господин премиер, уважаеми господин председател на Народното събрание, дами и господа депутати, дами и господа министри! Господин Станишев, при така изнесените от вашия министър на икономиката успехи на правителството очевидно полицията отвън е на празнична манифестация. Това е в унисон и вероятно в интересното предложение, което направи министърът на икономиката, а именно министърът на вътрешните работи да ни подслушва като елемент от борбата с корупция. Това ли ни предлагате в борбата с корупцията и не го ли правите вече?
Това – като реплика към изказването на министъра, което наистина успя да ни приспи в залата, защото темата не е отчет за икономиката, темата е корупцията.
Стана практика преди всеки вот на недоверие към правителството да започва дебат по това има ли смисъл опозицията да иска вот на недоверие, след като математически ситуацията не предполагала свалянето на правителството. Този път дебатът дори се обогати с още една теза – кой иска предсрочни избори и искат ли се предсрочни избори изобщо. Поставен по този начин, въпросът предпоставя много опростенчески отговор и той е сведен до добре познатата от времето на Бай Ганьо теза, че най-добре е да си мълчим, рано или късно, и нашето време ще дойде.
Днес опозицията иска вот на недоверие на правителството на БСП, НДСВ и ДПС заради злоупотреба с власт и корупция. Когато преди близо 3 години през лятото на 2005 г. всички се питахме коя е онази управленска, политическа или Бог знае каква логика, която събра в едно правителство партията на социалистите, партията на царя и партията на Ахмед Доган, тогавашният кандидат за министър-председател господин Станишев заяви следното, цитирам: “Вярвам, че с действията си новата изпълнителна власт ще убеди хората, че тази коалиция не е конюнктурна организация или търговско дружество. Мотивът за създаването на коалицията за европейска интеграция, икономически растеж и социална отговорност е волята ни да оправдаем очакванията на българското общество. Нашето правителство – забележете, казва той – няма да издига политически чадъри и ще работи в максимална откритост. За нас опозицията не е враг, а необходим демократичен коректив на мнозинството, гарант, че то няма да се самозабрави.”
Три години по-късно тройната коалиция не само че не оправда очакванията на обществото, но си пожела, забележете, втори управленски мандат! По ирония на съдбата това стана точно в дните на публикуването на доклада на същия този Европейски съюз, който удобно беше използван тогава за алиби. В него е записано, че в ключови области като борба с корупцията на високо ниво и организираната престъпност все още не се демонстрират убедителни резултати, че в Плана за действие има пропуски, няма крайни срокове и отговорници и няма последователност. С две думи, цитирам доклада, “предложените мерки не отразяват онази степен на ангажираност, необходима за ефективното справяне с проблема”. Защото именно за тази ангажираност иде реч, а не за надеждата, че Европа няма да ни хване. Истината е, че през тези три години опозицията алармираше обществото за злоупотребите с власт на правителството, но самозабравянето беше толкова голямо, че над себе си те виждат само небето. Трябваше Европейският съюз да спре парите, за да видят, че хората отдавна превиват гръб пред станалата, забележете, начин на живот корупция в страната.
Днес по-голямата част от изнесените случаи показват мащабната корупция, но аз искам тук да не забравяме и за толерираната от правителството ежедневна, повсеместна корупция в болниците, в училищата, в детските градини, по границите и по шосетата. Съучастие в корупцията имат и онези законотворци от мнозинството, които изработват гъвкави закони, свободното тълкуване на които се използва от опитни адвокати, за да докажат например, че Митьо Очите е репресиран национален герой или за да може премиерът Станишев да заяви публично, че формулировката “конфликт на интереси” при усвоени 120 млн. лв. от братята на шефа на Републиканска пътна инфраструктура, забележете, не била много ясна. И ако някой все още си задава въпроса кое е онова, което събра НДСВ и ДПС с довчерашните им критици от БСП, то отговора го знаят вече и децата – изгодата. Обратно на това, което твърдеше господин Станишев през онези горещи летни дни, това правителство беше замислено и беше създадено именно като търговско дружество с конюнктурни интереси. В него всеки министър, а и всяка политическа сила с нещо е заложник на някого и затова това го прави единно в отбора, но и единно в безотговорността.
С този вот, уважаеми дами и господа управляващи, опозицията, а и гражданите ви разписват категорично отговорността за корупционните скандали, които станаха ежедневие и взривиха доверието в България – Пътна инфраструктура, фонд “Земеделие”, скандала със софтуерни пакети, “Булгартабак”, аферата “Куйович”... Трябва ли да споменавам и други?
Днес в тази зала се говорят всякакви неща – от взаимни обвинения в корупция до несъстоятелни твърдения за липса на алтернатива. Но има нещо много важно - искрени борци с корупцията ще бъдат само онези, които ще имат куража да посочат и да разрушат удобните корупционни схеми, които идващите на власт използват и доразвиват. Но не на думи, а на дела! За да стане това, трябва да се освети начинът на финансиране на политическите партии. В това отношение тройната коалиция постави рекорд по обслужване на корпоративни интереси. Любопитен факт е например, че преди месеци премиерът Станишев яростно се противопоставяше на затварянето на безмитните магазини, а след доклада на Европейската комисия тихомълком предложи и правителството прие решение да ги затвори. Интересен факт, който не се нуждае от коментар.
Истината е, че няма система, която да не може да бъде корумпирана. Разликата е, че едни искат да се борят с корупцията, а други искат да живеят с нея. Вие, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, искате да живеете с нея, защото просто сте зависими. Благодаря. (Ръкопляскания в ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към госпожа Михайлова? Няма.
Думата има министър-председателят господин Станишев.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Повод за моето изказване, което няма да бъде цялостно и ще си позволя и във втората половина на дебата по-сериозно и съществено да говоря по проблемите, които би трябвало да се засегнат в един такъв сериозен дебат – вот на недоверие към правителството за корупция като система на управлението. Но все пак, понеже в няколко изказвания напоследък и в няколко реплики от залата се повтаря една стара теза – че тази коалиция, управляващата коалиция, е несъвместима, че единственото, което ни държи заедно, са интересите, икономическите интереси на хората, които са в партиите в коалицията.
Аз смятам, че и данните, които изнесе министърът на икономиката и енергетиката, и много други факти ясно сочат, че основното, което ни държи в тази коалиция, която е трудна, е желанието България да се развива динамично, ускорено напред и догонващо, защото стартираме от много ниско ниво, уважаема госпожо Михайлова, и има ясни факти в тази посока.
Другото нещо, което прозвуча – че алтернативата, която предлага опозицията, е това правителство да си тръгне. Добре, тръгва си това правителство и идвате на власт вие. Аз направих опит да поразсъждавам какво очакват българските граждани и какъв тип управление.
Първо, не ми е ясно в тази обединена опозиция коя ще е обединяващата платформа за управление – платформата за тотална приватизация на ДСБ и СДС; платформата за свиването на държавата до минимум, защото в цялата платформа на партията ГЕРБ няма една дума за държавата. Може да греша, но нека се направи един анализ колко присъства държавата в тази платформа. Или платформата на партия “Атака”, която иска национализация? Как ще управлявате, уважаеми дами и господа, заедно, както днес сте заедно на един протестен митинг, който носи чисто политически характер? Но да допуснем, че ще измислите някаква съвместна програма. Кой ще ни управлява, какво правителство ще съставите вие?
Очевидно е, че пледираща роля ще играе новата политическа партия ГЕРБ и очевидно е, че кметът на София, който преди няколко месеца се кълнеше, че има сериозни намерения към софиянци, ще избяга от тази отговорност, ще бъде ваш обединен лидер и министър-председател. Но, разбира се, в една коалиция, която лидерът на ГЕРБ нарича по принцип мръсна дума, а ще трябва да управлява заедно с вас в такава коалиция, ще трябва да има взаимен политически контрол и няма как да няма разпределение на политически позиции, защото така се прави в цял свят и в Европа коалиция.
Очевидно ще има вицепремиер от десницата и съвсем логично е, може би и поради традицията на ДСБ, това да бъде или господин Иван Костов, или господин Атанас Атанасов, които може би ще отговарят и поради своите познания за борбата срещу корупцията. (Единични ръкопляскания, шум и весело оживление.)
Логично е все пак една от сериозните партии, която със сигурност ще влезе в следващия парламент – партия “Атака”, да бъде представена на вицепремиерско ниво и господин Волен Сидеров да отговаря за икономическата политика, която очевидно ще мине през национализации. Мисля, че ще има принос и за цивилизационния диалог и за мултикултурния диалог в България. За социалните въпроси би трябвало да отговаря отново представител на най-голямата политическа сила – вероятно д-р Лъчезар Иванов, който е най-близък сътрудник на кмета на София и негов единствен представител в парламента. Работата трябва да се отплаща. Затова пък на господин Щерев вероятно или на господин Китов ще се предостави Министерството на здравеопазването. Очевидно е, че основният, водещ претендент за министър на финансите би бил авторът на програмата на партията ГЕРБ – либертарианска икономическа и финансова програма, господин Мавродиев, ако не се лъжа.
Сигурно, слушайки изказванията, в тази зала ще създадете едно министерство за усвояването на европейските фондове. Министерството му, на господин Стефан Софиянски. Логично е той да го оглави, защото и по време на неговата кампания за Европейския парламент заяви, че той знае как. Дай Боже! Господин Яне Янев, активен в сферите на горите и земеделието сигурно ще обедини и горите и земеделието в едно и най-сетне ще може да се реализира като успешен управленец. По-спокоен съм за Министерството на отбраната, защото е логично и партията ВМРО да получи поне един министерски пост и мисля, че господин Каракачанов ще носи отговорно този тежък кръст. Външните работи може би би трябвало да поеме архонтът Слави Бинев за първата половина от мандата, защото във втората половина вероятно няма да има външни отношения на Република България. Стела Банкова ще поеме труда и социалната политика, а господин Минчо Христов -икономиката и най-вече енергетиката. Тогава със сигурност ще пуснем ІІІ и ІV блок на АЕЦ “Козлодуй”, но ще ни спрат фондовете за господин Софиянски. И много други конкретни предложения – господин Любен Дилов-син ще бъде говорител на правителството (смях и весело оживление в залата), в целия този тюрлюгювеч от идеи, политически платформи и личности.
Госпожа Михайлова, със сигурност Вие, като бивш министър на външните работи, ще може да поемете европейската интеграция този път, в това правителство.
Това го казвам в рамките на шегата, но честно казано ми е тъжно, защото досега не чух една конкретна идея за законодателно действие, което е работа на Народното събрание, в това число на опозицията; едно конкретно предложение за системен подход.
По отношение на съдържанието на дискусията ще си позволя да взема отношение отделно. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ, ДПС и единични от независимите народни представители и ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин премиер.
Думата има народният представител Алиосман Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри и народни представители! Както беше подчертано в много от изказванията дотук, корупционните практики са неизбежен спътник на всяко демократично общество. Следователно основният въпрос в днешния дебат не е дали има или няма корупция в България, а за равнището, за тенденциите в развитието на това уродливо социално явление. Корупцията в днешното българско демократично общество има някои особени характеристики, които произтичат от специфичния характер на развитието ни през годините на прехода. Голямата корупция у нас се роди, разви и укрепна като съпътстващо явление на социално-икономическите промени, началото на така наречения преходен период. Основно ядро на тези промени е смяната на формата на собственост, тоест приватизацията на националното богатство. Това не означава, че в нерефомираните и досега сектори като здравеопазване и образование няма корупция. Корупцията в тези сектори обаче е несравнима с нейното патологично проявление с трайни социално-икономически последици по време на голямата приватизация през последните години на миналия век. Корупцията тогава се превърна във фундаментален елемент на първоначалното натрупване на капитали в България, когато се наливаха основите на съвременния български капитализъм.
Има още един специфичен политически фактор, който засили негативния ефект от корупционните практики и размъти сериозно политическата стабилност в страната по време и след голямата приватизация. Това е абсолютната власт на една-единствена политическа сила. „Всяка власт развращава, абсолютната власт развращава абсолюта”, беше казал един известен анархист. Цитирам тази фраза не от любов към идеите на анархизма, а да покажа ясно най-благоприятната почва, върху която поникна, разви се и даде плодове голямата корупция в България.
Дълбоко погрешно и манипулативно е да се внушава, че коалиционното управление само по себе си генерира корупция. Нещо повече, примитивно и недостойно е да се развиват и правят ксенофобски внушения, че коалиционното управление е корумпирано, само защото ДПС участва в него. Коалицията като форма на управление ограничава в много по-голяма степен проявлението на корупционните практики, за разлика от абсолютната власт на една партия. Абсолютната власт не съдържа вътрешни политически антикорупционни механизми за взаимен контрол. Мотивите за вота на недоверие на правителството са изградени на една политическа манипулация, а именно, че корупцията в България през последните години е достигнала застрашителни за страната размери.
Съществуват много публикации, доклади на авторитетни анализатори и институции, които показват, че в България корупция все още има и е проблем, но няма нито един сериозен доклад, в който да се казва, че корупцията в България е нараснала значително в сравнение с последните години на миналия век.
Могат да се цитират много числови данни. Това направиха и говорещите преди мен в потвърждение на това заключение.
Господин Местан и господин Димитров използваха само най-комплексни изчерпателни показатели за тази цел. Реалната корупция през последните години в България се ограничава главно поради три причини:
Първо, натискът на все по-организираното българско гражданско общество.
Второ, хармонизацията и задължителните регламенти на Европейския съюз, където ние отскоро сме пълноправни членове. В този смисъл манипулативно и погрешно е да се представят бележките и препоръките на Съюза като доказателство за нараснала корупция, а не като фактор за свиване на корупцията.
Трето, поради значителното подобряване на законодателната база на обществото, което също ограничава средата, която генерира корупция.
Най-авторитетните институции у нас като Центърът за изследване на демокрацията и други потвърждават положителните тенденции в борбата срещу корупцията.
В последните доклади на тези институции се правят съществени изводи, че разпространението на корупцията в България е съпоставимо с равнището в страните от Централна Европа.
Според редица международни класации, равнището на корупция у нас е сравнимо с някои страни – членки на Европейския съюз, като Италия, Словакия, Латвия, Литва, Чехия, а по отделни показатели и дори по-ниска, отколкото в Гърция, Полша и Румъния.
Много е важно да се подчертае, че тези резултати в ограничаването на корупцията са постигнати при едно по-ниско икономическо равнище в страната, в сравнение с другите европейски страни. Това означава, че равнището на корупцията у нас се контролира с далеч по-големи усилия от страна на управляващите и при много по-лоши социално-икономически условия.
В заключение ще си позволя да кажа следното. Мотивите за днешния вот на недоверие са абсурдни. Абсурдни са, защото голяма част от тези, които съдят управляващите днес за корупция, трябваше отдавна да бъдат на съдебната скамейка по тази причина. Днешният случай донякъде, уважаеми колеги, напомня на библейската притча за Исус и блудницата, в която Месията се обръща към разярената тълпа с думите: „Нека първи хвърли камък този, който е безгрешен!”.
Ако днешните яростни критици на правителството бяха последователни в своите духовни ценности, повечето от тях не трябваше дори да си отварят устата от тази висока и авторитетна трибуна. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Реплики към господин Имамов? Няма.
Давам думата на господин Владимир Дончев.
Владимир Дончев (БНД): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Съжалявам, че го няма министър-председателя, за да вземе отношение по това, което той каза, да му дам едно предложение, свързано с констатацията му, че не е забелязал нито една разумна законодателна инициатива. Аз бих му предложил едно законодателно бездействие.
РЕПЛИКИ: „Картата, картата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ако обичате, картата, господин Дончев. Не се отчита времето.
Владимир Дончев: Съжалявам. Моля да ме извините, колеги!
Бих предложил на министър-председателя едно законодателно бездействие във връзка с неговото предложение и констатация, която видях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не отчита, за съжаление.
Владимир Дончев: Е, това вече не е мой проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля да проверите.
Владимир Дончев: Това е проблем на администрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Извинявайте. Заповядайте. Продължете.
Владимир Дончев: Имам ли думата вече?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Да, да.
Владимир Дончев: Става дума за прословутия и злополучен закон, който безропотно беше приет тук от мнозинството, в тази парламентарна зала – Закона за частната охранителна дейност. Това изменение, което беше абсолютно клиентелистко и вкарано в тази парламентарна зала, само за да отвори един пазар на оръжейните фирми в България за между 50 и 100 млн. лв. Аз бих му предложил, вместо да се занимаваме действително с празни обвинения помежду си, да си обърнем очите към неблагополучията, които действително това правителство извършва в сферата на сигурността. Защото това, което виждаме - задължението на 100 000 души охранители да се лишат от своето лично оръжие и евентуално да загубят и работата си, отваря пазара на оръжейните фирми, които трябва да продадат поне 100 000 броя единици оръжие на фирмите, които се занимават с охранителна дейност. Ето това исках да кажа и на вътрешния министър, и на министър-председателя, че е добре да си отваряме очите, когато говорим за корупция, защото корупцията може да бъде много глобална, на много високи етажи, много опасна за обществото.
Що се отнася до несъвършенствата по отношение на вътрешния ред и правораздаването в България, ние знаем, че те представляват най-сериозният проблем пред нормалното развитие на страната ни и пред задълбочаването на европейската ни интеграция.
Те поставят под съмнение способността на България да прилага европейските и международните стандарти в правораздаването и спъват икономическия растеж и инвестициите, тъй като бизнесът няма доверие в способността на съдебната система да гарантира законните му интереси, и на правоохранителните органи да го защитават срещу посегателствата. За продължаване и гарантиране на напредъка на България е необходимо бизнесът и гражданите да са сигурни, че тяхната сигурност и права са защитени.
През последните две години станахме свидетели на множество корупционни скандали, свързани с МВР. Случаят „Куйович” беше само върхът на пирамидата, когато в началото на тази година стана ясно, че лице със забрана за влизане в страната се е подвизавало на наша територия със съвсем истински паспорт, издаден от високопоставен служител на МВР.
Независимо какви са мотивите за този акт, той поставя цялостно съмнение върху механизмите за действие на МВР при подобни случаи.
През м. декември 2007 г. министърът на вътрешните работи Румен Петков обяви, че 35 служители на МВР са уволнени за корупция. На 21 служители са наложени дисциплинарни наказания. Колко от тези провинени лица са осъдени? Защо 21 лица са с дисциплинарни наказания? Не е ли редно, ако са се поддали дори веднъж на изкушението на парите, тези лица да бъдат отстранени завинаги от охранителните органи? Това е големият въпрос. Да се бие в гърдите министърът на вътрешните работи, че е уволнил 35 човека за корупция е излишно. Ефективни присъди биха били значително по-ясен сигнал за българските граждани и за европейските ни партньори, че България се завръща в лоното на нормалните демократични държави, в които върховенство има законът, а не служителите на МВР.
Няма да влизам в детайли за това колко губи страната ни от корупция. Това ще сторят, предполагам, моите колеги от опозицията.
Искам само да обърна внимание на следното положение: в мирни условия единствен гарант за сигурността на гражданите за неприкосновеността на техния живот и собственост е МВР. Всички ние като граждани очакваме, че МВР и неговите органи ще охраняват домовете ни, ще пазят нас и децата ни активно, когато сме си вкъщи, на улицата, в парка или в офиса. Разчитаме на хората в униформи да охраняват живота, здравето и достойнството ни. Затова всички ние плащаме заплатите им. Всички ние сме потребители на най-ценния продукт, наречен сигурност и спокойствие, който се осигурява от държавата.
Днес обаче виждаме, че нито собствеността ни, нито сигурността на семействата ни са защитени. Все повече деца стават жертва на наркотиците, а войната по пътищата взема все повече многобройни жертви. Съвсем очаквано си задаваме въпроса: как се стигна дотук? Нали си плащаме данъците? Нали имаме хиляди служители на МВР, които трябва да следят за тези неща? Отговорът е един и той се казва корупция. Гражданите днес бавно, постепенно, но сигурно губят вяра в системата на МВР, губят вяра в правовия ред и закона. Все повече сами търсят собствени методи за защита на живота си, охраната на имуществото си. Тази тенденция е много опасна. Тя е показателна за разпадането на законовия ред в държавата. С неадекватната си политика и неспособността си или нежеланието за продължаване на реформите правителството позволява този разпад. Липсата на воля за справянето с корупцията позволи нейното разпростиране до най-високите етажи на властта. Факт, който беше отбелязан от Европейския съюз в Междинния мониторингов доклад.
В този смисъл твърдението на управляващите, че настоящият вот на недоверие е прищявка на опозицията, е неадекватно. За разлика от управляващите всички разумни хора съзнаха, че от сегашната реакция на българската страна зависи много как ще бъде гледано на България занапред в Брюксел – като на партньор, който съзнава недостатъците си и се стреми да ги поправи и неутрализира или като на обичайния заподозрян.
Вече стана банално да се повтаря, че само чрез демонстрация на решителна воля за поемане на отговорност за злоупотребите и борба с корупционните практики може да бъде направена крачка към превръщането на България в европейска страна на законност и ред.
Тройната коалиция обаче показа, че не притежава нито нужната воля, нито капацитета това да се случи. И тези законодателни практики, които правителството прилага в тази зала го доказаха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Реплики към господин Дончев няма.
Давам думата на госпожа Елеонора Николова.
Елеонора Николова (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа, уважаеми госпожи и господа министри! С времето се актуализират и раждат нови форми на корупция. Приватизацията почти е завършен процес. Въпросът е основателни или почиващи на легенди са близко минало. На дневен ред е нова суперактуална форма на разпределение на обществения ресурс – процедурата на обществените поръчки. Аз искам да ви кажа, господа министри, че вие имате принос в съкровищницата на българските приказки. Вече майките няма да разказват как тримата братя са запазили златната ябълка. Те ще разказват, че не ламята, а тримата братя са изяли златната ябълка.
Днес трябва да заявя обаче, че корупцията тръгва и оттук, от тази зала, защото в навечерието на Великден 2006 г. ние приехме Закон за обществените поръчки. Закон, който допусна процедури като състезателен диалог и по договаряне. Процедури, непрозрачни, неотчетни и неподлежащи на контрол.
Настоящото правителство на тройната коалиция си осигури възможност чрез “законни” процедури да разпределя държавния и европейския ресурс, създавайки процедури, които ограничават броя на участниците, които дават почти неограничени правомощия на администрацията да избере изпълнител, а след това да го монополизира чрез договор, който не е ограничен във времето. И на всичкото отгоре без съдебен контрол. Отхвърлянето на съдебния контрол върху индивидуални административни актове практически дерогира идеята за разделение на властите. И тук социалният президент замълча и не върна законопроекта, защото предстояха президентски избори.
Искам да кажа, че реакцията на бизнеса не закъсня. Обединиха се работодателски организации, които е по-трудно да се обединят, отколкото ние вдясно. Обединиха се КРИП, БАИП, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Софийска стокова борса и всички те още през м. април поискаха нови закони, защото те потребяват тези обществени поръчки.
Нещо повече, на 15 ноември 2007 г. при ясно малцинство на опозицията в Комисията за борба с корупцията този законопроект, внесен от бизнеса, беше подкрепен.
Господа управляващи, за да не се впиша в празната риторика днес аз заедно с мои колеги внесох Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки и очаквам от вас да приемете, че това е конструктивния начин да се прави корекция на едно управление, което създава корупция. Бездействието в следващите дни аз вече бих приела като солидарност с утвърдени корупционни практики, водещи до фискални загуби в порядъка на 1 млрд. лв. годишно, което е близо 2,4% от брутния вътрешен продукт. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към госпожа Николова? Няма.
Думата има госпожа Евдокия Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри! Изкушавам се преди да изложа конкретната си информация да направя едно изречение по повод нарцистичния доклад на господин Димитров, който пропусна да отбележи, че правителството, с което непрекъснато се сравняваше, извади България от мизерията след управлението на БСП, създаде необратимите предпоставки за развитието на България с резултатите, с които те се хвалят, без да имат никаква заслуга за това.
Ако не беше корупцията емблемата на това правителство тези показатели щяха да бъдат съвсем различни.
Сега, уважаеми колеги, искам отново да обърна внимание на един изключително скандален системно продължаващ проблем – корупционните практики в системите на земеделието и околната среда, които отдавна скандализират обществото и водят както до преки щети за всеки от нас, така и деформират цялата бизнес среда в България. Ще посоча само три примера.
Първо, източване на обществени средства и облагодетелстване на обръчи от фирми и семейни кланове. Такава беше програма САПАРД. Седемдесет и девет нарушения бяха открити при усвояването на средствата. Всичките от Европейския съюз. У нас те бяха потулени, защото засягаха включително спонсорите на президента. Страната беше компрометирана. На Европейския съюз бяха върнати 7,5 млн. евро от бюджета, забележете, не от крадците, а от нас. Беше спряно финансирането на над 500 проекта и наказателните лихви платиха стопаните, които изпълняваха проекти. Наказани няма. Сега от министър Кабил отново се готви източване на европейските пари по мерките за развитие на селските райони. Наредбите, които са подготвени, са абсурдни. Никаква прозрачност. Информация само за наши хора и, разбира се, очакваните закономерни резултати, кражби и скандали.
Второ, седемгодишна непробиваема практика за облагодетелстване на приближени на ДПС лица чрез замени на държавни земи и гори край морето и в курортни райони с нископродуктивни разпокъсани частни парцели.
Само за последните две години са заменени и впоследствие застроени 76 297 дка земи и 18 720 дка гори главно в районите на Добрич, Варна, Бургас и Смолян. Решенията се вземат еднолично от министъра и схемата е привидно законова, но ненаказуема. Механизмът на измамите е нагъл. Оценките на държавните земи са десетократно по-ниски от пазарните. Бюджетът е ощетен с над 300 млн. лв. От началото на 2008 г. отново скандални замени в района на Калиакра. Вместо съпротива вече тази схема се прилага и от министър Гагаузов. Няма земна сила, която да спре тези измами, докато не бъде заменено и последното късче апетитна земя.
Господин министър-председател, Демократи за силна България правят четири пъти предложения за изменение на тези закони и всичките категорично отхвърлени от управляващите. Няма политическа воля за спиране на грабежите нито на земята, нито на горите.
