Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2008-12-02


Председателствали: заместник-председателите Любен Корнезов и Камелия Касабова
Секретари: Иван Илчев и Татяна Калканова


ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов (звъни): Уважаеми народни представители, откривам днешното извънредно пленарно заседание.
Както ви е известно, в петък гласувахме дневния ред, но ще ви го припомня:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност – продължение.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
5. Второ четене на Законопроекта за управление на етажната собственост.
Преди да пристъпим към точка първа, позволете ми, уважаеми народни представители, да ви запозная с изявление на народните представители Илиян Илиев и Христо Попов от Парламентарната група на коалиция „Атака”:
„Уважаеми господин Пирински, с настоящото заявление Ви уведомяваме, че оттегляме подписите си от внесения на 21 ноември 2008 г. от Ваню Хърков и група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, вх. № 854-01-142.”
Следват подписите на двамата народни представители.
Заповядайте за процедура, господин Шопов.
Павел Шопов (КА): Колеги, днес ще гласуваме останалата част от пакета данъчни закони, които всяка година се гласуват преди второто четене на Закона за държавния бюджет за следващата година, обаче не виждам тук министър Орешарски. Министърът на финансите винаги е бил тук при гледането на който и да е бюджет, при който и да е пакет данъчни закони, който предхожда бюджета. Защото той е основният господар на нещата тук. Той е човекът, който внася тези закони и ние трябва да ги приемем. Той трябва да е тук, за да ни убеди, че трябва да ги приемем, така както той ги е внесъл, а него го няма.
Затова предлагам, ако е в страната, да го поканим. Защото не ни е ясно къде е той. Ако е тук, в страната, да дойде и да защитава законите, както подобава на министър на финансите, каквото е основното му задължение. Защото сега му е времето на него, в края на годината, когато трябва да се приемат данъчните закони и бюджетът. Ако го няма, както се говори, че бил заминал за Брюксел, считам, че не бива да пристъпваме към гледането на данъчните закони, защото той е основният участник в това гледане и в този дебат.
Това е другото ми предложение – да отложим, да се изясни. Управляващите сигурно знаят дали Пламен Орешарски е в страната или не. Ако министър Орешарски наистина не е в страната, както се говори и както някои медии съобщиха, моето предложение е да отложим гласуването на останалата част от пакета данъчни закони.
Ще чакаме Орешарски да се върне, ако го няма в България. А ако е тук, да заповяда, да дойде. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Направено е процедурно предложение от народния представител Павел Шопов за отлагане на разглеждането, разискванията по точки 1, 2, 3 и 4 от дневния ред на нашето извънредно заседание.
Има ли обратно процедурно предложение?
Заповядайте, господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Няма и никога не е имало традиция по време на второ четене на законопроекта в пленарната зала да присъства министърът, така че това, което казва господин Шопов, просто не е вярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля народните представители да седнат по местата си и нека да се изслушваме.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Предлагам да не приемаме предложението на народния представител Павел Шопов и да продължим работата си, така както е предвидено в дневния ред на извънредното заседание. (Реплика на народния представител Павел Шопов.)
Искам също така да ви информирам, че ако имах възможност, щях да предложа на Народното събрание да гласува присъствието в пленарната зала на заместник-министър Кирил Ананиев заедно с една голяма група експерти от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници”, които ще имат готовност да отговорят на всички въпроси на народните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, направено е процедурното предложение за отлагане на разискванията и разглеждането на точки 1, 2, 3 и 4 от дневния ред на извънредното заседание.
Моля, гласувайте.
Гласували 178 народни представители: за 59, против 109, въздържали се 10.
Процедурното предложение не се приема.
Заповядайте за процедура, господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам по четирите точки от дневния ред да допуснем в пленарната зала следните лица: господин Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите, господин Борислав Борисов – директор на Дирекция „Митнически режими и процедури” в Агенция „Митници”, господин Росен Иванов – директор на Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Националната агенция за приходите, госпожа Людмила Елкова – директор на Дирекция “Данъчна политика” в Министерство на финансите, господин Димитър Войнов – главен експерт в Дирекция “Данъчна политика”, и госпожа Даниела Влъчкова – държавен експерт в Дирекция “Данъчна политика”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля да гласуваме допускането в пленарната зала на представителите на Министерството на финансите, Агенция „Митници” и Националната агенция за приходите.
Гласували 143 народни представители: за 138, против 4, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
Моля, поканете представителите на изпълнителната власт да заповядат в пленарната зала.

Започваме с точка първа:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, продължение.
Уважаеми народни представители, бяха докладвани от § 1 до § 5а включително, проведени са и дебатите по тези текстове. Предстои да се докладват и дебатът по § 6 и следващите. Както ви е известно, в пленарното заседание на 26 ноември 2008 г. приехме данъчните закони да бъдат гласувани веднага след разискванията текст по текст. На базата на това решение, което сме приели, първо ще гласуваме докладваните текстове по Закона за данък върху добавената стойност, а след това ще вървим по текстовете от § 6 нататък.
Заповядайте за процедура.
Любен Дилов (ОДС): Благодаря, господин председател. Процедурата ми е следната. Дебатите по § 5 не са приключили. Не знам откъде Вие добихте впечатление, че са приключили. Те продължаваха. Нямаме решение за приключили разговори по темата. Колеги, става дума за диференцираните ставки по ДДС.
Искам само да ви припомня, че за времето на прекъсване на дебата получихме и форма на инструкция от Европейския съюз, че диференцираните ставки са един от възможните механизми за намаляване ефектите от световната икономическа криза. Така че мисля, че не бива с лека ръка сега да прекъсваме и да продължаваме нататък по закона, при положение че това е може би една от най-важните му части. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да Ви отговоря, господин Дилов. Аз се подготвям за заседанията и прочетох протокола. Заседанието, когато се е разглеждал този законопроект, е водено от заместник-председателя на Народното събрание Юнал Лютфи. И в протокола изрично е записано, той се е обърнал с думите: “Има ли още народни представители, желаещи да вземат думата?”, не е имало народни представители, желаещи да вземат думата по този параграф 5а, това е отразено в протокола, дебатът по този параграф е приключил.
Разбира се, ако някой пожелае отново да отворим дебата, трябва да направи процедурно предложение и аз ще го подложа на гласуване. Може и Вие да направите справка от стенографския протокол.
Моля да гласуваме наименованието на закона – “Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност”, параграфи 1, 2 и 3, които са по вносител и се подкрепят от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 107, против 17, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
Има предложение от народния представител Йордан Бакалов и група народни представители за създаване на § 3а и 3б, което предложение не се подкрепя от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 56, против 28, въздържали се 35.
Предложението не се приема.
Параграф 4 е по вносител и се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте го.
Гласували 128 народни представители: за 86, против 18, въздържали се 24.
Параграф 4 е приет.
Следва предложение отново на народния представител Йордан Бакалов и група народни представители за нов § 4а.
Комисията не подкрепя предложението на господин Бакалов.
Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители: за 45, против 39, въздържали се 47.
Предложението на народния представител Йордан Бакалов не се приема.
Уважаеми народни представители, § 5 е по вносител и се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 84, против 18, въздържали се 12.
Параграф 5 е приет.
Сега моля за вниманието на народните представители. Стигнахме до § 5а. Това е спорен параграф, става дума за ДДС върху лекарствата. Има редица предложения, някои от които съвпадат. Затова тези, които съвпадат, ще ги гласуваме заедно.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов.
То не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте го.
Гласували 120 народни представители: за 43, против 35, въздържали се 42.
Предложението на народния представител Лъчезар Иванов не се приема.
Заповядайте за процедура, господин Иванов.

Лъчезар Иванов (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Обръщам се към вас, за да дам пояснение точно за какво гласувахме. Става въпрос за ДДС върху лекарствата. Аз предлагам ДДС върху лекарствата да бъде 7%. Смятам, че това ще бъде знак към нашите български граждани, че държавата мисли за това, че доходите по време на криза намаляват. Не бива да забравяме, че лекарствата трябва да бъдат достъпни до всички.
Обръщам се към вас с молба да подкрепите това предложение, което аз правя за 7%. Това е един напълно нормален и приемлив процент, който ще намали себестойността на лекарствата. В период на криза мисля, че това ще бъде чест на това правителство към българския народ. Преди малко господин Дилов-син каза, че и последните препоръки от Европейския съюз за понасяне на кризата в европейските страни е намаляване на данъчната ставка. Затова се обръщам към вас да проявим една висока отговорност и да намалим ДДС върху лекарствата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Всъщност искате прегласуване?
Лъчезар Иванов: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За втори път поставям на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Иванов.
Моля, гласувайте.
Гласували 140 народни представители: за 46, против 28, въздържали се 66.
И този път предложението на народния представител Лъчезар Иванов не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Иван Костов, Веселин Методиев и Иван Иванов.
Моля, гласувайте предложението на тези народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 117 народни представители: за 33, против 39, въздържали се 45.
Предложението на тази група народни представители не се приема.
Следва предложение на народните представители Нено Димов и Антонела Понева.
Моля, гласувайте предложението на тези двама народни представители.
Гласували 131 народни представители: за 41, против 28, въздържали се 62.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на Йордан Бакалов и група народни представители.
Това предложение е идентично с предложението на народните представители Лидия Шулева, Борислав Ралчев и Николай Свинаров.
Поставям на гласуване предложението на Йордан Бакалов и група народни представители и предложението на народните представители Лидия Шулева, Борислав Ралчев и Николай Свинаров.
Моля, гласувайте.
Гласували 128 народни представители: за 42, против 29, въздържали се 57.
Предложението не се приема.
Заповядайте за процедура.
Любен Дилов (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, моля ви да прегласувате този текст. Това е отново за диференцирана ставка за ДДС и да помислите внимателно.
На големият брой въздържали се от БСП искам да кажа, че това е въздържане от политика. Имахме възможност вече да го дискутираме. Диференцираната ставка по ДДС означава да се изправиш пред избирателите си и да кажеш: аз отстоявам намалено ДДС за печатните издания, а по-високо за млякото, примерно, защото едно, две, три, четири. Това е политика. Не е политика да караш трамвай. Политика е да носиш отговорност за различно третиране на различните дейности в държавата. Кое е по-важно?
Искам да се обърна към НДСВ. Моля ви, не се въздържайте и вие. Подкрепете диференцираната ставка. В противен случай ще останете в историята с единствената диференцирана ставка по време на вашето мнозинството върху пакета туристически услуги, която ясно ще очертае лобисткия профил на групата. Това е единствената диференцирана ставка в България. Благодаря ви.
Моля за прегласуване, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване за втори път предложението на народния представител Йордан Бакалов и група народни представители, както и на народните представители Лидия Шулева, Борислав Ралчев и Николай Свинаров.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 48, против 29, въздържали се 53.
Предложението и този път не се приема.
Има предложение от народните представители Димитър Йорданов и Ваньо Шарков.
Предложението на тези двама народни представители не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 41, против 30, въздържали се 47.
Предложението на двамата народни представители не се подкрепя.
Заповядайте, господин Шарков.
Ваньо Шарков (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вижте – гласовете против това предложение са по-малко от гласовете за това предложение. Обръщам се към хората, които са гласували въздържали се. Защо гласувате по този начин? Не знаете за какво става дума ли? Не знаете, че това помага на българските граждани през следващата година? Господин Овчаров няколко пъти от тази трибуна е казал, че лично той го е записал във вашата предизборна програма. Двамата ви министри казват, че са за диференцирана данъчна ставка. Практика е на всички европейски държави. И всички съседни на България държави го направиха. Нашите граждани ходят да си купуват лекарства в Гърция. Подкрепете предложението, за да има по-добър достъп на българските граждани до медикаменти през следващата година, до печатни издания и подкрепете и Съюза на издателите в България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Така, поставям за втори път на гласуване предложението на народните представители Димитър Йорданов и Ваньо Шарков.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 50, против 37, въздържали се 40.
И този път предложението на народните представители не се подкрепя.
Следващото предложение е на народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 24, против 41, въздържали се 54.
Предложението на народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов не се приема.
Следващото предложение е на Йордан Бакалов и група народни представители, което не се подкрепя от комисията. Това е друго предложение на Йордан Бакалов и група народни представители – на стр. 4.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 30, против 29, въздържали се 55.
Предложението не се приема.
Лъчезар Иванов (независим, от място): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Но, господин Иванов, да бъде по начина на водене, а не чрез начина на водене да си правите изявления, защото ще Ви отнема думата.
Лъчезар Иванов (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Заставам пред вас с процедура по начина на водене за това, че госпожа Атанасова, която е сътрудник тук ...
Вече три години и половина сме народни представители и всички добре знаем как гласуваме. Не мога да приема, че когато става въпрос за гласуване, за лекарства, за ДДС, тук ще се вдигат червени и зелени флумастери! Мисля, че всеки от нас има съвест, всеки знае за какво гласува или най-малкото има някаква политическа дисциплина. Не е необходимо тук да се вдигат червени и зелени флумастери, което, ако се предава по телевизията, унижава българските граждани - затова че ние не знаем какво и как трябва да гласуваме! Моля Ви се да вземете отношение по въпроса. Благодаря. (Оживление, реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Оттук не се вижда, но ако това е така, моля флумастерите да бъдат прибрани. Прибрани са флумастерите.
