Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2007-07-25

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Камелия Касабова и  Юнал Лютфи
Секретари: Нина Чилова и Ясен Попвасилев

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум – заседанието започва.
Преди да преминем към гласуванията, навярно отново ще се убедим колко са участниците в днешното заседание.
Сега, уважаеми колеги, преди всичко да приемем програмата за работата на Народното събрание за 25-27 юли 2007 г. – последната пленарна седмица от тази сесия.
Проект за програма за работата на Народното събрание за 25-27 юли 2007 г.:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори, продължение.
2. Проект за Решение за избор на председател на парламентарна комисия.
3. Повторно гласуване на оспорения текст от Закона за допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от Народното събрание на 22 юни 2007 г. и върнат с Указ № 202 на президента на републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.
5. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите.
6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.
7. Първо четене на Законопроекта за изменение на Кодекса на труда.
8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.
9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.
10. Проект за Решение във връзка с началото на есенната сесия на Народното събрание.
Уважаеми колеги, преди да преминем след приемането на тази програма към дискусиите по отделните точки, предстои да направим гласувания по дискутираните вчера текстове на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните избори.
След това уточнение – моля, гласувайте този проект за програма.
Гласували 199 народни представители: за 197, против 2, въздържали се няма.
Проектът за програма е приет.
Едно уточнение във връзка с разпределението на времето, колеги. Моля за вашето внимание!
На заседанието на Председателския съвет беше уточнено едно такова предложение – днес до 14,00 ч. да се постараем да приключим с дискусията по т. 1. Гласуванията по текстовете, които се обсъдят, да бъде в началото на следващия пленарен ден и да имаме готовност, колеги, за продължаване на днешното пленарно заседание след 14,00 ч. с точки от втора до седма евентуално, доколкото преценката е, че това са отделни текстове, които не изискват особено дълга дискусия и е добре да минат на първо четене в днешния пленарен ден, за да има възможност в заседания днес следобед – половин час след приключване на пленарното заседание, по комисии да бъдат извършени необходимите уточнения на текстовете, за да могат да се гласуват и на второ четене утре, в началото на пленарния ден.
Молбата – и моята, и на колегите от Председателския съвет, е да имат готовност народните представители за продължаване на пленарното заседание след 14,00 ч. и комисиите да имат готовност да заседават половин час след приключване на пленарното заседание, тъй като не знаем кога точно ще стане това.
Останалите предложения по дневния ред – предложение на господин Калинов за включване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Той е включен в програмата, господин Калинов, няма нужда да се гласува.
Има предложение на господин Минчо Христов за включване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа. Тримесечният срок по ал. 2 на чл. 65 е изтекъл.
Господин Христов, имате думата.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, предлагам в дневния ред за седмицата да бъде включено предложение за промяна и допълнение на Закона за референдумите.
Предложените промени са две – на първо място, 300 хиляди български граждани да могат да инициират референдум. Знаете, че по сега действащия закон това право има президента, правителството и 60 народни представители.
Искам да ви кажа, че в една Унгария, която също е около 8 милиона, 200 хиляди граждани имат това право.
Второто предложение, което правим с госпожа Стела Банкова, е резултатите от проведения референдум да имат задължителен характер. По сега действащия закон има една формулировка, която дава основание резултатите от референдума да не бъдат зачетени.
Това е смисълът на нашето предложение. Мисля, че то е разумно. По този начин ние много лесно ще можем да решим проблема с повторното пускане на затворените блокове на АЕЦ “Козлодуй”. Нека хората да се произнесат и по проблема за участието на България в иракската война, по проблема за разполагането на американски военни бази на българска територия. Това е стъпка по посока на пряката демокрация. Мисля, че не трябва да се страхуваме от мнението на българския народ и в този смисъл ви призовавам да подкрепите това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 169 народни представители: за 23, против 77, въздържали се 69.
Предложението не се приема.
Третото предложение е на народния представител Стела Банкова за включване на точка: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Заповядайте, госпожо Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, в сегашния си вид Законът за данък добавена стойност е антисоциален, антихуманен, защото с този закон ние сложихме 20% данък върху лекарствата и пособите за инвалиди. В същото време, уважаеми колеги, освободихме хазарта, освободихме финансирането на партиите от този данък. По този начин драстично се оскъпяват лекарствата в България. Вие всички знаете, горещо се надявам, че имате впечатление, че лекарствата са недостъпни за една голяма част от българските граждани.
Ако обложим хазарта с данък добавена стойност това означава, че ще могат да се влеят достатъчно пари в бюджета. Ако освободим от данък добавена стойност лекарствата, те ще станат достъпни за българските граждани.
Уважаеми колеги, аз неведнъж съм ви питала, след като следваме европейската практика, а там данък добавена стойност е между нула и 5%, защо в България, която е на последното стъпало по стандарт от европейските страни; България, в която, за съжаление, децата се самоубиват вече от бедност, защо ние слагаме 20% данък добавена стойност на лекарствата?
Призовавам ви, позволявам си дори да ви умолявам, нека да влезе този проблем в дневния ред на българския парламент, защото по този начин ще покажем, че народните представители не са слуги на хазартния бизнес, а тези народни представители работят в името на живота и здравето на българските граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 148 народни представители: за 32, против 64, въздържали се 52.
Предложението не се приема.
Други предложения няма.
На основание чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народните представители Ваня Цветкова и Борислав Владимиров оттеглят внесения от тях на 12 юли 2007 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите № 754-01-108.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 18 до 24 юли 2007 г.:
Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване – вносител Борислав Китов. Водеща е Комисията по здравеопазването.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие – вносители Юсеин Джемил и група народни представители. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите – вносител Васил Калинов и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Разпределен е и на Комисията по въпросите на държавната администрация.
Проект за решение за налагане на мораториум върху дейности на “Кремиковци” АД до преустановяване на замърсяванията на околната среда и изплащане на задълженията на дружеството към държавата и държавните фирми – вносители Яне Янев и група народни представители. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси, Комисията по околната среда и водите и Комисията по бюджет и финанси.
Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 5 април 2007 г. до 18 юли 2007 г. – вносител е Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Докладът е разпределен на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Законопроект за допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности – вносители Минчо Христов и Стела Банкова. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – вносители Ангел Тюркеджиев и Олег Попов. Водеща е Комисията по земеделието и горите.
Проект за решение за изменение и допълнение на Приложението за финансовите правила по бюджета към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – вносител Филип Димитров. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение на Кодекса на труда – вносители Мая Манолова, Лютви Местан и Христина Велчева Христова. Водеща е Комисията по труда и социалната политика.
Проект за решение за избор на председател на парламентарна комисия – вносител Татяна Дончева.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи – вносители Васил Калинов и Георги Юруков. Водеща е Комисията по земеделието и горите.
И едно последно съобщение: на 24 юли 2007 г. от Българската народна банка са постъпили публикациите “Парична статистика – юни 2007 г.” и “Брутен външен дълг на България – май 2007 г.”. Те се намират на разположение в библиотеката на Народното събрание.
Уважаеми колеги, преминаваме към предстоящите гласувания по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори. Във вчерашния пленарен ден, в неговата втора част, започна обсъждането на доклада на Комисията по правни въпроси за второ четене. Бяха представени и се състояха обсъждания по заглавието на законопроекта и по първите три параграфа.
Виждам, че господин Лъчезар Иванов желае думата – навярно по процедурата на гласуването.
Господин Иванов, имате думата.
Лъчезар Иванов (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като днес продължаваме разглеждането на Закона за местните избори, предлагам дебатът да се предава директно по Българската национална телевизия (шум в залата), за да може българският народ да чуе как се обсъжда, какви са мненията и изказванията и каква демагогия се разиграва от парламента.
Предложението ми е за директно предаване по Българската национална телевизия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Съжалявам, господин Иванов, но не мога да предложа на залата да гласува това предложение, тъй като по него вече е гласувано. Независимо, че дискусията продължава втори ден, тя е по същата точка, по същия законопроект и по това предложение има решение. Правилникът не ми позволява да подложа отново на гласуване въпрос, по който е взето решение.
Уважаеми колеги, ако няма други процедурни предложения, преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване текста на законопроекта по вносител, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте наименованието на законопроекта.
Гласували 195 народни представители: за 192, против 3, въздържали се няма.
Наименованието на законопроекта е прието.
По § 1 има предложение на народните представители Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова, неподкрепено от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 202 народни представители: за 68, против 107, въздържали се 27.
Предложението не се приема.
Други предложения по § 1 няма, затова преминаваме към гласуване на § 1 по вносител, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте § 1 по вносител, така както е отразен в доклада.
Гласували 188 народни представители: за 174, против 8, въздържали се 6.
Текстът е приет.
Уважаеми колеги, по § 2 трябва да гласуваме предложението на Надежда Михайлова и група народни представители.
Преди да преминем към гласуването, има процедурен въпрос. (Шум и реплики в залата.) Моля за вашето внимание: процедура по гласуването по § 2.
Заповядайте, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, предлагам процедурно, когато се гласува за сроковете, защото така тече заседанието и не знам на кой етап ще се окаже, че съм закъснял с процедурата, първо да се гласува за 12 месеца, след това за 10 месеца, и накрая за 6 месеца. Защото по така предложените текстове в доклада не е ясно точно как ще се гласува. Още повече, че на първо четене предложението за 12 месеца беше първото, което беше внесено по закона, така че то се явява и най-отдалечено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Сотиров, извинявайте, но не се ли получава и така на практика, тъй като това предложение сега е именно за 12 месеца?
Иван Сотиров: Не става ясно от доклада на комисията как ще се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Аз така предлагам: по реда на отразените предложения. Първото предложение е за 12 месеца.
Господин Местан също би желал да вземе отношение по процедурата.
Нека чуем внимателно всички предложения, за да бъдем наясно как гласуваме.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, понеже е видно, че в българския парламент има едно истинско състезание за това коя политическа сила да предлага по-големи ограничения на основни конституционни права, аз предлагам на господин председателя една малко по-особена процедура: да открие един своеобразен търг да наддаваме за месеците, да приканва три пъти и който спечели – спечели. Благодаря ви за вниманието. (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Все пак да чуем господин Стоилов по тези предложения.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, мисля, че гласуването ще бъде най-логично, ако първо се гласува предложението за отпадане на тази част от текста, каквото предложение имаше в дебата - въобще да няма ограничителен срок. В зависимост от това гласуване и ако такъв срок се приеме да има, тогава мисля, че е уместно предложението на господин Сотиров – да се гласува за 12, респективно 10 или 6 месеца, за да могат да се ориентират народните представители. Според мен това го изискват и дискусията, и направените предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, доколкото разбирам предложението на господин Стоилов, той цитира господин Казак, който вчера в пленарната зала е предложил в ал. 1 на чл. 3 в окончателната редакция на комисията да отпадне изразът „и са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място”. Това редакционно предложение е по текста на комисията, отразен в доклада след предложенията, които не са приети. Господин Стоилов предлага първо да гласуваме това предложение за редакционна поправка, а след това другите.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: По правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: По правилника е предложение за отпадане на цял текст, а не на отделен израз.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Стоилов първо да преминем към гласуване на предложението на господин Казак – за отпадане на текста в окончателната редакция на комисията.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 204 народни представители: за 143, против 59, въздържали се 2.
Предложението на господин Стоилов е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Казак, направено в пленарната зала – в ал. 1 на чл. 3 от § 2 думите „и са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място” да отпаднат.
Моля, гласувайте.
Гласували 215 народни представители: за 35, против 110, въздържали се 70.
Предложението не се приема.
Заповядайте за процедура, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение за прегласуване не защото се съмнявам или очаквам някаква радикална промяна в резултата от това гласуване, а защото за съжаление вчера, когато изложих предложението си в пленарната зала, тя не беше толкова пълна, колкото показва в момента електронното табло.
Уважаеми колеги, искам да ви обърна внимание, че текстът, който предлагам да отпадне, е противоконституционен. Именно затова той трябва да отпадне. Той прави целия параграф противоконституционен. Той предвижда ново допълнително условие за упражняването на активното избирателно право от страна на българските граждани, ново условие и ограничение, което не фигурира в Конституцията, условие, което ограничава българските граждани и ги поставя в неравностойно положение. В момента текстът на закона води до това, че аз имам право да се кандидатирам без изискване за уседналост, но нямам право да гласувам дори за себе си, защото не отговарям на изискванията за уседналост за упражняване на активното избирателно право.
Помислете за това. Помислете и за това, че основните принципи на демокрацията не бива да бъдат стъпквани в заслепеността на конюнктурното мислене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте отново предложението за отпадане на текст.
Гласували 220 народни представители: за 37, против 118, въздържали се 65.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на неподкрепените от комисията текстове.
Първото предложение е на народния представител Надежда Михайлова и група народни представители по § 2, неподкрепено от комисията. Предложението е думата „десет” да се замени с „дванадесет”.
Моля, гласувайте.
Гласували 219 народни представители: за 69, против 81, въздържали се 69.
Предложението не се приема.
Давам думата на господин Шопов за процедурно предложение за прегласуване.
Павел Шопов (КА): Уважаеми колеги, това е оптималният, най-добрият срок, с който ще предотвратим тъй наречения вътрешен туризъм. В тази зала много пъти бяха изнесени факти относно това, че сезонни работници от края на миналата година са се регистрирали масово в общини, които се отличават с висока степен на интереси и значимост за определени среди и кръгове. В тази връзка може да се направи кратка справка в регистрите на съответните общини и ще се види, че в общини като Созопол, Несебър и Банско са се регистрирали хиляди сезонни работници.
Пак повтарям, това е оптималният срок. Ние държим да бъде възприето това наше предложение, с което, ако имаме съзнанието и ако искаме да няма избиране на общински съветници и кметове от пришълци, от живеещи на други места хора, ще предотвратим този проблем.
Затова предлагам прегласуване.
Ако не, още сега ви призовавам да гласувате за следващото предложение от десет месеца, което няма да може да обхване всички случаи, но все пак ще реши проблема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте отново направеното предложение.
Гласували 212 народни представители: за 69, против 82, въздържали се 61.
Предложението отново не се приема.
Уважаеми колеги, изправяме се пред следния казус. Ако отчетем въпроса на господин Сотиров, по низходящия ред след дванадесет месеца идва срокът от десет месеца. Той се съдържа в ал. 1 на чл. 3 по вносител. Комисията в доклада си е отразила, че подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага своя окончателна редакция, в която обаче срокът е друг. Ако преценявате, че желанието на пленарната зала е да се гласува сега ал. 1 на чл. 3 по вносител, това може да стане с отделно процедурно предложение на залата.
Иван Иванов (ДСБ, от място): Ние сме гласували, така че сме се произнесли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Стоилов, моля да формулирате ясно текста, който ще гласуваме.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: В теста на комисията това са думите “живели са най-малко през последните десет месеца”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест Вие правите предложение в залата текстът, който в доклада е отразен “в последните шест месеца”, да бъде заменен с “последните десет месеца”.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Тъй като това е различното от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте предложението, направено от господин Стоилов.
Гласóвали 210 народни предсòавиòели: за 97, проòив 63, вúздúржали се 50.
Предложениеòо не се приема.
Господин Карака÷анов, имаòе дóмаòа.
Красимир Каракачанов (БНС): Предлагам прегласóване, господин председаòел, заùоòо аргóменòиòе, коиòо гледаõме и на пúрво ÷еòене, и в Правнаòа комисиÿ, бÿõа много ÿсни. Данниòе, коиòо бÿõа сúбрани, междó дрóгоòо, оò много оò колегиòе оò БСП, показваò, ÷е òо÷но оò на÷алоòо на годинаòа запо÷ва òази регисòраöиÿ на ôалøиви избираòели най-ве÷е в òóрисòи÷ескиòе обùини, коиòо са аòракòивни за инвесòиöии и наòам се насо÷ваò мóòренскиòе инòереси. Не мога да разбера заùо сега самиòе вносиòели на òова предложение не го подкрепÿò.
Заòова предлагам прегласóване. Дейсòвиòелно срокúò оò десеò месеöа е по-óда÷ен оòколкоòо срокúò øесò месеöа, койòо на пракòика не е досòаòú÷ен. Ако из÷ислим реално, регисòраöиÿòа на òези сезонни рабоòниöи запо÷ва оùе оò пролеòòа, òоесò с øесò месеöа ние не реøаваме проблема с ôалøиви гласоподаваòели, коиòо ùе предопределÿò избориòе в десеòки обùини, най-ве÷е по Черномориеòо и в онези райони на сòранаòа, в коиòо се развива òóризúм.
Предлагам прегласóване и да подкрепим срока оò десеò месеöа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Молÿ, гласóвайòе оòново направеноòо предложение.
Гласóвали 212 народни предсòавиòели: за 112, проòив 59, вúздúржали се 41.
Предложениеòо се приема. (Бурни ръкопляскания в опозицията.)
Предложениеòо на Павел Шопов и Миòко Димиòров по сúùесòво е гласóвано и òе го оòòеглÿò.
Молÿ, гласóвайòе окон÷аòелнаòа редакöиÿ на комисиÿòа за § 2 с òокó-ùо направеноòо изменение.
Гласóвали 212 народни предсòавиòели: за 174, проòив 33, вúздúржали се 5.
Тексòúò е приеò. (Ръкопляскания в опозицията.)
Стигаме до § 3.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, мисля, че не се налага да се гласува по § 3, защото това са изискванията за участие в изборите на европейските граждани. Те трябва да са такива, каквито са за българските, така че мисля, че трябва да гласуваме направо текста на комисията, съобразен с приетото по § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: В доклада е записано, че комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага своя редакция на § 3. Това, което Вие сега допълвате, е в § 3 да се отрази току-що гласуваното по § 2.
Уважаеми колеги, обръщам ви внимание, гласуваме § 3 в редакцията на комисията, като в нея да се отрази резултатът от току-що гласуваното в § 2.
Моля, гласувайте.
Гласóвали 181 народни предсòавиòели: за 156, проòив 18, вúздúржали се 7.
Параграô 3 в редакöиÿòа на комисиÿòа с необõодимоòо óòо÷нение е приеò.
Господин Сòоилов, молÿ да докладваòе § 4 и следваùиòе.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Параграôи 4 до 6 вклþ÷иòелно бÿõа докладвани в÷ера. Нÿмаøе заÿвени желаниÿ за изказваниÿ. Не знам дали òова озна÷ава, ÷е дискóсиÿòа е из÷ерпана. Така ÷е преöенеòе дали да се премине кúм òÿõноòо гласóване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: След каòо параграôиòе в÷ера са предсòавени, днес ùе ги гласóваме.
Госпожа Николова, имаòе дóмаòа.
Елеонора Николова (независим): Уважаеми господин председаòел, óважаеми госпожи и господа! И вчера поставих на вашето внимание, и днес отново пледирам пред вас сроковете за активно и пасивно избирателно право да бъдат симетрични. Ние току-що приехме, че право да гласуват имат български граждани, които са живели поне десет месеца в едно населено място, а казваме, че право да бъдат избирани имат български граждани, които са живели три месеца в него. Аз разбирам проблема на БСП, че трябва да назначи 1600 нови кметове и в тези населени места с по 100 човека няма откъде да вземе кандидати, но това не е аргумент. Когато говорим с аргументи, ние говорим за пълна симетрия на активно и пасивно избирателно право, поради което предлагам в текстовете на § 4, където трябва да бъде записан срок за живеене в определено населено място, за да имаш право да бъдеш избиран като общински съветник и като кмет, да бъде отново десет месеца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Реплика? Заповядайте, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Николова! Аз съм напълно съгласен с Вас, че ограниченията на активното избирателно право не могат да бъдат по-големи от ограниченията на пасивното избирателно право. Но, почитаеми колеги, ще продължа, че не е възможна и симетрия между ограниченията на активното и на пасивното избирателно право, защото е повече от естествено ограниченията на пасивното избирателно право да бъдат по-големи от ограниченията на активното избирателно право. Едно подобно ограничение например е изискването за възраст, за да бъдеш избран за президент, да нямаш второ гражданство. Но лица, които не са навършили 45 години, а имат навършени 18 години, могат да избират президент, но не могат да се кандидатират за президент.
Не разбирам тезата за симетрия. Абсурдна е тезата за превеса на ограниченията на активното избирателно право над пасивното. Точно с тази асиметрия в полза на пасивното избирателно право Четиридесетото Народно събрание довежда до абсурд закона за избиране на местни органи и този закон е абсолютно най-лошият атестат за демократичното мислене на Четиридесетото Народно събрание. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Втора реплика – Борислав Киòов.
Борислав Китов (БНС): Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Николова, без да влизам тук в дебрите на спора за пасивно и активно избирателно право, искам да кажа следното: ако има някаква логика за изборния туризъм, в който някой идва, гласува и си заминава, то не е така с човек, който се кандидатира, който прави програма и който четири години впоследствие е пред очите на своите съграждани. Така че да се прави симетрия, тук съм напълно съгласен, макар и с малко по-различен знак, не може да става дума. Човекът идва, прави програма, ако не спечели – не спечели, ако спечели, залага името си и четири години е пред очите на своите съграждани. Той си изпълнява програма и хората гласуват за неговата програма. Така че няма никаква логика това да бъде еднакво. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Заповядайте за дуплика, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Уважаеми господин Местан, Вие дадохте допълнителни аргументи към моята теза. Действително изискванията при пасивното избирателно право трябва да бъдат в пъти повече. Тъй като ние не сме ги заложили в пъти повече, следва да приемем поне десетте месеца. Защото това, което ми каза господин Китов е: ние току-що отрекохме правото на изборен туризъм, но ние го насърчаваме в друга посока – да си вземеш чантичката и три месеца да ходиш, да обикаляш и да се кандидатираш за общински съветник или за кмет. Каква е тогава принадлежността към населеното място? Какви са познанията на проблемите? Какво можеш да обещаеш в едно населено място, в което не си живял и хората не те познават?
Ето защо аз се солидаризирам с аргументите на господин Местан и настоявам за десет месеца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: За процедура има думата господин Попов.
Христо Попов (КА): Благодаря Ви, господин председател.
Предложението ми е след докладването на текстовете и обсъждането да гласуваме веднага, тъй като има сериозен интерес към законопроекта, има присъствие в залата. Да не губим време утре пак да обясняваме текстовете, както стана днес с първите три параграфа. Тоест веднага след докладването и дискусията да гласуваме текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте за обратно предложение, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, вчера този въпрос вече беше решен с гласуване в пленарната зала, а именно този законопроект да бъде приет по реда, по който се приемат и останалите законопроекти - дебат в залата и гласуване на следващата сутрин, каквито са правилата на правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Точно така. Това диктува правилникът и вчера това беше прието от залата.
Заповядайте за процедура, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, тези от вас, които си направиха труда вчера да останат до края на пленарното заседание, знаят, че ние всъщност приключихме с обсъждането до § 6 от предложения законопроект. Госпожа Николова направи процедурно предложение, което беше взето неправилно от председателстващия за изказване по темата, след което започна процедура по обсъждане на тези параграфи.
Вчера приключихме, тъй като нямаше изказвания, до § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да, така беше.
Мая Манолова: Тези от вас, които са желали да вземат участие по темата, можеха да останах вчера до 20,00 ч., както направихме ние, и да се изкажат. Тези, които са имали някаква по-важна работа, ако обичат, да не ни връщат обратно назад по вече обсъдени текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Точно така, колеги. Вчера аз водих заседанието до 19,50 ч. Съгласно правилника и практиката в извлечението за вчерашния пленарен ден е записано следното: „Приключени са дискусиите от § 1 до § 6 включително.” Приключили са!
Под председателството на господин Пирински ние гласувахме § 1, 2 и 3. Сега преминаваме само и единствено към гласуване на § 4, 5 и 6, без дискусия.
Ще подложа текстовете по § 4, които не са подкрепени от комисията.
Първото предложение е от народните представители Мария Капон и Елеонора Николова.
Мария Капон (независим, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Следващото предложение, което не е подкрепено, е от народните представители Надежда Михайлова, Ваньо Шарков, Димитър Йорданов, Димитър Димитров и Иван Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС, от място): Оттеглям го.
Следващото предложение е от народните представители Павел Шопов и Митко Димитров
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, мисля, че тук трябва да процедираме по същия начин – да започнат гласуванията по тези предложения, които не са оттеглени, защото има едно предложение от народни представители за 12 месеца, следващото – за 10 месеца, и после остава за датата…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Стоилов, нека да гласуваме тези предложения, които не са оттеглени. Те са пред мен и нито едно няма да остане негласувано.
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Павел Шопов и Митко Димитров, което не се подкрепя от комисията.
Павел Шопов (КА, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Преминаваме към предложението от народните представители Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова.
Петя Гегова (НДСВ, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: По § 5 има предложение от народните представители Мария Капон и Елеонора Николова.
Мария Капон (независим, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има предложение от народните представители Павел Шопов и Митко Димитров.
Митко Димитров (КА, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Преминаваме към предложенията по § 6, които не са подкрепени от комисията.
Предложение от народните представители Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова..
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: То беше отхвърлено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Други неподкрепени предложения от комисията няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване текста на комисията за § 4, 5 и 6.
Елеонора Николова (независим, от място): Нали казахме, че ще гласуваме за най-високия срок?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Отменете гласуването.
Заповядайте за процедура, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Уважаеми господин председател, благодаря Ви за предоставената възможност. Бих искал да внесем яснота за това какво гласуваме. В предложението на комисията, госпожо Николова, няма никакви три месеца. Няма абсолютно никакво ограничение. Точно фактът, че го наложихме за активното избирателно право, довежда нещата до абсурд и абсурдът става още по-пълен, след като вие оттегляте предложението си да постигнете поне симетрия и така по този начин косвено подкрепяте предложението на комисията. Така, ако резултатът е в подкрепа на текста на комисията, ние ще стигнем до още по-големия абсурд в абсолютно противоречие и с Конституцията, и с нарочни решения на Конституционния съд във връзка с уседналостта относно избирането на президент и вицепрезидент и ще бъдем единственият парламент, който прави невъзможно български гражданин да гласува на изборите, но прави възможно да го избират и да се кандидатира. Или, с други думи, ако не съм живял десет месеца, няма да имам право да избирам съветници и кметове, но ще имам право да се кандидатирам за съветник или за кмет. Защо не се засрамите? Защо не прочетете най-сетне текстовете? Те са идиотски! Извинете ме за грубия израз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Госпожо Николова, това не е моя работа, а е работа на председателя на комисията да прочете текстовете на комисията, за да стане ясно какво гласуваме.
Господин Стоилов, моля да прочетете текста на § 4.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, за това предложих, така както беше реда за гласуването по предишния параграф, по същия начин да се проведе гласуването и по § 4, защото в него има неприето предложение на вносителя за десет месеца. В зависимост от резултата по това предложение, тогава ще се гласува срокът по комисията, който е два месеца, тоест датата на насрочване на изборите. Това бяха желанията на народните представители. По този ред ние гласувахме предишния параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Всъщност вече няма негласувани предложения, направени от народните представители.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Има само от текста на вносителя, който се различава от текста на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Но Вие правите подобрена редакция на текста на вносителя.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, но в тази част тестът е различен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Така е, колеги, и сега залата, със своето гласуване ще го приеме или ще го отхвърли.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, но излиза, че ако залата не приеме текста на комисията, няма да има никакъв текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Но, господин Стоилов, тогава какъв консолидиран текст се предлага? Какво се приема сега?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Преценете, Вие водите заседанието. Текстът на комисията съвпада с текста на вносителя с изключение на срока. Така че тази разлика, според мен, нека бъде гласувана, за да може всеки от народните представители да се ориентира.
Мая Манолова (КБ, от място): Те оттеглиха предложенията.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Те ги оттеглиха, защото смятаха, че ще се гласува текстът, който е от вносителя, който единствено се различава в срока от предложението на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте за процедура, господин Китов.
Борислав Китов (БНС): Уважаеми господин председател, мисля, че Вие сте прав и винаги така сме процедирали. Редакцията на комисията е редакция. Гласува се редакцията на комисията. Безспорно, че ако това не се приеме, се отива към първоначалния текст на вносителя. Винаги така сме процедирали и моля да го спазвате, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте за процедура, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Аз изложих ясни аргументи защо променям отношението си към срока - защото залата се обедини около “десет месеца” и аз имах ясни аргументи защо в момента предложението на вносителя е по-удачно за гласуване. Но при положение, че председателстващият събранието смята, че това предложение, първоначално на вносителя, не може да бъде подложено на гласуване, аз не оттеглям моето предложение за шест месеца и моля да бъде подложено на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Може и така да направим щом не оттегляте Вашето предложение, което не се подкрепя от комисията.
