Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2008-05-16


Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Юнал Лютфи и Петър Берон
Секретари: Иван Илчев и Георги Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието.
Ще направим още един опит, уважаеми колеги. Числото над 200 е прекалено провокативно към очевидната действителност. Отменете тази регистрация.
Освен всичко друго, предстоят ни гласувания, а гласуванията изискват необходимото мнозинство спрямо регистриралите се, така че овладейте страничните движения на ръцете си, включете режим на регистрация, регистрирайте се. Прекратете регистрацията. Това е малко по-приемливо.
Едно съобщение: на 15 май 2008 г. от Българската народна банка е постъпил материал относно платежния баланс на България за периода м. януари – м. март 2008 г. Материалът е на разположение в библиотеката.
Предстои да гласуваме два законопроекта на второ четене, и двата твърде съществени, моля за вашето внимание. Има и предложения, правени в пленарната зала, има предложения, които не са приети от комисията.
Първо ще започнем със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър.
Моля и господин Стоилов да заповяда тук да следи гласуването. Ако има някой въпрос, да можем да сме прецизни.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване заглавието: „Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта.
Моля, гласувайте.
Гласували 163 народни представители: за 161, против няма, въздържали се 2.
Наименованието се приема.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1 и предлага този параграф да отпадне.
Гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 1 по вносител.
Гласували 149 народни представители: за 113, против 23, въздържали се 13.
Предложението за отпадане се приема.
Подлагам на гласуване § 2 по вносител, подкрепен от комисията, който става § 1, и § 3, който става § 2 в редакция на комисията.
Моля, гласувайте тези два текста заедно.
Гласували 150 народни представители: за 146, против няма, въздържали се 4.
Двата текста се приемат.
По § 4 има предложение на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова за прередактиране на ал. 6.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласувайте това предложение, неподкрепено от комисията.
Гласували 147 народни представители: за 39, против 33, въздържали се 75.
Предложението за прередактиране не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за текста на § 4, който става § 3, в окончателната редакция на комисията.
Гласувайте този текст.
Гласували 149 народни представители: за 126, против 11, въздържали се 12.
Приема се текстът, предложен от комисията.
Следващият § 5 по вносител, който става § 4, също е в редакция на комисията.
Гласувайте този текст.
Гласували 130 народни представители: за 129, против няма, въздържал се 1.
Текстът на комисията за § 4 се приема.
Следва § 6 - номерация по вносител, който става § 5.
По него комисията е дала своя окончателна редакция, подкрепяйки вносителя.
Направено е следното предложение от господин Янаки Стоилов в пленарната зала: В чл. 15, ал. 2 т. 2 да отпадне, т. 3 да стане т. 2, като думата „друг” се заличи.
Гласувайте това предложение, направено в пленарната зала.
Гласували 142 народни представители: за 139, против няма, въздържали се 3.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, следва да имате предвид, че в § 4 по вносител, който преномерирахме като § 3, в чл. 13, ал. 3, 5 и 8 думите „и 3” ще отпаднат. Това е техническо следствие от приетото предложение. Не е нужно да бъде гласувано. Следва да го отчетете като последица от току-що извършеното гласуване.
Сега подлагам на гласуване текста на § 5 в окончателна номерация и в редакция на комисията, с току-що направеното изменение с предходното гласуване.
Гласували 147 народни представители: за 142, против няма, въздържали се 5.
Текстът се приема.
А сега – два текста: на параграфи 7 и 8 по номерацията на вносителя.
По § 7 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага своя окончателна редакция.
Същото е и по § 8. По принцип комисията подкрепя текста на вносителя и предлага своя окончателна редакция.
Моля, гласувайте тези два текста. Те ще бъдат съответно преномерирани като § 6 и § 7.
Гласували 136 народни представители: за 136, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
По § 9 по вносител – комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да отпадне.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 9 по вносител.
Гласували 127 народни представители: за 126, против няма, въздържал се 1.
Предложението за отпадане е прието.
Същото предложение комисията прави и по § 10.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 10.
Гласували 121 народни представители: за 105, против 14, въздържали се 2.
Предложението е прието.
По § 11 по вносител има предложение на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова за промяна в редакцията на ал. 5 на чл. 19. Комисията не подкрепя това предложение.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Масева и госпожа Михайлова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 39, против 27, въздържали се 55.
Предложението на двете народни представителки не се приема.
Подлагам на гласуване окончателната редакция на § 11, предложен от комисията. Параграфът ще бъде преномериран като § 8.
Моля, гласувайте предложението на комисията за окончателна редакция на § 11, преномериран като § 8.
Гласували 118 народни представители: за 102, против 3, въздържали се 13.
Редакцията на комисията се приема.
По § 12 на вносителя също има предложение на госпожа Масева и госпожа Михайлова – за отпадане на две точки. Комисията не подкрепя това предложение.
Моля, гласувайте предложението на двете народни представителки, неподкрепено от комисията.
Гласували 117 народни представители: за 29, против 20, въздържали се 68.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на окончателната редакция на § 12, който става § 9, предложена от комисията.
Преди да подложа на гласуване този текст, ще спомена, че тук има бележка, според която трябва да се напомни на народните представители, че ал. 5 на този текст е докладвана от председателя на Комисията по правни въпроси в редакция, променена спрямо фиксираната в доклада. Смисълът е съвършено същият, но редакцията е следната: „Времето, през което лицето е работило на длъжността по ал. 1, се зачита за юридически стаж”. В доклада фразата е обърната: „За юридически стаж се счита времето...”. Няма никаква промяна по смисъл, предложението е чисто редакционно. Няма да го гласуваме отделно.
Моля, гласувайте окончателната редакция на комисията за § 12, който става § 9 с това редакционно уточнение.
Гласували 122 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 11.
Текстът е приет.
По § 13 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага своя окончателна редакция на параграфа, който става § 10.
Моля, гласувайте това предложение на комисията.
Гласували 118 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 8.
Текстът е приет.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 14 и предлага той да отпадне.
Моля, гласувайте предложението за отпадане на § 14 по вносител.
Гласували 121 народни представители: за 111, против 10, въздържали се няма.
Предложението за отпадане се приема.
Ще подложа на гласуване няколко текста едновременно: § 15 в окончателна редакция на комисията, § 16 по вносител, § 17 в окончателна редакция на комисията, § 18 по вносител, § 19 по вносител, § 20 по вносител, § 21 по вносител, § 22 в редакция на комисията и § 23 по вносител.
Моля, гласувайте тези текстове едновременно.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Сега ще гласуваме отново няколко текста едновременно: § 24 в окончателна редакция на комисията, § 25 в редакция на комисията, § 26 по вносител и § 27 в редакция на комисията.
Моля, гласувайте тези текстове едновременно. (Четин Казак иска думата.)
Отменете гласуването.
Има думата господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, бих искал да помоля § 25 по вносител, който става § 21, да се гласува отделно, тъй като по него имаме особено мнение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, ще гласуваме отделно § 25 по вносител, който става § 21, а след това ан блок ще гласуваме текстовете, които обявих.
Моля, гласувайте § 25 по вносител в окончателната редакция на комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага своя окончателна редакция, а номерацията става § 21.
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 32.
Текстът е приет.
Заповядайте да обясните своя отрицателен вот, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз гласувах против този текст и не поисках прегласуване, тъй като нещата са ясни. Гласувах против, защото според мен това е ярко доказателство, че за съжаление в някои структури на българската администрация се наблюдават тревожни тенденции, които са в крещящо противоречие с основни принципи на формиране на заплащането в публичния сектор, а именно, че се прави пряка обвързаност (според мен това е тревожен прецедент) между приходите, които се събират от тази администрация под формата на такси, глоби и т.н., и заплащането на служителите в тази администрация. Не мисля, че този начин е правилен. Не знам как Министерството на финансите допуска подобно нещо. Тази тревожна тенденция се наблюдава и в един съвсем скоро внесен законопроект от колегата Олимпи Кътев. Не мисля, че това е най-правилният начин.
Надявам се, че президентът ще обърне внимание на този текст, когато той постъпи при него за утвърждаване за обнародване. Мисля, че не е най-правилният подход, особено пък за служители в централната администрация на Министерството на правосъдието – да получават допълнително материално стимулиране от такси, които се събират от една изпълнителна агенция към Министерството на правосъдието. Не по този начин трябва да формираме високите заплати в администрацията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Сега подлагам на гласуване едновременно текстовете на § 24 в окончателната редакция на комисията, § 26 по вносител и § 27 в окончателна редакция на комисията.
Моля, гласувайте тези три текста.
Гласували 109 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 29.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване § 28 в окончателната редакция на комисията, който става § 24 – един обширен текст на промени в Преходните и заключителните разпоредби.
Моля, гласувайте § 28 по номерацията на вносителя в редакция на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
Подлагам на гласуване заглавието „Преходни и заключителни разпоредби” и текста на § 29 в окончателната редакция на комисията. Номерацията става § 25.
Моля, гласувайте заглавието на този раздел, което комисията подкрепя, и текста, предложен от комисията за § 29, който става § 25.
Гласували 98 народни представители: за 92, против 5, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
По § 30 по вносител има предложение на народните представители Елиана Масева и Екатерина Михайлова за отпадане на този параграф. Комисията не подкрепя това предложение.
Моля, гласувайте предложението за отпадане, направено от двете народни представителки.
Гласували 104 народни представители: за 35, против 19, въздържали се 50.
Предложението за отпадане не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на § 26 и предложението на комисията за създаване на нов § 27 с редакция, предложена от комисията.
Моля, гласувайте тези два текста, предложени от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 13.
Двата текста се приемат.
По § 31 по вносител комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграфът да отпадне.
Моля, гласувайте предложението за отпадане на § 31, направено от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Останалите текстове до края на законопроекта ще гласуваме едновременно.
Подлагам на гласуване § 32 в окончателна редакция на комисията, който става § 28, § 33 също в редакция на комисията, който става § 29, и § 34 отново в редакция на комисията, който става § 30.
Моля, гласувайте тези три текста.
Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети, а с това и законът на второ четене.
Благодаря на господин Янаки Стоилов и на Комисията по правни въпроси.
Да се надяваме, че Търговският регистър ще заработи като песен!
Преминаваме към гласуване на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета.
Моля господин Местан да следи гласуванията. Има предложения, направени и в залата, има и допълнителен доклад на комисията. Да бъдем достатъчно прецизни.
Подлагам на гласуване заглавието на законопроекта.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на законопроекта е прието.
По § 1 има направено предложение от госпожа Гроздилова, което е оттеглено.
Има направено предложение от народния представител Станислав Станилов, което не е подкрепено от комисията.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Станислав Станилов за редакция на § 1, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 15, против 49, въздържали се 40.
Предложението не се приема.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1, но отбелязва, че той систематично е отразен като § 11 в Преходните и заключителните разпоредби. Поради това комисията предлага § 1, така както е предложен от вносителя, да отпадне.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 1.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Предложението за отпадане е прието.
По § 2 има направено предложение от народните представители Димитър Камбуров, Веселин Методиев и Иван Иванов.
Комисията подкрепя тяхното предложение и предлага § 2 да отпадне.
Подлагам на гласуване предложението за отпадане на § 2, направено от тримата народни представители и подкрепено от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Предложението за отпадане е прието.
По § 3, уважаеми колеги, има допълнителен доклад на комисията, внесен на 14 май – преди два дни. Той гласи: „На заседание, проведено на 14 май 2008 г., Комисията по образованието и науката обсъди повторно текста на § 3 и предложенията по него”.
Предложението е от народните представители Димитър Камбуров, Веселин Методиев и Иван Иванов – за отпадане на § 3.
Комисията подкрепя предложението и предлага § 3 да отпадне.
Подлагам на гласуване предложението за отпадане на § 3.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Предложението за отпадане е прието.
По § 4 има направено предложение от госпожа Гроздилова, което е оттеглено.
Има направено предложение от народните представители Димитър Камбуров, Веселин Методиев и Иван Иванов, което е оттеглено.
Има направено предложение от народния представител Станислав Станилов – обширен текст, като предложенията по т. 1 и 4 са оттеглени от господин Станилов, но комисията не подкрепя предложенията по останалите точки, които той предлага, а именно т. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
Подлагам на гласуване предложението на господин Станилов в частта, неподкрепена от комисията, която той не е оттеглил.
Гласували 104 народни представители: за 18, против 52, въздържали се 34.
Предложението на господин Станилов не се приема.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 2.
Подлагам на гласуване текста на § 4 по вносител.
Гласували 110 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 12.
Предложението на вносителя за § 4, който става § 2, е прието.
Има предложение от народните представители Пламен Славов, Атанаска Тенева, Иван Славов и Йордан Петков за създаване на нов § 4а, което не е подкрепено от комисията.
Подлагам на гласуване предложението на групата народни представители, неподкрепено от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 16, против 39, въздържали се 52.
Предложението на групата народни представители не се приема.
Няма предложение за прегласуване.
Предложение от народните представител Лютви Местан, Валентина Богданова, Георги Близнашки, Маргарита Кънева, Ася Михайлова, Татяна Калканова и Тодор Кумчев също за създаване на § 4а.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на § 4а, който става § 3, и предлага окончателна редакция на новия § 3, представена в доклада.
Подлагам на гласуване окончателната редакция на новия § 3, предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Предложение от народните представители Лютви Местан, Валентина Богданова, Георги Близнашки, Маргарита Кънева, Ася Михайлова, Татяна Калканова и Тодор Кумчев за създаване на нов § 4б.
Комисията подкрепя предложението за създаване на § 4б, който става § 4 в редакция, предложена от групата народни представители.
Подлагам на гласуване новия § 4б, който става § 4.
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
По § 5 по вносител има направено предложение от народния представител Снежана Гроздилова, което е подкрепено по принцип от комисията.
Има предложение от народните представители Камбуров, Методиев и Иванов.
От това предложение са били оттеглени и текстовете, предложени от тях за ал. 3 и 5.
Комисията подкрепя по принцип предложенията за ал. 1, 2 и 4.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага своя окончателна редакция.
Длъжен съм да обявя, че в пленарната зала господин Веселин Методиев е направил редакционно предложение, което след дискусия е оттеглил в залата.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на § 5.
Гласували 111 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Има предложение от народните представител Местан, Богданова, Близнашки, Кънева, Михайлова, Калканова и Кумчев за създаване на нов § 5а.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на § 5а, който става § 6, и предлага своя окончателна редакция.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на § 6.
Гласували 116 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Има направено предложение от народните представители Пламен Славов, Атанаска Тенева, Иван Славов и Йордан Петков за създаване на нов § 5а.
Комисията подкрепя предложението, чието систематично място е в § 9 от Преходните и заключителните разпоредби, където е отразено.
По § 6 по вносител има направено предложение от народните представители Димитър Камбуров, Веселин Методиев и Иван Иванов, което по принцип е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 7, и предлага своя окончателна редакция.
Подлагам на гласуване предложението на комисията.
Гласували 114 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 2.
Текстът, предложен от комисията, е приет.
Има предложение от народните представители Местан, Богданова, Близнашки, Кънева, Михайлова, Калканова и Кумчев за създаване на нов § 6а.
Комисията подкрепя по принцип предложението и дава своя окончателна редакция на този параграф, който става § 8.
Подлагам на гласуване окончателното предложение на комисията по този параграф.
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Предложението на комисията е прието.
Моля за малко внимание!
По § 7 по вносител има направено предложение от госпожа Гроздилова, което по принцип е прието.
Има предложение от народните представители Димитър Камбуров, Веселин Методиев и Иван Иванов, което комисията по принцип подкрепя, но в пленарната зала народният представител Иван Иванов направи следното предложение: т. 1 от това предложение на тримата народни представители да се гласува отделно, тъй като те считат, че то не е отразено в окончателната редакция, която комисията е предложила. Така че така и ще направим преди да гласуваме текста на комисията.
Има още едно предложение – от народните представители Местан, Богданова, Близнашки, Кънева, Михайлова, Калканова и Кумчев, което комисията по принцип е приела.
Пристъпваме към гласуванията по § 7 като първо подлагам на гласуване предложението по т. 1 от предложението на народните представители Камбуров, Методиев и Иванов.
Гласувайте това предложение, което тримата народни представители считат, че не е отразено в окончателната редакция, предложена от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 36, против 26, въздържали се 58.
Това предложение не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на текста на § 7 по вносител, който става § 9.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Моля да обърнете внимание на следния момент, уважаеми колеги, и ако прецените да гласуваме отделно. В ал. 5 на текста на § 9 има редакционно уточнение, направено от народния представител Пламен Славов в следния смисъл – в ал. 5 изразът „може да придобие” да се замени с „придобива”.
Ще прочета целия текст, за да получите представа за смисъла. Алинея 5 гласи:
„(5) Статут на защитено училище може да придобие и училище, което ако бъде закрито неговите ученици няма да могат да се обучават...” и т.н.
Предложението на господин Славов е: „Статут на защитено училище придобива и училище, което, ако бъде закрито”.
Считате ли, че е нужно да...
ДОКЛАДЧИК Лютви Местан: Не е нужно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не е нужно. Окончателната редакция от господин Славов остава валидната или остава „може да придобие”?
ДОКЛАДЧИК Лютви Местан: Няма смисъла. Да гласуваме – „придобива”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Нека гласуваме, за да е ясно – „придобива”.
Подлагам на гласуване предложението на господин Пламен Славов за замяна на израза в ал. 5 „може да придобие” с „придобива”.
Гласували 103 народни представители: за 96, против 6, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Заповядайте, господин Димитров, имате думата.
Филип Димитров (ОДС): Уважаеми дами и господа, току-що гласувахме нещо абсурдно. Гласувахме, че едно училище, което има някакви характеристики, „ипсо факто” добива съответните качества. Няма кой да е определил тези характеристики, за да бъде ясно, че то ще придобие такъв статут, ако то не бъде подложено на преценка. Тоест, във всеки случай вие имате някаква активност на някакъв административен орган, който трябва да извърши тази преценка, и затова фразата „може да” е единствената смислена. Другото означава, че има някакъв акт, който е даден от Господ, и вие го констатирате. Кой ще го констатира и как, за да придобие то такъв статут?
Моля ви да прегласуваме това доста абсурдно разрешение и да се върнем към формулата „може да”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Гласувайте отново предложението на господин Славов изразът „може да придобие” да се замени с думата „придобива”.
Гласували 118 народни представители: за 94, против 19, въздържали се 5.
Предложението е прието и при прегласуването.
По § 8 по вносител има предложение на народния представител Станислав Станилов.
Комисията не подкрепя предложението.
Подлагам на гласуване предложението на господин Станилов.
Гласували 101 народни представители: за 16, против 22, въздържали се 63.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, който става § 10, и се подкрепя от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 81, против 14, въздържали се 6.
Текстът е приет.
Господин Лъчезар Иванов желае думата. Заповядайте.
Лъчезар Иванов (независим): Уважаеми колеги, вземам думата за обяснение на отрицателен вот, тъй като премахването на § 8, което преди малко бе прогласувано, всъщност разчиства юридическите проблеми за това, че не трябва да има пробна матура.
Бих искал да обърна внимание, че през 2007 г., когато се проведе пробна матура, не произтече нищо. Ще заостря вашето внимание, че все пак господин Вълчев като министър от 2005 г. до 2008 г. измени седем пъти закона. Вероятно това е така, защото той е юрист. В 2005 г. – четири пъти, в 2006 г. – два пъти, в 2007 г. – един път. Но в чл. 4а, т. 1 изрично е записано: „Правото на образование се осъществява при спазване на принципите на прозрачност на управлението и предвидимост на развитие на системата” - нещо, което тези многобройни и чести промени очевидно нарушават. Нещо повече, внесено е предложение по т. 2 и отново по т. 4а – да не се отнася за държавните зрелостни изпити. А там пише следното: „2. условията и редът за завършване на определен клас и степен на образование се определят най-късно до началото на съответната учебна година”. Това дава възможност на този, а и на всички следващи министри по всяко време на годината да могат да правят промени в провеждането на държавните зрелостни изпити.
В нарушение на закона държавните зрелостни изпити се провеждат без изготвяне на държавни стандарти за оценяване на държавните зрелостни изпити, което се изисква в чл. 16, т. 5. Затова във внесения от министъра законопроект той предлага матурите да се провеждат без наличието на такива стандарти.
За да не отегчавам колегите си, бих искал да кажа в заключение, че нямаме стандартизация на тестовете, нямаме определение на изискванията, по които нашите деца трябва да се явят на тези изпити, което всъщност поражда проблеми. По принцип сме за матурите, но не може децата от този випуск, който тази година завършва, да бъде, направо казано, „експериментални зайчета”.
Бих искал само да кажа, че считам, че като първа година, в която ще се състоят тези матури, е редно да има избор дали матурите да се полагат от всички деца и да влизат в дипломите или тези, на които не е необходимо, да не бъдат вписвани. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Други обяснения на отрицателен вот няма.
Следващият текст е заглавието „Заключителни разпоредби”. По него група народни представители са направили предложение за промяна.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието и предлага своя окончателна редакция на наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”.
