Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2007-02-22

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председатеят Любен Корнезов
Секретари: Борис Николов и Мирослав Мурджов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Вчерашният ден приключи с дискусия по т. 3, която продължава тази сутрин. Тук е и министърът на околната среда и водите господин Чакъров. Добре дошъл на господин министъра!
Би следвало да продължим и да приключим работата по тази точка.
За процедурно предложение давам думата на госпожа Мая Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, предлагам ви след приключване с гласуване на т. 3 от дневния ред, която беше започната вчера, да направим разместване в програмата за седмицата и да пристъпим към т. 13 – второ четене на Законопроекта за избиране на представители на Република България в Европейския парламент, с оглед необходимостта от своевременното приключване на този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението след приключването на т. 3 от програмата да продължим с т. 13 – второ четене на Законопроекта за избиране на представители в Европейския парламент.
Гласували 160 народни представители: за 156, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Кой желае думата по т. 3? Има зададен въпрос към министър Чакъров от госпожа Манева. Има и готовност на господин Чакъров да вземе отношение по вчерашната дискусия.
Преди да дам думата на господин министъра има ли желаещи колеги да се изкажат в рамките на обсъждането?
Заповядайте, господин Димитров.
Митко Димитров (КА): Уважаеми господин председател, в дискусията вчера по т. 3 ставаше дума за много пари, които се наливат отново в канализационната мрежа на гр. Сливен.
Малко история. В тази зала има трима бивши кметове на гр. Сливен – Иван Славов, Янко Янков и господин Асен Гагаузов, който вече е министър. От 1994 г. насам във ВиК-Сливен, се наляха много пари и то не във водоснабдяване, а основно в канализация. Явно, че тези пари изтичат отнякъде по някакъв начин. Създаде се един вид корупционна схема, която действа безпогрешно и която е ще в състояние да усвои тези 11 млн. евро.
Искам да кажа на своите съграждани от гр. Сливен, че аз нямам нищо против да бъде получен този кредит. Кредитът е изгоден, той е с петгодишен гратисен период, с много ниска лихва от 2,5%, като има дори и държавни гаранции при погасяването на този кредит. Мога да предложа само този заем да бъде не за канализация, а за водоснабдяване. Ще уточня защо правя това предложение. В момента в Сливен се отчитат загуби на вода до 100 процента. Сливен притежава собствена водонапоителна система, която захранва града по гравитачен принцип – без помпи, без пречиствателна станция. Водата е чиста, защото е природна вода и достига до потребителите сравнително евтино, без излишни разходи за нейното доставяне. Град Сливен плаща 1,32 лв. за кубик вода. В този момент, когато се прави заявка за такъв кредит, има внесено предложение до Държавната комисия по енергийно и водно регулиране за увеличение на цената на водата в гр. Сливен с 6%.
При последния одит миналата седмица беше констатирано, че само счетоводно загубите във ВиК-Сливен са 62%. Това е от водоснабдяване, а не от канализация, за която ще се дава кредитът. Всички добре знаете, че този кредит от времето на Водния заем след 1994 г. бяха отпускани какви ли не кредити, които бяха изразходвани по какъв ли не начин, но не и целево за това, за което са отпуснати. Бяха покривани заплати, бяха копани всевъзможни дупки и тези кредити бяха усвоени. Всичко това чрез лихвите и възстановяването на кредита се отразяваше върху цената на водата.
Интересно защо в същото време, когато държавата отпуска този кредит за гр. Сливен, точно в същото време с Решение № 1259 Общинският съвет решава да изтегли също 11 млн. евро за същите пера, по които се отпуска кредитът от държавата. Един път се наливат 11 млн. евро за канализация от страна на общината и други 11 млн. евро – от страна на държавата. Пак за канализация, не за водоснабдяване – ще ви помоля да разделите двете неща. Тук ще бъдат дадени пари за пречиствателна станция за отпадни води, при положение че не съществува пречиствателна станция за питейни води. Ако бъде направена такава пречиствателна станция за питейни води, тя ще бъде съоръжение, което ще се види на повърхността на земята и това съоръжение ще го има. Съмнява ме, че тези пари, които ще бъдат отпуснати за канализация, ще потънат в канализационната мрежа на гр. Сливен и няма да бъде направено нищо.
Има одит на нашето ВиК, в който е посочено, че парите, които могат да бъдат отпуснати за водоснабдяване, трябва да бъдат вложени за водоснабдяване, за уреди, които отчитат тези големи загуби. Няма да казвам, че тези загуби тежат и защото цял квартал „Надежда” - известен квартал в гр. Сливен - за 2006 г. 20-хилядният квартал има сметка за вода 26,90 лв.
Моето предложение между първо и второ четене е тези пари да бъдат отпуснати за водоснабдяване, а не за канализация поради големите загуби, които не са европейски, в Европа загубите са до 16%. Всяка фирма, която допуска загуби между 80 и 100 процента, до една година ще фалира. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Реплики? Няма.
За процедурен въпрос има думата господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, на вчерашното заседание гласувахме да бъдат допуснати в пленарната зала представители на заинтересованите министерства и ведомства. Днес Столичната община изпраща господин Росен Желязков – секретар на Столичната община, тук е и заместник-министърът Атанас Костадинов. Моля да вземем решение да бъдат допуснати в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Прави се процедурно предложение за допускане в пленарната зала на главния секретар на Столичната община господин Желязков и заместник-министúр Атанас Костадинов. Няма обратни предложения.
Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 134 народни представители: за 131, против 2, вúздúржал се 1.
Моля, поканете господата в пленарната зала.
Има ли още желаещи да вземат думата?
Господин Софиянски, заповядайте.
Стефан Софиянски (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата, за да отговоря на докладващия. Вчера господин Божинов, като завърши доклада си, каза, че остават въпроси, които повдига. Тези въпроси отдавна имат отговори и аз мисля, че трябва да се чуят тези отговори. Говоря конкретно за водния заем за София. Първо, този проект е готов от четири години. Радвам се, че най-сетне можа да влезе в пленарната зала. Беше поставен въпросът дали е съгласуван и Вие казахте, че има протокол от 50 страници. Аз съм изненадан, че експертите в този протокол не са отговорили на най-обикновените въпроси – дали влиза в програмата за развитие на “Софийска вода”. Да, влиза, съгласуван е, но друг е въпросът, че инвестиционната програма на “Софийска вода” не е приета и тук трябва вече да бъде много ясно, че всички тези средства отиват за съоръжения, които остават собственост на общината, а не на концесионера. Така че инвестицията, която се осъществява, остава изцяло на разположение и като собственост на софиянци. Изключително важен е този проект. Пречиствателната станция за отпадни води за София в Кубратово беше инвестирана, развита, разширена и има много по-голям капацитет отколкото работи в момента. С този проект се дава възможност за канализация на северната яка на София и възможност да бъдат доведени отпадните води до пречиствателната станция. Проектът е изключително важен.
Ще си позволя да не се съглася, че държавата дава нещо на София, както беше казано. Напротив, това беше изцяло изработено от общината като проект, кандидатствала е един-два пъти, но за съжаление тогава не сме получили достатъчната подкрепа от съответното правителство и всъщност подкрепата, която се дава, е в рамките на 10-те процента съфинансиране. Практически 15% е заемът, 10% е съфинансирането и 75% е проектът, отново подчертавам, който беше изработен, защитен пред ИСПА, но дълго време не беше подкрепен. Все пак важното е, че сега ще се реализира.
С това завършвам, колеги. Наистина ще направим един жест, отново подчертавам, един жест да признаем един труд, който е извършван дълги години и да помогнем много на софиянци, ако гласуваме заема. Приканвам да го подкрепим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Една реплика към Вас, господин Софиянски, на господин Божинов.
Стефан Софиянски (БНС, от мÿсто): Предварително се отказвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Все пак репликата трябва да прозвучи.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин министър, уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Имаше нюанс в поставения от мен вчера въпрос и той беше не в това дали този проект е съгласуван с концесионера – това е безспорно, въпросът беше в това дали когато концесионерът е поемал ангажименти, в това число и инвестиционни, няма припокриване с това, което ще се доизгражда с този заем от онова, което е поето от концесионера, но не е направено. И този въпрос беше уместен.
И вторият въпрос беше, тъй като много от подобектите ще се доизграждат, колко е давала държавата, колко е давала общината, на колко процента е изпълнен обектът, колко остава да се довърши и какви средства се дават, за да има яснота и прегледност. Това бяха въпросите и комисията даде своеобразен мандат на тези, които водят преговорите, до времето, когато ще се докладва самото постигнато споразумение, тези въпроси много ясно и релефно да бъдат изяснени.
А що се отнася до подкрепата, може да е малка или голяма, аз не знам, но без подкрепата на това правителство София нямаше да привлече тези 58 млн. евро за решаването на неотложни проблеми, което е принос и заслуга на това правителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предвид появилите се нюанси, господин Софиянски, ще реализирате ли първоначалното си намерение?
Стефан Софиянски (БНС, от мÿсто): Няма смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има думата господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Искрено споделям, че съм малко учуден от позицията на господин Димитров по отношение на водоснабдяването и канализацията на Сливен, не защото в неговите думи има неистина от гледна точка на целесъобразността къде да се насочат инвестициите, но поради това, че той е забравил къде е изходната позиция. Изходната позиция е, че е спечелен конкурс за проекти по ИСПА, от които се осигуряват 75% от финансирането на тези проекти. От държавния бюджет са осигурени 10% и за 15% се търсеше досега механизъм, по който общините да бъдат кредитирани чрез държавен заем. Намери се механизъм, по който общините да гарантират изплащането на този заем. Условията на проекта са такива и при такива условия той е спечелен – да се насочат към изграждането точно на тези обекти и комуникации. Затова дали може да се реализира накъде да бъдат насочени средствата, аз не зная. Вие може би ще прецените и ще предложите това, но най-доброто е това, че министърът е тук и ще има възможност да прецени това, контролирайки обекта.
В същото време не съм съгласен с изложеното число за 100% загуби. Нали си представяте, че ако загубите са 100%, това означава, че до потребителите няма да отива нито капка вода. Вероятно загубите са 50%, тоест половината и повечето отиват обратно в природата. Това не означава, че не трябва да се търси начин за подобряването на този цикъл.
В Пловдив, както вероятно знаете, беше подкрепен и реализиран един кредит за над 50 млн. лв. по отношение подобряване на инфраструктурата. Ако бяхме разсъждавали така тесничко, не трябваше да подкрепяме този заем, защото той е предложен и ще бъде реализиран от политическа сила, която е наш опонент. Затова, според мен, уважаеми господин Димитров, по-добре е да се случи нещо в Сливен. А колкото до възможността за ограничаване на корупционните практики, имате механизъм и възможността да ги контролирате, но не и да спъваме реализацията за доплащането на един такъв проект.
За София е аналогично, разбира се, защото тук живеят близо една пета от гражданите на България и си струва да си припомним времето, когато софиянци нямаха вода за пиене, камо ли за миене, и си струва да работим изпреварващо в посока за подобряване условията на живот на нашите съграждани.
Тук обаче има един друг съществено важен въпрос. Това е въпросът, свързан с влошаващото се търговско салдо, балансът по текущата сметка.
Използвам в края на своето изказване да отправя един призив към министъра. Струва си средствата, които се придобиват от външни заеми, така да се разходват, че да се стимулира собственото ни производство при влагането на суровини и материали в реализацията на тези проекти, господин министър, и аз вярвам, че Вашата цел е същата и ще се поставят подобни условия при реализацията на проекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте за реплика, господин Димитров.
Митко Димитров (КА): Благодаря, господин председател.
Спазвайки логиката на нещата – да, при 100% загуба би трябвало да няма вода в чешмите. Проблемът е, че вода се консумира и се начисляват плюс 100% загуби.
Понеже казахте за Пловдив, когато сте инвестирали във водоснабдяването на гр. Пловдив – да, това е добре. Един голям Пловдив се захранва от 75 артезиански кладенеца, от които водата се тегли с помпи. При това електроснабдяване на тези помпи гр. Пловдив има 15% по-малко ток от гр. Сливен. Това е проверено, вярвайте ми, чрез Басейнова дирекция в Пловдив. При положение че водата в гр. Сливен слиза от един висок язовир на гравитачен принцип без пречиствателна станция се начисляват загуби?! Аз не вярвам да има 100% загуби. Ако тези загуби е възможно да ги има, то трябва да бъдат отчетени и заведени счетоводно. Но това може да бъде чрез тази инвестиция – на отклоненията, където се водоснабдяват отделни квартали, да се отчете къде изтича водата и защо има такива големи загуби. Загубите не са 100%. По време на комисията казах, че са 100%. Заместник-кметът Петров каза, че те били 80%. От миналата седмица излезе одит на ВиК – гр. Сливен, те са 69%. Но това са само счетоводните загуби. В тези загуби не влизат неплатените сметки на много от гражданите на гр. Сливен. Казах ви, че 20-хиляден квартал “Надежда” през 2006 г. има 29 лв. и 30 ст. за употребена вода. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика – госпожо Манева, заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Георгиев. Не е тесничко разсъждение, когато депутатите се интересуват за какво ще се изразходват средствата, които взимаме като безвъзмездна помощ, пък и като заем от европейските институции.
Тревогата, която тук беше изказана от трибуната на парламента, е свързана с това, че в списъка на обектите, за които ще се изразходват тези средства, фигурират обекти, за които многократно са давани пари и аз ще ви кажа: Помпената станция за отпадни води в гр. Нови Искър е финансирана години наред от Министерството на околната среда, Десен перловски главен колектор – също, реконструкцията на първичните и вторични утаители на пречиствателната станция също, реконструкцията на Пречиствателната станция в Сливен също. Затова изключително важно е да се знае какво ще се прави, каква част от тези пари ще отиде за нещо ново, а няма да дублира вече извършени дейности. Това е тревогата, свързана с този заем.
Тъй като сме били свидетели на много заклинания от тази трибуна и последващи злоупотреби, затова сме напълно в правото си сега категорично да поискаме ясен отговор на тези въпроси. За съжаление имаме отново само заклинания и нямаме никакви конкретни данни за какво ще се изразходват конкретно тези пари. Девет километра и половина и петнадесет километра и половина в Сливен нищо не означават. Затова се тревожат народните представители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Трета реплика няма.
Заповядайте за дуплика, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Манева, може би сте права, че не биваше да употребявам умалителното “тесничко”, а да кажа “тясно”, но в случая се касае за нещо, което много лесно може да се провери във времето. За Вас е още по-лесно, защото част от тези обекти са били започвани и реализирани, когато Вие бяхте министър. Освен това, доколкото е услужлива моята памет, когато обсъждахме това предложение в Комисията по околната среда и водите, Вие зададохте подробно своите въпроси на участващите представители на изпълнителната власт и получихте своите отговори. Както Вие, така и всеки един от нас естествено би могъл чрез парламентарния контрол или чрез проверка на съществуващата документация да провери това финансирано ли е или не преди.
В крайна сметка нещата се свеждат до това – тези, които проверяват написаните и одобрени проекти, разбират ли си от работата или не. Аз мисля, че нямаме основание да обвиняваме институции на Европейския съюз, че не си разбират от работата, одобрявайки определени проекти.
Що се касае до това, което господин Димитров каза, за съжаление, господин Димитров, тези 50 милиона в Пловдив не са за водна инфраструктура, а са за пътна инфраструктура. Аз бих подкрепил всякакви предложения, откъдето и да са те, за реализиране възможността за гравитачно водоснабдяване в Пловдив, защото такъв проект има и в този случай нашето мнение е едно и също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи за изказвания?
Господин Христов, имате думата.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, вземам повод от току-що казаните думи от господин Георгиев като аргумент за този заем, а именно, че институциите на Европейския съюз си разбирали от работата и те знаят за какво щели да бъдат дадени тези пари и как целесъобразно ще бъдат използвани. Това беше смисълът на неговото изказване.
Искам, колеги, да ви припомня един случай от последните дни, доста нашумял в пресата – как бяха източени над 7 милиона от Програмата САПАРД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Все пак да говорим по конкретен въпрос.
МИНЧО ХРИСТОВ: Точно конкретно говоря, господин председател. Говоря конкретно по случая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Говорим по проект за решение.
МИНЧО ХРИСТОВ: Мисля, че е изключително важно това, което споменаха някои колеги – че ние трябва да знаем къде ще отидат тези пари, как ще бъдат използвани, няма ли те да потънат в джобовете на същите тези хора, които декапитализираха и продължават да декапитализират “Софийска вода” и продължават да крадат гражданите на София. Говоря конкретно за София, защото аз съм народен представител от 23. Избирателен район. В този смисъл искам да поставя следния въпрос: редно ли е държавата да се ангажира със строежа на съоръжения като например Пречиствателната станция в Бели Искър в момента, за която ще бъдат отделени част от тези средства, а в същото време частни лица – концесионери, да източват “Софийска вода” по един безобразен начин? Казвам това, защото в Комисията за борба с корупцията имахме специално заседание, посветено на тази тема. Тук е секретарят на Столична община и се надявам той да вземе отношение по тази тема. Защото, извинявайте, колеги, но заплата от 68 хил. лв. на месец считам, че не е нормално за нашите български условия! Аз не говоря тук за бонусите, които са имали тези хора от “Софийска вода” и продължават да ги имат, като пътувания в Англия всяка седмица – на тях, на децата им, безплатно обучение, образование и т.н., и т.н. Защо ви казвам всичко това? Всички тези средства са били калкулирани като разходи, като производствени разходи на “Софийска вода”. Ето там е проблемът и всички ние, софиянци, сме плащали за тези разходи и продължаваме да плащаме. Ето за това става дума.
Затова аз мисля, че ДКЕВР и нейните представители, които са тук, наистина трябва да поемат своите отговорности и да направят изключително сериозна проверка на това дружество.
Аз мисля, че така нареченото публично частно партньорство или иначе наречено концесиониране или трябва да се прекрати, или да се постави на съвсем нови условия. Защото фактически това е начин да бъдат източвани ресурси, в случая на общината или ресурси на държавата, имам предвид проекта за магистрала “Тракия”.
Затова, колеги, връщайки се отново на темата, която разискваме, само преди седмица концесионерите на “Софийска вода” са подали заявление за ново увеличение на цената на водата в София. Аз мисля, не аз го мисля, това го казаха специалистите в Комисията за борба с корупцията, че софийската вода е най-евтината вода, може би в България, тъй като тя идва по гравитачен път. Няма основание тези концесионери да искат увеличение. Напротив, те трябва да намалят цената и да престанат да ограбват дружеството, а чрез това дружество и софиянци по този безобразен и криминален начин. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за реплики към господин Христов?
Заповядайте, господин Софиянски.
Стефан Софиянски (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз няма да споря с господин Христов, той си има теза. Нещата са по-различни, не искам да споря по това. Нямаше и да правя реплика, ако не чух последното смешно изказване. Това, че водата идва по гравитачен път е безспорно, но, господин Христов, за да дойде тя, трябва да бъде построен 70-километров водопровод, който е от яз. “Бели Искър” горе, високо в планината, минава през яз. “Искър” и стига до София. Трябва да бъде изградена нова пречиствателна станция, защото София има най-чистата вода. И водопроводът е изграден, и пречиствателната станция за питейната вода е изградена, и вторичното пречистване е изградено. София е единственият град, в който веднъж като се пречисти водата, тя се пречиства втори път от отпадъка – с японски гранд. Така че нека не гледаме на това, че водата идва от високо, а да видим наистина какви съоръжения трябват, за да бъде доведена тя до софиянци, каква е мрежата на столицата. София е единственият град, в който се пречистват над 75% от отпадните води. Няма друг град, който да има пречиствателна станция – говоря за Кубратово, която да пречиства над 75% от водите.
Отново подчертавам, смисълът на тези средства е, че когато е изграден капацитетът на пречиствателната станция в Кубратово, да бъдат доведени най-вече отпадните води от северната яка. Отново подчертавам, че концесионерът – тук ще използвам да отговоря и на господин Божинов – съобразява инвестиционната си програма със заема, защото концесионерът е поел ангажименти за отделни инвестиции. Казах: не искам да споря. Вие имате една теза, аз имам друга теза. Но инвеститорът е поел за конкретни инвестиции, които е адаптирал към тази програма, така че те да си съвпаднат и да може да се обслужи по-добре населението, защото проектът е готов от четири години Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Има ли желаещи за втора реплика към господин Христов? Няма.
Имате думата за дуплика, господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги! Господин Софиянски, не знам дали моето изказване е смешно. Ако Ви е смешно това, че шефът на “Софийска вода” е взимал 68 хил. лв. заплата, на мен ми е много тъжно. Още повече, че договорът с тези концесионери е направен по Ваше време. Аз не навлязох в подробности, но ще го кажа от тази трибуна. В Комисията за борба с корупцията се оказа, че този договор ощетява изключително много българските граждани в София, софиянци. Така че Вие трябва да си носите този кръст и да отговаряте за тази концесия или и за тази концесия, вероятно пред българското правосъдие, може би като свърши Вашият мандат на евродепутат.
Не исках да влизам в тези подробности господин Софиянски, но Вие ме предизвиквате.
Освен това въобще не е смешно, че загубите на вода в София са над 60% по официални данни. Това никак не е смешно, то е много тъжно. И концесионерите не са направили нищо за намаляване на тези загуби. Но в същото време тези загуби се включват в сметките на всички нас, които живеем в София. Така ли е, господин Софиянски? Или и това ще наречете, че е смешно? Не е смешно, тъжно е. (Реплика от народния представител Стефан Софиянски.) Много е тъжно.
Аз призовавам представителите на Софийска община незабавно да предадат всички материали от този суперсекретен договор на българската прокуратура, за да може да се иска сметка на тези, които са го сключили. Надявам се ще се съгласите с мен, господин Софиянски.
За да завърша, ще Ви кажа следното: аз не мога да разбера тази философия на така нареченото публично частно партньорство, на така нареченото концесиониране – всички разходи да са за сметка на държавата, а всички печалби да са за сметка на частни лица. Тази философия не е никак смешна, тя е много тъжна и трябва да бъде прекратена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли други желаещи да вземат думата?