Подлагам на гласуване предложението по § 4 от народния представител Елеонора Николова и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 169 народни представители: за 68, против 57, въздържали се 44.
Предложението не се приема.
Заповядайте за предложение за прегласуване, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Уважаеми колеги, ще използвам думите на господин Лютви Местан, защото не ползвам такива – действително сме в идиотска ситуация. Ние току-що наложихме една много сериозна рестрикция по отношение на гражданите, които имат право да избират и същевременно казахме, че 55 дни са достатъчни, за да се явиш и да станеш общински съветник или кмет. Недейте да забравяте, че ние такива правомощия даваме на европейски граждани. Тоест няма никаква пречка да дойде европейски гражданин да стане кмет с 55 дни. Това е абсурд!
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: За кмет не може.
Елеонора Николова: За общински съветник.
Моля за малко повече концентрация по текста. Моля да приемем нещо, което е много разумно. Шест месеца принадлежност към едно населено място е разумен аргумент както за избиране на кмет, така и за избиране на общински съветник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Подлагам на прегласуване предложението от Елеонора Николова и група народни представители.
Гласували 164 народни представители: за 43, против 81, въздържали се 40.
Това предложение не се приема.
Подлагам на гласуване текстовете на комисията за § 4, 5 и 6, тъй като всички предложения бяха оттеглени.
Гласували 171 народни представители: за 120, против 36, въздържали се 15.
Текстовете на § 4, 5 и 6 по комисия са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “§ 7. В чл. 6, ал. 1 накрая се добавя “чрез преференциално гласуване”.”
Има направено предложение от народните представители Иван Костов, Екатерина Михайлова, Веселин Методиев, Елияна Масева, Евдокия Манева и Антонела Понева - § 7 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова – в § 7, чл. 6 се създава ал. 3:
“(3) За разпределянето на мандатите между партиите, коалициите и инициативните комитети се използва методът на Хеър- Ниймайер на общинско ниво.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Господин председател, ако има някакви изказвания, предлагам да ги чуем, тъй като това е тема, различна от следващите параграфи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има думата госпожа Екатерина Михайлова.
Екатерина Михайлова (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Предложението, което сме направили е да отпаднат текстовете навсякъде в закона, свързани с преференциалното гласуване. Какви са аргументите ни? Знаем, че това е харесван метод, да се гласува преференциално, че това е мажоритарен елемент. Ние подкрепихме точно такова преференциално гласуване за европейските избори, но тук гласуваме Закон за местни избори. Законът за местни избори, когато се избират общински съветници в различните общини тежестта на всеки един общински съветник, като брой гласове, ще бъде много различен.
Това, което искаме да кажем и предупреждавахме още на първо четене и затова правим предложение за отпадане на този текст, е, че чрез преференциално гласуване се постига мутризация в политиката в определени общини – купуване на малък брой гласове, които ще разместят подреждането на съответните листи – първи аргумент.
Вторият аргумент – чрез преференциалното гласуване управляващото мнозинство в лицето на БСП и ДПС оправдава отхвърлянето на гласуването с интегрална бюлетина. Ще стигнем до дебата за интегралната бюлетина, колеги, и тогава ще чуете основният аргумент срещу това да се гласува с интегрална бюлетина, че е преференциалният вот.
Ето затова ние предлагаме да отпадне това гласуване. За да стане ясно за какво говорим помолих експерти да направят справка и да ми направят числово изражение в някои общини: как изглежда правенето на общинска изборна квота, разпределения на мандати и преференциално гласуване в една сравнително малка община.
Ще си позволя по-късно да раздам тези изчисления на колегите ако приемем закона във вида, в който е предложен, за да видят какво се случва в някои общини. Ще ви предложа да погледнем община Неделино. По резултатите от изборите, които са се провели за местна власт преди четири години, разпределението на мандатите и гласовете, ако бъдат преизчислени по начина, по който сега се предлага в закона ще има представена една единствена партия в общинския съвет, която е получила 8,13%, което е равно на 386 гласа.
Следващата партия с 352 гласа няма да получи нито един мандат. Знаете ли колко ще е преференцията в община Неделино, ако се повтори същият резултат? Преференцията е 7,69%, тоест малко под 1% отколкото е максималният брой на гласовете, получени от една партия, която получава всички мандати.
Уважаеми колеги, за да не смятате, че тук става въпрос за лични партийни интереси на една или друга партия, искам да ви кажа за примера с община Неделино и партията, която е получила максималния брой гласове и би получила всички мандати по това, което ни се предлага в този закон. Тя не е представена в българския парламент нито сред управляващите, нито сред опозицията. Затова, уважаеми дами и господа, предлагам ви сериозно да помислим преди да гласуваме, какво точно се предлага като преференции, като общинска квота и като разпределение на мандата.
Когато правихме тези предложения в комисията там ни се отговаряше, че преследваме свои партийни интереси и предупреждавахме, че проблемът не е на една партия, а е проблем на всички. Тази партия, която давам като пример е партия със седалище в Пловдив. Трудно ми е да повторя дори името й. Явила се е на местните избори там, получила е най-много гласове. Ако повтори същият резултат или някъде другаде, то тогава тя ще бъде единствената, която ще попадне в общинския съвет и преференцията незнайно как ще заработи в този случай.
Затова ви моля да подкрепите нашето предложение да отпадне преференциалното гласуване за местни избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Реплики.
Госпожо Николова, заповядайте за реплика.
Елеонора Николова (независим): Уважаема госпожо Михайлова, от Вашето изказване излиза, че в самата политическа листа, която прави партията, тя записва мутри, защото пренареждането става в партийната листа. Ако мутрата иска да си купи гласове тя ще го направи като независим общински съветник или пък с оглед на тези специални партии, които се правят регионално по места.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Тя ще си купи цяла партия.
Елеонора Николова: И както казва господин Стоилов, тя ще си купи и цяла партия.
Моето твърдение е, че тази всъщност пропорционално преференциална листа е едно достояние за нашата демокрация. Това означава, че в самата партийна листа хората могат да правят пълно преподреждане. С вашия пример това означава, че като е достигната общинската квота, която примерно да е 800 човека, с 850 преференциални гласа в самата партийна листа последният предложен за общински съветник може да стане първи.
Това всъщност е демократично, това засилва интереса на гражданите към избора и нещо повече, това дава шанс на всеки в листата да работи активно за своя избор, с което се подобряват резултатите както на партията, така и личният резултат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте за втора реплика, господин Димитров.
Митко Димитров (КА): Благодаря, господин председател.
Убеждавам се, че адвокатите трудно правят сметки, госпожо Михайлова. Това, което Вие казахте, е вярно, при положение че това разпределение става в партийните листи, но има една друга нагласа по места, че с това преференциално гласуване въобще няма да има партийни листи. Няма да има представени партии по места.
Георги Божинов (КБ, от място): Това е вярно.
Митко Димитров: Понеже изкарвате данни, аз ще Ви кажа, че за, да речем, община Котел са необходими 362 гласа, за да се вкара един общински съветник.
В община Сливен те са между 800 и 1000. Или всевъзможни хора, които са с извънпартийни квоти. Това, което Вие казахте е добре за партийна квота, когато има създадена листа. Извънпартийни квоти, ако един единствен човек има да речем 10 хил. лв. и той раздаде на един квартал “Надежда” в град Сливен по 10 лв. той събира 800 до 900 гласа и става общински съветник. Него въобще не го интересува от коя партийна листа е и ще стане едно препродаване. Това вече всички го знаем и те ще го направят. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: За трета реплика заповядайте, господин Попов.
Христо Попов (КА): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожо Михайлова, това което казвате не е вярно. В случая § 7 трябва да отпадне, защото в § 83 е оставена така наречената общинска избирателна квота, която е при партии, които набират малък процент – може да стигне до 50% да набере някой, за да се придвижи по-напред, което е абсолютно безсмислено.
В този вид, в който е предложен законът просто ще се усложни работата на районните и на секционните избирателни комисии, без да има абсолютно никакъв ефект. Нито един общински съветник няма да бъде избран преференциално. Листата ще си остане така, както е направена. Така че не е вярно, че ще има ефект от това нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Госпожо Михайлова, имате три минути за дуплика.
Екатерина Михайлова (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Ако нямаше за евроизборите избрани с преференция депутати, това не беше изненада, но мисля, че много от партиите ще бъдат изненадани от това, което ще им се случи да имат като общински съветници, след като се проведат местните избори, ако имаме преференциална квота.
Георги Божинов (КБ, от място): Абсолютно.
Екатерина Михайлова: Казвам го като човек, който е гледал много местни избори и който не е писал листи за местни избори, но съм гледала как се пишат местни листи и то в много партии и най-изненадващо се появяват какви ли не хора в тях. Всички знаем, че най-голямото пазаруване на позиции и на избиратели става на местните избори. Това е нещо, което поне в тази зала мисля, че се знае.
Още нещо, което искам да кажа. Разбира се, допълнителен аргумент е, че ако имаме общи листи между няколко партии, тоест коалиционни листи по места, преференциалното гласуване обезсмисля напълно тази коалиционна политика, която партиите са правили и са търсили някакъв баланс. Това, което чух като реплики в голямата си част, бяха допълнителни аргументи за това, че подобно предложение на местни избори е несъстоятелно и поощрява нещо, което отвращава българските граждани – пазаруването на гласове за заемане на позиции в местната власт. Има аргумент – няма да сложат такива хора, няма да сложат мутри в партийните си листи. Разбира се, всяка от партиите ще се старае, доколкото може, само че най-големи са интересите, най-голямо е преплитането на финанси за местни избори и това го знаем. Трудно можем да удържим, говоря за всички партии, а не за една или друга, да не се случва това по места.
Още един аргумент, който дойде от репликите и всъщност е в посока срещу преференциалното гласуване на местни избори. Наистина преференциално гласуване на местни избори ще бъде поредният удар върху политическата система и устойчивостта на българските партии, които, факт е, не са чак толкова стабилни и силни. Въпросът е: ние търсим ли начини да ги укрепваме и заздравяваме или търсим начини да ги размножаваме и да отваряме вътрешните битки в тях? Това е един от големите въпроси, свързан с преференциалното гласуване и то при положение, че с много малки стойности можеш да получаваш печеливши позиции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Думата има господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съм съгласен с това, както се казваше в един анекдот, което каза и госпожа Екатерина Михайлова, и с това, което каза госпожа Елеонора Николова. И в двете аргументации има доста истина. Факт е, че въпросът с преференциалното гласуване дори в Европа и демократичните държави има различна оценка, показа, че на много места този дебат се води – дали има полза от преференциалното гласуване или не.
Аз искам да поставя един въпрос, който в конкретната ситуация е по-важен – въпросът за интегралната бюлетина, който е свързан с въпроса за преференциалното гласуване. Когато обсъждахме въпроса за евроизборите, тогава основният аргумент да бъде отхвърлена интегралната бюлетина беше въпросът, че няма как да бъдат съчетани преференциалното гласуване и интегралната бюлетина. Тогава, както и сега аз отстоявам позицията, че интегралната бюлетина е безспорно завоевание на демократичните държави. Във всички демокрации в света има интегрална бюлетина, а преференциалното гласуване някъде го има, някъде го няма, някъде са го отменили. Интегралната бюлетина е безспорно постижение, което имахме, и ще бъде изключително вредно и опасно пак да се използва аргументът – преференциално гласуване, за да отпадне интегралната бюлетина. Би било най-добре, ако можем да съчетаем и двете неща, защото и двете са положителни. Но ако трябва да правим градация, по-важно е в закона да бъде предвидено да има интегрална бюлетина.
При обсъждането на Закона за европейските избори, както имаше прецедент, ако си спомняте, първо ние трябваше да гласуваме за интегрална бюлетина, а след това за преференции, тогава се извърши преподреждане – първо се гласува за преференциалното гласуване, а след това с аргумента, че не може да има и преференции, и интегрална бюлетина, отпадна интегралната бюлетина. Това беше един тактически ход на мнозинството.
Аз предлагам сега това, което е предвидено в § 52 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните избори, където се третира въпросът дали да има или да няма интегрална бюлетина, да го обсъдим в пакет с дебата за преференциална листа. Защото тези неща вървят заедно, тъй като и в предишните дебати, тъй като и в комисиите един от основните аргументи срещу интегралната бюлетина е, че не може да бъдат съчетани преференциите и интегралната бюлетина.
Затова предлагам чисто процедурно в тази дискусия да бъде включен и този въпрос. Когато се стигне до гласуване, първо да изчистим въпроса – “за” интегрална бюлетина или “против” и след това да обсъждаме въпроса с преференциите. Защото при дебата за уседналостта говорихме за порочната практика на прехвърляне на хора от едни общини в други общини, за да се подменя вотът на избирателите, но същите порочни практики се развиват, когато няма интегрална бюлетина. Връщането към отделните бюлетини води до изнасяне на бюлетини, раздаване срещу пари и всички тези вредни практики компрометират изборния процес и деморализират избирателния процес в страната.
Затова аз апелирам да проведем този дебат, парламентът да вземе позиция за интегрална бюлетина и след това да се види дали тя може да бъде съчетана с преференциалното гласуване. Да не отхвърляме една безспорна ценност, до която сме достигнали, в полза на една по-съмнителна практика, която някъде дава добри резултати, но действително на местни избори много от нещата, които каза Екатерина Михайлова, са сериозни. Вярно е, че в България проблемът е, че вече се купуват цели партии и се създават частни партии, а не толкова в купуването на отделни политици, както беше доскорошната практика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Ако правилно съм Ви разбрал, Вие предлагате дискусията по § 7 да бъде и по § 52, където се третира въпросът за интегралната бюлетина.
Аз мисля, че те са два различни проблема. Предлагам председателят на комисията да вземе отношение по Вашето предложение, преди да го подложа на гласуване – има ли смисъл или няма.
Благодаря Ви, господин Сотиров.
Господин Стоилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, господа народни представители! Такава връзка може да се направи, каквато направи господин Сотиров. В случая не искам да налагам мое мнение дали да обсъждаме заедно или поотделно двата параграфа. Неговото предложение може да се смята като процедурно предложение дискусията по § 7 и по § 52 да бъде обща. Мисля това да се подложи на гласуване и в зависимост от резултата ще докладвам или не съдържанието на § 52 с направените предложения и дискусията ще продължи. Ако това предложение не се приеме, дискусията ще си остане само в рамките на § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Точно така мога да го предложа процедурно – дискусията по § 7 и § 52 да се проведе едновременно, когато обаче се обсъжда § 7.
Обратно предложение – госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Моето обратно процедурно предложение е обсъждането да продължи, тъй като в § 7 има и други текстове, а именно и текстът, който касае начина за разпределяне на мандатите. Това е друга тема, но формално влиза в § 7, по която аз лично съм заявила изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да, Вие сте записана за изказване.
Въпреки всичко ще подложа процедурното предложение на господин Сотиров за съвместно дискутиране на § 7 и 52, тоест, когато обсъждаме темата за интегралната бюлетина, да се обсъжда и темата за § 7.
Чухте и обратно предложение на госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ, от място): Не, аз го оттеглям, защото ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Оттегляте го? Добре.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: С оглед на резултата ще представя съдържанието на § 52 и предложенията и дискусията ще продължи и по § 7, и по § 52.
В чл. 72, ал. 2 по вносител се правят следните изменения и допълнения.
По този параграф има предложение на Иван Костов и група народни представители:
В § 52 се правят следните изменения:
1. Създава се нова т. 1 със следното съдържание:
„В ал. 1 на чл. 72 преди „бюлетини” се добавя текстът „бели, общи”.”
2. Останалите точки се преномерират.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова:
§ 52. В чл. 72 преди думата „бюлетини” се добавя „интегрални”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Надежда Михайлова и други народни представители:
В § 52 се правят следните изменения:
„Член 72 се изменя така:
„Гласуването се извършва с бели общи (интегрални) бюлетини по образец за всеки вид избор. Бюлетината не може да съдържа реквизити извън изброените в закона.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 58.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Чухте направените предложения по § 52.
Имате думата за изказване, госпожо Гегова.
Петя Гегова (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Най-напред ще представя нашето предложение, което се отнася за начина, по който се разпределят мандатите между партии, коалиции и инициативни комитети в общинските съвети. Нашето предложение е именно методът, който се прилага, да бъде методът на Хеър-Ниймайер. Знаете, че този метод беше предложен, беше въведен и се използваше в изборите, с които България излъчи своите представители в Европейския парламент.
Анализът, който се направи в Централната избирателна комисия, показва, че този метод от техническа гледна точка много по-бързо и точно отчита гласовете, които българските граждани са дали за своите предпочитания.
От друга политическа и обществена гледна точка считаме, че все пак този метод отчита най-добре начина, по който българските избиратели гласуват – от една страна, а от друга – най-добре отразява техните предпочитания в общинските съвети в конкретен случай. Тоест, според нас този метод е много по-справедлив, отколкото досега прилагания метод Д`Ондт.
Спомням си един аргумент, който беше изтъкнат в Правната комисия – че е добре към по-големите партии или партиите, които са получили по-голям брой гласове, да отидат и остатъците от малките партии, които не минават общинската избирателна квота. Едва ли това е най-добрият аргумент в подкрепа на метода Д`Ондт. Напротив, считам, че по този начин се ощетяват тези избиратели, които дават своите предпочитания и за малките партии.
Така че нашето предложение е след като методът на Хеър-Ниймайер е бил по-добре приет, добре отразява броя на гласовете, да бъде приложен и за общинските избори. Нека не забравяме, че в големите български общини, които са около 40 на брой и в тях живеят повече от една втора от населението, е нормално нашите гласове да бъдат справедливо отчетени.
Следващото ни предложение е по § 52 – за интегралната бюлетина. Интегрална бюлетина се прилага в България предните няколко избора с известна отстъпка. Спомням си едно от гласуванията и аргументите тук, в тази зала, че – ето, само за този избор няма да гласуваме с интегрална бюлетина, но за всички останали, които ни следват, ще гласуваме с нея. Но виждам, че с предложенията, които са направени в Комисията по правни въпроси, отново правим отстъпление, отново ще кажем: нека и този избор да не гласуваме с интегрална бюлетина, а някои от следващите. В кои следващи?
Все пак нека да не забравяме, че до 96% от демокрациите в света, където се провеждат свободни и демократични избори, се използват интегралните бюлетини. Не си ли правим така една лоша реклама, че България, която все пак претендира да е вече развита демокрация с дългогодишни избирателни традиции, в един момент прави отстъпление и си правим лош имидж, и не само това?
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Мая Манолова има думата за изказване.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, искам да ви обърна внимание, че от този параграф при гласуването в залата ще започнат да се формира едно ново малцинство и мнозинство, а именно ще започне деленето на партиите на големи и малки.
Става дума както за това дали следва да има праг за партиите, които ще вкарат общински съветници в местните парламенти, става дума за преференциалното гласуване и за метода, който следва да бъде предпочетен за разпределението на получените мандати.
Европейската практика е за въвеждането на метода на Д`Ондт в почти всички европейски страни. Страните, които са въвели Хеър-Ниймайер, се броят на пръсти. Става дума само за две или три страни от 27, които предпочитат този метод. Каква е истината? Няма нищо лошо да имаме самочувствието на голяма партия и да искаме въвеждането именно на метода на Д`Ондт, който, между другото, е традиционен за българската избирателна система в избори. Защо?
Нормално е избирателната система да толерира по-големите партии, защото идеята е да се създават стабилни мнозинства както в парламента, така и в местните парламенти, за да работи демокрацията. Каква демокрация може да има в един парламент, в който всяка политическа сила е вкарала по един свой народен представител или по един свой общински съветник? Какво се получава на практика? В крайна сметка се формират коалиции по всеки отделен въпрос, най-често на напълно безпринципна основа.
Изключително любопитни са данните, които представи госпожа Екатерина Михайлова, но аз ще ги използвам, за да аргументирам своята теза.
Каква е истината? Няма нищо лошо да имаме самочувствието на голяма партия и да искаме въвеждането именно на метода на Д`Ондт, който между другото е традиционен за българската избирателна система в избори. Защо? Нормално е избирателната система да толерира по-големите партии, защото идеята е да се създават стабилни мнозинства както в парламента, така и в местните парламенти, за да работи демокрацията. Каква демокрация може да има в един парламент, в който всяка политическа сила е вкарала по един свой народен представител или по един свой общински съветник? Какво се получава на практика? В крайна сметка се формират коалиции по всеки отделен въпрос, най-често на напълно безпринципна основа.
Изключително любопитни са данните, които представи госпожа Екатерина Михайлова, но аз ще ги използвам, за да аргументирам своята теза. Да, не е нормално в община Неделино да вкарат свои представители 11 партии и всяка партия да вкара по един съветник. По-нормалното е друго – по-големите партии с повече гласове да имат представителство в местния парламент. Не е нормално партия, която не е получила даже гласовете за един независим общински съветник, да бъде толерирана и да има представителство в местния парламент. Какви са тия партии, които не могат да изкарат 362 гласа в община Неделино? Следва ли те да имат свои представители в местния парламент? Тогава ще има ли равнопоставеност между този един, който сам е получил гласове, които са по-големи от гласовете на една политическа сила?
За тези, които имат комплекси, че са толкова малки, че няма да вкарат един общински съветник, много ви моля, кажете го направо – нормално е да има този праг. Този праг е в интерес на функционирането на демокрацията. А не да попадат представители на всякакви новосформирани регионални, бизнес и на различни други признаци партии. Защото не това е смисълът на политическата система. Този, който не може да събере гласовете за един независим общински съветник, няма място в местния парламент. Това стимулира и създаването на предизборни коалиции върху ясна платформа, да се знае кои ще участват в парламента и върху каква идейна база в крайна сметка се събират.
Тук, също така, искам да успокоя противниците на преференциалното гласуване от десния сектор. Истината е, че то ще работи наистина само за ...
Красимир Каракачанов (БНС, от място): За БСП!
Мая Манолова: ... големите партии. Защото аритметиката, господин Каракачанов, показва, че за големите партии преференциалният вот, така както сме го предложили - равен на общинската избирателна квота, означава 6-7%. Тоест, един праг, който реално може да бъде прехвърлен. За малките партии, за десните партии, този праг ще означава 50%, ако има двама общински съветници или 30%, ако има трима общински съветници. Тоест, реалните притеснения, ако изобщо имат основание, могат да ги имат по-големите партии, които реално ще вкарат повече от пет общински съветника. Пред останалите този въпрос не стои, защото просто преференцията няма да действа.
Подкрепям и Коалиция за България ще подкрепи метода на Д`Ондт като метод за разпределение на мандатите, защото нашето разбиране е, че трябва да бъдат стимулирани големите партии, които да направят стабилни мнозинства в местните парламенти.
Междупрочем каква е системата във Франция? Какво е разпределението на мандатите там? Най-голямата партия – тази, която е получила най-много гласове, получава автоматично половината от мандатите в общинския съвет в местния парламент. Останалата половина се разпределя пропорционално между останалите, за да може да функционира местното самоуправление, за да има стабилни мнозинства, които са сформирани на принципна основа, а не на една или друга бизнес фамилия или корпоративен интерес.
Красимир Каракачанов (БНС, от място): Реплика, господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте, имате думата.
Красимир Каракачанов (БНС): Госпожо Манолова, след като и председателят се замисли върху Вашите слова, но не виждам да е съгласен, и Вие трябва да се замислите за какво става дума.
Вие изрекохте една камара тоталитарни съждения. Вие сте млад депутат, млад политик и не трябва да разсъждавате от времето на Априлския пленум, когато имаше една партия и се работеше само за една партия.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Тя не е била родена тогава.
Красимир Каракачанов: Това казвам, че не е била родена, затова не трябва да разсъждава по този начин.
Вие казахте две страшни неща – да контролираме демокрацията и че демокрацията трябва да работи за големите партии.
Госпожо Манолова, да Ви напомня, понеже сте млад политик, демокрацията не се прави за партиите, а се прави за хората. Защото самата дума „демокрация” произхожда от думата „демос” – народ, а не от партия. Тогава не е имало такава дума. Какво е това нещо да контролираме демокрацията? Какво е това нещо да правим закон за няколко големи партии? Това е нагло, бих казал, че е архаично и меко казано, да не кажа, тотално тоталитарно.
Колегите тук ви дадоха един пример. Ами, не може една партия по системата, която Вие предлагате, която има само 10 гласа повече от втората или третата партия, да я наричате Вие голяма и да твърдите, че тази общинска избирателна квота, тази голяма партия, която е много голяма с 10 или 15 гласа повече от другата, трябва да обере всички мандати, защото другата партия, която според Вас е малка и не е стабилна, има 10 гласа по-малко от БСП и няма право на мандат. Това е Вашата логика. Вие се опитвате по един абсолютно изкуствен начин да заковете властта на една-единствена партия на местно ниво. Ако мислите, че по този начин ще спасите проблемите, заради които обществото критикува мнозинството, много се лъжете. Не се прави така! Ако Вие сте го измислили, прощавам Ви, защото сте млад депутат. Но, ако някой Ви го е казал и Ви е научил на подобни неща, това просто бих го нарекъл отвратително, както го обяви колегата Местан по един друг текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Искам само да ви обърна внимание, че младостта е предимство и добро качество. (Ръкопляскания от КБ.)
Красимир Каракачанов (встрани от микрофоните): В някои отношения сте абсолютно прав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Втора реплика – господин Софиянски.
Стефан Софиянски (БНС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Манолова! Имам три много съществени забележки по това, което казахте. Първото е, че за всеки, който поне малко се е интересувал от местно самоуправление, е напълно наясно, че Франция е най-лошият случай. Във Франция местното самоуправление не минава за образец. Не само, че не минава за образец в европейските страни, но буди хумор в страните със сериозни традиции в местното самоуправление. Така че съвсем не давайте примера с Франция. По-скоро Гърция има подобна система, но Франция – не.
Второто, което искам да кажа, е, че когато говорите за големите партии и така ги защитавате, само си помислете и се направете сметка, че те в момента представляват, и последните избори го показаха, около 20% от населението на страната. Вие защитавате в момента така агресивно интересите на 20%. Това са резултатите. Както и да ги гледаш, на последните избори видяхме колко са големите партии.
Къде е проблемът тук? Като махнете другите, тези, които влязоха, общо взето събират 20-27% - 22% да са. С тази система Вие фаворизирате тези 22% от населението срещу интересите на другите 78%. Защо отричате възможността другите 78% да участват в разпределението на гласовете, дори и не като партии, дори да са под форма на сдружения, на кандидати – не говоря за независими, говоря за форма - регистрация за гражданско сдружение, както е това за Бургас, а сега се прави примерно за Сандански и се издига обща кандидатура. Вие не давате право на един по-голям кръг, не давате право по тази система на наистина взелите малко гласове да се дисперсират и да се разпределят равномерно между останалите партии. Какъв е принципът? Този, който има най-малко гласове, прехвърля, но прехвърля на всички ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Времето Ви!
Стефан Софиянски: Ще се въздържа от третата забележка. Смятам, че тези двете са достатъчни...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Кътев, заповядайте.
Олимпи Кътев (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Госпожо Манолова, действително направихте някои заключения, които просто не са верни. Изобщо не е вярно, че бъдещето на политическата система в България е свързано с оформянето на трайни, стабилни големи мнозинства от единични партии. Напротив, точно обратното! Последният пример е сегашният 40-и парламент – много партии с не толкова големи мнозинства, които водят до коалиции – тройни, четворни, може да станат и петорни. Това е в парламента. А в общините това е много по-разпространено. В никакъв случай не можем да кажем, че една община е стабилна, че един общински съвет работи много стабилно там, където има някакво мнозинство на една партия. Това е абсурдно. Това е абсурдно и ние да се борим да го налагаме. Точно обратното - колкото повече представителство има на различни партии, толкова по-добре.
А що се отнася до това кой има самочувствието на голяма партия или не, моля да ме извините, но в тази зала към настоящия момент не виждам нито една партия или коалиция, която да има самочувствие и да може да каже: “Ние сме голяма партия”, а най-малко вие, които пострадахте от системата Д??΄Ондт на предишните избори. Не виждам тук господин Овчаров или господин Данаилов, но ако ги питате, те ще ви отговорят какво се случи, пък и Вие много добре го знаете. В никакъв случай системата Д΄Ондт не е тази, която дава най-справедливо разпределение на гласовете и не бива да се отнасяме така ревниво към нея, защото животът, пак Ви казвам, е обратен – един път може да даде предимство, но друг път го отнема. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Желаете ли дуплика, госпожо Манолова? Вие сте млад депутат, но вече подготвен. Заповядайте. (Шум и оживление.)
