Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2007-10-31


Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Любен Корнезов
Секретари: Светослав Спасов и Светослав Малинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам днешното заседание.
Уважаеми колеги, предстои да приемем програмата за тази пленарна седмица. Както навярно сте обърнали внимание на проекта пред вас, тя ще бъде от два парламентарни дни – 31 октомври и 1 ноември 2007 г. в съответствие с изискванията на законодателството за избори и за установената практика петъчният ден да не се използва за предизборна дейност от трибуната на Народното събрание.
Представям ви проекта за програма за работа на Народното събрание за 31 октомври – 1 ноември 2007 г.:
1. Проекти за решения за промени в постоянни делегации на Народното събрание.
2. Проект за решение за удължаване на срока на действие на Временната комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Янчев Ноев – народен представител от Четиридесетото Народно събрание.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.
6. Доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2006 г.
7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация.
Моля за вашето внимание за две-три пояснения във връзка с тази програма и едно процедурно предложение.
Процедурното предложение е да започнем днешната ни работа с гласуване на законопроектите, обсъждани в Народното събрание през миналата седмица, за да си помогнем малко с работата ни в началото на утрешния пленарен ден, в началото на който да гласуваме дискутираните днес законопроекти на второ четене. Не са много гласуванията, по три законопроекта са, не повече от десетина. Предлагам да започнем с тях, след което да преминем към т. 1 и 2, които са по тази наша програма.
По самите точки от програмата моля да обърнете внимание, че в т. 2 става дума за удължаване на срока, а не взимане на решение по същество на искането на прокурора. Това е едно по-скоро техническо решение.
По т. 6 – предложението, което правя от името и на Председателския съвет, е дискусията по доклада на прокурора да бъде утре, ориентировъчно от 10 ч. сутринта. След като в продължение на един час утре изгласуваме текстовете, обсъждани днес, да има готовност и от страна на вносителя на доклада, и на парламентарните групи да преминем към обсъждане на доклада, като разбирате, че парламентът ще трябва да приеме и решение по доклада, така както изисква Конституцията. За целта за изясняване на процедиране по тази точка и днес парламентарните групи ще проведат консултации помежду си още допреди почивката. Моля ръководствата на групите да информират членовете на парламентарните групи за организацията за утрешната дискусия.
С тези пояснения подлагам на гласуване проекта за програма.
Моля, гласувайте.
Гласували 166 народни представители: за 164, против 1, въздържал се 1.
Програмата е приета.
Бих искал във връзка с програмата за работата ни да добавя още нещо, уважаеми колеги. Необходимо е и в днешния, и в утрешния ден постоянните комисии да заседават, тъй като вече основния ангажимент извън парламента в една или друга степен преминава и да осигурим достатъчно съдържание на работата ни през следващата пленарна седмица, която ще е пълна седмица в пленарната зала. Знаете, че ни предстои да преминем към дискусия по Закона за държавния бюджет, за данъчните закони. Това ще стане след първата десетдневка на следващия месец, когато няма да имаме време за обсъждане и приемане на други важни законопроекти, които са внесени и по които се работи в Народното събрание. Нямаме основание да отлагаме тяхното обсъждане и приемане. Така че обръщението ми е и към председателите на комисиите, с които ще държим връзка поотделно, но и към всички народни представители.
Преминаваме към предложенията по ал. 3, които са четири.
Първото е от народния представител Минчо Христов за допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките.
Заповядайте, господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, предлагам в седмичната програма да влезе законопроект за промяна в Закона за гарантиране на влоговете.
Премиерът Станишев само преди седмица от тази трибуна заяви за опасността от хиперинфлация в България. Същото заявяват редица фактори, включително Международният валутен фонд в един свой доклад за Югоизточна Европа. Това, което ви предлагам, колеги, е валутните депозити на българските граждани в случай на фалит да бъдат изплащани в съответната валута от Фонда за гарантиране на влоговете, а не както е сега – да бъдат изплащани в левове по курса от деня на първото плащане. Сами разбирате, че ако се развият неблагоприятните сценарии за валутния борд, българските граждани ще загубят огромната част от своите спестявания – повече от половината са във валута. Считам, че като народни представители ние трябва да бъдем загрижени за влоговете на българските граждани в такива неблагоприятни ситуации.
Ето това предлагам, колеги. Заедно с това предлагам и да въведем наказателна отговорност за раздаване на необезпечени кредити, тоест, предложението ми е да гарантираме напълно влоговете на българските граждани. Ето това е.
Мисля, че всеки разумен народен представител би трябвало да подкрепи това предложение и да не се превръща в съучастник на един евентуален нов банков грабеж, който вероятно е замислен в близките месеци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не е нужно да създаваме...
МИНЧО ХРИСТОВ: Надявам се да подкрепите това предложение, уважаеми колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте.
Гласували 140 народни представители: за 36, против 18, въздържали се 86.
Предложението не се приема.
Второто предложение е на народния представител Стела Банкова за предложение за промени в Кодекса за социално осигуряване.
Заповядайте, госпожо Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Предлагам в седмичната програма да влязат дебати и да бъдат приети следните промени в Кодекса за социално осигуряване.
Да се отмени точковата система като предварително условие за пенсиониране; да се преизчислят пенсиите, като за основа се вземе средномесечният осигурителен доход за 2006 г.; да се въведе текущо ежегодно осъвременяване на пенсиите в началото на всяка година.
Уважаеми колеги, пенсиите в България са скандално ниски, позорно ниски, най-ниските в целия Европейски съюз. В същото време българските политици отделят стотици милиони левове за превъоръжаване, за купуване на самолети, на корвети – отделяме стотици милиони левове за военни мисии.
Аз мисля, че е крайно време проблемът за чувствително увеличаване на пенсиите на българските пенсионери да влезе в пленарната зала, защото двукратното увеличение, което правителството благоволи да направи, отдавна вече е изядено от инфлацията. Нещо повече, намерението на правителството за Бюджет 2008 да увеличи отново символично пенсиите на българските пенсионери няма да даде никакви резултати на фона на галопиращата инфлация.
Предложенията, които правя пред вас, са предложения и искания на всички български пенсионери. Аз предполагам, че вие сте чули това от вашите избиратели. Затова настоятелно моля: нека да влезе в седмичната програма дебатът за промени в Кодекса за социално осигуряване и да дебатираме тези предложения, защото наистина е крайно време да влязат в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте предложението.
Гласували 131 народни представители: за 25, против 36, въздържали се 70.
Предложението не се приема.
Има предложение на народния представител Павел Шопов за избиране на заместник-председател на Четиридесетото Народно събрание.
Не виждам желание за обосновка на това предложение, затова преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 136 народни представители: за 30, против 25, въздържали се 81.
Предложението не се приема.
Последното предложение е от господин Шопов отново за включване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за жилищно-спестовните влогове.
Заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (КА): Благодаря.
Господин председателю, неслучайно напоследък толкова настойчиво от „Атака” внасяме това предложение, не че ние не сме формулирали един от трите законопроекта, които бяха внесени в Народното събрание във връзка с жилищно-спестовните влогове на българските граждани, които са поне 400 хиляди на брой, а този въпрос сме го поставяли многократно през изтеклите две години и половина от работата на Четиридесетото Народно събрание.
Крайно време е във втората половина от мандата на Четиридесетото Народно събрание най-после този въпрос, който беше залегнал за решаване в програмите на много от политическите сили, които в момента са в Четиридесетото Народно събрание, да бъде решен. Сега е времето да бъде решен този въпрос. Сега му е времето! Защото, ако не бъде решен тази или другата седмица, той просто няма да бъде решен от Четиридесетото Народно събрание. Защо е толкова фатален и актуален този момент? Защото този законопроект трябва да бъде обвързан със Закона за държавния бюджет, който предстои да бъде приет в близкия месец. В Закона за държавния бюджет трябва да бъдат предвидени средствата, които да бъдат заделени за решаването на въпроса на 400-те хиляди български граждани във връзка с жилищно-спестовните им влогове. Проверил съм внесения законопроект от Министерския съвет – никъде в него няма предвидени такива средства. Тук се касае за един разчет от неколкостотин милиона лева, които се дължат на българските граждани от което и ще да е управляващо страната правителство. В случая това трябва да го направи правителството, излъчено от Четиридесетото Народно събрание в лицето на тройната коалиция. Този въпрос не е партиен, а е домашен български въпрос, който ще бъде решен с консенсус, надявам се, от всички политически сили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Времето!