Следва още едно предложение във връзка с § 5а – на народния представител Мария Капон, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 24, против 27, въздържали се 55.
Предложението на народния представител Мария Капон не се приема.
Уважаеми народни представители, дотук изчерпахме докладваните текстове.
Моля председателят на комисията господин Овчаров да продължи с § 6.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
По § 6 има предложение от народните представители Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция:
„§ 6. Създава се чл. 73а:
„Право на приспадане на данъчен кредит, когато
данъкът е изискуем от получателя/вносителя
Чл. 73а. (1) При доставки, данъкът за които е изискуем от получателя, правото на приспадане на данъчен кредит е налице и когато доставчикът на стоката не е издал документ, който отговаря на изискванията на чл. 114, и/или получателят не разполага с документ по чл. 71, точки 2, 4 и 5, и/или получателят не е спазил изискванията на чл. 72, ако доставката не е укрита и данни за нея са налични в счетоводството на получателя.
(2) В случаите по ал. 1 правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява през данъчния период, през който данъкът е станал изискуем, като се прилага съответно чл. 126, ал. 3, т. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Димитров, заповядайте.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За три години в парламента това е вероятно десетата поправка на Закона за ДДС и за да няма единадесета поправка след един месец, искам да направя редакционна бележка към текста, който е одобрила комисията.
В ал. 1 на чл. 73а след думите „При доставки” да се добави „и вътрешнообщностни придобивания”. За какво става въпрос?
Защо, колеги? Защото на заседанието на Комисията по бюджет и финанси уважаемите колеги от Министерството на финансите – чудя им се защо, казаха, че то било същото. Ама не е същото. Ако цялата работа беше същата, нямаше да има отделни глави в Закона за ДДС, които да се казват „Доставки” и „Вътрешнообщностни придобивания”. Сега ще ви кажа какво ще стане. Данъчните ще имат възможност да си го тълкуват както намерят за добре и това е целта.
Моля ви се, колеги, да има яснота и да напишем текст, който да е изрично ясен. Не мога да разбера от какво се притесняват тези хора този текст да бъде добавен.
Целия принцип, който въвеждаме с този член, е след решение на Европейския съд, който казва следното: ако някоя фирма се е объркала, не е нарушила закона и едновременно не е начислила ДДС, но не е ползвала данъчен кредит, тоест няма ефект за бюджета, и впоследствие й открият една грешка, тя има право да ползва данъчен кредит. Това е принцип на Европейския съюз и касае най-вече вътрешнообщностните придобивания.
Колеги, за да не променяме Закона за ДДС през два месеца и да не се налага да претоварваме данъчната администрация да пише дълги обяснения, после да им се чудиш какво пише там, ви предлагам да изясним този текст. Благодаря за вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по § 6? Няма.
Първо поставям на гласуване предложението на народния представител Мартин Димитров.
Гласували 100 народни представители: за 33, против 27, въздържали се 40.
Предложението на народния представител Мартин Димитров не се приема.
Имате право на процедура за прегласуване – заповядайте, господин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Колеги, искаме ли в законите да е ясно и хората да разбират какво пише в тях? Ние искаме хората да разбират какво пише в закона и че тази клауза се прилага както при доставки в страната, така и при вътрешнообщностни придобивания, което означава сделки в целия Европейски съюз. Този термин „вътрешнообщностно придобиване”, от гледна точка на едната страна, е доставка. Разбирате ли? Така че, за да е ясно за какво става въпрос, аз ви предлагам да не си играем на управляващи и опозиция, и едно принципно предложение за разнообразие да го приемете, за да им е ясно на хората за какво става въпрос. Благодаря ви, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям за втори път предложението на народния представител Мартин Димитров на гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 36, против 33, въздържали се 41.
И този път предложението на народния представител Мартин Димитров не се приема.
Поставям на гласуване § 6, така както ни се предлага от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 81, против 10, въздържали се 4.
Текстът на § 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Предложения за нов параграф има от Йордан Бакалов и група народни представители:
Създават се параграфи 6а и 6б:
„§ 6а. В чл. 78, ал. 1 след думите „данъчната основа” се добавят думите „включително при частично или пълно неплащане.”
§ 6б. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „алинеи 4 и 5” се заменят с „алинеи 4, 5 и 6”.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Данъкът е изискуем от получателя, ако е регистрирано по този закон лице, при облагаеми доставки на:
1. строителни работи, включително услуги по ремонта, почистването, поддръжката, модификацията и разрушаването във връзка с недвижими имоти;
2. сгради или части от тях;
3. урегулирани поземлени имоти или части от тях.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов:
Създава се § 6а:
„§ 6а. В чл. 79, ал. 3 се изменя така:
„(3) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, или използва компютър с нелицензиран софтуер, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народните представители Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев:
Създава се § 6а:
„§ 6а. В чл. 82, ал. 2, т. 2 думите „чл. 21, ал. 3” се заменят с „чл. 21, ал. 2, т. 1 и ал. 3”.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 7:
„§ 7. В чл. 82, ал. 2, т. 2 думите „чл. 21, ал. 3” се заменят с „чл. 21, ал. 2, т. 1 и ал. 3”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по докладваните текстове.
Ясен Попвасилев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Текстът, който е предложен от ОДС касае така нареченото „обратно начисляване на данък добавена стойност”.
Ще се опитам съвсем накратко да поясня на колегите за какво става дума.
При настоящия режим доставките на строителни услуги, урегулирани поземлени имоти, нови сгради се облагат по общия ред. В резултат на това при подобни сделки начисляването на данъка се извършва от доставчика, а получателят има право на данъчен кредит. Тези сделки обикновено са на съществена стойност и често са инцидентни и се финансират със собствени средства и банкови заеми.
Като резултат какво се получава? От една страна, получателят заплаща ДДС, а от друга страна доставчика на сделката има интерес да избегне плащането на ДДС към бюджета, а пък получателят, особено когато размерът на ДДС е в големи размери, в най-добрия случай трябва да чака минимум шест месеца, за да му се възстанови това ДДС.
За да се избегнат всички тези възможности за данъчни измами или за възстановяване на ДДС в по-дълги срокове, за това е направено нашето предложение. То е в унисон с чл. 199 от Директива 2006/112 и цели облекчаването на цялата процедура по възстановяване на ДДС, пак повтарям, от една страна, а от друга страна, възможностите за избягване на данъчното облагане от страна на доставчика на тези услуги. Затова моля да бъде подкрепено нашето предложение. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Попвасилев.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по текстовете? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Йордан Бакалов и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 30, против 35, въздържали се 40.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов.
Моля, гласувайте това предложение, което не се подкрепя, както подсказва господин Овчаров, от комисията, която той ръководи.
Гласували 86 народни представители: за 14, против 27, въздържали се 45.
Предложението на двамата народни представители не се приема.
Гласуваме предложението на комисията за § 7.
Гласували 82 народни представители: за 75, против 5, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Уважаеми народни представители, § 7 е по вносител и се подкрепя от комисията.
Има ли народни представители, които желаят да вземат думата по § 7, който става § 8? Няма.
Гласувайте § 7, който става § 8, както е по вносител и се подкрепя от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 72, против 8, въздържали се 3.
Параграфът е приет.
И така, уважаеми народни представители, както виждате, следва една дълга поредица от предложения на няколко страници от народни представители.
Първо се обръщам към народния представител Йордан Бакалов и група народни представители, които са направили предложение.
Поддържате ли това ваше предложение?
Мартин Димитров (ОДС, от място): Категорично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поддържате го, добре.
Господин Евгений Иванов, заповядайте.
Евгений Иванов (КБ): За протокола, господин председател – оттеглям предложението си. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Оттегляте Вашето предложение.
Следва предложение на Милен Велчев и Пламен Моллов.
Господин Моллов, оттегляте ли Вашето предложение?
Пламен Моллов (НДСВ, от място): Не, не го оттегляме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не, добре.
Лидия Шулева, Борислав Ралчев и Николай Свинаров, оттегляте или не вашето предложение?
Борислав Ралчев (БНД): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не. Е, ще четем тогава.
Мария Капон я няма. Почваме голямото четене.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение за нов параграф от Йордан Бакалов и група народни представители:
Създават се § 7а, 7б и 7в:
„§ 7а. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите на вътреобщностни придобивания и доставки, по които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, регистрираното лице, за което данъкът е станал изискуем, може да го начисли по реда на ал. 1 или като в периода, за който данъкът е станал изискуем, или в един от следващите три данъчни периода:
1. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
2. включи получената фактура за доставката в дневника за покупките за съответния данъчен период.
3. досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5, а в ал. 5 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.”
§7б. Чл. 92 се изменя така:
„Чл. 92. (1) Данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 15 дневен срок от декларирането му.
(2) Когато в случаите по ал. 1 са налице изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до датата на подаване на справка-декларацията, в същия срок органът по приходите извършва прихващане и възстановява остатъка, ако има такъв.
(3) Органите по приходите могат да извършат ревизия преди възстановяването на данъка и да отложат възстановяването до издаването на ревизионния акт.
(4) Когато е започнала ревизия на лицето, лицето може да предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-кратък от 4 месеца, а в случаите по чл. 114, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - не по-кратък от 8 месеца.
(5) В случаите по ал. 4 органите по приходите, извършващи ревизията, са задължени да възстановят данъка за възстановяване или остатъка от него след извършеното прихващане, до размера на обезпечението по ал. 4 в срок три дни след предоставянето му.
(6) Данък, подлежащ на възстановяване, невъзстановен в срока по ал. 1, включително и в случаите при започнала ревизия по ал. 3, се възстановява заедно със законната лихва, считано от датата по ал. 1.
(7) Регистрираното лице може да поиска данъкът по ал. 1 вместо да бъде възстановяван, да бъде приспадан от данъка за внасяне за следващите данъчни периоди до изчерпването му. Упражняването на правото по тази алинея и извършването на приспадането се декларират изрично в подаваните справки-декларации.
(8) Регистрираното лице по всяко време може с писмено искане да прекрати процедурата по приспадане по ал. 7 и да поиска данъкът за възстановяване или остатъкът от него да му бъде възстановен. В тези случаи, срокът за възстановяване по ал.1 и срокът по ал. 6 започват да текат с подаване на искането.”
§ 7в. В чл. 93, ал. 1 и ал. 2 думите „по чл. 92, ал. 1, т. 4 и чл. 92, ал. 3 и 4” се заменят с „по чл. 92, ал. 1 и 6”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народния представител Евгений Иванов беше току-що оттеглено.
Има предложение от народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов:
„Създават се § 7а и 7б:
„§ 7а. В чл. 92 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. ако след приспадането по т. 1 има остатък от данъка за възстановяване, органът по приходите го възстановява в 45-дневен срок от подаването на справката-декларация, освен в случаите, когато лицето писмено е декларирало, че желае да приспада данъка за възстановяване от дължимия данък за внасяне, посочен в справките-декларации, подавани в следващите три поредни данъчни периода”;
б) точка 3 се изменя така:
„3. ако лицето упражни правото по т. 2 и приспада данъка за възстановяване от дължимия данък за внасяне и след изтичането на тримесечния период за приспадане има остатък от данъка за възстановяване, органът по приходите прихваща този остатък за погасяване на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения или задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, или го възстановява в 45-дневен срок от подаването на последната справка-декларация”;
в) точка 4 се изменя така:
„4. ако след приспадането по т. 2 остане данък за внасяне, той се дължи в срока по чл. 89”;
г) точка 5 се изменя така:
„5. ако данъкът за възстановяване, по отношение на който е започнала процедура по приспадане по т. 2, не е приспаднат изцяло към подаване на справка-декларацията за последния данъчен период от процедурата на приспадане, всеки друг данък за възстановяване по справка-декларация за някой от тези данъчни периоди се добавя към него и подлежи на възстановяване или прихващане наред с остатъка и в срока по т. 4”.
2. В ал. 8 думите: “ал. 1, т. 4” се заменят с „ал. 1, т. 3”.
§ 7б. В чл. 93 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “ал. 1, т. 4” се заменят с „ал. 1, т. 3”.
2. В ал. 2 думите “ал. 1, т. 4” се заменят с „ал. 1, т. 3”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Лидия Шулева, Борислав Ралчев и Николай Свинаров:
„Създава се § 7а:
„§ 7а. В чл. 92 се създава нова ал. 11:
„(11) Независимо от ал. 1 – 9 данъкът се възстановява след проверка в срок от 15 дни след декларирането му, ако през последните три ревизии на лицето не са установени задължения по този закон, различни от декларираните. Тази алинея се прилага и в случите когато е налице разлика между установените при ревизиите и декларирани задължения до 3 на сто.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Мария Капон:
„Създават се § 5а, 5б и 5в:
„§ 5а. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 точки 4 и 5 се отменят, а т. 6 става т. 4.
2. Алинея 2 да отпадне.
§ 5б. В чл. 92, ал. 8 след думите „в държавни ценни книжа” се добавя запетая и думите „дълготрайни материални активи”.
