Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2007-01-18


Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Камелия Касабова и Петър Берон
Секретари: Нина Чилова и Мирослав Мурджов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум, откривам днешното пленарно заседание.
Започваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА – продължение.
Уважаеми народни представители, вчера пленарното заседание завърши с приемането на текста на чл. 47.
Давам думата на д-р Кумчев да продължи докладването на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 49:
“Чл. 49. (1) В срок до 200 дни от постъпването на валидна документация Изпълнителната агенция по лекарствата съвместно със съответната комисия по чл. 47 оценява качеството, безопасността и ефикасността на лекарствения продукт и изготвя оценъчен доклад, който представя на изпълнителния директор на агенцията.
Оценъчният доклад се актуализира при получаване на нова информация, свързана с качеството, безопасността и ефикасността на продукта.
(2) Когато лекарственият продукт съдържа генномодифицирани организми, Изпълнителната агенция по лекарствата предоставя на Министерството на околната среда и водите необходимата документация от досието на лекарствения продукт и изисква становище в срок 60 дни по отношение на потенциалния риск за околната среда. Шестдесетдневният срок е в рамките на срока по ал. 1.
(3) В случаите на радиофармацевтици Изпълнителната агенция по лекарствата предоставя необходимата документация от досието на лекарствения продукт и изисква становище в срок 60 дни от Агенцията за ядрено регулиране по отношение на качеството и безопасността на продукта. Шестдесетдневният срок е в рамките на срока по ал. 1.
(4) Когато Министерството на околната среда и водите и Агенцията за ядрено регулиране не се произнесат в установените по ал. 2 и 3 срокове, се приема, че становището им е положително.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, предложението е за текста на чл. 48 по вносител, подкрепено от комисията, и чл. 49 в окончателна редакция на комисията, която по принцип подкрепя предложението на вносителя. Няма желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте тези два текста.
Гласували 121 народни представители: за 108, против 1, въздържали се 12.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: По чл. 50 има предложение от народния представител Атанас Щерев – в чл. 50 изразът “устно или” се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков – в чл. 50, ал. 1 думата “устно” се заличава и се замества с думите “писмено и устно”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 50:
“Чл. 50. (1) Когато Изпълнителната агенция по лекарствата установи несъответствия в досието с изискванията за издаване на разрешение за употреба или удостоверение за регистрация по този закон, уведомява писмено заявителя да представи допълнителна информация, свързана с документацията по чл. 27-32 или по чл. 35, ал. 3, или по чл. 38, и/или да предостави устно или писмено обяснение по констатираните непълноти и несъответствия в срок 180 дни от датата на уведомяването.
(2) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 44 спира да тече от датата на уведомяването до предоставяне на исканата информация.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата прекратява процедурата по издаване на разрешение за употреба или удостоверение за регистрация на лекарствен продукт, когато:
1. заявителят не предостави информацията по ал. 1 в посочения срок;
2. лицата по чл. 26, ал. 1 поискат писмено прекратяването й.”
По чл. 51 има предложение от народния представител Атанас Щерев, което комисията подкрепя.
Има предложение от народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 51:
“Чл. 51. В срок 10 дни от изготвянето на оценъчния доклад по чл. 49, ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата издава разрешение за употреба/удостоверение за регистрация на лекарствения продукт или прави мотивиран отказ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, има ли желаещи да обосноват предложенията по чл. 50 и 51, които не се подкрепят от комисията? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване.
Първо по чл. 50. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Щерев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 39, против 50, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
Приблизително същото е предложението на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков, което все пак ще поставя на гласуване, тъй като има и втора част. То също не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 16, против 34, въздържали се 48.
И това предложение не се приема.
Предлагам да гласуваме предложението на комисията за окончателна редакция на чл. 50, която по принцип подкрепя текста на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
По чл. 51 има предложение на народния представител Атанас Щерев, което комисията подкрепя.
Има и предложение от народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков, което също се подкрепя от комисията.
Моля да гласуваме чл. 51 в окончателната редакция на комисията, която подкрепя текста на вносителя и предложенията на народните представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 103, против 4, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Уважаеми колеги, по чл. 52 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 53 има предложение на народния представител Атанас Щерев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следата редакция за чл. 53:
„Чл. 53. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата публикува на страницата си в интернет данни по чл. 52 за издаденото разрешение за употреба/удостоверение за регистрация и одобрената кратка характеристика на продукта в срок до 14 дни от издаването му.
(2) Въз основа на оценъчния доклад по чл. 49, ал. 1 Изпълнителната агенция по лекарствата изготвя публичен оценъчен доклад, включващ и мотивите за взетото решение без данните, представляващи търговска тайна. Докладът се публикува на страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата в интернет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, нека да гласуваме тези текстове – чл. 52 по вносител и чл. 53, в редакция на комисията. Това са текстове, по които няма спор.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: По чл. 54 комисията подкрепя текста на вносителя.
По този член има предложения от народния представител Атанас Щерев:
В чл. 54, ал. 1 се добавя изречение второ със следното съдържание: "Тази разпоредба не се отнася за случаите, в които лекарственият продукт е обект на Закона за обществените поръчки или е рядко прилаган продукт, за който няма регулярен внос за аптечни продажби."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, разглеждаме текста на чл. 54 по вносител и предложението на народния представител Атанас Щерев, което комисията не подкрепя.
Няма желаещи да вземат думата.
Моля да гласуваме предложението на господин Щерев, което комисията не подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 12, против 40, въздържали се 36.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 54, подкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 83, против 4, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: По чл. 55 комисията подкрепя текста на вносителя. По този член има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков:
...
"2. Чл. 55. (4) Разрешението за употреба/удостоверението за регистрация става безсрочно след подновяването, извършено по този закон."
Предложението на народните представители по т. 1, 3 и 4 е оттеглено.
Комисията не подкрепя предложението по т. 2.
Комисията подкрепя предложението по т. 5, което систематично ще бъде отразено в "Допълнителна разпоредба".
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Останало е неподкрепено предложението на народните представители по т. 2. (Реплики.)
Господин Мръцков оттегля предложението си по т. 2, което не е подкрепено от комисията. В такъв случай можем да преминем към гласуване на текста на вносителя по чл. 55, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте този текст.
Гласували 86 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: По чл. 56 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 57 има предложение на народния представител Атанас Щерев:
В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1, т. 2 да отпадне.
2. Алинея 3, т. 4 се изменя така:
"4. Няма доказани данни за традиционна употреба".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 57:
"Чл. 57. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата отказва издаване на разрешение за употреба или удостоверение за регистрация на лекарствен продукт, когато след оценка на досието по чл. 27-32 се установи, че:
1. съотношението полза/риск е неблагоприятно или
2. ефикасността на лекарствения продукт не е защитена убедително от заявителя, или
3. количественият и качественият състав на лекарствения продукт не отговарят на описания в досието.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата отказва издаване на разрешение за употреба или удостоверение за регистрация на лекарствен продукт, когато някои от данните в досието не съответстват на изискванията на чл. 27-32.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата отказва регистрация на традиционен растителен лекарствен продукт, когато след оценка на документацията се установи, че продуктът не отговаря на условията по чл. 37, ал. 1, данните в досието не съответстват на чл. 38 или:
1. количественият и качественият състав не отговарят на описания в досието;
2. лекарственият продукт може да бъде вреден при правилна употреба;
3. данните за традиционната употреба са недостатъчни, особено когато фармакологичните свойства или ефикасността не са доказани въз основа на дългогодишна употреба и натрупан опит;
4. фармацевтичното качество на лекарствения продукт не е достатъчно обосновано."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение на господин Щерев, неподкрепено от комисията. Няма желание за изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Щерев по чл. 57, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 21, против 31, въздържали се 42.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на чл. 57.
Гласували 81 народни представители: за 76, против 2, въздържали се 3.
Текстът е приет.
Има едно съмнение, че не сме подложили на гласуване чл. 56, който е по вносител. Ще го направим заедно с чл. 58 и чл. 59, по които няма спорни текстове.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Уважаеми колеги, има ли изказвания по тези три текста – 56, 58 и 59 по вносител, подкрепени от комисията? Няма изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 75, против 2, въздържали се 4.
Текстовете са приети, а с това е приет и целият Раздел V.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: “Раздел VІ – Промени в издадено разрешение за употреба.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 61:
“Чл. 61. (1) При промени от тип ІА или тип ІБ, или от тип ІІ лицето по чл. 26, ал. 1 подава в Изпълнителната агенция по лекарствата заявление, придружено с:
1. документация, свързана с промените, определена в наредбата по чл. 42;
2. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 21, ал. 2.
(2) В заявлението по ал. 1 се включва и предложение за датата, от която промените влизат в сила.
(3) За всяка промяна от тип ІА или тип ІБ или от тип ІІ притежателят на разрешението за употреба на лекарствения продукт подава отделно заявление.
(4) Когато притежателят на разрешението за употреба на лекарствен продукт прави повече от една промяна в издаденото разрешение за употреба, подава отделно заявление за всяка промяна. Във всяко заявление посочва данни за вида на промените, за които са подадени останалите заявления.
(5) Когато заявената промяна води до последващи взаимосвързани промени от същия тип, притежателят на разрешението за употреба на лекарствения продукт подава едно общо заявление, в което посочва връзката между основната и свързаните с нея промени.
(6) Когато заявената промяна от тип ІБ води до последващи взаимосвързани промени от тип ІА или от тип ІБ, притежателят на разрешението за употреба на лекарствения продукт подава едно общо заявление от тип ІБ, в което посочва връзката между основната и свързаните с нея промени.
(7) Когато промяната води до изменение в данните от кратката характеристика на продукта на опаковката и/или в листовката, тези изменения се приемат като част от заявената промяна и за тях не се подава отделно заявление.”
По чл. 62 има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 62:
“Чл. 62. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата одобрява промените от тип ІА в 14-дневен срок от подаване на заявлението, ако са спазени изискванията на чл. 60, ал. 3 и чл. 61.
(2) Ако не са спазени изискванията на чл. 60 и чл. 61, Изпълнителната агенция по лекарствата в срока по ал. 1 уведомява заявителя, че заявлението е невалидно и промените не се приемат.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 63:
“Чл. 63. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата одобрява промените от тип ІБ в 30- дневен срок от подаване на заявлението и издава разрешение за промяната, в което се посочва и датата, от която промените влизат в сила.
(2) Когато Изпълнителната агенция по лекарствата установи несъответствия в представената документация и в изискванията по чл. 61, ал. 1, т. 1, уведомява притежателя на разрешението за употреба.
(3) Притежателят на разрешението за употреба в срок 30 дни от датата на получаване на уведомлението променя или допълва документацията. В този случай срокът по ал. 1 спира да тече.
(4) Когато в срока по ал. 3 притежателят на разрешението за употреба на лекарствения продукт не представи исканата документация, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата прекратява процедурата и уведомява за това притежателя на разрешението.”
По чл. 64 има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков.
Комисията подкрепя предложението, което систематично ще бъде отразено в Допълнителна разпоредба.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 64:
“Чл. 64. (1) В срок 60 дни от датата на подаване на валидно заявление за промяна от тип ІІ Изпълнителната агенция по лекарствата изготвя оценъчен доклад за промяната.
(2) Срокът по ал. 1 може:
1. да се намали при спешни случаи, които са свързани с безопасната употреба на лекарствения продукт, или
2. да се удължи до 120 дни при промяна, с която се изменя или допълва терапевтичното показание.
(3) Когато Изпълнителната агенция по лекарствата установи несъответствия в представената документация и в изискванията по чл. 61, ал. 1, т. 1, тя уведомява притежателя на разрешението за употреба и определя срок за предоставяне на допълнителната информация.
(4) В случаите по ал. 3 срокът по ал. 1 спира да тече до нейното представяне.
(5) Директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата въз основа на оценъчния доклад по ал. 1 одобрява промените и издава разрешение за промяна на разрешението за употреба или прави мотивиран отказ. В разрешението се посочва и датата, от която промените влизат в сила.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65 .