Павел Шопов: Още повече искам да ви напомня, че има един компилиран закон, господин председателю, на базата на три внесени законопроекта – един, внесен от БСП, един – от НДСВ, и един – от „Атака”, който законопроект е посрещнат с консенсус. Този законопроект може да бъде приет само в рамките на един час, ако има политическата воля да бъде решен този въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 132 народни представители: за 30, против 15, въздържали се 87.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на текстовете, обсъждани в Народното събрание на пленарни заседания през миналата седмица.
Първо, следва да гласуваме на първо четене Законопроекта за военните паметници.
Моля, гласувайте Законопроект за военните паметници № 702-01-41, внесен от Министерския съвет на 13 септември 2007 г., на първо четене.
Гласували 137 народни представители: за 136, против няма, въздържал се 1.
Законопроектът е приет на първо четене.
Преминаваме към гласуване на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Водеща е Комисията по бюджет и финанси.
Комисията е предложила да бъдат гласувани текстове за промени в предложения на вносителя, така че ще гласуваме първо тях, а след това целия текст.
Първо, подлагам на гласуване заглавието на законопроекта, което се подкрепя от комисията, по вносител, параграфи 1 и 2 по вносител, подкрепени от комисията без забележки.
Гласували 124 народни представители: за 123, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
По § 3 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага в ал. 18 да бъде направено редакционно изменение – думите „Договора за Европейския съюз и договорите за Общността” да се заменят с „правото на Европейския съюз”.
Моля, гласувайте това предложение на комисията за промяна в § 3 в предложението на вносителя.
Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1.
Подлагам на гласуване текста на § 3 с направената поправка, параграфи 4, 5, 6 и 7 по вносител.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
По § 8 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага промени в алинеи 3, 4, 5 и 6.
Моля, гласувайте тези предложения на комисията за промени в текстовете на § 8.
Гласували 110 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 2.
Предложението за промени е прието.
Предстои последното гласуване по този законопроект – гласуване на самия § 8 по вносител с направеното изменение, § 9 по вносител, заглавието “Заключителна разпоредба” в редакцията, предложена от комисията – текстът е в множествено число, вместо “Заключителна разпоредба” – “Заключителни разпоредби”, и § 10 по вносител, който става § 11 в окончателната номерация.
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
Моля да гласуваме нов § 10, който комисията предлага да бъде създаден, със следния ангажимент за Министерския съвет:
“§ 10. Министерският съвет приема измененията в Правилника за прилагане на закона в срок до 15 декември 2007 г.”
Това е предложението на комисията за нов текст със задължение на Министерския съвет.
Моля, гласувайте този нов § 10.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Тези текстове са приети, а с това е приет и законът на второ четене.
Уважаеми колеги, моля за вашето внимание по един законопроект, който беше предмет на сериозна дискусия на първо и второ четене – става дума за Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите. Спомняте си, че беше възложено на Комисията по правни въпроси да направи допълнителни предложения за окончателната редакция на законопроекта, които да отстранят опасения и съмнения, прозвучали в пленарната зала.
Искам да обърна специално внимание на доклада на Комисията по правни въпроси. При преминаването към второ четене на законопроекта, когато господин Янаки Стоилов представи промените, допълненията, предлагани от комисията, постави на вашето внимание следното. В промяната са убедени повечето от колегите и самите инициатори на законопроекта, но, тук цитирам буквално: “Ако трябва да търсим гаранционни процедури – обръщам внимание “процедури” – е възможно всички изменителни разпоредби да бъдат гласувани едновременно, за да се знае дали те се приемат в цялост или не”.
Разбирате, че първоначално внесеният текст сега се предлага в съчетание с изменения в Търговския закон, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост. По такъв начин предложението е § 1, който е промяната в ЗЗД, да бъде гласуван едновременно с § 3, който е предложен сега от комисията и в който се съдържат промените в Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост.
Моля, гласувайте процедурното предложение, направено от господин Стоилов, параграфи 1 и 3 да се гласуват едновременно, ан блок. Параграф 1 е по вносител, § 3 е нов и е предложение от Комисията по правни въпроси.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
Моля, гласувайте заглавието на законопроекта “Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите”, § 1 по вносител и § 3, предложен от Комисията по правни въпроси.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Остава да гласуваме § 2, също предложен от комисията, като Заключителна разпоредба за промяна в Търговския закон.
Моля, гласувайте § 2, предложен от Комисията по правни въпроси.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Този параграф е приет, с което е приет и Законът за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите.
Уважаеми колеги, имаме да проведем още три гласувания.
Отново преминаваме към програмата ни за тази седмица, която приехме в началото на днешния пленарен ден.
Едното предложение е за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.
Трябва да направя и няколко съобщения, но след гласуването на тези три решения.
Внесен е проект за решение, който ще ви прочета. Той ви е бил раздаден.
“РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Петър Георгиев Кънев за член и председател на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество от Парламентарната група на Коалиция за България.”
Има ли желаещи да вземат отношение по този проект за решение? Не виждам.
Моля, гласувайте този проект за решение.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Още един проект за решение за попълване състава на делегацията на парламента в ПАСЕ.
Проектът за решение гласи:
“РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, буква “а” от Статута на Света на Европа
РЕШИ:
Избира Иглика Димитрова Иванова за заместващ представител в Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от Парламентарната група на Коалиция за България.”
Има ли желаещи да вземат отношение по този проект? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте този проект за решение.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Решението е прието единодушно.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО ИСКАНЕТО НА БОРИС ВЕЛЧЕВ, ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ЧЕТИРИДЕСЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
Проектът за решение гласи:
“РЕШЕНИЕ
за удължаване срока на действие на Временната комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Ноев - народен представител в Четиридесетото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на дейност на Временната комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Ноев – народен представител в Четиридесетото Народно събрание, с две седмици.”
Има ли желаещи да вземат отношение по този проект за решение? Няма.
Моля, гласувайте този проект за решение.
Гласували 99 народни представители: за 97, против 1, въздържал се 1.
Решението е прието.
С това приключват и гласуванията за днешния пленарен ден.
Няколко съобщения.
Писмо до председателя на Народното събрание от 30 октомври 2007 г.:
“Уважаеми господин председател, на свое редовно заседание, проведено на 30 октомври 2007 г., Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори избра за председател на групата Пламен Неделчев Моллов.
Моля решението на Парламентарната група на НДСВ да бъде вписано по установения ред в специалния регистър на Народното събрание.”
Съобщение за постъпили законопроекти и проекторешения:
Проект за решение за признаване геноцида над арменците в османската империя 1915-1922 г. Вносител – Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правата на човека и вероизповеданията и Комисията по външна политика.
Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Янчев Ноев, народен представител в Четиридесетото Народно събрание. Вносител – Дияна Хитова.
Законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт и съобщения, разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и Комисията по външна политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Вносител – Борислав Китов. Водеща е Комисията по икономическата политика. Разпределен е и на Комисията по здравеопазването.
Проект за Решение за попълване състава на Постоянната делегация в ПАЧИС. Вносител – Георги Юруков.
Проект за Решение за попълване състава на Временната комисия в ПАСЕ. Вносител – Атанас Мерджанов.
Проектите току-що бяха гласувани.
Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране (Проект “България – транзитни пътища V”). Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по транспорт и съобщения и Комисията по външна политика.
Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура). Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по транспорт и съобщения и Комисията по външна политика.
Няколко съобщения във връзка с постъпили материали в Деловодството на Народното събрание.
На 24 октомври е постъпил и е раздаден на народните представители по парламентарни групи общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за “Държавен вестник”, приети на първо четене на 19 октомври 2007 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси. Седемдневният срок, съгласно чл. 70, ал. 1 от правилника, за писмени предложения по второ четене изтича днес, 31 октомври 2007 г.
На 26 октомври т.г. от Сметната палата е постъпил Доклад по отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2006 г. С писмо на председателя на парламента е изпратен в Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на парламента.
На 26 октомври т.г. от Сметната палата е внесен и Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г. Отново е препратен в Комисията по бюджет и финанси и е на разположение в парламентарната библиотека.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка трета от програмата, която приехме за днешния и утрешния пленарен ден:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ.