Трето, утвърден и непрекъснато разширяващ модел на изнудване на фирми и корупция са разрешителните. В момента в страната действат 1923 разрешителни режима при предвидени от закона 392. Госпожо Христова, много съжалявам, че Вие гласувате тези режими и не знаете за тях. Всички те широко съчетани с прилаганата практика на мълчалив отказ. Изнудването чрез разрешителни и мълчалив отказ е любимият подход от екипа на господин Чакъров – ако си платиш, ще работиш, ако не, завинаги загубваш надеждата да получиш екологично разрешително. Чрез екологични разрешителен министърът на околната среда и водите безнаказано установява монопол на пазара. Само една фирма работи с отпадъци от бяла техника, а на 8 са отказани. Само 2 фирми работят с отпадъци от автомобили, а на 6 е отказано.
Не можахте да помогнете даже Вие, господин премиер, на вашите съпартийци да се включат в бизнеса с отпадъци. Същото е в областта на водите – за да получиш разрешително за водоползване, трябва да платиш; за да получиш концесия за минерални води, трябва да си сигурен привърженик или спонсор на ДПС. Петролът на България се контролира от ДПС.
Не се ли питате, господин премиер, защо над 8 хил. минерални извора, от които 102 изключително държавна собственост, не се използват чрез концесия? Защо вашето правителство е дало само две концесии за минерална вода при многобройни искания, които отлежават в Министерството на околната среда и водите? Защо допускате, господин премиер, процедурата по оценка на въздействието върху околната среда да се използва за изнудване? Случаят с фирма „Дънди” достигна в Брюксел. Министърът не изпълнява две решения на Върховния административен съд и Вие безразлично наблюдавате. Главна дирекция „Вътрешен пазар и услуги” на Европейския съюз поиска ясен отговор от правителството за нарушаване на европейските принципи за свободно установяване. Министърът на околната среда отговори с поредни лъжи и това ще ни струва отново процедура в Европейския съюз и санкции, които ще плащаме ние. В тези министерства се шири корупция и не се решава нито един важен въпрос – нито поземлените отношения, нито пазара на земята, нито стимулирането на селските стопани, нито усвояването на европейските пари. Това, което казахте, господин премиер, се отнася за предприсъединителните фондове. Такива фондове усвояват и Грузия, и Украйна, и Македония, а ние сериозно изоставаме – усвоили сме ги едва на 20%. Това се отнася за квотите за въглероден двуокис, които ще поставят на колене нашия бизнес, за управлението на водите и т.н. Нищо не е решено, пълен хаос. Предстоят санкции за неизпълнени и поети задължения.
Такива министри си отиват, господин премиер. Но тъй като очевидно Вие нямате решителност да предприемете такива действия, пък и сферите, за които говоря, не са Вашето парче от властта, аз Ви призовавам поне категорично да спрете корупционните практики, но не на думи. Историята може да Ви помогне. През 1887 г. в България е приет закон за изтребление на разбойничеството. Вие сте историк, използвайте този пример, дошло е време. (Ръкопляскания от ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към госпожа Манева? Няма.
Давам думата на министър Нихат Кабил.
МИНИСТЪР Нихат Кабил: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, колеги министри! Нямах намерение днес да взема думата, но това, което чух от госпожа Манева, меко казано, ме учуди. (Реплики от ДСБ.)
Министърът на пропагандата на един националпопулист, останал в историята с реките кръв, които проля, националпопулист, повтарям, е казвал така: една лъжа като я повториш сто пъти, тя ще стане истина. (Реплики от ДСБ.)
Госпожо Манева, Вашите лъжи няма да станат истина, особено последното, което казвате, че няма нито един лев усвояване на средствата от европейските фондове. На Вас Ви се иска това да бъде така, обаче не е.
По европейския фонд за гарантиране на земеделието за периода 2007-2016 г. Република България разполага с 4 млрд. 716 млн. 233 хил. евро. Първите средства за 2007 г. бяха изплатени и те са 73 хил. 792 земеделски стопани получиха субсидия в размер на 321 млн. 287 хил. 548,31 лв. по схемата за единно плащане на площ. Това са европейски пари, според Вас неусвоени, в банковите сметки на фермерите, можете да ги попитате.
По националните доплащания 109 млн. 382 хил. 745,51 лв. са получили 61 хил. 458 стопани.
Или общата сума на изплатените, повтарям изплатените, средства от двата европейски фонда – за гарантиране на земеделието и за развитие на селските райони, които имаме право да прехвърляме за тригодишен период от време, което Вие знаете много добре, е 430 млн. 670 хил. 293,82 лв. Ако Вие кажете кой период от време в първите два месеца на годината толкова пари в българския аграрен сектор са отишли, аз ще Ви поздравя за това.
По отношение на САПАРД винаги съм казвал, че по една такава мащабна програма, която категорично доведе до модернизация на българското земеделие, ако мислим, че няма да има нарушения, няма да има опити за измама, това значи да бъдем нечестни към всички. Но Вие казахте, че тези 79 нарушения са открити от Европейския съюз. Това не е така. И колкото да го повтаряте, това няма да стане така. Шест от тези нарушения бяха открити по една съвместна операция на прокуратурите на Федерална република Германия, на Конфедерация Швейцария, България и Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Данните са където трябва, материалите са предадени, работи се по този случай.
И друго нещо. Сигурен съм, че това не го знаете, защото, ако го знаехте, щяхте да го кажете, госпожо Манева, най-малкото щяхте да проверите в електронната страница на министерството. Няма спрени проекти в областта на фондовете, които са за развитие на земеделието и за развитието на селските райони. Учудвам се на тезата Ви, че е подготвено източване на европейските пари, непрозрачност, абсурдни наредби и т.н. Направете си труда и влезте в Интернет страницата на министерството и ще видите, че в момента сме в процес по регламент за обществено обсъждане и предложение за допълнение към наредбите, госпожо Манева. Влезте в Интернет и го прочетете.
Освен това, защо това, което Вие искате, няма да се случи. Тук приканвам всички да заострят вниманието си. На 19 февруари, буквално оня ден, госпожо Манева, защото вчера не е онзи ден, европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони госпожа Мариан Фишер Бойл подписа българската програма за развитие на селските райони, след като Комитетът по развитие на селските райони към Европейската комисия взе това решение на 19 декември. Програмата е подписана, предстои редовният мониторингов комитет в средата на м. март да отворим мерките и първият трансфер по тази програма от 120 млн. евро за стартиране ги очакваме в сметката на Министерството на финансите в БНБ.
Риторичният ми въпрос е: при това положение, при тази картина, която вие описвате, която е абсолютна лъжа, европейски комисар ще подпише ли стартиране на програмата, в която има само европейски ресурс от 2 млрд. 609 млн. евро до 2013 г.? Вие отговорете на този въпрос. (Реплики от ДСБ.)
Прочутата тема със замените. Аз ви благодаря за информацията, че от началото на мандата досега са заменени казвате “само” 76 хиляди. Наистина “само замени”!
Ще ви прочета какво е ставало по време на вашето управление. Може би знаете или може би господин Костов знае. Ако не знае, защото никой не казва за информацията от справките, можете да дойдете и да проверите – има ги в архива на министерството.
За целия този период от време от 1998 до 2001 г., госпожо Манева – обръщам се към Вас, като голям специалист по замените, Вие знаете ли във вашия мандат колко замени са подписани?
Елиана Масева (ДСБ, от място): Хайде, хайде!
МИНИСТЪР Нихат Кабил: Броят им е 2782. Само в първата половина на 2001 г. са подписани 1110 такива. Така че най-малкото в това отношение да отправяте обвинения е некоректно към вашето управление и към вашите колеги, които са използвали законовата възможност (реплики от ДСБ) да направят така, че да се развиват в нашата страна поземлените отношения. (Реплики в ДСБ.)
Виждам, че сте много емоционални, много превъзбудени, но пак ви казвам, както започнах – от това, че сто пъти ще повторите откровени неистини, те няма да станат истина. Защото фактите са други в нашата страна. След като програмата е одобрена, през м. април ще започнем изплащането на средствата за необлагодетелстваните райони – към 100 млн. лв., 430 милиона има в банковите сметки в момента, 45 милиона лева от целия финансов ресурс на Фонд “Земеделие” е насочен и всички мерки са отворени към животновъдите, особено млекопроизводителите.
От опита, който имаме от преките плащания на първата половина пазарна подкрепа, механизмите и мерките, които предприемаме, искам тук да заявя, че още през м. декември 2008 г. ще получат парите. Сумарно цялата помощ от европейски национални средства за българското земеделие, за хранителната промишленост, за инвестиции, за развитие на селата ще достигне 1,5 млрд. лв. Знам, че не ви харесва тази сума. Това си е ваш проблем. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ, НДСВ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на министъра.
Думата има министърът на околната среда и водите господин Чакъров.
Заповядайте, имате думата.
МИНИСТЪР Джевдет Чакъров: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри! Аз очаквах доста по-широка рамка на това, което представи госпожа Манева. (Реплики от ДСБ.) По отношение на това, което представи като подвеждащо и посочи като лъжи, естествено аз ще посоча конкретика.
По-скоро аз очаквах основните въпроси да бъдат в сферата на еврофондовете. С оглед на това, че наистина вие получавате ежедневна информация, аз толерирам всички народни представители и министри да получават тази информация от Министерството на околната среда и водите. Редно е от всички министерства вие да получавате тази информация.
По отношение на ИСПА. Аз не упреквам това, което заварих от работата на предходния кабинет през 2005 г. с оглед и на обективни причини, които са били налични. Ще ги посоча, не само да ги изкажа така, защото редица процедури се въртяха с течение на години и се връщаха и ние успяхме по ИСПА да стартираме само три пречиствателни станции. Всички знаем, че това бяха пречиствателните станции в Благоевград, Пазарджик и Горна Оряховица. В момента сме стартирали още дванадесет пречиствателни станции по ИСПА.
Елиана Масева (ДСБ, от място): Кои са фирмите?
МИНИСТЪР Джевдет Чакъров: Тази теза сме я слушали и цяла България знае кои фирми. Кажете кои са и вашите фирми, за да знаем. Вие непрекъснато го казвате. Между другото след малко ще стане въпрос и за това. Но аз искам коректно да представя това, което е направило правителството, в частност Министерството на околната среда и водите, по отношение на ИСПА–фондовете, които трябва да бъдат усвоени.
Днес тук пред всички народни представители в днешния дебат по вота казвам, че ние работим и ще усвоим до последното евро по ИСПА. До края на годината всички средства ще бъдат контрактувани – работата по пречиствателните станции, по дебата стартира и ние наистина работим, за което благодаря на екипа ми, на младите, на амбициозните хора, които работят до късни часове всяка вечер и в събота, и в неделя.
Единственият проблем, който се очерта по ИСПА-проектите. Знаем, че общият ресурс е към 500 милиона по ИСПА-фондовете – 70 милиона са за сероочистките на “Марица-изток 2” – V и VІ блок. За съжаление процедурата не е финализирана. Средствата се управляват от Министерството на икономиката и енергетиката. Ще се проведе нова процедура и аз се надявам и тези средства да ги усвоим.
Единственият проблематичен проект се очертава за София. Ние сме в диалогичен режим със Столична община, чуваме се с кмета, с господин Борисов. Основният проблем, който не е решен от Столична община, е проблемът със собствеността, където ще се изграждат пречиствателните станции за питейни води, реконструкция и разширението на пречиствателната станция за отпадни води, както и трасетата за колекторите. В никакъв случай не бива да допуснем тези средства да бъдат загубени, защото става въпрос за един ресурс от 58,5 млн. евро. Всички знаем, че в София, в по-голямата част, особено кварталите около София, като започнем с квартал Горубляне, Овча купел, Банкя, свлачищните райони като Бояна, Драгалевци и Симеоново няма канализация. Ние имаме готовност както да довършим това, което е започнато по ИСПА, така и реализиране строителството на екоинфраструктура и за София по линия на оперативна програма “Околна среда”.
Следващото, за което не получих никакви питания, е по отношение на оперативна програма “Околна среда”. Макар и страна, която е само от една година член на Европейския съюз, ние представихме добре разработена, тематично, с приоритети, с адекватен индикативен списък оперативна програма “Околна среда”, която беше подписана на 27 ноември, и вече беше посочено, че ние сме в първите 150 страни, които имат одобрени оперативни програми, и то тежки оперативни програми – държа да бъда коректен, както оперативна програма “Околна среда”, така и оперативна програма “Транспорт”.
Тези дни вече реално стартираме работата с процедури, които ще бъдат инициирани от общините, така че ще започне и реалната работа. За тази година нямаме никакви притеснения. Напротив, с проекти, които сме подготвили с техническата помощ от ИСПА за над 500 млн. евро във водния сектор, с 300 млн. евро в сектор “Отпадъци” и близо 500 млн. лв. по линия на ПУДОС ние имаме проектна готовност, с което ще стартираме работата по оперативна програма “Околна среда”.
Вие се притеснявате за това, че ние обявихме и наистина ще изградим пречиствателни станции по цялото Черноморие – във всички градове с население с еквивалент над 10 хил. души. Да, това ще го направим. Ще има пречистване на отпадните води по цялото Черноморие. На вас може да ви харесва или да не ви харесва, обаче ние имаме нужда от това. Първо, за нашите съграждани, които живеят там, това ще е много сериозна индиректна помощ за туризма. Не само да говорим, че туризмът е приоритетен, той реално ще бъде подпомогнат по този начин.
За разрешителните, които посочихте. Не отговаря на истината! И за автомобилите, има вече две действащи организации. И за електрониката има две действащи организации. В най-скоро време ще имат разрешение и трети, и четвърти организации. Но, подчертавам, не като първите пет, които работят като организации за оползотворяването на отпадъци от опаковки. Вие ми посочете каква дейност те реално развиват? Нека всеки един гражданин и народен представител да ми каже в София, в големите градове, в туристическите центрове имаме ли реално в момента ефективно сметосъбиране? Категорично не!
Искам програми, които да бъдат реални, ефективни, и да си постигат целите. Тези две организации, които работят – за автомобилите и за електрониката, категорично заявявам, че изпълняват целите си и наистина приемам, че те трябва да бъдат в конкурентна среда и ще има и трети, и четвърти организации, които ще работят.
По отношение на квотите за емисии на парникови газове това, което казвате, е абсолютен популизъм, защото след съответните обсъждания по надлежния ред с междуведомствена работна група и представители на всички ведомства, на браншови организации, на бизнеса, всичко това е обсъдено и ние приехме двата плана за разпределение на квотите за 2007 г. и за периода 2008-20012 г. Може би знаете, може би не знаете за решението на Европейската комисия от 26 октомври, което беше крайно рестриктивно и ощетяващо нашата страна. Още същия ден, след като се консултирах с министър-председателя, с министъра на външните работи и с министъра на икономиката и енергетиката и два часа след решението на Европейската комисия България имаше своята позиция, която изказах, че ние категорично не приемаме такова решение, което води до редукция за 2007 г. от 20% за емисиите на парниковите газове, а за периода 2008-2012 г. – с 37,4%. Провели сме неколкократни срещи с бизнеса заедно с председателя на Комисията по околната среда и водите господин Божинов. На 26 ноември имахме среща с комисаря по околната среда господин Ставрос Димас, ние сме в диалог, очакван решение преди разглеждането на казуса в съда на Европейската общност в Люксембург.
Във времевия срок, който ни се полага, ние сме внесли нашия иск като страна и ще работим действително да имаме обективно, коректно решение за нашата страна, защото наистина страната ни в контекста на Лисабонската стратегия трябва да има ръст, себестойността да бъде с оглед на кохеренцията и да се изравняваме с водещите страни. Всички знаем какъв е брутният вътрешен продукт на глава от населението. Именно затова имаме всички аргументи да поставим нашите съображения, които сега няма да се задълбочавам да ви соча едно по едно, такива, каквито сме ги поставили пред Европейската комисия. Правителството и МОСВ работят за това да защитим българските национални интереси и на бизнеса по отношение на парниковите газове. Казвам това най-ясно и най-категорично.
За казуса “Челопеч”. Аз не очаквах Вие да поставите този въпрос. И Ви питам: Вие чии интереси защитавате? (Реплика на народния представител Евдокия Манева.) Аз казвам ясно и категорично: защитавам българските национални интереси.
Само една справка. Дейността на “Наван” започна 1999 г. Двехилядната година с 6 компесаторки изцяло е изкупен държавният дял. Двехилядната година е първият анекс, 2004-ата година – вторият анекс. След двата анекса, за съжаление нямам време да представя цялата картина, не само в екологичен аспект, но и с оглед на икономическите показатели и параметри, които са заложени в този анекс, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манева, концесионното възнаграждение на “Челопеч” по тази концесия е 0,75%. Правя това уточнение и Ви казвам информация от Националния геофонд. Това е най-богатото златно находище в страната, най-богатото находище не само в България, не само на Балкански полуостров, но и за цяла Европа. Това е даденост за всички граждани на нашата страна. С предложението, което сме направили и поддържаме, с преговорите, които водим, искаме средствата, които ще постъпят от концесионното възнаграждение, да отиват за пенсионерите в нашата страна, за нашите възрастни съграждани, за които полагаме всички усилия, макар скромните ни възможности, да увеличим пенсиите за тях.
Вие имате ли нещо против тези хора да получават по-сериозни пенсии? Кажете! (Реплики на народния представител Евдокия Манева.) Нашата позиция е ясна и категорична: искаме тези средства да отидат именно там. Затова не мога да не бъда коректен и след като този въпрос беше обсъден, искам да кажа ясно и категорично като министър на околната среда и водите.
Първо, бих искал абсолютни гаранции за околната среда с това, което ще се прилага като флотация, като цианидна технология – да, трябва да се спазват условията, иначе всичко това би могло да се случи. Трябва да бъдат защитени нашите интереси в максимална степен, защото ние нямаме такъв ресурс. Казвам ясно и категорично: втори такъв подземен ресурс ние нямаме. Освен това там има много сребро, много мед, има специфични елементи, които в момента са изключително високо котирани в Германия, Италия – осмий, антимон и т.н., които никъде ги няма в нашата страна. Нека да се добиват, но да се получава това, което се полага на нашите съграждани. (Реплика на народния представител Евдокия Манева.) Ако Вие имате нещо против и защитавате някакви други интереси, излезте и тук, от трибуната на Народното събрание, го кажете ясно и точно.
Контактната група, която беше излъчена от управляващото мнозинство в лицето на трима наши представители, води преговори. Искам да Ви кажа без да навлизам в подробности: те са успешни. Инвеститорът вече проявява разбиране и се държи коректно, така че в най-скоро време ще имаме успешен финал и резултат от тези преговори, така че за страната и за нашите пенсионери ще има съответните дивиденти. Ако Вие имате притеснение, ние нямаме. (Реплики на народния представител Евдокия Манева.) Ние работим за страната и ще продължим да работим за страната. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господин министъра.
Думата има господин Яни Янев.
Яни Янев (НДСВ): Уважаеми господин председател, господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри! Усещането ми в първия момент, когато получих мотивите за настоящия вот, честно ще кажа, беше смущение, защото триседмичната медийна атака на българското общество за изключителната значимост и важност на това, което предстои да се случи в нашия парламент, по никакъв начин не се покри от прочетеното в мотивите.
Напредването на днешния дебат все повече ме убеждава, че заглавията в утрешните вестници ще бъдат напълно основателни: “Какви ги свърши днес българският парламент”. Опасявам се, че хората няма да могат да напишат нищо конкретно и съществено.
До настоящия момент не можах да чуя сериозен отговор на неща, които са заложени тук като съществена атака, съществено обвинение по отношение на управляващото мнозинство именно в законодателството. Много сериозно се сочи, че чрез провежданото законодателство в момента се насаждат корупционни практики. Не можах да видя и да чуя такъв аргумент.
Освен това, макар и не като икономист, не получих обяснение на още един факт, записан в мотивите – как така става, че неусвоените средства водят до повишение на инфлацията? Не мога да го разбера и очаквам някой да ми го обясни.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Няма обяснение.
Яни Янев: Логиката ми на човек, който не е икономист, е, че ако влязат повече пари в оборота на държавата, ако нямат реално покритие с производството, вероятно ще вдигнат още повече инфлацията.
Уважаеми колеги, моята теза и убеждението ми е, че днес няма да се случи нищо повече пред информацията, която ще бъде изнесена пред българското общество по темата “корупция”. В годините на прехода, през който преминаха бившите социалистически държави, практически не е имало управляваща политическа сила, която да не е била упреквана от опозицията за това, че упражнява корупционни практики. От тази гледна точка се постарах да потърся малко повече информация за практиката при искане на вотове на недоверие в други европейски държави. Има такива, колеги, има такива вотове, но те никога не са свързани с това да бъде говорено общо по темата “корупция”, защото общият дебат по темата “корупция” не води до никаква полезност за обществото. Те винаги са били обвързани с конкретните атаки по отношение на конкретни политически лидери, включително и министър-председатели, по отношение на констатирани факти и обстоятелства за корупционни действия, извършени от тях самите или от хора в тяхното близко лично обкръжение.
Струва ми се, че полезността на нашия дебат щеше да бъде много по-голяма, ако тези мотиви не бяха на една страница, а бяха малко повече. И всичко, което е заложено, от което днес чуваме откъслечни доводи, не е необходимо да бъде развит изцяло, но за да бъде полезен дебатът и за да има питане, поставяне на въпроси, търсене на отговори или намиране на решение по проблеми, като че ли нещата трябваше да бъдат малко по-подробно развити.
Именно затова в момента ми се струва, че използваме един от най-тежките, най-сериозните парламентарни инструменти – парламентарен инструмент, който води при неговата употреба до промяна на политическото статукво за нещо, което практически е невъзможно да се случи.
Ще взема повод от думите на колегата Методиев, който днес говори в началото и каза, че “Корупцията е най-страшното нещо за обществото”. Колеги, по-страшното нещо от корупцията е безотговорността.
Бих казал: какво означава да тръгнем с вот на недоверие към правителството, когато не си поставяме изобщо целта да сваляме това правителство?! Какво означава това да отидем и искаме вот на недоверие с едни бих казал постнички аргументи и мотиви, тоест несериозно отношение към формирането на самия вот? Какво означава да искаме вот на недоверие, когато различните политически коментатори от различните политически сили всъщност имат абсолютно противоречиво виждане към този проблем?
И аз ще ви кажа, че един близък нам народ, много прагматичен, унгарците, в тяхната конституционна система са заложили, че вот на недоверие може да се иска само тогава и опозицията може да прави вот на недоверие, ако посочи министър-председателя. И днес ако попитаме българската опозиция: “Готови ли сте да управлявате?”, ясно е, че отговорът е “Не!”.
В такъв случай, уважаеми колеги, аз ви призовавам да не злоупотребяваме с най-добрите парламентарни инструменти, защитаващи българската демокрация. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики? Няма.
Давам думата на господин Красимир Каракачанов.
Красимир Каракачанов (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Както и предполагах – дебат скучен и безсмислен. Скучен и безсмислен, защото нормално е опозицията да изважда на преден план недъзите на едно управление. Но лошото е, когато управляващите, вместо да отчетат своите грешки, които безспорно ги има – грешки, които са отчетени не само от българските депутати в опозиция, но грешки, които са отчетени и от международните институции – от “Трансперънс интернешънъл”, от Еврокомисията и така нататък, като грешки, като забележки, включително като проблеми с корупцията, слушаме едни панагерици. (Оживление.)
Фактът, че в момента към Народното събрание вървят над десет хиляди човека, въпреки спрените автобуси на различни места в страната, показва, че явно има проблеми в управлението. И нормално е опозицията, която трябва да бъде коректив, да посочва грешки. Но нормално е и управляващите, вместо да държат възхвални речи за своето управление, да посочат поне част от тези, които са допуснали тези грешки, да ги изправят, ако трябва и на подсъдимата скамейка, защото тези безобразия, които се търпят през последните 15 години в България, не могат да продължават в една европейска държава – членка на Европейския съюз и на НАТО.
Слушах господин Димитров говореше за един бивш министър, който наричаха “мистър 10 процента”. Уважаеми господа министри, в момента 30% са комисионите в определени министерства. При определени министерства, най-вече при заменките за земя – 50%. За какво говорим тогава?
РЕПЛИКИ ОТ КА: Инфлация! (Шум и оживление.)
Ахмед Юсеин (ДПС, от място): Дай имена!
Красимир Каракачанов: Стига със скелетите в гардероба какво било навремето. Всички знаем какво беше навремето. Всички сме сочили грешките на предишните правителства. Сочихме ги включително по някои от въпросите, заедно с господа министрите и господата от управляващото мнозинство. Заедно бяхме против сделката с външния дълг. Заедно бяхме против сделката за магистрала “Тракия”. Заедно бяхме против царските имоти. Заедно бяхме против сделката за БТК. И какво се оказа? Започва новото правителство – пито-платено! Ама, то било отдавна. Затова хората вървят в момента по улиците на София и идват към парламента. Защото те не искат някой, който е ощетявал държавата, да се измъква с оправданието “То беше отдавна и нищо не можем да направим”. Защото, започвайки това правителство, то също започна с една крупна далавера, пред която новото мнозинство си затвори очите. Напомням: сделката за продажбата на “Бояна филм”. Това е една тотална далавера. Грозна далавера!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: То беше заварено положение.
Красимир Каракачанов: Заварено положение, но една грозна далавера, която можеше да бъде спряна. Оттук нататък започнаха компромисите, за които вече говорих, против които всички тогава в опозиция говорехме.
Слушайки уважавания от мен господин Димитров, ще го цитирам, защото няма как, за Ренесанса на България, останах с впечатлението, че трябва да последваме стария пример от времето на социалистическа България и да започнем да изнасяме Ренесанс и в Третия свят, а може би в Албания, в Косово. Като идея не звучи лошо, но за какъв Ренесанс говорим, когато, пак повтарям, голяма част – над 33% от българското население смята, че държавата не се управлява добре, че има корупция? И когато говорим прагматично, без да влагаме излишна злоба или опозиционна риторика, аз очаквам днес, тъй като дебатът още не е преполовил, очаквам днес да чуя и някои критични бележки за допуснати грешки, за извършени нарушения, престъпления, за посочване на виновници от сегашното правителство.
Говори се за продажбата на “Булгартабак”. Преди няколко дни колегите в Пловдив обсъждаха ситуацията на Цигарената фабрика в Пловдив. Ами, нека да ви напомня, че сръбската цигарена фабрика в Ниш я продадоха за 500 млн. долара преди четири години. Интересно ми е за колко ще оценим целия холдинг “Булгартабак”. Да не се получи пак като с БТК да се продаде за има-няма 200 милиона, а след това да се препродава за над 1 милиард.