Тук има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 66:
“Чл. 66. (1) Притежателят на разрешение за употреба на лекарствения продукт подава заявление за разширяване на обхвата на издаденото разрешение за употреба при:
1. промяна в качеството на активното вещество, посочено в досието, която не променя съществено характеристиките за безопасност и ефикасност на лекарствения продукт и промененото вещество не се определя като ново:
а) замяна на лекарственото вещество/лекарствени вещества с различна сол/компекс от естери/деривати (със същата терапевтична част);
б) замяна с различен изомер, различна смес от изомери, на смес с изолиран изомер;
в) замяна на биологично активно вещество или на биотехнологичен продукт с вещество или продукт с леко променена молекулна структура; модификация на вектора, използван за получаване за антигенния/изходния материал, включително нова първична клетъчна банка от различен източник;
г) нов лиганд или механизъм на свързване за радиофармацевтици;
д) промяна в екстрахиращия разтворител или в съотношението растително вещество/растителен препарат;
2. промяна в бионаличността;
3. промяна във фармакокинетиката, като промяна в скоростта на освобождаване;
4. промяна или добавяне на ново количество/активност на активното вещество;
5. промяна или добавяне на нова лекарствена форма;
6. промяна или добавяне на нов начин на приложение – при парентерално приложение е необходимо да се прави разграничение между интраартериален, интравенозен, интрамускулен, подкожен и други начини на приложение.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава от документацията по чл. 27, ал. 1, т. 10, свързана с промените по ал. 1.
(3) Изискванията към документацията по ал. 2 се определят в наредбата по чл. 42.
(4) Наименованието на лекарствения продукт в издаденото разрешение за разширяване на обхвата на първоначалното разрешение за употреба не се променя.
(5) Издаването на разрешение за разширяване обхвата на вече издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт се извършва при условията и по реда на чл. 49-51.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, има ли желаещи за изказване по заглавието на Раздел VІ, текстовете на чл. 60 по вносител, чл. 61 в редакцията на комисията, чл. 62 в редакцията на комисията, чл. 63 в редакцията на комисията, чл. 64 в редакцията на комисията, чл. 65 по вносител и чл. 66 в редакция на комисията? Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 7.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: По чл. 67 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 68 комисията подкрепя текста на вносителя.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков, но предложението е оттеглено.
По чл. 69 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 70 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 71 има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков:
„В чл. 71 се допълва второ изречение: „Министърът на здравеопазването определя критериите за блокиране и изтегляне на лекарствените продукти в наредба”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 71:
„Чл. 71. (1) Притежателят на разрешение за употреба е длъжен да поддържа система за блокиране и изтегляне от пазара на лекарствени продукти, които не отговарят на изискванията за качество, безопасност и ефикасност.
(2) Притежателят на разрешение за употреба е длъжен да блокира и изтегли лекарствените продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, ефикасност и безопасност, определени по реда на наредбата по чл. 274, ал. 1.”
По чл. 72 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за този член:
„Чл. 72. (1) Притежателят на разрешение за употреба на лекарствения продукт е длъжен да осъвременява данните по чл. 27, ал. 1, т. 7 и 8 в съответствие с измененията на общоприетите методи в резултат на научния и техническия прогрес.
(2) Промените по ал. 1 се одобряват от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата по реда на този раздел.”
По чл. 73 има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 73:
„Чл. 73. (1) Притежателят на разрешението за употреба може да прехвърли правата върху разрешението за употреба на лекарствения продукт на друго юридическо лице или на обединения, които не са юридически лица, установени на територията на държавите членки.
(2) Притежателят на разрешението за употреба подава в Изпълнителната агенция по лекарствата заявление, към което прилага документация, определена в наредбата по чл. 42, като посочва предложение за дата на прехвърлянето.
(3) При установяване на непълноти в документацията по ал. 2 Изпълнителната агенция по лекарствата уведомява писмено притежателя на разрешението за употреба да представи необходимата допълнителна информация в срок 30 дни. Срокът по ал. 5 спира да тече от датата на уведомлението до предоставяне на исканата информация.
(4) Ако в срока по ал. 3 притежателят на разрешението за употреба не допълни документацията, процедурата по прехвърляне на разрешението за употреба на лекарствения продукт се прекратява.
(5) В срок 30 дни от датата на подаване на заявлението по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата издава разрешение за промяна, с което се одобрява прехвърлянето. В разрешението за промяна се посочва и датата на прехвърляне на разрешението за употреба.
(6) Новият притежател на разрешението за употреба поема изцяло правата и задълженията на предишния притежател на разрешението за употреба.
(7) При прехвърлянето на разрешението за употреба на лекарствен продукт по реда на ал. 1-6 срокът му не се променя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Кумчев, разбирам, че предложението на господин Мръцков по чл. 71 е отразено с позоваването на наредбата по чл. 274.
Заповядайте, господин Йорданов.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, имам предложение за редакционна промяна в чл. 71, ал. 2, където предложението на колегите Мръцков и Хърков е намерило място, но направената редакция не отразява правилно идеята и внася объркване, вместо да внесе ред.
Редакцията ми е да отпадне в ал. 2 думата „определени”, защото несъответствието във връзка с качеството, ефикасността и безопасността не се определя от тази наредба. Наредбата определя реда за блокиране и изтегляне.
Предложението ми е да отпадне думата „определени”, за да стане ясно, че наредбата е свързана с критериите за блокиране и изтегляне.
Предложението ми е съгласувано с вносителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, има предложение за редакционно уточнение на текста.
Господин Кумчев, считам предложението за основателно.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Потвърждавате, че това предложение е целесъобразно.
Уважаеми колеги, първо подлагам на гласуване редакционната поправка, предложена от народния представител Руденко Йорданов – за отпадане на думата „определени” в ал. 2 на чл. 71 в редакцията, предложена от комисията. Предложението се подкрепя от господин Кумчев и вносителите.
Моля, гласувайте тази поправка.
Гласували 82 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 11.
Предложението за такава поправка е прието.
Сега подлагам на гласуване текстовете, предложени от господин Кумчев, за чл. 67 по вносител, чл. 68 по вносител, чл. 69 по вносител, чл. 70 по вносител, чл. 71 в редакцията на комисията с направената редакционна поправка, чл. 72 в редакцията на комисията и чл. 73 в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
Преди да продължите, господин Кумчев, по-нататък заседанието ще се води от заместник-председателя господин Петър Берон, който ще има благородната задача да събира гласовете в пленарната зала в подкрепа или против предлаганите текстове.
Заповядайте, господин Берон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Продължаваме с Раздел VІІ.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: “Раздел VІІ – Процедура по взаимно признаване и децентрализирана процедура”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков, което е оттеглено.
По чл. 74 комисията подкрепа текста на вносителя.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков, което е оттеглено.
По чл. 75 комисията подкрепя текста на вносителя.
Има предложение на народните представители Мръцков и Хърков. Предложението е оттеглено.
По чл. 76 комисията подкрепя текста на вносителя.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков. Предложението е оттеглено.
По чл. 77 има предложение на народния представител Атанас Щерев. Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков:
1. В член 77 ал. 1 се изменя както следва:
“(1) Когато не се стигне до консенсус между страните членки, когато информацията е интерес на общността, когато Изпълнителната агенция по лекарствата не одобри представената документация по чл. 74, ал. 4 или по чл. 75, ал. 4 по съображения за потенциален сериозен риск за общественото здраве на населението, изготвя подробен доклад с мотиви до Координационната група към Европейската агенция по лекарствата, референтната държава членка, до другите засегнати държави и до заявителя.
(2) Спорните въпроси по ал. 1 се разглеждат от Координационната група към Европейската агенция по лекарствата. Заявителят може да представи своята позиция по разглежданите въпроси писмено или устно.”
2. В чл. 77, ал. 1, след думата “заявителят” се добавят и “Изпълнителната агенция по лекарствата”.
3. В чл. 77 ал. 2 се изменя както следва:
“(2) Спорните въпроси се изпращат до координационната група към Европейската агенция по лекарствата. Заявителят може да представи своята позиция по разглежданите въпроси писмено и устно.”
Предложението по т. 4 е оттеглено.
5. В чл. 77, ал. 4, след думата “пациент” се добавя “на български” език.
Комисията не подкрепя предложенията по точки 1, 2, 3 и 5.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 77:
“Чл. 77. (1) Когато Изпълнителната агенция по лекарствата не одобри представената документация по чл. 74, ал. 4 или по чл. 75, ал. 4 по съображения за потенциален сериозен риск за здравето на населението, изготвя подробен доклад с мотиви до референтната държава членка, до другите засегнати държави и до заявителя.
(2) Спорните въпроси по ал. 1 се разглеждат от координационната група на държавите членки. Заявителят може да представи своята позиция по разглежданите въпроси писмено или устно.
(3) Изпълнителната агенция по лекарствата участва в Координационната група по ал. 2 до закриване на процедурата от референтната държава.
(4) В срок 30 дни от получаване на уведомление за закриване на процедурата от референтната държава изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата издава разрешение за употреба на лекарствения продукт с одобрените кратка характеристика на продукта, макет на опаковката и на листовката за пациента.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, предлагам да разгледаме и евентуално да одобрим заглавието на Раздел VІІ и съдържанието на членове от 74 до 76.
Има ли изказвания? Няма.
Моля да гласуваме наименованието на раздела и членове 74 76.
Гласували 82 народни представители: за 80, против 1, въздържал се 1.
Заглавието на раздела и членове 74-76 са приети.
По чл. 77 комисията не подкрепя предложенията по точки 1, 2, 3 и 5. Има ли изказвания или желаещи да защитят предложенията?
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Колегите оттеглят предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Предложенията се оттеглят.
Гласуваме прочетения текст на чл. 77 в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Член 77 е приет в редакцията на комисията.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Уважаеми колеги, по чл. 78 има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 78:
“Чл. 78. (1) Когато в процедура пред Координационната група по чл. 77, ал. 2 държавите членки не постигнат съгласие, спорните въпроси се разглеждат от Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба към Европейската агенция по лекарствата по арбитражна процедура. Копие от документацията се изпраща на заявителя.
(2) Заявителят представя в Европейската агенция по лекарствата досието на лекарствения продукт и кратката характеристика на продукта.
(3) В случаите по ал. 1, ако Изпълнителната агенция по лекарствата е одобрила оценъчния доклад, проекта на кратката характеристика на продукта и макета на опаковката и на листовката за пациента, предоставени от референтната държава, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, по молба на заявителя, може да издаде разрешение за употреба на лекарствения продукт, преди да е завършила арбитражната процедура по ал. 1.
(4) След приключване на арбитражната процедура изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата привежда издаденото разрешение за употреба по ал. 3 в съответствие с решението на Европейската комисия.”
По чл. 79 отново има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 79:
“Чл. 79. (1) Когато регулаторните органи на една или на няколко държави членки са приели различни решения по отношение на разрешението за употреба на един и същ лекарствен продукт или по отношение на неговото временно спиране или на отнемането му, Изпълнителната агенция по лекарствата отнася въпроса до Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба към Европейската агенция по лекарствата за прилагане на арбитражна процедура. Заявителят/притежателят на разрешението за употреба може да отнесе въпроса до Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба към Европейската агенция по лекарствата за прилагане на арбитражна процедура по своя преценка.
(2) Когато употребата на продукта създава опасност за общественото здраве, Изпълнителната агенция по лекарствата или заявителят/притежателят за разрешение за употреба могат да отнесат въпроса за издаването на разрешение за употреба на конкретен лекарствен продукт, за временното му спиране, за прекратяване валидността на разрешението или за промяната му във връзка с информация по Глава VІІ до комитета по ал. 1 за арбитражна процедура.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 Изпълнителната агенция по лекарствата или заявителят/притежателят на разрешението за употреба на лекарствения продукт предоставя на Европейската агенция по лекарствата цялата налична информация по съответния въпрос.
(4) В зависимост от решението на Европейската комисия след приключване на арбитражната процедура Изпълнителната агенция по лекарствата в срок 30 дни от получаване на уведомлението:
1. издава или прекратява разрешение за употреба, или
2. изисква да се извършат промени в издадено разрешение за постигане на съответствие с решението на Европейската комисия.
(5) Изпълнителната агенция по лекарствата уведомява Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата за издадения акт по ал. 4.”
По чл. 80 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, има ли желаещи за изказвания по чл. 78, 79 и 80, така както са прочетени? Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте тези три члена.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Членове 78, 79 и 80 са приети.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: “Глава трета – Клинични изпитвания.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование и предлага Глава трета да стане Глава четвърта със същото наименование.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков. Предложението е оттеглено.