§ 5в. Създава се нов член 92а със следното съдържание:
„Особени случаи за възстановяване на данък
Чл. 92а. Независимо от чл. 92, данъкът по чл. 88, ал. 3 се възстановява и/или прихваща в 30 – дневен срок от подаване на справката – декларация на лице, което едновременно със справката – декларация за съответния данъчен период представи надлежно обезпечение, което би било прието в случаите на чл. 92, ал. 8, в размер на искания за възстановяване данък. Искането за възстановяване на данък и обезпечението могат да бъдат подадени само със справката – декларация за периода, в които е възникнал данъкът за възстановяване, при условие че той не участва в процедура по приспадане/възстановяване реда на чл. 92, ал. 1 от закона. Обезпечението се предоставя със срок до извършване на проверка или ревизия по ЗДДС. Редът и начинът на упражняване на това право се определят с правилника за прилагане на закона.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Пенко Атанасов:
„Създава се § 7а:
„§ 7а. В чл. 92, ал. 3 накрая точката се заменя със запетая и се добавя: „както и за доставки на природен газ чрез тръбопроводи за пренос или на електрическа енергия.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 9:
„§ 9. В чл. 91, ал. 3 думите „чл. 21, ал. 3” се заменят с „чл. 21, ал. 2, т. 1 и ал. 3”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Следващият параграф е по вносител и става § 10.
Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Димитров, заповядайте.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми колеги, много се притеснявам винаги, когато видя голямо разминаване между думи и дела. Когато дойде финансовата криза, от НДСВ обявиха пакет от мерки. Едното им предложение беше съкращаване на сроковете за възстановяване на ДДС. Няма такова ваше предложение, колеги. Обявихте го, но няма такова предложение. И не само това, но не подкрепяте и нашето предложение, което внесохме в тази насока. Много голямо разминаване между думи и дела!
Уважаеми колеги, в условията на финансова криза проблемът е, че парите в обръщение намаляха. Имаше два инструмента да се помогне на малкия и средния бизнес. Единият беше да се намали ставката, другият беше да се съкратят сроковете за възстановяване на ДДС. Вие не искате да възприемете и двете! Да ви се чуди човек!
Искам да ви обърна внимание и на нещо друго. Сегашният режим на ДДС противоречи на европейското право. Има решение на Европейския съюз от 25 юли – на съда на Европейските общности, което казва, че не може да има различни срокове за различни компании. В момента има 45-дневен срок след тримесечна процедура за приспадане за всички компании, а от друга страна, 30-дневен е срокът за компаниите, които са извършвали доставки, необлагащи се с данък. Това е дискриминация. Срокът трябва да бъде един и същ. Това казва Съдът на Европейските общности – един и същ за всички компании.
Ние от Съюза на демократичните сили предлагаме универсален срок от 15 дни за всички фирми – кратък срок за връщане на ДДС. Така ще увеличим ликвидността на икономиката. Много хора питат за разумна мярка срещу финансовата криза. Хей това е разумна мярка, уважаеми колеги – много добре насочена, много разумна.
Призоваваме колегите от либералния сектор, които на думи са точно в тази посока – като нямате ваше предложение в тази насока, поне подкрепете нашето – изключително разумно, изключително добре обосновано, мярка, която ще помогне на българската икономика и на обикновения човек по-лесно да премине през кризата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по текстовете? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Йордан Бакалов и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 22, против 40, въздържали се 28.
Предложението на Йордан Бакалов и група народни представители не се приема.
Следващото предложение е оттеглено.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 4, против 23, въздържали се 51.
Предложението на народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Лидия Шулева, Борислав Ралчев и Николай Свинаров.
Моля, гласувайте предложението на тези трима народни представители.
Гласували 82 народни представители: за 13, против 24, въздържали се 45.
Предложението на тази група народни представители не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Мария Капон, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 4, против 37, въздържали се 40.
Предложението на народния представител Мария Капон не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Пенко Атанасов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 79 народни представители: за – няма, против 8, въздържали се 71.
Поне господин Атанасов не е ли гласувал за своето предложение? (Оживление в залата.)
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване § 9 и § 10, както ни се предлагат от комисията и бяха докладвани тук.
Моля, гласувайте двата параграфа.
Гласували 86 народни представители: за 71, против 4, въздържали се 11.
Двата текста са приети.
Уважаеми народни представители, по § 9 има предложение от народния представител Мария Капон, което комисията подкрепя.
Долу пише, че комисията не подкрепя текста на вносителя за § 9 и предлага да отпадне. Ако отпадне, какво ще стане?
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Ще стане нов текст на § 11 със следното съдържание:
„§ 11. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 точка 6 се изменя така:
„6. име и фамилия на съставителя;”.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Издадените фактури могат да бъдат изпращани на хартиен носител или по електронен път. Получените фактури по електронен път се приемат, когато получателят е потвърдил получаването им, при условие че са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието по един от следните начини:
1. чрез усъвършенстван електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис; или
2. чрез електронен обмен на данни; или
3. по друг начин, гарантиращ автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, има ли желаещи да вземат отношение? Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 9.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 3.
Параграф 9 отпадна!
Параграф 11 по новата номерация е предложение на комисията.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 11.
Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение на народния представител Йордан Бакалов и група народни представители – създават се параграфи 9а и 9б:
„§ 9а. В чл. 115, ал. 1, след думите „данъчната основа на доставка” да се добавят думите „включително при частично или пълно неплащане”.
§ 9б. В чл. 117, ал. 1, т. 1, накрая се добавят думите „освен ако данъкът е начислен по реда на чл. 86, ал. 2”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Нено Димов и Антонела Понева – създава се § 9а:
„§ 9а. В чл. 117, алинеи 3 и 5 думите „15 дни от датата, на която” се заменят с „петнадесетият ден на месеца, следващ месеца, през който”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Йордан Бакалов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 11, против 36, въздържали се 43.
Предложението на двамата народни представители не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Нено Димов и Антонела Понева, което комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 11, против 35, въздържали се 43.
Предложението не се приема.
Следва § 10, който става § 12, § 11, който става § 13, и § 12, който става § 14.
Тези параграфи са по вносител и са подкрепени от комисията.
Имате думата, уважаеми народни представители.
Няма желаещи.
Моля, гласувайте трите параграфа по новата им номерация.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 13 има предложение от народния представител Йордан Бакалов и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13, който става § 15, и предлага следната редакция:
„§ 15. Създава се чл. 180а:
Чл. 80а. (1) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, в случаите когато данъкът е изискуем от лицето като платец по Глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв.
(2) Алинея 1 се прилага и когато лицето не е начислило данък поради това че не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок.
(3) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер до 2 на сто от данъка, но не по-малко от 25 лв.
(4) В случаите по ал. 1, когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 в срок до два месеца от края на месеца, в който е следвало да начисли данъка, глобата или имуществената санкция е в размер от 100 до 300 лв.
(5) При повторно нарушение по алинеи 1 и 2 размерът на глобата или имуществената санкция е 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 лв., а в случаите по ал. 4 – от 200 до 600 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата.
Заповядайте, господин Попвасилев.
Ясен Попвасилев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да ви кажа, че при следващата поправка на Закона за данъка върху добавената стойност един от членовете, който задължително според мен ще бъде поправен, това е именно този член. Причината е проста. Тук не става дума за нарушения, които предизвикват ефект за бюджета, тоест не предизвикват такъв ефект, че той да води до невнасяне на данък добавена стойност. Освен това в самия текст на закона имаме един двумесечен срок, имаме санкция в размер 5 на сто, 2 на сто, от 100 до 300, 20 на сто и не по-малко от 500 лв. Това са 3-4 санкции, които реално създават много несигурност по прилагането на тази разпоредба.
И пак казвам, най-важното е, че в случая става дума за лица, които са правили вътрешнообщностни придобивания, имат право на данъчен кредит според решението на Европейския съд, не предизвикват неплащане на данък, а в същото време ние им създаваме един куп главоболия, касаещи налагането на санкции и които са в пълно противоречие с изискванията на европейското законодателство.
На практика текстът в този си вид е неприложим или създава такива условия, че в крайна сметка рано или късно ще бъде променен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по докладвания текст? Няма.
Поставям на гласуване § 15 така както ни се предлага от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 76, против 9, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По следващия параграф има предложение от народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов – в § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 54а:
„54а. „Лицензиран софтуер” е компютърна програма, авторското право за използване на копие от която се отстъпва от правоносителя на ползвателя въз основа на индивидуален лицензионен договор с краен потребител или по силата на общо право на обществено ползване.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Мария Капон, което е подкрепено по т. 2 и не е подкрепено по т. 1, а именно:
„1. В § 1 от Допълнителната разпоредба да отпадне т. 18”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14, който става § 16, и предлага следната редакция:
„§ 16. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават точки 54-60:
„54. „Внос с нетърговски характер” е вносът, който отговаря на следните условия:
а) не се извършва редовно;
б) състои се изключително от стоки за лична или семейна употреба от пътниците или от стоки, предназначени за подаръци;
в) видът или количеството на стоките не са такива, че да предполагат внос с търговска цел.
55. „Личен багаж” е целият багаж, който пътникът е в състояние да представи на митническите власти при пристигането си, както и багажът, който представя по-късно на същите власти, ако разполага с доказателство, че при отпътуването му този багаж е бил регистриран като придружаван багаж към компанията, отговорна за превозването на пътника. Гориво, различно от посоченото в чл. 58, ал. 7, не се счита за личен багаж.
56. „Въздушни пътници” и „морски пътници” са пътниците, пътуващи по въздух или по море, но не с частни развлекателни полети или частно развлекателно плаване.
57. „Частни развлекателни полети” и „частно развлекателно плаване” е използването на въздухоплавателно средство или плавателен съд от неговия собственик или от физическото или юридическото лице, което го ползва под наем или по друг начин, за нетърговски цели и по-специално за цели, различни от превоз на пътници или на стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.
58. „Електронен обмен на данни” (“electronic data interchange” или съкратено EDI”) е електронен трансфер на данни от компютър към компютър на търговски и административни данни чрез използване на утвърден стандарт за структуриране на съобщение за електронен обмен на данни по смисъла на чл. 2 от Препоръка № 1994/820/ЕС на Комитета от 19 октомври 1994 г. относно правните аспекти на електронния обмен на данни.
59. „Съобщение за електронен обмен на данни” (EDI съобщение) е съобщение, чиито съставни части са структурирани по утвърден стандарт, достъпен за прочит от компютър и даващ възможност за автоматично и недвусмислено обработване.
60. „Потвърждаване на получаването на съобщението за електронен обмен на данни по смисъла на чл. 114, ал. 6” е процедура, чрез която при приемане на съобщение за електронен обмен на данни се проверяват синтаксисът и семантиката му и получателят изпраща насрещно потвърждение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Първо, поставям на гласуване предложението на народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 4, против 48, въздържали се 36.
Предложението на двамата народни представители не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Мария Капон по т. 1, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 4, против 43, въздържали се 42.
Предложението на народния представител Мария Капон не се приема.
Поставям на гласуване § 16 така, както ни се предлага от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
„Допълнителна разпоредба” – наименованието е по вносител.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.
„Преходни и заключителни разпоредби” – наименованието е по вносител.
Подлагам на гласуване текста на § 15, който става § 17, и двете наименования.
Гласували 80 народни представители: за 79, против 1, въздържали се няма.
Този текст и двете заглавия са приети.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 16 има направено предложение от народния представител Йордан Бакалов и група народни представители - § 16 се изменя така:
§ 16. (1) Започналите административни и съдебни производства се приключват като се отчита приложението на чл. 72а.
(2) Регистрираните лица, спрямо които е налице влязъл в сила индивидуален административен акт, въз основа на който не е признато право на приспадане на данъчен кредит, за които би се приложил чл. 72а, имат право в срок до две години след влизане в сила на този закон:
1. да поискат установените задължения за съответните периоди да бъдат изменени по реда на чл. 133 ДОПК, като се отчита приложението на чл. 72а, или
2. да упражнят правото си на приспадане по отношение на непризнатия данъчен кредит, като включат протокола за начисляване на данъка за съответната доставка или вътреобщностно придобиване в дневника за покупки. Издаденият протокол не се включва в дневника за продажби, когато дължимият по доставката данък е начислен от регистрираното лице или от органите по приходите за предходен данъчен период, или
3. да поискат да им бъде възстановен данъчният кредит, който не е признат и по отношение на който би се приложил чл. 72а и свързаните с него лихви, като недължимо платени по реда на чл. 128 и чл. 129 ДОПК.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи да вземат отношение по този текст?
Заповядайте, господин Попвасилев.
Ясен Попвасилев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, нашето предложение е подобно по смисъл с предложението на комисията, само че има съществена разлика. Подобно по смисъл, защото в крайна сметка това отстранява нещо, което е направено от администрацията, при неспазване на европейското законодателство и то касае начина на документиране на вътрешнообщностните придобивания.
Каква е разликата между двете предложения? Става дума за започнати производства. Тоест в случаите, когато администрацията е установила нарушения по Закона за данък върху добавената стойност, но не нарушения в смисъл на европейското законодателство. Те са направили ревизионни актове, с които, първо, не са признали данъчния кредит. Второ, начислили са глоба в пълния размер на данъчния кредит. Третото нещо, което са направили, са начислили и данъка. С други думи, в момента на провеждане на производството има дължима глоба и лихви. С нашето предложение отпада това задължение, тъй като към момента на направата на този ревизионен акт, съгласно европейското законодателство и решението на Европейския съд, въобще не е имало такова задължение от страна на данъчните субекти и администрацията неправилно с ревизионни актове е установила данъчни задължения.