Мая Манолова (КБ): Господин Каракачанов, Вие или не слушате внимателно, или не разбирате това, за което става дума. В случая става дума за избирателната система и за метода на разпределение на мандатите, който в момента обсъжда българският парламент. Методите не се избират абстрактно, а обикновено преследват някакви цели. Това, което се мъча да Ви обясня, но Вие очевидно не искате да разберете, е, че възприетият метод на Д΄Ондт в над 20 европейски страни – членки на Европейския съюз, стимулира големите партии. Това е методът на най-големия остатък, който дава предимство на най-голямата партия – тази, която на едни избори е взела най-много гласове. Защо? За да може да се сформира стабилно мнозинство в парламента или в местния парламент, за да може да функционира демокрацията.
Аз се съмнявам как би действал един местен парламент като този в Неделино, в който 11 партии са вкарали по един общински съветник, а една партия е вкарала 2. Как се сформират мнозинствата там, на каква предварителна база, на каква визия за развитието на общината?!
Тук става дума за нещо друго: следва ли една партия, която не може да събере гласовете за един общински съветник, да има свой представител в местния парламент, само защото е партия? Защо един независим кандидат, който е казал защо влиза в общинския парламент, каква е неговата визия, предложил е някаква своя платформа и виждания, да бъде в по-неблагоприятна ситуация от една партия, която очевидно е сформирана непосредствено или преди изборите с цел участие в тях и не може да събере гласове, колкото един независим съветник? Извинявайте, за парламента има праг, който е от 4%. Това е именно с цел да влизат партиите, които имат сериозно влияние, изобщо някакво влияние в обществото, а не да влизат партии, които не могат да изкарат 100 гласа. Защо да караме законът да толерира тези, които не могат сами да заработят гласовете си за един общински съветник?
Ние не искаме да контролираме демокрацията, но тя функционира благодарение на правилата и законите. Един от тях е изборният закон и чрез метода, който ще запишем за разпределение на мандатите, даваме възможност именно да функционира, а именно като се сформират стабилни мнозинства на принципна основа, а не всяка новосформирана партия да вкара по един кандидат, който не е ясно как ще работи в парламента. (Реплики на народния представител Красимир Каракачанов.)
И после се чудим защо се бламират кметовете и в крайна сметка общинските съвети и кметовете не могат да вземат решения и работят нормално в интерес на съответната община.
Красимир Каракачанов (БНС, от място): Ами, дайте да ги назначава министър-председателят!
Мая Манолова: Избийте си комплекса на малка партия и гласувайте така, че да дадем възможност демокрацията по места да функционира. (Реплики на народния представител Красимир Каракачанов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Има думата за изказване Павел Шопов.
Павел Шопов (КА): Дебатът е сериозен, макар и в такъв намален състав, защото е за политическата система и за основополагащите принципи при избори. Жалко обаче, че той тече пак на парче по повод на този закон. Този дебат трябва да се състои при създаването на Избирателен кодекс, за който е крайно време. Ние за всички избори – миналите, по-миналите, а и за следващите въвеждаме принципи или се отказваме от принципи, което е много лошо. Да говорим тук за големи и малки партии е много измамно, защото една голяма партия става малка, а малка става голяма, друга изчезва. БСП така, както е тръгнала, от голяма партия става средна партия, а в момента е на път да стане и малка партия. Така че ако БСП нагласи този закон съобразно това, че е голяма партия, много се лъже. Много скоро, само след няколко месеца ще се види, че е направила тази грешка.
Ние от “Атака” обаче стоим на принципи и защитаваме винаги принципи. За миналите избори твърдо защитавахме нашето становище против преференциалното гласуване и сега продължаваме да защитаваме същия принцип. На миналите избори целият Съюз на демократичните сили защитаваше този принцип, а сега виждам, че има хора, които не стоят на тази позиция. Тогава нека да си обясним и да си спомним хронологически как беше въведен този принцип – от определени среди в СДС, предвид на вътрешнопартийни проблеми и котерийни битки беше принципът, за да се покаже от едните на другите определено влияние в Съюза на демократичните сили. Това, разбира се, не стана, но пък даде повод на БСП и ДПС да се справят най-после с омразната им бюлетина, която им пречеше от дълго време насам. Поводът беше даден от СДС и се стигна до ликвидиране на интегралната бюлетина, която ние въведохме като термин и много пъти сме защитавали, която е голямо достояние на демокрацията, това вече всички повтарят.
Искам да предупредя БСП, че премахването на интегралната бюлетина ще изиграе много лоша шега в скоро време и на тях.
За ДПС ще има значение премахването на интегралната бюлетина, защото техните хора се бъркат, всички знаем това. Така че това ще изиграе за тях роля.
Но БСП в много скоро време ще се окаже пред проблем и ще поиска връщането на интегралната бюлетина.
Защо обаче само трябва да сменяме принципа на интегралната бюлетина? Бъдете сигурни, че на следващите избори, които може би ще бъдат парламентарните избори, БСП също ще се върне към интегралната бюлетина.
Ваньо Шарков (ОДС, от място): Следващите избори са местните избори.
Павел Шопов: Да, сега говорим за местните избори.
Има един технически въпрос: представяте ли си, ако няма интегрална бюлетина, в тази стаичка с безброй бюлетини, колко ще бъдат и какво объркване ще настане, каква олелия и каква бъркотия? Това няма да бъдат изборите за евродепутатите, където всяка партия ще има по една листа. Тогава всяка партия ще има съответно, примерно в София, избор за районен кмет – така се очертава, ще има листа за общински съвет, ще има за централен кмет, ако трябва да въведем преференциалното гласуване. Така че това е много важен и основен въпрос, въпрос изобщо за политическата система на страната. В този смисъл и в този план предупреждавам БСП, че в скоро време ще има проблеми, които ще бъдат фундаментални, устройствени проблеми на БСП, такива проблеми, които и други партии, които в момента са в разпад, също имат.
Ненко Темелков (КБ, от място): Гледай Закона за местните избори, а не БСП.
Павел Шопов: Стана въпрос за това, че партия, която има стабилни и силни структури, е по-малко застрашена от преференциалното гласуване. (Шум и реплики от БСП.) Преференциалното гласуване създава проблеми вътре в партиите, създава вътрешни напрежения, създава вътрешни възможности за котерийни борби и битки. БСП си мисли, че ги няма. Ще ги има! Скоро ще ги има. (Шум и реплики от БСП.)
Предупреждавам ви в тази връзка: недейте да постъпвате лекомислено и да преминавате към преференциално гласуване, защото това е от лукавия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, часът е точно 11,00. След почивката дискусията ще продължи с изказвания на Димитър Дъбов и Надежда Михайлова.
Тридесет минути почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието с дискусия по параграфи 7 и 59 от законопроекта. Има записани народни представители за изказвания.
Господин Дъбов, заповядайте.
Димитър Дъбов (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Група депутати от Коалиция за България сме внесли предложение за отпадане на преференциалното гласуване. Искам да мотивирам това наше предложение.
Всички ние в парламента сме изпратени от определени партии. Тоест това, което ще говоря, не би трябвало да изглежда само като мнение на Коалиция за България. Когато се готвят партийните листи, очевидно надделяват редица съображения, които преди това са дискутирани в партиите, под различна форма е направен вътрешно-партиен избор – някъде той има характер на тайно гласуване, а всяка партия преценява конкретно по какъв начин ще си аранжира листите. С подготовката на тези листи всяка от партиите – от най-ляво до най-дясно, провежда и определена коалиционна политика.
Въвеждането на преференциалното гласуване обезсмисля всички тези действия, които партиите извършват по подреждане на листите. Това е една от основните причини, поради която мисля, че ние заедно не трябва да допускаме преференциалното гласуване.
Готвейки своите листи и готвейки се за пълноценно участие в работата на общинските съвети, партиите подреждат хората по тяхната квалификация – финансисти, икономисти, лекари - за участие в комисиите. С преференциалното гласуване това също се обезсмисля, тъй като може да стане друго пренареждане. Сами разбирате, че четирима педагози или четирима лекари в избираемата част на една листа след преференциалното гласуване правят много трудно пълноценното функциониране на общинските съветници в работата на местния парламент.
Преференциалното гласуване дава възможност и за друг вид сдружаване. Ако хората от едно по-голямо село – беше изтъкнат примерът с Неделино, където мандатът е 360 гласа – или даже от един жилищен блок решат, също могат по този начин да пренаредят листата и да си вкарат техния съселянин или съгражданин.
Тъй като много се споделяше европейският опит, държа да подчертая, че преференциалното гласуване се използва в две или три държави в Европа и също е подложено на много голяма обществена дискусия “за” или “против”. Преобладаващата част от държавите в Европа не прилагат преференциалното гласуване, когато става дума за партийни листи.
Последният аргумент защо не трябва да има преференциално гласуване бяха отминалите избори за депутати в Европейския парламент. Всичките партии, които участваха, бяха свидетели на това как всеки един – от първия до последния в листата, вместо да играе в общия отбор и да агитира за общата програма, работеше за себе си. Не само тези, които искаха да минат по-напред, но и тези, които бяха най-отпред, трябваше да запазят позициите си и работеха за личната си подкрепа.
Когато става дума за партийно гласуване, каквото е това за листите за съветници, тези действия са недопустими. Като народни представители от различни партии, събрани тук – в парламента, не би трябвало да допуснем и да поощряваме подобни действия.
Искам да стигна и до последния, на пръв поглед технически въпрос, свързан с преференциалното гласуване. Нека да се опитаме да си представим как ще изглежда мястото за гласуване в едно от тези 4000 български села. Масата е по-малка от тази, която е пред мен. На нея трябва да наредим 20 бюлетини на кандидати за кмет на общината, 5 бюлетини на кандидати за кмет на селото и 20 листи за съветници – големи чаршафи, тъй като в един по-голям град съветниците са около 41, да пуснем хората да се ровят в тези бюлетини – да търсят за кого и как да гласуват. Техническата част от въпроса също не е за подценяване.
Ако отпадне преференциалното гласуване, безспорно най-доброто е интегралната бюлетина. С интегрална бюлетина за кмет, за съветници и за селски кмет в селата ние ще имаме сложени само три бюлетини и хората значително по-добре могат да се ориентират. Самото гласуване с интегрална бюлетина е израз на демокрация и не дава възможност за злоупотреби – получаваш бюлетината от секционната комисия, влизаш в стаичката и се връщаш. В стаята няма бюлетини. Това е накратко, което мога да кажа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли реплика на господин Дъбов?
Господин Шарков, заповядайте.
Ваньо Шарков (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Дъбов! Нито един солиден аргумент в това, което казахте. Абсолютно нито един! Продължавате да се опитвате да смесвате гласуването с интегрална бюлетина, поставяйки го в зависимост от това дали има преференциален вот или не.
Ако ние искаме поне малко изборът на общински съветници да се доближи до мажоритарния избор, трябва да дадем възможност именно за такъв мажоритарен елемент в гласуването с въвеждането на преференциалния вот. Ако приемем този преференциален вот, който предлагаме от Парламентарната група на Обединените демократични сили - трима души да имат право на преференциален вот, забележете, при липса на всякакви прагове и ограничения, тогава в малките общински съвети на практика би могъл да се реализира такъв общински съвет, в който почти всички общински съветници да бъдат преференциално избрани. Иначе общинските съветници в голямата си част ще останат отново анонимни и гражданите на съответната община ще познават не повече от двама-трима от 29 общински съветници. Тоест преференциалният вот е вот, който дава възможност на българските граждани ясно да покажат отношението си към съответния общински съвет.
Много е хубаво това, което Вие твърдите, че сте “за” интегралната бюлетина, защото поне досега нямаше такива твърдения от страна на Българската социалистическа партия и вашата парламентарна група специално за този вот.
По отношение на преференциите нито един от Вашите аргументи не беше солиден. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли друга реплика на господин Дъбов? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Дъбов.
Димитър Дъбов (КБ): Господин Шарков, според мен интегрална бюлетина и преференциално гласуване са невъзможни едновременно. Представяте ли си интегрална бюлетина, в която са поместени всички листи? Тя ще бъде дълга 10 метра вероятно и трябва да се разлиства твърде дълго.
Интегралната бюлетина е приложима, когато в нея са написани имената на партиите и коалициите, които участват в битката за съветници. Иначе 41 имена за един общински център с 41 съветника и участващи 20 партии и коалиции как си представяте, че ще бъдат наредени в интегралната бюлетина? Това е невъзможно.
Що се отнася до другия въпрос, който Вие поставихте – за преференциалното гласуване, партиите си правят вътрешнопартийно гласуване. За да се подреди тази листа, тя е обсъждана, пускани са бюлетинки, аранжирана е листата. Това е партийно гласуване и когато на изборите хората отиват, привържениците на определена партия гласуват за тази бюлетина. Те са си казали мнението. Защо трябва да допускаме създаването на вътрешнопартийни интриги? Целта на преференциалното гласуване за мен е точно тази. След като веднъж органът, който е подготвил, утвърдил листата е взел решение, да се допуска втори път да се пренареждат листите, според мен е недопустимо.
В избора за кмет е друго – просто си имаш предпочитания, гласуваш за него, но в партийните листи тази дейност е извършена – подбора, обсъждането на кандидатурите, нареждането им в някаква последователност, това е направено предварително. Безсмислено е втори път да се отива на изборите. Поне такова е моето мнение.
Исках да кажа и следното, че методът Д`Ондт е най-подходящия по-нататък за отчитане. Той не работи тук за малки или големи партии, тук се разви такава дискусия. На местните избори няма малки, няма големи партии. С добри кандидати всички са равни – в една община можеш да имаш по-лош резултат, а в друга – по-добър. И методът на Хеър-Ниймайер въобще не помага на така наречените малки партии. Който има най-голям остатък – той получава. Евровотът го показа това – гласовете не отидоха при тези, които са с най-малко гласове, а отиват при този, който има най-голям остатък и това е съвсем случайно. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
За изказване има думата госпожа Надежда Михайлова.
Надежда Михайлова (ОДС): Уважаеми колеги, аз съм изключително улеснена от изказването на господин Дъбов и ще развия обратните тези по голяма част от нещата, които той засегна.
Първо по темата с интегралната бюлетина. Аз смятах, че в тази зала вече е излишно да се убеждаваме в предимствата на интегралната бюлетина. Още повече, че с интегрална бюлетина гласуват 96% от демокрациите по света, включително и в държави с преобладаващо неграмотно население. Да считаме, че българското население няма да се справи с интегралната бюлетина, е меко казано неуместно, още повече че 2005 г. и 2006 г. на националните избори тя беше факт и хората се справиха отлично. Още повече, че по данните, които се дават от математиците, българското население се справя с интегралната бюлетина много по-добре, отколкото примерно държави като Франция или като Съединените щати, което е комплимент за хората и което е изключително слаб пункт в оценката за политиците, които както обикновено започват да подценяват населението.
Зад нежеланието на БСП обаче да приеме интегралната бюлетина, разбира се, седят политически аргументи. Те са много ясни, защото чрез интегралната бюлетина – първо, избирателите правят информиран избор, тоест целия политически пазар е пред очите им. Наред с това всички познати, за съжаление, в политическата практика трикове с подмяна на бюлетини или с предварително внасяне на бюлетини няма как да се осъществи при интегралната бюлетина, така че аз още веднъж апелирам към мнозинството и конкретно към Социалистическа партия да не връща часовника назад, а наистина да приеме за местните избори интегралната бюлетина.
До тук минавам на втория въпрос, който засяга преференциите. Няма нищо по-логично от това да се избират преференциално общински съветници, защото по този начин ние много пъти сме коментирали за необходимостта от връщане на хората при урните. При местните избори местният вот е в много по-голяма степен вот от гледна точка на интереса на хората, отколкото дори вота при евроизборите или парламентарните избори. Те знаят много добре кой за какво става. Аргументът, че всеки е работел за себе си по време на евроизборите, а не за общия отбор, аз го коментирам в положителен смисъл, защото по този начин понятието “водач на листа” вече няма да съществува в този чист смисъл на думата, който е съществувал до този момент. Тоест, всеки работейки за себе си по същество работи и за политическата си сила.
Аз също не приемам аргумента, че мутри или бандити ще влязат чрез преференциалното гласуване в местните парламенти по простата причина, че логичният въпрос, който си задавам е какво правят те изобщо в листите, тоест не преференциалното гласуване вкарва бандити и мутри в местните парламенти, а реално излиза, че партиите ги вкарват, защото те поставяйки ги в листите, те вече предпоставят възможността да бъдат избрани. Затова аз смятам, че преференциалното гласуване е едно уважение към хората те да се произнесат относно подредбата, а не партийните централи.
И ако трябва да бъдем откровени – тук, в тази зала, витае страхът, че партийните централи ще загубят контрола върху своите представители – в случая за местните избори, утре или в други ден за парламентарните избори, но няма как да се затворим сами в себе си. Практиката показва, че това започва да работи срещу нас и ни удря като политически бумеранг, затова аз смятам, че преференциалното гласуване ще бъде много сериозна стъпка напред, но искам да кажа: преференциално гласуване без праг. Защото това, което се случи на евроизборите по същество опорочи идеята за преференции. Прекалено високият праг – 15-процентовият праг, обезсмисля изобщо преференциалното гласуване. Също така и 10‑процентовият праг, затова моето предложение е това, което ние внесохме в този закон, е да няма праг за преференция, тоест хората да могат в листите, които са им предоставени от партийните централи, те да могат да се произнесат и да дадат оценка на хората, които утре или в други ден ще ги представляват в местните парламенти и от които се очаква да решават местни проблеми.
И накрая ще кажа две думи за метода Хеър-Ниймайер – този прословут метод, и за този пример, който се даваше с Неделино.
Аз имам тук една извадка от изборите, които са проведени през 2003 г. и 2007 г. в Неделино. И наистина има 11 партии, които са вкарали по един представител, но забележете, те са го вкарали по системата Д`Ондт. Те не са го вкарали по системата Хеър-Ниймайер, така че аз даже съм изненадана, че БСП, която беше ощетена от принципа на Д`Ондт, в момента се превръща в най-сериозния адвокат на принципа на Д`Ондт, след като е доказано, че Хеър-Ниймайер е много по-прецизен в отчитането на резултатите. Не виждам какъв е страхът от въвеждането на един такъв метод.
И ако се дава като пример, че системата Д`Ондт е приета в 20 от европейските държави, аз се чудя защо не се дава като пример, пак се връщам към темата с интегралната бюлетина, която е приета в 96% от демокрациите по света. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли реплики към госпожа Михайлова?
Заповядайте, господин Темелков.
Ненко Темелков (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо Михайлова, според мен като че ли съчетаването на преференциален вот с интегрална бюлетина е невъзможно практически.
Друг е въпросът, че преференциалният вот е квази-вот мажоритарен, според мен. В една София – 61 имена, които могат да се публикуват на два листа, при 15 листи бюлетината ще излиза от около 30 страници.
Мисля, че практически това е невъзможно и поставянето по този начин на проблема е несериозно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Втора реплика няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Михайлова.
Надежда Михайлова (ОДС): Народът казва, че когато има политическа воля, има и начин. И тази практика още повече е в сила, още повече че това, което в момента се изтъква като аргумент за невъзможността на съчетаването на интегралната бюлетина с преференциалното гласуване е по-скоро търсене на начин да бъде отхвърлена с технически средства.
Аз съм убедена, че и във Вашата парламентарна група, както ние сме направили консултации преди да се внесе този закон, може да бъде направена проверка и да се убедите, че това нещо е възможно стига да има воля да се въведе. Естествено, че е немислимо, ако прагът е висок, както беше 15%, но ако е нисък прагът, наистина може да се направи в много голяма степен мажоритарен избор така както го искат и българските граждани. Иначе, схемата на партийната воля е вече до болка омръзнала на хората и най-естествената реакция, която те прилагат е просто да не отидат да гласуват.
Аз си направих труда да ви изнеса още едни данни относно интегралната бюлетина, понеже винаги се изтъква аргументът, че било много сложно на хората да има интегрална бюлетина. Ще ви кажа, че през 2003 г. недействителните гласове на местните избори, когато имаше отделни бюлетини, са били над 30 процента, което е световен рекорд в изборната практика. Това означава, че ако се изработят добре процедурите, ако има ясна политическа воля, е възможно да се направи и аз съм убедена, че това ще бъде в полза на хората. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Госпожо Антонова, заповядайте за изказване.
НАДЯ АНТОНОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, аз съм от тримата депутати от Коалиция за България, които внесохме предложение за отпадане на възможността за гласуване чрез преференции. С това свое мнение не желая да ангажирам който и да било, включително и колегите отляво. Моето желание е насочено към всеки от вас в залата да чуе аргументите, които бих изложила сега съвсем накратко, и когато реши да гласува за преференция или не, нека да бъде любезен да отчете и това, което ще кажа след малко.
И така, колеги, застъпниците на преференциалното гласуване имат един основен довод, че това е гласуване, чрез което се осъществява мажоритарният избор и мажоритарните предпочитания на хората. Веднага искам да заявя, че ние, вносителите на предложението против преференциалното гласуване, не сме против мажоритарния избор на българските политици. Напротив, ние подкрепяме мажоритарно посочените кандидати и мажоритарно избраните политици, но се съобразяваме не с някакви възвишени и абстрактни идеали и намерения. Когато подкрепяме мажоритарния избор, изхождаме от българските особености в момента, от състоянието на нашето общество и от състоянието на съзнанието на хората, защото ако се предпочете един начин на гласуване, несъобразен с нашата реалност, последиците са непредсказуеми, но във всички случаи лоши. Колко лоши, не е точно ясно и не може отсега да се предвиди.
За какво става въпрос? Става въпрос за това, че бихме подкрепили мажоритарен избор, когато зад мажоритарния кандидат стои публичен субект, който ще понесе отговорността от неговия начин на управление. И този публичен субект, стоящ зад мажоритарния кандидат, е вторият гарант на българското общество и избиратели, че този мажоритарен политик ще осъществява необходимата политика.
Питам ви аз, уважаеми колеги, от нашата 17-18-годишна демократична история, при толкова мажоритарно посочени кандидати, зад кой стоеше публичен субект? И не става дума за публичен субект еднодневка и създаден за случая, а бихме предпочели да видим публичен субект с трайно присъствие на политическата сцена. За съжаление малко са примерите в близката ни история, когато мажоритарно избраните кандидати са защитавани и за тях отговарят съществуващи и до момента публични субекти. Нали всички разбираме, че ако няма публичен субект, който да носи отговорността от поведението на мажоритарно избрания човек, идват едни други субекти. Да, тези субекти сега са с бели якички, но дайте да си спомним, че преди това имаха други одежди и най-вече накити – едни такива тежки, златни накити. Въпреки че сега тези субекти изглеждат по-различни и по-делово облечени, бизнесът е един и същ. Аз имам огромно съмнение, че зад тези мажоритарни хора застават точно такива лица. Това искаме да препятстваме.
По отношение на преференцията тук се спомена, че се прилага в много страни в Европа. И това е така: може би са две-три страни. Но не само, че се прилага от малко страни, там няма нито един отбелязан успех някой да е избран чрез преференциално гласуване. Аз се поинтересувах от нашите специалисти в Народното събрание избран ли е някой по този начин. Те ми отговориха: да, някога, някъде е избран един германец. Нали виждате, уважаеми, че по този начин поднесени, преференциите просто не работят, за което впрочем се убедихме и на европейските избори.
Освен това аз мисля, а и без да го мисля, законът си го казва – че общинският съвет е един колективен орган на колективно местно самоуправление. Там трябва да правим състезание между политиките, без да отричам, разбира се, ролята на личността и качествата на личността. Важна е политиката, механизмът, по който ще се достигне до някакъв благоприятен резултат за местната общност. И тази политика в един колективен орган се прави от отбор. Този отбор се нарича политическа група на определена политическа партия в общинския съвет. Чрез този мажоритарен избор аз дълбоко се съмнявам, че партиите ще могат да направят пълноценни групи в общинския съвет, защото изхождам пак от нашите реалности.
Дайте да разсъждаваме за това, което се случва. В листите много е възможно, освен тези хора с тежките ланци, а понастоящем с бели якички, да се изкушат и да привличат към себе си кандидати. Има и друга възможност – неизкушените кандидати от ланците и от белите якички да започнат да воюват срещу себе си и това е нашата реалност. Мисля, че колегите отдясно най-добре го знаят. Нямам време да ви посоча примера с предварителните ви избори за президент през 90-те години. Изборите минаха, обаче групичките в СДС останаха. Без да желая да се бъркам във вашите вътрешнопартийни неща, разбира се, просто илюстрирам мисълта си.
Затова си мисля, че тези политически групи, които са избрани, и тези съветници, избрани в бъдещия общински съвет, нито ще могат да правят група, нито ще могат да правят ефективна политика поради личностни отношения и поради невъзможността да се направи една балансирана листа от специалисти, което в крайна сметка ще доведе до неефективност на местното самоуправление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Антонова.
За реплика – господин Шарков.
Ваньо Шарков (ОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо Антонова, с цялото ми уважение към Вас, какво точно в състоянието на обществото Ви показа, че Вие хем сте за мажоритарност, а пък в същото време държите повече на партийната дисциплина? Значи Вие държите на мажоритарност, обаче по партиен начин решавате кой да става общински съветник и кой да не става. Не работят преференциите и не проработиха на последните избори за евродепутати в България, защото точно вие въведохте 15-процентната бариера. При 15 процента, разбира се, че няма да работят, то е невъзможно да работят.
Накрая искам да Ви попитам и с това завършвам, понеже непрекъснато говорите за хората с белите якички, които преди са били със златните ланци. Не знам защо продължавате да говорите на тази тема, след като точно вашите спонсори ги гърмят като на стрелбище. Точно вашите. А в същото време се опасявате, че това нещо ще накара белите якички да влязат в общинските съвети. Няма да влязат, ако не ги сложите в листите си. Не го ли разбрахте това?! (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
За втора реплика – господин Илиевски.
РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Антонова! Всичко това, което казахте, е вярно. Но защо ние разглеждаме партийните листи като някакво табу и защо смятаме, че в тяхната светла част, образно казано, са по-качествените хора, номинирани по някакъв начин? Защо не оставим на обществото да претегли кои са качествените хора в тези листи? Това е изкуството на съответната партия да привлича качествени хора и листата да бъде с еднаква тежест и да не се страхуваме тогава, че избирателят ще предпочете тази или онази личност, така че да не влоши структурата на съответната партийна група в съответния общински съвет. Това, първо.
Второ, след като Вие сте за мажоритарното начало, защо не предложихте изцяло мажоритарен избор на общински съветници? Нали и кметовете са мажоритарно избираеми? (Реплика на народния представител Надя Антонова.) Те какво са станали е друга тема, но се избират качествените личности от населението. Крачката, която се прави по посока на мажоритарност, е вярна и мисля, че преференциалното гласуване сега ще се разрази в истинската си мяра на тези избори. Плаха беше стъпката на евроизборите, защото те бяха с огромна бариера, която беше поставена пред тях, а бяха и непознати за българската политическа действителност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
За трета реплика – господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема колега Антонова! Не съм съгласен със съжденията по посока на възможността да се изкриви този елемент на мажоритарния вот чрез преференциалното гласуване по посока на мутризация на общинските съвети. Защо? Преди малко колегата каза: партиите поставят в листите, независимо с каква дължина са те, своите кандидати.
Не съм съгласен със становището, че в една бюлетина, била тя чисто пропорционална, не трябва да има имена на хора, а само имена на партии. В много случаи избирателите ни по места избират на базата именно на тези имена в листите и се съобразяват с качеството на хората, които предлагаме, защото не можем да ги ограничим и да казваме: “Идете под строй да гласувате за еди-коя си партия, независимо какви хора ви предлагаме и от които четири години ще зависят вашите съдбини”. В много случаи съветниците са тези, които решават по-важните неща, отколкото кметът.
Всички ние с вас се притесняваме и притеснявахме, поне на думи, че избирателната активност на населението е много ниска. Ако сме го правили искрено, то това е един от пътищата, за да се повиши избирателната активност. Защото всеки от кандидатите, който има механизъм, технология да бъде припознат от част от избирателите като по-достоен, по-качествен по тази система, той ще включи в действие своя активитет. Така че това е гарантиран начин за увеличаване на активността.
Да не забравяме, че не е без значение и вътрешната конкурентност – тези хора, които са в една листа, да могат чрез активността си да се конкурират помежду си. Това е полезно за обществото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За дуплика има думата госпожа Антонова.
НАДЯ АНТОНОВА (КБ): Уважаеми господин Шарков, ако някой в тази зала и най-вече извън нея, защото както вчера бе споменато – ние сме слуги на тези извън залата, се съмнява, че в българския политически живот участват хора с бели якички, облечени по указания от мен начин, значи не живее в тази държава или не разбира това, което се случва. Начинът на преференциално гласуване създава допълнителна възможност на тези хора да изкушават участниците в листите. Вярно е, че бизнесът има други пътища да влезе в политиката, но нашата работа е тези пътища да бъдат възпрепятствани, та бизнесът да си прави бизнес, политиците да си правят политика, а не да се вмесват в тези неща. Знаете за какво става дума.