“Раздел І – Общи разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
По чл. 81 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 82 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 83 комисията подкрепя текста на вносителя.
Тук има предложение от народния представител Руденко Йорданов. Предложението е оттеглено.
По чл. 84 комисията подкрепя текста на вносителя.
Тук има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков. Предложението е оттеглено.
По чл. 85 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 86 има предложение на народния представител Атанас Щерев. Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 86:
“Чл. 86. (1) Всички лица, провеждащи клинично изпитване, трябва да имат съответната професионална квалификация, обучение и опит, за да изпълняват свързаните с изпитването задачи, в съответствие с Правилата за Добра клинична практика.
(2) Клинично изпитване на лекарствен продукт се извършва под ръководството на лекар/лекар по дентална медицина с призната медицинска специалност в съответната област да е запознат с наличните предклинични и/или клинични данни за продукта и рисковете и процедурите по проучването.
(3) По време на клинично изпитване за медицинските грижи, предоставяни на участника в изпитването и за вземане на медицински решения отговаря лекар с подходяща квалификация или лекар по дентална медицина.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, имате думата по заглавието на Глава трета, която става Глава четвърта, заглавието на Раздел І и съдържанието на чл. 81-86 включително, както бяха прочетени. Не виждам желаещи за изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 79, против 1, въздържал се 1.
Заглавието на Глава трета, която става Глава четвърта, Раздел І, текстовете на чл. 81-86 включително, са приети.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Уважаеми колеги, по чл. 87 има предложение на народния представител Атанас Щерев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 87:
“Чл. 87. (1) Клинично изпитване може да се провежда в лечебни заведения за болнична помощ, диспансери и диагностично-консултативни центрове, получили положителна акредитационна оценка за цялостна дейност и за дейностите, извършвани във функционално обособени структури на лечебното заведение, свързани с клиничното изпитване, съгласно Закона за лечебните заведения.
(2) Клинично изпитване може да се провежда само в лечебно заведение, в което по реда на чл. 103 има създадена и вписана в регистъра на Изпълнителната агенция по лекарствата Комисия по етика.
(3) Ръководителят на лечебното заведение, в което ще се провежда клинично изпитване на лекарствен продукт, дава съгласието си за участието на главния изследовател и за провеждането на изпитването.”
По чл. 88 има предложения от народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1. Предложението по т. 2 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 88:
“Чл. 88. (1) Клинично изпитване върху хора се извършва с:
1. неразрешени за употреба в страната лекарствени продукти;
2. разрешени за употреба в страната лекарствени продукти, когато се изпитват за неразрешено показание, за лекарствена форма, различна от разрешената, в неизследвана до момента група пациенти или за получаване на допълнителна информация.
(2) Разрешени за употреба в страната по смисъла на ал. 1 са лекарствени продукти, получили разрешение за употреба по реда на този закон или по реда на Регламент (ЕО) 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 89.
По чл. 90 има предложение от народния представител Руденко Йорданов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 93.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 94.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 95.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: По текстовете от чл. 87 до чл. 95 включително няма някакви спорни предложения.
Има ли желаещи за изказвания по тези текстове, повечето от които са по вносител? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете от чл. 87 до чл. 95 включително.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: По чл. 96 има предложение от народния представител Атанас Щерев – в чл. 96, ал. 1, т. 1 думата „с” се заменя с израза „и в писмен вид от”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков.
1. В т. 1 след думите „предварителен разговор”, думата „с” се заменя с думите „и писмен вид от”.
2. В чл. 96 в ал. 2 думите „не може да пише” се заменят с „е неграмотно”.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1.
Предложението по т. 2 е оттеглено.
Има предложение от народния представител Атанас Щерев – членове 97-99 се преместват в Раздел ІІ „Клинично изпитване с уязвими групи пациенти”, като навсякъде след „малолетно или непълнолетно” се добавя „болно”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 96.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има ли желаещи да вземат отношение по този текст? Не виждам.
Подлагам на гласуване първото предложение на д-р Щерев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 19, против 28, въздържали се 33.
Предложението на д-р Щерев не се приема.
Петър Мръцков (КБ, от място): Оттеглям и предложението по т. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Предложението от народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков по т. 2 е оттеглено, а сега е оттеглено и предложението по т. 1.
Подлагам на гласуване второто предложение на д-р Щерев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 11, против 43, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на чл. 96 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 3.
Член 96 е приет.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: По чл. 97 има предложение от народния представител Атанас Щерев:
1. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1 изразът „или настойниците” отпада;
2. създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Когато и двамата родители на лицето по ал. 1 са неизвестни, починали или са лишени от родителски права, върху него не може да бъде извършвано клинично изпитване на лекарствен продукт, освен ако лекарственият продукт е необходим за лечението му или не може да бъде изпитван върху друга група пациенти. В тези случаи писменото информирано съгласие се дава от настойниците на лицето, при спазване на чл. 96, ал. 1 и 3.”
3. Алинеи 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков.
Предложението по т. 1 и 2 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3.
Има предложение от народния представител Руденко Йорданов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 97:
“Чл. 97. (1) Клинично изпитване върху малолетно лице се провежда след получаване на писмено информирано съгласие на двамата родители или на настойниците на лицето при спазване на членове 96, ал. 1 и 3.
(2) Съгласието на родителите и настойниците трябва да представлява предполагаемата воля на малолетното лице и може да бъде оттеглено във всеки един момент без отрицателни последствия за малолетното лице.
(3) Изричното желание на малолетното лице да откаже да участва или да се оттегли във всеки един момент от клиничното изпитване трябва да бъде взето предвид от изследователя, а при необходимост – от главния изследовател.
(4) Клинично изпитване върху непълнолетно лице се провежда след получаване на писмено информирано съгласие от лицето и от двамата родители или от попечителя при спазване на чл. 96, ал. 1 и 3. Когато единият родител е неизвестен, починал или е лишен от родителски права или не са му предоставени такива права в случаите на развод, писменото информирано съгласие се дава от непълнолетното лице и от родителя, който упражнява родителските права.
(5) Съгласието на непълнолетното лице, на родителите или на попечителя може да бъде оттеглено във всеки един момент без отрицателни последствия за непълнолетното лице.
(6) Изричното желание на непълнолетното лице да се оттегли във всеки един момент от клиничното изпитване трябва да бъде взето предвид от изследователя, а при необходимост – от главния изследовател.
(7) На малолетното или непълнолетното лице се предоставя информация за изпитването, за евентуалните рискове и за ползите по разбираем за него начин от лекар, който има опит с малолетни и непълнолетни лица.”
По чл. 98 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл. 98. Информирано съгласие за участие в клинично изпитване не е необходимо, ако се налага незабавно решение, за да се спаси животът на лицето, и ако в този момент това съгласие не може да бъде получено. Решението се взема най-малко от двама лекари, които не участват в изследователския екип.”
“Чл. 99. (1) По време на изпитването участникът при поискване получава допълнителна информация от независимо от възложителя лице.
(2) Писмената информация, предоставяна на участниците в клиничното изпитване на лекарствен продукт, съдържа данни за контакт с независимото лице за допълнителна информация.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: От чл. 97 до чл. 99 има само едно неподкрепено предложение и то е на д-р Щерев, което подлагам на вашето внимание. Ако няма кой да го коментира, да го гласуваме.
Моля, гласувайте предложението на д-р Атанас Щерев към чл. 97, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 7, против 42, въздържали се 42.
Предложението не се приема.
Колеги, ако няма изказвания, моля гласувайте прочетените текстове на чл. 97 и чл. 98 в редакцията на комисията и на чл. 99 по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Членовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: “Раздел ІІ – Клинично изпитване с уязвими групи пациенти.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков.
Предложението по т. 1 е оттеглено от вносителите.
Комисията подкрепя предложението им по т. 2, което систематично ще бъде отразено в Допълнителна разпоредба.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 100.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 101.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 102.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Моля, гласувайте тези три члена и названието на Раздел ІІ.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Тези три члена и заглавието на раздела са приети.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: “Раздел ІІІ – Комисии по етика.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
По чл. 103 има предложение от народния представител Атанас Щерев:
В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. алинея 1 да отпадне;
2. в ал. 2 се създава изречение второ със следното съдържание: “Комисиите могат да привличат специалисти от други лечебни заведения”;
4. в ал. 4 в края на изречението се добавя изразът “с техните членове, професионалната им квалификация и данни за контакт”.
Комисията подкрепя предложението по т. 3 и не подкрепя предложението по т. 1, 2 и 4.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което систематично е отразено в чл. 87, ал. 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 103:
“Чл. 103. (1) Към министъра на здравеопазването се създава Комисия по етика за многоцентрови изпитвания, чийто състав се определя със заповед.
(2) Към лечебните заведения, в които се извършват клинични изпитвания, се създават комисии по етика в състав, определен от ръководителя на лечебното заведение.
(3) Изпълнителната агенция по лекарствата поддържа и води регистър на комисиите по етика.
(4) Регистърът на лечебните заведения, към които са създадени местни комисии, се публикува на страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата в Интернет.”
По чл. 104 има предложение на народния представител Руденко Йорданов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 104:
“Чл. 104. (1) Комисиите по чл. 103, ал. 1 и 2 се състоят от 7 до 12 лица, които имат квалификация и опит да разгледат и оценят научните, медицинските и етичните аспекти на предложеното клинично изпитване.
(2) Комисиите по ал. 1 включват не по-малко от двама души с немедицинско образование – представители на двата пола, които са финансово и административно независими от лечебното заведение, където се провежда клиничното изпитване.
(3) За нуждите на своята работа комисиите по ал. 1 могат да привличат външни специалисти.
(4) При клинични изпитвания върху малолетни и непълнолетни, за подпомагане на дейността си, съответната комисия по етика към лечебното заведение задължително привлича външни специалисти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Има думата д-р Йорданов.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, малка редакция в чл. 103, ал. 4, където е казано, че регистърът на лечебните заведения, към които са създадени местни комисии, се публикува в страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата в Интернет.
Предложението ми е да не бъде изписано “местни комисии”, а “комисии по етика”, тъй като “местна комисия” е в старата понятийна система по Наредба № 14. А по този закон ние създаваме комисии по етика към лечебното заведение и централна комисия.
Така че вместо “местни комисии”, нека да стане “комисии по етика”, за да е еднакво.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, първо гласуваме редакционната поправка на д-р Йорданов – вместо “местни комисии” да се казва “комисии по етика”. Предполагам, че д р Кумчев няма възражения.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Поправката е приета.
Сега гласуваме неприетото от комисията предложение на д р Щерев по т. 1, 2 и 4, които не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 24, против 31, въздържали се 31.
Предложенията, неподкрепени от комисията, не се приемат.
Сега гласуваме текстовете на членове 103 и 104 в редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 85, против 3, въздържали се 2.
Членове 103 и 104 са приети.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Уважаеми колеги, има предложение на народния представител Атанас Щерев, което не се подкрепя от комисията.
В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изразът “четири години” се заменя с “не повече от три години”;
2. В ал. 2 изразът “една втора” отпада.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 105:
“Чл. 105. (1) Мандатът на членовете на комисиите по етика по чл. 103, ал. 1 и 2 е с продължителност четири години.
(2) На всеки две години една втора от състава на комисиите по етика се обновява.
(3) Член на комисията по етика не може да бъде назначаван в същата комисия за повече от два последователни мандата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Нека да гласуваме чл. 105.
Първо гласуваме предложението на народния представител Атанас Щерев, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 10, против 44, въздържали се 35.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на чл. 105 в редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 2.
Член 105 е приет.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев:
“Чл. 106. (1) Комисиите по етика по чл. 103, алинеи 1 и 2 изготвят писмени стандартни оперативни процедури в съответствие с правилата на Добрата клинична практика, с които определят условията и реда за работата им.
(2) Стандартните оперативни процедури на комисиите по етика се утвърждават от изпълнителния директор на ИАЛ.
(3) Заседанията на комисиите по етика са закрити. При необходимост председателят на комисията по етика може да покани за участие възложителя или главния изследовател.
(4) Само членовете на комисиите по етика, които не участват в конкретно изпитване и са административно и финансово независими от възложителя и главния изследовател, могат да гласуват и да участват в обсъждането.