За всички тези неща, говорейки в Народното събрание, от една страна ние като опозиция, вие като управляващи, трябва да имаме ясни отговори.
Високо благодаря на господин министър-председателя за оценката, който той направи на ВМРО и на Парламентарната група на Българския народен съюз. Отреди ни почти три министерства. Обаче, господин министър, какъв министър на отбраната да ставам, след като това министерство го опоскаха, унищожиха и ограбиха? (Оживление.) Почти останаха само онези стари немски танкове “Майбах” без вериги. Или може би някой се притеснява, че ако стана министър на обраната ще изкарам танковете на жълтите павета? Това също беше шега, господин министър-председател, като Вашата шега.
Истината е, че говорейки за проблемите, трябва да ги назоваваме ясно, както от страна на опозицията, но това, което се чува и от страна на управляващите – мед и масло, нов Ренесанс, върха на сладоледа – това са несериозни неща, в които никой не вярва. Ясно е, че при мнозинството със своите над 150 гласа, резултатът от гласуването е известен. Но ние като опозиция и онези хора, които вече може би са пред Народното събрание искаме да чуем ясни отговори кои са виновните, кои са нарушенията, какви ще бъдат наказанията. Защото аргументът: ами, то беше отдавна в миналото или в по-миналото, или в по-по-миналото правителството, не задоволяват никого. Хората искат някакво възмездие за тези, които ограбиха държавата, които продължават да я грабят, които си пълнят джобовете за сметка на обикновените хора.
МИНИСТЪР Петър Мутафчиев: Кои са тези?
Красимир Каракачанов: Очаквам, господин министър Мутафчиев, Вие да назовете кои са тези. Да назовете и мерките, които ще бъдат взети.
Господин министър-председателят предложи на опозицията да предложи нещо конкретно. Ето, нека да се направи един специален закон и всички онези, които със своето действие или бездействие през последните 18 години са нанесли щети на българския гражданин, са ощетили държавата или са я ограбили, да бъдат дадени на прокуратурата и да си понесат своите наказания. Защото, ако тези неща не бъдат разчистени, в следващия парламент или след няколко месеца пак ще си говорим за корупция, пак ще си говорим за реки от мед и масло, но проблемите остават. Хората ще останат недоволни. И ако днес са 10 хиляди, утре ще дойдат 100 хиляди. Благодаря. (Ръкопляскания от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Реплика от господин Олимпи Кътев.
Олимпи Кътев (НДСВ): Уважаеми господин председател, дами и господа министри, господин премиер, уважаеми колеги! Аз съм категорично съгласен с думите на уважаемия колега Каракачанов, че опозицията има право да критикува и правителството и управляващите трябва да си вземат бележки и да се поучат от грешките. Това е вярно и неоспоримо. Обаче е вярно и другото, че опозицията, ако може и ако има сили, трябва да се вгледа в грешките, които е направила и да ги преосмисли. И като види, че е сбъркала, да даде една крачка назад.
Как, господин Каракачанов, да дадете назад, като ми цитирате грешките на предишното управление, продажбата на външния дълг, магистрала “Тракия”, царските имоти, и така нататък, и така нататък? Ами, просто вече не остана човек, който не е разбрал, че вие сбъркахте, че тия балони се спукаха, плюските ви удариха по лицето, но не могат да ви затворят устата. (Оживление.) Преценете тази грешка, която я правихте толкова години. Няма как вече да дадете заден. Само това ви остава да повтаряте. Но просто това са фактите. И колкото и да ги втълпявате на хората... Ето, чест прави на БСП, разбраха си грешката, че са критикували... (смях, ръкопляскания и възгласи от опозицията) и тази тема вече не стои. И затова има тройната коалиция.
А що се отнася до приватизацията на “Бояна филм”, попитайте уважаемата ви съюзничка сега – госпожа Лидия Шулева. Тя ще ви обясни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика няма.
Желаете ли дуплика, господин Каракачанов? Заповядайте.
Красимир Каракачанов (БНС): Опозицията задава своите въпроси, но голяма част от тези въпроси не са получили своя отговор. Не знам госпожа Шулева какво общо има с тази сделка, но в края на краищата аз задавам въпроса, а искам от управляващите отговора. Вие, господин Кътев, сте част от това управляващо мнозинство, говорейки за тази конкретна сделка – за „Бояна филм”.
Говорейки за другите неща, те не са спукани балони. Не знам доколко от БСП са осъзнали своята грешка (весело оживление), защото голяма част от аргументите, които съм използвал, тогава като човек извън парламента, примерно за темата „магистрала „Тракия”, са именно от колегите от БСП, които тогава наричаха сделката с магистрала „Тракия” „далаверата на века”. Днес, за съжаление, това се оказа най-изгодна за България сделка. Мисля, че не е такова мнението на Европейската комисия. Аргументите за това, че българският съд се бил постановил по въпроса, не са верни.
Така че много от нещата, за които Вие казвате, че са празни балони, не са празни балони. Няма как да не обясните, че продадохме нещо, което струваше над 1 милиард, говоря за БТК, за 200 милиона има-няма, след което беше препродадена за над 1 милиард. Сега това да го наричаме балон – какъв балон? Балон, пълен с пари, който обаче се спука в джоба на някой друг, а не на българския данъкоплатец, не в бюджета. Това имам предвид, като говоря за тези грешки. Вие сте абсолютно прав.
Истината е, че опозицията не разполага с информацията на едно управляващо мнозинство, на едни министри, на една съдебна система, която до голяма степен, малко или много контактува повече с управляващите, отколкото с опозицията. Редно е там да бъдат поставени тези въпроси и те по някакъв нормален начин да бъдат изяснени на хората.
Ако има нарушения, които са ощетили редовия български гражданин, българския данъкоплатец, бюджета, тези отговорни лица най-накрая, след 18 години преход, на който не му се вижда краят, трябва да си понесат заслуженото, за да има някаква форма на възмездие. Оттук нататък всеки български политик, бил той обикновен депутат, станал кмет, министър или какъвто и да е, да има респект от институциите в България, за да служи, както се кълнем в тази зала, на българския народ, а не да служим на своите партии, на личните си интереси или на интересите на някакви икономически групировки, които са платили кампанията на този или на онзи. Благодаря. (Ръкопляскания от БНС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли желаещи от Парламентарната група на „Атака”? (Реплики.)
Ще ви съобщя времето, с което парламентарните групи разполагат след втория кръг от изказвания: Коалиция за България – 37 минути, НДСВ – 17, ДПС – 18, БНД – 9, ОДС – 7, ДСБ – 9, БНС – 7, „Атака” – 17 , независимите – 7 минути.
Обръщам се към колегите, които са независими народни представители. Господин Георги Георгиев настоятелно помоли отново да се изкаже, макар и за съвсем кратко. Пред мен има списък с още трима заявили се от независимите – господин Иванов, господин Величков и госпожа Банкова. Разполагате общо със 7 минути. Ако прецените за възможно, да дадете 30 секунди или по-малко от минута на господин Георгиев да се изкаже – моля, уточнете с него. Затова отклоних да му дам думата, преди да се уточни с вас, защото би взел от вашето време.
Продължаваме с изказванията.
Давам думата на господин Янаки Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, господин министър-председател, господа министри, колеги народни представители! Важността на темата ме накара да ангажирам вашето внимание с нея. Тя е важна, защото корупцията прави зависими политиците за сметка на отговорността им пред техните избиратели. Участието в дебата за корупцията изисква доверие към изказващите се. Надявам се, че все още мога да се включа в такава дискусия, защото в нея тук от различни посоки прозвучаха и неискрени гласове.
Каква е целта на вота на недоверие и какви са неговите основания? Дали целта е смяна на властта или въздаване на справедливост от страна на опозицията като израз на определени обществени очаквания?
Опозицията не предлага управленска алтернатива за противодействие срещу корупцията. Дори смятам, че парламентарната опозиция допълнително се подцени, защото тя се включи в сценария на ГЕРБ, който в този момент има нужда да форсира общественото недоволство и стремежа си към властта.
Колеги, смятам, че докато сте в парламента, трябва да имате по-високи изисквания към себе си и по-голямо самочувствие, ако искате да сте пълноценен фактор в политическия живот на страната.
Опозицията не е в състояние, поне на лидерско ниво, да бъде обвинител на правителството в тази област по напълно разбираеми причини. Разделителната линия по проблема с корупцията не преминава между управляващи и опозиция или между партиите и парламентарните групи. Смятам, че това е много сериозен въпрос за българското общество и в него трябва да бъдем партньори, за да можем да направим политиците, които не са изкушени и зависими от корупцията, силно преобладаващо мнозинство над тези, които са й подчинени.
Корупцията е проблем, който спъва развитието на България и едва ли има някой, който не го вижда днес. Затова трябват общи действия на политическите партии и ефективни действия от страна на държавата.
Корупционният преход в България формира корупционна среда и политика в областта на приватизацията, концесиите, обществените поръчки. Както някой правилно отбеляза, това се отнася не само на централно, но и на местно ниво. Разстройването на съдебната система, отстраняването на прокуратурата от контрола върху приватизационните сделки през втората половина на 90-те години занижи контрола и гарантира безнаказаност в присвояването на общественото богатство.
Размахът на корупцията силно накърнява доверието към политиката. Създава се впечатление, че едва ли не политиката и корупцията вървят ръка за ръка. Примирението с корупцията в обществото поражда единствено недоволството и завистта, че някой друг се е облагодетелствал от корупцията.
Аз разбирам отчасти днес гражданите, които протестират, но техният протест щеше да бъде много по-силен, ако сравним с това, което стана преди време във Великобритания, когато имаше обществени реакции срещу един от заможните хора, който придоби голямо имущество – по обществените преценки с петродолари.
Къде са тези прояви на българското гражданско общество, когато се сключват отделни сделки или се възлагат определени поръчки? Точно в този момент хората, които потенциално или като общество са ощетени, да излязат, да протестират и да аргументират своите действия. От такъв тип протести мисля, че ние имаме нужда, за да не преминава всичко под рубриката на преднамерените политически оценки.
Изглежда някои политици още не са разбрали, че далеч не е достатъчно да имаш чисто съдебно минало, за да не те смятат за корумпиран. Едно е да си невинен в юридическия смисъл на думата, но аз смятам, че тук все пак не говорят обвиняеми, а друго е да имаш кредит на обществено доверие. Затова няма вярващи, че личното богатство може да се обясни с богати лели от чужбина или с други роднини, а не с разпореждането с реституирани имоти, с част от паркове и междублокови пространства.
Господин Иван Костов като сериозен политик трябва да излезе не само на трибуната, а и на площада до столичния кмет, за да обясни как най-приближеният до него ресторантьор придоби банка, как при прехода от синьото към царското управление тя премина в ръцете на близка на сегашния лидер на опозицията.
И ако следваме тази приемственост, господин министър-председател, аз не съм чул засега госпожа Йончева да е предявила някакви права върху тази институция... (Оживление.)
Интересно е, че хората, под чието ръководство се приватизираха енергоразпределителните дружества, днес стават защитници на потребителите срещу частния монопол и едни от инициаторите на вота за корупцията.
Мисля, че действията на сегашното правителство могат да предизвикат нашето внимание и смятам, че то по-категорично трябва да обосновава правилни свои решения, не само защото Европейската комисия е изразила очакване за тях при конфликта на интереси, при други промени, които се направиха на високите нива в изпълнителната власт. Защото ние имаме нужда тези действия да бъдат и по-решителни, и по-последователни.
Казвам всичко това, защото не е достатъчно политиците да декларират своите имущества и доходи. Българското общество, и с основание, се интересува от произхода на богатството на политици, бизнесмени, магистрати. Отговорът на този въпрос трябва да дадат не по някакви сложни процедури, а със своите конкретни действия административните, финансовите органи, МВР, съдебната власт. Прокуратурата също трябва да се вгледа в начина, по който провежда обвинението, за да не се окаже, че се формират обвинения по състави, които не могат да издържат, или че част от обвинителите се движат от други мотиви. Смятам, че това, което ние направихме със съдебния Инспекторат е опит да се хвърли светлина и върху тази много важна за противодействието на корупцията област. И аз искам да окуража българските граждани и представителите на различни институции да дават аргументирани сигнали към Инспектората, защото няма да крия, че когато съм чел съдържанието на някои решения или определения в мен също са възниквали въпроси какви могат да са истинските й мотиви за произнасянето, след като не виждам достатъчно убедителни юридически такива. Има подобни случаи. Смятам, че този орган трябва да бъде много взискателен, за да се почувства промяна в атмосферата, в решителността за противодействие.
И накрая аз апелирам към лидерите на политическите партии да постигнат споразумение, което да постави в центъра на вниманието последователното противодействие на корупцията.
Тук правилно се анонсираха идеи за определени политики и действия, но те трябва да бъдат опредметени. И аз смятам, че политическите партии са основния инструмент, който може да промени тази среда. Държавните органи са тези, които трябва да действат в конкретните случаи, но от всички нас в най-голяма степен зависи дали ще се променят тенденциите, които бяха вкоренени през годините на прехода. И в едно такова споразумение могат да залегнат редица ангажименти като например партийните ръководства и представителите в централната и местната власт да декларират предварително сферата на своите реални и потенциални интереси; политиците и висшите длъжностни лица да заявят, че няма да преминават на работа в организации от частния сектор, чиято дейност регулират или контролират по служба; парламентарните анкетни комисии да се формират на паритетен принцип; принципът на пропорционалното представителство е валиден в законодателната дейност и в политическото представителство, но когато трябва да се провеждат определени разследвания смятам, че ние трябва да стигнем до този модел, който не поставя в превес управляващи над опозиция; да се направи публичен регистър на организациите, които имат постоянен достъп до Народното събрание и други институции, и да се посочи сферата на техните интереси. Това могат да бъдат само част от мерките, които да ангажират всички нас. Другото важно е дали те ще бъдат споделени и последователно прилагани.
Затова днес смятам, тоест по-точно утре, че е по-добре да се отхвърли исканият вот на недоверие към правителството, за да можем да искаме от това правителство да продължи и да бъде още по-решително в изкореняването на двата най-тежки проблема за България – бедността и корупцията. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има заявени реплики от двама народни представители от Коалиция “Атака”.
Заповядайте, господин Станилов.
Станислав Станилов (КА): Янаки Стоилов изплю камъчето! В неговата реч излезе, че най-главното не е направено, тоест казвал съм ви го и друг път – един депутат влиза с един апартамент в Народното събрание, след две години той има вече пет апартамента. Законът трябва да бъде такъв, че да иска от този народен представител да каже откъде е придобил апартаменти и ако ги е придобил незаконно, незабавно отива под съд. Сваля му се имунитетът и заминава на съд. Това се отнася за държавни служители, за министри, за всякакви такива длъжности. Иначе всички останали мерки са просто едни палеативи, от които няма никакво значение. И няма никакво значение господин Петър Димитров как тук ни обясняваше, че сме почти построили комунизма и как всичко било красиво, прекрасно и бляскаво, и колко много нови депозитни средства на българите били постъпили в банките. Защо не каже на колко българи са тези средства? Защо не каже, че България има най-много луксозни превозни средства на глава от населението? Защо не каже, че пропастта между 10% българи, примерно и останалите е огромна? Защо? Може да нараства и брутният вътрешен продукт, може да имаме и известни успехи, и пак сме на последно място по доход на глава от населението в Европа. И това, ако е успех, здраве му кажете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За втората реплика заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (КА): Янаки, тук има доста хора, които преживяха случилото се през 1997 г. Положението е подобно. Те дойдоха! Вие чухте в залата, че те дойдоха – хиляди хора отвън.
Когато говорим за вота, той не е само това, което става в тази зала. Той не е въпрос на парламентарна аритметика. Той е въпрос и на онова, което става отвън.
Така както говорите тук – вашите министри и вие всички от мнозинството, аз имах чувството, че сега като се прибера вкъщи хладилникът ми щеше автоматически невидимо, свише отнякъде, да е напълнен с продукти, такова благоденствие струи!
Господин Стоилов, може би Вашето изказване беше до този момент най-смислено от страна на мнозинството, признавам го. Всички чухте, че те дойдоха. И така беше – когато дойдоха хората отвън през 1997 г. тук започна да се разговаря наистина конструктивно. Тогава и от БСП казаха: хайде да видим какво ще правим. Общо взето и Вашето изказване беше такова. За първи път Вие поставихте въпроса: хайде да видим какво ще правим.
Имаше два много ценни момента в това, което казахте – първият е за ролята на прокурора по приватизационните сделки и охраната на държавния интерес.
Още първия ден, когато “Атака” влезе в Четиридесетото Народно събрание, горе в канцеларията, това бяха първите минути, аз внесох четири законопроекта. Един от тези законопроекти беше за участието и връщането на ролята на прокурора в гражданския процес в защита на интереса. Първосигнално, не зная защо, залата го отхвърли – и така наречените управляващи, и така наречената опозиция.
Господин Стоилов, хайде да го внесем! Ако искате, внесете го вие – от БСП, но това е необходим закон.
И другият въпрос – за приватизационните сделки и електроразпределителните дружества. Видях Вашата болка за това, че България загуби страшно много от тези сделки. Вие сте управляващи – хайде да видим и да си върнем в патримониума на държавата това, което държавата е загубила, защото там просто е страшна корупцията. Вие знаете това, но трябва да ударите коалиционния си партньор, затова си мирувате, но в защита на българския национален интерес хайде всички заедно да разнищим тази тема за електроразпределителните дружества, за които Вие споменахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Трета реплика няма.
За Вашата дуплика заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, аз съм улеснен, защото репликите по-скоро споделиха това, което изказах.
По отношение на господин Станилов няма какво да добавя, дори имам впечатление, че репликиращите ме имаха нужда да влязат в задочен диалог с някой от преждеговорившите или от членовете на кабинета. Така че въпросът за произхода на богатството в България е много чувствителен. Ако по него не се постигне известна яснота и справедливост като възмездие, българските граждани няма да вярват, че икономиката е оздравена, че доходите, които получават хората, в голяма степен, ако не на техния труд, съответстват поне на законовите изисквания. И това ще бъде истинският тест дали България е преодоляла този корупционен модел, в който самият преход я въвлече.
А по отношение на господин Шопов, искам да го предпазя от неточни сравнения.
Господин Шопов, не трябва да подценяваме обществените настроения. Аз дори повече се безпокоя от тези граждани, които днес не са около Народното събрание, защото сред тях също има много недоволни. Но повечето от тях нямат доверие нито на управляващите, нито на опозицията. И именно това мълчаливо мнозинство трябва да бъде върнато към политиката с реални действия.
Мина времето в България, когато улицата можеше да сваля правителства. Поне мисля, че ситуацията в страната към момента е такава – не го казвам това за успокоение на управляващите. Смятам, че гражданските протести имат своето място, но България е минала по-напред в това отношение, защото не може с инцидентни акции и кампании – зад тях не искам сега да анализирам какви други интереси и методи стоят, да се променя конфигурацията на властта. Така че не прибързвайте с тези сравнения с 1996-1997 г.
И по отношение на ролята на прокурора в гражданския процес. Тук не искам да влизам в обстоен анализ, но Вие сигурно сте запомнили, че когато се приемаше новият Граждански процесуален кодекс, от страна на представители на Българската социалистическа партия, а това е била и тяхна последователна позиция, беше направено предложение прокурорът да има такива правомощия, но това не получи необходимото мнозинство. И този въпрос не е късно да бъде преосмислен и пререшен.
Това, което ме кара да смятам, че днешният вот все пак нещо е допринесъл, е, че от различни посоки на залата, от съвсем далечни, се чуват гласове, които изразяват готовност не само да признаят проблемите, но и да търсят тяхното решаване. Не от позицията на моментните си интереси, а именно като национална политика за противодействие срещу корупцията, за да може обществото да разпознае кои са политиците и кои са корумпираните, независимо те къде се намират - в различните институции или в различните части на залата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Думата има господин Любен Дилов-син.
Любен Дилов (ОДС): Госпожи и господа министри, господин премиер, господин председател, колеги! Тук много се говори за големи и фрапиращи случаи на корупция, за конфликт на интереси в горните етажи на властта. Управляващите в този парламент са доказали безразличието си по този проблем. От повече от години мотаят законопроекта на движение “Гергьовден” за публичност на лобизма и изобщо не стига до залата. Шест пъти тази зала не допуска за второ четене Закона за конфликта на интереси на Филип Димитров, а в същото време премиерът на България твърди по повод на едни братски 120 млн. обществени средства, че не е много ясно какво е конфликт на интереси. Вероятно 125 млн. е по-ясно от 120 млн.
Уважаеми колеги, особено вие от Движението за права и свободи, не искам да говоря за корупцията във висшите етажи на властта. Мен ме преследва един кошмар, наистина кошмар. Представете си един дребен частник, който се занимава с добив на инертни материали, в Родопите например. Същият този човек за пореден път ще се изправи пред местните служби, по правило контролирани от ДПС, за да получи поредното разрешително за добив на чакъл, например. И за пореден път ще му се поискат едни пари, за да стане това, за което обществото и същият този човек плащат данъците си на въпросния чиновник да свърши – да си върши работата. И за пореден път, не, не за пореден път, за първи път този човек няма да даде пари. Този човек ще се прибере вкъщи, ще пие две ракии, ще си вземе ловджийската пушка и ще се върне в същата тази служба. Защото на него вече му е писнало неговият хляб и хлябът на децата му да зависят от постоянно корумпиращите го чиновници. И тогава, госпожи и господа, когато този човек се върне с пушката си, и вие, колеги от ДПС най-вече, …
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Дай факти! Говориш глупости!
Любен Дилов: … идете разправяйте дали проблемът е етнически или верски. Тогава ще се отприщи една лавина, колеги от ДПС, която ще доведе до това, че точно вас, които сега ме репликирате, ще трябва да ви крия в мазето си, за да не ви обесят по улиците. Защото аз съм демократ, и наистина ще ви скрия в мазето си. Може да ви се струват прекалено моите думи, може да ви звучи невероятно.
Вие, уважаеми колеги от ДПС, сте твърде високо в хранителната верига на вашата партия, за да разберете какво се случва там, където хлябът на обикновените хора зависи от вашите хора по места. Най-малкото, което ще стане като последствие, е “Атака”. Това е най-малкото. Ако продължавате с този безогледен рекет в поверените ви министерства, ще се случат съвсем скоро неща, пред които “Атака” ще ви се стори като оперетна увертюра. И не говоря това, за да ви плаша вас, от ДПС, аз съм по-уплашен от вас. Вие сте доказали, че не се плашите от такива работи. Вие сте доказали, и ще го кажа на коалиционен език, вашия гьонсуратлък неведнъж.
Само преди минути от тази трибуна господин Лютви Местан – съжалявам, че го няма, каза, цитирам го дословно: “Корупцията е обективно явление”. Предайте му моля: “Гравитацията е обективно явление. Корупцията не е обективно явление”. Това негово изказване се нареди до поредицата гьонсуратлъци, че купуването на гласове на избори е европейска практика, че е нормално партиите да имат обръчи от фирми.
Обръщам се към вашите партньори – социалистите и царистите в кабинета. Вие отлично знаете за какво става дума. Ваш заместник-министър дори беше рекетиран от ДПС и то точно по отношение на инертните материали. Не виждам обаче да си давате сметка какво може да се случи.
Точно затова е редно, господин Станишев, да разпуснете този кабинет, да използвате този вот за тази работа и да направите един нов кабинет, в който да дадете възможност на ДПС да си починат и да помислят дали корупцията е обективно явление, пък аз ще реша дали да Ви стана говорител, както предложихте. (Ръкопляскания в опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики?
Господин Антонов, заповядайте за реплика.
Васил Антонов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри и депутати, уважаеми господин Дилов! В Комисията по въпросите на държавната администрация законопроектът, който коментирате, влиза четири пъти. Искам само да напомня – в единия от тях Вие бяхте съвносител с господин Филип Димитров. Конкретно в комисията, а по-късно и в залата, отговорихме защо не бе допуснат този закон. Защото в комисията от присъствие 10-11 народни представители, законопроектът събираше от 0, забележете, до почетните 1-2 гласа.
Не е необходимо отново да напомняме, но все пак заслужава от висотата на тази трибуна - че аргументите по проектозакона, който внесохте, бяха много сериозни. Не че няма необходимост България от един закон, всеобхватен за корупцията, но това, което в момента се предлагаше и което Вие предлагахте в частност, беше едно противоречие на най-висшия нормативен акт – на Конституцията, беше едно противоречие на Закона за местното самоуправление, беше едно противоречие на Закона за съдебната власт. Това е накратко отговорът. Има и някои други бисери в тези законопроекти, които мога да Ви покажа, които Вие сте виждали там, по отношение на вкарването на терминологията и някои други, но не е необходимо в момента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика няма.
Вашата дуплика, господин Дилов, заповядайте.
Любен Дилов (ОДС): Аз мисля, че другите неща, които казах, бяха по-важни от двата закона, защото това, което току-що казахте, има един прост отговор – просто дайте да ги вкараме в залата и всичко това ще се разбере. Естествено Законът за публичност на лобизма е срещу косъма на тези хора, които седят в тази зала. Законът за конфликт на интереси естествено е срещу косъма на хора, които седят срещу тази зала, или някои, които седят в Европейския парламент. Естествено е! Как ще убедите нормалните хора, които гледат отвън, че има някакви процедурни причини, поради които не ги вкарвате? Това е същото противоречие като противоречието със Закона за допитване до народа и желанието на народа чрез този закон за проява на пряка демокрация.
Оставете дали мен ще ме убедите или не, аз си знам несъвършенствата на текста. Красимира Средкова, която е добър юрист, макар че, както си спомняме от вчерашния дебат, понякога се изказва доста не на място, е посочила доста несъвършенства. Но за да се оправят, трябва да е тук. Искам да ви кажа, колеги от ДПС, че шест месеца коректно ви чакаме да внесете ваш проект. Вие обещахте, вашият лидер обеща по телевизията, че ще има такъв проект – проект за публичност на лобизма. Няма как да убедим хората, ако от тази зала не започнат действия.
И понеже вашата парламентарна група е изключително особена - аз съм последният, който ще отрече приноса й за демокрацията в България през последните 18 години - но при вас съчетавате концентрирано рекет – ще го кажа в прав текст – на много ниски нива и тормозене на хората, от което може да пламне голям пожар, а тук, в тази зала, където е голямата ви сила, не я използвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Думата има господин Ремзи Осман.