Затова поддържам направеното от нас предложение. Пак повтарям, разликата е в това, че глобата от 100 на сто в тези случаи отпада и лихвата, докато в предложението на администрацията и на групата в крайна сметка остава глобата, която е в размер, пак повтарям, 100 на сто от данъчния кредит и лихвата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Попвасилев. Ще го имаме предвид при гласуването.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по текста? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Йордан Бакалов и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 14, против 48, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване § 18 по новата номерация, както е по вносител и се подкрепя от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 8.
Параграф 18 е приет.
Следващият параграф е 17.
Комисията предлага § 17 – по вносител, да отпадне.
Параграф 17 гласи:
„§ 17. В чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. ...) т. 5 се отменя.”
Има ли желаещи да се изкажат по този текст? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 17.
Гласували 82 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 7.
Параграф 17 отпада.
Комисията предлага да се създаде нов § 19 със следното съдържание:
“§ 19. В чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството, т. 5 се изменя така:
5. Име и фамилия на съставителя.”
Има ли желаещи да се изкажат по този фундаментален текст? Няма.
Моля, гласувайте § 19.
Гласували 79 народни представители: за 77, против 1, въздържал се 1.
Параграф 19 е приет.
Господин Овчаров, докладвайте следващия текст.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение за нов параграф от народните представители Велчев и Моллов.
Създава се § 17а:
“§ 17а. Признават се за данъчни цели приходи (разходи) или печалби (загуби) в годината на счетоводното им отчитане, произтичащи от договори с агенции за наемане на персонал, съгласно който наетият от агенцията персонал се предоставя на предприятие-получател за извършване на уговорени дейности или услуги.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата. Няма желаещи.
Гласуваме предложението на народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 2, против 37, въздържали се 39.
Предложението на двамата народни представители не се приема.
Следващият § 18.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 18 има предложение от народния представител Йордан Бакалов и група народни представители.
Параграф 18 се изменя така:
“§ 18. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г. с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Мария Капон:
“В § 18 датата “1 декември 2008 г.” се заменя с датата “1 януари 2009 г.”
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 20 и предлага следната редакция:
“§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 5 и § 16, т. 54-57 на § 1 от Допълнителната разпоредба, които влизат в сила от 1 декември 2008 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Йордан Бакалов и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 7, против 55, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване § 20, така както ни се предлага от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 8.
Параграф 20 е приет, а с това е приет и Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Заповядайте за процедура, господин Юруков.
Георги Юруков (КБ): Благодаря, господин председател.
Процедурата ми е следната – днес изтича срокът за правене на предложения между първо и второ четене по няколкото законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.
С оглед проявения интерес от много народни представители, правя предложение този срок да бъде удължен с още три дни, тоест до петък включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението за удължаване с още три дни на срока по законопроектите за изменение и допълнение на собствеността и ползване на земеделските земи.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Предложението се приема.
Срокът е удължен с три дни.
Уважаеми народни представители, в оставащите минути до почивката, преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.
Заповядайте за процедура, господин Попвасилев.
Ясен Попвасилев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моята процедура е за отлагане гледането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и ще се аргументирам за това.
Със Закона за корпоративното и подоходно облагане по предложение на Велчев, Овчаров и Цонев създадохме чл. 189а, който предвижда облекчаване при плащането на данъка в един петгодишен срок, тоест преотстъпване на данъка в размер сто на сто. Такъв текст липсва в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Едноличните търговци нямат възможност при инвестиции над 10 млн. лв. да им бъде преотстъпван данъкът. Затова предлагам същият текст да намери място в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, поради което предлагам той да се отложи, за да може да бъде направено това. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Чухте процедурното предложение. Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Гласуваме процедурното предложение за отлагане разглеждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Гласували 101 народни представители: за 19, против 56, въздържали се 26.
Предложението не се приема.
Заповядайте, господин Овчаров, да започнем с доклада.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: „Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители да се изкажат по наименованието? То друго не може и да бъде. Няма.
Моля, гласувайте наименованието на закона.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение на народния представител Мария Капон за нов § 1а:
„§ 1а. В чл. 40, ал. 1 се създава нова т. 7 със следното съдържание”
„7. доходите от Интернет хазарт.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на Мария Капон.
Гласували 86 народни представители: за 9, против 40, въздържали се 37.
Предложението на народния представител Мария Капон не се приема.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 1 има предложение от Димитър Димитров и група народни представители:
В § 1, чл. 13, ал. 1, т. 2 буква „г” се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Мария Капон: в § 1 се създава нова т. 4 със следното съдържание:
„4. Създава се нова т. 28 със следното съдържание:
„28. Сумите, получени от народни представители на основание чл. 10 от „Финансови правила” по бюджета на Народното събрание.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, господин Димитров.
Димитър Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По изменението, което сме внесли - § 1, чл. 13, ал. 1, т. 2 буква „г” да се отмени – ще взема наведнъж думата, защото имаме промени също в параграфи 2 и 3, които касаят тези два параграфа.
Настоящият законопроект предлага отмяна на облагането на доходите от продажба на отпадъци в полза на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие с издадените по реда на Закона за управление на отпадъците...
Данъчнозадължени лица по закона за платците на дохода, тоест търговците, изкупуващи отпадъци, които са длъжни да удържат окончателен данък върху брутната сума на дохода от физическите лица в размер на десет процента. Въвеждането на този данък преди две години на практика създаде прецедент в системата на така наречените окончателни данъци – облагане при самия източник. Касае се за доходи, които се реализират от физически лица, най-често случайно, а не по занятие, което изисква тези лица изцяло да бъдат освободени от облагане с данък. Освен това, явява се нецелесъобразно да се третира като доход, съответно да подлежи на облагане остатъчна стойност на дадена стока, която вече е била обложена с всички видове данъци и такси при покупката й, в това число ДДС при продажба, продуктова такса за събиране, оползотворяване на стоката след превръщането й в отпадък – множество други корпоративни данъци, които следват.
Облагането на остатъчната стойност на тези вещи противоречи дори на конституционната норма на чл. 60, ал. 1, която вменява гражданите да плащат данъци и такси съобразно техните доходи и имущество.
Ние мислим, че ще облекчим дейността на бизнеса и данъчните органи по самото администриране и тези десет процента само като допълнение не се губят. Отпада фирмите да ги събират, ще се внасят от физическите лица, така че не се губят. Министерството на финансите може да каже дали е така или не е така. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по § 1?
Заповядайте, господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Понеже става дума за извършване на дейности по събирането, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците, си позволявам да взема думата и да се опитам много по-просто и схематично от вносителя да обясня за какво става дума.
Идеята преди две години не беше лоша. Тя се реализира в три момента в разглеждания закон.
Първо, посочва се в чл. 13, че се изключват от облагаемите доходи доходите, получени от предаването на такива отпадъци. Това е първият принцип.
Вторият принцип е, че за парите, които се получават срещу предадените отпадъци, се плаща данък.
Третият момент беше, че този данък се събира авансово при този, който е лицензиран пункт за събиране, транспортиране и т.н. на отпадъците. Нещо повече, идеята беше тази информация да се изпраща в Министерството на труда и оттам да е ясно, че тези хора са получили доходи, което да се отразява върху техните права за получаване на социални помощи.
Заниженият контрол обаче постави в неравностойно и неконкурентно положение лицензираните субекти по Закона за управление на отпадъците, които стриктно спазваха закона, събираха авансово десетте процента и ги предаваха в уречения срок в Министерството на финансите или там, където е фискът на страната. А онзи, който не го правеше, беше по-конкурентно удобен за тези, които събират и предават отпадъците.
Затова трябва да решим дали отменяме цялата система и този, който е получил парите от предадените отпадъци, ще си плати данък върху доходите, както всички доходи, или държавата ще се ангажира с много строг контрол и отнемане на лиценза на този, който не спазва закона. Това е същността на проблема, който господин Димитров постави пред вас. Ако при регламентираните повторно нарушения по другите закони за управление на отпадъците се отнема лицензът на този, който практикува в нарушение на закона – да, но ако това не го прави държавата и поставя коректния в неравностойно положение, правим законодателство, което или не работи, или трябва да се обикаля.
Ето това е казусът, който колегата Димитров формулира в своето предложение, а аз го дефинирах образно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители за изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Димитър Димитров, Ася Михайлова и Христо Кирчев.
Гласували 105 народни представители: за 48, против 27, въздържали се 30.
Текстът не се приема.
Господин Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам прегласуване. Ще споделя още нещо с вас. Това, което се очакваше от гледна точка на финансовата обосновка на настоящото предложение, следва да се спомене, че по данни на Министерството на финансите приходите от този данък нямат абсолютно никакво решаващо въздействие върху приходната част на бюджета, тъй като реалните постъпления от този данък са далече по-малко от очакваните отпреди две години.
Пак повтарям, тук не става въпрос за намаление на данъците, за тези 10%, които се събират от физическите лица, а просто да се подмени - събирането да не е от фирмите, които изкупуват, а физическите лица, по реда, установен от закона, да си внасят десетте процента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Министерството на финансите, господин Димитров, казва ли какъв е размерът. Вие казахте, че няма никакво съществено значение, а посочено ли е какъв е размерът?
Димитър Димитров: Те по принцип не се губят, защото 10-те процента само ще се променят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Направено е процедурно предложение.
Поставям втори път на гласуване предложението на народните представители Димитър Димитров, Ася Михайлова и Христо Кирчев.
Гласували 101 народни представители: за 39, против 27, въздържали се 35.
Предложението на народните представители не се приема и този път.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Мария Капон. Това предложение не се подкрепя от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 7, против 77, въздържали се 42.
Предложението на народния представител Мария Капон не се приема.
Поставям на гласуване § 1, така както е по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 76, против 3, въздържали се 6.
Параграф 1 от законопроекта е приет.
Уважаеми народни представители, остават около четири минути до почивката, но по следващия параграф има много предложения за нов параграф. Мисля, че дадохме добър старт на законопроекта с приемането на § 1.
Почивка до 16,30 ч. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Уважаеми дами и господа, продължаваме с:
Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Параграф 1 е докладван преди почивката. Предстои докладване на § 2.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение от народния представител Мария Капон за създаване на нов § 1б:
Създава се нов § 1б:
„§ 1б. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 сумата „7920 лв.” се заменя със сумата „10 800 лв.”.
2. В ал. 2 сумата „660 лв.” се заменя със сумата „900 лв.”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по това предложение на госпожа Капон, неподкрепено от комисията? Госпожа Капон я няма. Има ли други желаещи за изказване по това предложение? Няма.
Моля, гласувайте това предложение, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 4, против 40, въздържали се 35.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 2 има предложение от народния представител Йордан Бакалов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народните представители Нено Димов и Антонела Понева, което също е подкрепено по принцип.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 2 и предлага той да отпадне.
Комисията предлага да се създаде § 2 със следната редакция:
„§ 2. В чл. 22, ал. 1, т. 1 се създава буква „о”:
„о) детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по § 2 на вносителя и по предложенията към него? Има ли желаещи за изказване по предложението на комисията за създаване на нов параграф? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 2 на вносителя.
Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
Параграфът отпада.
Моля, гласувайте редакцията на комисията за § 2.
Гласували 88 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение на народните представители Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев, което е подкрепено по принцип от комисията.
Има предложение от народния представител Милен Велчев и група народни представители:
Създава се § 2б:
„§ 2б. Създава се чл. 22б:
„Данъчно облекчение при гласуване
Чл. 22б. Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с 10 на сто, но не с повече от 20 хил. лв., когато през данъчната година са провеждани избори за избиране на президент и вицепрезидент на републиката и/или избори за избиране на народни представители, и/или избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, и/или избори за избиране на общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства и данъчно задълженото лице е упражнило правото си на глас при всеки проведен тур от тях.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3 със следната редакция:
„§ 3. Създава се чл. 22а:
„Данъчно облекчение за млади семейства
Чл. 22а. Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лихвени плащания върху първите 100 хил. лв. по ипотечни кредити, когато са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчнозадълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
2. данъчнозадълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по тези текстове.
Има ли желаещи да се изкажат по параграфа – предложение на комисията, по предложенията, направени от народните представители, по текста на комисията? Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милен Велчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията, за създаване на § 2б.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 78 народни представители: за 11, против 9, въздържали се 58.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаване на нов § 3.
Моля, гласувайте това предложение на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 3.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 3 има предложение от народните представители Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев – в чл. 23 се създава т. 6:
„6. За данъчно облекчение по чл. 22а, се прилагат копия от свидетелството за сключен граждански брак, договор за ипотечен кредит, погасителен план, заверен от банката кредитозаемател и документи, удостоверяващи направените вноски.”
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Милен Велчев и група народни представители – в чл. 23 се създава т. 6:
„6. За данъчно облекчение по чл. 22б се прилагат копия от удостоверения за гласуване от съответната избирателна комисия.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага той да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви. Има ли изказвания по § 3 по номерацията на вносителя? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милен Велчев и група народни представители по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 13, против 6, въздържали се 60.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 3 на вносителя.