(5) За удостоверяване на обстоятелствата по ал. 4 членовете на комисията по етика подписват декларация за конфликт на интереси.”
Има предложение на народния представител Атанас Щерев, което е подкрепено по принцип по т. 1.
“2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
“(2) Изпълнителната агенция по лекарствата изготвя методично ръководство за стандартна оперативна процедура на комисиите по етика и примерна декларация за отсъствие на конфликт на интереси в съответствие с декларациите на Европейската агенция по лекарствата. Посочените документи се публикуват на Интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.”
3. Алинея 2 става ал. 3 като изразът “изпълнителния директор на ИАЛ” се заменя с “директора на лечебното заведение”.
4. Алинея 3 става ал. 4.
5. Алинея 4 става ал. 5 и изразът “главния изследовател” отпада.
6. Алинея 5 става ал. 6 и се изменя така:
“(6) За удостоверяване на обстоятелствата по ал. 5 членовете на комисията по етика подписват декларацията по ал. 2 за конфликт на интереси.”
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 в частта му относно определянето на срок и не подкрепя предложението по точки 2, 3, 4, 5 и 6.
Има предложение и на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков.
Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 1, а в останалата му част е оттеглено.
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 106:
“Чл. 106. (1) Комисиите по етика по чл. 103, ал. 1 и 2, в едномесечен срок от учредяването си изготвят писмени стандартни оперативни процедури в съответствие с правилата на добрата клинична практика, с които определят условията и реда на своята работа.
(2) Стандартните оперативни процедури на комисиите по етика се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.
(3) Заседанията на комисиите по етика са закрити. При необходимост председателят на Комисията по етика може да покани за участие възложителя или главния изследовател.
(4) Само членовете на комисиите по етика, които не участват в конкретно изпитване и са административно и финансово независими от възложителя и главния изследовател, могат да гласуват и да участват в обсъждането.
(5) За удостоверяване на обстоятелствата по ал. 4 членовете на Комисията по етика подписват декларация за конфликт на интереси.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря.
По чл. 106 има неподкрепени предложения по т. 2, 3, 4, 5 и 6 и по част от т. 1. Те подлежат на вашия коментар. Няма такъв.
Моля да гласуваме неподкрепената част от предложенията на д-р Атанас Щерев.
Гласували 85 народни представители: за 11, против 36, въздържали се 38.
Предложенията на доц. Щерев не се приемат.
Другите предложения са оттеглени или приети по принцип.
Моля, гласувайте прочетената редакция на комисията за чл. 106.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Член 106 е приет.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: По чл. 107 има предложение на народния представител Атанас Щерев, което не е подкрепено от комисията.
В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изразът “Министерския съвет” се заменя с “Министерството на здравеопазването”.
2. В ал. 2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя изразът “като трима от членовете се назначават по предложение на Българския лекарски съюз”.
3. В ал. 3 изразът “Министерския съвет по предложение на” отпада.
Има предложение на народните представители Петър Мръцков и Ваню Хърков, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов – оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 107.
По чл. 108 има предложение на народния представител Руденко Йорданов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което систематично е отразено в чл. 22, ал. 2, т. 3.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 108:
“Чл. 108. (1) Член на Централната комисия по етика не може да бъде назначаван в същата комисия за повече от два последователни мандата. Мандатът е с продължителност 4 години.
(2) На всеки две години една втора от състава на Централната комисия по етика се обновява.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря, д-р Кумчев. Това е и краят на тази част от закона.
Колеги, по чл. 107 има едно неподкрепено от комисията предложение на д-р Щерев. Самият д-р Щерев го няма. Има ли изказвания по предложението? Няма.
Моля, гласувайте неподкрепеното предложение на доц. Щерев за чл. 107.
Гласували 85 народни представители: за 4, против 36, въздържали се 45.
Предложението на д-р Щерев не се приема.
Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 107, подкрепен от комисията, и редакцията на комисията за чл. 108.
Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
Член 107 и чл. 108 са приети.
Благодаря на д-р Кумчев за първата част на доклада по този закон.
Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ОРЪЖИЯ И ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, № 602-01-84.
Има доклад на Комисията по икономическата политика.
Господин Цонев, заповядайте.
Йордан Цонев (ДПС): Господин председател, разрешете да направя първо едно процедурно предложение. Във връзка с второто четене на Законопроекта за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба моля да поканим в пленарната зала господин Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката и енергетиката, госпожа Евелина Бахчеванова – директор на дирекция, и господин Христо Атанасов – началник на отдел в същото министерство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Уважаеми колеги, моля да гласуваме процедурното предложение за допускане на тримата представители на изпълнителната власт в пленарната зала.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Моля, поканете представителите на изпълнителната власт в залата.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги!
„Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба.”
Няма предложения по наименованието на закона.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за това наименование.
Преди Глава първа има предложения от народните представители Красимир Каракачанов и Мариана Костадинова, които са идентични – навсякъде в законопроекта да отпаднат текстовете „участие в търг за доставка” и „участие в търг”.
Комисията подкрепя предложението на двамата народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, моля гласувайте заглавието на закона и предложението на господин Каракачанов и на госпожа Костадинова, което е подкрепено.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: „Глава първа – Общи разпоредби.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Моля, гласувайте наименованието на Глава първа „Общи разпоредби”.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на Глава първа е прието.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 1 има предложение от народния представител Мариана Костадинова, което е оттеглено по време на заседанието на комисията.
Има предложение от народния представител Стоян Витанов – в чл. 1, ал. 2 след израза „на икономическите” се добавя думата „екологичните”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 1 и предлага следната окончателна редакция:
„Чл. 1. (1) С този закон се уреждат:
1. условията и редът за износ, внос, трансфер в Общността, наричан по-нататък „трансфер”, транспортиране и транзит на оръжия, брокерска дейност с оръжия и контролът на държавата върху тези дейности;
2. контролът върху износа и трансфера на изделия и технологии с двойна употреба, наричани по-нататък „изделия с двойна употреба”, съгласно Регламент № 1334/2000 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на изделия с двойна употреба, с всичките му изменения и допълнения, наричан по-нататък „Регламент 1334/2000”;
3. условията и редът за внос на изделия с двойна употреба и брокерска дейност с тях и контролът на държавата върху тези дейности;
4. предоставянето на техническа помощ за военна крайна употреба съгласно Съвместно действие на Съвета 2000/401/ОВППС.
(2) Извършването на дейност по ал. 1 подлежи на контрол от държавата с цел защита на националната сигурност, на икономическите и външнополитическите интереси на Република България, както и за укрепване на международния мир и сигурност и изпълнение на международните задължения на Република България.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 2. Няма предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 3. Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Колеги, първо коментираме тези три члена и евентуално гласуваме предложението на народния представител Стоян Витанов, неподкрепено от комисията.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Стоян Витанов, неподкрепено от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 34, против 19, въздържали се 29.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 1 в редакция на комисията, членове 2 и 3 по вносител.
Гласували 82 народни представители: за 78, против 4, въздържали се няма.
Членовете от 1 до 3 са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 4 има предложение от народния представител Стоян Витанов, което комисията подкрепя по принцип по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2:
В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
2. В т. 4 след израза „въоръжен конфликт” се добавя „при условие, че има становище от Общността за определена страна в конфликта”.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 4 и предлага следната окончателна редакция:
„Чл. 4. (1) Министерският съвет има право да въвежда ограничения и да налага забрани за извършването на дейност с оръжия и с изделия с двойна употреба по смисъла на този закон, когато:
1. дейността противоречи на целите и задълженията, посочени в чл. 1, ал. 2;
2. изделията са предназначени или могат да бъдат използвани за създаване, производство, обработване, разработване, управление, поддържане, съхранение и разпространение на оръжия за масово унищожение;
3. съществуват ограничения или забрани:
а) наложени от Съвета за сигурност на ООН в съответствие с неговите отговорности съгласно Устава на ООН;
б) произтичащи от международни договори или от членството на Република България в международни организации и в международни режими за експортен контрол;
в) произтичащи от актове, съвместни действия и общи позиции на Европейския съюз;
г) произтичащи от присъединяването на Република България към решения на международни организации и режими за експортен контрол, в които тя не е пълноправен член;
4. оръжията или изделията с двойна употреба са предназначени за държава, на чиято територия се водят военни действия или която участва във въоръжен конфликт.
(2) Ограниченията и забраните по ал. 1 се приемат от Министерския съвет, освен ако произтичат непосредствено от правни актове на Европейския съюз, и се обнародват в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: По чл. 4 има едно неподкрепено предложение на народния представител Стоян Витанов по т. 2.
Ако няма коментар, моля да гласуваме.
Гласували 85 народни представители: за 10, против 16, въздържали се 59.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 4 в редакцията на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
Член 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “Глава втора – Условия и ред за износ, внос, трансфер, участие в търг, транспортиране и транзит на оръжия и брокерска дейност с оръжия.”
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за наименование на Глава втора и предлага следното наименование: “Глава втора – Условия и ред за износ, внос, трансфер, транспортиране и транзит на оръжия и брокерска дейност с оръжия.”
“Раздел І – Общи изисквания.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Раздел І.
По чл. 5 има едно направено предложение от народния представител Мариана Костадинова. Тя оттегли предложението си по време на заседание на комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 5 и предлага следната окончателна редакция:
“Чл. 5. Износ, внос и трансфер на оръжия могат да извършват само физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Нека да гласуваме редакцията на комисията за наименованието на Глава втора, на Раздел І и редакцията на комисията за чл. 5, ако няма коментари.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 7.
Член 5 приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 6 има направено предложение от народния представител Мариана Костадинова, което относно ал. 3 е прието от комисията, а относно ал. 4 е оттеглено от народния представител на заседание на комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 6 и предлага следната окончателна редакция:
“Чл. 6. (1) Износ, внос, трансфер на оръжия се извършват въз основа на издаден лиценз от Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет и разрешение за всяка сделка, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката, наричани по-нататък съответно “Междуведомствения съвет” и “Междуведомствената комисия”.
(2) Брокерска дейност с оръжия могат да извършват само физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон и регистрирани за брокерска дейност от Междуведомствения съвет по реда на този закон.
(3) Транспортирането на оръжия от територията на една трета държава за територията на друга трета държава се извършва въз основа на лиценз, издаден от Междуведомствения съвет на физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
(4) Внос и трансфер на оръжия само за собствени нужди и износ и трансфер по рекламации, свързани с разрешени сделки, могат да извършват Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи при спазване изискванията на този закон, без да е необходимо издаването на лиценз.”
По чл. 7 има предложение от Соломон Паси и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 7 и предлага следната окончателна редакция:
“Чл. 7. (1) Междуведомственият съвет и Междуведомствената комисията се ръководят от министри.
(2) Съставът и редът на дейност на Междуведомствения съвет и на Междуведомствената комисия се определят от Министерски съвет, като съставът на Междуведомствената комисия включва представители на Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи и Министерство на отбраната.”
По чл. 8 няма предложения.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 8 и предлага следната окончателна редакция:
“Чл. 8. (1) При необходимост органите по чл. 6, ал. 1 могат да изискват становището на други държавни органи.
(2) При издаване на лиценз, разрешение и удостоверение за регистрация компетентните органи могат да извършват проверки и да привличат експерти, които да дадат становище по въпроси, за които се изискват специални знания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Берон: Благодаря Ви, господин Цонев.
Колеги, има ли коментар по членове 6, 7 и 8? Няма.
Моля, гласувайте текстове на членове 6, 7 и 8 в редакцията на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 6.
Текстовете са приети.
Това е последното гласуване преди почивката.
Благодаря Ви, господин Цонев. Ще продължим с разглеждането на законопроекта след почивката.
Бих желал да ви съобщя една покана:
Негово Превъзходителство господин Кауко Ямсен, посланик на Финландия в България има чест да ви покани да присъствате на откриването на изложбата “Правото на глас – доверие в закона. Сто години демокрация във Финландия”.
Финландия е първата държава, която предоставя пълни политически права на жените. През 1907 г. 19 жени са избрани в първия в света еднокамарен парламент.
Откриването е днес от 11,00 ч. в Клуба на народния представител.
Поканени сте всички в Клуба на народния представител в почивката, за да уважим тази инициатива на посланика на Република Финландия.