Преди да дам думата на народния представител Иван Сотиров искам да ви съобщя, колеги, че в Народното събрание продължава посещението на студенти по право от втори курс на Юридическия факултет. Те ще бъдат днес на балкона в пленарната зала от 9,30 ч. до 13,00 ч. Още веднъж, добре дошли на студентите!
Заповядайте, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Няма да влизам в детайлите на дебата, тъй като въпросът е специфичен, още повече тук се казаха доста неща. Недоумявам само в една посока на това, което се каза тук – не мога да възприема аргументи срещу една инвестиция, когато става въпрос да се инвестира в инфраструктурата за две общини за нещо, което е крайно необходимо и засяга населението на две общини, в които живеят близо 2 млн. български граждани, с аргументите, че се крадяло или че някой можел да открадне. Да, действително, краде се. Има опасност някой да открадне, но това е въпрос, който е от компетентност на други органи, и ние всички, като народни представители, имаме механизмите, по които да контролираме дали това се извършва. Включително има и компетентни органи – има прокуратура, има полиция, има съд, които са компетентни да контролират и да санкционират лица, които злоупотребяват.
Вярно е, че ние и като парламент имаме отговорност и ангажимент в посока, че нашето законодателство допуска чрез Закона за концесиите, чрез законите, които регламентират публично-частното партньорство, да коригираме нещата в посока, защото когато бяха дебатирани и Закона за обществените поръчки, и Закона за концесиите, ние предупредихме, че има много възможности да се работи по един непрозрачен начин и има предпоставки за корупционни практики. Но тези аргументи не могат да бъдат използвани срещу това да бъдат реализирани инвестиции, с които да бъде подобрена инфраструктурата на София и на Сливен.
В този смисъл аз пледирам тук да не се увличаме в един излишен популизъм, а действително да постъпим отговорно и да подкрепим това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не виждам желаещи за реплика.
Думата пожела министърът на околната среда и водите.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР Джевдет Чакъров: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, аз днес присъствам тук на дискусиите и дебатите, които се водят относно одобрените проекти за подобрения във водния цикъл на гр. София и гр. Сливен – първа фаза, и най-вече в аспект на одобрение от страна на Народното събрание на ратификация на заема, който трябва да вземем от страна на Европейската инвестиционна банка. Видно е, че вие, уважаемите народни представители, и обществеността ни сте запознати със структурата на проекта по отношение на финансирането. Седемдесет и пет процента грантови средства за един проект – тук има и бивши министри и всички вие - финансисти и хора, които са работили по линия на еврофондовете, знаете, че това е един от максималните проценти, които могат да се постигнат в тези случаи. Националното кофинансиране е 10%, 15% е заемът, като правилно беше посочено, че гратисният период е пет години, след което този заем ще се изплаща 19 години на полугодишни вноски. Заемът е в размер общо за двата проекта 11 млн. 955 хил. евро.
Бих искал да ви отговоря какви са възможностите пред нас, ако има положително решение днес и има подкрепа от страна на Народното събрание за тези проекти и за заема, който днес обсъждаме. Тоест и двата проекта биха получили своята реализация и тя трябва да бъде направена така, че самото строителство трябва да приключи преди 2010 г. и последните плащания трябва да бъдат реализирани до края на 2010 г.
Следващите два варианта, ако изцяло отхвърлим тази идея, са: проектите трябва да бъдат финансирани с наши средства, което е най-песимистичният и лош вариант; следващият вариант – от страна на Европейската комисия да бъдат отпуснати средства, но значително по-малко от настоящите – такива, каквито са в момента.
Вече е дискутирано и по отношение на това дали да има заем от Европейската инвестиционна банка или заем по принцип, или цялото кофинансиране от 25% или още 15% да бъдат поети от държавата така, както е поставено от госпожа Манева.
По принцип този въпрос, бих казал съвсем обективно, е много дискутабилен. Но с оглед на спецификата, която е за София, и с оглед на взаимоотношенията, в които Столична община се явява в един аспект унцедент, в другия случай – и бенефициент, същото се отнася до голяма степен и за ситуацията в Сливен, аз бих казал, че подходът е избран далеч преди ние да вземем окончателното решение. В момента няма никаква технологична и процедурна възможност това да бъде променено. Ако оттук нататък ние тръгнем, имаме някаква идея, която действително да бъде аргументирана и посочена и да имаме съществени аргументи, то оттук нататък ние нямаме никакво технологично време да направим съответните промени във финансовия меморандум и средствата да бъдат усвоени, както посочих преди малко, до края на 2010 г. Тоест във всички случаи, ако подходим да правим каквито и да е промени във финансовия меморандум, трябва да бъдем с ясно съзнание, че рискуваме да загубим тези средства.
Оттук: редно ли е София и то столицата на нашата страна, към настоящия момент да бъде с коефициент на изграденост на колекторна и канализационна мрежа с една от най-ниските степени или коефициенти? Предполагам, че от председателя на комисията – господин Божинов, е посочено, но аз бих искал още веднъж да посоча кои са конкретните проекти, които ще се реализират в София:
Това е дубльорът на ляв владайски колектор; ляв владайски главен колектор; главен колектор – Банкя; помпена станция за отпадъчни води в гр. Нови Искър и напорен тръбопровод; главен колектор по бул. „Бъкстон”; десен перловски главен колектор; пречиствателна станция за питейни води – Бели Искър; десен слатински главен колектор; подмяна на напорния тръбопровод от резервоар за питейни води в Драгалевци; реконструкция на първичните и вторични утаители на пречиствателна станция за отпадни води – Кубратово; изграждане на третично стъпало на пречиствателна станция за отпадни води – Кубратово; рехабилитация на Рилския водопровод.
Проектът за гр. Сливен в първа фаза предвижда: строителство на 9.7 км канализационна система; реконструкция на 15.05 км канализационна система; реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води.
Веднага отговарям на въпроса, който беше повдигнат относно възможността двукратно или неколкократно да бъдат насочвани реализирани средства в един и същ обект. От началото на настоящия мандат, лично под ръководството на министър-председателя на нашата страна господин Сергей Станишев има съвет за координация и мониторинг на големите инфраструктурни проекти. Не само че това е абсолютно недопустимо и няма да допуснем да има насочване и реализация на средства в един и същи проект от различни пера, било то по линия на Министерството на околната среда и водите, било то по линия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството или по линия на Министерството на земеделието и горите – визирам Програма САПАРД. Това не е възможно. Напротив, ние сме изработили механизми, особено след като влезе в действие работата ни по линия на оперативните програми тогава, когато се работи на един обект, всички възможни дейности, които могат да бъдат реализирани, технологично да бъдат съвместими, така че с минимални средства да се реализират всички тези дейности, които са предвидени за конкретния обект. Визирам изграждането на канализационна или колекторна част на една улица. В същото време да се извършват всички водопроводни дейности, ако трябва да бъдат инсталирани комуникативни съоръжения, пътна настилка, едно, друго, а не да се извърши технологично дейност, която би предхождала съответната дейност, а всичко това да бъде структурирано и да има своята логика и последователност с оглед на това да не се разходват повече средства.
На този етап възниква и следващ въпрос, който ние не бива да отбягваме, а именно, че петнадесетте процента заем трябва да бъдат възстановени чрез промяна в тарифата или, както се изразяваме, чрез цената на водната услуга. Имайки предвид, че първоначално има петгодишен гратисен период, а след това 19-годишен срок на изплащане ние считаме, че това може да стане с минимални промени на цената на водната услуга. В това отношение дискусията, дебатите, които сме водили с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране – за ваша информация, уважаеми народни представители, и за информация на цялата общественост и най-вече на столичани, за да бъдат защитени техните интереси, бих искал да кажа, че сме провели дискусии и дебати първоначално в работни групи, в работни варианти и с Комисията по околната среда и водите, с председателя и с членове на комисията. Във всички дискусии и дебати и в заседания на Министерския съвет позицията ни е една: общественият интерес, интересите на столичани трябва да бъдат защитени. Ако има увеличение, а то ще има увеличение на цената на водната услуга, то тя трябва да бъде минимална. В това отношение прави чест на председателя на комисията, на господин Далакчиев, които са категорични, че в конкретния случай няма да допуснат по-голямо увеличение отколкото е необходимо за изплащането на заема. Нека те самите като компетентен орган да посочат в какви параметри трябва да стане това. В никакъв случай гражданите не трябва да бъдат ощетени.
Накрая бих искал да кажа, че ние трябва да подкрепим този проект, защото всички тези проекти, които посочих, трябва да получат своята реализация с оглед подобряване качеството на водната услуга, а това неминуемо ще доведе до по-добро качество и стандарт на живот на столичани.
Аз самият бях учуден, че в Горубляне, където се строи колектор и канализация по линия на предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда в съседство има училище, подземието на което е наводнено. Веднага предвидихме и отпуснахме средства, с които да се отводни, тоест да се включи това училище в канализационната и колекторната мрежа. В момента не мога да се сетя как се казва това училище.
Така че и София, и столичани заслужават своето внимание. Ето защо аз предлагам на Народното събрание да бъде подкрепено това решение, за да се даде ход на реализацията на тези проекти.
Освен това трябва да отчетем реално, че има реални рискове за свлачищни процеси в кварталите, които никак не са малко на територията на София. Визирам, че в момента няма цялостни канализации в Симеоново, в Драгалевци, в Бояна, Банкя е един от проблемните участъци, Горубляне и други квартали. Трябва в активен диалог със Столична община да се подготвят проекти, които да бъдат реализирани по линия на оперативната програма. От наша страна има такава готовност, така че и столичани да ползват качествена водна услуга.
Благодаря за вниманието. Ако има допълнителни въпроси, бих отговорил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Веселин Методиев има думата за изказване.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, тъй като в самото начало казахте, че в залата има бивши министри, които имат представа от това как се ползват европейските фондове, искам да Ви дам един пример, който с помощта на председателя на Народното събрание и като бивш министър мисля, че ще мога да го обясня и на залата.
В тази зала преди години като народен представител слушах подобни думи, като Вашите – да се вземе воден заем при правителството на господин Виденов през 1996 г. Тогава защитата беше, че този заем няма да повиши цените, че хората трябва да бъдат спокойни и прочее.
Това, което нашата парламентарна група чрез госпожа Манева – друг бивш министър, вчера е заявила, e, че има проблем, с който възразяваме не само по повод на вашите действия в момента, а и на други ваши колеги за непрестанното нарастване на заеми при наличието на достатъчно голям финансов ресурс на държавата. Вие казахте, че въпросът подлежи на дискусия - дали ние трябва да преговаряме с нашите партньори да напуснем тези рамки на споразумение, в които някой ни задължава да вземаме процент заем от външна банка, може би проявяваща недоверие по начина на разходване на средства вътре в България, или по други причини.
Ние смятаме, че трябва да се преустанови поради следната проста причина. Тук преди седмица в друга секторна политика бяха 35 милиона; преди това имаше друга секторна политика с над 100 милиона. Нарастването на външния дълг на страната, нарастването на заемите служи за оправдание след това на министъра на финансите да каже, че преразходът на приходи ще отиде за покриване на заемите. Това е неприемливо за нас. Нямаме нищо против и сме за всякаква подкрепа, която идва от ИСПА или от някой друг от тези фондове, с които България работи от години. Това е положително. Дали ще бъде за този колектор, или за онзи колектор, както Вие ги изредихте, нямаме какво да спорим. Спорим обаче по основния въпрос: защо българската държава продължава да затъва, в буквалния смисъл на думата, със заеми при наличието на средства? Ако онзи заем от 1996 г. е бил оправдан за онази финансова обстановка на България, тогава – да.
В крайна сметка няма никаква гаранция за това, което казвате, че софиянци няма защо да се притесняваме за цените. Аз като софиянец директно Ви казвам, че нямам доверие на това, което съобщавате. Това не е персонален въпрос към Вас лично. Защото съм слушал много уверения за това как не нарастват цените и много добре зная какви са разходите в края на месеца на мен и моето семейство. Не можете да ме убедите с този аргумент.
Остава обаче, господин председател и уважаеми колеги, основно този въпрос: защо продължаваме да сключваме такива финансови споразумения, защо при наличие на финансов ресурс в страната вземаме заеми отвън? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За реплика думата има господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, ще бъда максимално кратък.
Обръщам се към господин Методиев, за да му кажа, че аз споделям това, което каза по принцип, но той не каза една цифра, която ще ви кажа тук като повод за размисъл, уважаеми колеги.
В момента брутният външен дълг на Република България е над 24 милиарда долара. Това са фактите. Вие искате да увеличите този дълг. Не знам какви са ви съображенията. Аз нямам нищо против всякакви ГРАНТ-ове, които ние вземаме безвъзмездно от Европейския съюз, нека ги вземем, но тези 15%, които България много лесно може да отдели от собствени средства, от огромния бюджетен излишък, например, вие искате да ги вземете като заем. Защо? Аз не мога да разбера това.
Пак се връщам на тази астрономическа цифра. Никога брутният външен дълг на България не е бил по-висок – над 24 и върви към 25 милиарда долара. Това са фактите, колеги. Моля ви да помислите върху тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР Джевдет Чакъров: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Методиев! Това, което казахте, е абсолютно вярно. Параметрите на този финансов меморандум и на конкретните проекти са зададени в предходни мандати и той е финализиран през 2005 г. Но ако трябва да бъдем обективни и с оглед на това, че със средствата, които са предвидени по линия на предприсъединителната програма ИСПА за нашата страна, ФАР и впоследствие по линия на оперативните програми по отношение на ангажименти, които сме поели в преговорния процес за сферата на околната среда в различните секторни политики, даже реализирайки изцяло всичките средства, бихме могли да изпълним нашите ангажименти около 70 процента.
Ако ви прави впечатление, от началото на мандата ние работим, продължаваме да работим и се надявам, че ще намерим най-добрите форми за публично-частно партньорство, подчертавам, действително при защита на обществения интерес и на интересите на гражданите в съответните населени места, или за проекти и дейности, които ще бъдат реализирани.
Бих искал да посоча, че общата стойност на проектите, които са одобрени от Министерството на околната среда и водите по линия на програма ИСПА, са в размер на 502 млн. лв. Всеки един от вас би могъл да изчисли 58 млн. и 500 хил. лв. какъв процент са от тези средства. Редно ли е тези средства, след като са извървели своя път на одобрение и сме на финалната права, да бъдат реализирани за по-добро качество на водна услуга и по-добър стандарт на столичани, да не бъдат подкрепени от Народното събрание? Да си отговорим на този въпрос. Аз считам, че трудно бихме могли да намерим аргументи в посоката, в която те да не бъдат подкрепени.
И друго – бих искал съвсем накратко да ви кажа, че към началото на мандата имахме договорени средства около 90 млн. евро, разплатени средства - 57 млн. 500 хил. евро. На базата на един интензивно активен диалог с делегацията на Европейската комисия успяхме да защитим и да запазим абсолютно всички параметри на финансови меморандуми, които са сключени с Европейската комисия. В момента финализираме и днес ще подпишем договори за строителство на пречиствателни станции за отпадни води, само до 2-3 седмици ще договорим още около 120 млн. евро. План-графикът, който стои пред нас за реализация до края на настоящата година, е да проведем всички процедури и към м. ноември да сключим за останалата сума – вече ви я посочих, с изпълнителите, така че до края на 2010 г. всички тези средства да бъдат усвоени.
Ще ви дам конкретни примери колко време са се забавили процедурно тръжните досиета, които сме представили пред делегацията на Европейската комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин министър, преценете дали тази информация е нужна в контекста на проекторешението.
МИНИСТЪР Джевдет Чакъров: Всичко това е в подкрепа на решението, уважаеми господин председател, защото считам, че е редно уважаемите народни представители, така както аз представих всички тези данни пред Комисията за околната среда и водите, представляват обществен интерес и нека да знаят те защо не бива да губим тези средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Мисълта ми беше дали има смисъл да се възпроизвежда още веднъж.
МИНИСТЪР Джевдет Чакъров: Ние сме ускорили нашата работа. Ще ви дам за пример тръжното досие за техническа помощ: за подготовка на проекти от водния сектор за група Б градове, няма да ги изброявам всичките, са подадени за одобрение в делегацията на Европейската комисия на 22 април, а е върнато за корекция на 9 ноември, но след активен диалог с делегацията на Европейската комисия успяхме да запазим абсолютно всички мерки и средства.
Бих искал да кажа най-отговорно, ясно и категорично пред уважаемите народни представители и пред Вас, уважаеми господин председател, че няма загубено нито едно евро, нито един лев по линия на програма ИСПА. Напротив, предстои ни една много сериозна работа. Осъзнавайки, че има само 10 до 15% свършена работа за целия период от началото на работата по програмата ИСПА, оттук нататък сме решили – аз и екипът ми, да извършим необходимото, така че тези средства да бъдат реализирани. В този контекст е и нашата позиция по отношение на подобрението на водния цикъл на София. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин министър.
Обръщам се към вас, колеги – един дебат, който повтаря аргументи отново и отново, едва ли ще допринесе за оформянето на позициите на отделните народни представители. Предлагам ви след изказването на господин Димов и ако имате реплики, да обявим дискусията за приключена и да преминем към гласуване.
Имате думата, господин Димов. Заповядайте.
Господин министърът моли за извинение, тъй като има заседание на Министерския съвет, длъжен да присъства на него.
Нено Димов (ДСБ): Благодаря.
Жалко, господин председател, но исках да се обърна към господин министъра съвсем накратко, защото в своето изложение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Бих го помолил да изчака тогава, да чуе онова, което бихте казали.
Господин министър, моля Ви да чуете онова, което господин Димов ще каже.
Нено Димов: Ще се опитам да бъда много кратък, защото това, което господин Чакъров току-що каза пред нас, изобщо не отговаря на въпроса, зададен от господин Методиев.
Никой не оспорва необходимостта, господин министър, от всичките тези проекти, от инвестициите. Ние оспорваме необходимостта да взимаме нови заеми. Става дума за 12 млн. евро, на които съвсем спокойно може да бъде взет еквивалентът в левове от републиканския бюджет. Вие говорите за меморандум, който е подписан преди повече от 11 години и сте прав – трябва да се изпълняват меморандумите. Въпросът е защо все пак сега, когато имаме коренно нова ситуация, когато само за миналата година имаме 1 млрд. 840 млн. лв. излишък, до 300 милиона, от които правителството може оперативно да харчи, взимаме нов заем?
Ще се опитам да ви отговаря с това, което очаквах Вие да кажете. Подписаният меморандум се изпълнява за този заем, защото нямат доверие в начина, по който вие харчите парите. Не точно Вие, а цялото правителство. Това означава допълнителен контрол. Това е необходимостта. Всъщност днес трябва да ратифицираме заем, с който да увеличим цената на тази инвестиция, тъй като ще плащаме лихви, поради липса на доверие в българското правителство от страна на нашите западни партньори. Ако за времето, за което Вие бяхте министър – близо 2 години, бяхте извоювали това доверие, днес нямаше да говорим и щяхме да вземем парите от републиканския бюджет и да спестим на българския данъкоплатец нови лихви. Лихви, които ние ще плащаме от излишъка. Така че това е истината, уважаеми колеги. Проблемът е, че ни нямат доверие. Ние сме един недоверчив партньор, към нас няма доверие, защото сме един троянски кон, провеждащ чужди интереси.
Аз специално към Вас, господин министър, защото най-вероятно тези пари ще отидат в обръча от фирми на ДПС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин министър, доколкото това изказване беше на практика адресирано до Вас, чувствам се задължен да Ви предложа, ако желаете, да вземете трети път думата. Не желаете. Беше казано онова, което желаехте да изразите. Благодаря Ви за това, че останахте в залата. Разбирам, че имате ангажимент в заседание на правителството.
Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. Ще гласуваме проекта за решение, представен от Министерския съвет, докладван от водещата комисия.
Господин Божинов, има ли нужда отново да прочетете текста на решението? Вие го прочетохте при представянето на точката от дневния ред. Може би за прецизност да го прочетете.
Уважаеми колеги, изслушайте проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов:
“РЕШЕНИЕ
за даване на съгласие за водене на преговори за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект “Подобряване във водния цикъл”, включващ интегрирани проекти за водите на гр. София и на гр. Сливен - фаза 1

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект “Подобряване във водния цикъл”, включващ интегрирани проекти за водите на гр. София и на гр. Сливен фаза - 1” на обща стойност 11 млн. 955 хил. евро.”
Това е проектът за решение, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте представения проект за решение.
Гласували 175 народни представители: за 156, против 13, въздържали се 6.
Решението е прието.
Уважаеми колеги, съгласно процедурното решение от началото на днешния пленарен ден сега следва да преминем към точка тринадесета от приетата от нас програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – продължение.
Моля народните представители да влязат в залата и да се приготвят за продължаване с второто четене. Има представен доклад от Комисията по правни въпроси.
Давам думата на господин Янаки Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, господа народни представители! Предлагам да продължим с допълнителния доклад на Комисията по правни въпроси по отложените в хода на второто четене текстове на законопроекта и след като стигнем до текстовете, по които се водеше дискусията на последното заседание, да продължим с тяхното обсъждане и гласуване.
По чл. 3 на вносителя, който става чл. 4 в окончателната редакция, припомням, че ал. 1 е приета, а в ал. 2 на гласувания текст се налага допълнение с оглед на промененото съдържание, като се добавят думите “живял е постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз”.
Тези текстове са отбелязани с по-плътен шрифт и това допълнение трябва да бъде гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата по предложения текст? Няма.
В такъв случай, господин Стоилов, да подложим на гласуване ал. 2 и ал. 3 ан блок навярно. Ако се счита, че ал. 3 още не е гласувана.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, ал. 3 също е приета. Това е само едно допълнение в текста на ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тя е приета.
В такъв случай, уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на предложението на комисията за нова редакция на ал. 2 на чл. 3 по номерацията на вносителя.
Моля, гласувайте това предложение на комисията.
Гласували 160 народни представители: за 160, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Миналия път докладвахме чл. 4, който става чл. 5 в редакция на комисията.