Ремзи Осман (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри! Господин Дилов, разликата между вашата група и нашата група е, че ние сме много последователни, честни и откровени, а във вашето поведение, виждаме и от изказванията ви, освен популистки изказвания, нищо друго няма за тези години.
Дами и господа, днешният вот на недоверие към правителството е посветен на една вечна тема, която няма начало и край. В корупция са били обвинявани всички предишни български правителства, дойде ред и на сегашното правителство. Дали е вярно или не, утре ще разберем всички заедно след гласуването. Не че няма проблеми, навсякъде по света ги има тези проблеми, има ги и в най-цивилизованите държави, има ги и в Африка. Навсякъде, където има власт, ще се намери някой, който да се изкуши да се възползва от нея за лични облаги. Затова съществуват полицията, прокуратурата, съдът, следствието, парламентът, съответните комисии – постоянни и анкетни. Поради това важният въпрос е не дали има отделни случаи на злоупотреба, а дали има политическа воля злоупотребите да бъдат силно ограничени, господин Дилов, и дали се полагат достатъчни законодателни усилия в тази насока.
Имам преки наблюдения върху работата на правителството и особено върху подготовката на правителството, която извърши по отношение на ползването на структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Всички оперативни програми бяха създадени в пряко консултиране и съгласуване с Европейската комисия. При тяхното изработване бяха възприети всички европейски правила, които гарантират прозрачно и правилно изразходване на средствата.
Искам специално да подчертая за колегите от опозицията, че одобрени от Европейския съюз програми означават и гаранция за качество, гаранция за прозрачност, гаранция за закони и подзаконови актове и правила, които силно ограничават възможностите за всякаква злоупотреба. Европейските пари не са чувал на улицата, както и мои колеги казаха, та кой както мине, да си вземе от този чувал и да сложи в своя джоб. Но за съжаление така разсъждава опозицията, затова сте опозиция, затова не сте управляващи.
През есента на миналата година Европейската комисия одобри повечето от програмите, което ясно доказва, че вярва на политическата воля на българското правителство да предпази европейските и българските средства за развитие от недобронамерени посегателства. По този начин комисията заяви още, че българските закони, наредби, постановления, вътрешни правила, процедури гарантират изпълнението на тази политическа воля, изразена и от мнозинството в парламента, и от правителството. Заяви още, че изградените управителни органи по европейските програми са правилно изградени, с добри вътрешни механизми за взаимен контрол и имат потенциала открито, прозрачно и честно да управляват парите на европейските и българските данъкоплатци.
Поради характера на парламентарната комисия, която оглавявам с ваше решение, имам по-задълбочени наблюдения върху оперативната програма “Регионално развитие” и изградената система за нейното управление. Веднага мога да кажа, че тя е направена така, че максимално да се ограничат изкушенията за злоупотреба от страна на недобросъвестни служители. Програмата търси качествени проекти от общините и ги насърчава към кандидатстване, но не ги поставя в условията на конкуренция помежду им. Управлението на програмата е така изградено, че програмата да търси проекти, а не общините да търсят нелегитимни връзки, както беше в близкото минало, и нелегитимни средства, за да се сдобият с финансиране на своя проект. Тази практика вече отиде в историята. Възможно е някъде по стар навик някои общини да търсят обиколни пътища, за да получат одобрение на проектите си, но те ще бъдат изненадани да открият, че всичко, което им е необходимо, е да са разработили наистина качествен и отговарящ на целите на програмата проект. Предвидените средства в програмата са повече отколкото досега търсените средства по вече представени проекти. А щом няма дефицит на средства, няма да има и предпоставки за злоупотреба. По този начин силно нараства отговорността на общините за подготовка на качествени проекти и прилагане на прозрачни процедури за тяхното изпълнение.
Колеги, именно изискването за качество, прозрачност и ограничаване на предпоставките за корупция прави усвояването на средствата по европейските фондове много по-внимателни и като следствие, разбира се, понякога и по-бавно. В самите мотиви вие посочвате, че трябва да има прозрачност и контрол, а контролът изисква и време.
В тази връзка в своите мотиви към вота опозицията посочва неусвоените средства от европейските фондове като предпоставка за инфлация. Кой от опозицията ще ми отговори как така това е предпоставка за инфлация? Не сто пъти лъжа, хиляда пъти да повторите, пак си е лъжа. Изобщо не може да влияе, една лъжа и хиляди пъти повторена, никога няма да бъде истина.
Това е, меко казано, пресилено на наш политически език в залата. Първите програми бяха одобрени от Европейската комисия в средата на октомври миналата година, преди два-три месеца. И това не се отнася само до България, мисля, че господин Червеняков го засегна, а до всички страни членки, които ползват европейските средства, за да постигнат социално-икономическо развитие. На практика от одобряването на програмите до днес са изминали само два-три месеца и би било пресилено да се твърди, че има каквото и да е забавяне. Реална оценка за темповете на усвояването на средствата би могло да бъде извършена едва в средата на следващата година, всичко останало е популизъм.
Разбира се, някакъв риск за бъдещо забавяне на усвояването на средствата има и той идва от това, което казах преди малко – че ние отиваме към такава крайност на самоконтрол, вътрешен и външен контрол, че за да осигурим честност и прозрачност на усвояването на средствата по оперативните програми, налагаме толкова тежки процедури, че в някои случаи може да се стигне и до забавяне. Само за сведение, колеги, ще ви кажа, че всеки проект, всяка процедура, всяха жалба, даже може би и донос може и ще бъде разглеждан от многобройни независими институции. Да ги изброявам ли? -Вътрешни контролни органи на самата програма, инспекторите на съответните министерства, съответните служби в Министерството на финансите като главен координатор, икономическата полиция, прокуратурата, българската Сметна палата, европейската Сметна палата, съответните главни дирекции от Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и други. Тази система за контрол, колеги от опозицията, започва да действа още преди да е одобрена и програмата.
През юли 2007 г. бе извършен предварителен одит от Европейската комисия, който заключи с положително становище, че е постигнат добър напредък при организирането на управленския капацитет и структурите, процедурите за финансов контрол и вътрешен контрол. И това даде основание на Европейската комисия впоследствие да одобри оперативната програма “Регионално развитие” и другите програми, разбира се. В началото на месец октомври бяха приключени преговорите по програмата, а на 5 ноември 2007 г. програмата получи официално одобрение на Европейската комисия със свое решение от 5 ноември. На 15 ноември 2007 г. се проведе първото официално заседание на Комитета по наблюдение на оперативната програма с участие на представители на Европейската комисия в качеството на наблюдатели, което разгледа и одобри критерии за избор на проектите, колеги, предпоставка за успешното изпълнение на приоритетите по оперативната програма.
В периода ноември – декември, само преди месец и половина, бяха обявени общо пет покани за набиране на проектни предложения. Аз няма да ги изброявам като суми какво представляват, това е само преди месец и половина.
И всичко това се прави пред очите на всички български граждани, медиите, опозицията. Само за справка, към днешна дата на Интернет сайта на оперативната програма са публикувани отговорите на стотици бенефициенти, регистрирани са над 40 000 посещения в този сайт, от чужбина повече от 43 държави са влизали в сайта. Разпространени са над 30 000 брошури с цел осигуряване на максимална публичност и прозрачност на дейностите на програмата. По подобен начин подхождат всички оперативни програми. Отворени са и предстоящи схеми за безвъзмездна финансова помощ в тези брошури, вие знаете, и не само в брошурите, но и в пресата, и по медиите ги има. Тази публичност и тази засилена система за контрол, колеги, трябва да предпазват от изкушения служителите както в държавната администрация, така и в местните власти и другите ползватели на помощта от фондовете. При това при всяка проверка се спира изпълнението на съответния проект – нали така искате и е правилно да се искат проверки – до изясняване на случаи и премахването на подозренията. Това е смисълът на искания в кавички от вас вот. Самите проверки отнемат време. И разбира се, че е възможно да има оттук нататък забавяне. По-добре обаче по-бавно и по-честно, отколкото по-бързо, по-безконтролно и по-непрозрачно.
Но, колеги, в тази връзка има една тема. Мисля, че няколко човека я засегнаха – Иван Костов, Надежда Михайлова, Любен Дилов-син. Става въпрос за политиката на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”. Направената там проверка показа, че няма злоупотреби. Защо тогава беше този шум, който се вдигаше по пресата, включително тук и от колеги от опозицията? Отговорът, колеги, е много кратък и ясен – на 1 ноември 2007 г. бе обявена първата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”, а именно подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища. Мисля, че има хора от опозицията, които разбират за какво става въпрос – за втори и трети клас пътища. Конкретен бенефициент по схемата е Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”. Сумата е над 500 млн. лв. Над 500 млн. лв.! Конфликтът на интереси е за някои хора, които не са успели да се класират в съответните търгове, защото са свикнали да участват в търговете по свой начин – някой да им подарява, и целият шум се вдигна оттам.
Забележете, колеги, за първи път от 18 години насам масово ще има реконструкции и строеж на най-основните пътища в страната – втори и трети клас, те са някъде около 19 хил. км от 23 24 хил. км, господин Чачев. Може би ще вземете след малко думата. За първи път масово ще има реконструкция на тези пътища.
Какво е сторено досега? Госпожа Надежда Михайлова постави този проблем в Агенция “Пътища”, че, видите ли, братът на еди кой си е получил. Не е получил. Навремето бяха 10 компании, днес има 50 български компании, които могат да се състезават с чуждите компании, които идват на този пазар. По Вашето време, господин Иван Костов, тогава фирмите не отиваха на конкурс и на търг, тогава им се подаряваше. Но това, което каза Надежда Михайлова, и разликата със сегашното правителство и мнозинство – в близкото минало най-близкият неин законен роднина мисля, че е Михайлов, бившият й съпруг, когато купи на безценица и без пари им подариха един гараж, цялото общество искаше оставката на Надежда Михайлова. Тя подаде ли оставката? Но сега шефът на фонда достойно подаде оставка, защото имало съмнения за конфликт на интереси, и правителството я прие. Според мен, трябваше да остане. Тогава Вие нямахте смелост, Надежда Михайлова нямаше смелост да подаде оставка.
Колеги, погледнете само какво сте сторили по вашето време и какво е направило сегашното.
Някои казват, че сегашното правителство нищо не е сторило. През 2007 г. – 135 км нови пътища; 2006 г. – 189 км нови пътища; 2004 г. – 116 км нови пътища.
Евгени Чачев (ДСБ, от място): Смали малко.
Ремзи Осман: Не, това са официални документи и човек трябва да се постарае да ги вземе от Агенция “Пътища”, а и всеки гражданин може да ги вземе.
През 1998 г. – 3,5 км нови пътища; 1999 г. – 7 км, господин Чачев, нови пътища; 2000 г. – 1 км нов път в цялата държава. (ръкопляскания от ДПС); 2001 г. – 6 км. Оттам нататък, когато започнахме в предишното правителство с колегите от НДСВ, започнахме усилено да строим инфраструктурата в България. Иначе няма да има инвестиции в България.
Нещо, което е много важно, колеги. Вижте какво става – 2000 г., когато министърът на регионалното развитие и премиерът са били други, 1 км реконструкция на втори клас път струва 355 хил. лв. Господин Чачев, Вие знаете много добре. През 2007 г. 1 км реконструкция – това, което е възложено от Агенция “Пътища”, от същото ведомство, където бяхте като министър преди, струва 120 хил. лв. – 100% по-ниска цена. А тогава, 2000 г. 1 тон битум е струвал 324 лв., по-евтино е било. Сега е 600 лв. Литърът дизелово гориво е бил 0,86 лв., сега е 1,46, нагоре отива. И въпреки всичко, всичко, което е възложено до 2000 г., е 100% по-скъпо.
Погледнете нещо друго, колеги. Две хиляди и седма година е извършен среден ремонт на основните пътища в държавата 1000 км на стойност 266 млн. лв., а 1998 г. - 200 км; 1999 г. – 400 км; 2000 г. – 300 км. Тоест само за две-три години това, което е направено в областта на инфраструктурата, колеги, десетки пъти е повече отколкото е направено за 5-6 години до 2001 г. и на половин цена на това, което е заложено. Това е официален документ колко са стрували чакълът, битумът, дизеловото гориво до 2000 г. (Показва документа.) Животът поскъпна пет пъти, а в цената вие сами виждате разликата.
Големият проблем, колеги, аз мисля, че идва от интереса на някои компании, които мислят, че могат да вземат от пазара ей така, без да отговарят на изискванията да строят в България. Това е вече история, една затворена страница. Вече не са 10 компании, в България има 50 компании, които вече добре строят. Вече идват и много чужди компании. И целият шум за Агенция “Пътища” излезе оттам.
Чест прави на българското правителство, че в тази ситуация, когато шефът на фонда подаде оставка поради морални съображения, а не за закононарушения. Тогава вие не посмяхте, Надежда Михайлова, и други хора да подадете оставките си, защото законните им съпрузи купиха на безценица най-големите гаражи в държавата. Защо не подадохте оставките? Кажете едно изречение – от СДС, от ДСБ.
Госпожа Елеонора Николова повдигна един въпрос за обществените поръчки. Да, голям проблем е, но ние всички заедно, с правителството, което беше вносител на тоя закон, създадохме нови правила, че не можеш да отидеш да строиш даже и частен блок, ако не си регистриран в Камарата на строителите. Не може измислени фирми с едно ЮМЗ да строят магистрала. Новите правила ги направиха, сегашното правителство, сегашното мнозинство.
Разбира се, тук искам да благодаря, господин премиер, господин председател, и на опозицията, които подкрепихте тоя закон в залата и той мина почти с пълен консенсус и от 1 януари т.г. никой не може да се явява на търгове, ако не отговаря на определени изисквания за определените категории строежи.
Така че нека имаме тези неща предвид. Друг е въпросът какво още трябва да се промени.
Освен със законодателна инициатива правителството се старае да ограничи злоупотребите и корупцията чрез силно намаляване на разрешителните и лицензионните режими – най-новото решение. Тук, икономистите, които следят този режим, знаят. Единствено ще останат тези лицензионни режими, които ги има и в Европейския съюз. За първи път българското правителство каза: да, ние ще направим това, както е във Франция. И до края на мандата, живот и здраве, ще го направим и се надявам, че тогава ще подкрепите.
На основата на това, уважаеми народни представители, позволете ми да не се съглася с твърденията на опозицията и с обвиненията към правителството и към мнозинството. Точно обратното, близкото познаване на днешното българско управление, на нормативната уредба, на правилата и процедурите, на изградената система за контрол, както и на намеренията на правителството показва, че в България е налице съзнателен и последователен процес за ограничаване на условията и предпоставките за злоупотреба с публични средства. Предполагам, че каквито и усилия да положим отделни случаи винаги ще има. МВР, съд, прокуратура, винаги ще имат работа. Важното е ние с вас като законодатели и правителството, разбира се, като изпълнителна власт, така да ограничим условията и предпоставките, да облекчим работата на тези органи, господин Чачев.
Накрая, колеги, нито аз, нито моята парламентарна група имаме основание да подкрепим този вот. Точно обратно, подкрепяме последователната политика на правителството в борбата срещу корупцията и чакаме вашата подкрепа в това отношение. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за реплики?
Заповядайте за реплика, господин Станилов.
Станислав Станилов (КА): Моята реплика към господин Осман е много кратка. Господин Осман, ако господин министър-председателят назначи комисия за технологична проверка на изпълненията на всички изброени от Вас километри, ще се види, че в нито един от тези новопостроени пътища не е спазен държавният стандарт. Подписвам се с двете ръце, имам много сигурна информация. От различните фирми не се спазват държавните стандарти и никой не ги проверява – вложен ли е битум, дебелината на асфалта, дебелината на подложките за трасето и т.н. Гарантирам Ви това. Можете да ми отговорите каквото си искате, но това Ви го гарантирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Друга реплика няма.
Господин Осман, заповядайте за Вашата дуплика.
Ремзи Осман (ДПС): Аз не съм строител, аз съм законодател. Но като юрист ще ви кажа, че има органи, които проверяват. Трябва да посочите конкретно къде, в кой километър и всички заедно да проверим. Има десетки комисии в парламента.
Аз не съм съгласен с Вас, защото, обикаляйки из страната, виждам, че за първи път от няколко години насам, основно от 2003 г. за първи път България се сдобива с добри пътища. Вие от това се страхувате, защото с добрите пътища ще дойдат и добрите инвестиции. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, след 14,00 ч. ние работим в удължено работно време. Взехме това решение вчера, когато приемахме нашата седмична програма. Някои колеги поставят въпроса за почивка, но сами разбирате, че от часа, в който приключим днес, ще зависи кога утре ще гласуваме и затова предлагам да работим без почивка. Който се чувства уморен, моля за известно време да си почине в кулоарите.
Думата има господин Атанас Щерев.
Атанас Щерев (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми дами и господа депутати! Господин Осман и два часа да говори няма да намери достатъчно аргументи за това, че няма корупция. Зорлем хубост не бива, господин Осман.
Аз обаче искам да говоря за корупцията в здравеопазването. Но не за тази корупция, когато се хваща един доктор със 60 или с 6 лв., и независимо че този доктор не се казва Куйович, се разхожда с белезници три дни в следствие и прокуратура, а искам да говоря за корупцията в здравеопазването, която се ражда в тази зала и се ражда благодарение на Българската социалистическа партия и нейните депутати.
Факт е, че с премахването на договорното начало Касата си позволява еднолично да определя условията, по които работят медицинските специалисти. Касата предявява сложни и почти неизпълними изисквания на специалисти, които са дефицитни. След като определени болници не могат да изпълнят тези изисквания, тъй като не разполагат с такива специалисти, а няма и откъде да ги открият, Касата по неясни критерии разрешава на някои от тези лечебни заведения по изключение да сключат договори с нея. Това е чиста корупционна практика.
В действителност се получава абсурдната ситуация, при която Касата сама нарушава правилата, които е създала. Обърнете внимание какви са тези правила. Ако един гражданин на Малко Търново дойде и е приет в болница в София и е изписан след това, той има право на два прегледа след това. Но тези прегледи трябва да станат пак в Александровска болница в София, а той вече си е заминал в Малко Търново. Там обаче той трябва да си плати за тези прегледи.
Един лекар, който е учил 12 години и е интернист, няма право да лекува пневмония според Касата. Това са такива примери за невежество и за въвеждане на практики, които изкушават към корупция, че не знам какво да кажа повече. Една бременна жена, която е с високо кръвно налягане, с прееклампсия, трябва й да се разреши 9 дни да бъде в болница, за да може болницата да си получи парите. Тя може да бъде оперирана още на първия ден и най-често така се случва. Тогава Касата ще получи пари за раждане, но не и за прееклампсия, а там са много медикаменти, които се прилагат.
Всички тези факти говорят едно: когато се вменява на Касата при максимален пакет медицински грижи с 50% заплащане на тези грижи, не се регламентират доплащанията, те не влизат в бюджетите на болниците, то тогава можем да обвиним всеки лекар, който допълнително иска пари, и тогава въобще да не се питаме защо болниците трупат дългове, въпреки всичко. Защо не се регламентират доплащанията? Откъде накъде лекарят е виновен и корумпиран, а не този, който е създал този закон?
По настояване на Българската социалистическа партия и нейната парламентарна група беше отменено договорното начало. Когато десните партии дойдат на власт, един от първите законопроекти ще бъде връщане на договорното начало.
Друг факт е, че болните, които получават по държавна поръчка медикаменти, се поставят периодично изкуствено в ситуация на дефицит на тези лекарства на преференциални цени на Касата. Това става чрез удължаване на времето за провеждане на търговете за тези медикаменти. Хората, които са болни, естествено не могат да чакат без лекарства, докато съответният търг приключи, и се принуждават да купуват от аптеките на пазарни цени. Оттук може да бъде направено заключението, че търговете за медикаменти по държавна поръчка умишлено се забавят, за да може болните да се насочат към свободния пазар и да изкупуват залежалите партиди, които са на свободна продажба и за които така или иначе може да има търсене единствено само от тези потребители. Лесно е да се предположи, че ако държавната поръчка се изпълнява систематично и точно, то тези лекарства никога няма да се продадат, защото по принцип ползващите ги хора разчитат на преференциалните медикаменти, които държавата им осигурява. Ясно е чии интереси се защитават по този начин и със сигурност това не са интересите на болните български граждани. Това е конкретен пример за корупционна практика. При това тя се реализира със законови средства, господин премиер, без да има възможност да бъде посочен конкретен виновен.
Лошото в случая е, че макар да има многобройни механизми за прекъсване на тази порочна практика, очевидно е, че няма воля за намиране на решения. По този начин чрез един вид планиран рекет се поставят в ситуация на перманентно затруднение хората, които поради характера на своето тежко заболяване са подложени на големи страдания.
Когато през 2009 г. или при предсрочни избори десницата дойде на власт, тя никога няма да се подиграва на хората в тежко положение с такива законови норми.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Нали беше на власт?
Атанас Щерев: Третият факт е свързан с директивата на Европейския съюз за регулация на цените само на онези лекарства, които се плащат с публични средства за здравеопазване. Според нея медикаментите, които са на свободния пазар, трябва да бъдат оставени на пазарно ценообразуване. Управляващите не изпълниха тази препоръка поради опасението, че ще попаднат в неловката ситуация, при която лекарствата на свободна продажба щяха да бъдат по-евтини от тези, които се регулират от държавата с цел да бъде поддържана тяхната по-ниска цена. Именно затова те законово регламентираха практиката регулация на всички лекарства на пазара, водещи до поддържане на изкуствени цени. Ако към този факт бъдат добавени данните от изследване на „Трансперънс интернешънъл”, посочващи, че в България 10% от публичните средства за медикаменти не достигат до крайните потребители, съвсем ясен става корупционният характер на действията на управляващите. Чрез Касата се източват за партийни нужди публични средства за здравеопазване.
И ако вие, уважаеми депутати от НДСВ и от ДПС, не вземате участия в тези практики, защо ги търпите?
Хасан Адемов (ДПС, от място): И вас търпяхме по същия начин.
Атанас Щерев: Има едно по-голямо престъпление, което с промените в Закона за здравното осигуряване вършат депутатите от Българската социалистическа партия – нарушава се доверието между пациенти и лекари. Това е много по-тежко престъпление от корупционните практики, които се развиват.
Медицината е професия, която се основава на доверието между пациенти и лекари! Лекарите не са корумпирани, обръщам се към гражданите на нашата страна! Корумпирани са хората, които правят закони и които позволяват корупционни практики, за да се източват публични средства за партийни нужди! (Шум и реплики от КБ.)
Искам да заявя, че когато дойде на власт обединената интелигентна десница (шум и реплики от КБ):
Първо, ще възстанови договорното начало чрез Закона за здравното осигуряване.
Второ, ще превърне доплащанията в изгодно за гражданите допълнително доброволно здравно осигуряване. Ще преструктурира болничната мрежа на пазарен принцип с максимална обществена полза.
Вие не сте способни на такива действия! Затова и трябва да си отидете. Благодаря ви. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за реплики към господин Щерев? Няма.
Давам думата на господин Лъчезар Иванов. След него ще е господин Чачев.
Лъчезар Иванов (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, господа министри, колеги! Тъй като, както обикновено, времето за независимите депутати е изключително малко, бих искал да се конкретизирам и да насоча вниманието си в отговор на господин премиера. Надявам се да ме чува в този момент.
Първо, бих искал да кажа, че политическа партия ГЕРБ възникна като антикорупционна практика и затова днешният дебат... (Смях в КБ.)
Чудесно! Днешният дебат се води изключително в насока за политическа партия ГЕРБ.
Второто него, което искам да заявя от тази трибуна, е да спра страховете на БСП от това, че политическа партия ГЕРБ има собствена политика и ще се яви самостоятелно на предстоящите избори, когато и да са те.
Вместо господин премиерът да нарежда кабинета на бъдещето, може да каже как се събрахте на едно място комунисти, монархисти, партия, която претендира да представя турското малцинство (шум и реплики), което бе гонено, забележете, бе гонено, бито и убивано от същите тези, които в момента ви обединяват?! Не е ли това същият пример, който преди малко господин министър- председателят каза? Това не е ли по-отблъскващ механизъм? Как, по каква сила и по какви механизми се събраха тези три политически партии? Оставям на вас, на вашия разум. Нека всички, които гледат, да помислят на какъв принцип се събра тази тройна коалиция, когато преди години същите тези гонеха техните представители, които сега другаруват и управляват съвместно.
Бих искал да кажа още няколко думи, тъй като времето ме притиска.
Всички изказвания тук говорят за един страх от бъдещата политическа партия ГЕРБ и този страх личи във всичко, което вие говорите тук. Хилядите обиди, които вие нанесохте на политическата партия ГЕРБ, няма да могат да излъжат хората, които отвън в момента ви чакат с народна любов и искат да изкажат благодарство за това, че няма корупция. Как няма корупция, господа? Корупция има навсякъде и тези обикновени хора, които са дошли тук, не са дошли да ви благодарят за това, което вие направихте, за това, че днес рейсовете, които идваха тук, бяха спирани. Тези хора, които излязоха на мирен протест, бяха бити във Враца. Ето това става, когато БСП дойдат на власт! Затова колкото по-скоро това правителство подаде оставка, толкова по-добре за българския народ!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Иванов, Вашите колеги възразяват, че сте надхвърлили двете минути!
Лъчезар Иванов: Благодаря Ви, господин Пирински, че ми дадохте възможност да се изкажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Но не знам дали Вашите колеги ще Ви простят забележките.
Лъчезар Иванов (независим, встрани от микрофоните): Движението за права и свободи прехвърлиха с една минута...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има реплика към Вас.
Напротив, дадох два пъти сигнал на ДПС, че са прехвърлили времето.
Има две реплики към Вас. Първата е от госпожа Манолова, а втората от господин Божинов. Така че ще имате възможност да говорите още три минути, господин Иванов.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин Иванов! Тъй като Вие споделихте че партия ГЕРБ е възникнала като едно антикорупционно движение, бих искала да Ви задам един въпрос и да Ви покажа два документа, за да си уточним ние тук с Вас дали имаме едно и също разбиране за това що е корупция и що са това корупционни практики. Това е един договор, по силата на който столичният кмет Бойко Борисов възлага на фирма “Елпак лизинг” ЕООД, доставката на медицинска апаратура - ангиографски апарат, на стойност 758 хил. лв.