Почивка до 11,30 ч. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието.
Госпожо Масева, заповядайте от името на парламентарна група.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
“ИЗЯВЛЕНИЕ
на Парламентарната група на Демократи за силна България относно програма “Натура 2000”
Протестите срещу действията на правителството по повод Европейската програма “Натура 2000” продължават. Основателните причини за тях са липсата на информация и на разяснителна кампания за критериите, по които се определят зоните на специална закрила от програмата. Липсва отговор защо от програмата са изключени значими природни феномени по българското Черноморие и в Родопите? Защо горите на Симеон Сакскобургготски и “Супер Боровец” не подлежат на защита? Защо се намали два пъти първоначално обявената територия на “Натура 2000” след скрито застъпничество на лидери, депутати и министри от мнозинството? Протестиращите общини и гражданите справедливо питат как ще бъдат компенсирани за ограниченията, които ще бъдат наложени от програмата. Тези основателни въпроси не получават отговор от правителството и мнозинството и затова напрежението расте.
Демократи за силна България изразяваме тревога, че стартът на Програма “Натура 2000”, съвпадащ с пълноправното ни членство, е опорочен. Вместо природозащитна програма, “Натура 2000” се превърна в корупционна схема, облагодетелстваща тройната коалиция.
Демократи за силна България подкрепяме категорично протеста срещу непрозрачните и задкулисни действия на правителството при определяне на териториите от “Натура 2000”, срещу липсата на информация за ограниченията и компенсациите, срещу поредната корупционна акция на БСП, ДПС и НДСВ.
Демократи за силна България настояваме правителството:
Първо, да утвърди мрежата от защитени територии на “Натура 2000” в обхват, отговарящ на европейските признати научни критерии, като преди това проведе широка разяснителна кампания за пълна прозрачност на отделните етапи на изработване и приемане на програмата.
Второ, да гарантира равнопоставеност на всички общини при определяне на защитените територии и да не допусне изключване на територии заради партийни пристрастия.
Трето, да гарантира пълно и по пазарни цени компенсиране на собствениците и общините, в случаите когато техните права на ползване са ограничени, и да гарантира пълен и всеобхватен политически и граждански контрол върху програмата.
Българската природа ще бъде опазена и ще се превърне в богат източник на просперитет за гражданите и общините, само ако те са мотивирани да станат съпричастни към нейната защита.
18 януари 2007 г.
Парламентарна група на
Демократи за силна България”
(Ръкопляскания в ПГ на Демократи за силна България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Масева.
Не виждам да има желаещи за изказвания от парламентарна група.
Господин Цонев, моля да продължите с представянето на Раздел ІІ от законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “Раздел ІІ – Лицензиране на износ, внос, трансфер и транспортиране на оръжия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за Раздел ІІ.
По чл. 9 има направено предложение от народния представител Мариана Костадинова, която го е оттеглила по време на заседание на комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
По чл. 10 има направени две предложения – от народния представител Стоян Витанов, подкрепено по принцип от комисията, и от народния представител Мариана Костадинова, което също е подкрепено по принцип от комисията.
Въз основа на това, комисията предлага следната редакция на чл. 10:
“Чл. 10. (1) Лицата по чл. 5, кандидатстващи за получаване на лиценз, представят в Междуведомствения съвет следните документи:
1. заявление по образец, утвърден с Правилника за прилагане на закона;
2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или копие на решението за първоначална съдебна регистрация и оригинал, или нотариално заверено копие на съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди получаване на заявлението и отразяващо всички промени към датата на получаване на заявлението;
3. документ, издаден от компетентния съд, че заявителят не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, както и че не е вписано прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация в случаите, когато заявителят не е пререгистриран по Закона за търговския регистър;
4. документ, издаден от Министерството на вътрешните работи, за съгласуване на физическите лица, които пряко участват в тази дейност;
5. списък на физическите лица, които пряко участват в тази дейност, придружен от автобиография и кадрова справка на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа и разрешение за достъп до класифицирана информация, ако лицето притежава такова;
6. копие от документ, издаден от компетентните органи, че заявителят е създал условия за опазване на класифицираната информация, в случаите, когато това е необходимо съгласно Закона за защита на класифицираната информация;
7. свидетелство за съдимост на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице, а в случай че членовете са юридически лица – на техните представители в съответния управителен орган;
8. нотариално заверен образец на подписа на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор;
9. единен идентификационен код;
10. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания;
11. декларация на едноличния търговец, управителя, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;
12. декларация на едноличния търговец, управителя, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили законите, регламентиращи дейности с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба в държавите членки и трети държави;
13. списък на изделията от списъка на оръжията, които да бъдат включени в лиценза;
14. документ за платена държавна такса.
(2) С документите по ал. 1 лицата по чл. 5 могат да кандидатстват и за регистрация за извършване на брокерска дейност с оръжия, като отбелязват това в заявлението.
(3) Лицата по чл. 6, ал. 3, кандидатстващи за получаване на лиценз за транспортиране на оръжия, представят в Междуведомствения съвет следните документи:
1. заявление по образец, утвърден с Правилника за прилагане на закона;
2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или копие на решението за първоначална съдебна регистрация и оригинал или нотариално заверено копие на съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди получаване на заявлението и отразяващо всички промени към датата на получаване на заявлението;
3. документ, издаден от компетентния съд, че заявителят не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, както и че не е вписано прекратяване на дейността и обявяване на ликвидация в случаите, когато заявителят не е пререгистриран по Закона за търговския регистър;
4. документ, издаден от Министерството на вътрешните работи, за съгласуване на физическите лица, които пряко участват в тази дейност;
5. списък на физическите лица, които пряко участват в тази дейност, придружен от автобиография и кадрова справка на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа и разрешение за достъп до класифицирана информация, ако лицето притежава такова;
6. копие от документ, издаден от компетентните органи, че заявителят е създал условие за опазване на класифицираната информация, в случаите, когато това е необходимо – съгласно Закона за защита на класифицираната информация;
7. свидетелство за съдимост на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице, а в случай, че членовете са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган;
8. нотариално заверен образец на подписа на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор;
9. единен идентификационен код;
10. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания;
11. декларация на едноличния търговец, управителя, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми задължения към физически и юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;
12. декларация на едноличния търговец, управителя, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили законите, регламентиращи дейности с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба в държавите членки и трети държави;
13. списък на изделията от списъка на оръжията, които да бъдат включени в лиценза;
14. съответно удостоверение или свидетелство, издадено от компетентен орган на Министерството на транспорта, за правото да извършва транспортиране на оръжия;
15. документ за платена държавна такса.”
По чл. 11 комисията подкрепя текста на вносителя. Няма предложения.
По чл. 12 – също.
По чл. 13 – също, но комисията предлага следната редакция:
“Чл. 13. (1) Издаденият лиценз се изменя от Междуведомствения съвет:
1. по искане на лицензираното лице;
2. при промяна на нормативните изисквания, свързани с лиценза;
3. при промени в обстоятелствата, при които е бил издаден лицензът.
(2) Лицензираното лице е длъжно при промяна на обстоятелствата, при които е издаден лицензът, да подаде заявление в Междуведомствения съвет в 14-дневен срок от настъпването им.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат документите, удостоверяващи промяната, и документ за платена държавна такса.
(4) Представените документи се разглеждат по реда и в сроковете по чл. 11.”
По чл. 14 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 15 – също.
Има направено предложение от народния представител Мариана Костадинова, но то беше оттеглено по време на заседание на комисията.
По чл. 16 ситуацията е идентична – има предложение от госпожа Костадинова, оттеглено по време на заседание на комисията, като комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 16.
По чл. 17 няма направени предложения.
Комисията приема по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
“Чл. 17. Междуведомственият съвет прекратява лиценза:
1. по писмена молба на лицензираното лице;
2. при заличаване регистрацията на физическото или юридическото лице;
3. при смърт на физическото лице – едноличен търговец;
4. при поставянето на физическото лице под запрещение;
5. при обявяване на търговеца в несъстоятелност.”
По чл. 18 комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция:
“Чл. 18. (1) Решенията за спиране и отнемане на лиценза подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Жалбата по ал. 1 не спира изпълнението на административния акт.”
По чл. 19 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Цонев.
Имате думата за изказвания по представените ви текстове от Раздел ІІ на законопроекта. Няма желаещи за изказване.
Моля да гласуваме наименованието на Раздел ІІ и членове от 9 до 19 включително, подкрепени от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “Раздел ІІІ – Регистриране на брокерска дейност с оръжия.”
Комисията подкрепя наименованието на раздела.
По чл. 20 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 21 има две предложения – на Стоян Витанов и Мариана Костадинова. И двете предложения са приети по принцип. Те са отразени в следната редакция на чл. 21, която предлага комисията:
“Чл. 21. (1) Лицата по чл. 6, ал. 2, кандидатстващи за регистрация, представят в Междуведомствения съвет следните документи:
1. заявление по образец, утвърден с Правилника за прилагане на закона;
2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или копие на решението за първоначална съдебна регистрация и оригинал или нотариално заверено копие на съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди получаване на заявлението и отразяващо всички промени към получаване на заявлението;
3. документ, издаден от компетентния съд, че заявителят не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, както и че не е вписано прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация в случаите, когато заявителят не е пререгистриран по Закона за търговския регистър;
4. документ, издаден от Министерството на вътрешните работи, за съгласуване на физическите лица, които пряко участват в тази дейност;
5. списък на физическите лица, които пряко участват в тази дейност, придружен от автобиография и кадрова справка на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа, и разрешение за достъп до класифицирана информация, ако лицето притежава такова;
6. свидетелство за съдимост на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице, а в случай, че членовете са юридически лица – на техните представители в съответния управителен орган, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
7. единен идентификационен код;
8. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите за липса на ликвидни и изискуеми публични вземания;
9. нотариално заверен образец на подписа на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор;
10. декларация на едноличния търговец, управител, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;
11. декларация на едноличния търговец, управителя, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили законите, регламентиращи дейности с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба в държавите членки и трети държави;
12. документ за платена държавна такса.
(2) Физическите и юридическите лица, притежаващи лиценз за износ, внос и трансфер на оръжия, могат да подават заявления за регистрация за брокерска дейност с оръжия, без да представят документите по ал. 1, т. 2-11.”
По чл. 22 няма направени предложения.
Комисията предлага следната редакция:
“Чл. 22. (1) Междуведомственият съвет в 30-дневен срок от получаване на заявлението извършва регистрация и издава удостоверение или отказва регистрация в случаите по чл. 27.
(2) При констатиране на непълноти и/или нередности в представените документи в срок до седем работни дни от получаване на документите секретарят на Междуведомствения съвет уведомява писмено заявителя да ги отстрани и дава указания за отстраняването им. В този случай срокът по ал. 1 спира да тече от изпращане на съобщението до заявителя и се възобновява от постъпване на документите, с които се удостоверява отстраняването на непълнотите и/или нередностите.
(3) Решението за регистрация или отказът се съобщава на заявителя в 7-дневен срок от приемането му.
(4) Отказът може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Ново заявление за регистрация може да бъде подадено не по-рано от шест месеца от влизането в сила на отказа за извършване на регистрация.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 23.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 24.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 25.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 26.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 27.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 28.
Комисията предлага следната редакция за чл. 29:
“Чл. 29. (1) Регистрацията се заличава, ако регистрираното лице:
1. е представило неистински документи или неверни данни, които са послужили за извършване на регистрацията или за вписване на изменение в регистъра;
2. е извършило системни нарушения по този закон;
3. или лице, което го представлява съгласно търговската регистрация, е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер.
(2) Регистрацията се заличава с решение на Междуведомствения съвет.
(3) Решението по ал. 2 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Жалбата по ал. 3 не спира изпълнението на административния акт.
(5) При заличаване на регистрацията издаденото удостоверение се обезсилва.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по текстовете от Раздел ІІІ. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІІ и текстовете от член 23 до 29 включително, подкрепени от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Разделът и текстовете в него са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: “Раздел ІV – Разрешение за износ, внос, трансфер, брокерска сделка, участие в търг и транзит на оръжия”.
Тук съгласно приетото в началото предложение от наименованието на Раздел ІV ще отпаднат думите “участие в търг”.