Представени са предложенията на народните представители, като госпожа Балева оттегли своето.
И така в окончателната редакция на чл. 5 в ал. 1 се добавя изразът: “живял е постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз”.
Принципно същото допълнение се прави и в ал. 2 на чл. 5. Това е окончателната редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: На вашето внимание, уважаеми колеги, вече по окончателната номерация е чл. 5 с предложения на комисията за допълнителни текстове в алинеи 1 и 2 на този член.
Няма желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте предложенията на комисията за допълнителни текстове в алинеи 1 и 2 на чл. 5 в окончателната номерация.
Гласували 156 народни представители: за 132, против 23, въздържали се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: В чл. 6 предложението на Иван Костов и група народни представители, както съобщих, и при последващото обсъждане не беше прието.
Предложението на Мая Манолова е подкрепено от комисията.
Предложението на Волен Сидеров и група народни представители не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6, който става чл. 7:
“Чл. 7. (1) Изборите се произвеждат в един неработен ден за цялата страна.
(2) Изборите се произвеждат в последната година от петгодишния мандат на Европейския парламент в съответствие с изборния период, определен от Съвета на Европейския съюз.
(3) Изборите се насрочват от президента на републиката не по-късно от 60 дни преди датата на произвеждането им.
(4) Президентът на републиката утвърждава образци на изборните книжа и ги обнародва в “Държавен вестник” не по-късно от 55 дни преди изборния ден.”
И тук, както и досега вървеше дискусията, господин председател, нека да докладвам и чл. 44, тъй като те са взаимно свързани.
След допълнителното обсъждане по чл. 44 комисията подкрепя предложението на Янаки Стоилов, не подкрепя предложението на Иван Костов и група народни представители и подкрепя по принцип предложението на Красимир Каракачанов и група народни представители.
Ще прочета тези алинеи от чл. 44, които са променени в сравнение с предишния доклад на комисията.
“(8) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България образуват избирателни секции на територията на дипломатическото или консулското представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват.
(9) Българските граждани, които желаят да гласуват, заявяват това не по-късно от 20 дни преди изборния ден в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление – подадено лично, чрез писмо или в електронна форма до посолството на Република България в съответната държава; в заявлението се посочват трите имена по паспорт на избирателя, единният граждански номер, адресът на пребиваване в съответната държава, постоянният адрес на лицето в Република България и подава декларация по образец, че отговаря на условията на чл. 4, ал. 1. Избирател, който не е включен в избирателния списък, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че е живял постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, и не е гласувал в същите избори за Европейски парламент.
(10) Ръководителите по ал. 8 изпращат информация до Министерството на външните работи, съдържаща трите имена, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на заявилите желание да гласуват български граждани. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави до Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 15 дни преди изборния ден, за да бъдат автоматично заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България заявителите.
(11) Лицата, заявили, че ще гласуват извън Република България, не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден.
(12) Когато броят на избирателите, заявили желанието си да гласуват на територията на едно дипломатическо или консулско представителство, е повече от 1000, се образува нова избирателна секция.”
И в ал. 13 се добавят думите “декларация по образец”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, на вашето внимание са текстовете на чл. 6 и чл. 46, ако не се лъжа, по окончателната номерация.
Има ли възражения да бъдат разгледани заедно – така както предложи господин Стоилов? Няма. Така и ще постъпим.
Кой желае думата?
Има думата господин Четин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вчера на заседание на Комисията по правни въпроси посочих, че ал. 13 трябва да отпадне, тъй като нейните разпоредби се съдържат в края на разпоредбите на ал. 9, тоест, че избирателите, живеещи извън България, които биха желали да гласуват в дипломатическите или консулските представителства, трябва да подадат декларация по образец, включително и че не са гласували за същите избори – за Европейски парламент. Просто ми се струва, че ал. 13 е едно ограничаване на казуса само по отношение на държавите членки, а общата разпоредба се съдържа в ал. 9. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли реплики към господин Казак? Има ли желаещи да вземат думата? Няма. Ще помоля господин Стоилов за становище по това предложение.
Господин Стоилов, заповядайте.

ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Мисля, че в конкретния случай господин Казак има аргументи за предложението, което направи.
Смятам все пак, че ал. 13 трябва да остане, тъй като този закон, макар че в момента привлича вниманието с оглед на предстоящите избори в България, е закон, по който могат да се проведат изборите за всеки следващ състав на Европейския парламент. И тогава мисля, че се налага да остане ал. 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Михаил Миков (КБ, от място): А в Преходните разпоредби да се впише, че не се прилага за тези избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли други желаещи? Няма.
Пристъпваме към гласуване. Първо, по текстовете, свързани с чл. 6 по вносител.
Има предложение на народните представители Иван Костов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 168 народни представители: за 31, против 88, въздържали се 49.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте второто предложение на народния представител Волен Сидеров и група народни представители, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 154 народни представители: за 18, против 109, въздържали се 27.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията по чл. 6, който става чл. 7, като текстът на вносителя се подкрепя по принцип и се предлага окончателна редакция, която ви бе представена от господин Стоилов.
Гласували 169 народни представители: за 164, против няма, въздържали се 5.
Предложението на комисията за чл. 7 е прието.
Преминаваме към чл. 44, който става чл. 46.
Моля, гласувайте първо предложението на народния представител Четин Казак за отпадане на ал. 13 в чл. 46.
Гласували 175 народни представители: за 29, против 65, въздържали се 81.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 46 в онази част, представена пред вас – алинеи от 8 до 12.
Гласували 173 народни представители: за 147, против 2, въздържали се 24.
Редакцията на комисията за чл. 46 е приета.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Преминаваме към чл. 17.
По този член има предложение на народния представител Надежда Михайлова и народния представител Ваньо Шарков, което не е подкрепено от комисията.
Има предложение на народните представители Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов, което също не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 17, а именно:
“Чл. 17. Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии имат печат.”
Съдържанието на този текст става чл. 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има думата господин Ваньо Шарков. Заповядайте.
Ваньо Шарков (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да не разглеждаме в момента този текст на чл. 17, тъй като той е пряко свързан с вида на бюлетината. Дебатът по вида на бюлетината още не е приключил. Ако има интегрална бюлетина, ще бъде задължително всички избирателни комисии да имат печат, а ако има отделни бюлетини, тогава би останало предложението по вносител. След като не е приключил дебатът за вида на бюлетината, няма как да разглеждаме този член. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Шарков прави предложение за отлагане обсъждането на чл. 17.
Има думата господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Приемам това предложение. Нека, когато преминем към чл. 80 и вземем решение по него, тогава да гласуваме този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли възражения по това предложение, колеги? Не виждам. Така ще постъпим.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Преминаваме към предложението на комисията за допълнение към гласувания чл. 29, ал. 3. Единствено в края на изречението на ал. 3 се предлага да се добавят думите: “към датата на съставяне на списъка”, а именно: “В част първа на списъка се включват всички български граждани, които отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 към датата на съставяне на списъка”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: А другите текстове, господин Стоилов?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Другите текстове са докладвани, но не са гласувани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, на вашето внимание е допълнението, което прави комисията по ал. 3. Предстои да гласуваме и целия текст на предлагания член.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, всъщност текстът е гласуван. Остава да гласуваме само допълнението към гласувания текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има думата госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги! Това допълнение към ал. 3 на чл. 29 Комисията по правни въпроси направи по мое предложение. Идеята беше да се изчисти механизмът, чрез който принципът за уседналост, който приехме, да бъде възпроизведен в закона.
Само че по начина, по който това е разписаното в ал. 3, излиза, че се появява един нов момент, към който трябва да се преценява наличието на принципа на уседналост за всеки един български гражданин, за да се прецени дали той ще има право на глас. И този момент става моментът на изготвянето на списъците.
Както ще видите по-нататък в текстовете, Комисията по правни въпроси прие и ще предложи на вашето внимание едно разбиране на принципа за уседналост, че това е изискване към българските граждани през последните 60 дни от последните три месеца до изборния ден да са имали едновременно настоящ и постоянен адрес на територията на Република България. Тук въвеждаме това изискване към момента на изготвяне на списъците. Считам, че това е неправилно. Моето предложение е за отпадане предложението на Правната комисия.
Алинея 3 на чл. 29 отразява идеалното състояние, в което трябва да са списъците към датата на провеждане на изборите, така че е редно да остане. А по какъв начин ще се стигне до това състояние – а именно в част първа на списъка да са отразени само тези български граждани, които отговарят на условията на чл. 4, ал. 1, тоест на принципа за уседналост, по-нататък механизмът е посочен в чл. 31.
Правя предложение за отпадане на предложението, което направи колегата Янаки Стоилов, тоест за неговото неприемане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата за изказване? Няма.
Направено е предложение за отпадане на текста на комисията. Трябва да гласуваме това предложение.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Всъщност, ние няма какво друго да гласуваме, защото останалата част на текста е приета. След като госпожа Манолова даде мотиви и се разграничава от собственото си предложение, нека да гласуваме него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест, да гласуваме предложението за отпадане на текста на ал. 3.
Моля, гласувайте отпадането на този текст в края на ал. 3, маркиран с курсив. Който е „за” отпадането на този текст, гласува „за”, който е „за” оставането му, гласува „против”.
Гласували 153 народни представители: за 78, против 39, въздържали се 36.
Предложението се приема. Текстът отпада.
За процедура има думата госпожа Екатерина Михайлова.
Екатерина Михайлова (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедура за прегласуване с аргументите, че трябва да се приеме текстът към датата за съставяне на списъка, тъй като в последващите текстове е предвидена възможност, в случай че едно лице бъде заличено от този списък, но отговаря на условията на закона, чл. 4, ал. 1, да попълни декларация, че отговаря на тези условия и тогава ще бъде включено в списъка. Тоест никой не бива лишен от възможността да гласува и да бъде попълнен в списъка, ако е бил изваден. Именно, трябва да дадем възможност към деня на съставяне на списъка на избирателите той да бъде приет в този списък, а в последващите текстове се дава възможност, ако той е изваден, да бъде дописан с представяне на съответната декларация, която показва, че отговаря на съответните изисквания. Заради това моля за прегласуване на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение за прегласуване на текста.
Моля да прегласуваме направеното предложение.
Гласували 184 народни представители: за 95, против 52, въздържали се 37.
Предложението отново се приема. Текстът отпада.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Преминаваме към допълнението, което комисията е направила в чл. 30.
В чл. 30 са добавени думите: „който отговаря на условията на чл. 4, ал. 2”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, на вашето внимание е допълнението на комисията в текста на чл. 30.
Няма желаещи да вземат думата.
Моля да гласуваме предложението на комисията за допълнителния текст в чл. 30.
Гласували 155 народни представители: за 155, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 31 са докладвани предложенията на народния представител Иван Костов и група народни представители, които комисията не подкрепя.
Докладвано е предложението на народния представител Атанас Папаризов, което комисията подкрепя.
Докладвани са предложенията на Ремзи Осман, Христо Бисеров и Четин Казак, които са подкрепени от комисията.
Предложението на народния представител Мая Манолова е подкрепено.
Предложението на народния представител Волен Сидеров и група народни представители не е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя.
В новата редакция на чл. 31 предлагаме промени в ал. 2:                         „(2) Заличават се също имената на гражданите, които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз.”
В ал. 6 предлагаме следното:
              „(6) Лицата по ал. 2 се вписват в избирателния списък от органите по чл. 28, ал. 1 или от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че са живели постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, и не са гласували в същите избори за Европейски парламент”.
От предишния текст на комисията отпадат алинеи 2, 3 и 7. Текстовете в чл. 31 се преномерират така в новата редакция, която ви е представена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест от текста, който ни е представен сега, са изключени тези алинеи, които споменахте накрая? Благодаря.
Трябва ли да гласуваме отпадането на онези текстове?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Моля да гласуваме отпадането в предишната редакция на алинеи 2, 3 и 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, има предложение за нови текстове в чл. 31 – алинеи 2 и 6 и предложение за отпадане на алинеи 2, 3 и 7 от досегашния вариант на текста на чл. 31.
Има ли желаещи да вземат думата?
Има думата господин Четин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вчера на заседанието на комисията се взе решение по принцип алинеи 2 и 3 да отпаднат. То беше с оглед на това, че в Преходните разпоредби ще се предвиди дефиниция на понятието „живял най-малко през последните три месеца в България или в страна – членка на Европейския съюз”. Такава дефиниция е направена в Преходните разпоредби.
Сега с учудване констатирам, че ал. 2 отново се е появила и то със задължение да се заличат имената на граждани, които имат настоящ адрес извън Европейския съюз, като после в ал. 6 се посочва, че тези от тях, които желаят, могат да подадат декларация, че въпреки че органът, който изготвя списъците, е констатирал, че те имат настоящ адрес извън Европейския съюз, те трябва да декларират, че този орган не е прав, те имат настоящ адрес в България или в Европейския съюз.
Аз не разбирам логиката на тези разпоредби. Това означава, че или органите нямат информация, или гражданите са подтиквани да декларират нещо, което не е вярно.
Те трябва да попълнят декларация, в която изрично да се посочи, че са имали настоящ адрес в България, в Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Казак, Вие предлагате да не отпадат алинеи 2 и 3?
Четин Казак: Предлагам да отпадне ал. 2 в новата редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: А на досегашните алинеи 2 и 3, каква да бъде съдбата им?
Четин Казак: И те също да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Господин Янев, заповядайте.
Яни Янев (НДСВ): Господин председател, колеги! Логиката на тези текстове се състои в следното. Всички български граждани имат постоянен адрес и настоящ адрес, като настоящият адрес изрично не се посочва, когато има съвпадение между постоянния и настоящия адрес. Когато настоящият адрес на българския гражданин е променен, независимо от това дали в рамките на страната или извън нея, по силата на Закона за гражданската регистрация той има задължение в рамките на един месец да обяви новия си настоящ адрес. От тази гледна точка е напълно възможно данните, с които всъщност се разполага в Агенция ГРАО, да са за всички граждани, които три месеца преди изборния ден са обявили свой настоящ адрес в чужбина. Но е напълно възможно през този период от време да има български гражданин, който е пристигнал в страната и се е установил, но сами разбирате, че неговото законово задължение да обяви новия си настоящ адрес е едномесечно, тоест той може да е пристигнал и по-рано, но все още да не е обявил адреса си.
Второ, това е задължение, което ние знаем, че не всички го изпълняват в стриктна насока. Той може да е дошъл и по-рано, но да не се е регистрирал, да не е обявил настоящия си адрес отново в рамките на България. Поради тази причина е необходимо за такива ситуации да не прилагаме в такъв крут и ограничителен вариант приложението на текста на нормата.
Това обхваща една хипотеза, която държи сметка на фактическото състояние на пребиваването на българските граждани към момента на съставянето на тези списъци, и възможността някой, който фактически вече е живял на територията на страната, но все още не е изпълнил административната процедура, да може да направи това, включително и с декларацията към момента на изборния ден. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Има ли реплики към господин Янев? Няма.
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, тъй като в ал. 2 изрично не сме фиксирали датата, на която се изготвят избирателните списъци, но по принцип от други текстове е ясно, че това се случва 55 дни преди изборния ден, като непрекъснато се прави актуализация, а следващата актуализация е 15 дни преди изборния ден, когато отново се оглеждат списъците, бих искала с това си изказване да уточня, че в ал. 2 имаме предвид първоначалното изготвяне на списъците, което е 55 дни преди изборния ден. И в което се отразява информация приблизително от 60 дни преди изборния ден до 55 дни преди изборния ден. Всъщност 60 дни е най-дългият срок, който се описва в този закон и който е срокът, в който президентът обявява датата на изборите. И след това всички срокове се броят от датата на изборите назад. В ал. 2 се визира именно този срок – 55 дни преди датата на изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма желаещи да вземат думата.
Преминаваме към гласуване.
Следва да подложим на гласуване първо предложенията за отпадане. Предлагам, господин Стоилов, да подложим на гласуване първо отпадането на ал. 2 и 3 в досегашния текст, след това на ал. 7.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: И ал. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Но по ал. 7 не се спори, а по ал. 2 и 3 има спор.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Понеже тя само препраща към тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: В такъв случай може би и ал. 7.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на ал. 2, 3 и 7 в първоначалния текст на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 186 народни представители: за 183, против 1, въздържали се 2.
Текстовете отпадат.
Преминаваме към предложенията на комисията за допълнителни текстове в чл. 31. Това са текстовете на новите ал. 2 и 6.
По ал. 2 господин Казак предложи тя да отпадне.
Като поредност на гласуването, господин Стоилов, навярно отново трябва да предложим първо предложението за отпадане?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, добре. Нека да се гласува предложението на господин Казак за отпадане, този път вече от окончателната редакция на комисията. И с оглед на резултата после ще гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване предложението за отпадане на ал. 2 в окончателния текст на чл. 31, което, както справедливо се изтъква и от залата, не се подкрепя от комисията.
Гласували 198 народни представители: за 30, против 102, въздържали се 66.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Мисля, че сега можем общо да гласуваме ал. 2 и 6, както са предложени от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване предложението на комисията за нови ал. 2 и 6 в окончателния текст на чл. 31.
Гласували 191 народни представители: за 162, против 29, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, тъй като текстът на чл. 31 беше отложен изцяло, нека за точност да гласуваме целия чл. 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предложение за гласуване на целия текст на чл. 31, в това число новите ал. 2 и 6.
Моля, гласувайте.
Гласували 188 народни представители: за 160, против 28, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, за да няма някакви колебания, мисля, че същото се отнася за гласуваните промени в чл. 44, който става чл. 46, защото мисля, че текстът беше отложен изцяло.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение на господин Стоилов да гласуваме целия текст на чл. 46 в окончателната номерация, както беше допълнен с ал. 8-12 включително, за да бъде безспорен текстът.
Моля, гласувайте целия текст на чл. 46 в окончателния му вид с приетите допълнения при предходното гласуване днес.
Гласували 176 народни представители: за 151, против 1, въздържали се 24.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Предложение на комисията за допълнителна редакция на чл. 38:
В чл. 38 накрая се добавят думите “след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че са живели постоянно най-малко през последните три месеца в друга държава – членка на Европейския съюз, и не са гласували в същите избори за Европейски парламент”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Това е предложение на комисията за допълване текста на чл. 38.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте предложението на комисията за допълнение на чл. 38.
Гласували 171 народни представители: за 148, против 1, въздържали се 22.
Текстът е приет.
Трябва ли да гласуваме целия член, господин Стоилов?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Този член е приет в останалата му част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Той е бил гласуван.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 40а има предложение на народните представители Ремзи Осман, Христо Бисеров и Четин Казак.
Комисията подкрепя предложението, което е отразено в чл. 46, ал. 9.
Предложение на народния представител Мая Манолова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 40а, който става чл. 42:
“Чл. 42. Избирателните списъци за гласуване извън Република България се съставят от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да се изкажат по окончателната редакция на чл. 42? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложението на комисията по чл. 40а. По принцип се подкрепя текстът на вносителя и се предлага окончателна редакция.
Моля, гласувайте.
Гласували 162 народни представители: за 161, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Преминаваме към чл. 49. Има предложение от народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от Иван Костов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от Волен Сидеров и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49, който става чл. 54.
Ще прочета само новите текстове, които предлага комисията след допълнителното обсъждане:
„1. предложение на централното ръководство на политическата партия, коалицията на политическите партии или инициативния комитет;”
„3. декларация по образец от кандидатите, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз;
4. кандидатът – гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, декларира в писмена декларация:”
„г) номер на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него;”.
Това са допълненията към чл. 49, който става чл. 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата? Няма. Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложенията на комисията за нови текстове в чл. 49, който става чл. 54.
Гласували 165 народни представители: за 165, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Подлагам на гласуване окончателния текст на чл. 54 в окончателната номерация.
Гласували 164 народни представители: за 164, против и въздържали се няма.
Текстът е приет окончателно.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 53 на вносителя има предложение от Красимир Каракачанов и група народни представители, което комисията не подкрепя – то ви е представено.
Има предложение от народния представител Мая Манолова, което е подкрепено по принцип от комисията.
Има предложение от народните представители Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов, което не е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53. Тук промените са в създаването на т. 7 в ал. 2 и т. 6 в ал. 3, а именно:
„7. списък, съдържащ трите имена, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 15 хил. избиратели, подкрепящи регистрацията”;
„6. списък, съдържащ трите имена, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 20 хил. избиратели, подкрепящи регистрацията”.
Тук трябва да коригираме това, което е в първоначалния доклад на комисията и което сега не съобразих.
По предложението на Красимир Каракачанов и останалите народни представители може да се каже, че комисията по принцип го е подкрепила, защото съобразно новата редакция вече тази подписка се изисква за подкрепа на партията за участие в изборите, а не за самата кандидатска листа, което беше тяхното основателно възражение. Това са промените в чл. 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Въпросът ми е към господин Каракачанов: означава ли това, че оттегляте предложението си?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: То е подкрепено по принцип.
Красимир Каракачанов (БНС, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Идентичното е на госпожа Иванова и господин Анастасов, ако не се лъжа.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, просто чрез корекция в доклада...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Допускам, че и господин Анастасов би се съгласил, ако има възможност да отдели внимание.
Уважаеми колеги, ще подложа на гласуване окончателните предложения на комисията, тъй като, както докладва господин Стоилов, предложенията, за които в доклада фигурира, че не са подкрепени, фактически са били отчетени.
Моля, гласувайте предложенията на комисията по чл. 53, т. 7 в ал. 2 и т. 6 в ал. 3.
Гласували 160 народни представители: за 159, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
В останалата част текстовете са приети. Тридесет минути почивка – продължаваме в 11,30 ч. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов (звъни): Заседанието продължава.
Моля председателят на Комисията по правни въпроси да продължи с доклада по законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, ние сега вече преминаваме към фазата на дискусия по отложените текстове за вида на изборната бюлетина. Ако някой все още иска да се изкаже по тази тема и не е участвал в дискусията от предишното заседание, аз освобождавам засега трибуната. Като преминем към гласуване, ще представя текстовете за гласуване, защото те вече са прочетени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли народни представители, които искат да се изкажат, но не са се изказвали по тези текстове, които разглеждаме? Няма.