Моля, гласувайте това предложение на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 5.
Параграф 3 на вносителя отпада.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Комисията предлага да се създаде § 4 със следната редакция:
„§ 4. В чл. 23 се създава т. 5:
„5. За данъчно облекчение по чл. 22а се прилагат копия от свидетелството за сключен граждански брак, справка за имотното състояние на кредитоискателите, на договор за ипотечен кредит, погасителен план, заверен от банката, кредитозаемател и документи, удостоверяващи направените вноски.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказвания по това предложение на комисията за § 4? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване § 4 в редакция на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 5.
Този параграф е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 4 има предложение от народния представител Мария Капон - § 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по тези два текста? Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на госпожа Капон по § 4 на вносителя, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 5, против 36, въздържали се 38.
Това предложение на госпожа Капон не се приема.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за § 4 и § 5, подкрепени от комисията, които стават респективно § 5 и § 6.
Моля, гласувайте тези два параграфа на вносителя.
Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2.
Тези два текста на вносителя са приети.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Предложение от народните представители Димитър Димитров, Ася Михайлова и Христо Кирчев – създава се § 5а:
„§ 5а. В чл. 38 ал. 10 се отменя.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по това предложение, направено от народни представители? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на Димитър Димитров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 8, против 31, въздържали се 39.
Това предложение не се приема.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 6 има предложение от народните представители Йордан Бакалов и Мария Капон, които са идентични и които предлагат в текста на чл. 43, ал. 8 думите „15 на сто” да се заменят с „10 на сто”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7 и подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по този параграф?
Заповядайте, господин Попвасилев.
Ясен Попвасилев (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Става дума за намаляване на ставката за едноличните търговци - за облагане на доходите им през 2009 г. То е намаляване от 15 на 10. Освен изтъквания аргумент, че това е един от начините да предпазим дребния бизнес от настъпващата в България криза, вторият допълнителен аргумент в подкрепа на това е онова, с което започнахме – с моята процедура.
В крайна сметка не можем да имаме неравнопоставеност между стопанските субекти в България – става дума за едноличните търговци и юридическите лица. Юридическите лица плащат 10 на сто – вярно е, че имат и задължението, ако разпределят дивиденти, да бъдат обложени с още 5 на сто за дивидента, но те имат една друга преференция – тя касае това, че при направени инвестиции над 10 млн. лв. имат възможността да бъдат облагани през следващите пет години. Такава преференция няма за едноличните търговци, поради което с още по-голяма сила важи това наше предложение за намаление на ставката, която донякъде ще компенсира направеното предложение и поставената неравнопоставеност между юридическите лица и едноличните търговци. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Попвасилев.
Реплика на господин Попвасилев няма.
Други желаещи за изказвания по този параграф? Няма желаещи.
Моля, гласувайте идентичните предложения по този параграф на господин Бакалов и група народни представители и на госпожа Капон, които не са подкрепени от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 17, против 45, въздържали се 19.
Предложенията не се приемат.
Моля да гласуваме текста на вносителя за § 6, който става § 7, и за § 7, който става § 8.
Гласували 82 народни представители: за 72, против 6, въздържали се 4.
Тези текстове се приемат.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение от Йордан Бакалов и група народни представители – създават се параграфи 7а и 7б:
„§ 7а. В чл. 46, ал. 3 думите „5 на сто” се заменят с „0 на сто”.
§ 7б. В чл. 48, ал. 2 думите „15 на сто” се заменят с „10 на сто”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Иван Костов, Веселин Методиев и Иван Иванов – създава се § 7а:
„§ 7а. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 и ал. 2 се отменят.
2. Създават се нови алинеи 1а и 2а със следното съдържание:
„(1а) Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя, както следва:
1. когато общата годишна данъчна основа по чл. 17 е по-малка или равна на 12-кратния размер на месечната минимална работна заплата към 1 декември за съответната година, не се дължи данък;
2. когато общата годишна данъчна основа по чл. 17 е по-голяма от 12-кратния размер на месечната минимална работна заплата към 1 декември за съответната година, размерът на данъка е равен на сумата, която надвишава този размер, умножена по данъчната ставка от 10 на сто.
(2а) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, както следва:
1. когато общата годишна данъчна основа по чл. 28, ал. 2 е по-малка или равна на 12-кратния размер на месечната минимална работна заплата към 1 декември за съответната година, не се дължи данък;
2. когато общата годишна данъчна основа по чл. 28, ал. 2 е по-голяма от 12-кратния размер на месечната минимална работна заплата към 1 декември за съответната година, размерът на данъка е равен на сумата, с която общата годишна данъчна основа надвишава този размер, умножена по данъчна ставка от 10 на сто.”
Комисията не подкрепя предложението.
Следва предложение от народните представители Лидия Шулева, Ваня Цветкова и Борислав Ралчев – създава се § 7а:
„§ 7а. В чл. 48, ал. 2 думите „15 на сто” се заменят с „10 на сто”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Мария Капон – създават се параграфи 7а и 7б:
„§ 7а. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „7 на сто” се заменят с думите „5 на сто”.
2. В ал. 3 думите „5 на сто” се заменят с думите „0 на сто”.
3. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
„(5) Необлагаемият минимум за 2009 г. е в размер на 300 лв. на месец.”
§ 7б. В чл. 48, ал. 2 думите „15 на сто” да се заменят с думите „10 на сто”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания.
Господин Методиев, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, във връзка с предложението, което господин председателят на комисията Овчаров ви прочете от името на народните представители Иван Костов, Иван Иванов и Веселин Методиев, искам да обърна внимание, че се решават два въпроса. Единият е въпросът с необлагаемия минимум, който е на годишна база. Когато в рамките на 12-месечна минимална работна заплата се появи число, от него надолу да не се облага – да се установи този минимум.
Другото е 10-те процента за едноличните търговци, което е развито във втория текст, който беше прочетен от председателя на комисията.
Искам да обърна внимание на народните представители, че това е една от възможностите в период на криза да се извършва политика към това, което наричаме реален сектор – където хората заработват своите пари, особено за едноличните търговци.
Нека да дам и пример – един консултант може в 10-те процента като юридическо лице да изкара много повече, отколкото един едноличен търговец. Той ще бъде обложен с 10%, а едноличният търговец – с 15, което само по себе си е абсурдно и е редно да се уеднакви ставката. Това е по отношение на едноличните търговци. По отношение на необлагаемия минимум – възстановяването му ще спомогне кризата да се преодолява сравнително по-успешно. Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Методиев.
Реплика няма.
Други желаещи за изказвания по тези предложения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Йордан Бакалов и група народни представители за създаване на нови параграфи 7а и 7б, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 16, против 30, въздържали се 54.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Иван Костов, Веселин Методиев и Иван Иванов, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 23, против 42, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на госпожа Шулева и група народни представители. То не е подкрепено от комисията. То е идентично с гласуваното предложение на господин Бакалов за § 7б, което беше отхвърлено, така че няма да подлагам на гласуване това предложение.
Последното предложение е на народния представител Мария Капон.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 87 народни представители: за 9, против 41, въздържали се 37.
Това предложение не се приема.
Моля да докладвате следващите параграфи, господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9; за § 9, който става § 10; за § 10, който става § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Изказвания по тези три параграфа няма.
Подлагам на гласуване параграфи 8, 9 и 10 на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 82, против 2, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Моля да докладвате § 11 по номерацията на вносителя.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 11 има предложение от народните представители Димитров, Михайлова и Кирчев:
В § 11, чл. 65, ал. 1 думите “и чл. 38, ал. 10 се заличават”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12; за § 12, който става § 13; за § 13, който става § 14; за § 14, който става § 15; за § 15, който става § 16; за § 16, който става § 17; за наименованието на Преходните и заключителни разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Нека да спрем дотук – до Преходни и заключителни разпоредби.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Наименованието е прието.
Комисията подкрепя предложението на народните представители Стоян Витанов и Иван Георгиев и текста на вносителя за § 18, който става § 19.
Комисията предлага следната редакция:
“§ 19. В справката по чл. 73, ал. 1 за изплатени доходи на физически лица за данъчната 2008 г. се включват и изплатените през същата година доходи по чл. 38, ал. 1, когато тези доходи не са включени в справка за предходни данъчни години.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по тези текстове, които бяха представени от председателя на комисията, до края на законопроекта. Няма желаещи за изказване.
Моля да гласуваме първо предложението на народните представители Димитров, Михайлова и Кирчев, което не е подкрепено от комисията. То е по § 11 на вносителя.
Гласували 85 народни представители: за 11, против 26, въздържали се 48.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване ан блок на § 11 до § 17 включително, на вносителя, подкрепени от комисията, наименованието “Преходни и заключителни разпоредби”, § 18 в редакция на комисията и § 19 на вносителя, подкрепен от комисията, който става § 20.
Моля ан блок да гласуваме тези текстове.
Гласували 83 народни представители: за 77, против 2, въздържали се 4.
Всички текстове до края на закона са приети на второ четене, а с това и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ.
Вносител е Министерският съвет.
Господин Овчаров, моля да докладвате.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: “Закон за акцизите и данъчните складове”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по наименованието? Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на законопроекта.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Заглавието е прието.
Има предложение за създаване на нов параграф, моля да го докладвате.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение от Маргарита Кънева и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията. Дадена е редакция малко по-нататък.
Има също така предложение от народните представители Димитър Йорданов и Христо Кирчев:
Създава се нов § 1:
“§ 1. В чл. 4, т. 16 се заличава.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:
“§ 1. В чл. 4 се създава т. 38:
“38. “Независима малка пивоварна” е данъчен склад, който е правно и икономически независим от която и да е друга пивоварна, която не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 хиляди хектолитра бира.
Правно и икономически независима пивоварна е дружество:
а) в чийто капитал не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или
б) в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролни органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или
в) в чиито управителни или надзорни съвети не участват лица, участващи в управителните или надзорни органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини, или
г) когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 хиляди хектолитра, такива пивоварни се считат за една независима малка пивоварна;
д) не счита за независима малка пивоварна производителят на бира, за който е установено, че е декларирал невярна информация по Закона за акцизите и данъчните складове в текущата или предходната година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по тези предложения за създаване на нов параграф? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на Димитър Йорданов и Христо Кирчев, което не е подкрепено от комисията, за създаване на нов § 1.
Гласували 85 народни представители: за 9, против 37, въздържали се 39.
Това предложение не се приема.
Гласуваме предложението на комисията за създаване на § 1.
Гласували 78 народни представители: за 75, против 2, въздържал се 1.
Параграф 1 на комисията е приет.
Преминаваме към § 1 по вносител.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1 и предлага той да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по § 1? Няма желаещи.
Моля да гласуваме отпадането на § 1 на вносителя. Предложението е на комисията за това – параграфът да отпадне.
Гласували 82 народни представители: за 79, против 2, въздържал се 1.
Параграф 1 по вносител отпада.
Преминаваме към § 2.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Параграф 2 е по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Няма желаещи да изказвания.
Моля да гласуваме § 2 на вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 74, против 2, въздържал се 1.
Текстът на вносителя е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 3 има предложение от народните представители Йордан Мирчев и Борис Николов, което е подкрепено от комисията.
Има също така предложение от народния представител Мария Капон - § 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:
„§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „страната” се поставя запетая и се добавя „при спазване на определените с митническото законодателство количествени ограничения за безмитен внос;”.
2. В ал. 3 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 2, т. 1-5”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказвания по § 3? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Мария Капон по § 3, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 7, против 49, въздържали се 26.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакцията на § 3.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение за нов параграф от народните представители Димитър Йорданов и Христо Кирчев:
„Създава се нов § 3а:
„§ 3а. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Данъчната основа за автомобилите е брой киловати в зависимост от мощността на двигателя за разликата над 120 kW по системата DIN, съответно за разликата над 126 kW по системата SAE.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по това предложение на народните представители? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Йорданов и Кирчев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 4, против 61, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Параграф 4 е по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по § 4 на вносителя? Няма желаещи.
Моля да гласувате текста на § 4, подкрепен от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Параграф 4 е приет.
Господин Овчаров, моля да докладвате § 5. Има две неприети предложения.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение от Йордан Бакалов и група народни представители:
„В § 5, чл. 32, т. 5 числото „340” се заменя с „244”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Мария Капон - § 5 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по § 5?
Заповядайте, господин Попвасилев.
Ясен Попвасилев (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За трета поредна година внасяме предложение за намаляване ставката за пропан-бутана от 340 на 244 лв. за 1000 литра. Трета година нито Министерството на финансите, нито управляващите дават някакви противни аргументи, които да защитят тезата, че ставката на пропан-бутана в България, която е една от най-бедните страни в Европейския съюз, трябва да е по-висока от минималната ставка за Европейския съюз. И тук ще дам само един пример, който много пъти е даван от тази трибуна. Например ставката в Германия, която има много по-висок стандарт от нас, е 245, за разлика от нашата, която е 340.
Постоянно ни се говори за някакви баланси между потреблението на горива, но зад тези баланси има най-вероятно други баланси, господин Овчаров, баланси на интереси. И тези баланси на интереси явно са против предложението, направено от нас.
Искам в заключение само да кажа, че потребители на пропан-бутан в България са 600 000 души. Надявам се всички тези потребители да разберат и да дадат своя вот, когато трябва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Други желаещи за изказвания няма.