Комисията предлага наименованието на Раздел ІV да бъде следното: “Раздел ІV – Разрешение за износ, внос, трансфер, брокерска сделка и транзит на оръжия”.
По чл. 30 има направени четири предложения.
Предложение на народния представител Йордан Цонев – в чл. 30 ал. 7 се изменя така:
“(7) Междуведомствената комисия взема решение с мнозинство от две трети от всички членове на комисията в случаите, когато присъстват представители на всички министерства и ведомства, представени в комисията. Междуведомствената комисия взема решение с консенсус в случаите, когато не присъстват представители на всички министерства и ведомства, представени в комисията. Решение може да бъде взето по изключение и неприсъствено, ако протоколът е подписан с еднакво мнение от две трети от всички членове на Междуведомствената комисия в случаите, когато те представляват всички министерства и ведомства, представени в комисията. В случай че протоколът за вземане неприсъствено решение не е подписано от представител на министерство или ведомство, представен в комисията, решението се взема само при наличие на еднакво мнение на всички останали членове.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Кристиан Вигенин – в чл. 30 ал. 7 придобива следната редакция:
“(7) Междуведомствената комисия взема решение с консенсус или с мнозинство от две трети от всички членове на комисията. Процедурата за вземане на решение с мнозинство от две трети от всички членове на комисията се прилага само по разпореждане на председателя на комисията въз основа на мотивирано писмено предложение на не по-малко от една трета от членовете на комисията.”
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на Соломон Паси и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Мариана Костадинова, което тя оттегли по време на заседание на комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 30:
“Чл. 30. (1) Разрешението се издава от Междуведомствената комисия за определен срок.
(2) Разрешение за износ, внос, трансфер на оръжия се издава на физически и юридически лица, които притежават лиценз по чл. 9.
(3) Разрешение за внос и трансфер за собствени нужди на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, както и за износ и трансфер на оръжия по рекламации, свързани с разрешени сделки на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, се издава по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(4) Разрешение за брокерска сделка с оръжия се издава на физически и юридически лица, регистрирани за брокерска дейност от Междуведомствения съвет.
(5) Разрешение за временен износ с реимпорт или временен внос с реекспорт за участие в търговски изложения се издава на физически и юридически лица, притежаващи лиценз, по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(6) Разрешение за транзит на оръжия през територията на Република България се издава за всеки отделен случай по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(7) Междуведомствената комисия взема решение при наличие на консенсус между представителите на Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и Министерството на отбраната. Решение може да бъде взето по изключение и неприсъствено, ако протоколът е подписан с еднакво мнение от всички членове по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
(8) Разрешението се издава за срок до една година и може да бъде продължено само еднократно за срок до шест месеца, който срок не може да бъде по-дълъг от срока на лиценза или регистрацията.
(9) Разрешението по алинеи 2, 3, 5 и 6 се издава в четири екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, вторият се изпраща в Национална служба “Сигурност” на Министерството на вътрешните работи, третият се изпраща в Централното митническо управление на Агенция “Митници”, а четвъртият остава в Междуведомствената комисия.
(10) Разрешението може да бъде използвано единствено от лицето, на което е издадено.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по текста. По него има и неприети предложения на народни представители.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Моля да гласуваме предложението на господин Йордан Цонев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 62, против 7, въздържали се 3.
Това предложение се приема.
Моля, гласувайте предложението на господин Вигенин, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 69 народни представители: за 6, против 32, въздържали се 31.
Предложението не се приема.
Моля Ви, господин Цонев, преди да преминем към гласуване на текста на комисията да прочетете за протокола текста на комисията и върху него да нанесете онези промени, които се налагат във връзка с Вашето прието предложение.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Текстът на чл. 30 остава такъв, какъвто е предложен в редакцията на комисията, както ви го прочетох, само ал. 7 се заменя с пълния текст на приетото предложение, направено от мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме текста на комисията за чл. 30 и редакцията на ал. 7 със съдържание на приетото предложение на господин Цонев.
Гласували 67 народни представители: за 66, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 31 има направено предложение от госпожа Мариана Костадинова, което е оттеглено по време на заседание на комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 32 е идентично положението – комисията подкрепя текста на вносителя, тъй като е оттеглено предложението от госпожа Мариана Костадинова.
По чл. 33 и чл. 34 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 35 също има направено предложение от госпожа Мариана Костадинова, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 36 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 37 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 38 няма направени предложения.
Комисията предлага следната редакция на чл. 38:
„Чл. 38. (1) Междуведомствената комисия отнема издаденото разрешение, когато:
1. възникнат обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 2 цели и задължения;
2. дейността, която се извършва, не съответства на условията, определени в издаденото разрешение;
3. заявителят не е изпълнил предвидено в този закон задължение, което неизпълнение е установено с акт на компетентен държавен орган;
4. заявителят е представил неистински документи или неверни данни, които са послужили като основание за издаване на разрешението;
5. при спиране, отнемане или прекратяване на лиценза за износ, внос и трансфер на оръжия, съответно при прекратяване или заличаване на регистрацията за брокерска дейност с оръжия.
(2) При отнемане на разрешението по ал. 1 лицето няма право да кандидатства за издаване на идентично разрешение за срок три месеца от датата на отнемането му.
(3) Правата по издадено разрешение, отнето по реда на ал. 1, т. 1 или 5, могат да бъдат възстановени преди срока по ал. 2 по искане на заявителя в случай на отпадане на обстоятелствата по тях.
(4) Решението за отнемането на разрешение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Жалбата по ал. 4 не спира изпълнението на административния акт.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по така представените текстове. Няма желаещи.
Моля, гласувайте текстовете на чл. 31-38 включително, подкрепени от комисията, както и наименованието на Раздел ІV, което пропуснах да подложа на гласуване преди това.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: „Глава трета – Условия и ред за прилагане на контрола върху износ, внос и трансфер на изделия с двойна употреба и брокерска дейност с тях.”
По наименованието няма предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Глава трета.
„Раздел І – Обхват на контрола на износа на изделия с двойна употреба.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Раздел І.
По чл. 39 има направено предложение на народния представител Мариана Костадинова, което е оттеглено по време на заседание на комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39.
По чл. 40 комисията предлага следната редакция:
„Чл. 40. (1) Разрешение за износ на изделия с двойна употреба се изисква за:
1. изделията с двойна употреба са посочени в Приложение І на Регламент (ЕО) № 1334/2000;
2. изделията с двойна употреба извън посочените в Приложение І на Регламент (ЕО) № 1334/2000 са налице условията на чл. 4, ал. 1-5 от Регламент (ЕО) № 1334/2000;
3. определени с акт на Министерския съвет изделия с двойна употреба, извън посочените в Приложение І на Регламент (ЕО) № 1334/2000, представляващи заплаха за обществената сигурност и човешките права.
(2) Междуведомствената комисия издава разрешение за трансфер в рамките на Общността от територията на Република България в съответствие с чл. 21 от Регламент (ЕО) № 1334/2000.”
По чл. 41 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 42 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чл. 42. (1) Междуведомствената комисия прилага мерките, които са посочени в Регламент (ЕО) № 1334/2000, като възложени на държава членка.
(2) Междуведомствената комисия:
1. издава разрешения за износ на изделия с двойна употреба и трансфер на изделия с двойна употреба в рамките на Общността от територията на Република България;
2. осъществява сътрудничество с другите органи и институции, компетентни по въпросите на експортния контрол в Република България;
3. осъществява сътрудничество с компетентните органи на Общността и на държавите членки;
4. осъществява сътрудничество с международните институции и органите на други държави, отговарящи по въпросите на експортния контрол на изделия с двойна употреба;
5. предоставя информация в изпълнение на задълженията по този закон и по Регламент (ЕО) № 1334/2000;
6. създава и поддържа публичен регистър на лицата, регистрирани за износ, внос, трансфер на изделия с двойна употреба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на Глава трета, Раздел І и текстовете на чл. 39-42 включително, подкрепени от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: „Раздел ІІ – Износ на изделия с двойна употреба.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Раздел ІІ.
По чл. 43 има предложение на народния представител Стоян Витанов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 43 и предлага следната окончателна редакция:
„Чл. 43. (1) Износ на изделия с двойна употреба могат да извършват физически и юридически лица след регистриране в Междуведомствената комисия по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
(2) За извършване на регистрацията лицата по ал. 1 представят в Междуведомствената комисия документи съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12.
(3) Регистрация за износ се извършва от Междуведомствената комисия за срок три години, като всяка последваща регистрация се извършва за същия срок.
(4) Междуведомствената комисия в 30-дневен срок от датата на получаване на заявленията извършва регистрация и издава удостоверение по образец, утвърден с правилника за прилагане на закона.
(5) Междуведомствената комисия отказва да извърши регистрация, когато заявлението и приложените към него изискуеми документи не съответстват на изискванията на ал. 2.
(6) При промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 42, ал. 2, т. 6, регистрираното лице е длъжно да подаде заявление в Междуведомствената комисия в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
(7) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса за вписването й.
(8) Междуведомствената комисия в 30-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи вписва изменението в регистъра и издава актуално удостоверение.”
По чл. 44 има предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 44 и предлага следната окончателна редакция:
“Чл. 44. (1) За износ на изделия с двойна употреба, посочени в Приложение І на Регламент (ЕО) № 1334/2000, се издава разрешение за износ от Междуведомствената комисия.
(2) За износ на изделия с двойна употреба на държавите, посочени в Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1334/2000, се прилага генерално разрешение на Общността за износ съгласно чл. 6 от Регламент 1334/2000.
(3) Разрешението за износ по ал. 1 може да е индивидуално разрешение за износ, глобално разрешение за износ или генерално разрешение за износ.
(4) Индивидуално разрешение се издава за износ на изделия с двойна употреба, посочени в Приложение І на Регламент (ЕО) № 1334/2000 за определена държава чрез една доставка или частични доставки на основание на договорни отношения между износителя и чуждестранния контрагент, както и за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба от Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 1334/2000. Издаденото разрешение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до шест месеца.
(5) Глобално разрешение се издава за износ на определен тип или категория изделия с двойна употреба, посочени в Приложение І, с изключение на изделия, посочени в Част 2 от Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1334/2000, което е валидно за износ за една или повече държави и за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, посочени в Част 1 от Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 1334/2000. Издаденото разрешение е със срок на валидност до две години и може да бъде продължено еднократно за срок до една година.
(6) Генерално разрешение се издава за износителите по чл. 43 за износ на изделия с двойна употреба от Приложение І с изключение на изделия, посочени в Част 2 от Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 1334/2000, и за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, посочени в Част 1 от Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 1334/2000.
(7) При издаване на генерално разрешение за износ Междуведомствената комисия информира износителите, че разрешението не може да се използва, когато изделията са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба в случаите по чл. 4, ал. 1-5 от Регламент (ЕО) № 1334/2000.”
По чл. 45 има предложение от народния представител Мариана Костадинова, което беше оттеглено на заседание на комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 45 и предлага следната окончателна редакция:
“Чл. 45. (1) Заявлението за издаване на разрешение се подава от износителя в Междуведомствената комисия по образец съгласно правилника за прилагане на закона. Износителят носи отговорност за верността на декларираните данни.
(2) Лицето, кандидатстващо за разрешение за износ, представя пред Междуведомствената комисия заявления по образец и документи, удостоверяващи:
1. страните по конкретната сделка и правото им да извършват съответните дейности;
2. вида и произхода на изделията с двойна употреба;
3. крайната употреба, крайния потребител;
4. условията на доставката.
(3) Изискванията за вида и съдържанието на документите по ал. 2 са определени с правилника за прилагане на закона.
(4) Междуведомствената комисия се произнася по подадените заявления в 30-дневен срок от датата на получаването им.
(5) Решението се съобщава на заявителя в 7-дневен срок от датата на вземане на решението.
(6) При необходимост Междуведомствената комисия може да изисква становището на други държавни органи, както и да привлича експерти, които да дават становище по въпроси, за които се изискват специални знания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Кънев.
Имате думата за изказвания по тези текстове от Раздел ІІ. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІ и текстовете от чл. 43 до чл. 45 включително, подкрепени от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 93, против 1, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: “Раздел ІІІ – Брокерска дейност с изделия с двойна употреба”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Раздел ІІІ.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 46 и предлага следната окончателна редакция:
“Чл. 46. (1) Физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, могат да извършват брокерска дейност с изделия с двойна употреба от Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 1334/2000 и с изделия с двойна употреба, определени от Министерския съвет, след регистрация по този закон.
