Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2007-07-26

Председателствал: председателят Георги Пирински 

Секретари: Метин Сюлейманов и Светослав Малинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам днешното пленарно заседание.
В началото ни предстои да гласуваме текстовете от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори на второ четене, обсъждани вчера в пленарната зала. Досега са гласувани параграфи от 1 до 6, предстои да пристъпим към гласуване по § 7 от законопроекта.
Господин Сотиров, заповядайте за процедура.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вчера в дискусията единодушно се възприе да бъде дебатиран въпросът за интегралната бюлетина и за преференциалното гласуване съвместно, тъй като се възприе, че действително тези неща са свързани, да не повтарям аргументацията. Тъй като голяма част от аргументите, за да отпадне интегралната бюлетина или преференциите са, че са трудно съвместими и двете, затова предлагам първо да се гласува принципно въпросът дали се приема гласуване с интегрална бюлетина, дали се приема да има преференции, дали се приемат и двете, защото това ще предопредели философията на целия закон нататък. Така че според мен е коректно първо да се гласува принципно дали парламентът застава зад интегрална бюлетина, дали застава зад преференциално гласуване или се приема да бъдат съчетани и двете – нещо, което е нашата позиция, и чак тогава да се продължи нататък, защото в целия закон всички следващи параграфи са свързани с това. Мисля, че тук е мястото да изчистим този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Стоилов, бихте ли желали да коментирате това предложение? Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Доколкото виждам, и Вие ще подложите на гласуване в тази последователност въпросите по § 7 и по § 52, но не бихме могли на второ четене да гласуваме по принцип. Самите предложения, които са направили народните представители, са достатъчно конкретни и включват в себе си принципното отношение към тези два въпроса, така че, както са представени параграфите, те могат да бъдат гласувани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Така и ще направим, колеги. Сега ще гласуваме § 7 и неподкрепените предложения по него, след това самия § 7 и ще преминем към § 52 като ще постъпим по същия начин.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Костов и група народни представители за отпадане на § 7, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 193 народни представители: за 38, против 92, въздържали се 63.
Предложението не се приема.
Второто предложение по този текст, което не е подкрепено от комисията, е на народните представители Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Гегова и нейни колеги, неподкрепено от комисията.
Гласували 192 народни представители: за 96, против 78, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Предложение за прегласуване – господин Спасов, заповядайте.
Минчо Спасов (НДСВ): Уважаеми колеги, искам да обърна вниманието ви, че става дума за един много важен въпрос – методът, по който ще бъдат изчислявани изборните резултати. Ние претендираме, че трябва да бъде възприет новият метод, който беше приложен и при евроизборите. Моля ви да го подкрепите на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Гласувайте отново направеното предложение.
Гласували 211 народни представители: за 109, против 98, въздържали се 4.
Предложението се приема. (Ръкопляскания.)
Моля, гласувайте § 7 по вносител с приетото току-що предложение.
Гласували 187 народни представители: за 151, против 9, въздържали се 27.
Параграф 7 е приет.
По § 52 има неподкрепено предложение на Иван Костов и група народни представители – предлагат се изменения в текста на параграфа.
Моля, гласувайте предложението на Иван Костов и група народни представители за промени в § 52, неподкрепени от комисията.
Гласували 200 народни представители: за 103, против 89, въздържали се 8.
Предложението се приема.
Госпожо Манолова, заповядайте за процедурно предложение.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, понеже в случая прескачаме от стандартната процедура и гласуваме текстове, които са в края на доклада, предлагам председателят, когато се правят такива разместени гласувания, да казва ясно какво се гласува и какво не, защото част от залата остана заблудена по темата. В момента след като подкрепихме в § 7 преференциалното гласуване, сега подкрепяме интегралната бюлетина, което е несъчетаемо с преференциалното гласуване, или поне следва да се каже, че това е гласуване “за” и “против” комбинацията на преференциалното гласуване с интегрална бюлетина.
Искам прегласуване, тъй като част от залата не разбра какво гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Имайки предвид направеното предложение за прегласуване, моля, гласувайте отново направеното предложение.
Гласували 212 народни представители: за 106, против 104, въздържали се 2. (Оживление в залата.)
Предложението не се приема.
Има още две предложения по този текст.
Следващото предложение е на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова по § 52, което не е подкрепено от комисията.
Преди да го поставя на гласуване, ще дам думата за процедурно предложение на госпожа Манолова.
Колеги, поставя се въпросът, че залата не е разбрала какво се дискутира. Моля за тишина! Изслушайте госпожа Манолова!
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, вчера възприехме метод на гласуване в случаите, в които са направени аналогични предложения от различни народни представители. По този начин гласувахме срока на уседналостта – 12, 10, 6 месеца или “против”. В момента гласувахме “против” интегралната бюлетина, след като това беше ясно обяснено при прегласуването.
Така че възразявам срещу това да подложите същото предложение още няколко пъти на гласуване, защото беше взето решение и ясно беше казано в залата “за” или “против” интегралната бюлетина. След като гласувахме веднъж “против”, възразявам срещу това този въпрос да бъде пререшаван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест, направено е процедурно предложение да не се подлага на гласуване предложението на госпожа Гегова. Това е процедурен въпрос, който ще реши залата.
Има противно мнение на господин Шарков. Заповядайте.
Чуйте едно противно мнение и ще гласуваме.
Ваньо Шарков (ОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, това, което каза уважаваната наша колежка госпожа Манолова, би имало смисъл, ако Вие, господин председател, бяхте подложили на едно гласуване трите идентични предложения. Вие подложихте на гласуване само предложението, направено от господин Костов и група народни представители. Не сме гласували никакви други предложения. Ако трябва, вижте стенографския протокол и подложете на гласуване останалите предложения, които не са гласувани на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Местан, имате възражение по начина на водене? Заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, най-добронамерено правя процедура по начина на водене. Господин председател, имам предвид, че заявихте намерение да подложите на гласуване процедурата на госпожа Мая Манолова. Мисля, че тук не сме в режим на гласуване на процедурата на госпожа Мая Манолова, а в невъзможност да подлагаме на повторно гласуване абсолютно идентичен текст. (Възгласи и силен шум в залата.)
Аз мисля, че това предложение не струва по-малко и няма по-ниска стойност заради факта, че го е предложил господин Костов. Мисля, че неговото предложение, бидейки идентично с това на госпожа Гегова, струва също толкова, колкото предложението на госпожа Гегова и не бихме могли да имаме различно отношение към идентичен текст в зависимост от това дали вносител е господин Костов или госпожа Гегова. (Силен шум в залата.)
Така че не виждам основание да подлагаме даже процедурата на гласуване. Предлагам да преминем към следващия параграф. Благодаря. (Възгласи и силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, моля да чуете моя отговор. Прецедентът, на който се позовава госпожа Манолова, беше във връзка с гласуването на една единствена фраза, свързана с броя на месеците. В случая текстът, който е предложил господин Костов, беше с една редакция. Тя говори за бюлетини – бели, общи. Текстът на госпожа Гегова е друг – бюлетини, като се добавя “интегрални”. Може би по същество става дума за едно и също, но ми се струва, че пленарната зала трябва да се произнесе дали това е същият случай като миналия или не е. Това мога да кажа. (Ръкопляскания от ДСБ.)
Четин Казак (ДПС, от място): Не е така!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, внимавайте какво ще подложа на гласуване.
Подлагам на гласуване дали да се гласува текстът на Петя Гегова. Онези, които са за това да се гласува този текст, гласуват “за”, а онези, които са съгласни с госпожа Манолова и с господин Местан и не желаят да се премине към гласуване на текста на Петя Гегова, гласуват “против”. Мисля, че е ясно.
Анелия Мингова (НДСВ, от място): Не е ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Кому не е ясно?
Виждам две заявки за процедурни предложения.
Първо, давам думата на господин Костов.
Иван Костов (ДСБ): Процедура по начина на водене, господин председател. Нямате право да подлагате това нещо на гласуване, а трябва да се гласува предложение по предложение. Защо? Когато вчера беше гласувано за месеците, предварително беше прието от залата, че ще гласуваме по този начин, обобщено предложенията. Залата преди да пристъпи към гласуванията реши да процедира по този начин. Залата реши и действа така. Така беше процедурата. Сега започна гласуване на предложениe. Не може по средата на гласуване на предложение да се прилага друга процедура. Гласува се предложение по предложение. Залата не може да прави това, което направи вчера, и не може Мая Манолова да се позовава на прецедента от вчерашния ден. Защото вчера преди да започнат гласуванията залата реши да гласува по този обобщен начин за времето.
Затова моля Ви, подлагайте на гласуване предложенията едно по едно. Нямате право да прекъсвате тази процедура в момента. Да се гласува предложение по предложение е редът, който Вие трябва да спазвате. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Преди да дам думата на господин Сотиров, на госпожа Манолова и на господин Казак, моля, господин Костов, и Вие да ме чуете. Вчера имаше три предложения – десет, осем и шест месеца. Когато беше прието предложението за осем месеца, не се постави на гласуване предложението за шест месеца. Тоест, както каза госпожа Манолова, се прекъсна поредността на гласуването. Сега Вие пледирате за обратното – независимо че е бил приет вече един текст, който по същество съвпада с вашето, Вие пледирате да се продължи гласуването. Вие сте в противоречие със самия себе си.
По този въпрос пленарната зала е разделена на две и Вие искате от председателя самолично да реши коя половина е права. Аз смятам, че председателят не е в правото си да взема такова решение, затова ще дам думата и на другите колеги, които искат да се изкажат по този въпрос, и след това ще подложа този въпрос на гласуване.
Господин Сотиров, заповядайте.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин Пирински, уважаеми колеги! Първо, аналогията с това, което се случи вчера, е некоректна, защото вчера преди да започнем гласуването по предложение на господин Янаки Стоилов се уточни как точно ще се гласува. Първо, дали да има уседналост и след това, като се прие да има уседналост, да се гласуват три алтернативни предложения. Сега сме в съвсем друга ситуация, сега се прие три предложения, които може да са близки по смисъл, но се започна да се гласуват не обединено, а едно по едно. И ние действително по средата на това гласуване променяме процедурата.
Но аз искам да направя още едно друго уточнение, защото виждам, че господин Пирински клони към идеята да предложи да се гласува предложението на госпожа Мая Манолова. В този смисъл това, което той уточни, не е коректно и е подвеждащо. Ако искаме да бъде гласувано предложението, което е направено от госпожа Петя Гегова и група народни представители, трябва да се гласува против процедурното предложение, направено от госпожа Мая Манолова, защото то фактически цели да не се допусне това гласуване. Взех думата, за да направя това уточнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Разбирам Ви, господин Сотиров, съгласен съм с Вас. Просто предложих тази форма на гласуване, като ми се струваше, че ще е по-ясна на залата, но Вие сте прав – предложението на госпожа Манолова е да не се гласува предложението. Така че ще подложа на гласуване точно както е предложено от госпожа Манолова. Надявам се, че колегите, които пледираха обратната на Вашата теза, са обърнали внимание и на Вашите аргументи.
Госпожа Манолова има думата.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин Костов, Вие предлагате нещо изключително смешно – да гласуваме синоними. Дали интегралната бюлетина ще бъде наречена интегрална или бяла обща, става дума за едно и също нещо. Ако въведем тази практика от днес тук, значи да гласуваме синоними.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Манолова, благодаря Ви. Не Ви дадох думата за реплика към господин Костов, а по процедурата.
Мая Манолова: Ако вчера имаше три различни предложения – за срок дванадесет, десет… (Шум и реплики в опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, госпожо Манолова, ясна е тезата Ви. (Шум, реплики и тропане по банките в ДСБ.)
Моля ви за тишина!
Господин Казак, заповядайте.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не само вчера и вчера не е прецедент, по традиция и в пленарната зала на Народното събрание, и всички председатели на парламентарни комисии ще потвърдят, че когато има внесени от народни представители предложения с идентичен смисъл, се гласува само веднъж принципно и след това не се подлагат на гласуване останалите предложения, които имат идентичен смисъл. В противен случай ще се получи така, че Народното събрание ще гласува няколко пъти по един и същи въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Казак.
Преминаваме към гласуване, уважаеми колеги.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Мая Манолова да не се гласува предложението на госпожа Гегова.
Моля, гласувайте.
Гласували 223 народни представители: за 112, против 109, въздържали се 2.
Предложението на госпожа Манолова се приема. (Шум и викове в опозицията.)
Моля за тишина!
Господин Методиев – за процедурно предложение.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Господин председателю, уважаеми колеги! В тази бурна зала, както вече много други споделиха това мнение, объркването на процедурата може да заблуди всеки народен представител, колкото и той да е старателен и да внимава. Затова моето предложение, господин председателю, което е изцяло издържано по правилника – за всяко гласуване може да се поиска повторно гласуване, моля колегите да се съсредоточат в това гласуване, защото от него ще се разбере нещо много важно и то е чисто политическо. Наличието на интегралната бюлетина беше един от инструментите за провеждане на избори, които са все пак по-честни.
Затова моля Ви, това е голям политически въпрос, господин председателю, да подложите на прегласуване това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Методиев.
Моля за внимание. Подлагам отново на гласуване предложението на госпожа Манолова.
Моля, гласувайте.
Гласували 225 народни представители: за 112, против 111, въздържали се 2.
Предложението не се приема. (Шум и реплики в залата, ръкопляскания в опозицията.)
Преминаваме към гласуване на предложението на госпожа Петя Гегова, господин Спасов и госпожа Дикова. Моля да заемете местата си и гласуването да става със собствените карти. (Шум и реплики в залата.)
Моля, гласувайте.
Гласували 223 народни представители: за 113, против 108, въздържали се 2.
Предложението се приема. (Бурни ръкопляскания в опозицията.)
Госпожа Манолова има думата за процедура. Моля за тишина!
Мая Манолова (КБ): Изправени сме пред прецедент. Преди малко гласувахме два пъти против интегралната бюлетина, сега два пъти ще гласуваме “за”.
Искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля за внимание. Подлагам отново на гласуване предложението на госпожа Гегова.
Моля, гласувайте.
Гласували 222 народни представители: за 111, против 108, въздържали се 3.
Предложението не се приема. (Шум и реплики в залата, протести от ДСБ, че системата за гласуване не работи.)
Уважаеми колеги, в такива моменти започват да се появяват сигнали, че не работела системата. Моля ви да се държите сериозно! Ще направим поименна проверка, за да видим има ли 222 души в залата. (Шум и реплики.) Моля да заемете местата си.
Беше подложено два пъти на гласуване идентично по съдържание предложение. Тази процедура беше оспорена. Беше направено едно изключение, смятам, че повече изключения нямат място. Затова ще преминем към гласуване на § 52 по вносител, който става § 58.
Моля, гласувайте. (Шум и реплики в залата.)
Ваньо Шарков (ОДС, от място): Процедура по воденето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Отменете гласуването.
Заповядайте, господин Шарков.

Ваньо Шарков (ОДС): Уважаеми господин председател, като казвате, че два пъти е гласувано едно и също, идентично предложение, и на практика предварително, преди залата да е решила вие решавате, че от три предложения, направени от народните представители между първо и второ четене, могат да бъдат гласувани две, но третото не може да бъде гласувано. На базата на какъв правилник взехте това решение, че могат да бъдат гласувани две… (Тропане по банките в ПГ на ДПС.)
Успокойте се малко!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ще обясня. Моля за тишина!
Ваньо Шарков: Как взехте решение, че две от три предложения могат да бъдат гласувани, а третото няма как да бъде гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ще Ви отговоря.
Ваньо Шарков: Освен това Вие подложихте на гласуване в залата дали да бъде гласувано изобщо предложението на колегите от НДСВ – госпожа Гегова и останалите народни представители, залата прие, че това предложение трябва да бъде гласувано. Това не отменя по никакъв начин и не е взето никакво решение по отношение на третото предложение, което е направено от нашата парламентарна група.
Така че спазете правилника на Народното събрание – щом има направени предложения от народни представители и има изразено становище на комисията, и след като е започнала процедура на гласуване предложение по предложение, залата да гласува третото предложение. Вие искате еднолично да решите какво да бъде мнението на залата, което е недопустимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Разбирам. Повече процедурни предложения няма да има. Моля да чуете и Вие, господин Шарков, и колегите отговора ми на Вашия въпрос.
Вчера Народното събрание създаде прецедент да се гласуват поред идентични предложения до приемането на едно от тях, след което гласуването по по-нататъшните идентични предложения се прекъсва. Това беше вчерашният прецедент и Вие трябва да го признаете, господин Шарков. Днес този прецедент беше оспорен, беше пледирано да се гласуват и следващи идентични предложения, независимо че едно от тях вече е било отхвърлено.
Лютви Местан (ДПС, от място): Вчерашните не бяха идентични!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Аз поставих на гласуване този спорен въпрос единствено по отношение предложението на госпожа Гегова, тъй като това беше процедурното предложение. Но не намирам за възможно да продължавам да поставям под въпрос създадения вчера прецедент, който отново беше аргументиран днес в пленарната зала, затова няма да подложа на гласуване третото идентично предложение.
Преминаваме към гласуване. (Шум и реплики в опозицията.) Моля, гласувайте § 52 по вносител, който става § 58.
След това гласуване ще има процедурни предложения.
Гласували 199 народни представители: за 112, против 85, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Заповядайте, господин Димов ­– прегласуване.
Нено Димов (ДСБ): Господин председател, използвам процедурата за прегласуване, каквото предложение формално правя в момента. Това, което искам да Ви обясня, господин председател, е, че за разлика от вчера, когато имаше три опции и можеше да се каже “или – или – или”, тук има три различни текста. Много ясно е, че когато се каже 6, 8 или 10, може да се избере едно от трите. Когато обаче има текстове, които са различни – единият е интегрална бюлетина, другото е бяла бюлетина и третото е нещо различно, е въпрос на тълкуване дали е едно и също, госпожо Манолова, или не. Никой няма право да тълкува освен залата. Затова би трябвало да бъде подложено на гласуване всяко едно предложение независимо от гласуването вчера, защото принципът е различен. Принципът е различен и Вие вероятно осъзнавате това, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване отново § 52 по вносител, който става § 58.
Гласували 223 народни представители: за 111, против 110, въздържали се 2. (Ръкопляскания в опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, това гласуване показва, че § 52 по вносител не се приема. При положение че е отхвърлен основният текст, господин Стоилов, как процедираме по-нататък?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, господа народни представители! След като залата е отхвърлила двете предложения, изводът е, че на тези избори ще се гласува без бюлетина. (Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Както обявих, след това гласуване ще има процедурни предложения. Първото, както виждам, е на господин Методиев, второто – на госпожа Манолова. (Шум и реплики в залата.) Моля народните представители да заемат местата си и да следят ораторите от трибуната.
Господин Методиев, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Уважаеми господин председателю, колеги, уважаеми господин Стоилов! Не може да се гласува без бюлетини, това е ясно. Искам обаче да се държим малко по-сериозно и да уважаваме собствения си труд и собствените си усилия. В този текст са направени предложения от народни представители, господин председателю, така че при наистина доста затруднената ситуация пред нас има само една действаща хипотеза – от всички предложения залата не се е произнесла само по едно и това е предложението на колегите от ОДС госпожа Михайлова, господин Шарков и група народни представители. Това, което остава в момента като възможност преди въпросът да се препрати в Правната комисия, е да се гласува това предложение. Ако това предложение бъде подкрепено, то тогава решението по казуса ще бъде намерено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Госпожо Манолова, преди да Ви дам думата, нека чуем господин Стоилов. Благодаря Ви.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, господа народни представители! Докато говореше господин Методиев, имах възможност да направя справка с действащия закон. Това предложение, което беше отхвърлено в момента, е изменително, а в действащия закон чл. 72, който при това положение остава без промяна, ал. 1 гласи: “Гласуването се извършва с бюлетини и пликове по образец”, но тук, за съжаление, с това гласуване отпадна бюлетината за гласуване за районни кметове, което намери голяма подкрепа във вчерашното заседание. Така че този въпрос по някакъв начин трябва да бъде решен, защото ние имаме решение за избор на районни кметове, а в този текст не се предвиждат бюлетини за районни кметове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: В такъв случай, уважаеми колеги, остава въпроса за изясняване възможността за гласуване на районни кметове, тъй като иначе действащия закон урежда всички други въпроси. (Шум и реплики от ОДС.)
Преминаваме по-нататък - § 10. (Шум и реплики от ОДС.)
Смятам, че изчерпахме въпроса с третото предложение. То няма да бъде поставено на гласуване.
Филип Димитров (ОДС, от място): Ние не смятаме така, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Да, но няма на какво основание да се постави, господин Димитров.
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
От името на парламентарна група искам поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Колеги, преминаваме към процедурата на поименна проверка.
Александър Владимиров Радославов - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Манолов Праматарски - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Анастасия Георгиева Димитрова -Мозер - отсъства
Ангел Вълчев Тюркеджиев - тук
Ангел Петров Найденов - тук
Андрей Лазаров Пантев - отсъства
Анелия Йорданова Мингова - тук
Анелия Христова Атанасова - тук
Антонела Ангелова Понева - тук
Антония Стефанова Първанова - тук
Ариф Сами Агуш - тук
Асен Йорданов Агов - отсъства
Ася Величкова Михайлова - тук
Атанас Димитров Щерев - отсъства
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Атанаска Михайлова Тенева - тук
Ахмед Демир Доган - отсъства
Ахмед Юсеин Юсеин - тук
Бойко Иванов Ватев - тук
Бойко Николов Боев - тук
Бойко Стефанов Великов - тук
Борис Стефанов Николов - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Георгиев Владимиров - тук
Борислав Димитров Китов - тук
Борислав Иванов Българинов - отсъства
Борислав Любенов Великов - тук
Борислав Николов Ралчев - тук
Борислав Янчев Ноев - отсъства
Ботьо Илиев Ботев - тук
Валентин Николов Милтенов - тук
Валентина Василева Богданова - тук
Ваньо Евгениев Шарков - тук
Ваню Стефанов Хърков - отсъства
Ваня Крумова Цветкова - тук
Васил Димитров Паница - тук
Васил Миланов Антонов - тук
Васил Минчев Иванов-Лучано - отсъства
Васил Тодоров Калинов - тук
Венелин Димитров Узунов - отсъства
Венцислав Василев Върбанов - отсъства
Весела Атанасова Драганова-Илиева - тук
Веселин Методиев Петров - тук
Владимир Михайлов Дончев - отсъства
Владимир Първанов Кузов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Георги Владимиров Юруков - тук
Георги Георгиев Пирински - тук
Георги Йорданов Димитров - тук
Георги Миланов Георгиев - тук
Георги Петков Близнашки - тук
Георги Петров Петканов - отсъства
Георги Пинчев Иванов - тук
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Даринка Христова Станчева - тук
Даут Идриз Осман - тук
Деница Ивайлова Димитрова - тук
Деница Стоилова Гаджева - тук
Диана Атанасова Хитова - тук
Димитър Енчев Камбуров - тук
Димитър Иванов Абаджиев - отсъства
Димитър Иванов Димитров - отсъства
Димитър Николов Гъндев - тук
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димитър Цвятков Йорданов - отсъства
Добромир Мартинов Задгорски - отсъства
Добромир Христов Гущеров - тук
Долорес Борисова Арсенова - отсъства
Донка Иванова Михайлова - тук
Дончо Стефанов Цончев - тук
Евгени Стефанов Чачев - тук
Евгений Гинев Жеков - тук
Евгений Спасов Иванов - тук
Евгения Тодорова Живкова - тук
Евдокия Иванова Манева-Бабулкова - тук
Екатерина Иванова Михайлова - тук
Елеонора Николаева Николова - тук
Елиана Стоименова Масева - тук
Емил Константинов Георгиев - отсъства
Енчо Вълков Малев - отсъства
Ердинч Илияз Хаджиев - тук
Ердоан Мустафов Ахмедов - тук
Жори Йорданов Алексиев - тук
Захари Димитров Георгиев - тук
Златко Тонев Златев - отсъства
Ива Петрова Станкова - тук
Иван Атанасов Колчаков - отсъства
Иван Георгиев Иванов - тук
Иван Георгиев Сотиров - тук
Иван Георгиев Стаматов - тук
Иван Добромиров Гороломов - отсъства
Иван Желев Илчев - тук
Иван Йорданов Костов - тук
Иван Матеев Иванов - тук
Иван Николов Гризанов - тук
Иван Петков Даков - тук
Иван Славов Иванов - тук
Иво Петров Сеферов - тук
Иво Първанов Атанасов - тук
Иглика Димитрова Иванова - тук
Илиян Вълев Илиев - отсъства
Илкер Ахмедов Мустафов - тук
Илко Димитров Димитров - тук
Йовко Христов Йовков - тук
Йордан Димитров Костадинов - тук
Йордан Иванов Бакалов - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Мирчев Митев - отсъства
Йордан Петков Йорданов - тук
Йордан Петров Величков - тук
Камелия Методиева Касабова - тук
Камен Костов Костадинов - отсъства
Касим Исмаил Дал - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Константин Стефанов Димитров - тук
Коста Димитров Цонев - отсъства
Костадин Александров Кобаков - тук
Костадин Стоянов Паскалев - тук
Красимир Дончев Каракачанов - тук
Кръстанка Атанасова Шаклиян - тук
Лидия Сантова Шулева - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любен Андонов Корнезов - отсъства
Любен Любенов Дилов - тук
Лютви Ахмед Местан - тук
Маргарита Василева Кънева - тук
Маргарита Спасова Панева - отсъства
Мариана Йонкова Костадинова - отсъства
Марина Борисова Дикова - тук
Марио Иванов Тагарински - отсъства
Мария Василева Капон - отсъства
Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
Мария Станчева Вълканова - тук
Марко Николов Мечев - тук
Мартин Димитров Димитров - тук
Мая Божидарова Манолова - тук
Метин Мехмедов Сюлейманов - тук
Милен Емилов Велчев - тук
Мима Тодорова Василева - тук
Минчо Викторов Спасов - тук
Минчо Христов Куминев - тук
Мирослав Димитров Мурджов - отсъства
Митко Иванов Димитров - тук
Митхат Сабри Метин - тук
Михаил Райков Миков - тук
Младен Петров Червеняков - тук
Муса Джемал Палев - тук
Надежда Николова Михайлова - тук
Надка Балева Янкова - тук
Надя Антонова Кочева - тук
Неджми Ниязи Али - тук
Ненко Викторов Темелков - тук
Нено Ненов Димов - тук
Несрин Мустафа Узун - тук
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Николай Аврамов Свинаров - тук
Николай Боянов Михайлов - тук
Николай Георгиев Камов - тук
Николай Петров Кънчев - тук
Нина Стефанова Чилова - отсъства
Огнян Стефанов Герджиков - отсъства
Олег Григоров Попов - тук
Олимпи Стоянов Кътев - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Павел Михайлов Чернев - тук
Пенко Атанасов Атанасов - тук
Петър Александров Симеонов - тук
Петър Георгиев Кънев - тук
Петър Георгиев Мръцков - тук
Петър Кирилов Берон - тук
Петър Станиславов Манолов - тук
Петър Стефанов Стоянов - отсъства
Петя Илиева Гегова - тук
Пламен Александров Панайотов - тук
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Георгиев Ранчев - тук
Пламен Неделчев Моллов - тук
Радослав Георгиев Илиевски - тук
Радослав Теодоров Иванов - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Рейхан Ибадула Аблеким - тук
Ремзи Дурмуш Осман - отсъства
Росен Златанов Владимиров - отсъства
Росица Йорданова Янакиева-Костадинова - тук
Руденко Радев Йорданов - тук
Румен Асенов Ангелов - отсъства
Румен Иванов Такоров - тук
Румен Стоянов Овчаров - тук
Рупен Оханес Крикорян - тук
Светослав Иванов Спасов - отсъства
Светослав Христов Малинов - тук
Силвия Николаева Алексиева - тук
Силвия Тодорова Стойчева - тук
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Снежана Великова Гроздилова - тук
Соломон Исак Паси - отсъства
Станимир Янков Илчев - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Станка Панайотова Маринчева - тук
Станчо Николов Тодоров - тук
Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
Стефан Антонов Софиянски - тук
Стойко Илиев Танков - тук
Стоян Витанов Витанов - отсъства
Стоян Проданов Иванов - тук
Татяна Дончева Тотева - тук
Татяна Стоянова Калканова - тук
Теодора Георгиева Якимова-Дренска - тук
Тодор Михайлов Кумчев - тук
Тодор Найденов Костурски - тук
Тодор Николов Батилов - отсъства
Тома Янков Томов - тук
Трифон Димитров Митев - тук
Фатме Муса Илияз - отсъства
Фидел Димитров Беев - тук
Фикрет Хюдаетов Шабанов - тук
Филип Димитров Димитров - тук
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христина Христова Велчева - отсъства
Христо Боянов Величков - отсъства
Христо Дамянов Бисеров - тук
Христо Йорданов Кирчев - тук
Христо Кирилов Попов - тук
Хюсеин Муталиб Хамди - отсъства
Четин Хюсеин Казак - тук
Юксел Али Хатиб - тук
Юнал Саид Лютфи - тук
Юнал Тасим Тасим - тук
Юсеин Аптула Джемил - тук
Янаки Боянов Стоилов - тук
Яне Георгиев Янев - тук
Яни Димитров Янев - отсъства
Янко Александров Янков - тук
Ясен Георгиев Янев - тук
Ясен Димитров Попвасилев - тук
Ясен Стоянов Пенчев - отсъства

Проверката показа, че в Народното събрание са 204 народни представители.