Второ, дайте да не подхващаме темата за спонсорството – кой спонсор коя политическа партия спонсорира и дали е жив понастоящем, защото Ви уверявам, че този разговор няма да бъде в полза на СДС.
Иначе приемам дискусията, но искрено се съмнявам, че освен вашите спонсори, които вече на са между живите – лека им пръст, ние ще забъркаме и други чужди централи. Хайде да оставим този въпрос настрани. Не е във ваш интерес.
По отношение на репликите на моите колеги Радослав Илиевски и Захари Георгиев – това показва за пореден път колко дискусионен е въпросът за преференциалното гласуване. Благодаря за тези реплики и веднага искам да кажа, че отговорност на политическите партии е да създадат механизми и да намерят онези лица, които са одобрявани от обществото. Тяхна задача е със своите умения, доколкото ги имат, да подредят листите така, че да бъдат възприети. Не бива отговорността на политическите партии за пореден път да бъде прехвърляна върху гражданството.
Щяла да се повиши избирателната активност. Но това не се доказа. Този начин за повишаване на избирателната активност отново е палиативен, не е точният. Той е точно толкова ефективен, колкото и задължителното гласуване, колкото и уседналостта. По този начин не се повишава избирателната активност. Политиката е битка на политици, битка на платформи, осъществявани от хора, които освен всичко са верни на своите политики, за да не ни създадат утре или другиден криза в представителството.
Що се касае до мажорността на кметовете, да, те са мажоритарно избрани, но повечето от тях са подкрепени от политически сили.
Мажоритарният избор няма как да бъде иначе, няма как да не
бъде мажоритарен. В този смисъл примерът ви не е сполучлив, защото се касае за едно лице. То няма как да бъде избрано по преференциалната система, както не може да бъде избран президентът.
Пак казвам, че грижата ни за това гласуване се основава на състоянието на българското общество и изкушенията, които преференциалното гласуване ще предложи на някои хора да се намесят в политиката и да я осребрят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Антонова.
Има думата за изказване госпожа Понева.
Антонела Понева (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, преди почивката госпожа Манолова много вещо ни обясни как правилото Д`Ондт е правилото на най-големия остатък. Това не е вярно. Правилото Хеър-Ниймайер е правилото на най-големия остатък. Така че много ви моля, от БСП, изяснете си какво искате – дали Д`Ондт или правилото на най-големия остатък, когато предлагате нещо.
Това, което искате да направите с текстовете, които сте внесли – общинската избирателна квота да се превърне в праг, означава, че за общини, където общинските съвети са примерно от 11 души, този праг ще бъде някъде около 9%.
Вярна е вашата логика и има известен смисъл в това да съществува някакъв праг, но праг от 9% ще направи така, че само една партия ще превземе целия общински съвет. Уверявам ви, това няма да е БСП!
Прав беше господин Дъбов, че на евроизборите не се задейства правилото Хеър-Ниймайер. Именно по тази причина! Защото националната избирателна квота беше превърната в праг. По този начин чрез побългаряване на чистото правило Хеър-Ниймайер бяха откраднати мандатите на СДС и ДСБ от ГЕРБ и от БСП. Това беше направено по предложение на господин Христо Бисеров, който в публичното пространство призна, че внася това предложение само и само ДСБ да не попадне в Европарламента. Да, това се случи, но от друга страна за нас, за Демократи за силна България, представител на партията – символ на корупцията и далаверата в страната, да ни обявява за пречка, наистина е голям комплимент. А ако сега приемете общинската избирателна квота да се превърне в праг, тогава БСП и всички, които подкрепят това предложение, ще се наложи да обяснят на своите избиратели защо оставят под владичеството на Ахмед Доган цели общини. Благодаря. (Реплики от ДПС.)
Ахмед Юсеин (ДПС, от място): Другия мандат ще видя от кое село ще бъдеш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли реплики към госпожа Понева?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Налага се да повтарям, за което моля тези, които слушат внимателно, да ме извинят, но изказващите се явно не слушат внимателно. Казахме ясно, че ние сме за метода на Д`Ондт, защото той е възприет в пет шести от всички европейски държави и защото това е методът, който стимулира големите партии. Нормално е да искаме чрез Избирателния закон да бъдат създадени стабилни мнозинства в общинските съвети, които да работят нормално. Не е нормално в един общински съвет десет партии да вкарат по един общински съветник, защото така ще стимулираме безпринципното създаване на коалиции по един или друг корпоративен или различен въпрос.
Що се касае до прага, който беше приет на евроизборите и който ние, от КБ, предлагаме на местните избори, той е необходим, за да бъдат създадени равни правила, еднакви условия и за независимите кандидати, и за политическите партии. Защото един независим общински съветник трябва да получи гласовете, равни на общинската избирателна квота, за да влезе в местния парламент. Повярвайте ми, това не е толкова непреодолима бариера, защото редовно го правят общински съветници в по-голямата част от общинските съвети. Ако една партия се е докарала дотам, че не може да получи гласовете за един независим общински съветник, трябва да работи повече, та на следващите местни избори да има такъв, но с нормално количество гласове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли още реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Понева.

Антонела Понева (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Госпожо Манолова, има стенограма, така че проверете какво казахте преди почивката, ако сте го забравили.
Интересно е кога сте откровени – когато искате повече демокрация или когато ограничавате демокрацията с изкуствено поставяне на прагове. Какво лошо има в това в общинския съвет да попаднат тези, които наистина са припознати от хората като такива, които искат да ги управляват от съответни представители, независимо дали на партии или на независими кандидати. Правилото Хеър-Ниймайер не пречи на независимите кандидати. В чистото правило Хеър-Ниймайер няма праг. Това е български вариант, който опорочи, както видяхме в евроизборите, и ако тук се приеме квотата да се превърне в праг, ще бъдат изключително опорочени и тези избори.
Разбира се, от години насам за съжаление поначало политическата система в България се опорочи с това пазаруване на гласове, но парламентът стимулира още един вид опорочаване на свободните демократични избори, каквито ние претендираме да имаме в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Господин Кирчев, имате думата за изказване.
Христо Кирчев (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! В това обедно време, когато залата е оредяла, искам да заостря вниманието на моите колеги, които са срещу интегралната бюлетина и преференциалния вот. Съгласен съм, че може би България все още не е изцяло изградена като напреднала демокрация и при този олигархичен псевдокапитализъм, който съществува, има голяма опасност във властта да влязат не хора с държавническо мислене, а хора с изключително егоцентрични лични интереси. Този стремеж го наблюдаваме, той се забелязва навсякъде - не само се усеща, а се забелязва.
Ще ви кажа нещо друго. Слушах внимателно изказването на госпожа Антонова – не визирам точно нея – за това как партиите поемали отговорност и как партиите грижливо подреждали своите листи. Аз моля аудиторията от мои колеги да си припомни откога партиите спряха да говорят за общински програми. Могат ли някои партии да се похвалят, особено в големите градове, с общинска програма, с която съветниците влизат във властта и изпълняват?
Партийните листи, за които се говори толкова много и се страхуваме от преподреждането чрез преференциален вот. Аз съжалавям, че не се прие предложението на госпожа Михайлова, господин Шарков и други мои колеги за три преференции, ясно и много добре се знае, че днес партийните листи се подреждат от силовиците в партийния апарат. Сложете си ръката на сърцето и признайте, че никога председателят на общинския съвет няма да отстъпи на кадърния специалист, който щял да направи нещо много добро за града, а не той да води листата примерно. Много добре знаем, че партийните работници в момента във всички цветови окраски са застанали на стартовата линия и чакат само момент, когато чрез общински съвети, събрания и така нататък, едни миниатюрни, демократични в кавички общества ще подредят листите. В листите отново ще попаднат не тези, които може би гражданите искат да попаднат, а ще попаднат партийните фаворити. Вие го знаете много добре.
Ние трябва да дадем възможност на гражданите по някакъв начин да преподредят листите. Ще ви дам един пример. Тук казахте, че нямало възможност чрез преференции да се види кой колко тежи. В моята партия, СДС, когато съставяхме листата за евродепутати – правя едно отклонение и ме чуйте – нашият Национален съвет сложи на второ място един наш колега, който след това, когато гражданите гласуваха, от преференции попадна на трето място в листата. Тоест събужда се това чувство за участие на гражданите. Не казвам, че се е получило, но се събужда.
Ще ви кажа и нещо друго. Кажете ми в кой голям общински съвет на голям град няма пренареждане на общинските съветници по интереси. Тук не говоря като прокурор, задачата не ми е да говоря за корупция и други банални неща на народни представители, които всеки ден са в политиката. Но аз ще ви кажа, уважаеми колеги, извинявам се, че давам примера с Варна, във Варна имаше 16 общински съветници от БСП. В момента има едно странно мнозинство от 35 до 40 съветника, в което участва част от БСП, част от СДС, част от еди-кои си, част от еди-къде си, появиха се и нови движения. Най-големите шмекери в града, които се пръкнаха от всички бои, застанаха начело на това ново сдружение “В името на Варна”. По признание на общински съветник на четири очи чух, че за един мандат в това мнозинство се взимат 200 000 евро. Вие питате къде се записва? Това се знае в града.
Моля ви се, нека да разрешим на гражданите да участват наистина мажоритарно. Няма друг начин да се махнат шарлатаните, разберете ме! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За реплика – господин Методиев, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Кирчев, целият дебат води до това можем ли да предотвратим злоупотребите по време на избори, в кои сектори и как да решим задачата. Политическите партии, които са представени в парламента, и ние, техните народни представители, не можем да създаваме бариери в закон, за да се справяме с това, което Вие нарекохте силоваци в партийните апарати. Това не е проблем на пленарната зала, това не е проблем на закона, това е проблем на партийни ръководства, на политическа култура, на партийна култура и прочие. Но това, което казват част от колегите, е, че ние все пак бихме могли да поставим такива правила, които да отблъснат най-мръсното явление, което има в българските избори – това е купуването на гласове.
Затова, когато се каза тук от колегите, че преференциалното гласуване може да се превърне в българската реалност в инструмент за купуване на гласове и пропускане на престъпен свят, на организирана престъпност вътре в местните органи на власт и управление, трябва да се замислим можем ли, има ли инструмент за спиране на точно това действие. Фактически това е въпрос дали може чрез най-политическите закони, каквито са избирателните закони, да се противопоставим на най-мръсното явление, което се роди в тези 15-16 години – това е купуването на гласове.
Когато слушаме колегите, които защитават тезата, както и в нашата група и аз съм убеден, че това е правилният път, да няма преференциално гласуване, непрекъснато пред очите ми е възможността как може да се влияе с пазаруване при тези малки числа. Пазаруват се гласове на големи числа, на големи изборни резултати, когато става дума за национални избори, какво остава за малки общини. Кои са тези общини с многото гласове? Изваждаме десет общини от България и – край! Всичко останало до 260 общини са на този хал, където покупката – пак казвам, най-мръсното явление в българския политически живот в тези 16-17 години – на 80 и на 180 гласа при преференциално гласуване започва да размества всичко.
Българската многопартийна система е в криза, няма защо да си затваряме очите, но тази криза няма да се реши с усилията на тези правила, които са за други, тя трябва да се реши с усилията на партийните ръководства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Втора реплика има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Кирчев.
Христо Кирчев (ОДС): Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Методиев, знам, че сте един почтен човек, извинявам се, не Ви правя комплимент, и сигурно, което казвате, го правите от Ваше дълбоко убеждение. Само искам да Ви задам един въпрос: избегната ли е възможността да се купуват места в листите? Ние говорим да се купят преференции, което е много по-трудно, а аз съм свидетел как се купуват места в самите партийни листи. Така че това вредно явление, за което говорим, и искаме да избегнем именно влизането на непочтени хора в листите. Аз ще Ви кажа, господин Методиев, във Варна бях свидетел как един наш председател напусна доста срамно и позорно СДС и стана, и то истински главатар на корупцията във Варна в една друга политическа сила. И той е толериран от тази политическа сила да върши това. Виждате, че във всичко има “за” и “против”.
Аз не искам да обидя тая политическа сила, но те обичат такива хора, тия елементи, които, силничко, така, да съберат пари, да купят гласове, да вървят напред, да им се увеличават съветниците, депутатите. Обичат я тая работа и приканват такива хора. Това е тяхна партийна политика. Виждате, че ако вие се стараете към някаква стерилност във вашата политическа сила, то на други места се стимулира точно обратното. Наскоро бяхме свидетели как една претендираща за кристална чистота партия си вкара една мутра срещу пари и тя отиде някъде из Европа в момента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
За изказване има думата господин Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, “Гергьовден” твърдо ще подкрепим преференциалното гласуване и възможността за интегрални бюлетини. Просто излизам тук не само да потвърдя това наше решение, а за да се опитам да обърна вниманието на малкото хора в залата, че тук се чуха няколко доста стряскащи съждения по повод нашия дебат. Непрекъснато се говореше, че законът, който в момента гласуваме, трябвало да създаде пречки пред осъществяването на безпринципни коалиции. А кой определя принципите, по които се осъществяват коалициите? БСП, вие ли ги определяте? Напишете ги и ни ги раздайте като приложение към закона – коалиции се правят само на тия и тия принципи.
Непрекъснато говорим как един закон ще го създадем, за да насърчаваме мнозинствата. Уважаеми колеги, вярата в колективната правота на индивидуалното невежество е ваша запазена марка. Но само ви припомням, че нищо добро за човечеството не е дошло от мнозинство. Нищо! Нито в областта на науката, нито на културата, нито на философията, на изкуствата, на политиката – също така. Тоест твърдението, че ние създаваме един закон, който да насърчава създаването на мнозинства, е стряскащо за всеки мислещ човек. Защото ако екструпулираме целта на този закон до неговия край, то тогава направо да обясним мнозинствата какви са. Защо трябва да ги правим по изборен път? Да ги назначаваме по някакъв класов, по расов белег.
В крайна сметка Законът за местните избори, затова това са едни от най-демократичните избори, е закон на представителството. А една демокрация, ако твърди, че е представителна, тя трябва да се стреми да бъде колкото се може по-представителна. Ние наистина сме малка политическа формация и сигурно някой, ако вземе реплика, ще каже: “Гергьовден” се страхуват за техните си гласове”. Ние не се страхуваме за нашите си гласове. Нашият стремеж е да познаваме, ако може, поименно избирателите си, за да знаем кого представляваме в политиката. Искам да ви кажа, че сме достатъчно. Важното е да ги представляваме поименно и като ги гледаме в очите да не се притесняваме. Вие познавате ли ги? Убеден съм, че никого не познавате.
Казвате: може ли да влязат опасни хора в листите? Ами колективната анонимност на партийните листи какво е? Какво е тя?
Искам да ви задам един друг въпрос за толкова страшното вайкане и тази тютюмаха на тема купуване гласове. Не сте ли се замисляли, че човек, който си продава управлението на живота в родното си място за 10 лева, може би заслужава да бъде управляван от онзи, който е купил тия гласове? Има световно заслужаване. Познава си гласовете, да, да го управлява Коце Маца в Петрич като си е продал гласовете за 10 лева. Халал му е, хак му е! Ще му дойде на акъла, а работата на политика е да дойде и да му обясни, че това, което продава за 10 лева днес, не струва 10 лева, а струва много повече, защото това са неговите детски градини, неговото осветление, неговата канализация. Като искаш, добре, продай си ги, имаш това демократично право. Демокрацията е правото да бъдеш точно толкова глупав, колкото да не пречиш на останалите. А ние тук нямаме право да ограничаваме демокрацията, защото вървим срещу смисъла на парламента, срещу неговата философия, срещу правилника, поради който сме избрани тук.
Затова няма по-смислено и демократично предложение от това – възможност за преференции, възможност за хората да насърчават разместването в листите и интегрална бюлетина. Защото в крайна сметка ние с този закон на първо място трябва да осигурим правото на информиран избор и по никакъв начин да не ограничаваме възможността на хората да направят информиран избор, пък бил той и за мутри. Но те трябва да са информирани, те трябва да носят отговорност за своя избор, дори да си продават гласовете. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли реплики към господин Дилов? Няма.
Господин Стоилов, моля да представите § 8.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Госпожо председател, господа народни представители, надявам се, че дискусията по § 8 няма да бъде толкова обстойна.
“§ 8. В чл. 7, ал. 2 думите “45 дни” се заменят с “55 дни”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Няма желаещи за изказване по § 8.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 9 има предложение от народните представители Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
“§ 9. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя “по утвърдена план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия за местни избори”.
2. Създава се ал. 3:
“(3) Документите по този закон, които са издадени на чужд език, се представят заедно с легализиран превод на български език.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: По този параграф също няма желаещи за изказвания.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 10 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов – чл. 10, ал. 1 се изменя така:
“Чл. 10. (1) Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населени места и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или кметския наместник, и от секретаря на общината. В столичната община и градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района. Изготвените списъци се заверяват от Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО).”
Член 10, ал. 3:
1. В част “А” се вписват по азбучен ред имената на избирателя – гражданин на Република България, единният граждански номер, постоянният адрес, заявеният от него настоящ адрес и датата на заявяване, когато той не съвпада с постоянния адрес, видът и номерът на документа за самоличност и се обособява графа “Забележки”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Иванов, заповядайте, за да обосновете неподкрепеното Ви предложение.
Лъчезар Иванов (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Взимам отношение по чл. 10, ал. 3 в частта “А”, където бих искал да заявя и пред вас да обърна внимание именно на факта, че ако ние действително имаме желание да разглеждаме уседналост, то изключително важни са настоящият адрес и датата на заявения, на настоящия адрес. Ако искаме действително да говорим за уседналост, тази уседналост е единствения начин, по който бихме могли да установим, това са формата и начина на регистрация и датата на заявяването на дадения избирател откога живее на този адрес. Всички останали варианти ние ще обезсмислим с това с постоянния адрес, а именно адресната карта, откъдето е извадена.
Това мое предложение дава една пълнота и е пълнота към формулировката за уседналост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли желаещи за реплики към господин Иванов? Няма.
Има ли други желаещи за изказвания по § 10? Няма.
Господин Стоилов, моля да преминете към следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Няма желаещи за изказвания.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 12 има предложение от народните представители Мария Капон и Елеонора Николова – в § 12, чл. 12, т. 2 думите “десет месеца” се заменят с думите “шест месеца”.
Елеонора Николова (независим): Оттегляме го.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
“§ 12. Член 12 се изменя така:
“Чл. 12. Гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията на чл. 3а и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя писмена декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място в срок до 40 дни преди изборния ден, в която декларира:
1. гражданство;
2. адрес на пребиваване през последните шест месеца” – тук трябва да стане “десет месеца”, в съответствие с гласувания чл. 3 – “преди изборния ден на територията на съответната община или кметство;
3. номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него;
4. данните от личната карта или паспорта.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте за изказване, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Отново искам да обърна внимание, че нарушаваме директно евродиректива, защото приехме за българските граждани един срок, а сега всъщност приемаме за чуждестранните граждани освен 55 дни плюс шест месеца.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Аз уточних, че трябва да се промени на “десет месеца”.
Елеонора Николова: Явно е недоразумение. Съгласна съм с “десет месеца”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Тази промяна се пренася вече автоматично.
Има ли други желаещи за изказвания по § 12? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 13 има предложение от народния представител Мая Манолова – ал. 2 да отпадне, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова – в § 13, чл. 13, ал. 5 накрая се добавя “и на декларация по образец, че отговаря на условията на чл. 3 или чл. 3а.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Ремзи Осман, Христо Бисеров, Четин Казак и Метин Сюлейманов, което е подкрепено от комисията, също за отпадане на ал. 2 от чл. 13.
Предложение от народните представители Мария Капон и Елеонора Николова – в § 13, чл. 13, ал. 2 думите “десет месеца” се заменят с думите “шест месеца”, което е подкрепено от комисията. Но мисля, че то е безпредметно по вече изтъкнатите причини с оглед на срока, който се прие.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
“§ 13. Член 13 се изменя така:
“Чл. 13. (1) От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали.
(2) Главна дирекция “Изтърпяване на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на Главна дирекция “Гражданска администрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване на имената им от избирателните списъци. Информацията се предоставя съответно 55 и 15 дни преди изборния ден.
(3) В избирателните списъци се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати.
(4) Дописването по ал. 3 се извършва от органите по чл. 10, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии по писмено искане на избирателя или в изборния ден – от секционната избирателна комисия по искане на избирателя, след представяне на документ за самоличност и на удостоверение за пребиваване – за гражданите на другите държави – членки на Европейския съюз, подали декларация по чл. 12.
(5) Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, поради което са били лишени от правото да избират в държава – членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или района, или кметството.
(6) Отказът за заличаване, вписване или дописване се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд в двудневен срок от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 10, ал. 1 и постановява решение, което се обявява незабавно и окончателно.
(7) Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване по ал. 4 може да се обжалва пред общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Заповядайте за изказване, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Станиславски навремето е казал, че съдът по своята същност е дълбоко театрален. Аз бих могла да перефразирам същото за Народното събрание. Искам да ви кажа, че ако остане поправката и редакцията на второ четене на Правната комисия, ние фактически обезсмисляме целия спор и препирня за уседналост. Защото незаличаването на хора, които нямат адрес десет месеца преди гласуването, практически отваря широко вратите те да се възползват от възможността да гласуват, защото няма способ, по който, явявайки се пред избирателната урна, фигурирайки в избирателните списъци, да не можеш да упражниш своето право на глас. Ето защо всички препирни тук, ядосано напускане на залата от страна на колегите от ДПС, практически едно дълбоко разбирателство, според мен, е едно предателство от страна на БСП, смея да го кажа.
Какво значи да отстояваш с плам? Това, че трябва да има не шест, а десет месеца уседналост, когато това обстоятелство по никакъв начин не се отразява в избирателните списъци. Когато се яви един човек, който през последните десет месеца не е живял в България, но фигурира в избирателните списъци, защото те са направени по постоянен адрес, това значи, че той съвършено спокойно ще упражни своето право на глас и всичката воля, която сме имали за това, че човек трябва да е принадлежен към населеното място, в което гласува и в което е избран, практически е минирано.
Ето защо аз ви моля и правя процедурно предложение, когато се гласува, председателят на комисията да предложи на водещия заседанието на събранието да бъде гласуван както първоначалният текст на вносителя, така и текста на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Николова, аз се учудвам на лекотата, с която раздавате квалификации за предателство и за подобни епитети, които отправяте към една или друга политическа сила. Вие сте член на Правната комисия и присъствахте на заседанието на Правната комисия, която категорично взе становище по този въпрос. Принципът е, че избирателните списъци от 1990 г. насам се изготвят по постоянен адрес, защото това е единственият сигурен критерий за това даден избирател към коя община е най-трайно свързан.
Аз искам да Ви задам два въпроса:
Вие сте народен представител, да кажем, от Русе. Вие по постоянен адрес, убеден съм, че все още се водите от Русе. Вие повече за Русе ли милеете в момента или за София, където би трябвало да сте регистрирана по настоящ адрес? Това е първият ми въпрос.
Вторият ми въпрос – да приемем, че има много сезонни работници, които за няколко месеца, например от вътрешността на страната, отиват да работят по Черноморието. Има друга категория сезонни работници, които за два, три или четири месеца излизат да работят в чужбина – в Италия, в Испания и т.н. Те също са длъжни да посочат настоящ адрес. По закон те са длъжни да посочат настоящ адрес в тридневен срок. Кажете ми: на тези хора вие ще им забраните да гласуват там, където действително живеят постоянно и трайно като ги извадите от избирателните списъци? Това ли желаете действително? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За втора реплика има думата народният представител Мая Манолова.
Мая Манолова (КБ): Спорът, според мен, трябва да се води, ако изобщо се води на друга плоскост - кои трябва да се включат в избирателните списъци, а не кои да се изключат. Всички преценки според мен, тъй като тук става дума за едни местни избори, за избиране на органи на местната власт и на местното самоуправление, трябва да се правят относимо границите на съответната община.
По време на евроизборите страната представляваше един многомандатен избирателен район и преценките за постоянен, настоящ или някакъв друг адрес се правеха по отношение на страната.
Когато става дума за конкретната община всички преценки трябва да се правят съобразно територията на тази община, защото е все едно къде е настоящият адрес – дали е в друга община, дали е в страна - нечленка на Евросъюза, дали е в страна – членка на Евросъюза. Въпросът е, че конкретното лице не е свързано с тази общност, ако това е Вашата мисъл. Според мен това е един дискриминационен текст, който ще извади точно определена група граждани от тези, които не трябва да гласуват в една община.
Всички преценки за местните избори според мен трябва да касаят конкретната местна общност. Тук целият проблем всъщност е от несъвършената система на гражданска регистрация. В конкретния случай вие имате настоящ адрес в София или поне сте длъжна да го имате, пребивавайки повече от три дни тук. Това означава ли, че Вие не сте по-свързана с проблемите на община Русе, всъщност, където живеете? И такъв е случаят с много български граждани, тъй като ние нямаме идеалната система която да показва къде лицето живее и с интересите на коя точно местна общност е свързано. Ние не можем да сложим КПП-та на границите между отделните общини или чипове на българските граждани, за да е ясно точно къде пребивават през по-голямата част от времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Съгласна съм с част от разсъжденията на госпожа Манолова, но в никакъв случай не съм съгласна с репликата, която направи господин Казак.
За да говорим за уседналост, ние трябва да използваме два термина – това е постоянен и настоящ адрес на територията на Република България. Всеки български гражданин има тези два адреса. Когато говорим за десет месеца, ние го свързваме единствено и само с настоящ адрес. От нас като законодатели зависи дали имаме волята това, което сме дискутирали два дни, да го направим реален факт. Настоящият адрес се прави от общините. Ето защо нямам никакъв спор с Вас, госпожо Манолова, защото кметовете са тези, които подписват избирателните списъци.
Лице, което живее над десет месеца в една община и има настоящ адрес там, то е регистрирано и не може да бъде заличено от списъците.
Случаят, който давате с мен е много прост. Тъй като аз живея над десет месеца в София, но имам постоянен адрес в Русе, мога да избера един от двата адреса. Ако отговарям на изискванията да съм над десет месеца в София и съм имала коректността да се регистрирам по настоящ адрес, това означава, че бих могла да гласувам и в София.
Четин Казак (ДПС, от място): Само в София.
Елеонора Николова: Или по постоянен адрес в моето родно място. Така че за мен „кучето е заровено тук”. Когато говорим за уседналост, ние имаме следната формулировка: постоянен и настоящ адрес на територията на Република България. Тогава ние действително, вече записвайки десет месеца, се справяме с вътрешния туризъм и по същия начин, записвайки постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, се справяме и с екскурзионния туризъм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли други желаещи за изказвания?
Господин Сотиров, заповядайте.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! През целия дебат, свързан с уседналостта, забелязвам опити да се правят спекулации, че някой е лишаван от право да гласува. Цялата философия на въвеждания принцип за уседналост не лишава никой български гражданин, който живее в България, свързан е с проблемите на съответната община да гласува. Въпросът е, че се въвежда един ясен контрол, който основно стъпва на принципа – с коя община си най-свързан и ти дава възможност да избереш в коя община ще гласуваш, ако над десет месеца не си имал постоянен и настоящ адрес в дадена община.
Ако имаш настоящ адрес над десет месеца в дадена община – гласуваш в нея. При другата ситуация ти се дава възможност да избереш, но никой не е лишен от правото да гласува за кмет, за общински съветници в българска община. Въпросът е, че законът дава ясен регламент, за да се избегнат тези порочни практики, целево да се местят хора от една в друга община и да подменят вота на избирателите. За това става въпрос, така че всички спекулации в обратна посока целят единствено, основно ДПС да консолидира по познатата схема техните избиратели, че някой ги преследва, че някой ги дискриминира. Това е един много вреден и евтин популизъм, който Вие правите.
Четин Казак (ДПС, от място): Вие правите евтин популизъм.
Лютви Местан (ДПС, от място): Не се изказвайте. Не ги разбирате тези неща.
Иван Сотиров: Уж се явявате защитници на определени етнически групи, вие по същество ги експлоатирате по един изключително некоректен начин. Незачитане на човешките права е срещу заплащане да бъдат развеждани хора под строй с рейсове да гласуват в една или друга община. Това е неуважение на човешкото достойнство и на човешките права, а не това да бъде въведен регламент кой с коя община е свързан да упражни правото си на вот.
