Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2008-12-09


Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Любен Корнезов

Секретари: Метин Сюлейманов и Мирослав Мурджов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам днешното пленарно заседание.
Преди всичко виждам желание за процедурен въпрос от народния представител Пламен Славов.
Имате думата, господин Славов.
Пламен Славов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Втори ден всички български граждани, които изповядват исляма, честват големия мюсюлмански празник Курбан Байрам.
Предлагам да отправим нашите поздрави и благопожелания към тях за здраве и благоденствие! И нека благотворителността, милосърдието и човешката солидарност бъдат неотменна част от техния земен живот! Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Думата има господин Ангел Найденов – за процедурен въпрос във връзка с дневния ред на днешното пленарно заседание.
Заповядайте.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Вземам думата с разбирането за известна необичайност на процедурното предложение, което ще направя, поради факта че ние вече сме гласували дневния ред на днешното заседание. Като трета точка в дневния ред фигурира Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. Предлагам вместо него да включим Закона за етажната собственост, тъй като по инициатива на Министерството на правосъдието Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за политическите партии е изпратен за експертиза на Венецианската комисия. Има постъпили различни становища към момента, но официалното заключение се очаква да дойде в четвъртък, тоест ние ще го получим най-рано в петък.
И понеже все пак е и разумно, и логично, когато сме поискали едно становище, да изчакаме то да бъде получено и съответно да преценим доколко и в каква степен бележките отговарят на предложенията, които са направени по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, предлагам да отложим неговото разглеждане и да продължим с разглеждането на Закона за управление на етажната собственост, който е започнат, стигнали сме до чл. 8 и ни предстои достатъчно напрегната работа.
Така че предлагам ви вместо Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии да продължим със Закона за управление на етажната собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Найденов.
Има обратно процедурно предложение – господин Шопов, заповядайте.
Павел Шопов (КА): Уважаеми колеги, за „Венецианския търговец” сме чували – печално известното произведение на Шекспир, което е актуално и днес, разбира се. Знаем за Венецианския флот, който срещу голямо заплащане е довел турците пред Варна, за да разбият Владислав Варненчик, иначе съдбата на Европа щеше да бъде по-различна. Но за тази Венецианска комисия не сме и чували. Не зная коя е тази Венецианска комисия, може би господин Ангел Найденов трябваше да даде пояснение що за институция е Венецианската комисия и трябва ли ние, българските депутати, да се съобразяваме с тази Венецианска комисия, пък каквото и ще да е тя, че да й изпращаме нашия законопроект, който толкова дълго време отлежаваше, който е внесен преди една година, който мина през всички процедури, през Правната комисия, беше гледан толкова внимателно, беше предмет на всеобхватен, всеобщ дебат. Може би за Закона за политическите партии беше писано повече, отколкото по много други важни теми в последно време.
Мисля, че това не е аргумент и не бива да спираме гледането на този закон, той вече е предвиден в днешния дневен ред, за този закон правим днес извънредно заседание.
Така че ние сме против това да се прави промяна в дневния ред и да отпадне гледането на Закона за политическите партии днес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Преминаваме към гласуване.
Гласувайте процедурното предложение, направено от господин Ангел Найденов.
Гласували 179 народни представители: за 102, против 56, въздържали се 21.
Предложението се приема.
И така, т. 3 ще бъде Законопроектът за управление на етажната собственост.
Госпожа Михайлова има думата за процедурен въпрос.
Екатерина Михайлова (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Исках процедура преди гласуването, за да направя следното изявление. Практически се прави нещо, което е безпрецедентно. Предварително гласуван дневен ред за извънредно заседание не може да се промени. И това го знаем всички. Аз разбирам аргументите за Венецианската комисия и за становището, което да бъде дадено. Зная кое е Венецианската комисия и зная, че е важно да чуем позицията й по Закона за политическите партии, както сме го чували по много други закони. Но това, което исках да заявя, е, че това, което беше направено - да се подложи на гласуване и да се приеме промяна в дневния ред, не бива в никакъв случай да се приема като прецедент за други възможни заседания, на които да се правят промени в дневния ред.
Разбирам също така необходимостта да попълним дневния ред. Но в същото време наистина имаме едно нарушение на правилника и мисля, че това е ясно на мнозинството в пленарната зала. Моето заявление практически е, че това не бива да се приема в никакъв случай като нещо, което друг път може да бъде ползвано като обосновка за предприемане на подобни действия от Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Струва ми се, че това е споделеното мнение на всички колеги. Това беше изразено и от господин Найденов в началото на неговото предложение с уговорката, че наистина не бива да се превръща в прецедент.
Господин Моллов има думата за процедурно предложение.
Пламен Моллов (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, от името на парламентарната група искам да направя процедурно предложение предвид на това, което гласувахме, и предвид на важността на Закона за политическите партии. Предлагам в отделно извънредно заседание следващата седмица във вторник да гледаме единствено тази точка или да се включи със сигурност в дневния ред на следващата седмица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, предлагам, когато се уточнява програмата ни за следващата седмица, да преценим вероятността евентуално и в понеделник да се наложи да има извънредно заседание, тъй като пред нас е задачата да приемем на второ четене бюджета, а има и още два бюджета – на НОИ и на НЗОК.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Янев.
Яне Янев (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да направя процедура по начина на водене. Една голяма част от опозицията очакваше Вие като председател на парламента да предложите и точка в дневния ред, която да бъде свързана с Международния ден за борба с корупцията. И тъй като не видяхме от Вас такава инициатива, поне като превенция би било редно да предложите в тази зала днес да не се споменава изобщо името на представителите на тройната коалиция...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Янев, съзнавате, че сте далеч отвъд всякакво понятие за процедура даже и от гледна точка на начина на водене. Това си е свободно Ваше изказване, което предлагам да прекратите.
Яне Янев: ...за да могат поне в днешния ден българските граждани да си отдъхнат.
Яне Янев: Моята процедура, господин Пирински ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Никаква процедура няма.
Яне Янев: Щяхте да я чуете, ако поне имахте това търпение ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не, аз имам голямо търпение, но Вие нямате процедура.
Яне Янев: Моята процедура е свързана с това ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: С кое?
Яне Янев: ... да обясните на Председателския съвет обсъждано ли е българският парламент да приеме декларация за борба с корупцията или тъй като има много представители на корупцията в тази зала, е имало нежелание тази тема да се обсъжда?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Този род въпроси нямат нищо общо с процедурата!
И така, уважаеми колеги, при липса на други съдържателни или процедурни въпроси, преминаваме към точка първа от нашата програма за днешния ден:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА.
Законопроектът е приет на първо четене на 15 октомври, докладът за второ четене е раздаден.
Има думата господин Адемов – председател на Комисията по труда и социалната политика.
Заповядайте, господин Адемов.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря, господин председател.
Преди да преминем към разглеждане на доклада на второ четене правя процедурно предложение в залата да бъдат поканени господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, господин Гълъб Донев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Инспекция по труда”, и господин Емил Мирославов – директор на дирекция в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Направено е процедурно предложение за допускане в залата на трима представители на Министерството на труда и социалната политика. Няма възражения срещу тези предложения. Моля да ги поканите в пленарната зала.
Колеги, промените в Кодекса на труда са сериозни. Призовавам онези, които следят тази проблематика, да проследят доклада на второ четене.
Заповядайте, господин Адемов.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря, господин председател.
На заседания, проведени на 20 октомври и на 26 и 27 ноември 2008 г., Комисията по труда и социалната политика разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 802-01-54 от 10 юли 2008 г., с вносител Министерския съвет, постъпилите писмени предложения и предложенията по време на заседанията.
Комисията предлага на Народното събрание за второ гласуване следния проект на „Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 7б, ал. 2, изречение първо, след думите „по чл. 7, ал. 2” се добавя „и чл. 7а”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя по § 2 и предлага следната редакция:
„§ 2. Член 10 се изменя така:
Приложим закон при трудовите
правоотношения
Чл. 10. (1) Този кодекс се прилага за трудовите правоотношения на български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария с работодатели в България, както и с български работодатели в чужбина, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България.
(2) Този кодекс се прилага и за трудовите правоотношения на български граждани, на граждани на държави – членки на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, изпратени от български работодател на работа в друга държава в чуждо или смесено предприятие, както и на чужди граждани на работа в България, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България.
(3) Разпоредбите на алинеи 1 и 2 не се прилагат за трудови правоотношения с международен елемент, ако страните са избрали трудовото им правоотношение да се урежда от законодателството на друга държава.
(4) Прилагането на алинеи 1, 2 и 3 не лишава работника или служителя от защитата, която му осигуряват повелителните норми на законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на територията на която се полага трудът, когато те са по-благоприятни за работника или служителя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат отношение по заглавието и първите два параграфа? Вторият параграф е един от най-съществените в този законопроект.
Няма желаещи.
Заповядайте, господин Адемов.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря, господин председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 62, ал. 3, се създава изречение второ: „Националната агенция за приходите предоставя в реално време на оправомощени лица от дирекции „Инспекция по труда” електронен достъп до регистъра на трудовите договори и при поискване в срок от три работни дни изпраща копие от съответното заверено уведомление”.”
Комисията предлага да се създаде нов § 7, като следващите параграфи съответно се преномерират.
„§ 7. В чл. 114 изречение второ се заличава.”
По § 7 има предложение на народния представител Петър Попов – в § 7, чл. 127, ал. 1:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. в предприятия с повече от 50 работници и служители длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис, като се отбелязва датата на връчването.”
2. Създава се нова т. 6 със следното съдържание:
„6. длъжностните характеристики се разработват и изменят от работодателя съгласно общи принципи и правила, определени в наредба на министъра на труда и социалната политика”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата по този параграф?
Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
По § 9 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
„§ 10. В чл. 139а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Не може да се установява ненормиран работен ден за работниците и служителите с намалено работно време”.
2. Досегашните алинеи 2 – 6 стават съответно алинеи 3 - 7.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
По § 13 има предложение на народните представители Кръстанка Шаклиян и Лидия Шулева – в чл. 181, ал. 1, след думите „съобразно особеностите на неговата дейност” се добавя „в предприятия с повече от 50 работници и служители”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат отношение по тези текстове, включително по неприетото предложение на госпожа Шаклиян и госпожа Шулева.
Няма желаещи.
Заповядайте, господин Адемов.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, господин председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
По § 15 има предложение на народния представител Петър Попов:
„§ 15. В Глава единадесета „Професионална квалификация” се създават членове 228а и 228б:
„Задължения на работодателя за поддържане
и повишаване професионалната квалификация
на работниците и служителите
Чл. 228а. (1) Работодателят е длъжен да осигурява условия за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите за ефективно изпълнение на техните задължения в съответствие с изискванията на изпълняваната работа.
(2) При отсъствие на работника или служителя от работа поради временна неработоспособност и/или отпуска по майчинство, работодателят е длъжен да му осигури условия за запознаване с новостите в работата, настъпили през времето на неговото отсъствие и за постигане на необходимото квалификационно равнище за ефективно изпълнение на трудовите му задължения.
„Задължение на работника или служителя
за поддържане и повишаване на професионалната
квалификация
Чл. 228б. Работникът или служителят е длъжен да участва в организираните или финансираните от работодателя форми на обучение за поддържане на професионалната си квалификация и за подобряване на професионалните си умения в зависимост от характера на изпълняваната работа.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Желаещи да вземат думата няма. Продължете, ако обичате.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Благодаря Ви, господин председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 22, който става § 23:
„§ 23. В Раздел І на Глава седемнадесета, след чл. 350 се създава чл. 350а:
„Вписване на трудов стаж въз основа
на съдебно решение
Чл. 350а. Продължителността на трудовия стаж, установен със съдебно решение, се вписва в трудовата книжка от работодателя, а при отказ или когато това е невъзможно – от Инспекцията по труда по седалището или адреса на работодателя.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 25.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 25, който става § 26:
„§ 26. Член 405а се изменя така:
„Обявяване съществуването на трудово
правоотношение
Чл. 405а. (1) Когато се установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2, съществуването на трудовото правоотношение се обявява с постановление, издадено от контролните органи на Инспекцията по труда. В тези случаи съществуването на трудовото правоотношение може да се установява с всички доказателствени средства. В постановлението се определя началната дата на възникването на трудовото правоотношение.
(2) Постановление по ал. 1 се издава и при смърт на работника или служителя, настъпила до установяване на нарушението на чл. 1, ал. 2.
(3) Отношенията между страните до издаване на постановлението по ал. 1 се уреждат като при действителен трудов договор, ако работникът или служителят е бил добросъвестен при постъпването му на работа.
(4) Въз основа на постановлението по ал. 1 контролните органи на Инспекцията по труда дават предписание на работодателя да предложи на работника или служителя сключване на трудов договор. В случаите по ал. 1, изречение трето, трудовият договор се сключва от датата на възникването на трудовото правоотношение, определена в постановлението. Ако такава дата не е определена, трудовият договор се сключва от датата на издаване на постановлението.
(5) Предписание на работодателя по ал. 4 не се дава в случай на смърт на работника или служителя.
(6) В случаите по ал. 4, когато между страните не се сключи трудов договор, постановлението по ал. 1 замества трудовия договор и той се смята за сключен за неопределено време при 5 дневна работна седмица и 8-часов работен ден.
(7) Работодателят може да обжалва предписанието по ал. 4, а в случаите по ал. 2 – постановлението, по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по своето седалище или постоянен адрес в 14-дневен срок от връчването му. Обжалването не спира изпълнението на акта.
(8) Ако съдът отмени обжалвания акт, работодателят може да прекрати трудовия договор едностранно без предизвестие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли някой желаещ да вземе отношение по този дълъг текст, предложен от комисията? Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 28.
По § 28 има предложение на народните представители Кръстанка Шаклиян и Лидия Шулева:
„В чл. 413 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 20 до 250 лв.” се заменят с „от 50 до 400 лв.”
2. В ал. 2 думите „1500 до 5000 лв.” се заменят с „от 2000 до 8000 лв.”, а думите „от 250 до 1000 лв.” се заменят с „от 500 до 2000 лв.”
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „от 40 до 500 лв.” се заменят с „от 100 до 800 лв.”;
б) в т. 2 думите „от 3000 до 10 000 лв.” се заменят с „от 5000 до 15 000 лв.”, а думите „от 500 до 2000 лв.” с „от 1000 до 5000 лв.”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Христина Христова:
„В чл. 413 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 20 до 250 лв.” се заменят с „от 50 до 500 лв.”.
2. В ал. 2 думите „1500 до 5000 лв.” се заменят с „от 3000 до 10 000 лв.”, а думите „от 250 до 1000 лв.” с „от 500 до 2000 лв.”
3. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „от 40 до 500 лв.” се заменят с „от 100 до 1000 лв.”;
б) в т. 2 думите „от 3000 до 10 000 лв.” се заменят с „от 6000 до 20 000 лв.”, а думите „от 500 до 2000 лв.” с „от 1000 до 4000 лв.”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Желаещи да вземат думата по тези неприети предложения? Няма.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: По § 29 има предложение на народните представители Кръстанка Шаклиян и Лидия Шулева:
„В чл. 414 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 1500 до 5000 лв.” се заменят с „от 2000 до 8000 лв.”, а думите „от 250 до 1000 лв.” с „от 500 до 2000 лв.”.
2. В ал. 2 думите „от 3000 до 10 000 лв.” се заменят с „от 5000 до 15 000 лв.”, а думите „от 500 до 2000 лв.” с „от 1000 до 5000 лв.”
3. В ал. 3 думите „от 1000 до 1500 лв.” се заменят с „от 2000 до 3000 лв.”, а думите „1000 лв.” с „2000 лв.”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма желаещи да вземат думата.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: По § 30 отново има предложение на народните представители Кръстанка Шаклиян и Лидия Шулева:
„В чл. 415 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 250 до 2000 лв.” се заменят с „от 500 до 3000 лв.”.
2. В ал. 2 думите „от 4000 до 10 000 лв.” се заменят с „от 6000 до 15 000 лв.”, а думите „от 1000 до 5000 лв.” с „от 2000 до 10 000 лв.”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма желаещи. Продължете.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.
Господин председател, позволете ми да направя едно процедурно предложение за отпадане в § 31, който става § 32.
Процедурното ми предложение е след чл. 415г – в заглавието, вместо думите „за прекратяване на” да се добави буквата „в” – „споразумение в административнонаказателното производство”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Вместо „за прекратяване на административнонаказателното производство” да стане „споразумение в административнонаказателното производство”.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Да.
Също в ал. 1 да отпаднат думите „за прекратяване на административнонаказателното производство”…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Отново говорите за чл. 415г?
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Да, чл. 415г, ал. 1.
Да отпаднат думите „за прекратяване на административнонаказателното производство”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това е в последния ред на ал. 1.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Да.
Ще се опитам да се аргументирам. В Закона за административните нарушения и наказания има изброени случаи на прекратяване на административното производство. Очевидно в тези хипотези продължава административното производство и затова предлагаме да отпадне този израз – „за прекратяване на административнонаказателното производство”. Тук не се прекратява административнонаказателното производство, а продължава. Пропуснали сме го в хода на дискусията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ще ги гласуваме отделно като редакционни поправки, когато гласуваме законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: В ал. 5, 6, 7, 8 и 9 на чл. 415г отново да отпаднат думите „за прекратяване на административнонаказателното производство”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Те хубаво ще отпаднат, но проверили ли сте как звучи текстът без тях?
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Да, господин председател. (Уточнение между народния представител Хасан Адемов и председателя на изключен микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Да, разбирам, но трябва да се провери много внимателно, включително и с експертите.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Господин председател, тази процедура, за която ни съветвате, я извършихме тази сутрин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Процедурата ще се гласува и навярно ще се подкрепи, но трябва много внимателно да се види какво остава като израз и като изрази в отделните текстове.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Точно това сме направили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Аз виждам, че сте маркирали кое отпада. А връзват ли се …
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Положихме максимални усилия, господин председател, и оставащите изречения да бъдат смислени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Точно това ми е мисълта.
ДОКЛАДЧИК Хасан Адемов: Съобразили сме го.
Благодаря за предупреждението все пак.
По § 32 има направено предложение от народните представители Кръстанка Шаклиян и Лидия Шулева – новата ал. 10 на чл. 416 се променя така:
(10) Средствата по ал. 9, т. 1 се разходват за подобряване на материално-техническата база на агенцията и повишаване квалификацията на служителите.
Това предложение за § 32 е на Консултативния съвет по законодателството.
Комисията не подкрепя предложението на народните представители Кръстанка Шаклиян и Лидия Шулева.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.
„Заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя това наименование.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 35.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 36, който става § 37, и предлага следната редакция:
„§ 37. Разпоредбата на § 12 относно чл. 163 влиза в сила от 1 януари 2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Адемов.
Не виждам желаещи да вземат думата по докладвания законопроект. Гласуванията ще отчетат и редакционните поправки, които бяха направени и, разбира се, отделно ще се гласуват неприетите предложения на народни представители.
Виждам, че няма възражения от страна на представителите на вносителя, така че да считаме, че гласуването ще върви без особени проблеми.
Благодаря Ви, господин Адемов. Благодаря и на вас, господа, от министерството.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ С ВНОСИТЕЛИ: Марина Дикова И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 29 МАЙ 208 Г.; МИНЧО ХРИСТОВ И СТЕЛА БАНКОВА – 15 ЮЛИ 2008 Г.; Иван Сотиров И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 23 ОКТОМВРИ 2008 Г., И Васил Калинов И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 6 НОЕМВРИ 2008 Г.
Подготвен е Доклад на Комисията по земеделието и горите за първо гласуване на посочените законопроекти, които са четири на брой.
Господин Калинов, заповядайте, за да представите доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Господин председател, уважаеми колеги, представям ви:

„ДОКЛАД
за първо гласуване
на Комисията по земеделието и горите относно
законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите,
внесени от: Марина Дикова и група народни представители;
Минчо Христов и Стела Банкова;
Иван Сотиров и група народни представители и от
Васил Калинов, Бойко Великов и Ангел Тюркеджиев

Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 18 ноември 2008 г., на което обсъди четирите законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите.
В работата на комисията взеха участие заместник-председателят на Държавната агенция по горите господин Росен Попсавов и експерти.
1. Относно законопроекта, внесен от Марина Дикова и група народни представители. Със законопроекта се предлагат редакционни промени на чл. 15б, който регламентира процедурата за извършване на замени на гори и земи от Държавния горски фонд с такива на трети лица.
2. Относно законопроекта, внесен от господин Минчо Христов и госпожа Стела Банкова. С този законопроект се предлага изрична забрана за извършване на замени на гори и земи от Държавния горски фонд със земи и гори, собственост на трети лица.
3.Относно законопроекта, внесен от Иван Сотиров и група народни представители. Със законопроекта основно се предлага следното:
- Създаване на регламент за промени в управлението на горите при промяна на административните граници на общините и населените места.
- Механизми за управление на общинския горски фонд и управлението на горите – частна собственост.
- Предлага се Държавната агенция по горите да актуализира Националната стратегия за устойчиво управление на горите и разработване на областни стратегии.
- Създаване на Наредба за условия, ред, управление, ползване и стопанисване на инфраструктурата в горския фонд.
4. Относно законопроекта, внесен от Васил Калинов, Бойко Великов и Ангел Тюркеджиев. Основно предлаганите промени се свеждат до следното.
Предлага се премахване на възможността земи и гори от Държавния горски фонд да бъдат придобивани по силата на давностно владение.
Не се допуска промяна на предназначение на гори и земи:
- за срок от 20 години, както след опожаряването им;
- които представляват гори и земи от Държавния горски фонд, попадащи в ивицата с широчина 2 км на Черноморското крайбрежие и около курортите с национално значение;
- които представляват: защитни горски пояси, опитни и географски култури, дендрариуми, островите по граничните реки, гори за защита на инженерните съоръжения, насаждения и градини за семепроизводство, горски разсадници, маточници, земи и гори от горския фонд, попадащи в защитени територии и защитени зони.
Създава се възможност държавата чрез Агенцията по горите да придобива гори чрез покупка и да продава такива чрез продажба. За целта са въведени ясни, лесни и прозрачни процедури. Покупката се предлага да става чрез публична обява в два централни ежедневника, а продажбата – чрез търг с явно наддаване.
Силно се ограничава приложното поле на възможността за замяна на гори и земи от Горския фонд със земи и гори на физически и юридически лица и общини. Замяна може да се извърши само за:
– прекратяване на съсобственост между държавата и трети лица;
– за реализиране на проекти на общините за изграждане на инфраструктурни обекти и съоръжения.
Правото на ползване и сервитути се учредяват за срок до 30 години, с изключение на сервитутите за техническа инфраструктура, които се учредяват за срока на експлоатация на съответните съоръжения.
Вносителите на законопроектите имаха възможност да представят законопроектите си.”
Подчертавам, че по законопроекта на господин Иван Сотиров и група народни представители в комисията не се явиха колеги, които да защитят своя законопроект.
„След станалите разисквания, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание:
1. Да приеме на първо гласуване:
– Законопроект № 854-01-57, внесен от Марина Дикова;
– Законопроект № 854-01-136, внесен от Васил Калинов, Бойко Великов и Ангел Тюркеджиев;
2. Да не се приеме на първо гласуване:
– Законопроект № 854-01-86, внесен от Минчо Христов и Стела Банкова.
– Законопроект № 854-01-120, внесен от Иван Сотиров и група народни представители.
Изброените в точка 1 законопроекти са подкрепени с 16 гласа "за", без "против" и "въздържали се."
Изброените в точка 2 законопроекти са отхвърлени с 13 гласа "за", 2 гласа "против" и 1 глас "въздържал се." Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря ви, господин Калинов.
По един от законопроектите има доклад на Комисията по правни въпроси, а именно този внесен от Васил Калинов, Бойко Великов и Ангел Тюркеджиев.
Заповядайте, господин Стоилов, да представите доклада.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, господа народни представители! Този законопроект беше обсъден от Комисията по правни въпроси на 27 ноември т.г. Няколко народни представители поставиха въпроса за въвеждането на удостоверенията по § 1 от законопроекта като документ за собственост върху горите, както и относно предложенията за начина на установяване на собствеността.
„Има правни норми, които изрично определят с какви документи се доказва правото на собственост. Това означава, че само удостоверение не е достатъчно. Издаденото удостоверение не може да има силата на констативен акт. Освен това констативните актове за държавна собственост подлежат на вписване.
Госпожа Росица Станева – главен експертен сътрудник от Комисията по земеделието и горите отговори, че в момента по Закона за държавната собственост актовете за държавна собственост се издават от областните управители. Практиката сочи, че има случаи, в които три години областни управители не издават актове за държавна собственост.
Поради тези и други съображения, свързани с подобна регламентация в Закона за ползването на земеделските земи се предлага председателят на Държавната агенция по горите да издава документ за собственост за земите и горите от Държавния горски фонд.
В заключение председателят на комисията Янаки Стоилов подчерта, че удостоверенията могат да се приемат само, ако те са издадени от държавен орган, като предварително основание председателят на Държавната агенция по горите, позовавайки се на тях, издаде акт за държавна собственост.
Собствеността трябва да се установява с такъв акт за собственост.
В съответствие с това Комисията по правни въпроси препоръчва да се промени § 1 от законопроекта.
След проведеното гласуване с 7 гласа "за", 3 гласа "против" и 1 глас "въздържал се", комисията подкрепи по принцип Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен от Васил Калинов, Бойко Великов и Ангел Тюркеджиев и предлага на народните представители да го приемат на първо гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Господин Калинов, имате ли някакви допълнителни съображения?
Васил Калинов (КБ, от място): Имам предложение за допускане в залата на Стефан Юруков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение за допускане на господин Стефан Юруков – председател на Агенцията по горите. Не предизвиква видими възражения, моля поканете господин Юруков в пленарната зала.
Преминаваме към представяне на становищата на вносителите.
Първият законопроект е внесен от народния представител Марина Дикова. Не я виждам в пленарната зала.
Следващият е внесен от Минчо Христов и Стела Банкова.
Заповядайте, господин Христов. Имате думата.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, накратко предложението, което правим със Стела Банкова, се състои в три основни части.
Първата е, незабавно прекратяване и налагане на забрана върху замените на гори и земи държавна собственост.
Второ, промяна на статута на самата земя. Знаете, че много пъти земята се заменя като земеделска, след това незабавно се променя нейният статут, цената й скача стотици, а някъде хиляди пъти и именно по този начин се източват огромни средства от българската държава.
Третият пункт, който предложих в комисията, когато се разглеждаше законопроекта, беше да бъде направена пълна ревизия на тези заменки. Трябва да се види кой, по какъв начин е заменял тези земи на принципа – аз го казах веднъж и ще ви го повторя – на принципа "бълха за слон".
Искам да ви кажа, че една група неправителствени организации само преди 3 седмици организираха в парламента една дискусия точно на тази тема. Присъстваха и членове на Европейския парламент, които бяха дошли специално да чуят фактите около тези заменки. Данните, които предоставиха тези организации, бяха че досега от тези така наречени замени българската държава е изгубила около 8 млрд. лв. Чухте добре цифрата, уважаеми колеги, 8 млрд. лв. Това е загубила българската държава вследствие на тези заменки.
Искам да ви кажа и друго – на много места, всъщност по почти цялото протежение на българското Черноморие, вече се създават огромни латифундии от латиноамерикански тип. За разлика от Латинска Америка, където земята се дава на концесия за определен период от време, тук тя се дава за вечни времена. Тези латифундии някъде достигат до 7 км по протежение на бреговата ивица.
Колеги, по действащата Конституция, всеки български гражданин има право да ползва бреговата ивица. Вие представяте ли си след като тези латифундии бъдат заградени, колко български граждани могат да имат достъп до българското Черноморие? Искам да ви кажа, че става дума до най-красивите кътчета в България. Ето за това става дума. Става дума за едно огромно престъпление, на което трябва да сложим край. Това престъпление трябва да бъде разследвано. Ето в това се състои смисълът на предложението, което правим със Стела Банкова в този конкретен случай.
Искам да ви обърна внимание – използвам, че господин Юруков е тук в тази зала и върху един, свързан с проблематика въпрос, имам предвид незаконно върнатите или подарени на господин Симеон Сакскобургготски гори. Беше доказано по абсолютно безспорен начин, че на него са му дадени, да оставим настрана, че всички гори, които са му дадени на този човек са незаконно придобити, и те трябва да бъдат конфискувани. На него му бяха дали в повече 4 500 дка, и затова писаха медиите.
Искам да чуя от господин Юруков какво се прави по въпроса и ще бъдат ли върнати незабавно тези надвзети декари от лицето Симеон Борисов Кобургготски?
Искам да поставя въпросът, този път се обръщам към господин председателя и завършвам: кога ще влезе най-после в дневния ред на парламента Законопроекта за отнемане на незаконно придобитите имоти на господин Кобургготски, който сме внесли със Стела Банкова, още първия работен ден на това Народно събрание? Все още Комисията по правни въпроси на парламента не е изработила никакво становище. Минаха три години и половина.
Колеги, колко пъти поставяме този въпрос от тази трибуна? Това е принципен въпрос. Тук става дума за един невероятен грабеж и ние като парламент сме длъжни да възстановим справедливостта. Българските граждани чакат тази справедливост.
Ето защо искам да чуя господин Юруков и по този въпрос, защото крайно време беше да се реши този проблем, да не говорим, че горите се изсичат безмилостно. Имаше репортажи по националните медии и като парламент ние не можем да допуснем подобно престъпление. Надявам се да чуя отговорите на поставените от мен въпроси. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Следващият законопроект е с вносители господин Иван Сотиров и група народни представители.
Има ли кой да представи законопроекта? Господин Сотиров беше тук преди минута, но сега не го виждам в залата.
В такъв случай следващият законопроект е с вносители народните представител Васил Калинов, Великов и Тюркеджиев.
Господин Калинов, желаете ли да представите законопроекта? Заповядайте.
Васил Калинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Законопроектът, който внасяме, отговаря на назрялата обществена потребност. След извършването на кардиналните промени със създаването на условията за стартиране на трансформирането на държавните лесничейства в държавни горски стопанства и държавните дивечовъдни станции в държавни ловни стопанства и изграждането на Държавен фонд “Българска гора”, и промяна на редица от механизмите, свързани със стопанисването на горската дейност в страната, цели да обхване и материята, касаеща разпореждането със земите и горите от горския фонд.
Назрялата необходимост, мога така да я дефинирам, е продиктувана именно от това, че не успяхме общественото доверие да бъде преобърнато, да бъде убедено, че промяната на предназначението на горите и земите от горския фонд, замените на гори и земи от горския фонд е в достатъчна обществена полза. След като не успяхме да убедим българската общественост, съвсем нормално и съвсем правилно според мен е ние да търсим механизми, които да отговарят на обществените настроения и обществените потребности.
Така че ние предлагаме в законопроекта да бъдат ограничени способите за изключвания на гори и земи от горския фонд, от една страна, и, второ, да бъде изключително стеснен кръгът на случаите на заменки. Това е само, когато е единствен способ за уреждане на съсобственост и когато се реализират публични проекти на общините. Във всички останали случаи се изключва полето на замените. Друг е въпросът доколко това е конституционосъобразно, до каква степен то отговаря на принципите на пазарното стопанство, до каква степен се защитават и гарантират правата на различните субекти, участващи в икономическия процес.
Искам да подчертая, че важно за законопроекта е това, че ние въвеждаме способите и регламентираме по какъв начин може да бъде извършена продажба и съответно купуване на гори от държавата. След като ограничаваме способите на разпореждане, съвсем нормално е да предвидим механизмите, по които държавата ще може да участва в пазарните отношения и в оборота на търговията на земи и гори от горския фонд.
След като през 1998 г. с реституцията на земите от 42 милиона декара земи и гори от горския фонд ние възстановихме около 6,5-7 милиона декара на частни лица, мисля, че 6,5-7 милиона е и на общини, мисля в този порядък е, и някъде около 700-800 хиляди декара на манастири, училища, училищни настоятелства и други фондации, и пр., ние по същество създадохме условия да има пазар на земите и горите от горския фонд.
Защо? Защото де факто се стартират условията, така да се каже, за плурализъм на собствеността. Нормално е, когато имаме такъв плурализъм на собствеността, да има и пазар, и механизми, и начини, по които по прозрачен, обществено приемлив начин да се извършват тези сделки, цялото участие в този пазар.
Това урежда нашият законопроект. Приемам казаните бележки, които бяха направени в хода на заседанието на комисията, за подобряване на законопроекта.
Мисля, че може да се намери взаимодействие със законопроекта, който внасят госпожа Дикова и другите колеги от НДСВ, за да може да се намери по-добра редакция, която да даде възможност § 15б, който касае заменките, да бъде по-работещ и да бъде изчистен от това неравнопоставяне на различните субекти, за което можем да бъдем упрекнати – че едва ли не толерираме общини за сметка на други собственици.
Така че апелирам към народното представителство да подкрепи законопроекта, който внасяме. Считаме, че той ще бъде от полза за развитието на горското дело в страната, съхраняване и развитие на горскостопанските дейности и българската гора като цяло. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Госпожо Дикова, желаете ли да представите вашия законопроект? Заповядайте.
Марина Дикова (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, преди няколко месеца, ако си спомняте, от народни представители от тройната коалиция беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, с който една от основните цели, която си поставихме, беше точно ограничаване на замените. Този проект отдавна е приет на второ четене от Народното събрание, в резултат на което възможността да се правят замени беше значително ограничена.
Мултиплицирайки тази идея, народните представители от НДСВ внесохме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, с който последователно предложихме изменение на Закона за горите в тази част, която е свързана с извършването на замени. То е с подобни параметри, общо взето.
Основната идея на нашето предложение е замени да не се извършват по искане на частни лица или различни фирми, а само там, когато и където е необходимо, с оглед защита на обществения интерес. Ние смятаме, че замени с гори трябва да се извършват в точно определени от закона случаи - когато става въпрос за реализация на проекти, които са от важен обществен интерес и които проекти са публична държавна собственост.
Отворени сме за всякакви промени, разбира се, които са свързани с ясното регламентиране на тази материя. Защото всички сме наясно, че има случаи, когато е необходимо да бъдат извършени замени и когато действително става въпрос и за проекти, които са свързани с работата на общините, а и за други големи, важни инфраструктурни проекти.
Тук основната цел е една – българският парламент да покаже ясно, че е готов да направи всичко, което зависи от него замените да се извършват не по неясни предложения, не под масата, а с решение на органа, който е компетентен по тези въпроси, в случая Агенцията по горите, и с ясната отговорност за това замените да се извършват с ясно определени други имоти на същите цени, със същия капацитет и възможности, а не да се отчита по някакъв начин облагодетелстването на други лица. Няма никакъв проблем когато се подготвя обобщеният проект и с предложенията между първо и второ четене действително да бъдат огледани и направени от нас предложения, за които нямаме претенциите, разбира се, да бъдат перфектни, както и тези, които са внесени от останалите наши колеги. Тук въпросът е в общата воля – в много кратък период от време да приключи тази промяна в Закона за горите и да покажем и на българското общество, за което думата замяна се превърна в мръсна дума, извинявам се за определението, и за нашите европейски партньори, че оттук нататък замяната ще бъде правна сделка, с която само и единствено ще се защитава общественият интерес, държавният интерес и развитието на горите в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
И така, колеги, преминаване към обсъждане на представените законопроекти.
Заповядайте, господин Мечев.
Марко Мечев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че въпросите, които се поставят днес на обсъждане, са изключително актуални, тъй като предизвикаха вече едно негативно отношение в българското гражданство. Аз съм категорично против да се слага категорична замяна и оттук нататък с тази категоричност да спрем развитието в този сектор. Мисля, че онова, което трябва да направим, за което сме длъжни заедно с Държавната агенция по горите, оценявайки досегашното състояние, досегашните нормативни документи, които имаме за осъществяване на тези замени, да оценим какво друго трябва да направим още, но в крайна сметка да има регламент, да има ред, по който да се осъществяват нещата оттук нататък.
Преди няколко седмици тук вицепремиерът на Република България отговори ясно и категорично какво е заменено като декари и какво е съотношението като стойности. Към настоящия момент, смея да кажа, че декарите гора, които е получила българската държава, са далеч повече от тези, които са заменени и са постъпили в частни ръце. Друг е въпросът тези гори, които са постъпили в частните ръце, как по-нататък са използвани в обществена полза.
Категорично съм против и това, че не бива да се прави промяна в предназначението. Ако стъпим на една такава основа, то значи, че трябва да спрем да се развиваме. Затова мисля, че когато имаме ясно и категорично поставени проекти и с тези проекти се поставят условия, които ще бъдат в обществена и общинска полза, трябва да даваме съгласие за това развитие по-нататък. В този смисъл мисля, че освен държавна, общинска, църковна и други видове гори, ние не трябва да забраняваме категорично това, а трябва да направим правила, и аз съм за това, по тези правила да се осъществяват по-нататък замените. Затова си мисля, че трите закона, които са предложени тук, трябва да ги приемем, да направим един обединен закон и оттук нататък да мислим какво и как да направим така, че да не се злоупотребява с това и който злоупотреби, съответно да си понесе наказанието. Но категорично да не забраняваме оттук нататък осъществяването на такива заменки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към господин Мечев? Няма.
Заповядайте, господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги, съжалявам, че вземам думата втори път, но го правя, защото опозицията просто отсъства – цели парламентарни групи мълчат и не вземат отношение по един толкова важен за хората въпрос.
Вземам повод от думите на господин Мечев, който каза, че има насложено негативно отношение от страна на хората към тези заменки.
Какво друго да е отношението на хората, господин Мечев, при условие, че, пак Ви казвам, тези заменки са пладнешки обир? Заменя се нещо, което струва определена сума, на стойност, която е стотици пъти по-ниска. Как да го определят хората, какво отношение да имат – позитивно ли, да се радват ли, че цялото Черноморие вече е заменено, цялата крайморска ивица почти вече е заменена и някои олигарси са започнали да ограждат своите латифундии? Да се радват ли хората на това? Не мога да проумея логиката на Вашия въпрос.
Искам да Ви припомня и друго. Вие си спомняте, че преди броени месеци цялата зала, целият парламент се занимаваше с един случай в Еленския балкан, когато един местен бандит или олигарх, както искате го наречете, си беше оградил голяма част от гората и нямаше сила в държавата, която да го накара да махне тези ограждения. Така ли беше, господин Мечев? Мисля, че беше така. Това беше давано по националните медии, по телевизиите, беше писано във вестниците, имаше снимков материал. Такива са фактите.
Що се отнася до промяна в предназначението на горите – това е изключително важно, неслучайно го предлагам в моя законопроект. Ще ви дам един пример, който е пряко свързан с това, което си говорим тук.
В Испания беше наложена възбрана за промяна на предназначението на горския й фонд специално за изгорелите от пожарите гори и знаете ли какъв беше ефектът? Горските пожари, умишлените горски палежи намаляха драстично!
Това ви го предлагам два пъти в тази зала! Имах няколко въпроса към премиера, за съжаление те бяха върнати от председателстващия Събранието, именно за горските пожари. Какво пречи парламентът да наложи една дългогодишна възбрана за промяна на този фонд, защото всеки знае, че голяма част от тези палежи са умишлени, а ние имаме възможността да го спрем с едно решение на парламента и не го правим? Тогава възниква вече другият въпрос – случайно ли не го правим? А може би някои хора, не искам умишлено да посочвам имена, тук, в тази зала, са свързани по един или друг начин с онези, които са облагодетелствани от заменките? Въпросът ми, вие знаете, е риторичен. Аз съм сигурен, че има такива хора.
За да завърша, ще ви кажа, че идвам от една конференция, свързана с борбата срещу корупцията. Знаете, че днес е Световният ден на борбата срещу корупцията. На тази конференция един чужд политик каза, че най-добрият начин за борбата с корупцията, включително със заменките на гори, е така наречената проверка за лоялност – възможността специалните служби, ДАНС периодично да съблазнява българските политици, депутати, министри, висши държавни чиновници с подкупи.
Искам да ви кажа, че миналата седмица на заседание на Комисията за борба с корупцията по мое настояване се получи отговор на председателя на ДАНС, който директно, в прав текст заяви, че много от законите се правят с оглед да защитят интересите на престъпниците. Той застъпи именно тази теза – проверка за лоялност.
И аз лично се срамувам, че само двама независими депутати тук, в тази зала, подкрепяме тази идея, а всички парламентарни партии, включително и от опозицията, застанаха ясно, на категорична позиция против въвеждането на тази проверка за лоялност. Ето ви конкретните факти, вие сами си извадете изводите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към господин Христов? Няма.
Желаещи да вземат думата?
Госпожо Манева, заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, темата за ограничаване на замените на гори и на земи е обсъждана многократно в парламента, много пъти е имало предложения включително за изменение на законите. Това не е тема, която за пръв път да се поставя, колкото и някои колеги вероятно да не познават какво се е случило през последните години и си мислят, че са пионери в тази област. Проблемът никога не е бил решаван и предложенията са били отхвърляни.
Съвършено категорично трябва да се вземе еднозначно решение по въпроса и замените да бъдат спрени! Няма защо да си затваряме очите, че замените винаги са били съпровождани с последваща промяна на предназначението на горите. В това отношение има многобройни примери. Всички знаете, че дори след като правителството най-накрая заяви готовност този проблем да бъде обсъждан и решен, Държавната агенция по горите даде съгласие да бъде унищожена една гора край Созопол, малко петънце от 360 дка останала гора за използване, за възстановяване, за курортни цели, а тя ще бъде превърната във вилно селище. И това е сега, когато всички заявяват воля този проблем да бъде решен.
Илюстрирам, привеждам този пример, за да кажа, че не съм изненадана от думите на колегата, който защитава тезата тази схема да остане. Тя в никакъв случай с нищо не е доказала досега, че съдейства по някакъв начин за развитието на горите. Няма развитие на горите. Независимо че формално, по документи са придобити от Държавната агенция по горите, по-рано от Министерството на земеделието повече гори, като правило това са гори с много по-ниско качество, разпокъсани и с нищо тази процедура не е съдействала, първо, да се подобри качеството на горите; второ, да се създадат предпоставки за по-добро управление на горите. Нямаше абсолютно никакви критерии в закона, които да създават ясна процедура в кои случаи може да се извършва тази замяна и да бъде от полза за обществото, и в кои случаи в крайна сметка се уреждат интересите на определени инвеститори.
Журналисти разкриха въпреки отказа да бъдат съобщени имената на фирмите, на собствениците на фирмите, които направиха замените, че това са олигарси, там е името на Батков, имената на много други богати хора, които заменяха гори, за да направят след това голф игрища, хотели, писти и т.н. Всичко това не можеше да не скандализира обществото и да не поражда все по-голямо възмущение у хората.
Появи се и становището на Европейската комисия, че това по същество представлява държавна помощ, защото много добре знаете, че оценките на горите при замяната се правят по методики, с ценови нива отпреди 5-6 години. И, разбира се, замените не са в полза на държавата.
Когато гласувахме Закона за изменение и допълнение на Закона за земите, в който ситуацията е аналогична, ние заявихме, че ще подкрепим замяната да бъде отменена като механизъм. И трябва много, много внимателно да се погледнат предложенията на правителството и малкото изключения, които се предлагат, също да бъдат максимално прецизирани, за да не станат те тази вратичка, тези вратички, които всъщност ще запазят този механизъм. Има пазар на земята, има пазар на гората, трябва да има условия той да се състои и при принципно равни условия да се продава гора, да се предприемат чрез този механизъм мерки за по-добро управление и стопанисване на гората.
Така че всякакви декларации, че ще спрем развитието, ако прекратим този порочен механизъм, са абсолютно несъстоятелни. Аз призовавам колегите да подкрепят всички закони, в които има предвидени мерки за максимално ограничаване на тази процедура.
Ще изкажа и възражения по някои от текстовете в законите, които се предлагат, в които има предвидени текстове за изменение и допълнение на Закона за лова. Това е практика, която много често прилагаме в парламента – покрай принципни изменения в базовия закон да прокарваме неща, неприемливи по други закони. В случая текстовете, които се предвиждат по Закона за лова, са изключително спорни – предвижда се връщане на продължителността на ловния сезон, което е абсолютно неприемливо. Аз се надявам, че тези текстове ще отпаднат от обобщения вариант на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите и ще се гледат много внимателно като самостоятелно изменение на Закона за лова. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли реплики? Няма.
Има ли желаещи да вземат думата? Господин Юруков, желаете ли да вземете отношение?
Заповядайте, има думата господин Стефан Юруков – председател на Държавната агенция по горите.
СТЕФАН ЮРУКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Експертите от Държавната агенция по горите подкрепят предложението, внесено от народния представител Васил Калинов и група народни представители за изменение и допълнение на Закона за горите в онази част, която касае разпоредителните сделки с гори и земи от горския фонд. Нещо повече, мога да кажа, че експерти и специалисти от агенцията участваха активно при разработването на тези въпроси и при тяхното обсъждане, така че ние ги подкрепяме.
В духа на дискусията, която се води тук, ми се иска да направя няколко уточнения.
Тогава, когато се използват понятията „земя и гора от горския фонд” е хубаво да се прави разлика, защото по едно стечение на обстоятелствата големи територии, които се намират в близост до населени места, до курортни центрове, включително и по българското Черноморие, които по закон представляват горски фонд, не представляват интерес от горскостопанска гледна точка, защото голяма част от тях не са подходящи за създаване на горски насаждения. И при наличие на необходимост в страната от разширяване на границите на урбанизираните територии и изграждането на различни инфраструктурни обекти е логично и не е необходимо според мен да се забранява промяната на тяхното предназначение, тъй като по този начин се препятства и инициативата на юридически и физически лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Юруков, коментирате въпроси, които беше задал и господин Минчо Христов. Виждам, че той е увлечен в разговор с господин Чачев. Не бих искал да се създаде впечатление, че сте игнорирали неговите въпроси.
Продължете.
СТЕФАН ЮРУКОВ: Благодаря Ви.
За нас забранителните способи не са доброто и цивилизованото решение. По-скоро е необходимо да се търсят и да се намерят прозрачни, ясни процедури, които дават възможност да се реализират и инициативите, и инвестиционните намерения на граждани, на физически и юридически лица.
По въпроса, който беше зададен, за наддадените декари в Рила на господин Сакскобургготски. С моя заповед съм създал работна група, в която са включени специалисти от Агенцията по геодезия и картография, освен специалисти по горско стопанство. Проверката е приключила. Аз имам вече необходимите материали и ще предприема мерките, които ми повелява законът. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Юруков.
Желаещи да вземат думата?
Господин Калинов, заповядайте.
Васил Калинов (КБ): Господин председател, уважаеми колеги! Въпросът, свързан с гората, темата с намирането на най-добрите законодателни решения за организиране и осъществяване на горското дело в България през последните 10-15 години, въобще през годините на прехода, е присъствала достатъчно сериозно в управлението на всички правителства, в дебатите на всички парламенти.
Все пак аз искам да откроя един период – това е 1998 г., когато бе приет Законът за възстановяване собствеността на горите и земите от горския фонд на предишните им собственици. В този период де факто, както преди малко представиха законопроекта, се пристъпи и се създадоха условия в България да има плурализъм на собствеността на горите и земите от горския фонд.
Второ, през този период се ликвидираха горските стопанства в страната. По същество беше унищожена материално-техническа и производствена база, която се използваше за стопанисването, и то по най-съвременните методи, на българската гора за над 1 млрд. долара. Само за 4-5 години трактори, машини, работилници и професионален състав бяха изведени от полето на действие на българската гора - както за създаване на нови насаждения, така за изпълнение на лесоустройствените проекти, така и за осъществяване на най-необходимите лесовъдски практики и дейности, които са свързани с възпроизводството на горите. България беше лишена от възможността да има потенциал, с който да гарантира устойчиво развитие на горския сектор.
Не мога да не споделя с известна степен на удовлетворение, че през последните няколко години се предприемат решителни и сериозни крачки за преодоляване на този срив, който имаше в горското дело.
Това, което господин Минчо Христов каза преди малко за пожарищата и за това, което трябва да се предприеме за ограничаване възможностите за разпореждане със земите и горите от горския фонд, е нещо, което е било в дебат в парламента. Самият аз с подкрепата на колегите от Комисията по земеделието и горите през 2002 или 2003 г. водихме дебат в този парламент, макар да сме били в опозиция, и стигнахме до решение. Приехме решение на парламента, с което спряхме възможността да бъде търгувано с опожарена дървесина.
Ако погледнете, господин Христов, за 2003 г. пожарите спаднаха със 75%. Ако сега в България имаме ниска пожароопасна среда, в значителна степен това е в резултат на подобни мерки, които са взети.
Друг е въпросът, че трябва да се отиде по-нататък. Мисля, че с този законопроект, който ние внасяме, се създава последната брънка от материята, свързана с цялостното създаване на условия за стопанисване в съответствие с принципите на европейското лесовъдство и с принципите за устойчиво развитие на гората. Последната материя, която се урегулира – това е материята, свързана с разпореждането със земи и гори от горския фонд.
Да, този опит не е напълно достатъчно смел – може да се отиде още по-нататък, но не сме в състояние да приемем чисто нов закон, цялостен закон, който да урежда материята. Това, което правим, според мен е достатъчно добро и ще работи позитивно и силно за целите, които сме си поставили.
Преди три години, когато аз и група народни представители внесохме нов законопроект за горите, където, ако си спомняте, беше обявена 5-километровата зона на Черно море, около националните курорти за публична държавна собственост; когато беше поставен въпросът за цялостно преуреждане на материята, свързана с изключването на гори от горския фонд, аз не намерих подкрепа. Настоявах за промяна, поставях въпроса многократно, но не получих подкрепа. Тогава тръгнахме, с помощта на колеги от всички партии в парламента, да правим промени в законодателството стъпка по стъпка със създаването на производствен и управленски капацитет за промяна на цялото управление и стопанисване на горите в страната. Аз съм удовлетворен от тази гледна точка, че сега вече имаме възможността да извършим и промените на тази последна част от материята.
Преди малко вие поставихте въпроса за изключването. Да, това е големият проблем, колеги. Големите проблеми са два. Не са заменките! Всичките тези сметки, които се правят - за 8-9 милиарда, бих ги нарекъл, с извинение, ангро, да не използвам някоя друга по-лежерна дума, за мен не почиват на никаква логика. Те са просто да хвърлят прах в очите. И аз съм използвал тези сметки и съм стигал до 2 милиарда, като съм бил в опозиция.
Големият проблем е в изключването. Неслучайно в този законопроект предлагаме решително да се посегне на способите и начините за изключване. Това никой не го забелязва, а се забелязват заменките.
Аз ви питам: добре, взема се и се изключва една гора за един линеен обект. Като се изключи, тя излиза от горския фонд. След 10 15 години, ако този линеен обект поради технически или други съображения спре да действа, какво става? Чия е тази гора? Тя е изключена. Кой ще ми каже, че ние ще спрем да изключим гора, за да бъде прокаран високоволтов далекопровод примерно между Северна и Южна България? Представете си: 60 км - знаете, полосата е 150 м, за колко декара става дума. Изключваме я един път и тя си е изключена. Трябва да се започне нова процедура за включване, която е много тромава, много тежка, колегите знаят, и като практика почти не се прилага. Аз дадох най-общия пример, който не е най-атрактивният.
Следващото – не е ли ясно, че селищните образувания ще се развиват, населените места покрай морето или по курортите ще искат да си увеличават землищните граници, териториите? По един или по друг способ, рано или късно, те ще изключат тази територия.
Тук има колеги, които са били и областни управители в големи градове край морето, били са водещи специалисти в общините покрай морето. Аз знам, че рано или късно, тези земи ще бъдат взети за магистрали ли ще бъде, за разширяване на селищните граници ли ще бъде, но ще бъдат взети. И когато това се прави в известен смисъл планомерно, при спазването на определени принципи, атаките са безмилостни. И то така трябва да бъде. И аз да съм, и аз така ще атакувам. Даже ще стигна до още по-големи крайности, може би. И когато имаме вече волята да променим, да се казва, че правим палиативни промени, аз няма да се съглася с това.
Голямата грешка, която се допусна с българската гора е, че тя не беше обявена изцяло като публична държавна собственост още през 1998 г., когато се приемаха тези закони. Ако е имало смелост и кураж да се обяви българската гора като публична собственост, сега 90% от проблемите, които сега ги коментираме, нямаше да ги коментираме. Но сега да говорим, че можем да направим публична държавна собственост гората, когато са стартирали един куп обществени отношения, инвестиционни и други, и цялото ни законодателство в една или друга степен работи в синхрон и стимулира инвестициите в един или друг план съвършено по друга логика, това е просто според мен много голяма авантюра, безотговорност и не работи в интерес на България и на българския народ.
Аз се извинявам, ако малко съм прекалил, но мисля, че съм в рамките на времето, господин председател. Пак заявявам, че темата изключително много ме вълнува. Аз мисля, че разрешаването на проблема с българската гора може цялостно да бъде урегулиран наистина с един цялостен законопроект. Да се надяваме, че бъдещото Народно събрание ще направи това дело. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Калинов.
Има желание за реплики.
Заповядайте, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Калинов, изказването Ви е много професионално, но недостатъчно убедително. Защо?
Когато говорихме за Закона за изменение и допълнение на Закона за земите, казахме, че текстовете могат да бъдат прецизни, ако се направи един сериозен анализ на замените, които са осъществени - какво се е случвало през годините, какъв е техният характер, кой е бил облагодетелстван и какви критерии оттук нататък да се приемат така, че да останат само случаите на замени, в които има полза за обществото. Това е, което и Вие казахте – да, когато има общественополезни проекти, глупаво би било да се минава непременно през пазара.
Същото се отнася и за горите. Нека да имаме един ясен анализ не само на общото количество заменяни гори, но кой се облагодетелства от тези схеми, какво се замени, къде се замени, доколко това е полезно за състоянието на българската гора и какво трябва да се направи по-нататък, така че текстовете да не будят никакво съмнение, че отново се опитваме да направим някакъв полумеханизъм и да оставяме вратичка.
Текстовете трябва да бъдат съвършено ясни, да няма никакво съмнение, че имаме отказ от процедура, която да уврежда обществения интерес. Нека да остане единствено само защитата на обществения интерес при максимално опростена процедура и при ясни критерии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За втора реплика има думата господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми господин Калинов, аз Ви благодаря, че признахте в прав текст от тази трибуна, че преди около пет години сте фиксирали загубите от тези заменки на 2 млрд. лв. Имайте предвид, че през тези пет години се натрупаха още 6 млрд. лв. и, както е тръгнал господин Юруков, мисля, че до края на мандата си можете да натрупате още толкова.
Хубаво е, че признавате цифрите, които аз Ви споменах от тази трибуна. Те са верни и те са базирани на много сериозни изследвания от много сериозни неправителствени организации и са аргументирани. Това е разликата между пазарната цена и цената, по която се правят съответните заменки. Това е едно.
Хубаво е, че признахте също, че когато сте спрели търговията с изгорена дървесина, палежите са намалели със 75%. Питам Ви аз, ако спрем и възможността да се променя предназначението на земята, не мислите ли, че палежите ще намалеят с минимум 1000%? Ето, това е пътят да се защити обществения интерес, само че не чрез палиативни мерки, а чрез ясни действия, като например, пак се връщам на моето предложение, пълна ревизия на тези сделки.
Съгласете се, Вие сам признахте тук, че те не са изгодни за държавата, въпреки че в закона ясно пише, че тези сделки трябва да бъдат в изгода на собственика – държавата и обществото. Ако Вие ми посочите една сделка, която да е в интерес на обществото и на държавата, ще Ви поздравя. Но аз съм абсолютно убеден, че Вие такава сделка не можете да ми посочите. Ето за това става дума.
Затова апелирам към вас: хубаво е, че признавате тези цифри. Те са верни. Въпросът е какво да направим оттук нататък, за да защитим обществения интерес, да разследваме хората, които са направили тези сделки и да ги изпратим там, където им е мястото – в затвора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За трета реплика заповядайте, господин Паница.
Васил Паница (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Моята реплика се отнася до изказването на господин Калинов, че през 1998 г. правителството на ОДС не е имало достатъчно смелост да обяви горите за публична държавна собственост.
Господин Калинов, правителството на ОДС дойде, за да възстанови собствеността на хората, а не да прави нови национализации, така че ако сте очаквали това през 1998 г., сте сбъркали и неприятно е да правим такива реминисценции в стил „ретрокомунизъм”.
Що се касае до заменките, вижте – трябва да има много ясен критерий кое се заменя. Защо? Защото имаме жестоки, отвратителни примери. Знаете ги всички. Няма да започна да ги цитирам тук. И вие ги знаете много добре. Има кощунствени примери на замени, които не подлежат на никакво описание. Това трябва да се избегне в новия закон – да има ясни критерии, когато има обществена полза, да има критерии.
Не говорим тотално да се забранят замените. Нека да има ясни и точни критерии, за да не даваме повод на обществото да ни цитира в негативен план точно в областта на замените. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Господин Калинов, заповядайте, за да чуем Вашата дуплика на трите реплики.
Васил Калинов (КБ): Господин председател, уважаеми колеги! Когато казах за публичния характер на горите, господин Паница, не съм имал предвид да се национализират горите, а горите и земите от Държавния горски фонд да бъдат в режим на публична държавна собственост. Това е съвършено друго.
Що се отнася до евентуално какви загуби или не загуби има – господин Христов, за разлика от това, че Вие ползвате експерти, аз мога сам да си правя изчисленията. И не защото това ми е професията и съм го работил, но и защото действително съм се занимавал достатъчно подробно с тези всичките процеси.
Искам да кажа, че никой не смята какво е спечелила държавата впоследствие от тези заменки. Всеки смята, че е взета, примерно гора 50-60 дка на морето, земя от горския фонд, срещу 200-300 дка гора. Да, но след това какво е станало? Колко пари са дадени, за да бъде изключена, колко пари са дадени, за да бъде направен проектът, колко работни места са направени, как се експлоатира този проект и прочие, и прочие? Всичкото това никой не го смята. Целият упрек се хвърля към горите, при все, че тези разрешения и правото, стартирането на изключването, тръгва от местната власт, а не тръгва от Държавната агенция по горите, защото трябва да бъдат направени подробните устройствени планове, промените и т.н.
Вие ни казахте пример, но аз и предния път Ви казах – аз, примерно, считам, че е добра сделката, която се сключи от държавната агенция тези дни, може би преди месец, за близо 2000 дка елитни горски насаждения. Може би и господин Паница знае. Това беше токовище на глухари в „Кормисош” срещу 70 дка в Странджа планина, в землището на Созопол. На сто процента съм сигурен, че тези 70 дка от това землище щяха да бъдат взети за урбанизирана територия, гарантирам ви го, а възможността държавата да добие тези близо 2000 дка елитни насаждения за мен беше нула. Така според мен се спаси не само местообитание, но се спаси действително, и се даде възможност за развитие на точно, специално на едно ловно стопанство, което беше жизненоважно.
Аз бих ви помолил да подкрепим усилията, които се правят в момента. Те са в правилната посока. Аз държа този законопроект и тези промени да бъдат приети с максимален консенсус и в комисията ще настоявам да се постигне максимална прецизност и консенсус при приемането на текстовете и при докладването им в залата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли желаещи да вземат думата за изказване? Няма.
В такъв случай обявявам обсъждането на предложените законопроекти на първо четене за приключено.
Предстои те да бъдат гласувани на първо четене и да се подготви обобщен доклад в зависимост от резултатите от гласуването.
Уважаеми колеги, има 10 мин. до края на първата част на пленарното заседание.
Бих предложил да пристъпим към четенето на:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
Господин Янев ще предложи законопроекта на вниманието на пленарната зала.
Господин Янев, моля Ви да представите също и допълнителния доклад.
Господин Янев, заповядайте, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев : Благодаря, господин председател.
Колеги, ще се върнем малко назад в своята работа, тъй като за тези, които са присъствали на дебата е ясно, че миналата седмица беше прието решение в рамките на пленарната зала текстът на чл. 6 по доклада за второ четене, а именно "Задължение на собственици и обитатели", да бъде върнат на комисия с оглед направените в рамките на залата предложения за редакции.
Основните предложения за корекции в този текст бяха съсредоточени в две от точките, а именно – това е в т. 4, по предложение на народния представител Елиана Масева, да отпадне "без съгласието на общото събрание".
Има предложение на народния представител Антонела Понева, която предлага в чл. 6, ал. 1, т. 6 да отпадне.
Има предложение на народния представител Ненко Темелков по ал. 1, т. 6 да отпадне.
Също има предложение от народния представител Елиана Масева, редакционно предложение на народния представител Надя Антонова, което е подкрепено по принцип от комисията, и редакционно предложение от моя страна, което по принцип е прието и подкрепено от комисията.
Всички предложения, които са направени касаят, както казах, тези две точки.
Позволете ми да не чета отново целия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Виждам, че има две неприети предложения – на госпожа Михайлова. Те са от този допълнителен доклад, който сте представили.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Извинете, точно така е всъщност.
Има предложение на народния представител Екатерина Михайлова, т. 4 да отпадне изцяло, което не е подкрепено от комисията.
Второто предложение на Екатерина Михайлова е подкрепено по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, представете текста на комисията.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Господин председател, дали да изчета целия текст или само редакцията на тези две точки, защото само те са променени? Нямаме други редакции.
Аз не възразявам да изчета целия текст, но няма друга промяна, освен в редакцията на т. 4 и на т. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Прочетете променените текстове в такъв случай.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Редакцията, която възприема комисията и предлага на народните представители по т. 4 е:
„4. Собствениците са длъжни да не извършват в своя самостоятелен обект или в част от него дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици и обитатели по-голямо от обичайното".
Фактически тук е отпаднал последния текст, който е предложен от народните представители "със съгласието на общото събрание".
Текстът на чл. 6 изглежда изцяло в нова редакция и изглежда по следния начин: "Собствениците са длъжни да изпълняват изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането на животни в самостоятелните си обекти и да не създават безпокойство на непосредствените си съседи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, чухте двете предложения на комисията в отговор на решението на пленарната зала да бъдат редактирани тези текстове.
Има ли желаещи да вземат отношение по тях? Доколкото виждам, приемат се без забележки тези текстове. Така и ще бъдат гласувани.
В такъв случай можете да продължите, господин Янев, с четенето.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Продължаваме с чл. 9 по вносител. По него има предложение от народния представител Диана Хитова:
В чл. 9, ал. 5 накрая да отпадне ал. 2 и да остане само ал. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Следва предложение на народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в редакция на комисията за чл. 12 и чл. 13.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което не е подкрепено и което е в следния смисъл:
В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 "както и" се заменя с "или".
2. В ал. 1 след "контролния съвет" се поставя запетая и се добавя "в случай, че управителният съвет, съответно управителят, не са го свикали."
3. Ал. 3 се изменя така:
"(3). Когато управителният съвет, съответно управителят, не свика общото събрание при искане по ал. 2, всеки от собствениците, направили искането, има право да свика общото събрание."
4. Ал. 4 се изменя така:
"(4). Общото събрание на собствениците не може да се свиква в периода от 1 юли до 15 септември, по време на официални празници и в дните, обявени за почивни с решение на Министерския съвет, освен в неотложни случаи."
5. В ал. 5 в края на изречението изразът "при условията и по реда на ал. 2 и 3" се заменя с текст "от кмета на общината по искане на заинтересованото лице в 14-дневен срок от постъпване на искането. В общините с районно отделение искането се депозира пред кмета на района, в общини с районно отделение, в които има кметства и етажната собственост се намира в района на кметството – пред кмета на кметството."
Комисията не подкрепя предложението.
Следващо предложение, което също не е подкрепено от комисията, е предложение на народния представител Димитър Абаджиев:
„В чл. 9, ал. 5 изразът „от възникването й” се заменя с „от въвеждането й в експлоатация”.”
Следващото предложение е на народния представител Ненко Темелков, което е подкрепено по принцип от комисията и е отразено в редакцията на чл. 13.
Има предложение на народния представител Татяна Калканова, което не е подкрепено от комисията:
„В чл. 9, ал. 5 думите „3-месечен срок” се заменят с „1-месечен срок”.”
Следва предложение на народните представители Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено по принцип от комисията и е отразено в редакцията за чл. 12.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9, който става чл. 12:
„Инициатива за свикване на общото събрание
Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от:
1. Управителния съвет (управителя);
2. Контролния съвет (контрольора).
(2) Общото събрание може да се свика и по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата.
(3) Искането по ал. 2 се отправя до Управителния съвет (управителя), които свикват общото събрание в 10-дневен срок от получаването му.
(4) Когато Управителният съвет (управителят) не свика общото събрание в срока по ал. 3, искането се отправя до кмета на общината или района. Кметът свиква общото събрание по реда, предвиден в закона в 14-дневен срок от получаванех на искането.
(5) При нововъзникнала етажна собственост първото общо събрание се свиква в 6-месечен срок от възникването й от собственици на самостоятелни обекти, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части. Когато общото събрание не е свикано в посочения срок, то се свиква при условията и по реда на ал. 3 и 4.”
Член 10 – „Свикване на общото събрание”.
По чл. 10 по вносител има предложение на народния представител Диана Хитова:
„В чл. 10, ал. 5, предложение второ, думата „останалите” да се замени с „всички”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в редакцията на комисията за чл. 13.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в редакцията на комисията за чл. 13.
Има предложение на народния представител Димитър Абаджиев.
Комисията подкрепя предложението по принцип и същото е отразено в редакцията на комисията за чл. 13.
Има предложение на народния представител Татяна Калканова.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в редакцията на комисията за чл. 13.
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов:
„В чл. 10, ал. 3 след израза „протокол – разписка” се добавя изразът „в присъствието на свидетел, притежаващ собственост в сградата”, а след израза „часът на залепване” се добавя изречението „в протокола – разписка се отбелязва и датата и часът на поканата, отправена и по телефона към отсъстващия собственик или негов представител.”
Комисията не подкрепя предложението.
Следва предложение на народните представители Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено по принцип от комисията и е отразено в редакцията на комисията за чл. 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10, който става чл. 13:
„Ред за свикване на общото събрание на собствениците
Чл. 13. (1) Общото събрание се свиква чрез покана, която се връчва най-малко три дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи – най-малко 24 часа преди това и се поставя на видно място в етажната собственост.
(2) Поканата се връчва на собственика, обитателя или на пълнолетно лице от неговото домакинство, което е вписано в книгата по чл. 7.
(3) Връчването се удостоверява с разписка в два екземпляра, която се подписва от получаващото лице и връчителя, като се отбелязва датата и часа на връчване.
(4) В случаите, когато собственикът или обитателят отсъства или откаже да получи поканата, тя се смята за връчена, като се залепи на външната врата на самостоятелния обект в сроковете по ал. 1. Залепването на поканата се удостоверява от връчителя с протокол, в който се отбелязват обстоятелствата, поради които поканата не се връчва лично, датата и часът на залепването й. Протоколът се подписва и от един свидетел, собственик или обитател на етажната собственост.
(5) Собственик, който не обитава самостоятелен обект, се поканва чрез упълномощено от него лице, а ако не е посочено такова лице – по реда на ал. 4.
(6) При съсобственост върху самостоятелен обект с връчването на поканата на един от съсобствениците се смята, че са поканени и другите съсобственици.
(7) В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.
(8) Освен в неотложни случаи, общото събрание не може да се свиква в:
1. периода от 15 юли до 15 септември;
2. дни, които са обявени за официални празници;
3. дни, обявени от Министерския съвет за почивни.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Янев.
Дотук, уважаеми колеги.
Обявявам 30 минути почивка до 16,30 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: И така, уважаеми народни представители, да продължим с второто четене на Закона за управление на етажната собственост.
Преди почивката беше докладван чл. 10, който става чл. 13. Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този текст?
Няма желаещи.
Да продължим със следващия текст.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: По чл. 11 има предложение на народния представител Диана Хитова, което е прието и е отразено в редакцията на чл. 14.
Предложение на народния представител Лъчезар Иванов – също подкрепено от комисията и отразено в редакцията на чл. 14.
Следващото предложение е на народния представител Димитър Абаджиев. То е прието по принцип и е отразено в редакцията на чл. 14.
Има предложение на народния представител Ненко Темелков, което не е подкрепено от комисията. То е със следното съдържание:
1. В чл. 11 да се създаде нова ал. 2:
„(2) Когато собствеността е смесена в етажната собственост: частна, общинска, държавна, корпоративна, упълномощаването се извършва съответно от кмета, областния управител, ресорния министър и управителните органи на корпоративната структура.”
2. Алинея 2 да стане ал. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Следващото предложение е на народния представител Татяна Калканова, което също не е подкрепено от комисията. Предложението е в чл. 11 да се добавят нови ал. от 3 до 6:
„(3) Собственик – юридическо лице, се представлява в общото събрание на собствениците от своя законен представител или от упълномощено от него лице.
(4) Собственик, за когото имотът в режим на етажна собственост не е основен за живеене или по друга причина не го обитава за по-дълъг период от два месеца в годината, е длъжен да упълномощи свой представител, който да го представлява в общото събрание на собствениците, както и в отношенията му с останалите собственици по повод на въпроси, възникнали във връзка с реда и управлението на етажната собственост.
(5) Пълномощното по ал. 4, както и данните за контакт с пълномощника се вписват в книгата за собствениците.
(6) В случай че собственикът не изпълни задълженията си по ал. 3-5, той не участва във вземането на решения по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2.”
Следващото предложение е на народните представители Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11, който става чл. 14:
„Представителство в общото събрание
Чл. 14. (1) Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи писмено пълнолетен член на домакинството си, лице, с което е в роднинска връзка, или друг собственик, който да го представлява.
(2) Собственик може да упълномощи и друго лице, което да го представлява. В този случай пълномощното се заверява нотариално.
(3) Едно лице може да представлява най-много трима собственици.
(4) Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, а копие от пълномощното се прилага към него.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по този текст.
Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: По чл. 12 – „Място на провеждане на общото събрание на собствениците”, има предложение на народния представител Димитър Абаджиев. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в текста на чл. 16.
Предложение на Надя Антонова и Яни Янев, подкрепено по принцип от комисията и отразено в текста на чл. 16.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 12, който е отразен в редакцията на комисията за чл. 16.
Следващият член е чл. 13 и е озаглавен „Кворум за провеждане на общо събрание на собствениците”.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов. Комисията не е подкрепила това предложение. Предложението на народния представител Лъчезар Иванов е в чл. 13, ал. 2, след края на изречението да се постави запетая и да се добави „освен ако дневният ред не предвижда разглеждането на въпроси, по които решенията се вземат единодушно от всички собственици в сградата”.
Има предложение на народните представители Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено от комисията и отразено в редакцията на комисията за чл. 15.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13, който става чл. 15:
„Кворум за провеждане на общото събрание
Чл. 15. (1) Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
(2) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, то се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.”
По чл. 14 – „Провеждане на общото събрание”, има предложение на народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, което е подкрепено от комисията и отразено в редакцията за чл. 16.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което комисията е подкрепила по принцип и то също е отразено в текста на чл. 16.
Предложение на народните представители Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено по принцип от комисията и е отразено в редакцията на чл. 16.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14, който става чл. 16:
„Провеждане на общото събрание
Чл. 16. (1) Общото събрание се провежда на подходящо място в етажната собственост, прилежащата й площ или на друго място в близост до нея.
(2) Общото събрание се председателства от председателя или друг член на управителния съвет или от управителя.
(3) Общото събрание на собствениците не може да приема решения по въпроси извън предварително обявения дневен ред, освен ако присъстват всички собственици.
(4) За провеждането на общото събрание се води протокол. Протоколчикът се избира с обикновено мнозинство по предложение на председателстващия.
(5) В протокола се вписват датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения и взетите решения.
(6) Протоколът се изготвя в 7-дневен срок от провеждане на събранието и се подписва от председателстващия и протоколчика. Отказът да се подпише протокола се отбелязва в него.
(7) Съобщение за изготвения протокол се връчва на собствениците в срока по ал. 6 и по реда на чл. 13, ал. 2-6. Съобщението се поставя и на видно място в етажната собственост.
(8) Председателят на управителния съвет (управителят) предоставя протокола за запознаване на всеки собственик или негов представител, както и препис от него при поискване.
(9) Всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения. Оспорването се извършва писмено пред управителния съвет (управителя) в 7-дневен срок от съобщението по ал. 7, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът или обитателят отсъстват и съобщението е връчено чрез залепване на външната врата на самостоятелния обект.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Янев, разбирам идеята, но се питам кой ще изчислява тези 67 на сто идеални части?
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Може ли да поясня?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Благодаря, господин председател.
Очевидно, че този въпрос предизвиква известни притеснения. Идеята е, че във всеки документ за собственост, конкретно казано нотариален акт, или договор за покупка на жилище от държавата или от общината, задължително са отбелязани идеалните части, които собственикът притежава, наред с обособения самостоятелен обект на собственост в етажната собственост. Наистина от практиката мога да кажа, че има нотариални актове, издадени 50-те и 60-те години на миналия век, в които, в не всички от тях, са посочени тези идеални части. Към настоящия момент този проблем би могъл да бъде преодолян, като се поиска едно становище от технически експерт – вещо лице, което би могло да изчисли в момента съотношението на идеалните части от сградата и да го предложи за ползване на собствениците, ако това липсва в техните нотариални актове. Но, пак казвам, че това е изключение само за един кратък период от време – в 50-те и 60-те години на миналия век. След това вече, струва ми се, няма изключения, в които тези идеални части да не са вписани в документите за собственост на собствениците.
Следващото, което е – в рамките на регламента, който създаваме с настоящия законопроект, е предвидено, че в регистъра, който ще съществува вътре в етажната собственост, всеки собственик ще бъде отбелязан и с идеалната част, която притежава. Така че, когато се провеждат общите събрания, председателят ще разполага с този регистър и срещу всеки от обектите ще бъде отбелязана идеалната част от общата част на сградата, която той ще притежава, така че той ще може да прави съпоставката дали са налице минимум 67% от собствениците като притежаващи идеални части от общите части на сградата, за да прецени дали налице е кворум или не. Поне такъв е механизмът, който е заложен в този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Дано да сработи.
Госпожо Масева, имам чувството, че желаете да вземете думата. Заповядайте.
Елиана Масева (ДСБ): Благодаря, уважаеми господин председателю.
Уважаеми колеги, в този член за първи път се появява понятието идеални части в проценти от общите части на сградата. В сега действащия Правилник за управлението, реда и надзора на етажната собственост това понятие се използва само и единствено при заплащане цената на услугите при извършване на ремонти в сградите. При гласуване на решение всеки собственик има право само на един глас, независимо от големината на идеалната му част от общите части.
Считам, че, въвеждайки това понятие законът, поставя много тежко условие пред общото събрание – да изчислява броя на гласовете чрез идеални части, които по никакъв начин не могат да бъдат кръгли числа. Освен това даже за кворума се изисква наличието на 67-процентно присъствие или съвкупност от общата маса на идеалните части.
Считам, че това е едно значително неудобство.
Според мен и защитавам тезата на сегашния Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост, че много по-голямо удобство представлява изчислението на глас – собственик.
Що се отнася до всички други разпоредби и в разделите, касаещи извършването на услуги, свързани с етажната собственост и с общите части, разбира се, този принцип трябва да бъде използван.
Затова предлагам там, където се споменават “идеални части” да се замени с термина “всеки собственик има правото на един глас” и въз основа на гласа на собственика да се изчислява и присъствието, и гласуването, и мнозинството, и кворума както на общото събрание, така и мнозинство при взимане на решения.
Освен това в сегашния чл. 16, ал. 3 – “Общото събрание на собствениците не може да приема решения по въпроси, които предварително са обявени в дневния ред, освен ако присъстват всички собственици”.
Считам, че изразът “ако присъстват всички собственици” трябва да отпадне. Според мен, след като е свикано общото събрание, след като има изразходвана енергия да се състои то, изключението трябва да бъде по отношение на неотложните случаи, защото все пак това е етажна собственост.
Знам какво са имали предвид колегите – че все пак дневният ред е обявен, че все пак някои отсъстват, че може на това основание да обжалват, ако са били призовавани нередовно. Да, това са сериозни аргументи, обаче етажната собственост изисква предприемането на действия в неотложни случаи, които трябва да се извършат веднага. Става дума за течове, за ерозии, за корозии и т.н. Не може да поставяме условието: ако всички не са свикани и не присъстват на това събрание редовно, тогава да се отстрани примерно течът от покрива или не дай си Боже от някакво природно форсмажорно бедствие, което е сполетяло етажната собственост.
Затова предлагам...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Думите “освен ако присъстват всички собственици” да отпаднат така ли?
Елиана Масева: Да отпадне израза: “ако присъстват всички собственици” и да се замени с “в неотложни случаи”. И става: “освен в неотложни случаи”.
НАДЯ АНТОНОВА (КБ, от място): Къде е това?
Елиана Масева: Това е чл. 16 на стр. 31. Условието е общото събрание да се занимава само с въпроси в дневния ред, освен ако присъстват всички, може и други въпроси.
Моето предложение е: “освен ако има неотложни належащи случаи”, защото може да има и такива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Масева, Вашето предложение за чл. 16 го разбрах, но за чл. 15 също разбрах идеята Ви, но не предложихте текст. Да няма идеални части, а да има собственици, нали така?
Елиана Масева: Шестдесет и седем процента от...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Шестдесет и седем процента – да кажем “две трети от собствениците”, нали така?
Елиана Масева: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по текста?
Заповядайте за реплика, господин Янев.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Колега Масева, аз разбирам притеснението Ви, но искам да Ви обърна внимание, че в случаите за неотложните ремонти и такива, които са спешни – това, което Вие визирате, имаме отделни текстове, в които това е предвидено. В чл. 49 е редът, по който се решават нещата. Погледнете да видите, ако това не Ви удовлетворява като решение. Това, едното.
Второто, когато е свикано общото събрание във връзка с неотложни случаи, то ще бъде самият предмет, който ще бъде заради самият неотложен случай. Той ще бъде обявен, тоест за съкратените срокове. Така че когато ние свикаме общо събрание по регулярните му неща, които трябва да се случат, то ще си заседава по тях. Ако има неотложен случай, то ще се свика заради това. За случаите с неотложните ремонти ние сме предвидили специален ред, който също дава възможността за гъвкаво постъпване. Даже, ако щете, там имаме включително и да няма общо събрание да се вземе решение от управителния съвет да го направи, а след това разходите да бъдат утвърдени. Мисля, че това беше решението, което бяхме приели.
Другите Ви аргументи са сериозни, защото те касаят именно едно регулярно провеждане на общото събрание. Има обявен дневен ред, не налага нищо да се промени дневният ред и, разбира се, че ако някой от собствениците е получил поканата, знае за какво става дума, но решава, че няма да присъства, а същевременно общото събрание, без да са налице всички, решава, че ще променят този дневен ред, той ще атакува това решение, каквото и да е то. От тая гледна точка мисля, че е по-разумно да остане текста, който сме предложили. А за тези случаи, които са неотложни, ние имаме механизми за решаване. Това е, което искам да Ви кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи за друга реплика? Няма.
Ако желаете, имате право на дуплика, госпожо Масева.
Елиана Масева (ДСБ): Знам за тези специални случаи, при които се свиква Общото събрание и Управителния съвет взема решение при неотложни случаи. В духа на това, което предлагах, след като е свикано такова Общо събрание, на него спокойно могат да се решат и други въпроси извън дневния ред, ако те са неотложни. Ако сутринта е имало буря, наводнила е мазетата и т.н., защо това да бъде препятствие, за да не се реши даден неотложен за собствениците проблем? Мисля, че е нормално да рационализираме процеса, а не да го отегчаваме и да създаваме бюрократични процедури само и само да не се решават въпросите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по двата текста? Няма.
Заповядайте, господин Янев, да продължим с доклада.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев:
„Мнозинство за приемане на решения
в Общото събрание
Член 15 е по вносител.
Има предложение от народния представител Диана Хитова, което по принцип е прието от комисията и е отразено в редакцията на чл. 17.
Има предложение на народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, което е подкрепено от комисията и е отразено в редакцията на чл. 17.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което е подкрепено от комисията и е включено в редакцията на чл. 17.
Има предложение на народния представител Ненко Темелков, което се подкрепя от комисията и е включено в редакцията на чл. 17.
Има предложение на народния представител Татяна Калканова, което е подкрепено от комисията и е отразено в редакцията на чл. 17.
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов, което е подкрепено от комисията и отразено в редакцията на чл. 17.
Има предложение на народните представители Надя Антонова и Яни Янев.
Комисията по принцип подкрепя предложението, което е отразено в редакцията на чл.17.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15, който става чл. 17:
„Приемане на решения от Общото събрание
Чл. 17. (1) В Общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
(2) Общото събрание на собствениците приема решения:
1. единодушно за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, както и за учредяване право на ползване или право на строеж;
2. с мнозинство от 75 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост – за изваждане на собственик по реда на чл. 45 от Закона за собствеността. Собственикът, за когото се отнася решението, не участва в гласуването.
3. с мнозинство от 67 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост – за обновяване и за извършване на основен ремонт.
(3) Извън случаите по ал. 2, решенията се приемат с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата.
Госпожо Масева, заповядайте.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че наистина ще сбъркаме, приемайки като принцип това обособяване на правото на глас и, свързвайки го с идеалните части от общите части.
Първо, законът казва: „Собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части”. Например, когато в един 6-етажен блок на етаж има по 6 апартамента – единият има 15,2, другият 2,8, третият 3,9 – представяте ли си как ще бъдат изчислявани?
Освен това казваме, че максимално трябва да облекчим работата на Общото събрание, особено на органите, които се заемат с тази тежка задача. И без това интересът не е толкова голям. Как ще смятат тези идеални части? Никъде в закона не се казва поне, че могат да бъдат закръгляни в цели числа, съгласно принципите в математиката. Считам, че това наистина създава едно изкуствено препятствие пред нормалното провеждане на общите събрания и вземането на решения, които да бъдат легитимни. Смятането на такива части винаги ще дава поводи и за съмнение, и за изчисление, и т.н.
Ако в новостроящите се сгради нотариалните актове имат отбелязани общи части, то в огромната си част етажната собственост в Република България не е с такива обособени части. Ще започне кампания всеки да си изчислява общите части. Това може и да се оспорва.
Ето защо в това изречение и по-нататък няма да предлагам, за да не отегчавам залата – навсякъде, където има „общи части” да бъде заменено с „собствениците имат право на един глас – 75% с три четвърти, 67% с две трети.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, че в парламента не е толкова сложно изчислението на кворумите и гласуванията. Ако тук имаме 67% от 67% не ми е ясно как ще разберем дали решението е прието или не.
Така това, което се предлага е по-справедливо. Така е по-правилно. Въпросът е дали може да сработи при нашите условя този механизъм.
Янаки Стоилов (КБ, от място): Като Европейския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение?
Господин Янев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Колеги, разбирам безпокойството за възможното усложнение така като четем закона с оглед на неговото практическо приложение. Мисля, че в момента в желанието да им дадем някаква конкретност на нещата, все пак ги разглеждаме абстрактно. Какво имам предвид? Ако този закон не бъде възприет в този му вариант, във всяка една етажна собственост председателят ще си изчисли предварително тези 75%, 67% и 51% и ще бъде наясно какво всъщност от наличното в етажната собственост му формира тези проценти. То няма да бъде нещо, което да бъде абстрактно, то ще бъде конкретно, реално, съобразно даденостите на етажната собственост. Тогава въпросът за това дали се събират съответните проценти ще бъде елемент на елементарно изчисление – дали ги има налице или ги няма. Тоест събиране на 10-15 или 20 числа в конкретния момент.
Права сте, колега Масева, че може би трябва да помислим и, за което бих се съгласил, ако решим да направим редакционна корекция за евентуално закръгляне, но мисля, че има и нещо друго. Мисля, че съвсем спокойно с този въпрос етажните собствености биха могли да намерят практически по-елементарен начин на решаване, включително и в правилниците си. За това би могло да не обвързваме с някакво непременно законово решение как да се привеждат тези идеални части, в какви квоти, например 15,8 да се брои за три гласа или нещо от този род. Съвсем импровизирано го казвам, за да е по-просто за изчисление. Мисля, че хората ще намерят своя подход.
Искам да обърна внимание в конкретния случай на нещо по-важно. Няма да скрия, че темата беше повдигната при обсъжданията, които бяха провеждани при омбудсмана. Тук въпросът, който се повдига е със съчетанието на тези кворуми, със спадането на тези мнозинства, с механизма на спадащия кворум.
В предходния текст, който приехме, предвидихме, че ако в съответния обявен час за провеждането на Общото събрание не се съберат 67% идеални части от общите части на сградата, заседанието се отлага с един час по-късно и то се провежда и е законно, независимо от това какъв ще бъде кворумът, който ще се събере, тоест колкото и да са идеалните части.
Изхождайки от обстоятелството, че тези специални мнозинства, които ние предвиждаме в този текст единодушно, което няма съмнение, че това няма значение дали ще бъде с един глас или с идеално число – единодушието е винаги единодушие, независимо по кой принцип ще го изчисляваме.
Следващите, които са, разбира се, за мнозинство от 75% и 67%, биха породили проблем от гледна точка на това, че тук възлагаме много важни специални процедури, като цяло за етажната собственост. Седемдесет и пет процента кворум са необходими за изключване на член на етажната собственост и ограничаване на неговите права на ползване. Разбира се, ако е нисък кворумът на Общото събрание, сами разбирате, че тези 75% могат да бъдат изчислени на базата 30% кворум или 20% кворум, защото ние казваме, че колкото се съберат, толкова ще бъдат.
Очевидно е, че тук би могло да се достигне до сериозни несправедливости, бих казал, в рамките на функционирането на Общото събрание на етажните собствености.
Поради тази причина ми се струва, че за тези случаи специално, за които сме обособили конкретните мнозинства от 75% идеални части и 67% идеални части, би било добре те да бъдат ориентирани не към спадащия кворум, а във всички случаи да бъдат ориентирани към основния кворум за провеждане на общото събрание. Защото, пак казвам, решенията се вземат с повече от 50% от представените идеални части. В останалите случаи може да функционира спадащият кворум.
Моето предложение е по отношение на тези 75% и 67% да не функционира спадащият кворум. Те не са изключени от механизма на спадащия кворум. Говоря за чл. 17, ал. 2, т. 2 и 3. Защото първото единодушие е ясно, че е единодушие и 100% от всички може да се постигне единодушието.
Янаки Стоилов (КБ, от място): По ал. 2 не може да се приложи.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Напротив.
Янаки Стоилов (КБ, от място): Точно там са с абсолютно мнозинство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разбрах идеята Ви, но не виждам текст.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Ще обясня, господин председател.
Точка 1 на ал. 2:
„1. единодушно за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, както и за учредяване право на ползване или право на строеж;”.
Тук единодушното не го поставяме под условието на представени идеални части, така както е в следващите текстове.
„2. с мнозинство от 75 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост...”
Тоест представените в рамките на общото събрание, в конкретното общо събрание, което се провежда. Ако ние сме при условията на спадащ кворум и общото събрание се провежда при условия на представителност от 50% от идеалните части, значи вземаме решение за изключване със 75% от тези 50%, а не от всичките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Какво предлагате?
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: По отношение на т. 2 и т. 3 предлагам тези мнозинства да са ориентирани към принципния кворум за вземане на решение от 67%. Тоест те да не могат да се вземат при условията на спадащ кворум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Дайте текст.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Предлагам го на обсъждане. Струва ми се, че ще бъде по-справедливо, а за конкретен текст ще помисля и ще го предложа на вниманието на колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение?
Госпожо Антонова, заповядайте.
НАДЯ АНТОНОВА (КБ): Уважаеми колеги, накратко мотиви за ситуацията, при която се взема решение в условията на спадащ кворум. Може би на някого това не допада докрай, но все пак искам да кажа мотивите и на работната група, и на Комисията по правни въпроси.
Вие знаете, че има етажни собствености с много собственици и голяма част от тях не присъстват на общите събрания. Това е така, защото са дезинтересирани, не живеят там и по други причини. Затова се налага тези от собствениците, които живеят у дома си и се интересуват какво става с общата вещ и какво се случва с реда в етажната собственост, да могат да вземат решение. Затова се налага този спадащ кворум. След като част от собствениците са дезинтересирани от това, което става в общата вещ, те не могат с бездействието си да пречат на останалите да вземат решения, включително и по всички въпроси.
Ако допуснем да няма спадащ кворум в ситуацията, че общата вещ се нуждае от основен ремонт, това означава, че голямата част от собствениците, които или не живеят там, или по друга причина са се дезинтересирали, да управляват волята и начина на живот на онези, които живеят там и които искат да се самоуправляват. Това е логиката на спадащия кворум. Не бива да се поощрява бездействието, инертността и по този начин да се пречи на другите да се самоуправляват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи да вземат отношение?
Господин Темелков, заповядайте.
Ненко Темелков (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, не бих могъл да се съглася с прилагане на спадащ кворум за т. 1 на ал. 2, където общото събрание взема единодушно решение за пристрояване, право на ползване и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Спорът е за т. 2 и т. 3.
Ненко Темелков: И за т. 2 не бих се съгласил, защото по принцип съм заявил своето мнение, че когато жилището е единствено за собственика, не би трябвало общото събрание да има възможност да изважда собственика.
За конкретната алинея и конкретната точка – спадащ кворум за изваждане на собственик от имота му, заложен е все пак един праг от 75%, но не бих се съгласил да имат възможност 20% да извадят собственик от жилището, което е възможна хипотеза при спадащ кворум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не ми е известно да има такъв случай с изваждане досега.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение?
Господин Йорданов, заповядайте.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! По отношение на чл. 17, ал. 2, т. 2 и 3, където са предвидени възможностите при условия на спадащ кворум да се вземат решения, които след това имат като последица плащания за извършените дейности, би било редно да има долна граница на този падащ кворум, от която надолу такова решение, в което са участвали по-малко примерно от една трета от представените идеални части, да решат какво да правят останалите две трети и колко да платят, това вече става сериозно стълкновение между възможностите и реалностите.
След като в т. 2 и т. 3 става дума и за пари, освен всичко друго, би било редно, господин председател, да предвидим, че тук падащият кворум не може да бъде по-нисък от 50% от представените идеални части. Това да бъде долната граница.
НАДЯ АНТОНОВА (КБ, от място): Това е друго мнозинство.
Руденко Йорданов: Но така, както е записан текстът: „представена собственост” може да има прочит, при който представената собственост при условията на падащ кворум, може да се вземе решение, при което по-малко от половината от идеалните части, участващи в общото събрание, да вземат решение, отнасящо се за повече от половината идеални части, които не участват в събранието. На мен това ми е трудно да го преглътна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи да вземат отношение? Няма желаещи.
Господин Янев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Господин председател, предложението ми е да се създаде нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Решенията по ал. 2, т. 2 и 3 се приемат при спазване на изискването за кворум по чл. 15, ал. 1.”
Това означава, че падащият кворум по чл. 15, ал. 1 за решенията по чл. 17, ал. 2, т. 2 и 3 няма да е валиден, а ще могат да се приемат само при действителен кворум.
Още веднъж повтарям:
"Решенията по ал. 1, т. 2 и т. 3 се приемат при спазване на изискванията за кворум по чл. 15 ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: По чл. 16 по вносител - "Гласуване в общо събрание", има предложение от народния представител Диана Хитова.
Комисията подкрепя предложението, което е отразено в редакцията на чл. 17.
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в редакцията на чл. 18.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16, който става чл. 18:
"Провеждане на съвместно общо събрание
Чл. 18. (1) При необходимост от решаване на въпрос, който е свързан с общи части на две или повече етажни собствености, може да се проведе съвместно общо събрание, за участието в което етажните собствености излъчват равен брой представители.
(2) Съвместното общо събрание се свиква по инициатива на управителния съвет (управителя) на една от етажните собствености и се провежда по общите правила за провеждане на общо събрание по този закон.
(3) Решенията се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата.
Не се ли получава малко разнобой? Ето тук решенията се приемат с две трети ...
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Идеята е, че когато се свикват съвместно заседания на две етажни собствености ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Те може да са и три.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Може и три да бъдат, наистина. Този механизъм за определяне на идеалните части от общите части на сградите ще бъде неприложим. Затова привеждаме тук възможността решенията да се вземат по общия принцип, тъй като етажните собствености са различни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Пак ще може да се изчисли, но вече ще трябват вещи лица, става много сложно.
Аз съм за тези две трети, не ме разбирайте погрешно.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Да кажа защо променяме механизма: Ние не излъчваме ... Има представителство и тези, които гласуват, не гласуват със своите идеални части, а като представители на етажната собственост. Заради това имаме и равен брой представители на отделните етажни собствености, затова и гласовете, и формирането на мнозинство става ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: А дали е справедливо, че трябва да има еднакъв брой? В една етажна собственост може да има 20 собственика, в другата 10.
ДОКЛАДЧИК Яни Янев: Разбира се, но ние трябва да се опитаме да обхванем многообразието на всички възможности, които ни предлага животът, затова сме предложили един принцип – и със завишеното мнозинство да се приемат решенията, за да може да бъдат защитени интересите и на по-малките, и на по-големите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви за разясненията, господин Янев.
Има ли желаещи да вземат отношение по този текст?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя предложението на народния представител Диана Хитова.
Подкрепя по принцип предложението на народния представител Лъчезар Иванов, което е отразено в чл. 19.
Комисията подкрепя по принцип предложението на народния представител Димитър Абаджиев, което е отразено в чл. 23.
Комисията не подкрепя предложението на народния представител Татяна Калканова, която предлага в чл. 17 да се добави нова ал. 6 със следното съдържание:
"(6) Собственик – юридическо лице, се представлява в управителния съвет от своя законен представител или от упълномощено от него лице."
Има предложение народните представители Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено по принцип и отразено в чл. 19, което ще представя сега вече като предложение на комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17, която става чл. 19:
"Управителен съвет (управител)
Чл. 19. (1) Изпълнителният орган на етажната собственост е управителен съвет (управител).
(2) Управителен съвет (управител) се избира за срок от две години.
(3) Управителният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима.
(4) Членовете на управителния съвет избират от своя състав председател.
(5) Членовете на управителния съвет могат да бъдат само собственици, които не са в роднинска връзка помежду си по права линия или по съребрена линия до втора степен.
(6) Мандатът на член на управителния съвет (управителя) може да се прекрати предсрочно само с решение на общото събрание при неизпълнение на задълженията му.
(7) По решение на общото събрание на членовете на управителния съвет (управителя) може да се заплаща възнаграждение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Управител е, когато няма управителен съвет, а е избран еднолично управител на етажната собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Щом е избран еднолично, той не може да бъде в роднински връзки.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, тук поставям въпрос, който изглежда редакционен, но е по същество. В ал. 2 е казано, че мандатът на управителния съвет, респективно на управителя, е две години. Може да сложим "до две години", като етажната собственост решава дали да избира своето управление за една или за две години. Според мен това е по-гъвкаво и можем да оставим тази преценка на всяка една етажна собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ще имат ли желание да стават управители или председатели на управителния съвет?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По-нататък предвиждаме много демократични процедури, защото този закон е най-демократичният, даващ право на всеки собственик на етажна собственост да участва в управлението. Така че това е широка народна демокрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Пряка или косвена, не можем да разберем?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: В случая е представителна, но пък всеки минава през представителната власт. Няма друг такъв орган.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Няма желаещи да се изкажат по текста.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов по чл. 18 по комисия, което е подкрепено по принцип и е отразено в чл. 19.
Има предложение на народния представител Иван Сотиров:
Чл. 18, ал. 2 се изменя така:
"(2) Длъжностите на членовете на управителния съвет, както и всички други длъжности, учредени по решение на общото събрание, са безплатни, ако се упражняват от собственици или членове на техните семейства, освен при съгласието на всички собственици."
Комисията не подкрепя предложението, тъй като е оставила тази преценка на самото общо събрание.
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев, което по принцип е подкрепено и отразено в редакцията на комисията за чл. 19 и 20.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18, който става чл. 20:
"Задължение за участие в управлението
Чл. 20. Собственик може да откаже да бъде член на управителния съвет (управител), член на контролния съвет (контрольор) само в случаите на трайна фактическа невъзможност поради болест или дългосрочно отсъствие за повече от три месеца..."
Мисля си, че трябва да добавим "отсъствие за повече от три месеца през съответната година, както и при предложение за повторен избор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Текстът дава възможност особено при етажни собственици, които са на множество етажи, било по етажи или било поради това, че по реда на ротацията определени хора ще минат през управлението, те няма да са хора, които ще се грижат за общата работа поради липса на други, така че всеки един от собствениците ще има възможност да понесе тези отговорности – да осъществи тези права и респективно задължения.
Елиана Масева (ДСБ, от място): Това е при положение, че има желаещи?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Не, това е точно в случаите, че няма желаещи.
Мисля, че до това ще се стигне при предлагането, когато няма кандидати за самите постове и ще се приложи някакъв обективен ред, по който да се излъчва управлението на етажната собственост.
По чл. 19 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, подкрепено по принцип от комисията, отразено в чл. 21.
Има предложение от народния представител Татяна Калканова, подкрепено по принцип и отразено в текста на комисията за чл. 21.
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев, подкрепено също по принцип и отразено в редакция на комисията за чл. 21.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19, който става чл. 21:
„Избор на управителен съвет (управител)
Чл. 21. (1) Избор на нов управителен съвет (управител) се провежда не по-късно от датата за изтичането на мандата по чл. 19, ал. 2.
(2) Управителният съвет (управителят) продължават да изпълняват функциите си до избор на нов Управителен съвет (управител).
(3) Управителният съвет (управителят) уведомяват съответната общинска или районна администрация за избора им в 14-дневен срок от провеждането му. Към уведомлението се прилага заверено копие от решението на общото събрание.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев за създаване на чл. 19а.
Комисията подкрепя по принцип предложението, отразено в редакцията за чл. 22.
Комисията предлага да се създаде нов чл. 22 със следната редакция:
„Заседания и кворум на управителния съвет
Чл. 22. (1) Управителният съвет провежда заседание най-малко веднъж на три месеца и приема решение с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му.
(2) За заседанията на управителния съвет се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 20 има предложение от народния представител Диана Хитова, неподкрепено от комисията.
В чл. 20, ал. 4 изречението „Копие от доклада се връчва на всеки собственик заедно с поканата за свикване на общото събрание” се заменя с „Докладът е на разположение на собствениците, за да се запознаят с него.В поканата за свикване на общото събрание се указва изрично кой от членовете на управителния съвет го съхранява”.
Има предложение от народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, подкрепено по принцип и отразено в редакцията за чл. 22.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, подкрепено по принцип, също отразено в текстовете на чл. 22 и 23.
Има предложение от народния представител Димитър Абаджиев, подкрепено по принцип, отразено в редакцията на комисията за чл. 21.
Има предложение от народния представител Руденко Йорданов, подкрепено по принцип, отразено в редакцията за чл. 23.
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев, подкрепено по принцип, отразено в редакцията за чл. 23.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20, който става чл. 23:
„Правомощия на управителния съвет (управителя)
Чл. 23. (1) Управителният съвет (управителят):
1. организира изпълнението на решенията на общото събрание;
2. следи за спазването на вътрешния ред в етажната собственост;
3. съхранява протоколната книга, плановете на сградата, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други;
4. изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им;
5. представлява етажната собственост в отношенията й с органите на местната власт и с други правни субекти;
6. води и съхранява книгата на собствениците по чл. 7;
7. заявява за вписване обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, и промените в тях;
8. осъществява други правомощия, възложени му от общото събрание.
(2) Управителният съвет (управителят) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в края на мандата си. Докладът и протоколите от заседанията на управителния съвет се предоставят за запознаване на всеки собственик или обитател при поискване.”
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов по чл. 21, прието по принцип, отразено в редакцията за чл. 23.
Има предложения от народните представители Татяна Калканова, Надя Антонова и Яни Янев, които са приети от комисията и отразени в редакцията за членове 19-23.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 21, който е отразен в редакцията на комисията за чл. 19-23.
По чл. 22 има предложение от народния представител Диана Хитова, подкрепено по принцип.
Има подкрепено предложение от народния представител Лъчезар Иванов.
Има подкрепено предложение от народния представител Ненко Темелков.
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22, който става чл. 24:
„Контролен съвет (контрольор)
Чл. 24. (1) Контролният съвет (контрольор) се избира за срок от две години.
(2) Контролният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима.
(3) Членовете на Контролния съвет избират от своя състав председател.
(4) Контролният съвет (контрольорът) контролира дейността на управителния съвет (управителя) по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на средствата на етажната собственост.
(5) Контролният съвет (контрольорът) извършват проверка на касата най-малко веднъж годишно и представят на общото събрание доклад за резултатите от нея. Когато етажната собственост няма контролен съвет (контрольор), общото събрание определя измежду собствениците лица, които да извършат тази проверка и да отчетат резултатите от нея.
(6) Контролният съвет провежда заседание най-малко веднъж на шест месеца и приема решения с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му. За заседанията на контролния съвет се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове. По решение на общото събрание на членовете на контролния съвет (контрольора) може да се заплаща възнаграждение.
(7) Членове на контролния съвет могат да бъдат само собственици, които не са в роднинска връзка помежду си, както и с членовете на управителния съвет, по права линия или по съребрена линия до втора степен.
(8) Мандатът на член на контролния съвет или контрольора може да се прекрати предсрочно само с решение на общото събрание при неизпълнение на задълженията му.
(9) Контролният съвет (контрольорът) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в края на мандата си. Докладът се предоставя за запознаване на всеки собственик или обитател при поискване.”
По чл. 23 има предложение от народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов.
Комисията го подкрепя.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, също подкрепено.
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев, подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 23, който е отразен в редакцията на комисията за чл. 24.
По чл. 24 има предложение от народния представител Диана Хитова, подкрепено.
Има предложение от народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, подкрепено.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, подкрепено по принцип.
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев, подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 24, който е отразен в редакцията на комисията за чл. 38.
По чл. 25 по вносител има предложение от народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, което е подкрепено.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, неподкрепено:
Чл. 25 се изменя така:
„Чл. 25. Общото събрание може да предвиди предварително изпълнение на своите решения при условията на чл. 242, ал. 2, т. 3 от Гражданския процесуален кодекс.”
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев, подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 25, който е отразен в редакцията на комисията за чл. 39.
По следващия чл. 26 има подкрепени предложения на народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов.
Комисията подкрепя предложението, което е отразено в редакцията на комисията за чл. 40.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, подкрепено по принцип.
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев, подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 26, който е отразен в редакцията на комисията за чл. 40.
По чл. 27 има предложение от народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, подкрепено по принцип, отразено в чл. 40.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, неподкрепено:
В чл. 27, ал. 1 изразът „от съобщението по чл. 14, ал. 4” се заменя с „от подписване на протокола на общото събрание, ако лицето е присъствало на събранието, а когато лицето не е присъствало на събранието – от поставянето на съобщението по чл. 14, ал. 4, респективно ал. 6.”
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев, подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 27, който е отразен в редакцията на комисията за чл. 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по докладваните текстове? Няма.

ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 28 предложение на Лъчезар Иванов – в чл. 28, ал. 2 след думата „може” се добавя „лично”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Димитър Абаджиев – в чл. 28, ал. 2 след края на изречението се поставя запетая и се добавя „ако изрично заяви това до края на първото съдебно заседание по делото решението обвързва всички собственици”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28, който е отразен в редакцията на чл. 41.
По чл. 29 предложение на Диана Хитова – в чл. 29, ал. 5 накрая да бъдат добавени думите „както и да даде задължителни указания на Общото събрание за вземане на ново решение”, неподкрепено предложение.
Подкрепено на Иглика Иванова, Георги Анастасов и Захари Георгиев.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 41.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в редакцията на чл. 41 пак от същите народни представители.
Предложение на Лъчезар Иванов, което е подкрепено по принцип, на Надя Антонова и Яни Янев – също.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 29, който е отразен в редакцията на комисията за чл. 42.
По чл. 30 подкрепено предложение на Лъчезар Иванов за отпадане, на Надя Антонова и Яни Янев – също.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 30, който е отразен в редакцията на чл. 42.
По чл. 31 предложение на Диана Хитова, което е подкрепено и отразено в чл. 43, на Лъчезар Иванов – също, на Надя Антонова и Яни Янев.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 31, който е отразен в редакцията на комисията за чл. 43.
По чл. 32 по вносител предложение на Лъчезар Иванов, което по принцип е подкрепено и отразено в чл. 43; същото на Надя Антонова и Яни Янев по текста на вносителя за чл. 32, отразено в 43; на Димитър Абаджиев, подкрепено по принцип и отразено в редакцията на комисията за чл. 23 и чл. 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: До Раздел ІІ имате ли желание, уважаеми народни представители, да вземете отношение по докладваните текстове? Няма.
Раздел ІІ.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: „Управление на етажната собственост чрез сдружение на собственици”.
Предложение на Светослав Спасов за промяна в заглавието „Управление на етажната собственост чрез жилищна кооперация”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Нено Димов и Антонела Понева – заглавието да стане „Учредяване на сдружението на собствениците в етажната собственост”, неподкрепено.
На Надя Антонова и Яни Янев – Раздел ІІІ, подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Раздел ІІ, който става Раздел ІІІ, да се измени така:
„Раздел ІІІ - Сдружение на собствениците”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 33 предложение на Диана Хитова, което е подкрепено.
Комисията подкрепя и предложението на Иглика Иванова и Георги Анастасов. На Светослав Спасов – неподкрепено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Трябва да се прочете.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Но аз тук не знам дали да го чета, защото, ако ние не приемем предложението му за жилищна кооперация ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да, добре, да направим така – ако се приеме предложението му, тогава ще прочетем текста.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да.
На Нено Димов и Антонела Понева също е свързано, то има самостоятелно значение – в чл. 33, ал. 4 се създава ал. 4 с ново съдържание: „Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което има за предмет на дейност единствено управлението и стопанисването на сградата като цяло. Сдружението може да сключва договори за поддържане и възстановяване на общите части или само може да извършва необходимия ремонт. Сдружението има БУЛСТАТ регистрация. Сдружението води надлежна книга за приходи и разходи.”
Предложение на Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 33, който става чл. 25:
„Създаване на сдружение на собствениците
Чл. 25. (1) Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на този закон, което има за предмет управлението на общите части на етажната собственост.
(2) За създаването на сдружението се свиква учредително събрание на всички собственици в етажната собственост.
(3) При необходимост от решаване на въпроси, свързани с общите части на две или повече етажни собственици може да се създаде сдружение на собствениците в две или повече етажни собствености.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Неподкрепено предложение на Светослав Спасов пак във връзка с ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По него ще постъпим по същия начин.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По същия начин на Нено Димов и Антонела Понева; на Надя Антонова и Яни Янев – комисията подкрепя по принцип предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Извинявайте, Нено Димов и Антонела Понева имат неподкрепено предложение – чл. 34, ал. 4 да отпадне изцяло.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да.
Предложение на комисията редакцията на чл. 34, който става чл. 26:
„Ред за свикване на учредителното събрание
Чл. 26. (1) Всеки собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружението.
(2) Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се връчва на собственик по реда на чл. 13, ал. 2-6.
(3) Поканата съдържа дневния ред, мястото, датата и часа за провеждане на събранието. Към поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Следващия текст.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Предложение на Диана Хитова, което е подкрепено. Светослав Спасов предлага „споразумение” да се замени с „устав”, а „сдружение” с „жилищна кооперация” – неподкрепено; на Нено Димов и Антонела Понева, неподкрепено - „Инициативата за учредяване на сдружение се взема с решение на Общото събрани на собствениците, свикано по реда на чл. 9”; на Надя Антонова и Яни Янев – прието.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 35, който е отразен в редакцията на комисията на чл. 26.
По чл. 36 предложение на Иглика Иванова и Георги Анастасов, подкрепено по принцип, отразено в чл. 27; на Светослав Спасов – в чл. 36, изречение второ се изменя така: „Към поканените се прилага и проектът на Устав за учредяване на жилищна кооперация” – неподкрепено; на Нено Димов и Антонела Понева – „Проекторешението за учредяване на сдружението за срока и наименованието му, както и проектът на решение за избор на управителен орган” е неподкрепено; и на Надя Антонова и Яни Янев за отпадане – подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 36, който е отразен в редакцията на комисията за чл. 27.
По чл. 37 подкрепено по принцип предложение на Иглика Иванова и Георги Анастасов, на Светослав Спасов ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не е необходимо да го четете пак по същите съображения.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Пак същата замяна на „сдружения” с „жилищна кооперация” – неподкрепено. На Нено Димов и Антонела Понева, извън чисто препращащите: „Всеки собственик в 7-дневен срок от провеждане на учредителното събрание заверява нотариална декларация, че е съгласен с решението от протокола на учредителното събрание, която е неразделна част от нотариално заверения протокол” – неподкрепено от комисията; на Надя Антонова и Яни Янев – комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37, който става чл. 27:

„Провеждане на учредително събрание
Чл.- 27. (1) Учредително събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представител всички собственици.
(2) Упълномощаването на представител се извършва по реда на чл. 14.
(3) Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с обикновено мнозинство от участващите в събранието.”
Тук дали не трябва да кажем „повече от половината от собствениците”, защото ние този термин „обикновено мнозинство” не го използваме. Да заменим „обикновено”, защото хората няма да се ориентират.
И така върви текстът - „По предложение на председателстващия се избира и протоколчик”.
„(4) Учредителното събрание:
1. взема решение за учредяване на сдружението;
2. определя наименованието на сдружението;
3. приема споразумение за създаване на сдружението;
4. избира управителен съвет, управителен и контролен съвет контрольор;
5. може да определи срок за съществуването на сдружението.
(5) Решенията по ал. 4, точки 1, 3 и 5 се приемат единодушно, а решенията по ал. 4, т. 4 с обикновено мнозинство от присъстващите.
(6) Протоколът от учредителното събрание и приетото споразумение за създаване на сдружението се съставя в два еднообразни екземпляра и се подписва от всички собственици или от техните представители.”
Тук само, господи председател, да дам разяснение срещу една така широко разпространена спекулация, че едва ли не с нещо се подлагат на риск интересите на собствениците. Виждате, че без съгласието на всички тях не може да се създаде такова сдружение. Дори това може да ограничи твърде много приложното поле на сдружението. Но да е ясно, че тук без волята на всеки от собствениците просто сдружение няма да има и ще действа в режима на етажната собственост и органите, които ние вече определихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по дотук докладваните текстове.
Госпожо Масева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: В ал. 5 пак трябва да отразим тази промяна – с „мнозинство повече от половината”, вместо „обикновено”. Решенията вместо с обикновено - с мнозинство повече от половината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, госпожо Масева.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Условието е учредителното събрание да се проведе, ако присъстват лично или чрез представител всички собственици.
По-нататък обаче в ал. 3 и изобщо при определянето на мнозинствата говорим за част от участващите в събранието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ама то е за избор на председател.
Елиана Масева: Означава ли това прокарването на два критерия: провеждане на учредително събрание, ако присъстват всички, а за избор на органите – само участващите в това събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не е необходимо единодушие.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Не е необходимо всички да се съгласят с това кой ще е управител на сдружението.
Елиана Масева: За мнозинството – разбирам, но излиза, че при председателстването на събранието, за да се реши, е с обикновено мнозинство – повече от половината.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Само за избора на ръководството.
Елиана Масева: Добре, от участващите или от собствениците? Защото условието да се провежда такова събрание е всички да присъстват, а след това казваме „участници”. Това вид падащ кворум ли е? Защото има някаква разлика.
НАДЯ АНТОНОВА (КБ, от място): Само при избора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ако няма един собственик, не може да има такова сдружение.
Елиана Масева: То не може да има събрание. Не може да се учреди. За да се учреди, казваме – всички да са. За да изберем, казваме – не от всички, а само от участващите.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: То е едно и също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: По пътя на тълкуването стигаме до един и същи извод, госпожо Масева.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: В такъв случай за пълна яснота – решенията по ал. 4, т. 1, 3 и 5 се приемат единодушно, а решенията по ал. 4, т. 4 – с мнозинство повече от половината от собствениците. Нали това беше бележката на госпожа Масева?
Винаги се предполага, че повече от половината от присъстващите ще са и повече от половината от собствениците.
Горе също трябва да бъде „Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство повече от половината от собствениците.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Пак „собствениците”.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да не се създава впечатление за някакво друго мнозинство по пътя на употребата на тези термини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други бележки по текстовете?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Това мисля, че е ясно.
Тук се постави въпрос - според мен се разбира: в случая всеки собственик има един глас, независимо от идеалните части.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да, тук няма идеални части. Може апартаментът ми да е 60 квадрата, а другият да е 160 – 1 глас.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Тъй като ние казваме „с мнозинство от собствениците”, се разбира, че всеки е равен на другия, без пояснение за това с какво се представлява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Тук вече е принципът за равенството по чл. 6 от Конституцията.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Защото се създава сдружение.
Преминаваме към предложение от народните представители Надя Антова и Яни Янев.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в редакцията на комисията за чл. 28:
„Споразумение за създаване на сдружение на собствениците
Чл. 28. (1) Споразумението за създаване на сдружение на собствениците определя:
1. наименованието на юридическото лице и неговия адрес;
2. правата и задълженията на собствениците при използването и поддържането на общите части на сградата;
3. реда за приемане на решения;
4.състава, мандата и организацията на работа на управителния съвет (управителя) и контролния съвет (контрольора);
5. други условия, за които собствениците се споразумяват.
(2) Неуредените въпроси в споразумението се уреждат с правилника за вътрешния ред.
(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава примерен образец на споразумението.”
По чл. 38 има предложение от народния представител Светослав Спасов, което комисията не подкрепя.
Има предложение от народния представител Димитър Абаджиев, което е подкрепено по принцип и е отразено в редакцията на комисията за чл. 29 и чл. 44.
Има предложение от народния представител Ненко Темелков – в чл. 38 т. 4 да добие следния вид:
„4. нотариално заверени декларации от собствениците в сградата, съгласни да станат членове на сдружението с приложени към тях копия от документите за собственост.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Нено Димов и Антонела Понева, което комисията не подкрепя.
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено и отразено в редакцията на комисията за чл. 29.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38, който става чл. 29:
„Регистрация на сдружението
Чл. 29. (1) Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска или районна администрация заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. списък на собствениците с трите им имена и адреса в етажната собственост;
2. копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
3. копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
4. нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, госпожо Масева.
Елиана Масева (ДСБ): Става дума за чл. 29. Към заявлението се прилага списък на собствениците с трите им имена и адреса. Мисля да се допълни: „които участват в сдружението”. Все пак нека да не е списък изобщо на живущите в етажната собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Нали всички трябва да участват?
Елиана Масева: Именно. Това да се регистрира – че този списък със собствениците са участници, защото условието по закон е всички да участват, а не да се представя списък на собствениците. Да има един текст, в който този списък да е удостоверителен по отношение на това, че те са участниците в сдружението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Какво предлагате? Аз мисля, че е ясно.
Елиана Масева: Списък на собствениците с трите им имена и адреса, участници в сдружението. Все пак тази характеристика да се подчертае – мисля, че е важно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Като кажете „участници”, значи има и неучастници.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Излишно е, защото иначе няма да им приемат да се регистрира.
Елиана Масева: Няма да се приеме, ако има само списък на собственици, без да е видно, че всички те участват в сдружението. Как ще се приеме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Нали трябва да има събрание, протокол?
Елиана Масева: Вижте какво пише: копие от протокол на учредителното събрание, заверено от председателя; копие от приетото споразумение, заверено от председателя.
Значи единствено т. 1 – списъкът на собствениците с трите им имена и адреса, е всъщност доказателство за волеизявлението на тези хора, на всички собственици, че участват в това сдружение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Вие искате да добавим?
Елиана Масева: „участващи в сдружението”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Еднакво мислим.
Елиана Масева: То не се чете само от нас, уважаеми господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Редакцията да бъде ясна на тези, които са извън залата.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение?
Господин Янев, заповядайте.
Яни Янев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Вземам думата, за да направя едно пояснение, което ми се струва, че е необходимо да бъде направено в случая.
При обсъждането на подобен текст във връзка с регистрирането на етажна собственост, управлявана от общо събрание, където тя просто се регистрира в общината и се заявява, но не за да възникне като юридическо лице, както е случаят, вие си спомняте, че има идентичен текст за представяне на списък на собствениците и всички лица, които са обитатели, за който имаше предложение да отпадне. Ако в регистрацията на етажна собственост с общо събрание има логика, тук е основателно да бъде текстът.
Правя го като уточняващо изказване, тъй като в конкретния случай говорим за учредяване на юридическо лице и би следвало да е ясно, че всички лица, които са членове на етажната собственост, участват във възникването на това юридическо лице, защото това е законово изискване за неговото възникване – 100 процента от собствениците да участват в самото юридическо лице.
Правя това уточнение, за да не се счита, че има различен подход в единия и в другия случай. Приемам го, няма промяна.
При управление с общо събрание предложихме да отпадне тази точка за представяне на пълния списък в общината, защото това не се налага да се прави, но тук това се налага с оглед възникването на юридическото лице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това беше едно необходимо уточнение. Вървим напред.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 39...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Предложението на Светослав Спасов не е необходимо да четем.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: То не е прието.
Предложение на народния представител Димитър Абаджиев: „за пожарна безопасност” се заменя с „към строежите по чл. 169 от ЗУТ”. То е неподкрепено.
Предложението на Нено Димов и Антонела Понева по принцип е подкрепено и отразено в редакцията на комисията за чл. 28.
Предложението на Надя Антонова и Яни Янев – отразено в чл. 30.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 39, който е отразен в редакция на комисията за чл. 28.
Комисията предлага да се създаде нов чл. 30 със следната редакция:
„Прехвърляне и прекратяване на членство в сдружението
Чл. 30. (1) При промяна на собствеността върху самостоятелен обект членството в сдружението се прехвърля на новия собственик.
(2) Собственик не може да прекрати членството си в сдружението при одобрен проект на етажната собственост за усвояване на средства от Европейския съюз или държавния бюджет за обновяване на сградата или части от нея.
(3) Членството в сдружението може да се прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни работи по проекта по ал. 2 или не по-късно от една година от прекратяването им поради непредвидени обстоятелства. Членството се прекратява след подаване на писмена декларация с нотариална заверка на подписа до управителния съвет (управителя).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Ненко Темелков, заповядайте.
Ненко Темелков (КБ): Благодаря, господин председател. По принцип ние заложихме в предните текстове, че всички собственици участват задължително в сдружението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не е задължително, ако искат, ако желаят. Един да не желае – няма сдружение!
Ненко Темелков: Същевременно тук залагаме хипотезата, че един иска да напусне сдружението и вече като че ли има някаква колизия, според мен. След като този напуска – значи ли, че сдружението прекратява своето съществуване заради това, че един се е отказал вече от сдружението? Дадена е тази възможност – пред управителния съвет да поиска да спре своето членство.
Струва ми се, че не е съвсем ясен текстът в този вид, в който е предложен.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Аз да дам разяснение – ние мислихме по този въпрос и решихме, че тези сдружения, ако въобще се учредят, ще бъдат много нестабилни, ако впоследствие някой от собствениците реши да ги напусне без всякакви уговорки. Тогава излиза, че по каквито и да са причини – основателни или не, користни или не, напускането на един собственик автоматично води до прекратяване на сдружението. Затова ние предвидихме ал. 2, тъй като включването в сдружението е по собствена воля, но ако настъпва промяна в собствеността - този, който придобива собствеността върху обособен обект, той знае, че я придобива в условията на съществуващото сдружение. Той може да се откаже да придобие такава собственост, но ако, знаейки това, придобие собствеността, върху него вече се разпростира членството.
В ал. 3 все пак е дадена възможност за прекратяването, но практическото значение на създаването на такива сдружения е главно с цел да се оползотвори една от мерките в програмата за регионално развитие. Тези сдружения ще могат да ползват средства от европейските фондове и трябва да има гаранция, че те ще съществуват поне докато се изпълни проектът, за който са създадени. И в този случай дори напускането на тези членове – може би въпросът на господин Темелков остава открит, а когато той напусне при изпълнението на тези условия, какво става със сдружението - и сдружението е изпълнило своето предназначение, и е променило първоначалния си състав? На този въпрос директен отговор няма. Може би това е единственото, което може да бъде обсъждано извън всички дискутирани проблеми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Масева, заповядайте, имате думата.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаеми господин председател, имам съвсем кратко изказване или по-скоро – изявление.
Считам, че чл. 30, ал. 1 от закона е противоконституционна норма. Сдружаването, съгласно Конституцията на Република България, е доброволно.
Разбирам каква е целта, но не може насилствено при напускане, след като волята първоначално от собственика е била изразена при продажба, примерно, на жилищния имот, следващият собственик да купува имота под тежест и всъщност насилствено да го правим член на сдружението. Смятам, че целите на закона са изразени в ал. 2 и ал. 3. Това е въпрос на самосъзнание и на убеждение на всеки човек, който има собственост.
Не можем да натрапваме на следващия собственик избора си на жилище, на апартамент от това дали трябва да стане задължително член на едно сдружение или не трябва. И пак подчертавам, че този текст е антиконституционен.
Вярно е, че има задължителни сдружения, но те са професионални и най-вече за това, че на тях са прехвърлени публични функции. Собствеността обаче и собственикът не може да бъде носител на подобни ангажименти и затова, пак повтарям, предлагам ал. 1 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Тя като отпадне обаче не решаваме въпроса.
Добре, предлагате да отпадне. Ще го гласуваме.
Господин Янев искаше думата. Заповядайте.
Яни Янев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Ще започна с това, което колегата Темелков постави пред нас като въпрос. Бих казал, че има основание повдигнатият от него въпрос, заради това, защото в първоначалния текст на вносителя като основание за прекратяване на учреденото сдружение беше предвидено изрично напускане на един от членовете. В окончателния текст, който предложихме, на мен ми се струва, че е пропуск, че това основание за прекратяване на сдружението го няма. Именно поради липсата на този текст се идва до това двусмислие, което колегата Темелков постави пред нас, че не става ясно в крайна сметка един човек като напусне какво става с това сдружение.
Ние или приемаме, че сдружението съществува, защото такава е философията, докато всички са съгласни с неговото съществуване, или приемаме, че то е възможно да съществува и ако някои от членовете на етажната собственост не са членове на това сдружение. Но тогава вече възникват хилядите други въпроси, които могат да възникнат: може ли в рамките на една сграда, в един вход или в една етажна собственост да има два реда на управление? Примерно, има десет апартамента – пет са решили да направят сдружение, имат юридическо лице, другите пет се управляват при условията на общото събрание.
Очевидно, че тези хипотези са абсурдни, невъзможни и затова решенията, които предлагаме в законопроекта, са точно в този смисъл – сдружението съществува дотогава, докато има единодушие и единомислие на членовете на етажната собственост, че то е необходимо и трябва да функционира. В момента, в който има разнобой, един напуска, сдружението се прекратява на това основание. Етажната собственост продължава да функционира при условията на общото събрание.
Това са двете възможности, които могат да съществуват, но абсурдното е да съществуват две форми на управление в рамките на една етажна собственост, което не би било възможно. Именно това до голяма степен предопределя и подхода, който приемаме със задължителното членство.
Колегата Масева изложи нейните аргументи. Ние сме ги обсъждали нееднократно. Естествено е, че това задължително членство е само в един откъс от времето, в който, ако ние допуснем то да не съществува, то задължителното членство, означава да стигнем до онези хипотези, за които ви разказах преди малко.
Още повече, ако в този момент етажната собственост вече, юридическото лице на етажната собственост, е кандидатствало, получило е средства от Оперативна програма „Регионално развитие” и е започнало изпълнението на проекта. Един от членовете казва, че не желае, прекратява се юридическото лице и практически тези дейности, които трябва да се изпълнят и които биха ангажирали и неговата част от етажната собственост, самостоятелната му собственост в тази етажна собственост, никой не може да го задължи вече оттук насетне той да участва в тези дейности, които трябва да се изпълнят. Очевидно е, че това бламира като цяло проекта на всички живущи.
Тук крайното, бих казал, конституционно право за сдружаване всъщност, което е едно право и което се очаква, че ще носи по някакъв начин блага с наличието на това право на участниците в едно сдружение, очевидно се обръща срещу всички останали. Бих казал, че по този начин крайното третиране на това конституционно право всъщност в такава конкретна ситуация ще доведе до вреда на много, много хора и ефектът от необходимостта да бъдат санирани сградите, необходимостта да се постигне по-висока степен на енергийна ефективност и на използваемост ще увреди всички останали, тъй като ние не можем да предвидим понастоящем особеностите в характера на всеки един от живущите хора, да не говорим за четирите милиона българи и за това всеки какви особености в характера има, когато те живеят, ясно е, че обитават сгради, които се предполага, че са в режим на етажна собственост.
Предлагам този текст да остане в този му вариант, с всички рискове да бъде подложен на проверка от Конституционния съд, но в противен случай се опасявам, че ние нямаме или поне не е било предложено някакво друго решение при такъв казус как точно да се постъпи. Затова с всички рискове на евентуално отпадане от Конституционния съд на тези текстове, смятам, че този вариант е работещ. А ако той бъде отменен, вече ще се търси нещо друго, но към настоящия момент никой не е предложил алтернатива. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, ако позволите, тъй като това може да стане и последваща конституционна дискусия, да дадем някакви предварителни мотиви на Конституционния съд. Вярно, че това е нетипично решение, което при чисто формален поглед може да предизвика опасенията, които изрази госпожа Масева. Аз няма да правя аналогия с ипотеката, защото там има зависимост между вещта и тежестта върху нея, но да не забравяме, че това сдружение се създава по особен, облекчен ред – зад него не стои никакво имущество, което да обезпечава интересите на тези, които му предоставят средства. Следователно ние нямаме друго средство освен собственикът да следва участието си в сдружението, след като той преди това има избора дали да придобие или не този имот. Никой не го задължава той да бъде собственик на определен имот, така че той, изразявайки своята воля да придобие имота, тогава приема и тежестта от участието в сдружението. Мисля, че този мотив надделява.
В ал. 3 предлагам само да допълним във връзка с въпроса на господин Темелков: “след което се прекратява и сдружението”.
Ще прочета допълнението към последното изречение на чл. 30, ал. 3, изречение второ: “Членството се прекратява след подаване на писмена декларация с нотариална заверка на подписа до управителния съвет (управителя), след което се прекратява и сдружението”.
Така че тук следваме общия принцип: когато са изпълнени тези условия и целта на сдружението, оттеглянето на един от собствениците води до прекратяване на сдружението и те преминават в режима на етажна собственост, за да няма някакъв спор, че в една сграда могат да съществуват два различни органа за нейното управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи да вземат отношение?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Този проблем вече възникна, когато се гласуваше новият Закон за енергийната ефективност. Пленарната зала категорично отхвърли задължителния характер на сдружаването на собствениците. Тогава беше при заплащане на сметките на етажната собственост за “Топлофикация”.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Правилно.
ИВАН Н. ИВАНОВ: Тук това, което се прилага, вече е свързано с мероприятията по енергийна ефективност и саниране на сградите. Но не би могло и считам, че това противоречи изобщо на правото на собственост - да се обвързва закупуването на собственост с участието в сдружение. Това нещо го чух от председателя на Комисията по правни въпроси. Такова обвързване действително нарушава конституционни права.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Кое конституционно право?
ИВАН Н. ИВАНОВ: Правото на собственост.
Мисля, че и омбудсманът на Република България изрази категорично несъгласие с този текст, но действително много е рехава защитата, че само по конкретен повод сдружението престава да съществува. Поначало едно сдружаване, независимо къде и под каква форма, може да бъде осъществено само на доброволен принцип.
Яни Янев (НДСВ, от място): Професионалните сдружения как са, колега?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: А Лекарският съюз какво е?
ИВАН Н. ИВАНОВ: Те също са на доброволен принцип. Професионалните сдружения не могат да бъдат приравнени със сдруженията на етажната собственост, защото създадем ли този прецедент, ще се изисква сдружаване при заплащане на топлофикационните услуги, може оттам.... А защо не?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не, не.
ИВАН Н. ИВАНОВ: Е как не, не?! Това за мен е пробив именно в един принцип, който по отношение правото на собственост досега не се обвързваше по никакъв начин със задължителен характер на сдружаване за такива цели. Това е моето мнение, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Че това е нова правна фигура, да, но или ще искаме да направим сдружение, или няма да имаме сдружение. Това е цялата работа.
Господин Кътев, заповядайте.
Олимпи Кътев (НДСВ): Господин председател, аз имам една процедура по начина на водене. В последния час дебатът по закона се превърна в едно обменяне на мисли, становища, всеки се изказва за нещо си, че не е съгласен, но все пак ние сме в процедура на второ четене и сме длъжни да спазваме правилника. Тези предложения, който е искал да ги прави, да ги е направил между първо и второ четене в комисията и сега да се изказваме само по отношение на направените предложения. (Реплика от народния представител Иван Иванов.) В момента текат едни приказки и всеки се изказва за нещо. Иван Иванов си говори каква форма е правото на сдружение. Това е трябвало да се каже в комисията и сега да се изказваме само по текстовете, иначе никакъв разум не се внася в закона.
Да не говорим за това, че не могат да се правят промени в залата така или иначе, без да са минали като мнение на комисията, ако са извън контекста на това, което се казва. Това е моето мнение. Като слушат отстрани неспециалисти като мен, така си го представяме. Сега ще правим дебати кое е форма на собственост по отношение на сдружаването или енергийната ефективност. Дайте малко ред да се сложи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Прав сте по принцип, господин Кътев, но стремежът ни е в тази толкова деликатна материя да не допуснем грешки, да го видим от всички страни.
Господин Иванов, заповядайте за реплика.
ИВАН Н. ИВАНОВ (ДСБ): Господин председателю, аз направих изказване точно в рамките на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – изказвам се против предложен текст за второ четене. Това, че не съм предложил заместващ текст, нито мен, нито който и да е от 240-те народни представители го лишава от правото да се изкаже срещу предложен текст на пленарната зала.
Така че не знам какво иска господин Олимпи Кътев, освен да се стреми да изкаже свое негативно отношение към предшестващия оратор, тоест към мен. Нищо друго. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не, господин Кътев каза, че има много топли чувства към Вас.
ИВАН Н. ИВАНОВ: Не ги е проявил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Кътев, да не нарушаваме правилника. Вие пък имате право на дуплика, но се отказвате.
Господин Ралчев, заповядайте.
Борислав Ралчев (БНД): Благодаря господин председател.
За втори път се обръщам към Вас като един от юристите, който аз лично много уважавам и смятам, че сте специалист в тази област. Това е област, в която наистина професионализмът трябва да бъде водещ и знаещите да решават въпросите. Кажете Вашето мнение по този въпрос, защото мен лично много ме интересува.
Аз, понеже съм малко по-лаик в тази област, нямам такива претенции, и защото се зарекох да не вземам отношение по този закон…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Вие сте пеналист, това не е наказателно право.
Борислав Ралчев: Точно затова да не се обаждам. Точно това казвам, нарушавам принципите си. Но от моите школски знания отпреди 45-50 години не ми пасва тази работа.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Тогава не е имало програми на Европейския съюз.
Борислав Ралчев: Естествено, че не е имало. Но програмите на Европейския съюз не отменят правото.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Но го съобразяват.
Борислав Ралчев: Съобразяват го, когато може. А когато програмите не могат да бъдат съотносими към българското право, което все пак ние трябва да уважаваме, защото то съществува ако не от хиляда години, то поне от 130 години, както наскоро го чествахме...
Какви са тези работи? Какво ще пишем в нотариалния акт по чл. 30? Какво ще пишем? Ти ще влезеш и ще имаш ипотека. Не ипотека. Хайде да не бъркаме вещните права с членствените правоотношения. Това пак се учи в първите 2-3 години на университета. Вярно, европейски директиви, но тази работа не става така. А ако някой ни хвърли на Конституционния съд да събираме подписи за един текст? Не е коректно. Все пак според мен юридическата мисъл в това Народното събрание е на достатъчно ниво, за да може да реши един казус непротиворечиво на закона. Тук става въпрос просто да не се приеме този текст. Знам, че ви е много трудно, знам, че имате други ангажименти и не мога да ви бъда полезен. Но това пък на нищо не прилича!
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Ние можем да не го приемем и да върнем още 10 милиона.
Борислав Ралчев: Нека да върнем 10 милиона, след като върнахме 220. Не е толкова голям зарарът. Но да направим много по-голям зарар? В края на краищата 3 млн. души минимум живеят в такива отношения и да им сложим по една юзда? Хайде холан!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За реплика – господин Янев.
Яни Янев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колега Ралчев, вземам думата за реплика, но по същество изразявам принципното си съгласие с темата, която повдигате. Вие преди повдигнахте въпроса за това, че ние трябва да мислим какво ще пише в нотариалните актове. Обсъждайки това, което сме предлагали тук, за нас е ясно, че за да може да има яснота за собственик, който влиза в такава етажна собственост, неминуемо след приемането на този закон трябва да се осмислят известни промени и в Гражданския процесуален кодекс в частта на нотариалните производства от гледна точка на изискуемите документи, които трябва да се представят пред нотариуса за прехвърляне на собственост от сгради в етажна собственост. И понеже регистърът е публичен, за регистрирането на тези юридически лица и сдружения, напълно нормално е да направим едно допълнение за това, че се представя удостоверение в общината за наличието на това сдружение. Тогава ще стане ясно за този, който купува, какви са условията. Аз мисля, че тези условия ще бъдат ясни на този човек и по отношение на това още докато води преговорите за покупката, защото когато ние сме обявили вече наличието на този закон и той влезе в сила, което, разбира се, ще стане след значителен период на вокацио легис, всеки български гражданин вече ще е наясно, че има два режима на управление на етажната собственост и когато отива и купува недвижим имот, той ще се интересува от това какво всъщност купува и при какви условия.
Така или иначе, както всяка една вещ и жилището има начин на употреба. Това няма да бъде елемент на нотариалния акт, но в нотариалния акт вие знаете, че много от нещата, които са съпътстващи, не се описват в него при издаването му. Но това ще бъде един от документите, за да бъде сигурно и ясно, че собственикът е информиран и няма скрити дефекти, условно да кажем, вещта, която купува, ако считаме, че е дефект, че се управлява в условията на етажна собственост с юридическо лице.
Борислав Ралчев: Какво прехвърляме с нотариалния акт? Вещно право, собственост! Какво прехвърляме с членствените си права? Какъв тюрлюгювеч правите? Недейте така! Има неща, които стават с компромис, има неща, с които не може да се прави компромис. Няма чалъм! Какво, сега ще вкараме хиляда човека в бели и в дела? Не хиляда, сто хиляди ще бъдат за три години! Върви, проверявай в регистъра, едно, друго сдружение, трето, четвърто... В края на краищата си има правила, които са вековечни и не са създадени от нас. Намерете някакво решение. Разбирам болката къде е, но не мога да ви помогна.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Дискусията беше интересна, смея да я окачествя, и можем да продължим нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това е нова правна фигура, не е позната, никъде не е писано за нея.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Тук може да има и принос към теорията освен към практиката. Подходящо е за една студия, нека не се опитваме докрай тук да я напишем.
Продължаваме с Раздел ІІІ – „Управление”.
Има предложение на Нено Димов и Антонела Понева, което е отразено.
Предложение на Надя Антова и Яни Янев – също.
По чл. 40 има предложение на Светослав Спасов, което не е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип предложението на Нено Димов и Антонела Понева, което е отразено в чл. 31.
Предложението на Надя Антонова и Яни Янев комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 31.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 40, който става чл. 31:
„Органи на сдружението
Чл. 31. (1) Органи на сдружението са общо събрание, управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор).
(2) Сдружението се представлява в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти от управителен съвет (управител).”
По чл. 41 има предложение на Диана Хитова, което е подкрепено.
Предложение на Иглика Иванова и Георги Анастасов, и двете предложения са отразени в чл. 32.
Предложение на Светослав Спасов, което е подкрепено по принцип; на Димитър Абаджиев – също; на Татяна Калканова, което е подкрепено по принцип и е отразено в чл. 32; на Нено Димов и Антонела Понева – по принцип подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 41, който става чл. 32:
„Общо събрание на сдружението
Чл. 32. (1) Общото събрание на сдружението се състои от всички собственици на самостоятелни обекти в етажната собственост. Участието в работата на общото събрание може да бъде лично или чрез представител. Упълномощаването на представител се извършва по реда на чл. 14.
(2) Едно лице може да представлява най-много трима собственици.
(3) Общото събрание приема решения за сключване на договори с трети лица, за промени в споразумението за създаване на сдружението и за прекратяването му.
(4) Другите правомощия, инициативата, редът за свикването и провеждането, както и кворумът на общото събрание се уреждат при условията и по реда на Раздел ІІ.
(5) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.”
По следващия текст има предложение на Диана Хитова, което е подкрепено; на Иглика Иванова и Георги Анастасов – също; на Светослав Спасов предложението е подкрепено; на Ненко Темелков е подкрепено.
Комисията подкрепя и предложението на Татяна Калканова; на Нено Димов и Антонела Понева; на Надя Антонова и Яни Янев.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42, който става чл. 33:
„Приемане на решения от общото събрание
Чл. 33. (1) В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните идеални части от общите части на сградата.
(2) Общото събрание на сдружението приема решения:
1. единодушно – за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за одобряване на промени в споразумението;
2. с мнозинство от 75 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост – за изваждане на собственик по реда на чл. 45 от Закона за собствеността. Собственикът, за когото се отнася решението, не участва в гласуването;
3. с мнозинство от 67 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост – за обновяване, за извършване на основен ремонт и за прекратяване на сдружението.
(3) Извън случаите по ал. 2 решенията се приемат с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост.”
Тук имаше едно предложение на господин Янев за ал. 4 при етажната собственост извън режима на сдружение. Ако там се приеме неговото предложение, трябва да се отрази симетрично и тук.
По чл. 43 има предложение от народния представител Диана Хитова, което е подкрепено по принцип.
Има направено предложение от народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, което е подкрепено по принцип.
Има направено предложение от народния представител Светослав Спасов, което не е подкрепено.
Има предложение от народния представител Димитър Абаджиев – в чл. 43, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Създава се нова точка 11:
„11. приема решения при възникнали спорове относно използването на общите части на сградата и прилежащия терен, както и за спазване на вътрешния ред;”
2. Създава се нова т. 12:
„12. приема решения за инсталиране на реклами или други съоръжения върху сградата или за отдаване под наем на общи части на сградата;”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Ненко Темелков, което е подкрепено по принцип.
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43, който става чл. 34:

„Управителен съвет (управител) на сдружението
Чл. 43. (1) Управителен съвет (управител) се избира за срок до две години.
(2) Управителният съвет (управителят):
1. организира изпълнението на решенията на общото събрание;
2. представлява сдружението в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти;
3. изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в етажната собственост, както и отчети за изпълнението им;
4. възлага с договор дейности по поддържането на общите части на външни за етажната собственост лица, когато е прието решение на общото събрание за това;
5. съхранява протоколната книга, плановете на сградата, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други;
6. води и съхранява книгата на собствениците по чл. 7;
7. заявява за вписване промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване в публичен регистър по чл. 44;
8. следи за спазването на вътрешния ред в етажната собственост;
9. упражнява други правомощия, възложени му от общото събрание.
(3) Управителният съвет избира от своя състав председател, който свиква и ръководи неговите заседания.
(4) За броя на членовете на Управителния съвет, избора на нов Управителен съвет (управител), провеждане на заседания и кворума за тях се прилагат разпоредбите на Раздел ІІ.
(5) Членове на Управителния съвет могат да бъдат само собственици, които не са в роднинска връзка помежду си по права линия или по съребрена линия до втора степен.
(6) Мандатът на член на Управителния съвет (управителя) може да се прекрати предсрочно само с решение на общото събрание при неизпълнение на задълженията му.
(7) По решение на общото събрание на членовете на Управителния съвет (управителя) може да се заплаща възнаграждение.
(8) В случаите по ал. 2, т. 4 с договора се определят правомощията на лицата, които ще осъществяват дейности по поддържането на общите части на етажната собственост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Тук ми се струва, че господин Спасов прави и други предложения. Ще трябва да го докладваме.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Частично неговите предложения съвпадат, в други случаи се разминават. Комисията не ги е подкрепила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Но една част от правомощията на председателя се покриват с това, което е, така че можем да кажем, че по принцип се подкрепя.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Можем да кажем, че някои от неговите предложения са подкрепени.
Предложението на народния представител Димитър Абаджиев по принцип е подкрепено и е отразено в редакцията на комисията за чл. 44.
По чл. 44 има предложение от народния представител Диана Хитова, което е подкрепено по принцип.
Има предложение от народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, което е подкрепено по принцип.
Има предложение от народния представител Светослав Спасов, което не е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44, който става чл. 35:

„Контролен съвет (контрольор)
Чл. 35. (1) Контролен съвет (контрольор) се избират за срок до две години.
(2) Контролният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима.
(3) Членовете на Контролния съвет избират от своя състав председател.
(4) Контролният съвет (контрольорът) контролира дейността на Управителния съвет (управителя) по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на средствата на етажната собственост.
(5) Контролният съвет (контрольорът) извършват проверка на касата най-малко веднъж годишно и представят на общото събрание доклад за резултатите от нея.
(6) Контролният съвет провежда заседание най-малко веднъж на шест месеца и приема решения с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му. За заседанията на Контролния съвет се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове.
(7) Членове на Контролния съвет могат да бъдат само собственици, които не са в роднинска връзка помежду си, както и с членовете на Управителния съвет, по права линия или по съребрена линия до втора степен. По решение на общото събрание на членовете на Контролния съвет (контрольора) може да се заплаща възнаграждение.
(8) Мандатът на член на Контролния съвет (контрольора) може да се прекрати предсрочно само с решение на общото събрание при неизпълнение на задълженията му.
(9) Контролният съвет (контрольорът) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в края мандата си. Докладът се предоставя за запознаване на всеки собственик или обитател при поискване.”
По чл. 45 има предложение от народния представител Светослав Спасов, което не е подкрепено.
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев за отпадане, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 45, който е отразен в редакция на комисията за чл. 38.
По чл. 46 има предложение от народния представител Светослав Спасов, което не е подкрепено от комисията.
Има направено предложение от народния представител Ненко Темелков – заглавието да добие следния вид: „Прехвърляне и прекратяване на членство в сдружението”.
То е във връзка с едно друго неприето предложение – във връзка с учредяване на сдружението:
„(2) Прекратяване на членство в сдружението става чрез нотариално заверено волеизявление от собственика до сдружението с копие до кмета на общината.”
Комисията не подкрепя това предложение.
Има направено предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 46 и предлага да отпадне, тъй като е отразен в редакцията на комисията за чл. 30.
По чл. 47 има направено предложение от народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, което е подкрепено по принцип и е отразено в редакцията на комисията за чл. 37.
Има предложение от народния представител Светослав Спасов, което не е подкрепено от комисията.
Има направено предложение от народния представител Ненко Темелков, което е подкрепено по принцип от комисията и е отразено в редакцията на комисията за чл. 36.
Има направено предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 47, който става чл. 36:

„Прекратяване на сдружението
Чл. 36. (1) Сдружението на собствениците се прекратява:
1. с решение на общото събрание;
2. при погиване на сградата или отделния вход в режим на етажна собственост;
3. с изтичане на срока, за който е учредено сдружението.”
Тук би трябвало да има може би една т. 4 – „при напускане на негов член”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да, нали така приехме по-горе?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Ние там го включихме, тук понеже е само за нотариалната форма.
„(2) Сдружението не може да се прекратява по реда на ал. 1, т. 1, при одобрен проект на етажната собственост за усвояване на средства от Европейския съюз или държавния бюджет за обновяване на сградата или части от нея. Сдружението може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове по проекта за извършените строителни и монтажни работи или не по-късно от една година от прекратяването им поради непредвидени обстоятелства.
(3) Управителният съвет (управителят) в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството по ал. 1 подава заявление в общинската или районната администрация за заличаване на регистрацията. В случаите, когато сдружението е прекратено по решение на общото събрание, към заявлението се прилага копие от решението, заверено от председателя на Управителния съвет (управителя).
(4) В двумесечен срок от прекратяване на сдружението се свиква общо събрание на собствениците. Свикването на общото събрание на собствениците се извършва по реда на чл. 12.”
Има предложение от народните представители Надя Антонова и Яни Янев за създаване на чл. 47а, което е подкрепено по принцип.
Комисията предлага да се създаде нов чл. 37 със следната редакция:
„Ликвидация
Чл. 37. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Ликвидацията се извършва от председателя на Контролния съвет (контрольора).”
Господин председател, само да погледна при новата т. 4, която добавяме – „при напускане на негов член”. Говоря за предния чл. 36, който докладвах – ал. 1, т. 4 – „при напускане на негов член”, дали е необходимо да добавим при ограниченията на този текст, който обсъждахме, който беше член ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Можем да го свържем с ал. 2 на чл. 36.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Само да го цитирам – „при напускане на негов член при условията на чл. 30, ал. 3”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ще видим точната редакция преди гласуване.
Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по текстовете, които бяха докладвани? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя предложението на народните представители Яни Янев и Надя Антонова за нов Раздел ІV с членове 38 - 43.