Това тук е митнически документ, от който е видно, че същата фирма доставя същата медицинска апаратура за същата Втора градска болница на стойност 208 хил. евро. (Шум и викове от КБ, реплики от народния представител Лъчезар Иванов.)
Искам да Ви попитам: къде са другите 350 хил. лв.? В чии джобове са отишли – дали в джобовете на тези, които са сключили договора, или в партийните каси?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля ви за тишина!
Мая Манолова: И дали това е корупция според Вашето разбиране?
Подсказвам: по същата схема бяха възложени и процедурите за изготвяне на софтуера за детските градини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Желаете ли втора реплика, господин Божинов? Не.
Желаете ли дуплика, господин Иванов? (Шум и реплики от КБ.)
Господин Иванов, желаете ли да направите дуплика на госпожа Манолова? Няма такава заявка.
Думата има министърът на европейските въпроси госпожа Грънчарова. Моля за извинение госпожа министъра, пропуснах да й дам думата веднага след заявката. (Народният представител Лъчезар Иванов иска думата за дуплика.)
Вие не заявихте такова желание, аз Ви попитах два пъти! Но няма да Ви оспоря това право, след като се е появило това желание.
Имате думата.
Извинете, госпожо министър.
Лъчезар Иванов (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Отнемате ми възможността да направя дуплика! Беше отправена реплика към мен от госпожа Манолова...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За да направите дуплика, трябва да заявите това желание! Аз не мога да гадая, че искате да правите дуплика!
Лъчезар Иванов: Нека да се уважаваме!
Бяха ми предоставени документите, които все пак исках да погледна.
На госпожа Манолова бих искал да споделя, че преди да възникне политическа партия ГЕРБ, имаше сдружение ГЕРБ. Затова казах, че партията бе образувана след резултат от корупционните схеми, които бяха разкрити и възникна политическа партия ГЕРБ. (Шум и реплики от КБ.)
Що се отнася до конкретния въпрос...
Все пак да се чуваме! Имате въпрос, чуйте ме! Възпитанието го изисква!
С документите, които ми представи току-що госпожа Манолова, лично не успях да се запозная, но искам да ви кажа, че до този момент все още общинският съвет не беше променен. Така че решенията, които са взети, бяха взети без решението на политическа партия ГЕРБ. (Шум и реплики от КБ.)
Така че много моля, когато се отправят упреци към политическа партия ГЕРБ, те да бъдат коректни, а да не бъдат манипулирани данни! Това показва отново безсилието, когато тук разнасяте документи, които не отговарят на факти. С това мисля, че всички, които в момента слушат, могат да направят преценка за безсилието, тъй като практики, които има в областта на здравеопазването, са изключително много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Вие не сте си поставил правилно картата, господин Иванов, затова времето Ви не се отчита, но Ви приканвам да приключите.
Лъчезар Иванов: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря и аз.
Заповядайте, госпожо министър, имате думата. Отново се извинявам, че не Ви я дадох веднага. Заповядайте.
Моля за тишина!
МИНИСТЪР Гергана Грънчарова: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Слушам днешния дебат от първата минута. Да си призная, мисля си, че ако не бях в правителството, убедено щях да съм сред онези хора, които не гледат вота на недоверие. Сигурно щях да съм от хората, които сключват сделки, пътуват, раждат, изобщо – консумират Европейския съюз. Но това е вот на недоверие, който удивително напомня на един друг вот на недоверие при едно предходно правителство отново за корупцията. Ако си направите труда да извадите стенограмите от онзи дебат, ще видите колко удивително си приличат изказванията, репликите и дупликите. Само че през 2000-та година България започваше преговорите за членство в Европейския съюз, а днес вече сме пълноправен член.
Вземам думата все пак, защото като министър по европейските въпроси, не мога да не възразя срещу опита мотивите на този вот на недоверие да се легитимират през фразиката от Доклада на Европейската комисия за санкции на Европейската комисия и с изрази от рода: “Брюксел наказа българите”.
Ето Доклада на Европейската комисия! Поемам риска да разочаровам онези от вас, които го цитират днес непрекъснато. Чета ви първа страница: “Настоящият Междинен доклад – подчертавам, Междинен доклад – представлява само фактическо актуализиране на постигнатия напредък, прави преглед на помощта, предоставена на България”.
Никой не спомена, че наистина това е един опит на Европейската комисия да актуализира и да се подготви към следващия доклад – основен и много важен доклад, който ще излезе през м. юли т.г. Бегло сравняване с текста от предходния доклад, все пак, чиято актуализация се търси с днешния доклад, показва, че по всички шест показатели има известна крачка напред. В по-голямата част от тях тази крачка се определя като напредък. И да, така е – в две от тях се изискват допълнителни значителни усилия.
Разбира се, положителна оценка е дадена за редица конкретни действия не само на българското правителство, а и на българския парламент, за които заслужавате уважение – действия, като създаване на постояннодействащ Висш съдебен съвет, действия, като конституиране, макар и непълно, на Инспекторат към него, като приемането на определени закони и т.н.
Точно защото по всеки един от показателите има отчетен напредък, мисля, че този вот, базиран върху Доклада на Европейската комисия, е неискрен. Затова не мога да приема, че Докладът легитимира вота на недоверие. Няма разминаване със сигурност и между управляващите, и опозицията за това, че корупцията е сериозен проблем, затова, че корупцията не започва нито от Калотина, нито свършва на Резово и не датира от 1997 г., нито пък от 2008 г.
Направих си усилието да разбера, че от вносителите на вота 25 са били в предишни парламенти, 18 – в предишни правителства, 5 – в местната власт. Удивително е, но няма политик, който да не е говорил за корупция и тъжно е, но няма политик, който да не ругал предшественика си за корупция! Но борбата с корупцията не е пунктирна линия, между която ние имаме луксозно време, за да обвиняваме – опазил ни Господ от това борбата с корупцията да стане сплотяваща стратегия между БСП и “Атака”.
Истински съжалявам, че днес се прави опит корупцията да стане клеймо върху нашия образ пред нашите партньори, върху нашия образ пред света и истински се страхувам, че когато политици говорят, че всички политици са маскари – няма никаква мотивация за свестните да участват в политиката, а тези от тях, които наистина са останали встрани от корупционните изкушения, нямат никаква мотивация да продължат по този начин.
Защото, убедена съм, че е корупция и да твърдиш, че има корупция без да имаш доказателства за това. Убедена съм като юрист в това! Защото, убедена съм, че е корупция да твърдиш, че през първата година от членството ни в Европейския съюз, България е нетен спонсор на Европейския съюз, при условие че цифрите показват, че нашия нетен актив за тази първа година от членството се равнява на 500 млн. лв.
Разбира се, както правилно беше отбелязано, корупцията, макар да е отговорност на всяко едно правителство, е тежест, която при всяко едно положение е равномерно разпределена и между централната власт, и между общините, и между болниците, и между училищата.
Корупция, вероятно, е и да лъжеш от телевизионния екран, че заради спирането на едни пари, всички строителни дейности по Околовръстното шосе на София са прекратени, без да си направиш труда да установиш, че багерите не са спирали работа, включително и през почивните дни.
Но се връщам към мотивите на вота: “Веднага след санкциите на Европейската комисия министри се опитаха да убедят Брюксел, че не злоупотребяват с пари на европейския данъкоплатец”. Какви санкции, господа народни представители? Извинете, но това наистина е смешно – българският данъкоплатец е и европейски данъкоплатец и парите, които ние харчим и инвестираме, са и европейски пари! От тази гледна точка действително си струва да помислим винаги, когато има съмнения за корупционна схема, ние да сме тези, които ще спират изразходването на тези пари до установяването на случая. Мисля, че правителството си взе поука от този случай. Но твърдо искам да подчертая – санкции от Европейската комисия няма!
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Това е!
МИНИСТЪР Гергана Грънчарова: Има една единствена санкция, която се нарича предпазна клауза в областта на авиацията и ще ви припомня, че с нея ние станахме член на Европейския съюз. Мога, но няма да се изкуша да търся връзка между проблемите в авиационния сектор и начина, по който едно друго правителство продаде националния ни превозвач.
Твърдите, че правителството и управляващото мнозинство приемат закони, създаващи корупционна среда. Тук наистина изпитвам известно притеснение, защото трябва да призная – да, не сме на първо място по хармонизация на нашето законодателство с европейското, на второ сме! След нас са 25 държави членки. Имаме 99,87% хармонизация на националното ни законодателство с европейското, т.нар. “acquis communautaire”. Неудобно ми е наистина от голямото мнозинство български граждани, които продължават да вярват в европейската идея, но ще ви попитам: имате ли някакво несъгласие с европейското законодателство? Искате ли да сме вътре в Европейския съюз, или да го напуснем?
“Брюксел наказа българите” е крилатата фраза, която ще остане в съзнанието ми измежду мотивите на този вот. Как? Как точно Брюксел наказва българите? Не поемаме ли огромния риск с такъв тип реплики наистина да инжектираме сериозна доза евроскептицизъм в българското общество? С какво ги наказва? С над 1 млрд. евро трансфер към България? Или с 5,69 млрд. евро, ако не се лъжа по справката на министъра на икономиката и енергетиката, преки чуждестранни инвестиции за 2007 г., или с началото на плащанията за земеделските производители, или може би с консенсуса, който успяхме да постигнем по изписването на “евро” на кирилица, или сигурно по начина, по който върнахме медиците от Либия? Как точно ги наказва?
И тъй като не вярвам в хаотичното говорене за корупция и антикорупция, между другото дълбоко вярвам, че това е много тежък проблем, включително и на нашето общество – не вярвам да има един колега от Министерския съвет, от това правителство, който да не го признае, ще се опитам да кажа само няколко антикорупционни неща, които се случиха през последната година и, струва ми се, бяха немислими доскоро.
Ще започна с най-прясното, което признавам, че все още не е видяно и не е влязло в окончателната си фаза – затварянето на безмитните магазини. Някой спомена, че премиерът шикалкавел. Но искам да ви кажа, че аз не вярвах, че безмитните магазини ще бъдат затворени с решение на правителството и искам да ви кажа, че това се случи за по-малко от две седмици. Разбира се, давам си сметка, че тепърва предстои парламентарната процедура.
Също така искам да ви кажа, че това не се случи заради Европейската комисия единствено, а е изключително ярък пример за наличие на политическа воля при това по казус, който исторически остава източник на корупция не само местна, съмнителен източник на финансиране на политически партии. Наистина гласуването в парламента, уважаеми дами и господа, ще бъде много сериозен тест и пробен камък за волята на отделните парламентарни групи – и управляващи, и опозиция да се лишат от удоволствието да привилегироват тази привилегия.
Митничарите и граничните полицаи работят на ротационен принцип и в повечето от КПП-тата се въведе принципът на обслужването на едно гише, за което искам да поздравя министър Василев – чух, че до два месеца това ще е практика на всички КПП-та.
Бях миналата година до Лесово и с изненада установих, първо, че след въвеждането на единен фиш, приходите от този контролно-пропускателен пункт са се вдигнали с 10 пъти. И второ, че има основен недостиг на кадри! Просто корупционните изкушения бяха ликвидирани.
Само ще маркирам. Имуществените декларации на лицата на публични постове, независимо колко време ще ни трябва да се освободим от известната доза формализъм. Ще маркирам, че министър, заместник-министри и шеф на агенция са освободени само при подозрения за корупция. И до днес медиите припомнят как при предишно правителство и предишен премиер бяха освободени десетина министри и не се даде обяснение на обществото защо го прави.
Между другото, любопитно е, че в дебата по онзи вот на недоверие точно депутатът Румен Овчаров агитира тогавашния министър-председател Иван Костов да си подаде оставката, служейки си с примери от Европейската комисия, от комисията “Сантер” тогава от опита в съседна нам Турция, казвайки, че това е европейската практика – дори при съмнение за корупция министри да подават оставка. Парадоксално е наистина как историята, включително и политическата, се върти в спирала.
В дебатите тук беше маркирано, маркирано е и в самия доклад на Европейската комисия, че купуването на гласове по време на избори е безобразно явление. В това отношение след последните избори фактът, че има 13 заведени дела за купуване на гласове по време на избори, в някаква степен е окуражаващ.
Може да е много болезнено, но откриването, отварянето на архивите на бившата Държавна сигурност също е решителна мярка за борба срещу различните видове зависимости и прави чест точно на това правителство, доминирано от социалистическата партия, че взе това политическо решение.
Приключвам тези неща без да съм изчерпателна и с ясното съзнание, че много от фактите се казаха. Но продължавам да смятам, че би било полезно, ако в днешния дебат се чуят конкретни неща. С такава надежда дойдох. Мисля, че и малкото ентусиасти, които гледат дебата по телевизията или слушат по радиото, все още хранят някаква такава надежда. Разбира се, още по-добре би било, ако всички конкретни неща вече са дадени на прокуратурата, преди да се оповестят с патос в пленарната зала, но съм скептик.
Във всеки случай съм убедена, че борбата с корупцията е кауза, която е съизмерима с каузата на членството ни в Европейския съюз.
Струва ми се, че нито двупартиен, нито трипартиен, нито административен консенсус по тази кауза е достатъчен, защото имаме нужда от национален консенсус. Всичко друго ще бъде ново в сферата на репликата на един герой от прожектиран сега телевизионен сериал: “Нищо не очаквах и пак съм разочарован”. Благодаря ви. (Силни ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Давам думата на министър Николай Василев.
Заповядайте, господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР Николай Василев: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители и колеги министри! НДСВ е в управлението на България от 2001 г. – най-напред, както знаете, в коалиционно правителство с ДПС, а сега и с БСП. И всички ние можем да се гордеем, че икономическите реформи и стабилност в България, които бяха започнати успешно още през 1997 г. – днес тук с интерес забелязах присъствието на министър Муравей Радев – бяха продължени и през следващите периоди, когато примерно министърът на финансите господин Милен Велчев беше обявен за министър на финансите на годината, а сега министър Пламен Орешарски, който освен че днес празнува своя рожден ден, е българският министър, който постигна рекорд по отношение на бюджетния излишък от 3,8% от БВП.
Всички ние имаме принос за това, че преките данъци в България бяха намалени до най-ниските европейски нива. През миналия мандат данък “Печалба” беше намален с 13 пункта – от 28 на 15%, а сега с още 5 пункта – до 10%.
През миналия мандат най-високата ставка за данък общ доход за физическите лица беше намалена с 14 пункта – от 38 на 24%, а сега с още 14 пункта до рекордните 10%.
Национално движение Симеон Втори има принос за спазването на правилото на 40-процентния таван на бюджетните разходи като процент от БВП. Като либерална партия ние по-малко вярваме в държавните разходи, което автоматично означава и по-малко възможности за корупция.
Преди мен няколко говорители, първият от които беше Лютви Местан, споменаха за напредъка на България по отношение индекса на икономическата свобода, който противоречи на тезата, че в България корупцията се е увеличила. Беше споменат на няколко пъти индексът за възприятието за корупция на “Прозрачност без граници” или “Трансперанс интереншънъл”. Беше споменато, че в момента България, макар разбира се, да не сме доволни от постигнатото ниво, е достигнало до най-ниското ниво на корупция в своята нова история – с индекс 4,1. Това, което не беше споменато обаче, че единствената година от последното десетилетие, през която имаше значимо подобрение на този индекс, беше годината 2002 спрямо 2001, когато индексът се подобри с 0,3% и смятам, че авторитетна организация като “Прозрачност без граници” знае защо го е направила и не се е заблудила.
Ще спомена още един индекс, който досега не е бил споменаван, това е индексът за готовност на страните за използване на електронното правителство. В него България е на още по-предно място в сравнение с другите класации – тя е на 43-о място. За първи път през 2008 г. изпреварихме своите съседи от Румъния и Гърция, като, разбира се, не сме доволни от постигнатото и ще продължаваме и по-нататък.
Госпожи и господа, борбата с корупцията не става с приказки, а се случва с конкретни и много трудни стъпки. Ето някои от тях.
В скорошния доклад Европейската комисия казва добри думи за въвеждането на плащането с единен фиш по българските гранични контролно-пропускателни пунктове. На Лесово, където беше първият пилотен проект в България и вторият в Европа – Лесово-Хамза бели, още на първия месец от въвеждането на новата система приходите в държавния бюджет бяха увеличени в пъти. Много сме любопитни какво ще се случи след м. март 2008 г., когато на всичките 11 сухопътни ГКПП на външните за Европейския съюз граници на Република България ще заработи тази система.
Тук е мястото да отбележа, че за последните години има десетки нови административни структури, най-вече общини, въвели обслужване на едно гише, а на 39 обекта в момента – обекти на КАТ, Националната агенция по приходите и на Дирекцията за издаване на документи към МВР в момента се изпълняват проекти за управление на опашките. Това са наистина малки, но трудни стъпки в посока на повече прозрачност при обслужването.
Преди мен министър Грънчарова спомена темата за безмитните магазини. Всъщност, само преди две седмици присъствах на едно нейно забележително изказване, когато тя апелира за затварянето на безмитните магазини. Тогава ми се струваше като самотна птичка, тъй като всъщност още нямаше обществена подкрепа по това решение. Но ето, че само броени дни след това политическите лидери и министър-председателят Станишев взеха решение и в тази посока. И това ще бъде първото правителство, което ще има смелостта да затвори безмитните магазини.
Всъщност, забравихме да припомним, че в началото на 2007 г. бяха затворени много от безмитните магазини на гръцката и румънската граница. Сега е изготвен нов законопроект и като председател на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол поемам ангажимент, че всички членове на съвета ще изпълнят този законопроект.
По отношение на етичните кодекси. В момента в държавната администрация и в изпълнителната власт действат три модерни етични кодекса, един от които се отнася за висшите държавни служители и за политическите лица. Те са отражение на европейската практика и досега тях никой не е критикувал.
По отношение на декларациите за доходите и имуществото на министри и членовете на всички политически кабинети. За първи път по времето на това правителство всички тези декларации са публични и са качени на интернет. Вероятно е имало недоволни или хора, които не са искали толкова лесно да публикуват своите декларации, но отново по настояване на министър-председателя Станишев това се случи, без да се задават повече въпроси.
В момента между първо и второ четене в Народното събрание са поправките в Закона за държавния служител. За първи път отново и по настояване на български народни представители и на Европейската комисия в тези поправки има параграф, според който всички декларации за конфликт на интереси на всички държавни служители ще бъдат публикувани публично по интернет.
За по-малко от две години в нашето министерство функционира дирекция с името „Инспекторат за държавната администрация”. До края на този мандат този новосъздаден инспекторат ще проведе около 1500 проверки в цялата страна, което означава, че всички административни структури в цялата страна ще бъдат проверени два, три, а може би и четири пъти. За този кратък период Инспекторатът си създаде заслужен авторитет и до момента има безпрецедентна 100-процентова успеваемост на изпълнение на нашите задължителни предписания. Като резултат от работата на този инспекторат в цялата държавна служба има и ще има повече ред, дисциплина и законност.
По темата за еврофондовете, която е съществен момент в мотивите за този вот на недоверие. Колеги преди мен, включително и Яни Янев от Парламентарната група на НДСВ, вече зададоха въпроса на опозицията, в редиците на която между другото има доста интелигентни икономисти, каква е тази икономическа иновация в науката, според която неусвояване на еврофондове водят до по-висока инфлация? Но ще пропуснем тази тема.
Действително нашите оперативни програми бяха одобрени от европейските комисари едва през месеците октомври и ноември 2007 г. Тоест досега са изминали само 3-4 месеца от общо 7-годишния период. И всеки, който критикува, че е имало около нула процента усвояване до момента означава, че изобщо не познава механизма за това, въпреки твърдението си в обратна посока. Това е все едно да има футболен мач, който продължава 90 мин. и на третата и четвъртата минута някой от публиката да иска спиране на мача, защото резултатът все още е 0:0 и евентуално да иска вот на недоверие на съдията, например заради високата инфлация на сандвичите на стадиона.
По отношение на оперативната програма „Административен капацитет” още през ноември 2007 г. ние стартирахме своите първи процедури и вече сме сключили договори, или, както се казва в тези среди, сме контрактували първите 34 млн. лв. Това са 12 млн. лв. за 48 проекта на неправителствените организации от цялата страна и 22 млн. лв. за 7 проекта в държавната администрация. Това са някои от нашите хоризонтални политики. Забележете, 34 млн. лв. са повече от парите по нашата оперативна програма за 2007 г., които бяха само 26 млн., което означава, че другите 8 млн. са контрактувани от средствата за 2008 г. През последната седмица съм подписал като министър всички процедури по Закона за обществените поръчки, що се отнася до тези 22 млн. проекти за държавната администрация. А за 2008 г. сме предвидили няколко вълни на процедури за около 130 млн. лв. Разбира се, ако има такива проекти.
Ако наистина бъдат одобрени тези проекти, това означава, че сме започнали да усвояваме всички пари за 2008 г., за 2009 г. и може би дори част от парите за 2010 г. Разбира се, правя разлика между сключени договори и между вече усвоени и получени от Брюксел средства.
За всички тези действия и резултати съм изключително благодарен на нашия отговорен екип, който е направил възможно да бъдат подписани договорите и в бъдеще да бъдат усвоявани средствата.
Уважаеми господи и господа, ако някой смята, че е възможно да има сериозна корупция точно в областта на усвояването на европейските фондове, означава, че не познава изключително строгите правила, при които работим, а те са спуснати от Европейската комисия. Правилата са толкова стриктни, че според мен през тях и пиле не може да прехвръкне. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има думата господин Евгени Чачев.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожи и господа министри, господин премиер, колеги! В ерата на демокрацията стремежът да се управлява държавата като се пренебрегват моралните принципи е обречен на неуспех. И е неразумно и от страна на най-твърдоглавите политици да пренебрегват този факт. Неслучайно използвам думите на Маргарет Тачър, защото точно моралните принципи на управляващите се явяват най-непреодолимата преграда срещу явлението корупция. Без морални принципи корупцията се превръща в държавна политика на България от вашето правителство, господин Станишев. И всички нелицеприятни документи стават държавна тайна. Тайна е договорът за автомагистрала „Тракия”, който самият Вие нарекохте в 2005 г. „грабежът на века”. Тайна са договорите за „Южен поток”, за „Бургас-Александруполис”, за атомната електроцентрала в Белене. Тайна са всички договори за обществени поръчки по 1 млрд. и 400 млн. лв. от бюджетния излишък. И, господин премиер, Вие се подиграхте с мен като ме препратихте към госпожите и господата. И до ден-днешен не съм получил сумите и фирмите, които изпълняват тези поръчки. Не е ли цинизъм това, господин премиер? И това не са извадки от вчерашните вестници, както се изрази някой, защото това е ежедневие. Корупцията нито е от вчера, нито е от днес. Въпросът е как тя се ограничава от институциите, за да не превърне в норма на поведение, наложено от управляващите. Неслучайно холандският посланик, който цитирахте, Ви заяви: „Корупцията ви яде бъдещето. Крайно време е да кажете: Стига!”.
Какво имам предвид като заявявам, че корупцията е ваша държавна политика? Ще посоча, първо, че тази политика законодателно се налага в Народното събрание от правителството. Приемат се и се променят закони с гръмките твърдения, че възприемаме европейските правила и норми, а всъщност се улеснява въртенето на обръча от фирми. В пленарната зала по предложение на правителството бяха гласувани Законът за обществените поръчки с така наречения състезателен диалог или конно надбягване с един кон. Щеше ли сега тук да се черви господин Гагаузов, ако този закон не беше приет? Нямаше, господин Станишев. Законът за трансплантациите, който създаде безпрецедентна корупция за експлантация на биоматериали, в Европа, господин Станишев, Законът за пътищата, Законът за движение по пътищата, какво да кажем за Закона за Черноморското крайбрежие, който продължавате да отлагате и който превърна Черноморието в бетоново гето? Какво да кажем за Закона за приватизацията, с който искате да приватизирате автомагистрала „Тракия” на практика чрез „Автомагистрали” АД, „Техноекспортстрой” – участникът във всички големи инфраструктурни проекти? Така ли е, господин Станишев?
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Не е така.
Евгени Чачев: Но най-циничното е, че искате да приватизирате българската фотограметрия и картография, българския кадастър, господин Станишев. Вие не знаете какво внасяте в парламента.
Господин Станишев, не може лидер на една партия в коалицията да издига в култ политическата корупция, и Вие като негов партньор да мълчите. Знаете за кой се отнася това.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: За кой?
Евгени Чачев: Отсъстващият Ахмед Демир Доган.
Спомня ли си някой за Ермен Занков, който беше уличен в корупция, но не беше уволнен докато не е получи благословията от Ахмед Доган? Или може би това е най-сигурният начин хилядите случаи да се забравят, уважаеми господа. Помни ли някой за Красимир Неделчев – 357 хил. лв. подкупи от фирми, кандидатстващи по програма САПАРД? Помни ли някой Асен Друмев – с 1 млн. лв. злоупотреби? Да не изброявам списъка.
Известно ли Ви е, господин премиер, за злоупотребите в Държавния резерв? На Вашето бюро вчера е оставена папката със заключението на Националната агенция по приходите. Знаете ли, че има 32 млн. лв. злоупотреби в Държавния резерв, господин Станишев? Не знаете, защото вчера бяхте в Словения. (Весело оживление.) Но не Ви и трябва да знаете.
Много се говори за Изпълнителна агенция “Пътища”. От тази трибуна предупредихме ли Ви какво ще се случи със създаването на Фонда “Републиканска инфраструктура”? Какво отговорихте тогава Вие – че са създадени всички необходими предпоставки да няма корупция, да няма злоупотреби. Какво се получи на практика, господин премиер? Знаете ли за доклада на вашата Сметна палата, в който пише, че дирекцията в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която отговаря за усвояването на близо 2 млрд. евро от европейските фондове, не е предвидила надеждни мерки за предотвратяване на корупцията? (Реплики от министър Асен Гагаузов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля Ви, господин министър. Моля Ви, не репликирайте от място.
Евгени Чачев: По-спокойно, господин министър.
В Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” не са разработени процедури за превенция, липсва анализ на риска от корупция и нередности и не са предвидени мерки, предотвратяващи тяхното възникване - това пише в доклада на Сметната палата, господин Гагаузов.
Въпросната главна дирекция е управляващият орган, разплащателна агенция по ключовата за България оперативна програма “Регионално развитие”, а също така и по програма “Трансгранично сътрудничество”.