Това, което каза господин Казак по ал. 2, беше едно недопустимо и манипулативно смесване на понятията. Тук става въпрос за следното: не може аз да съм живял пет години зад граница в друга държава нечлен на Европейския съюз, за държавите – членове на Европейския съюз има ясен регламент, който се определя в други текстове от закона, не може да съм живял пет години в Съединените американски щати и поради това, че имам двойно гражданство, имам постоянен адрес в България, да дойда и да гласувам за кмет и общински съветници на общината, в която имам постоянен адрес. Това е недопустимо. Точно с тази ал. 2 се изчиства това. Ако вие искате да отпадне тази алинея, за да можете да си прехвърляте гласове от Бурса или от не знам къде, за да гласуват за дадени общини, в които вие имате конкретни интереси си го кажете директно. За това става въпрос, затова вие реагирате толкова остро срещу тази ал. 2. И затова ще рекетирате вашите коалиционни партньори да направят компромис и с дефинициите на това, какво означава уседналост, да обезмислите всичко, което ние досега приехме и дебатирахме тук. За това става въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Местан, заповядайте за реплика.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Репликата ми не е за поредното изстъпление на тема: „ДПС организира с автобуси ...” и т.н. Общо взето страхът от политическата тежест на ДПС дотолкова ви замъглява мозъка, че раждате политически уроди в тази зала. Аз продължавам вашия пример с българския гражданин, живял пет години в Съединените щати. Да – връща се в България, и аз ви питам: ако той се е върнал в България девет месеца преди местния вот, понеже не отговаря на изискването за десет месеца, той не може да гласува? Дотук коректен ли съм?
Иван Сотиров (ОДС, от място): Да.
Лютви Местан: Но ако дойде един ден след обнародването на указа на президента и реши да се кандидатира за кмет на тази община – може. И това вие го гласувахте.
Иван Сотиров: Да.
Лютви Местан: Ето това е директна проява на политическа идиотия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Друга реплика? Дуплика, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Господин Местан, виждам, че Вие сте в паника и в истерия, а не ние. Няма за какво да се плашим от Вас. (Смях и ръкопляскания от ДПС.) Вашето поведение целия ден е доста истерично. Вие проявявате едно класическо неразбиране. Проява на доста болшевишко мислене е да се определят някакви ограничения за хората, които избират какво да изберат. Такава практика има и в най-модерните демокрации. В Съединените американски щати има общини, където си избират кмет на мениджърски принцип даже. Това е съвсем друго нещо.
Нека да оставим местните общности да преценят кой най-добре ще управлява общината. Затова там да се въвежда такъв принцип – да кажем на хората какви хора могат да избират и на какви критерии да отговарят, е недемократично и глупаво. Въпросът е да се гарантира възможността, че хората, които са трайно свърани с общината, те ще си изберат кмет и общински съветници, а не някой да им подменя вота, като транспортира десетки и стотици избиратели от една община в друга. Затова има смисъл принципа на уседналост, когато упражняваш правото си на вот, но когато местната общност избира човек, защо да не си избере човек, който познават, който има мениджърски качества, дори да е от друга община, дори да е от друга държава. За това става въпрос. Не бива да се стараете по комунистически образец да казвате на хората за кого да отидат да гласуват, колко да е висок, колко време да е живял. Това трябва да преценят хората. Не смесвайте двете понятия. Пасивното и активното избирателно право имат съвсем друга философия. Вие не разбирате тези неща.
Лютви Местан (ДПС, от място): Точно обратното на това, което говорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Госпожа Петя Гегова има думата.
Петя Гегова (НДСВ): Госпожо председател, колеги! Относно предложението по ал. 2 на чл. 13. Ние вече гласувахме и приехме на какви изисквания трябва да отговарят избирателите, а съответно и кандидатите за кметове и за общински съветници, за да упражнят своето право на глас. Това стана в чл. 3 и чл. 4, съответно и чл. 3а и чл. 4а, които вече гласувахме и приехме.
С чл. 3 и чл. 4 ние създаваме или поставяме още едно изискване, а именно гражданите да са живяли на територията на определена община или населено място в определен период от време – десет месеца. Това вече го гласувахме. Нормално е, след като има създадено правило, да имаме и механизъм, по който да си гарантираме, че това правило ще бъде спазено. Начинът за гарантиране на това правило според мен е в чл. 13, ал. 2, а именно тези български граждани, които не са живяли на територията на Република България, забележете, само техните имена да бъдат заличени от избирателните списъци. Тоест всеки български гражданин, който отговаря на изискванията, поставени в членове 3, 3а, 4 и 4а, ще намери своето място в избирателния списък и ще може да гласува. Тоест в ал. 2 на чл. 13 изобщо не става дума за това кой има право и кой няма право да гласува. Това все пак е една техническа норма – за съставянето на избирателните списъци. (Реплика от ДПС.)
Позволете ми все пак, занимавала съм се две години и половина в качеството ми на заместник-министър, който е отговарял за този ресор. За това става въпрос, господин Неджми.
Що се отнася до нашето предложение по ал. 5 на чл. 13, може би се създава още една декларация, малко повече бумащина, малко повече администрация и може би затова е преценила Комисията по правни въпроси да не подкрепи нашето предложение. Но пак се връщам на това – след като има изисквания, нормално е да си гарантираме начина, по който тези изисквания да бъдат приложени на практика. Това ще стане с декларацията, която всеки един от избирателите ще подпише, че отговаря на поставените изисквания. Тази декларация също е обвързана с наказанията – ако някой е декларирал нещо, което не отговаря на действителното положение, да понесе съответното наказание – административно или друго.
Размислете още един път и може да вземем друго решение, различно от това на Комисията по правни въпроси. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
За изказване думата има господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Надявам се господин Сотиров да остане в залата, за да чуе това, което искам да кажа, тъй като той и госпожа Николова поставиха този въпрос.
Уважаема госпожо Гегова, бяхте наистина две години заместник-министър на регионалното развитие и във Вашия ресор беше службата ЕСГРАОН. Вие сте член на Комисията по правни въпроси, както и колегата Сотиров, който сега си тръгва, явно не му е интересно, Вие знаете, че директорът на ЕСГРАОН, който е човек с безспорни качества и безспорни познания в своята област, изрично в комисията Ви посочи какви са принципите за изготвяне на избирателните списъци, какви са възможностите както на администрацията, така и на избирателните комисии и така нататък, и какви са практическите трудности за осъществяването на една или друга законодателна идея или импровизация.
Представете си следния казус: има хиляди от вашия бивш избирателен район – Смолянския край, от Благоевградския, има хиляди, хиляди български граждани, които сезонно работят в чужбина – в Италия, в Испания. Тези граждани в един или друг момент декларират при подмяната на документите си, че имат настоящ адрес в Италия, в Испания, след което в края на есента се връщат и няколко месеца през зимата специално живеят на техния траен, постоянен адрес в Девин, в Доспат, в Рудозем, в Златоград и така нататък. Естествено никога няма да им дойде на ума да отидат в общината в Девин, в Рудозем или в Златоград и да кажат: аз вече съм си по настоящ адрес, отново на постоянния си адрес. Така че те остават да се водят по настоящ адрес в чужбина.
Има хиляди български граждани, които за определен период от месеци работят по нашето Черноморие. Когато отидат да работят в Приморско, в Созопол, в Поморие, те са длъжни да отидат и да се регистрират, че са по настоящ адрес там и строят хотелите на този или онзи. След това през зимата, когато приключи активният строителен сезон, те се връщат по родните си места в Сливен, в Стара Загора, в Шумен, в Разград, в Силистра, откъдето са дошли, но никога няма да им дойде на ума да декларират отново в общината по постоянния си адрес, че техният настоящ адрес отново съвпада с постоянния им и те остават да се водят по настоящ адрес в Созопол, в Приморско и така нататък, да не изброявам всички черноморски общини, в които се строят масово хотели.
Какво ще стане с тези избиратели? В деня на изборите те ще отидат и ще констатират, че са били заличени от избирателните списъци в Стара Загора, в Сливен, в Ямбол и така нататък. Защо? Защото те са се декларирали по настоящ адрес преди 12 месеца, от миналата година са се регистрирали в Созопол, в Приморско и толкова. Те се водят по настоящ адрес в тези общини. Какво ще направи този работник, който от месеци наред обратно се е върнал по постоянния си адрес във вътрешността на страната? Той ще бъде лишен де факто от правото да гласува, уважаема госпожо Николова. Така е. (Реплика от Елиана Масева.) Така е, госпожо Масева. Ако повече от 10 месеца, така приехме в крайна сметка, господин Стоилов ще Ви го потвърди.
Редакцията на госпожа Мингова гласи, че само ако по-малко от 10 месеца, както се оказва, той е променил настоящия си адрес, ще може да гласува по постоянен. Но ако от миналата година той се е регистрирал в Созопол, няма да може да гласува в Благоевград, откъдето е строителният работник, който строи хотела в Созопол, няма да може да гласува в Благоевград и ще трябва да отиде в Созопол, ако иска да гласува. Де факто ще бъде лишен от правото на глас, заради абсурдността на тази система. Отдавна е възприет като единствен сигурен и безпроблемен критерий за свързаност на избирателя със съответната община – неговият постоянен адрес. Затова във всички законодателства в страните – членки на Европейския съюз, които вие ще проверите, се говори за постоянно местожителство, постоянен адрес. Това е.
Уважаеми дами и господа, всички ваши опити да търсите чрез законови еквилибристики да избягате от тази действителност прави закона едно недоносче. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за реплика, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Казак! Ще използвам аргументите на господин Лютви Местан, който в своето експозе каза, че за него е много важно, че това е един много важен принцип и в законодателството, и в правото един човек да може да гласува тогава, когато е трайно свързан с една общност. И мисля, че в това отношение ние не се различаваме.
Аз смятам Вашите примери за изключително несъстоятелни и ще Ви обясня защо. Когато един сезонен работник отиде да работи затова, защото има работа някъде, той си взема бохчичката, отива там и никога не се регистрира адресно, защото неговият постоянен и настоящ адрес е на едно място – там, където живее, там, където е жена му, там, където са децата му, а той работи да изкара пари за тези деца.
Четин Казак (ДПС, от място): В тридневен срок е длъжен да се регистрира!
Елеонора Николова: В случай, че се правят регистрации за така наречения вътрешен туризъм, те са изкуствено направени не защото човекът е трайно свързан с населеното място, а защото работодателят му се е разбрал с работодателя или самият кмет се е разбрал с този работодател да увеличи своите гласоподаватели. Точно затова ние разсъждавахме за тези месеци – десет месеца. Когато човек има постоянен адрес, той има и настоящ адрес и за това няма спор.
Ние тук много силно спорим дали да има задължително или незадължително гласуване. Това, което отвращава най-много хората, е несправедливостта. Когато в едно село със смесено население отидеш и видиш един автобус и хора, които са станали в ранната сутрин смълчани и сгушени, и които не говорят с нито един човек от опашката, защото не го познават, тогава хората смятат, че нещо се случва с изборите, че са дълбоко манипулирани и отказват да гласуват. Нека всички да мислим какви са причините, поради които ние караме хората да се откажат да гласуват. Несправедливостта е най-сериозният довод хората да не гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Заповядайте за втора реплика, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Не могат да се вадят аргументи от това, че някой се е разсеял да изпълни закона и не е подал настоящ адрес. Ако някой е отишъл няколко месеца да работи като сезонен работник или по работа, първо, това, което каза Елеонора Николова, е абсоютно вярно – че хората в България много рядко, ако не бъдат принудени и организирани, не си регистрират настоящ адрес. Това е ясно как става – работят в определени фирми по морето, по хотели, по строителни обекти и работодателите – това може да се провери от една справка, да се види, как на един адрес регистрират по 100-120 души организирано в един ден. За това става въпрос.
Иначе не може да се вади аргумент от това, че някой отишъл и се регистрирал някъде преди 12 месеца по настоящ адрес, а пък след това забравил да се регистрира, когато се върнал в родната си община, където има постоянен адрес. Тук има едно противоречие в това, което казвате. Ако човек стриктно спазва законите, няма да има проблем. Ако някой не спазва закона, неспазването на закона не може да бъде аргумент в полза на някой и да кажете, че този човек е ощетен. В крайна сметка, първо един човек трябва да спазва закона. От това, че се е разсеял, не може да ползва аргументи и да се чувства онеправдан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за трета реплика, господин Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Уважаеми колеги, аз мисля, че възможността да се гласува по настоящ и постоянен адрес с една разлика от времето е най-малкото насърчаваща за човека, който наистина иска да гласува, тоест, наистина се интересува от съдбата на населеното си място, да прояви някакво усилие и да се регистрира, като знае, че след десет или дванадесет месеца ще има избори.
Но искам да изясня нещо друго, което доста се подхвърля в залата и според мен повече прилича на опашка на плод-зеленчук, отколкото на хора, които са правили местни избори. Нали ви е ясно, или пък, ако на някой не му е ясно в тази зала, че така наречените автобуси, които уж циркулират навсякъде напред и назад, не са нищо друго, освен алиби? Направете си проста сметка колко автобуса трябва да минат турската граница, че да повлияят сериозно на един национален избор? Колко хиляди автобуса? Това е просто алиби, за да може да се каже: ето, онези си дойдоха и гласуваха! (Ръкопляскания от ДПС.)
Минават три автобуса, а отдолу се вади един лист със старите регистрации – този, този и този и хайде.
Така че наистина прецизното уточняване на постоянния адрес е навременния ще помогне да се тури край на тази митологема на прехода – автобусната, която, поне, да се надяваме, че е насърчила автобусния транспорт. (Единични ръкопляскания от ДПС.)
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че последната реплика, общо взето, беше най-смисленото от дълго време в този дебат и казва истината такава, каквато е. Мисля, че някои хора отдясно, които сега толкова настървено се мъчат да защитят незащитимото, трябва да се вслушат в аргументите, които господин Любен Дилов-син изказа от тази трибуна.
Уважаеми колеги, не се опитвайте чрез подобни законови хватки, които граничат с, бих казал и откровено навлизат в полето на противоконституционността, да си решавате собствената безпомощност, безсилие и т.н. да мобилизирате избиратели зад вашите политически сили.
Единственият по-сериозен аргумент, който се чу, беше за това, че трябва да се поощрява спазването на закона. Именно от тази гледна точка, уважаеми колеги, изхождам. Съжалявам, че госпожа Гегова отсъства от залата в момента, тя знае, че в Закона за гражданската регистрация е записано като изрично задължение за всеки гражданин в тридневен срок от настаняването си на ново място да се регистрира в общината по настоящ адрес. Именно моята грижа е за тези, които спазват това законово изискване и когато отидат да работят в Созопол, Приморско, Царево и т.н., изпълнявайки закона, отиват и се регистрират по настоящ адрес. След това, като се върнат в Благоевград и в Разлог, госпожо Масева, естествено, че няма да отидат отново да декларират, че са се върнали, защото са по постоянен адрес. Там им е постоянният адрес. Там им е жилището, там им е бащиният дом. (Реплика от народния представител Елиана Масева.)
Така че вие ще ги лишите чрез подобни законови хватки, ограничения и изключвания от правото да гласуват в Разлог и Благоевград, като ги изпратите в Созопол, което те няма да направят.
Грижата да ограничим изборния туризъм, специално за Черноморските общини, може да се реши без никакъв принцип да отседналост. Вие знаете кои са истинските жители на тези общини – тези, които са отдавна по постоянен адрес жители на Созопол, Несебър, Царево и т.н. Всички останали са приходящи работници, които се регистрират по настоящ адрес. Единственият, най-сигурният начин да ограничите изборния туризъм в Черноморските общини, е чисто и просто да оставите закона така, както е действал досега – да се гласува само и единствено по постоянен адрес. По този начин в тези общини ще гласуват само постоянните жители на тези общини и никакви туристически и хотелиерски босове няма да могат чрез масово придвижване на работна ръка да променят изборните резултати в тези общини. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за изказване, госпожо Капон.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ние с госпожа Николова по този параграф ще оттеглим нашето предложение от десет да бъдат на шест, тъй като трябва да има някаква реципричност на база на гласуваните предложения преди това в законопроекта. Това, което аз не мога да разбера, е ако отпадне точката, която каза Мая Манолова в чл. 13, ал. 2, това би означавало, че няма да могат да се прочистят списъците.
Днес Народното събрание в прав текст проявява една политическа дебилност. За да можеш да си общински съветник или кмет, да можеш да гласуваш за него, ще се окаже, че кандидатът за общински съветник или кмет не може да гласува,...
Михаил Миков (КБ, от място): Нали законопроекта го приехте?
Мария Капон: …тъй като ние гласувахме веднъж за десет месеца,…
Михаил Миков (КБ, от място): Така го приехте!
Мария Капон: …а в следващия текст приехме, че за да си кандидат, ти трябват 55 дни от регистрацията - това, господин Миков, е абсолютна дебилност.
Михаил Миков (КБ, от място): Вижте как го гласувахте!
Мария Капон: Но го приехме и с вашите гласове, поради причината, че трябваше да има пълната реципрочност. Какво означава това – че кандидатът за община Несебър, който се е регистрирал през м. август по една или друга причина, защото там има или няма интереси, или просто е решил, че е най-добрият (реплика на народния представител Михаил Миков), той не може да гласува и за себе си дори. А за всички останали реално в момента с изчистването на този текст ще се окаже, че ние безсмислено сме приели 10-те месеца в по-горните.
Михаил Миков (КБ, от място): Защо го приехте?
Мария Капон: Защото целта беше по постоянен и настоящ адрес да бъдат заедно.
Реплика можете да ми направите от трибуната, господин Миков, и ще Ви обясня.
Михаил Миков (КБ, от място): Кажете, кажете!
Мария Капон: Тъй като е важно да не продължим нататък закона в тази дебилност, то трябва да има някаква логика – след като сме приели с гласовете на Народното събрание, както на групата на БСП,…
Михаил Миков (КБ, от място): Аз не съм гласувал.
Мария Капон: … това означава, че трябва да има логика в самия закон. Затова и ние оттегляме десетте месеца, които да се сменят с шест месеца. Нормално е обаче да следим текстовете в логиката, с която мнозинството в Народното събрание, а не мнозинството, което управлява страната, господин Миков, има желание това да се случи. Народните представители имат равен глас. Благодаря.
Михаил Миков (КБ, от място): Аз това не съм го гласувал. Вие го оплескахте…
Мария Капон (независим, от място): Вие сега се усещате.
Михаил Миков (КБ, от място): Ние ще си направим изборите, независимо какъв е законът. (Реплики между народните представители Мария Капон и Михаил Миков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Госпожо Понева, заповядайте за изказване.
Антонела Понева (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, целият този дебат е напълно безсмислен, тъй като в момента обсъждаме предложението за отпадане на ал. 2 от чл. 13. Правилото за уседналост вече го приехме, а ал. 2 визира единствено техническото обезпечаване на това, което вече приехме като законова норма. Така че чисто и просто, както каза господин Казак, да говорим за Несебър, за Созопол, за Радомир и други градове няма смисъл, тъй като ал. 2 визира единствено тези граждани, които имат настоящ адрес извън пределите на България през последните 10 месеца. Говорим за тези, които живеят извън страната ни, а не за тези, които сезонно работят в един или друг град. Ако отпадне тази алинея означава, че ние днес сме загубили часове в празни приказки и сме провели някакви безсмислени гласувания, тъй като всъщност не можем да обезпечим законовата норма, която приехме. А, че ал. 2 трябва да съществува точно във вида, в който е, това е абсолютно сигурно, тъй като не е възможно хора, живеещи от години извън пределите на страната и които не могат да произнесат на български името на кмета, да гласуват за него. Тъй като стана дума за политическата тежест на ДПС, от която някой се страхувал, политическата тежест на ДПС се измерва само в количеството пари, които са дадени за купуване на гласове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли други изказвания? Няма.
Господин Стоилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Госпожо председател, преди да премина към представяне на следващите текстове, мисля, че все пак трябва да обръщате внимание на някои от народните представители, защото те употребяват квалификации, които заемат целия спектър на поведение, което може да бъде оценено като олигофренно (оживление в залата), а по-скоро става дума за това, че някои от решенията могат да се отклоняват от определени принципи, да не са последователни, да не следват типични практики. Мисля, че самоквалификацията на народните представители в този диапазон няма да повиши авторитета на събранието, към който изглежда иначе всички се стремят.
Преминавам към предложението на народния представител Маÿ Манолова за създаване на § 13а, което е подкрепено от комисията:
“Създава се § 13а:
“§ 13а. Създава се чл. 13а:
“Чл. 13а. (1) Избирателни списъци в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения, се съставят от ръководителя на заведението или дома.
(2) Ръководителят на заведението или дома уведомява органите по чл. 10, ал. 1 за включените в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.”
Комисията предлага да се създаде нов § 14:
“§ 14. Създава се чл. 13а:
“Чл. 13а. (1) Избирателни списъци в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения, се съставят от ръководителя на заведението или дома.
(2) Ръководителят на заведението или дома уведомява органите по л. 10, ал. 1 за включените в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказване? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 14 има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова – в § 14, т. 1 думата “десет” се заменя с “шест”.
Комисията е подкрепила предложението, но залата не го подкрепи.
Има предложение на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова.
Мария Капон (независим, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
“§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя “при условие че избирателят има настоящ адрес през последните шест месеца” – трябва да стане десет месеца – “преди изборния ден в съответното населено място”.
2. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
“Органът по чл. 10, ал. 1 по настоящ адрес предава информация за подадените искания по ал. 2 на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по този параграф? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по тези параграфи? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 20 има предложение на народния представител Маÿ Манолова, което е подкрепено от комисията.
Има предложение на народните представители Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова, което е подкрепено от комисията, но не е подкрепено в пленарната зала. Този въпрос вече е гласуван.
Има предложение на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова. Те също го оттеглят, ако се следва волята им, изразена по предишните параграфи.
Мария Капон (независим, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
“§ 21. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
“(3) В лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения се образуват избирателни секции само ако в тях има не по-малко от 30 избиратели, които са живели през последните десет месеца преди изборния ден в съответното населено място, на територията на което е съответното заведение. Избирателните секции се образуват от ръководителите на заведенията и домовете.”
В ал. 4 думите “40 дни” се заменят с “55 дни”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по този параграф? Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 21 има предложение на народния представител Маÿ Манолова, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от Мария Капон и Елеонора Николова – в
§ 21 т. 4 да отпадне.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов:
“§ 21. В чл. 24 ал. 4 се променя така:
“(4) При определяне на състава и ръководството на Централната избирателна комисия за местни избори се запазва основното съотношение между парламентарно представените партии и коалиции към момента на назначаването, като никоя от тях не може да има мнозинство. Право на представител имат и парламентарно представени партии и коалиции по смисъла на този закон в Европейския парламент, но не представени в парламента на Република България.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на Иван Костов и група народни представители:
“§ 21. В чл. 24 се запазва съдържанието на съществуващата ал. 6 и се създава нова ал. 7 със съдържанието на предложената в проекта нова ал. 6 и останалите алинеи съответно се преномерират.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:
“§ 22. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думите “55 дни” се заменят с “60 дни”.
2. В ал. 3 думите “от 21” се заменят с “от 25”.
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 6 се изменя така:
“(6) Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в Централната избирателна комисия за местни избори. Председателят и секретарят са от различни политически партии и коалиции. Централната избирателна комисия за местни избори се представлява от своя председател, а в отделни случаи от упълномощен от него заместник-председател.”
5. В ал. 7:
а) думите “във Върховния административен съд, във Върховния касационен съд, прокурор във Върховната касационна или Върховната административна прокуратура” се заменят с “прокурор или следовател”, а думите “служител на” се заменят с “държавен служител в”.
б) създава се изречение второ: “Членовете на Централната избирателна комисия за местни избори не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.”
6. Алинея 10 се изменя така:
“(10) За периода от назначаването си до 45 дни след датата на изборите членовете на Централната избирателна комисия за местни избори получават месечно възнаграждение.”
7. Създават се алинеи 11 и 12:
“(11) За периода от 45 дни след датата на изборите до следващите местни избори членовете на Централната избирателна комисия за местни избори получават възнаграждения за заседания и дежурства.
(12) За периода от 7 дни след датата на изборите до следващите местни избори членовете на общинската избирателна комисия получават възнаграждения за заседания и дежурства по ред, определен от Централната избирателна комисия за местни избори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по този параграф.
Заповядайте, госпожо Балева.
НАДКА БАЛЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Считам, че по отношение на обсъждания текст следва да приемем предложението на вносителя. Става дума за това, че с изменението, подкрепено от комисията, се въвежда изрична забрана в Централната избирателна комисия за местни избори да членуват каквито и да било магистрати. Достатъчно е това изискване, тази забрана да важи само по отношение на съдиите във Върховния административен съд и за прокурорите във Върховна административна прокуратура, защото това са органите, които упражняват съдебен надзор над решенията на Централната избирателна комисия.
Възражението, че виждате ли, когато се предлагат от определена политическа сила, магистратите се политизирали, не може да намери подкрепа, тъй като комисиите не решават избора и не произвеждат избори, а това е органът, който следи за законосъобразното произвеждане на насрочения избор. Поради това подкрепям предложението на вносителя за корекции в този текст, а не решението на комисията и моля това да бъде и вашето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте за реплика, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Балева! Няма спор, че магистратите вършат много добра работа в ЦИК, защото са подготвени да решават казуси и го правят бързо, удачно и безпроблемно. Също така е вярно, че Европейската комисия има забележки по този текст, а получихме и редица писма от страната – специално няколко неправителствени организации от Разград, които възразяваха срещу това техните съдии да са членове на районни избирателни комисии, защото смятат, че по този начин съдиите демонстрират своята принадлежност, своето пристрастие към определена политическа сила.
Нека не забравяме, че всъщност ние избираме квотно тези магистрати – тоест ОДС, БСП си предлага магистрати. Как след това ние ще кажем на обществото, че тези хора са дълбоко деполитизирани, когато се съгласяват да бъдат предложени като квота от различните политически сили?
Ето защо, за да избегнем всякакво съмнение, че намесваме магистратурата в политическа дейност, сме посочили, че няма никаква пречка всички други видове юристи, юрисконсулти, адвокати, подготвени да решават казуси и да следят за законосъобразност на процеса, да бъдат предлагани от политическите сили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За втора реплика – госпожа Капон.
Мария Капон (независим): Благодаря Ви, госпожо председател. В рамките на година и половина, когато слушахме доклади на Европейската комисия в Европейския парламент, бяхме често критикувани за това, че са индиректни връзките, които доказват независимостта на съдебната система.
Като човек – не юрист, като гражданин мога да кажа, че ако днес един магистрат, със сигурност много добър професионалист е член на комисия, член е на комисия от дадена партийна квота, то утре, ако той случайно гледа дело като съдия, в което е участник човек от политическия елит, винаги в обществото остават съмнения.
Така че апелирам към колегите там, където е необходимо, да се ползват магистрати в пенсионна възраст, тези, които са напълно работоспособни, с най-голям стаж, но ние като Народно събрание да не позволяваме и да помогнем за ограничаването на това включване на квотен принцип, така че да подпомогнем независимостта на съдебната система. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Заповядайте за трета реплика, господин Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
Госпожо Балева, аз не мисля да търся аргументи от Европейския съюз за това предложение. Просто вижте съдебната система: всички дела са приключени, няма изоставане, магистратите нямат работа, дайте сега да ги пратим и в избирателните комисии.
Безспорен факт е, че след като членовете на комисията се предлагат по партиен принцип, това в някаква степен ерозира доверието в правосъдната система. Не може да се изпрати съдията от дадена политическа сила, особено от малък град и всички да го знаят и след това да продължават да вярват в и без това силно разклатения авторитет на съдебната система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За дуплика – госпожа Балева.
НАДКА БАЛЕВА (КБ): Благодаря ви за изключителната загриженост, проявена към магистратите, че трябва да бъдат освободени от всякакви обществени ангажименти, за да си решават делата. Бих се съгласила с вашите твърдения, само и при положение, че вие ми посочите магистрат – член на комисия, избирателна комисия, който е проявил партийни пристрастия, за да може да обосновете това си твърдение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Госпожо Масева, имате думата за изказване по този параграф. Заповядайте.
Елиана Масева (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, искам да защитя нашето предложение по чл. 24 във връзка с разглеждания § 22. То се състои в следното: в сега действащия закон чл. 24 има ал. 6, която всъщност е гласувана през 2003 г. и гласи, че: “Членовете на избирателната комисия за местни избори избират от своя състав председател и до четирима заместник-председатели и секретар с явно гласуване”.