Обявявам за закрита дискусията по тези текстове.
Докладвайте!
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, госпожи и господа народни представители, текстовете са представени, така че можем да преминем направо към тяхното гласуване – чл. 80 и чл. 81. После ще продължим с представянето на другите текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: „Глава седма – Гласуване.”
По чл. 80 има направени предложения от Иван Костов, Екатерина Михайлова, Веселин Методиев, Елиана Масева, Светослав Малинов, Нено Димов, което не се подкрепя от комисията.
Това ли следва сега да гласуваме?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, точно така. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата за процедура, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС):  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, доколкото си спомням, последния път ние решихме да отложим разглеждането на чл. 80, да разгледаме чл. 81 и чак тогава да се върнем на чл. 80. Ние не сме в хипотезата да ги разглеждаме двата члена заедно, за да ги гласуваме заедно, така че с прекратяването на дискусията по чл. 81 се можем да преминем в хипотеза на гласуване на двата члена.
Госпожа Манолова миналия път предложи ние да отложим дискусията по чл. 80, да разглеждаме чл. 81. Сега изведнъж ни се предлага без дискусия по чл. 80 да гласуваме и двата члена. Аз мисля, че това не е коректно.
Мая Манолова (КБ, от място): Това беше съвсем накрая!
Иван Сотиров: Нека да се погледнат стенограмите. Заседанието не беше толкова отдалечено във времето. Спомням си какво стана – госпожа Манолова предложи да отложим чл. 80, да разгледаме първо чл. 81, а след това чл. 80. Ясно какъв беше тактическият ход – първо да се приеме да има преференциално гласуване и след това с този аргумент да отпадне интегралната бюлетина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Паметта на господин Сотиров никога не му изневерява. Той е точен и ние чрез гласуване прекратихме дискусията по чл. 80, тя не е приключила обаче. Сега направихме справката. Следователно, трябва да гласуваме в момента само чл. 81.
По чл. 81 има също предложение от Иван Костов и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте предложението на Иван Костов и група народни представители.
Гласували 150 народни представители: за 36, против 77, въздържали се 37.
Това предложение не се приема.
Има предложение от народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков – чл. 81 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля, гласувайте.
Гласували 140 народни представители: за 35, против 75, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
Имаме предложение на народните представители Ремзи Осман, Христо Бисеров и Четин Казак, което е оттеглено.
Има предложение на народните представители Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 146 народни представители: за 29, против 42, въздържали се 75.
Предложението не се приема.
Предлагам да гласуваме предложението на комисията за чл. 81.
Гласували 140 народни представители: за 128, против 10, въздържали се 2.
Член 81 е приет.
Сега трябва да се върнем към чл. 80.
Искам да направя следното съобщение, за да ориентирам уважаемите народни представители. По чл. 80 се състоя дискусия, изказаха се: Ваньо Шарков, Павел Шопов, Елиана Масева, Манолова, Михайлов. (Шум и реплики в залата.)Тук всичко се записва, госпожо Масева.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по чл. 80?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Само докато господин Сотиров се придвижва до трибуната, той, разбира се, ще може да се изкаже, но аз смятам, че с гласувания чл. 81 се реши и дискусията по чл. 80. Нека все пак да обърна внимание на това, иначе изказвания нека да се правят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Сотиров, заповядайте.
Иван Сотиров (ОДС):  Уважаеми колеги, аз съм съгласен с това, което каза господин Стоилов. Точно миналия път, когато се предложи от госпожа Манолова да се отложи разглеждането на чл. 80 и да се премине към разглеждането на чл. 81, предупредих, че това е тактически ход – да се приеме първо преференциалното гласуване по начин, по който да се изкарат аргументи и да се предреши гласуването по чл. 80, в смисъл да отпадне интегралната бюлетина.
Аз мисля, че това е изключително некоректен парламентарен подход – да се използват такива прийоми, за да се отхвърли нещо, което е едно безспорно завоевание на демокрацията в България – да имаме интегрална бюлетина. Не приемам никакви аргументи в посока, че щяло да бъде много трудно, технически неизпълнимо да имаме интегрална бюлетина с преференциално гласуване.
Вие знаете много добре и от експертите, които изложиха мнения в комисията, и от това, което беше казано при публичния дебат, който организирахме от Съюза на демократичните сили, че това е възможно и няма никакви технически проблеми. Въпросът е да има политическа воля от българския парламент в закона да се даде възможност българските избиратели да гласуват с интегрална бюлетина, за да не се товари бюджетът с N на брой отделни бюлетини, които сигурно пак ще бъдат възложени за изработване на фирма на ваш колега, който да направи няколко комплекта. Това ще натовари бюджета и данъкоплатците. Ще се създаде възможност пак да се прилагат тези практики, които отблъснаха много хора от избирателния процес в България – отделни бюлетини на партии да се вадят и да се внасят след това изборните секции, както и всички други неблагоприятни явления, които възникват от връщането към практиката, точно когато сме вече един месец член на Европейския съюз. Сега ние се връщаме към една практика, която не се прилага никъде в Европа. Знаете, че навсякъде в Европа практиката е да се гласува с интегрална бюлетина.
В този смисъл аз искам да изкажа своето възмущение от начина, по който от мнозинството се опитахте да предрешите и сигурно ще предрешите този въпрос, но нека да е ясно на всички за какво става въпрос. Нека не се крием зад процедурите и парламентарни техники. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по чл. 80 от проекта?
Господин Дилов, заповядайте.
Любен Дилов (ОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, нямаше реплика на преждеговорившия, с което приемам, че сте се убедили, че няма никакъв технически проблем да има едновременно интегрална бюлетина и преференциално гласуване.
Това, което обаче е голям проблем за тази зала в последните 16 години, е, че всеки път изборното законодателство в България се прекроява като ръкавица според това колко пръста има в момента управляващото мнозинство: 3, 5 или 8. Всеки път ние използваме тези мутации на политическия живот в България и се надяваме след това да убедим някой, че нещо зависи от гласа му. Истината е, че в момента живеем в един нов технологичен век, когато спорим дали да има предварително гласуване по пощата, както е в Съединените щати, дали да въведем електронно гласуване и какви ще са резултатите от това. Постепенно отново се връщаме към шарените хартийки, към онзи образователно-сугестивен метод на сено и слама, по който прадедите ни са ги обучавали на ляво и дясно в казармата.
Няма никакъв аргумент за това да има отделни бюлетини, никакъв. Единственото е някакво странно съгласие на управляващите в момента около този факт, който не мога да разбера откъде идва и откъде е това упорство. Според мен, ако бях в ролята на ДПС, бих се чувствал за втори път обиден след първото превъртане на закона в ползата на някакъв временен интерес. Помислете над това. Няма никакво основание и не знам как ще обяснявате на вашите избиратели защо предприемаме този ход?! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по чл. 80?
Господин Методиев, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наистина разискването е съвсем кратко и съвсем ясно. В началото на този парламент констатирахме, че изборите през 2005 г. – къде по-ясно, къде по-негласно – бяха проведени по начин, който отблъсна много от българските граждани да имат доверие към изборния процес.
Един от елементите на това несъгласие, един от аргументите на хората, които отказват да гласуват, е, че те са свидетели на това как се изнасят бюлетини, на това как се раздават бюлетини преди изборния ден, включително в самия изборен ден, и тези бюлетини опорочават изборния процес. Те виждат с очите си как в стаята, в която се гласува, влизат хора предварително с бюлетината в джоба си, за да я пуснат в урната. Всички сме наясно, че премахването на тази практика ще увеличи доверието в изборния процес в страната.
От тази гледна точка колегите, които се изказаха, са абсолютно прави, че не можеш да направиш една крачка в посока на справедливост, която хората желаят да има в изборния процес, и да не направиш втора крачка. Всички тук бяхме на мнение преди дни, че има съгласие да се правят такива крачки по посока на справедлив изборен процес. Сега от това гласуване зависи дали ще продължим или просто ще спрем. Ако спрем на това място, на което сме в момента, нека никой от нас да не се заблуждава, че само след броени месеци, когато преминат изборите за представители в Европейския парламент, отново голяма част от българските граждани ще проявят недоверие към самия изборен процес.
Може би това най-вече засяга колегите, които се съгласиха да се направи промяната в чл. 3 преди седмица. Отказът им днес да подкрепят ще означава, че са спрели посоката на развитие на един справедлив изборен процес.
Аз лично нямам илюзии за резултата от гласуването, чувайки какви са настроенията сред отделните парламентарни групи, но се радвам на едно – че все пак в залата ще има парламентарни групи, които ще продължат да бъдат последователни в стремежа си за справедлив изборен процес. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Господин Атанасов, заповядайте.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, този проблем не е проблем на опозицията и управляващите. Ние сме член на Европейския съюз, твърдим, че би следвало нашата държава да се развива модерно. Направихме една крачка на предни избори, когато въведохме интегралната бюлетина. Защо сега отстъпваме от този принцип?
Тази история с индийската ли, индианската ли, как я наричат тази нишка, тя мина тази история. Дайте да я оставим зад нас. Нека да не се връщаме назад.
Много моля тук, в средата, вземете отношение по този въпрос. Нека да ви чуем какво мислите, защото гласуването с отделни бюлетини е ясно кого обслужва. Ясно е през годините какви механизми бяха измислени, за да се манипулира една част от българското общество, за да се предпоставят резултатите от изборите.
Гласуваме за Европейски парламент, нека да го направим модерно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Абаджиев, имате думата.
Димитър Абаджиев (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Много силно се надявам – и надеждата ми е отправена преди всичко към колегите от НДСВ, този текст да не се е превърнал в част от пазарлъка на тройната коалиция. Защото на пръв поглед този конкретен текст всъщност е част от един много по-голям дебат – от дебата за необходимостта от промяна на избирателния процес и голямата тема за отчуждаването на хората въобще от участие на изборите. Чувството им за неспособност да влияят по какъвто и да е начин на избора на институции, от това да им бъдат налагани едни или други кандидати, да им бъдат пъхани в ръцете едни или други бюлетини е онова чувство, което наистина води до това силно отчуждаване.
С този текст имаме шанс да продължим поне една малка стъпка в тази посока, която трябва да продължи по-нататък въобще с възможност една част от народните представители, от общинските съветници да се избират мажоритарно. Тази малка стъпка е свързана именно с това – човекът, избирателят вътре в помещението, да има възможност сам да направи своя избор и между листите, и между хората. Нека да продължим тази стъпка, защото в противен случай, както казаха колегите, оттук ще се върнем много години назад.
Надявам се, че всеки от нас ще гласува по начин, който да продължи развитието на страната. Силно се надявам, че този текст всъщност ще бъде избор между тези две неща – дали да се опитаме избирателният процес да бъде по-близо до хората, или отново ще се върнем години назад. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по този текст?
Давам думата на народния представител Нено Димов.
Нено Димов (ДСБ): Обръщам се към колегите от мнозинството. Госпожа Манолова беше много активна на последното заседание, но изтъкваните от всички вас мотиви, всъщност тогава само Движението за права и свободи не присъстваше, бяха свързани с технически невъзможности да има хем интегрална, хем преференциална листа. Проблемът беше единствено технически и народният представител от БСП Петър Кънев каза, че не е проблем, каза, че е съвсем елементарно да се реши. Аз също, взимайки един от законите, които ни се раздадоха днес, направих една такава малка бюлетина, в която могат да се запишат осем партии – осем партии интегрално и преференциално на един лист А4. Никакъв проблем не би имало, госпожо Манолова!
Аз обаче много се чудя защо в момента не казвате какъв е проблемът. Обръщам се най-вече към народните представители от НДСВ, защото би трябвало вие, които имахте съвсем обратно виждане преди по-малко от 7 дни, да обясните защо променихте виждането си. Всъщност дали през тези дълги петък, събота, неделя и понеделник не стана една сделка, дали не се върна отново изнудването царски имоти срещу индианска нишка за ДПС? Спомням си, че имаше двама народни представители от Коалиция за България, може би е имало и повече, които размахваха в медиите пръст и ви казаха: внимавайте, защото проблемът с царските имоти не е решен. Тях ли пазарихте срещу индианската нишка на ДПС? Това ли беше разменната монета, с която сега ще се върнете към управляващата коалиция?
Надявам се господин Цонев да обясни позицията на ДПС, но аз нея я знам, тази индианска нишка е ясна. За мен е по-интересна позицията на БСП и позицията на НДСВ и най-вече сделката царски имоти – индианска нишка. Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Първа реплика – заповядайте, господин Цонев.
Йордан Цонев (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Димов, много Ви моля да не замесвате по никакъв начин Движението за права и свободи, когато става въпрос за вида на бюлетината, просто защото когато фактите говорят, народните представители трябва да мълчат – също като боговете.
Дали бюлетината ще е интегрална, дали ще бъде бяла или каквато и да било Движението за права и свободи няма никакви предпочитания. С въпросната интегрална бюлетина ние постигнахме най-високия си резултат. Много добре си спомням дебата и преди това дали да има интегрална бюлетина, или не и упреците към ДПС за някакви индийски, индиански или китайски нишки. Както добре видяхте, интегралната бюлетина работи чудесно, когато една партия има подкрепа, работи независимо от това какъв ще е видът. След като тук се иска да има преференциален модел при гласуването, очевидно е, че ще трябва да обясните кой е начинът, по който трябва да се гласува – с интегрална бюлетина или с бяла, кое улеснява и кое утежнява избирателния процес. Това право на всеки народен представител и на всяка парламентарна група да го обясни аз не оспорвам. Моля ви да не намесвате Движението за права и свободи при избора на модел за бюлетината и категорично протестирам против това, защото Движението за права и свободи не може да бъде дъвка в устата на всеки, който си търси обяснение на това по какъв начин и как да прокара един тип политика или друг тип политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Втора реплика – господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Наблюдавам с приповдигнато настроение изказването на господин Нено Димов. За пореден път той се опита елементарно да възбуди някакво елементарно мислене от страна на пленарната зала с елементарни намеци, които толкова са доказали своята несъстоятелност през годините и през миналите избори, че просто звучат смешно, уважаеми господин Димов.
Факт е, че ДПС с интегралната бюлетина получи най-големия изборен успех, който е получавало досега от началото на демократичния процес. Факт е! Има ли основание ДПС да се страхува от вида на бюлетината според вас, разсъждавайки логично? Няма основание. За нас е безразлично, уважаеми господин Димов, какъв вид бюлетина ще приемете. Важното е българските граждани да имат възможност да гласуват честно, да имат възможност да гласуват по такъв начин, който да не ги затруднява.
А що се отнася до индианската нишка, уважаеми господин Димов, искам да Ви кажа, че партията Демократи за силна България със или без индианска нишка ще последва съдбата на индианците в Америка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Трета реплика има ли? Няма.
Има думата за дуплика народният представител Нено Димов.
Нено Димов (ДСБ): Ще започна с господин Казак, който явно се вживява в ролята на конквистадор. Господин Казак, аз слушах Вашето задълбочено изказване и разбрах, че залата можела да мисли. Мисля, че народните представители биха могли да мислят, но залата трудно би успяла да мисли каквото и да било.
Що се отнася до това, че и двамата, които ме репликирахте, казахте, че за Движението за права и свободи няма значение каква е бюлетината и сте постигнали най-висок резултат с интегрална бюлетина.
Четин Казак (ДПС, от място): Така е! Не е ли така?
Нено Димов: В такъв случай аз виждам във вас едни съюзници днес да гласуваме за интегрална бюлетина. Постигнали сте най-добър резултат, имате сметка.
Господин Цонев, минавам към Вашата реплика. Дали трябва да бъде преференциална бюлетината? Не пречи да бъде и интегрална, и преференциална.
Йордан Цонев (ДПС, от място): Може да бъде десет страници.
Нено Димов: Няма нужда да бъде десет страници. Трябваше да чуете какво обясни професионалният печатар господин Петър Кънев от вашия коалиционен партньор, че може да се направи съвсем елементарно такава бюлетина. Очевидно е друго, очевидно е нежеланието у вас да има такава, защото вие бяхте против и преди да се гласува с интегралната бюлетина. Бяхте против тогава, против сте и сега. Сега обаче успяхте да намерите начин да извиете ръцете на стоящите до вас партньори. Вие твърдите, че нямате никакви претенции, само че миналата седмица напуснахте Народното събрание демонстративно…
Четин Казак (ДПС, от място): Това е друг въпрос.
Нено Димов: Друг въпрос ли е? Може би, но вие днес говорихте, че по принцип не ви интересува как ще бъде. Надявам се да дойде време пак да го напуснете.
А що се отнася до това, господин Цонев, дали ДПС е дъвка, ако вие се изживявате като дъвка, ще бъдете дъвкани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За изказване има думата господин Яни Янев.
Яни Янев (НДСВ): Уважаеми колеги, по повод на това, че се коментират обстоятелства от колеги сред нас, които нямат нищо общо с реалните мотиви, които НДСВ би изповядвало при приемането на едната или другата форма на бюлетината, ми се ще да дам малко пояснение за нашите конкретни аргументи. Тъй като не съм от ръководството на парламентарната група, ще кажа моите лични аргументи, но знам, че те са споделени от колегите.
На първо място, никой не би могъл да обвини НДСВ в нежелание да се въведе интегралната бюлетина като форма и начин на гласуване в изборния процес в България, защото именно при управлението на НДСВ тази бюлетина беше приета като такава и последователно до момента изборите се провеждат по този ред.
Разбира се, НДСВ не е политическа сила, която да отива към неразумните решения или към онези, които биха могли да провокират нормалното провеждане на изборите и ние правим една сериозна равносметка за това, че с този Избирателен закон в момента ние правим няколко нови неща, които за първи път се правят в България. Първото от тези неща, които за първи път правим в България, това е въвеждането на принципа за отседналост. Второто, ние променяме начина на преброяване. Въвеждаме нова система на броене на резултатите от изборите. Третото, което категорично правим за първи път, това е именно преференциалното гласуване.
Нали разбирате, колеги, че когато се насложат прекалено много неща за първи път, ние можем да доведем до резултат, който по някакъв начин да опорочи изборния процес и да се затруднят не само избирателите, а като цяло администрацията, която трябва да обслужи този процес.
От тази гледна точка ние преценихме, че в настоящия момент и за конкретните избори няма да има никаква пречка да се ползва обикновената бюлетина – такава, каквато е, а не във формата на интегрална бюлетина, като отсега искам да заявя, че именно защото в момента въвеждаме няколко нови неща, които едновременно трябва да се направят, позицията, която е лично моя, а разбирам, че е споделена и от моите колеги, в голяма степен е за това, че за местните избори на есен с промените в закона ние ще следваме твърдо позицията за интегрална бюлетина, с въвеждане едновременно на преференциалния момент и последователното провеждане на принципа за отседналост на българските граждани.
Така че моля в никакъв случай поведението на НДСВ да не бъде подлагано на съмнение с оглед на някакви конкретни конюнктурни съображения. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, господин Шарков. (Реплики на народния представител Михаил Миков.)
Ваньо Шарков (ОДС): Готови сме за вота, господин Миков. Не се притеснявайте! Не се притеснявайте за вота.
Михаил Миков (КБ, от място): Не се притеснявам.
Ваньо Шарков: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Янев! Онова, което Вие казахте, че толкова много неща въвеждаме за първи път, би имало своята стойност и своята тежест, ако и интегралната бюлетина въвеждаме за първи път. Тогава биха се натрупали много неща, които стават за първи път. Но интегралната бюлетина не е за първи път. Защо, въвеждайки някои нови неща, трябва да се отказваме от нещо, което вече е доказало, че е работещо; нещо, от което примерно Движението за права и свободи е постигнало своя най-добър изборен резултат; нещо, което ще попречи на това да бъдат фалшифицирани резултатите от изборите? Защото едва ли има човек в тази зала, който да не знае, че в пликовете се слагат и телефонни номера на избирателите, с които отбелязват как са гласували, за да докажат пред своите партийни ръководители, че са изпълнили своето задължение. В някои райони на страната се слагаха и стари пари, чиито серийните номера… Интегралната бюлетина не може да бъде фалшифицирана. Това е идеалното основание да приемем и да продължим да работим с интегралната бюлетина. Просто не виждам някакъв мотив, който да бъде против интегралната бюлетина. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Втора реплика – господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми колеги от НДСВ, господин Янев! Нищо лично, но ако нещо не се случва за първи път, това е, че НДСВ променя позициите си в движение. Ето това е, което стана май практика да се случва.
А иначе Вие изредихте доста новости в този законопроект, само че, както каза и колегата Шарков, интегралната бюлетина не е новост. Защо я слагате в цялата тази история? Няма нито технически, нито политически аргументи сега да се отстъпва. В крайна сметка по ваше време беше въведена интегралната бюлетина, защо сега отстъпвате, питам? Няма аргументи в тази посока. Това е един механизъм, който е доказал своята ефективност. Защо трябва да се връщаме в онова време, когато се гласуваше с “кърмъзъ” и не си спомням как на турски език са другите цветове?
Йордан Цонев (ДПС, от място): Синьо.
Атанас Атанасов: Благодаря. (Реплики между народните представители Йордан Цонев и Атанас Атанасов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, господин Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Янев! Не е ясно дали всички, имащи право на глас, ходят да гласуват, но поне се предполага, че почти всички попълват и плащат данъци. Извинявайте, но една данъчна декларация е космически по-сложна, отколкото бюлетината, която ние предлагаме на избирателите. Този аргумент е несериозен наистина! Наистина вие трябва да дадете едно просто и ясно политическо обяснение тук на вашите избиратели.
Сутринта имах огромното удоволствие да участвам с харизматичния ви заместник-председател на партията в едно телевизионно предаване, където той каза, че вие по убеждение и по съвест сте за интегралната бюлетина. Изведнъж се оказва, че имате решение на парламентарната група?! Разбира се, не е нужно да ни уведомявате за кухнята на вашите политически решения, но усещането, че отново се реализира поредната леко миризлива сделка тук, в тази зала, остава. Не се сърдете, че ви го казвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Право на дуплика – господин Янев.