Гласувайте предложението на комисията за това наименование.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Предложението на комисията е прието.
Комисията предлага да се създаде нов § 8а, който става § 11, като е предложила своя редакция на този нов параграф.
Гласувайте § 8а, който става § 11.
Гласували 95 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 10.
Текстът е приет.
Ще подложа на гласуване два текста едновременно - § 9 по вносител, който става § 12, в редакция на вносителя, подкрепена от комисията, и предложение на комисията за окончателна редакция на § 10, който става § 13.
Гласувайте § 9 по вносител и § 10 в редакцията на комисията със съответната преномерация.
Гласували 103 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 11.
Текстовете са приети.
Има предложение на народните представители Димитър Камбуров, Веселин Методиев и Иван Иванов да се създаде нов параграф, което е оттеглено.
Предложение на народните представители Местан, Богданова, Близнашки, Кънева, Михайлова, Калканова и Кумчев за създаване на нов § 11, което по принцип е подкрепено от комисията.
Комисията предлага да се създаде § 11, който става § 14 и предлага своя окончателна редакция.
Гласувайте това окончателно предложение на комисията.
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет, с което е приет на второ четене и законът, което ми дава основание да бъде изказана благодарност, надявам се, от името на всички вас на господин Местан, на всички, работили в комисията, за много сериозната работа и много сериозните усилия за постигане на окончателни предложения, които да не разделят залата, а напротив, да бъдат подкрепени от всички парламентарни групи.
Още веднъж благодаря на господин Местан и на всички, положили усилия за този резултат!
Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ – продължение.
Заглавието и параграфи от 1 до 3 включително бяха докладвани и обсъдени на второ четене. Предстои докладване на § 4.
Моля господин Берон да поеме председателството.
Господин Осман, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Продължаваме с § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Не виждам желаещи да коментират тези два параграфа.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 6 има предложение от народния представител Иван Сотиров, което комисията не подкрепя:
„§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „срокът на договорите, които са сключени след провеждането на публичен търг или конкурс, не може да се продължава с анекси”.
2. В ал. 6 думите „кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице” се заменят с думите „съответния кмет”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Господин Сотиров, заповядайте да защитите предложението си.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това предложение е с оглед на факта, че когато един човек играе на конкурс или на търг за получаване на имот под наем за определен срок, той би трябвало да си е направил съответните разчети. След това не е редно, примерно някой кандидатства за три или за четири години, по пътя на анексите срокът на договора, за който той е играл на търг или конкурс, да бъде удължаван до десет години, който законово допустимият срок. Това създава предпоставки за корупция и за непазарно участие в състезания за получаване на общински имоти.
По-коректно е да се предвиди, че когато един човек е играл на конкурс или на търг за определен срок, след изтичане на този срок той трябва по общия ред да участва на търг или конкурс за спечелване на имота. След като общината и кметът са преценили, че даден имот се отдава за такъв срок, би трябвало да се съобразяват с този срок. Ако искат да привлекат по-сериозни инвестиции, да се стопанисва по-добре имотът, или ако преценят, че имотът се нуждае от по-сериозни инвестиции, тогава трябва да използват максималния срок. В противен случай на много места има такава практика – умишлено не се използва максималният срок, умишлено имотите се отдават за срок от две или три години, за да може наемателите да бъдат държани в шах и да бъдат притискани от собствениците на имотите, в случая от общините, с оглед на това, ако изпълняват определени ангажименти, да им бъдат правени анекси, ако не ги изпълняват, ги пращат по общия ред.
Точно за да се пресече тази възможност за такъв корупционен натиск, е коректно, когато изтече срокът, да се участва също чрез търг или конкурс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин Сотиров.
За съжаление доста малко са хората, които чуха Вашата аргументация.
Има ли някой друг да коментира този въпрос? Може би господин Осман ще даде пояснение защо не е подкрепено предложението.
Господин Осман, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: За да имат колегите информация какъв е режимът днес, ще кажа, че действащият закон не позволява на кмета на общината еднолично да подписва договори.
Текстът е: „Договорите за наем, сключени за срок по-кратък от десет години и чийто срок не е изтекъл, по искане на наемателя могат да бъдат продължени за срок от десет години с решение на общинския съвет.”
Ако няма решение на общинския съвет, кметът еднолично няма да може да продължи и да подпише никакви анекси. Друг е въпросът, че общинският съвет приема и една специална наредба, посочено е и в действащия закон.
Това е, което бих искал да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин Осман.
Господин Сотиров, заповядайте.
Иван Сотиров (ОДС): Искам само да уточня нещо. Да, това действително е така, но точно то създава предпоставки - по-силни играчи, знаем как става лобиране в общински съвети, да могат точно чрез корупционни механизми да се преборят да им бъде направен анекс. И обратното, дребните инвеститори, които нямат такова лоби, които нямат ресурси, много трудно могат да постигнат в общинския съвет подкрепа, за да бъде извършен анекс. Механизмите, с които се пробива при кметовете, с тези механизми се пробива и при общинските съвети.
Затова най-чистият способ да се избегнат всякакви такива възможности е, когато играеш на търг или конкурс, направил си си разчетите за три или за четири, или за пет години, след като ти изтече срокът, си играеш по общия ред. В противен случай се създават възможности и в общинските съвети, и пред кметовете за нерегламентирано лобиране. След като сме поели курс на борба срещу корупцията, хубаво е да махнем в законите всички възможности за такива корупционни практики.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин Сотиров.
Чухме двете гледни точки. Ако има някой друг да коментира казаното? Няма.
Господин Осман, продължете със следващите текстове.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Активността на господин Сотиров заслужава уважение, господин председател.
Аз не знам, не съм запознат с практиката, но той като бивш кмет, ако е запознат с някаква практика, хубаво е да запознае и парламента каква точно е практиката.
Иван Сотиров (ОДС, от място): Ако вие от ДПС не познавате практиките?!
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Няма предложения от ДПС, няма предложения на колеги от други политически сили. Аз наистина Ви казвам, че Вашата активност заслужава уважение, че предизвиквате тази дискусия, защото тя е много важна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Диалогът беше интересен, но продължете нататък.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.
Има предложение от народния представител Иван Сотиров за създаване на нов § 7а, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Госпожо Хитова, имате думата.
Диана Хитова (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, искам да направя редакционно предложение, а именно в чл. 21, ал. 1 след думите „обекти – публична общинска собственост” да бъдат добавени и думите „за разширяване за общински нужди строителните граници на населените места”.
Считам, че по този начин ще бъде изяснен и текстът на ал. 6 - Подробните устройствени планове по ал. 1 се приемат от общинския съвет, независимо от техния обхват, като се даде възможност да се извършват отчуждавания извън съществуващите строителни досегашни граници на населените места за задоволяване на общински нужди. По този начин, не е тайна за никого, ще бъде решен проблемът с така наречените ромски махали. Известно е, че съществува голямо незаконно строителство върху терени, собственост на граждани, и няма възможност да бъдат решени проблемите за жилищно устройване както на ромското население, така да бъдат решени и проблемите на гражданите, чиито терени са заети с това незаконно строителство.
Считам, че по този начин проблемът се решава. За това редакционно уточнение бях сигнализирана от областния управител на Сливен и от кмета на община Твърдица. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Бихте ли дали писмено това предложение?
Господин Осман, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин председател, госпожо Хитова! Вие сте права, аз също получих официално писмото в комисията, но това не е редакционно предложение! Категорично не е редакционно предложение! Предложението е много сериозно и беше обсъдено много сериозно и в комисията. Комисията не възприе процедурно, господин председател, ...
Текстът не е редакционен, а променя по същество смисъла на самия текст. Той беше обсъден в комисията, Вие съвсем основателно го поставяте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Но го няма вътре в самия текст.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Да, и комисията не възприе това предложение. Не е редакционно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Не е редакционно, да, няма го депозирано предварително.
Заповядайте, господин Владимиров.
Борислав Владимиров (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, аз също подкрепям председателя на комисията, че това не е редакционно предложение. Беше разглеждано в комисията. Просто беше етично внесено извън правилата. Затова бих предложил на колежката да го внесе като ново предложение за изменение и тогава може би дебатът ще бъде много по-съществен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря.
Значи това трябва да се гледа друг път, при друг случай.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли някакви предложения по така съобщените параграфи? Не виждам желаещи да се изкажат.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 15 има предложение от Захари Георгиев и група народни представители:
В § 15, в чл. 35, ал. 1 се създава изречение второ:
„Решенията се приемат с две трети от общия брой съветници”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от господин Иван Сотиров по § 15.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в редакцията на чл. 8, ал. 5.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 15, който става § 14:
„§ 14. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „търг или конкурс” се заменят с „публичен търг или публично оповестен конкурс”;
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Продажбата може да се извърши без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2:
1. между общината и държавата или между общини;
2. когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Заповядайте, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Безспорно текстът с тази редакция се доближава до очакванията на всички ни за прозрачност и публичност на разпорежданията, които се извършват в общините и за възможността това да става задължително след една публична процедура.
Все пак искам да напомня на уважаемите колеги народни представители, че дебатът за двете трети трябва да продължи до края на приемането на този закон най-малко заради това, че докладът на Сметната палата специално по отношение на Закона за общинската собственост много сериозно препоръчва да се спрем на това мнозинство като една много ясна гаранция за отговорност на общинските съвети в случаите на разпореждане с общински имоти. Всичките съображения за шареност на общинските съвети, за невъзможност да се прави и постига такова мнозинство, са съображения от практическо естество. Но от законодателна гледна точка една такава мярка смятам, че е удачна и е разумна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, госпожо Николова.
Всъщност предложението на Захари Георгиев по следващата точка е в този дух.
Заповядайте, господин Витанов.
Стоян Витанов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Искам да се върна на предложението на господин Сотиров, което така или иначе е отразено в чл. 8, ал. 5 и по-скоро като редакционна поправка. Имам предвид средствата, които се превеждат на съответното кметство или район. Записано е: „Тридесет на сто от средствата, придобити от продажба или от наема, се превеждат по сметка на района или кметството по местоживеене” и така нататък.
Мисля, че по-добрият и по-издържаният текст е да не заковаваме точно 30%, а да напишем „не по-малко от 30%”, естествено, връщайки се в тезиса на чл. 8, ал. 5, тъй като някои общини могат да си позволят това, или пък съответни обществени интереси налагат една по-голяма част от средствата да бъдат преведени. Някъде могат да бъдат преведени и 100% от тези приходи. Зависи от необходимостта, от обектите, от инфраструктурата и така нататък.
Затова конкретното ми предложение е, връщайки се или на чл. 8, ал. 5, или в самото предложение на господин Сотиров, тъй като все пак него гледаме, да бъде записано „не по-малко от 30%”. Тази е добавката - „не по-малко”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Това може да мине като редакционно, нали, господин председател?
Мисля, че може да мине и като редакционно предложение.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: За да разясня, ще изчета предложението на господин Сотиров, господин председател, за да разберат колегите.
Да, ние сме обсъдили този въпрос – дали да бъде точно заковано на 30 на сто, или до 30 на сто, или нещо друго. Може да мине, но все пак да разясня: става въпрос за препродажба или отдаване под наем на имот – общинска собственост, 30 на сто от средствата, придобити от продажбата или от наема се превеждат по сметка на района или кметството по местонахождението.
Прав е господин Витанов – има някои общини, които могат да решат да бъде 20 на сто, но в комисията накрая се възприе да бъде 30 на сто.
Бих искал да прочета и ал. 5 на чл. 8, това, което докладвах:
„(5) Общинският съвет определя имотите на територията на общината извън имотите по чл. 12, ал. 2, които се предоставят за управление на съответните кметове на райони и на кметства. При продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на райони или на кметства, 30 на сто от средствата, придобити от продажбата или от отдаването под наем, се превеждат по сметка на района или на кметството по местонахождението на съответния имот...”
Мисля, че основателно колегата повдигна точно тук въпроса, защото предложението на господин Сотиров е по този параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Значи можем да го приемем като редакционна бележка – не по-малко от 30 на сто, като вариант.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 16 има предложение от народния представител Захари Георгиев и група народни представители: в § 16, чл. 37, ал. 1 се създава изречение второ: „Решенията се приемат с две трети от общия брой съветници”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 16, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Всъщност това беше коментирано от госпожа Николова досега.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Да, подобно е.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 17, който става § 16.
По § 18 има предложение от Захари Георгиев и група народни представители, което е аналогично.
Комисията не подкрепя предложението, което гласи – в чл. 40, ал. 9, в изречение първо накрая се добавя „с две трети от общия брой съветници”.
Едно допълнително разяснение, господин председател. Комисията не е подкрепила предложението, но според гласуването по първите параграфи зависи какво решение ще бъде прието. Предложенията на господин Захариев са свързани, в логическа връзка с тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Това е с цел да се осигури еднаквост в целия закон.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: В случай, че бъдат приети тези параграфи в началото.
Има прието предложение от народния представител Яни Янев.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 17:
„§ 17. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж – собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, може да се извършва по инициатива на общината или по писмено предложение на заинтересованите лица, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 и в съответствие с програмата по чл. 8, ал. 9, т. 3.
(2) Замяна по ал. 1 може да се извърши:
1. при прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и трети лица;
2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на общината;
3. между общината и друга община или между общината и държавата;
4. в други случаи, определени в закон.
(3) В случаите по ал. 2 кметът на общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до кмета на общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие кметът на общината внася предложението за замяна в общинския съвет.
(4) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува в Интернет-страницата на общината. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна. Обявлението се поставя и на определените места в сградата на общината, района, кметството или населеното място по местонахождението на общинския имот.
(5) Предложенията по ал. 3 се внасят в общинския съвет от кмета на общината не по-рано от един месец от публикуване на обявлението. Когато в този срок постъпят повече от едно предложение за един общински имот, те се внасят заедно в общинския съвет. При постъпили предложения за замяна на един и същ общински имот от две или повече лица, общинският съвет може да реши разпореждането с имота да се извърши чрез търг или конкурс.
(6) Предложенията по ал. 3 не обвързват общинския съвет за извършване на замяна. Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.
(7) Не се допускат замени:
1. когато имотите – собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;
2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по ал. 2, т. 2;
3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;
4. в други случаи, определени в закон или в наредбата по чл. 8, ал. 2.
(8) Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет. Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин Осман.
С четенето на този дълъг текст прекратяваме за тази седмица изчитането на закона. Ще продължим следващата седмица, както и дискусията по този текст ще се проведе следващата седмица, тъй като вероятно ще има желаещи за изказване.
Колеги, от 11,00 ч. следва парламентарен контрол. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни): Уважаеми колеги, започваме редовния петъчен:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Преди да пристъпим към информацията за новопостъпилите питания в канцеларията на Народното събрание, позволете ми да ви информирам, че днес в пленарна зала, поради внезапно заболяване, няма да отговаря министърът на културата.
Новопостъпили питания в периода 9-15 май 2008 г.:
Постъпило е питане от народния представител Минчо Христов към Асен Гагаузов – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката в министерството за ограничаване строителството в междублоковите пространства и зелените площи през 2007 и 2008 г. Следва да се отговори в пленарно заседание на 23 май 2008 г.
Постъпило е питане от народния представител Минчо Христов към Михаил Миков – министър на вътрешните работи, относно политиката на българското правителство за решаване на проблемите със задръстванията в големите български градове и пътната мрежа в страната. Следва да се отговори в пленарно заседание на 23 май 2008 г.
Постъпило е питане от народния представител Яне Янев към Валери Цветанов – министър на земеделието и храните, относно политиката на министерството по отношение на еврофондовете за земеделие. Следва да се отговори на 23 май 2008 г.
Постъпило е питане от народните представители Минчо Христов и Стела Банкова към Емилия Масларова – министър на труда и социалната политика, относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за решаване на проблема с бездомните социално слаби български граждани.
Постъпило е питане от народния представител Мария Василева Капон към Валери Цветанов – министър на земеделието и храните, относно необходимостта от промени в Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи.
Писмени отговори:
- от заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев на въпрос от народния представител Яне Янев;
- от министъра на вътрешните работи Михаил Миков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- от министъра на здравеопазването Евгений Желев на въпрос от народния представител Иван Иванов;
- от министъра на здравеопазването Евгений Желев на въпрос от народния представител Иван Иванов;
- от министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова на въпрос от народния представител Иван Иванов;
- от министъра на финансите Пламен Орешарски на питане от народния представител Евгени Чачев.
Преминаваме към парламентарния контрол.
Днес първи в пленарната зала ще отговаря заместник министър-председателят и министър на извънредните ситуации госпожа Емел Етем на въпрос, зададен от Павел Шопов.
Павел Шопов (КА, от място): Преди това обаче искаме думата от името на парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата, господин Сидеров, от името на парламентарна група.
Волен Сидеров (КА): Дами и господа, осемнадесет народни представители! Преброих точно присъстващите в залата.
Аз имах въпрос към новия министър на вътрешните работи господин Миков, обаче той се е скрил от моя въпрос и е поискал да го отложим. Не знам защо поиска да го отложим, защото въпросът е много актуален. Става дума за престъплението, извършено от Румен Петков, и цирковете, които се разиграват в държавата във връзка с това престъпление.
През последните дни лично главният прокурор на републиката, който би трябвало да бъде стожер на законността и реда у нас разигра невероятен цирк, обяснявайки на няколко пъти противоречиво как срещу лицето Румен Петков уж върви проверка, след което се оказа, че той е неизвестен извършител. Аз мисля, че той е достатъчно известен със своите зулуми в българската политика, но според главния прокурор лицето Румен Йорданов Петков е неизвестен извършител.
Във връзка с това главният прокурор лично съобщи пред медиите, че течало досъдебно производство – какво точно какво той не уточни – срещу неизвестен извършител. И, ако се наложело, щял да бъде поискан имунитетът на господин Петков.
Парламентарната група на „Атака” настояваме категорично имунитетът на Румен Петков да бъде поискан от главния прокурор. Освен това, господин председателстващ, председателството на Народното събрание да покани Борис Велчев – главен прокурор на Република България. Може би няма много точна и прецизна процедура по този въпрос, но ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Конституцията не позволява да бъде извикан прокурорът тук.
Волен Сидеров: Винаги може да бъде поканен и той да се отзове като към най-високия орган в държавата ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Това е по негова воля, господин Сидеров. Знаете това.
Волен Сидеров: ... да окаже уважение, да дойде тук и да обясни как така в едно и също време се води досъдебно производство, извършителят е неизвестен. На цяла България е известно, че Румен Петков извърши престъпление публично пред медиите, съобщавайки името на офицер под прикритие. Защо се води срещу неизвестен извършител? Защо още не му е поискал имунитета?
Това са въпросите, които трябва да бъдат поставени в тази зала на господин главния прокурор. Защото иначе той ще докаже, че проявява двоен стандарт в България – за едни се иска сваляне на имунитета, за други не. Вие си спомняте много добре колко услужливо, бързо и истерично тук беше свален моят имунитет през м. юни 2006 г. Това стана осем месеца преди да бъде повдигнато обвинение срещу мен. Така че сега е редно господин Велчев да повдигне имунитета на Румен Петков, а ние тук, народните представители в тази зала, да приемем една декларация, която предлагаме от „Атака”. Аз ще прочета няколко реда от нея, за да се запознаете, да видите, че тя е много добра декларация, морална и осъжда, заклеймява поведението на Румен Петков.
„Извършеното от народния представител Румен Петков от ПГ на Коалиция за България на 27.04.08 г. – тогава министър на вътрешните работи, в интервю за Агенция „Фокус” - е разкриване на класифицирана информация, обявяване името на сътрудник на МВР под прикритие. Това е продължение на поредица агресивни постъпки в пленарната зала на Народното събрание и извършени други престъпления от него, по които наказателните производства са прекратявани от услужливата съдебна система, множество грозни и цинични прояви на публични места, с които е печално известен. В държанието му прозира пълно пренебрежение към другите граждани, към обществения ред, към държавните институции и липса на обичайните човешки взаимоотношения.
Смайваща е арогантността, с която той се опитва – става дума за бившия министър Румен Петков, да се представи като жертва на медиите и враждебни политически сили. Това възмутително поведение на народния представител трябва да бъде не просто отхвърлено, а категорично осъдено като недопустимо и противоречащо на всякакви норми на цивилизовано поведение.
Народното събрание очаква от прокуратурата и Министерството на вътрешните работи бързи и решителни действия за търсене на отговорност от престъпника.
Народното събрание декларира, че ще пази авторитета си на върховна институция в България и ще се противопоставя на всякакви прояви, които уронват този авторитет, особено когато те произхождат от член на парламента.”
Обръщам се с гореща молба към Вас, господин председател. Надявам се, че Вие ще откликнете на тази декларация - да се придвижи, да влезе в пленарната зала и да бъде приета тук, а не да бъде давана в комисия, както се опитва, разбирам, господин Пирински да направи. Няма място в комисия – това е една декларация, един морален акт на осъждане на престъпна дейност на един член на парламента.