„ Раздел ІV - Изпълнение и контрол на актовете на общото събрание, управителния съвет или управителя

Изпълнение на решенията на общото събрание
Чл. 38. (1) Решенията на общото събрание се изпълняват в определените в тях срокове. Когато срокът не е определен, решенията се изпълняват в 14-дневен срок от получаването на писмена покана, връчена по реда на чл. 13, ал. 2-6.
(2) Когато собственик или обитател не изпълни решение в определения срок, председателят на управителния съвет (управителят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.
(3) За издаване на изпълнителен лист за изваждане на собственик на самостоятелен обект или на част от него към писменото искане се прилага екземпляр от предупреждението по чл. 45, ал. 2 от Закона за собствеността.
Предварително изпълнение
Чл. 39. Общото събрание може да поиска предварително изпълнение на решението, свързано с извършването на разходи за необходим ремонт.
Отмяна на решение на общото събрание
Чл. 40. (1) Всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание.
(2) Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 14-дневен срок от получаване на съобщението по чл. 16, ал. 7.
(3) Подаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго.
Представителство в съда
Чл. 41. Собствениците или сдружението се представляват пред съда от председателя на управителния съвет (управителя), или упълномощено от тях лице.
Производство и правомощия на съда
Чл. 42. (1) Молбата се разглежда по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(2) С решението си съдът оставя в сила или отменя решението на общото събрание.
(3) Решението на районния съд подлежи на обжалване по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Отмяна на актовете на управителния съвет (управителя)
Чл. 43. (1) Всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя).
(2) Молбата се подава пред районния съд по местонахождение на етажната собственост в 14-дневен срок от получаването на писмената покана, връчена по реда на чл. 13, ал. 2-6.
(3) Молбата се разглежда по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(4) Съдът оставя в сила или отменя акта на управителния съвет (управителя).
(5) Решението на районния съд е окончателно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи да вземат отношение по тези текстове? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Има предложение на народните представители Надя Антонова и Яни Янев.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нова Глава трета:
„Глава трета – Регистрация на сгради в режим на етажната собственост.”

Регистър
Чл. 44. (1) Общинските или районните администрации създават и поддържат публичен регистър на сградите или входовете в режим на етажната собственост, които се намират на територията им.
(2) За регистрацията и достъпа до данните в регистъра не се събират такси.
(3) В регистъра се вписват данни за:
1. сградата или отделния вход в режим на етажна собственост – адрес, етажност и други индивидуализиращи характеристики, определени с наредбата по ал. 4;
2. трите имена на собствениците и обитателите от книгата на собствениците и адреса им в етажната собственост;
3. формата на управление;
4. управителните органи.
(4) Редът за водене и образецът на регистъра се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Правомощия на общинската или районната администрация по вписването в регистъра
Чл. 45. (1) В случаите на вписване на данни за етажната собственост, която се управлява от общото събрание на собствениците, кметът на общината или района, или оправомощено от него лице, проверява дали данните подлежат на вписване.
(2) В случаите на вписване на данни за етажна собственост, която се управлява от сдружение на собствениците, лицето по ал. 1 проверява и дали са спазени изискванията на чл. 29.
(3) След извършване на проверката по ал. 1 и 2 кметът на общината или района, или оправомощено от него лице вписва данните в регистъра.
(4) Когато лицето по ал. 1 установи, че предоставените данни за вписване не отговарят на изискванията на закона, то указва на управителния съвет (управителя) на съответната етажна собственост да отстрани в 7-дневен срок непълнотите или неточностите.
(5) Когато непълнотите или неточностите не се отстранят в срока по ал. 4, кметът на общината или района постановява мотивиран отказ за вписване. Отказът се връчва на управителния съвет (управителя) на съответната етажна собственост незабавно след постановяването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Оспорване на отказ за вписване
Чл. 46. (1) Отказът подлежи на оспорване пред административния съд по местонахождението на етажната собственост в 7-дневен срок от връчването му.
(2) Жалбата се подава чрез кмета на общината или района, който я изпраща незабавно на съда, заедно с приложенията към нея.
(3) Жалбата се разглежда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 47. Кметът на общината или района упражнява текущ контрол по регистрацията на сгради или входове в режим на етажна собственост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Йорданов.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, когато разглеждахме какво трябва да съдържа тази книга, в която се вписват собствениците и обитателите, припомням, че при понятието „обитатели” визирахме наемателите и лица, обитаващи на друго правно основание.
Когато в общината в регистъра се въвежда тази информация, вписваме „собственици и обитатели въобще” или добавяме „и правното основание, на което те обитават там” – дали са наематели, по каква причина. Мисля, че това е редно да бъде фиксирано в общината, при положение, че вече сме заложили някакъв вид обяснение на какво правно основание тези обитатели са в тази сграда. Това не е излишна полицейщина, просто една по-голяма прегледност при воденето на този регистър, мисля, господин председател на Комисията по правни въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Дали хората ще го разберат това „правно основание”, господин Йорданов?
Руденко Йорданов (КБ, встрани от микрофоните): Така е записано в Преходните разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ходи и обяснявай какво е това „правно основание”. Ние двамата с Вас знаем, но дали обикновените хора го знаят?! В това, което действително казвате, има не само разум, а и по-голяма стабилност, и по-голяма информация. Това в много случаи ще бъдат наематели.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Ще направя само едно пояснение и да преценим дали това изискване не е в повече.
Предвиждаме в регистъра, който е по-скоро за сградата – да бъдат вписвани собствениците и обитателите. Как точно ще наричаме правните основания, мисля че не е това същественото.
Нека да обърнем внимание, че в чл. 7 предвиждаме в етажната собственост да се води книга на собствениците. Там е казано: „Книга на собствениците се води във всяка сграда или вход. В книгата се вписват трите имена на собственика, на членовете на неговото домакинство и на обитателите, както и самостоятелни обекти и началната дата на обитаване.”
Може би не е целесъобразно да поддържаме две информационни системи. Достатъчно е в общината да се вписват само управителните органи, а не списъкът на собствениците и обитателите. Ако остане само книгата на собствениците, която ще се съхранява във всеки вход или блок, в тази етажна собственост, тогава трябва да дадем достъп до тази книга на органите на МВР и на органите, които се занимават с гражданската регистрация, тъй като те въз основа на нея могат да правят свои проверки или да уточняват избирателните списъци и включително, тъй като се въведоха изисквания животните да се регистрират…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: На етажната собственост животни ли?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Нали дадохме възможност да съществуват и такива? Говоря, че в тази книга ще се вписват собствениците, които отглеждат животни. Не имената на животните, а само имената на тези, които отглеждат животни. Нека да бъде направена преценка при дискусията. Може би с една допълнителна разпоредба да решим въпроса с достъпа до тази книга по чл. 7, а в регистъра да отпадне т. 2, ако това се сметне за достатъчно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: И в чл. 7 с допълнителна редакция, тъй като сега обсъждахме и него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Член 7 ли?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Връщаме се към началото, ако тук отпадне този текст, там да допълним: достъп до данните в книгата имат управителният съвет(управителят), контролният съвет(контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на МВР, на гражданската регистрация и другите оторизирани органи, да не ги изброявам – за медицински, ветеринарен и т.н. контрол. С една такава смислова редакция уточнението може да бъде направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: При гласуването да не пропуснем мястото на гласуване на този текст.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Ще има време да бъдат прегледани текстовете до гласуването.
Мисля, че утре не е подходящото време за гласуване. Нека да бъде огладен текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да, няма утре да гласуваме.
Има ли други желаещи да вземат отношение? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По Глава трета по вносител има предложение на Нено Димов и Антонела Понева: да отпадне “Реконструкция, ремонт, преустройство, основно обновяване” и да бъде заменено с “Текущ и основен ремонт”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Глава трета, която става Глава четвърта да се измени така:
“Глава четвърта – Ремонт, обновяване и поддържане на общите части”.
Предложение на Светослав Спасов, което не е подкрепено.
На Димитър Абаджиев – неподкрепено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: На Абаджиев трябва да го прочетете.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Не, няма какво да четем, това са само номерации на текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: От Закона за устройство на територията.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, там цитирането на тези числа няма да е...
На Нено Димов и Антонела Понева вече го прочетох, то не е подкрепено – за наименованието.
На Надя Антонова и Яни Янев по принцип е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 48:

“Общи правила
Чл. 48. (1) Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части се извършва само по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението.
(2) При ремонти на общите части с предимство се извършват дейности от строително-технически характер за привеждане на сградата в съответствие с мерките и указанията в техническия й паспорт.
(3) Разходите за ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части, за които има прието решение на общото събрание на собствениците или на сдружението, се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
(4) Решението за извършване на ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части между отделни етажни собствености се приема от съвместното общо събрание по реда на чл. 18.
(5) За извършване на необходим ремонт на общи части на сградата се отпускат финансови средства незабавно с решение на управителния съвет (управителя). Общото събрание утвърждава направените разходи, които са удостоверени с платежни документи.
(6) Разходите за извършване на ремонт по ал. 5, направени от собственик за негова сметка, му се възстановяват с решение на общото събрание или се прихващат от дължимите от него вноски за фонда по чл. 50 след представяне на платежни документи.
(7) Ако разходите, извършени от собственик, не се възстановят по реда на ал. 6, той има право да предяви иск срещу останалите собственици, които отговарят солидарно за възстановяването им.
(8) За текущото поддържане на общите части на етажната собственост собствениците и обитателите на самостоятелни обекти правят ежемесечни вноски в размер, определен в правилника за вътрешния ред или с решение на общото събрание.”
Предложение на Надя Антонова и Яни Янев, което е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде нов чл. 49 със следната редакция:
“Извършване на неотложен ремонт
Чл. 49. (1) В случаи, когато сградата или отделният вход в режим на етажна собственост се нуждаят от неотложен ремонт, се отпускат финансови средства от фонда по чл. 50 незабавно с решение на управителния съвет (управителя).
(2) Когато липсват средства във фонда по чл. 50 или са недостатъчни, председателят на управителния съвет (управителят) свиква незабавно общото събрание да приеме решение за набиране на средства за извършването на ремонта.
(3) Ако общото събрание не се свика или не вземе решение по реда на ал. 2, председателят на управителния съвет (управителят) или заинтересованите лица уведомяват кмета на общината или района за обстоятелствата по ал. 1.
(4) Кметът на общината извършва проверка и издава заповед, с която задължава собствениците да осъществят в определен срок ремонта по ал. 1. Заповедта се съобщава на председателя на управителния съвет (управителя) и може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на етажната собственост.
(5) Когато заповедта по ал. 4 не е изпълнена в срок или е допуснато предварително изпълнение по нея, неотложният ремонт се извършва от кмета на общината или района. В тези случаи въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината или района за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс.”
Комисията предлага да се създаде нов чл. 50 със следната редакция:
“Фонд “Ремонт и обновяване”
Чл. 50. (1) Общото събрание на собствениците или на сдружението създава и поддържа фонд “Ремонт и обновяване”.
(2) Средства във фонда се набират от:
1. вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание;
2. други източници.
(3) Средствата във фонд “Ремонт и обновяване” се набират в разплащателна сметка със специално предназначение, която се открива на името на председателя на управителния съвет (управителя) или на сдружението.
(4) Средствата от фонда се разходват за:
1. извършване на дейностите по чл. 48, чл. 49 и за оборудване;
2. изпълнение на мерките и указанията от техническия паспорт на сградата;
3. други разходи, определени с решение на общото събрание.
(5) Разпореждането със средствата от сметката по ал. 3 се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решения за тяхното използване, приети от общото събрание.”
Предложение на народните представители Иглика Иванова и Георги Анастасов, което е подкрепено и е отразено в редакцията на чл. 51.
Предложение на народния представител Светослав Спасов: в чл. 49, ал. 4 се добавя ново изречение второ: “Възнаграждението на портиера и на други лица, ангажирани с поддръжката на сградата, могат да се осигуряват от съответния фонд на жилищната кооперация.”
Предложението не е подкрепено.
Предложение на Татяна Калканова: в чл. 49, ал. 1 се създава изречение второ: “Общото събрание на собствениците може да реши определянето на консумативните разходи за общите части на сградата да става съобразно дяловете на собствениците в тях.”
Предложението не е подкрепено.
Предложението на Надя Антонова и Яни Янев се подкрепя по принцип, което е отразено в чл. 51.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49, който става чл. 51:

“Консумативни разходи и разходи
за текущо поддържане
Чл. 51. (1) Консумативните разходи и разходите за текущо поддържане за общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците и обитателите.
(2) Деца до 6-годишна възраст и обитатели, които пребивават в етажната собственост не повече от един месец, не заплащат разходите по ал. 1.
(3) Собственик или обитател, който отсъства повече от един месец, заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от консумативните разходи по ал. 1. За отсъствието се уведомява писмено председателят на управителния съвет (управителят).
(4) Когато по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата има портиер, разходите за него се разпределят при условията и реда по ал. 1 и 3.
(5) Собственици или обитатели, които упражняват професия или извършват дейност в етажната собственост, при която достъпът на външни лица е по-голям от обичайния, заплащат консумативни разходи до петкратния размер на разходите по ал. 1.
(6) Собственици или ползватели на магазини, ресторанти, производствени, стопански и други помещения с нежилищно предназначение заплащат консумативните разходи в размера по ал. 5.
(7) Собственици и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат консумативни разходи за всяко животно в размер като за един обитател.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата.
Господин Йорданов, заповядайте.

Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председателю.
Не знам дали това уточнение е абсолютно необходимо, но, все пак, употребявайки понятието „незабавно” в чл. 49, когато става дума...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Член 49 по новия или по стария?
Руденко Йорданов: Не, по комисия – в ал. 1 и 2. Употребява се изразът „незабавно” по отношение на свикване на общото събрание за решение за набиране на средства за неотложни ремонти. Понятието „незабавно”, както е въведено тук, би следвало или поне така си мисля, да прави връзка с чл. 13, където са уредени начините за свикване на общото събрание. Но въпреки всичко, дали не е излишно да прибавим, че макар и незабавно, то се свиква все пак по реда на чл. 13... Да не би това да е един път обявление, сложено сутринта, следобед да налага присъствие на собствениците.
Не е ли необходимо това уточнение, господин председател на Правната комисия – да упоменем, че макар и незабавно, все пак редът на чл. 13 е задължителен – покана, залепена...
Говорим за чл. 49, където Управителният съвет и управителят...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Кажете кой е текстът?
Руденко Йорданов: Текстът е на чл. 49, ал. 2: когато липсват средства или са недостатъчни, председателят на Управителния съвет свиква незабавно общо събрание за намиране на решение за набиране на средства. Това незабавно само по себе си малко ми виси. Да не би това да бъде използвано и със спекулативен характер, неспазвайки установения ред и изпускайки отсъствието на определени собственици...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Искате да кажете какво е „незабавно” – „незабавно”, само че по реда на чл. 13.
Руденко Йорданов: Така че бидейки незабавно, текстът на чл. 13 е задължителен, за да не се преиграва с това понятие.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да направим връзката – тя започва от чл. 48, като има различен ред за вземане на решението в случаите на различните видове ремонти. Когато става дума за необходим ремонт – тези определения са дадени, да не губя време да ги повтарям сега, финансовите средства се отпускат незабавно с решение на Управителния съвет. Трябва да се направи връзка с ал. 2 на чл. 49 - когато липсват средства във фонда по чл. 50 за неотложния ремонт, те трябва да се съберат. Мисля, че не трябва да предвиждаме общия срок на събранието, защото става дума за действия в условията на спешност и тогава могат да се отклонят от общото изискване за срока... Колко беше срокът при обичайния режим за свикване на събрание?
Руденко Йорданов (КБ, от място): Три дни най-малко или 24 часа, когато са неотложни...
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Тогава приемам предложението на господин Йорданов, че това няма да отложи... Да се извърши препращане при условията на чл. 13...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Което практически означава не по-рано от 24 часа.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: То вече и няма време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, стигнали сме до чл. 51 на страница 88. Предполагам, че утре ще можем да продължим, за да го приключим. Остана може би около час – час и половина работа.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Мисля си, че е по-малко. Нека да не прогнозираме, но можем да го завършим за около час.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това е добре – да приключим утре.
Няколко съобщения. Защо трябва да ги правим пред полупразната зала, но така или иначе – дадоха ми ги.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще има заседание утре от 14,30 ч.
Комисията по труда и социалната политика ще има заседание утре от 15,00 ч.
Комисията по здравеопазването ще има заседание в четвъртък от 15,00 ч.
Комисията по земеделието и горите ще има заседание утре от 14,30 ч.
Комисията по околната среда и водите ще има заседание утре от 15,00 ч.
Комисията по парламентарна етика ще има заседание в четвъртък от 16,00 ч.
Комисията по правни въпроси ще има заседание в четвъртък от 14,30 ч.
Утре продължаваме, както знаете, уважаеми народни представители, в 9,00 ч.
Закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)

(Закрито в 19,00 ч.)


Председател:
Георги Пирински

Заместник-председател:
Любен Корнезов

Секретари:
Метин Сюлейманов
Мирослав Мурджов