Продължаваме заседанието.
За процедурно предложение има думата госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин председател, в контекста на промените в правилника, които приехме наскоро, и за да има смисъл тази поименна проверка предлагам картите на народните представители, които се оказа, че не са в залата, да бъдат отстранени от пултовете и реално да останат да гласуват тези, които наистина са в залата.
Видно е несъответствието от около 30 души между поименната проверка и това, което отчиташе електронното табло при последните гласувания. Много Ви моля да бъдете последователен докрай и да бъдат отстранени картите на тези, които отсъстват, по списъка, който току-що беше изготвен от Вас при поименната проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, квесторите да имат готовност заедно с парламентарните секретари да отстранят от пултовете картите на неприсъстващите народни представители. Става дума за 16 карти, които трябва да бъдат предадени тук, в системата за гласуване, на следните народни представители: Александър Праматарски, Анастасия Мозер, Андрей Пантев, Асен Агов, Атанас Щерев, Атанас Мерджанов, Ахмед Доган, Борислав Владимиров, Борислав Българинов, Борислав Ноев, Ваньо Хърков, Васил Лучано, Венелин Узунов, Венцислав Върбанов, Владимир Дончев, Волен Сидеров, Георги Петканов, Димитър Абаджиев, Димитър Димитров, Димитър Йорданов, Добромир Задгорски, Долорес Арсенова, Емил Константинов Георгиев, Енчо Малев, Златко Златев, Иван Колчаков, Иван Гороломов, Илиян Илиев, Йордан Мирчев, Камен Костадинов, Кирил Добрев, Коста Цонев, Лидия Шулева, Любен Корнезов, Маргарита Панева, Мариана Костадинова, Петър Стоянов, Ремзи Осман, Росен Владимиров, Румен Ангелов, Светослав Спасов, Соломон Паси, Марио Тагарински, Мария Капон, Мирослав Мурджов, Нина Чилова, Огнян Герджиков, Стоян Витанов, Тодор Батилов, Фатме Илияз, Христина Христова, Хюсеин Хамди, Яни Янев, и Ясен Пенчев.
Както виждате, колеги, това са депутати от всички парламентарни групи - и от мнозинството, и от опозицията, така че това е справедливо.
Михаил Миков (КБ, от място): Картите да се вземат при Вас, отпред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Да изясним колко карти са предадени досега. Господин Борислав Владимиров е тук, Асен Агов е тук.
Моля, колегите от парламентарните групи, които предпочитат от ръководствата на парламентарните групи да предадат директно картите на сътрудниците на системата, нека да го направят, а които желаят да получат съдействие от квесторите, нека се възползват от това съдействие.
Нено Димов (ДСБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ще дам думата на господин Димов за процедурен въпрос. Нека само да изясним колко карти са предадени на колежката.
Кой от парламентарните секретари – от дежурните или не такива е в залата?
Има ли парламентарен секретар в залата?
Господин Илчев, заповядайте. Моля да установите колко карти са предадени на сътрудничката на системата за гласуване.
Господин Петър Стоянов е тук.
Уважаеми колеги, предадени са 16 карти. В поименната проверка бяха регистрирани 204 народни представители, след това още трима или четирима колеги заявиха, че са тук.
Мая Манолова (КБ, от място): Вие съобщихте, че отсъстват повече имена. Вие съобщихте около 36 имена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: На първоначалната проверка, която приключи, бяха обявени 204 присъстващи и 36 отсъстващи народни представители. След това още няколко колеги заявиха, че са в залата, очевидно е , че са дошли след приключване изчитането на името им. Това са господин Петър Стоянов, господин Асен Агов, господин Христо Величков.
Моля някой да ме подсети, ако съм го изпуснал. Господин Попвасилев, аз Ви съобщих в края, и господин Минчо Христов. Така че това са още четири души и стават 208. Трябва да бъдат предадени 32 карти.
Господин Илчев, колко са досега? Двадесет и една, губят се единадесет, не е имало карти на пултовете. Тези 11 народни представители са се съобразили с нашия правилник и не са си оставили картите на пултовете.
Има думата господин Нено Димов.
Нено Димов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател. Вземам думата по процедура, въпреки че в това Народно събрание не е имало подобен случай и аз не съм бил преди това народен представител.
Успях да направя проверка във времето, когато правихте поименна проверка и се видя, че не е отчетено гласуването на моя пулт. Затова настоявам да бъде зачетен моят глас по време на прегласуването на предложението на госпожа Петя Гегова. (Шум и реплики в залата.)
Спокойно, господа, не може един технически проблем да бъде проблем, който да спира работата на Народното събрание и най-малкото да прави невъзможно народен представител да гласува. Аз направих процедура тук и имах изказване, вие много добре си спомняте това нещо.
Моля, господин председател, да бъде зачетено моето гласуване. Аз подкрепих предложението на госпожа Петя Гегова и на първо, и на второ гласуване. Техническият проблем трябва да бъде решен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Както сами разбирате, колеги, да създаваме сега такъв прецедент е невъзможно.
Заповядайте, господин Спасов.
Минчо Спасов (НДСВ): Благодаря, господин председател.
В почивката, която дадохте, ние взехме разпечатка от гласуването, което беше проведено под № 11 по предложението на госпожа Петя Гегова, където гласовете бяха 222 на 111. Ще моля в резултатите от гласуването да бъде извършена корекция, защото този толкова важен въпрос за интегралната бюлетина не може да бъде решаван с гласовете на лица, които в момента са в задгранична командировка. Това са колегите Ремзи Осман и Атанас Мерджанов, които съгласно разпечатката са гласували „против”. Моля техните два гласа да бъдат извадени. (Шум и реплики от ОДС, ДСБ и КА.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Колеги от опозицията, вие сте изключително нахални. (Викове и тропане по банките от опозицията.) От БНС никой не си е предал картата, от ДСБ никой, от НДСВ само петима са си върнали картите, а бяха прочетени имената на 11 колеги. Много ви моля!
РЕПЛИКА ОТ КА: Картите на някои колеги са си в тях.
Мая Манолова: На Владимир Дончев картата стоеше на пулта преди малко. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля за тишина!
Думата има господин Софиянски.
Стефан Софиянски (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Държа първо Вие да направите забележка на госпожа Манолова, защото е недопустимо да се говори по този начин в парламента.
Смятам, че ако има малко съзнание и ако не е тя това, което каза - нахална, да не употребявам и аз тази дума, би трябвало да излезе и да се извини. Ние сме се събрали за сериозна работа. Всеки парламент си има и парламентарни трикове, разбира се, но това по никакъв начин не оправдава един депутат да излезе и да каже, че друг депутат е нахален. Това е невъзпитание, това просто надминава границите на нормалното поведение.
Госпожо Манолова, или се извинете, или да Ви бъде направена забележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Обръщам внимание на госпожа Манолова. Давам й възможност на направи онова, към което апелира господин Софиянски.
Мая Манолова (КБ): Господин Софиянски, извинявайте!
Колеги, много ви моля, има смисъл от тази поименна проверка, ако реално нещата се движат съобразно съществуващия в залата кворум. Много ви моля, направете това, което и ние направихме – предадохме картите на всички колеги, които не са в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: В залата е и Васил Иванов-Лучано.
Господин Костов има думата. Заповядайте.
Иван Костов (ДСБ): Уважаеми господин председател, по начина на водене Ви предлагам изход от ситуацията. Вие можете и направете необходимото да анулирате проведените последни гласувания. Имате много сериозен аргумент. Както се вижда, ние всички сме тук. Има едно гласуване, при което гласът на един човек не е отчетен. Той заяви, че е гласувал „за” предложението на Петя Гегова и то не е отбелязано. Това е очевидно за цялата зала. Очевидно е, защото Нено Димов се изказа и беше през цялото време тук. Ние имахме 15, а сме 16 души в залата.
Имате основание да анулирате това гласуване, още повече, че се установиха и други проблеми. Затова Ви моля, за да излезем от тази ситуация, в която се намираме, направете необходимото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Разбрах, благодаря Ви.
Господин Казак има думата.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също отправям призив към Вас - като председател на Народното събрание да разпоредите да се провери къде са били по време на гласуването колегите Соломон Паси, Георги Петканов, Долорес Арсенова, Нина Чилова и Светослав Спасов. (Шум и реплики в залата.) Дали са отчетени техните гласове? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Думата има господин Тодоров.
Станчо Тодоров (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, при създалата се обстановка явно трябва да се вземе решение. Приканвам председателят да вземе решение относно последните проведени гласувания и на хората, които по стенограмата са гласували, а не са били в залата при проверката, да се наложи наказание от страна на председателя. Също така да бъде анулирано това гласуване, защото това е факт - те са зад граница, а ние гласуваме с техните карти. Това е парадокс, който трябва да бъде ликвидиран.
Господин председател, много Ви моля да вземете решение по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Последни три процедурни изказвания – господин Филип Димитров, госпожа Антонела Понева и господин Лютви Местан.
Господин Димитров, заповядайте.
Филип Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, намираме се в една ситуация, която е доста абсурдна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Така е.
Филип Димитров: За да я избегнем, оттук нататък Ви съветвам да приемете спешно и до едно предложенията, които съм направил във връзка с правилника. Но преди да сте сторили това, така или иначе отговорност на председателя е да потърси изход от ситуацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Също вярно.
Филип Димитров: Второ, за да намерите този изход, ще трябва да отчетете факта, че гласуването с електронните устройства има качеството ad probationem, а не ad solemnitatem за подадения глас, тоест дали е проработило устройството или не, е въпрос не на валидност на гласа, а въпрос на доказване. Имате абсолютно перфектен случай на доказателство, сетивно достъпно за всички тук участници как един човек, който взема думата и след като прави изказването гласът му не се отчита от електронното гласуване.
Очевидно не може да се позовавате на факта, че трябвало да създавате някакъв прецедент, защото гласуването по електронен начин, пак повтарям, не е ad solemnitatem, а само ad probationem.
Трето, ако Вие не приемeте обаче това, Вие сте задължен да извършите едно друго нещо. Подложили сте на гласуване по един текст всички направени предложения без едно. По доста парадоксален начин Вие се опитахте да излезе от ситуацията, приравнявайки второто предложение, по което беше проведено гласуване, с третото, по което не беше, макар че гласуването по второто предполагаше да се гласува по отношение на всичките. Независимо от това третото предложение, което не беше подложено на гласуване, за разлика от първото и второто, съдържа различен елемент.
Ако прочетете текста и Вие, господин председател на комисията, ще видите, че там освен да се говори за някаква бюлетина, била тя назована бяла и единна, или назована интегрална, се споменава още един съществен елемент, който не съществува в останалите предложения. Това е елементът, който визира реквизитите на тази бюлетина. Изрично се посочва, че е невалидна бюлетина, която излиза извън обсега на тези реквизити. Ако това не е допълнителен елемент, не знам за какво всъщност говорим!
При това положение се оказва, че Вие сте подложили на гласуване едно след друго две предложения, които са идентични, и сте отказали да подложите на гласуване трето, което не е идентично с тях. За да избегнете абсурда, господин председател, ако все пак откажете да приемете очевидния факт, че трябва да признаете, че гласуването е реализирано чрез отчитането и на незачетения от електронната система глас, ако все пак прескочите това обстоятелство, Вие просто нямате никакъв друг избор освен да подложите на гласуване този текст, различен от вече гласуваните.
Ето защо Ви моля да обърнете внимание на факта, че няма процедурна пречка. Гласуването на общия текст без този елемент не прегражда пътя към неговото гласуване. Общият текст сам по себе си изключва или по-скоро не включва елементите, които се съдържат в това предложение. Ето защо трябва да го поставите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Госпожа Понева има думата. Заповядайте.
Антонела Понева (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Господин председател, уважавам Вашата позиция, Вие сте председател на българския парламент, но, много ви моля, не се дръжте като негов собственик! Уважавайте мнението на народните представители!
В момента, в който се проведе гласуването по § 52, тогава, когато не беше отчетен гласът на народен представител от Демократи за силна България, ние реагирахме и пожелахме да се проведе прегласуване, тъй като беше налице технически проблем. Вие не обърнахте никакво внимание на това. Мисля, че нямате право на такова поведение. Това е едно.
Второ, искам да подкрепя точно думите на господин Филип Димитров, че предложението на Надежда Михайлова и група народни представители съдържа текст, различен от гласуваните преди това предложения, допълнителен текст, което го прави абсолютно различно, а не идентично с предходните гласувания.
Така че за да не превръщате парламента в панаир, много ви моля, нека да се свършим работата и да се върнем на § 52, да гласуваме предложението на госпожа Надежда Михайлова и група народни представители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: И за последна процедурна реплика или изказване давам думата на господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Парламентарната група на ДПС смятаме, че се нуждаем от известно охлаждане на емоциите, защото тук като основание Вие да обявите резултат, различен от обявения, се изтъкна включително и факта, че един народен представител е бил взел думата, но той май говореше с картата на друг свой колега. Така че хаосът е пълен.
Ще поискам почивка от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, защото смятам, че едно известно успокояване на страстите ще бъде в полза на по-нататъшната ни работа днес. Предполагам всички съзнаваме, че не бихме могли да приключим тази сесия на Народното събрание без приет Закон за местните избори.
Затова от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам 30 минути почивка, ако сметнете, че има основание за това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, моля да ме изслушате.
Аз сам щях да предложа едно прекъсване, защото, както знаете и по правилник, при шум в залата и при разстройство на атмосферата това е право и на председателя.
Но преди да дам тази 30-минутна почивка, ще постъпя по следния начин.
Към мен беше отправен упрек, че не уважавам мнението на народни представители. Вие сами се убеждавате, че мненията на различни народни представители са различни. В такъв случай председателят има възможност да постъпва по два начина: или да подлага спорните въпроси на гласуване по процедурата, или въз основа на възможно най-добрата преценка, която може да направи, да вземе решение и да води заседанието. Аз приложих и двата принципа.
По отношение на предложението на госпожа Гегова подложих на гласуване предложението на госпожа Манолова, но то се отнасяше, господин Димитров, само за предложението на госпожа Гегова и не разпространих това решение върху предложението на госпожа Михайлова, защото то е в разрез с прецедента от вчера. Вие оспорихте това мнение, имате своята позиция.
Бяха направени предложения за отмяна на вече гласувани решения. Сега се обръщам към всички вас, уважаеми колеги. Вие отправяте към мен упрек, че не уважавам едни или други предложения за прегласуване и че има хаос. Не смятате ли, че всички сме допринесли за този хаос? Не считате ли, че когато е изгодно, се гласува както се намери за добре и когато се стигне до този баланс, започва оспорването на онези, които се чувстват ощетени? Няма да отменя нито едно от гласуванията. За съжаление това е практиката в Народното събрание.
Обявявам 30 минути почивка, след което ще чуя евентуални процедурни предложения, ако има предложения за прегласуване или пристъпване към гласуване на даден текст.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Преди да продължим заседанието бих искал да ви благодаря за разбирането за малко по-дългото прекъсване на заседанието – имаше нужда и парламентарните групи да проведат свои заседания и да се проведат определени консултации.
Подновяваме заседанието. Това, което мога да ви съобщя, е следното. В резултат на проведените консултации се оформи разбирането, че по § 52 е необходимо допълнително Комисията по правни въпроси да излезе с предложения пред пленарната зала как да се процедира от гледна точка на това, че текстът на вносителя е отхвърлен, а от друга страна, остава все още нерешен процедурният въпрос, който аз споменах в края преди прекъсването, че е възможно да възникне процедурно предложение за връщане към гласуване на направеното предложение от госпожа Надежда Михайлова и група народни представители. Така че предложението е сега да се продължи с четенето на другите текстове и да се даде възможност на Комисията по правни въпроси да излезе с предложение пред пленарната зала как да се процедира.
Виждам, че господин Янев желае думата. Заповядайте.
Яне Янев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Обединените демократични сили изразява остро недоволство от начина на водене на заседанието... (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля за тишина, нека да се изкаже господин Янев.
Яне Янев: ... и счита, че до края на заседанието е редно Вие, като председател, да не се съобразявате с волята само на две от парламентарните групи, а на цялото Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това се старая да правя.
Яне Янев: Затова бих искал да предложа отново да довършим гласуването, да се върнем към § 52. Изчитам конкретният текст: “Гласуването се извършва с бели общи (интегрални) бюлетини по образец за всеки вид избор. Бюлетината не може да съдържа реквизити извън изброените в закона”. Предлагам да подложите това на гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Янев, проблемът е, че отпадна предложението на самия вносител и ние сме изправени пред една правна ситуация, която се нуждае от допълнително изясняване от комисията (реплики в ОДС), за да може да процедираме нататък.
Яне Янев: Господин председател, искам още веднъж да обърна внимание, че този текст, който предлагаме, се различава от текстовете, които бяха гласувани. Поради тази причина господин Филип Димитров ясно и точно обясни каква е същността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това е ясно.
Яне Янев: Затова още веднъж искам да Ви помоля да подложите това наше предложение на гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ясно.
Господин Стоилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, господа народни представители! Аз моля народните представители да проявят разбиране за това, че към този въпрос ще се върнем и той няма да бъде отминат. Но не смятам за продуктивно сега отново да се занимаваме с него. Ако трябва да се търсят допълнителни аргументи, допълнително основание това, че ние приехме да има избор за районни кметове, ще трябва да се намери редакция на текста и да се отбележат бюлетините, с които ще се гласува за районни кметове. Мисля, че въпросът за общата бюлетина също ще има възможност да бъде представен по-нататък. Иначе друга разлика в текста няма. Защото това, което се съдържа в изречение второ на предложението на госпожа Надежда Михайлова и групата народни представители фигурира като редакция в действащия закон.
Така че моля народните представители достатъчно внимателно да следят материята, която обсъждаме. Смятам, че сега ще бъде най-добре да продължим по списъка за гласуване на следващите параграфи и след като Комисията по правни въпроси, съобразно възникналите вече нови обстоятелства в залата, направи обсъждане и ще се върнем към темата, която беше поставена. Така че моля всички да се съобразят с това и да продължим гласуването по следващите параграфи, както са предвидени в доклада.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте за процедура, господин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми колеги, в крайна сметка тази сутрин ни остана едно решение, което трябва да бъде извършено от пленарната зала и в никакъв случай от някой друг. Така че, господин председател, направено е процедурно предложение преди малко от колегата Яне Янев и аз Ви моля да го подложите на гласуване.
Това, което каза господин Стоилов, не отменя смисълът на това гласуване, защото Комисията по правни въпроси в крайна сметка ще бъде изключително улеснена от това, което ще реши залата, и ще продължи да работи текста, за който той говори.
Ако ние се откажем фактически от това гласуване, тоест Вие не разпоредите гласуване, рискуваме не само да не свършим никаква работа днес по един от най-важните въпроси, но рискуваме да усложним работата и на комисията, а след това отново и на залата. В момента дебатът е минал, аргументите са споделени и остава залата да вземе своето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, в такъв случай ще подложа на гласуване процедурното предложение на господин Янев да се пристъпи към гласуване на предложението на госпожа Надежда Михайлова.
Моля, гласувайте предложението на господин Янев.
Гласували 200 народни представители: за 96, против 102, въздържали се 2.
Не се приема предложението на господин Янев.
Заповядайте, господин Янев, за предложение за прегласуване.
Яне Янев (ОДС): Уважаеми колеги, на практика няма никакви аргументи в полза на това Комисията по правни въпроси да се събира заради този текст, защото същите текстове, които бяха гласувани преди малко, са идентични.
Още веднъж искам да акцентирам върху това, че текстът на госпожа Надежда Михайлова и група народни представители на практика е същият, както на колегите от НДСВ. Затова предлагам прегласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Янев, ще обявя прегласуване, но Ви моля да обърнете внимание на едно обстоятелство: предложението на госпожа Михайлова е към § 52, а § 52 отпадна. (Реплики на народния представител Яне Янев.)
Моля, гласувайте отново направеното от господин Янев предложение.
Гласували 197 народни представители: за 93, против 103, въздържал се 1.
Господин Янев, Вашето предложение не се приема.
Уважаеми колеги, предлагам да продължим работата параграф по параграф. Да гласуваме в хода на обсъжданията, освен ако има други процедурни предложения, свързани със смислови връзки, които искате да се разглеждат паралелно, както беше сега - § 7 и § 52.
Стигнали сме до § 8, уважаеми колеги.
Предлагам да вървим параграф по параграф, а не с групиранията, защото има доста въпроси, които се обсъждат.
По § 8 комисията подкрепя текста на вносителя. По него няма направени предложения.
Моля, гласувайте § 8 по вносител.
Гласували 178 народни представители: за 178, против и въздържали се няма.
Параграф 8 е приет.
По § 9 има предложение на народния представител Петя Гегова и група народни представители, подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага своя редакция.
Моля, гласувайте редакцията на комисията за § 9.
Гласували 190 народни представители: за 189, против 1, въздържали се няма.
Текстът на комисията за § 9 е приет.
По § 10 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте предложението на господин Иванов по § 10.
Гласували 183 народни представители: за 35, против 102, въздържали се 46.
Предложението на господин Иванов не се приема.
Моля, гласувайте текста на вносителя за § 10, който е подкрепен от комисията.
Гласували 190 народни представители: за 190, против и, въздържали се няма.
Текстът е приет.
По § 11 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Моля, гласувайте § 11.
Гласували 188 народни представители: за 187, против няма, въздържал се 1.
Текстът на параграфа е приет.
По § 12 има оттеглено предложение на народния представител Мария Капон и госпожа Николова – по т. 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага своя редакция на този параграф.
Моля, гласувайте § 12 в редакцията на комисията.
Гласували 185 народни представители: за 184, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
По § 13 има неподкрепено предложение от госпожа Гегова, господин Спасов и госпожа Дикова.
Има две предложения от народни представители, подкрепени от комисията.
Има и предложения на госпожа Николова да се гласува предложението на вносителя, преди да се гласува редакцията на комисията.
Госпожо Николова, доколкото разбирам, става въпрос за ал. 2? Бихте ли уточнили, ако обичате, Вашето предложение?
Елеонора Николова (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Държа да бъде подложена на гласуване ал. 2, която дословно гласи следното:
„(2) Заличават се също имената на гражданите, които имат настоящ адрес през последните десет месеца преди датата на провеждане на изборите в Република България.”
Искам специално да се обърна към групата на БСП, защото така демонстрираната обща воля за приемането на текст за уседналост практически би била демагогия пред техните избиратели в смесените райони, ако този текст не бъде гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, предложението на госпожа Николова е в разрез с предложението на комисията, която е записала в доклада, че подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага определена своя редакция. В пленарната зала госпожа Николова е оспорила този запис и заявява, че ал. 2 от текста на вносителя трябва да се гласува отделно.
Затова ще подложа на гласуване процедурното предложение на госпожа Николова да се гласува отделно ал. 2 от § 13.
Моля, гласувайте процедурното предложение на госпожа Елеонора Николова да се гласува текстът на вносителя преди текста на комисията.
Гласували 204 народни представители: за 101, против 96, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Виждам, че госпожа Николова ще иска прегласуване.
Заповядайте, госпожо Николова.Елеонора Николова (независим): Уважаеми колеги, отново се обръщам към вас: всичко това, което правихме два дни, огромните спорове 10 месеца ли да бъдат, 6 месеца ли всъщност са заличени от този текст. Ако списъците не бъдат направени по настоящ адрес и не бъдат извадени имената на хората, които не отговарят на тези изисквания, пак казвам, че не правим нищо.
Обръщам се специално към групата от БСП: искам да се знае, че вие предавате хората – вашите хора в смесените райони!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ако обичате, госпожо Николова.
Отново подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Николова.
Гласували 207 народни представители: за 103, против 98, въздържали се 6.
Предложението отново не се приема.
Има неприето предложение по чл. 13 от госпожа Гегова, господин Спасов и госпожа Дикова.
Подлагам на гласуване това предложение, което комисията не е подкрепила.
Гласували 201 народни представители: за 97, против 80, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на комисията за окончателна редакция на § 13.
Гласували 202 народни представители: за 138, против 57, въздържали се 7.
Текстът, предложен от комисията, е приет.
Желаете прегласуване, господин Сотиров – заповядайте по § 13.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това, което се прие – да се направи разлика между хората, които не са граждани на Европейския съюз, е нарушение на принципите на европейската директива и на Конституцията. За да се угоди на ДПС, да се даде възможност на българските граждани, които са изселници и не са живели години наред в България, да имат право да гласуват – за да се направи този компромис, е създадена неравнопоставеност към европейските граждани. В измененията, които приехме по § 12, европейски гражданин, за да упражни правото си на вот в България, трябва да удостовери, че е живял 10 месеца в България, а за тези български граждани, които не живеят в България и не са стъпвали години наред, това изискване го няма. Изрично директивата изисква абсолютна реципрочност на правата и задълженията при упражняване на вот на изборите за българските граждани и за граждани на Европейския съюз. Това е недопустимо, влизаме в разрез с европейската директива – и от конституционна гледна точка, и от гледна точка на европейската директива.
Затова призовавам да се гласува против този текст, който е предложен от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест предлагате прегласуване.
Отново подлагам на гласуване текста на комисията за § 13.
Гласували 196 народни представители: за 108, против 64, въздържали се 24.
Предложението отново е прието.
Следва предложение на комисията за нов § 14.
Моля, гласувайте предложението на комисията за нов § 14.
Гласували 186 народни представители: за 181, против 2, въздържали се 3.
Предложението на комисията е прието.
По § 14 по вносител има две приети предложения на народни представители. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага окончателна редакция на § 14, който става § 15.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Съобразена с новия 10-месечен срок, защото вече е приет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте предложението на комисията по § 14 – нов § 15.
Гласували 174 народни представители: за 162, против 1, въздържали се 11.
Редакцията на комисията е приета, като ви обръщам внимание, уважаеми колеги, че в приетия текст следва да се отрази срокът, който беше гласуван в пленарната зала в началото на обсъждането на този законопроект. Мисля, че това е ясно и не подлежи на отделно изясняване.
Параграф 15 по вносител – комисията подкрепя вносителя.
Моля, гласувайте § 15 по вносител, който става § 16.
Гласували 166 народни представители: за 158, против няма, въздържали се 8.
Текстът на § 15, който става § 16, е приет.
Същата е ситуацията по отношение на параграфи 16, 17, 18 и 19 по вносител. Тези четири параграфа са подкрепени от комисията, както са внесени от вносителя, като се преномерират с единица систематичните им поредни номера. Предлагам да ги гласуваме едновременно. Няма възражения.