Министерството и главната дирекция нямат достатъчен административен капацитет. В отдел “Мониторинг и финансов контрол” няма разпределение на функциите по отделни програми и средства. Няма вътрешен контрол за отговорността за 2 млрд. евро, господин премиер.
Ще спра дотук. Благодаря ви за вниманието. (Частични ръкопляскания от опозицията.)
Има ли реплики към господин Чачев?
Думата има министърът на регионалното развитие.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин премиер, дами и господа министри, дами и господа народни представители! Мога да кажа само: съжалявам, че един бивш министър на регионалното развитие и благоустройството не прави разлика между структури, които е ръководил толкова дълго време.
Уважаеми господин Чачев, в предложението, което е направено за приватизация, т. 43, пише: Национален център по кадастър е ООД – София, обявено в ликвидация. Знаете ли какво е това? И че няма нищо общо с Националния кадастър, който е бюджетна структура, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на регионалното развитие? Язък, че сте били толкова време министър!
Ремзи Осман (ДПС, от място): И партиен секретар!
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Ако господин Костов в “Панорама” не го е знаел, той има оправдание. Ама Вие да не го знаете!
А знаете ли какво е това ЕООД? Сключвайки заема със Световна банка, Вие забранихте на държавните дружества да участват в процедурите за кадастъра. По този начин ги ликвидирахте! (Реплика от народния представител Иван Иванов.) Затова това дружество сега е в ликвидация и това е Ваше дело.
Така че не ми говорете за предложения за приватизация, които нямат нищо общо с истината. Погледнете си предложението, което е излязло от комисиите – в него не фигурират нито автомагистрали, нито “Техноекспортстрой”.
Господин Чачев, аз не съм чул една дума за обвинения за корупция във Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”. Ако Вие имате доказателства, знаете реда – има прокуратура, има следствие, има органи, на които Вие трябва да ги представите.
Така че да се обръщате към премиера с такива реплики просто не е достойно.
Ако трябва, да се върнем няколко години назад и да си спомним някои срещи, които сте правили, да речем на Хасковските бани. Аз също ще Ви припомня някои неща.
Много моля, Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” е структура, държавна 100% и тя е тази, която първа по оперативна програма “Регионално развитие” е договорирала вече над 300 млн. лв. за усвояване от програмата.
Що се отнася до оперативна програма “Регионално развитие”, аз ще се извиня пред колегите, но това е една от най-добре уредените програми. Това е признато на 5 ноември миналата година. Втора оперативна програма “Регионално развитие”, която е одобрена, господин Чачев, е одобрена със съответния документ, а не с Вашите приказки. Това, което Вие цитирате, е един доклад на Сметната палата, който има за задача да изследва органите, които ръководят съответната оперативна програма.
Забележете, от м. юли с всеки изминат ден усъвършенстваме структурите на тези програми, за да се получи така, че през м. ноември да имаме една от най-добрите оперативни програми, най-прозрачната. Най-прозрачната е, защото бенефициенти в тази програма са българските общини, а Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма да може да усвои и един лев – не е негова задача.
Съжалявам много. Като човек, който има опит в това министерство, явно не сте научили много от нещата. Това с кадастъра направо си е жив срам – да знаете. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Думата има министърът на икономиката и енергетиката господин Димитров.
МИНИСТЪР Петър Димитров: Благодаря Ви, господин председател. Аз ще бъда безкрайно кратък.
Господин Чачев, знаете, че има един феномен, който се нарича глобална мрежа Интернет. Обадете се на някого – на внук, на син, няма значение, да кликнат на www.mi., което значи Министерство на икономиката, government и ще откриете безкрайно секретното споразумение за създаването на проекта “Южен поток”. В информационния век недейте да мъчите парламента с кошмари, каквито просто не могат да съществуват. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Думата има министърът на финансите господин Орешарски.
МИНИСТЪР ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, господа министри! Вземам думата по отношение на многото коментари, които бяха направени тази сутрин по усвояване на фондовете, респективно липса на такова усвояване, не с цел да повтарям фактите, а по-скоро без толкова политическа емоция да направя характеристика на свършеното до този момент. Може би то да бъде от полза за бъдещи питания и политически прокламации, които очевидно ще продължат на тази тема.
Фактологията до момента е следната. България бе между страните, които сравнително най-бързо се справиха с програмните документи. Националната стратегическа референтна рамка беше одобрена месец юни и по ред, ако това все пак има някакво значение, ние бяхме единадесетата страна от 27-те, които одобриха основния програмен документ. Седемте оперативни програми бяха одобрени, последните от тях, през м. ноември между първите 160 оперативни програми от общо 320. Закръглям, разбира се.
В периода още от края на 2006 г. и през цялата 2007 г. бяха приети няколко постановления, с които се регламентираха процедурите за усвояване на фондовете, така че да се създадат максимално прозрачни механизми и да се уреди начинът по повод усвояването, сертифицирането и изразходването на средствата. Към настоящия момент реално стартираха грантови схеми или проекти по всички оперативни програми.
България участва активно и в – обърнете внимание и най-вече тези, които критикуваха усвояването – инициативите “Джерами”, “Джесика” и “Джаспър”, това са инициативи и по тях не можем да очакваме усвояване на фондове. За успокоение на господин Софиянски – по тях усвояването ще остане нула и след 2007 г.
По отношение на извършените трансфери за 2007 г., първата на нашето ефективно членство, нетният приток към България е общо в размер на около 500 млн. лв. Отделните парични потоци са 1 млрд. 100 млн. лв. – приток по различните предприсъединителни и структурни фондове и вноска от 592 млн. лв. в общоевропейския бюджет.
И тъй като винаги ще съществува дебатът дали много или малко сме усвоили, бих ви представил няколко цифри от усвояването на другите страни. За Европа на 25-те от предната перспектива, която приключи преди една година, в момента тече втората последна година от усвояването, известно е, че срокът е Т+2, тоест до края на тази година всички средства, които не се усвоят, ще се спестят на Комисията по същество, средният процент на усвояване е около 65.
За първите десет страни членки днес е четвъртата година от тяхното членство, броейки от 2004 г. до настоящия момент. Средният процент на усвояване е 40.
За първата година членство на първите десет страни средният процент на усвояване е малко над 2%.
И още един пример, който илюстрира може би къде се намира България: утре в Гърция моят гръцки колега е поканил комисарката по регионална политика госпожа Данута Хюбнер да отбележат края на програмния период и началото на откриване на процедурите – нещо, което ние направихме м. ноември м.г. Сравнете старата членка, нашата съседка Гърция, с една нова членка без толкова опит, колкото нашите южни съседи, и направете извода колко много сме изостанали.
И още два коментара ще си позволя – за нарушения и нередности, тъй като ние действително сме нова страна членка, съобщаването от време на време за нередности, регистрирани в Брюксел, ни действа стряскащо. Ето няколко резултата по данни на ОЛАФ за 2006 г.: общият брой нередности, регистрирани в Общността, е малко над 12 хиляди, между които български са само 27 бр. Общата сума на нередностите засяга близо 1 млрд. 100 млн. евро. Сумата, която обединява българските 27 нередности и нарушения, е 1 млн. 700 хил. евро. Вие сами преценете дали това е много или е малко.
И в заключение бих искал да обърна внимание на един, според мен, икономически екзотичен момент във вота – там се твърди, че липсата на фондове води до по-висока инфлация.
Ние в един по-раншен разговор с господин Софиянски имахме този дебат. Аз му предложих тази зависимост да бъде описана. Ще му съдействам да кандидатстваме за Нобелова награда. (Оживление.) Ако тази зависимост в действителност съществува, ще се окаже, че няколко десетилетия монетарните власти във всички страни правят грешна политика. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на господа министрите.
Думата има народният представител Йордан Мирчев.
ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри! Вземам думата от името на Парламентарната група на НДСВ по дебата, който днес върви.
Ще се върна няколко години назад – правителството на НДСВ и Движението за права и свободи, по време на своето управление 2001 2005 г. започна и осъществи първите решителни стъпки за противопоставяне на корупционната практика.
За първи път беше преодоляна тенденцията да се премине от растеж към намаляваща корупция и това продължава и при сегашното управление на това правителство. За това говорят и независимите анализатори, и Световната банка в доклада си от 2006 г. за антикорупционната реформа за страните в преход.
Кое е същественото в корупционната практика? Може би най-важното е: по-малко държавно управление, повече свобода за бизнеса и икономиката. Този принцип правителството на НДСВ и ДПС започна още при предишното управление и заложи в принципите на модерното европейско законодателство – в Закона за концесиите, за обществените поръчки, в специфичните закони за концесиониране на летища, пристанища и други транспортни обекти. Точно това правителство заложи във всички стратегически отрасли като приватизацията на Български морски флот, Българско речно плаване, “България Ер” да стартира процедурата само след като Народното събрание приеме стратегия по тези въпроси.
Ще ви дам и още един по-пресен пример. Тук господин Чачев говори за Закона за движение по пътищата. Тук е и министър Румен Петков. След влизането на закона в действие за първото шестмесечие на 2007 г. са събрани 2 млн. 866 хил. лв. от глоби. За второто полугодие, когато законът влезе в сила, са събрани 20 млн. 466 хил. лв. Това е най-доброто доказателство. Тези пари влязоха в държавата, а не някъде другаде. Това е най-доброто доказателство, че и от Народното събрание, и от правителството, благодарение на медиите и благодарение на гражданското общество, които обединиха своите усилия, излезе един закон, който дава своите положителни резултати. Тоест, ние все по-малко и по-малко ще говорим за корупция по пътищата.
Вторият основен въпрос е: където има ефективно управление на фондовете и инфраструктурните проекти корупцията е незначителна. В тази връзка Народното събрание, всички си спомняме, преди няколко месеца промени Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и даде възможност на постоянните комисии по предложение на министър-председателя да участват по-активно в управлението или осъществяването на контрола на тези фондове.
Намаляването на ограниченията пред бизнеса може би е най-важният момент в политиката за борбата с корупцията.
Участието на НДСВ в две последователни управления, отстоявайки своите принципи, направи политиката срещу корупцията необратим процес. Самият факт, че само преди няколко месеца по предложение на Парламентарната група на НДСВ с тримата министри, които отговарят за политиката за пътищата, направихме една много отговорна дискусия – дискусия, която показа волята на сегашното правителство да решава по-добре проблемите по управлението на фондовете по отношение на прозрачност, по отношение на публичност и т.н.
И в заключение ми позволете да кажа няколко думи. Корупцията не е проблем само на Народното събрание, на правителството. Това е проблем и на гражданското общество и затова нека да не се делим на опозиция и на управляващи, нека да се обединим заедно с гражданското общество и да намерим правилния път и оттук нататък корупцията действително постепенно да пада. Благодаря. (Ръкопляскания от НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Реплики към господин Мирчев няма.
Няма и заявки от Парламентарната група на Българския народен съюз.
От Парламентарната група на “Атака” – също.
Ще помоля да ми дадете справката за времето, за да мога да ориентирам Народното събрание за времето, с което разполагат парламентарните групи след приключването на този кръг изказвания. Някои от групите са заявили още желаещи да вземат думата. Те имат време за това и сега ще ви съобщя точните минути, с които всяка парламентарна група разполага: Коалиция за България – 25 минути, НДСВ – 11, ДПС нямат повече парламентарно време, Българска нова демокрация – също, ОДС – 4 минути, ДСБ – 2 минути, БНС – 7 минути, “Атака” – 13, независимите – 4 минути и половина.
Давам думата на проф. Андрей Пантев.
Андрей Пантев (КБ): Почитаеми господин председателю, уважаеми и други колеги! Чухме една предобедна блестяща реч на министър Петър Димитров, която свидетелства, че статистиката и красноречието не са несъвместими. Имаше смисъл дебатът да приключи точно тогава по тези причини.
Но понеже все пак имаме жажда за трибуни, жажда за аудитория, жажда за телевизионна камера приемам всякакви упреци, дори шегички, спрямо моята компетентност по този въпрос. Защото, за да разбираш от корупция, трябва малко и да си вътре в нея. (Оживление, ръкопляскания в КБ, НДСВ и ДПС.) В това отношение мисля, че малцина от нас са ангели и никой не иска да разреже в чернобял план една дълбоко не само граматична и не само юридическа, а морална дилема.
В тази зала, наречена още от Захари Стоянов свещена, е имало много злодеи, но и злодеите са имали повече физиономия, повече доблест и по-успешно са успявали да експонират и защитят това, в което обвиняват.
Няма какво да крием, господа, че пазарната икономика е част от природата, а защо не и философията на пазарната икономика – корупцията. Някои философи икономисти, без да са марксисти, твърдят, че корупцията е кръвта на пазарната икономика.
РЕПЛИКА: Смазката.
Андрей Пантев: Но въпросът е: до каква степен едно общество допуска степента на тази кръв да задуши, да преодолее белите кръвни телца на един държавен организъм? И в това отношение тук собствено за какво говорим?! Говорим за едно време, което, слава Богу, дано да си е отишло завинаги от нас, при което всякакъв бандитизъм беше експониран като триумф на пазарната икономика. Всякакъв хайдутлук, всякаква комбина, всякакъв кораб, който идваше с уиски, се обявяваше за кораб с книги за студентите и прочее комбини, които тогава бяха отрицание на командната икономика.
Добре, това днес е завършило. Но искам да попитам тези, които в момента ридаят за пазарната икономика, опорочена от корупцията: не е ли равно това, все едно канибалът да говори от името на тези, които е изял? И в този смисъл трябва да направим ясно разграничение: за справедливост ли става дума или за власт?! Единственото конкретно нещо, което чухме като алтернатива, това е, че са готови да стават министри. Малцина българи не са. (Оживление и смях.) Но какво друго?!
И аз се изкушавам от въображаем диалог с тези, които сега са при митингуващите. Много измъчени хора вероятно има там, макар че видях и лица на много одухотворени оратори, с блеснали очи. Но какво им казват? „Вашите деца ще учат в чужбина като нашите. Ние ще ви запишем в управителен съвет, скъпо хоноруван. Ние ще споделим с вас нашето имущество. Ние ще се откажем от нещо заради вас.” Защото често пъти моралът се измерва с имущество и обратното. И тогава, когато говориш, че си против корупцията, трябва най-напред, или може и паралелно с това, да кажеш: „Ето, елате ме вижте. На тепсия е изложено всичко онова, което имам като битов лукс, като наследство, като заслужена и завоювана или интригувана позиция”. И затова ние се удивляваме кой ридае, кой плаче за тази корупция?! Носителите, внедрителите, обагрителите на същата тази корупция, дълбоко вградена и внедрена под маската на свободния пазар, на пазарната икономика.
Пазарната икономика не е справедлива икономика. При пазарната икономика всеки книжен боклук, всеки книжен фураж може да стане бестселър. Не за такава пазарна икономика говорим тук, а говорим за нещо, което е тръгнало на добре. Не е парадно, не е триумфално, не е в напет строй този напредък, който България в момента бележи. Не е нещо, от което изпадаме в зоологически захлас, но е движение напред. Сега ли, когато се върви така, трябва да бъде спряно?
Като сте толкова убедени в своето бъдещо влияние, почакайте година и половина. Защото, уважаеми и други колеги, този, който усеща, че губи в личностен и колективен план, става агресивен. Той е агресивен, защото усеща, че рейтинги или проценти, или гювеч от различно деликатно естество се изплъзва, става по-малък, става по-малко реализуем. Затова е този истеричен нерв - да стане непременно. Това е цялата драма в мотивацията. (Реплика от опозицията.)
На стадионни обноски не отговарям. (Оживление и смях.)
Това е цялата мотивация на това, което се прави - вероятно справедливо в по-голямата си част - от протестиращите хора.
Но ние знаем какво ще стане утре. То не е машина за натискане на бутон, то е едно отражение на един бавен, постъпателен, позитивен ход към по-доброто – нещо, което не се беше случвало преди. И утре вотът ще бъде само индикация за един още по-добър вот след година и половина. (Ръкопляскания от КБ, НДСВ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики?
Господин Мурджов, заповядайте.
Мирослав Мурджов (БНС): Уважаеми господин председател, господин премиер-министър, уважаеми министри, уважаеми колеги! Всички уважаеми колеги, не неуважаеми, всички уважаеми колеги! Аз много уважавам господин Пантев, който е бил мой преподавател и винаги съм се възхищавал на омайната реч, с която той ни е забавлявал, а от друга страна, ние като студенти сме научавали нещо полезно. Днес аз също научих нещо полезно, господин Пантев, научих, че тези, които критикуват корупцията, всъщност имат досег с нея. Само че искам на Вас да Ви задам един въпрос и Вие като университетски преподавател, като по-мъдър от мен човек, като човек, който аз опознавам и от когото уча познания, бих искал да ми отговорите на следния въпрос: защо тези, които твърдите, че днес управляват добре България, не разрешиха тези проблеми с корупцията? Защо тези хора и вашата партия си затвориха очите, при положение че в предишния мандат, когато бяхте в опозиция, говорихте на същия наш език? Ще ми бъде много интересно да чуя този отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика? Няма.
Вашата дуплика, господин Пантев, желаете ли да я направите? Заповядайте.
Андрей Пантев (КБ): “И други” не означава “неуважаеми”. А що се отнася до моя любим студент, нищо укорително не съм отправил към онези, които минават в графата “и други”. Но, от друга страна, не съм казал, че сме в триумфален, барабанен марш и успех. И аз умолявам всички “и други” да не вграждат в това, което е казано, собственото си съдържание и да не отразяват върху мен евентуално – не се отнася за господин Мурджев - собствения си образ и собствените си мотиви. Да, не разбирам от корупция. Но не всички, които разбират от нея, са такива.
А сега за лека релаксация, стига толкова ненавист. Когато искат да назначат руския писател Набоков за шеф на Катедрата по руска литература в Лос Анджелис, деканът казва: “Ако дойде тук един слон, няма да го назнача завеждащ Катедрата по зоология”. Не е необходимо да си вътре, корупцията се чувства, тя е като цивилизацията. Ние никога няма да живеем без корупция, защото тези общества, които имитираме, те са периодично взривявани от много по-грандиозни неща. Както винаги, когато нещо имитираме, то е дребно. Но ние правим опит да тръгнем по един път – не магистрален, но не и по шушумишката пътека. Ние искаме да затвърдим едно начало. Сега ли е време и по този ли начин трябва той да бъде прекъснат? (Ръкопляскания в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Думата има господин Димитър Йорданов.
Димитър Йорданов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Цял ден ни казвате, ние имаме право да сме корумпирани, защото и тези преди нас са били. Цял ден се хвалите, че едва ли не сте преборили корупцията и тя почти е изчезнала. Цял ден лъжете, лъжете не само нас, но и всички български граждани. Всеки ден навсякъде в страната гражданите и бизнесът се сблъскват с корупцията. На тях им искат рушвети и подкупи за какво ли не – за здраве, за образование, за работа, за лицензии, за разрешителни за строежи, за чертежи и какво ли не още!
Това управление беше създадено с цел да осребрява власт и да краде в особено големи размери. Само дни преди да формирате това правителство вие от БСП, господин Пантев, твърдяхте, че концесията на автомагистрала “Тракия”, сделките с БТК, външния дълг и имотите на царя бяха далаверите на века, а министрите на НДСВ и ДПС – най-корумпираните политици. Вече три години обаче сте заедно и явно много се харесахте, че поискахте и следващ мандат.
За вас няма идеи, няма принципи, няма реална политика, има само тримата големи, както ги наричате, които се събират на тъмно я в пиано бар, я в СПА център, и започва играта – ти на мене, аз на тебе, аз ще ти оставя върнатите имоти, ти ни остави да направим енергиен холдинг, давам ти “Булгартабак”, искам още от оперативните програми. И така – до следващите балнеоложки процедури.
Днес ние искаме вот на недоверие не само на правителството, а и на излъчилото го мнозинство и на главния му архитект Георги Първанов. Защото най-страшната корупция е тази, която ражда ежедневна корупция. Тя е в законите, в наредбите, в правилниците и решенията. Министерският съвет ги приема, парламентът ги гласува, президентът ги подписва. Не ни чухте, когато ви предупреждавахме, че състезателен диалог, промяна на условията, лотариен принцип, изключителна спешност, целесъобразност и други са термини, с които Законът за концесиите и Законът за обществените поръчки са жизнената среда за огромната корупция и злоупотребата с власт.
А какво да кажем за съществуващите потенциално корупционни режими? 114 лицензиони, 613 регистрационни, 1012 разрешителни и 197 съгласувателни режими – общо над 2000. Колко от тях премахнахте, господа министри? Ние от ОДС ще настояваме за намаляването на тези режими.
Отхвърляте наш законопроект за конфликт на интереси, може би защото подаряването на 120 милиона от брат на брат за вас не е конфликт, а съвпадение на интереси. Отхвърляте наш Закон за агенциите за временна заетост, който има пряка връзка с трафика на хора.
Нека да видим обаче как и къде се борите с корупцията по високите етажи на властта. Какво имаме? Съвет за координация, Комисия за борба с корупцията и Подкомисия по отчетност на публичния сектор в Народното събрание, между другото, управлявани и доминирани от управляващото мнозинство, имаме Комисия по превенция и предотвратяване на корупцията към Министерския съвет, съставена от министри. Какъв лабиринт от гръмки названия, резултати обаче няма.
Между другото, министър Румен Петков, съжалявам, че го няма, е председател на Комисията за предотвратяване и превенция на корупция в Министерския съвет. В тази комисия обаче цари гробна тишина. И тази тишина, господин министър, е по-страшна от тишината в спалнята на която и да е ваша колежка. С тези резултати спокойно можете да прекръстите комисията в комисия за прикриване и потулване на корупцията или може би в комисия за подялба на приходите от нея.
Преди малко говорихме за братя Георгиеви. Ето ви още двама братя – Чолакови. (Председателят Георги Пирински дава сигнал, че времето е изтекло.) Ще ползвам две минутки, както ДПС просрочиха с две минути, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Четирите Ви минути изтекоха. Довършете си изказването.
Димитър Йорданов: Един договор, с който областният управител на Пазарджик Ангел Петров Чолаков продава на батко си Иван 24 декара с 11 сгради с обща застроена площ 3297 квадратни метра в центъра на Панагюрище за 133 хил. лв. Същият този батко усвоява и 9 млн. евро, за да снабди армията ни с най-некачествените в НАТО оптични прибори.
Вие ще останете в историята като правителството на батковците, фамилни търгове, конкурси, заменки, концесии. Борбата е за всеки квадратен метър, корупцията е на всеки километър!
И понеже винаги не оставяте време за тези неща, ще връча на господин министър-председателя от колегата Яне Янев и други колеги едни сигнали. (Смях и реплики в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики?
Господин Кобаков, имате думата.
Костадин Кобаков (КБ): Уважаеми колеги, аз вземам думата за някои уточнения, тъй като и снощи лидерът на СДС господин Юруков по телевизиите съобщи неистини, непроверени факти и поне в Народното събрание не бих желал да слушаме такива неточности.
Имотът, за който е сключен договор, е обявен на търг, намира се извън Панагюрище, бившо военно поделение, което изграждаше Панагюрище, “Медет” и “Асарел” извън града, имот, за който се явява на конкурс “Оптикус” – една от най-добрите фирми от десет години на българския и световния пазар. След конкурса по закона се предоставя на областния управител да пусне заповед и този имот – миналата седмица отидох да го видя – е разрушен, има няколко съборени постройки. Ще бъде възстановен. Тъй като фирмата вече е елитна не само в България, а и в света, има над 300 работници и специалисти, има договори в областта на медицината, най-висшите технологии, господин Кехайов беше там. Тази фирма купи място, което е девета категория, по 5,40 лв. – една много висока цена за необработваема площ в едно дере. И да се говори, че областният управител е подарил на брат си, а то не е брат му, а е акционерно дружество, е жива лъжа. И много бих желал в България хората да чуят, такива фирми трябва да има, които възстановяват, изграждат, правят нещо, което е гордост за България. Защото знаем “Оптикоелектрон” – Панагюрище, как беше закрито от господин Муравей Радев, продадено на Михаил Михайлов за нищо пари и най-голямото предприятие в нашия регион почти е закрито. То е в близост до “Оптикус”. Това предприятие, което в момента създава работа, специалисти, представлява България във външния свят, особено във военната промишленост, не заслужава този упрек. А вие, господа, вземете си поука, проверете! И тези фирми, които възстановяват нещо, което е разрушено, трябва да бъдат адмирирани, а не по този начин оплюти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма желаещи за втора реплика.
Заповядайте за дуплика, господин Йорданов.
Димитър Йорданов (ОДС): Уважаеми господин Кобаков, народът го е казал просто и ясно: „Гузен негонен бяга”. Вашата реплика е точно това. Между другото, фирмата се представлява от господин Башикаров – един висш служител на Държавна сигурност преди 10 ноември, и той печели тези милиони евро търгове в Българската народна армия от вашето некорумпирано правителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Давам думата на господин Йордан Величков.
Йордан Величков (независим): Господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Съюзът на патриотичните сили „Защита” от създаването си преди 10 години до днес е една от най-последователните патриотични партии и най-яростен противник на корупцията и престъпността във всичките й форми. Нещо повече, корупцията и престъпността мотивираха появата на „Защита”. Обществената опасност на престъпното явление корупция е изключително голяма. То подкопава не само икономиката, социалният статус на всеки българин, но застрашава и сигурността на държавата. Жалко ще бъде, ако ние днес само обсъждаме, както и обсъждахме досега корупцията, но не посочихме истинските причини за нейното устойчиво присъствие, а тези причини са две – липсата на нормативна уредба и подмяната й с подзаконови нормативни актове, които я построяват. Факт е, че не законът, а волята на чиновника, на служителя, често пъти на властовия фактор се разпореждат с нашата съдба.
На второ място, при недобре работещата правосъдна система, все още основният принцип на демократична държава, разпределението на властите е само пожелание. Почти 20 години политизирането на съдебните органи ги лиши от тази най-важна задача и функция на държавата, а именно контрол и търсене на отговорност на нарушителите на закона. В тази връзка аз бих попитал: какво направиха правосъдните органи по отношение на едно от най-мащабните корупционни престъпления и актове – купуването на хиляди гласове на последните избори срещу сумата от над 200 милиона? А това не са нарушения, а престъпления с изключителна степен на опасност за държавата и обществото. Ако ние днес тук не направим необходимата законодателна база, пресичаща в огромна степен корупцията, и ако не дадем необходимата зависимост в съдебната власт, то както днешния дебат, така и подобни вотове, и бъдещи няма да имат абсолютно никаква стойност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има думата господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Уважаеми дами и господа, господин председател, господин министър-председател! Аз първо искам да започна с това, че и правителството на Сакскобургготски, и сегашното правителство при идването си на власт обещаха на българския народ ревизия на предните управления. Седем години цялата власт беше у вас и в крайна сметка какво се получи? Политически процеси, които завършиха с един порой оправдателни присъди. Бях длъжен да кажа това, защото, господин министър-председател, спомням си, че когато направих първото питане към Вас, от тази трибуна Вие ми казахте: „Решете си проблемите със съдебната власт и тогава ми задавайте въпрос”. Оправдан съм по всички дела.