Яни Янев (НВСВ): Колеги, не приемам упрека за непоследователност в поведението на НДСВ като политика. Ако си спомняте един от основните аргументи, които ние защитавахме по повод провеждането на принципа за отседналост, беше, че този принцип е заложен със съответните текстове и формулировки в законопроекта на Министерския съвет, който е внесен от правителството на НДСВ и ДПС. Това беше последователна политика. В момента това също е израз на последователна политика, защото именно в този законопроект отчитането на всички нови неща и анализът на това какво правим с този законопроект е бил направен – съображенията са били взети с плюс и минус, и ако погледнете оригиналния текст на законопроекта на Министерския съвет ще видите, че там предложението е именно в тази посока да се гласува с обикновени бюлетини. Така че НДСВ не променя политическата си нагласа или своето мнение в ход. Обратното е, ние поддържаме тезите, които както сме заявили в предишния дебат, така и в този, са възприети принципно в едно доста предварително време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Каракачанов, заповядайте.
Красимир Каракачанов (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че влизаме в един отново безпринципен спор. Казвам “безпринципен”, защото е ясно, че отново има сделка между партиите в управляващото мнозинство. Това, че колегите от ДПС отново са в пленарната зала, е показателно за това. Явно нарушеното доверие отново е възстановено и мнозинството общо взето, колегите от НДСВ, сега искат да поправят донякъде бунтарското си поведение. То беше почтено и аз го акламирам – за принципа на отседналост. Явно е имало “набиване на обръчите”, както се казва популярно. (Реплики от ДПС.)
Нямам нищо против, ако някой от колегите от ДПС смята, че по-добре разбира български език от мен, да излезе и да го говори от трибуната.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Това е факт.
Красимир Каракачанов: Защо говорим за интегралната бюлетина? Има един много прост принцип. От тази зала аз говоря за неща, за които никога не съм си сменял мнението. За разлика от колегите и от БСП, и от ДПС, които според интереса и феса, определят позицията си в парламента, аз своите позиции в парламента никога не ги сменям. Винаги са защитавали принципа за интегралната бюлетина. От същата тази зала, същото това мнозинство, тогава БСП бяха против, ни убеждаваха как интегралната бюлетина е европейският принцип, европейският избор. Добре, имаме интегрална бюлетина за местните избори. Имаме интегрална бюлетина за парламентарните национални избори. Логично е да унифицираме изборния процес. Тук не искам да коментирам аргументите, които може би част от колегите споделят – че примерно интегралната бюлетина би могла да затормози един определен по-неграмотен електорат, който знаем за кого гласува. Това като аргумент го махам.
Нека да погледнем принципно на нещата – унифицираме изборния процес. В този смисъл се изказах и преди няколко дни, когато пак имаше разминавания и господин Янаки Стоилов отложи тези текстове. Имаше разминавания по това как да се събират подписите, колко подписа да бъдат, какви депозити и така нататък. Нека да създадем едни изборни закони, които да не променяме от избор на избор според интересите на управляващото в момента мнозинство, а да направим едно изборно законодателство и за местни избори, и за президентски избори, и за парламентарни избори, и за евроизбори, и хората да знаят по какъв начин се гласува за всеки вид избори в България. Останалото е работа на парче и обслужване на определени дребни конюнктурни интереси или най-вече страхове, тъй като според мен след толкова много избори в България едва ли остана български избирател без значение от какъв етнически произход е и колко е грамотен, който да не се е научил как да гласува.
Затова е нашето предложение и тук не влагаме абсолютно никакъв политически елемент кого да затрудним или кого да облекчим. Истината е, че е нормално в една нормална европейска държава изборното законодателство да бъде унифицирано и българският гражданин да знае без значение на какви избори се явява, той се явява с интегрална бюлетина. А сега какво става? Другите избори са по интегралната бюлетина, а европейските избори по другата бюлетина. Това са аргументите.
Мисля, че този въпрос не трябва да се политизира излишно, просто трябва да подхождаме принципно. Тези млади хора, които са на балкона, те са хората, които не само ни гледат сеира, а са и хората, които утре ще гласуват. Нормално е да има един нормален модел за всеки вид избори по един и същи начин. Остава от теб като избирател само да предпочетеш партията и човека, за който ще гласуваш. Другото е от лукаваго, както се казва.
Хасан Адемов (ДПС, от място): Агитацията е забранена от трибуната. Не можеш да правиш агитация от трибуната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има думата господин Алиосман Имамов.

Алиосман Имамов (ДПС): Уважаеми господин Каракачанов, аз дълбоко уважавам Вашия пряк и откровен изказ. Можете ли, господин Каракачанов, да ми кажете защо искате да затрудните избирателя с тази бюлетина? Не ДПС, избирателя? Ние всички тук търсим начин да повишим избирателната активност. Избирателят ще бъде затруднен с тая бюлетина. Казвам, не ДПС, избирателя. Броят на невалидните бюлетини расте застрашително. Това го показват последните избори. Броят на негласувалите намалява също застрашително в резултат на интегралната бюлетина. Защо искате да направите това? Дайте ми един логичен отговор на този въпрос!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи за друга реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Каракачанов.
Красимир Каракачанов (БНС): Напротив, ние не искаме да затрудним избирателите, а искаме да ги облекчим и те да свикнат да гласуват по един и същи принцип. Пак повтарям, тук не става въпрос за електората на този или онзи. Това е принцип. В края на краищата в една нормална правова държава има определени принципи. Другото са приказки на търкалета и игра на парче. Ако някой смята, че електоратът му е неграмотен или се затруднява, нека да вземе мерки да го ограмоти.
Вие направихте правилната констатация, че от избор на избор хората стават по-малко. Аз от тая трибуна го казах още при първото четене. Хората стават все по-малко не защото не са им интересни изборите, ами защото им е писнало от този вид конюнктурна политика, която във всеки мандат толерира определена партия или определено мнозинство, омръзнало им е от далавери, омръзнало им е от корупция, омръзнало им е от ниски доходи и най-вече им е омръзнало от празни обещания. Затова хората не излизат да гласуват. Причината не е в интегралната бюлетина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Минчо Спасов.
Минчо Спасов (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, ще започна с това, че НДСВ е последователно в своята позиция. НДСВ не позволи на ДПС да му бъдат извити ръцете по повод на чл. 3 – принципът за уседналост. Но НДСВ ще продължи да е последователно и няма да разреши и на ДСБ да извива нашите ръце с някакъв вид рекет. Нашият законопроект, който продължаваме да поддържаме, съдържа изискването за преференциалност при попълването на бюлетината и ние считаме, че това е достатъчно дадена добра възможност за българския избирател да посочи своята преференция към един от избраниците, които може да посочи.
Вторият въпрос. Господин Димов, Вие направихте алюзия с царските имоти и индианската нишка. Аз бих Ви поправил: единствената близост и сходство между въпроса за изборното законодателство в неговата страна, визираща уседналостта, и царските имоти е Конституционният съд и ще Ви обясня защо. Защото Конституционният съд беше този, който 1998 г., далеч преди Симеон Сакскобургготски да стане премиер, върна царските имоти. А когато Конституционният съд се произнесе, че уседналостта за президента не е противоконституционна, ние бяхме длъжни да уважим и това негово решение. Следователно уседналостта, която въвеждаме, е напълно конституционна. Това е единствената връзка, която можете да направите между тези два акта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За първа реплика има думата народният представител Любен Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Благодаря, господин председател.
Господин Спасов, да, така е, вие сте вносители, искате възможност за преференциално гласуване. Не разбирам защо това се бие с интегралната бюлетина!? Къде е проблемът? Няма такъв! Тоест в този смисъл, извинявайте, но не разбрах какво ни казвате и в какво ни убеждавате. Ние сме убедени, че трябва да има преференция, защото всички я поддържаме и гласуваме за това. Ние настояваме да си помислите за интегралната бюлетина.
А що се отнася за връзката между Конституционния съд и индийските нишки и така наречените царски имоти, мисля, че тук може да се потърси онази аналогия, която е между смесването на двете понятия уседналост и отседналост. Ние, българите тук, като цивилизация сме уседнали на Балканите, а Негово Величество Симеон Втори е отседнал за кратко в своите имоти. Това е разликата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За втора реплика – народният представител Нено Димов.
Нено Димов (ДСБ): Няма да влизам в дълбоки тълкувания на Конституционния съд, това вече сме го правили в тази зала.
Господин Спасов, в петък миналата седмица вашата парламентарна група имаше едно становище. В събота и неделя представители на Българската социалистическа партия размахаха в медиите пръст и казаха: ама въпросът за царските имоти все още не е изяснен и може да бъде възстановен. Достатъчно е един народен представител примерно да каже, че нещо не е разбрал и да внесе в Народното събрание питането по съответния ред, което, разбира се, е нормално. В понеделник или във вторник може би вие взехте решение, че не искате интегралната бюлетина, която сте защитавали.
Това, че ще има преференциален елемент, наистина няма никакъв проблем. Всички ние сме за преференциалния елемент. Аз съм за пълна преференциалност, да може човек да подрежда всичко. Но какво пречи това за интегралната бюлетина? Пречка няма. Единствената пречка се оказва, че някой ви натисна. И когато говорите за извиване на ръце, те направо ви извиха врата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Трета реплика – народният представител Ваньо Шарков.
Ваньо Шарков (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Спасов! Аз мисля, че дебатът, който водим в момента в залата, е да има или да няма интегрална бюлетина, а не за това дали НДСВ е последователно или не е последователно в своите действия.
Вие в собствените си очи вероятно смятате, че има изключителна последователност във вашите действия. Хубаво е това, че сте предложили да има преференции. Аз смятам обаче, че трябва да се върнем на предложението преференциите да бъдат повече от една, но това ще бъде, когато влезем в дебат по тази тема. Така че въпросът не е дали сте последователни или не, а въпросът е искате ли да има модерен изборен процес в България или искате да се връщаме към онези времена, когато се гласуваше с отделни бюлетини.
Ако искате да го направим още по-лесно, върнете ги и цветните тогава. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата за дуплика на народния представител Минчо Спасов.
Минчо Спасов (НДСВ): Уважаеми господин Димов, Вие гледате на истината с широко затворени очи. Това, което казах и ще повторя, е, че ние продължаваме да поддържаме това, което сме заложили в нашия законопроект – принципа за уседналост. Благодаря ви, че го подкрепихте миналата седмица. Ако желаете, подкрепете нашето предложение за преференциалната бюлетина, което сме заложили в закона. Защото ние считаме, че това е разумният компромис и не го считаме от тази седмица, а от момента, когато сме депозирали законопроекта. Защото с тази възможност, която даваме на българския гражданин да класира кандидатите и да изнесе един от тях напред, ние му даваме необходимата възможност за свободния избор, доколкото е във възможностите на нашата изборна администрация, които не са толкова големи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Колчаков, заповядайте за изказване.
Иван Колчаков (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпросът, който разглеждаме, за някои може да изглежда чисто технически, но аз искам да ви кажа, че изпитвам срам България да влезе в Европейския съюз и да направи първите си избори с балканско-ориенталски практики. Занимавам се с избори от 1990 г. и в България няма човек, който да не знае, че начинът за гласуване с отделни бюлетини дискредитира българската демокрация пред българските граждани. Та то не се раздаваха предварително бюлетини на червени бабички, та то не се раздаваха предварителни бюлетини ... (Реплики от КБ.) Да, разбира се, че е осъзнато вие да реагирате. Та то не бяха дискредитирани изборите в Пещера, в Белово, в Перник.
Искам сега да ви предупредя какво ще стане с тази практика, с която ние дискредитирахме българската демокрация.
Практиката, която създадохме всички заедно и трябва да ни е срам, господин Миков, е като напечаташ фалшиви бюлетини, в които си сменил две буквички на своя опонент и ги сложиш в затворената стаичка, за да ги вземе избирателят на твоя опонент, след това в съда се оказва, че това са невалидни бюлетини. Искате недобронамерени хора в България да продължат тази практика и да дискредитират първите европейски избори на България. Затова ви казвам не политически и не партийно, че мен ме е срам да направим европейски избори с балканско-ориенталска практика.
Много бях изненадан тук от позицията на НДСВ, които нищо няма да спечелят от тази неевропейска практика. Разбира се, БСП разчита на такива неща. Искам да ви предупредя, че всеки народ живее в такава материална цивилизация, каквото е нивото на морала. Вие трябва да знаете, че днес българинът е най-бедният европеец, защото нашето ниво на обществен морал е толкова ниско. (Ръкопляскания от ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За реплика думата има господин Шопов.
Павел Шопов (КА): Господин Колчаков, това не е несъгласие, което ще кажа към Вас, но Вие очертахте много малка част от това, което ще се случи. Това, което ще се случи, ще бъде онова, което се случваше още в зората на изборната демокрация. Има такива измерения, че отново ще станем за резил, но в крайна сметка това е положението.
Същинската ми реплика към Вас е, че Вие докарахте това положение на нещата. Вие от СДС. Защото вие от СДС трябва да си понесете тази отговорност и да сте наясно с това фалшиво гласуване, което не знам защо го нарекохме преференциално гласуване. Вие подадохте пръстчето, а те сега ще ви отхапат ръката.
Миналата седмица аз ви казах, че така ще стане. Така ли стана? Така стана. Предупреждавах ви, че тук е въпрос на алтернатива – или едното, или другото. Ако не се откажете от така нареченото преференциално гласуване, ще стане така, че някои хора от вашата листа, които ще бъдат на четвърто-пето място, ще са там да си начешат крастата и да си мислят, че някой от избирателите ще ги сложи на първо място. Това е цялата работа. Сега това даде повод под благовидни предлози да се мине към това първобитно средство, наречено разделна бюлетина, отделни бюлетини. Представете си двадесетина бюлетини вътре в тъмната стаичка, наредени на купчинки, всеки влиза вътре и започва да се кьорави коя бюлетина да вземе, а други си ги носят по джобовете, раздадени предната нощ. Оттам нататък да не си говорим какво ще се случи. Ние сме били свидетели, поне тези, които сме правили избори от 1990 г., и от СДС, и от БСП, и от други политически сили.
Имам процедурно предложение. От името на Парламентарната група на Партия „Атака” ви моля за половин час почивка, на каквато имаме право.
През тази почивка, след този дебат тук, нека всички да си помислят как да гласуват и да имат предвид всички предупреждения, които направихме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За втора реплика думата има господин Кътев.
Олимпи Кътев (НДСВ): Уважаеми господин Колчаков, не знам господин Шопов и Парламентарната група на „Атака” колко се е уморила, но законът трябва да продължи.
Моята реплика към Вас, господин Колчаков, и към вашата парламентарна група, изобщо към дясното е това: да не отъждествявате вашите порочни практики от 1990 г., когато правихте избори, с българския парламент. (Ръкопляскания от КБ.) Това, което вие сте правили като порочни практики, не го пренасяйте на нас. Тогава нас ни е нямало, ние сме ви гледали сеира отстрани. Знаем какво правихте. Много добре знаем! Целият български народ го знае. Разбира се, и колегите от БСП не бяха безучастни в това надлъгване. (Реплики от КБ.) Ние сме такива ученици, които бързо се учим.
Искам да направя и това уточнение – какво е уседналост и какво е отседналост. Например партията на господин Любен Дилов-син е отседнала временно в СДС. Има и други отседнали там – Яне Янев и разни такива, които са отседнали. НДСВ е уседнало здраво в тази част на залата и има намерение много години да бъде уседнало. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За трета реплика думата има господин Георгиев.
Георги Георгиев (КА): Ще направя дуплика към господин Кътев. (Шум и реплики от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Нямате право.
Георги Георгиев: Хора като Кътев нямат право да излизат и да говорят така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Доктор Георгиев, репликата Ви трябва да е към д-р Колчаков.
Георги Георгиев: Такива хора трябва да си седнат на ... (нецензурна дума) и да си гледат нещата. (Смях, оживление и реплики от залата.) Точно на теб правя реплика, мили приятелю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Доктор Георгиев, не ме принуждавайте да Ви прекъсна.
Георги Георгиев: Такива хора като тебе трябва да си седят и да мълчат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Доктор Георгиев, нарушавате правилника и Ви отнемам думата.
Думата за дуплика има д-р Колчаков.
Иван Колчаков (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпреки настъпилото веселие, искам пак да обърна внимание, че въпросът е толкова важен, че по някой път има и съдбоносно значение. Нека да се държим отговорно.
На господин Шопов бих му отговорил, че преференциалният характер на листата е един европейски знак. Това, че го има и при колегите от НДСВ, които са вносители на законопроекта, по никакъв начин не затруднява българите като европейци.
На господин Кътев бих му отговорил следното: НДСВ трябва да избере дали да бъде европейската центристка партия на България или монархически филиал на БСП. (Смях в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Обявявам край на разискванията по чл. 80.
Петнадесет минути почивка – до 12,50 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Продължаваме заседанието.
Преди почивката обявих разискванията по чл. 80 за приключени. Трябва да гласуваме Глава седма с наименование “Гласуване” и след това да гласуваме чл. 80, тъй като има различни предложения.
Моля, гласувайте наименованието на Глава седма, което се подкрепя от комисията и е безспорно.
Гласували 189 народни представители: за 178, против 11, вúздúржали се нÿма.
Глава седма е приета.
Поставÿм на гласуване предложението на Иван Костов и група народни представители по ÷л. 80, което не се подкрепÿ от комисиÿта.
Гласували 190 народни представители: за 54, против 112, вúздúржали се 24.
Предложението на Иван Костов и група народни представители не се приема.
Поставÿм на гласуване предложението на Надежда Михайлова и Ванüо Шарков по ÷л. 80, което не се подкрепÿ от комисиÿта.
Гласували 194 народни представители: за 60, против 103, вúздúржали се 31.
Предложението на тези двама народни представители не се приема.
Поставÿм на гласуване предложението на Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов, което комисиÿта не подкрепÿ.
Гласували 184 народни представители: за 56, против 80, вúздúржали се 48.
Предложението на тази група народни представители не се приема.
Поставÿм на гласуване ÷л. 80 както е по вносител и се подкрепÿ от комисиÿта.
Гласували 191 народни представители: за 137, против 51, вúздúржали се 3.
Текстúт е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов:
“Чл. 82. (1) Поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати в общата бюлетина се определят чрез жребий от Централната избирателна комисия в присъствие на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, и на средствата за масово осведомяване не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
(2) Броÿт на отпе÷атаните бþлетини е равен на броÿ на избирателите, увели÷ен с 10 на сто.”
Предложение на Маÿ Манолова:
В ÷л. 82 ал. 2 да отпадне.
Комисиÿта подкрепÿ предложението.
Комисиÿта не подкрепÿ текста на вносителÿ и предлага ÷л. 82 изцÿло да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата. Няма желаещи.
Поставÿм на гласуване предложението на комисиÿта за отпадане изцÿло на текста. Ако не се приеме, тогава ùе поставÿ на гласуване предложението на Маÿ Манолова.
Поставÿм на гласуване предложението на комисиÿта за изцÿло отпадане на ÷л. 82.
Гласували 157 народни представители: за 146, против 7, вúздúржали се 4.
Член 82 отпада.
Има думата за процедурно предложение Маÿ Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, предлагам да удúлжим работното време на днеøното пленарно заседание засега до 16,00 ÷., с оглед необходимостта все пак да финализираме този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: До 16,00 ÷.?
Михаил Миков (КБ, от мÿсто): Засега!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Нÿма как да се гласува това “засега”.
Заповÿдайте за обратно процедурно предложение, господин Атанасов.
Атанас Атанасов (ДСБ): Господин председател, благодарÿ Ви.
Нÿма да тúлкувам думите “засега”, “за после” и т.н.
Имам един много солиден аргумент и молÿ управлÿваùите да ме ÷уете.
Когато има пленарно заседание не могат да заседават комисиите, а днес Комисиÿта по вúтреøна сигурност и обùествен ред имаме много важна работа – поканили сме десет дуøи кандидати за Комисиÿта по досиетата да ги изслуøаме. Ще се полу÷и много неудобна ситуациÿ, ако комисиÿта не заседава. Затова ви молÿ да не подкрепÿте това предложение. Благодарÿ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Направено е процедурно предложение за удúлжаване на работното време до 16,00 ÷. Чухте обратното становиùе.
Молÿ, гласувайте.
Гласували 188 народни представители: за 134, против 46, вúздúржали се 8.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По ÷л. 83 има предложение от народните представители Надежда Михайлова и Ванüо Шарков. Комисиÿта подкрепÿ предложението за ал. 1, т. 5 и ал. 2 и не го подкрепÿ в останалата му ÷аст, коÿто ùе представÿ:
“Чл. 83. (1) Преди изборниÿ ден секционната избирателна комисиÿ полу÷ава от обùинската администрациÿ и от районната избирателна комисиÿ:
1. избирателни кутии;
2. бþлетини за гласуване;
3. избирателни списúци;
4. формулÿр на секционниÿ протокол;
6. формулÿри на извле÷ениÿ и ÷ернови на секционните протоколи;
7. пе÷ат на секционната избирателна комисиÿ, като на всÿка секциÿ с подвижна избирателна кутиÿ се предоставÿ допúлнителен пе÷ат;
8. други помоùни техни÷ески материали.
(3) Пе÷атúт на секционната избирателна комисиÿ се предава в запе÷атан плик, който се подписва от лицата по ал. 2 в момента на полу÷аването му и се отварÿ при откриването на изборниÿ ден в секциÿта. След приклþ÷ване на гласуването пе÷атúт се поставÿ и затварÿ в плик, който се подписва от председателÿ и секретарÿ на комисиÿта.
(4) След подписване на протокола отговорността за опазване на книжата и материалите носи председателят на секционната избирателна комисия.
(5) Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа и материали.
(6) Избирателните кутии са прозрачни. Техният образец и размери се определят от президента на републиката, заедно с утвърждаването на изборните книжа.”
Предложение на народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на Иглика Иванова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението за нова т. 5 и не го подкрепя в останалата му част, а именно:
„В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 1, т. 3 думите „и пликове” отпадат.
Създава се нова т. 7 на ал. 1 със следното съдържание:
„7. печат на секционната избирателна комисия”.