Надявам се на отклик, на обективно отношение от Коалиция за България – група, която претендира да има морално отношение, да осъди своя член, така както е осъдила други членове на други парламентарни групи. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Сидеров, Вие имате тригодишен стаж като народен представител. Би трябвало да знаете, че то не зависи нито от председателя господин Пирински, нито от мен, нито от другите колеги, които председателстват пленарната зала и сме членове на ръководството на парламента. Има си Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Всеки проект за декларация постъпва в канцеларията. След това има установена трайна процедура, за да може един ден тази декларация да влезе в програмата на българския парламент. Това имам предвид и би трябвало да го знаете.
Волен Сидеров (КА, от място): Вече има прецедент!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Така че внесете проекта за декларация в канцеларията и той ще поеме пътя след становище на съответните комисии. Един ден може би ще влезе в пленарната зала, но процедурата трябва стриктно да се спазва, както за всички други проектодекларации и проекторешения.
Господин Шопов, заповядайте.
Павел Шопов (КА): Господин председателю, понеже си позволихте да направите коментар след изявлението на Парламентарната група на „Атака”, искам да Ви напомня, че има такъв прецедент в българския парламент. Преди около две години на 16 април в Народното събрание беше внесена една декларация, без даже да бъде формулирана в писмен вид, на пожар – ей така, без да има каквото и да е основание да се внася в дневния ред такава декларация. Така че това са двойни стандарти. Тогава това е можело да бъде направено и гласувано. Тя беше формулирана, забележете, вътре в пленарната зала, беше прочетена от тази трибуна и беше гласувана.
Позволявам си този коментар след Вашия коментар. Ако Вие не го бяхте направили, и аз нямаше да го направя.
Искам да напомня, че това е ставало в българския парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Нека да Ви кажа кога. Само една минута.
Павел Шопов: Сега ние сме много по-коректни, защото нашата декларация по съответния ред според правилника на Народното събрание е формулирана, написана с атрибутите, с трите й съставни части, с придружително писмо – текст, диспозитив. Така че не сте прав в обвинението си спрямо „Атака” след нашата декларация, че не спазваме някаква форма или нещо подобно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Искам само едно да Ви кажа. Такива подобни случаи е имало. Аз съм бил свидетел през тези осемнадесет години само, забележете, при едно условие – когато има консенсус по приемането на такава декларация.
Павел Шопов: Никой не е казал, че няма консенсус.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Следователно преминете към Вашия въпрос.
Павел Шопов: Никой не е казал, че още няма консенсус. Може би ще има и консенсус по отношение на тази декларация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте, имате думата.
Павел Шопов: Моят въпрос към Вас, госпожо заместник министър-председател, госпожо Емел Етем, е, че напоследък в медиите, в публичното пространство се появи информация, че възнамерявате да установите Центъра за обслужване на тел. 112 за Южен централен район в гр. Кърджали. До този момент това звучи абсолютно несъстоятелно, наивно и смешно. Затова ние повдигаме въпроса особено сериозно.
В Пловдив обаче е предизвикал тревога и притеснение сред гражданите, защото гр. Пловдив се дискредитра като естествения и логичен център на Южен централен район. Негласно се излага, всичко е в сферата на въпросите все още. Затова задавам нещата като полувъпроси. Затова и отправям този въпрос – да получа отговор дали има нещо вярно във всичко това, което се говори.
В Пловдив се говори, че причината била, че в града Пловдив не можело да се намери сграда или подходящо място за целта.
Моят въпрос към Вас е: дали това е истина? Стигнало ли се е вече до такова неудачно решение, защото то е абсолютно неудачно? Кой го е предложил, ако има такова решение? Кой го е взел и на какво ниво е станало това? Осъществени ли са някакви действия относно организацията на телефона в гр. Кърджали? Ще бъде ли ревизирано това решение, като се поправи явно допуснатата грешка, за да се ситуира централата на тел. 112 там, където е мястото – в гр. Пловдив?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Госпожо вицепремиер, имате думата за отговор на въпроса.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМЕЛ ЕТЕМ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Шопов! Чувствам се задължена да отговоря малко по-подробно на въпроса, свързан с Националната система за спешни повиквания 112, защото това е много важна и същевременно много сложна национална система, която в никакъв случай не бих желала да политизираме нито в тази зала, нито извън нея. Просто като български държавник и министър съм длъжна да направя максималното да изградим тази система, въпреки изоставането от две предходни правителства, за да дадем услугата на българските граждани и на чуждестранни такива, които са на територията ни. Затова накратко бих желала да Ви кажа какво сме свършили до този момент.
В качеството ми на един от министрите, който изгражда телефона, защото телефонът се изгражда от Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и Министерството на извънредните ситуации, като вицепремиер аз координирам дейността на тези три ведомства. Какво е направило правителството на Република България?
През м. август 2007 г. с постановление на Министерския съвет е взето решение за въвеждане на Национална система за спешни повиквания. През м. октомври 2007 г. с решение на Министерския съвет се определят поетапното изграждане на центровете и центровете - ситуирани са на базата на шестте района за икономическо планиране. Центровете са определени – София, Русе, Варна, Бургас, Монтана, Пловдив.
След това са направени последващи стъпки, с които искам още веднъж да Ви уверя, че българското правителство много бързо и много интензивно иска да навакса изпуснатия срок от предходните. Приет е Устройствен правилник на Министерството на извънредните ситуации, създадена е Главна дирекция „112”, определен е щат от 405 бройки персонал за обслужване на цялата национална система в републикански мащаб. Предприети са ремонтни действия на помещенията, които бяха предоставени от областните управители или от кметовете на тези градове, за които преди малко споменах. Искам да Ви уверя, че търсенето на помещения отнема много време и не е толкова елементарно и лесно. След малко и на това ще се спра.
В момента в София и Русе са завършени центровете. Там тече техническото обезпечаване, обявени са конкурси и се назначават екипите. В Монтана и в Бургас текат строително-ремонтни дейности. Във Варна и вече определеният център в Кърджали са в процес на процедура. За сградата във Варна искам да Ви кажа, че тя е от 1902 г., за да добиете впечатление какъв тип помещения ни предоставят за този род дейност.
Няколко думи за техническата обезпеченост – трите министерства са провели своите процедури по закон. Министерство на извънредните ситуации проведе обществена поръчка още в рамките на миналата година, след като бе гласувана сума от преизпълнението на Бюджет 2007. Направена е доставката на тези два центъра, защото доставката е поетапна, според график, който е даден, за изготвянето на центровете. В момента София и Русе приключват инсталацията на комуникационно-информационната система.
Що се касае до кадрите, както вече ви казах, правителството е гарантирало с Устройствения правилник кадровия потенциал на центъра, за да може да приключим в рамките на тази година и да дадем услугата. Конкурсни процедури се обявяват за всички бройки. В момента София и Русе са в точно такава процедура.
Още нещо искам да споделя за кадровото обезпечаване – Телефон 112 не е такава елементарна система, не е обикновена телефонна централа – такава, каквато обикновено някои хора са свикнали да си я представят. Това е една много сложна техническа система и затова се налага и сериозна подготовка на кадрите. Ние провеждаме обучение на всички кадри, които са назначени и след това ги допускаме до тези работни места, защото както вече споменах, освен сложността на системата, те имат изключително отговорна работа – да предоставят много бързо услугата на гражданите и това да бъде много качествена услуга. Тя обикновено е свързана със спешни случаи, които касаят живота и здравето на хората.
И така, провежда се обучение, както вече ви казах. Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването изграждат своята част от националната система. Те също докладват периодично, защото имаме такава междуведомствена работна група, която работи много интензивно.
И аз тук искам да използвам повода, за да благодаря на Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването, както и на техните експерти, които много добре заедно с експертите и представителите на Министерството на извънредните ситуации изпълняват този проект. Всичко върви по график.
За да сте спокойни вие – народните представители, че така поетият ангажимент на Република България от 1997 г. най-после ще бъде изпълнен ще кажа, че средства са осигурени с преизпълнението от миналата година и в рамките на Бюджет 2008, за да можем да изпълняваме тези функции.
Правилник за дейността на Центъра е приет, който впоследствие ще бъде използван като основа. Подготвя се Законопроект за 112 и през втората половина на годината той ще влезе в Народното събрание. И аз тогава ще моля дори за вашата подкрепа.
Сега конкретно за центъра в Пловдив и Кърджали – въпросът, който зададохте. Ако сте запомнили от хронологията датите и периодите – още м. октомври 2007 г. съм изпратила писмо до областния управител на област Пловдив с едни изисквания за центъра и затова на какви технически параметри трябва да отговаря помещението, което е между 300 и 350 кв. м. До м. януари 2008 г., уверявам ви, областният управител направи всичко възможно да намери такова помещение, но това, което се предостави, не отговаряше на техническите изисквания.
През м. януари т.г. пуснах писмо до кмета на община Пловдив със същите технически параметри и изисквания с молба да ни предоставят такова помещение. До м. март т.г. съответно и кметът положи усилия. Тук искам да Ви уверя, че областният управител и кметът направиха всичко възможно да потърсят такива сгради. Те могат да Ви кажат какво е състоянието на помещенията. Такива подходящи не се намериха.
През м. март 2008 г. се обърнах с писмо към министъра на финансите. Знаете, че част от министерствата имат свои регионални структури и съответно имат някакви помещения. Имах информация, че такова помещение има и се обърнах с писмо към Министерството на финансите. Оказа се, че помещението, за което аз имах информация, е изключително нужно на Националната агенция по приходите и не могат да ни предоставят 300 кв. м оттам.
След това проведох разговори през м. март с. г. също с министъра на транспорта и министъра на отбраната. И тези две министерства имат някакви структури и сгради в Пловдив. За съжаление, до края на м. април 2008 г. всички тези институции, които занимавах, не можаха да предоставят сграда.
Междувременно се обърнах с молба към областния управител на Хасково да ми каже какво е състоянието в областта и може ли в гр. Хасково да намерим такова помещение, което да отговаря на тези технически изисквания.
Тук трябва да ви кажа, че няма точно фиксиран център за тези услуги – 112, това е по решение на Министерския съвет. Те могат да бъдат изградени във всеки един град и село, стига наблизо да минава оптичната мрежа. Това е едно от изискванията, за да може да се направи тази свързаност. И от Хасково отговориха, че нямат възможност и правителството на Република България се принуди да промени своето решение от м. октомври 2007 г. И така центърът за Южен централен район е определен в Кърджали.
Областният управител на Кърджали предостави такава площ, която отговаря на тези изисквания. Там започва вече процедура, така че искам да Ви уверя, че ще направя всичко възможно като вицепремиер и министър, отговарящ за изграждането на една такава сериозна, сложна национална система, която на всичкото отгоре е и европейско изискване, да изпълня поетият ангажимент.
Българското правителство пое ангажимент пред Европейския съюз да навакса изпуснатото време от 9 години, както преди малко Ви казах, и да предостави услугата на българските граждани и на чужди такива, които се намират на територията на страната ни, в началото на 2009 г. Ние – тримата министри, искаме да рапортуваме м. декември 2008 г., че ще предоставим услугата на всички български граждани. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Господин Шопов, имате думата за реплика.
Павел Шопов (КА): Госпожо Етем, сигурно това е най-лошият отговор, който можех да получа. По-голямата част от отговора Ви беше за общите условия, общите проблеми, общи въпроси и усилия по отношение на прокарването на Телефон 112. Сигурно е трудно и тежко, но моят въпрос беше конкретно – всичко, което се касае до гр. Пловдив и защо не в гр. Пловдив, а в гр. Кърджали?
Това, което е направено, е просто възмутително! Това е скандал, който оттук нататък ще тече!
За първи път аз съм много доволен, че зададох този въпрос и се изяснява този въпрос за пловдивчани. Оттук нататък пловдивчани ще реагират и не само пловдивчани. Това е пълно измъкване – нямало помещения. Поне няколко помещения мога да Ви посоча аз лично. Ако се бяхте обърнали към “Атака” – “Атака” щеше да Ви посочи още повече помещения в гр. Пловдив, които са годни и които стават. Касае се до помещение от 350 кв. м. Нали за това става дума? Просто в услуга, действали сте в синхрон, престъпно и криминално с пловдивския областен управител, за което нямам думи. Но там въпросът е друг и той също ще си понесе последствията, и то политическите последствия най-вече.
За гр. Пазарджик нищо не казахте, а има и гр. Стара Загора, както и гр. Смолян и други градове. Въпросът за Вас е политически и Вие силно политизирате този въпрос, като премествате центъра там, където разчитате, надявате се на вашия електорат.
Не знам как ще се справите с кадрите, защото за този телефон, на всички е известно, че са нужни хора, които да владеят поне по четири чужди езика. Нали така?
Всеки друг град - да, но най-малко подходящият град беше Кърджали. Целта е да се отворят работни места, да се предаде важността на тази крепост на Ахмед Доган и да политизирате все повече и повече нещата. Просто ние няма да се примирим. И аз призовавам всички народни представители, от днес ще започнем, от Пловдив град и Пловдив област, да направят всичко необходимо, ние ще намерим формата за това, за да превърнем този проблем в много сериозно поставен проблем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Имате думата за дуплика, госпожо Емел Етем.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМЕЛ ЕТЕМ: Господин Шопов, Вашата агресия не ме изненадва. Мисля, че не изненадва и българския народ. Той ще си направи изводите кой в какво психическо и политическо състояние е, за да защитава интересите му.
Павел Шопов (КА, от място): Не Ви ли е срам! Това е агресия!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМЕЛ ЕТЕМ: Искам да се обърна към Вас именно точно с тази загриженост, която Вие се опитвате от тази трибуна да демонстрирате много фалшиво.
Павел Шопов (КА, от място): Агресия са криминалните Ви действия!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМЕЛ ЕТЕМ: Вие като сте толкова загрижен за Пловдив защо не сте спрели старите управници да разпродадат всичко, което е възможно за използване и от държавните институции включително? Не мога да разбера това! Това е наистина Ваш ангажимент като гражданин на гр. Пловдив.
Павел Шопов (КА, от място): Да, но Вие сте на власт!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля ви за тишина! Спокойно!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМЕЛ ЕТЕМ: Още веднъж искам да повторя, защото виждам, че Вие явно не искате да чуете, но в залата, слава Богу, освен Вас има и други хора, плюс това се предава директно парламентарният контрол – седем месеца положи усилия правителството на Република България, за да изчака всички институции, които имат отношение към Пловдив – кметът, областният управител и всички тези...
Павел Шопов (КА, от място): Скандалът тепърва започва! Да знаете, че скандалът започва отсега!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Шопов, моля Ви за тишина! Моля Ви за тишина!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМЕЛ ЕТЕМ: Всичко това, за което Ви говорих преди малко – министрите и институциите на Република България, аз мисля, че са и ваши на всичкото отгоре, освен че са и наши, така че е добре да почетем труда на тези хора, усилията, които са положили. Седем месеца направихме възможното да получим помещение в Пловдив, но аз не виждам защо драматизирате толкова много нещата. И на свой ред бих Ви задала въпроса: Кърджали не е ли един от градовете на Република България? И Вашите политически фантазии не надминаха ли границите на реалните географски дадености, но това са теми за друг разговор?
Още веднъж искам да изразя своята готовност, че до края на 2008 г. правителството на Република България ще направи необходимото да предостави услугата на всички български граждани и на чуждестранни такива. Ние няма да забавяме процеса, така както досега е било.
Аз разбирам, че Вие сте и против Европейския съюз и всичко, което имаме като ангажименти и като задължения. Тази директива ние изпълняваме не защото е европейска, а защото е необходима на всеки един гражданин – да получи много бързо услугата от няколко институции.
Павел Шопов (КА, от място): Този скандал тепърва започва.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМЕЛ ЕТЕМ: За да Ви подчертая колко е важно: трябва да получи услугата от Национален медицински координационен център, от центровете за спешна медицинска помощ, от Национална служба “Полиция”...
Павел Шопов (КА, от място): Давай, давай - от Кърджали.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМЕЛ ЕТЕМ: От Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, от Главна дирекция „Национална служба Гражданска защита”, от Българския Червен кръст. Така че аз няма да лиша българските граждани, живеещи в Южен централен район, от възможността да ползват тази европейска услуга. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, госпожо Етем.
Уважаеми колеги, да благодарим на госпожа вицепремиера Емел Етем за участието й в парламентарния контрол.
Уважаеми колеги, преди да преминем към следващия министър, позволете ми да ви информирам, че в лявата част на балкона се намират ученици от Старопрестолната гимназия по икономика – гр. Велико Търново, и ученици от 105 СОУ “Атанас Далчев”. (Ръкопляскания.)
Преминаваме към питане от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов относно политиката за осъществяване на връзки на населените места в страната със строящите се магистрали.
Господин Иванов, имате 3 минути да развиете Вашето питане. Имате думата.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Питането ми засяга важен въпрос, който е свързан с изграждането на магистралните пътища на страната и изпълнение на основните цели, които поначало създаването на магистралите поставят пред хората, които ги реализират, и пред правителството, което е необходимо да осъществява тази политика. Защото основната цел на магистралата, без съмнение, е осигуряване на бързо и безконфликтно движение на моторните превозни средства, бърз транзит и в същото време това трябва да бъде съчетано с възможността за удобни пътни връзки към големите населени места, които са в близост до трасето на пътя.
Едновременно с това, господин министър, при съществуващите към момента технологични решения на устройства за събиране на ТОЛ такса, така както е предвидено след изграждането на магистралите в страната, тези решения са сравнително скъпи. Едновременно с това изискват отчуждаване на територия около магистралата на терени с оглед изграждането на тези възли, по които се събира ТОЛ таксата, и в същото време налагат включване и на допълнителни изисквания, свързани със създаването на самия възел. Няма съмнение, че е необходимо да се търси оптимално решение. Когато се говори за оптимално решение все пак трябва да се има предвид, че съгласно Протокола от Киото преди едно десетилетие беше дадена ясна, бих казал, инструкция дори към правителствата - при изграждането на магистралите да се създадат условия връзките да бъдат такива, че гражданите, които ги ползват и живеят в околните населени места, да имат по-непосредствени връзки, да харчат по-малко гориво, да замърсяват по-малко околната среда.
Конкретният повод да задам въпроса, който обаче има наистина общо значение, е отговорът, който Вие сте дали преди по-малко от 3 месеца на мой колега. В него по повод отказа за изграждане на връзката на гр. Стара Загора с автомагистрала “Тракия” през пътя за Калояновец Вие казвате следното: “С оглед на бъдещото въвеждане на системата ТОЛ за заплащане на пътуването по автомагистралите е проводено проучване, според което оптималната отдалеченост на пътните възли трябва да бъде около 30 км”.
И въз основа на това Ваше становище отправям към Вас следното питане: каква е политиката при проектирането и изграждането на връзките на населените места с автомагистралите? Какво е средното разстояние между две връзки на построените до момента магистрални участъци и какво на проектираните вече за строителство магистрали? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Иванов.
Господин министър, имате думата да отговорите на питането в рамките на 5 минути. Заповядайте.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Както всички знаят, автомагистралите са предназначени да обслужват транзитното движение. Пътните възли се проектират на местата, където магистралата се пресича с пътища от републиканската пътна мрежа на базата на картограма на транспортното натоварване по конкретни направления. Освен транспортното натоварване, определящи фактори са близостта до големи населени места и разположението на дублиращ път, който, от своя страна, осигурява връзката с група по-малки селища. Изборът на място за разполагане на възела задължително се съобразява с топографските особености на терена.
Дотук изложените технически предпоставки при решенията на пътни възли са придружени от множество специфични изисквания, характерни за региона, през който преминава автомагистралата. Оптималното разстояние за изграждане на пътните възли е от 20 до 40 км, като в конкретни случаи това разстояние може да бъде различно и обвързано с необходимостта от връзки с големи областни, индустриални или курортни центрове. Разполагането на възлите в изградените участъци на автомагистрала “Тракия” между София - Пловдив е на разстояние средно около 20 км. В новопроектираните участъци от Стара Загора до Карнобат разположението на възлите е приблизително на 30 км.
Казвам всичко това, защото тези и други изисквания, които се спазват при проектирането на възли на автомагистралите, се съобразяват. Възлага се съответният работен проект, този работен проект се прави от колектив, приема се по съответния начин, утвърждава се от инвеститора – българската държава, и след това се изпълнява. Така че точно това правим и ние - на базата на вече утвърдените работни проекти, минали цялата тази процедура и съобразени с всички тези изисквания, изпълняваме проектите така, както са направени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Иванов, имате 2 минути да зададете два уточняващи въпроса. Заповядайте.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, не мога да се съглася с Вас и ще Ви кажа защо. Ще говоря с данните, които са пред мен. Средното разстояние между два пътни възела по магистрала „Тракия” по трасето София-Пловдив е 15 км. Най-голямото разстояние е от 21 км между отклонението за Мухово и отклонението за Церово. Това е онзи участък, в който няма никакво населено място и се минава през тунела „Траянови врата”. Там изобщо няма урбанизирани територии. Иначе има места по магистрала „Тракия”, където отстоянието между два възела е дори под 10 км.