(2) Регистрация за брокерска дейност се извършва от Междуведомствения съвет за срок 3 години, след изтичането на който всяка последваща регистрация се извършва за същия срок.
(3) Лицата по ал. 1, кандидатстващи за регистрация, представят в Междуведомствения съвет документи съгласно чл. 21, ал. 1.
(4) На лицата по ал. 1 се издава удостоверение за регистрация от Междуведомствения съвет.
(5) Междуведомственият съвет създава и поддържа публичен регистър на лицата, получили регистрация за извършване на брокерска дейност с изделия с двойна употреба.”
По чл. 47 няма направени предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 47.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 48.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 49.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 50.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 51.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 52.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по текстовете на Раздел ІІІ. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІІ, както и текстовете от чл. 46 до чл. 53 включително, подкрепени от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: "Раздел ІV – Трансфер на изделия с двойна употреба."
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Раздел ІV.
По чл. 54 има предложение от народния представител Стоян Витанов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 54 и предлага следната окончателна редакция:
"Чл. 54. (1) Трансфер на изделия с двойна употреба от територията на Република България за територията на друга държава - членка могат да извършват физически или юридически лица след регистриране в Междуведомствената комисия по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(2) За извършване на регистрацията лицата по ал. 1 представят в Междуведомствената комисия документи съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12.
(3) Междуведомствената комисия в 30-дневен срок от датата на получаване на заявленията извършва регистрация и издава удостоверение по образец съгласно правилника за прилагане на закона.
(4) Регистрация за трансфер се извършва от Междуведомствената комисия за срок от три години, след изтичането на който всяка последваща регистрация се извършва за същия срок.
(5) Междуведомствената комисия отказва да извърши регистрация, когато заявлението и приложените към него изискуеми документи не съответстват на изискванията на ал. 2.
(6) При промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 42, ал. 2, т. 6, регистрираното лице е длъжно да подаде заявление в Междуведомствената комисия в 14-дневен срок от настъпването на промяната.
(7) Към заявлението по ал. 6 се прилагат документите, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса за вписването й.
(8) Междуведомствената комисия в 30-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи вписва изменението в регистъра и издава актуално удостоверение."
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 55 и предлага следната окончателна редакция:
"Чл. 55. (1) За трансфер на изделия с двойна употреба, посочени в Приложение 4 на Регламент (Европейска общност) № 1334/2000 от територията на Република България за територията на друга държава – членка се изисква разрешение за трансфер, което се издава от Междуведомствената комисия."
(2) Лицето, кандидатстващо за разрешение за трансфер, представя пред Междуведомствената комисия заявление по образец и документи, удостоверяващи:
1. страните по конкретната сделка и правото им да извършват съответните дейности;
2. вида и произхода на изделията с двойна употреба;
3. крайната употреба, крайния потребител;
4. условията на доставката.
(3) Изискванията за вида и съдържанието на документите по ал. 2, както и условията и редът за издаване на разрешение за трансфер, са определени с правилника за прилагане на закона.
(4) За изделията, посочени в Част втора от Приложение 4 на Регламент (Европейска общност) № 1334/2000, не се издава генерално разрешение за трансфер.
(5) Министерският съвет може да определи изделия с двойна употреба, които не са посочени в Приложение 4 на Регламент (Европейска общност) № 1334/2000, за които се изисква разрешение за трансфер.
(6) Междуведомствената комисия издава разрешение за трансфер за изделия с двойна употреба, които не са посочени в Приложение 4, когато към момента на трансфера са налице условията на чл. 21, т. 2, буква "а" на Регламент (Европейска общност) № 1334/2000.
(7) При трансфер на изделия с двойна употреба, които са включени в категория 5 Част втора от Приложение 1 на Регламент (Европейска общност) № 1334/2000 и които не са посочени в Приложение 4 на Регламент (Европейска общност) № 1334/2000, от територията на Република България за територията на друга държава – членка, Междуведомствената комисия може да изисква от лицето, извършващо трансфера, допълнителна информация за изделията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по тези два текста. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на Раздел ІV, чл. 54 и чл. 55 в редакция на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 68, против 1, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: "Раздел V – Внос на изделия с двойна употреба."
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на Раздел V.
По чл. 56 има предложение на народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 56 и предлага следната окончателна редакция:
"Чл. 56. Внос на изделия с двойна употреба от Приложение 4 на Регламент (Европейска общност) № 1334/2000 на територията на Република България от трети държави, могат да извършат физически и юридически лица след регистриране на вноса от министъра на икономиката и енергетиката или от упълномощени от него длъжностни лица по ред, определен с правилника за прилагане на закона."
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 57 и предлага следната окончателна редакция:
"Чл. 57. (1) Министерският съвет може да определи списък на изделия с двойна употреба, които не са посочени в Приложение 4 на Регламент (Европейска общност) № 1334/2000, за които се изисква регистриране на вноса.
(2) Удостоверението за внос по чл. 56 се издава за внос на изделия с двойна употреба, посочени в Приложение 4 на Регламент (Европейска общност) № 1334/2000 или определени от Министерския съвет по ал. 1, от трета държава чрез една доставка или чрез частични доставки на основание на договорни отношения между вносителя и чуждестранния контрагент. Издаденото удостоверение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до шест месеца.
(3) Лицето, кандидатстващо за удостоверение за внос, представя в Министерството на икономиката и енергетиката документи, удостоверяващи:
1. страните по конкретната сделка и правото им да извършват съответните дейности;
2. вида и произхода на изделията с двойна употреба;
3. крайната употреба, крайният потребител;
4. условията на доставката.
(4) Изискванията за вида и съдържанието на документите по ал. 3 са определени с правилника за прилагане на закона.
(5) Регистриране на сделките по чл. 56 и по този член се извършва в 7-дневен срок, считано от дата на получаване на документите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на Раздел V, чл. 56 и чл. 57 в редакцията на комисията.
Гласували 71 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: "Раздел VІ – Издаване, отказване, отлагане, изменяне, отнемане и продължаване на разрешения."
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на раздел VІ.
По чл. 58 има няколко предложения.
Първо е предложението на народния представител Йордан Цонев:
Член 58 се изменя така:
"Чл. 58. Междуведомствената комисия взема решение с мнозинство от две трети от всички членове на комисията в случаите, когато присъстват представители на всички министерства и ведомства, представени в комисията. Междуведомствената комисия взема решение с консенсус в случаите, когато не присъстват представители на всички министерства и ведомства, представени в комисията. Решението може да бъде взето по изключение и неприсъствено, ако протоколът е подписан с еднакво мнение от две трети от всички членове на Междуведомствената комисия в случаите, когато те представляват всички министерства и ведомства, представени в комисията. В случай, че протоколът за вземане на неприсъствено решение не е подписан от представител на министерство или ведомство, представено в комисията, решението се взема само при наличие на еднакво мнение на всички останали членове."
Това е същият текст, който беше по чл. 30 и който комисията не е подкрепила, но преди това по чл. 30 го подкрепихме.

Искам да ви изчета предложението и на народния представител Кристиан Вигенин, което не е подкрепено от комисията:
Член 58 придобива следната редакция:
„Чл. 58. Междуведомствената комисия взема решение с консенсус или с мнозинство от две трети от всички членове на комисията. Процедурата за вземане на решение с мнозинство от две трети от всички членове на комисията се прилага само по разпореждане на председателя на комисията въз основа на мотивирано писмено предложение на не по-малко от една трета от членовете на комисията.”
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на народния представител Соломон Паси и група народни представители, което е подкрепено.
Комисията предлага следната окончателна редакция за чл. 58:
„Чл. 58. Междуведомствената комисия взема решение при наличие на консенсус между представителите на Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи и Министерство на отбраната. Решение може да бъде взето по изключение и неприсъствено, ако протоколът е подписан с еднакво мнение от всички членове, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Уважаеми дами и господа, имате думата за изказване по чл. 58. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на господин Цонев, което не е подкрепено от комисията, но вече беше подкрепено с гласуването на чл. 30.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте предложението на господин Вигенин, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 11, против 10, въздържали се 58.
Предложението не се приема.
Господин Кънев, тъй като приехме предложението на господин Цонев по чл. 58, до каква степен то редуцира, променя, заменя изцяло текста на комисията за чл. 58?
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Изцяло го променя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Тоест, остава в сила предложението на господин Цонев.
Моля, гласувайте текста на комисията за чл. 58, който на практика се замества от приетото предложение на господин Цонев по чл. 58.
Гласували 74 народни представители: за 12, против 52, въздържали се 10.
Текстът не се приема.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По чл. 59 има предложение на народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено.
Има предложение на народния представител Мариана Костадинова, което беше оттеглено на заседание на комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 59 и предлага следната окончателна редакция:
„Чл. 59. (1) Разрешението по чл. 44, 55 и удостоверението по чл. 56 се издават в 4 екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, вторият се изпраща в Национална служба „Сигурност” на Министерството на вътрешните работи, третият се изпраща в Централното митническо управление на Агенция „Митници”, а четвъртият остава в междуведомствената комисия.
(2) Разрешението може да бъде използвано само от лицето, на което е издадено.”
По чл. 60 няма предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя.
По чл. 61 също няма предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя.
По чл. 62 има предложение на народния представител Мариана Костадинова, което беше оттеглено на заседанието на комисията.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 62.
По чл. 63 няма предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за члена.
По чл. 64 има предложение на народния представител Мариана Костадинова, което беше оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 64 и предлага следната окончателна редакция:
„Чл. 64. (1) Ако разрешена сделка не бъде изпълнена в срока на издадено разрешение, не по-късно от 30 дни преди изтичането на срока, заявителят може да поиска продължаване на срока с мотивирано заявление, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е било издадено.
(2) Междуведомствената комисия в 30-дневен срок от получаване на заявлението се произнася с решение по заявлението за продължаване срока на разрешението.”
По чл. 65 комисията подкрепя предложението на вносителя.
По чл. 66 има предложение на народния представител Мариана Костадинова, което беше оттеглено на заседанието на комисията.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 66.
По чл. 67 комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
„Чл. 67. (1) Междуведомствената комисия отнема издаденото разрешение, когато:
1. възникнат обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 2 цели и задължения;
2. дейността, която се извършва, не съответства на условията, определени в издаденото разрешение;
3. заявителят не е изпълнил предвидено в този закон задължение, което неизпълнение е установено с акт на компетентен държавен орган;
4. заявителят е представил неистински документи или неверни данни, които са послужили като основание за издаване на разрешението;
5. регистрацията за брокерска дейност с изделия с двойна употреба е прекратена или заличена.
(2) При отнемане на разрешението по ал. 1 лицето няма право да кандидатства за издаване на ново разрешение за срок три месеца от датата на отнемането му.
(3) Разрешение, отнето по реда на ал. 1, т. 1 или 5, може да бъде възстановено преди срока по ал. 2 по искане на заявителя в случай на отпадане на обстоятелствата по тях.
(4) Решението за отнемането на разрешение може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.
(5) Жалбата по ал. 4 не спира изпълнението на административния акт.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на Раздел VІ и членове от 59 до 67 включително, подкрепени от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: „Глава четвърта - Предоставяне на техническа помощ за военна крайна употреба.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Глава четвърта.
Има предложение от народния представител Мариана Костадинова.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено систематично в чл. 1, ал. 1, т. 4.
По чл. 68 няма предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 68.
„Глава пета – Задължения на лицата, извършващи дейности с оръжия и изделия с двойна употреба.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Глава пета.
По чл. 69 няма предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 69.
По чл. 70 има предложение от народния представител Мариана Костадинова, което беше оттеглено на заседание на комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 70 и предлага следната окончателна редакция:
„Чл. 70. (1) Износителите на оръжия или изделия с двойна употреба и лицата, извършващи трансфер с тях, са длъжни да включват във външнотърговския договор клауза и във фактурата по продажбата текст, задължаващи вносителя и/или крайния потребител да не прехвърля или реекспортира оръжията и/или изделията с двойна употреба на други физически или юридически лица без писменото съгласие:
1. на Междуведомствената комисия или националния компетентен орган на държавата – в случай на последващ реекспорт, при износ/трансфер за държави, които участват във Васенаарската договореност;
2. на Междуведомствената комисия при износ за държави, които не участват във Васенаарската договореност.