Моля, гласувайте параграфи 16, 17, 18 и 19 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 167 народни представители: за 166, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
По § 20 по вносител има предложения на народни представители, приети от комисията, която предлага своя окончателна редакция за § 20, който става § 21.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 20 с нов номер § 21.
Гласували 149 народни представители: за 148, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.По § 21 по вносител има неприето предложение, направено от народния представител Лъчезар Иванов. То беше гласувано веднъж, така че е малко спорно може ли веднъж да бъде отхвърлено на едно място и да се приеме на друго. Едва ли има основание да бъде подлагано на гласуване, защото става дума за представителство в избирателни комисии и едва ли може при положение, че на едно равнище на комисии това предложение да е отхвърлено, а пък да бъде прието за други комисии, така че не мога да го подложа на гласуване. (Шум и реплики в залата.)
Разбирам, че друго Ваше предложение не е гласувано, господин Иванов. Прав сте. То е различно и е за състава на комисиите, така че ще гласуваме Вашето предложение и след това предложението на господин Иван Костов и група народни представители.
Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов за промяна в ал. 4 на чл. 24 по § 21, който комисията не е подкрепила.
Гласували 163 народни представители: за 33, против 114, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Сега гласуваме предложението на господин Иван Костов и група народни представители по § 21.
Моля, гласувайте.
Гласували 155 народни представители: за 42, против 108, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Сега сме на предложението на комисията за окончателна редакция на § 21, който става § 22. Преди това обаче има предложение, направено в пленарната зала от народните представители Надка Балева и Мая Манолова в т. 5, буква “а” да се запише следната редакция: думите “във Върховния касационен съд” и думите “Върховната касационна или” се заличават, а думите “служител на” се заменят с “държавен служител в”.
Подлагам на гласуване тези предложения на народните представители Надка Балева и Мая Манолова.
Моля, гласувайте.
Гласували 148 народни представители: за 124, против 18, въздържали се 6.
Предложенията са приети.
Госпожо Манолова, сега дали вече е допустимо, но да гласуваме предложение за отпадане, което е направено вчера. (Реплики.)
Моля за внимание! Тук при мен това не е отбелязано.
Имате думата, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): За отпадане на т. 3, което е предложение на комисията и което предложение е направено от мен между първо и второ четене – т. 3 да отпадне. Тя гласи, че ал. 4 се отменя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това е т. 3 в окончателната редакция на комисията по § 21, който става § 22.
Подлагам на гласуване предложението за отпадане на т. 3 в редакцията на комисията за § 21. Това е отпадане на ал. 4 от чл. 24. Така, както е записано – т. 3 третира ал. 4.
Гласували 143 народни представители: за 125, против 16, въздържали се 2.
Предложението за отпадане е прието.
И сега – окончателната редакция на § 21, който става § 22, предложена от комисията и коригирана с направените уточнения.
Гласували 142 народни представители: за 128, против 11, въздържали се 3.
Редакцията на текста е приета.
Параграф 21а се предлага от група народни представители. Това предложение не е било подкрепено от комисията.
Имате думата, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, във връзка с въпроса, който остана да се решава допълнително по § 72, предлагам сега да отложим гласуването по предложението за създаване на нов чл. 24а, тъй като този въпрос е свързан с вида на бюлетината. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има процедурно предложение за отлагане гласуването на новия § 21а.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 145 народни представители: за 138, против 6, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
По § 22 по вносител има неподкрепено предложение от госпожа Манолова, има неподкрепено предложение от госпожа Гегова и нейни колеги.
Госпожо Манолова, поддържате ли предложението си? Оттегляте го, благодаря.
Става дума за това, че в т. 1 на § 22, буква “н” да отпадне. Буква “н” е, че се създава нова т. 16 – кой утвърждава техническите образци. Вие предлагате да отпадне тази буква “н” на т. 1. Поддържате ли предложението си? Оттегляте го, благодаря.
Има предложение на госпожа Гегова, което не е подкрепено от комисията. Поддържате ли предложението си? (Реплики.)
То отново трябва да бъде отложено.
Да считаме ли, че с предходното гласуване сме гласували за отлагане и на този текст? (Шум и реплики в залата.)
Има възражения.
Моля, гласуваме процедурно предложение за отлагане на гласуването по предложението на госпожа Петя Гегова, господин Спасов и госпожа Дикова. Това е предложението, което беше направено от госпожа Гегова, макар и от място, но аз го огласявам от микрофона. Предложението е да не се гласува сега предложението на госпожа Гегова и колегите й, тъй като се счита, че то е свързано с недоизяснения въпрос, който остава комисията да предложи.
Гласували 147 народни представители: за 127, против 18, въздържали се 2.
Предложението за отлагане е прието.
Има ли предложение за прегласуване на това решение, тъй като чувствам, че има възражение? Не виждам желание за прегласуване – така решава пленарната зала.
Подлагам на гласуване текста на комисията за § 22, който става § 23.
Гласували 147 народни представители: за 142, против 3, въздържали се 2.
Текстът на комисията е приет.
По § 23 има текст на господин Лъчезар Иванов, който съвпада вече с текста, който беше отклонен от пленарната зала, за състава на комисии. Господин Иванов не е в залата, но не виждам основание да подлагам на гласуване текст, който е бил отхвърлен при предходно гласуване. Не виждам възражение в залата.
Преминаваме към гласуване на редакцията на вносителя по § 23.
Моля, гласувайте.
Гласували 146 народни представители: за 144, против 1, въздържал се 1.
Текстът на комисията е приет.
По § 24 има неприето предложение на господин Каракачанов и група народни представители за създаване на нова т. 15, очевидно в номерацията на основния закон.
Виждам господин Каракачанов, от една страна, в залата, от друга страна, с внимание, насочено към друг въпрос.
Господин Каракачанов, Вашето предложение по § 24 по вносител поддържате ли го, желаете ли да бъде гласувано?
Красимир Каракачанов (БНС, от място): Да, поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Красимир Каракачанов и група народни представители по § 24, което не е било подкрепено от комисията.
Гласували 159 народни представители: за 40, против 105, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Следва текстът на комисията по § 24.
Моля, гласувайте предложената от комисията редакция на § 24, с редакцията на госпожа Манолова.
Всъщност отменете това гласуване, ако обичате, колеги, за да бъдем коректни в процедурата на гласуване.
Има направено предложение в пленарната зала от госпожа Манолова, което е следното: в т. 5 на този параграф думите „обявява избора за недействителен” да се заменят с думите „прекратява предсрочно пълномощията”.
Моля, гласувайте това предложение на госпожа Манолова за редакция на т. 5.
Гласували 154 народни представители: за 122, против 30, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Сега следва текстът на комисията с току-що направеното уточнение.
Моля, гласувайте § 24, който става § 25, в редакция на комисията, с поправката на госпожа Манолова.
Гласували 137 народни представители: за 129, против 7, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Господин Стоилов, сякаш дискусията е стигнала дотук – до § 25. Продължаваме с обсъждането на второ четене на законопроекта от § 25 по вносител.
Господин Стоилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 25, който става § 26:
„§ 26. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея, в изречение първо думите „35 дни” се заменят с „25 дни”, а след думата „общината” се добавя „направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден”.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район се запазва основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание.”
3. Създава се ал. 3:
„(3) Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят и секретарят са от различни партии и коалиции.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Колеги, да четем текст по текст или има някакви междинни раздели, господин Стоилов?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, аз предлагам, ако някой заяви желание за изказване по текстовете, да го прави след докладването на всеки текст. В противен случай ще продължавам с доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Добре. И гласуванията ще бъдат утре, така ли?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Това вие ще решите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, движението в залата подсказва, че в момента не се следи докладването.
Има процедурно предложение. Господин Стоилов представи текста на комисията по § 25, така че след процедурното предложение ще има възможност за обсъждания по § 25 в редакцията на комисията.
Госпожо Манолова, заповядайте за процедура.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, докато в залата има кворум, предлагам да прекъснем разглеждането на точка 1 и да приемем решение по точка 2 от дневната програма: проект за решение за избор на председател на парламентарна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Дали имаме нужния кворум? - си задавам аз въпроса. Това решение би могло да се вземе и утре сутринта.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Манолова за прекъсване.
Госпожо Манолова, а след т. 2 какво правим?
Мая Манолова (КБ, от място): Връщаме се на т. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Гласувайте предложението на госпожа Манолова.
Гласували 114 народни представители: за 100, против 14 въздържали се няма.
Приема се процедурното предложение, но, уважаеми колеги, аз се колебая да регистрирам този резултат, защото има сериозни съмнения за това колко сме в залата. Затова отменям това гласуване и обявявам режим на регистрация.
Струва ми се, че има достатъчно основания всяко едно гласуване оттук нататък да се стараем да го провеждаме по начин, който не възпроизвежда днешния опит.
Благодаря ви, прекъснете регистрацията.
Преминаваме към гласуване на процедурното предложение.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Манолова.
Гласували 120 народни представители: за 111, против 9, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Госпожо Дончева, заповядайте да докладвате т. 2.
ДОКЛАДЧИК ТАТЯНА ДОНЧЕВА: “На основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ви предлагам този проект за решение, с който Румен Стоянов Овчаров се избира за председател на Комисията по бюджет и финанси.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата по предложения проект за решение? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте този проект за решение.
Гласували 108 народни представители: за 103, против 5, въздържали се няма.
Решението е прието.
Продължаваме с точка първа.
Давам думата за ново процедурно предложение на госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, очевидно изоставаме с хода на дебатите и гласуванията по Закона за местните избори.
Предлагам да удължим днешното пленарно заседание от 15,00 ч. до 18,00 ч., като от 14,00 ч. до 15,00 ч., тъй като вече гласувахме отлагане на текстове, ще заседава Комисията по правни въпроси в зала “Запад”, която ще има възможност да се произнесе по тях.
Предлагам да се гласува само онази част от моето предложение, а именно удължаване на пленарното заседание днес от 15,00 ч. до 18,00 ч.
Гласувания повече няма да има. Те ще станат утре сутринта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване предложението на госпожа Манолова за заседание днес до 18,00 ч. с едночасово прекъсване между 14,00 ч. и 15,00 ч.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 108, против 3, въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Гласуванията по обсъжданите текстове ще бъдат утре в началото на пленарното заседание.
Продължаваме с обсъждането на законопроекта.
Господин Тодоров сякаш имаше желание да се изкаже по § 25 в редакция на комисията.
Заповядайте, господин Тодоров.
Станчо Тодоров (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин председател на комисията, мислех, че вчера няма да можем да приключим дискусията по § 24, но се оказа, че сме приключили, въпреки че дебатите бяха прекъснати. Аз исках думата, но започнахме с другите проекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Тодоров, § 24 мина.
Станчо Тодоров: Реално по § 25 има почти същия текст. Не знам какво цели т. 2 – за създаването на ал. 2 в чл. 25 по вносител (§ 26 в редакцията на комисията). Текстът е: “се запазва основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание.”.
Какво общо, питам аз, имат парламентарните групи, когато се провеждат избори?! Това ме вълнува, защото независимите народни представители ще си направят парламентарна група и най-вероятно те също трябва да бъдат в списъците. Според мен това не е правилно. Изразът “парламентарните групи” трябва да бъде заличен в този параграф, съответно и за районните избирателни комисии, като текстът остане само: “между парламентарните партии и коалиции в Народното събрание”. Няма логика да съществува изразът “парламентарните групи”, защото има парламентарни групи, чиито партии не са участвали в изборите, а има и независими народни представители, които могат да си образуват парламентарна група. Това означава, че и те имат право да участват сред тези членове на комисии, което според мен е недопустимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това ще бъде предложение в пленарната зала, което ще подлежи на гласуване.
Има ли реплики към господин Тодоров? Няма.
Има ли желаещи да вземат думата? Също няма.
Господин Стоилов, заповядайте по § 26 по вносител.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 26 има предложение на Иван Костов и група народни представители. Предложението е за отпадане. Комисията не е подкрепила това предложение.
Аз предлагам да отложим гласуването по него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: То няма да бъде сега, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, да.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за § 26, който става § 27.
По § 27 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 28.
По § 28 има предложение на Мая Манолова, което е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 29:
“§ 29. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1.Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 3 се изменя така:
“3. военнослужещи във Въоръжените сили, държавни служители в Министерството на вътрешните работи, съдии, прокурори и следователи.”
2.Създава се ал. 2:
“(2) Членовете на избирателните комисии не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.”
По § 29 има предложение на Лъчезар Иванов. Този въпрос ние вече го обсъждахме, затова не смятам, че е необходимо отново да чета текста на предложението, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 30.
По § 30 има предложение на Стойко Танков и Пенко Атанасов – в чл. 35, ал. 1, след израза “политическите партии и коалиции, които” се добавя изразът “са участвали най-малко веднъж в национални избори (парламентарни, за президент и вицепрезидент или за членове на Европейския парламент)”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на Яне Янев:
“1. В § 30, чл. 35, ал. 3, т. 1 и т. 2 се изменят така:
“1. за общински съветник в общини с население до 50 000 – 500 избиратели от общината, в общини с население до 100 000 – 1000 избиратели от общината, а в общини с население над 100 000 души – 2000 избиратели от общината;
2. за кмет на община – 1000 избиратели от общината;”
2. В § 30, чл. 35, се създават нови ал. 4, 5, 6, 7 и 8 със следното съдържание:
“(4) За регистриране на независим кандидат се формира инициативен комитет от избиратели в състав не по-малко от 1% от съответния брой избиратели в избирателния списък в съответната община или кметство, който се регистрира пред съответната общинска избирателна комисия, след което организира събирането на подписи в подкрепа на независимия кандидат по списък и представя кандидатурата за регистрация.
(5) Списъкът по ал. 2 трябва да съдържа трите имена на избирателя български гражданин, който подкрепя кандидатурата, постоянния му или настоящ адрес в общината, съответно в кметството, единния граждански номер и подпис.
(6) Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет и само в един списък за подкрепа на независим кандидат.
(7) Списъците по ал. 2 се представят на общинската избирателна комисия не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Общинската избирателна комисия незабавно представя списъците на съответното териториално звено на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване на проверка.
(8) Когато общинската избирателна комисия установи, че в списъка за подкрепа на независим кандидат има по-малко от изискуемия брой избиратели или над 10% от избирателите в него са се подписали и в други списъци за подкрепа на независими кандидати, регистрацията се отказва, а ако е направена – се анулира.”
3. В чл. 35 досегашните алинеи се преномерират.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 31:
“§ 31. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал. 3:
а) създава се нова т. 3:
“3. за кмет на район – една пета от избирателите на района, но не повече от 500;”
б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 5:
а) след думата “избирателя” се добавя “български гражданин”;
б) създава се изречение второ: “Когато кандидатурата е подкрепена от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, списъкът по ал. 3 трябва да съдържа имената, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, адреса на пребиваване в съответната община или кметство и подпис”.
3. Създава се ал. 6:
“(6) Списъците по ал. 3 се представят на общинската избирателна комисия не по-късно от 30 дни преди изборния ден. Общинската избирателна комисия незабавно предава списъците на съответното териториално звено на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване на проверка не по-късно от 24 дни преди изборния ден.”
4. Създава се ал. 7:
“(7) Броят на кандидатите за съветници на политическите партии и коалиции не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, уважаеми колеги, по представените текстове от § 26 по вносител до § 28 включително.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, смятам, че в т. 3 трябва да отпаднат думите “една пета” и точката да стане:
“3. за кмет на район – 500 избиратели от района”.
Не е нужно да записваме една пета от избирателите на района, защото винаги при изборите за районни кметове става дума за десетки хиляди избиратели. Така че тази една пета е неуместна, вероятно критерият за издигане на кметовете в кметствата е пренесен механично.
Моето предложение е да остане “за кмет на район – 500 избиратели от района”. Да отпаднат думите “една пета”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля това да се маркира коректно, за да бъде гласувано утре като изменение на текста на комисията по т. 3.
Госпожа Манолова има думата.
Мая Манолова (КБ): Колеги, на стр. 21 моето предложение е за състава на общинските избирателни комисии. Тъй като то е подкрепено по принцип и вероятно поради тази причина ще бъде изключено от гласуването утре, аз искам изрично да предложа в т. 1 на § 29, стр. 22, след думата “съдии” да се добави “в административен съд”. Моето предложение е за изключване от ограничителния списък на членовете на тези избирателни комисии само на съдиите в административните съдилища, но не и на прокурорите в административните съдилища. На практика такива няма. Да остане само “съдии в административен съд”, доколкото чак след влизането в сила на новия закон те ще бъдат в отдели при окръжните прокуратури. Към датата на провеждането на местните избори обаче това ще бъде извършено като диференциация, тъй като Законът за съдебната власт, който приехме миналата седмица, ще влезе в сила, затова конкретното ми предложение е след думата “съдии” да се добави “в административен съд” и след “прокурори” да се добави “в административен отдел на окръжните прокуратури”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Трябва да се изясни дали да се запише в единствено или в множествено число – съдии в административни съдилища или в административен съд, административен отдел или административни отдели. Моля да уточните това и да го дадете в писмен вид.
Господин Танков, заповядайте.
Стойко Танков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нашето предложение по § 30, което не е подкрепено от комисията, е свързано с една порочна практика, която се утвърждава през последните години преди местните избори – да се създават партии в отделни населени места, които участват в местните избори, а след това тези партии се разпадат. За следващите избори същите хора организират нови партии. А известно е, че Законът за политическите партии има утвърдени критерии, на които трябва да отговаря една политическа партия. Един от критериите, доколкото си спомням, е в рамките на шест месеца да имат две трети представителство в общините. На практика тези критерии в Закона за политическите партии се заобикалят и ние наблюдаваме едно порочно явление. Вчера в Бургас например е създадена една партия. Кога тази партия ще направи две трети представителство в общините, за да участва на местните избори?
Затова аз смятам, че ако искаме да спазваме Закона за политическите партии, е редно преди това те да са участвали в едни национални избори, да докажат своето сериозно намерение да участват в политическия живот на страната и след това да им разрешаваме да участват в местни избори.
С това е свързано нашето предложение – с преодоляване на една порочна практика, която вече се утвърждава и смятам, че много бързо при следващите местни избори ще завладее не само Бургас, Варна, Пловдив, но и много други населени места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Реплика – господин Делов, заповядайте.
Любен Дилов (ОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Танков! Аз разбирам Вашата логика, още повече, че моята малка и скромна партия лично е страдала от това. На едни избори беше създадено движение, което се казваше “Св. Георги” - само за едни избори. И то успя да ни вземе трима съветника в София. Но все пак смятам, че е невъзможно предложението Ви да бъде прието по простата причина, че то поставя под съмнение правото на хората да се сдружават. Трябва да търсим други средства, с които да се противопоставим на този тип бизнес формации. По законов път трудно ще можем да ги ограничим. Освен това изискването за представителство две трети в общините на България е анахронизъм във века на Интернет. Все повече политическият живот се ориентира към едно електорално поведение, включително и традиционна и класическа партия като БСП го използва изключително усилено. Само ще ви припомня, че на последните два избора най-добрата интернет кампания по недвусмислени оценки на специалистите в бранша беше направена именно от БСП. На местните – от Вени Марковски, а сега на европейските не знам кой ги прави.
Всъщност самото изискване за две трети представителство в общините на България е анахронизъм за национално представена партия. Национално представена партия може да бъде, без да е представена физически никъде, а да се състои във виртуалното пространство и хората пак да намират представителството си в политиката чрез нея. Затова няма как да подкрепим вашето изискване, макар и да разбираме логиката му и да знаем, че на много места ще се появят именно такива политически формации, които са временни, създадени конюнктурно. Но ако се замислите, ще видите, че има по-добра жизнена и политическа логика в това да се появи точно по този начин, примерно тази нова партия в Бургас, защото поне е ясно кой я прави и какво иска. В противен случай същите въпросни бизнесмени щяха да търсят излаз към “Гергьовден”, към БСП, към съществуващи формации и да намерят начин да влязат. Така поне сме наясно кой иска да строи небостъргач в Бургас, какво иска да прави, защо иска да го прави и имаме своята възможност да обясним. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика? Не виждам.
Вашата дуплика, господин Танков. Заповядайте.
Стойко Танков (КБ): Господин Дилов, аз не съм против да забраняваме възможността хората да се сдружават. В конкретния случай смятам, че това е злоупотреба с право. Или да променим Закона за политическите партии, или да спазваме този закон, иначе това е едно заобикаляне, което се използва много умело в местните избори. За това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли други желаещи да вземат думата по представените текстове? Не виждам.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.
По § 32 има предложение от народния представител Яне Янев, което е аналогично с това на господин Танков – в чл. 40 се създава нова ал. 3 със следния текст:
„(3) Право да се регистрират за участие в изборите самостоятелно или в състава на коалиция имат само партии, които са участвали най-малко веднъж в национални избори (за народни представители, за президент и вицепрезидент или за членове на Европейския парламент).”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.
По § 34 има предложение от народните представители Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага систематичното му място да бъде като § 36.
Комисията предлага следната редакция за § 34, който става § 36:
„§ 36. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „освен българско и гражданство на Европейския съюз” се заменят с „в държава извън Европейския съюз”;
б) точка 5 се изменя така:
„5. кандидатът за общински съветник - гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя и писмена декларация, в която декларира:
а) гражданство;
б) адрес на пребиваване към датата на насрочване на изборите на територията на съответната община;
в) номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него;
г) данните от личната карта или паспорта;
в) създава се т. 6:
„6. кандидатът по т. 5 представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права; в случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по т. 5 декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.”
2. Създава се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:
„(4) Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявения от кандидата, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.
(5) Проверка на обстоятелствата по чл. 4а се извършва от Министерството на външните работи по искане на избирателната комисия.
(6) Избирателната комисия изпраща незабавно на Централната избирателна комисия извлечение от регистъра по ал. 1 за кандидати за общински съветници, които са граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, но не са български граждани.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата по тези текстове? Не виждам.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 35 има предложение от народния представител Яне Янев – в § 35 в текста на чл. 43а се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Наименованието или абревиатурата на коалицията не може да има друго име освен наименованията или абревиатурите на всички участващи в състава й партии.”
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение от народните представители Павел Шопов и Митков Димитров:
„Чл. 43а. (1) Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии , включително чрез прибавяне към тях на думи, букви, цифри или други знаци.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага систематичното му място да бъде като нов чл. 41а.
Комисията предлага следната редакция за § 35:
„§35. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. (1) Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана преди 1 януари 2005 г. по Закона за политическите партии, включително чрез прибавяне към тях на думи, букви, цифри или други знаци.
(2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някои от участващите в състава й партии.
(3) Наименованието или абревиатурата на участващите в състава на коалиция партии се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Янев.
Яне Янев (ОДС): Съжалявам, господин председател, че не видяхте, че исках да взема думата и по предишните параграфи, но с няколко думи бих искал да кажа, че участващите субекти на изборите би било редно да са в равностойни позиции. Не бива законодателят да дава преференции и бонификации на едни за сметка на други. И там, където съм предложил да се завишат изискванията, да речем, за инициативните комитети като брой подписи, не може политическите партии да имат изисквания, които са регламентирани в Закона за политическите партии – и в Сметна палата, и един куп други изисквания, а, да речем, двама или пет човека от БСП в Созопол се отцепват, отиват, регистрират инициативен комитет и без да имат никакви ангажименти, каквито имат политическите партии, на практика подават документи и се регистрират при същите условия. Тези пропуски са отдавна уредени в голяма част от страните – членки на Европейския съюз, в изборното законодателство и би трябвало и при нас да бъдат унифицирани с европейските, но тъй като законът се приема в последния момент, това на практика не е направено.
Много е важно за последната промяна, която току-що прочете председателят на комисията, да дам и един пример, който е от голямо значение. Надявам се, че поне това ще бъде прието в пленарната зала.
Не може, да речем, в София две политически партии – да речем ДПС и „Евророма”, регистрират „Коалиция за просперитет на София”. Кой знае кои са мандатоносителите на тази коалиция? На практика досега беше така. Или пък две политически партии регистрират „Сдружение за напредък на Хасково”. Нито е сдружение, нито има нещо общо с гражданските структури, но голяма част от избирателите по този начин се подвеждат и те не знаят за кого гласуват. Затова дори е редно първо да бъдат изписани наименованията и абревиатурите на политическите партии, защото името на коалициите е второстепенно. Първо е името на политическата партия или на двете партии, които участват, и след това да се добави съответното име на коалицията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Няма реплики към господин Янев.
Господин Янев, Вашето предложение ще бъде гласувано утре.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 36 има предложение на Красимир Каракачанов и група народни представители.
§ 36. Член 50 се променя така:
“Чл. 50. Предизборната кампания започва след регистрирането на кандидатите и приключва в началото на изборния ден. Не се допуска предизборна агитация в изборния ден.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.
Има предложение на Мая Манолова за създаване на параграфи 36а, 36б и 36в:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат нови параграфи 38, 39 и 40:
§ 38. Член 51 се изменя така:
“Чл. 51. Кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.”
§ 39. Член 52 се изменя така:
“Чл. 52. (1) Предизборните програми на радио- и телевизионните оператори започват 30 дни преди и приключват 24 часа преди изборния ден.
    (2) Предизборната кампания се отразява от Българската национална телевизия и Българското национално радио под формата на клипове, диспути, хроники и други форми, договорени при условията на ал. 4 в определено за тази цел време.
    (3) Ръководствата на Българската национална телевизия и Българското национално радио са длъжни да спазват принципите за равенство и обективност при отразяване на проявите на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в информационните си емисии.
     (4) Екипите, формите и темите на диспутите се определят съвместно от генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети. Тези условия се одобряват от Централната избирателна комисия за местни избори не по-късно от 31 дни преди изборния ден.”
§ 40. Член 53 се изменя така:
“Чл. 53. (1) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите и коалициите телевизионно и радио време за не по-малко от три диспута с времетраене общо не по-малко от 180 минути.
   (2) Най-малко половината от времето по ал. 1 се предоставя на парламентарно представените партии и коалиции регистрирали кандидати, а останалата част от времето – на извънпарламентарните партии и коалиции и инициативните комитети, по споразумение между представители на Българската национална телевизия, Българското национално радио и на партиите, коалициите и инициативните комитети.    
   (3) Диспутите могат да се проведат и с едновременното участие на кандидати и представители на всички партии, коалиции и инициативни комитети.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата?
Заповядайте, господин Тодоров.
Станчо Тодоров (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Текстът на § 36, чл. 50 се създава ал. 6 и 7. Аз предлагам в ал. 7, където е записано, че “командирите на поделения осигуряват на наборните военнослужещи свободен достъп до печата, радиото и телевизията и Интернет в свободното време и достъп до други прояви на предизборната кампания в населеното място”, да се добави, че “осигурява отпуск за участие в избори”.
В § 2, ал. 2 фактически забранихме на кадровите военнослужещи да гласуват. Ако тук, в този текст ние не включим, че командирите са задължени да осигурят отпуск на наборните военнослужещи, това означава, че наборните военнослужещи няма да гласуват на тези местни избори, което е противоконституционно, за което съм подготвил документ до президента за спиране на този закон, и също до Конституционния съд, че фактически след като се приеме законът в този му вид, ще искам съответно реакция от тези институции. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Стоилов, дали ще може да се трактува като редакционно уточнение? Може би трябва да вземете отношение по предложението на господин Тодоров. Става дума за възможност на наборните военнослужещи да гласуват.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Този въпрос, който повдига господин Тодоров има самостоятелно значение и не съм сигурен, че има място в § 36, но той го постави неколкократно в дискусията и можем да преценим и да предвидим задължения на командирите да предоставят отпуск от един или два дни във връзка с участието на наборните военнослужещи в изборите. Нека това да го уточним и тогава да го предложим, тъй като тук става дума за участието в медиите.