Има думата председателят на Комисията по околната среда и водите господин Георги Божинов.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Уважаеми господин председател, предлагам да бъдат допуснати в залата във връзка с разглеждания законопроект следните представители от Министерството на околната среда и водите: Чавдар Георгиев – заместник-министър, Михаил Михайлов – началник на Отдел “Защитени територии”, Валери Георгиев – младши експерт в Отдел “Биологично разнообразие” и Силвия Рангелова – младши юрисконсулт в Дирекция “Правно, нормативно и административно обслужване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не виждам възражения да допуснем от заместник-министъра до младшия юрисконсулт, които по цялата верига да представляват Министерството на околната среда и водите и да имат готовност да вземат отношение по текстове, които предизвикат дискусия в пленарната зала на второ четене.
Моля, поканете представителите на Министерството на околната среда и водите в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Доклад за второ гласуване относно Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие № 753-11-35/04.10.2007 г., включващ:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, внесен от Георги Божинов и група народни представители и приет на първо гласуване на 19.07.2007 г.;
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, внесен от Юсеин Джемил и група народни представители и приет на първо гласуване на същото заседание на Народното събрание и
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, внесен от Министерския съвет и приет на първо гласуване на 28.09.2007 г.
Обявения в началото законопроект и текстовете по него ще наричам по-нататък текстове на вносителя. Няма да се връщаме към отделните текстове на трите законопроекта, каквато е практиката.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Мисля, че няма възражения, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Не виждам някаква бурна реакция срещу това предложение на комисията.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: По § 1 на вносителя има предложение от народния представител Петър Берон, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „растителни и животински” се заменят с „растителни, животински и гъбни”.
2. В т. 2 думите „растителни и животински видове от флората и фауната” се заменят с „растителни, животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Има предложение от народния представител Евдокия Манева текстът на § 2 да се заличи и да се замени с текста:
„В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) Чрез Националната екологична мрежа се изгражда Европейската екологична мрежа „Натура 2000” в Република България.”
След дискусия това предложение не беше подкрепено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желание за обосновка на това предложение? Госпожа Манева не е в пленарната зала. Не виждам.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Тя по принцип се съгласи в края на дебата.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Има предложение от народния представител Петър Берон за създаване на нов § 3а, което комисията не подкрепя. Всъщност господин Петър Берон се съгласи със становището на комисията за оттегляне на този текст.
Има предложение от народния представител Евдокия Манева за създаване на нов § 3а, което комисията не подкрепя:
„§ 3а. В чл. 10, ал. 3 думите „до три месеца” се заменят с „до един месец”.”
Становището на госпожа Манева беше гласувано и отхвърлено с мнозинство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: То ще бъде гласувано отделно в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Мога да поясня, че с последното изменение на закона срокът от девет месеца, който задължава министъра, беше сведен до три и при станалите дебати се смята, че за един месец не е възможно, не е целесъобразно такъв обем работа да се възлага за такъв кратък срок. Както казах, с гласуване това предложение беше отклонено.
Комисията подкрепя предложението на народния представител Евдокия Манева за създаване на нов § 3б, който става § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Виждам, че госпожа Манева е в залата.
Госпожо Манева, ако желаете, бихте могли да вземете отношение по Вашите предложения по параграфи 2 и 3а.
Заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Аз искам да защитя предложението си за съкращаване още веднъж на сроковете за внасяне на протокола след произнасянето на Комисията по биологично разнообразие. Практически този дълъг срок от три месеца не е необходим, за да се внесе протоколът от заседанието на Комисията по биологично разнообразие за одобрение в Министерския съвет. Всъщност протоколът представлява отразяване на мнението на Комисията по биологично разнообразие с всички аргументи, тъй като документацията е преминала един дълъг период на съгласуване, на обществено обсъждане и единствено там може да се появи особено мнение на някои от членовете на Съвета по биологично разнообразие, което може да бъде уважено или отхвърлено от министъра на околната среда и водите. Това е единственият момент, по който министърът трябва да се замисли, тоест да се дадат аргументите от администрацията на министерството за приемане или отхвърляне на това особено мнение. Мисля, че един месец е напълно достатъчен.
Защо всъщност трябва да съкратим този месец? Защото има решение на Министерския съвет, че ако в периода до издаване на заповедта за обявяване на защитената територия, а това е след като се одобри списъкът от Министерския съвет и в разстояние на една или две години в зависимост от това за каква територия става дума, има изменение на подробния устройствен план и там се разреши строителство, то определени части от защитената територия могат да бъдат извадени от нея. Моето предложение е срокът максимално да бъде съкратен и Министерският съвет максимално бързо да се произнася по този въпрос - именно загрижени за това защитените територии да отговарят на този обхват, който е бил предвиден в процедурата на обсъждане на тези територии. Мисля, че наистина няма никакви основания да се съгласяваме администрацията да протака този процес във времето. Няма аргументи за това.
Призовавам ви да подкрепите моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли реплики към госпожа Манева?
Виждам желание от господин заместник-министъра да вземе отношение.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал да обърна внимание, че текстът, който е предложен, е за срок до три месеца. Това съвсем не означава три месеца като практика и ние ще се стремим максимално бързо да внасяме необходимите решения и документация.
Аз поддържам този срок да се запази, тъй като има случаи, когато е необходим по-дълъг от един месец технологичен срок за подготовка на документация, особено ако става въпрос за картни материали, за изменение и допълнение на внесена документация. Затова моля народните представители да дадат един по-дълъг и по-оптимален срок, като, пак подчертавам, все пак срокът е записан до три месеца, а не е твърдо записан като три месеца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат отношение по този въпрос? Няма.
Отделно ще бъде гласувано предложението на госпожа Манева - утре в началото на пленарния ден, както се уговорихме.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Както казах, много същественото предложение на госпожа Манева, макар и от една дума, че регистърът става публичен, е прието, така че няма да го дискутираме.
По § 4 има предложение на народния представител Петър Берон, което не се подкрепя от комисията. Във втората си част – по т. 2, предложението е оттеглено от господин Берон по време на заседанието на комисията. Той предлага в § 4, който се отнася за чл. 19, да се направят следните изменения и допълнения:
“1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите “опасност от увреждане” се добавя “или разрушаване”, а думите “министърът на околната среда и водите може със заповед, обнародвана в “Държавен вестник”, да забрани или ограничи” се заменят с “министърът на околната среда и водите със заповед, обнародвана в “Държавен вестник”, забранява или ограничава”.”
Господин Берон е тук. В едната част той се съгласи, а в другата поддържа мнението си. Ще го гласуваме отделно. Повтарям, че във втората си част той оттегли предложението си.
Има и предложение от народния представител Евдокия Манева. Предложението е оттеглено в първата му част, а по втората част не се подкрепя от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втората част е “може да”, така ли?
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Втората част е “може да”, което също е свързано с идеята на господин Берон. С гласуване комисията преодоля тази тяхна воля. Мнозинството се наложи, тоест даде свобода на министъра да преценява.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, базовият текст в закона, по който са направени предложенията, гласи, че ако от контролния орган – Министерството на околната среда и водите, е установена опасност от увреждане на защитената територия, следва да бъде издадена заповед за нейната защита. В текста се казва, че може министърът да издаде заповед, с която да бъдат ограничени всякакви дейности в тази територия, които заплашват статута или смисъла на защитата.
Нашето предложение – виждам, че и господин Берон прави същото предложение – е да отпаднат думите “може да”. Тоест ако Министерството на околната среда и неговите органи еднозначно установят, че територията е заплашена от увреждане, то министърът е длъжен да издаде такава заповед. Изразът “може да” да отпадне, да няма право да решава дали да издаде заповед или не. Това е защитена територия, за която има опасност от увреждане. Единственото разумно и правилно действие е да издаде заповед. Дадем ли право на министъра да преценява дали да издава или да не издава заповед в такива случаи, това означава, че той може по някакви съображения да толерира такива дейности, които увреждат защитената територия. Мисля, че имаме достатъчно примери от досегашната практика за бездействие на Министерството на околната среда и водите в такива случаи. Един от най-фрапиращите случаи е с Камчийските пясъци, защото можеше да бъде издадена заповед за защита на тази територия и да започне процедура отново за обявяването й за защитена територия. Това не се прави от министъра на околната среда и водите. Фактически никакви протести и аргументи на учени, на хора, които имат грижа за българската природа, не могат да имат нормално последствие и реакция, защото всичко зависи от министъра на околната среда и водите.