Точка 6 става т. 8.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 83, който става чл. 82:
„Чл. 82. (1) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната избирателна комисия:
1. избирателни кутии;
2. бюлетини и пликове за гласуване;
3. избирателни списъци;
4. формуляр на секционен протокол;
5. бланки-чернови за отразяване на резултатите от преброяването на преференциите за кандидатите на партиите и коалициите;
6. формуляри на извлечения и чернови на секционните протоколи;
7. други помощни технически материали.
(2) Председателят на секционната избирателна комисия, определена от районната избирателна комисия, неин член и кметът на общината, района или кметството или определено от тях със заповед длъжностно лице от общинската администрация подписват протокол за предаването и приемането на книжата и материалите по ал. 1. В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия, книжата и материалите се получават и протоколът се подписва от заместник-председателя на секционната избирателна комисия.
(3) След подписването на протокола отговорността за опазването на книжата и материалите носи председателят на секционната избирателна комисия.
(4) Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа и материали.”
Господин председател, нека да докладвам и отложения чл. 17, както беше решено, тъй като той се отнася до печатите на секционните комисии. Аз го представих, така че едновременно да се гласуват тези текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има думата народният представител Ваньо Шарков.
Ваньо Шарков (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моето изказване е много кратко.
Искам да се обърна към господин Христов и господин Янев, макар че те са потънали в задълбочен разговор. След като чухме всички тези уверения за изключителната последователност във вашите действия, подкрепете тогава собственото си предложение секционните избирателни комисии да имат печат. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по разглежданите два текста?
Има думата народният представител Любен Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, аз ще бъда съвсем кратък, подкрепяйки с още един аргумент казаното преди малко от господин Ваньо Шарков. Хайде заедно залата да се опитаме да разсеем съмненията, че замяната на интегрална бюлетина с отделни бюлетини се прави с цел фалшификация на изборите, да приемем, че секционните избирателни комисии ще имат печати. Това е достатъчно категоричен акт, който според мен ще може да убеди залата и да доразвие казаното преди малко от Олимпи Кътев, че НДСВ и БСП не са отседнали на едно определено място на ДПС. Благодаря ви.
Мая Манолова (КБ, от място): Къде ще се слагат тези печати?
Любен Дилов (ОДС, от място): На бюлетините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение?
Заповядайте, господин Янев.
Яни Янев (НДСВ): Колеги, нали е ясно, че въвеждането на печатите беше като необходимост да бъдат ползвани в секционните комисии във връзка с механизма на интегралната бюлетина. Интегралната бюлетина, която се предоставя на избирателя, се подпечатва и след това, като излезе от тайната стаичка, се подпечатва отново и се гласува. Сега, когато нямаме такъв механизъм, аз не си спомням – припомнете ми, ако обичате – в другите избори секционните комисии имали ли са печати? И за какво използват секционните комисии печатите в другите видове избори?
Ваньо Шарков (ОДС, от място): Това е Ваше предложение.
Яни Янев: Това е в сборния законопроект. Много моля, прочетете много внимателно как е формулирано.
Това е логиката. Ако трябва да се преследва някаква конкретна цел, кажете ми какво ще направим, като дадем на секционните избирателни комисии да имат печат и кой е този документ, който те ще подпечатват, за да предотвратят това, което Вие твърдите – някаква евентуална изборна шашарма или измама. Ако ми дадете такъв аргумент, с удоволствие ще го изслушам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи за изказване? Няма.
Първо ще поставя на гласуване, както беше докладвано, чл. 17 и след това чл. 82.
По чл. 17 има предложение на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков – избирателните комисии имат печат.
Комисията не подкрепя предложението.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: И следващото предложение. Да ги гласуваме едновременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да, има предложение на Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов, което е същото по съдържание. То също не се подкрепя от комисията.
Подлагам на гласуване предложенията на тези две групи народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 22, против 97, въздържали се 24.
Предложението на тези народни представители не се приема.
Поставям на гласуване чл. 17, който става чл. 18, който е по вносител и се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 126, против 16, въздържал се 1.
Член 17 е приет.
Преминаваме към гласуване на чл. 83.
Има предложение на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков. Една част от него се подкрепя, друга част не.
Поставям на гласуване тяхното предложение в частта, която не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 132 народни представители: за 22, против 77, въздържали се 33.
Предложението на народните представители не се приема.
Предложението на народния представител Мая Манолова, както обикновено, се подкрепя от комисията.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов в частта, в която не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 135 народни представители: за 17, против 103, въздържали се 15.
Предложението на тази група народни представители не се приема.
Поставям на гласуване чл. 83, който става чл. 82 така, както ни се предлага от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 137 народни представители: за 116, против 15, въздържали се 6.
Член 82 е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 84 има предложение от народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков – в чл. 84 се създават нови алинеи 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:
“(6) Към всяка избирателна секция се създава подвижна избирателна кутия при наличие на не по-малко от 10 лежащо болни избиратели на територията на секцията, заявили с писмо, факс или по електронен път пред районната избирателна комисия желанието си да гласуват не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
  (7) В заявлението по ал. 6 избирателят посочва името, единния граждански номер и адреса си, както и вида на заболяването.
  (8) Въз основа на заявленията по ал. 7 органите по чл. 31, ал. 1 създават списък на лежащо болните избиратели на територията на секцията. Имената на тези избиратели се заличават от избирателния списък за гласуване в помещението на секционната избирателна комисия.
  (9) Списъкът по ал. 8 се прилага към част І на избирателния списък.
  (10) Подвижната избирателна кутия се обслужва от трима членове на секционната избирателна комисия. За придвижването си до адресите на лежащо болните избиратели тези членове ползват служебен транспорт. При ползване на обществен или личен транспорт се изплащат пътни разноски по установения норматив на територията на областта.
  (11) Членовете на секционната избирателна комисия по ал. 10 получават от председателя на комисията списъка по ал. 6, празна, запечатана избирателна кутия, бюлетини за гласуване и печат на комисията. Броят на бюлетините е равен на броя на лежащо болните избиратели, заявили желание да гласуват, увеличен с 20 на сто.
  (12) Към избирателните книжа и материали, необходими за гласуване чрез подвижна избирателна кутия, не се прилагат разпоредбите на чл. 96, ал. 10.”
Комисията не подкрепя предложението. 
Има предложение от народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 84, който става чл. 83:
“Чл. 83. (1) Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи и секцията на избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението се намира на някой от тях, избирателят може да гласува в избирателна секция, която се намира на първия етаж (партера), изрично посочена с решение на районната избирателна комисия.
    (2) В сградата по ал. 1 задължително се обособява поне една секция на първия етаж (партера) за избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и със зрителни увреждания, която да е с най-малко избиратели по основен избирателен списък.
    (3) Пред избирателната секция по ал. 1 се поставят табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.
    (4) Не по-късно от седем дни преди датата на произвеждане на изборите районната избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване и местния печат мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижат и да гласуват в изборния ден.
    (5) В обявлението по ал. 4 се посочват телефон и адрес, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Народният представител и заместник-председател на Народното събрание Петър Берон.
Петър Берон (независим): Имам редакционно предложение – дребна работа. Споменахме, че няма нужда да се казва “физическо увреждане на опорно-двигателния апарат”, защото няма друго. Само “увреждане” – да се заличи думата “физическо”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: “На избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат”.
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Тоест предлага се да отпадне думата “физическо” в алинеи 1 и 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: И така, поставям на гласуване предложението на народния представител Петър Берон в чл. 83, ал. 1 и 2 думите “физическо” и “физически” да отпаднат.
Гласували 121 народни представители: за 119, против 2, въздържали се няма.
Предложението на народния представител Петър Берон се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 145 народни представители: за 21, против 84, въздържали се 40.
Предложението на тези двама народни представители не се приема.
Поставям на гласуване чл. 83, както се предлага от комисията и с приетото отпадане на думите “физическо” и “физически” по предложение на Петър Берон.
Гласували 135 народни представители: за 134, против 1, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 85 има предложение от народния представител Мая Манолова, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 85, който става чл. 84:
“Чл. 84. Избирателните кутии са прозрачни.”
По чл. 86 има предложение от Иван Костов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков – чл. 86 да отпадне, което комисията не подкрепя.
Има предложение от Иглика Иванова и група народни представители:
“Чл. 86. (1) На гърба на бюлетината е означено мястото за поставяне на печата на секционната избирателна комисия.
    (2) При изработването бюлетините се сгъват фабрично така, че мястото по ал. 1 да остава на външната страна.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86, който става чл. 85.
Господин председател, преценете дали въобще тези предложения да бъдат гласувани, тъй като...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Тъй като вече те са решени.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Логически те не биха могли да се съвместят с предишните гласувания.

По чл. 87 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 87, който става чл. 86:
“Чл. 86. (1) Гласуването се извършва по избирателни секции в предназначени за тази цел изборни помещения.
(2) В срок не по-късно от 55 дни преди изборния ден кметовете на общини изпращат в районната избирателна комисия и в Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на териториалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Нека да спрем дотук и да изчистим текстовете.
Имате думата. Няма желаещи.
Моля да гласуваме предложението на Иван Костов и група народни представители ал. 2 на чл. 86 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля, гласувайте.
Гласували 135 народни представители: за 9, против 102, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме предложението на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля, гласувайте.
Гласували 145 народни представители: за 25, против 98, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
Господин Камов заяви, че оттегля предложението си.
Сега гласуваме чл. 85, чл. 86 и чл. 87 по старата номерация така, както ни се предлагат от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 88 има предложение на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88, който става чл. 87.
Господин председател, аз предлагам, ако самите вносители на предложението не настояват специално, да не се гласуват повече тези предложения. Те могат да се смятат за отхвърлени във връзка с приети вече текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Шарков, въпросът беше към Вас. Вие оттегляте ли предложението си?
Ваньо Шарков (ОДС, от място): Не!
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Даже и да не го оттеглят, то е гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да, разбирам, но могат да оспорят поради някакъв друг нюанс.
Оттегляте ли го?
Ваньо Шарков (ОДС, от място): Не!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не, но няма да го поставим на гласуване.
Ваньо Шарков (ОДС, от място): Това си е ваша работа! (Шум и реплики в залата.)
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 89 има предложение на Иван Костов и група народни представители:
1. В чл. 89, ал. 2 след “резервите” се добавя “излъчени от съответните партии, коалиции или инициативни комитети”.
2. В чл. 89, ал. 4 след “резервите” се добавя “излъчени от съответните партии, коалиции или инициативни комитети”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 89, който става чл. 88.
И по чл. 90 има предложение на народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 90, който става чл. 89:
“Чл. 89. (1) При откриване на изборния ден в изборното помещение могат да присъстват кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели, журналисти и избиратели.
(2) Председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по чл. 82, ал. 1. Проверява се изправността на избирателната кутия и дали тя е празна. След проверката кутията се затваря и се запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията.
(3) Председателят обявява изборния ден за открит.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по тези текстове. Няма желаещи.
Предложението на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков е свързано с вида на бюлетината. Такива текстове вече са приети. Няма да поставям на гласуване това предложение, тъй като този въпрос е решен в предишни текстове.
Тук трябва да гласуваме предложението на Иван Костов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 18, против 94, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване членове 88, 89 и 90 така, както са предложени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 110, против 9, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 91 има предложение на народните представители Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов:
Алинея 2 на чл. 91 да отпадне.
Това предложение също е във връзка с вида на бюлетината.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков: думите “за всяка кандидатска листа” се заличават.
Комисията не подкрепя предложението.
Обяснението за него е същото.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91, който става чл. 90.
По чл. 92 комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 91.
По чл. 93 има предложение на народния представител Мая Манолова, което е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 93, който става чл. 92:
“Чл. 92. (1) Избирателите удостоверяват самоличността си с лична карта или личен (зелен) паспорт за страната – само за избирателите, ползващи се от привилегията на разпоредбата на § 9а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските документи за самоличност.
(2) Избирателите, граждани на държави – членки на Европейския съюз, удостоверяват самоличността си с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване.
(3) Наборните военнослужещи удостоверяват самоличността си с военна книжка.
(4) Избирателите, които гласуват извън Република България, удостоверяват самоличността си с паспорт или военна карта, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност. В случай, че срокът за валидност на паспорта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт.
(5) Моряците на корабите под българско знаме удостоверяват самоличността си с моряшки паспорт.”
По чл. 94 има предложение на народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 94, който става чл. 93:
“Чл. 93. (1) Председателят или упълномощен член на секционната избирателна комисия сверява данните от документа за самоличност на избирателя с тези от избирателния списък и го допуска до гласуване. Документът за самоличност остава в представителя на комисията до полагането на подпис в избирателния списък.
              (2) Когато се установи разлика между данните в документа за самоличност и в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват в графата “Забележки” на избирателния списък.
              (3) Избирателите с удостоверения за гласуване на друго място или декларации по чл. 39, ал. 10 ги предават на комисията, която проверява данните в тях и ги прилага към допълнителния избирателен списък. Тези удостоверения са неразделна част от списъка.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Николай Камов (КБ, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да се отрази, че народният представител Николай Камов оттегля предложението.
Има ли други желаещи? Няма.
В такъв случай имаме само едно неприето предложение на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков. Няма да го поставям на гласуване, тъй като то е свързано с вида на бюлетината – въпрос, който вече е решен.
Моля, гласувайте от чл. 91 до чл. 94, който става чл. 93, така както се предлага от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 95 има предложение на господин Иван Костов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Има предложение на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков, което пак е свързано с вида на бюлетината. То е подкрепено по ал. 4 и не е подкрепено в останалата част.
Има предложение на господин Ремзи Осман и група народни представители, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Има предложение на народните представители Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов, което е подкрепено по ал. 4 и не е подкрепено в останалата част.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 95, който става чл. 94:
“Чл. 94. (1) Избирателят получава от член на секционната избирателна комисия празен плик за гласуване и отива в кабината да гласува. В кабината може да се намира само един избирател.
              (2) Избирателят гласува, като:
1. ако желае, поставя в едно от малките квадратчета срещу имената на кандидатите на избраната от него партия или коалиция знак, показващ по еднозначен начин неговата подкрепа (преференция)”, би трябвало да бъде „неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат;”
“2. поставя в плика една бюлетина за избрана от него кандидатска листа и го затваря;
3. излиза от кабината и пуска плика в избирателната кутия;
4. полага подпис в избирателния списък.
              (3) Вписването в бюлетината на специални символи като букви и числа, които позволяват да се разкрие самоличността на избирателя, правят гласа недействителен.
              (4) Когато избирателят е ученик или студент, който гласува при условията на чл. 39, ал. 10, член на секционната избирателна комисия отбелязва датата на изборите и полага подпис в ученическата или студентската книжка на избирателя.
              (5) При гласуване извън Република България член на секционната избирателна комисия отбелязва датата на изборите и полага подпис в паспорта на избирателя.
              (6) След гласуването избирателят получава обратно документа си за самоличност и напуска изборното помещение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Сотиров, заповядайте.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вярно е, че въпросът дали избирателят има право да посочи една или две преференции ще се коментира в по-следващи членове. Но тук дадено в единствено число “преференция” донякъде предрешава този дебат. Тъй като по-нататък възнамерявам да пледирам за това всеки избирател да има право да гласува поне за двама, мисля, че тук не е хубаво да предопределяме нещата, защото е казано все пак в единствено число. Дали това няма да предреши дебата? Говори се “кандидат” и „преференция”, не се говори “кандидати”.
Не знам дали да не оставим все пак този въпрос открит и когато се реши дали да бъде с една или с две преференции, да се върнем. Ако това се приеме, аз не възразявам да го приемем и така.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Просто ще го прередактираме. Да не го отлагаме.
Иван Сотиров: Да, добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Предложението на господин Иван Костов и група народни представители няма да бъде поставено на гласуване, тъй като е свързано с вида на бюлетината. Същото е положението с предложението на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков в неприетата му част – въпрос, който вече е решен. Предложението на народните представители Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов няма да бъде поставено на гласуване в неприетата му част, тъй като този въпрос е предрешен с вече приетите дотук текстове.
Следователно поставям на гласуване чл. 95, който става чл. 94, така както се предлага от комисията. Дали ще бъде в единствено или в множествено число ще го решим по-късно.
Гласували 135 народни представители: за 121, против 14, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 96 има предложение на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков, което не е подкрепено от комисията. То също вече е свързано с определянето на избирателните секции.
Има предложение на народния представител Мая Манолова, което е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 96, който става чл. 95:
“Чл. 95. (1) Гласуването е лично.
               (2) Когато избирателят е с физически увреждания, които не му позволяват да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. В този случай в графата “Забележки” на избирателния списък комисията вписва името и единния граждански номер на придружителя.
              (3) Когато физическите увреждания не позволяват на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва “гласувал”. Това обстоятелство се отбелязва в графата “Забележки” и в протокола на комисията.
              (4) Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
              (5) Не се разрешава на едно лице да бъде придружител на повече от двама избиратели.

(6) Член на комисията не може да бъде придружител.
(7) Не се разрешава присъствие на други лица, освен гласуващи в момента избиратели, на разстояние, по-малко от три метра от кабините (параваните) за гласуване, когато в (зад) тях има избирател.
(8) Не се разрешава гласуване извън изборното помещение.
(9) Забранява се изнасянето на пликове и бюлетини от избиратели извън изборното помещение.
(10) Забранява се изнасянето на избирателни кутии, пликове, бюлетини и избирателни списъци извън изборното помещение след приемането им от комисията и по време на гласуването и преброяването на гласовете и предпочитанията (преференциите).”
По чл. 97 има предложение от народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Предложение от народните представители Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов – в чл. 97, ал. 5 след думите „не може” се добавя „или отказва”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за ал. 1, не го подкрепя в останалата му част и предлага следната редакция на чл. 97, който става чл. 96:
„Чл. 96. (1) Избирател с физически увреждания удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия в секцията по чл. 83, ал. 1.
(2) Избирател с физически увреждания може да гласува и в избрана от него подходяща секция.
(3) Избирател по ал. 2 се вписва в допълнителния избирателен списък на секцията, като декларира писмено, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата. Няма желаещи.
Предложението на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков няма да подложа на гласуване, тъй като този въпрос вече е решен в предните текстове.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Единствено в чл. 96, ал. 1 и 2 можем да добавим „и зрителни увреждания”, тъй като в един от приетите текстове ги поставихме в еднакъв режим – „с физически и зрителни увреждания”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване предложението на народните представители Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 16, против 79, въздържали се 34.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване текстовете така, както се докладваха от председателя на комисията и се подкрепят от комисията.
Гласували 138 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 6.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 98 има предложение от народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков, което не е подкрепено от комисията и по което също сме се произнесли вече.
Има предложение от народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 98, който става чл. 97:
„Чл. 97. (1) Когато избирателната кутия се напълни с пликове, върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на членовете на комисията, така че да не могат да се пускат повече пликове. Пълната кутия остава на масата.
(2) Председателят проверява изправността на втората кутия и дали тя е празна. Кутията се затваря и запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола с изборните резултати.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 99, който става чл. 98.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Няма да подложа на гласуване предложението на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков, тъй като този въпрос вече е решен.
Поставям на гласуване чл. 98 и чл. 99, така както ни се предлагат от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: „Глава осма – Определяне на изборните резултати.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава осма.
По чл. 100 има предложение от народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков и от народните представители Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов.
Комисията не подкрепя предложенията, тъй като по тях вече има решение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 100, който става чл. 99.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 101, който става чл. 100.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 102, който става чл. 101.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 103, който става чл. 102.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 104, който става чл. 103.
По чл. 105 има предложение от народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 105, който става чл. 104:
„Чл. 104. Преди отваряне на избирателната кутия в протокола се вписват:
1. данните за избирателната секция, включително имената на членовете на комисията и на присъствалите други лица;
2. часът на откриване на изборния ден и на приключване на гласуването;
3. общият брой на избирателите според части І и ІІ от избирателния списък;
4. броят на избирателите в допълнителния избирателен списък;
5. броят на гласувалите избиратели според положените в избирателните списъци подписи;
6. броят на удостоверенията за гласуване на друго място и на декларациите по чл. 39, ал. 10;
7. броят на декларациите по чл. 96, ал. 3.”
Тук сега трябва да продължим с допълнителния доклад, като в чл. 104, който става чл. 105, т. 7 e със следното съдържание:
„7. броят на декларациите по чл. 31, ал. 6, чл. 46, ал. 9 и 13 и чл. 96, ал. 3.”
Това е в чл. 105, който става чл. 104. Актуализираната редакция е в допълнителния доклад. Към старата т. 7 се добавят посочените членове и алинеи, така че точките си остават седем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата. Няма желаещи.
Предложението на Надежда Михайлова, Ваньо Шарков, Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов няма да подложа на гласуване, тъй като този въпрос е предрешен с предните текстове.
Поставям на гласуване Глава осма „Определяне на изборните резултати” до чл. 105 с допълнителния доклад на Комисията по правни въпроси.
Гласували 145 народни представители: за 142, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 106 има предложение на Иван Костов и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение на народния представител Мая Манолова, което комисията подкрепя.
Има предложение на народните представители Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов, което по принцип е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 106, който става чл. 105:
„Чл.105. (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.
(2) Гласът е действителен, когато са налице следните обстоятелства:
1. бюлетината е по установения образец;
2. в бюлетината няма вписани специални символи като букви и числа, позволяващи да се разкрие самоличността на избирателя.
(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механически увреждания и зацапвания.
(4) Броят на гласувалите избиратели е равен на броя на намерените в избирателните кутии пликове.
(5) Плик, съдържащ една или повече бюлетини по установения образец за една и съща кандидатска листа и еднакви предпочитания (преференции), съответства на един действителен глас.
(6) Когато в плика бъдат намерени повече от една бюлетина за една и съща кандидатска листа, но с отбелязани различни предпочитания, се смята, че е подаден глас само за избраната кандидатска листа.
(7) Плик, който не съдържа бюлетини по установения образец, както и плик, съдържащ бюлетини по установения образец за различни кандидатски листи, съответства на един недействителен глас.