На второ място, а това е и моят първи допълнителен въпрос: кои са източниците, които са дали основание на Вашите експерти да твърдят, че това е оптималното разстояние? Ще Ви дам примери в Европа, в Германия. Средното разстояние в Германия е между 9 и 10 км. В някои от големите урбанизирани територии има отклонения през 3 км. В Канада средното разстояние е 8 км, в Чешката Република - 8 км. В Рурската област на Германия е 2,5 км. И изведнъж като че ли се попада в пустинята Сахара и в България се казва, че средното разстояние трябва да бъде 30 км.
Господин министър, аз считам, а по определен начин това съвпада и с провала на концесионния договор за магистрала „Тракия”, че сега проектът би трябвало да бъде преработен по начин, който да позволи намаляването на това средно разстояние. Помислете си за хората – за да се качат на магистралата от околните населени места, те трябва да изминават по 20-30 км. Тогава тя ще загуби смисъла си за тези хора.
Моля, отговорете на въпросите, които Ви зададох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин министър, имате думата в рамките на три минути да отговорите на тези два въпроса.
МИНИСТЪР Асен Гагаузов: Господин Иванов, аз бих задал контра въпрос: от кога се изпълнява магистрала „Тракия”? От кога е този проект, по който тя се изпълнява? Ще видите, че не моите специалисти са го правили, а сигурно Вашите специалисти или преди това специалистите, които са го правили. Така че не приемам такива въпроси.
Що се отнася дали на 20, 30 или на повече километри трябва да бъдат пътните възли, аз Ви изтъкнах всички съображения, по които се прави проектирането на една или друга магистрала. След като се приеме проектът и след като започне неговото изпълнение, не е редно тогава типично по нашенски да се сещаме как това не е трябвало да бъде на 20, а на 5, на 3 км. И след това – какво?! Ще препроектираме веднъж, след това ще дойде някой и за него ще препроектираме още веднъж?! И какво – няма да строим, а ще се занимаваме с неща, които не са теми на деня?!
Магистралата не може да влиза във всяко населено място, което минава покрай нея. Такива примери в Европа няма. Около големите европейски градове има не едно, две или три слизания от магистралата, а по седем-осем, но това са градове от порядъка на два-три-пет или повече милиона жители. Такива в България все още няма. Когато се докаже една необходимост от изграждане на допълнителен възел вследствие възникването на нова индустриална мощност или вследствие на това, че определено населено място се разраства и се създава ситуация, при която се налага това нещо, проектът може да бъде допълнен, препроектиран и с решение на оторизираните органи (какъвто в България е Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”) и съответните министерства това може да се направи. То не е проблем.
Онова, което ще направим в бъдеще, е още веднъж да направим преглед на ситуацията по всички магистрали. Засега единствено магистрала „Тракия” има пълен работен проект. Останалите са в процес на проектиране. Такова допълнително изграждане, ако се наложи, ще бъде зададено във фазата на проектиране, а не в последваща фаза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Иванов, имате възможност в рамките на две минути да изразите Вашето отношение по получените отговори.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз не знам кога точно е направен проектът за магистрала „Тракия”. Не притежавам строителни фирми като Васил Божков или някои други, които се споменават напоследък. Сега чуйте това, което ще Ви кажа.
В проекта за магистрала „Тракия” е имало предвиден път през Калояновец като връзка от Стара Загора до автомагистрала „Тракия”. Този проект е приет на 5 септември 2007 г. от Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”. Това е било, но както Вие казахте, се оказва, че по нашенски – в останалите месеци на 2007 г. той е върнат с дребни забележки и повече не е внесен във фонда. Тоест тази промяна се прави сега.
Нещо повече, ще съобщя нещо, което е скандално за мен – между двата пътни възела Нова Загора и Сливен (отклонението за Ямбол) разстоянието е 38 км. По видоизменения проект не се предвижда и един пътен възел. Причината е друга, господин министър. Вие не я съобщавате, но аз ще я съобщя. Тъй като изграждането на по-голям брой пътни възли, които да бъдат в услуга на българските граждани, щяха да натоварят концесионерите (надявам се вече в минало време) на магистрала „Тракия”, Вие се съобразихте с техните искания за намаляване броя на пътните възли и в резултат на това проектът за магистрала „Тракия” от Стара Загора до Карнобат се оказа с почти липсващи пътни възли.
Направете това, господин министър! Сега има възможност да се дадат на търг лот 2, 3 и 4. Нека да се увеличи разумно броят на пътните възли, защото магистралата трябва да служи на хората, а не на концесионерите, не на строителните фирми! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да благодарим на министър Асен Гагаузов за участието му в парламентарния контрол.
Уважаеми колеги, преминаваме към въпроси и питания към министъра на земеделието и храните.
Първият въпрос е зададен от народния представител Иван Николаев Иванов.
Господин Иванов, моля да развиете Вашия въпрос към министъра на земеделието и храните господин Валери Цветанов за оземляване на безимотни и малоимотни граждани.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, според Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, оземляването на тези групи лица се извършва след приключване на обезщетяването на собствениците със земеделски земи. Това е съгласно чл. 3, ал. 3 на наредбата.
По този повод получих жалба от Инициативен комитет за оземляване на безимотни и малоимотни граждани – жители на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив. Те се оплакват, че от 2002 г. насам (вече шест години, господин министър) чакат да започне процедурата по оземляване с определените за с. Йоаким Груево около 200 дка земя, която е определена именно за тази цел.
В оживена кореспонденция с Областната дирекция „Земеделие и гори”, която кореспонденция ми беше предоставена, се установява, че Областната дирекция „Земеделие и гори” в Пловдив дава обяснението, че още не е изпълнено изискването на чл. 3, ал. 3, което може да продължи още десет години и тези хора, които настояват да бъдат оземлени, за да обработват земята, може да се случи така, че да си отидат от този свят, имайки желание да работят земята, но държавата ги е лишила от тази законова възможност, а земите са оставени да бъдат пустеещи.
По този повод и като отчитам обществената значимост на проблема, защото той не е само за с. Яким Груево, отправям към Вас следния въпрос: бихте ли, господин министър, инициирали промяна в наредбата, чрез която да се установи срок за обезщетяване на собствениците? Той може да е голям, може наистина да е 10 години, но да има срок за обезщетяване на собственици на земеделски земи, след който срок да се пристъпи към оземляване на безимотни и малоимотни граждани? Бихте ли предложили алтернативни мерки за оземляване на тези граждани, ако това, което Ви предлагам, не може да бъде реализирано? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин министър, заповядайте да отговорите на отправения към Вас въпрос.
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани земите за оземляване се разпределят пропорционално на наличните площи от държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд по землище за съответната община. В тази връзка със Заповед № 46-763 от 29 декември 2007 г. на заместник-министъра на земеделието и горите тогава са определени 348 дка земи за оземляване от държавния поземлен фонд за община Стамболийски, в това число за с. Яким Груево – 189 дка. В наредбата е регламентирана процедурата по оземляване да се извършва след приключване на обезщетяването на собственици със земеделски земи.
От проверката, извършена по повод Вашия въпрос, е установено, че на 14 април 2008 г. в Общинската служба по земеделие – гр. Стамболийски, е проведено заседание на комисия, определена със Заповед № 185 от 3 април 2008 г. на директора на Областната дирекция „Земеделие и гори” – гр. Пловдив, имаща задача да разгледа и приеме първия етап от изработения план за обезщетяване на собственици със земеделски земи в община Стамболийски. Участващите в заседанието – представители на Областната дирекция „Земеделие и гори” – гр. Пловдив, на Общинската служба по земеделие – гр. Стамболийски, Службата по геодезия, картография и кадастър – област Пловдив, и на Община Стамболийски, са дали указание на фирмата, изпълнител на техническата дейност, за отстраняване на допуснатите неточности в плана за обезщетяване. Предстои приемането на техническата дейност на изработения план за обезщетяване, неговото обнародване в „Държавен вестник”, трасиране на имотите и въвод във владение.
Предвид големия брой кандидати за оземляване в общината и недостатъчния ресурс земи от държавния поземлен фонд незабавно след приключване на процедурата по обезщетяване Общинската служба по земеделие – гр. Стамболийски, ще отправи искане до Общинския съвет – гр. Стамболийски, за определяне на общински земи за оземляване. Решените земи за оземляване от държавния и общинския поземлен фонд ще бъдат обявени на видно място в общината и кметствата, с което ще се даде възможност на желаещите граждани да подават заявления с документи за оземляване.
Министерството на земеделието и храните активно провежда политика по оземляване на безимотни и малоимотни граждани, регламентирана в съответните нормативни актове. До настоящия момент са предоставени за оземляване 190 хил. дка земя от държавния поземлен фонд и 128 хил. дка от общински земи. Така на 29 500 безимотни и малоимотни граждани и домакинства е признато правото за оземляване за около 219 хил. дка земеделски земи.
По отношение на процедурата по обезщетяване на собствениците със земя ще посоча, че от 152 общини в страната, за които следва да се изработят планове за обезщетяване, са изготвени технически задания на планове за обезщетяване на 138 общини с площ 353 хил. дка, от които са одобрени за 111 общини с площ 298 хил. дка. В ход са процедурите по възлагане и изработването на планове за обезщетяване и за останалите 14 общини.
Уважаеми господин Иванов, относно Вашето предложение за промяна на Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, чрез която да се установи срок за обезщетяване на собствени със земя, считам, че от данните и фактите, които Ви посочих, е видно, че процесът на обезщетяване със земеделски земи върви към своето приключване и в този смисъл не се налагат промени в нормативните актове, регламентиращи процедурите по обезщетяване и оземляване на гражданите. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Иванов, имате думата за реплика.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Хората, които се обърнаха към мен, бяха изгубили надежда, че ще получат земи съгласно Наредбата за оземляване на безимотни граждани, защото бяха чакали шест години. Надявам се Вашият отговор да даде вече друга тенденция. И това, което Вие казахте, наистина ме удовлетворява. Ще се радвам, ако въпросът, който Ви задавам, ускори този процес. Защото това наистина е един сериозен проблем. Пише се и се говори, че има много земи, които пустеят, а в същото време там, където има хора – защото има села, където вече няма и хора – където има хора и желаят да обработват земята, се създават административни пречки. Слава Богу, казаното от Вас дава надежда, че в с. Яким Груево този процес ще бъде решен. И понеже действително земята от държавата, определена за оземляване, е само 179,66 дка, правилно има опция чрез Общинския съвет на Стамболийски да се потърси общинска земя за оземляване на тези граждани, които искат да обработват земята.
По тази причина бих желал единствено в репликата, която може би ще ми направите, да кажете в какъв срок ще се случи това, за да не се стигне до положение след една година хората да дойдат при мен и да ми кажат: „Обещанието, господин Иванов, което Ви даде министърът, не се изпълнява”. Дайте някакъв срок, за да могат хората действително да знаят, че правата им по наредбата ще бъдат защитени в срок, който е разумен и, разбира се, съобразен с реалността. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин министър, имате думата да отговорите на последния въпрос на народния представител Иван Иванов.
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Господин председател, уважаеми дами и господа, господин Иванов! Първо, благодаря за разбирането на проблема.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Разбиране има, но трябват действия.
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Конкретният отговор е следният. След приключване на процедурата във фирмата, която е изпълнител на техническите дейности за отстраняване и корекции на проблеми, в условията на пълна прозрачност списъкът ще бъде представен незабавно от общината на вниманието на хората. Благодаря ви.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ДСБ, от място): Това исках да чуя, нека и хората да го чуят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин министър.
Преминаваме към въпрос, зададен от народния представител Станислав Станилов относно унищожаването на полезащитните горски пояси в Силистренско.
Заповядайте, господин Станилов.
Станислав Станилов (КА): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Избиратели от Силистренско ме уведомиха, че с гола сеч се унищожават полезащитните горски пояси в областта. Тя е започнала от началото на годината и е най-напреднала в общините Алфатар, Ситово и Силистра. Унищожаването на полезащитните пояси поставя под заплаха цялата селскостопанска дейност и възмутените жители на с. Бабово дори са прогонили дървосекачите със сила.
Господин министър, Вие добре знаете, че полезащитните горски пояси в Добруджа са главното условие за добър и траен добив на селскостопанска продукция. Унищожаването им ще върне земеделието в района с десетки години назад. В тази връзка моля да ми бъде отговорено какви мерки ще предприемете, за да бъде спасено земеделието в Добруджа и свързаните с него полезащитни пояси? Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Станилов! Напълно съгласен съм с Вас, че запазването на полезащитните горски пояси е едно от главните условия за добър и траен добив на селскостопанската продукция. Полезащитните горски пояси на територията на страната са изградени в изпълнение на ПМС № 236 от 6 март 1951 г., годината, в която аз съм роден, и представляват земи от държавния и горски фонд, управлявани и стопанисвани от Държавната агенция по горите. Поддържането им се извършва по одобрени лесоустройствени проекти за всеки отделен пояс.
Изграждането на полезащитните горски пояси в Североизточна България, Силистренско, е свързано с климатичните условия в областта – равнинен релеф и постоянни бурни ветрове, и има за цел спирането на силните ветрове, правилното разпределение на снеговалежите, задържане на снежната покривка, запазване на влагата на почвата и подобряване на температурния режим за развитие на земеделските култури. Полезащитните пояси като мелиоративно съоръжение допринасят за отслабване на действието на постоянно духащите ветрове и намаляването на така наречената ветрова ерозия, съхраняването на почвеното плодородие, натрупване на по-равномерна снежна покривка през зимните месеци, по-добро разпределение на водните запаси в почвата, обогатяване и съхранение на биоразнообразието на големите територии.
Горепосочените условия оказват положително въздействие за постигане на по-високи и постоянни добиви от зърнените култури. Отрицателният ефект върху земеделието могат да се окажат полезащитните горски пояси, както следва: имат голяма височина, която води до засенчване на земеделските култури, намиращи се в периферията на блоковете; при наличие на недостатъчна почвена влага поясите се явяват като основен конкурент на културите, намиращи се в непосредствена близост до тях.
Преценявайки положителните и отрицателните ефекти на полезащитните горски пояси, считам, че същите трябва да бъдат запазени, като бъдат стопанисвани правилно съгласно разпоредбите на Закона за горите, чийто собственик е държавата, респективно Държавната агенция по горите.
Уважаеми господин Станилов. По подадения сигнал за унищожаване на полезащитни пояси бе извършена проверка и бе установено, че в Алфатар, Ситово и Силистра действително се извършва сеч. В получената от Държавното лесничейство в Силистра информация се посочва, че извършената сеч е два вида – санитарна и отгледно, и е предприета въз основа на одобрен за периода 2001-2010 г. лесоустройствен план. Общата площ на полезащитните пояси в Силистренска област възлиза на 1506 ха. Голяма част от тях са създадени от бяла акация и гледичия и са на възраст над 40 години. Те са частично изродени и при тях е започнало съхнене.
Доколкото ми е известно, на заседание на парламентарния контрол на 9 май 2008 г. господин Ивайло Калфин – заместник министър-председател и министър на външните работи, е отговорил на поставения от Вас въпрос на същата тема. Ако ми разрешите, с риск да се повторя, Ви отговарям, че в Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България за 2006-2015 г. като действие при стопанисване на горите е заложено възстановяване и подобряване на полезащитните горски пояси.
С приетите промени в Закона за горите, заложени в неговата структурна реформа в горския отрасъл, и създаването на Национален фонд „Българска гора”, надяваме се да се създадат условия за осигуряване на необходимите финансови средства за провеждане на лесовъдски дейности в горите, включени за възстановяване и поддържане на полезащитните горски пояси.
Що се касае до вземане на конкретни мерки, Ви каня в Министерството на земеделието и храните за Вашите обективни предложения, които са реализируеми и са от компетенциите на Министерството на земеделието и храните. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Станилов, имате думата за реплика.
Станислав Станилов (КА): Господин министър, наистина зададох такъв въпрос на министър Калфин и той ми отговори по подобен начин, малко по-подробен, отколкото при Вас, и тогава възникна противоречие с него. Аз му казах, че съм посетил тези райони и че това, което той отговаря, е вярно, но поради занижения контрол, или по-скоро поради липса на контрол се изсичат и насаждения, които съвсем не са заплашени от съхнене, от унищожаване, а напротив, секат се дъбови и ясенови насаждения, които са в добра възраст за този вид дървесина.
Моят въпрос към Вас има до известна степен провокативен характер. Той целеше да се съсредоточи вниманието на Министерството на земеделието и храните върху ресора, за който пряко не отговаря, но неговата дейност пряко зависи от развитието на този ресор.
Удовлетворен съм само отчасти от Вашия отговор. Надявам се, че по-нататък ще установите пряк контрол върху унищожаването на полезащитния блок горски пояси, което се прави един вид за подмяната им и за тяхното възстановяване. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Станилов! Приемам логиката на Вашето изказване. Във всички случаи в диалог с Държавната агенция по горите, която е официалният държавен орган, който стопанисва тези горски площи, ще трябва да се контролират и оптимизират всички дейности, свързани в тази област.
Във всички случаи аз приемам също така и логиката на разсъждения по въпроса, защото тези лесоустройствени системи са от стратегическо значение за развитието на земеделието, особено в Дунавската равнина.
От друга страна, бих желал пак да повторя поканата си към Вас. Ще се радвам, ако Вие се включите в Научния съвет по земеделие към Министерството на земеделието и храните. За мен ще бъде удоволствие да работя с Вас. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин министър.
Следващото питане е от народния представител Евдокия Манева относно усвояване на европейските средства за селско стопанство.
Госпожо Манева, имате думата да развиете Вашето питане.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Поводът за моето питане бяха скандалите във Фонд „Земеделие”, непосредствените негативни последици за земеделските стопани и неадекватната реакция на ръководствата на фонда и на министерството.
Ще напомня, че в резултат на източването на над 7,5 млн. евро от фирми, спонсори на президента, в резултат на неправомерни сделки, сключвани от предишния изпълнителен директор на фонда, на толериране на фирми, приближени до депутати и зам.-министри по твърдение на сегашния изпълнителен директор на Фонд „Земеделие”, поради бездействието всъщност на ръководствата на фонда и на министерството бяха спрени плащанията по САПАРД. Освен това Европейската комисия постави най-ниската оценка на Разплащателната агенция, постави я под наблюдение за дванадесет месеца и направи предупреждение, че са възможни финансови корекции и отнемане на акредитацията. Това е сериозна заплаха за стотиците хиляди земеделски стопани, които разчитат на средства най-вече от директните субсидии, от средства, предназначени за развитие на селските райони. Всъщност става дума за заплаха да не бъдат отпуснати или да бъдат коригирани средства в размер на около 5 млрд. евро. Това е значителна сума, на която ние разчитаме, за да изправим на крака земеделското стопанство.
Въпросът ми беше отправен към господин Кабил, защото във всички случаи, в които аз до този момент задавах въпроси и сигнализирах за конкретни случаи за нарушения, всъщност отговорът беше, че са предприети мерки и няма никакви рискове за фонда и за Разплащателната агенция.
Сега Вие поехте тежкото наследство и поехте тежкия ангажимент да поправите случилото се във фонда и Разплащателната агенция и затова смятам, че не само за мен, а и за всички земеделски стопани ще бъде интересно да чуем Вашата позиция: каква е Вашата стратегия, какви са Вашите конкретни незабавни мерки за отстраняване на възникналите проблеми и за предотвратяване на бъдещи рискове при усвояване на средствата за селското стопанство?
Наистина наблягам на думата „конкретни”, защото това, което чуваме в последно време от ръководителите на различни институции, които имат проблеми в тази област, са само общи думи и намерения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин министър, имате думата да отговорите на питането.
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Манева! Във връзка с Вашето питане: каква е Вашата стратегия и мерките за отстраняване и предотвратяване на рисковете при усвояването на европейските средства от селското стопанство, Ви информирам за следното.
Министерството на земеделието и храните предприе конкретни мерки, които са залегнали както в процедурата за Разплащателната агенция, така и в официалната ни политика като пълноправна страна – членка на Европейската комисия. За да може Република България да гарантира целесъобразното изразходване на средствата от европейските фондове, както и да защити финансовия интерес на общността, то трябва да докаже, че е положило един от основните елементи, какъвто е контролът в процеса на усвояването на средствата. Фактът, че Разплащателната агенция е акредитирана и призната от Европейския съюз, означава, че всички изисквания на Европейската комисия, съгласно правото на Европейския съюз, са покрити и се изпълняват. Един от критериите за акредитация на Разплащателната агенция е именно наблюдението на системите за управление и контрол, което означава, че агенцията има разработени механизми за контрол на процедурите на няколко нива.
В структурата на Агенцията са създадени три специализирани отдела: отдел „Вътрешен одит”, отдел „Контрол” съгласно Регламент 4045/89 на Съвета и отдел „Борба с измамите и противодействие на корупцията”, чиито специфични функции са свързани с превенции, проверки и уведомяване на компетентните органи за констатирани нарушения.