Отново казвам: установено е еднозначно, че има риск от увреждане. Какво друго задължение може да има министърът на околната среда и водите, освен да предприеме действие?! Това трябва да му се вмени като задължение, а не той по лична преценка да казва да или не. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат думата?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! На пръв поглед предложението е съвсем минимално, но по принцип то е свързано с това дали министърът на околната среда и водите да има оперативна самостоятелност да преценява необходимо ли е да се предприемат такива забрани, и второ, дали да действа като обвързана администрация.
Искам да подчертая, че в нито една друга страна от Европейския съюз няма подобен текст. Това е наше творчество. Според мен по-добре е да се даде оперативна самостоятелност на органа, който преценява, и да не се налага непрекъснато да се издават такива заповеди. В момента в министерството има над 50 искания за издаване на подобни забрани, но не всички са основателни.
Става въпрос и за това, че всяко инвестиционно намерение в подобни зони ще се подлага на специална самостоятелна оценка за съвместимост. Именно това е процедурата, която ще каже дали е необходимо да се ограничи инвестиционното намерение или то е разрешено и допустимо.
Затова поддържам текстът да остане, като се даде оперативна самостоятелност на министъра да преценява за всеки конкретен случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Берон желае думата. Очевидно въпросът предизвиква дискусия.
Заповядайте, господин Берон.
Петър Берон (независим): Моженето е Божа работа, господин председател, но към изказването на господин Георгиев искам да направя малка бележка. Тук не става въпрос за случаите, когато има искания. Те могат да бъдат не 50, а 1000. Става въпрос за случаите, установени по съответния ред от министерството. След като един случай е установен по съответния ред, той е безспорен. Тук проблемът не е в многобройните искания. Санкцията трябва да се предприеме, след като министерството установи по безспорен начин опасността от увреждания. За това си има ред и да не ни занимават, че в другите страни било по друг начин. Това съвсем не е сигурно, пък и нашето законодателство си е наше законодателство! Няма какво да гледаме къде как е. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Заповядайте, госпожо Манева, за реплика към господин Берон.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Господин Берон, мисля, че трябваше много категорично да подчертаете, че тук не става дума за реакция на някакви искания на неправителствени организации или други загрижени лица, без винаги да имат основания за това. Категорично става дума за случаите, когато министерството е установило тези нарушения. Но ние не записваме думата “задължително”. Ние казваме, че министърът винаги реагира в такива случаи! Какво друго задължение може да има той освен да реагира като министър на околната среда! Това е основното му задължение! И за каква оперативна самостоятелност може да става дума, когато той и неговият орган са установили, че има риск от увреждане на околната среда?! Това е много съществен случай и никакво “може да” не може да има! Тук трябва да сме ясни и категорични във вменяването на определени задължения на този министър. Това е основната му функция, а не да преценява и да има оперативна самостоятелност. В името на какво?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Манева, преди да дам възможност за дуплика на господин Берон, искам да Ви кажа, че базисният текст гласи: “когато съществува опасност от увреждане”. Тук не личи кой я установява.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Това е текст, който се връзва с предишните четири текста. Тази опасност се установява от органите на Министерството на околната среда и водите, тоест ако има искане към Министерството на околната среда и водите, ако те са проверили и са установили, че няма опасност, то налице няма опасност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Най-малкото в този текст би трябвало да има препратка към онези текстове, които уреждат самото установяване на опасността.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Те са 1, 7, 10 и 12 и са препратени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Но не личи от текста на нормата на чл. 19.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Всичко това са функции на министъра и на неговите органи. Те установяват.
Ако трябва да добавим някаква дума в предишните текстове, за да стане ясно, добре, но според мен е ясно, че текстът визира задължения на министъра на околната среда и водите. В никакъв случай това не означава, че ако е подаден сигнал, министърът може да реагира. Тук се казва “ако се установи”, а органът, който установява риска, е Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Обръщам се към господин Божинов, ако преценява, че е нужно да се направи редакционно предложение.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Ще направя коментар, господин председател. В текста на чл. 19, за който се води дискусия дали да бъде променен или не, изрично е казано, че става дума за опасности от увреждане на териториите по списъка на чл. 10, ал. 2. А чл. 10 ни препраща към членове 7 и 1. Например чл. 7 казва: “Териториите, включващи типове природни местообитания от Приложение № 1, се подлагат на оценка въз основа на средните показатели” – това е оценката, за която говори господин Чавдар Георгиев. Това обаче е за планове, за програми, които ще бъдат оценявани по този ред. А може да има възникнали ситуации, за които Вие говорите - не план, не намерение, а някой извършва някаква дейност. И тогава по тези сигнали, които идват и за които говори господин Георгиев, преценява министърът с неговите експерти.Ако има опасност, по силата на целия закон, който му вменява отговорността, той издава заповед да не се прави нищо до обявяването. Ако обаче сигналът не е основателен, ние не можем да му кажем във всички случаи, в които има сигнал, да издава заповед. Това е идеята.
Петър Берон (независим, от място): Той може да е основателен и министърът пак да не направи нищо.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Повтарям, за планове, за програми, за инвестиционни намерения, без политики, които са изключени - това сме го дискутирали - в тези случаи се прави оценка и действието не започва, докато не се каже, че оценката е, че въздействието е по-малко от допустимото. Когато обаче има действие – не регламентирано, не планирано, не вървящо по този ред, тогава министърът преценява и в съответствие с риска и опасността може да издаде, а може и да не издаде заповед. Това беше логиката. Но нека залата да реши.
Петър Берон (независим, от място): Господин Божинов, така и така в залата няма никого, как ще реши?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Имате възможност за реплики, колеги.
Заповядайте, госпожо Манева.
Господин Берон, ако желаете втора реплика, можете да я направите.
Петър Берон (независим, от място): На кого да говоря, залата е празна!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Примерно да обосновете Вашата правота пред господин Божинов.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Господин Божинов, абсолютно прав сте в разсъжденията си. Правят се оценки, Министерството на околната среда и водите ги прави и дава заключение. Член 19 казва “ако е установена такава опасност”. В целия закон има текстове, които казват, че този, който преценява, този, който дава крайното заключение, е Министерството на околната среда и водите и неговите органи. Ако тези органи установят, че има риск от увреждане, министърът не друго, а е длъжен да издаде заповед. Това е предложението.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Нямаме никакви различия.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Да, но в текста пише “може да издаде”. Аз казвам не “може”, а “длъжен”. А тази процедура, която Вие казвате, е задължителна, разбира се, че министерството преценява. И щом прецени, че има риск от увреждане, министърът трябва да издаде такава заповед. Това означава този текст. Този текст не визира цялата процедура на оценки, оценката е от преди това, оценката вече е направена, министърът и неговите органи са се произнесли, че има риск. Щом има риск или опасност от увреждане, министърът издава такава заповед. Не можем да му даваме възможност да преценява да издаде или да не издаде. Това е смисълът на изречението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Втора реплика ще има ли от господин Берон?
Петър Берон (независим, от място): Така и така в залата няма никой, на кого да говоря?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Върви достатъчно сериозна размяна на мнения между хора, които са ангажирани с тематиката.
Заповядайте, господин Божинов.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Госпожа Манева е абсолютно права, но само в случаите по чл. 7. Става дума за територии, които включват типове по природни местообитания от Приложение № 1 – този обемист списък. Когато растат или пребивават видове от това приложение, тези територии са обект на чл. 7. Когато там има намерения, които изредих преди малко, се прави оценката, и когато има опасност, министърът решава. Но когато има съмнение, тогава се преценява и ако това съмнение е основателно, министърът издава заповед.
Нека да го решим с гласуване, дискутирахме го дълго в залата, изложихме всички мнения. Аз мисля, че не е толкова фатално, защото министърът винаги, когато има опасност, ще издаде заповед.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Ако министърът си е на мястото, ще предприеме действия.