Считаме, че този текст е добър, полезен - това, че самата Централна избирателна комисия посочва кой да е председател и заместник-председател, от опита и практиката се оказа доста сполучлив. Затова считаме, че тази алинея трябва да остане в текста на чл. 24, а ал. 6, която се предлага от вносителя, да бъде преномерирана в ал. 7. Всички останали предложения да подлежат на преномериране във връзка с нашето предложение.
Освен това, искам съвсем накратко да взема отношение и по повод повдигнатия въпрос за участието на магистратите в комисии. Тъй като в този закон ние се опитваме да боравим с категории, които са близки до илюзиите, искам да ви кажа, че твърде много се надценява регламентирането на тази забрана. Не забравяйте пък, че има малки населени места, в които единствено тези магистрати могат да бъдат гаранти за точното и правилно прилагане на закона. Това, че се предлагат от различни политически сили не означава, че тук трябва да тълкуваме комисията като сбор от политици. Тази комисия като индивидуалност и цяло е безпристрастна комисия – тя обслужва закона, обслужва правилата, обслужва процедурата. Ако елиминираме изцяло възможността да участват и магистрати в тези комисии, можем да засегнем твърде остро нуждата от малки общини, където тези магистрати могат на този пост да защитават закона и правилата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Госпожо Манолова, заповядайте за процедурно предложение.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, поради проточилите се дебати по Законопроекта за местните избори, които очевидно ще продължат извън редовното време, а може би и утре, ви предлагам да удължим пленарното време на парламента до 16,00 ч., като от 14,00 ч. преминем към разглеждане на точки 4, 5 и 6. Това са първи четения на законопроекти, които би следвало евентуално да минат през съответните комисии и да бъдат окончателно приети до края на тази пленарна сесия. Ако ги изчерпим, след тях да се върнем отново на точката, на която сме – второто четене на Законопроекта за изменение и допúлнение на Закона за местните избори. Тоест предлагам точки четвърта, пета, шеста и в случай, че ги изчерпим до 16,00 ч., да се върнем на т. 1. Комисиите ще започнат своята работа от 16,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля за режим на регистрация, има процедурно предложение.
Моля да гласуваме процедурното предложение за удължаване на пленарния ден с два часа с тази подредба на програмата, която госпожа Манолова предложи.
Гласóвали 115 народни предсòавиòели: за 108, проòив 1, вúздúржали се 6.
Това проöедóрно предложение се приема.
Госпожо Николова, заповÿдайòе за изказване.
Елеонора Николова (независим): Уважаема госпожо председаòел, óважаеми госпожи и господа народни предсòавиòели! Предложениеòо магисòраòиòе да оòпаднаò оò сúсòава на избираòелниòе комисии е мое. Аз искам да обоснова òова предложение.
Какòо знаеòе, продúлжаваме да бúдем сòрана, наблþдавана по Глава “Правосúдие и вúòреøни рабоòи”. Забележките към нашата държава за това, че магистратурата не е достатъчно свободна и че не се занимава успешно с делата, които са й възложени по Конституция и по закон, са верни заключения – ние сме се съгласявали много пъти с тях.
Аз съм виждала протокол на районна избирателна комисия на Перник, по принцип съставена от магистрати, които по партийно поръчение не са подписали този протокол, а са отбелязали отдолу, че не го подписват, защото има съществени нарушения на избирателния процес.
Върховният административен съд се произнесе, че няма никакви нарушения на избирателния процес, но не може да обяви избора за валиден, защото няма протокол. Тоест магистрати обслужиха директно политическо поръчение.
Ето защо хората в Разград – неправителствени организации, които правеха проучване за прозрачността и законосъобразността на процеса, много сериозно възразиха срещу това техните магистрати да участват в съставите на комисиите.
Също така съм виждала как в ЦИК определени представители на политически сили, а всичките там са магистрати, чакат да чуят какво е становището на тяхната политическа сила по определен въпрос, за да формират своето мнение чрез гласуване.
Ето защо като бивш магистрат категорично възразявам срещу това ние да обвързваме магистратурата с политическия процес, защото изборът е политически процес. Съгласна съм, че не всички магистрати нарушават своята независимост, но самото натоварване с такова подозрение вече прави несъстоятелна тезата, че трябва да ги направим елемент от избирателния процес. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Госпожо Антонова, заповядайте за реплика.
НАДЯ АНТОНОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема колега Николова, първо искам да Ви помоля когато аргументирате Вашето предложение, да не месите европейските институции и тяхното мнение в този процес, тъй като Европейската комисия изобщо не се занимава с избирателния процес, още повече с участието на магистратите в избирателните комисии. Просто по този въпрос няма никакво становище на Европейската комисия, а още по-малко този проблем да бъде наблюдаван по Глава двадесет и четвърта “Правосъдие и вътрешен ред”. Това е първо.
Второ, аз си спомням, че преди няколко години един тогавашен президент назначи петима магистрати в Централната избирателна комисия, които висши магистрати нарече независима квота от експерти. Мисля, че Централната избирателна комисия тогава, одобрена от същия този бивш президент, работи твърде добре с тези петима независими магистрати, които бяха от единствения тогава Върховен съд. Те участваха в Централната избирателна комисия и техните колеги решаваха изборните дела. Имаме такъв прецедент, който има добър изход. Какво се притесняваме сега?
Трето, не мисля, че това политизира и че това ще влияе политически върху поведението на магистратите от Касационния съд или от кой да е окръжен съд, които участват в съответните комисии. Същите тези магистрати досега като гледаха тези избирателни дела и продължават да ги гледат означава ли, че ги политизираме по този начин? Трябва да се отнасяме с малко повече доверие към съвестта на магистратите, тъй като и двете произхождаме от тази среда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Втора реплика няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Антонова! По въпроса какви претенции има към нас Еврокомисията ще Ви помоля да се обърнете към министър Гергана Грънчарова, която, доколкото знам, е избрана от тройната коалиция. Тя много подробно ще Ви обясни какви са забележките досежно участието на магистрати в избирателния процес.
Ние не слагаме никакво съмнение върху магистратите, просто желаем евентуалното съмнение върху тях да бъде отстранено своевременно.
Нещо за тази квота от пет човека, назначена от бившия президент. Та нали именно участието на тези съдии от Вúрõовниÿ касаöионен сúд доведе до следващата поправка? Всички знаем, че се казва “Румен Ненков”. Точно защото участието на определени магистрати толкова силно политизира ЦИК, че се наложи след това да се прави изменение съдиите от Вúрõовниÿ касаöионен сúд да не участват, а вие сега предлагате те отново да бъдат включени. Спомнете си защо беше направена поправката “Анти Румен Ненков”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Господин Иванов, заповядайте за изказване.
Лъчезар Иванов (независим): Уважаеми колеги, по ÷л. 21 сúм направил предложение, коеòо с÷иòам, ÷е има своеòо мÿсòо, òúй каòо след влизанеòо ни в Европейскиÿ сúþз през м. ÿнóари 2007 г., Бúлгариÿ се намира в една сúвúрøено нова сиòóаöиÿ. Вúв врúзка с промененоòо положение на сòранаòа ни каòо ÷лен на Европейскиÿ сúþз и, мога да кажа каòо ве÷е досòойно предсòавени в Европейскиÿ сúþз с наøиòе евродепóòаòи, предлагам в ÷л. 24, ал. 4 право на предсòавиòел да имаò и парламенòарно предсòавени парòии и коалиöии по смисúла на òози закон в Европейскиÿ парламенò, но непредсòавени в Парламенòа на Европа. Мислÿ, ÷е сòава напúлно ÿсно òова, ÷е парламенòарно предсòавена полиòи÷еска парòиÿ, коÿòо има изпраòени свои евродепóòаòи, да имаò по един предсòавиòел в ЦИК и сúоòвеòно РИК-овеòе и СИК-овеòе. Това ùе бúде една досòойна ôорма на демокраöиÿòа, господин Миков. (Реплики.)
По òози на÷ин наøеòо обùесòво ùе може да има едни гаранöии за òова, ÷е новаòа полиòи÷еска парòиÿ, коÿòо предсòавлÿвам, коÿòо не се приòеснÿвам да нарека, òова е парòиÿ ГЕРБ, да има сúоòвеòно един предсòавиòел в Ценòралнаòа избираòелна комисиÿ.
Ще бúде запазена, какòо е по Консòиòóöиÿ, квоòаòа на вси÷ки полиòи÷ески парòии. По òози на÷ин нÿма да бúде накúрнен инòересúò на ниòо една полиòи÷еска парòиÿ. Волÿòа за òова òóк, на наöионалниÿ парламенò, е да дадем вúзможносòòа да ó÷асòва един предсòавиòел, с коеòо мислÿ, ÷е не се накúрнÿва – под÷ерòавам за вòори пúò – по никакúв на÷ин инòереса на ниòо една полиòи÷еска парòиÿ, ùе може да покаже, ÷е Бúлгариÿ дейсòвиòелно е европейска сòрана – сòрана, коÿòо дúржи на демокраöиÿòа, на прозра÷носòòа и на òова да нÿма никакво сúмнение при произвежданеòо на избориòе. Благодарÿ ви за вниманиеòо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За реплика има дóмаòа господин Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Благодарÿ, госпожо председаòел.
Уважаеми колеги, óважаеми колега! Нека да ви кажа неùо – аз предсòавлÿвам една полиòи÷еска ôормаöиÿ, коÿòо за пúрви пúò е в парламенòа, но оò десеò години има едно досòа добро присúсòвие в месòнаòа власò. Искам да ви кажа, ÷е по никакúв на÷ин присúсòвиеòо в ЦИК или в РИК не влиÿе кой знае колко на предсòавÿнеòо на месòниòе избори. Законúò е предвидил досòаòú÷но много меõанизми, за да даде вúзможносò ÷рез наблþдаòели, ÷рез засòúпниöи да се конòролира изборниÿò проöес. Това е едноòо.
Нÿма на÷ин, по койòо справедливо да бúде направен рик или öик извúн предсòавиòелсòвоòо в наöионалниÿ парламенò по една просòа при÷ина, ÷е избориòе най-÷есòо òака се засòúпваò или не засòúпваò, ÷е полиòи÷ескаòа конþнкòóра е променена спрÿмо òова, коеòо е било по време на парламенòарниòе избори. По÷òи винаги сòава òака. Най-просòиÿò пример е, ÷е в много обùини присúсòваò полиòи÷ески ôормаöии, коиòо не са предсòавиòелни в наöионалниÿ парламенò, месòни парòии. Мога да ви дам много примери òакива, коиòо, когаòо дойдаò месòни избори сúùо нÿмаò право да имаò своиòе засòúпниöи.
Що се оòнасÿ до приòеснениеòо на ГЕРБ, ÷е нÿма да имаò предсòавиòел в ЦИК аз мислÿ, ÷е не е òайна за голÿма ÷асò оò залаòа, ÷е ГЕРБ е един полиòи÷ески проекò на президенòа Пúрванов и на една ÷асò оò БСП, òоесò вие можеòе да полó÷иòе оò него своÿ предсòавиòел в ЦИК сúвсем спокойно, какòо на евроизбориòе междó дрóгоòо полó÷иõòе предсòавиòели в РИК-овеòе òо÷но пак оò òази една ÷асò на БСП.
Дúржа да кажа, ÷е на много месòа ние ви бÿõме предложили да имаòе ваøи предсòавиòели в квоòиòе на ОДС, но вие дúржаõòе òе на всÿка öена да бúдаò обÿвени каòо предсòавиòели на ГЕРБ. Мисúлòа ми е, ÷е предсòавиòелсòвоòо в РИК-овеòе и в ЦИК наисòина е предмеò на един пазарлúк на сúùесòвóваùиòе в моменòа полиòи÷ески сили, койòо за добро или за лоøо, ние можем да го направим само по-прозра÷ен каòо си говорим оòкровено за òези неùа. Нÿма как да го регóлираме в òози закон, за да бúде справедливо. Винаги ùе бúде несправедливо спрÿмо нÿкой дрóг. Благодарÿ ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодарÿ Ви.
Дрóга реплика нÿма.
За дóплика имаòе дóмаòа, господин Иванов.
Лъчезар Иванов (независим): Уважаема госпожо председаòел, óважаеми колеги! Аз биõ искал да обúрна на господин Дилов-син внимание, ÷е ве÷е е нÿкúде кúм 14,00 ÷. и е õóбаво да се сúбóди оò дúлбок леòарги÷ен сúн. И Ме÷о Пóõ оòдавна се е сúбóдил, и господин Дилов е време да се сúбóди и да порасне, заùоòо мога да кажа, ÷е спеöиално на проекòа ГЕРБ аз сúм един оò авòориòе и сúздаòелиòе.
Що се оòнасÿ до господин Пúрванов и БСП – в моменòа òой може би произнесе òóк, за пúрви пúò в залаòа най-големиÿ виö, койòо нÿкога е óспÿвал да сúòвори.
Но, конкреòно на оòговора на господин Дилов: пúрво, когаòо говорим за демокраöиÿ и когаòо говорим за прозра÷носò – демокраöиÿòа озна÷ава òова, ÷е вси÷ки полиòи÷ески сóбекòи, коиòо са по една или дрóга при÷ина предсòавени, могаò да вземаò оòноøение по проблем, какúвòо се месòиòе избори. Вúпросúò заùо òрÿбва да бúде предсòавен, аз мислÿ, ÷е е излиøно да се коменòира òóк оò пленарнаòа зала. Бройкаòа и òова как да бúде нагласена, понеже имаøе реплика оò мÿсòо, мислÿ, ÷е когаòо сòава вúпрос за предсòавиòелсòво на един ÷овек, при една добра волÿ оò полиòи÷ескиòе сили, винаги може да бúде намерена ôормаòа и ôормóлаòа за òова да бúде предсòавена парòиÿ ГЕРБ.
Нападкиòе, коиòо оòправи господин Дилов спрÿмо полиòи÷еска парòиÿ ГЕРБ, показват неговия истински характер, страх от това, че трябва да търси нови съюзници, тъй като място в момента под слънцето за политическата му партия няма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За изказване думата има господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Към преждеговорившия: по отношение на неговото предложение. Аз разбрах, че той го допълва. Тези, които са взели народни представители в Европейския парламент при участието в ЦИК, да заменят тези представени в националния парламент, които не са взели. Това ли имате предвид Вие? (Реплики.)
Не, това не е реплика. Това е въпрос към Вас, а Вие в рамките на репликата можете да отговорите, тоест правилно ли да разбирам, че Вие предлагате тези представени в Европейския парламент да заменят това, което се полага на парламентарно представените, които не са взели за Европейския парламент? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата под формата на реплика да отговорите. (Шум и реплики в залата.)
Лъчезар Иванов (независим): Мисля, че нарушихме изключително много правилника, но благодарение на господин председателя се даде възможност да отговоря. Репликите бяха отправени и ми беше дадена възможност аз да отговоря с дуплика.
Аз мисля, че мога да отговоря с шеговит тон за сметка на втория, но ако трябва да говорим сериозно – считам, че новият момент, в който се намира нашата страна, дава възможност, тъй като 2007 г. България влиза в Европейския съюз, имаме една съвършено нова политическа ситуация и точно затова аз казвам, че е необходимо при едно желание и воля да бъде допуснат един представител. С това не би се нарушил политическият баланс при асоциирането на сегашния парламент - Четиридесетото Народно събрание. Не би се нарушил балансът както в РИК, така и в СИК, тъй като знаем много добре, че в СИК-овете, в РИК-овете има възможност за вариране при броя на хората. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За дуплика искате думата, заповядайте.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Ясно е, че господин Иванов не предлага това, което го питах дали предлага. Тоест, господин Иванов, ние от мнозинството Ви казваме – мисля, че и опозицията ще подкрепи това - желание има, възможност няма. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Госпожо Манолова, заповядайте за изказване.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, всички упражнения по чл. 24 имат една-единствена цел: да се префасонира Законът за местните избори, така че да обслужи конкретни политически интереси на една или друга политическа сила в целия диапазон на предложенията, които се правят. Както на предложението на Лъчезар Иванов, за да вкара ГЕРБ специално и конкретно в избирателните комисии за тези избори, така и на ДСБ, за да изключат и да ограничат възможността на президента, която между другото я има във всички изборни закони, да определи председателя и заместник-председателите на ЦИК.
Искам да кажа няколко думи по тази порочна практика, която всъщност намери своето начало в предишния парламент. За първи път в рамките на Тридесет и деветото Народно събрание се прави едно изключение от принципа органът, който определя състава на Централната избирателна комисия, да определя и изпълняващите основните функции в нея. Това е един специален текст, който е направен, за да ограничи президента Първанов да определи ръководството на ЦИК.
Между другото, във всички изборни закони, когато Народното събрание има право да избере състава на Централната избирателна комисия, която да проведе изборите за избиране на президент, Народното събрание определя ръководството на тази комисия. Тогава, когато президентът насрочва изборите и определя състава на ЦИК, независимо дали става дума за парламентарни избори или за избори за Европарламент, той определя, след, разбира се, споразумение и изслушване на парламентарно представените политически сили, кой да бъде председателят и заместник-председателите на избирателната комисия.
Сега колегите от Демократи за силна България се опитват да прокарат този ограничителен признак единствено и само в Закона за местните избори, който го няма в нито един друг закон, специално за президента Първанов. Може би трябва да спрем със създаването на текстове, които да ни обслужат в конкретната ситуация за конкретните избори.
Какво ще правим, господин Иванов, когато следващия път например ГЕРБ влезе в парламента, живот и здраве?! Тогава ще изключим тези, които са в Европарламента. Изборите не се правят, за да обслужат един или друг политически субект конкретно на изборите.
По същия начин стои въпросът, госпожо Николова, и с изключването на съдиите от избирателните комисии. Съдиите винаги са могли да бъдат членове на избирателните комисии, защото функциите там са експертни. Те участват в качеството си на юристи с многогодишен стаж и опит в тази материя. Тук не е вярно това, че неподписването на протокола от един или друг член на избирателната комисия прави протокола недействителен. Напротив, обратният текст фигурира във всички изборни закони. Присъствието на магистратите в изборните комисии е гаранция за това, че те ще работят висококвалифицирано и в крайна сметка ще предлагат едни добри и правно издържани решения. Защо тази екзотика за първи път да я въвеждаме в тези избори, след като, слава Богу, винаги си е работила добре, след като в състава на ЦИК има представители на Върховния касационен съд, които с работата си са доказали, че работят добре и са полезни за законосъобразното провеждане на изборите?
Затова предлагам в предложението, което е прието от Комисията по правни въпроси, да отпаднат думите “във Върховния касационен съд” и “във Върховната касационна или”, защото по този начин ще се даде възможност за участието в избирателните комисии именно на съдии, които не са ангажирани с прекия съдебен контрол върху законосъобразността на изборите. Нормално е съдии от Върховния административен съд, респективно от Върховната административна прокуратура, да не участват в тези комисии, но за останалите съдии аз лично не виждам никаква пречка. Напротив, това е една гаранция за добро правно ниво в работата на тези комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Реплика – господин Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Госпожо Манолова, напълно подкрепям първата част на Вашето изказване. Имал съм удоволствието да кажа, че този парламент носи голяма вина именно за това преправяне на законите като ръкавица спрямо петте пръста на управляващата в момента формация. Това важи както за моите колеги от СДС, така и за лявата част на парламента. Но втората част просто няма прагматична логика, която да ме накара да се съглася - за магистратите в избирателните комисии.
Оставете какво ни наблюдава и какво ни казва Европейският съюз. Пак ви питам: за повече от 50 дни ние изваждаме магистрати от съдебния процес и ги караме да се занимават с нещо друго. Защо?! Защото съдебната система върви чудесно, делата се решават в срок, магистратите нямат по 600 висящи дела. Защо го правим, каква е логиката?! Всички спорове, които биха се породили в един СИК, РИК или дори в ЦИК, има къде да се решават по смисъла на българското законодателство. Защо трябва магистратите й да са в комисиите? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Втора реплика – господин Каракачанов, заповядайте.
Красимир Каракачанов (БНС): Обръщам се специално към госпожа Манолова, много ми допадна нейното изказване. Специално правя реплика на госпожа Манолова, а не на цялата зала. Много ми хареса нейното разсъждение. Може би след моята реплика при едно предишно гласуване е започнала да мисли по нов начин.
Права сте, госпожо Манолова, не трябва да се правят закони, които в момента обслужват една или друга партия. За съжаление голяма част от предложенията, които предлагате Вие, всъщност целят да обслужат точно една-единствена партия. Бих се радвал много, ако Вие добре запомните това, което казахте преди малко от тази трибуна, а именно ще повторя по памет: че не трябва да се правят промени в законите, които целят да ощетят едни и да подпомагат други. Защото само след някой и друг параграф ще стигнем до онзи параграф, който Вие така пламенно като Раймонда Диен отстоявате от трибуната, а именно за общинската избирателна квота. Надявам се да си спомните какво сте говорили сега, а когато дойде време за този параграф, да не се обърнете на 180 градуса, защото все пак така повелява някаква парламентарна етика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Трета реплика – госпожо Масева, заповядайте.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаема госпожо Манолова, две неверни неща казахте от тази трибуна. Първо, че това било свещено право на президента – той да определя председателя и заместниците. Щом това не е конституционно право, не считам, че има някакво закрепостяване към правила и текстове, които в момента съответстват на интереса на вашата партия. Това, че през 2003 г. е установено едно правило, което е доказало, че добре работи и добре обслужва интересите с оглед защитаване на принципите, не означава, че непременно трябва да се съобразяваме с една техника и технология, когато президент е именно господин Първанов. Ако президент беше Иван Костов, нямаше да искате той да определя председателя и заместниците. И ако това е така, значи принципът трябва да бъде на добрата работа, а не това кой е президент, вицепрезидент и така нататък.
Що се отнася до правилото на общинските избирателни комисии, че неподписването на протокола от всички членове не прави недействително решението, точно в този закон липсваше това правило и съвсем уместно беше цитирано от трибуната, че има такива произнасяния на съда, тъй като точно в Закона за местните избори имаше луфт и празнота.
През 2005 г. с нашия законопроект, който стана част от този интегриран законопроект, предложихме това несъответствие на принципите и законите в България да бъде отстранено и сега мисля, че то се осъществява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Госпожо Манолова, заповядайте за дуплика.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, въртим, въртим и се връщаме точно там, където всеки от вас го стяга чепикът. Вас, господин Каракачанов, с Вашето притеснение, че ако въведем праг, просто няма да вкарате общински съветници. По-добре, работете сред избирателите, отколкото да искате промяна, която да обслужва точно Вашия интерес. Ще има праг, винаги е имало праг, въпросът е да се представиш така, че да скочиш през прага.
А на госпожа Масева просто бих искала да припомня, че вашето мнозинство гласува правомощие на президента в Закона за местните избори, когато президент беше господин Стоянов, президентът да определя след консултации с парламентарно представените политически сили състава и ръководството на Централната избирателна комисия. Това винаги е било така. Защо подкрепихте това право на президента Стоянов и искате сега да го отмените, когато президентът е друг? Това е конюнктура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Други изказвания? Няма.
Господин Стоилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов:Следващото предложение е на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова – създава се § 21, който въвежда чл. 24а:
„Чл. 24а. Избирателните комисии имат печат.”
Комисията не подкрепя предложението.
Това предложение е свързано с провелата се вече дискусия за интегралната бюлетина или за отделни бюлетини, така че не виждам защо тази дискусия трябва да се подновява. Нека решението на народните представители бъде с оглед на отношението им към този въпрос.
По § 22 има предложение на Мая Манолова – в § 22, т. 1, буква „н” да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова, което е подкрепено от комисията в една част, а не е подкрепено по буква „вв”:
„вв) създава се буква „нн”:
„нн) създава се нова т. 17:
„17. утвърждава образец на печат на секционните избирателни комисии”.
Останалите точки се преномерират.
Същото се каза и за предложението за създаване на § 21а.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
„§ 23. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. освобождава членовете на общинските избирателни комисии в случаите на нарушения на закона и на решенията на Централната избирателна комисия за местни избори;”
б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея накрая се добавя „при установяване на нарушения се произнася с решение”;
в) създава се нова т. 4:
„4. издава методически указания за работата на общинските и секционните избирателни комисии по прилагането на този закон и провежда обучение на членовете на общинските избирателни комисии;”
г) досегашните точки 3, 4 и 5 стават съответно точки 5, 6 и 7;
д) досегашната т. 6 става т. 8 и в нея накрая се добавя „съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден”;
е) създава се нова т. 9:
„9. предоставя на участвалите в изборите политически партии и коалиции на партии, регистрирани в Централната избирателна комисия за местни избори, на технически носител резултатите от гласуването по избирателни секции за цялата страна и ги публикува в интернет;”
ж) досегашните точки 7 и 8 стават съответно точки 10 и 11;
з) досегашната т. 9 става т. 12 и се изменя така:
„12. приема и обнародва в „Държавен вестник” методика за определяне на резултатите от гласуването не по-късно от 30 дни преди изборния ден;”
и) създава се нова т. 13:
„13. организира и провежда чрез средствата за масова информация разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите;”
к) създава се нова т. 14:
„14. организира и провежда чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин разяснителна кампания относно условията, при които гражданите на другите държави – членки на Европейския съюз, могат да избират общински съветници и кметове и да бъдат избирани за общински съветници;”
л) създава се нова т. 15:
„15. поддържа страница в ентернет, в която публикува решения, методически указания, предварителни и окончателни резултати от изборите и други документи и данни;”
м) създава се нова т. 16:
„16. утвърждава технически образци на бюлетините за общински съветници и кметове и определя съвместно с Министерския съвет реда и условията за отпечатване на бюлетините не по-късно от 30 дни преди изборния ден;”
н) досегашната т. 10 става т. 17 и се изменя така:
„17. възлага чрез конкурс компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите; конкурсът се провежда при условията и в сроковете, определени с решение на Централната комисия за местни избори;”
о) създават се точки 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24:
„18. определя с решение условията и реда за осъществяване на предизборната кампания в националните и местните средства за масова информация;
19. контролира провеждането на предизборната кампания в националните средства за масова информация;
20. определя реда за проверка за двойно гласуване и възлага извършването й на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
21. предоставя резултатите от проверката по т. 20 на заинтересованите лица и при констатиране на двойно гласуване сезира прокуратурата;
22. определя реда за проверка на подписките за участие на независими кандидати и възлага извършването й на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
23. определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден не по-късно от 20 дни преди изборния ден;
24. предава в Държавния архивен фонд по един екземпляр от протоколите на секционните и общинските избирателни комисии;”
п) досегашната т.11 става т. 25;
р) досегашната т. 12 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Решенията на Централната избирателна комисия за местни избори се съобщават чрез публикуване в бюлетин на Българската телеграфна агенция и в интернет страницата на комисията.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „избори” се добавя „по ал. 1, точки 1, 2, 3, 5, 11, 17 и 23”;
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 23 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов в § 23, в чл. 26 ал. 1 се променя така:
„Чл. 26. (1) Общинските избирателни комисии се назначават най-късно 45 дни преди изборния ден с решение на Централната избирателна комисия за местни избори по предложение на кмета на общината след консултации с местните ръководства на парламентарно представени партии и коалиции. При създаване на нова община предложението се прави от назначения временен кмет при същите условия. Право на представител имат и парламентарно представени партии и коалиции по смисъла на този закон в Европейския парламент, но непредставени в парламента на Република България.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:
„§ 24. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо, след думата „общината” се добавя „направено не по-късно от 50 дни преди изборния ден”.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думите „по същия ред” се заменят с „най-късно 47 дни преди изборния ден”;
б) в изречение трето думите „40 дни” се заменят с „45 дни”.
3. В ал. 3 се създава изречение четвърто: „Общинската избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи – от упълномощен от него заместник-председател.”
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) При определяне състава на общинските избирателни комисии се запазва основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание.”
5. Създава се ал. 5:
„(5) Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в общинската избирателна комисия. Председателят и секретарят са от различни партии и коалиции.”
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
По § 24 има предложение на народните представители Красимир Каракачанов, Борис Ячев, Бойко Ватев и Мирослав Мурджов – в § 24, чл. 27, се създава нова т. 15:
„15. избрани за съветници и кметове са кандидатите, получили повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
„§ 25. В чл. 27, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. в т. 4 накрая се добавя „при установяване на нарушения се произнася с решение”;
2. създава се нова т. 6:
„6. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с физически или зрителни увреждания;
3. досегашните точки 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно 7, 8, 9, 10 и 11.
4. досегашната т. 11 става т. 12 и в нея след думата „общини” се добавя „райони”;
5. досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така:
„13. анулира регистрацията, съответно обявява избора за недействителен, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията на чл. 4 или чл. 4а”.
6. досегашната т. 13 става т. 14;
7. досегашната т. 14 става т. 15 и в нея след думата „общини” се добавя „райони”.