Не на последно място, в правилниците на всички останали отдели са залегнали елементи на контрол и начин на докладване при установяване на нередностите.
Също така, съгласно правото на Европейския съюз – чл. 2.1 от Регламент 885/2006 на Комисията, компетентният орган в мое лице следва да осигури постоянен надзор на Разплащателната агенция, което е направено чрез приемането на Закона за подпомагане на земеделските производители, тоест, има изградено специализирано звено „Наблюдение и координация на дейността на Разплащателната агенция”, което осъществява дейността при непрекъснат мониторинг на Разплащателната агенция. Отбелязвам, че в резултат на докладите на звеното или външни одиторски проверки министърът на земеделието и храните в качеството си на компетентен орган за акредитацията на Разплащателната агенция се увери, че Разплащателната агенция не отговаря цялостно на критериите за акредитация и че извършените от него разходи не са в интерес на Общността. Той дава инструкции за отстраняване на нередности в определен срок. При тези обстоятелства Разплащателната агенция е длъжна веднага да се съобрази с компетентния орган и да предприеме необходимите мерки за изпълнение на неговите препоръки. Ако Разплащателната агенция не изпълни тези препоръки, то компетентният орган е в правото си да отнема акредитацията. Отново съгласно правото на Европейския съюз всяка страна членка следва да има и сертифициращ орган на разплащателната агенция, който е публично или частно юридическо лице, чиято основна функция е да удостоверява достоверността, пълнотата и точността за сметките на акредитираната Разплащателна агенция, вземайки под внимание създадените системи за управление и контрол, за които се издава сертификат.
Бих искал да ви уверя, че освен цялата комплицирана система за контрол Европейската комисия също извършва одит на Разплащателната агенция в лицето на своите одиторски отдели, Европейската сметна палата и ОЛАФ. При акредитирането на разплащателната агенция до настоящия момент от страна на Европейската комисия са извършени общо четири одитни мисии, както следва:
Първата е от 4 до 8 юни 2007 г. – клиринг на счетоводните сметки на Европейския фонд за гарантиране на земеделието в съответствие с чл. 31 на Регламент ... и т.н. Целта на мисията е да провери дали администрацията и контролът по схемите за единното плащане на площ се извършват в съответствие със законодателството на Общността за 2007 г.
Втората одитна мисия е от 25 до 29 юни 2007 г. – акредитация на Разплащателната агенция и преглед на капацитета на сертифициращия орган.
Третата одитна мисия е от 24 до 28 септември 2007 г. относно финансовите помощи на базата на площ по чл. 31 от регламента. Целта е да бъде потвърдено, че административното управление и контрол по схемите за плащане на единица площ се прилага в съответствие със законодателството на Общността от 2007 г.
Четвъртата одитна мисия е от 19 до 23 ноември 2007 г. – клиринг с оглед на съответствието в съгласието на чл. 31 от Регламент 12-90.
От 9 до 13 юни 2008 г. предстои одитна мисия за проверка на администриране и контрол на схемите за единно плащане на площ ИСАК. Очакваме следващата одитна мисия да бъде на 16-20 юни 2008 г. Предстои одитна мисия на Европейската комисия за проверка на акредитацията на Разплащателната агенция.
По отношение на прилагането на общата политика по рибарство, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е разработила стратегия за управление на риска, както и план за управление на рисковете на ИАРА.
Стратегията за управление на риска е насочена по-конкретно към изпълнение на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”, в частност към управление на проекти, свързани с усвояването на средствата от Европейския фонд по рибарство. За избягване на рискове са предвидени и изработени контроли.
Бих желал да кажа още две думи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Разбира се.
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Позволете ми, уважаема госпожо Манева, да Ви отговоря малко по-конкретно за последните действия на Министерството на земеделието и горите в периода от 24 април досега.
Проблемите с Разплащателната агенция са свързани с неизпълняване на четири от препоръките от общо шестнадесет, които са свързани преди всичко с осигуряване на административен капацитет, сграден фонд и информационни обучения, адаптиране на информационните системи. В тази връзка искам да ви уведомя, че вземането на акта за въвеждане на период на пробация на единадесет месеца, а не на дванадесет, считано до м. ноември 2008 г., се предвижда да се изпълнят няколко неща, които да покрият основните проблеми.
Веднага с въвеждането на това решение на контролиращия орган – това беше извършено на 30-ти, в 5 часа следобед, като предварително уведомих обществеността и медиите за причините и необходимостта от вземане на това решение, Разплащателната агенция беше въведена в период на пробация. Този период на пробация от единадесет месеца не е свързан по никакъв начин със спиране на финансирането и приемането на проекти. Напротив, този процес продължава.
Второто нещо, което предприехме даже преди взимането на това решение – направихме екшън план, който беше приет и одобрен от Разплащателната агенция. Бих желал да Ви уведомя, госпожо Манева, че вчера на заседание на Министерския съвет беше прието да отпусне 181 бройки, с което се решава проблемът за административния капацитет.
Второ, създадох система и организация за решаване на проблемите на сградния фонд. Беше потърсена широка обществена подкрепа, включително и от народните представители. В тази връзка съм длъжен да благодаря на народния представител Георги Божинов, който веднага създаде организация във Враца. Там имаха много сериозен проблем. В най-скоро време – през другата седмица, ще посетя Враца и там ще решим проблема на място. Предполагам, че в границите на около десет дни ще реша проблемите със сградния фонд. Оттук нататък вече другите проблеми ще се решават много по-бързо.
За изминалия период до началото на м. март са изплатени 430 млн. лв. директни плащания на земеделските производители. Това е безпрецедентно. По принцип аз работя в българското земеделие от 1976 г.
В тази връзка веднага до 15 май, с цел да се оптимизира и разшири тази дейност, предприехме масово разпространение на информацията и апел към всички земеделски производители да не изпускат крайния срок 15 май. С удовлетворение бих желал да уведомя обществеността, че изпълнението на заявките за директните плащания в момента е в рамките на 102-103-105% и ще продължи до последните девет дни на наказателния срок. Това ще обезпечи възможност за допълнителни плащания и за значителен обем на средства, дори включително до края на годината. Създава се организация за започване на по-ранни теренни проверки, за да може тези пари да бъдат изплатени в оптималния период от агротехнологична гледна точка.
Благодаря за вниманието. Извинявайте, че просрочих времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля Ви! Именно с оглед на важността на проблема и широкия обществен отзвук си позволих да наруша правилника. Мисля, че тази информация беше полезна за всички народни представители. Но 15 май вече мина, господин министър, днес е 16 май?
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Има още девет дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да, има още.
Заповядайте, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми господин министър, неслучайно обърнах внимание на това, че исканията ми са за конкретни мерки. На Ваше място изобщо не бих прочела формалния отговор, с който започнахте, след което продължихте с част от конкретните мерки, които сте взели. Очевидно това не е всичко. Затова смятам, че в това отношение трябва да се предприемат и допълнителни действия.
Искам да Ви насоча към някои конкретни проблеми, във връзка с което ще Ви задам два допълнителни въпроса.
Единият ми въпрос е: имате ли определени изисквания към работата на изпълнителния директор на Разплащателната агенция и Фонд „Земеделие”? Неговите реакции след всички забележки и неприятни случки, които се случиха във Фонд „Земеделие”, бяха доста неадекватни. Той непрекъснато твърдеше, че е професионалист, това беше най-важната му реакция. Изпрати рапорт до всички отговорни лица в държавата, в който казва, че Фонд „Земеделие” е приключил, всичко е изпълнено успешно. Оказа се, че не е така.
Обърна се към своите с едно патетично писмо, което е смайващо по съдържание и е добре да се запознаете с него, в което той призовава колегите си да не се занимават с предаване, продаване, деклариране, изнасяне на подвеждаща информация за началниците и т.н., и завършва патетично: „Работете, творете и дерзайте, защото по делата ви ще ви познаят”. Изобщо това са доста странни реакции. Това е първият ми въпрос.
Вторият ми въпрос е какво ще предприемете за хората, които бяха ощетени при първия етап на земеделските плащания – с преките субсидии, защото има такива хора, да бъдат възмездени в този случай. Защото има много случаи, когато има потърпевши в резултат на бездушното отношение на чиновници в министерството.
Сега ще Ви предам преписката на госпожа Снежана Ковачева от Симитли, която месеци наред безуспешно се бори с чиновниците в министерството с надеждата, че успешно ще бъде решен нейният въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, госпожо Манева.
Господин министър, имате три минути да отговорите на двата допълнителни въпроса.
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Госпожо Манева, във връзка с първия Ви въпрос искам да Ви уведомя, че утре в 16,00 ч. целият екип на Министерство на земеделието и храните на ниво заместник-министри, директори на дирекции, както и ръководството на Държавен фонд „Земеделие” и Разплащателната агенция имат съвещание при вицепремиера госпожа Плугчиева.
Предприемат се сериозни мерки да се промени визията, артикулацията, начинът на говорене и комуникация с хората.
Аз лично смятам, че трябва да има условия на пълна прозрачност и диалог, включително без политически пристрастия, тъй като въпросите на българското земеделие в момента са от изключителен приоритет и е необходимо цялото общество да се обърне към проблемите на земеделието и да осъзнае неговата изключителна важност. В тази връзка искам да Ви отговоря, че ще има пълна прозрачност и добронамереност. Вие сте добре дошла, моята врата е отворена за всички.
Отворих имейл адрес на мое име, в който в 48-часов срок отговарям на всички въпроси. Отговорите са конкретни и се дават веднага. Пуснах заповед до директорите на всички дирекции, в която се изисква предоставяне на необходимите компетентни отговори в 48-часов срок. Това е по отношение на нещата, които казахте.
По втората част на въпроса, какво точно Ви интересува?
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, от място): Ще се заемете ли с този случай, с всички случаи, в които има неразплатени субсидии, да се ангажирате да се изяснят нещата?
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Мисля, че отговорих на този въпрос.
Що се касае до някои конкретни неизпълнени плащания, свързани с известно забавяне на плащанията от държавния бюджет, искам да Ви уведомя следното. След разговор с министъра на финансите господин Пламен Орешарски до края на другата седмица в Разплащателната агенция ще влязат 22 млн. лв. Тяхното изплащане ще стане незабавно. Касае се за забавените плащания по млякото и 3,5 милиона са за лихвите.
Прави се всичко възможно всички забавяния да бъдат изчистени. Пари има за всички, само трябва да се създаде организация, защото колкото може повече земеделски производители стигнат до фондовете, толкова по-добре за България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря, господин министър.
Госпожо Манева, имате две минути да изразите Вашето отношение.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, смятам, че днес Вашият отговор всъщност е само началото на това, което трябва да направите във връзка с огласяване на конкретните мерки.
Европейският съюз постави изисквания в четири основни направления: организационната структура на звената, които оперират с парите; човешки ресурси и информационни технологии; спазването на критериите за отчетност и вътрешен одит и административният капацитет в местните звена. В тези четири направления трябва да има съвсем конкретни мерки. Най-добре така систематизирайте вашите мерки и ги направете достояние на обществото.
Надявам се, че това ще стане и всички ние ще узнаем. Не отговаряйте с формалните отговори за одитите, което е провел Европейският съюз и колко всичко е наред. Ако беше наред, нямаше да се случи това, на което сега сме свидетели всички.
Очаквам в този екшън план, който сте приели, да има конкретни мерки и той да стане достояние на хората.
Предмет на втория ми въпрос е констатираното формално отношение на чиновниците във връзка с преките субсидии, доплащания както от европейски източници, така и от националния бюджет. Въпросът е, че хората имат проблеми и неизяснени въпроси, най-често свързани с работата на поземлените комисии, и срещат абсолютно бездушно отношение. Отговаря им се формално с писма, които те не разбират. Имате чиновници в цялата страна. Те трябва да поискат среща с тези хора, да им обяснят за какво става дума, как да отстранят проблемите, за да бъдат удовлетворени тези хора.
Неджми Али (ДПС, от място): Общинските служби работят, госпожо Манева, не сте коректна.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Трябва съучастие към проблемите на хората, които се занимават със земеделие. Това не се случва. Има цял списък с хора, които не са получили или са получили формално отношение, така че това е нещо, което трябва да се направи.
Що се отнася до изпълнителния директор, в последно време чувам за него, че основните виновници за това, което се случва, са сред средния ешелон и чиновниците. Следователно трябва да имате категорични изисквания както към професионализма, така и към поведението на тези хора, за да имат тези структури такъв облик, какъвто се изисква по критериите на Европейския съюз и какъвто облик всички ние очакваме да имат тези хора, за да защитават националните интереси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Преминаваме към последното питане към министъра на земеделието и храните от народния представител Борислав Ноев относно мерките против разпространението и продажбата в търговската мрежа на фалшиви биохрани и биопродукти чрез използване на етикети, съдържащи невярна и заблуждаваща информация.
Господин Ноев, заповядайте да развиете Вашето питане в рамките на три минути.
Борислав Ноев (КА): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, господин министър! През последните години много фирми поставят върху хранителни продукти етикети, съдържащи невярна и заблуждаваща информация с цел увеличаване на цената, както и по-бързото им реализиране на пазара. Част от тези продукти съдържат необявени съставки, вредни за малки деца и хронично болни, както и съставки със съмнително качество. Особено много се спекулира с термините „екологичен”, „натурален”, „биологичен” и т.н. продукт. Това представлява грубо нарушение на Наредба № 22 от 4.07.2001 г. за биологично производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход; Наредба № 35 от 30.08.2001 г., отнасяща се за биологично производство на животински продукти и храни; Закона за храните; Закона за защита на растенията и Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, който е в сила от 1 януари 2007 г. – от влизането на България в Евросъюза.
Поради гореизложеното, по искане на Българската национална асоциация на потребителите, през миналата година беше изготвен правен анализ, състоящ се от над 200 страници, предоставящ данни за над 50 фирми и техни продукти. Анализът съдържа досиета на продуктите, описание на етикетите и констатации на нарушенията, наблюдения, правен анализ и санкции, на които подлежи фирмата. Този анализ е предаден в Министерството на земеделието и продоволствието през ноември 2007 г. За съжаление, повечето стоки продължават да присъстват в търговската мрежа, включително в големите вериги магазини и в хипермаркетите. Правният анализ е доста обемист, след това ще Ви го връча, ако не сте имали време да се запознаете с него.
Моето питане към Вас е: първо, какви мерки сте взели след запознаването Ви с правния анализ? И второ, ако сте взели мерки, защо тези стоки продължават да бъдат по магазините със същите етикети? В момента, ако обиколите най-близките магазини до Народното събрание, ще видите, че там има такива продукти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин министър, имате думата да отговорите.
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ноев! Действително в последно време се наблюдава засилена тенденция някои фирми, производители на хранителни продукти, да етикират провежданите от тях продукти с определения като „екологичен”, „натурален”, „биологичен” и други, без същите да притежават тези качества. Действително това е грубо нарушение на нормативни документи, регламентиращи производството, преработката и пускането на пазара на хранителни продукти с такива качества. Българската национална асоциация на потребителите, съвместно с наши и европейски организации, работи по изпълнението на проекти за информиране на потребителите на хранителни продукти за истинността на съдържащата се на етикетите информация относно техните качества на екологични, натурални, био- и така нататък продукти.
Представен беше така нареченият правен анализ в Министерството на земеделието и храните, предоставящ данни за над 50 фирми и продукти, неотговарящи на това определение. Министерството на земеделието и храните реагира незабавно, като с разпореждане писмо на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба ДВСК-423 от 12 ноември на директорите на регионалните звена на РВМС е разпоредено да извършат проверки и за истинността на съдържащите се на етикетите на произвежданите на територията на съответната служба хранителни продукти нарушителите да се санкционират.
При извършените съвместни проверки от контролните органи на Държавния ветеринарно-санитарен контрол в търговските обекти и обектите, произвеждащи храни от хранителни продукти от животински произход, бяха установени несъответствия върху етикетите на продукти, произведени в следните фирми: „Мизия милк” – Търговище, „Би Си Си Хендел” – Елена, Консорциум „Агробизнес” – Поликраище, „Еко-Ф” ЕАД – Карабунар, „Ел Би Бургарикум” ЕАД – София, ЕТ „Росен Деянски – Дея”, ЕТ „Зоров 91” – местност „Пършевица”, и ЕТ „Зоров 97” – местност „Пършевица”, „Яйца и птици” – Мизия, „ФАМА” ЕАД – Добрич.
Тъй като етикирането на хранителни продукти е задължение на фирмите производители, на нарушителите, допуснали несъответствия върху етикетите на произведените продукти, органите на Регионалната ветеринарномедицинска служба изготвиха предписания за отстраняване на същите и съставиха актове за установяване на административно нарушение. За тези и други нарушения на нормативните документи, касаещи безопасността на храните и качеството им, са издадени общо 492 предписания и съставени 135 актове за установяване на административни нарушения. Бракуваните и насочени за унищожаване в екарисаж са над 1455 кг храни от животински произход.
Фирмите производители, желаещи да произвеждат продукти, отговарящи на изискванията за биологично производство и да ги обозначат с термините „екологичен”, „натурален”, „биологичен” подадоха молби до Министерството на земеделието и храните за сертифициране и получаване на сертификат за производител на биологични продукти. Независимо от това все още някои производители си позволяват да етикират своите продукти с термини, неотговарящи на тяхното качество.
Министерството на земеделието и храните е твърдо решено да продължи проверките за заблуждаващи и подвеждащи потребителите информации върху етикетите на хранителни продукти, като нарушителите ще бъдат най-строго санкционирани с цялата строгост на закона.
Този отговор, господин Ноев, е актуален един ден преди това, тъй като от вчера на заседание на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването д-р Желев беше взето решение за изготвяне на наредба с министерско постановление, което касае точно този проблем, за който Вие казвате. В срок може би до една година нещата формално и фактически ще бъдат изчистени по начина, по който дискутирате темата вътре.
Благодаря Ви за поставянето на един проблем с много актуален характер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Ноев, имате думата да отправите два допълнителни въпроса към отговора, който получихте.
Борислав Ноев (КА): Благодаря, господин председател.
Господин министър, мисля, че срокът от една година е прекалено, прекалено дълъг. Става въпрос за хранителни продукти, вредни за консуматорите. Аз сега ще Ви дам този анализ. Има производители, които правят така, че малките деца да проявяват агресивност след тяхната употреба. Има също вещества, които са вредни за хипертоници, за диабетици, за хора с други хронични заболявания, които не са обявени. Напротив, върху продукта пише „екологично чист”, „биопродукт” и така нататък. Хората го купуват, готови са да платят по-висока цена и са убедени, че консумират нещо, което е добро за тях, а се оказва, че то има пагубни последствия.
Вие сте министър на земеделието и храните. Това е работа на цялото правителство, но би трябвало Вие да отговаряте изключително за храните. И тези продукти да бъдат спрени незабавно, да се конфискуват, да се унищожават. Може би трябва да се забрани дейността на фирмите да произвеждат такива хранителни продукти.
Ето Ви анализа, ако не сте се запознали добре с него. Ще видите снимки на продукти, които се продават в почти всеки магазин. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин министър, имате право, разбира се, на отговор на последните два въпроса, които зададе господин Ноев.
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Господин Ноев, позволете ми да отговоря по следния начин на поставените въпроси.
Първото нещо е, че по сега съществуващото законодателство, което касае зооветеринарния контрол и всякакви други неща, които са в прерогативите на Националната ветеринарномедицинска служба, те ще продължат да работят при тези условия на законодателството, които са в момента стриктно. Вие знаете, че преди около пет дена в Разград в един от складовете беше открито месо, внесено с неизвестен произход. Беше открито от нашите органи, които незабавно алармираха полицията и беше завъртяна такава процедура.
Второто нещо, което искам да Ви кажа, е, че тази наредба, която ще бъде публикувана по предложение на д-р Желев, все пак трябва да даде възможност за нормативно и технологично време, за да може да почнат да се прилагат действията – етикети, всички тези неща, за които говорим.
Що се касае до храните по принцип, предстои създаването на Агенция по контрол на храните. Тя ще бъде създадена в много близка перспектива и нейното структуриране ще бъде поставено за приемане в парламента преди вие да излезете в парламентарна ваканция.
Беше дискутирано създаването на работна група от народни представители, които да работят съвместно с екипите на Министерството на земеделието и храните, която включва доц. Пламен Моллов, Юнал Тасим и някои други хора, които имат отношение по проблема, които ще подпомогнат капацитета на възможностите на експертите и ще бъде създадена такава лаборатория, която по същество ще се занимава с анализ и контрол на риска по отношение на храните. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин Ноев, имате думата да изразите Вашето отношение по получените отговори.
Борислав Ноев (КА): Благодаря, господин председател.