Гласуваме предложението на господин Бакалов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 15, против 35, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Капон, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 5, против 48, въздържали се 27.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на вносителя за § 5, подкрепен от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 79, против 3, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има две предложения за отпадането на § 6. Едното предложение е от народните представители Иван Костов, Веселин Методиев и Иван Иванов и другото е от народния представител Мария Капон.
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по § 6?
Господин Чачев, заповядайте.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Овчаров, нашите предложения по този и по следващите два параграфа са те да отпаднат и да се запазят действащите в момента ставки. В условията на криза това, което правите, просто е недопустимо. Няма да говоря повече. Просто призовавам тези три параграфа да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли други желаещи за изказване? Няма.
Гласуваме предложението на Иван Костов и група народни представители за отпадане на § 6, което не е подкрепено от комисията, както и предложението на госпожа Капон за отпадане на параграфа. Предложението е идентично.
Моля, гласувайте отпадането на тези параграфи – предложения, които не са подкрепени от комисията.
Гласували 90 народни представители, за 18, против 49, въздържали се 23.
Предложенията не се приемат.
Моля да гласуваме текста на вносителя за § 6, подкрепен от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 2.
Параграфът се приема.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 7 има предложение от народния представител Мария Капон - § 7 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по този параграф? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на госпожа Капон за отпадане на § 7, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 9, против 43, въздържали се 39.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на вносителя за § 7, подкрепен от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 76, против 5, въздържали се няма.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 8 има две идентични предложения – от Иван Костов, Методиев и Иванов, и предложение от народния представител Мария Капон - § 8 да отпадне. Двете предложения не са подкрепени от комисията.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказване? Няма желаещи.
Моля, гласуваме предложенията на Иван Костов и група народни представители и на Мария Капон за отпадане на § 8, които предложения не са подкрепени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 15, против 54, въздържали се 25.
Тези предложения не се приемат.
Гласуваме § 8 на вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 72, против 8, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 9 има предложение от народния представител Иван Костов и група народни представители - § 9 да отпадне. Предложението не е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Бакалов и група народни представители - § 9 да се измени така:
„§ 9. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „37” се заменя с „40”.
2. В т. 2 числото „35” се заменя с „41”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция:
„§ 9. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „37” се заменя с „41”.
2. В т. 2 числото „35” се заменя с „40,50”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказване по § 9? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на Иван Костов и група народни представители за отпадане на § 9, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 14, против 68, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на Йордан Бакалов и група народни представители – също неподкрепено от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 4, против 58, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 9.
Моля, гласувайте редакцията на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 78, против 1, въздържали се няма.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение от народните представители Йорданов и Кирчев за създаване на нов § 9а:
„§ 9а. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Акцизната ставка за автомобилите е:
1. седемдесет лева + 90 лв. за 1 квт за разликата над 120 квт по системата DIN;
2. седемстотин лева плюс + 85,71 лв. за 1 квт за разликата над 126 квт по системата SAE.
(2) Акцизната ставка по ал. 1 се намалява с 15% за всяка изминала година от датата на първата регистрация на автомобила (включително в чужбина), но не с повече от 75%.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по това предложение на народните представители? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на господин Йорданов и господин Кирчев за създаване на нов параграф, което не е подкрепено от комисията
Гласували 81 народни представители: за 1, против 52, въздържали се 28.
Това предложение не се приема.
Параграф 10 на вносителя е подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте § 10 на вносителя.
Гласували 82 народни представители: за 81, против 1, въздържали се няма.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Предложение от народния представител Маргарита Кънева и група народни представители за създаване на § 10а, § 10б и § 10в:
"§ 10а. Наименованието на Раздел ІІІ в Глава четвърта се изменя така: "Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране на обекти за винопроизводство, на малки винопроизводители и на независими малки пивоварни".
§ 10б. В чл. 56, ал. 1, се добавя нова т. 3:
"3. Независимите малки пивоварни".
§ 10в. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал.1 след израза "обекти по чл. 56, ал. 1" се добавя "точки 1 и 2".
2. В ал. 3, т. 8, в началото на текста се добавя "За обектите по чл. 56, ал. 1, точки 1 и 2".
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Изказвания по това предложение? Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на Маргарита Кънева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 11, против 31, въздържали се 43.
Това предложение не се приема.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 11 има предложение от народния представител Мария Капон - § 11 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Изказвания по този параграф? Няма.
Гласуваме предложението на госпожа Капон за отпадане на § 11, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 3, против 62, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на вносителя за § 1, подкрепен от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение от народния представител Маргарита Кънева и група народни представители за създаване на нов § 11а.
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде нов § 12 със следната редакция:
"§ 12. Създава се нов чл. 88а:
"Чл. 88а. Независимите малки пивоварни до 31 януари на всяка година подават в компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчния склад информация за произведената през предходната година бира. Информацията се представя по градус Плато и видове бира на носител и по образец, предвидени в Правилника за прилагане на закона".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Изказвания по това предложение? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 12 в редакцията на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Параграфът се приема.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 12 има предложение от народния представител Мария Капон - § 12 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Изказвания по § 12? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на госпожа Капон по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 13, против 47, въздържали се 27.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на вносителя за § 12, който става § 13, подкрепен от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 13 има предложение на Мария Капон за отпадането на параграфа, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Овчаров.
Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на госпожа Капон за отпадане на § 13 на вносителя, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 4, против 61, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на вносителя за § 13, подкрепен от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 77, против 2, въздържал се 1.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 14 има предложение от народния представител Маргарита Кънева и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Мария Капон - § 12 се изменя както следва:
"§ 12. В чл. 110 се правят следните изменения:
1. Текстът на ал. 1 се изменя така:
"(1) Лице, което не подаде акцизна декларация в срока по чл. 76г или по чл. 87, се наказва с имуществена санкция в размер от 3500 лв. - за юридически лица и еднолични търговци, и с глоба в размер на 2500 лв. - за физически лица".
2. Досегашната ал. 3 се заличава, а ал. 2 се изменя така:
"(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 5000 лв., а глобата - в размер от 4500 лева”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14, който става § 15, и предлага следната редакция:
"§ 15. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя тире и се добавя "за юридическите лица и едноличните търговци, и с глоба в размер от 500 до 1500 лв. - за физическите лица".
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Лице, което не подаде акцизна декларация в срока по чл. 76г или по чл. 87 или не предостави в срок информация по чл. 88а, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв. и отнемане на регистрацията за независима малка пивоварна”.
3. Алинея 2 става ал. 3, като накрая се поставя запетая и се добавя "а глобата е в размер от 1000 до 3000 лева"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Изказвания по § 14? Няма желаещи.
Гласуваме предложението на госпожа Капон по § 14, което не е прието от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 8, против 57, въздържали се 22.
Това предложение не е прието.
Гласуваме редакцията на комисията за § 14.
Гласували 79 народни представители: за 78, против 1, въздържали се няма.
Този параграф е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16, както и наименованието "Допълнителна разпоредба", а също така и § 16, който става § 17, и наименованието "Заключителни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Гласуваме § 15 на вносителя, наименованието "Допълнителна разпоредба", § 16 на вносителя, който става § 17, подкрепен от комисията, и наименованието "Заключителни разпоредби" - също.
Моля да гласуваме тези текстове.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Има предложение за нов параграф в Заключителните разпоредби от народния представител Маргарита Кънева.
Маргарита Кънева (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Няма друго неподкрепено предложение.
Моля, изчетете редакцията на комисията за § 18 и следващите.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Комисията предлага да се създаде § 18 със следната редакция:
„§ 18. При влизане в сила на нови акцизни ставки, наличните акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, се реализират на пазара в срок до три месеца от датата на въвеждане на новия размер на акциза.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по този текст? Няма.
Моля да представите и другите параграфи до края, тъй като няма неприети предложения.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Комисията предлага да се създаде § 19 със следната редакция:
„§ 19. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При спазване на ал. 4 в случаите, в които се разрешава освобождаване от митни сборове при внос или износ на стоки, се определят в правилника.”
2. Създава се ал. 4:
„(4) Освобождаването от митни сборове за горивата, които се съдържат в стандартните резервоари на търговските превозни средства по смисъла на чл. 112, § 2, буква „а” от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета от 28 март 1983 г. относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания, се ограничава на общо 200 литра за превозно средство.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли желаещи за изказвания по тези три текста? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 18, 19 и текста на вносителя за § 17, който става § 20, подкрепен от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети, а с това е приет на второ четене и Законът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.

ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: „Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по наименованието на законопроекта? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на законопроекта.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Наименованието на законопроекта е прието.
Има направено предложение за нов параграф, което е оттеглено.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 1 има направено предложение от народния представител Ненко Темелков, което е подкрепено от комисията.
Има направено предложение от народните представители Нено Димов и Антонела Понева – в чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) Точка 1 се изменя така:
„1. лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;”;
б) Точка 15 се изменя така:
„15. ученици и студенти в училища и университети за учредените и предоставените им стипендии за обучение;”;
в) Създава се т. 18:
„18. детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).”
2. Създава се ал. 7:
„(7) Алинеи 1-4 се прилагат и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в ал. 1-4 лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато лицето, направило дарението, притежава официален документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава, и неговия легализиран превод на български език.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има направено предложение от народния представител Йордан Бакалов и група народни представители – в § 1, т. 1, букви „а”, „б” и „в” отпадат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
„§ 1. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думите „съгласно Закона за народната просвета” се добавя „и Домове за медико-социални грижи за деца, съгласно Закона за лечебните заведения;”;
б) създава се т. 18:
„18. детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания по предложенията, по текста на § 1? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Нено Димов и Антонела Понева по § 1, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 10, против 44, въздържали се 28.
Това предложение не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Бакалов и група народни представители, също неподкрепено от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 3, против 52, въздържали се 23.
Това предложение също не се приема.
Подлагам на гласуване § 1 в редакция, предложена от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
Моля да прочетете следващите няколко параграфа, по които няма неприети предложения.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, като прави една редакционна бележка в израза „че в същата и в предходната” думата „предходната” да се замени с „предходна”.
По § 3 има направено предложение, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
По § 4 също има направено предложение, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на § 2, 3 и 4 на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 83, против 1, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Има предложения за нов параграф.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Едното от предложенията е оттеглено.
Другото предложение е от народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов – създават се § 4а и 4б:
§ 4а. Заглавието на чл. 49 се изменя така: „Репутация и други изключения”.
§ 4б. Създава се чл. 49а:
Чл. 49а.(1) Компютър, за функционирането на който се използва нелицензиран софтуер не е данъчен амортизируем актив.
(2) Компютърът по ал. 1 престава да бъде данъчен амортизируем актив от началото на месеца, в който е извършено или установено инсталиране на нелицензиран софтуер върху него, като активът се отписва от данъчния амортизационен план и в този случай не се прилага чл. 66, ал. 2.
(3) Приходите и разходите от последващи оценки на компютър, който не е данъчен амортизируем актив, не се признават за данъчни цели.
Комисията не подкрепя предложението.
Има направено предложение от народния представител Иван Гризанов, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Йордан Цонев.
Създава се § 4а:
„§ 4а. В чл. 55 се създава ал. 6:
„(6) За активите от категория І, ІІ и ІІІ годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 50 на сто, когато едновременно са изпълнени следните условия:
1. въвежданите в експлоатация активи са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им и са част от инвестиционен проект на стойност повече от 10 млн. лв.; и
2. активите се използват за извършване на дейност в селското стопанство, преработвателната промишленост, производството, високите технологии и инфраструктурата.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на следващата група народни представители е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. В чл. 55 се създава ал. 6:
„(6) Точка 1 на ал. 3 не се прилага, когато активите по ал. 3 са придобити във връзка с направена инвестиция за повишаване на енергийната ефективност при наличие на сключени доброволни споразумения по реда на Раздел ІІ, Глава пета от Закона за енергийната ефективност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли желаещи за изказвания по тези предложения? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на Милен Велчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията, за създаване на нов параграф.
Гласували 89 народни представители: за 8, против 45, въздържали се 36.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на Йордан Цонев за създаване на нов параграф, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 84 народни представители: за – няма, против 49, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението в редакция на комисията за създаване на нов § 5.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Този параграф е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение за нов параграф от народния представител Мария Капон, което не е подкрепено от комисията.
Създава се § 5а:
„§ 5а. Член 187 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 6, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Няма.
Моля да гласуваме предложението на госпожа Капон за създаване на нов параграф, който не е подкрепен от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 1, против 54, въздържали се 27.
Това предложение не се приема.
Гласуваме § 5, който става § 6 и § 6, който става § 7 на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Тези два параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение за нов параграф на народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 8:
„§ 8. Създава се чл. 189а:
„Чл. 189а. Корпоративният данък се преотстъпва за срок от пет години в размер на 100 на сто на данъчно задължени лица за данъчната им печалба от извършвана дейност в селското стопанство, преработвателната промишленост, производството, високите технологии и инфраструктурата, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. данъчно задълженото лице извършва инвестиция в размер над 10 млн. лв.;
2. придобиват се активи като част от инвестицията по т. 1, които са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им;
3. условията по:
а) член 188 – в случаите на минимална помощ, или
б) член 189 – в случаите на държавна помощ за регионално развитие.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 10, където има предложения, които са оттеглени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Моля да обърнете внимание на това предложение, тъй като то не е само ново, но и доста важно. По принцип аз го възприемам като опит в трудна икономическа ситуация България да намери допълнително начини, за да стимулира влагането на средства, инвестиции, стига това да не е някакъв заместващ начин, а да се подготвим за намаляването на средствата, които постъпват от Европейския съюз.