8. досегашната т. 15 става т. 16 и се изменя така:
„16. обявява края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на общината не по-късно от 20,00 ч.;”
Комисията прие в чл. 86 това да става до 20,30 ч., така че при дискусията трябва да се прецени дали да остане времето до 20,00 ч. или да бъде малко по-късно.
„9. досегашните точки 16 и 17 стават съответно 17 и 18.
10. досегашната т. 18 става т. 19 и в нея след думата „общината” се добавя „района”.
11. създава с т. 20:
„20. утвърждава образците на бюлетините за общински съветници и кметове за отпечатване в съответната община.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по тези текстове.
Госпожо Манолова, заповядайте.
Мая Манолова (КБ): Параграф 24, който става § 25 на стр. 20 – правомощията на избирателните комисии.
5. Досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така: предлагам думите “съответно обявява избора за недействителен” да бъдат заменени с думите “прекратява предсрочно пълномощията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията на чл. 4 и чл. 4а”. Това са изискванията към тези, които имат право да се кандидатират на тези избори.
Правя това предложение по предложение на Централната избирателна комисия за местни избори, действащата за този мандат на местната власт. Съгласна съм с техните съображения, че ако приемем този текст, обявявайки за недействителен избора на общински съветници, на един общински съветник или няколко общински съветници, или на кмет, ще възникне въпросът с легитимността на решенията, които са взети от началния момент, в който е имало несъответствие на кандидата на условията и на изискванията на чл. 4 или чл. 4а.
За да не се създаде тази правна несигурност предлагам да остане действащата редакция, която предвижда предсрочно прекратяване на пълномощията, за да не застрашаваме валидността на вече взетите решения.
Искам да ви обърна внимание по-надолу в т. 8, “т. 16” от действащия закон, в която посочваме, че края на изборния ден е не по-късно от 20,00 ч. Това предложение ще влезе в противоречие по-късно с чл. 86, ал. 1, където за такъв час посочихме 20,30 ч. Аз лично подкрепям да остане 20,00 ч., така че не правя формално предложение в този текст, но искам да ви обърна внимание, че ако тук приемем 20,00 ч. ще се наложи в чл. 86 да приемем също 20,00 ч. за крайния час на изборния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Реплика? Няма.
Заповядайте, господин Каракачанов.
Красимир Каракачанов (БНС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да обърна внимание на едно наше предложение, направено от депутатите от Българския народен съюз, а именно: кога се признават изборите за валидни.
Спомняте си, че ние на първо четене пледирахме за темата “задължително гласуване”. Тук колегите от ДПС заподозряха, че едва ли не предлагаме задължителното гласуване само “за да ограничим някакви правомощия”.
Един от основните ни аргументи за задължителното гласуване беше, все пак изборите да бъдат легитимни. Явно залата не прие идеята на първо четене да има задължително гласуване и затова ние сме предложили една поправка. Все пак не е без значение дали един кмет или един общински съвет са избрани с 10-15% от гласувалите или все пак са избрани с едно нормално подобаващо мнозинство. Затова предлагаме следното нещо, което го има като практика в редица страни по света: изборите са валидни и кандидатите се смятат за избрани, само ако са гласували 50% от имащите право на глас в дадената община.
По този начин, може би ще се реализират и част от аргументите на госпожа Мая Манолова, партиите ще бъдат по-активни и ще успеят да убедят повече избиратели, ще изкарат повече избиратели да ги подкрепят. Мисля че е логично, ако държим на легитимността на избираните в България институции и наблюдаваме процеса на изборите – последните три избора като минимум, как избирателната активност намалява. Затова в голяма степен политическите партии, вероятно и самите кандидати в конкретните случаи за кметове и за общински съветници.
Нашето предложение е продиктувано от това, защото ние смятаме, че не е нормално един кмет да управлява един град, ако на изборите са излезли 15-20%. За този кмет са гласували да речем 20% или 25% на първи тур и на втория тур с още по-ниска избирателна активност, и реално с не повече от 10% от гласоподавателите в съответната община той е избран за кмет. Това автоматично го прави нелегитимен в съзнанието на голяма част от хората.
Ние предлагаме следният текст, въпреки че господин Стоилов беше така добър да го прочете, ще го прочета отново: “Избрани за съветници и кметове са кандидатите, получили повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели”.
Това е нашата идея при минимум 50% участвали избиратели, все пак изборите да бъдат признати за легитимни и вече кой както се е представил според резултатите. По-добре няколко пъти да бъде повторен един избор, ако се наложи, докато накрая се изберат нормални хора, отколкото с 10-15%... Кой го беше казал? Мисля че господин Дилов го беше измислил преди години “отвратените да гласуват за отвратителните”. По-добре да накараме хората, да им предложим на кандидатури до тогава, докато те наистина не се убедят, че е необходимо да гласуват за даден кандидат, отколкото да кажат “всички са отвратителни”. Излизат 10% било купени гласове, било твърд някакъв партиен електорат и накрая с 10% от гласовете на дадена община ние имаме кмет, общински съвет, той определя съдбата и на останалите 90%, които не са го подкрепили.
Това е част от логиката, която ние влагахме и в идеята за задължителното гласуване. Тогава, пак казвам, не беше логиката да се ограничи ДПС или някой друг. Логиката беше, все пак, институциите да бъдат избирани легитимно. Не сега, още по-малко с едно такова предложение, след като не се прие вариантът за задължително гласуване, още по-малко това ограничава някого, но поне прави избраните кметове и общински съветници легитимни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Може ли аз да Ви задам един въпрос? Аз водя, но ще наруша за себе си малко правилника. Не за друго, но и залата да е наясно. Какво означава половината? Половината от какво? От действителните гласове или ...?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Половината от записаните в списъка.
Красимир Каракачанов: Господин председател, точно когато аз коментирах това, стана смяната на водещите. Господин Лютфи, когото аз много уважавам, ще прочета още веднъж текста: “Избрани за съветници и кметове са кандидатите, получили повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: По списъчен състав ли?
Красимир Каракачанов: Разбира се, половината избиратели от дадената община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Ето това липсва.
Красимир Каракачанов: Нищо не пречи да се промени в движение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви много, господин Каракачанов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Не искам да разгърнем този дебат, но мисля, че се налага реплика на предложението на господин Каракачанов. Мисля, че това предложение, както и той загатна, е направено във връзка с другата им идея за задължителното гласуване, защото тогава не би било трудно, вероятно да се удовлетвори изискването в почти всички случаи в изборите да участват повече от половината от избирателите.
След като няма задължително гласуване, тогава е много вероятно в редица общини да не могат да се изберат нито общински съветници, нито кметове. Естествено, че ако този избор е нередовен, трябва да се насрочи нов избор и тогава това ще ни вкара в една ситуация, каквато неотдавна имаше в Сърбия. Господин Каракачанов знае, добре познава процесите там и дълго време да няма избрани органи.
Практическият ефект от неговото предложение ще бъде той да удължи мандата на редица от досегашните кметове и съветници. Предполагам, че той не преследва такава цел, но това ще бъде практическия резултат. И колко неуместно е това предложение, може да сравните и с високото изискване при провеждането на референдуми, тъй като при редица проведени местни референдуми в България напоследък, те нямат валиден резултат, защото там се изисква да са участвали повече от половината избиратели.
Според мен хората, които са политически активни, все пак трябва да могат да приемат решения, а за да накараме другите, които не са, начинът е те да участват, а не просто да гарантираме, че в един момент ще има половината от избирателите, за да се стигне до валидно решение. Това са моите мотиви, за да не се подкрепя това предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Това всъщност беше реплика, господин Каракачанов. Заповядайте.
Красимир Каракачанов (БНС): Аргументите на господин Стоилов са резонни, разбира се, в голямата си част. Аз изложих нашата логика. Ако ще се учим от сръбския и от македонския опит, може би ще докараме държавата до положението, до което те са докарали техните. Аз най-малко искам точно това.
Основният аргумент е този, всъщност повтарям и част от аргументите, които левицата използва против аргумента за задължителното гласуване. Защото тогава беше казано: дайте всички да се опитаме и да извадим по-нормални кандидати, по-добри програми и хората сами да излязат да гласуват, както във Франция 90%. Добре, но нека все пак 50% да се сложи като праг. Ако не са гласували 50% от имащите право на глас, значи те не харесват никого. Това е логиката.
Ако тогава вземем аргументите, които вие използвахте против задължителното гласуване, и извадим кандидати като Саркузи, или извадим кандидати като в редица западноевропейски държави, които хората уважават, а не партийни магарета, които са поставени там, за да изпълняват партийни поръчки и да обслужват икономически интереси. Защото така се получава. Говоря за всички. Тук господин Казак като чуе икономически интереси започва да ме гледа, не фиксирам нито една партия, всички партии го правят. Държавата и общините се управляват от икономически интереси. На редица места точно това получаваме с ниската избирателна активност – отвратените хора не излизат да гласуват, икономическите интереси и хората, които могат да платят, плащат кампанията на един свой кандидат и той после им обслужва техните икономически интереси в дадената община. Това е за всяка една партия, не говоря за нито една конкретна, не ме разбирайте погрешно. Все пак да сложим една бариера и един път завинаги общините да бъдат управлявани в полза на хората, а не в полза на една или друга местна фирма, или на някаква по-голяма фирма, която има местни интереси, е хубаво да вземем някакви мерки.
Разбира се, аргументите на господин Стоилов са абсолютно резонни. Но в края на краищата ние какво предлагаме на обществото? Не предлагаме нищо. Казваме: ето, това са идиотите, за които трябва да гласувате. Като не искате, не гласувате, няма задължително гласуване, няма санкции за това. Чудесно, че не гласувате и с 10% избираме поредния мафиот, който опосква града, строи на брега на морето върху скалите каквото му падне и казва: всъщност аз съм против, ама не знам за какво става… – фиксирам един кмет от една друга партия, не от вашата. Така започва една хубава далавера, която продължава. Това отвращава хората. След това идват и президентски избори, хората пак не гласуват и казват: всички сте маскари; идват парламентарни избори и казват: пак сте маскари. Но аз не мисля, че в тази зала всички са маскари. Има и хора, които не са маскари. Не може заради икономическите интереси на този или онзи или пък игричките на една или друга партия да отвращаваме обществото от политиката и от обществения живот.
Това е основният аргумент. Разбира се, че на много места ще се получи парадокс – изборите няма да бъдат валидни и ще гласуваме втори, а може би и трети път. Най-малко искам да удължавам правомощията на подобни личности, които ограбват държавата. Трябва да се направи нещо и трябва да се започне отнякъде, за да може действително да се предлагат нормални хора с програма, личности с авторитет, а не партийни магарета, които изпълняват икономически и партийни поръчки.
Това са ми аргументите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Разбрахме, господин Каракачанов. Утре залата ще реши съдбата на Вашето предложение.
Станчо Тодоров (независим, от място): Искам думата за изказване по тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Временно спираме обсъждането на Законопроекта за местните избори, както гласува пленарната зала.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
Господин Цонев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря, господин председател.
“Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. …)”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Има предложение от народния представител Йордан Цонев за създаване на § 1а.
Комисията подкрепя това предложение и предлага да бъде § 2.
Има предложение от народния представител Йордан Цонев за § 1б.
Комисията подкрепя предложението и предлага той да бъде § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 4.
Има предложение от народния представител Йордан Цонев за § 2а.
Комисията подкрепя предложението и предлага той да бъде § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, чухте текстовете на параграфи от 1 до 6 включително.
Има предложения от народния представител Йордан Цонев, които са приети от комисията.
Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на закона, както е предложено от вносителя, и текстовете на вносителя и на комисията от § 1 до § 6 включително.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 4 по вносител има предложение от народния представител Йордан Цонев, което е прието по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 7:
“§ 7. Член 32 се изменя така:
“Чл. 32. Разпоредбите на тази глава имат за цел да защитят търговците и потребителите от заблуждаваща реклама и от нейните вредни последици и да определят условията, при които сравнителната реклама е разрешена.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата за изказвания, колеги, по параграфи 4, 5 и 6 по вносител, като § 4, който става § 7 е с редакция на комисията.
Моля, гласувайте тези параграфи.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 7 по вносител има предложение на народния представител Васил Антонов, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Сияна Фудулова, което е прието.
Комисията предлага следната редакция на § 7, който става § 10:
„§ 10. В чл. 35 ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
„(1) Когато Комисията за защита на потребителите установи, че рекламата е заблуждаваща или неразрешена сравнителна реклама, председателят на комисията издава заповед, с която:”
По § 8 комисията подкрепя текста по вносител.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Параграфите се преномерират от 7 до 11 по вносител на 10 до 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 12 има предложение от народните представители Мартин Димитров и Ясен Попвасилев, което е подкрепено по принцип от комисията, която предлага следната редакция на § 12, който става § 15:
„§ 15. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това.
(2) Алинея 1 не се прилага при предоставяне на услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия и предоставяне на електронни и съобщителни услуги по смисъла на Закона за електронните съобщения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте редакцията на комисията по § 12 на вносителя, който става § 15.
Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма.
Параграф 12 е приет.
Има предложение на народните представители Мартин Димитров и Ясен Попвасилев за нов § 12а, което комисията подкрепя, като предлага да се създаде нов § 16:
„§ 16. В чл. 55, ал. 2, т. 1 думите „и е приключило” се заличават.”
Има предложение на народния представител Йордан Цонев за създаване на нов § 12б.
Комисията приема предложението и предлага това да бъде нов § 17 със следното съдържание:
„§ 17. В Глава четвърта Раздел ІІІ се създава чл. 61а:
„Чл. 61а. Разпоредбите на този раздел имат за цел да защитят търговците и потребителите от използването на търговските способи за продажба по чл. 62-68.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Има предложения за създаване на два нови параграфа – 12а и 12б, които по новата номерация стават 16 и 17. Няма желаещи за изказвания.
Моля, гласувайте текстовете на тези два параграфа.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 13 има направени предложения от народния представител Йордан Цонев за следните изменения и допълнения, които са подкрепени от комисията.
Комисията предлага на базата на тези подкрепени текстове и на базата на текста на вносителя следната редакция на § 13 по вносител, който става § 18 в новата номерация:
„§ 18. В глава четвърта се създава раздел ІV с членове 68б-68к:
“Раздел ІV
Нелоялни търговски практики
„Чл. 68б. Разпоредбите на този раздел имат за цел да осигурят защита на потребителите срещу нелоялни търговски практики преди, по време на и след отправяне на предложение от търговец до потребител и/или сключване на договор за продажба на стоки, или предоставяне на услуги.
Чл. 68в. Забраняват се нелоялните търговски практики.
Чл. 68г. (1) Търговска практика, свързана с предлагането на стоки или услуги е нелоялна, ако противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност и ако променя или е възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или към когото е насочена, или на средния член от групата потребители, когато търговската практика е насочена към определена група потребители.
(2) Търговска практика, която е възможно да промени съществено икономическото поведение на някои особено уязвими категории потребители поради техен умствен или физически недостатък, тяхната възраст или доверчивост, когато търговецът е могъл да предвиди това, се преценява от гледна точка на средния член на групата потребители, към която е насочена.
(3) Преценката по ал. 2 не се прилага за реклама, която съдържа преувеличени изявления или изявления, които не са предназначени да бъдат разбрани буквално.
(4) Нелоялни са и заблуждаващите и агресивните търговски практики по чл. 68е - 68к.
Чл. 68д. (1) Търговска практика е заблуждаваща, когато съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща или когато по някакъв начин, включително чрез цялостното й представяне, заблуждава или е в състояние да въведе в заблуждение средния потребител, дори и ако представената информация е фактически точна относно някои от обстоятелствата, посочени в ал. 2, и има за резултат или е възможно да има за резултат вземането на търговско решение, което той не би взел без използването на търговската практика.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 включват информация за:
1. съществуването или естеството на стоката или услугата;
2. основните характеристики на стоката или услугата, като: наличност, преимущества, рисковете, които тя съдържа, изработка, състав, допълнителни части към стоката или услугата, извънгаранционно обслужване, разглеждане на жалби на потребителите, начин и дата на производство или на представяне на стоката или услугата, доставка, годност за употреба, използването й, количество, спецификация, географски или търговски произход, резултатите, които могат да се очакват от нейната употреба, или резултатите и съществените характеристики от извършените изпитвания или проверки на стоката или услугата;
3. обхват на задълженията на търговеца, мотивите за прилагане на търговската практика и естеството на процеса на продажба, както и всяко твърдение или символ, които дават основание да се смята, че търговецът или стоката и услугата са обект на спонсорство или на друга форма на пряка или непряка подкрепа;
4. цената или начина на нейното изчисляване, или съществуването на специфично предимство по отношение на цената;
5. необходимостта от предоставяне на допълнителна услуга, резервна част, от замяна или ремонт на стоката;
6. вида, статуса и правата на търговеца или на неговия представител, като: трите имена, единният граждански номер и постоянният адрес на физическите лица и наименованието, единният идентификационен код, адресът на управление и правно-организационната форма на юридическите лица, неговото имущество, квалификация, разрешение за извършване на дейност, членство в професионални организации или друг вид обвързаност, неговите права на индустриална, търговска и интелектуална собственост или получените награди и отличия;
7. правата на потребителя, включително правото му да замени стоката, да развали договора, да му бъде възстановена заплатената от него сума, на основание чл. 112-115 или рисковете, на които потребителят може да бъде изложен.
(3) Заблуждаваща е и всяка търговска практика, която от целия й фактически контекст и като се вземат предвид всички нейни характеристики и обстоятелства, води или е възможно да доведе средния потребител до вземането на търговско решение, което той не би взел без използването на търговската практика, и когато тя включва:
1. всяка маркетингова дейност по отношение на стока или услуга, включително използване на сравнителна реклама, която създава объркване с друга стока, услуга, марка, търговско наименование или друг отличителен знак на конкурент;
2. неспазване на ангажиментите, поети от търговеца чрез присъединяването му към кодекс за добра търговска практика, когато тези ангажименти имат задължителен характер, могат да бъдат проверени и при използването на дадена търговска практика, търговецът посочва, че е обвързан да спазва съдържащите се в него правила.
Чл. 68е. (1) Търговска практика е заблуждаваща и когато целия й фактически контекст и като се вземат предвид всички нейни характеристики и обстоятелства, както и ограниченията на използваното средство за комуникация, следва че тя не предоставя съществена информация, необходима на средния потребител в зависимост от ситуацията за вземането на търговско решение, след като се е запознал с тях, което води или може да доведе до вземането на търговско решение, което средният потребител не би взел без използването на тази търговска практика.
(2) Заблуждаваща е и всяка търговска практика, при която чрез премълчаване, имайки предвид елементите по ал. 1, търговецът прикрива съществена информация по смисъла на ал. 1 или я предоставя по неясен, неразбираем или двусмислен начин, или не я предоставя своевременно, или при която търговецът не посочва своята истинска търговска цел, ако тя не се разбира от контекста и има за резултат или е възможно да има за резултат вземането на търговско решение от средния потребител, което той не би взел без използването на търговската практика.
(3) Когато използваното средство за комуникация, чрез което се прилага търговската практика, налага ограничения във времето или пространството, при извършване на преценка дали е използвана заблуждаваща търговска практика по ал. 2, се вземат предвид тези ограничения, както и всички мерки, предприети от търговеца за предоставяне на информацията на потребителите чрез други средства.
(4) При отправяне на покана за покупка, за съществена по смисъла на ал. 1 се смята, освен ако не е очевидна, информацията за:
1. основните характеристики на стоката или услугата в зависимост от използваното средство за комуникация и от съответната стока или услуга;
2. трите имена, единния граждански номер и постоянния адрес на физическите лица и наименованието, единния идентификационен код, адреса на управление и правно-организационната форма на юридическите лица и, ако е необходимо, адреса, името, съответно фирмата или единния идентификационен код на търговеца, за чиято сметка действа;
3. цената с включени в нея всички данъци, когато цената не може да бъде изчислена предварително, се оказва начинът, по който е изчислена, и, ако е необходимо, се посочват всички допълнителни разходи за транспорт, доставка, пощенски услуги; когато допълнителните разходи не могат да бъдат изчислени предварително, се посочва, че тези разходи могат да бъдат за сметка на потребителя;
4. условията на плащане, доставка, изпълнение и разглеждане на жалби, когато те се различават от изискването за добросъвестност и професионална компетентност;
5. стоките и услугите, както и за договорите, при които потребителят има право да се откаже от договора или да го прекрати – информацията за наличието на това право.
(5) Съществена по смисъла на ал. 1 е и задължителната информация, предвидена в законодателството на Европейския съюз за търговските съобщения, включително по отношение на рекламата и маркетинга, която е включена в Приложение № 2 на Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. за нелоялните търговски практики на търговци спрямо потребители във вътрешния пазар на Европейската общност, изменяща Директива 84/450/ЕИО на Съвета и директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент ЕО № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета.
Чл. 68ж. Нелоялни търговски практики са и следните заблуждаващи търговски практики:
1. да се твърди от страна на търговец, че се е присъединил към Кодекс за добра търговска практика, когато това не е вярно;
2. да се показва удостоверение, знак за качество или техен еквивалент, когато не е получено необходимото разрешение за това;
3. да се твърди, че даден Кодекс за добра търговска практика е одобрен от обществен или друг орган, когато това не е вярно;
4. да се твърди, че търговец е получил разрешение за извършване на определена дейност или че за дадена стока или услуга е получено разрешение, одобрение или лиценз от държавен или друг орган, когато това не е вярно или когато търговецът не спазва условията, при които е било издадено разрешението, одобрението или лицензът;
5. поканата за покупка на стоки или услуги на определена цена, като не се посочват разумни основания, поради което търговецът няма да може да достави или да осигури доставянето от друг търговец на стоките или услугите или на равностойни стоки или услуги на обявената цена за определен период от време и в разумно количество, съобразно стоката или услугата, обема на направената реклама за стоката или услугата и предложената цена;
6. поканата за покупка на стоки или услуги на посочената цена и впоследствие с цел насърчаване продажбата на друга стока или услуга търговецът:
а) откаже да предостави на потребителя стоката или услугата, които са били обект на рекламата;
б) откаже да приеме поръчки за тези стоки или услуги или да ги достави на потребителя в разумен срок;
в) представи на потребителя образец на стоката, предложена за продажба, който е дефектен;
7. да се твърди невярно, че дадена стока или услуга ще бъде пусната на пазара за много ограничен период от време или че ще бъде в наличност на пазара при определени условия само за много ограничен период от време, с цел да се предизвика вземането на незабавно решение и лишаването на потребителите от достатъчна възможност или срок, за да изберат стоката или услугата, след като са се запознали с нея;
8. поемането на ангажимент от търговеца за предоставяне на извънгаранционно обслужване на потребителите, с които той е общувал на език, който не е официален език в държавата – членка на Европейския съюз, където се намира седалището на търговеца преди сключването на договора, а впоследствие при предоставяне на извънгаранционното обслужване търговецът използва друг език, без да е уведомил за това потребителя, преди потребителят да се задължи да сключи договор;
9. да се твърди или да се създава впечатление, че продажбата на дадена стока или услуга е разрешена от закона, когато това не е вярно;
10. да се представят правата на потребителите, предоставени им от закона, като специфична част от предложението на търговеца за продажба на стоки или услуги;
11. използването на редакционен материал в медиите или използването на образи или звуци, които могат да бъдат установени ясно от потребителя, без да е посочено изрично, че това е в рамките на кампания, финансирана от търговеца за насърчаване продажбите на дадена стока или услуга;
12. изказването на твърдения, които съдържат неверни факти за естеството и степента на рисковете, на които се излага потребителят по отношение на неговата лична безопасност или тази на неговото семейство, ако той не закупи стоката или услугата;
13. насърчаването на продажбата на стока или услуга, подобна на стоката, произведена от даден производител, по начин, който въвежда умишлено потребителя в заблуждение, като му дава основание да смята, че стоката е произведена от този производител, когато това не е вярно;
14. създаването, използването или насърчаването на пирамидални продажби, чиято основна цел не е продажбата или потреблението на стоки и услуги, а включването на други потребители в системата за продажба, при които потребителят плаща, за да участва, като получава възможност да си възстанови заплатената от него сума чрез привличането на други потребители в системата;
15. да се твърди, че търговецът преустановява своята дейност или се установява на друго място, когато това не е вярно;
16. да се твърди за дадена стока, че увеличава възможностите за печалба при лотарии и други хазартни игри;
17. изказването на неверни твърдения, че дадена стока може да лекува болести, нарушени функции на човешкия организъм или вродени дефекти;
18. съобщаването на информация, която съдържа неточни факти за условията на пазара или за възможността стоката или услугата да се намери на пазара с цел да се накара потребителят да закупи стоката или услугата при по-неблагоприятни условия от нормалните;
19. да се твърди при използването на дадена търговска практика, че е организиран конкурс или че може да бъде спечелена награда, без по-късно да се предоставят посочените награди или тяхната равностойност;
20. да се представя, че дадена стока или услуга се предоставя “безплатно”, “безвъзмездно”, “без разходи” или с други подобни названия, когато потребителят трябва да заплати някаква сума за стоката или услугата освен неизбежните за него разходи, необходими, за да отговори на търговската практика, да влезе във владение на стоката или разходите за нейната доставка;
21. прибавянето към рекламния материал на фактура или на друг подобен документ, изискващ плащане, който създава впечатление у потребителя, че вече е поръчал стоката или услугата, когато това не е вярно;
22. изказването на неверни твърдения или създаването на впечатление, че търговецът не действа в рамките на своята търговска дейност или невярното представяне на търговеца като потребител;
23. създаването на невярно впечатление, че е предоставено извънгаранционно обслужване на стоката в друга държава – членка на Европейския съюз, различна от тази, в която се продава стоката.
Чл. 68з. Търговска практика е агресивна, когато от целия й фактически контекст и като се вземат предвид всички нейни характеристики и обстоятелства, и поради използването на тормоз, принуда, включително използването на физическа сила или злоупотреба с влияние, следва, че тя променя или е възможно да промени съществено свободата на избор или поведението на средния потребител по отношение на стоката или услугата, което води или може да доведе до вземането на търговско решение, което средният потребител не би взел без използването на тази търговска практика.
Чл. 68и. При извършването на преценка дали при използването на дадена търговска практика се прилага тормоз, принуда, включително физическа сила или злоупотреба с влияние, се вземат предвид:
1. периодът от време и мястото на използване на търговската практика, нейният характер и настойчивост;
2. използването на заплаха или обида – чрез думи или действия;
3. използването от търговеца на информацията, с която разполага, за нещастие или друго специфично обстоятелство за потребителя, което е в състояние да промени преценката на потребителя, с цел да му повлияе при вземането на решение по отношение на стоката или услугата;
4. налагането на всякакъв вид прекомерни и несъответстващи на целта извъндоговорни пречки, когато потребителят желае да упражни правата си по договора, включително правото си да прекрати договора или да избере друга стока или услуга или друг търговец;
5. всяка заплаха за предприемане на действия, които противоречат на закона.
Чл. 68к. Нелоялни търговски практики са и следните агресивни търговски практики:
1. оставянето на впечатление у потребителя, че той не може да напусне помещението, докато не се сключи договор;
2. извършването на посещения от страна на търговеца в дома на потребителя, пренебрегвайки изричното искане на потребителя търговецът да напусне посещението или да не се връща отново, с изключение на случаите, необходими за изпълнението от страна на търговеца на договорно задължение;
3. отправянето на настойчиви и непоискани търговски съобщения до потребителя по телефон, факс, електронна поща или всяко друго средство за комуникация от разстояние, освен в предвидените в закон случаи за изпълнение на договорно задължение и без да се нарушават разпоредбите на чл. 49 от този закон, на Закона за защита на личните данни и на чл. 6 от Закона за електронната търговия;
4. да се задължи потребителят, който иска да получи обезщетение съгласно условията на сключения договор за застраховка, да представи документи, които не са необходими за установяване основателността на неговото искане или непредоставянето повече от два пъти на отговор на съществени въпроси, поставени от потребителя, с цел да бъде разубеден да търси правата си по договора;
5. при реклама – прякото насърчаване на децата да закупят или убедят своите родители или други възрастни да им закупят стоката или услугата, която е предмет на рекламата;
6. да се изисква незабавно или разсрочено плащане на стоки или услуги, доставени от търговеца, които не са поискани от потребителя, или да се изисква тяхното връщане или съхранение от потребителя, освен в случаите по чл. 59, ал. 2;
7. изричното уведомяване на потребителя, че ако не закупи стоката или услугата, работата или средствата за съществуване на търговеца ще бъдат поставени под заплаха;
8. създаването на невярно впечатление, че потребителят вече е спечелил, ще спечели или като извършва дадено действие, ще спечели награда или друга равностойна облага, когато:
а) не съществува такава награда или облага, или
б) извършването на действие, свързано с искане за получаване на наградата или на друга равностойна облага, е обвързано със задължението на потребителя да заплати парична сума или да поеме някакъв разход.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Прочетохте целия § 13. Преминаваме към дискусия.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте целия § 13, както го представи председателят на комисията господин Йордан Цонев.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Параграф 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Параграф 14 по вносител става § 19 по доклада на комисията.