Господин министър, вижте къде е проблемът – проблемът е в организацията на контрола над храните. Тъй като забелязвам, че има едно боричкане между службите в Министерството на земеделието и храните и службите в Министерството на здравеопазването, трябва веднъж завинаги да се сложи край на това нещо. Защото става така, че обикновено двете министерства се оправдават едно с друго. Трябва да се вземат такива мерки, че щом е записано Министерство на земеделието и храните, то да има един изключителен контрол върху храните. Надявам се да вземете законодателна инициатива това нещо да бъде направено в най-скоро време. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да благодарим на министъра на земеделието и храните господин Валери Цветанов за участието му в парламентарния контрол. Това е Вашият първи парламентарен контрол.
Преминаваме към питания и въпроси към господин Евгений Желев – министър на здравеопазването.
Той ще отговори на първото питане, на Тодор Батилов, относно политиката на държавата и в частност на Министерството на здравеопазването по профилактиката и лечението на диабета.
Господин Батилов, имате думата да развиете Вашето питане.
Тодор Батилов (КА): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Декларирам личен и семеен интерес по темата “Диабет”. Уведомявам наблюдаващите ме последните дни парламентарни и медийни специалисти по зависимостите, че този път наистина съм зависим. Признавам си, защото отскоро съм присъединен към страшно увеличаващата се армия на хората, които са болни от диабет в България и в световен мащаб. Особено съм зависим от разработващия ме лекар проф. Захариева от Университетската клиника по ендокринология, болницата “Лозенец”, от всички български лекари, сестри и лечители, които имат отношение към захарния диабет. Същия, който проф. Мартин Филинг, президент на Световната федерация по диабет, основателно нарича тих убиец и огромен проблем с разрушителни, глобални последици, който вече за жалост е епидемичен и за България. На Вас като лекар, отскоро и като министър, най-добре Ви е известна тази тенденция, а на нас, стотиците хиляди български жертви на чудовищната болест, съвсем са ни ясни физическите и психически страдания и социалните тегоби.
Справедливостта изисква да посоча, че системата на здравеопазването, особено лекарите и средният медицински персонал не са изоставили нас, диабетноболните. Не е ли безспорно, че системата и лечителите ни не получават необходимите средства и помощ от държавата и обществото, в сравнение с други държави от Европейския съюз, даже от Африка и Латинска Америка? Че само на инсулинозависимите държавата заплаща инсулина и част от скъпоструващи и трудно намиращи се тестерчета, а на всички други и това не заплаща? Че в хранителните магазини, само в големите, се намират специализирани храни и напитки, и то на четворни цени със съмнителни вкусови качества, което допълнително измъчва страдалците?
В тази връзка Ви моля да поясните състоянието на проблема захарен диабет, политиката на държавата и министерството за профилактика и лечение и, доколкото тук сега е възможно, накратко - състоянието на материално-техническата база на специализираните места за диагностика и лечение. Ако е възможно, и за Университетската болница по ендокринология, която е национален научен център, чиито признателни пациенти сме, защото 20-ина години не е доставяна нова медицинска апаратура, а да не говорим за остарялата и страшно несъвместима с лечението леглова база. Каква е подготовката на специализираните медицински кадри по изучаване и внедряване на световните постижения, какви са мерките, които се приемат за профилактика и лечение, и най-вече каква помощ ви е потребна от страна на държавата и обществото?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Батилов – изключително важно питане.
Господин министър, имате думата да отговорите.
МИНИСТЪР ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Батилов! Действително проблемът, който тук се поставя, е актуален. Той ще бъде актуален и за в бъдеще. Ако трябва да бъда честен, това е световен проблем - не само за България. Заболяването е достатъчно коварно и причинява изключително тежки увреди във времето, така че това е социално значим проблем за света като цяло. Неслучайно той е в полезрението на Световната здравна организация и винаги е поставян като приоритетен въпрос за решаване от международната здравна общност.
Едва ли в 5 минути мога да развия тезата какво трябва и как се прави, но бих искал съвсем конкретно да отговоря на Вашите въпроси, че този проблем винаги е стоял в полезрението на Министерството на здравеопазването и на държавата като цяло. Поставена е сериозна тежест върху неговото разрешаване в рамките на възможностите на държавата.
Това, за което последно питахте – какво трябва, за да се реши. Трябват много повече средства. Доколкото това зависи от Вас като парламентарист, в предстоящата бюджетна процедура ще Ви помоля да съдействате за увеличаване на брутния вътрешен процент за здравеопазване – процента за здравеопазване от целия брутен вътрешен процент.
Всичко става с пари. Ние имаме действително много добри учени и специалисти на всяко ниво, но, както знаете, здравеопазването е сериозна област, която се нуждае и от специалисти, но и от сериозно финансиране. Става въпрос за държавата като цяло и нейните финансови възможности.
Относно местата, където се прави диагностика и лечение на заболяването в България – това се осъществява от Специализираната болница по ендокринология, осем клиники по ендокринология, от тях пет в университетски болници, 22 отделения, 43 сектори за лечение на пациенти над 18-годишна възраст. Лечението на децата се провежда задължително в университетските болници: в София – Специализираната болница за активно лечение по детски болести, съответната клиника във Варна в Университетската болница “Св. Марина”, има специална клиника в Университетската болница в Стара Загора, има създадено отделение в Пловдив – Университетската болница “Св. Георги”, Университетската болница в Плевен “Георги Странски” – специален сектор. Всички посочени лечебни заведения имат сключени договори по клинични пътеки за лечение на диабет и работят с Националната здравноосигурителна каса.
Болните в България, страдащи от това заболяване, са 237 хил. 237 човека, от които с неинсулинозависим тип са 153 хиляди и 83 хиляди – със зависим от инсулина тип диабет, при честота, обща за България като население – 2,5 от населението на България страда от това действително коварно заболяване.
Разходите на Касата за 2007 г. за лекарства и медицински изделия за болните от диабет са 76 млн. 326 хил. 767 лв., като от тях 13 млн. лв. са изразходвани за медицински изделия за самоконтрол на кръвната захар. Общият разход за лечение на захарния диабет за 2007 г. възлиза на 27% от общия разход за лекарствени продукти и медицински изделия, заплащани от НЗОК. Виждате, че един голям процент от ресурса на Здравната каса в това направление се използва за това заболяване. Не казвам, че е достатъчно, но това са възможностите на този етап.
Общата политика, която правим за превенция и лечение на диабета, е конструирана и се дава чрез Рамковия договор, по който работят общопрактикуващите и специализираните заведения при съответни задължения. Например ежегодно общопрактикуващият лекар извършва профилактични прегледи на всички здравноосигурени лица от пациентската му листа. Профилактичният преглед на лицата над 18 години, освен всички предвидени дейности, включва определяне на кръвна захар с глюкомери, изследване на урина с тест ленти за протеин, глюкоза, кетонни тела – специализирани неща, които всеки от общопрактикуващите лекари прави.
За всички рискови групи общопрактикуващият лекар формира рискова група захарен диабет и следи състоянието на пациентите. Всички здравноосигурени лица над 18 години, включени в тази рискова група, подлежат на профилактичен преглед един път в годината при специалист по ендокринология и болест на обмяната. Пациентите с вече диагностициран диабет подлежат на диспансеризация по Наредбата за диспансеризациите, като болните от диабет тип 1 се обучават относно контрола на показателите хранене, промяна в стила на живота, отчитане и подобряване на самоконтрола и качеството на живот. НЗОК заплаща общо 96 бр. лекарствени продукти за лечение на захарен диабет и усложненията от болестта и 23 бр. медицински изделия за самоконтрол на кръвната захар, от които глюкомери – 9 бр. и тест ленти за тях.
От 1 февруари 2008 г. с влизане в сила на новия лекарствен списък на Националната здравноосигурителна каса цената на един глюкомер е 17,54 лв. за разлика от цената до тази дата, която беше 180 лв. Това действително беше една твърде висока цена. Още веднъж да кажа, че от 1 февруари 2008 г. цената на един глюкомер е 17,54 лв.
Съществуват редица програми, по които Министерство на здравеопазването работи за промоция на здравето, профилактика на заболяването, но трябва да кажем, че този проблем е не само на Министерството на здравеопазването, а е обществен проблем, проблем на семейството, на училището, на всички нас относно начина на живот, начина на хранене, начина на поведение и дори двигателния режим. Вие знаете трите основни стълба за превенция на диабет.
Що се отнася до другите въпроси, които ми зададохте – за базата на Специализираната болница по ендокринология, по този въпрос е взето решение от 8 юли 2002 г. за пребазиране на база Специализирана болница „Майчин дом”. Парите за ремонта на това пребазиране и съответната реконструкция на съответните отделения и пространства в „Майчин дом” са осигурени по един заем на Световната банка. Те възлизат на 4 млн. 670 хил. лв. Самият ремонт ще бъде завършен към края на м. септември т.г., за да може действително това заведение да намери една добра база. Това е една сериозна сума и смятам, че тя ще бъде достатъчно добре оползотворена, за да се задоволят потребностите на това специализирано заведение, което се ползва с добро име.
Готов съм да отговоря на следващите въпроси. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря, господин министър.
Господин Батилов, имате право да зададете до два доуточняващи въпроса. Заповядайте.
Тодор Батилов (КА): Господин министър, дано началото на дейността Ви като министър да съвпадне с началото на промяна в отношението на държавата към този страшен бич. Човек трябва да е болен, да е човек от семейство на болен или да е лечител, за да разбере проблема. От тази трибуна в тази зала аз признавам, че докато не се разболях преди две години, че за мен беше като че ли нещо традиционно, нормално, поносимо, но е ясно, че държавата е абдикирала от тази тема. Абдикирала е! Ние, които обикаляме и митарстваме заедно с хората, които искат да ни помогнат, можем да го разберем – диабетно болните от втория тип не получават нито стотинка от държавата. В същото време монополи доставят тестерите. Едно тестерче, едно книжле струва вече 1,10 лв., а на човек му трябват три. Да не правим изчисления, че за това ще отиде времето.
Що се отнася до уточняващия ми въпрос: защо, господин министър, от 2002 г. при условие, че се промениха за шест години събитията, свързани с тази епидемия, при условие, че един проблем обществено се разширява, става страшен, като диабета, навсякъде и юридически, и икономически, и организационно се създават специализирани звена и специализирана нормативна база, при нас е обратното? Една 50-годишна Специализирана болница по ендокринология – университетската, се обединява с една 100-годишна - по акушеро-гинекология? Аз говоря лаически, но моля Ви, как ние диабетно болните, които сме предразположени към инфекциозни болести, ще съвместяваме сградата с родилките и бебетата?
Ето, този въпрос може би трябва да възложите на Вашите подчинени. Стига са разказвали тези неща. Вие сте нов министър, аз бях подготвил този въпрос за досегашния министър, но стига са Ви разказвали колко милиона са похарчили по старата статистика. Както не е вярно, че ние сме двеста и колко хиляди болни, ние сме много повече, огледайте хората около себе си и ще се убедите.
Това е вторият ми уточняващ въпрос: кое налага и няма ли да се преразгледа това отношение към сливането? То е невъзможно само отстрани като се гледа, а не знам какво ще помислят специализираните лекари. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Батилов.
Господин министър, заповядайте, за да отговорите на двата доуточняващи въпроса.
МИНИСТЪР ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Господин председател, господин Батилов! Аз едва ли мога да отговоря защо за двадесет години това или онова не е направено, дори за последните шест години, но бих могъл да дам отговор защо Стара Загора стана толкова хубав град в последните осем години. На подобен въпрос ще отговарям след известно време за системата на здравеопазването, но сте абсолютно прав.
Аз съм си задавал въпроса какво налага обединението и ако Ви направи впечатление аз не казах, че ще бъдат обединени, а преместени и пребазирани, така че всичко, което ще направя, е да направя съответните консултации и с двете страни и най-вече с вас, пациентите, защото в крайна сметка всичко трябва да се прави в името на пациента, колкото и банално да звучи.
Благодаря Ви за този поставен въпрос.
Явно има проблем между двете структури. Аз се надявам, че ние ще го решим по оптималния вариант. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин Батилов, имате думата, за да изкажете Вашето отношение към получените отговори.
Тодор Батилов (КА): Господин министър, приемам, че са много въпросите за толкова краткото време, но аз смятам, че това беше начало, за да започнем държавно обсъждане по темата.
Благодарни сме на младите хора, които правят концерти, които правят обществени акции и на обществени организации, които са в подкрепа на диабетно болните, но аз смятам, че държавата, парламентът, изпълнителната власт и ние тук, в законодателната власт, сериозно сме се разминали с този проблем, както и с много повече и с други проблеми във всички области на живота.
Между другото от диабет страда и икономиката ни, страда и правозащитната си система, страда науката, културата, приемете го като условно, като символ, диабетът вече обхваща всички сфери на живота и руши организма ни. Затова ние мислим, че ако Вие като министерство и ние в Народното събрание – приканваме Здравната комисия, приканваме колегите, които са засегнати, а всички имат сред своите избиратели болни, да сложим началото на една конкретна и ясна национална стратегия.
И нека да знаят всички, че нашите лекари по нищо не отстъпват по знание и възможности от най-напредничавите. Това е известно, защото са не само българи. Те не получават нито лев от държавата, за да специализират в чужбина, да изучават чуждия опит, а разчитат на частни дарения и помощи. Трябва да се сложи край на това. И ако някой иска със съвременните средства да борави, то нека да заповяда, за да види как ние се лекуваме, как на нас ни помагат и да види, че ние отново разчитаме на прословутата си българска издръжливост, а тя е на изчерпване.
И аз вярвам, че Вие като министър, вярвам и на държавата, че ще сложи началото, за да не разчитаме само на Бога, както досега ставаше това. И дано, дано да започнем! Ние след време отново пак се надявам да поставим същите въпроси и дано да нямаме същите отговори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Батилов.
Преминаваме към втория въпрос. Той е зададен от народните представители Антонела Понева и Димитър Камбуров и е относно прекратяване на договора, сключен на 7 февруари 2002 г. между „Бултрансплант” и „Ост дивелпмънт” и Американо-българската фондация за развитие на медицината в биотехнологиите.
Госпожо Понева, заповядайте, за да развиете Вашия въпрос.
Антонела Понева (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, на 7 февруари 2002 г. беше подписан договор, обезпечаващ Програмата за експлантация на биоматериали между „Бултрансплант” – сегашната Изпълнителна агенция по трансплантации, “Ост дивелпмънт” – дъщерна фирма на американската „Остеотек” и Американо-българската фондация за развитие на медицината в биотехнологиите.
Този договор постави в пълна зависимост от една чужда частна фирма дейностите по експлантация на тъкани и търговията с тях. Благодарение на този договор за пет години от България е изнесено скандалното количество биоматериали, равняващо се на 21 тона. Тези 21 хил. кг са изнесени от т. нар. „Българска тъканна банка – Остеоцентър”, която се управлява от господин Румен Хичев и господин Ричард Росо. Тези двама господа обаче са и управляващи на чуждите фирми „Остеотек” и “Ост дивелпмънт”. Именно “Ост дивелпмънт” е страна по договора, за който питаме днес.
Този договор предостави изключителни права и монопол именно на тези фирми върху дейностите, свързани с експлантация на биоматериали. Този договор съдържа клаузи, които са, меко казано, смущаващи – клаузи, които са крайно неизгодни за България, а също така и нарушават някои закони на страната като например клаузата, в която е записано, че на екипите, които участват в дейностите по експлантация, се изплащат директно бонуси за по-добра и по-висока продукция. Както казах, това, освен че нарушава всякакви морално-етични норми, много често и някои закони.
Чрез този договор се дава възможност на страните по договора и най-вече на българската Изпълнителна агенция по трансплантации да предлага и подкрепя всякакви промени в нормативната уредба, които да обезпечават Програмата за експлантация на биоматериали. Най-вероятно именно така се стигна до последните промени в Закона за трансплантациите, с които коренно се промени философията на донорството. От информирано съгласие се премина към информирано несъгласие.
Основен аргумент на защитниците на тези промени беше, че така ще се увеличи броят на трансплантациите. Това обаче не се случи по данни на отговор на министър Гайдарски, тъй като трансплантациите, след влизането на договора в действие, дори са намалели, но пък за сметка на това отвори широко врати за злоупотреби и улесни експлантациите.
Във връзка с този договор има образувано досъдебно производство с привлечен като обвиняем господин Янко Начков за извършено от него престъпление относно сключена неизгодна сделка – има се предвид договорът, в качеството му на директор на „Бултрансплант”.
След многократни наши настоявания за постъпки по прекратяване на този неизгоден за България договор днес Ви питаме: какви действия са предприети за прекратяване на договора, сключен между „Бултрансплант”, „Ост дивелпмънт” и Американо-българската фондация за развитие на медицината в биотехнологиитe? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, госпожо Понева.
Господин министър, имате три минути за отговор, тъй като това е въпрос.
МИНИСТЪР ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Уважаеми господин председател, госпожо Понева, господин проф. Камбуров! Това е действително доста неактуален въпрос, който е разглеждан много и в Народното събрание, и в комисиите и досега. Не е актуален казвам, защото касае едно отминало време от 2002 г., когато тогавашните ръководители на тогавашното предприятие „Бултрансплант” сключват абсолютно необоснован договор в тази дейност. Но може би трябва да зададете въпроса: тогава в това време кой, защо, как създаде самата структура „Бултрансплант”, кой го назначи този човек, защо сключи договора? Как да Ви отговарям сега за минали действия?!
Но трябва да знаете, че с Постановление № 34 на Министерския съвет от 17.02.2004 г. тази структура „Бултрансплант” е закрита. Настъпилите промени в законодателството, касаещо трансплантациите след 2003 г., допълнително представляват основание този договор да не се изпълнява. Със закриване или с премахване на една част от субекта, или единият субект, няма как да се изпълнява този договор. Необходимо е да се отбележи, че дейностите по вземане на тъкани, тяхната обработка, съхраняване и международен обмен не се осъществяват съгласно клаузите на този договор, а при стриктно спазване на нормативната уредба, която ги регламентира. Клаузите по посочения договор не са изпълнявани, не се изпълняват към момента.
Съгласно действащото законодателство компетентен орган в областта на трансплантациите е Изпълнителната агенция по трансплантация. Тя е правоприемник на „Бултрансплант” и осъществява дейността си по организация, координация и контрол на дейностите по трансплантация. Агенцията реализира своите функции при стриктно спазване на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и подзаконовите актове по прилагането му, като ги спазва. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин министър.
Госпожо Понева, имате две минути за реплика.
Антонела Понева (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, въпросът е абсолютно актуален и след Вашия отговор се убеждавам още повече в това. Разбира се, нашият въпрос е зададен преди два месеца и имаше огромно значение да отговаря именно министър Гайдарски, тъй като Вие, разбира се, нямате отношение към това, но все пак трябва оттук-нататък да контролирате тези дейности.
Договорът е сключен за седем години, с действие до 2009 г. И при положение че очевидно не са предприети необходимите мерки за прекратяване, а именно едногодишно предизвестие от една от страните, което трябваше да се направи на 7 февруари 2008 г., той остава в действие за още четири години след 2009 г.
Това, което казахте, че „Бултрансплант” не съществува е така, но в същото постановление, което цитирате, ясно се казва, че Изпълнителната агенция по трансплантация е правоприемник. Това означава всички активи, пасиви, документи, архиви. Точно така е описано и в самото постановление и Изпълнителната агенция по трансплантация в момента е страна по този договор и ще бъде страна още пет години.
Скоро беше извършен арест на доц. Христов – директорът на Съдебна медицина. Обвиненията към Съдебна медицина бяха точно тези, които ние неколкократно сме поставяли като проблем, включително и тук, в Народното събрание – че най-висок брой експлантации се извършват именно на случаи, подлежащи на съдебномедицинска експертиза. Това също са данни от отговор на министър Гайдарски. Обвиненията на прокуратурата бяха именно тези, че в много случаи има проведена експлантация преди съдебномедицинската експертиза, което я опорочава в максимална степен и в немалко случаи я прави напълно негодна. Това в момента все още е актуален въпрос. Делото срещу този договор също е актуален въпрос. Те нямат финал, но в момента се работи по тези дела.
Именно затова оттук-нататък Вие сте човекът, който трябва - и апелирам към Вас, наистина да контролирате тези дейности, така че да не бъдем първи по износ на биоматериали. Двадесет и един тона изнесени биоматериали ни прави първенци в Европа - колкото целият износ на Европейския съюз. Не само на първо място като страна, а колкото целия и дори надвишава износа на Европейския съюз. Същевременно за нуждите на България са върнати обработени биоматериали за около четири-пет случая. Така че наистина въпросът е актуален и Вие сте този, който оттук-нататък трябва да контролира нещата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Господин министър, имате две минути за дуплика, ако желаете.
Е, по едно нещо да сме първенци все пак.
МИНИСТЪР ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Това не е добър пример.
Обаче аз съм съгласен с това, което казва госпожа Понева, и в тази връзка ще направя поредна проверка. Но още веднъж Ви казвам, че в момента Агенцията по трансплантация работи изцяло в рамките на българското законодателство и действително този договор е неактуален и не съществува като проблем. Така или иначе сте права, че проблемът с трансплантациите е изключително важен и ние общо трябва да намерим начина, така че да дадем възможност на процеса да се развива в добра посока. Действително трансплантациите са намалели, а имаме изключително нужда особено в бъбречната и всякакви други трансплантации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря Ви, господин министър.