Господин Великов, заповядайте.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, в комисията ние разисквахме подробно по този текст – дали да се махне думата “може” или не. Но аз също смятам, че по-скоро би трябвало да остане. В крайна сметка ние не можем да предположим, че министърът няма да е добросъвестен и че той няма да реагира, когато има реална опасност. А степените на опасност или на риск безспорно могат да бъдат различни и следователно да бъдат преценени и от него.
В този смисъл аз по-скоро бих подкрепил да си остане думата “може”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Появява се възможност за продължение на дискусията под формата на реплики. Желае ли някой да направи реплика?
Госпожо Манева, заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Колеги, аз не знам защо искате на всяка цена да защитите нещо, което практически е незащитимо. Всички периоди на доказване на риска са минали, специалистите са си казали думата: съществува опасност от увреждане. Какво значи министърът да преценява след това сам? Той може само да бъде подложен на изкушение от някакви съображения да не вземе мерки, въпреки това, което са доказали специалистите. И ние имаме достатъчно аргументи и случаи в действителността, които показват, че наистина може да се постъпи така. Това ли е нашата цел? Днес е един министър, утре ще е друг министър, няма да бъдете управляващи и тогава ще застанете на моето място и ще защитавате принципа. Не може да има друг принцип. Изречението е абсолютно еднозначно и не говори за никакви предварителни етапи, те са извървени, преценено е, че съществува опасност, специалистите са се произнесли, за какво може да става дума? Просто не мога да разбера защо четете изречението като дявола Евангелието, категорично ясно е за какво става дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Божинов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Сега ще кажа за какво става дума. Има опасност. Министърът има две възможности – едната е да издаде въпросната заповед веднага в онзи срок, за който говорим, и да го внесе в Министерския съвет, за да го обяви за защитена територия и да спрат всички действия. Ето ги двете възможности: може да издаде заповед и може да го внесе в Министерския съвет. В закона преди това е разписано в какъв срок съветът предлага, министърът го внася, Министерският съвет решава. Това е едната линия. В другата обаче, ако има забавяне, ако документацията не е готова, а някой започва дейности в територия, която имаме намерение да обявим за защитена, тогава министърът може да каже: две години няма да правите нищо, защото ще преценяваме дали да обявим територията или не. Или я обявява веднага. Затова трябва да остане “може”.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, от място): Това не е вярно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има думата за дуплика господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Под формата на дуплика аз пак ще се върна към въпроса, който беше споменат и от колежката Манева. Тя каза, че министърът може да бъде подложен на изкушение да не потвърди мнението на специалистите. Аз мисля, че не бива да се разсъждава така. Госпожа Манева е била министър, дай бог, да бъде пак след някоя и друга година, и тогава тя или който и да бъде министър - ние можем да предположим - няма да е винаги само политическо лице, може да бъде и експерт в областта. Затова нека да има възможност и той да допрецени в крайна сметка.
В този смисъл думата “може” дава повече възможности на един добросъвестен министър, а такива нашите министри безспорно са или поне трябва да бъдат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, господин Великов.
Продължаваме. Заповядайте, господин Божинов.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Това беше предложението за § 4а.
Господин Петър Берон обаче продължава и прави предложение за създаване на нов § 4б, което е подкрепено по принцип от комисията.
Предложение за създаване на нов § 4б има и от народния представител Евдокия Манева, което също е подкрепено по принцип.
Комисията предлага следната редакция на предложения нов § 4б, който става § 6:
„§ 6. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Плановете за управление на защитени зони се разработват и утвърждават при условия и по ред, определени с наредба, приета от Министерския съвет.
(2) Плановете за управление се актуализират на всеки 10 години, а за защитени зони, които в преобладаващата си част са влажни зони – на всеки 5 години.”
По § 5 има предложение от народния представител Евдокия Манева – текстът на § 5 се заличава.
Предложението е оттеглено.
По § 5 има предложение от народния представител Петър Берон, което е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 7 и предлага следната редакция:
„§ 7. В чл. 29 се създава ал. 4:
„(4) В защитени зони, за които е предвидено съфинансиране по чл. 10, ал. 6 и са определени мерки по ал. 1, но изпълнението им е отложено поради забавяне на съфинансирането, не се прилагат нови мерки, които могат да доведат до влошаване на състоянието на съответната защитена зона.”
Има предложение от народния представител Евдокия Манева да се създаде нов § 5а:
„§ 5а. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 2а:
„(2а) Оценката по ал. 1 се извършва, когато планове, програми или инвестиционни предложения засягат територии, разположени в съседство на защитените зони или в горните части на водни течения спрямо защитени зони, когато се очаква те да окажат въздействие върху защитените зони.”
2. В ал. 3, т. 2, буква „д” и точки 3, 4 и 5 се отменят.
3. Алинеи 7 и 8 се отменят.”
Комисията не подкрепя предложението на народния представител Евдокия Манева.
Тук господин Михайлов направи много полезен коментар в комисията. Днес обаче виждам, че със заместник-министъра коментират нещо по-важно. Аз искам да го помоля да се включи в дискусията, ако има такава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма визуална връзка със заместник-министъра, защото един Ваш колега – председател, ангажира двама наши колеги в оживен разговор.
Колеги, ако обичате да дадете възможност за контакт със заместник-министъра - господин Георгиев.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Има предложение от народния представител Петър Берон – да се създаде нов § 5а, а останалите параграфи да се преномерират съответно:
„§ 5а. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В ал. 1 думите „Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани” се заменят с „Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, включително действащи такива, които не са непосредствено свързани”.
2. Създава се ал. 2а:
„(2а) Оценката по ал. 1 се извършва, когато планове, програми или инвестиционни предложения засягат територии, разположени в съседство на защитените зони или в горните части на водни течения спрямо защитени зони, когато се очаква те да окажат въздействие върху защитените зони.”
3. В ал. 3, т. 2, буква „д” и точки 3, 4 и 5 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Ще коментирам двете предложения – и за § 5а, и за § 5б. Практически ние не оттеглихме тези предложения, защото искахме в залата да се коментира тяхната същност. Това, което предлагаме и за което се тревожим, е, че когато се прави оценка за рисковете за една защитена територия от определен инвестиционен проект, то непременно трябва да се отчитат и териториите, които са в близост до защитената територия, както и да бъдат много ясни критериите за оценка на степента на увреждане. Беше ни отговорено, че тази материя подробно е разработена и, ако трябва, ще бъде доконкретизирана в подзаконовите актове, с което ние се съгласихме.
Проблемът обаче е изключително важен и затова поставям въпроса в залата. Аз не настоявам тези текстове да бъдат приети във вида, в който ние ги предлагаме, но настоявам при изработването на подзаконовите актове, преди да станат факт, да се разгледат в Комисията по околната среда и водите, за да може тази наша загриженост максимално прецизно да бъде отразена в подзаконовите актове, защото твърдя, че и двата въпроса са изключително важни.
Нека те да не са визирани точно по този начин в закона, щом се преценява, че наистина това е материя, която може да бъде разработена още по-подробно в подзаконовите актове със съответни примери, с много по-детайлно изписани аргументи, но това са два момента, които задължително трябва да се отчитат много прецизно.
Това е всъщност предложението – по тези два текста парламентаристите да се произнесат, независимо че ще бъдат отнесени в подзаконовите актове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Нека да чуем господин Михайлов от министерството, който има готовност да информира парламента именно по подзаконовите нормативни актове.
Давам думата на господин Михаил Михайлов – началник на отдел „Защитени територии” в Министерството на околната среда и водите.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Когато се обсъждаха тези предложения в комисията, ние се опитахме да обясним за какво става дума и очевидно ще трябва да ги повторя и пред вас.
Предложението е свързано с гарантиране извършването на оценки върху планове, програми и инвестиционни намерения, които са извън защитените зони – в случая думата е “съседство”. Не е ясно какво значи “съседство” – един километър, или два, или три.
Гарантирам ви, че в Наредбата за изготвяне на оценките на планове, програми и инвестиционни намерения, която беше приета от Министерския съвет преди два месеца и ние вече реално я прилагаме, не се говори за отстояния. Всички инвестиционни предложения, планове и програми, които попадат в обхвата на Закона за околната среда, независимо от отстоянието от защитената зона, се подлагат на такава оценка – дали въздействат или не. Тоест това, което спомена госпожа Манева, че се надява в подзаконовите нормативни документи да е решен този въпрос, трябва да кажа, че въпросът вече е решен и се прилага.