По отношение на борбата с корупцията. Корупция няма според Вас в днешното правителство, защото изградихте стройна система за прикриване на корупцията, господин министър-председател и днес Вие сте тук не за друго, а да защитавате собствената си корупция.
Знаете ли защо се получи това? Защото умишлено, подчертавам, умишлено разрушихте системата за разследване на престъпността. Унищожихте досъдебното производство и дадохте 97% от делата да бъдат разследвани от дознанието на Румен Петков. Този човек има партийната задача да попълва черната ви каса, а вие очаквате от него или може би българският народ трябва да очаква от него да се бори с корупцията и престъпността. Това е един абсурд. Аз бих казал, че е цинизъм.
Биха могли да бъдат казани доста други неща, искам обаче да ви посоча няколко изключително важни проблема за тройната коалиция. Искам да кажа от тази трибуна нещо, което съм казвал неведнъж – големият проблем, уважаеми дами и господа на ДПС, се състои в това не че е етническа партия, а че действа като мафиотска организация. Това е истината за ДПС. Това е!
Завършвайки, искам да ви посоча, че нещата са фрапиращи и хората ги виждат с просто око. Този, който е извоювал в партията си правото да се среща с босовете на производството на синтетичната дрога в страната, ще се бори с корупцията и с престъпността?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за реплики към господин Атанасов? Няма.
Има думата господин Станимир Илчев.
Станимир Илчев (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Тъй като времето на повечето парламентарни групи е към изчерпване, мисля, че няма да чуем истинската история на корупцията в България, рамкирана не както господин Костов каза от юни 2005 г., а други отправиха намеци за пролетта на 2001 г. Рамкирана е от 1989 и дори малко преди това до ден-днешен. Тази история е много по-сложна, интересна, богата и поучителна. Върху нея хора, които не са изкушени от политиката, вече написаха много задълбочени книги и изследвания, включително и великолепните „Вулгарни романи” на покойния Христо Калчев. Те трябва да се четат внимателно или поне толкова внимателно, колкото слушаме собствените си изказвания. Вземете и поредицата „Българските олигарси”.
С това искам да кажа, че е абсолютно фалшива тезата, че корумпиран е този, който е бил във властта, а некорумпиран е този, който не е бил във властта. Фалшива е и тезата, че който е бил във властта отдавна, преди седем години, е малко по-малко корумпиран от този, който в момента е във властта.
Уважаеми колеги, корумпираността е качество на личността, характеристика на групата и невидим закон на компанията, на корпорацията. В нейната основа стои човешката алчност, корпоративната стратегия и желанието да се спечели едно състезание пряко закона. Затова тази болест няма как да се третира освен чрез закона. И това, което правителството на НДСВ и ДПС правеше четири години и което продължи и сегашната тройна коалиция да прави, беше да произвежда закони, поправки в законите, хармонизация на законите.
Греши този, който казва, че нашите закони произвеждат преди всичко корупция. Те са европейски закони. Европа го потвърди. Това означава да кажем: европейските закони, пренесени на българска земя, произведоха тази корупция. Разбира се, че това не е вярно. Корупцията има своя инструментариум именно през периода, който визирам. Тя започна с превръщането на политическата власт в икономическа, със съзнателно организирания стоков дефицит, с финансовите пирамиди, с кухите кредитни формули, които произведоха кредитните милионери, с югоембаргото, което се нарушаваше с протекцията на корумпирани министри и хора от службите, и продължи в една или друга форма. Ние сме длъжни днес да кажем всичко това, иначе ще останем на будоарното равнище на гаражи, хасковските бани ще се превърнат в меката на българската корупция, ще говорим за нашите братя, братовчеди, лели, зълви и етърви.
Има и нещо мазохистично в начина, по който е възникнала идеята за мотивите на този вот, и в начина, по който те бяха обяснени. Аз не съм съгласен, че всички чужди инвеститори са деца на непорочно зачатие. Дали им е обяснено, че в България има корупция, или са свикнали от някои аналогични практики в собствените си страни. Те много често, а преди няколко години без изключение, идваха с пълни не джобове, грубо е, с пакети, които включваха много странни разходи – реклами, презентации, консултантски, юридически съвети и така нататък. Никой обаче и тогава, и сега не смее да ги изобличи. Аз твърдя, че те са част, не най-важната, не доминиращата, от корупционната среда в България. Пожелавам на правителството да бъде много строго, много безкомпромисно към хора, които тръгват с представата, че в България, ако не плащаш, нищо не става. Съгласен съм, че някои неща не стават, но не е задължително да се намига на тези хора, че трябва да плащат. Задължително е да се тропне пред чиновника, който умишлено бави тяхната оферта, пред чиновника, който не им казва нито “да”, нито “не”, за да могат да се жалват във Върховния административен съд. Ето това е мазохистичното. Ние нямаме нужда от това да казваме, че сме най-корумпираната страна. Ние няма защо да се радваме по този ненормален начин на това, че в някои отношения един или друг показател, индекс, рейтинг бил паднал.
Аз бих искал след този вот с помощта на медиите, защото ние сме много обременени от междупартийните си противоречия и конфликти, в България да започне формирането на един общ алианс срещу корупцията, в който да участват всички компоненти на гражданското общество, на изпълнителната власт и на законодателното тяло на Републиката. Иначе няма да намерим изход от това положение толкова скоро.
Накрая искам да кажа няколко думи за тези, които решиха, че корупцията като тема е капса от детонатор, че митингът ще бъде ако не земетресението, което помита тази конфигурация, то поне началото на серия от трусове. Те сгрешиха като използваха днес гласните си струни вместо сивото си вещество тук. Така навремето е направил поп Гапон, който изкарал народните маси под картечниците на императорската гвардия.
В България няма откъде да дойдат чисти личности, които да влязат във властта с хирургически ръкавици. Затова ние ще имаме полза, ако ги посочваме, когато се отклоняват от представата за чистота. В днешния ден обаче не се показаха документи, с едно две изключения. Аз не твърдя, че тези документи са достатъчни основания от утре да се задействат Националното следствие или прокуратурата, но някак си 1% представлява доказателственият материал и 99% риториката.
Накрая искам да заявя, че като либерална формация НДСВ ще продължи да поставя акцента на онова модерно законодателство, което неутрализира и парира корупцията. Всичко друго е от лукавия. Част от опозицията казва, както навремето Апостол Павел: “Повикай ме в часа на твоето страдание и аз ще дойда”. И обяснява на народа, че неговото основно страдание е корупцията, за да го повика народът. Няма да стане така. Първо, защото не сте апостоли и, второ, защото на много от вас ръцете ви са заети с кокали, със сухоежбина и няма как да развеете знаме. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към господин Илчев? Няма.
От коалиция “Атака” думата има народният представител Павел Шопов.
Павел Шопов (КА): Когато преди започвах изказванията си от тази трибуна, се обръщах към Вас, господин председателю, с уважение, но вече, господин председателю, няма да го правя, докато не дадете доказателства, че сте легитимен български гражданин и съответно сте избираем съобразно Конституцията на Република България. Няма да Ви наричам така, но този въпрос предстои.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ще се принудя отново да Ви прекъсна, защото не говорите по дневния ред.
Павел Шопов: В края на дебата виждаме нещо много тъжно, виждаме, че злото наистина се е вселило тук. Злото се е вселило сред управляващите и неслучайно господин Илчев преди малко каза за лукавия. Да, всичко тук сред мнозинството е от лукавия и скоро няма шанс да си иде. Защото лукавият е обзел мнозинството, обзел е управляващите, обхванал ги е в железните си клещи, те са обхванати като с троскот от общата далавера и продължават своето управление напук на българския народ, но за да осъществяват далаверата си. Защото това е правителството наистина на далаверата, така както “Атака” го окачестви още в първите си изказвания в Четиридесетото Народно събрание. Няма друга логика, няма друга спойка освен далаверата, която ви съюзява, която ви събира и която продължава да бъде вашата спойка.
Колеги, въпросът тук е не за настоящето. Въпросът за настоящето е ясен, то е много черно и много тъмно. Резултатите са налице, резултатите от настоящето са пенсия в Република Македония от 100 евро, в Сърбия пенсия от 200 евро. В Сърбия, която ние сочим като безнадеждно вън от Европа, без шанс да влезе в Европа, всички вие ще коментирате и знаем как ще характеризирате след няколко дни, когато тук влезе темата за Косово, но в Сърбия средната работна заплата е от 400 евро, а тук знаем какво е положението. Всичко това е заради корупцията – корупцията, която е докарала българското общество до това положение.
Но защо е корупцията, защо тя вилнее? Защото няма шанс тя да бъде снета от дневния ред на българското общество, тоест, ако бъде решено, този въпрос ще бъде снет от дневния ред на българското общество или да бъде минимализирана дотолкова, че тя да не бъде бич, тя да не бъде проблем. Защото няма покаяние. Днес в тази зала ние не видяхме покаяние от тези, които са виновни за корупцията. Те се опитаха не да се покаят, те се опитаха да бъдат обвинители.
Аз много пъти говоря за залповете на “Аврора”, които думкат в главите на колегите от БСП. Тук преди няколко вечери гледах колегата Кирил Добрев, който в някакво предаване се олицетвори, изяви се и гордо се заяви като комунист. Да, всички сте комунисти и продължавате да бъдете комунисти, но не тези комунисти, които са били може би идеалите на вашите бащи и деди. Това понятие комунист сега се е видоизменило и е равно на крадец. Българският народ го знае. Защото, пак повтарям, нямаше покаяние. Вие се опитахте да бъдете обвинители, какъвто е вашият вожд и учител, както се превърна на Лайпцигския процес. Това е вашият светъл пример в живота и оттам черпите вдъхновение и ще си останете достойни негови наследници – на една от най-черните личности в българската история.
Но вие си оставате негови следовници с това, че винаги се опитвате да бъдете отгоре, винаги! От най-виновни в тази държава, довели до неизброими беди в нейната история, накървавили българите едни срещу други, създали конфликти, докарали до много смърт, до много страдание, вие винаги се опитвате да бъдете отгоре.
Но това е последният път в българската история, в който ще бъдете отгоре. Оттук нататък, както ви предричаме и както ви прогнозирахме в началото на Четиридесетото Народно събрание, започва и вашият залез. Тогава чистосърдечно и честно ви предупредихме да не влизате в коалиция с противоправната, противоконституционна, антибългарска партия ДПС. Вие не ни послушахте. Сега вашият рейтинг е наполовина.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: А вашият колко е?
Павел Шопов: Дори и според официалните данни, които социологическите агенции дават на онова, което получихте преди три години.
Оттук нататък, ако се движи вашият рейтинг, ако спадаше по-бавно, вече ще спада много по-бързо и това ще го почувствате много скоро. Ще стигнете до положението на НДСВ – другата партия, за която ние предупреждавахме да не влиза в тази престъпна коалиция, защото ще се минимализира и ще стигне до жалките 1-2 процента. Не мога да разбера каква е тази дързост, какво е това нахалство, какъв е този гьонсуратлък да се готви и тя, заедно с вас от БСП, да управлявате още един мандат?! Но ще се види в скоро време, че сметките ви ще бъдат криви.
И друга причина за корупцията, която вие генерирате ежеминутно, ежечасно и ежедневно, както беше казал вашият вожд и учител другарят Ленин, който сигурно още ви дрънчи в главите, как дребната частна собственост, ако си спомняте, генерирала ежеминутно, ежедневно, ежегодишно едра частна експлоататорска недвижима собственост...
Михаил Миков (КБ, от място): Ще те пратя да го научиш!
Павел Шопов: Не го ли цитирам вярно?
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Не!
Павел Шопов: Но това е смисълът. Добре.
Тоест, БСП и коалиция, Ахмед Доган и компания генерират ежеминутно, ежечасно, ежедневно, ежегодишно (смях в КБ и ДПС) експлоататорска, грозна корупция! Това правите вие! И това е тази корупция, която ви се дава да генерирате.
Михаил Миков (КБ, от място): Кажи и за Костов нещо!
Павел Шопов: Възможността да крадете, което правите две години и половина, е вашата насрещна престация за предателството, което осъществявате, за това, че вие от БСП си плюхте на идеите, че не можете да застанете пред вашия електорат, за безбройните компромиси, които осъществихте.
Михаил Миков (КБ, от място): Кажи за Костов нещо!
Павел Шопов: С вашите възгледи и вашите виждания, с програмата, с която влязохте в Четиридесетото Народно събрание (силен смях от КБ) и с която излъгахте вашите избиратели и те виждат това! (Ръкопляскания от КБ.) Защото вие не сте изпълнили и няма да изпълните нищо от онези обещания, които дадохте! Защото и вие, заедно с НДСВ и ДПС се превърнахте в част от българската колониална администрация, която да служи на чужди цели. Това е насрещната престация – корупцията, която вие генерирате, която реализирате, която осъществявате, е цената, която се дава от господарите ви за това да бъдете в управление, за да можете да крадете и да лъжете. Тоест, вие не можете повече оттук нататък – от БСП, да излезете от тази ваша фигура, от тази ваша позиция на хора, които представляват колониална администрация на България.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Кажи нещо за Костов, де!
Павел Шопов: Дали ще има избори, които да са предсрочни, или след година и четири-пет месеца, както е по Конституция, съдбата на тройната коалиция е ясна. И БСП, и ДПС никога повече няма да бъдат на власт. Никога! И това го запомнете! Докато НДСВ изчезва от политическата сцена (шум и реплики от НДСВ) и оттук нататък ще бъде забравено като една крадлива, корумпирана партия, на която ще тежат на съвестта престъпни сделки (шум, реплики, тропане по банките и ръкопляскания от мнозинството). Българите ще помнят магистрала „Тракия” – от вас, от НДСВ, ще помнят електроразпределителните дружества, ще помнят БТК, защото това са фактите и никой не може да избяга от тях. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Думата има госпожа Стела Банкова. (Възгласи: „Е-е-е!” от мнозинството.)
Преди това, госпожо Банкова, изчакайте репликата...
Обаче нямате време, господин Юсеин.
Ахмед Юсеин (встрани от микрофоните): Не е реплика, а по начина на водене. По правилник имам право на това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: По начина на водене имате право.
Ахмед Юсеин (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Много добре ми е ясно, че нямаме право, времето ни изтече, но по начина на водене.
Господин председател, следя дебатите в Четиридесетото Народно събрание. Уважаемият колега отвреме навреме, така... (Смях в мнозинството.)
Много ви моля, погледнете правилника – чл. 110 и чл. 111, и предприемете мерки за това, защото ние досега търпяхме, търпяхме обидите, които бяха нанесени на нашата Парламентарна група, сега десните, левите и т.н. ...
Тъй като това не го правите, тъй като днес стана много ташкън, поне се разпоредете да му сменят памперса. (Смях в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Имате думата, госпожо Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Уважаеми колеги!
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Картата!
СТЕЛА БАНКОВА: Аз ще подкрепя вота на недоверие, защото корупцията се превърне в правителствена политика.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Картата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Вашата карта!
СТЕЛА БАНКОВА: Моята принципна позиция от началото на това Народно събрание е против политиката на тройната коалиция, защото тя обслужва шепа богати олигарси за сметка на интересите на българските граждани. Излишно е да споменавам редица разумни предложения, които направихме с колегата Христов за спасяване на АЕЦ „Козлодуй”, отмяна на ДДС върху лекарствата, отпадане на точковата система и преизчисляване на пенсиите, премахване на таксата при посещение на лекар и на доплащане в болниците. Много от нашите законопроекти имат пряко отношение към проблема с корупцията, например: пълна ревизия на приватизационните и концесионните сделки. На първо място слагам БТК и магистрала „Тракия”. Наказателна отговорност за раздаване на необезпечени кредити – става дума за така наречените кредитни милионери. За общ срам почти целият български парламент сложи чадър над кредитните милионери наскоро.
Гарантиране на влоговете на българските граждани.
Конфискация на незаконно присвоените имоти от господин Кобургготски.
Спиране на строителството в междублоковите пространства и парковете и ограничаване на щетите, които нанася строителната мафия, която, за съжаление, има много мощно лоби в българския парламент.
За съжаление, част от тези законопроекти се отхвърлят не само от тройната коалиция, а и от представителите на опозицията.
Това, според мен, е неморално и непочтено. Българските граждани трябва да знаят тези факти. Аз ще продължавам да отстоявам своята принципна позиция срещу антисоциалната политика на тройната коалиция и ще гласувам против сегашното корумпирано правителство.
Но категорично се разграничавам от така наречената обединена, но разноезична опозиция, която прие в редиците си депутати, които са преки участници в криминалната приватизация на БТК, в далаверата с магистрала „Тракия” и в сделката с външния дълг, която ощети България с 1 млрд. долара.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Времето, госпожо Банкова!
СТЕЛА БАНКОВА: Господин Орешарски, ако е тук, може да ви опресни паметта за вредата с външния дълг. (Шум и реплики от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля да приключвате.
СТЕЛА БАНКОВА: Завършвам: един от присъстващите в залата министри преди време изрече фриволната реплика: „Сто лева рушвет ли са?”.
Уважаеми колеги от управляващата коалиция, искате ли да сложите тази реплика като визитна картичка, като емблема на вашата „успешна” борба с корупцията? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Думата има министърът на вътрешните работи господин Румен Петков.
МИНИСТЪР Румен Петков: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми народни представители! В голяма степен дебатът доби един убедителен финал още сутринта след първото изказване на господин Шопов (смях в мнозинството), но мисля, че сега вече нещата са пределно ясни за всички, включително и за петте хиляди човека, които си отидоха от площада, така и без да ги сподели този патос и енергия, който по един не съвсем здрав начин звучи от някои от ораторите днес.
Мисля, че трябва да разделим нещата на две.
Първо, политиката, политическата воля и политическите инструменти, които се вкарват в борбата с корупцията, и, второ, резултатите, които се постигат. Трябва да кажа, че, за наше съжаление, общо, говоря като български граждани, през 1998, 1999 и 2000 г. въпросът с корупцията въобще не е стоял пред българското правителство. България съзнателно е неглижирала въпроса с корупцията и корупцията е била смишкана в една обща програма от 1998 г. за борбата с престъпността. Това е една от причините срещу в България да се задава постоянно въпросът: имате ли политическа воля, имате ли политически ресурс, имате ли капацитет? Още повече, че в същия този период от Министерството на вътрешните работи 1998-2001 г. са уволнени 21 000 служители. През 1998 г. беше взето решението за практическото закриване на Националната следствена служба, което решение беше приведено в изпълнение след това през 2000 г.
Това са все неща, които, когато говорим за политическа воля и ресурс, ние трябва да отчитаме. Иначе действително ще сведем дебата до един гараж, до едно картонче или две, или три – откраднати от архива на МВР и занесени в нечий дом, впоследствие загубени, за да бъдат изнудвани определени граждани, до определен сорт нерегламентирани дейности, които нямат никаква нужда от коментар.
Михаил Миков (КБ, от място): Гаражът си го бива!
МИНИСТЪР Румен Петков: Казвам тези неща, защото е достатъчно показателно, че през 1999 г. Националният статистически институт не е отчитал подкупите. По тази причина в графата “Подкуп” за 1999 г. стои нула. Няма нормален български гражданин, който да повярва, че през 1999 г. в България са раздадени нула подкупи. Това е синтезиран израз на една политика, която е превърнала в свое основно съдържание, в свой основен носител корупцията.
Другият елемент на изграждането на институционалните инструменти за борбата с корупцията е свързан с организационните стъпки и действия и с реализацията на антикорупционната политика. Аз няма да се спирам на законовата база, защото тя вече беше коментирана от колегите. Но не мога да не подчертая, че изграждането на инспекторатите, изграждането на Главния инспекторат на Министерския съвет, систематичните проверки, които бяха правени през целия този период дадоха друго усещане и на гражданите, и на служителите в държавната администрация. Дадоха усещането на гражданите, че когато се подава сигнал, той се разследва. Когато се подава сигнал, който е конкретен, той бива реализиран от правоохранителните органи и прокуратурата веднага. И той бива реализиран и показан пред обществото.
Няма как да не подчертая, че Главният инспекторат на Министерския съвет за този период, за който е формиран, е извършил над 1800 проверки. Инспекторатът на Министерството на държавната администрация и административната реформа е извършил около 1100 проверки. И всичко това е правено със съзнанието на държавния служител да му бъде съвършено ясно, че всички негови стъпки и действия подлежат на контрол, да бъде ясно на гражданина, че държавата има своите инструменти да се противопостави на корупцията, която, пак казвам, за съжаление в един определен период от нашата история беше превърната в инструмент на властта.
Що се касае до резултатите от тези действия. За периода 2005 2006 г. има произнесени общо 653 присъди, осъдени лица за корупционни престъпления, свързани с присвоявания, престъпления по служба и подкупи. Подчертавам, подкупи! Сто четиридесет и девет са лицата, които са осъдени за подкупи през 2005-2006 г., 102 са лицата с окончателно влязла присъда само за 2007 г. за подкупи.
Това е ясен израз и на политическата воля, и на резултата от ангажираната държавна машина и българските граждани вече знаят, че когато подадат сигнала, той няма да бъде смишкан някъде, българските граждани знаят, че зад себе си имат държава, която е впрегнала целия си инструмент. И това е едно от достойнствата на управляващата толкова много коментирана тристранна коалиция, защото има политическата воля да създаде нормативната база и да създаде инструментариума за нейното нормално функциониране.
Няма да се спирам на други конкретни антикорупционни стъпки и действия, защото и министър Василев говори за това, което е направено по границата, защото и други колеги говориха и за управленски решения, и за законодателни действия, които в много голяма степен свиха периметъра на корупцията.
Струва си да се кажат няколко думи за корупцията по високите етажи на властта. За престъпления по служба, за злоупотреба с властта са внесени осем обвинителни акта срещу девет лица, заемащи висши държавни длъжности: един народен представител, един окръжен прокурор, трима районни прокурори, един заместник-районен прокурор, един следовател, един директор на дирекция и началник на отдел в Министерството на икономиката и енергетиката. За престъпления против правосъдието са внесени три обвинителни акта: на един прокурор, един окръжен прокурор и един следовател. За подкуп са внесени два обвинителни акта: на следовател и на адвокат. Срещу един прокурор във Върховната касационна прокуратура и един районен прокурор е внесен обвинителен акт за посредничество при подкуп и търговия с влияние. Срещу един заместник-министър е внесен обвинителен акт за безстопанственост.
Само през м. януари т.г. са образувани досъдебни производства срещу един прокурор от Върховна касационна прокуратура за изнудване, образувано е досъдебно производство за документни измами на един председател на съд и при съвместните действия на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата са задържани в момента на получаване на подкуп един директор на дирекция и един началник на сектор във Фонд “Републиканска пътна мрежа”.
Казвам тези неща, защото преди години те бяха немислими. Казвам ги, защото днес държавата по един категоричен начин демонстрира, че няма недосегаеми и че няма територии, които не се разследват. Бих дал един прост пример със себе си. Аз съм бил подслушван два пъти в продължение на определен период от време. Този, който ме е подслушвал, много добре знае какви са резултатите от подслушването. Това е политически мотивираната атака. Останалото са приказки, клюки и несъстоятелни твърдения на хора, които са в състояние да откраднат картонче на така наречен агент и да го изпуснат в апартамента си малко преди да го напуснат завинаги. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: След края на третия кръг изказвания, времето е, както следва: Коалиция за България – 14 минути и половина, НДСВ – 3 минути и половина, БНС – 5 минути, “Атака” – 3 минути.
Има думата господин Михаил Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, дами и господа народни представители! В края сме на един пореден тежък и изморителен за българският парламент ден. В края сме на дебати по една процедура, предизвикана от опозицията. Защото конституционното право на българската опозиция е да търси отговорност - да търси отговорност от правителството, да търси отговорност от управляващото мнозинство. И тя потърси днес тази отговорност с най-тежката конституционна форма – вот на недоверие на правителството.
Бих искал тук да се обърна извън залата и да се извиня от името на Коалиция за България на българските граждани и на софиянци за всичкото, което чуха, за това, което ни се случваше днес по столичните улици. Защото освен нашите проблеми, хората имат и техни проблеми. И ние сме много отговорни в това отношение да ги слушаме всички – и вие от опозицията, и ние от мнозинството.
Защото вотът беше стартиран от парламентарната опозиция, а в крайна сметка той трябваше да обслужи столичния кмет с мотиви, които звучат като заклинания и неистини. И много се каза по този въпрос. Но не се чу добрата дума от опозицията – мъничкото признание, за усилията, в част от които през тези три години дори опозицията участваше.
Защото без сближаване на законодателството, каквото постигна България, нямаше да бъде факт пълноправното ни членство. А не можем да сближаваме законодателството си, ако не залагаме антикорупционни текстове в него и това вие много добре го знаете, защото конституционните промени, Законът за съдебната власт, Инспекторатът на съдебната власт, срещу който вие бяхте – Инспекторатът, който премахна недосегаемите етажи в съдебната система, са част от тези мерки, които ние заедно, заедно с правителството, цяла България правеше и не толкова под натиска на Брюксел, а като осъзнат интерес на българското общество срещу борбата с корупцията. И резултатът е пълноправното членство.
Днес вие искате вот на недоверие на правителството, без да оцените тази системност, която три години подред довежда до резултатите, които предпазиха България от предпазна клауза, за която всъщност вие много пъти от тази трибуна питахте, обещавахте на българския народ, разбира се, правехте и всичко възможно пред партньорите ни от Европа, за да я постигнете. Тя не се случи, спести усилия на Народното събрание, с усилията на българското правителство това не се случи на България.