Конкретно по текста. Според мен идеята по принцип заслужава подкрепа, но аз предлагам тя да бъде допълнително редактирана, защото изискването да бъдат направени 10 млн. лв. инвестиции за 10 години, според мен не може да бъде оценено като значителна инвестиционна дейност. Затова трябва да намерим равновесието между икономическия и фискалния ефект на това предложение и действително да стимулираме тези търговски дружества – лица, които правят значителни инвестиции, което се предполага, че трябва да поддържа сравнително висока заетост и да създава значителен продукт.
Моето предложение в т. 1 е, запазвайки това, което е казано: „Данъчно задълженото лице извършва инвестиция в размер над 10 млн. лв. годишно или над 50 млн. лв. за петгодишния период”. Това в общи линии мисля, че съответства на изискванията, които предвиждат стимули, облекчения по законодателството, които съществуват и наистина да гарантираме... Още повече, че текстът е твърде еластичен. В него се прави опит в началната му част да бъдат посочени дейностите, но употребата на термина „производство” е толкова разтеглив, че всяко едно нещо, което не е услуга, може да бъде поставено в графата „производство”.
Не съм готов да го огранича, да речем „машиностроенето”, защото има производство на мебели, на платове и така нататък. Освен това и в този закон не се прави стриктно определение на термина „инвестиция”. Това донякъде по косвен начин може да се изведе от т. 2, където се изисква част от средствата да бъдат вложени за придобиване на ново оборудване. Каква ще е тази част? Тя може да е символична и всъщност голяма част от осчетоводените разходи да бъдат представени като инвестиция.
Затова мисля, че поне трябва да създадем гаранция в текста и мисля, че това е условие за неговото приемане - значително да се повиши размерът на тези средства, при положение че създадохме плоско облагане и в корпоративната област, а това е един начин да се премине към нулево облагане. Затова той трябва да бъде допускан само при много по-високи критерии. Ако правим отстъпление, за което мисля, че има основание да разсъждаваме в близко бъдеще, то трябва да бъде по посока на освобождаване от облагане на реинвестираната печалба, от облекчения на инвеститори, които създават допълнителни социални разходи или разходи за обучение и квалификация, за да позатворим тази ножица, която в момента се отваря все в полза на капитала и като че ли се догонва със затруднение от хората, които полагат труд за неговото възпроизводство.
Така че, госпожо председател, това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Още веднъж, моля ви, за да го гласуваме самостоятелно: над 10 милиона годишно и 5 милиона…
Янаки Стоилов: Или над 50 милиона за петгодишния период. Тоест, ако направи еднократно тази инвестиция, има основание да бъде освободена от влизането на закона за петте години, през които той иначе би подлежал на данъчно облагане, а може да я разпредели по години в размери, които прецени за целесъобразни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли желаещи за реплики на господин Стоилов?
Заповядайте, господин Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Господин Стоилов, аз разбирам Вашите опасения, но ми се струва, че тук става дума за друго нещо. Точка първа според мен означава еднократно влагане на инвестиции, след което следва петгодишно освобождаване от корпоративен данък. Еднократно! Ако тази година имате инвестиции за над 10 млн. лв., да речем построите една фабрика, оттук нататък Ви тече времето за освобождаване от корпоративен данък. Догодина, ако направите същите инвестиции – над 10 млн. лв., или 30, 40, 50 млн. лв. – няма значение, отново и за тях Ви тече правилото за петгодишно освобождаване от копоративен данък. Аз така разбирам този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте за дуплика, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Това тълкуване, което даде господин Имамов, доближава моята идея, но не искам ние да оставим текста, написан по такъв начин, че и органите, които го прилагат, да не знаят какво всъщност им казва той. Защото сам по себе си, както е по вносител, 10 млн. лв. инвестиция и освобождаване за пет години може да се тълкува и като минималното изискване, че в рамките на пет години трябва да направи десет милиона инвестиции и всичките ще бъдат освободени.
Затова ви казвам да запишем ясно нещата: данъчно задълженото лице извършва инвестиция в размер на 10 млн. лв. годишно или над 50 милиона за петгодишния период. Ако наистина това е вашата идея, тя напълно ще бъде изяснена с това допълнение. Без него, пак казвам, ако и сега данъчните органи трябва да отговорят, сигурно няма да бъдат категорични, а ние не трябва да създаваме възможност в процеса на прилагането на закона той да бъде тълкуван превратно. Ако всички сме съгласни, че трябва да стимулираме сравнително големи по размер инвестиции, това допълнение на текста е задължително. Иначе можем да стимулираме някои лица с наемането или закупуването на един скъп офис, с купуването на три автомобила и две скъпоплатени секретарки, с персонал от още един-двама души, да похарчат 2 лв. годишно и да закупят примерно два нови компютъра, и така ще отговарят напълно на изискванията на закона, за да не плащат за тези свои разходи корпоративен данък в продължение на пет години. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Господин Витанов, заповядайте за изказване.
Стоян Витанов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, както се казва, в движение промених изказването си, чувайки това, което предлага господин Стоилов. Но искам да споделя с вас острия дебат, който се получи в Комисията по бюджет и финанси. Становището, решението беше отлагано в две комисии, накрая беше прието да бъде подкрепено.
Ние нямаме реална представа, може би господин Ананиев ще сподели и това, колко ще бъде „ощетен” фискът, защото ще бъде подкрепен по другите схеми, когато се правят инвестиции.
На следващо място, естествено, много лесно могат да бъдат изпълнени тези три условия, които са упоменати и големите данъкоплатци да се възползват от това да плащат нулев данък при съответната инвестиция.
На следващо място, и без друго бизнесът беше подкрепен, преференциран с това 10-процентно облагане, което, както спомена господин Стоилов, плосък корпоративен данък, не знам накъде повече. Не знам дали и по този начин стимулираме бизнеса, дали му създаваме условия да прескочи фиска, инвестирайки в една много широка гама. В края на краищата тази държава би трябвало да има приоритети и тя ги има. Когато наредим производство, високи технологии, селско стопанство, особено инфраструктурата…
Ще дам един пример: изгражда се тунел под „Шипка” с дължина 3,5 км или колкото е, след това пет години тази фирма не плаща данък и събира такси. Така си мисля поне, господин Овчаров, като реален пример – особено в инфраструктурата, където после се избиват инвестициите със съответните приходи по пътните такси.
Струва си да помислим по това предложение на господин Стоилов със създаването на допълнителен обем, който трябва да бъде инвестиран, дали да бъде подкрепено, но лично аз не бих подкрепил предложението на комисията така, както е записано, създавайки угроза за фиска, когато не е ясно. В края на краищата казахме, че за еднолични търговци няма да намалим от 15 на 10% и там има точно начислено и знаем какво ще последва от това. Но тук просто не сме наясно с това как точно ще се отрази на приходите в бюджета. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за реплика на господин Витанов?
Заповядайте, господин Ананиев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, действително, така както е предложен, текстът от комисията създава някои неточности при тълкуванията. Предлагам да фиксираме една сума, да речем над 10 млн. лв., да бъде годишно и на базата на тази инвестиция за пет години да бъде сто на сто освободен от данъчното задължение. Ако приемем второ равнище - например 50 милиона, ще трябва да чакаме петте години да се натрупват тези инвестиции и чак на петата година възниква това освобождаване от това данъчно задължение. Затова по-добре е да помислим, ако трябва, за размера – дали да бъде над 10 или над 20 милиона. По-добре е да се концентрираме върху годишния размер, защото това е годишно задължение, а да не създаваме второ равнище, което ни отдалечава от времето на освобождаването от това данъчно задължение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
Заповядайте, господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Струва ми се, че трябва, когато коментираме този текст, да имаме предвид какво точно е казано в него. Не виждам каква е опасността за фиска, освен ако отново не предполагаме криминални изпълнения, за които има други начини за контролирането им.
Тук става дума за нови, а не за стари инвестиции. Става дума за стимул за привличане на такива инвеститори в изграждане на нови обекти от следващата година. Няма никаква опасност, още по-малко за фиска през следващата година. Защото тези данъчни облекчения ще бъдат ползвани или ще касаят бюджета за 2010 г., ще касаят реално постъпленията в този бюджет. Освен ако нямаме предвид авансовите плащания, което едва ли може да бъде реализирано през близките няколко месеца.
Няма логика също така да обвързваме петте години с десетте милиона. Петте години са освобождаване от данък тогава, когато инвестицията е станала факт. Никой не е казал в какъв период тя трябва да стане факт. Между другото, точно такъв е случаят със Закона за насърчаване на инвестициите. Там става дума за определени суми, които се реализират в определени инвестиционни обекти. Никой не казва за една година, за шест месеца, за три месеца, за година и три месеца и така нататък. Когато инвестицията е факт, когато обектът започне да работи и да реализира печалба, тогава този обект започва да се освобождава от съответния данък печалба за пет години. Няма опасност това да се случи само за сметка на секретарки и не знам какво, тъй като става дума за активи по строго определени дейности. Тези активи няма как да бъдат само един офис и една секретарка, и то в рамките на 10 млн. инвестиция.
Така че моето предложение е да гласуваме текста, както е подкрепен от комисията и да не се опитваме да го коментираме по начин, който по никой начин не е заложен в самия текст.
Става дума за стимул за привличане на нови инвеститори – нещо, което оттук нататък ще бъде ключово за българската икономика. В една ситуация, в която спадът на чуждестранните инвестиции вече се наблюдава и е факт, в една ситуация, в която вече е факт и намаляването на средствата, които България получава по еврофондовете, в една ситуация, в която вече са факт и намалените капиталови потоци към българската банкова система, това е просто един допълнителен стимул за привличане на чуждестранни инвеститори, на нови инвеститори, а не на обекти, които по един или друг начин сега, в момента, се експлоатират.
Затова аз не виждам никакви притеснения да гласуваме този текст, още повече, както вече казах, той няма да касае бюджета за следващата година на практика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Реплика към господин Овчаров няма.
Има ли други желаещи за изказвания?
Господин Пирински, заповядайте.
Георги Пирински (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Очевидно тук има две групи съображения. Едните са тези, изказани от господин Овчаров, свързани със създаването на стимули за привличане на инвеститори.
Другата група съображения са свързани с фиска. Тоест да не се отваря врата, която да ощетява по неправомерен начин дължими данъчни приходи от корпоративен данък и също да не се създадат предпоставки за определения на инвестиции в прекалено широк параметър, който фактически да не постига целта, за която става дума.
Има един принципен въпрос преди всичко. Проблем от такъв ранг би трябвало да е поставен пред Народното събрание от правителството. Защото правителството е в състояние да прецени баланса между тези две съображения: до каква степен средата и прогнозата за следващата и следващите години се е променила до такава степен, че е необходимо да се въведе такъв много нетрадиционен и много либерален стимул за привличане на инвестиции в един безкрайно широк диапазон от определени области. Защото, поне на мен, ми прави впечатление тази формулировка като малко импровизирано написана. Ако се зачетете, „селско стопанство”, „преработвателна промишленост”, „производство”, „високи технологии” и „инфраструктура”, „високи технологии” е по-скоро израз, отколкото някаква по-строга класификация и така нататък.
Ние сме изправени пред двойното предизвикателство. От една страна, наистина една перспектива за спадане на притока на чуждестранни инвестиции, оттам заплаха за платежния баланс, имайки предвид състоянието на текущата сметка, и едновременно с това спадащи приходи в приходната част на бюджета.
Аз силно се съмнявам, че ние в момента можем да преценим с вас, останалите тук стоически участници в това заседание в този час, къде се намира балансът и оправдана ли е тази норма, която ни се предлага.
Така че аз по-скоро бих се въздържал да отидем към приемане на този текст, така както е предложен той. Може би в хода на работата в Комисията по бюджет и финанси и по Закона за държавния бюджет за 2009 г. би могло да бъде изслушано допълнително правителството за съображенията “за” и “против” такова облекчение и да се търси възможност в по-нататъшна законодателна инициатива да се въведе този текст. Но поначало ние тук говорим за създаване на стимули за инвестиции. Имаме специално законодателство в това отношение.
Така предложен, за мен текстът е прекалено спорен, за да мога да го подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Пирински. Надявам се, че не правите предложение за отлагане на гласуването, имайки предвид състоянието на залата, зависи от залата дали ще го подкрепи, или не.
Заповядайте за реплика, господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Аз искам само да информирам колегите, които имат определени съмнения, че подобен текст беше обсъждан на една от работните срещи при министър-председателя и той не беше внесен от правителството с промените, защото не беше уточнен статутът от гледна точка на тълкуванието за държавна помощ. Сега, както виждате, оставени са и двата члена. Неговото изпълнение зависи от съответната нотификация на Европейската комисия и разрешението й по съответното предоставяне на тази преференция. Така че това е една, така да се каже, допълнителна разпоредба, която също трябва да се има предвид преди да бъде въведен в действие този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Пирински.