По т. 2 – да отпаднат от закона изключенията, които са визирани в него, в кои случаи не се правят оценки на планове и програми. Става дума за буква “д” – точки 3 и 4 да се отменят. Това са планове и програми, които имат политически или финансов характер, и в методологията на Европейския съюз, която сме ползвали при определяне на обхвата на плановете и програмите, които се подлагат на оценки, категорично е казано, че планове и програми, които ясно не визират какво е намерението, къде какво да се направи, не могат да бъдат подлагани на оценка.
В този смисъл смятаме, че тези текстове трябва да останат в закона.
По отношение на т. 3 от предложението – ал. 7 и 8 да отпаднат от закона. Ако се случи това, категорично оттук нататък се блокира прилагането на оценките върху плановете и програмите, защото е свързано с издаване на съответни решения от компетентния орган. Това блокира цялата система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Госпожо Манева, пояснението е, че поднормативната уредба, за която Вие апелирахте, вече е факт.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, от място): Зная, че е факт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Имате възможност в комисията да продължите тази дискусия.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Има предложение от народния представител Петър Берон за създаване на нов § 5а. Предложението е оттеглено по време на заседание на комисията.
Има предложение на госпожа Евдокия Манева за създаване на нов § 5б. То също е оттеглено.
Има предложение на господин Берон за създаване на нов § 5в, което е оттеглено.
Има предложение от господин Берон за създаване на нов § 5г, което е оттеглено.
Има предложение на господин Берон за създаване на нов § 5д, което също е оттеглено.
Има предложение на госпожа Манева за нов § 5д, което е оттеглено.
“§ 6. Наименованието на Глава трета се изменя така: “Опазване на растителни, животински и гъбни видове”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 8.
По § 7 има предложение на народния представител Петър Берон, което се подкрепя от комисията.
Предложението по т. 2 и т. 3 не се подкрепя от комисията.
Те са следните:
“2. В т. 3 накрая се добавя “във и извън защитените зони от Националната екологична мрежа”.
3. Създава се т. 3а:
“3а. Възстановяване на разрушени биотопи и създаване на биотопи.”
Петър Берон (независим, от място): Оттеглям предложенията.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Тоест господин Берон оттегля предложенията си по т. 2 и по т. 3.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Да.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 10.
Има предложение на народния представител Петър Берон за създаване на нов § 8а, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става §12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 13.
Има предложение на народния представител Петър Берон за създаване на нов § 11а, което е оттеглено.
По § 12 на вносителя има предложение на народния представител Петър Берон, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.
Има предложение на народния представител Петър Берон за създаване на нов § 12а, което е оттеглено.
По § 13 има предложение на народния представител Петър Берон, което се подкрепя от комисията.
Предложението по т. 2 е оттеглено, а по т. 3 се подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13, който става § 15, и предлага следната редакция:
“§ 15. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 думите “или по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер, или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда” се заличават;
б) създава се т. 3а:
“3а. по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер, или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда.”;
в) в т. 5 думите “и на необходимата за тази цел селекция, включително” се заличават.
2. Създава се ал. 4:
“(4) Изключенията по ал. 2, т. 3а не се отнасят за дивите птици.”
По § 14 има предложение на народния представител Петър Берон, което е оттеглено в хода на дискусията.
Комисията подкрепа текста на вносителя за § 14, който става § 16.
Има предложение на народния представител Петър Берон за създаване на нов § 14а.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов § 14а, който става § 17 със следната редакция:
“§ 17. В чл. 60, ал. 3, в текста преди т. 1, след думите “зоологическите градини” се добавя “и центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни”.”
Има предложение на народния представител Петър Берон за създаване на нов § 14б.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов § 14б, който става § 18, и предлага следната редакция:
“§ 18. В чл. 61, ал. 1 след думите “зоологическите градини” се добавя “и центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни”.”
Има предложение на народния представител Петър Берон да се създаде нов § 14в.
Комисията подкрепя по принцип предложение за създаване на нов § 14в, който става § 19, и предлага следната редакция:
“§ 19. В чл. 62 след думите “извън зоопарковете” се поставя запетая и се добавя “центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни”, а след думите “за отглеждане като животни компаньони” се добавя “и световно застрашени видове животни”.“
Има предложение на народния представител Петър Берон за създаване на нов § 14г.
Комисията подкрепя предложението за създаване на нов § 14г, който става § 20.
“§ 14г. Създава се чл. 62б:
“Чл. 62б. Центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни подлежат на регистрация в Министерството на околната среда и водите.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 25.
Параграф 20 по вносител се подкрепя от комисията и става § 26.
Комисията подкрепя текста на § 21, който става § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 28.
По § 23 има предложение от народния представител Борислав Великов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23, който става § 29 и предлага на народните представители следната редакция:
“§ 22. Член 81 се изменя така:
“Чл.81. Към заявлението по чл. 20 от Регламент 865/2006 се прилага:
1. за българските юридически лица – актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
2. за чуждестранните юридически лица – документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението;
3. адрес и описание на условията, при които ще се отглеждат внасяните живи екземпляри.”
По § 24 по вносител има предложение от народния представител Борислав Великов, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следния окончателен текст на § 24, който става § 30:
“§ 30. Член 82 се изменя така:
“Чл. 82. (1) Към заявлението по чл. 26, 34 и 41 и 50 от Регламент 865/2006 се прилагат:
1. документ за произход в случаите, когато екземплярът не подлежи на регистрация по чл. 90;
2. документ за регистрация съгласно чл. 91 или чл. 96, ал. 1;
3. данни за самоличността на заявителя;
4. за българските юридически лица – актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
5. за чуждестранните юридически лица – документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението;
6. в случаите на изнасяне на екземпляри, размножени и отгледани в плен – кратко описание на рода или културата, от което да личи произходът на отделните екземпляри, формиращи оста на този род или култура, и номерът на полученото генетично поколение.” (Реплика от народния представител Петър Берон.)
Ще го поясним, тъй като е печатна грешка. “В плен” сме го заменили навсякъде с друга дума.
“(2) Изискванията по ал. 1, т. 4 не се прилагат случаите по чл. 96, ал. 1.
(3) За видове съгласно Приложение № 4 на закона, които попадат в приложения A, B и C от Регламент 338/97, към заявлението по ал. 1 се прилагат и копия от следните документи:
1. разрешително за лов на името на ловеца;
2. регистрация по чл. 110, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ,...) или разплащателен протокол по чл. 112, ал. 1, т. 2 от същия правилник.”
Моля господин Берон да поясни замяната на думата “плен”, която по-късно негово предложение в хода на дебата беше променена в целия текст нататък с “на затворено”. Това е редакционна поправка, която беше приета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 33.
По § 28 има предложение на народния представител Петър Берон, което е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 34.
Параграф 29 на вносителя е подкрепен и става § 35.
По § 30 има предложение от народния представител Петър Берон, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 36.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 37.
Преминаваме към част ІІ от доклада.
По § 32 на вносителя има предложение на народния представител Борислав Великов, което е подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Петър Берон, което е подкрепено от комисията.
Комисията като подкрепя текста на вносителя и отчита двете предложения на народните представители предлага следната окончателна редакция на § 32, който става § 38:
“§ 38. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите “чл. 70, т. 1 и 2” се заменят с “приложения А и В от Регламент 338/97”;
б) точка 1 се изменя така:
“1. лични данни – за физически лица, за български юридически лица – наименование, седалище, адрес и БУЛСТАТ или единен идентификационен код за търговците, а за чуждестранните юридически лица – документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението;”
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Към заявлението по ал. 1 в зависимост от случая се прилагат:
1. документи, указващи законния произход на екземпляра:
а) оригинален документ за регистрация, издаден от съответната регионална инспекция по околната среда и водите – при покупка на вече регистриран по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или копие от регистрационна карта в случаите на регистрация по чл. 91, ал. 2;
б) документ за регистрация от друга държава – членка на Европейския съюз, когато в съответната страна се изисква такава;
в) оригинален валиден сертификат за екземплярите, издаден на името на продавача съгласно чл. 8, т. 3 от Регламент 338/97, и документ за продажбата на екземпляра;
г) копие от разрешително по CITES за износ или сертификат за реекспорт, издадени от трета страна;
д) фактура по чл. 102б, ал. 3, буква “к”;
е) оригинал на разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването му;
2. информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката;
3. номер на регистрираната дейност по чл. 97, ал. 1 и 2.”