Ако няма други изказвания да продължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли колеги, желаещи да вземат думата по представените текстове? Няма.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “По § 37 има предложение на Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 41:
§ 41. Член 54 се изменя така:
“Чл. 54. Редът на представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания се определя от Централната избирателна комисия за местни избори чрез жребий. Жребият се провежда в присъствието на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите, и на представители на Българската национална телевизия и Българското национално радио не по-късно от 31 дни преди изборния ден.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, предлагам да докладвам всички текстове, които се отнасят до кампанията в електронните медии, и ако по тях има някакви изказвания...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Навярно тогава ще има желаещи да вземат отношение.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 38 има предложение на Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 42:
§ 42. Член 55 се изменя така:
“Чл. 55. Предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио започва и завършва с клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети с продължителност до една минута.”
По § 39 има предложение на Мая Манолова да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя, но предлага да отпадне, тъй като е отразен в § 39.
По § 40 има предложение на Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 43:
§ 43. Член 56 се изменя така:
“Чл. 56. В предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участие на кандидати и представители на партии, коалиции и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.”
По § 41 има предложение на Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 44:
§ 44. Член 57 се изменя така:
“Чл. 57. (1) Регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от партиите, коалициите и инициативните комитети в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за Българската национална телевизия и Българското национално радио.
        (2) Регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за диспути между представители на партиите, коалициите и инициативните комитети на независимите кандидати.
        (3) Редът за участие в диспутите се определя от общинските избирателни комисии по жребий не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове съвместно с представители на партиите, коалициите и инициативните комитети определят екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите.”
Има предложение на Мая Манолова за създаване на § 41а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 45:
“§ 45. Създава се чл. 57а:
“Чл. 57а. (1) Други радио- и телевизионни оператори, включително кабелни телевизии, могат да предоставят време на партиите, коалициите и инициативните комитети на независимите кандидати за отразяване на предизборната кампания при едни и същи условия.
    (2) Собствениците на радио- и телевизионните оператори по ал. 1 или техни представители обявяват писмено условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания.
    (3) Информацията по ал. 2 се предоставя на Централната избирателна комисия за местни избори за радио- и телевизионните оператори с национален обхват и на общинските избирателни комисии – за радио- и телевизионните оператори с регионален и местен обхват, не по-късно от 10 дни преди началото на предизборните излъчвания.”
По § 42 има предложение на Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 46:
„§ 46. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. Диспутите, клиповете и предизборните хроники, излъчени от Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове, се заплащат от партиите, коалициите на политически партии и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет не по-късно от 40 дни преди изборния ден.”
По § 43 има предложение на Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 47:
„§ 47. Член 59 се изменя така:
„Чл.59. Печатните издания и частните радио- и телевизионни оператори предоставят едни и същи условия и цени за платени публикации и предавания на всички регистрирани за участие в изборите политически партии, коалиции на партии и инициативни комитети. Тарифите за тези услуги се обявяват най-късно 40 дни преди датата на изборите.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 48.
Има предложение на Мая Манолова да се създаде § 44а, което комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде нов § 49:
„§ 49. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от радио- и телевизионните оператори партиите, коалициите и инициативните комитети могат да подават жалби в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.
(2) Жалбите се подават до:
1. Централната избирателна комисия за местни избори, когато операторът има лицензия с национален обхват;
2. общинската избирателна комисия по седалището на оператора, когато той има лицензия с регионален или местен обхват.
(3) Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на компетентната комисия, като уведомява жалбоподателя.
(4) Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок от 24 часа и постановява решение, което е окончателно.”
По § 45 има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 50:
„§ 50. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: “Забранява се поставянето на агитационни материали върху сгради и имоти – публична държавна или общинска собственост.”
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник по решение на общинската избирателна комисия и при необходимост със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени в нарушение на този закон. Премахването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.
(7) Партиите, коалициите и инициативните комитети в срок три дни след датата на произвеждане на изборите премахват поставените от тях материали по ал. 1.”
По § 46 има предложение на Павел Шопов и Митко Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 50.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 51.
Има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията предлага да се създаде нов § 52:
„§52. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) Социологически проучвания в изборния ден се извършват извън помещенията, в които се помещават избирателните секции, чрез интервю с гласували избиратели, когато това не създава затруднения за изборния процес.
(2) Разрешения за провеждане на социологически проучвания от звена и колективи в изборния ден се издават от Централната избирателна комисия за местни избори най-късно 15 дни преди изборния ден.
(3) Социологическите звена и колективи, получили разрешение по ал. 2, се регистрират в съответната общинска избирателна комисия най-късно 10 дни преди изборния ден.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, уважаеми колеги, по тези текстове, свързани с участието в медиите. Има ли желаещи? Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 53.
По § 48 има предложение на Иван Костов и група народни представители, което комисията подкрепя.
Има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова в § 48 т. 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предполагам, че имат предвид т. 1 на ал. 3.
Има предложение на Мария Капон и Елеонора Николова – в § 48 се правят следните промени:
„В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 5 думите „над 200 000 жители” се заменят с думите „до 500 000 жители”.
2. В ал. 2 се създава нова т. 6 със следното съдържание:
„6. за общини с население над 500 000 - до 1 000 000 лв.”
3. Създава се нова алинея 3:
„(3) Всеки кандидат за кмет на район може да разходва за предизборна агитация до 100 000 лв.”
4. Досегашната ал. З става ал. 4.”
Комисията не подкрепя предложението по т. 3 и 4 и го подкрепя в останалата му част.
Има предложение на Павел Шопов и Митко Димитров:
В чл. 69 се прави следното изменение:
„(3) Всеки кандидат за кмет на район може да разходва за предизборна агитация до 20 000 лв.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 54:
„§54. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 5 думите „над 200 000” се заменят с „до 500 000”;
б) създава се т. 6:
„6. за община с население над 500 000 жители – до 1 000 000 лв.”.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Всеки кандидат за кмет на район може да разходва за предизборна агитация:
1. за район с население до 25 000 жители – до 20 000 лв.;
2. за район с население до 50 000 жители – до 40 000 лв.;
3. за район с население до 100 000 жители – до 60 000 лв.;
4. за район с население над 100 000 жители – до 75 000 лв.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.”
По § 49 има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 55:
„§ 55. В чл. 70 думите „от юридически лица извън посочените в” се заменят с „в нарушение на”, а думите „партиите и коалициите” се заменят с „партиите, коалициите и инициативните комитети”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 57.
Следва прословутият § 52, който обсъждахме, затова нека след заседанието на комисията да бъде докладван.
Предлагам също § 53 да отложим, защото е свързан с вида на бюлетината.
Параграф 54 също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Стоилов, на практика не се ли получи пълно отпадане на § 52?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Получи се, но така или иначе този въпрос остава открит – по отношение на бюлетините. Поне в друг параграф трябва да предвидим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Аз останах с впечатление, че не са приети текстът на вносителя, предложенията, които бяха гласувани.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, така че тук няма какво да докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Параграф 54 също трябва допълнително да се докладва.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, също предлагам да го докладвам заедно с предложението на комисията след заседанието.
По § 55 има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители за отпадане.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 61.
По § 56 има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители:
“Чл. 76. (1) Пред изборното помещение се поставят образци от бюлетините за гласуване.Поставят се и кандидатските листи на регистрираните партии, коалиции и независими кандидати по реда им в бюлетината.”
Комисията не подкрепя предложението по ал. 1 и го подкрепя по принцип в останалата му част.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 62:
“§ 62. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) В предизборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
“(2) В изборното помещение се поставят кабини за гласуване, така че да се осигури тайната на гласуването. Кабините трябва да позволяват гласуване на избиратели с физически или зрителни увреждания.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) След приключване на подготовката за гласуване помещението се запечатва с хартиена лента с подписите на присъстващите членове на секционната избирателна комисия.”
4. Създава се ал. 5:
“(5) Изборните помещения се охраняват отвън от служители на Министерството на вътрешните работи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желание да се вземе отношение по тези текстове? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители за създаване на нов § 56а.
Комисията не подкрепя предложението по ал. 4-9, а в останалата му част то се съдържа в чл. 76а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Дали ще има спор дали се съдържа в чл. 76а от страна на вносителите? Ще оспорвате ли тази констатация на комисията? Буквално е пренесен. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 57 има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова.
Комисията не подкрепя предложението по буква “в” и го подкрепя в останалата му част. То пак е свързано с вида на бюлетината, така че този въпрос подлежи на уточняване.
Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 63:
“§ 63. Член 77 се изменя така:
“Чл. 77. (1) Изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от председателя на секционната избирателна комисия в 6,00 ч., ако присъстват повече от половината от членовете на комисията. При липса на кворум се уведомява общинската избирателна комисия. Ако в 6,00 ч. са се явили повече от половината от членовете на комисията, но не се явил председателят, изборното помещение се разпечатва и изборния ден се открива от заместник-председателя, което обстоятелство се вписва в протокола на комисията.
  (2) Когато до един час не се явят достатъчно членове на секционната избирателна комисия, общинската избирателна комисия включва необходимия брой членове от резервите на мястото на неявилите се членове в срок от един час.
   (3) Когато председателят на секционната избирателна комисия отсъства, общинската избирателна комисия назначава заместник-председателя за председател, а член на секционната избирателна комисия – за заместник-председател. Когато отсъства заместник-председателят или секретарят на секционната избирателна комисия, общинската избирателна комисия назначава член на секционната избирателна комисия съответно за заместник-председател или секретар.
   (4) Когато председателят, заместник-председателят или секретарят на секционната избирателна комисия отсъства, общинската избирателна комисия попълва състава на секционната избирателна комисия и назначава председател, заместник-председател или секретар измежду членовете и резервите.
    (5) Централната избирателна комисия по предложение на общинската избирателна комисия може да разреши гласуването в някои секции да започне в 5,00 ч.”
Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението по ал. 3 и го подкрепя в останалата му част. Това също е в зависимост от вида на бюлетината.
Комисията подкрепя по предложението в оставалата му част.
Комисията предлага да създаде нов § 64:
“§ 64. Създава се чл. 77а:
“Чл. 77а. (1) При откриване на изборния ден в изборните помещения могат да присъстват кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели, журналисти и избиратели.
     (2) Председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по чл. 74, ал. 1. Проверява се изправността на избирателната кутия и дали тя е празна. След проверката кутията се затваря и се запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията.
     (3) В кабините за гласуване се поставят на разположение на избирателите достатъчно количество избирателни бюлетини. Избирателните пликове се съхраняват от комисията.
   (4) Председателят обявява изборния ден за открит.”
Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде нов § 65:
“§ 65. Член 78 се изменя така:
“Чл. 78. По време на гласуването в изборното помещение могат да присъстват застъпници на кандидатите, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти.
По § 58 има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова. То пак се отнася до вида на бюлетината.
Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители, което комисията не подкрепя по ал.  2 и го подкрепя по принцип в останалата му част.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58, който става § 66:
“§ 66. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думата “срочнослужещите” се заменя с “наборните военнослужещи”;
б) създава се изречение второ: “Избирателите, граждани на други държави – членки на Европейския съюз, удостоверяват самоличността си с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване.”
2. В ал. 2:
а) след думата “избирателя” се добавя “а на избирателя–гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, и от удостоверението за пребиваване”;
б) създава се изречение второ: “Документът за самоличност, съответно и удостоверението за пребиваване остават в представителя на комисията до полагането на подпис в избирателния списък”.
3. Алинея 3 се изменя така:
              “(3) Когато се установи разлика между данните в документа за самоличност, удостоверението за пребиваване и в избирателния списък, данните от документа за самоличност, съответно и от удостоверението за пребиваване се записват в графата “Забележки” на избирателния списък.”
4. Алинея 4 се отменя.”
По § 59 има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 67.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: След като има неподкрепено предложение, то трябва да се изчете, господин Стоилов. Става дума за предложението на госпожа Михайлова и група народни представители.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Предложение на Надежда Михайлова и група народни представители - § 59 се изменя така:
“Чл. 79а. (1) Избирател със специфични потребности удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия в секцията по чл. 77, ал. 1.
              (2) Член на секционната избирателна комисия по чл. 77, ал. 1, избран от комисията, отива в секционната избирателна комисия по постоянен адрес на избирателя с документа му за самоличност.
              (3) След сверяване на данните на избирателя от документа му за самоличност с тези от избирателния списък, председателят на секционната избирателна комисия по постоянен адрес зачертава името и останалите данни на избирателя в списъка, отбелязва в графа “Забележки”, че избирателят ще гласува в секцията по чл. 77, ал. 1 и съставя протокол два екземпляра – по един за всяка секционната избирателна комисия.
              (4) Протоколът по ал. 3 съдържа: 
1. името, единния граждански номер за гражданин на Република България, постоянния адрес на избирателя, вида и номера на документа за самоличност;
2. номерата на секцията по чл. 77, ал. 1 и секцията по постоянен адрес на избирателя.
             (5) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия, която го издава. Когато председателят или секретарят не може да подпише протокола, той се подписва от заместник-председателя.
              (6) Екземпляр от протокола се прилага към избирателния списък на секцията по постоянен адрес на избирателя.
              (7) Другият екземпляр на протокола се предава на члена на секционната избирателна комисия по чл. 77, ал. 1. Последният се връща в секцията си и предава протокола на председателя на секционната избирателна комисия.
              (8) Избирателят се вписва в основния избирателен списък на секцията по чл. 77, ал. 1, като в графата “Забележки” се отбелязват данни за номера на протокола и се вписва думата “протокол”. Протоколът се прилага към избирателния списък и избирателят се пуска да гласува.”
Комисията не подкрепя предложението.
По § 60 има предложение на Иван Костов и група народни представители. То също трябва да се докладва с оглед вида на бюлетината, както и предложението на Петя Гегова и други народни представители; предложението на Надя Антонова и група народни представители и предложението на Надежда Михайлова и група народни представители.
По § 60, който става § 68, също предлагам да отложим разискването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: И тази редакция, която комисията е предложила, ще претърпи модификация, така ли?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, защото е свързана с вида на бюлетината.
По § 61 има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Стоилов, не съм сигурен дали не е редно да се изчетат все пак текстовете по § 60, както са отразени в доклада – тези на комисията, и неприетите предложения, макар че ще отнеме малко време.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Може би след като имаме допълнително становище, тогава да преценим дали те ще бъдат подкрепени, или не, за да не губим сега време да ги четем, преди да знаем окончателното становище на комисията.
По § 61 комисията не подкрепя предложението по ал. 10 и 11:
              “(10) Забранява се изнасянето на избирателните кутии, печата на секционната избирателна комисия, бюлетините, …”.
Това е във връзка с вида на бюлетината.
По ал. 11 е предложението за подвижните кутии, което вече докладвах, че не е подкрепено от комисията. В останалата част то е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 69:
“§ 69. Член 81 се изменя така:
“Чл. 81. (1) Гласуването е лично.
              (2) Когато избирателят е с физически или зрителни увреждания, които не му позволяват да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. В този случай в графата “Забележки” на избирателния списък комисията вписва името и единния граждански номер на придружителя.
              (3) Когато физическите или зрителните увреждания не позволяват на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва “гласувал”. Това обстоятелство се отбелязва в графата “Забележки” и в протокола на комисията.
              (4) Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
              (5) Не се разрешава на едно лице да бъде придружител на повече от двама избиратели.
              (6) Член на комисията, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
              (7) Не се разрешава присъствие на други лица, освен гласуващи в момента избиратели, на разстояние, по-малко от три метра от кабините за гласуване, когато в тях има избирател.
              (8) Не се разрешава гласуване извън изборното помещение.
              (9) Забранява се изнасянето на бюлетини и пликове от избиратели извън изборното помещение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, предлагам да се отправим към заседанието на Комисията по правни въпроси и след това ще ви докладваме за резултатите от него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, съобщението е, че Комисията по правни въпроси ще заседава в зала “Запад”.
Комисията по околната среда и водите ще заседава в зала “Изток” от 14,15 ч.
Прекъсваме заседанието за един час, ще продължим в 15,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, подновявам заседанието на Народното събрание съгласно решението, което гласувахме.
Има думата председателят на Комисията по правни въпроси господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди да продължа докладването на текстовете, мисля, че е редно да ви информирам за това, което реши Комисията по правни въпроси по същество и което ще бъде отразено в редакциите на съответните текстове, които утре ще бъдат гласувани. Това са няколко въпроса.
Гласуването ще бъде с общи бюлетини за всеки един от видовете избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Бихте ли посочили към кои параграфи се отнасят?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Това се отнася към § 52 и следващите, които отложихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Параграф 52 вече не съществува.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Говоря за това място и следващите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест, § 53 и следващите.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Бюлетините ще се подпечатват, след като се извърши гласуването и те са подпечатани, ще се поставят в плик, който ще се пуска в изборната кутия.
В бюлетините за общински съветници ще се изписват само имената на партиите и коалициите, а пред помещението за гласуване ще се поставя пълният списък с кандидатските листи. Поради този начин на оформяне на бюлетините се предлага да отпаднат предпочитанията.
Предлага се също решенията на Централната избирателна комисия освен от председателя и секретаря, да се подписват и от заместник-председател.
Кандидатите за районни кметове няма да могат да се кандидатират и за кметове на общини.
Предвижда се също, че протоколът на секционната комисия ще се подписва от нейните членове. Ако има особени мнения, те ще бъдат отразени.
Това са решенията, които прие Комисията по правни въпроси, и както казах, те ще бъдат отразени като нови редакции в съответните разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест, те ще бъдат оформени като доклад на Правната комисия, който ще съдържа тези текстове, или как?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Те ще бъдат предоставени като актуализирана редакция към съответните текстове.
Предлагаме тези текстове да бъдат гласувани най-накрая, след като минем останалите въпроси от доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тези решения на Правната комисия бяха ли взети с единодушие, господин Стоилов?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Може да се каже, че бяха с консенсус.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Добре, гласуването утре навярно ще го покаже.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Те ще бъдат предложени в допълнителен доклад след въпросите, които предстои да докладваме и да гласуваме, независимо от тяхната поредност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Стоилов, заповядайте по § 62 по вносител.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 62 по вносител има предложение на народния представител Иван Костов и група народни представители, което не е подкрепено. Но в новото становище на комисията това е споделено.
Има предложение на народните представители Надя Антонова, Димитър Дъбов и Георги Божинов, което също не е било подкрепено, но сега се подкрепя.
Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители – ал. 3 да отпадне, което не е подкрепено.
Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 70.
ДОКЛАДЧИК Георги Пирински: Уважаеми колеги, по § 62 по вносител двете от трите неприети предложения се очертават сега като консенсусни.
Има ли желаещи да вземат отношение по § 62? Има едно неприето предложение.
Екатерина Михайлова (ДСБ, от място): Имаше предложение за отпадане, което комисията прие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: На госпожа Михайлова ли?
Екатерина Михайлова (ДСБ, от място): Ще го уточним, мисля, че да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: То отпада.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Следващото предложение беше за подвижните избирателни кутии, което беше докладвано с други текстове, и там, и тук не е било подкрепено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това ще се уточнява прецизно при оформянето на допълнителните текстове – кое ще се гласува и кое фактически попада в съгласуваните текстове.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията предлага да се създаде нов § 71:
„§ 71. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. (1) Когато избирателната кутия се напълни с пликове, върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на членовете на комисията, така че да не могат да се пускат повече пликове. Пълната кутия остава на масата.
(2) Председателят проверява изправността на втората кутия и дали тя е празна. Кутията се затваря и
запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на
комисията, и гласуването продължава. В този случай двете кутии се отварят едновременно след приключване на гласуването и намерените в тях пликове се броят заедно.”
Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители за създаване на нов § 62б.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 72:
„§72. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. (1) Избирателите гласуват до 19,00 ч. Когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията, а избирателите – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, и удостоверението си за пребиваване. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 ч., но не по-късно от 20,30 ч.”
Ние решихме този час да не е по-късен от 20,00 ч. Тук трябва да се коригира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тук трябва да се внесе уточнение.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Приехме, че Централната избирателна комисия обявява най-късно до 20,00 ч. края на изборния ден и този час не би трябвало да се различава тук.
„(2) Не се допускат в изборното помещение лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тук има неподкрепено предложение, но дали попада в същата категория?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Това е предложение за следващ текст.
Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители за създаване на нов § 62в:
„§ 62в. Член 87 се изменя така:
„Чл.87. (1) След приключване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило.
(2) Неизползваните бюлетини за всеки вид се преброяват, опаковат и отстраняват от масата.”
Комисията не подкрепя предложението по ал. 2, а по ал. 1 го подкрепя по принцип.
Но с оглед вида на бюлетините това вече не е актуално.
Има следващо предложение на Надежда Михайлова и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията предлага да се създаде нов § 73:
„§ 73. В чл. 88 думите „и коалиции” се заменят с „коалиции и инициативни комитети”.
Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което се съдържа в чл. 93.
По § 63 има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на Надя Антонова, Димитър Дъбов и Георги Божинов, което първоначално не е било подкрепено, но сега се подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Само този въпрос тук – какво означава по принцип предложението в чл. 93, което е записала комисията?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: В чл. 93 на действащия закон, ако трябва да се уточни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: На действащия закон. И какво означава това спрямо действащия текст?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Това означава, че те повтарят нещо, което го има в сегашния закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Но ще се гласува ли предложението на госпожа Николова?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Според мен е излишно да се гласува, но ако настояват вносителите, ще се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Виждам господин Шарков тук. Господин Шарков, нали следите дискусията?
Ваньо Шарков (ОДС, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Молбата ми е да прецените как да се процедира, когато се стигне до гласуване – нужно ли е да се гласува, или споделяте становището на комисията.
Ваньо Шарков (ОДС, от място): Ще преценим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Стигнахме отново до предложение на Надежда Михайлова и група народни представители по § 63 - § 63 се изменя така:
“Чл. 90. (1) При установяване на резултатите от гласуването за всеки вид избор една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има едно предложение на Надя Антонова, което не е подкрепено.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Аз го обявих, че нейното актуализирано становище по същество се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Разбирам.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: “(2) Гласът е действителен точно когато са налице следните обстоятелства:
1. бюлетината е по установения образец;
2. от съдържанието на бюлетината може да се определи категорично вотът на избирателя за една посочена от него кандидатска листа;
3. в бюлетината няма вписани специални символи, букви и числа, позволяващи да се разкрие самоличността на избирателя;
4. бюлетината съдържа два броя печати на секционната избирателна комисия.
(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механически увреждания и зацапвания.
(4) Вотът на избирателя за избор на кандидатска листа е категорично определен точно когато в бюлетината има отбелязани знаци само в полето на една-единствена кандидатска листа, без да се засягат полетата на други кандидатски листи.”
Предложението не е било подкрепено от комисията, но сега по принцип би намерило място, но не в тази редакция, така че според мен няма да се наложи неговото отделно гласуване.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 74:
“§ 74. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
“4. в бюлетините има вписани специални символи като букви и числа, позволяващи да се разкрие самоличността на избирателя.”
2. В ал. 2 думите “Ръчно написани думи и знаци, промяна в поредността на кандидатите, допълнително написани имена от избирателя” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат отношение по тези текстове? Не виждам желаещи да се изкажат.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Предложение на Иван Костов и група народни представители за отпадане на § 64.
Комисията не е подкрепила предложението.
Има подобно предложение и на Надя Антонова.
Сега вече по принцип тези предложения могат да бъдат приети.
Предложение на Надежда Михайлова и група народни представители - § 64 се изменя така:
“Чл. 91. В бюлетината за избор на общински съветници избирателят може да посочи до три преференции за кандидати от една и съща кандидатска листа. Преференцията се зачита и когато знакът в малкото квадратче пред името на кандидата излиза извън очертанията му, без да засяга другите малки квадратчета. Когато бюлетината съдържа повече от три преференции се приема, че тя не съдържа преференции.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 75, но най-вероятно ще се наложи да отпадне.
По § 65 има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители – в чл. 92 се създава нова ал. 3:
“(3) Броят на гласувалите избиратели за всеки вид избор е равен на броя на намерените в избирателните кутии бюлетини за този вид избор.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 76.
По § 66 има предложение на Иван Костов и група народни представители – в § 66 след текста на новата т. 4 се добавя текстът “ако има такъв избор”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 77.
По § 67 има предложение на Иван Костов и група народни представители и предложение на Надя Антонова. Те не са били подкрепени, но в момента трябва да се възприемат по принцип.
Предложение на Надежда Михайлова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 78:
“§ 78. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите “избирателите по” се заменят с “избирателите според части І и ІІ от”, а думите “ал. 2” се заменят с “ал. 3”;
б) създава се нова т. 11:
“11. броят на декларациите по чл. 79а, ал. 3;”;
в) досегашните т. 11 и 12 стават съответно т. 12 и 13.
2. Създава се нова ал. 2:”
Тази ал. 2 ще трябва да отпадне, тъй като засяга преференциите.
“3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите ...”
Тя също ще отпадне.
“4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея изречение трето се изменя така: “Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен в случаите, когато протоколът е подписан от две трети от списъчния състав на комисията.”
Направи се предложение думите след “недействителен” до края на изречението да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест “в случаите, когато ...” и т.н.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да.
“5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата ”гласуването” се добавя “за общински съветници и кметове по партии и коалиции и независими кандидати.”
Тук също трябва да се постави точка и да отпадне текстът до края на изречението.
“6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в изречение трето думите “Явни и” се заменят с “Очевидни”.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има желаещи за изказване.
Заповядайте, господин Шарков.
Ваньо Шарков (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, дано всички в тази зала си даваме сметка, обръщам се към колегите, които в момента си четат вестници, макар че темата според мен е изключително важна, даваме си ясно сметка, че всички се опитваме да свършим навреме работата си по този закон, за да може да бъдат подготвени навреме и проведени както трябва местните избори. В същото време обаче изпадаме в парадоксалната ситуация пред нас да имаме някакъв документ, който е различен от това, което господин Стоилов чете. И то е нормално да бъде различен, след като комисията преди половин час е взела решение, което решение променя всички тези текстове. Всъщност става така, че господин Стоилов в движение променя текстовете, които би трябвало да са одобрени от комисията, които текстове никой от нас няма. Това първо.
Второ, искам да Ви питам господин председател, как така, след като имаше обявено от трибуната от господин Стоилов, че комисията ще заседава и ще предложи нов текст по § 52, комисията ни предлага на практика нов текст по § 7, който бе за преференциите и който текст беше гласуван, прегласуван и утре ние ще трябва трети път да го гласуваме, за което нещо, забележете, има решение на Конституционния съд. Той се е произнасял, че един текст се гласува само два пъти. Ние утре ще гласуваме след като гласувахме първо да няма преференции, след това да има преференции, утре ще гласуваме трети път да няма преференции. Разбирате ли в каква парадоксална ситуация в момента е Народното събрание? Вместо да бъде променен само § 52, решаваш с интегрални или без интегрални бюлетини, да може да се чете по-нататък, комисията промени нещо, което вече беше решено. Утре ще трябва да го гласуваме трети път. Текстовете, които разглеждаме в момента, нямат нищо общо с доклада, който ни е представила комисията.
И затова Ви моля като председател на Народното събрание – вземете решение и въведете някакъв ред, за да може колегите да следят някакви текстове, които имат пред себе си, а не да се опитваме да анализираме ситуацията, само и само колкото се може по-бързо да приемем закона, защото така – “само и само да го приемем”, в крайна сметка ще направим един абсолютно некачествен закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Шарков, ние сме на второ четене и аз разбирам, че Вие се изказвате по текстовете, които бяха прочетени от господин Стоилов и във връзка с това поставяте по-общи въпроси.
Първо, какво беше уговорено по отношение на § 52 – ставаше дума да се изясни въпросът, свързан с § 52, а не да се предлага нов текст, защото §52 отпадна. Там се сблъскахме с проблема, по който комисията прие да заседава и да предложи решение на залата. Намираме се в нестандартна ситуация, защото има редица текстове, които предстоят, които не сме гласували – предстои парламентът да ги гласува, в които се съдържат решения, които са и в текстове, които вече са минали. Ако ние не приведем в съответствие текстовете, които предстоят и които са минали, ще получим един закон с два принципа. Ето защо Правната комисия се е съгласила да предложи на пленарната зала с общо съгласие текстове, които да изчистят възможните разминавания в отделните части на закона. Това е ситуацията, в която се намираме.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, госпожи и господа народни представители! Това неудобство, за което говори господин Шарков, съществува, но то е неизбежно. В някаква степен за втори път сме в такава ситуация, когато пленарната зала по съществени въпроси, както беше със Закона за изборите за членове на Република България в Европейския парламент, в хода на дискусията променя решение, а изборната процедура е един алгоритъм, от който по-нататък зависят редица последващи решения. Така че не можем да избегнем това неудобство. В текстовете, които ви докладвам, ви ориентирам, че последното, което съм направил, са единствено предложения за отпадане на съществуващи фрази от текста. Мисля, че не е трудно да се следи докладът в тази му част.