Явно е, че с Вас няма да се разделим толкова бързо, тъй като сте нов министър и към Вас има още зададени питания и въпроси.
Следващото питане е от д-р Илиян Илиев относно развитието на онкологичната помощ.
Заповядайте, д-р Илиев.
Между другото, трябва да кажа на българската общественост да не се чуди на празната зала. Знам, че това дразни много хора, като се вижда, че има пет души в залата, но тези отговори на министрите са за публиката, те не са за депутатите. Те са за цялата българска общественост - да види как се отговаря на въпроси от обществено значение.
Илиян Илиев (КА): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Гражданите на Република България получават онкологична помощ в 13 междуобластни диспансера по онкологични заболявания. Всеки онкодиспансер осъществява своята дейност на територията на две или три области. По мнението на наши и на чужди експерти организацията на работата, кадровото и материално-техническото обезпечаване са на много високо ниво. Така изградената организация дава възможност за една висока ефективност в работата на диспансерите, както и за своевременни действия при необходимост за планирането на кадровото и материално-техническото обезпечаване на лечебните заведения. Общият брой на онкоболните в Република България е около 230 хил. души, като темповете на нарастване са 3,5% годишно. Всичко това показва колко важен е въпросът за доброто състояние на тази част от здравеопазната система и за нейното бъдещо запазване и усъвършенстване.
Господин министър, моля да ми отговорите: какви са плановете на Министерството на здравеопазването за развитието и оптимизирането на онкологичната помощ в страната? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Доктор Илиев не изчерпа полагащите му се три минути за питането.
Господин министър, имате пет минути за отговор.
МИНИСТЪР ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Дами и господа народни представители! Господин Илиев, благодаря за така поставения въпрос и най-вече за оценката към колегите, които работят в това направление – един голям проблем за медицината и за България, и за света като цяло.
Ето защо аз ще направя уточнението, че онкологичната помощ у нас се извършва в седем многопрофилни, три специализирани болници и 10-12 диспансера. Това са многопрофилните болници: в София „Александровска” и „Царица Йоана”; „Света Марина” във Варна; „Свети Георги” в Пловдив; „Георги Странски” в Плевен; многопрофилната болница за активно лечение в Добрич и „Тота Венкова” в Габрово. Специализираните болници са така наречената Онкологична болница, Болницата по хематологични и онкологични заболявания и Детската онкохематология. Диспансерите с междуобластни функции са тези в Бургас, Варна, Враца, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Хасково. Диспансерите с областни функции – Благоевград, Пловдив, София-област, София-град и Шумен.
Посочените лечебни заведения са крайни получатели на лекарства по реда на Наредба № 34 за заплащане от Републиканския бюджет на лечението на българските граждани със заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, като доставките на лекарства се извършват регулярно и в срок.
Лъчелечението в страната се извършва в 13 лъчетерапевтични центрове, разположени равномерно на територията на страната – в Онкоболницата в София, в университетските болници в Пловдив и Плевен и „Царица Йоана” в София. Организирани са девет лъчетерапевтични центъра в областните диспансери. При така съществуващата структура един лъчетерапевтичен център обслужва средно около 615 хил. жители. Този показател в Европейския съюз и в света варира между 215 и 500. В България има 13 високоенергийни лъчетерапевтични уредби, 11 кобалтови ускорители и два мултимодулни линейни ускорители. Тези линейни ускорители са разположени в София и Пловдив, където има и лъчетерапевтични стимулатори - това е високото ниво на лечение в онкологията.
Трябва да кажем, че общо финансирането от страна на Министерството на здравеопазването възлиза на 120 млн. лв., което включва скъпоструващи лекарства за онкологично болните плюс консумативи. Ръстът спрямо 2005 г. е около 40%.
Що се касае до тенденцията и намерението на министерството в тази посока, трябва да се знае, че тези заведения – и областни, и държавни, без значение каква е собствеността, са в забранителния списък на предстоящия за приемане Закон за приватизация и следприватизационен контрол. Те ще останат такива каквито са и няма да бъдат пуснати за приватизация, защото осъзнаваме, че това са едни от здравните структури, чрез които държавата е в състояние и трябва да прави своята политика по отношение на онкоболните.
Използвам случая още веднъж да се обърна към всички народни представители в предстоящата бюджетна година или при формирането на бюджета на републиката да се обърне особено внимание на бюджета на здравеопазването. Защото се изискват средства и то немалко, за да сме адекватни на нуждите на населението и за да повишаваме качеството на услугата, за да дадем възможност действително на нашите прекрасни специалисти да покажат уменията и възможностите си така както и сега го правят.
Още веднъж искам да кажа, че проблемите с онкологията и значимите социални заболявания са приоритет на министерството и правим и ще правим всичко възможно да повишаваме и превенцията, и промоцията на здравето, естествено лечението и диспансеризацията особено на този тип заболявания. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря Ви, господин министър.
Доктор Илиев, заповядайте да зададете два уточняващи въпроса.
Илиян Илиев (КА): Господин министър, благодаря Ви за загрижеността за тази част от здравеопазната система, а именно онкологичната помощ, но знаете, че на първо четене мина Законът за приватизация и следприватизационен контрол, на който в забранителния списък остана само Националният център за онкологични заболявания в София. Останалите здравни заведения не присъстват в списъка, тоест те са извадени. Освен това голяма част от тях са 100% общинска собственост. По какъв начин Вие ще въздействате например на общинските съвети да запазят дейността или да финансират тези общински заведения? Държавата няма там и 1% собственост, това съм го проверил, само Националният център е 100% държавна собственост.
Не знам дали сте запознат с Програмата за развитие на лъчетерапевтичните отделения и със състоянието, в което се намира лъчетерапията в страната. Вие правилно казахте, че има само два линейни ускорители в страната. По европейски стандарти средно на 250 хил. души трябва да има един линеен ускорител за лъчетерапия. Тези отделения се намират в окаяно състояние, тъй като работят със стари апарати. Тази програма, както ми казаха колеги, е в министерството, но явно никой не работи по нея, автор на програмата е проф. Хаджиева, ако не се лъжа, от ИСУЛ. А средствата, които са необходими, за да наваксате това голямо изоставане, по груби оценки са от порядъка на 150 млн. лв.
В този смисъл моят втори уточняващ въпрос към Вас е какво смятате да предприемете, за да наваксате това изоставане по отношение на технологичното обезпечаване на лъчетерапевтичните отделения? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря Ви, д-р Илиев.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Илиев, законът действително е между двете четения. Вчера и онзи ден текат консултации между експертите. Аз бях в Икономическата комисия на Народното събрание и аз държах тези диспансери, без значение каква е собствеността, да влязат в забранителния списък. В крайна сметка Вие ще имате последни думата. Но аз смятам, че те трябва да са в забранителния списък на съответния закон, без значение каква е собствеността. Защото това е инструментът, през който държавата ще оказва въздействие и ще работи по проблема с онкоболните.
На втория Ви уточняващ въпрос, специално за линейните ускорители и лъчетерапията. Има направени два модерни – един в София, един в Пловдив, а според мен трябва да са пет. Европейският стандарт е доста различен, няма уеднаквен стандарт. Една такава уредба, установка и апаратура в някои от страните обслужва до 1 млн. население. Това е технологията.
Разбира се, предстои приемане и на Здравната стратегия, по която се работи вече достатъчно време, и свързаната с нея Национална здравноосигурителна карта, която ще даде нивата и компетентностите на отделните диспансери и болнични заведения, които се занимават с този проблем на територията на републиката. Но така или иначе, по време на преструктурирането предстои създаването на още минимум три центъра за такъв тип лечение. Това е моето дълбоко убеждение. Аз съм говорил с колегите, имам много познати и приятели лекари от тези среди и ще се съобразя изключително с тяхното професионално становище. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин министър.
Доктор Илиев, можете да изразите отношение към получения отговор.
Илиян Илиев (КА): Искам да Ви благодаря, господин министър, тъй като явно мислим в една посока. Тоест във Вашия отговор усетих загриженост за състоянието на диспансерите и се надявам между първо и второ четене да изпълните обещанието си тези диспансери да останат в забранителния списък, тъй като това касае много хора - не само болните, а и близките на тези болни. Знаете какъв тежък проблем е. Въпросът беше зададен към Вашия предшественик, но се радвам, че имате такова отношение към проблематиката. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, д-р Илиев.
Остана последният въпрос, зададен към министър Желев от народните представители Деница Димитрова и Съби Събев, относно изразходването на средствата в размер на 1% от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки.
Госпожо Димитрова, заповядайте да развиете въпроса.
Деница Димитрова (НДСВ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Моят въпрос е свързан с една възможност, която Законът за здравето дава за финансиране на превенцията и борбата срещу наркотиците – тема, изключително болезнена и чувствителна за българското общество.
Съгласно чл. 53, ал. 3 от Закона за здравето се предвижда 1% от средствата, постъпили в Републиканския бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, да се използват за финансиране на национални програми за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и недопускане на употребата на наркотични вещества.
За нас, народните представители, и за цялата общественост мисля, че ще е интересно да ни информирате за какви програми и дейности са изразходвани посочените средства през 2007 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Уважаеми господин председател, госпожо Димитрова, господин Събев! С Постановление на Министерския съвет № 20 от м. февруари 2007 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г. е утвърден бюджетът на Министерството на здравеопазването, в който са предвидени 1 млн. лв. трансфери на база отчисления “Приходи от акцизи”. Съгласно установената практика, тези средства се изразходват по общия ред в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на здравеопазването. За централни доставки и дейностите по три от националните програми, свързани с недопускане и употреба на наркотични вещества и ограничаване на тютюнопушенето, през 2007 г. са усвоени средства, както следва:
Първо, План за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците – тази програма е за 2003-2008 г., общата сума е 322 хил. лв. Дейностите по програмата са насочени към намаляване на здравните и социални щети от употребата на наркотични вещества и ограничаване въвличането на нови млади хора.
Втората програма, това е Националната програма за развитие на лечебната система от метадонови и поддържащи програми в Република България – 2006-2008 г. Общият разход на средствата, които са усвоени, е 496 хил. лв. В изпълнение на програмата през 2007 г. е осигурен метадон хидрохлорид по централна доставка, като броя на пациентите, лекувани с метадон, през отделните месеци достига до 1272-ма човека.
Третата програма е Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България 2007-2010 г. Общата сума на усвоени средства е 121 хил. лв.
Дейностите по програмата са свързани с провеждане на кампания за информиране на населението за вреда от тютюнопушенето, за ползата й от оказване и за формиране на обществена нетърпимост към тютюнопушенето. В изпълнение на програмата се създават и се излъчват документални филми, клипове, разпространяват се печатни материали и компютърни игри за вредата от тютюнопушенето. Провеждат се и проучвания за разпространяване на тютюнопушенето сред различни групи от населението. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря Ви, господин министър.
Питащите могат да направят реплика в продължение на 2 минути.
Заповядайте, господин Събев.
Съби Събев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Госпожо министър! Уважаеми господин министър, с интерес слушахме отговора на нашия въпрос и сме доволни от изнесените данни по разпределение на средствата по приходите от акциза по трите национални програми, свързани за недопускане и употребата на наркотични вещества и ограничаване тютюнопушенето през 2007 г., но, слушайки Вашия отговор, с колежката Димитрова си зададохме следните въпроси, които искам да споделя с Вас.
Имате ли обратна информация за изпълнението на цитираните от Вас програми и, ако има, какви са конкретните резултати по изпълнението на програмите? Надявам се, че ще получим отговор по тези въпроси. Ако нямате готовност сега, ще бъдем доволни и на писмен отговор. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин Събев.
Господин министър, ако желаете, имате 2 минути за дуплика. Ако можете да отговорите веднага – веднага, ако не – по-късно.
МИНИСТЪР ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Мога само да благодаря на това, което се каза тук. Действително ще направя съответния анализ и ще ви уведомя писмено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин министър.
Колеги, да благодарим на министър Желев за първото му явяване при нас, за издържания с успех изпит, като отговарящ на вашите въпроси, и да му пожелаем успех в неговата работа.
Госпожа Масларова има много по-дълъг тренинг по отговаряне на всякакви въпроси. Сега ще има възможност да отговори на народния представител Стела Банкова относно: стратегията на Министерството на труда и социалната политика относно необходимостта от спешни мерки за увеличаване на пенсиите. Нови моменти в социалната политика на България през 2008 г. като член на Европейския съюз, съгласно изискванията на приетата през м. март 2000 г. Лисабонска стратегия.
Госпожо Банкова, заповядайте да развиете своето питане в продължение на 3 минути.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Уважаема госпожо Масларова, на третата година от вашето управление пенсиите в България са най-ниските в целия Европейски съюз. Наскоро обявихте намерението си да повишите пенсиите от 1 юли с около 10,35%. Има ли всъщност реално увеличение? Ще Ви дам няколко цифри.
Инфлацията е над 14%, а хранителните продукти поскъпнаха с повече от 25%. Цената на олиото например скочи с повече от 100%. Хората с най-ниски пенсии ще получат само 40, 50, 60 стотинки повече на ден. Достатъчна ли е според Вас тази сума?
Госпожо Масларова, ще Ви попитам простичко и по човешки: колко храна, колко лекарства, колко топлина и дрехи ще си купи един пенсионер с това увеличение?
През миналия месец в приемния ми ден в гр. Левски група пенсионери попитаха: защо политиците лъжат, че няма пари за значително по-високи пенсии? Защо заместник-министър и висши чиновници получават десетки хиляди левове от участието си в бордове например? Недоумявам, госпожо Масларова, как се примирявате с факта, че Ваш съпартиец и заместник-министър взе над 104 хил. лв. само за една година от участието си в бордове. Това прави над 1000 пенсии.
Преди много време предложих да не се заплаща това участие. Преди седмица премиерът Сергей Станишев заяви, че приема тази идея. Защо не използвате тези пари за лекарства и за възрастните хора? Не разбирам защо Тройната коалиция и голяма част от опозицията за пореден път отхвърлиха предложението, което внесохме с колегата Минчо Христов още преди две години, за незабавно преизчисляване на пенсиите, за премахване на разликата в размера на пенсиите преди и след 2000 г. и, разбира се, за отпадане на точковата система?!
Обръщам се към вас, колеги: защо само 20-ина души ме подкрепиха?
Пак Ви питам, госпожо министър: считате ли, че това увеличение е достатъчно? Заради инфлацията всъщност има намаляване на пенсиите с около 15%. Доказах Ви го с факти. Не е ли време, госпожо Масларова, за радикални мерки за решаване на проблема с ниските пенсии в България? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, госпожо Банкова.
Заповядайте, госпожо министър, имате 5 минути за отговор.
МИНИСТЪР Емилия Масларова: Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаема госпожо Банкова, уважаеми госпожи и господа народни представители! Явно трябваше да се подготвя за по-широк отговор, тъй като госпожа Банкова постави доста по-широк кръг от въпроси от тези, което е задала, но аз ще се опитам накратко да отговоря на всичко онова, което тя постави. Това, че в България са най-ниските пенсии в страните – членки на Европейския съюз – да, това е така. В България са и най-ниските заплати в страните – членки на Европейския съюз, от които се отчисляват средства за пенсиите. Но в България, госпожо Банкова, е и най-ниска производителността на труда, което също има немалко значение за увеличаване размера на пенсиите.
Нещо, което държа все пак да посоча, е, че за по-малко от две години бяха осигурени на четири пъти увеличаване на пенсиите. Ако нямате информация какво се е случило с пенсиите, ще Ви кажа, че средната пенсия се е повишила с близо 48%, а минималната пенсия се повиши с над 60%. Такова увеличение през последните двадесет години не е имало, въпреки че ние имаме желание да бъде с пъти увеличението на пенсиите в нашата страна.
Нещо, което е много важно и което Вие непрекъснато внушавате, искам да кажа, че пенсиите не са социално подпомагане, госпожо Банкова. Относно тези неща, които Вие споделяте с нас, а именно минималните пенсии как стигат за електроенергия, за лекарства, искам да кажа, че държавата с вашите гласове всяка година гласува, и тази година също, около половин милиард за енергийни помощи, за лекарства и за социално подпомагане, както и за решаване на някои социални потребности на хората с най-ниски пенсии в страната. Така че не изключвайте това като елемент за подпомагане и внимание на държавата към хората от третата възраст.
Поставихте въпроси, но през този период ние направихме няколко неща. Вие казвате: каква е политиката? Поехме ангажимента да откъснем минималната пенсия от социалната пенсия, говоря за минималната пенсия за трудов стаж и възраст, и това се случи. Ако през 2005 г. минималната пенсия беше около 41% от минималната работна заплата, тя сега е 52% от минималната работна заплата и с тенденция да се повиши, тъй като с очакваното увеличение това съотношение ще се подобри. Увеличението е такова, каквото сме гласували в Народното събрание по швейцарското правило.
Миналата година, когато имаше повече възможности, освен увеличението, което е по закон, се даде допълнително увеличение през м. октомври и де факто пенсиите бяха увеличени с 21% плюс четири пъти по-високи коледни добавки от началото на мандата на това правителство. Тоест има неща, които не могат да се направят само заради това, че желаем, а възможностите, които предоставя осигурителната система и, разбира се, системата на хората, заети на пазара на труда.
Нещо, което ми се струва, че е свързано с Вашия втори въпрос, защото аз вървя по логиката на въпросите – каква е политиката, искам да кажа за Лисабонската стратегия от 2000 г. Тя вече е обновена. Има обновена Лисабонска стратегия, в която има заложени нови параметри. Ако трябва да бъдем съвършено откровени, там се поставя въпросът за удължаване възможността на хората да се реализират на пазара на труда. Българското правителство няма да увеличава пенсионната възраст, но политиката ни е да стимулираме участието на хората на работа над пенсионна възраст. Понеже това е изключително важно, тъй като това са хора с опит, със знания, с квалификация, ние стимулираме и работодателите да задържат на работа хората, когато те желаят, разбира се, пак повтарям, без да се увеличава пенсионната възраст, от тази година всяка година трудов стаж се стимулира не 1%, а 3% за такива граждани, а от първия месец на 2009 г. се предвижда да стане 5%, така че хората да имат избор.
Нещо друго, което е важно. Вие непрекъснато говорите за точковата система. Няколко са вариантите, които предоставяме. Мисля, че има пълна възможност и хората разбраха. Единият вариант е програма за заетост, която се нарича „Помощ за пенсиониране”, която дава 5 точки на хора, на които не им достигат точките. От тази година вече има обезщетение за безработица преди пенсиониране. Тоест, ако Вие сте на 58 г., нямате работа, не можете да намерите подходяща работа, Вие можете да получите обезщетение за безработица преди пенсиониране, което също се дава в рамките на две години и половина, което Ви носи 5 точки, без минималната заплата, която е 220 лв., да се включва в изчисляването, за да не Ви намалява коефициентът, на базата на който Вие да получите съответно своя бонус след това за пенсиониране.
Що се касае до преизчисляването на старите пенсии, така наречено, и доста втълпявано, че това е едно голямо разминаване. Правителството вече взе решение, коалицията има решение – от 1 октомври ще бъдат преизчислени пенсиите с осигурителния доход за 2007 г., а не за 2005 г. Забележете, разликата е доста голяма. Разликата е над 60 лв., което ще се отрази положително върху това преизчисляване. Близо 400 лв. е осигурителният доход за 2007 г.
Дълго се спореше как да бъде извършено това преизчисляване – дали на реален трудов стаж, или на преизчислен трудов стаж. Решихме, че няма да противопоставяме пенсионерите и ще направим това преизчисление на преизчислен трудов стаж, така че над милион и двеста хиляди пенсионери ще получат увеличение на пенсиите си с около 33 лв. допълнително, освен увеличението от 1 юли, от 1 октомври 2008 г.
Има и още нещо, но предполагам, че Вие ще зададете въпроси и аз ще допълня отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Госпожо Банкова, заповядайте за два допълнителни въпроса.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожо Масларова, Вие прескочихте да ми отговорите за примера, който дава един ваш съпартиец и заместник-министър, който е взел 104 хил. лв. за една година. Това са хиляда пенсии.
Що се отнася до примера с производителността на труда, ами в Албания, в Македония каква е? Висока ли е производителността на труда, след като там пенсиите са значително по-високи, отколкото в България?
Похвално е, че премиерът Станишев заговори за социалната политика като приоритет на правителството, макар и в последната година от управлението на тройната коалиция. Вие обещавате да премахнете разликата в размера на пенсиите преди и след 2000 г. За такова преизчисляване на пенсиите настоявам от две години. Повече от един милион възрастни хора, пенсионирали се преди 2000 г., ще получат средно около тридесетина лева повече на месец. Това прави по 1 лв. повече на ден, около 1 лев.
Моля Ви, госпожо министър, честно да ми кажете какво могат да си купят с това левче? Очаква се само токът и парното да поскъпнат с около 20%. Повече ще плащаме и за водата.