(8) Бюлетини, намерени в избирателната кутия без пликове, не се отчитат при установяване на изборните резултати. Тези бюлетини се надписват с думите „без плик” и се опаковат отделно.
(9) Бюлетината може да съдържа една преференция за посочен от избирателя кандидат. Преференцията се зачита и когато знакът в малкото квадратче пред името на кандидата излиза извън очертанията му без да засяга другите малки квадратчета. Когато бюлетината съдържа две или повече предпочитания, се приема, че тя не съдържа такива, като гласът се смята, че е подаден за избраната кандидатска листа.”
Тук вече могат да се направят предложенията за броя на предпочитанията и те да бъдат гласувани, тъй като в това се различават предложенията на комисията и някои от предложенията на народните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Когато докладвате, Вие казвате „предпочитания”, а някъде в текста пише „преференции”.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Редакционно ще го уточним после.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ще го уточните в крайната редакция, защото някъде пък „преференции” е дадено в скоби.
Господин Сотиров, имате думата.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В предишното си изказване поставих въпроса дали да има възможност избирателят да гласува с едно или две предпочитания или преференции. Мисля, че е по-добре да използваме българската дума „предпочитания”, защото е по-ясно и за избирателите, тъй като за първи път въвеждаме такава практика в българските избори.
Първоначалното предложение на вносителя и предложението на Надежда Михайлова и Ваньо Шарков са в посока две преференции. Личното ми мнение е, че не би трябвало да ограничаваме преференциите и до две, но тъй като вариантите, които разглеждаме в доклада, са за една или две преференции, моят апел към вас е да подкрепим поне две преференции или две предпочитания да заявява всеки избирател.
Отпадна интегралната бюлетина и съвсем опростихме избирателната система. Нека в стремежа си да опростим избирателната система да не осакатим и съвсем възможността избирателят да участва в преференциалното гласуване, като редуцираме възможността му от 18 кандидата от една листа на партии или коалиция да може да посочва само един кандидат. Това ще демотивира голяма част от хората, защото ще подмени идеята за преференциално гласуване. Чистата идея за преференциално гласуване би трябвало да дава възможност на един избирател, ако не може да преподреди цялата листа, поне да се произнесе по челото на листата. Средно за всяка партия очакванията са да вкара поне трима, четирима или петима депутати. Това е средно като очакване. Нормално е един избирател да има желанието да се произнесе поне по основните три, четири, пет места в листата.
Тъй като нямаме възможност да обсъждаме повече от две хипотези, пледирам към всички вас да подкрепим текста, който беше първоначално на вносителя, такива предложения има и от други народни представители, за да дадем възможност на българските избиратели да посочат поне две имена, което във всички случаи ще бъде в посока на по-демократичен избор.
Няма да коментирам другите възможности – да се злоупотребява с възможността само за една преференция, което подменя и пропорционалния характер на изборите, и възможността хората да гласуват за листа, което създава възможност и за игри и комбинации, които ще дискредитират изборния процес.
Така че нека да дадем тази възможност, няма да усложним работата на комисиите, но в крайна сметка, когато говорим за демокрация, по-добре е да създадем известен дискомфорт на комисиите, който няма да е голям, в полза на демокрацията и правото на хората да гласуват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
Господин Сотиров, аз разбирам Вашето предложение в ал. 9 така: „Бюлетината може да съдържа две предпочитания за посочените от избирателя кандидати.”
Така ли става текстът?
Четин Казак (ДПС, от място): Това не е редакционно предложение.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Промяната не е редакционна, но тя е направена от тях като промяна по същество и тя ще се гласува отделно. В зависимост от резултата това ще се отрази или не на съдържанието на разпоредбата, която приемаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Тъй като другите предложения, които Вие докладвахте, господин председател, се подкрепят по принцип от комисията, няма да подлагам на гласуване.
Ще подложа на гласуване първо предложението на господин Сотиров – не едно, а две предпочитания.
Моля, гласувайте.
Гласували 150 народни представители: за 39, против 72, въздържали се 39.
Предложението на господин Сотиров не се приема.
Господин Сотиров, имате право да предложите прегласуване. Заповядайте.
Иван Сотиров (ОДС):   Колеги от мнозинството, моят апел към вас е: надмогнете инатлъка! В конкретния случай ще е от полза за всички нас да се направи този компромис. Недейте да злоупотребявате с това, че имате мнозинство и да налагате нещо просто защото сте го приели. Нямате аргументи. Поне да бяхте станали да опонирате и да защитите другата теза. Няма смисъл да се извиват ръцете и да се налага нещо, което е…
Двете преференции са много по-сериозни!
Неджми Али (ДПС, от място): Какво като имате аргументи?
Иван Сотиров: Такива изказвания от залата „какво като имаш аргументи” са убийствени! Това е срам за парламента. Това нагло поведение ще докара действително до събития, които никой не иска да се повтарят в българския парламент. Не се самозабравяйте! Може опозицията да е слаба, но хората няма да търпят до безкрайност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Сотиров.
Гласували 152 народни представители: за 40, против 95, въздържали се 17.
И този път предложението на Иван Сотиров не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 105.
Гласували 138 народни представители: за 112, против 10, въздържали се 16.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 107 има предложение на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков, което е подкрепено по принцип от комисията.
Има предложение на Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов, което е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 107, който става чл. 106:
„Чл. 106. (1) Преди отваряне на избирателната кутия от масата се отстраняват всички вещи, с изключение на черновите.
(2) Само един член по решение на комисията има достъп до пликовете и бюлетините под наблюдението и контрола на останалите членове.
(3) Избирателната кутия се отваря, пликовете се изваждат един по един, поставят се с лицевата страна надолу и се броят.
(4) Когато в гласуването е била включена втора избирателна кутия, тя се отваря след изчерпване на пликовете от първата кутия и изваждането и броенето на пликовете продължава.
(5) След преброяване на пликовете те последователно се отварят и съдържанието им се изважда.
(6) Пликовете и бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
1. купчинка от пликовете, които не съдържат бюлетини по установения образец, включително празните пликове;
2. купчинка от пликове, съдържащи бюлетини с вписани в тях специални символи като букви и числа, позволяващи да се разкрие самоличността на избирателя;
3. купчинка от пликовете, съдържащи бюлетини по установения образец за различни кандидатски листи. Тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена” и се поставят обратно в плика;
4. купчинки от бюлетини за кандидатски листи от пликовете по чл. 105, ал. 5 и 6; когато пликът съдържа две или повече бюлетини по установения образец за една и съща кандидатска листа, една от тях се разпределя в купчинката за съответната листа; останалите бюлетини се анулират с надпис „анулирана” и се поставят обратно в плика;
5. купчинка от пликовете по чл. 105, ал. 5 и 6.
(7) Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва с протокол.
(8) След преброяване на гласовете бюлетините за партиите и коалициите се преглеждат отново една по една за преброяване на предпочитанията за отделните кандидати.”
По чл. 108 има предложения на Надежда Михайлова и Ваньо Шарков, които са подкрепени.
Има предложение на Иглика Иванова и други народни представители, което е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 108, който става чл. 107:
„Чл. 107. Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията гласове и предпочитания, като:
1. броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на пликовете по чл. 106, ал. 6, точки 1, 2 и 3;
2. броят на действителните гласове е равен на броя на числото по чл. 106, ал. 6, т. 5;
3. броят на гласовете за всяка кандидатска листа е равен на броя на бюлетините в съответната купчинка по чл. 106, ал. 6, т. 4;
4. броят на предпочитанията за кандидат на партия или коалиция е равен на общия брой на отбелязаните със знак малки квадратчета срещу името на кандидата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители: за 125, против 3, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 109 има предложение на Надежда Михайлова и Ваньо Шарков, което е подкрепено по ал. 1 и не е подкрепено по ал. 2:
„(2) На втория лист в секционния протокол се вписва общият брой на предпочитанията за всеки от първите до десет кандидати в листите на партии и коалиции.”
Има предложение на Мая Манолова, което е подкрепено.
Има предложение на Иглика Иванова и други народни представители. По него вече има произнасяне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 109, който става чл. 108:
„Чл. 108. (1) На първия лист в секционния протокол последователно се вписва:
1. броят на намерените в избирателните кутии пликове;
2. броят на недействителните гласове;
3. броят на действителните гласове;
4. броят на гласовете, подадени за всяка кандидатска листа;
5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.
(2) На втория лист в секционния протокол се вписва общият брой на предпочитанията за всеки от кандидатите.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 110, който става чл. 109.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 111, който става чл. 110:
„Чл. 110. (1) Районната избирателна комисия приема и проверява секционните протоколи.
(2) Когато районната избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в секционния протокол, тя го връща секционната избирателна комисия за отстраняването им.
(3) При приемане на секционния протокол районната избирателна комисия издава подписана разписка, съдържаща числовите данни от протокола. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по чл. 109 поставят тази разписка до извлечението от секционния протокол.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 112, който става чл. 111.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 113, който става чл. 112.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 114, който става чл. 113:
„Чл. 113. Районните избирателни комисии създават база данни чрез компютърна обработка на секционните протоколи в района и от плавателните съдове под българско знаме.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 115, който става чл. 114:
„Чл. 114. (1) Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на районната избирателна комисия предават на Централната избирателна комисия първия екземпляр на районния протокол, първите екземпляри от секционните протоколи и копия на разписките по чл. 110, ал. 3 не по-късно от 48 часа след получаване на последния секционен протокол в района.
(2) След проверка на книжата по ал. 1 Централната избирателна комисия издава разписка на районната избирателна комисия.
(3) Книжата и материалите на районната избирателна комисия, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, се предават на администрацията на областта, на чиято територия е разположена тази комисия.
(4) Изборните книжа и материали се съхраняват от областните администрации до следващите избори.
(5) Изборните книжа и материали от гласуването извън Република България и от гласуването на плавателни съдове под българско знаме се изпращат на Централната избирателна комисия и се съхраняват до следващите избори.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 116, който става чл. 115.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата по текстовете до чл. 116, който става чл. 115. Не желаете.
Няма да подложа на гласуване предложението на Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов.
Георги Анастасов (КБ, от място): Няма да се сърдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, отразете го в протокола. Господин Анастасов с усмивка и радост приема, че предложението му няма да се гласува. (Весело оживление.)
Има предложение на Надежда Михайлова и Ваньо Шарков по ал. 2, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 135 народни представители: за 25, против 97, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване текстовете, както са предложени от комисията до чл. 116, който става чл. 115.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 117 има предложение на Янаки Стоилов, което е подкрепено по принцип от комисията. Не е подкрепено в ал. 5 по отношение на процента на действителните гласове, тъй като тук се предлагат 5% и това ще се гласува отделно.
Има предложение на Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 117, който става чл. 116:
“Чл. 116. (1) Централната избирателна комисия определя спечелените мандати от политическите партии, коалициите на политическите партии и независимите кандидати според получените за тях гласове на национално ниво.
      (2) Независим кандидат е избран, ако е получил гласове не по-малко от националната избирателна квота.
      (3) Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, получили гласове не по-малко от националната избирателна квота, е равен на броя на членовете на Европейския парламент от Република България, намален с броя на избраните независими кандидати.
      (4) Разпределянето на мандатите по кандидатските листи на политическите партии и коалициите на политическите партии се извършва съгласно метода по чл. 9, ал. 2.
      (5) Преференциалните гласове, подадени за отделните кандидати, се вземат предвид, ако броят на гласовете, получени за кандидата, възлиза най-малко на 15% от действителните гласове, подадени за съответната кандидатска листа.
      (6) Подреждането на кандидатите по ал. 5 се определя според броя на преференциалните гласове, получени от всеки кандидат, като се започне с най-високия брой преференциални гласове. Когато двама или повече кандидати са получили еднакъв брой преференции, решаващо значение има редът, по който те са подредени в кандидатската листа.
      (7) Когато мандатите, спечелени от политическите партии и коалициите на политически партии не могат да бъдат разпределени въз основа на преференциални гласове, кандидатите се подреждат в реда, в който те са поставени в кандидатската листа.”
Тази алинея трябва да остане като алинея последна и да отпадне ал. 10, която я повтаря.
      “(8) В рамките на мандатите, получени от политически партии или коалиции на политически партии, с предимство се включват кандидатите с преференциални гласове по ал. 5. Когато броят на мандатите, получен от съответната политическа партия или коалиция от политически партии, е по-голям или равен на броя на кандидатите с преференциални гласове по ал. 5, окончателното подреждане на кандидатите в листата се извършва в обратен ред – като кандидатите, получили мандат на основание преференциални гласове, изместват съответния брой кандидати от първоначалното подреждане на листата.
      (9) Правилото на ал. 8, изречение второ не се прилага за кандидати, получили преференциални гласове и заемащи по-предни позиции в кандидатската листа. В този случай те заемат мястото, което имат в кандидатската листа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Има думата господин Янаки Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, господа народни представители! Както обърнах внимание при представянето на доклада, разликата между моето предложение и приетото от комисията е в минимално изискуемия процент на изразените предпочитания, за да могат те да бъдат отчитани при евентуалното пренареждане на кандидатите в листата.
Предложението, което правя, е за 5%. Тук мога да ви дам непълна, но показателна справка от прилагането на системата за предпочитания – там, където тя се използва. Например в Австрия минималното изискване е за 7% от действителните гласове, подадени за съответната партийна листа.
В Словения се използва специален коефициент, който е такъв, че сваля прага по-ниско дори от 5%.
В Чехия процентът е пет. В страни като Дания, а има и редица други, няма никакво изискване за броя на предпочитанията, което да послужи като основание за пренареждане на кандидатите в листата.
Смятам, че при нашите условия е обосновано да има определен минимален праг, тъй като може да се приеме, че голяма част от избирателите, които не използват правото си на преференциален глас, просто подкрепят листата, така както тя е представена от ръководствата на съответните партии.
Затова този минимален брой гласове трябва да гарантира определена представителност, но в същото време те не трябва да бъдат и прекалено много – толкова, че да направят по същество безсмислено изразяването на такива предпочитания. Защото трябва да имаме предвид, че вероятно предпочитания ще бъдат изразени за голяма част от кандидатите в листата – 18 на брой, така че това разпръскване на предпочитанията е почти изключено да доведе до покриване на изискуемия праг от 15% от който и да е от кандидатите, от която и да е партия.
Също така трябва да имаме предвид, че в Словакия, където е прилаган най-високият известен на мен праг - от 10%, това не е довело до никакви размествания в листите. Междупрочем редки са случаите, в които дори и въвеждането на преференциалната система да е повлияло на подреждането на листите. В някои страни тези предпочитания могат да бъдат за всички кандидати, но мисля, че въвеждането на тази система не трябва да ни тласка към прекалено умножаване на предпочитанията.
Затова аз смятам, че ако се запази толкова висок праг, това вероятно ще доведе до дискредитиране на прилаганата пропорционална преференциална система и тогава вероятно ще се наложи да прибегнем вече към една по-радикална промяна в избирателната система – въвеждането на пряк мажоритарен избор, поне за част от кандидатите, да речем, в рамките на смесена избирателна система, тъй като според мен няма да е добър политическият ефект, ако преференциите никъде и с нищо не променят предлаганите листи. Това по-скоро ще се схване като неудовлетворено очакване на голяма част от избирателите и ще се търсят други варианти на избирателна система.
Това са моите мотиви за направеното предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение?
Има думата господин Четин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Реших въпреки всичко да изкажа своята принципна позиция, която съм изказвал и в комисията относно преференциалния елемент.
Прав е господин Стоилов, че в много държави има този елемент, но също така в доста държави такъв не фигурира, например във Франция няма преференциален елемент при избиране на членовете на Европейския парламент. Това е неслучайно, защото всички знаете, според Директивата на Европейския съюз изборите за Европейски парламент са унифицирани в целия Европейски съюз като факторът за унифицирането е точно пропорционалният вот, пропорциалният начин на избиране на депутати в Европейския парламент.
За мен въвеждането на преференциалния елемент с процент под 50% означава подмяна на вота на онези избиратели, които са гласували за кандидат-депутатската листа такава, каквато е представена първоначално от съответната партия и коалиция. Това е така, защото както всички знаем, когато гласуваш за дадена партия, ти гласуваш за нейната политика, провеждана от ръководството й. Счита се, че делегираш правомощия на тази партия да посочи най-подходящите кандидати.
Затова всяко пренареждане на листата от една по-малка група от избирателите, гласували за дадена партия, фактически представлява подмяна на вота на мнозинството избиратели, гласували за тази партия. В система, когато преференциалният вот не е задължителен, гласувайки за бюлетината без посочване на преференция, по абсолютно необорима презумпция се счита, че подкрепят листата такава, каквато е предложена.
За мен всеки процент под 50% е чиста подмяна на вота на избирателите, които са гласували за дадена партия. В комисията това не се възприе, въпреки че имаше предложения в тази посока и от други парламентарни групи.
Но аз държах да изкажа принципната си позиция: не съм против преференцията по принцип, но така посочена, с толкова нисък праг за пренареждане на листата, за мен това е подмяна на вота. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За реплика – Янаки Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин Казак, от гледна точка на позицията, която отстоявате, мисля, че не можете да имате никакви притеснения, тъй като 15-те процента, които комисията е предложила, са върху общо подадените гласове за една кандидатска листа. В много случаи тези 15% са повече от 50-те процента за цената на един мандат. В повечето страни се прилага тази база, която ние сме възприели – гласовете за всяка една партия, тоест за нейната кандидатска листа.
Другият критерий, върху който може да се изчислява процентът преференции, е върху избирателната квота за един мандат.
Ще ви дам пример, мисля, че добре ще се ориентирате. Ако една партия е получила 500 хил. гласа, 15% са 75 хил. гласа. Това означава, че един кандидат трябва да събере минимум 75 хил. гласа, за да може да се придвижи към избираемите места.
В същото време, ако приемем при очаквана избирателна активност, че цената на един мандат ще бъде 120 хил. гласа, 50% от 120 хил. гласа са 60 хил. гласа. Тоест, оказва се, че 15% са праг дори по-висок от 50-те процента, когато това може да се приложи като изискване по отношение на преференциалните гласове в зависимост от базата. Така че дори да беше прието 50% от избирателната квота, това щеше да бъде по-малко добър вариант при конкретната ситуация, отколкото тези 15%. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли втора реплика? Няма.
Право на дуплика – Четин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоилов! Аз не оспорвам Вашите изчисления, не съм математик. Сега Вие представяте тези изчисления ад хок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Но все пак сте учил математика.
Четин Казак: Аз оспорвам предложението, в което при липса на задължителност за преференция вие правите така, че 15% от избирателите за дадена партия имат възможност да пренареждат листата. Защото, ако преференцията беше задължителна, тогава никаква избирателна квота не би ви гарантирала, че избирателите няма да потвърдят, всеки един от тях, упражнявайки своето право на преференция, листата такава, каквато им е предложена.
Разбирате ли каква е разликата? Разликата е, че при една система за незадължително използване на преференциалния вот вие подменяте презюмираната подкрепа за листата, такава каквато е предложена от 85% от избирателите за дадена партия, Вие искате да я замените с преференциалния вот на 15% от тях. Тук е голямата разлика, за която исках да ви обърна внимание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има думата господин Павел Шопов.
Павел Шопов (КА): Благодаря Ви, господин председателю.
Накрая на дебата, преди да минем към гласуване, излизам и участвам в дебата, за да кажа своето мнение, че това е най-безсмисленият и безпочвен дебат по въпрос, който няма да има никакво практическо значение за тези избори.
Но все пак трябва да си кажем тези неща, за да се предпазим за в бъдеще, за да не възникват подобни дебати, които да бъдат буря в чаша вода.
Напоследък в българската политика и политология една група юнаци скачат, пледират и се бият в гърдите – това обикновено са хора отвън – за така наречения мажоритарен избор, тъй като изборът в България е пропорционален – това е преимущественият избор, и те, намирайки се в опозиция и искайки да блеснат, събират групи от слушатели и предизвикват общественото мнение, развивайки тази героична теза, като че ли са толкова чутовни юнаци, че като излязат на мажоритарен избор, ще влязат или ще се върнат отново в политиката.
Най-редовно, имайки възможността да излязат като кандидати на парламентарни, президентски и всякакви други избори мажоритарно, както и на тези избори, те създават тези проблеми тук – да разискваме дали 5, 10 или 15%, като че ли това ще има някакво значение. Те ни вкарват в този капан, та отидохме към множеството бюлетини, вместо да използваме преференциалната бюлетина.
Цялата тази история и уйдурма е вътрешнопартийна, нека си го кажем с няколко думи. Тя касае една политическа сила, ще я назова – това е Съюзът на демократичните сили, който има вътрешнопартийни проблеми. Една от участничките в Съюза на демократичните сили просто е решила, че ако е на някое от следващите места в листата, защото няма да бъде на първо място там, ще събере нужния брой преференции и ще се завърне триумфално или ще натрие носа на някой. В крайна сметка това за нея е въпрос на чест или някакъв реванш.
И аз ще ви кажа какво ще стане – в бюлетината на Съюза на демократичните сили точно около стотина човека от гр. Плевен, някъде около петдесетина души в гр. Велико Търново, около 10 души да кажем в гр. Пловдив или в някои други градове, ще зачеркнат едно квадратче, ще има някаква промяна. Но, пак ви повтарям, за да обслужваме определени тенденции в определена партия и да подменяме големите принципи на демокрацията, че политика се прави чрез партиите, че тя се прави вътрешно в партиите и че съперничеството и борбата в една партия са вътрешнопартийна работа, а останалите политически сили не трябва да дават възможности вътре в партиите да се развихрят котерии и противоречия, аз не мисля, че трябва да гледаме сериозно на този въпрос. Това е моето мнение. И за мен е абсолютно безразлично дали това ще бъдат 5%, 10% или 15%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Преминаваме към гласуване.
Първо, поставям на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов в чл. 116, ал. 5 числото „15” да бъде „5”.
Моля, гласувайте предложението на Янаки Стоилов за 5%.
Гласували 151 народни представители: за 23, против 50, въздържали се 78.