Тук не засягам въпроса за преференциите, който е от друго естество. (Реплика от народния представител Ваньо Шарков.)
В началото само информирах за това, което комисията е решила и което ще ви бъде раздадено като допълнителен доклад, тъй като там вече не става дума само за редакционни уточнения.
Следва да продължим с § 68.
Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 79:
“§ 79. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
1.Алинея 1 се изменя така:
“(1) Секционният протокол за избор на кмет е в три идентични екземпляра и е изработен на трипластова индигирана хартия. Всеки екземпляр е на един лист с обособени страници.”
2.Създава се нова ал. 2:”
Всъщност тук единият лист става излишен, тъй като той е за преференциите. Това ще бъде уточнено.
“(2) Секционният протокол за избор на общински съветници е в два идентични екземпляра и е изработен на индигирана хартия. Всеки екземпляр е на два листа с обособени страници.”
3. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и се изменя така:
“(3) Първият екземпляр от протоколите за избор на кмет на община, район или кметство и на общински съветници се изпраща в общинската избирателна комисия.”
4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.
5. Създава се ал. 6:
“(6) Преди попълване на секционните протоколи се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с тях.”
 3. Досегашната ал. 4 става ал. 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не виждам желаещи да вземат отношение.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 69 има предложение на Иван Костов и група народни представители – в § 69 в края на новата т. 3 се добавя текстът “ако има такъв избор”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Надежда Михайлова и група народни представители - § 69 се изменя така:
“Чл. 100. (1) Общинската избирателна комисия приема и проверява секционните протоколи за всеки вид избор. Протоколите се обработват компютърно в специално обзаведен компютърен център, като се проверява изпълнението на предписаните контролни зависимости за числовите данни във всеки протокол.
(2) Когато общинската избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в секционния протокол, тя го връща на секционната избирателна комисия за отстраняването им.
(3) След приемане на секционния протокол общинската избирателна комисия издава подписана компютърна разписка, съдържаща числовите данни от протокола за всеки вид избор. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по чл. 109 поставят разписките за всеки вид избор до извлеченията от съответните секционни протоколи.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 80.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 70 има предложение на Иван Костов и група народни представители за отпадане на т. 2, което не е подкрепено, но днес се подкрепя.
Има предложение на Надя Антонова и група народни представители. Същото се отнася и за него.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 70, който става § 81:
“§ 81. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думата “общината” се добавя “района”, а след думата “според” се добавя “части І и ІІ от”;
б) създава се нова т. 11:
“11. броят на декларациите по чл. 79а, ал. 3”;
в) досегашната т. 11 става т. 12.”
Тук ще отпадне т. 2 с ал. 3. Това ще се отрази по-нататък на преномерирането на текстовете.
“Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея изречение първо се изменя така:
“Общинският протокол е в два идентични екземпляра и е изработен на двупластова индигирана хартия.”
Създава се нова ал. 5:
“(5) Общинският протокол за избор на кмет е на един лист с обособени страници. Общинският протокол за избор на общински съветници е на два листа с обособени страници. Преди попълване на общинския протокол се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.”
Досегашната ал. 4 става ал. 6.
Създават се ал. 7, 8, 9 и 10:
“(7) При констатиране на очевидна фактическа грешка в общинския протокол могат да се извършват поправки. Всяка поправка се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише “поправка”.
(8) Член на общинската избирателна комисия не може да откаже да подпише протокола. Когато член на комисията не е съгласен с отразеното в протокола, той го подписва с особено мнение.
(9) Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините.
(10) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен в случаите, когато протоколът е подписан от две трети от списъчния състав на комисията.” – Финалът на изречението след “недействителен” трябва да отпадне.
“Досегашната ал. 5 става ал. 11.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители за създаване на § 70а, което е подкрепено по принцип от комисията и е отразено в § 81.
Следва друго предложение на Надежда Михайлова и същите народни представители.
Комисията подкрепя предложението в неговите първи три алинеи, не го подкрепя по ал. 4, 5 и 6. Всъщност по ал. 4 то вече е подкрепено, защото при гласуването в залата надделя прилагането на метода Хеър-Ниймайер. Ще трябва да отпадне ал. 5, ако това за преференциите бъде решено. Алинея 6 се повтаря с разпоредба на действащия закон и това е причината да не е отразена.
Друго предложение на Надежда Михайлова и група народни представители – създава се нов § 70в:
Създава се нов чл. 101б:
“(1) Общинската избирателна комисия определя избраните кметове и съставя протокол за всеки вид избор.
(2) Когато е регистриран само един кандидат, избори не се произвеждат и общинската избирателна комисия обявява кандидата за кмет в края на изборния ден.
(3) Когато са регистрирани двама или повече кандидати, избран е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове.
(4) Когато няма избран кмет на първи тур, втори тур на изборите се провежда седем дни след датата на първия тур.
(5) На втория тур участват първите двама кандидати, получили най-много гласове. Когато повече от двама кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички участват на втория тур. Когато един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или повече кандидати с равен брой гласове, те всички участват на втория тур.
(6) На втория тур избран е кандидатът, получил най-много гласове. Когато двама или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, кметът се определя чрез жребий от общинската избирателна комисия в присъствието на кандидатите, на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети и на журналисти.
(7) Когато в периода между двата тура някой от кандидатите по ал. 5 почине или изпадне в трайна невъзможност да изпълнява задълженията си, вторият тур се провежда 14 дни след датата на първия тур по реда на алинеи 5 и 6.
(8) Когато в резултат на обстоятелствата по ал. 7 остане само един кандидат, втори тур не се провежда и общинската избирателна комисия обявява кандидата за избран в края на деня, определен за провеждане на втория тур.
(9) В срок от 24 часа от подписване на решението за избор на кмет общинската избирателна комисия издава удостоверение на избрания кмет.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата по предложенията, представени досега? Няма.
Господин Стоилов, моля да продължите.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията предлага да се създаде § 82:
“§ 82. В чл. 101 се създава ал. 6:
“(6) В случаи, когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура един от тях се откаже, почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в избора, се произвежда нов избор.”
Тук се замислих защо приравняваме отказалия се на починал и защо, ако допуснатия до втори тур се откаже, трябва да се провежда нов избор, в което няма вина другият, който е стигнал до този тур. Това го поставям като въпрос, по който да се произнесем, защото ние трябва да разграничим случаите, когато някой е починал или изпаднал в трайна невъзможност да участва в избора и тогава е оправдано да се обяви нов избор. В случая, когато допуснатия до участие кандидат за втори тур се откаже, може би едва ли трябва да се подновява изборния процес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тогава вече хипотезата е “отказване”.
Може би тук да чуем и други мнения.
Заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Точно в момента аз също си зададох този въпрос – за хипотезата, в която един от двамата кандидати, стигнали до втори тур, се откаже, дали се налага да се поднови изцяло изборът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: В такъв случай правите ли предложение утре в залата да се гласува отпадане на думата?...
Четин Казак: Но ми се струва, че ние може би сме направили правилният избор, тъй като Вие знаете, че особено сега, местните избори ще бъдат натоварени с голям залог, специално що се отнася до кандидатите за кметове. Може би, за да пресечем тенденциите и изкушенията да се оказва натиск някои от кандидатите да се откажат само и само някой друг да спечели, въпреки че не е получил над 50% от гласовете, може би това е, как да кажа, добра спирачка пред подобни намерения. Мисля, че е редно да остане. По този начин няма да бъдат стимулирани кандидатите да се отказват, тогава когато все пак имат шансове да участват активно във втория тур. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има реплика на господин Стоилов към Вас, господин Казак.
Янаки Стоилов (КБ): Аз не оспорвам част от това, което каза господин Казак, защото риска някой от кандидатите да бъде купен и да се откаже в полза на другия, в днешно време не е толкова малко вероятно. Но в същото време, представете си колко разнообразни могат да бъдат случаите: например, двама кандидати, като вторият, който е класиран за втория тур е на очевидно голяма разлика след първия кандидат. Само за да не бъде избран този, който е фаворит и е много вероятно да спечели избора, той може да се откаже, тъй като това е неговото единствено средство да осуети избора и да разчита, че в някакъв нов избор той или другия кандидат ще повиши своите шансове. Така че случаите са много различни и моите опасения са, че злоупотребите могат да бъдат в най-различни посоки и те ще създадат повече неудобства, отколкото това - изборът да завърши с някакъв краен, успешен резултат. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Да чуем Вашата дуплика, господин Казак. Желаете ли да се възползвате от това право? Заповядайте.
Четин Казак (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Стоилов! Наистина животът винаги е по-богат от нашето въображение. Естествено, че и тази хипотеза е възможна, но ми се струва, че ние трудно можем да обхванем в закона всички възможни хипотези и възможности за злоупотреби.
Вие сте човекът, който винаги е споделял от тази трибуна, че законът трябва да се опитва да казва това, което трябва да се направи, а не да се опитва да обхване всичко онова, което не би трябвало да се прави, не би трябвало да се злоупотребява с него.
Да, евентуално би могло да се помисли за вариант, при който, ако се откаже един, следващият да се яви на балотаж, но да не даваме възможност за служебни победи след оказване на натиск върху определен кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За изказване имате думата, господин Георгиев. Заповядайте.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Според мен записаният текст ще създаде много неприятен прецедент. Почти съм сигурен, че в повечето от случаите на балотаж ще се стигне до бламиране на изборите, поради простата причина, независимо дали ще се използват финикийски знаци или политически решения, просто ще се бламира избора от този, който е на втора позиция в интерес на това да се търси друго развитие и нова подготовка за следващ избор. Затова разумното решение тук, в случая е да се промени текста, че на балотажа при отказване на втория, отива третият кандидат. Няма друг разумен избор, според мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Има ли реплики към господин Георгиев? Няма.
За изказване думата има господин Камов.
Николай Камов (КБ): Аз бих искал доста убедително да подкрепя аргументите предложени от господата Стоилов и Георгиев.
Представете си какъв сериозен инструмент даваме в ръцете на кандидат, който отива на втори тур, но няма шансове да спечели този тур. С отказът си той практически ще върне целия изборен процес в нулева фаза.
Справката с досегашните решения на нашето законодателство показва, че такова решение никога не е имало. Ако тя изчерпателна, а аз се постарах да прегледам документите, с които разполагам, и мисля, че и сега не бива да въвеждаме тази много спорна норма, така че предлагам да възприемем предложението на господин Стоилов, подкрепено вече от други колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Господин Янев има думата за изказване.
Яне Янев (ОДС): Уважаеми колеги, наистина предложението на господин Георгиев е разумно, но по този начин, вникнете в дълбочина, че вдигате цената на третия кандидат. По този начин се дава възможност за явна търговия. Щом като може и има хипотеза, при която третият кандидат може да участва на изборите, той може с различни познати механизми да отиде и да откаже по един или друг начин втория, така че ако се предвиди за трети, трябва да се предвиди и за четвърти. Трябва да се предвиди за всеки следващ.
Трябва да има хипотеза, която да бъде еднаква както за третия, така и за всеки следващ, защото ако е само за третия, на практика неговата цена става най-висока. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики?
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
В крайна сметка в пленарната зала формулира ли се предложение по този текст, което утре да бъде подложено на гласуване?
Заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Аз мисля, че след като идеята е ясна, редакцията като отделна алинея ще бъде направена за това, че ако вторият класирал се откаже – отива третият, респективно следващият, ако той се откаже, така че да може винаги да се проведе втория тур с участници, които се конкурират за този избор. В този смисъл ще предложим редакция. Вече народните представители ще преценят дали да я подкрепят или не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Да чуем още мнения.
Господин Аталай, имате думата.
Рамадан Аталай (ДПС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, аз смятам, че в досегашната практика, която имаме за избори, изборна длъжност, независимо дали е кмет – общински или селски, състезанието е винаги още в началото между всички участници, без да имаме презумпцията, че някой от тези участници евентуално може да се откаже. При такива извънредни ситуации, които чувам, че примерно вторият би починал или напусне населеното място, това означава, че първият се явява на състезанието, дори и с една бюлетина гласувано, съответно се обявява за кмет на населеното място. Не е добра презумпцията ние да допуснем до състезание третия или четвъртия, защото по този начин бламираме системата за балотаж. Тогава трябва евентуално да минем на трилотаж – трима кметове да се явят на следващите избори, или да направим на един тур местните избори и да приключим с хипотезите, които в момента развиваме тук.
Затова според мен системата, която е наложена досега в България, много добре работи и не е необходимо в момента да разбутаме тази система. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към господин Аталай?
Заповядайте, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Аталай! По-силна е логиката не за балотажа, отколкото това че за избран от раз, от първия тур, се счита кандидатът, който е получил повече от половината гласове. В случая ние можем да изпаднем в хипотеза, когато искаме служебно да дадем победата на някой, който е получил 20% от гласовете. Логиката е, че не може да се даде служебно победата, когато не си получил повече от половината гласове. Не знам дали ме разбрахте, защото Вие твърдите, че се нарушава логиката на балотажа. Обратно, логиката на балотажа изисква да има двама души участници. Всичко става в този свят, независимо по какъв повод единият от тях, дали първият или вторият...
Господин Стоилов, тук разглеждаме само хипотезата, ако вторият се откаже. Може и първият да се откаже. Когато единият от тях се откаже, трябва да имаме предвид, че това място се попълва от следващия, за да има балотаж, да има двама души там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма друга реплика.
Господин Аталай, заповядайте за дуплика.
Рамадан Аталай (ДПС): Уважаеми колеги, ние не правим закон за изключителните случаи, изключая, ако евентуално се случи. Ние правим закон за избори. И когато на този тур обществото от това населено място е излязло и е гласувало, то дали с 20% или с 30% е определило кой ще е първият на първо място и кой ще е вторият на второ място. Който и от тях да се откаже, балотажът е между тях – обявен е и е пуснат указ. След като има балотаж, вече дали ще се яви първият или вторият, провежда се съответният избор, само и един човек дори да отиде да гласува, той вече е спечелил. Но какво да се прави, това е демокрацията, такава е системата.
Според мен досегашната система е добра. Ако тръгнем да говорим за цялостна промяна на балотажната система, може би тогава всички политически сили ще имат съвсем различни виждания. Смятам, че тогава мога да предложа да има избори само на един тур и да се решат много от спорните въпроси, които вие в момента поставяте като проблеми. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Господин Гъндев, заповядайте за изказване.
Димитър Гъндев (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, напълно подкрепям тезата, която разви господин Аталай, защото все пак това е едно състезание – състезание на идеи и на възможности. Както във всяко едно състезание, по време на етапите, през които то минава, са възможни всякакви казуси. Но на финала стига един.
В случая с хипотезата, която разви колегата Георгиев, тя не е предмет точно на балотажа. Защото ако ние ще говорим дали са участвали повече от 50+1, това е предмет на друг член от закона, в който ние тогава трябваше да приемем, че се приема за легитимен изборът на кмет, ако са участвали повече от 50% от населението. Така че самата идея да се включи третият, четвъртият и следващият поражда много други въпроси, които в правния мир вие като специалисти сигурно ще ги обсъдите, но ще възникне въпросът: кога може да стане това? Вие знаете кога се провежда балотажът. Ако аз съм вторият и се откажа един ден преди провеждането на балотажа, какво означава това? Третият няма време да се регистрира. Толкова въпроси възникват, които са абсурдни.
Аз мисля, че няма по-чиста от сега действащата система за балотаж и няма никакъв проблем, че може да се случи някъде да отиде един кандидат. Дали ще е този, който е бил първият или вторият, също няма значение, защото ако приемем, че това е състезание, той е бил победител на първия етап, на първия тур. Така че най-добре е да се запази това положение. Иначе ще влезем в много сложни казуси, които самият аз се страхувам, че по време на изборния процес няма да могат да бъдат решени, а след това ще се наложи съдебната система да работи и дълго време няма да имаме действащи кметове в редица населени места. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Янев, заповядайте за реплика.
Яне Янев (ОДС): Уважаеми господин председател! Не бива законодателният орган да дава възможност Централната избирателна комисия да се превръща в тълкувателен орган, защото ако на практика тези текстове не бъдат изяснени в закона, се дава възможност Централната избирателна комисия да тълкува подобни текстове.
Изключително порочна е практиката ние да залагаме капани и да прехвърляме топката в съдебната система и фактически Върховният административен съд да се превръща в трети тур. На практика на предишните избори знаете, че имаше повече от 60 дела в национален мащаб по различни поводи и окончателно Върховният административен съд, въпреки волята на избирателите, предреши изборите в една или друга община. Ако сега не прецизираме този текст и на практика няма избор, защото вие, като залагате един кандидат, макар и избран с един глас, вие лишавате хората от възможността да изберат кандидата или направо го назначавате служебно. Няма логика. Няма никъде в Европа такъв прецедент.
Разбирам колегата Гъндев от какви съображения говори това нещо, но аз смятам, че по–скоро той говори като кандидат за кмет, отколкото като народен представител. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли втора реплика?
Господин Гъндев, заповядайте за Вашата дуплика.
Димитър Гъндев (КБ): Благодаря, господин председател.
Колега Янев, благодаря Ви за това, че и Вие ме номинирате за кмет, но мисля, че това все пак е мое право.
В цялата си част от Вашата реплика Вие ме подкрепихте. Аз ще Ви задам следния въпрос: а ако в едно населено място се яви един кандидат, Вие служебно ли ще назначите втори и трети? Това е демокрацията. Вие ме подкрепихте изцяло в тезата, за която аз говорих в първата част, и след това се опитахте да ми кажете, че не може да има състезание с един. Регистрира се един кандидат, ще го спрем ли да участва?!
Яне Янев (ОДС, от място): Преди 10 ноември нямаше изобщо избори, ако искате, и тази практика да я въведем?
Димитър Гъндев: Ние не въвеждаме практика, ние въвеждаме право на всеки един човек да участва, а не правото по служебен начин да определяме кой или да създадем възможност на други икономически интереси да определят кой да е вторият, третият или четвъртият участник.
Яне Янев (ОДС, от място): Точно на икономическите интереси им давате тази възможност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли други желаещи да се изкажат?
Господин Танков, заповядайте.
Стойко Танков (КБ): Аз също предлагам § 82 да отпадне. Досегашната практика за провеждане на балотаж може би се е утвърдила и е най-изчистена. Заложим ли този текст, който е сега в § 82, ще създаде много проблеми, изключително много. При този изострен стремеж на бизнеса, на много други политически сили, по общините ще създаде най-различни комбинации. Аз мисля, че досегашната практика трябва да остане и § 82 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Струва ми се, че не може при второ четене да се правят предложения за отпадане, а само редакционни.


ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Може и за отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Допуска се, но дали се отнася за всички хипотези, или само за хипотезата „отказване”?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Не знам какво имаше предвид?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Предложението на господин Танков беше целият § 82 да отпадне.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Формално всяко от решенията може да бъде прието, тъй като те не излизат извън обхвата на процедурата. Тези случаи, макар и не много на брой, са възниквали и е трябвало да бъде разрешавани от избирателните комисии. Затова и тази тема е предмет на разискване в законопроекта. Възможните решения са две: или този въпрос да не бъде уреждан конкретно, а другият вариант е – тогава да се предложи редакция и народните представители да изберат дали да оставят нещата такива каквито са в момента или да изберат по-конкретна уредба на тези възможни случаи, които възникват. Нека утре в редакцията, която ще бъде представена, в рамките на тази алтернатива да се вземе решението. Мисля, че дискусията по въпроса засега приключи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Освен ако има някой, който би желал отново да вземе думата. Няма.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Следващото предложение е на Надежда Михайлова и група народни представители.
Комисията подкрепя това предложение с изключение на ал. 8:
„(8) Лицата по ал. 7 имат право да получат срещу заплащане копия от секционните и общинските протоколи по тарифа и ред, определени от Централната избирателна комисия за местни избори.”
По § 71 има предложение на Иван Костов и група народни представители. Това предложение не е било подкрепено само по т. 1, но при днешното гласуване то беше подкрепено, така че може да се сметне за прието в цялата му част.
Има предложение на народните представители Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова.
Комисията е подкрепила част от предложенията, но не ги е подкрепила по ал. 1 и 5. По ал. 5 днес при гласуването това предложение е прието, а по ал. 1 след допълнителните дискусии се предлага различно от предложеното решение за предпочитанията.
Има предложение на Красимир Каракачанов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията: ал. 2 и 3 да отпаднат. Всъщност сега това предложение е прието, както и предложението на народните представители Надя Антонова, Димитър Дъбов и Георги Божинов.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 71, който става § 83:
„§ 83. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нова ал. 2 и ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8:
„(2) Независим кандидат е избран, ако е получил гласове не по-малко от общинската избирателна квота.
(3) Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.”
Алинеи 4, 5, 6, 7 и 8 ще трябва да отпаднат от този текст и т. 2.
В ал. 1 „Методът Д`Ондт” да се замени с „Хеър-Ниймайер”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Алинея 1 не се вижда.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Тя е в действащия текст на действащия закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Може би все пак ще трябва да се формулира като предложение, което да се гласува утре.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Ще се постараем да ги изпишем и в хода на доклада ще ги обявявам.
По § 72 има предложение на Мария Капон и Елеонора Николова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители:
„§ 72 се изменя така:
„Чл. 104. (1) Кандидатите за съветници и кметове, ръководствата на партиите и коалициите и инициативните комитети, участвали в изборите, могат да обжалват решението на общинската избирателна комисия за определяне на изборните резултати пред административния съд, съответно пред Административния съд – град София, в 10-дневен срок от обявяването му.
(2) Когато съдът констатира, че обявен от общинската избирателна комисия изборен резултат съдържа явна фактическа грешка, той може да промени решението на комисията в частта му, основана на този резултат.
(3) Когато съдът констатира, че нарушенията, визирани в жалбата по ал. 1, не са от естество да променят даден изборен резултат, той остава без уважение жалбата касателно частта на решението, основана на този резултат.
(4) Жалбата по ал. 1 не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго. Съдът се произнася по жалбата в 14-дневен срок от подаването й.
(5) Когато административният съд не се произнесе с решение в срока по ал. 4, лицата по ал. 1 могат да обжалват отказа от решение с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. При неподаване на касационна жалба решението на общинската избирателна комисия влиза в сила на 21-я ден след подаване на жалбата по ал. 1.
(6) Решението на съда по ал. 1 може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му. Върховният административен съд се произнася по касационната жалба в 14-дневен срок от постъпването й.
(7) Когато Върховният административен съд не се произнесе в срока по ал. 6, решението на административния съд по ал. 1 влиза в сила на 15-я ден от подаването на жалбата по ал. 6.
(8) Влезлите в сила решения по ал. 4, 5, 6 и 7 не подлежат на отмяна.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 72, който става § 84:
„§ 84. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
(4) Съдът може да потвърди решението на общинската избирателна комисия – тук давам новата редакция с оглед на гласуваните текстове - за определяне на изборните резултати или да обяви избора за недействителен. Производството пред административните съдилища и Върховния административен съд приключва в срок до 3 месеца от подаването на жалбата.”
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „на общината или кмета на кметството” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест обединяват се трета и четвърта точка.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, това е една подобрена редакция, която отчасти съответства и на вече гласувани текстове.
Има предложение на Надежда Михайлова и група народни представители: създава се нов § 72а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 85:
„§ 85. Създава се чл. 104а:
„Чл.104а. (1) Когато съдът е обявил изборния резултат за недействителен по отношение на независим кандидат за общински съветник, мястото остава незаето до края на мандата.
(2) Когато изборният резултат е обявен за недействителен по отношение на кандидат за общински съветник от партия или коалиция, мястото му се заема от следващия в листата кандидат. Когато в листата няма повече имена, мястото остава незаето. Когато има кандидат за общински съветник – тук трябва да отпадне „получил преференциални гласове” и до края цялото изречение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата по тези текстове? Не виждам заявки за изказване, в такъв случай можем да продължим с предложението на госпожа Михайлова и колеги за нов § 72б.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията не подкрепя предложението по ал. 2:
„(2) Когато лицето по ал. 1, т. 1 или 2 не може да встъпи в пълномощията си, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет до полагане на клетва от новоизбрания кмет.”
В останалата част предложението е повторено в чл. 104, ал. 5.
По § 73 има предложение на Иван Костов и група народни представители; Надя Антонова, Димитър Дъбов и Георги Божинов, които не са били подкрепени, но сега те са актуални, съответстват вече на въпроса за начина на гласуване.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който обаче също ще трябва да бъде променен.
По § 74 има предложение на Павел Шопов и Митко Димитров.
Комисията не разглежда предложението на основание чл. 71, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то излиза извън обхвата на разглеждания законопроект.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 87.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата? Тук има и една преценка за неразглеждане на дадено предложение. Няма желаещи.
Продължете, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Има предложение на Мая Манолова за разпространението на агитационни материали извън времето на кампанията, което не е подкрепено от комисията. Не знам дали тя го поддържа. Ето, тя сигнализира, че го оттегля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожа Манолова оттегля предложението.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 75 има предложение на Мая Манолова:
“В § 75 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова ал. 3:”
Но то е свързано с другото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Също се оттегля.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става § 88.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Преминаваме към § 76. По него има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова:
“В § 76 се правят следните изменения:
а) в § 1д, в т. 1 думите “само по” да отпаднат, а думата “десет” се заменя с “шест”.”
В комисията това предложение беше подкрепено, но не е подкрепено в пленарната зала.
Има предложение на Мария Капон и Елеонора Николова, което е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Кога е било оттеглено, защото в доклада пише, че комисията го подкрепя?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Във връзка с приетите срокове те оттеглиха подобни предложения.
Има предложение на Лъчезар Иванов за представителството в комисиите, което неколкократно беше разисквано и отклонено, а и не е било подкрепено от комисията.
Има предложение на Ремзи Осман, Христо Бисеров, Четин Казак и Метин Сюлейманов: В § 76, т. 1 придобива следната редакция:
“1. Параграф 1б се изменя така:
“§ 1б. “Живял най-малко през последните десет месеца в съответното населено място” по смисъла на този закон е:
- български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
- гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство към дата десет месеца преди датата на произвеждане на изборите.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1б:
“§ 1б. “Живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място” по смисъла на този закон е:
1. български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ или по настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
2. гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата шест месеца (но това с оглед на решението е десет месеца) преди датата на произвеждане на изборите. Ако настоящият адрес е различен от постоянния адрес и е променен по-малко от десет месеца преди датата на изборите, гласуването е по постоянен адрес, ако избирателят отговаря на условията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат думата?
Заповядайте, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Уважаеми господин председател, текстът, който господин Стоилов прочете като вариант на комисията, е коректен, но мисля, че с оглед на вече приетия принцип на уседналост и станалите разискванията много по-ясно ще звучи текст, в който отразяваме: “Български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес или по настоящ адрес на територията на Република България”. В този случай всички спекулации и възможности за злоупотреба ще бъдат преодолени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест Вие правите редакционно предложение, така ли?
Елеонора Николова: Ние имаме виждане да се прочете и предложението, което беше направено от НДСВ в комисията. Нека да изслушаме и него, но мисля, че по този начин – “български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България” слага край на всякакви спекулации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, госпожо Гегова.
Петя Гегова (НДСВ): Колеги, ще прочета текст, който беше дискутиран в Комисията по правни въпроси, но в крайна сметка решението, което комисията взе, беше да се докладва в залата и залата да реши. Текстът е следният:
“Живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място” по смисъла на този закон е:
1. български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство, включително и който има и постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;
2. гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата десет месеца преди датата на произвеждане на изборите.