Има и нещо друго, заради високите си цени лекарствата са недостъпни за повечето пенсионери. Преди повече от две години предложих да премахнем 20% ДДС върху лекарствата, защото така те ще поевтинеят. Недоумявам защо и управляващите, и голяма част от опозицията не подкрепят това предложение. С риск да се повторя ще кажа, че има пари за значително увеличение на пенсиите. Няма да говоря пак за прахосаните стотици милиони в Ирак и в Афганистан и за милиардните сделки по превъоръжаването.
Защо например пенсиите в Румъния се увеличиха еднократно с 43%? Защо българското правителство не вземе пример от Румъния? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, госпожо Банкова.
Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР Емилия Масларова: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Благодаря и на госпожа Банкова за въпроса, който зададе.
Госпожо Банкова, много ми е интересно как Вие бихте се чувствала, ако сте министър и разполагате с това, което има като разположение, което може да се даде и да се разпредели?
Искам дебело пак да подчертая, че пенсиите не са социално подпомагане. Пенсиите са друга форма на осигуряване и на плащане.
Що се касае до топлото на възрастните хора, не се притеснявайте, вместо 180 лв., тази година ще получат 270 лв. енергийни помощи. И за това сме помислили и сме се съобразили.
Що се касае до това, което Вие казвате, аз да коментирам кой какво е получавал, много добре знаете, че вече е внесен нормативен документ, на базата на който няма да може да се получават тези средства. Не мога да коментирам, тъй като не познавам този случай. Вие се занимавате в една област, аз се занимавам в друга област.
Държа да кажа, че кумулативно пенсионерите тази година с осъвременяването, което ще се направи, с индексацията на 1 юли, с преизчисляването на старите пенсии, със следващата трета стъпка, с която през формулата ще увеличим тежестта на всяка година осигурителен принос, ще видите, че еднократно ще получат доста повече, отколкото румънските пенсионери.
Очаквам към края на мандата средната пенсия в България да бъде близо два пъти по-висока, отколкото в началото на мандата. През 2005 г. средната пенсия беше 134 лв., а сега ще бъде 217 лв. Очаква се към края на мадата да бъде около 250-260 лв. Пресметнете какво е увеличението в рамките на един период, в който България трябваше да решава и много други въпроси, които са свързани все с проблемите на хората. Вие казвате: 30-ина лева не е нищо. Само че това, госпожо Банкова, за бюджета на България е милиард и четиристотин милиона допълнително над онези пет милиарда и отгоре, които се дават в пенсионната система. Така че нека да не правим непрекъснато еквалибристики с едни и същи неща. Имат нужда и майките, и децата. Преди малко тук беше министърът на здравеопазването – това са все пари, които стават на базата на заетост. Смятам, че чуждестранни инвестиции, икономическо развитие, стабилизиране и увеличаване на заетостта – близо 500 хиляди души са хората, които ще се включат в пазара на труда до края на мандата, това са трайно заети хора с доходи, които ще внасят осигуровки...
Разбира се, че имаме ангажименти да изкараме на светло сивата икономика, за да може и тези пари да отидат в пенсионния фонд.
И нещо много важно: това правителство вече гарантира 800 млн. лв. в така наречения Сребърен фонд. Парите ги има, трябва да се институционализира като закон. Предвидено е над 50% от преизпълнението на приходната част на бюджета, от излишъка да отиде в Сребърния фонд, 50% от приватизацията да отиде в Сребърния фонд. Това са все стъпки, насочени към днешните и бъдещите пенсионери.
Но бих искала да кажа нещо друго. Крайно време е, когато заставаме на тази трибуна, да излизаме с реални факти.
Зная, че Вие имате своята политика, а ние изпълняваме своята последователна политика и мисля, че не можете да ни обвините, че не сме си изпълнили поетапно ангажиментите, а не в крайната, последната година на мандата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: За голямо съжаление времето изтече. Знам, че можете да кажете още много неща.
Госпожо Банкова, имате възможност да вземете отношение по казаното за 2 минути.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря.
Искам да Ви вярвам, госпожо Масларова, но цифрите, които споменах, говорят друго. А и когато пенсионерите отидат да си купуват в магазина, не мислят за тези милиарди, защото нямат никаква възможност да се хранят пълноценно и да си купуват най-елементарни лекарства. Нека простичко и човешки да си го признаем.
Прекрасно е, че заговорихте за необходимостта от социална политика, но защо, пак повтарям, и Ви питам добронамерено, правите това в последната година от вашето управление и една година преди изборите?
Днес 2 млн. 300 хил. българи живеят под границата на бедността.
МИНИСТЪР Емилия Масларова: Не е вярно!
СТЕЛА БАНКОВА: Това са официални данни на синдикатите. Аз само ги цитирам.
Можем да помогнем на възрастните хора и с още нещо. Колко пъти Ви предлагам в тази зала, обръщам се към колегите, по-точно, да премахнем потребителската такса за посещение при лекар и да отпадне доплащането в болниците? Питам се защо чак от догодина, от 1 януари решихте да отпадне тази такса? Имате мнозинство – приемете го още сега!
Виждате колко съм била права, когато с колегата Минчо Христов настоявахме да се отмени това заплащане. Възрастните хора не приемат оправданието, че няма пари. Държава, която си позволява да финансира с десетки милиони политическите партии, трябва да намери пари най-напред за пенсионерите. Официално предложих да се премахнат субсидиите за партиите. Знаете ли колко души ме подкрепиха, госпожо Масларова? Минчо Христов и още двама независими народни представители. Нито една политическа партия не подкрепи това предложение.
Неморално е да се пилеят милиони за партийно печалбарство, а в същото време да няма пари за лекарства и за пенсии.
Знаете ли госпожо Масларова, че един предизборен плакат струва колкото един хляб? Коментара за това оставям на Вас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, госпожо Банкова.
Следващия въпрос към министър Масларова е от народния представител Мария Василева Капон относно необходимостта от спешно решение на проблема с Дома за стари хора с физически увреждания в гр. Провадия.
Заповядайте, госпожо Капон.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Моят въпрос е наистина за едно спешно решение на проблема с Дома за стари хора с физически увреждания в гр. Провадия. Надявам се Вие да знаете за случая, за който ще разкажа, тъй като няколко правителства подред не са се справили с проблема. От средата на 90-те години след пожар хората в Провадия от старческия дом имат едно временно решение и биват настанени в автогарата. Тя е разположена и до жп гарата, на релсите. Нося и част от снимките, за да имаме възможността с Вас да ги коментираме. Радвам се, че сте посещавали дома. Там освен че са с физически увреждания, нямат никаква възможност да влизат, да се качват по етажите, да имат нормални тоалетни, санитарни възли. В този дом работят и няколко жени – истински доброволци, тъй като заплатата, която получават, е изключително ниска при тежкия труд и голямата любов, която дават за тези хора. Станах свидетел на едно бездушие дълги години от страна на правителства, пак казвам, защото проблемът не е от сега и всяко временно решение се оказва най-постоянното.
Но за мен най-тежкият упрек, който смятам, че носи вашето правителство, е, че през миналата година бяха разпределени над 1 млрд. 300 милиона излишък в рамките на един ден, гласувани тук от Народното събрание.
Моят въпрос към Вас е абсолютно човешки. Не се ли намериха тези 3 млн. лв., които струват обновяването на техния дом, дострояването, с които да се подпомогне община Провадия? Знаете, че на територията на тази община се намират още два социални дома за момичета до 18 години в центъра и в едно от околните села – един прекрасен дом, който може да е пример за това как се гледат деца в социален дом в страната.
Считам, че местната власт и заместник-кметът, който е бил директор на социален дом, имат капацитета и възможността, но нямат финансовите средства.
Затова моят конкретен въпрос е: кога смятате, че може да бъде извършен този ремонт и да бъдат преместени от автогарата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Разполагате с 3 минути за отговор, госпожо Масларова.
МИНИСТЪР Емилия Масларова: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Капон, уважаеми госпожи и господа народни представители! Такава е сагата на Дома за възрастни хора с физически увреждания в Провадия. За съжаление, тази сага е от 1985 г. Истина е, че там са били настанени 210 човека, истина е, че е имало пожар, ходила съм и зная. Тогава бяха онези спешни мерки, които трябваше да се вземат 1990 г., когато избухна пожарът – да бъдат преместени в автогарата. През 1993 г. самата община Провадия изготви един нов работен проект, като извърши реконструкция и от 210 намали капацитета на 93 души. Тогава Министерството на труда и социалната политика е превело 1 млн. 579 хил. лв. за спешно извършване на това, което беше по проекта на община Провадия, след което малко по-късно с промяна в Закона за социално подпомагане тези домове минаха на подчинение и направление на общините. По-късно – няма да коментирам логиката, но по един проект на японското правителство спечелиха, ако не се лъжа, някъде около 730-740 хил. лв. За съжаление явно това е нещо, за което всички институции са били малко или много небрежни. Определено за да може да се реши проблемът са необходими 3 млн. лв.
Вие основателно поставяте този въпрос, който се отнася за възрастни хора, които имат обаче свои близки.
Това, което мога да кажа, освен необходимостта бързо да се намесим и да търсим възможности да предоставим тези средства чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството с програма за регионално включване, бих казала от трибуната на Народното събрание, че веднага бихме помогнали на общината чрез социални или лични асистенти. Имаме възможност чрез тази програма да помогнем на тези хора по-лесно да прекарат периода, докато домът се ремонтира и се приведе в необходимите изисквания, въпреки че ние вече минаваме към система на деинституционализация, на по-малки дневни центрове или центрове от семеен тип, в които да обслужваме тези възрастни хора.
Истината е, че предишният проект вече не отговаря на европейските стандарти. И тук трябва да решим дали да направим много бързо няколко жилища от семеен тип, или временно, докато те се изградят, да предоставим по линия на проектите средства, за които, пак казвам, има готовност.
Тази година имаме близо два пъти повече възможности за социални и лични асистенти, отколкото досега. Така че, ако общината действително има желание, можем да си съдействаме.
Но, госпожо Капон, понеже говорим съвсем по човешки, да кажа, че тези хора имат и свои близки. Като че ли всички продължават да живеят с мисълта, че ще оставим човека с увреждане да го поеме държавата. Има форми и начини, с които да си помогнем.
Лично аз поемам сериозен ангажимент. Благодаря, че проявихте разбиране да коментираме Вашия въпрос по-късно. Лично поемам ангажимент и сериозна отговорност да намерим всички възможни начини да доведем докрай започнатото, за съжаление преди 23 години. Тогава ние с Вас въобще не сме се занимавали с политика. Но когато дойде въпрос до решаване на такива социални проблеми, винаги трудно се намират пари. Не е лесно да се бориш за всеки един лев в социалната област, повярвайте ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Две минути за реплика, госпожо Капон.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожо Масларова, разбирам, че от проект на проект, от къща на къща, от начина, по който да върнем хората някъде сред близките им, всичко може да е така, но в крайна сметка тези хора живеят, пак казвам, при едни кошмарни условия. Наистина японското правителство дава по програма средства - над 700 хил. за една кухня, която функционира, и един автобус. Но само снимките на тоалетните на втория етаж – една от едната му страна, една от другата, абсурдно е през тях сутрин да минат всички хора. Да не говорим за ужасното състояние, в което се намират - стари тръби, ръжда, липса на материални средства, въпреки чистотата, която не променя ситуацията. Тези хора са там и ние носим отговорност.
Единственото, което ще Ви кажа, че аз няма да оставя този въпрос в рамките на тази година. Поела съм личен ангажимент. Радвам се, че и Вие поехте ангажимента да намерим тези три милиона лева, да помогнем на общината да направи проект, ако трябва, да кандидатства по различни програми.
МИНИСТЪР Емилия Масларова: Те вече кандидатстват.
Мария Капон: Щом са кандидатствали, аз много се радвам. Знам, че имат много активна местна власт, но нека бъдем техни партньори. И това, което казвате, че се е случило през 1985 г., е още по-зле за всички нас, ако не можем да намерим решение през 2008 г.
Смятам, че срокът тече. Ако днес три милиона лева се намерят за капиталови разходи и бъдат дадени специално за този обект на общината, съм сигурна, че чрез контрола, който можем да окажем, и реално действие, можем да направим така, че да открием дома за тези хора преди завършването на мандата на това Народно събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря Ви, госпожо Капон.
Госпожо министър, желаете ли дуплика? Не.
Благодарим на министър Масларова за нейното посещение тук.
Мисля в малкото оставащо време да уважим министър Миков поне с един въпрос. Той е един от двата зададени му въпроса – единият е от народния представител Филип Димитров, другият е на народния представител Мартин Димитров, относно необоснованото и скандално определение – цитирам – от служител на МВР към евангелистките църкви като опасни религиозни секти.
Заповядайте, господин Димитров.
Филип Димитров (ОДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Дами и господа, уважаеми господин министре! Става въпрос за едно писмо, подписано, не казвам инспирирано, макар че има и такъв слух, от ваш служител в Бургас господин Иван Димитров, изпратено до училищата от община Бургас. В него се указва каква разяснителна работа да извършват, за да могат да преодолеят вредата от опасни и опасността от сектите в един чисто фундаменталистки, тесногръд стил. Започва със „Свидетелите на Йехова”, които са обвинени в това, че внушавали, че „любовта към Исус трябва да бъде по-силна от тази към себе си и собствените родители, с което предизвиквали депресия, психически разстройства и самоубийства” – цитирам. Минава се към мормоните, които са обвинени за най-широко разпространената им кампания – провеждането на курсове по английски език, и се продължава към евангелските петдесетни църкви. Забележете, Евангелската петдесетна църква е член на Евангелския съюз на църквите в България от много, много десетилетия. Преживява целия комунистически режим. Изтъква се, че има мащабна агитаторска кампания от страна на евангелските църкви изобщо. Лошото в нея било, че била направена чрез безплатна прожекция на филма „Исус”.
Това били най-опасните. Значи, по-малко опасните са примерно методистите, благодарение на които в края на ХІХ в. във всяко българско семейство се е появила Библия – тази, която са превеждали заедно Петко Рачов Славейков и д-р Лонг. Вероятно също така по-малко опасни ще се окажат конгрешаните, може би англиканците, глава на чиято църква е английската кралица, към която, доколкото знам, ние нямаме такива опасни възражения, освен от страна на някои странни люде, които говорят със същия тон за папата и пр. Не бих се учудил, ако накрая се появят подобни писания и по отношение на католиците в България.
Смятате ли да се разграничите от това поведение? Смятате ли да потърсите отговорност на Вашия служител? И ще санкционирате ли това поведение с някакви мерки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Три минути за отговор, господин министре.
МИНИСТЪР Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Димитров! Всъщност, мисля си, че прекалено драматизирате един случай, който чрез тълкуване на една субективна представа на един човек наистина може да доведе до такъв тип тълкуване, което Вие посочвате и от което аз лично още в началото държа да се разгранича. Защото религиозната свобода е част от достиженията на днешното българско общество.
Но трябва да знаете и Вие, а и народните представители в залата, които са останали, българските граждани, че в община Бургас са постъпили многобройни сигнали за определено въздействие и то често върху непълнолетни и малолетни лица от определени религиозни организации.
Понеже Вие казвате за първата част на филма, не е проблемът, че са гледали този филм. Проблемът е, че след филма са им раздавани дипляни, с които са събирани и прибирани лични данни на лицата, гледали филма. Има и редица други такива случаи, които явно са предизвикали обществена тревога в Бургас. И основната инициатива за такъв тип ограмотително писмо – пак казвам, не бих споделил всичко в неговото съдържание – е инициатива на община Бургас. И неслучайно то е подписано на първо място от заместник-кмета на община Бургас, който отговаря за образованието и културата, на второ място е въпросният служител. В изготвянето на материала и на цялата работа е участвал и представител на детската педагогическа стая.
Има сигнали включително, мисля че от Дом „Надежда” в Бургас, че такъв тип религиозни организации доста активно и доста агресивно са прониквали в определени периоди.
Искам да Ви кажа, че в крайна сметка заради това възникнало недоразумение е проведена среща с пасторите Живко Тончев, Стефан Димитров и Стефан Кръстев, които са местни ръководители на някои от евангелските деноминации, с ръководството на териториалната Дирекция по сигурността и служителя, който Вие цитирате.
В хода на разговора те са разяснили подробности по констатираните нарушения, тоест пасторите са били запознати с тези сигнали за нарушения. Нещо повече, категорично там е имало разграничение от страна на служителите от употребените понятия, които предизвикват наистина смущение при тълкуването на този материал.
От своя страна, пасторите са се дистанцирали от разгледаните нарушения. Явно точно тези хора не биха могли да бъдат отговорни. Но също така те са изразили готовност да съдействат такива случаи да не бъдат допускани. В крайна сметка аз разбирам, че един или друг пастор не може да поема отговорност за дейността на други евангелски деноминации, които са вършили такъв тип дейност.
Това е отговорът на Вашия въпрос. Мисля си че въпросът е отдавна изчистен и вкарване на особен драматизъм в една иначе верски и религиозно търпима страна като България – и то не само сега, от векове е така – е излишно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин министър.
Имате думата, господин Димитров, за реплика.
Филип Димитров (ОДС): Уважаеми господин министър, при всичкото уважение към Вашите бележки, опасявам се, че се нуждаете да прочетете това писмо още един път. Ако видите неговата лексика и стил, тя напомня за най-мракобесните комунистически времена, като че ли е писано от комунистически партиен секретар или от някой герой на „Атака” в наши дни. Така или иначе в нея се говори по един наистина застрашителен, нетолерантен, тесногръд, фундаменталистичен начин за представители на други изповедания.
Трябва да отбележа, че точно защото става въпрос за Бургас и точно защото става въпрос за Петдесятна църква, Бургас е център на Петдесятната църква в продължение на последните 70-80 години. Общо идеята е, че неин голям грях е това, че някой е събирал лични данни – разбира се, потърсете отговорност, санкционирайте някого, лични данни се събират къде ли не из България и по това все още се взимат мерки дотолкова, доколкото стандартите не са така докрай установени.
Но, пак повтарям, имам нужда да видя от Вас една по-рязка позиция, а не замъглителния финал на Вашите думи. Защото, за съжаление, проблемът съществува. Насочването на острието на подобен вид фундаменталистка пропаганда, срещу, примерно Петдесятната църква, пак казвам, утре това ще бъде последвано от друга фундаменталистична изява срещу някоя друга от Евангелските църкви в България, е въпрос на тенденция, която според мен е застрашителна, когато под нея лежат подписите на официални държавни служители в нарушение на чл. 4, ал. 3 и на чл. 5, ал. 1 от Закона за изповеданията, защото те фактически атакуват съдържанието на тази проповед.
В крайна сметка обстоятелството за събиране лични данни е последното нещо, което Вие ще намерите в това писмо. Там се говори буквално за опасни религиозни секти, което според мен и като терминология, и като маниер на поведение е изключително опасно. И аз, също като Вас, ценя високо толерантността на българската нация към различни етноси и вери, но моят голям проблем е, че тази толерантност като че ли в момента не личи така отчетливо и аз бих искал да видя по-ясни знаци за нея. Ваша отговорност е да ги стимулирате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, господин Димитров.
Господин министър, искате ли дуплика? Заповядайте.
МИНИСТЪР Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Димитров, заявих ясната позиция по въпроса, на който казвам, че не бива да вкарваме особен драматизъм по един частен въпрос. Имайте предвид, че има посегателства срещу мюсюлмански храмове, срещу проповядващи юдаизма в България. Когато обаче политиците започнат да превръщат това в основна тема, в случая Вие едва ли не обвинявате само държавата. Аз даже се страхувам, че понякога става въпрос и за неразбиране.
И пак Ви казвам – освен служителят, който на всичкото отгоре не е от моето ведомство, господин Димитров, но държа да Ви отговоря, защото сте ми задали въпроса – участвал е и заместник-кмет, участвал е и детска педагогическа стая. Аз също казвам – разграничавам се от това, което е написано, от оценъчния момент. Но имайте предвид, че различните вероизповедания винаги водят и до различни оценки. Защото пак много представители на тези вероизповедания смятат, че в други религии има нещо, което не е за признаване, не сме стигнали в толерантността и уважението до онзи стандарт, който бихме искали да имаме.
И накрая, вижте съвета, който е даден в писмото: при съмнение трябва да се търси, на първо място, консултация и личен разговор със семейството, с родител, с подходящ доверен учител или педагогически съветник и на последно място със служител от МВР. На последно – тогава, когато наистина религиозната проповед може да води до някакви други нарушения.
Аз Ви благодаря все пак, че поставихте този въпрос. Дано този въпрос и моят отговор да накарат повече хора от различните вероизповедания да имат търпимост към различните по вяра от тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря Ви, господин министър.
Има още един въпрос към Вас, но той ще бъде следващия петък.
Колеги, следващото заседание ще бъде в сряда от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,06 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Юнал Лютфи
Петър Берон


Секретари:
Иван Илчев
Георги Димитров