Господин председател, имаме договорка със заместник-председателя Борислав Великов да продължи с доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря на председателя Георги Божинов.
Заповядайте, господин Великов.
ДОКЛАДЧИК Борислав Великов: По § 33 по вносител има предложение от колегата Петър Берон, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 39 и предлага следната редакция:
“§ 39. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “и ботанически” се заличават.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите “или растението” се заличават;
б) в т. 2 думите “хербаризиран” и “от растение или животно” се заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Не се издават разрешителни и сертификати по чл. 80 на този закон и етикети по чл. 52, т. 2 от Регламент 865/2006 на лицата по ал. 1, които не са изпълнили разпоредбите на ал. 2.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 40.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 35, който става § 41 и предлага следната редакция:
“§ 41. Създава се чл. 97а:
“Чл. 97а. (1) Юридическите лица по чл. 97, ал. 1 могат да се регистрират за ползване на опростени процедури по чл. 18 и 19 от Регламент 865/2006.
(2) За регистрацията по ал. 1 лицата подават до министъра на околната среда и водите заявление, в което посочват:
1. наименование, седалище и БУЛСТАТ или единен идентификационен код за търговците;
2. научното наименование на видовете, за които ще се ползва опростената процедура;
3. доказателства за законното пребиваване на изходния материал.
(3) Министърът на околната среда и водите упълномощава лицата по ал. 1 да попълват специфичната информация в разрешителните съгласно чл. 18, ал. 1, буква “в” и чл. 19, ал. 1, буква “г” от регламент 865/2006.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 42.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 37, който става § 43 и предлага следната редакция:
“§ 43. Създава се чл. 99а:
“Чл. 99а. (1) Научни институции, които извършват обмен на екземпляри с други научни институции, могат да се регистрират в Секретариата на Конвенцията за ползване на изключения по чл. 7, ал. 6 от Конвенцията.
(2) За регистрацията по ал. 1 научните институции представят в Министерството на околната среда и водите заявление, съдържащо наименованието, седалище и адреса на институцията и в зависимост от случая:
1. решение на общото събрание на Българската академия на науките за създаване на специализирани научни звена съгласно Закона за Българската академия на науките и нейния устав;
2. решение на Народното събрание за откриване на висше училище съгласно Закона за висшето образование;
3. решение за създаване на музеи съгласно Закона за паметниците на културата и музеите.
(3) В 10-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 2 Министерството на околната среда и водите уведомява заявителя за регистрационния номер и го регистрира в Секретариата на Конвенцията.
(4) За въвеждане и изнасяне на екземпляри за целите на научния обмен на лицата по ал. 1 се използват етикети съгласно чл. 52, т. 2 от Регламент 856/2006.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 44.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 45.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 46.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 47.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 48.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 49 и предлага следната редакция:
“§ 49. Създава се чл. 102б:
“Чл. 102б. (1) Лицата, които извършват търговски сделки с екземпляри от видове по чл. 70, са длъжни да притежават и при поискване от контролните органи да представят документ, доказващ законния произход на екземплярите.
(2) В случаите на регистрация по чл. 90 лицата по ал. 1 представят регистрационна карта, издадена съгласно чл. 91.
(3) В случаите извън тези по ал. 2 лицата по ал. 1 представят в зависимост от случая:
а) копие от разрешително или сертификат за реекспорт по CITES, издадени от трета страна;
б) копие от ситосанитарен сертификат, издаден от трета страна, когато съгласно Конвенцията такъв се използва вместо разрешително по CITES;
в) копие от разрешително за внос по чл. 4, ал. 1 и 2 от Регламент 338/97;
г) сертификат по чл. 8, т. 3 от Регламент 338/97;
д) документ, доказващ законния произход на екземплярите съгласно приложение В от Регламент 338/97, в случай че са придобити на територията на Европейската общност;
е) разрешително по чл. 49 за видовете съгласно приложения № 3 и № 4;
ж) оценителен протокол по чл. 110, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча или разплащателен протокол по чл. 112, ал. 1, т. 2 от същия правилник;
з) документи по Закона за рибарството и аквакултурите, ако екземплярите са придобити чрез риболов;
и) копие от документ за регистрация на дейността по чл. 97, ал. 1;
к) фактура за покупка на отгледаните в плен или култивирани екземпляри, в случай че търговецът не е производител, а в останалите случаи – декларация от производителя, че продадените екземпляри са отгледани в плен или са култивирани;”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Великов, очевидно изразът “в плен” ще трябва да бъде заместен от израза “на закрито”.
Това е редакционно-техническо уточнение за следящите текста – да го направят.
ДОКЛАДЧИК Борислав Великов: Така е.
“л) документ по чл. 108.
(4) В случаите на ал. 3, буква “в” задължително се представят и съответните документи по ал. 3, букви “а” или “б”.
(5) При непредставяне на документацията по ал. 2 и 3:
1. контролният орган задържа екземплярите и ги изпраща в спасителен център по чл. 71, ал. 2, като изисква от продавача да представи съответните документи в срок 10 от извършване на проверката;
2. при непредставяне на документите в срока по т. 1 екземплярите се отнемат в полза на държавата;
3. при представяне на документите по ал. 1 екземплярите се връщат на собственика след като заплати разходите, направени от спасителния център, по тяхното настаняване и отглеждане.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 50.
Параграф 45 също се подкрепя от комисията и става § 51.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 52.
По § 47 има оттеглено предложение на народния представител Петър Берон.
Има подкрепено от комисията предложение на народния представител Евдокия Манева.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 47, който става § 53, и предлага следната редакция:
“§ 53. В чл. 115, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 13 пред думата “регистри” се добавя “публични”.
2. В т. 15 думите “чл. 70” се заменят с “чл. 47а, т. 1 и 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, господин Великов.
Виждам, че предложението на народния представител Евдокия Манева за нов § 47а не се приема, вероятно тя ще иска да го обоснове.
Госпожо Манева, най-добре е да имате възможност спокойно да обосновете Вашето предложение след почивката.
Уважаеми колеги, докладван е § 47 в окончателна редакция.
Благодаря на господин Божинов, на господин Великов и на всички вас, взели участие в дискусията по този законопроект.
Тридесет минути почивка до 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Продължаваме нашата работа по второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.
Заповядайте, господин Великов.
ДОКЛАДЧИК Борислав Великов: Господин председател, следва предложение от народния представител Евдокия Манева да се създаде § 47а:
“§ 47а. Създава се чл. 116а:
“Чл. 116а. (1) Създават се комисии по биоразнообразието и защитените зони към регионалните инспекции по околна среда и води като консултативни органи по въпроси, свързани с организацията на защитените зони и територии и опазването на биологичното разнообразие.
(2) Началникът на Националната служба за защита на природата утвърждава със заповед състава на комисията по ал. 1, в която се включват представители на регионалните инспекции за околна среда и води, регионалните управления по горите и техните структури, районните полицейски управления, общинските администрации, местни и национални неправителствени организации, Българската академия на науките и други заинтересовани юридически лица.
(3) Дейността на консултативните съвети по чл. 116 и 116а се урежда с правилник, утвърден от министъра на околната среда и водите.”
Комисията не подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата по § 53 в новата номерация и предложенето на народния представител Евдокия Манева за създаване на нов § 47а.
Госпожо Манева, заповядайте да аргументирате Вашето предложение.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Предложението ми е продиктувано от желанието при провеждане на политиката, свързана с опазване на биологичното разнообразие, максимално да се привлича обществеността при вземане на решение, включително неправителствените организации и общините и всички органи, които имат отношение към този проблем. Аз обаче сега искам да заявя, че ще оттегля това предложение по една-единствена причина. Знаете, че такъв съвет има към Министерството на околната среда и водите, има ясни функции. Те са консултативни функции. За съжаление, при опита да се дефинират функциите за един такъв на пръв поглед много полезен съвет и към регионалните инспекции, не можах да намеря аргументи за много ясни функции, тъй като по същество директорът на районната инспекция не взема решение, той само изпълнява решение на министъра. Така че този съвет не би имал някакви убедителни функции освен да бъде един местен парламент да се обсъждат въпросите. Но това може да стане и под друга форма, без да се институционализира като такъв съвет. Така че оттеглям това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря, госпожо Манева.