(2) Променилите адресната си регистрация след датата по ал. 1 имат право да гласуват на предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.”
Смисълът на това предложение е относно съмненията, които се разискваха в Комисията по правни въпроси – къде ще гласуват тези избиратели, които са променили своята регистрация по постоянен адрес, когато това се е случило в рамките по-малко от десет месеца.
Моля да подложите на гласуване този текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има думата за реплика господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Гегова, мисля, че това Ваше предложение не решава въпроса. По време на дискусията по § 2 Ви обърнах внимание, че и този текст на комисията, който е възприет като окончателен, и Вашият текст, който предлагате тук, което е устно предложение (не знам дали е допустимо въобще да се подлага на гласуване текст, който не е бил внесен между първо и второ четене), не решава проблема с онези български граждани, които са регистрирани по някаква причина на настоящ адрес преди повече от десет месеца на друго място, но не живеят там. Тоест къде ще гласуват българските граждани, които преди повече от десет месеца са регистрирали настоящ адрес? Ако човекът е от Ямбол и е регистрирал настоящ адрес в Приморско още миналата година, след това се е върнал и си живее на постоянния адрес, то къде ще гласува този човек? Той няма да има право да гласува в Ямбол, защото има настоящ адрес – различен от постоянния, ще го изпратят да гласува в Приморско, а той живее в Ямбол и няма да може да гласува. Това е проблемът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика? Госпожа Николова. Заповядайте.
Елеонора Николова (независим): Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Гегова, аз направих същото предложение, което направихте и Вие, само че Вашето е облечено в повече фрази, а моята фраза е кратка. Смисълът е следният. Няма как български гражданин, който живее на територията на страната, да загуби правото си да гласува. Той ще гласува или по постоянен, или по настоящ адрес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли трета реплика? Няма.
Има думата за изказване госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Аз мисля, че предложението на госпожа Николова е недопустимо, тъй като днес вече по § 13 пленарната зала се произнесе по този текст, а именно по изваждането от списъците на българските граждани, които имат настоящ адрес извън територията на страната. Така че, от формална гледна точка, това е внасяне на същия въпрос, само че формулиран, всъщност даже не е формулиран по друг начин.
А по отношение предложението на госпожа Гегова, този въпрос макар да е сходен по смисъл, поне на практика пренася преценяването на допустимостта за гласуване по отношение на територията на дадена община. Докато Вашият текст е недопустим, защото фактът дали е извън или е в територията на Република България не е относим към изборите в една конкретна местна общност. Освен това днес вече има произнасяне по този въпрос.
Мисля да не го допускате до гласуване.
Ако вие считате, че Вашето е идентично с това на госпожа Гегова, присъединете се към него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Желаещи да вземат думата?
Заповядайте за изказване, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, аз също се присъединявам към призива на госпожа Манолова подобни предложения, които се представят тук като текстове, да не бъдат допускани не само поради факта, че така или иначе вече достатъчно проблеми си създадохме с редакциите в този законопроект, а и поради факта, че правилникът така или иначе не позволява в пленарна зала, в рамките на процедурата за второ гласуване, да се правят подобни цялостни редакции на нови текстове, които не са били предмет на обсъждане, не са били внесени във водещата комисия. Мисля, че трябва да се концентрираме върху текстовете, които са внесени по надлежния ред – писмено, и които са станали обект на разискване и гласуване в Правната комисия, и естествено на окончателния текст, който комисията е приела.
Аз бих пледирал да бъде подкрепен не текстът на комисията, така както е гласуван като окончателен, а текстът, който аз и колеги сме внесли, който възстановява редакцията на закона такъв, какъвто беше внесен и одобрен, гласуван на първо четене от пленарната зала, тъй като точно тази редакция е в унисон с всичко онова, което е прието в крайна сметка от пленарната зала, включително и по отношение на избирателните списъци, и по отношение на това, че водещ критерий би следвало да бъде постоянният адрес като единствения сигурен критерий за установяване на трайна връзка между избирателя и съответното населено място и съответната община.
Фактът, че настоящият адрес е най-лесно променливата величина в системата на нашата гражданска регистрация, фактът, че въпреки изричното изискване на Закона за гражданската регистрация, че всеки български гражданин, който промени своето местоживеене, е длъжен в тридневен срок да декларира своя нов настоящ адрес, огромната част от българските граждани не го правят. Фактът, че така записана редакцията ще лиши де факто определен брой български граждани, които по една или друга причина имат настоящ адрес преди повече от десет месеца, различен от постоянния им, де факто ще ги лиши от правото да гласуват.
Не на последно място, поради факта, че два от трите законопроекта, приети на първо четене категорично от пленарната зала, именно постановяват постоянния адрес като основен критерий за определяне на това къде ще гласуват българските избиратели.
Мисля, че редакцията, която сме предложили, а това е редакцията на законопроекта, внесен от Мая Манолова, Янаки Стоилов и група народни представители, е тази, която ще позволи законът да бъде прилаган безпроблемно от всички органи, свързани с провеждането на местните избори, които предстоят. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте за реплика, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Казак, с изказването, което направихте, и най-вече с това изказване, което направи госпожа Мая Манолова, ясно и категорично декларирахте, че всичките спорове и целия принцип за уседналост го елиминирахте. Аз благодаря за това признание. Надявам се то да бъде оценено добре от вашите избиратели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте за втора реплика, госпожо Гегова.
Петя Гегова (НДСВ): Господин Казак, взимам повод от Вашите думи, че в залата се правят нови предложения. Аз казах от какви подбуди е направено моето предложение, което прочетох преди малко. То беше направено поради две причини:
Първо, яснота относно изказа кои избиратели са живели на територията на страната. Защото, спомняте си, такива дебати имаше в Правната комисия, имаше неяснота как точно да определим, че един избирател е живял в дадено населено място определен период от време. Затова разделихме изрично и ясно различните хипотези – постоянен, настоящ или постоянен, или настоящ адрес.
На второ място, с втората алинея, която предложихме, даваме яснота къде точно ще гласуват избирателите, когато са сменили своя постоянен адрес в срок по-малко от десет месеца преди датата на изборите.
Четин Казак (ДПС, от място): А повече от десет месеца?
Петя Гегова: Ако са повече от десет месеца, няма никакъв проблем. Списъците се правят по постоянен адрес и избирателят, който има постоянен адрес, гласува по постоянен адрес. Няма никакъв проблем.
Четин Казак (ДПС, от място): Има настоящ адрес, различен от постоянния.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за трета реплика? Няма.
Заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо Николова, именно тази редакция, която ние предлагаме, ще режи проблема с уседналостта и ще го закрепи, тъй като основните подбуди, които бяха за въвеждането на този принцип, специално за местните избори беше да не се позволи чрез изкуствен трансфер на избиратели в крайморските общини да се подменя изборния резултат в тези общини.
Именно чрез ясното дефиниране, че избирателите, които гласуват по постоянен адрес, единствено те ще могат да гласуват в тези общини, а не привнесените след това, които сега имат деклариран настоящ адрес там.
Вторият ми аргумент, уважаема госпожо Гегова, е, че текстът, който Вие предложихте, не мисля, че е по-ясен.
Напротив. Вие си спомняте, че той предизвика най-много разисквания, недоумения и неразбиране от страна на членовете на Правната комисия. А именно текстът, който в крайна сметка беше възприет като текст на комисията, беше предложен от председателя на Парламентарната група на НДСВ проф. Анелия Мингова. Той беше възприет като по-ясен и затова беше гласуван от Комисията по правни въпроси. Сега Вие отново предлагате по-неясен текст – не знам поради какви подбуди, който би създал повече проблеми, отколкото би решил.
На последно място, искам да посоча, че това, което каза госпожа Николова, мисля, че тя трябва да признае, а не някой друг истинските подбуди, които я тикат да прави подобни констатации, а не ние, които се опитваме да правим един работещ закон, един закон, който има вътрешна свързаност и съгласуваност между текстовете, което би гарантирало неговото безпроблемно прилагане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Има ли други желаещи да вземат думата?
Заповядайте, госпожо Понева.

Антонела Понева (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Ще се извиня, ако не съм чула добре, дали сега сме върху текстовете на § 76 от Заключителните разпоредби, а именно § 1б и 1в. Това ли разглеждахме преди малко?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Да.
Антонела Понева: За 1б – това, което се отнася до “живял най-малко през последните десет месеца в съответното населено място по смисъла на този закон е…” – изрежда се текстът на вносителя. След това се виждат предложенията, които не са приети от комисията и текста на комисията съответства на приетото в залата до този момент.
След това идва § 1в…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Още не е дискутиран. До т. 2 сме.
Антонела Понева: Добре, тогава като дойде време за § 1в, там имам какво да кажа. Благодаря.
Мая Манолова (КБ, от място): Ще Ви извикаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма други желаещи да вземат отношение по този текст. Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 1в има предложение на Павел Шопов и Митко Димитров за срок от 12 месеца, което не е подкрепено, а и при гласуването беше отхвърлено.
Има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова в § 1в, т. 1 думите “само по” да отпаднат, а думата “десет” се заменя с “шест”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на Мария Капон и Елеонора Николова.
Има предложение на Ремзи Осман, Христо Бисеров, Четин Казак, Метин Сюлейманов:
В § 76 т. 2 придобива следната редакция:
“2. Параграф 1в се изменя така:
“§ 1в. “Живял най-малко през последните 10 месеца в съответната община” по смисъла на този закон е:
- български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община;
- граждани на държава членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община, към дата 10 месеца преди датата на провеждане на изборите.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на Силвия Алексиева, което по принцип е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1в:
2. Параграф 1в се изменя така:
“§ 1в. “Живял преди датата на насрочване на изборите в съответната община” по смисъла на този закон е:
1. български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ или по настоящ адрес на територията на съответната община;
2. гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община към датата на насрочване на изборите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Понева, сега желаете ли думата? Заповядайте.
Антонела Понева (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Това исках да кажа, че тук се вижда една огромна разлика, която коментирахме днес и вчера в пленарната зала, а именно разликата в условията, които се отнасят до активното и пасивното избирателно право. Текстът по вносител съответства по вносител на § 1в, който се отнася до пасивното избирателно право, съответства във висока степен на това, което е прието за активното, но с предложението на Силвия Атанасова нещата стават коренно различни. Условията са толкова полярно различни, че наистина изглежда напълно неадекватно приемането на това предложение.
Може би госпожа Атанасова трябва да го обоснове. Благодаря.
Мая Манолова (КБ, от място): Аз ще Ви го обясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Съгласна съм в известен смисъл, че правната техника е малко по-различна от разписването на активното избирателно право, защото тук е датата, която се ползва за относима към преценката кой има право да бъде издиган. Не датата на изборите, а датата на насрочване на изборите. Това е едно.
И второ, тук по-различното е, че изискването е гражданинът да има постоянен и настоящ или постоянен или настоящ, както се приеме на територията на съответната община. Тоест и за най-малкото кметство необходимо и достатъчно условие е да бъде упражнено пасивно избирателно право е гражданинът, който ще се кандидатира да има постоянен и настоящ или настоящ, както се приеме на територията на общината. Може да не е в същото кметство, но трябва да е на територията на тази община. Това са двете разлики, които бяха възприети от Правната комисия.
Всъщност едната е въпрос на терминология, защото дали ще кажем “два месеца преди изборния ден” или ще кажем “датата на насрочване на изборите” – казваме едно и също.
Другата е съществена промяна, защото допускаме хора, които имат адресна регистрация на територията на общината, но различна адресна регистрация от кметството да могат да бъдат издигани за кандидати за кметове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Има ли реплики към госпожа Манолова? Не виждам.
Има ли желаещи да вземат думата?
Госпожа Надя Антонова.
НАДЯ АНТОНОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Вземам думата за едно кратко изказване във връзка с предложението на госпожа Силвия Алексиева, тъй като предполагах, а и виждам, че то събужда определен интерес. В нейното предложение се съдържа една разлика или малко повече от една разлика между правилата за активното и за пасивното избирателно право. Мисля, че тези разлики са в полза на демокрацията и в полза на по-малкото ограничение в настоящия избирателен закон. По този начин, чрез нейното предложение се създава възможност населените места да могат да предлагат свои кандидати за кметове и за общински съветници измежду повече хора, тъй като уседналостта като принцип ние го възприехме и го приложихме последователно в този закон, но мисля си, че всеки принцип в закона трябва да бъде прокарван с разум и с определена мярка.
Особено що се касае за правото на тези да бъдат избирани, тъй като тяхното качество на личността от техните умения зависи всъщност и доброто управление. Ето защо тази разлика в принципа за уседналост между активното и пасивното избирателно право госпожа Алексиева, разбира се, подкрепена от нашата парламентарна група, го е направила. Пак казвам в името на колкото се може по-малко ограничения в Избирателния закон, тъй като ние не одобряваме политиката на ограничения, включително по отношение на избирателното право. Мисля, че това предложение трябва да бъде подкрепено, тъй като то е в името на повече демокрация в Избирателния закон и в крайна сметка в името на най-доброто управление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към госпожа Антонова? Няма.
Има ли желаещи да вземат думата? Също няма.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Следващото предложение по т. 3 на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова в § 76 се правят следните изменения:
в) Параграф 1д да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
По § 1е има предложение на Иван Костов и група народни представители, което не е било подкрепено, но сега трябва да отпадне този текст на вносителя.
По § 1ж няма предложения.
По § 1з има предложение на Мая Манолова, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 76, който става § 89.
Аз докладвах точки 1 и 2, които се отнасят до § 1б и § 1в. Сега мога да представя само т. 3:
“3. Създават се параграфи 1г, 1д, 1е, 1ж и 1з:
“§ 1г. “Адрес на пребиваване” е адресът, на който лицето е регистрирано в съответното населено място.
§ 1д. “Общинска избирателна квота” е частното от деленето на броя на действителните гласове в общината на броя на членовете на общинския съвет; когато частното не е цяло число, общинската избирателна квота е най-близкото до това частно по-голямо цяло число.
Параграф 1е трябва да отпадне.
§ 1ж. “Статут на продължително и постоянно пребиваване” е статут, придобит при условията и по реда на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
§ 1з. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 94/80/ЕО на Съвета за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в общински избори от гражданите на съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани.”
4. В § 2 думата “Срочнослужещите” се заменя с “Наборните военнослужещи”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Желаещи да вземат думата по тези текстове има ли?
Госпожо Гегова, заповядайте.
Петя Гегова (НДСВ): Благодаря, господин председател.
С колегите Минчо Спасов и Марина Дикова имаме предложение § 1д да отпадне. Той се отнася до общинската избирателна квота.
За изборите за излъчване на български представители в Европейския парламент бяхме приели националноизбирателна квота и като че ли в нея имаше смисъл, но смятаме, че общинската избирателна квота създава предпоставки за неравнопоставеност първо пред избирателите във всяка една от отделните общини, където ще се произвеждат местни избори, и оттам нататък неравнопоставеност пред политическите партии, които ще излъчат свои представители в общинските парламенти. Защото на практика може да се окаже, че в една малка община, където има малък брой избиратели, а по-голям брой партии, които ще участват за свои представители в общинските съвети, може да се постави много по-висока бариера – от 10% или от 20% например, в зависимост от броя на избирателите, които са излезли да гласуват. Докато за големите общини, поради големия брой избиратели и съответно по-големия брой места в общинските съвети, този праг, който всяка една от партиите трябва да мине, ще се окаже, че е много по-нисък. Никой не може да предвиди отсега – например 2% или 4%.
Именно заради тази неравнопоставеност между избирателите, между партиите и коалициите, които ще се състезават, предлагаме този параграф да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
За реплика думата има господин Попов.
Христо Попов (КА): Благодаря, господин председател.
Мисля, че такава опасност не съществува. Примерът, който беше даден с община Неделино, е не само изключение, той е куриоз и едва ли може да се повтори в скоро време.
Например за най-малката община в Русенска област при 2 хил. избиратели се избират 13 общински съветници, което означава около 150-160 гласа за един мандат, тоест общинска избирателна квота и като процент за преминаване на бариерата е около 7-8%. Това е най-тежкият вариант. Значи за по-големи проценти да не говорим. За община Русе процентът е 2%.
Така че аз смятам, че листа на политическа партия, която не може да преодолее тази квота, няма място в общинския съвет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли втора реплика? Няма.
Госпожо Гегова, заповядайте за дуплика.
Петя Гегова (НДСВ): Моята дуплика се изразява в следното. Не се дели броят на избирателите в една община на броя на мандатите на общинските съветници, а се делят действителните гласове на броя на общинските съветници. Така че никой не може отсега да предвиди колко – дали 2000 от тези избиратели ще излязат да гласуват и ще гласуват 100% или ще излязат и ще гласуват 20% от избирателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Желаещи да вземат думата има ли?
Господин Методиев, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Едно съвсем кратко изказване, за да се поясни каква е била процедурата дотук за определянето на общинските съветници и общинските съвети на Република България в последните 15 години.
Ползвана е системата Д`Ондт, но, забележете, с указание на ЦИК как се извършва след това изчисляването. Това изчисляване е извършвано за всяка община, според това указание на ЦИК, фактически през системата Хеър-Ниймайер. Тоест големият остатък е печелел всеки следващ оставащ мандат при вземането на мандатите, които са били цели.
В тази връзка това, което чух от госпожа Гегова, е да се продължи фактически една действаща вече 16 години практика. Искам да кажа на колегите, които сме любопитни към този законопроект, да знаем, че това е продължение на съществуващата практика. Няма община – от тези, които аз съм проверявал през години и съм бил любопитен как се разпределят общинските съвети – в която да не е имало такива случаи. Въпрос на законодателна дупка някак си, че е останало това указание на ЦИК от 1991 г., с което са работили всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Стоилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, по повод на тази допълнителна разпоредба искам да обърна внимание на този въпрос, чието решение се съдържа в § 83, който обсъждахме, но не е гласуван.
Доколкото си спомням, по този § 83 за чл. 102, ал. 3 беше възприето предложението на вносителя, но редакцията на ал. 3 се различава малко, но по този начин е представен докладът. Аз обръщам внимание, когато гласуваме § 83, да гласуваме предложението на вносителя за ал. 3, а именно: “Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.”
Така че тези две предложения трябва да бъдат гласувани. Аз в случая не се впускам в допълнителна обосновка на съдържанието, но то е относимо към дискусията за съществуването на общинска избирателна квота. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Госпожа Понева има думата за реплика.
Антонела Понева (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Текстът, който прочете господин Стоилов, гласи: “Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.”
Това е текст, приет от комисията. Това е предложение, което ние от Демократи за силна България бяхме направили. Тъй като именно текстът на вносителя превръща наречената квота Хеър в праг. Идеята на нашето предложение, очевидно възприето от комисията, защото текстът на комисията е такъв, че квотата не се превръща в праг, вече е прочетено като решение на комисията.
Вие нещо друго предложихте преди малко – да се гласува текстът на вносителя, след като комисията предлага определено решение.
Вчера говорих именно по този въпрос – чистото правило Хеър-Ниймайер няма праг. Ние за евроизборите направихме един побългарен смешен вариант. След като днес приехме отново да се ползва системата Хеър-Ниймайер означава, че няма праг. Това наистина е една българска приумица, българска измислица.
Четин Казак (ДПС, от място): Как да няма праг?
Антонела Понева: Няма праг. Прочетете правилото Хеър-Ниймайер и ще се убедите. Има квота, която се нарича квота Хеър, и тя се определя като се раздели 100 на броя на общинските съветници за всеки общински съвет и това е квотата, това е общинската избирателна квота.
Такава квота трябва да има, защото трябва да определим откъде се брои влизането в общинския съвет. Но няма праг!
Оттам нататък тези партии и независими кандидати, които са получили по-малко от общинската избирателна квота, при тях се следи по-големия остатък след цялото число. Ето това е чистото правило Хеър-Ниймайер. Затова текстът на комисията е абсолютно коректен и трябва да го приемем така, както е написан. Другото означава, че в една малка община може да има праг под 10%. Вчера госпожа Манолова каза, че това е добре за големите партии, за стабилните мнозинства, обаче в една София за какви стабилни мнозинства говорим, когато тогава прагът ще бъде 1,6? Във Варна прагът ще бъде 1,9, в Пловдив също. Какви стабилни мнозинства са това? Така че тези аргументи са абсолютно несъстоятелни. Затова много ви моля утре да се гласува текстът на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи за втора реплика към господин Стоилов? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, госпожо Понева, аз не споря, че няма разлика между двата текста. Затова обръщам внимание кой текст според мен заслужава подкрепа. Така че гласуването ще се проведе и мисля, че за това дискусия не може да има.
Но мисля, че не е правилно да въвеждаме такъв праг само по отношение на независимите кандидати. Какви са тези партии, които искат да получат условия по-привилегировани от изискването по отношение на един независим кандидат? Ние казваме, че независимият кандидат трябва да е покрил общинската избирателна квота, а една мощна партия трябва да се вмъкне само заради прилагането на метода Хеър-Ниймайер по силата най-големия остатък. Затова именно смятам, че този, както го нарекохте български вариант, не е толкова лош, защото въвеждаме разпределението на остатъчните гласове именно по този метод, но това ще важи само в случаите, когато една партия и независим кандидат, независимо за кой от двамата се отнася, са преминали този относителен праг, който наистина ще бъде различен в различните общини. Мисля, че това е напълно логично.Това е едно средство за създаване на по-голяма стабилност в общинските съвети, без да бъде в ущърб на представителността.
Смятам, че по този начин постигаме компромис между представителност и управляемост в общинските съвети.
Затова смятам, че ако държим на съчетаването на двата принципа и не разчитаме на влизането по милост в общинските съвети на представители на определени партии, това предложение трябва да бъде прието. Благодаря. (Реплика от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ще трябва да изчакате изказването на госпожа Манолова и евентуално нея да репликирате. Господин Стоилов направи своята дуплика на Вашата реплика.
Мая Манолова (КБ): Изказването ми е по-скоро реплика към господин Стоилов. Доколкото си спомням, а и както е отразено в протокола, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като това беше направено включително и за общинската избирателна квота в Комисията по правни въпроси, и дава една усъвършенствана редакция. Според мен при изготвянето на този доклад текстът на ал. 3 не е възпроизведен правилно. Това, което е възпроизведено, е в разрез с това, което беше гласувано в Комисията по правни въпроси. Така че ще моля за утре след като бъдат сравнени гласуванията и дебата в Правната комисия, да бъде възпроизведен текстът на ал. 3 така, както беше подкрепен в Комисията по правни въпроси, а именно включително с вметката “получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота”, защото това беше волята на Комисията по правни въпроси и това е, което следва да бъде гласувано в залата. Разбира се, народните представители имат право на свои различни предложения, но това е автентичното предложение на Комисията по правни въпроси. Тук просто докладът не и точен.
Освен това бих искала да кажа на госпожа Понева, че методите на Д`Ондт или Хеър-Ниймайер се приемат със съответните им разновидности в съответните страни. Никъде тези методи не са задължителни и някакво универсално средство. Винаги Централната избирателна комисия публикува и приема специално методиката, по която ще се прави разпределение на мандатите. Това, че методът на Хеър-Ниймайер в една или друга страна ...
Между другото, той е възприет само в три страни от страните – членки на Европейския съюз. Това, че там го приемат по един начин, не означава, че тук трябва да го възпроизведем по същия начин. Суверенно право и на съответната държава по какъв начин точно ще приложи основните положения на един или друг метод за разпределяне на мандатите за общински съветници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте за реплика, госпожо Понева.
Антонела Понева (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Това, че тук се правят побългарявания, наистина имаме право да направим това, но дали е добре? Казах ви какво ще се получи в София, какъв праг ще има от 1,6 и в Елин Пелин 10%. Точно това прави несъстоятелно подобно предложение. А за да се оправи несправедливото отношение към независимите кандидати, както каза господин Стоилов, много лесно може да стане, когато се включат в разпределението така, както партиите и коалициите. По същия начин те ще участват със своя остатък след цялото число. В текста броят на мандатите, които се разпределят между партии и коалиции и независими кандидати, става по метода Хеър-Ниймайер. Изключително лесно и справедливо. По този начин независимите кандидати са абсолютно равнопоставени с партиите и коалициите. Другото прави наистина абсолютно несъстоятелно в цялата страна разпределението на гласовете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте за втора реплика, господин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Госпожо Манолова, Вие продължихте нещо, което каза и господин Стоилов.
Ще дам един пример във формата на реплика, за да видим за каква справедливост говорим. Ще ви го дам с числа, ориентировъчно. 1000 гласа е тежестта на един общински съветник. Политическата партия Х взима 2200 гласа, получава 2 общински съветници и има 200 гласа остатък. Независимият кандидат Z има 900 граждани на общината зад себе си. Кое е справедливото? Този, който има 900 души доверие или онзи, който има 200 души доверие?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Този от 900 е изключен така или иначе.
Мая Манолова (КБ, встрани от микрофоните): Той не участва.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Господин председател, ще си позволя да отговаря на добронамерения тон на колегите, те ми казват нещо от залата, което микрофоните не чуват. Те ми казват, че този човек не участва.
Системите за избори се създават и измислят, за да може да се уважи вота на хората. Той не участва според вас, но според системата Хеър-Ниймайер участва.
Мая Манолова (КБ, встрани от микрофоните): Не.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Е, не... Тогава сме чели различни учебници.
От големия остатък означава да се уважи вота на онези хора, които представляват по-голямата група при преразпределението. Това значи големият остатък. Това е смисълът на големия остатък. А това е уважението. Тук ще кажа, както в едно друго изказване по този закон – към онези десетки общини, а не към онези осем града на България, където гласуват стотици хиляди, говорим за онези общини, в които гласуват изключително малко хора. Те се познават и в един момент наистина тези 230 души, които са гласували, нямат своя кандидат и то общински съветник, а онези 34 души остатък имат своя трети или четвърти, или който си изберете кандидат. Ето това е смисълът на справедливостта – в тази система на по-големия остатък.
Заради това, когато и колегите говорят, защитават...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Мисля, че следят Вашия аргумент.
Има желаещ за трета реплика?
Заповядайте за реплика към госпожа Манолова, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаема госпожо Манолова, Вие може би трябваше в дупликата си да доизясните Вашата мисъл, тъй като не бяхте съвсем изчерпателна за това, както каза и госпожа Понева, че методът Хеър-Ниймайер съдържа в себе си своеобразна избирателна квота, което е основата, и оттам нататък вече се прави преразпределение по силата на най-големия остатък. Така че ние тук не говорим за праг. Вие въвеждате този термин. Никъде в закона не се говори за праг. Навсякъде се говори за общинската избирателна квота по силата на системата Хеър-Ниймайер, която Вие цитирахте. Това, първо.
Второ, трябваше да кажете също, госпожо Манолова, че по-справедливо е, когато една партия има 2200 гласа, тя да получи два мандата, а този независим кандидат, който има 900 гласа, да не получи, но ще получи другата партия, която има 1800 гласа за сметка на това. Така че тя също ще вкара двама. Това е по-справедливото, защото така или иначе законодателят отдавна е направил своето предпочитание между това да се толерират или да се дава предимство на политическите партии, които имат ясни платформи, отколкото да се толерират независими кандидати, които общо взето рядко имат конструктивна роля в един общински съвет. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Вашата дуплика, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Не бях изчерпателна, защото вчера тази тема беше обсъждана нееднократно и имах възможността няколко пъти да заявя оттук, че наистина не е справедливо политически партии, които са получили по-малко от гласовете за един независим общински съветник, да се ползват с привилегия и да имат представител в местния парламент, а независимият съветник да не може да го направи.
На господин Методиев, на когото е простено, тъй като очевидно не е негова задача да се занимава детайлно с този закон, искам да кажа, че и в текста на Комисията по правни въпроси, и в текста на Вашите колеги от ДСБ, господин Методиев, а именно Иван Костов, Екатерина Михайлова и т.н., е казано: „Независим кандидат е избран, ако е получил гласове не по-малко от общинската избирателна квота”. Тоест, вашият независим кандидат с 980 гласа няма да стане общински съветник, защото на него му трябва брой гласове, равен на общинската избирателна квота.