Предложението на народния представител Янаки Стоилов не се приема.
Поставям на гласуване чл. 116 така, както се предлага от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 152 народни представители: за 151, против няма, въздържал се 1.
Член 116 е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По чл. 118 има предложение на народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 118, който става чл. 117:
„Чл. 117. (1) Централната избирателна комисия обявява резултатите от гласуването както следва:
1. получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите – не по-късно от 3 дни след изборния ден;
2. имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България – не по-късно от 5 дни след изборния ден.
(2) Резултатите от гласуването се обявяват след обявяването на приключването на изборния ден във всички държави – членки на Европейския съюз, в рамките на изборния период, определен от Съвета на Европейския съюз.”
По чл. 119 комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 118.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 120, който става чл. 119.
По чл. 121 има предложение от народния представител Мая Манолова.
Мая Манолова (КБ, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 121, който става чл. 120:
„Чл. 120. След отчитането и официалното обявяване на изборните резултати председателят на Народното събрание уведомява председателя на Европейския парламент за избраните членове на Европейския парламент от Република България.”
Предложението на Иван Костов и група народни представители е подкрепено по принцип и вече е гласувано в чл. 58, ал. 6.
С това приключваме с Глава осма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по тези текстове. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 137 народни представители: за 133, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: „Глава девета – Предсрочно прекратяване на пълномощия”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава девета.
По чл. 122 има предложение на народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 122, който става чл. 121:
„Чл. 121. Пълномощията на член на Европейския парламент от Република България се прекратяват предсрочно при подаване на оставка пред Европейския парламент, при смърт и при несъвместимост по чл. 2.”
По чл. 123 има предложение на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков. Комисията не подкрепя предложението. Това предложение ние вече сме гласували.
Има предложение на народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 123, който става чл. 122:
„Чл. 122. (1) При предсрочно прекратяване на пълномощията на член на Европейския парламент от Република България, избран от листата на партия или коалиция, Централната избирателна комисия обявява за представител следващия в листата кандидат.
(2) Когато в листата няма повече кандидати, мястото остава незаето до края на мандата на Европейския парламент.
(3) Когато има кандидат, получил преференциални гласове при условията на чл. 116, ал. 5, но не е обявен за избран в случаите по ал. 1 той заема мястото на члена на Европейския парламент от Република България, чиито пълномощия са прекратени.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата по тези текстове, уважаеми народни представители.
Предложението на народните представители Надежда Михайлова и Ваньо Шарков няма да го подложим на гласуване, тъй като този въпрос, който те третират в своето предложение за нова ал. 3, е решен с гласуване преди това.
Подлагам на гласуване Глава девета с текстовете, както са докладвани от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: „Глава десета – Административнонаказателни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 124, който става чл. 123.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 125, който става чл. 124.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 126, който става чл. 125.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 127, който става чл. 126:
„Чл. 126. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по Административнонаказателните разпоредби. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.

ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “Допълнителна разпоредба” – тук нека народните представители да пренасочат вниманието си към допълнителния доклад.
Първо, да съобщя, че има предложение от народния представител Атанас Папаризов, което по принцип е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов:
В Допълнителните разпоредби § 1, т. 1 отпада.
Точка 2 отпада.
Точка 5 се променя и става: “парламентарно представени са партиите или коалициите, които имат представител в Народното събрание”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1 “Допълнителна разпоредба”, като в него се включват нови точки 1 и 2:
“1. “живял постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз” е български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или друга държава – членка на Европейския съюз, най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава;
2. “живял постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз” е български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или друга държава – членка на Европейския съюз, най-малко една година и четири месеца към датата на произвеждане на изборите. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава;”.
Появява се още една хипотеза, която би трябвало да се добави в тези текстове: “а за гражданите на друга държава – член на Европейския съюз, адрес на пребиваване в Република България или друга държава – член на Европейския съюз”.
Продължавам с точките по предишния доклад:
“1. “Документ за самоличност” е:
а) лична карта;
б) личен (зелен) паспорт само за граждани, ползващи се от правото на разпоредбата на § 9а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските документи за самоличност;
в) военна книжка на наборен военнослужещ;
г) паспорт (задграничен) на гражданин, намиращ се в деня на изборите в чужбина;
д) моряшки паспорт на гражданин, намиращ се в деня на изборите на плавателен съд под българско знаме;
е) военна карта на кадрови военнослужещ, намиращ се в деня на изборите в чужбина.
2. “Коалиция на политически партии” е предизборна коалиция. (Втора точка по предишната номерация, която ще се преномерира.)
3. “Парламентарно представени” са партиите и коалициите, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители, за да образуват такава.
4. “Наблюдатели” са:
а) представители на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на чуждестранни партии и движения, както и лица, посочени от партии и коалиции, участващи в изборите, и поканени чрез Министерството на външните работи;
б) упълномощени членове на български неправителствени организации.
5. “Национална избирателна квота” е частното от деленето на броя на действителните гласове на национално ниво на броя на членовете на Европейския парламент от Република България; когато частното не е цяло число, националната избирателна квота е най-близкото до това частно по-голямо цяло число.
6. “Преференциално гласуване” е гласуване, при което избирателят може да изрази своето предпочитание относно реда на подреждане на кандидатите от кандидатската листа, за която гласува.
7. “Статут на продължително или постоянно пребиваване” е статут, придобит при условията и по реда на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Камов, заповядайте.
Николай Камов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз повдигнах този въпрос още в самото начало на дебатите по законопроекта, защото целият законопроект работи с понятието “парламентарно представени партии”. Беше редно тогава да бъде повдигнат, въпреки че нямах формално основание за това. В момента имам такова формално основание.
Мисля, че текстът е несъстоятелен по простата причина, че парламентарно представените партии са тези, които са представени в парламента, които са участвали на избори, излъчили са независимо колко народни представители, повечето народни представители са тук с предизборни коалиции. Това е логическото, нормално, адекватно третиране на този статут.
Напомням на колегите от Коалиция за България, че през м. юни 2003 г. имаме специална декларация, приета по повод първия такъв текст, който беше включен в законопроекта за избори за местни органи на самоуправление, който ние тогава не приехме.
Какво е наложило сега да обърнем позицията си на 180 градуса? Изобщо по този начин да решаваме отношения от друг характер не мисля, че е редно. В тази декларация пише, че не бива да се уреждат междупартийни отношения със закон.
Какво прави партиите тук различни, които нямат 10 народни представители, от всички извънпарламентарни партии? По смисъла на този текст – нищо. Какъв е смисълът от цялата процедура по тяхното участие?
Мисля, че това е крайно несправедливо, неадекватно на фактическото състояние на нещата. Ако става дума за комисии, аз не предлагам да се отвори неконтролируема възможност за претенции към участията в комисиите. Това може да бъде решено по друг начин, например като се ограничи или се даде квота на групите в парламента. Това е една от възможностите.
Тъй като тези предложения бяха отхвърлени в началото на законопроекта, сега е безсмислено да се връщам към тях.
Аз апелирам този текст да бъде отхвърлен, просто защото не би трябвало да регламентира отношения от друг характер. Той просто не би трябвало да присъства в законодателството ни като позиция. Надявам се, че ще бъда чут с аргументи, които засягат абсолютно всички. Днес едни са на власт, други - в опозиция. Утре тези, които ще дойдат на власт, а другите ще бъдат в опозиция, вероятно пак ще си променят мнението и ще напишат декларация срещу подобни текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има думата господин Анастасов.
Георги Анастасов (КБ): Ще взема отношение по същия текст – по нашето предложение, защото това е един анахронизъм, който противоречи и с логиката.
Какви са тези партии, които имат представители в парламента, след като не са парламентарно представени? Извънпарламентарно представени е ясно какви са. Нека да си зададем този логичен въпрос: какви са тези партии, които имат представители в парламента?
Не би трябвало това да притеснява именно заради участието в секциите. Това е друга форма, която трябва да се урежда вътре в самите коалиции – за тези, които имат притеснение, че ще има голямо разширяване на броя на секционните представители. Никой не говори за тази част, ние говорим за принципа, за терминологията. Това е последователна политика на българските социалдемократи, още когато се приемаше Законът за политическите партии. Там също този въпрос се третира по някакъв странен начин. Ако утре някой от позицията на силата на едно мнозинство в парламента наложи, че парламентарна група е от 50 човека, какво ще правят тези, които имат под 50 човека? Или тези, които сега имат 9 човека? Ако има някои, които са с 9 човека и не могат да направят парламентарна група, те пак ли не са парламентарно представени формации? Пак подчертавам, логиката липсва в този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има думата господин Петър Берон.
Петър Берон (независим): Нека да не повтарям всичко, което казаха колегите.
Искам да кажа, че съм напълно съгласен с техните доводи. И „Защита” е парламентарно представена партия, и „Нова зора”, и социалдемократите, и „Гергьовден”, и още една камара други. (Шум и реплики в залата.)
А господин Шопов може да зяе колкото си иска! ...
Моето конкретно предложение е, ако този текст остане, той да гласи: „Парламентарно представени партии и коалиции са тези, които имат народни представители.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Първо ще гласуваме предложението на народните представители Иглика Иванова, Георги Анастасов и Николай Камов, както и изказването, което чухте тук, на народния представител Петър Берон.
Моля, гласувайте.
Гласували 153 народни представители: за 7, против 102, въздържали се 44.
Предложението не се приема.
Госпожо Мингова, имате думата за процедура.
Анелия Мингова (НДСВ): Уважаеми колеги, бих помолила да гласуваме процедурното ми предложение да отложим до утре сутринта гласуването по точки 1 и 2 от Допълнителните разпоредби, които дефинират понятието „живял постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава членка”.
Съображението ми е, за да помислим още малко в рамките на една контактна група, излъчена от Комисията по правни въпроси, през този следобед. То се състои в това, че гражданите на друга страна – членка на Европейския съюз, не можем да ги свържем с изискването за постоянен или настоящ адрес. Те могат да имат в държавата само адрес на постоянно или временно пребиваване, което обаче е нещо, определено в друг закон.
Ние тук не можем в допълнителна разпоредба да намерим еквивалент на изискването за „живял постоянно в последните три месеца” за тези лица. Затова ми се струва, че може би трябва да продължим разсъжденията си върху това, на което всъщност и вчера в Комисията по правни въпроси се основахме, а именно квалификацията за постоянно пребиваване и за постоянно живеене на основата на решение на Конституционния съд, който дефинира тази постоянна привръзка с фактическо и трайно пребиваване на територията на страната. Каквото и да означава това, то обаче съществува в решението на Конституционния съд и така или иначе, когато се прилага разпоредбата, е нещо, което може да бъде приложено, както за българските граждани, така и за гражданите на страна – членка на Европейския съюз.
Предложението ми е да отложим гласуването. Нека да се опитаме да намерим още по-добър текст. Ако не успеем, така или иначе от комисията има предложен текст. Най-късно утре сутринта да проведем гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? (Шум и реплики в залата.)
Не може да има изказване! Аз даже тръгнах към гласуване и предложението на Иглика Иванова и другите двама колеги вече е гласувано. Може да се направи само обратно процедурно предложение, ако имате.
Госпожа Мая Манолова има думата.
Мая Манолова (КБ): Под формата на обратно процедурно предложение се налага да развия съображение, че за гражданите на държави - членки на Европейския съюз, различни от Република България, това е абсолютно установимо, тъй като изискването да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи е свързано с едно вписване в един регистър, който все още се казва „Регистър на чужденците в Република България”. Значи, там не се дава статут на продължително пребиваващ на никой чужд гражданин, ако той не е вписан в този регистър, така че формалният признак, който в случая и аз предложих да се въведе за гражданите на страните членки, е да имат определен брой дни, например 60 дни от последните три месеца, вписани в Регистъра на чужденците. Това е проверимо. (Реплики.)
Господин Янаки Стоилов предложи това преди малко – за гражданите на страни – членки на Европейския съюз. По същия начин... (Силен шум и реплики в залата.)
Колега Димов, правя обратно процедурно предложение! Колко може да са обратните процедурни предложения? Така че, по отношение на гражданите на страни – членки на Европейския съюз е възможно да се въведе това изискване със същите фактически последици и за активното избирателно право, и за пасивното избирателно право, защото за тях даже това е още по-лесно. Те задължително се водят в регистър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Направено е процедурно предложение от народния представител Анелия Мингова, което аз квалифицирам по чл. 42, ал. 2, т. 5 – отлагане на гласуването по § 1.
Моля, гласувайте за това процедурно предложение.
Гласували 186 народни представители: за 87, против 13, въздържали се 86.
Предложението за отлагане на гласуването на този текст не е прието.
Имате право да направите предложение за прегласуване.
Заповядайте, госпожо Мингова.
Анелия Мингова (НДСВ): Колеги, моля ви за прегласуване! Дори да е основателно това, нека да го помислим малко по-добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Подлагам още веднъж на гласуване процедурното предложение. Нека да не гласуваме цветово. Това действително е изключително важен текст, който е с практическо приложение!
Гласували 195 народни представители: за 101, против 46, въздържали се 48.
Процедурното предложение е прието.
Както обаче беше направено, формулирано и мотивирано, моля Комисията по правни въпроси или съответната работна група да го подготви, за да можем още сутринта да го гласуваме и да приключим работата по закона.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, аз отсега призовавам хората, които имат отношение към този текст от Комисията по правни въпроси, да останат веднага след заседанието в залата. Има вариант и на уточнена редакция. Нека още веднъж да се обмисли този текст и направо да се уточни съдържанието на доклада за утрешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Нека да приключим с Преходни и заключителни разпоредби.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Нека да продължим гласуването по останалите текстове от доклада. Имаме да гласуваме по Допълнителните разпоредби. Аз ги докладвах – всички останали точки без новите т. 1 и 2, които отложихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: По т. 1 и 2 от Допълнителните разпоредби по допълнителния доклад ще гласуваме утре сутринта.
Молÿ, гласувайте за вси÷ки останали то÷ки, както ги докладва председателÿт на комисиÿта.
Гласували 172 народни представители: за 167, против 3, вúздúржали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов:
“Преходни и заклþ÷ителни разпоредби.”
“§ 2. В срок до 30 май 2007 г. по реда на този закон се избират 18 представители на Република Бúлгариÿ в Европейскиÿ парламент за мандата му до 2009 г.”
Има предложение на народниÿ представител Маÿ Манолова, което е подкрепено от комисиÿта.
Комисиÿта подкрепÿ по принцип текста на вносителÿ и предлага следната редакциÿ на § 2:
“§ 2. В срок до 31 декември 2007 г. по реда на този закон се избират 18 ÷ленове на Европейскиÿ парламент от Република Бúлгариÿ за мандата на Европейскиÿ парламент 2004-2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Манолова, заповÿдайте.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, с оглед поÿвилите се, вклþ÷ително и спекулации по темата с промÿната на датата на предварителното предложение, в което следва президентúт на Република Бúлгариÿ да насро÷и изборите за Европейскиÿ парламент, ви предлагам датата 31 декември, както е приела Комисиÿта по правни вúпроси, да се промени на 30 þни 2007 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: По вносител срокúт е до 30 май 2007 г. Комисиÿта ни предлага 31 декември 2007 г. Маÿ Манолова сега ни предлага 30 þни 2007 г.
Мая Манолова (КБ, от мÿсто): Заùото много се забавихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: По договора за присúединÿване изборите трÿбва да бúдат до 31 декември. Ние скúсÿваме срока.
Подлагам на гласуване предложението на Маÿ Манолова в § 2 да стане: “в срок до 30 þни 2007 г.”.
Гласували 188 народни представители: за 101, против 81, вúздúржали се 6.
Предложението е прието.
За прегласуване – Борислав Рал÷ев.
Борислав Ралчев (НДСВ): Молÿ Ви за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Поставÿм на гласуване втори пúт предложението на Маÿ Манолова.
Гласували 204 народни представители: за 105, против 97, вúздúржали се 2.
Предложението се приема.
Отрицателен вот – господин Кúтев, заповÿдайте.
Олимпи Кътев (НДСВ): Уважаеми господин председателþ, уважаеми колеги! Пúрво, по воденето на заседанието. В последниÿ момент колежката Манолова предлага текст, който не е редакционен, а променÿ по сúùество закона. Това не е коректно. (Шум и реплики в залата.) Извинÿвайте, нали говорим за коалиционна култура и за разбирателство. Предлагате едно реøение, което нÿма ниùо обùо с редакционност. То е промÿна по сúùество. (Реплика на народниÿ представител Маÿ Манолова.) Помислете какво предлагате?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Аз разбирам, господин Кúтев, ÷е упрекúт е кúм водеùиÿ заседанието. Може би е спорно дали е редакционно или не, но многократно в този парламент и миналите парламенти сме правили и гласували тук предложениÿ за промÿна на сроковете било то за влизане на закона в сила, било за избори и т.н. Спазих традициÿта в бúлгарскиÿ парламент от 17 години насам.
Молÿ, гласувайте § 2, както се предлага от комисиÿта, и с гласуваниÿ вече нов срок.
Гласували 154 народни представители: за 117, против 35, вúздúржали се 2.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Има предложение на народниÿ представител Маÿ Манолова за сúздаване на нов § 3:
“§ 3. При произвеждането на пúрвите избори за ÷ленове на Европейскиÿ парламент от Република Бúлгариÿ ÷л. 6, ал. 2 не се прилага.”
Комисиÿта подкрепÿ предложението.
Всúùност сега ùе про÷ета редакциÿта на комисиÿта, заùото про÷етох предложението.
Комисиÿта предлага да се сúздаде нов § 3:
“§ 3. При произвеждането на пúрвите избори за ÷ленове на Европейскиÿ парламент от Република Бúлгариÿ разпоредбите на ÷л. 7, ал. 2 и ÷л. 117, ал. 2 не се прилагат.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаеùи народни представители да вземат отноøение по § 3? Нÿма.
Молÿ, гласувайте § 3.
Гласували 134 народни представители: за 133, против нÿма, вúздúржал се 1.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Следва § 3 по вносител и предложение на народниÿ представител Маÿ Манолова, което е подкрепено.
Комисиÿта подкрепÿ по принцип текста на вносителÿ и предлага следната редакциÿ на § 3, който става § 4:
“§ 4. За целите на този закон органите по Закона за избиране на народни представители осúùествÿват функциите на органите по този закон в слу÷ай на провеждане на избори за народни представители и за ÷ленове на Европейскиÿ парламент от Република Бúлгариÿ по едно и сúùо време.”
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
“§ 5. Българските граждани, които са гласували за членове на Европейския парламент през 2004 г., не могат да гласуват при провеждането на първите избори за членове на Европейския парламент от Република България.”
Комисията предлага да се създаде нов § 6:
“§ 6. Българските граждани, живеещи в Румъния, които са гласували на първите избори за членове на Европейския парламент от Румъния, не могат да гласуват на същите избори за членове на Европейския парламент от Република България.”
Комисията предлага да се създаде нов § 7:
“§ 7. Гражданите на държави – членки на Европейския съюз, които не са български граждани, които са гласували за членове на Европейския парламент през 2004 г., не могат да гласуват при провеждането на първите избори за членове на Европейския парламент от Република България.”
По § 4 има предложение на Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 8:
“§ 8. Пълномощията на избраните членове на Европейския парламент от Република България започват от момента на откриване на първото заседание на Европейския парламент след изборите.”
По § 5 има предложение на Мая Манолова, подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 9:
“§ 9. Пълномощията на избраните членове на Европейския парламент от Република България 2004-2009 г. се прекратяват от момента на прекратяване на мандата на Европейския парламент.”
Има предложение на народния представител Атанас Папаризов.
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 10:
“§ 10. Разпоредбата на чл. 2, т. 1 относно несъвместимостта на статуса на член на Европейския парламент с народен представител не се прилага за членовете на Европейския парламент, избрани от Народното събрание.”
По § 6 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 11:
“§ 11. Разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете на процедурите не се прилагат по отношение на изработването и отпечатването на изборните книжа и материали.”
По § 7 – “Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” – комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Къде “виси във въздуха” предложението на Мая Манолова?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Няма нужда от това предложение. Навсякъде в законопроекта съответните думи се заменят с посочените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата. Това са последните финални текстове, но не и целият закон. Има ли желаещи? Няма.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 124 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
Уважаеми народни представители, останаха т. 1 и т. 2 на Допълнителните разпоредби.
Има думата за процедурно предложение господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми дами и господа, тъй като става въпрос само за един текст, който трябва да уточним, сега има контактна група, и тъй като гласувахме удължаване на работното време до 16,00 ч., предлагам 15 минути почивка, да гласуваме и да приключим.
Предлагам 15 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Обявявам почивка до 15,45 ч. Моля спокойно да се огледат текстовете, за да не направим някой пропуск. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имаме необходимия кворум. Продължаваме заседанието.
Давам думата на председателя на Правната комисия господин Янаки Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Чета допълнителната редакция:
“1. Живял постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз е:
- български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава – членка на Европейския съюз;
- гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз
най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.
2. Живял постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз е:
- български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава – членка на Европейския съюз;
- гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз
най-малко една година и четири месеца към датата на произвеждане на изборите. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.”
Предлагаме още една точка в Допълнителната разпоредба като нейната номерация ще се определи, може би след тези двете:
“Адрес на пребиваване е адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз.”
Това са предлаганите текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля, гласувайте предложените текстове.
Гласували 196 народни представители: за 175, против 16, въздържали се 5.
Текстовете са приети, а с това е приет изцяло на второ четене Законът за избиране на представители на Република България в Европейския парламент. (Възгласи: “Браво! Браво!”. Единични ръкопляскания.)
Следващото заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
На парламентарния контрол ще отговарят министрите Веселин Близнаков, Румен Овчаров, Георги Петканов, Румен Петков, Джевдет Чакъров, Нихат Кабил, Емилия Масларова и Стефан Данаилов.
Закривам днешното заседание. (Звъни.)


(Закрито в 15,53 ч.)


Председател:
Георги Пирински

Заместник-председател:
Любен Корнезов

Секретари:
Борис Николов
Мирослав Мурджов