(2) За удостоверяване на крайната употреба и крайния потребител лицата, извършващи износ или трансфер на оръжия, представят пред Междуведомствената комисия сертификат за крайна употреба/краен потребител и/или международен сертификат за внос, издадени от компетентните органи на държавата на крайния потребител.
(3) За удостоверяване на крайната употреба и крайния потребител лицата, извършващи износ или трансфер на изделия с двойна употреба, представят пред Междуведомствената комисия сертификат за крайна употреба/краен потребител и/или заявление за крайна употреба/краен потребител и/или международен сертификат за внос, издадени от компетентните органи на държавата на крайния потребител.
(4) Износителите на оръжия или изделия с двойна употреба са длъжни да представят на Междуведомствената комисия удостоверение за осъществена доставка или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата на крайния потребител и потвърждаващ осъществяването на доставката, не по-късно от три месеца, считано от датата на пристигането й в държавата на крайния потребител.
(5) Ако компетентните органи на държавата на износителя или износителят изискват от българския вносител международен сертификат за внос и/или сертификат за краен потребител/крайна употреба, и/или удостоверение за осъществена доставка, тези документи се издават при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на Глава четвърта и чл. 68 от нея, наименованието на Глава пета и членове 69 и 70, подкрепени от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: „Глава шеста – Контрол по спазването на режима за дейностите с оръжия и с изделия и технологии с двойна употреба.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Глава шеста.
По чл. 71 няма предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 71.
По чл. 72 има предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено по принцип от комисията.
Има и предложение от народния представител Мариана Костадинова, което беше оттеглено от нея на заседание на комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 72 и предлага следната окончателна редакция:
„Чл. 72. (1) Митническите органи могат да преустановят износ или при необходимост да предотвратят напускането на митническата територия на Общността през границите на Република България на оръжия и/или изделия с двойна употреба по Приложение І на Регламент (ЕО) № 1334/2000 в случаите, когато:
1. информация, която има отношение към сделката, не е била взета предвид при издаването на разрешението;
2. обстоятелствата са се променили съществено след издаване на разрешението, или
3. това е поискано от контролен орган по чл. 71 или от компетентен орган на държава членка.
(2) Митническите органи незабавно уведомяват Междуведомствената комисия за преустановяването на износа или за предотвратяване напускането на митническата територия на Общността с предложение за провеждане на консултации. Провеждането на консултации относно изделия и технологии с двойна употреба се извършва съгласно чл. 12, т. 4 от Регламент (ЕО) № 1334/2000.”
По чл. 73 няма предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 73.
По чл. 74 няма предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 74.
По чл. 75 също няма предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 75.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по така представените текстове. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на Глава шеста и членове 71-75 включително, подкрепени от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: „Глава седма – Административнонаказателни разпоредби.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на Глава седма.
По чл. 76 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 76.
По чл. 77 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 77.
По чл. 78 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 78.
По чл. 79 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за чл. 79 и предлага следната окончателна редакция:
„Чл. 79. На лицата, които не изпълняват задълженията си по чл. 69 и 70, се налага:
1. глоба от 2000 до 20 000 лв. за физическите лица, както и на длъжностните лица на търговските дружества, в случай че извършеното не съставлява престъпление;
2. имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци;
3. глоба или имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв. за констатирано повторно нарушение.”
По чл. 80 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 80.
По чл. 81 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 81 без допълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по текстовете на Административнонаказателните разпоредби от законопроекта. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на Глава седма и членове от 76 до 81 включително от нея, подкрепени от комисията.
Гласували 68 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието "Допълнителни разпоредби".
По § 1 няма предложения. Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 1.
Комисията предлага § 2 да отпадне.
По § 3 има предложение на народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Мариана Костадинова, което беше оттеглено на заседание на комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 3, който става § 2 и предлага следната окончателна редакция:
„§ 2. По смисъла на този закон:
1. "Износ" е понятието по чл. 2 (b) от Регламент (ЕО) № 1334/2000.
2. "Износител" е понятието по чл. 2 (с) от Регламент (ЕО) № 1334/2000.
3. "Декларация за износ" е понятието по чл. 2 (d) от Регламент (ЕО) № 1334/2000.
4. "Внос" означава всяко въвеждане на митническата територия на Република България на оръжие и изделия и технологии с двойна употреба, имащи статут на необщностни стоки, включително поставянето им под всички митнически режими.
5. "Необщностни стоки" са стоки по смисъла на чл. 4, ал. 8 на Регламент (ЕО) № 2913/92 г. на Съвета, установяващ Митническия кодекс на Общността.
6. "Трансфер в Общността" означава прехвърляне на оръжие и/или изделия с двойна употреба или техническа помощ от и за територията на Република България, без да напускат митническата територия на Общността.
7. "Транзит на оръжия" за целите на този закон означава преминаването на оръжия през територията на Република България, включително претоварването им от едно транспортно средство на друго.
8. "Брокерска дейност" е дейност, извършвана от физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, която обхваща договарянето или осъществяването на търговска сделка с оръжия или изделие с двойна употреба, както и продажбата или прехвърлянето на оръжия или изделие с двойна употреба, което е тяхна собственост, от територията на една трета държава за друга трета държава.
9. "Изделия с двойна употреба" е понятието по чл. 2 (а) от Регламент (ЕО) № 1334/2000.
10. "Технология" е техническа информация, необходима за разработването, производството или използването на изделия. Тази информация взема формата на технически данни или техническа помощ. Техническите данни могат да бъдат под формата на проекти, чертежи, диаграми, модели, формули, таблици, инженерни чертежи и спецификации, писмени или съхранени на друг носител команди.
11. "Техническа помощ" е понятието по чл. 1 (а), (b) от Съвместно действие на Съвета 2000/401/ОВППС.
12. "Военна крайна употреба" е понятието по чл. 4, ал. 2 (а), (b), (с) от Регламент 1334/2000.
13. "Държава членка" е държава, която е член на Европейския съюз.
14. "Трета държава" е държава, която не е член на Европейския съюз.
15. "Международните режими за експортен контрол, организации или договори" е понятието по чл. 1 (с) от Съвместно действие на Съвета 2000/401/ОВППС.
16. "Надеждност" на лицата за извършване на дейностите по този закон е налице, когато:
а) са създали необходимата организация за съхраняване на оръжие, съгласно изискванията на действащото законодателство;
б) са съгласували с органите по сигурността списък на физическите лица, които пряко участват в дейности с оръжия по този закон;
в) управител, членове на управителен и контролен орган или физическо лице (лица) по буква "б" не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления от общ характер;
г) не са налице данни, че управител или членове на управителен или контролен орган, или физическото лице (лица), които пряко участват в осъществяването на дейностите по този закон, представляват заплаха за националната сигурност, икономическите и външнополитическите интереси на Република България, укрепването на международния мир и сигурност и изпълнението на международните задължения на Република България.
Обстоятелствата по букви "а"-"г" се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган.
17. "Икономическа стабилност" на търговеца за извършване на дейностите по този закон е налице, когато:
а) не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
б) не е вписано прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация;
в) няма ликвидни изискуеми публични задължения или същите са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
г) няма ликвидни изискуеми задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение.
18. "Повторно нарушение" е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение."
Госпожо председател, предлагаме да бъде включена и т. 19 която е пропусната и е чисто техническа грешка. Този текст го има в текста на вносителя, но тук е пропуснат:
"19. "Системно нарушение" е извършване на три или повече нарушения от един и същ вид в продължение на двегодишен период, за които на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Колеги, имате думата за изказвания по текстовете на Допълнителните разпоредби на законопроекта. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието "Допълнителни разпоредби", § 1 от него, отпадането на § 2 по предложение на комисията и новата редакция на комисията за § 3.
Моля да гласуваме текстовете.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По "Преходни и заключителни разпоредби" – комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 4, който става § 3.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 5, който става § 4.
Комисията предлага § 6 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 7, който става § 5.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 8, който става § 6.
Комисията подкрепя предложението на народния представител Йордан Цонев и предлага да се създадат параграфи 7 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля, да изчакате за момент, за да погледна текстовете. Вие представихте § 4, който става § 3; предложението на вносителя за § 5, който става § 4; отпадането на § 6 и предложението на вносителя за § 7, който става § 5, предложението на вносителя за § 8, който става § 6.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Комисията приема предложението на народния представител Йордан Цонев и предлага да се създадат параграфи 7-12 със следната редакция:
„§ 7. В Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси (Обн., ДВ, бр. ...) в чл. 19 думите „Закона за контрол над външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба” се заменят със „Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба”.
§ 8. В Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. ....) в чл. 40, ал. 1, т. 12 и 13 думите „стоки или технологии с възможна двойна употреба” се заменят с „изделия или технологии с двойна употреба”.
§ 9. В Закона за чужденците в Република България (Обн., ДВ, бр. ...) в чл. 10, ал.1, т. 3 думите „стоки и технологии с възможна двойна употреба” се заменят с „изделия и технологии с двойна употреба”.
§ 10. В Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България (Обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 40, ал. 6 думите „стоки или технологии с възможна двойна употреба” се заменят с „изделия или технологии с двойна употреба”.
2. В чл. 40в, ал. 2 думите „стоки или технологии с възможна двойна употреба” се заменят с „изделия или технологии с двойна употреба”.
§ 11. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Обн., ДВ, бр. ...)
- в Приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 „Списък на стопанските дейности, за които може да се установява лицензионен режим”, в т. 12 думите „стоки и технологии с възможна двойна употреба” се заменят с „изделия и технологии с двойна употреба”.
§ 12. В Закона за управление при кризи (Обн., ДВ, бр. ...) в чл. 45, ал. 2 думите „стоки и технологии с възможна двойна употреба” се заменят с „изделия и технологии с двойна употреба”.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 9, който става § 13.
„§ 10. Законът влиза в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.” Това е старото предложение.
Комисията предлага § 10 да отпадне, тъй като вече сме членове на Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Имате думата за изказвания по текстовете от Преходните и заключителни разпоредби. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”, § 4 и 5 от него, отпадането на § 6 по предложение на комисията, § 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 по номерация на комисията и отпадането на § 10 на вносителя по предложение на комисията.
Гласували 67 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 2.
Законът е приет.
Господин Мерджанов, заповядайте за процедурно предложение.
Атанас Мерджанов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение да не започваме разискванията по следващата точка от дневния ред и да прекратим заседанието за днес, тъй като има известни подробности, които следва да бъдат уточнени с министъра на земеделието и горите, което ще бъде в интерес на по-доброто качество на приемането на закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има процедурно предложение да прекратим заседанието и утре да продължим, доколкото има възможност за това, със следващата точка от дневния ред, тъй като има проблемни текстове, които предстои да бъдат уточнени в рамките на днешния ден.
Моля да гласуваме това процедурно предложение.
Гласували 88 народни представители: за 81, против 7, въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Преди да прочета съобщенията, уважаеми дами и господа, в края на заседанието искам да ви напомня, че утре пленарното заседание ще започне от 9,30 ч. с първа точка от дневния ред: Тържествена церемония по полагане на клетва от новоизбраните президент и вицепрезидент на Република България, и е желателно да заемете местата си към 9,20 ч. в пленарната зала.
Ще направя съобщенията за парламентарния контрол, който ще започне утре от 11,00 ч.
Пръв ще отговаря министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров на народните представители Янаки Стоилов, Димитър Абаджиев, Елеонора Николова и Минчо Христов.
Министърът на вътрешните работи Румен Петков ще отговаря на два въпроса – на народния представител Атанас Атанасов и на народния представител Владимир Кузов.
Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин ще отговаря на въпроси на народните представители Веселин Методиев, Константин Димитров, Станислав Станилов, Красимир Каракачанов, Иван Костов, Константин Димитров и Мария Капон.
Министърът на транспорта Петър Мутафчиев ще отговаря на въпрос на народния представител Жори Алексиев.
Министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски ще отговаря на въпроси на народния представител Ваньо Шарков.
Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,30 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,08 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Камелия Касабова
Петър Берон

Секретари:
Нина Чилова
Мирослав Мурджов