Георги Пирински (КБ): Госпожо председател, това пояснение под формата на дуплика, според мен, засилва аргументацията в полза на онова, което аз предлагам, тъй като очевидно става дума не за случайно или мимолентно хрумване, а за достатъчно сериозно обсъждано предложение и то, според мен, би трябвало да бъде обосновано в пленарната зала именно от правителството.
Затова предлагам може би да отложим разглеждането на този текст. Ако с това помагам с нещо, правя процедурното предложение за отлагане на гласуването по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Заповядайте за изказване, господин Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз приемам аргументите на господин Пирински, че има неща, които трябва да се изчистят. Например, по отношение на обектите на инвестицията. Прочетете внимателно началото и ще видите, че има някои изрази, които се дублират. Например говори се за „преработвателна промишленост” и „производството”. „Производството” е твърде общо понятие за икономическата дейност. Може да се каже, че то обхваща почти всичко, което е записано като допълнителен израз в това изречение.
Аз мислех и за втора точка, където господин Янаки Стоилов съвсем кратко взе отношение, тоест където е записано, че част от инвестициите трябва да бъдат във фабрично нови, тоест да не бъдат експлоатирани преди това обекти. Него го притесняваше изразът „като част”. Мислейки по този въпрос, смятам че тази формулировка има основание, защото една инвестиция може да има различна материално-веществена структура. Това могат да бъдат сгради, съоръжения, машини и така нататък – сградата може да бъде стара, машините трябва да бъдат нови и така нататък.
Все пак, смятам, че е добре този текст да бъде гласуван евентуално утре, след като допълнително Комисията по бюджет и финанси направи прецизиране на текста. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Имамов.
За реплика – господин Овчаров.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Господин Имамов, Комисията по бюджет и финанси се занимава три пъти с този текст. Аз няколко пъти молих господин Цонев да предложи по-приемлив вариант. Това е текстът, който ни е предложил. Или сега да го гласуваме и приемем, или да не се занимаваме повече с него. Не виждам какво бихме могли да направим повече по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Пирински оттегля процедурното си предложение за отлагане на гласуването.
За изказване – господин Янев.
Яни Янев (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този текст очевидно предизвика много дебати. Струва ми се, че необходимостта да се възприеме такъв текст трябва да има една малко по-различна гледна точка. Тя е с оглед настоящото на България в рамките на Европейския съюз и с оглед на това, че Европейският съюз е приел Лисабонската стратегия, във връзка с подобряване на условията за конкурентоспособност като в цяло на Съюза, на страните, на икономиката на Европейския съюз по отношение на останалите участници в глобалния процес. И ако има смисъл да даваме такава данъчна преференция, макар че може би изразът не е точен, то нека тя да бъде подчинена тогава, когато преотстъпваме в определен период от време средствата от данъка за корпоративното подоходно облагане на тези, които изпълняват дейности в селското стопанство, преработвателната промишленост, други производства, макар че е много широко казано, ако това е свързано с въвеждането на високи технологии и иновации. Само при това положение нашата икономика ще се стимулира в тази посока и ще изпълняваме глобалната стратегия, възприета от Европейския съюз за подобряване конкурентоспособността като цяло на икономиката на всяка една отделна страна и на Европейския съюз като цяло.
Общото, да се дават просто някакви производства, като че ли няма достатъчно логика. Нека по-добре да бъде стимулирано въвеждането на високи технологии и иновации, което във всички случаи ще подобри конкурентоспособността на българската икономика. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли други желаещи за изказване?
Господин Иванов, заповядайте.
Иван Иванов (ДСБ): Уважаеми госпожо председател, уважаеми колеги! Аз подкрепям предложението, което направи председателят на Народното събрание господин Пирински. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Той вече го оттегли, господин Иванов, за отлагане на гласуването.
Иван Иванов: Независимо от оттеглянето искам да кажа, че текстът, така както е предложен, действително е крайно неясен и общ.
Господин Имамов вече говори за думата „производство”, когато се казва: „за извършена дейност в селското стопанство”, че нима селското стопанство също не произвежда? Произвежда плодове и зеленчуци. Тогава какво означава следващият текст – „в производството”? Това е абсолютно дублиране.
Ще продължа нататък. Говори се за инфраструктурата. Вероятно този, който го е писал, има предвид само транспортната инфраструктура. Но тя по определение обхваща четири клона – както транспорта, така и енергетиката, телекомуникациите и водоснабдяването и водо-канализационните услуги.
Е, добре, тук говорим, че енергетиката е част от инфраструктурата, а малко по-нагоре, в § 5 се говори специално за инвестиции в повишаване на енергийната ефективност, която е част от енергетиката.
С други думи, този текст обхваща неща, които са в други параграфи и самият той е разтегнат до такава степен и е неясен, че това направо е една врата, през която ще минат почти всички дейности, които се извършват. И от това преотстъпване за срок от 5 години много често ще се възползват лица за дейности, които не се имат предвид. Поне да се стесни обхватът! Добре, нека да бъде в рамките на това, което се каза, че Лисабонската стратегия изисква икономика на знанието, да се оставят само високите технологии. В инфраструктурата телекомуникациите са част от високите технологии, поради което отново има това преплитане между две съседни определения, които са дадени. Поради тази причина в този вид аз не мога да подкрепя направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: А правите ли предложение за отлагане, защото се позовахте на предложението на господин Пирински?
Иван Иванов: Правя го, след като господин Пирински го е оттеглил, аз го правя повторно. Господин Овчаров, Вие казахте, че комисията три пъти се е занимавала. Но този текст в този вид за мен е абсолютно неясен и Народното събрание не би трябвало да го гласува така. Предлагам да се отложи гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Иванов предложи отлагане на гласуването.
Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Моля да гласуваме процедурното предложение, което току-що направи господин Иванов – да се отложи гласуването на § 8 – редакция на комисията, която да се разгледа на още едно заседание.
Гласували 93 народни представители: за 37, против 43, въздържали се 13.
Процедурното предложение не се приема.
Преминаваме към гласуване, първо, на предложението, което направи господин Янаки Стоилов в пленарната зала.
Янаки Стоилов (КБ, от място): Аз приемам това, което каза господин Ананиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Иска ми се да направим още веднъж редакция в едното перо, което каза господин Ананиев и което Вие направихте, господин Стоилов, а именно: „Данъчно задълженото лице извършва инвестиция в размер над 10 млн. лв. годишно”.
Моля да гласуваме тази редакция на т. 1 от текста на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 52, против 12, въздържали се 20.
Предложението на господин Стоилов по т.1 е прието.
По т. 2 няма редакционно предложение, направено в залата, но остава неясната формулировка в началото на чл. 189а. Там няма предложение, той си остава.
В такъв случай, моля да гласуваме редакцията на комисията за нов § 8 с току-що гласуваното в т. 1 предложение на господин Янаки Стоилов.
Гласували 83 народни представители: за 75, против 5, въздържали се 3.
Този текст е приет.
Моля, гласувайте § 7 и § 8 на вносителя, подкрепени от комисията, които бяха докладвани от господин Овчаров.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.

ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Уважаема госпожо председател, има предложение на народния представител Йордан Цонев за създаване на нов § 8а: създава се чл. 196а:
„Чл. 196а. Не се облагат с данък при източника лихвите по облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната и/или в друга държава – членка на Европейския съюз.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Йордан Бакалов и група народни представители за създаване на § 8а:
„§ 8а. В чл. 200, ал. 1 думите „5 на сто” се заменят с „0 на сто”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Мария Капон за създаване на § 8а:
„§ 8а. В чл. 200, ал. 1 думите „5 на сто” се заменят с „0 на сто”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по тези две предложения на господин Бакалов и на госпожа Капон? Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на господин Цонев за създаване на нов § 8а, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 1, против 38, въздържали се 42.
Това предложение не се приема.
Гласуваме предложенията на господин Бакалов и на госпожа Капон за създаване на нов параграф – идентични по съдържание, които не са подкрепени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 5, против 60, въздържали се 21.
Предложенията не се приемат.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 9 има предложение от народния представител Мария Капон – в чл. 204, т. 3 пред думите „превозни средства” се добавя думата „акцизни”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по този параграф? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Капон.
Гласували 87 народни представители: за няма, против 66, въздържали се 21.
Това предложение не се приема.
Моля гласувайте § 9 на вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 78, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 10 има предложение от народните представители Иван Георгиев и Стоян Витанов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10, който става § 12 и предлага следната редакция:
„§ 12. В чл. 209 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „40” се заменя с „60”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешението се издава от министъра на финансите въз основа на конкурс и се отнема, когато:
1. операторът престане да отговаря на някои от изискванията по ал. 2;
2. операторът престане да осъществява дейност;
3. операторът не осъществява дейност през предходните две години, за които е участвал в разпределението на номиналната стойност на ваучерите;
4. операторът е издал ваучери за храна над разпределената му номинална стойност за съответната година.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи да се изкажат по тези два текста? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 10 в редакция на комисията и § 11 на вносителя, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте тези два текста.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Тази два параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Предложение от народния представител Мария Капон за създаване на нови параграфи – създават се § 11а и § 11б:
„§ 11а. В чл. 215, ал. 1 и 2, пред думите „превозни средства” се прибавя думата „акцизни”.
§ 11б. В чл. 215 думите „10 на сто” се заменят с думите „5 на сто”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Иван Георгиев и Стоян Витанов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 14 със следния текст:
„§ 14. Създават се чл. 277а и чл. 277б:
„Чл. 277а. Оператор на ваучери за храна, който издаде ваучери за храна над разпределената му за съответната година номинална стойност се наказва с имуществена санкция в размер от 10 до 15 000 лв.
Чл. 277б. Оператор на ваучери за храна, който не представи справка за предоставените и изплатени (осребрени) ваучери, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение – в размер от 2000 до 2500 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по тези две предложения? Няма.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Капон за създаване на нов параграф, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 3, против 59, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Моля да гласуваме предложението на комисията за създаване на нов § 14.
Гласували 79 народни представители: за 77, против 2, въздържали се няма.
Предложението на комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 12 има предложение от народните представители Велчев и Моллов – в § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 56:
„Лицензиран софтуерен компютърни и компютърна програма авторското право за използване на копие от която се отстъпва от правоносителя на ползвателя въз основа на индивидуален лицензионен договор с краен потребител или по силата на общо право на обществено ползване.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по този параграф? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 8, против 31, въздържали се 44.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 12, който става § 15, подкрепен от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 80, против 2, въздържали се няма.
Текстът е приет.
Следващото предложение за създаване на нов параграф, направено от народните представители Румен Овчаров, Милен Велчев и Йордан Цонев, е оттеглено.

ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: “Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези два текста? Няма.
Моля да гласуваме наименованието “Преходни и заключителни разпоредби” и параграфи 13 и 14 на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: Има предложение за нови параграфи от народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов – създават се § 14а и § 14б:
“§ 14а. Разпоредбата на чл. 49а се прилага за активи, придобити след 1 януари 2009 г.
§ 14б. Признава се правото на данъчен кредит, свързано с доставки, произтичащи от договори с агенции за наемане на персонал, съгласно които наетият от агенцията персонал се предоставя на предприятие получател за извършване на уговорени дейности или услуги.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Йордан Цонев – създава се § 14а:
“§ 14а. Член 55, ал. 6 се прилага за активи, придобити след 01.01.2009 г.”
Комисията не подкрепя предложението.
Следва предложение от народния представител Йордан Цонев за текст на § 14а, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага да се създаде § 19 със следния текст:
“§ 19. Член 189а се прилага за печалби, реализирани от инвестиции в активи, придобити след 01.01.2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по тези предложения? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Милен Велчев и Пламен Моллов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 7, против 9, въздържали се 70.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме предложението на Йордан Цонев за създаване на нов параграф, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 1, против 34, въздържали се 54.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме редакцията на комисията за § 19.
Гласували 80 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Румен Овчаров: По § 15 има предложение от народните представители Иван Георгиев и Стоян Витанов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става § 20, и предлага следната редакция:
“§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 12, т. 2 – относно ал. 3, т. 3 и 4, който влиза в сила от 1 януари 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Изказвания по този текст? Няма.
Моля да гласуваме редакцията на комисията за § 15, който става § 20.
Гласували 84 народни представители: за 82, против 2, въздържали се няма.
Този текст е приет, а с това и Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане на второ четене.
Господин Стоилов, ще преминем ли към второ четене на Законопроекта за управление на етажната собственост? (Весело оживление и реплики от залата: “Не, не”.)
Нямате желание да гледаме този законопроект.
Комисията по здравеопазването ще заседава на 4 декември 2008 г., четвъртък, от 15,00 ч.
Комисията по труда и социалната политика ще заседава на 3 декември 2008 г., сряда, от 15,00 ч.
Комисията по европейските въпроси ще заседава извънредно на 3 декември 2008 г., сряда, от 14,30 ч.
Комисията по правни въпроси ще заседава на 3 и 4 декември 2008 г., сряда и четвъртък, от 14,30 ч.
Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 18,46 ч.)Заместник-председатели:

Любен Корнезов

Камелия Касабова

Секретари:

Иван Илчев

Татяна Калканова