Да, има още много работа. И аз днес достатъчно ясно чух от министрите цялата тяхна отговорност и разбиране за това, което ни предстои като битка с корупцията. Кой днес може да отрече, че половин милиард лева получиха хиляди българи – вие ги наричате фермери, аз ги наричам земеделски производители, защото не приемам тези, които днес се наричат фермери с дебели вратове и тъмни очила, да олицетворяват българските земеделци, тези, пред които част от вас излязоха да говорят, тези, които с джиповете карат крави по магистралите. (Ръкопляскания от КБ.)
Уважаеми дами и господа, кои се събрахте днес? Демократи за силна България с обидните си квалификации и липсата на ясна дясна платформа, с безпомощни обиди към всеки и всичко, което не влиза под шапката на вашия командир. Съюзът на демократичните сили, с позавехналия образ на класическата дясна сила – тук гледам, че от нея са останали двама-трима души в залата. Българска нова демокрация, в търсене на своята идентичност – тя е ваш проблем. Само участието в негативни действия няма да ви даде идентичност, уважаеми дами и господа от Българска нова демокрация. С кого се събрахте? С “Атака”, избрала стила на войнстващия лумпен национализъм, на революционния плам, без ясна алтернатива на ХХІ век на България, на България в Европейския съюз и в глобалния свят. Вие заедно с ГЕРБ, с интереса от предсрочни избори, с интереса от дестабилизация, сега, днес, в този час, защото след влизането на ГЕРБ в местната власт и гражданите на много български градове видяха управленската немощ и голия мерак за власт на новите спасители от ГЕРБ и корупционните им практики, разбира се, в името на борбата срещу които те уж са били създадени.
Отворете днешните вестници! Хората още се питат за четири години в МВР този, днешният борец срещу корупцията Борисов какво направи. Напълни хрониките на електронните медии и страниците на вестниците. Всъщност, той прави същото и днес в Столичната община. Но вие, парламентарната опозиция, вие го обслужихте, вие днес бяхте неговият целофан! (Ръкопляскания от мнозинството.)
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър-председател! Днес много думи се изказаха за воля за борба с корупцията. Аз вярвам, че ние от управляващото мнозинство, правителството, ще успеем, ще имаме волята да пресеем зърното от плявата. Страхувам се, че зърното ще бъде твърде малко. Зърното ще бъде като тазгодишната реколта след сушата. Защото политическата суша на вашето представителство, политическият раздор не дава възможност да се роди много жито, много алтернативи. Защото общото ви управленско минало получи етикет “Управление на корупцията” и няма как да отмиете, да изтриете този етикет.
Вие, уважаеми господа от “Атака”, също се родеете с това минало, от което панически бягате, разбира се, предимно с идеологически принос, не толкова с други действия. (Шум и реплики от КА.) Именно по тази причина днес на площада отвън хората, доведени от вас от цяла България, казваха: “Да си отиде комунизмът, да изгоним комунизма!”. Уважаеми дами и господа, не лъжете хората. Днес е 2008 г., България е пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, а вие още с кукери пред Народното събрание гоните комунизма.
Уважаеми дами и господа, елементарната интелигентност налага вие да потърсите други послания, да потърсите други формули, да предложите алтернативи на днешното управление, с които да спечелите доверието на хората. И не вие да ги докарвате, а те сами да дойдат и да кажат, защото смятам, че и правителството, ние от Коалиция за България и тройната коалиция разбираме, че борбата с корупцията не може да бъде дело на една политическа партия, едно правителство или един министър. Тя не може да стане без опозицията, тя не може да стане без волята на повечето български граждани. И смятам, че този дълг и тази отговорност всички трябва да поемем пред тези български граждани.
Уважаеми дами и господа, и в този събран по повод най-тежката конституционна форма на отговорност политически тюрлю гювеч чухме и господин Софиянски, който също е свързан с днешното управление на Столична община или по-скоро днешното управление на Столична община има своите устойчиви корени в модела на Софиянски, иначе съдебно оправдан. Кои са тези корени? Има едно име – Минко Герджиков, преминало през служебния кабинет на господин Софиянски, след това било кандидат от СДС за кмет, било временен кмет, зад което столичният кмет днес здраво стои. Да са живи и здрави! Но има още корени и те са концесионното наследство – вода и смет, което уж тежи на столичния кмет и на неговото мнозинство, но всъщност то тежи и бърка в джоба на софиянците.
Уважаеми дами и господа, другата публична ясна връзка минава през една банка, банка, създадена да обслужи приватизационни операции, а днес е основен инвеститор – чухме и в днешните дебати – с 1 млрд. лв., включително и с инвестиционни интереси в София, а може би някъде са декларирани и конфликти на интереси. Но всъщност, от месец си задавам въпроса: има ли спонсори на ГЕРБ, господин Иванов, които строят Столичната община, или които получават общински поръчки от Столичната община?
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Кажете първото име, защото и аз съм Иванов! (Силен шум, смях.)
Михаил Миков: Уважаеми дами и господа, вие от дъното на галерията!
Уважаеми господин Иванов, Вие от дъното на галерията не се радвайте много, защото стана дума и за едни други концесии, за природните богатства на България. Тук не виждам и госпожа Шулева – тя също е запозната с тези концесии. (Шум от КБ.) С тези концесии днешното правителство, днешното управляващо мнозинство ще трябва да се занимава, за да бъдат, господин Иванов, по-изгодни за българските граждани, както водата и сметта в София трябва да бъдат по-изгодни на софиянци.
Уважаеми дами и господа, интересен е и въпросът днес митингът заради вота ли се състоя или вотът беше внесен, за да се направи митинг? (Оживление.) Това се питат и столичани, това се питат и моите избиратели от Видинско. По телефона ме питат. Въпрос, който не си бях задал, но който хората си зададоха. Добре ще ви е, които го подписахте, да имате ясен отговор за това. Защото вие казахте ясно: не очакваме да получим мнозинство, с което да гласуваме недоверие на това правителство, но ще играем, ще направим митинг, ще караме крави напред-назад. (Оживление.) Цокорски, господин Иванов, известният във Врачанско Цокорски.
Под кое знаме тръгнахте да се обединявате всъщност? Под знамето на национализацията на “Атака” или под знамето на приватизацията на СДС, ДСБ и другата десница? Под знамето на Европейския съюз и НАТО, или под тези на “Атака”, която е член на една друга европейска формация, която иска дезинтеграция с всички квалификации на Европейския съюз. Или как Вие от ВМРО, господин Каракачанов, и “Атака” ще разделите кой е по-националист? Или, най-сетне в компанията на господин Янев, който отсъства тук, който на митинга отвън нарече всички седящи в тази зала пасмина. Аз не смятам, че ние от Коалиция за България, нашите коалиционни партньори, правителството, което подкрепяме, сме пасмина. Ако вие сте съгласни с такива квалификации, че всички в Народното събрание са пасмина, това е атестат за вашата европейска принадлежност, атестат за вашата парламентарна култура.
Той каза още нещо, че злият дух бил в съдебната система. Тук с господин Шопов има спор. Господин Шопов казва, че злият дух е тук. (Оживление.) Не знам, Вие сте заедно и се изяснете. Защото съдебната система години наред беше попълвана, кадрувана, за да бъде продукт, какъвто е днес. И когато говорите за главния прокурор, за председателите на двете върховни съдилища, нека не забравяме, че там 90-95% са хора, които са назначавани от предишни висши съвети и никой не е тръгнал да ги гони като онези 15-16 хиляди ли бяха, господин министър, 20 хиляди служители на вътрешните работи, които СДС, когато дойде на власт, ги омете. И те къде отидоха?
(Народният представител Яне Янев влиза в пленарната зала, смях и възгласи.)
Уважаеми дами и господа, не е смешно, не е весело, не е иронично. Тъжно е. Тъжно е, че има народни представители, независимо дали от управляващото мнозинство или от опозицията, които дори когато използват най-тежките конституционни форми не могат да различат уличната демокрация от парламентаризма, конституционните права и уважението към институциите от войстващия уличен антикомунизъм, господин Янев. Такива хора българската политика, българският народ често не допуска, освен ако някоя нова ракета-носител не ги прибере под крилцето си, както ние сме прибирали в нашата история такива хора.
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Времето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Времето, господин Миков, моля да приключвате.
Михаил Миков: Уважаеми дами и господа, опитът за дестабилизация не успя. Ние от Коалиция за България ще подкрепим правителството в усилията му за системна борба с корупцията, защото не само Европа го иска. Защото българският народ очаква това от нас – от мнозинството, и от вас – от опозицията. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Има думата за реплика народният представител Павел Шопов. (Оживление.)
Павел Шопов (КА): Взимам тази реплика към Вас, господин Миков, за да Ви благодаря, че най-честата дума в изказването Ви беше думата “Атака”. И бяхте прав, защото само “Атака” е в основата на цялата тази съпротива. (Оживление.)
Вие попитахте дали митингът беше направен заради дебата или вотът беше направен, за да се предизвика митингът. Господин Миков, този въпрос е също като въпросът за яйцето и кокошката, на който още никой не е отговорил. Така че недейте да търсите отговор на този въпрос. Вие сте грамотен политик и сте наясно с това.
Предизвиквате ми да Ви отговоря, макар че това трябва да стане обстойно, но за тази цел четете по-често в. “Атака”, защото Вие го четете, виждал съм Ви. (Оживление.) И гледайте телевизия “СКАТ”. Всъщност са останали само две национални истински български медии. И ще разберете някои неща, на които се основава “Атака”. Защото ни хвърлихте някои обвинения. Защото не Ви е ясно и не можете да разберете, че “Атака” има свой профил, има своя физиономия, има свой електорат, има своя разгърната национална организация. Днес всички го видяхте от хората, които “Атака” доведе в София. Ние работим тихо и спокойно и изграждаме нашата организация. И тя расте, докато вашата – на БСП, се срива с всеки изминал ден и БСП се разсипва с всеки изминал ден.
По въпроса за глобализма, който България била избрала според Вас. И това го казва един бивш комунист!? И го казвате вие, бившите комунисти. Не, колеги, България не е избрала глобализма. Ако някой от вас е избрал глобализма, българският народ не го е избрал. Защото глобализмът и комунизмът имат един генезис, те са едно и също нещо. Но това е друг разговор. И затова трябва да умеете да четете между редовете и да виждате събитията във втория им план. Този разговор ще продължи. Ще продължи и по въпроса как да бъде поправена тази корупция, която вие донесохте на България. Ние сме давали нашата рецепта. Дали възмездието към тези, които откраднаха или получиха подкупи се нарича национализация или реприватизация, или връщане патримониума на държавата на онова, което й е отнето – сами си изберете. Но тогава, когато дойдат отговорните политици да управляват България и когато “Атака” влезе в управлението на България, това ще се... (Председателят изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Времето на коалиция “Атака” изтече.
Парламентарната група на Български народен съюз има 5 минути парламентарно време, така че господин Софиянски спокойно може да направи своята реплика, но независимите народни представители нямат повече парламентарно време.
Стефан Софиянски (БНС): Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин Миков! Репликата ми идва по повод на конкретното Ви изказване, но не засяга пряко Вас. Това, което ми даде повод да взема позиция, е че Вие, говорейки за проблемите на София, кореспондирахте с колегите си или с избирателите си в Монтана (реплики от КБ) и от Видин. Аз, за разлика от Вас, уважавам тези хора повече, отколкото Вие уважавате избирателите в София. Защото избирателите в София еднозначно са казали три пъти поред – веднъж срещу вашия кандидат крупния банкер Венцислав Йосифов, втори път срещу вашия колега Румен Овчаров, 70 на 30% в моя полза, трети път срещу вашия кандидат крупния банкер Стоян Александров, отново в моя полза. Три пъти съм печелил изборите в София. И не за друго, а за това, което съм успял да направя в София.
Но истинската реплика, която аз искам да направя, по-скоро към сегашното правителство, вдясно от мен, е това, че в целия дебат, плъзгайки се колко души има отвън, по това кой каква теза защитил, ние отново не дадохме отговор на въпроса: първо, защо имахме рекордно, безпрецедентна инфлация миналата година? Тук е цифра, която нито правителството определя, нито Стефан Софиянски определя. Инфлацията безспорно е рекордна спрямо правителството, което аз наследих – Жан Виденовото, когато инфлацията беше 243%. Да не коментираме. Този отговор не прозвуча.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Времето, господин Софиянски.
Стефан Софиянски: Пет минути имам, господин председател. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не, за реплика имате 2 минути. Ще трябва да Ви отнема думата. Не ме карайте да го правя.
Стефан Софиянски: Вторият въпрос. Не получих нито един отговор срещу седемте нули по седемте оперативни програми, които посочих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Софиянски. Моля, приключвайте.
Стефан Софиянски: Не получих този отговор. (Шум и реплики.)
Този отговор не е необходим на Стефан Софиянски. Този отговор е необходим на българския предприемчив човек, който очаква тези средства. Тези средства не са собственост на българското правителство, те са собственост на предприемчивите хора. Ако искате, ако изобщо мечтаете да се задържите, направете така, че тези средства да стигнат до хората. Благодаря ви. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма основание да искате процедурен въпрос по начина на водене, господин Иванов. Няма никакво основание за това.
Трета реплика към господин Миков има ли? Няма.
Имате думата за дуплика, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри! Уважаеми господин Софиянски, аз казах – правителството демонстрира системен подход за борба с корупцията, изследвайки причините, приемайки нормативната уредба и действайки на място.
Системен подход трябва да има и при слушането, и при участието в дискусиите. Ако бяхте проявили такъв подход, то изказването на министър Петър Димитров, съпроводено с богато илюстриран материал, дава отговор на въпросите, които Вие поставяте към мен и аз не мога да Ви отговоря в дупликата. Мисля, че той като академичен човек ще бъде така добър да Ви отдели време, или министър Орешарски, да Ви отговори още веднъж. Или пък от стенограмите можете да получите знания за това.
Иначе аз не съм от Монтана. За Вас може да е все едно Видин и Монтана, за мен не е. И за гражданите там не е. Аз уважавам софийските избиратели (реплика от народния представител Лъчезар Иванов), защото също живея в този град. Не искам те да бъдат така лъгани - имам предвид за водата и за сметта.
Не за изборите – който както гласува, така го и управляват, господин Софиянски.
Уважаеми господин Шопов, има един прост въпрос – че във всичко това, което казахте, и въпроса, който зададохте, няма нито яйце, нито кокошка. Яйцето и кокошката са в преките плащания, които българските земеделци получават. Ако Ви слушат тук, от тази трибуна, няма ни яйце, ни кокошка. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Атанасов държи да възрази по начина на водене.
Ще Ви дам и на Вас думата, господин Иванов. Има ли още някой – по начина на водене? И господин Янев. На повече от трима няма да дам думата.
Заповядайте, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Искрено Ви благодаря, защото правилникът е приет от всички нас, той е със силата на закон и всички трябва да го спазваме. Няма значение кой е председател и кой е редови народен представител.
Господин председателю, остро протестирам за това – не стига че мнозинството и правителството имат време в изобилие, правителството – неограничено, днес един от министрите изнесе лекция с илюстрации и трябваше да изслушаме всичко това, ами им дадохте по 3 мин. повече! На ДПС – 3 мин. повече, на господин Ремзи Осман – 3 минути. Опозицията няколко пъти Ви подвикна за това, че се превишава времето, Вие се направихте, че не чувате. И сега, разбира се, на господин Миков.
Защо е всичко това? Колко време трябва да имат те, за да обясняват от тази трибуна, че сте се борили с корупцията? И господин Миков да се обижда, че не бил от Кула или бил от Монтана. Това ли е толкова важно да чуем тук?
Затова исках думата – да се разбере, че трябва да се спазват правилата. А може да си викате колкото си искате. Благодаря ви. (Шум и реплики от КБ и от ДПС, реплики между народните представители Ремзи Осман и Атанас Атанасов.)
Атанас Атанасов (ДСБ, встрани от микрофоните): Който с мен се е заял бял ден не е видял! (Нецензурен израз на народния представител Ремзи Осман към народния представител Атанас Атанасов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля за тишина! Без обиди!
Господин Иванов, желаете ли думата?
Господин Янев, желаете ли думата?
Заповядайте.
Яне Янев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Остро възразявам по начина на водене срещу това Вие, господин председател, да давате възможност от парламентарната трибуна да се правят разкази и съчинения от опозиционния митинг! (Весело оживление в мнозинството.)
Първо, бих искал да поканя най-официално на следващия митинг, който ще бъде изключително съдбоносен за Вас лично, господин Миков! Да поканя господин Миков, за да може да се радва на народното доверие, защото е лесно да си във Видин! Там той си е направил собствен бастион и си мисли, че е пожизнен! Винаги в политиката има едно фатално „но”, господин Миков, и това фатално „но” вие го знаете от 1997 г.! Сега то ще бъде много по-силно.
Ако преди време някои хора не са ви потърсили отговорност, сега ще има отговорност за тройната коалиция. Вие се надявате, че като приключи мандатът на 40-то Народно събрание, ще оставите номенклатурата на тройната коалиция да продължава да дерибейства във всички власти! Това Ви са надеждите! Вие назначихте храненици във всички над 110 агенции. (Шум и реплики от КБ.) Назначихте ваша номенклатура в съдебната система! Неслучайно тези, които довчера ... (Народният представител Яне Янев продължава да говори при изключени микрофони, ръкопляскания, шум и реплики от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Изтекоха двете минути, господин Янев. Много остра забележка ми е направена да не допускам превишаване на времето. (Народният представител Яне Янев продължава да говори при изключени микрофони.)
Времето за реплика изтече, господин Янев. Моля, освободете трибуната.
Ремзи Осман (ДПС, от място): От името на групата извън темата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Парламентарната група на НДСВ има 3,5 минути, има двама записали се народни представители – не желаят да вземат думата.
Господин Ремзи Осман желае думата извън точката от дневния ред от името на парламентарна група. По ал. 6 на чл. 41 имате право на 7 минути.
Ремзи Осман (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Наистина ще говоря извън темата, защото преди малко един народен представител излезе извън темата и тук раздаваше открити заплахи.
Господин Атанасов, нито аз, нито парламентарната група се плашим от Вашите заплахи. Изобщо не ми пука от Вашите заплахи. Спрете да се обръщате към парламентарната група – някой бял ден нямало да види. ДПС в своята история е видяло много премиери. Особено вашият лидер - когато беше министър-председател, заплашваше в Кърджали и остана в историята с 5 човека!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има една парламентарна група с още 2 мин. време – БНС. Няма желаещи да вземат думата от нея.
Господин Моллов желае думата.
Заповядайте, господин Моллов.
Пламен Моллов (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин премиер, уважаеми господа и дами министри, уважаеми колеги! Ние, от Парламентарната група на НДСВ, няма да подкрепим този вот на недоверие към правителството, защото сме с ясното съзнание, че днес участвахме в един фарс, в едно упражнение по риторика, единственият резултат от което е негативната световна кампания на нашия парламент и нашата практика. Всички, които не бяха чули, че има корупция в България, вече знаят. Това вероятно ще лежи на плещите, на отговорността на тези, които внесоха вота, но мотивите, с които оправдаха това свое поведение, са твърде жалки.
И ние от парламентарната ни група и управляващото мнозинство не приемаме да ни учат на антикорупционни действия тези, които са носителите на тежките белези на корупцията у нас. Не приемаме корупцията като начин на управление като ни се изнася една лекция тук от човек, който всички припознават като модел на това поведение. Иначе, за корупция може да се говори безкрай, когато мотивите не са ясни, когато още повече те изглеждат необосновани, което стана ясно.
Ние от НДСВ се гордеем за това, че с нашето поведение в управленските действия на правителството, със законодателната дейност в тази зала, сме допринесли за либерализация на икономиката, за осветляване на бизнеса и за това днес да можем да отчетем по-добри показатели в борбата с корупцията.
Ние се гордеем с това, че днес корупцията е все по-голям данък за онези, които я практикуват.
Ние се гордеем с това, че с нашата отговорна позиция в рамките на управляващото мнозинство сме гарант за последователните и систематични действия на това правителство и на това управляващо мнозинство в посока на борбата с корупцията.
Но днес има един парадокс, който ние отчитаме – парадоксът на това, че от една страна бизнесът приема, че корупцията намалява, а в болшинството у хората битува мнението, че корупцията се разширява. За този парадокс допринесоха най-много тези, които най-много говориха днес за прилагане на корупционни практики от това управление. Това всъщност е един рефлекс на хора, които не искат да бъдат предприемчиви, не искат да ползват икономическата свобода – хора, които приемат с насмешка тогава, когато се предлагат варианти за намаляване на битовата корупция, какъвто беше примера с предложението за намаляване на корупцията по пътищата. То излезе от нашата парламентарна сила.
Ние смятаме, че този модел на поведение не е отговорен и ние не можем да приемем този модел на поведение като практика в това Народно събрание.
Ние обявихме от трибуната, че сме за общ алианс на всички ни в борбата срещу корупцията. Ние ви призоваваме да подкрепите нашите усилия в тази посока и да прилагаме европейските практики и европейското говорене, а не със силата на високото говорене, когато няма аргументи, и да правим това, което нито нашите избиратели очакват от нас, нито ще допринесе по някакъв начин за нашия имидж. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството, шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Атанасов, какво обичате? (Оживление.)
Атанас Атанасов (ДСБ, от място): Искам думата за лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За лично обяснение ще Ви дам думата преди края на заседанието.
Има ли желаещи от министрите да вземат думата? Няма.
В такъв случай обявявам дискусиите по точката от дневния ред за приключени.
Уважаеми народни представители, остава да обявя часът на гласуване. Съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание той не може да е по-рано от 24 часа след приключване на дискусиите. Обявявам час на гласуване 17,10 ч. утре, 22 февруари 2008 г., петък, тук, в пленарната зала на Народното събрание.
Както си спомняте, гласувайки нашия дневен ред, програмата за седмицата, ние гласувахме, че и утре ще работим и след 14,00 ч.
Заседанието ще започне в 9,00 ч. сутринта със законодателна програма.
След като приключат гласуванията – от 11,00 ч., ще продължим с парламентарен контрол.
Аз ще прочета въпросите и отговорите на съответните министри. Има достатъчно въпроси, които биха заели над четири часа, така че можем да очакваме, че времето ще се слее с часа на гласуване. Моля утре всички да участват в заседанието и разбира се в гласуването.
С това приключваме нашата работа по днешния дневен ред.
Остава да направя съобщенията за парламентарния контрол, а те са:
На 22 февруари 2008 г., петък, от 11,00 ч. предстоят разисквания по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно Националния план по заетост.
Следват отговори на въпроси и питания – министър-председателят на Република България Сергей Станишев ще отговори на три въпроса от народните представители Атанас Атанасов, Нено Димов и Антонела Понева:
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин ще отговори на два въпроса от народните представители Йордан Величков и Христо Попов;
- заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев ще отговори на питане от народния представител Мария Капон.
Междупрочем, бих искал да благодаря на господин министър-председателя, на дамите и господата министри за участието им в днешното обсъждане. Очевидно те ще бъдат отново в пленарната зала утре и за парламентарния контрол, и за гласуването. Благодаря ви, уважаеми членове на Министерския съвет.
И нека да довърша съобщенията за парламентарния контрол:
- министърът на вътрешните работи Румен Петков ще отговори на четири въпроса от народните представители Димитър Абаджиев, Атанас Атанасов, Николай Камов и Митко Димитров;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков ще отговори на два въпроса от народните представители Станчо Тодоров и Павел Шопов и на четири питания от народните представители Станчо Тодоров, Йордан Бакалов и Константин Димитров (две питания);
- министърът на правосъдието Миглена Танчева ще отговори на три въпроса от народните представители Екатерина Михайлова и Елиана Масева, Елиана Масева, и Мартин Димитров;
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев ще отговори на две питания от народните представители Иван Николаев Иванов и Яне Янев;
- министърът на транспорта Петър Мутафчиев ще отговори на два въпроса от народните представители Борислав Великов и Христо Кирчев и на питане от народния представител Евгени Чачев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов ще отговори на два въпроса от народните представители Борислав Великов и Анастасия Мозер;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров ще отговори на две питания от народните представители Евдокия Манева и Мария Капон;
- министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил ще отговори на въпрос от народния представител Елеонора Николова и на питане от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски ще отговори на две питания от народните представители Мария Капон и Нигяр Джафер;
- министърът на финансите Пламен Орешарски ще отговори на питане от народния представител Мария Капон.
На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев – на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров – на 4 питания от народните представители Минчо Христов, Мартин Димитров, Иглика Иванова и Георги Анастасов, и Яне Янев;
- министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил – на питане от народния представител Борислав Ноев.
Има още едно съобщение: Комисията по правата на човека и вероизповеданията отменя, очевидно е отминал и часът, насроченото за днес редовно заседание от 15,00 ч.
Давам думата на господин Атанас Атанасов за лично обяснение. Личното обяснение се прави в рамките на две минути.
Атанас Атанасов (ДСБ): Те са ми достатъчни, господин председател.
Независимо от всичко и от това, че залата е празна, аз Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Такъв е правилникът, господин Атанасов.
Атанас Атанасов: Всичко започна след моето изказване, когато аз заявих от тази трибуна, повтарям го отново, че проблема на Движението за права и свободи не се състои в това, че е етническа партия, а че тя действа като мафиотска организация. Още тогава имаше тук непристойни реплики. Разбира се, никой от Председателството не обърна внимание, но вторият път това, което се случи, е отвратително.
Искам да ви кажа, че много хора чуха каква беше репликата на Ремзи Осман. Аз не мога да се засегна от този човек и съм сигурен, че хората – турците от Разградския район, които преди 1989 г. са посещавали моят дом и през 1989 г., когато аз бях застанал в тяхна защита и Държавна сигурност изпращаше агентура, за да проверява какво се говори вкъщи, никога няма да се засегнат или няма да променят отношението си към мен след изказването на този човек. Но си мисля, че такива прояви трябва да бъдат осъждани.
Не може тук! Това е парламентът – висшия орган на държавна власт в държавата и да се позволяват такива реплики и такива квалификации.
И аз Ви моля, господин председател, съгласно нашия правилник да уведомите Комисията по етика. Това е най-малкото нещо, което трябва да се направи. Иначе, както се казва, Господ да го съди! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма да отречете, господин Атанасов, че аз веднага направих забележка по повод на онова, което Вие визирате. И това е факт.
Закривам днешното пленарно заседание.
Заседанието утре ще е от 9,00 ч. тук, в пленарната зала на Народното събрание. (Звъни.)

(Закрито в 17,15 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Секретари:
Нина Чилова
Татяна Калканова