Защо нещо, което е необходимо и е условие за избор на един независим общински съветник, да не важи за политическите партии? Нали в крайна сметка се предполага, че ние имаме повече влияние от един-единствен човек, който представлява само себе си? Не е коректно да бъдат стимулирани новосъздадени партии специално за участие в местните избори, защото аз се съмнявам, че която и да е друга политическа сила ще получи по-малко гласове от общинската избирателна квота.
Тук също така е хубаво да се помисли и по казуса с Неделино – тогава, когато е ясно на тези 11 политически сили, които участват отделно, че няма да могат да се преборят и да получат съответните гласове, за да имат представителство в местния парламент, те ще направят предварителни коалиции, които ще бъдат по-ясни и ще ориентират избирателите за кого и как следва да дадат своя глас, отколкото, след като влязат всеки поотделно в общинския съвет, да правят инцидентни ад хок мнозинства по един или друг въпрос. Мисля, че това е по-честно спрямо избирателите – тези, които нямат достатъчно сили да вкарат дори един общински съветник, да се коалират преди това върху ясна идейна платформа.
Що се касае за прага, в никакъв случай или поне ще са много малко населените места, в които ще се стигне до 8%, и то ще бъдат изключително малки населени места. Това, което показва аритметиката, е, че прагът ще се движи между 2 и 6%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За изказване има думата госпожа Екатерина Михайлова.
Екатерина Михайлова (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, не взех думата, когато се разискваше § 83, защото видях доклада, който ни е раздаден и бяха приети нашите предложения. Но дебатът, с това, което в момента разискваме по един друг параграф, в крайна сметка се върна относно § 83.
Тук, за да не се създава притеснението, че ще се явят неравнопоставени независимите и партийните или коалиционните кандидати, аз искам да кажа, че ще оттеглим ал. 2, тоест: „Независим кандидат е избран, ако е получил гласове, не по-малко от общинската избирателна квота” и тогава ал. 3 просто ще свършва по-рано и ще стане: „Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет”.
При това положение и независимите кандидати, и партийните кандидати ще бъдат поставени в равни условия.
Какви са обаче основните ни аргументи за това да предложим подобно нещо? Вчера представих пред залата един случай в община Неделино, изчислен от експерти, които работят в избирателния процес, по силата на който, ако се приложи методът, предложен от вносителите и той се приеме от залата, просто в общинския съвет ще има представена само една политическа сила, която не присъства в този парламент. Това също не е справедливо! Не е справедливо със 7-8% гласове, взети на изборите, да получи всички мандати, а партиите, получили по-малко с около половин процент от тази, която минава общинската изборна квота, да няма нито един представител!
Искам да ви дам още един пример. В община Струмяни, ако се повторят изборите, които сме имали на местните избори преди четири години, няма да има нито една партия, която да е минала общинската изборна квота. Тоест, хипотезите ще са най-различни. Ако през този закон се опитваме да променим въобще как да изглежда резултатът след изборите за стабилни мнозинства, то нека не се опитваме, като унищожаваме пропорционалната система, а тогава да бяхме казали, че ще направим мажоритарна избирателна система – чиста, тоест, тя също е път, който дава стабилни мнозинства и излъчва по-силните партии със свои представители в съответната институция. Но сега, когато предлагаме пропорционална избирателна система, която всъщност е система, даваща възможност за по-голямо политическо представителство на гражданите, да им отнемаме това право, за да им кажем: „Ами по-голямата и по-силната партия трябва да успее, независимо от това какво е съотношението за следващите”, просто е в разрез въобще с принципите на пропорционалната система. Пропорционалната избирателна система дава шарено политическо представителство. Виждаме го и в парламента. (Реплика на докладчика господин Янаки Стоилов.)
Друг въпрос е, че, ако в парламента се стигне до идеята за друг вид избирателна система – да, за парламентарните избори има праг 4%. По-добре, ако искаме да сложим праг за местни избори, дайте да сложим и да е ясен. Защото така, както се дефинира сега тази общинска избирателна квота, картината ще бъде много странна след провеждането на изборите и няма да са пострадали само тези, които вие си представяте, казвайки за малките партии. На места и БСП няма да има общински съветници в този вид, както е дадена конструкцията, където примерно е изкарала гласове, които иначе ще й донесат общински съветници, но, ако се приложи схемата само над общинска избирателна квота, вашите резултати може да са с 5 гласа по-малко от предхождащата вам партия и вие няма да получите въобще мандат и ще остане разпределение само в тази, която е минала квотата.
За това става дума и става всъщност въпрос, най-важното, да разрешаваме ли през този закон да има истинско политическо представителство, такова каквото хората са си избрали на място, или по изкуствен начин се мъчим да дадем бонуси, представяйки си, че си давате бонуси на вас – от БСП и ДПС. Само че, убедена съм, че, ако приемете това, което е разписано, ще има изненади във вашите редици. Именно затова предлагаме нещо, което е справедливо, което в крайна сметка ще даде възможност за истинско изражение на вота на българския избирател. А това, че могат да се окажат шарени съветите, ще се окажат! Няма да го решим, отнемайки възможността на политическото представителство.
Искам да кажа още нещо. Това е в много сериозен разрез с онова, което вече няколко пъти чух. Лидерът на най-голямата политическа група в този парламент – господин Миков, заяви, че вие от БСП сте за повече демокрация.
Четин Казак (ДПС, от място): Времето изтече!
Екатерина Михайлова: Повече демокрация не може да има с изкуствено ограничаване. Кажете кога казвате истината – за повече демокрация ли сте или за отнемане на демокрация?
Четин Казак (ДПС, от място): Говориш повече от една минута!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към госпожа Михайлова? Няма.
Давам думата за изказване на господин Камов.
Николай Камов (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, обръщам се главно към колегите от мнозинството – да се вслушат в аргументите, които бяха чути току-що, а и в предишните изказвания, защото за случая е важно не кой, а какво се казва.
Нашият дебат и днес, и в предходните дни страда от един принципиален дефект. Това е, че за пореден път, както винаги досега, ние приемаме изборен закон в последния възможен момент. Законът, който се предлага, не е нов. За съжаление това не е избирателният кодекс, от който България има нужда. Законът е за изменение и допълнение и е редно, ако това е идеята, да се придържаме колкото се може по-близо към досегашната практика. Днес ние бяхме изправени пред драматичен избор на системи и трябваше всички текстове да бъдат променяни допълнително след очевидно договорката за отпадане на преференциалния вот, просто защото този драматизъм сблъсква противоположни мнения без предварителната подготовка по принципиални въпроси. Това винаги ще се случва, когато се постъпва по този начин.
Изрично искам да подкрепя предложенията на Демократи за силна България, защо не променят рязкото досегашната практика, те не въвеждат този праг, който би лишил и големи (в кавички или без кавички, както се възприеме) партии и те наистина могат да останат без представителство, ако отидат на тази рискова стъпка. Нека да запазим гласуваната система „Хеър-Ниймайер”, която е по-демократична от метода „Д`Ондт” по разпределянето, но с възможността да не се въвеждат тези прагове. Надявам се, че при такова решение няма да има губещи. Илюзията, че ще има печеливши, може да ги постави в другата категория без никакво съмнение, ако се възприеме това, което идва от средите на мнозинството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към господин Камов? Няма.
Давам думата за изказване на господин Янев.
Яне Янев (ОДС): Уважаеми господин председател, ако се въведе общинската избирателна квота, както е заложено тук, има друга изключителна опасност. В България на практика в определени общини и региони като Кърджалийски, Разградски, Силистренски, Търговишки, досега имаше общински съветници от други политически партии. Ако тази избирателна квота се въведе сега, на практика повече от 35-40 общини ще имат 100 процента присъствие само на една политическа партия. Това е изключително опасен симптом на демокрацията. С основание ми правят бележки от ДПС, защото имам предвид точно Движението за права и свободи. Смятам, че самите вие имате интерес поне за разнообразие в тези общини да има и други представители.
Иначе ако въведете тази избирателна квота, вие сте повече от сигурни, че 100% от общинските съветници ще бъдат ваши. И ако тук-таме вашите партньори от БСП имаха сега по някой съветник, с това нещо ще ги елиминирате и тях. На пръв прочит това са повече от 30 общини.
От друга страна, ако остане тази квота, ще се получат някои общини-корпорации, каквато е Несебър. Тогава там няма да има политика, а само и единствено тотално мафиотизиране на изборния процес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплика към господин Янев? Няма.
Има думата госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Може би тук е мястото в Допълнителните разпоредби да бъде добавена една алинея, която урежда възможността на наборните военнослужещи да упражнят правото си на глас. Тя може да звучи по следния начин: „Министърът на отбраната със заповед определя условията за прилагане на чл. 3, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това беше предложение, което господин Тодоров правеше в средата на днешния пленарен ден. Не знам дали съвпада с Вашето.
Мая Манолова: Мястото му е тук. За правна прецизност може би § 94, който е включен в Заключителните разпоредби и който също касае терминологията „наборни военнослужещи”, да бъде включен в Допълнителните разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, госпожо Манолова.
Господин Стоилов, доколкото разбрах, Вие в първоначалното си докладване споменахте, че тази ал. 2 или ал. 3 ще бъде в друга редакция в окончателните предложения на комисията. Заблудил ли съм се? Вие сте говорили по-скоро за ал. 2.
И така, има ли желаещи да вземат думата?
Заповядайте, госпожо Масева.
Елиана Масева (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Времето напредва, напрежението – също.
Няма да повтарям аргументите и изказаните мотиви. Ако обобщим аргументите, изнесени от нас, това означава, че парламентът ще направи нещо, което няма да бъде в полза нито на политическата система (но тъй като това е по-неразбираем израз), нито в полза на големите, нито в полза на малките партии. Представителството на хората ще бъде ограничено, ще бъде ограничена възможността когато отделни политически партии и коалиции са набрали достатъчно гласове, да имат свои представители, а тези, които се класират с минимален брой, отговарящи на изискванията на квотата, ще могат да вземат и допълнителни мандати.
Това, което искам допълнително да споделя от трибуната, е, че в Комисията по правни въпроси този текст, който настоявахме да бъде приет, беше приет. Изказването на Мая Манолова е невярно, не отговаря на истината. В Комисията по правни въпроси бе приета точно нашата корекция. Това, което е подкрепено от комисията, е вярно. То стана с гласовете на НДСВ и на опозицията. Искам по този въпрос да сме наясно, да не се всяват смутове и да не се говорят неверни неща от трибуната.
Става дума за § 83, ал. 3, който конкретизира общинската избирателна квота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Само едно уточнение. Госпожа Екатерина Михайлова предложи да отпадне финалната част “намален с броя на ...” – до края. Това е предложение, което ще трябва да се гласува.
Елиана Масева: Това е за независимите кандидати. За изравняване не сме съобразили вероятно, но това е поправима грешка. Мисля, че ако това условие бъде изпълнено, е справедливо политически и като отговор на исканията на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Повтарям, за да могат да го отразят и колегите от комисията. Става дума, че в § 83, т. 1 от текста по ал. 3 госпожа Екатерина Михайлова предложи да отпадне изразът след думите “общинския съвет”, а именно “намален с броя на избраните независими кандидати”.
Господин Иван Костов има думата.
Иван Костов (ДСБ): Уважаеми господин председателю, колеги! Малкото колеги, които са останали тук, заслужават с внимание и сериозност да се излагат аргументи, тъй като предполагам, че ще направим необходимото, за да повлияем на формирането на мнението на своите колеги от парламентарните групи при самото гласуване.
Ето защо аз искам да повторя аргумента, поради който още по време на първото четене заявих, че не е възможно броят на мандатите, който се разпределя между партиите и коалициите, да се намалява предварително с броя на избраните независими кандидати, тъй като по този начин се прави абсолютна неравнопоставеност. Няма никаква логика първо да се извадят, да се дадат на независимите и след това на политическите партии – това е някакъв криворазбран популизъм, това е нещо, насочено срещу самата политическа система.
Мисля, че такъв текст, насочен срещу самата политическа система, за която казах и искам да повторя, че е отговорна и че може да се търси сметка на една политическа партия, докато за независими кандидати това не може да се направи. Аз ви призовавам непременно този текст да бъде приет.
Що се отнася до тезата за определянето на мандатите чрез тези квоти, които изкуствено се предлага да се въведат. Абсолютно прави са тези, които казват тук, че нямаше време за сериозен дебат, което е минус на мнозинството. Сега да не придиряме на мнозинството, че не е провело дебатите, че не е провело консултациите първо помежду си, след това отделно с опозицията, за да формира текстове, които са разумни, прецизирани и представляват стъпка напред. В тези случаи за да запазим здравомислие, е добре да възпроизведем или да бъдем близко до това, което е работело в последните години по времето на демокрацията.
В противен случай да се правят експерименти на коляно, набързо и, както ви се показва, абсолютно да се взривяват изборите в цели общини и да се получава така, че вместо представители на 6-7 различни политически партии, да се окажат представители на едни или никой да не може да прескочи квотата - за какво да се правят рискове през този закон? Кой може да обясни защо е необходимо да се правят тези революции точно сега?
Аз си мисля, че трябва практично да погледнем на въпроса и, ако не сме готови, да не променяме функционирала система за гласуване. Защо да променяме тази система, какъв е смисълът? Аз разбирам, че има смисъл и че трябва все пак да има някакво ограничение, но това ограничение по този начин е абсолютно изкуствено. Едно – за едни общини, и съвсем друго – за други общини. При това общините имат различен брой общински съветници, далеч не на някаква много стабилна основа. Текат процеси на обезлюдяване на определени места, на други места има емиграция, има естествено намаляване на броя на хората, което не се актуализира. Избирателите ще бъдат в абсолютно неравнопоставено положение дори при тези квоти. Няма да функционира тази система, така недобре обмислена, както бързаме да я въведем.
Заради това предлагам да отпадне този текст, който въвежда квота или, ако мнозинството все пак иска да въведе някакви ограничения, моето предложение е такова ограничение да бъде текстът, записан в Конституцията – 4%. Който премине 4-процентната бариера да има право да се съревновава и състезава за местата на общинските съветници по време на местните избори. От практична гледна точка това ми се струва най-естественото, най-разумното и носещо най-малко рискове.
Ние виждаме, че не се е провел този дебат, който е необходим, виждаме, че не се потърси широко съгласие, а трябваше да се потърси консенсус, виждаме - тук едни мислят, че едва ли не целият закон е насочен срещу отделни парламентарни групи, други изобщо не знаят какво да мислят. То е, защото не е минала тази процедура.
Сериозен аргумент е да се придържаме към работилите системи, които са дали резултат досега – добър или лош, но все пак са дали резултат. Въвеждането на рискова, непроверена система може да ни изправи пред абсурдни положения.
Никой в тази зала, особено останалите неколцина народни представители, които вероятно формират мнението в парламентарните групи, не е в състояние да прецизира и да каже на базата на изборната стратегия на собствената си партия, ако я знае, кое е най-доброто поведение по гласуването на отделните текстове. Може ли сега някой от вас да го каже, че на базата на изборната стратегия на БСП е най-добре? Аз никак не вярвам, че госпожа Мая Манолова знае точно кое реализира изборната стратегия на БСП, защото аз не знам кое реализира примерно нашата изборна стратегия. Аз не знам, какво остава за всички останали. Значи всичките сме в едно състояние и заради това ви призовавам да не правите излишни движения и експерименти в последните дни или часове, в които определяме начина, по който хората ще гласуват. Благодаря. Благодаря и за търпението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, господин Костов.
Има ли реплики към господин Костов?
Господин Стоилов би желал.
Янаки Стоилов (КБ): Изслушах внимателно това, което каза господин Костов. И аз не съм сигурен точно какво той желае, ако съпоставям това му изказване с неговото изказване при първото четене на законопроекта. Основният патос на неговата позиция тогава беше, че в политическата система се развиват остро кризисни процеси, че сега дори по-важен от този за демокрацията е въпросът за стабилността на държавата.
Питам: как това кореспондира по същество с оттеглянето поне отчасти на техните собствени предложения? Вие и госпожа Михайлова сте направили предложение, че независимият кандидат е избран, ако е получил гласове не по-малко от общинската избирателна квота.
Преди няколко минути госпожа Михайлова каза, че оттегля или не поддържа това предложение, макар че то вече е станало предложение на комисията. Това оттегляне няма стойност, защото може да бъде направено само като предложение за отпадане на един от текстовете на комисията. Но не това е най-важното. За мен резултатите от въвеждането на това правило са трудно предвидими. Това правило създава по-високи изисквания към политическите сили и не толерира независимите кандидати.
Може ли някой да твърди, че колкото повече независими кандидати има, толкова това е по-добре за политическата система и нейната стабилност, тъй като те ще бъдат поставени при тези условия? Аз мисля, че вие като партия сигурно имате амбиции да спечелите поне районни кметове в някои от големите градове, да влезете с немалки групи от общински съветници в редица общини. Всъщност дискусията по този текст е борба на партии, които не са сигурни дали ще вкарат един съветник в един общински съвет. Разбира се, този риск съществува за всички и от него не е предпазена дори една в момента по-голяма партия - да стигне до това положение.
Аз смятам, че не трябва да разчитаме на тези мизерни остатъци, за да се получи представителство в общинските съвети. Това е принципният дебат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли втора реплика към господин Костов? Няма.
Заповядайте за Вашата дуплика.
Иван Костов (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Господин Стоилов, едно от добрите неща, които станаха тези дни в този дебат е, че някои политически формации следяха дебата и развиваха своите виждания, търсейки, балансирайки, преценявайки аргументите, които се чуват в тази зала. Ето ги Демократи за силна България – стоят, мислят, работят върху закона. И реагират съобразно дебата. Мнозина направиха това. Чест прави на всички, които са адаптирали своите окончателни виждания и предложения като са чули какво се говори в залата и са претеглили аргументи. Така че не можете да противопоставяте това, което е било нашето предложение и което ние казахме, че предлагаме да отпадне.
Ние предлагаме да отпадне ал. 2 – независим кандидат да е избран, ако е получил гласове не по-малко от общинската избирателна квота. А в ал. 3 предлагаме броят на мандатите, които се разпределят между партиите, коалициите и независимите кандидати, е равен на броя на членовете на общинския съвет, ако искате да остане тази квота. Това е предложението. Въпреки че в София този процент на общинската квота ще бъде 2% или 1,6%. А в Елин Пелин, където застреляха кмета ще бъде 10%. Къде е справедливостта. Значи вратата на София се отваря най-широко, а вратата на Елин Пелин се затваря най-плътно. Защо?
Янаки Стоилов (КБ): Не е така. В относителен план това е по-равностойно.
Иван Костов: Добре. Ето това е предложението. Аз мисля, че и това е отговор, който все пак по някакъв начин трябва да бъде удовлетворителен за вас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има думата за изказване господин Иван Сотиров. Заповядайте.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз ще пледирам изобщо за отпадането на общинската избирателна квота и ще аргументирам тази своя позиция.
Първо, ако изхождаме от философията на ролята на общинските съвети и на принципите на местното самоуправление ние трябва да търсим максимално широка представителност и то на гражданите, които избират съветници, защото това е функцията на общинския съвет, а не да търсим схеми, аналогични на тези, които се прилагат за избор на народни представители. Философията, когато се прави избор за депутати и когато се въвежда системата Д`Ондт, примерно, която дава бонус на по-големите политически партии с оглед на това, че при една парламентарна република трябва да се търси по-стабилно мнозинство, което гласува правителство, и в този смисъл има резон за въвеждане на системата Д`Ондт, когато става въпрос за избор на парламент в една парламентарна република.
Когато се избира общински съвет, при който има съвсем друга функция и концепция за местната власт и местното самоуправление, там трябва максимално да се развие принципът на представителната демокрация. Въвеждането на изборни квоти създава предпоставки в общинските съвети да присъстват една, две или три партии и да бъдат лишени от представителство хората, които са гласували за независими кандидати или за по-малки политически партии, при което положение силно се редуцира представителният характер и участието на гражданите в органа, забележете, на местно самоуправление. Местното самоуправление търси основно представителност и засилване на функцията на представителната демокрация. С това предложение се върви към един съвсем друг модел, който е приложим за парламенти, но не е приложим за избор на органи на местно самоуправление. И ако погледнем европейската практика и практиката при избора на органи на местно самоуправление в демократичните държави ще видим, че там такива методи не се прилагат. Това е съвсем друга философия.
Така че нека да приемем принципа да отпаднат тези квоти, които ще доведат до голямо изкривяване. Тук се изкараха и аргументи, които аз подкрепям и не искам да ги преповтарям, че създаваме една диспропорция между общините – за по-малко общини с по-малко общински съветници и квотата някъде ще стигне 10%, при големите общини като София ще бъде 2%. Ние трябва да държим сметка и за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплика към господин Сотиров?
Заповядайте, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Сотиров, репликата ми към Вас е по отношение на тезата за представителност в местните органи на властта, какъвто е общинският съвет. Представете си хипотезата, че вие търсите представителност на един независим кандидат, използвам числата, които преди малко се разиграха, който е събрал 900 гласа, но не му стигат за малко да премине тази така наречена квота. Ако кажем, че е логично да бъде представен, какво ще каже следващият с 800, или следващият със 700 или последният със 100. Този със стоте също представлява някого. Можем ли всички, които представляват някого – избиратели, партии и т.н., да кажем, че трябва да бъдат представители в този орган, защото са получили някакво доверие? Трябва да има все пак някакъв критерий кои са представители и кои са се явили, но са загубили тези избори по някакъв начин?
Между другото, доколкото се водеше одеве спорът за праг, квота, числото, което се получава от броя на действителните гласове, разделено на броя на общинските съветници, или сто, разделено на броя на общинските съветници, в единия случай това е число с брой на хора, в другия случай е процент, който зад себе си също има брой хора. И двете казват едно и също. Трябва да има някакъв праг на представителност. И най-нормалната, елементарна аритметична логика казва: когато органът е от 51 души, то нормално е около 2% да са необходими гласове, за да станеш общински съветник. Не можеш с 1% да станеш общински съветник. Това е нормалната логика.
Иван Костов (ДСБ, от място): За София е 1,6%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика няма.
Има думата за дуплика господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Господин Георгиев, прилагането на системата Хеър-Ниймайер при една чисто пропорционална система без прагове решава естествено този проблем. Няма смисъл да се правят изкуствени квоти, които могат да създадат големи проблеми. Аз ще ви дам конкретен пример, за да разберете за какво става въпрос.
В една малка община, в която има 9-10 съветници и ако цената на мандата, примерно е 500-600 гласа, представете си, ако се явят… Погледнете каква е географията в страната. В малки общини, понеже вотът за съветници се явява в голяма степен мажоритарен, има партии, национални партии с национално представителство, които хващат по 1-2 съветници, и същевременно има малки партии, които хващат по един съветник, независими кандидати, които също се класират. При 15-16 партии или силно мажоритарни кандидати за съветници като независими, при 11 души общински съвет, може да се получи така, че никой при една голяма дисперсия да не отговори на изискването да мине тази квота. Можем да бъдем поставени в хипотеза при голяма дисперсия между партии и мажоритарни кандидати, ако са 15-20 партийни листи и независими кандидати, при квота, разделена на 11, да се получи така, че никой или само един да мине квотата. Това е нещо, което може да се случи реално. Погледнете изборните бюлетини и вижте каква е ситуацията в малките общини в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Уважаеми господин председател, аз мисля, че чухме достатъчно аргументи по този казус. Всички, най-вече представителите на опозицията, имаха възможност аргументирано да изложат своите позиции. Изхождайки също от факта, че ние дискутираме вече повече от час по един текст, по който по принцип бяхме минали вече разискванията по него, бяхме приключили дебатите по него, мисля че е крайно време да прекратим разискванията. Оттук нататък всеки ще прецени това, което препоръча господин Костов – всяка партия може в хода на разискванията да променя своето мнение, да обмисли още един път нещата. Мисля, че това е една добра препоръка, от която всеки би могъл да се поучи, не само по време на дебата, но и между първо и второ четене, така че мисля, че е крайно време да приключим днес обсъждането на този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Колеги, бихме ли могли да постъпим така – все пак да дадем думата на господин Мартин Димитров, който беше пожелал това и след това да преустановим вече дебатите? Не бих искал да подлагам на гласуване предложението на господин Казак, но то сякаш е обосновано от гледна точка на това, че прозвучаха много и най-различни становища.
Заповядайте, господин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, дами и господа! Цял ден внимателно слушам дебата. Тук имаме една ситуация, която е опасна ако бъде приета.
Подобен праг може да се окаже, че има доста неприятен ефект за всички партии в България.
За едно малко населено място, където има 11 общински съветници прагът въобще да има една партия общински съветник е 9% и нещо. Възможна е хипотеза, в която в една община се явяват много партии, получават по 9% и няма избран нито един общински съветник.
Уважаеми господа, ако няма праг, тогава системата Хеър‑Ниймайер ще разпредели пропорционално гласовете. Тогава може да се окаже при едно такова разпределение, че с 0,6% или 0,6 съветника – по-точно, за да бъда ясен, се получава един съветник. Тоест, справедливостта тогава е пълна, тъй като съобразно относителните тегла се разпределят и съветниците.
Примерът, който давате с големите градове е много неточен. В София прагът ще бъде 1,6%, в Пловдив – 2%, във Варна ще бъде 2,5%, но в малки общини като Антон и Якоруда, прагът ще бъде 9‑10%, за да има общински съветник. Това е абсолютно нерационално предложение!
Колегите от ДПС вероятно имат такъв интерес – на места, където те са имали 90% от общинските съветници, вероятно ще имат вече 100%. Разбирам техния интерес, но това от гледна точка на представителност и възможност партиите да излъчват общински съветници, е абсолютно неприемливо.
Освен това, понеже броят на общинските съветници е различен навсякъде, прагът ще бъда различен за всяко едно населено място в България. Това е абсолютно необосновано. Абсолютно необосновано! Така че се надявам утре, когато се опре до гласуване, уважаеми дами и господа, общинската квота да не бъде праг за излъчване на общински съветници. Няма никаква разумна причина за това и този проблем да бъде решен. В противен случай това е възможно да се окажат едни от най-странните избори за местна власт в България. Абсолютно необосновано ще бъде един човек да ви попита защо прага за общински съветник в София е 1,5% и е 10% в Якоруда? Абсолютно необосновано! Благодаря за вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Димитров.
Уважаеми колеги, предлагам да преустановим тази дискусия.
Ако позволите, ще изразя едно впечатление – стана ясно едно, че не е ясно какво е добро за българската демокрация! (Оживление.) Така че всеки остава със своя размисъл за подготовка за гласуването.
Господин Стоилов, заповядайте, за да продължим по-нататък.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, явно, че дискусията е по същество. По моите бележки и тези на експертите мисля, че доклада на комисията точно отразява това, което комисията е решила. Неудобството е, че поради голямата динамика на работата в тези последни дни, ние не можем да се позоваваме на стенографските протоколи, защото ние работим по-бързо, отколкото тези, които трябва да отразят нашата работа, така е! И предлагам да преминем към следващите разпоредби, тъй като така или иначе становищата бяха изложени, те са отразени и ще ги гласуваме утре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Между впрочем обаче господин Костов направи едно предложение по тази ал. 3, което се различава от досегашните текстове, където той включи партиите, коалициите и независимите кандидати.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Това са предложения за отпадане, корекция на текстове, така че те са редакционно допустими и мисля, че дискусията е изчерпана. Остава нейното решение.
От Заключителните разпоредби комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 90.
По § 78:
1. В чл. 116, т. 1 думите “250 души” се заменят с “100 души”.
2. Създава се Заключителна разпоредба.
Тук има предложение на Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова:
Параграф 78 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има същото предложение на народния представител Яне Янев.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на Мария Капон и Елеонора Николова:
В § 78, т. 1 да отпадне, т. 2 да стане т. 1.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който става § 91:
“§ 91. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България се създава Заключителна разпоредба:“Заключителна разпоредба
Населените места, които към датата на влизане в сила на този закон отговарят на изискването на чл. 16, т. 1 от закона, придобиват статут на кметство, и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на местните избори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат отношение по този текст?