Комисията, подкрепяйки текста на вносителя, предлага следната редакция за § 19:
“§ 19. В чл. 69, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите “всяко лице” и “всяко друго лице” се добавя “установено на територията на Европейската общност или на държава, страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
2. В т. 2 думите “Република България” се заменят с “Европейската общност или в държава, страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.”.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за § 15, § 16 и § 17 по вносител. Те стават съответно § 20, 21 и 22.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18 по вносител, който става § 23:
“§ 23. В чл. 104, ал. 2 думата “страната” се заменя с “Европейската общност или на държава, страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство” и се поставя запетая.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 24:
“§ 24. В чл. 130, ал. 3, изречение второ, думите “Република България” се заменят с “Европейската общност”, а думата “страната” се заменя с “Общността”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 25:
“§ 25. В чл. 131, ал. 1, т. 2 числото “500” се заменя с “1000”, а думите “ползвана от увреденото лице по предназначение” се заменят с “предназначена предимно за лична употреба и е ползвана от увреденото лице по предназначение”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 26.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за § 22, 23 и 24. Те се преномерират съответно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги народни представители, имате думата по параграфи от 14 до 24 по вносител включително. По тях няма направени предложения, има само подобрени редакции на отделни параграфи.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте параграфи от 14 до 24 по вносител включително.
Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
Параграфите от 14 до 24 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 25 има предложение на народния представител Васил Антонов, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Сияна Фудулова в две точки.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2.
Има и предложение на народния представител Евдокия Манева.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 30:
“§ 30. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 думата “непочтената” и запетаята преди нея се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя “както и върху нелоялните търговски практики”.
2. В ал. 4 т. 3 се изменя така:
“3. организира и ръководи дейността на комисията;”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Госпожо Манева, имате думата по Вашето предложение.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, призовавам ви да подкрепите моето предложение. То се отнася до ограничаване мандата на председателя на Комисията за защита на потребителите. Такива ограничения почти във всички закони, в които имаме специални комисии и избиране на председател, има ограничения в мандата. Това е първото ми съображение – една синхронизация на този принцип във всички закони.
Второ, абсолютно резонно е, че когато една такава важна комисия, която защитава интересите на потребителите, да не допускаме комисия, която осъществява един много важен контрол, да не допускаме възможности председателят на комисията да изпадне в ситуация да се изкушава и толерира определени фирми. Създавайки мандатност и прекратявайки възможността да имаме вечен председател на Комисията за защита на потребителите, създаваме повече принципност и повече взискателност към работата на тази комисия. Затова ви призовавам да подкрепите предложението ми за максимален два пъти мандат – това е 10 години, на председателя на Комисията за защита на потребителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Тоест, един мандат плюс още един?
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Чухте аргументите на предложението на госпожа Манева. Това предложение не се споделя от комисията.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Евдокия Манева относно броя на мандатите на председателя на Комисията за защита на потребителите.
Моля, гласувайте.
Гласували 132 народни представители: за 33, против 26, въздържали се 73.
Предложението не се приема.
Заповядайте за процедура, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми колеги, предлагам прегласуване. Може би не сте ме разбрали. Предлагам максимум два мандата да има председателят на Комисията за защита на потребителите. Това са 10 години. Защо този човек трябва да бъде несменяем? Това е контролен орган, който ни защитава като потребители. Знаете колко големи са изкушенията в тази сфера. Нека да имаме и някакъв регламент, какъвто има и във всички останали подобни комисии. Ние нямаме мандати безкрай. Почти във всички комисии и във всички закони имаме мандатност. Това предлагам и в този закон – ограничени два мандата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Колеги, подлагам отново на гласуване предложението на госпожа Манева.
Моля, гласувайте.
Гласували 156 народни представители: за 46, против 36, въздържали се 74.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Сияна Фудулова по т. 2.
Сияна Фудулова (КБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Подлагам на гласуване текста на комисията за § 25.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 31:
“§ 31. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите “и Раздел ІІІ “Непочтена реклама” се заличават;
б) в т. 9:
аа) в б. “а” думите “84/450/ЕЕС на Съвета за заблуждаваща реклама” се заменят с “84/450/ЕИО на Съвета относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани със заблуждаващата реклама”;
бб) в б. “б” думите “85/577/ЕЕИ на Съвета за договори извън търговския обект” се заменят с “85/577/ЕИО на Съвета относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект”;
вв) в б. “в” думите “87/102/ЕЕС на Съвета за потребителския кредит” се заменят с “87/102/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 г. относно сближаването на законовите, подказоновите и административните разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит”;
гг) в б. “г” думите “89/552/ЕЕС на Съвета за извършване на телевизионна дейност” се заменят с “89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност”;
дд) в б. “д” думите “90/314/ЕЕС на Съвета за туристически пътувания с обща цена” се заменя с “90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 г. относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки”;
ее) в б. “е” абревиатурата “ЕЕС” се заменя с “ЕИО”;
жж) в б. “ж” думите “93/13/ЕЕС на Съвета за неравноправни клаузи, включени в потребителски договори” се заменят с “93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори”;
зз) В б. „з” думите „94/47/ЕЕС на Европейския парламент и на Съвета за придобиване право на ползване на недвижим имот за определен период от време” се заменят с „94/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на купувачите с оглед на определени аспекти от договорите, свързани с придобиването на правото на временно ползване на недвижима собственост”;
ии) в б. „и” думите „97/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за договори от разстояние” се заменят с „97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние”;
кк) в б. „к” думите „99/44/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за продажбата на стоки и свързаните с тях гаранции” се заменят с „1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции”;
лл) в б. „л” думите „2000/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за услугите на информационното общество и електронната търговия” се заменят с „2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)”;
мм) в б. „м” думите „2002/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за продажба от разстояние на финансови услуги” се заменят с „2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО на Съвета и на Директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО”;
нн) създава се б. „н”:
„н) Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета”.
2. В ал. 3 думите „и Раздел ІІІ „Непочтена реклама” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Колеги, имате думата за изказвания по § 26. Чухте новата редакция на комисията.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте новата редакция на § 26, който става § 31.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 32.
Има предложение на народните представители Мартин Димитров и Ясен Попвасилев.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 33:
„§ 33. Член 207 се отменя.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 34:
„§ 34. Създават се членове 210а и 210б:
“Чл. 210а. За нарушение на чл. 68г, ал. 1 и 2, чл. 68ж, т. 1-11, 13, 15, 18-23 и чл. 68к, т. 3-6 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 500 до 10 000 лв.
Чл. 210б. За нарушение на чл. 68ж, т. 12, 14, 16 и 17 и на чл. 68к, т. 1, 2, 7 и 8 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 1000 до 15 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля, гласувайте предложението за отпадане на чл. 207. Комисията подкрепя това предложение на народните представители Мартин Димитров и Ясен Попвасилев.
Гласували 116 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 7.
Прието е отпадането на чл. 207.
Чухте и текста на новата редакция на § 28. Имате думата по него. Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 27 и 28 по вносител.
Гласували 126 народни представители: за 119, против 1, въздържали се 6.
Текстовете на § 27 и 28 са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 35:
„§ 35. Създава се чл. 222а:
„Чл. 222а. Който не се е произнесъл в срока по чл. 113 по приета от него рекламация се наказва с глоба, а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция, в размер от 1000 до 3000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 36:
„§ 36. Създава се чл. 225а:
„Чл. 225а. (1) Който не изпълни съдебно решение по чл. 186б
се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 20 000 лв.
(2) Глобата или имуществената санкция се налага по реда на чл. 406 от Закона за съдебната власт.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, имате думата за изказвания по § 29 и 30. Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте параграфи 29 и 30.
Гласували 138 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 7.
Текстовете на § 29 и § 30 са приети.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 31, който става § 37:
“§ 37. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се § 1а и § 1б:
“§ 1а. При противоречие на разпоредбите на Глава четвърта, Раздел ІV и разпоредбите на законодателството на Европейската общност с пряко действие, които съдържат специални изисквания относно нелоялните търговски практики, се прилагат разпоредбите на законодателството на Европейската общност.
§ 1б. При противоречие на разпоредбите на Глава четвърта, Раздел ІV и разпоредбите на друг закон, които предвиждат по-строги изисквания относно нелоялни търговски практики се прилага този закон.”
Нека да напомня, че чета само промените.
“в) създава се т. 23-31:
“23. “Търговска практика” е всяко действие, бездействие, поведение, търговска инициатива или търговско съобщение, включително реклама и маркетинг, от страна на търговец към потребител, което е пряко свързано с насърчаването, продажбата или доставката на стока или предоставянето на услуга на потребителите.
24. “Много ограничен период от време” е периода, посочен в чл. 66, ал. 1.”
След това отиваме чак на т. 27, където има поправки:
“27. “Търговец, който отговаря за прилагането на Кодекс за добра практика” е този, който отговаря за изготвянето и изменението на Кодекс за добра практика и/или за осъществяването на контрол за неговото спазване от лицата, които са обявили, че ще спазват изискванията на кодекса.”
Има нова редакция на т. 30:
“30. “Злоупотреба с влияние” е използването на позиция на сила спрямо потребителя за упражняване на натиск върху него дори и без използването или заплахата за използване на физическа сила по начин, който ограничава значително способността на потребителя да взема решения за закупуване на стоката или услугата, след като се е запознал с нея.
31. “Търговско решение” е всяко решение, взето от потребител за това дали да закупи стока или услуга, за начините и условията за нейното закупуване, дали да извърши цялостно или частично плащане, дали да задържи стоката или да се разпореди с нея, да упражни правата си, предвидени в договора по отношение на стоката или услугата независимо от това дали потребителят решава да предприеме действие или не.”
5. Създава се § 13а:
“§ 13а. Този закон въвежда разпоредбите на:
1. Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите;
2. Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 г. относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани със заблуждаваща реклама;
3. Директива 97/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 1977 г. за изменение на Директива 84/450/ЕИО относно заблуждаващата реклама с цел да се обхване сравнителната реклама;
4. Директива 85/577/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект;
5. Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние;
6. Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите;
7. Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции;
8. Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока;
9. Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори;
10. Директива 94/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 1994 г. относно защитата на купувачите с оглед на определени аспекти от договорите, свързани с придобиването на правото на временно ползване на недвижима собственост;
11. Директива 98/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите;
12. Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, чухте текста на комисията за § 31.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване на § 31 в новата му редакция.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Колегите ми напомнят да предупредя, че това не е пълният текст. Пълният текст вие го имате, а аз чета само там, където имаше промени в текста. Пълният текст ви е раздаден днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Гласуваме § 31 в новата редакция на комисията.
Гласували 126 народни представители: за 120, против 1, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага да се създаде Допълнителна разпоредба със следната редакция на § 32, който става § 38:“Допълнителна разпоредба
§ 38. Навсякъде в закона в наименованията на актовете на Европейските общности абривиатурата “ЕС” се заменя с “ЕО”.”
Продължавам с Преходни и заключителни разпоредби.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието “Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 39.
Комисията предлага да се създаде § 40:
“§ 40. Висящите производства по чл. 39 се довършват по досегашния ред.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 42, със следната редакция:
“§ 42. Заварените при влизането в сила на този закон висящи производства по чл. 32, алинеи 1, 3 и 4, чл. 33 и чл. 34, алинеи 3 и 4 от Закона за защита на конкуренцията пред комисията се довършват по досегашния ред.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Предлагам да гласуваме параграфи 32, 33, новият § 40, параграфи 34, 35 и 36. Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети, а с това е приет на второ четене и Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

Уважаеми колеги, продължаваме с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ.
Господин Калинов, заповядайте, за да докладвате становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Господин председател, уважаеми колеги! Представям ви

“ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите
относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона
за горите, внесен от Васил Калинов и група народни
представители
Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 20 юли 2007 г., на което обсъди два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, внесени съответно от Васил Калинов и група народни представители и от Ваня Цветкова и Борислав Владимиров. Последният беше оттеглен вчера и комисията се произнася сега пред вас по законопроекта, внесен от Васил Калинов и група народни представители.
Законопроектът беше представен от вносителите, които изтъкнаха, че законопроектът е направен на база на взетото от Народното събрание решение за преобразуване на Министерството на земеделието и горите в Министерство на земеделието и продоволствието и за създаване на Държавна агенция по горите като държавен орган за осъществяване на държавната политика в областта на горите и горското стопанство, ловното стопанство и непромишленото рибно стопанство.
Законопроектът има за цел да въведе в законодателната уредба настъпилите промени в структурата на изпълнителната власт, без да засягат и изменят уредбата по същество. Проектът предвижда правомощията на министъра на земеделието и горите и на началника на Националното управление по горите, свързани с държавната политика и управлението в областта на горите и горското стопанство, ловното стопанство и непромишленото рибно стопанство, да преминат към председателя на Държавната агенция по горите.
След станалите разисквания и на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по земеделието и горите прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен от Васил Калинов и група народни представители на 19.07.2007 г.”
Предвид съдържанието на законопроекта предлагам на Народното събрание, след приемането на законопроекта по вносител на първо гласуване, да бъде обсъден и приет и на второ гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, откривам дискусията на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен от Васил Калинов и група народни представители.
Има думата народният представител Евдокия Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, няма причини да не подкрепим този законопроект, защото предложенията са формални. Те са редакционни, свързани с намеренията да се създаде нова Агенция за управлението на горите. Ние обаче искаме категорично да заявим, че очакваме радикални промени в този сектор.
Включително и събитията от последния месец, и това, което наблюдаваме години наред с масово изсичане на горите, независимо от многобройни сигнали, многобройни въпроси в парламента – без никаква реакция, Родопите вече са опоскани. Там над 700 фирми секат непрекъснато и въпреки огромното недоволство на това не се слага край. Така че, господин Калинов, ние ще подкрепим Вашия закон, но очакваме радикални промени и това трябва да стане максимално бързо.
Лошо е, че промените съвпадат с ваканцията, но в началото на следващата сесия това трябва да бъде първият закон, който да приемем. Просто положението по-нататък не се търпи. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има думата господин Яне Янев.
Яне Янев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По същество предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите съдържа единствено текстове, които произтичат от решението на Народното събрание, и няма нищо, от което има нужда българската гора в момента. Както казаха и колегите от ДСБ, на практика всичко това, което беше внесено от представители на опозицията – повече от 30 народни представители, за налагане на мораториум върху износа на дървесина и дървесни полуфабрикати и спиране на тези безобразия, които се случват в българската гора, в крайна сметка не са предприети никакви мерки. И този период може да продължи още години, защото законопроектът за горите, който беше направен от група народни представители, в това число от управляващото мнозинство, беше на няколко пъти отпътувал от комисията до Министерството на земеделието и горите и до ден-днешен ние не сме видели в окончателен вид каква е идеята за промяна на закона. Затова считам, че тези поправки са безсмислени, защото единствено и само устройват една политическа сила, която иска в крайна сметка, като сложи нов принципал на горите и на горския сектор, да започне назначаването на хора, близки до тази политическа сила. Но промените, които се очакват, които трябваше да се случат, ги няма.
Затова ние искаме надеждни и сигурни гаранции, че когато се промени само заглавието, след това ще има и истински реформи в горите. Иначе безобразията ще продължат, незаконният износ ще продължи, незаконната сеч няма да спира, сега палежите също продължават и този период не се знае докога ще бъде. През есента управляващото мнозинство може би пак ще има някакви нови приоритети, пак ще се отложи във времето и в горите безобразията ще продължават. Към днешна дата те наистина са изключително големи. Неслучайно имаше протести и на горските стражари, и на целия сектор. Недоволството в планинските райони расте.
Затова смятам, че би било редно да се подхожда принципно по въпроса. Когато се започнат някакви промени, те да бъдат в дълбочина и да решат проблема. А сега вие на това раково образувание и тези метастази, които са в българските гори, искате да сложите някакъв мехлем, да сложите едно ново заглавие и да се остане с убеждението, че нещо е направено. Мисля, че особено сега периодът е такъв – предполагам, че и вашите избиратели го казват във вашите приемни, всичко това не търпи никакво отлагане, защото ако се стои в същото положение още два или три месеца, българската гора ще има проблеми, които Народното събрание няма да бъде в състояние изобщо да реши.
Затова нашата парламентарна група счита за безсмислено да подкрепи този законопроект както на първо, така и на второ четене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата? Няма.
Закривам дискусията на първо четене на законопроекта и преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен от Васил Калинов и група народни представители.
Гласували 158 народни представители: за 134, против 17, въздържали се 7.
Законопроектът е приет на първо четене.
Господин Калинов, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Предлагам Народното събрание в съответствие с чл. 67 да пристъпи към приемане на законопроекта на второ четене по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Бихте ли повторили?
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам Народното събрание в съответствие с чл. 67 да пристъпи към процедура за приемане на второ четене по вносител на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите на настоящото пленарно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение. (Шум и реплики.)
Моля, отменете гласуването. (Силен шум и реплики от КБ.)
Има ли обратно процедурно предложение? Заповядайте.
Яне Янев (ОДС): Ако зависи от вас, изобщо не трябва да вземаме думата, изобщо да ни няма в залата. (Шум и реплики от КБ.) Чакайте малко, какво ревете толкова?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля, говорете по същество.
Яне Янев: Правя обратно процедурно предложение – да има все пак възможност колегите да направят своите поправки и предложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение на народния представител Васил Калинов, който е и вносител на законопроекта.
Гласували 150 народни представители: за 118, против 22, въздържали се 10.
Процедурата е приета.
Докладвайте, господин Калинов.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Предлагам да бъде подкрепен текстът по вносител на законопроекта. (Шум и реплики.)
Любен Дилов (ОДС, от място): Как може така?!
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Уважавам твоята логика, но въпросът е да не се чете законопроектът. Казвам това заради протокола.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля, цитирайте правилника – по коя точка от правилника какво предлагате.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Предлагам Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за горите да бъде гласуван по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Какво означава „по вносител”? Няма ли предложения?
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Да бъде подложен на гласуване текстът, който имат всички, за да не го чета. Той е по вносител. Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Колеги, имате думата за изказвания.
Действително, няма направени предложения.
Заповядайте.
Любен Дилов (ОДС): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, изказването ми е по-скоро, за да обърна внимание на председателя, че няма никакъв смисъл да ни приканва да вземаме отношение, след като в рамките на десет минути четем първо и второ четене на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Вие сте абсолютно прав.
Любен Дилов: Ясно е, че няма как да има други предложения.
Искам само да обърна внимание, че със същата нелепост, с която приехме прекрасната българска дума „продоволствие”, продължаваме нататък, в тази посока да обрастваме тази материя с нелепости! Не знам кое налага да се приеме толкова бързо този законопроект. (Шум и реплики от КБ.) Да се надяваме, че вие знаете какво правите, макар че непрестанно ни уверявате в противното. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Това не беше изказване по текстовете на законопроекта.
Разполагате с текста на законопроекта. По него няма предложения.
Моля, гласувайте на второ четене законопроекта ан блок.
Гласували 126 народни представители: за 117, против 7, въздържали се 2.
Законът е приет на второ четене.
Остават ни 13 минути.
Както приехме процедурно, преминаваме към последната от трите точки, които прекъснаха гледането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
Господин Калинов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов:

„ДОКЛАД
за първо гласуване
относно Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за опазване на земеделските земи, внесен от
Васил Калинов и Георги Юруков

Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 25 юли 2007 г., на което обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.
Законопроектът беше представен от вносителя Васил Калинов. Той изтъкна, че зачестилите пожари в земеделските и горските масиви сочат, че на много места причината се корени в недостатъчната отговорност на ползвателите на земеделските земи, които нарушават разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи и на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
Със законопроекта се предлага завишаване на санкциите за нарушителите с цел гарантиране опазването на земеделската продукция и горите.
Народните представители, взели участие в дискусията, се обединиха около идеята, че законопроектът е необходим и навременен, поради което следва да бъде подкрепен.
След станалите разисквания на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по земеделие и гори прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо и второ гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 754-01-117, със следната редакция:
“§ 1. В чл. 41а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото “500” се заменя с “1500”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Актовете на лицата по чл. 44, ал. 1, се изпращат в държавен фонд “Земеделие” за санкциониране на нарушенията на Национален стандарт 2.2 от Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея числото “1000” става “2000”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея числото “2” се заменя с “3”.
Това становище е прието с 16 гласа “за”, без “против” и “въздържали се”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, имате думата.
Господин Тодоров, заповядайте.
Станчо Тодоров (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Има българска поговорка: “В мътна вода риба се лови”. Това прави сега българският парламент.
Първо, този законопроект се поставя в дневния ред днес в 9,00 ч., без комисията да е заседавала. Комисията, след като е включен в дневния ред сутринта този законопроект, заседава. И като заседава комисията, не знам защо толкова се пришпорват конете, че този законопроект трябва да се приеме. За какво става въпрос? Става въпрос за завишаване на някакви си санкции от 500 на 1500 и от 1000 на 2000 лв.
Уважаеми господа народни представители, ако това е парламент, не знам каква дума да използвам! Каква е причината? Това трябваше да се приеме пролетта, а не когато изгоряха българските земи да го приемем, да завишим санкциите евентуално да не се палят стърнищата и т.н. Това е поредната глупост в българския парламент. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Госпожо Манева, заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми колеги, ние ще подкрепим този законопроект, въпреки че наистина той се приема по изключително бърза процедура. Обстоятелствата налагат това. Става дума за пожарите, които са обхванали цялата страна.
Аз обаче искам да ви напомня, колеги, че изменението и допълнението на Закона за опазване на земеделските земи, което беше направено по наше предложение, се отхвърля седем пъти от този парламент, преди да го приеме. И приемайки общия текст, не приехте размера на глобите, които предвиждахме тогава. Нашата теза беше, че глобата трябва да е респектираща. Вие развивахте теорията, че глобата трябва да може да се плати и да продължават да се палят стърнища. Когато видяхте, че цялата страна пламна в пожари, разбрахте, че нашето предложение беше разумно. Затова ние всъщност подкрепяме нашето предложение, което вие преди половин година отхвърлихте. Радвам се, че най-накрая разбрахте, че това е много важна мярка. Остава този текст и тези глоби да се налагат от изпълнителната власт, за което досега не сме забелязали воля.
Така че имайте и това предвид – задължете изпълнителната власт, която е на управляващото мнозинство, да си върши работата, защото и да приемем този закон, ако той не се прилага, нищо няма да се случи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 127, против 1, въздържали се 5.
Законопроектът е приет на първо четене.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Господин председател, правя процедурно предложение съответствие с чл. 67 законопроектът по изключение да бъде гласуван и на второ четене в същото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли възражения? Няма.
Подлагам на гласуване процедурното предложение.
Гласували 129 народни представители: за 124, против 1, въздържали се 4.
Процедурното предложение е прието.
Заповядайте да представите текста.
ДОКЛАДЧИК ВАСИЛ КАЛИНОВ: “§ 1. В чл. 41а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото “500” се заменя с “1500”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Актовете на лицата по чл. 44, ал. 1, се изпращат в държавен фонд “Земеделие” за санкциониране на нарушенията на Национален стандарт 2.2 от Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея числото “1000” става “2000”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея числото “2” се заменя с “3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли изказвания?
Господин Станчо Тодоров има думата.
Станчо Тодоров (независим): Уважаеми колеги, тези санкции, които предвиждаме в този законопроект, са глупави санкции. Хващаме да пали някой и от 500 лв. вдигаме глобата на 1000 лв. Ако ще правим закон, ще направим закон, с който ще го подведем под съдебна отговорност. Не може да правим някакви си бъзикни и да кажем: опа, измихме си ръцете, има много палежи, ще им завишим глобите. На кого ще завишим глобите? Ами аз ще отида да запаля един терен някъде от хиляди декари и вместо 500 лв. ще ми вземете 1000 лв.! Земите са безстопанствени и не можете да хванете никого. Затова тези глоби, които приемате, няма на кого да ги наложите! Не е необходимо да ги завишавате така импровизирано – от 500 лв. на 1000 лв. Ако ще правим закон, ще кажем: който бъде хванат да пали земеделски земи, ще носи съдебна отговорност. Наистина нещо строго, което да предпази да не се правят палежи. Иначе няма смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Тодоров, имате ли конкретно предложение? Текст предлагате ли? Ние сме на второ четене.
Станчо Тодоров: Да, правя предложение за второ четене. Разбира се, че на второ четене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Но Вие сега можете да правите предложение само за отпадане на текст или за редакционна поправка.
Станчо Тодоров: Предлагам глобите да бъдат заменени със съдебна отговорност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте за реплика, господин Калинов.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Уважаеми колеги, уважавам вашата емоция, но все пак искам да ви върна към проблемът на законопроекта и това, което се предлага. Става дума за санкции, които са предвидени към ползвателите на земеделски земи или касаят тези, които предизвикват пожари и пр., които попадат под съвършено друга юридическа отговорност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Точно така.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Първо, в момента ние коментираме тези, които ползват земеделски земи какви санкции ще получат за това, че не стопанисват и не осигуряват добра екологическа и земеделска практика.
Второ, по смисъла на това предложение, ние ги вадим от възможността да получават помощи, съобразно изискванията на Европейския съюз. Това цели санкцията – превеждане на законопроекта в съответствие с действащите директиви на Европейския съюз. Не е само самоцелно да се касае за хората, които умишлено предизвикваме пожари, а предизвикват вниманието на ползвателите, на собствениците в даден случай да се грижат за земите си и да не допуснат те да бъдат обект на такива деяния. Това е превантивната санкция на нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Костов иска думата.
Станчо Тодоров (независим, от място): Това не беше ли реплика?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да, това беше реплика. Заповядайте, имате думата за дуплика. Това уточнение беше правилно от страна на председателя на комисията.
Станчо Тодоров (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Калинов, аз не знам как ще накарате стопаните да стопанисват земите си, когато те не ги знаят къде са. Реално ще ви кажа - по Черноморието съм бил председател на кооперация три години. В тази кооперация, където съм бил председател има 15 хил. дка земя и нито квадратен метър не се обработва. Там хората не знаят къде им се намират земите, а вие ще ги наказвате, че не ги стопанисват. Какво ще му накажеш? По какъв правилник ще го накажеш, че той не стопанисва земите? Него го интересува, тъй като земите са край морето, евентуално да ги продаде. Какво да ги стопанисва? Тези земи не се обработват в продължение на повече от 3-4 години, а ние ще им налагаме санкции, че не си стопанисват земите. Това са глупости.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Костов, сега ще Ви дам думата. Само да уточним един процедурен въпрос.
Часът е 16,02 ч. Вече сме в нарушение на правилника. Аз предлагам, ако не възразява пленарната зала, да спрем часовника на 16,02 ч. и последни изказвания, след което да преминем към гласуване на второ четене.
Господин Костов, имате думата.
Иван Костов (ДСБ): Уважаеми председателю, колеги народни представители! Аз подкрепям председателя на комисията, защото: първо, умишленият палеж е престъпление по силата на Наказателния кодекс, така че който бъде хванат с умишлен палеж, той си подлежи на отговорност. Друг е въпросът как се доказва и т.н., така че логиката му тук е много основателна, но има нещо друго, което трябва да се отчете от народните представители, когато се вдигат тези финансови санкции.
Финансовите санкции трябва да направят така, че ползвателят на земята да няма изгода от това да изгаря стърнищата, пестейки средства от обработка на земята. Тъй като преди време, когато те са наложени тези обработки бяха значително по-евтини, отколкото сега. Сега цените са значително по-високи, на горива и пр., има абсолютно резон в това да бъдат увеличени санкциите. Предложението е съвсем уместно. Ако искат да имат такъв санкциониращ елемент, бих ги увеличил още, но да не отиваме в крайности. Това е съвсем разумно и естествено предложение, защото те от икономически съображения горят. Благодаря. (Ръкопляскания в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Това беше правилно изказване.
Има ли други изказвания? Няма.
При това положение преминаваме към гласуване на второ четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 132, против 1, въздържали се няма.
Законът е приет на второ четене.
Утре заседанието започва от 9,00 ч. сутринта. (Звъни.)
Закривам днешното пленарно заседание.


(Закрито в 16,06 ч.)


Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Юнал Лютфи
Камелия Касабова

Секретари:
Нина Чилова
Ясен Попвасилев