Господин Захари Георгиев има думата.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа, според мен тази поднесена ни редакция от комисията създава следния проблем – в Закона за административно-териториалното устройство на Република България е дадена възможност населените места, които са над 250 души, да станат кметства. Но, за да станат кметства, има една процедура. Тази процедура е свързана с желанието на населението там – чрез референдум. Тя е свързана с решение на общинския съвет там, който трябва да прецени също необходимостта и възможностите, касаещи материално-ресурсното обезпечаване на тази структура. А ние искаме всички, които до този момент имат това население, но не са пожелали да го направят, защото те са имали право да го направят, насила да ги накараме да бъдат кметства.
Питам се аз как ще им осигурим сгради там, където няма, от кой бюджет? От общинския ли? Не е нормално. Питам се как ще им осигурим администрация за там, където няма? Не е нормално. Затова по мое мнение, ако не възприемаме това да има намаление на числото 25 надолу, да има по-голяма демокрация, то не е логично насила да правим тези над 250 кметства.
Ако има желание да намалим числото 250 надолу, то е логично сега само да го намалим и да го оставим във функцията на съществуващите текстове на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, който, ако населението иска и съответно има съответната процедура, да им дадем възможност да направят този избор.
Вярно е, че до редовните избори сега много малко вероятно е много бъдещи кметства да направят тази процедура, но това не е страшно. Ще имат тази възможност с едни частични избори след това, което е по-нормално и което е по-малко опасно, отколкото ако ние насила направим което и да е от двете неща.
Затова, уважаеми господин председател, аз предлагам всички тези текстове: т. 1, т. 2 и текста на комисията, да се гласуват поотделно на утрешното гласуване, за да се види горе-долу къде е волята на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, господа народни представители! Това е един от последните съществени и дискусионни въпроси в обсъждания законопроект. Тук мисля, че много ясно трябва да поставим основното, а заедно с него да обсъждаме политическата технология на въвеждане на решението.
При гласуването в комисията предложението за сваляне на броя на необходимите жители от 250 на 100 души не получи достатъчна подкрепа и затова в текста остана само начинът, по който се създават кметствата. Но той би бил безсмислен, ако ние не подкрепим предложението, което е направено в законопроекта. Така че аз категорично поддържам възможността на хората, живеещи в населените места от 100 души нагоре, да могат да избират своите кметове. Не виждам никакви причини това да бъде отклонено с някакви бюрократични съображения.
Ако това наше предложение за 100 жители не бъде прието, предлагам да се гласува за 150 души, тъй като, ако трябва да се търси някакъв компромис с различните парламентарни групи, той трябва да бъде намерен, но по посока на развитие на демокрацията, на възможността хората да си изберат самостоятелно кметовете, а не те да им бъдат назначавани от общинските съвети, така че това за мен е главното.
По втория въпрос – как да стане това, смятам, че ако ние отидем към традиционната процедура за откриване на кметства, това означава към края на октомври, когато ще се проведат общите избори, тези процедури да не са завършили почти никъде. А да правим след това отделни избори, следвайки процедурата на Закона за териториалното устройство, мисля, че ще бъде допълнително усложнение и скъпо занимание. Затова смятам, че по силата на закона, там, където е имало такива кметства и където те отговарят на необходимата численост за живеещите в тях, трябва да се даде възможност те да бъдат възстановени по силата на закона.
Тук аз не оспорвам, че става дума именно за населени места, където е имало кметства. Само по изключение някъде в страната и в някои области сигурно могат да се дадат практически примери, където населени места с по-голяма численост от предвидената, до момента не са имали такъв статут на кметство. Затова аз настоявам и на другото разрешение тази трансформация да бъде направена по силата на закона, ако ние желаем да има такива избори. Иначе ако не желаем, можем да намерим редица обяснения това да не стане в предстоящите избори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Николова, заповядайте за изказване.
Елеонора Николова (независим): Уважаеми господин председател! Знам, че всички в залата вече са уморени, но така или иначе темата, която дискутираме, е сериозна. Това, което ще се получи, давайки право на всяко населено място, което има 100 човека население, е в момента ние да утежним изключително много бюджетите на общинските съвети. Няма как като изберем кмет след това да не му се назначи административен секретар, да не му се назначи служител. (Шум и реплики в залата.) Няма как, няма кой да върши тези неща. Отделно има много населени места със 100 човека население, които са махали по същество, които нямат административна сграда. Това значи, че трябва съответната голяма община да започне да строи административна сграда, да приспособява административна сграда.
И на последно и най-важно място, ние говорим за уедряване на общини. Във всички нормални държави бюджетът дава пари на тези общини, които се уедряват, които се обединяват. И това е стимулът да се създават по-големи общини, които могат да вършат реални услуги на населението и да усвояват пари. Всъщност това е едно по същество назначаване чрез избор. Мисля, че това са излишни разходи, само за да се отчетат 1600 повече кметове. Мисля, че не си заслужава толкова много пари да изразходваме и толкова много те да натежат на общинските бюджети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Манолова, заповядайте за реплика.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо Николова, Вие и колегите от десницата така и не пожелахте да разберете какъв е смисълът на нашето предложение. В момента в тези населени места така или иначе има кметски наместници – хора, които получават заплата, за да вършат всички дейности, които върши един кметски наместник. И повярвайте ми, те никак не са малко. Защото кметският наместник в едно малко кметство е и пощенски служител, и социален работник, и дърводелец, и електротехник, и всичко, за което се сетите. Тези хора, които живеят особено в отдалечените от общинския център малки населени места, практически осъществяват връзката си със света чрез кметския наместник. Изключително важно е този кметски наместник наистина да бъде посочен от тях, а не да бъде назначен от общинския кмет, защото много често общинският кмет назначава за тази работа свои близки и познати или изобщо на някакъв друг признак. Или пък се сключват едни безпринципни споразумения между партиите, които са представени в местния парламент, и в крайна сметка се назначават случайни хора.
Повярвайте ми в Кюстендилска община има 74 малки населени места. В тези от тях, в които общинският кмет е назначил хора, които нямат нищо общо със жителите на това малко населено място, в крайна сметка страдат хората. Така или иначе тези кметски наместници получават заплати, така или иначе те са ситуирани някъде – в собствени сгради или в сгради под наем, но се плащат тези пари без всякакъв смисъл. Ако жителите на това малко кметство имат възможност да изберат този, който е толкова важен за тях, на практика това е най-близкият им човек от системата на местната власт, нещата просто ще се променят. Лицемерно е, от една страна, да твърдим, че ни пука дали хората ще гласуват, а от друга страна, да им отнемаме възможността да избират тези най-важни за тях представители на местната власт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
За втора реплика – госпожо Антонова, заповядайте.
НАДЯ АНТОНОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо Николова, уважаеми колеги! Дебатът по този законопроект наистина се очертава като много сериозен. Надявам се непродължителен, защото отдавна сме наясно с позициите си и много моля да ги споделяме откровено, което впрочем не е кой знае какъв упрек.
Ние поддържаме тези населени места, които имат 100 жители, да могат да осъществяват своето конституционно право да избират. Това е от категорията лични права и както добре си спомняме по Конституция, те не могат да бъдат отменяни, включително и по съображения, че парите не стигат за кметства. От житейския си опит знам, че парите никога не стигат. Дали няма да ни стигнат за кметства, дали няма да ни стигнат в домакинството това е естествено. Това е естествено свойство на парите - да не стигат. Парите и за парламента не стигат, това означава ли, че не трябва да има парламент?! Така че не може човешкото право за правото на избор да бъде елиминирано, да изпаднем в ситуация на дискриминация по отношение на хората, само защото парите упражняват естественото си свойство да не достигат.
Що се отнася до окрупняването на общините. Да, вярно е, добре е да има по-големи териториални формирования с оглед усвояването на еврофондовете. Но аз ви моля да си спомните, че в Закона за местното самоуправление и местната администрация ние много добре, подробно и, надявам се, актуално разработихме темата за сдружаването на общините. Винаги могат да се правят проекти, могат да се усвояват пари от различните фондове, може да се подобрява начинът на живот и по този начин, чрез фондовете, без да се влияе върху административно-териториалното деление, по този гъвкав способ, наречен общинско сдружаване и публично-частно партньорство. Ето защо, извинете ме, но аз не мога да споделя дискриминационни съображения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте за дуплика, госпожо Николова.
Елеонора Николова (независим): Уважаема госпожо Антонова, госпожа Манолова излезе, аз не мога да отрека думите на госпожа Манолова, че хората се интересуват от човека, който ги представлява. Това е съвсем нормално, защото той действително им е близък човек, нещо като омбудсман на самото село. Но съгласете се, че сега в едно населено място има един наместник за няколко населени места. Защото 100 човека са пет къщи. Кметският наместник един ден ще работи с пет къщи, другият ден с другите пет къщи.
Освен това който е бил кмет като мен, знае, че никога не може да си позволи да сложи натрапник в едно населено място, защото след това то няма да гласува за него. Кметовете много добре знаят и се съобразяват с волята и желанието на хората – да се назначат удачни кметски наместници. Казвам това само с оглед на икономия на средства.
Един наместник има своето пребиваване в едното населено място. В другите три или четири населени места няма подходящи помещения. Ако решите, че трябва да ги слагаме в трафопостове, аз не възразявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, ще трябва да спрем часовника след четири минути, за да можем да дочетем закона.
Давам думата на господин Янев.
Яне Янев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Колегите от БСП призоваха останалата част от залата да бъде откровена и колегите да кажат всъщност за какво пледират. Приемам това, но то е и своеобразно предизвикателство към нас – да кажем какво смятаме че правите вие в момента, залагайки цифрата 100. Защото между цифрите 50 и 100 няма никаква разлика. Тогава не слагайте никаква бариера. И 50-те човека в селото биха искали да си избират кмет.
Друг е по-фундаменталният и принципен въпрос – ние сме единствената страна – членка на Европейския съюз, където селските кметове нямат никакви правомощия, независимо дали се избират или са кметски наместници. Ако не се промени ЗМСМА, ако не се промени дори Конституцията, за да се впишат конкретни правомощия, това е абсолютно безсмислено, защото хората отиват и подават своя глас, като очакват, че този селски кмет би им свършил някаква работа, свързана с реда и сигурността в селото, или социални проблеми, или други проблеми, но в крайна сметка те няма да могат да бъдат решени.
Затова абсолютно безсмислено е бариерата да се смъква на сто. Дори трябва да се качи на петстотин, защото се получава тотално разминаване между управляващото мнозинство в съответната община, между общинския и селския кмет. Ако селският кмет е от една политическа партия, а общинският кмет е от друга, на практика селският кмет се моли, а общинският кмет не му дава да направи нищо за селото. Тогава хората, като са му се доверили и са подали гласа си за него, то има ли смисъл всичко това?!
На практика този избор напълно се обезсмисля, защото средната възраст във всички тези населени места (около 1200 в цялата страна) е над 70 г. На практика тези хора не са в състояние да изберат кмет от тяхната среда. В намеренията на БСП виждам стремеж да си осигурят в национален мащаб в рамките на 1000-1200 души назначаеми политически чиновници, които на практика ще бъдат безплатни агитатори на БСП, защото в тези села те няма какво друго да правят. (Смях сред мнозинството.)
В крайна сметка в изборната нощ вие ще кажете, че примерно имате 3000 избрани селски кмета. Всъщност това, което казвате тук, изобщо не отговаря на истината. Ако направите реална равносметка – район по район съобразно географското разположение, ще видите, че най-голяма полза би имало ДПС, ако това нещо стане. Но и те не искат. Говорил съм с колеги. Те виждат, че не е разумно. Някои от вас искат кметският наместник, който получава по-малка заплата, да има другия статут на реален кмет, да има по-голяма заплата и да може да пътува от общинския център до селото, като му се осигури работа. По този начин на практика БСП отново си назначава апарат за сметка на републиканския бюджет.
Хасан Адемов (ДПС, от място): Този пак направи връзката! (Смях в ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Спираме часовника.
За реплика има думата господин Славов.
Пламен Славов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Янев, Вашето изказване показва въпиюща некомпетентност и непознаване на Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и правомощията, които имат общинските съвети, кметовете на общини и кметовете на населени места.
На второ място, не може с лека ръка да подминавате възможностите, качествата и правата на тези, които са навършили 70 г. Защото дори и това, което казахте за средната възраст, е плод на Вашето умозрително заключение. Дали е вярно или не – друг въпрос. Господин Янев, всички са български граждани и имат равни избирателни права. Не можете да ги делите на категории по възраст. Това е недопустимо, некоректно и още веднъж показва популизма, който е характерен за Вас, когато излизате на трибуната в пленарната зала, и навън, когато се мъчите да спечелите подкрепата на различни общности, слоеве и професионални групи.
Яне Янев (ОДС, от място): Изказваш се неподготвен.
Пламен Славов: Ако Вие имахте практиката на общински съветник, ако познавахте добре работата в един общински съвет, щяхте да знаете как се обсъжда и приема бюджетът на общината, как се гласуват средствата в рамките на този бюджет за всяко кметство и за всяко населено място. Когато един кмет на община е отговорен пред кметовете на населени места, с които работи, когато е отговорен към избирателите и гражданите, той стриктно ще изпълнява бюджета, гласуван от общинския съвет. Всичко друго показва нежелание да се управлява в рамките на ЗМСМА, означава партизиране и политизиране, което е така характерно и за Вас.
Ще Ви кажа и още нещо. Практиката досега показа, че на много места в страната именно кметовете на общини, назначавайки кметски наместници, реализираха такъв политически и партиен подход, без да се вслушат в желанието на хората. Затова нека да направим тази важна стъпка – да дадем възможност на населените места над 100 жители пряко да избират своите кметове, независимо на каква възраст са тези граждани. Не ги подценявайте.
Яне Янев (ОДС, от място): Тогава направете го на 500!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: За реплика към господин Янев има думата господин Костов.
Иван Костов (ДСБ): Имам предложение към начина на водене. Предложението ми е да спре този дебат. Мая Манолова даде едни функции на тези кметове – да са дърводелци, електротехници, пощальони. Дали господин Янев сериозно казваше – да са и партийни агитатори?! (Смях в залата.) Това не е сериозно. Нека да спрем.
Ако господин Янев иска, нека да отговори, ако е убеден, че ще бъдат и партийни агитатори. На мен не ми се връзва – хем електротехник, хем дърводелец, хем пощальон, а накрая и партиен агитатор! Дебатът стана много несериозен. Затова предлагам да спрем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Друга реплика? Няма.
Има думата за дуплика господин Янев.

Яне Янев (ОДС): Не знам дали има някаква консултация между госпожа Манолова и господин Костов, не желая да коментирам това, но всичко е възможно.
Съвсем сериозно и още веднъж потвърждавам тезата си, че тези, които искате да пратите в малките населени места, по-скоро са пенсионирани партийни секретари. Това е. Вие знаете, че на практика тези хора най-добре ще ви свършат работата, защото там, в тези села, 90% от кметовете ще бъдат ваши и затова искате да направите това. Иначе бариерата беше 500, стана 250, сега е 100. Поне, ако я махнете и ако я правите толкова ниска, направете я на 20 или на 10 човека, за да може навсякъде наистина гражданите да имат еднакви права. Иначе другото е несериозно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не виждам други желаещи да вземат думата по тези текстове.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Останаха малко предложения до края. Надявам се да можем да представим доклада, за да не се наложи в понеделник да довършваме работата по законопроекта.
По § 79 има предложение от народния представител Ремзи Осман – да отпадне, което не е подкрепено от комисията.
Има предложения от Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова – в § 79 се създава т. 7:
„7. В чл. 46, ал. 1 се правят следните допълнения:
а) в т. 2 накрая се добавя „на територията на кметството, като същите се извършват при съответното финансово обезпечаване”;
б) в т. 10 след думата „населението” се добавя „пред сдружение”, след думата „организации” се добавя „и”, а след думата „кметства” се добавя „министерства и други ведомства”;
в) създават се т. 11 и 12:
„11. участва в разработването и реализацията на проекти по национални и европейски програми;
12. участва в комисиите при провеждането на малки обществени поръчки в рамките на бюджета, съгласно Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове към него.”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Захари Георгиев, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който става § 92:
„§ 92. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 30 ал. 4, т. 9 накрая се добавя „както и при заемането на длъжност, като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз”.
2. В чл. 34, ал. 5 накрая се добавя „както и да заема длъжност, като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз”.
3. В чл. 38:
а) в ал. 2 след думите „кметовете на” се добавя „райони и”;
б) в ал. 5 след думата „община” се добавя „за кмет на район”.
4. Член 39а се отменя.
5. В чл. 42:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите „на общини или кметства” се заличават;
бб) в т. 6 след думата „общината” се добавя „района”;
б) в ал. 4:
аа) в изречение първо думите „на община или на кметство” и думите „на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството” се заличават;
бб) в изречение второ след думата „общината” се добавя „или кмет на района”, а накрая се добавя „на общината, съответно на района”;
вв) в изречение трето след думата „общината” се добавя „или кмет на района”;
в) в ал. 5:
аа) в изречение първо думите „на община или на кмет на кметство” се заличават;
бб) в изречение второ преди думите „или кмет” се добавя „кмет на района”;
г) в ал. 6:
аа) в изречение първо след думата „община” се добавя „кмет на район”, а преди думите „или кмет” се добавя „кмет на района”;
бб) в изречение второ след думата „общината” се добавя „или кмет на района”;
д) в ал. 7 след думата „община” се добавя „кмет на район”;
е) в ал. 8 след думата „община” се добавя „кмет на район”.
6. Член 42а се отменя.
7. В чл. 46, ал. 1 се създават т. 11 и 12...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Стоилов, това нещо ново ли е?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да, тук уточняваме текста.
„11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
12. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.”
Има предложение от народния представител Захари Георгиев, което е...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоя текст е вместо сегашната т. 7 – чл. 44а? Това, което прочетохте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тъй като в доклада т. 7 върви: „Създава се чл. 44а”.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Аз тук прочетох друга уточнена редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това искам да изясня, че се предлага т. 7 всъщност да отпадне и да бъде заменена от това, което прочетохте.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да.
Следващото предложение от народния представител Захари Георгиев е подкрепено от комисията. Но тук трябва да припомним, че след допълнителна справка по Закона за общинските бюджети и Преходните и заключителните разпоредби § 2 предвижда, че разпоредбите на този закон могат да бъдат изменяни, допълвани или отменяни единствено със специален Закон за изменение и допълнение на този закон или на Закона за устройството на държавния бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест тук не могат да се правят тези замени.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Поради тази причина господин Захари Георгиев е готов да оттегли предложението си.
Захари Георгиев (КБ, от място): Оттеглям предложението си.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Смятам, че трябва да се съобразим с това изискване.
Има предложение от народните представители Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова.
Според мен, по същата причина и тяхното предложение не трябва да бъде подкрепяно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Гегова, вашето предложение също сякаш не може да бъде разгледано, защото не е възможно в Закона за общинските бюджети да се внасят изменения с друг закон освен със специален закон, който променя Закона за общинските бюджети. Това е обяснението, което даде току-що господин Стоилов, доколкото разбирам.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията предлага да се създаде § 93, което също се оттегля.
Има предложение от народните представители Петя Гегова, Минчо Спасов и Марина Дикова – създава се § 81:
„§ 81. В Закона за общинската собственост се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8 се създава ал. 3:
„(3) Имотите по ал. 1, които са предоставени за управление на кметовете на кметства, се отдават под наем чрез търг или конкурс при задължителното участие в комисията на кмета на кметството или упълномощено от него лице.”
2. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на търг или конкурс. Редът за провеждането на търговете и конкурсите се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.”
3. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При разпореждане с имот – общинска собственост 30% от продажната цена се предоставя на кмета на кметството за изпълнение на дейности с местно значение.”
2. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Мая Манолова – в Заключителните разпоредби се създава § 80, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага да се създаде § 94:
„§ 94. Разпоредбите на чл. 3, ал. 2, чл. 50, ал. 6 и 7, чл. 79, ал. 1 относно думите „наборните военнослужещи – с военна книжка” и § 2 от Допълнителните разпоредби се прилагат до 1 януари 2008 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Заповядайте, госпожо Дикова.
Марина Дикова (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз не мога да се съглася с мнението на председателя на Правната комисия за това, че направените от нас предложения не могат да се разгледат и не следва да се подкрепят, тъй като налагаме съществени промени в други закони, доколкото разбрах.
Искам да се върнем малко по-напред и да си припомним, че именно с този проект, който гледаме днес, променяме Закона за административно-териториалното устройство на Република България, с което даваме възможност на хората в малките населени места да гласуват и да избират своите кметове. След като се води такъв разгорещен дебат по това, че хората трябва да избират своите кметове, ние искаме да бъдем в синхрон с направените други предложения и искаме да дадем реални правомощия на тези представители на местната власт да могат да бъдат полезни на хората. Защото децентрализацията не е това да дадеш възможност на 100 или 150 човека да избират своя кмет, а децентрализацията се състои в това да дадеш реални правомощия на органите на местната власт.
Тъй като се видя колко е оживен дебата по това хората от по-малките населени места, след като тези населени места придобият статут на кметства, да могат да гласуват за своите кметове, нека да довършим цялата тази схема и да дадем възможност на тези кметове да си свършат своята работа.
Затова предлагаме промени в три закона. Господин председателю, ще ги разгледам общо.
В Закона за местното самоуправление и местната администрация ....
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Дикова, ако обичате, само едно уточнение преди да продължите. Онова, което спомена господин Стоилов, е, че за разлика от други закони, така го разбрах, специално в Закона за общинските бюджети и въобще в бюджетните закони не се допускат поправки чрез други закони.
Правилно ли съм разбрал, господин Стоилов?
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Така че Вашата аналогия за други закони – за административно-териториалното устройство и други закони, и т.н., в случая не може да бъде приложен. Това е нормативната бариера или нормативната пречка, която съществува, за да бъдат разгледани вашите предложения. Моля да имате предвид това уточнение.
Марина Дикова (НДСВ): Благодаря Ви, господин председателю.
Може би не съм чула изложението в тази му част. Продължавам със Закона за местното самоуправление и местната администрация, с него бях започнала.
Член 46 касае правомощията на кметовете на райони на кметства. Ние предлагаме няколко промени, едната от които е свързана с представителството, като искаме да се даде възможност на кметовете на кметства да представляват кметствата и пред различни сдружения, министерства, както и други ведомства.
Освен това смятаме, че е важно предложението да се създадат нови точки 11 и 12, с които се дава възможност на тези кметове да участват в разработването и реализацията на проекти по национални европейски програми. Знаете, че и това е свързано с усвояването на структурните фондове на Европейския съюз и смятаме, че тези кметове най-добре знаят от какво има нужда населението в съответното кметство и едно такова правомощие ще бъде само от полза на цялата общност.
Мисля, че е резонно и когато става въпрос за обществени поръчки, за извършване на каквито и да било услуги или строителство по Закона за обществените поръчки, в комисиите да бъдат включвани и кметовете на кметства, тъй като в крайна сметка те представляват хората, които трябва да бъдат удовлетворени от реализирането на съответната обществена поръчка.
По Закона за общинската собственост даваме възможност на кметовете на кметства да могат да участват в комисиите, когато се отдават на търг или на конкурс обекти, които се намират на тяхната територия. Защото считаме, че със своето представителство те ще защитят най-добре интересите на съответното населено място.
Смятаме също така, че е резонно 30 процента от продажната цена, когато се продава такъв имот общинска собственост, да бъдат използвани пак в полза на тази общност, на територията на която се намира отчужденият имот. Тук говорим за реални неща, които могат да извършват кметовете, които ще бъдат избирани от хората, и с които ще допринесат ползи на местната общност.
Що се касае до Закона за общинските бюджети, действително има такава разпоредба, ние не оспорваме това. Искам да кажа, че с тази глава ние по никакъв начин не променяме рамките на общинския бюджет, а просто даваме реални правомощия на кметовете на кметства да могат да участват в рамките на общинския бюджет, не извън него, активно и действително продуктивно в полза на своите кметства, когато се приема бюджетът, за да могат да бъдат защитени интересите на хората от тези кметства.
Също така даваме възможност, задължаваме по-скоро те да отчитат тяхната част от общинския бюджет, която е определена за съответното населено място, защото по този начин смятаме, че по-ефективно ще се харчат общинските средства от общинския бюджет по съответните направления за съответните населени места.
Естествено ваша е преценката дали трябва да се подлагат на гласуване тези текстове по Закона за общинските бюджети, но пак казвам – без реално управление на финансови средства от кметовете на кметства, абсолютно безпредметно е да подкрепяме и предишните параграфи, с които искаме тези хора да бъдат избирани от хората в съответните кметства. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Госпожа Антонова има желание да вземе думата по дискутираната тема като реплика.
НАДЯ АНТОНОВА (КБ):  Благодаря, господин председател.
Разчитам на търпението на залата, защото под формата на реплика искам да взема думата, за да помислим дали парламентът няма да изпадне в деликатна ситуация. Става дума за следното: така направените предложения от госпожа Дикова и останалите колеги от НДСВ, които тя така добре защити и чиито мотиви аз напълно споделям, според мен има един процедурен проблем. Тези предложения, госпожо Дикова и госпожо Гегова, които вие внасяте, аз ги уважавам по принцип като мотиви, като съдържание и признавам, че те са много необходими, но на мен ми се струва, че те бяха част от вашия общ законопроект, който внесохте за изменение и допълнение на този закон. Нали така? Значи правилно си спомням. Вашият законопроект не беше приет на първо четене и не беше включен в обобщения законопроект, тоест тези текстове не бяха гласувани на първо гласуване. След като не са гласувани на първо гласуване, нали разбирате, че ако сега приемем да ги гласуваме, те ще бъдат приети само на едно гласуване, което противоречи знаете на какво – като се започне от Конституцията. Това е един много сериозен процедурен проблем. Както е знайно, Конституционният съд продължава да бъде взискателен и неотдавна отмени някои текстове от закона точно на процедурно основание - че не е гласуван текстът толкова пъти, колкото трябва.
Моля ви да не изпадаме в казуси и да нарушаваме процедурата.
Да, чудесни са предложенията - и по форма, и по съдържание, но дайте да го направим в оня общ законопроект по отношение на местната децентрализация. Сега рискуваме да изпаднем в процедурно нарушение. По тази причина си позволих да отегчавам залата. Благодаря на всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Дупликата на госпожа Дикова.
Марина Дикова (НДСВ): Благодаря.
Уважаеми колеги, смятам, че няма никаква пречка да бъдат подложени на гласуване предложенията ни по изменение на Закона за общинската собственост и на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Това, че тези предложения преди това са били част от друг законопроект, който не е приет по принцип на първо четене, няма никакво отношение към днес разглежданите на второ четене предложения.
Що се касае до Закона за общинския бюджет, ние ще преценим, господин председател, и утре може да оттеглим това предложение. Другите две ги поддържаме категорично, като смятаме, че след като даваме възможност на кметовете на кметства да бъдат избирани, то трябва да им дадем възможност и да оправдаят доверието на хората, които ги избират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Така и ще направим, ще преценим поредността на гласуване.
Уважаеми колеги, с това приключи представянето и обсъждането на законопроекта на второ четене.
Моля да имате готовност утре в началото на пленарния ден от 9,00 ч. да пристъпим към гласуване на текстовете, които бяха обсъждани. Знаете, че имаме и други законопроекти от нашата седмична програма, които още не сме разгледали и гласували, така че ще трябва да се постараем във възможно най-пълна степен да я изпълним.
Преди да закрия заседанието, чуйте предложение от господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Мисля, че трябва да предвидим възможност законът да влезе в сила от момента на неговото обнародване. Мисля, че тази опция е подходяща. Нека утре при гласуването това да се прецени. Ще се постараем тази нощ да подготвим доклада, дано това да е за самото начало на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Спонтанни възгласи на одобрение.
Утре продължаваме от 9,00 ч.
Закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)


(Закрито в 18,25 ч.)


Председател:
Георги Пирински

Секретари:
Метин Сюлейманов
Светослав Малинов