Госпожо Манева, Вие имате още три предложения. Поддържате ли ги?
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Следващото го поддържам и ще кажа защо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по § 53? Няма.
След като госпожа Манева оттегли предложението си, както ви е известно, уважаеми народни представители, то няма да бъде гласувано.
ДОКЛАДЧИК Борислав Великов: Следващото предложение на народния представител Евдокия Манева е да се създаде нов § 47б:
“§ 47б. В чл. 117, т. 4 пред думата “регистри” се поставя “публични”.”
Това предложение не беше подкрепено от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, госпожо Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, аз допускам, че тук има някакво недоразумение. Ако се върнем на § 47, който касае чл. 115, там предложението за публични регистри е прието. Това са регистрите, които поддържа Министерството на околната среда и водите. И ние се съгласяваме тези регистри, които поддържа Министерството на околната среда и водите, да са публични. В чл. 117, тоест предложението, което обсъждаме сега, става дума за регистрите, които поддържа Районната инспекция по околна среда. И те изведнъж не могат да бъдат публични. За мен няма никакви аргументи в подкрепа на това.
Бяха изказани някакви съображения, че в документацията, която служи, за да се създадат регистрите, и имало и лични данни, но няма никакво задължение личните данни да се отразяват в регистъра. Регистърът отразява защитените територии или защитените видове животни и растения, които се водят на отчет в съответната районна инспекция. Защо те да не бъдат публични? Това е в интерес на всички нас. Всеки трябва да има достъп и да знае какво се защитава, какви са ограниченията в съответната територия. Особено в сравнение с регистрите, които се поддържат в Министерството на околната среда и водите, съвсем няма аргументи защо на национално равнище да са публични, а в районната инспекция да не са публични.
Така че аз поддържам предложението си и се надявам записаното становище, че предложението не се подкрепя, да е някаква техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Надали е техническа грешка, направена от цяла комисия.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Надявам се да е така. Имаше вече такъв случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Георгиев, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това предложение беше широко обсъждано в комисията и ние изложихме своите аргументи защо не подкрепяме и не приемаме такова предложение.
Първо искам да кажа, че министерството по никакъв начин не е против публичност на възможната информация за опазване на околната среда – има специален механизъм за предоставяне на такава информация. В дискусията пред комисията се изясни, че тогава би трябвало цялата информация да е достъпна чрез съвременни средства за достъп до информация, каквото е Интернет. Ако дадем такъв достъп до тези регистри, това означава, че трябва да дадем голям достъп и до лични данни. Ако спазим Закона за личните данни и изреждаме тази информация от…
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, от място): Това не е вярно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Чакайте, госпожо Манева. Моля Ви!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Ако спазим изискванията за защита на личните данни и изреждаме тази информация, тогава пък такъв достъп просто ще се обезсмисли и няма да дава никаква полза на тези, които ще я получават. Примерно ще има регистрирана някаква птица, да кажем орел, който е защитен вид, но няма да могат да се дадат нито имената на притежателя, нито адреса, нито други лични данни. Какво ще е за ползвателя на тази информация – информацията, че някъде има някакъв защитен вид.
Затова мисля, че ако се приеме подобно предложение, каквото е на народния представител уважаемата госпожа Манева, просто няма да може да бъде изпълнено и поради това то се обезсмисля.
Искам да посоча, че в някои случаи, когато се отнася за защитени територии или защитени зони, когато се отнася за информация за редки местообитания и видове, това е основание да се отказва такава информация, за да не се създават предпоставки и да бъдат накърнени такива редки защитени видове. Това е също едно съображение да не се прави изключително публична и достъпна тази информация. Тя, разбира се, е достъпна по реда на Закона за опазване на околната среда и всеки, който би искал да получи информацията, по този ред може да я получава. Ние не ограничаваме достъпа до информация с това да не правим регистрите публични.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Георгиев.
Уважаеми народни представители, имате думата по предложението на народния представител Евдокия Манева за създаване на нов § 47б.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, от място): Това твърдение беше абсурдно. Жалко, че не мога да опонирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат думата? Няма.
ДОКЛАДЧИК Борислав Великов: Двете следващи предложения на госпожа Манева са аналогични. Ако тя желае, после наведнъж да ги обоснове.
Има предложение от народния представител Евдокия Манева за създаване на нов § 47в:
“§ 47в. В чл. 124 размерът на глобите се променя от 500 до 5000 и от 1500 до 15 000.”
Предложението не е подкрепено от комисията.
Следва друго предложение от народния представител Евдокия Манева – да се създаде нов § 47г:
“§ 47г. В чл. 125 размерът на глобите се променя от 500 до 10 000 и от 1500 до 20 000.” Подразбира се – лева.
Комисията не е подкрепила и това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Госпожо Манева, заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Ще кажа няколко думи по всичките си предложения, защото по същество са едни и същи до края на този параграф, свързан с наказателната политика.
Моето убеждение е, че санкциите за унищожаване, увреждане на защитени видове, на биологичното разнообразие и неспазване на закона трябва да бъдат респектиращи. Тоест те трябва да бъдат достатъчно солидни, за да знае този, който решава да престъпи закона, че ще носи сериозна материална отговорност. За съжаление, в комисията бяха изказани съображения, че нашата политика е сиромахомилска, че санкциите трябва да бъдат платими. По тази причина не е прието нито едно от моите предложения. Аз смятам, че трябва коренно да си променим виждането по тези въпроси. Доказателство за справедливостта на такава позиция е опитът на много страни, които успяха коренно да променят нещата, създавайки нетърпимост, просвета по въпроса и респектиращи санкции.
За съжаление, може би просто защото предложенията са мои, те не се приемат, както и предишното. Аз направих сравнение между регистрите на Министерството на околната среда и водите, които ще са публични, а пък на районната инспекция трябвало да бъдат тайни, никой да не знае къде са тези защитени територии, за да не би случайно да ги увреди. Никой не каза кои са регистрите, които се поддържат на едното и на другото място и защо регистрите не трябва да бъдат публични. В един публичен регистър вие можете да съобщите тези реквизити, които смятате, че са необходими. Никакви аргументи с имена и лични данни не могат да бъдат в защита за преминаване в дълбока тайнственост на политиката по защитените територии. Нищо повече не мога да направя от това, което правя в момента – да се опитам да призова към трезво мислене по този въпрос и подкрепа на тези текстове. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Приключихме с разискванията по § 47б за публичността на регистрите.
Господин Георгиев, Вие се изказахте и взехте отношение. По повод другите две предложения госпожа Манева поиска още веднъж да аргументира това, по което разискването вече приключи. Но още веднъж да се връщаме на нещо, което сме приключили, е просто недопустимо.
Господин Георгиев, заповядайте, но моля Ви вземете отношение, ако желаете, по предложенията на госпожа Манева за параграфи 47в и 47г, всъщност по размера на глобите.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! И тези текстове бяха широко разисквани в комисията. За съжаление, ние не подкрепяме тези предложения на госпожа Манева, тъй като когато се говори за провеждане на някаква санкционна политика, следва да има обвързаност между различните текстове, които са предвидени в съответния раздел на административнонаказателните разпоредби. Прекомерното завишаване само на две от хипотезите, в които ще се налагат съответните санкции, води до това да се затрудни правоприлагането според мен и няма да допринесе за осъществяване на целите на такива санкции, а именно да играят ролята на някаква генерална превенция по отношение на потенциални нарушители. Ето защо ние не подкрепяме тези предложения, като казвам, че по принцип министерството води политика за строго санкциониране на всички нарушители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по предложението на народния представител Евдокия Манева? Няма.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: По § 48 има предложение от народния представител Евдокия Манева – също за завишаване, което не е подкрепено:
В § 48, чл. 127, ал. 2 числото “12 000” се заменя с “20 000”.
Със същите мотиви не е подкрепено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по § 48?
Госпожо Манева, заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми колеги, предложенията ми са напълно съизмерими, както се опита господин Георгиев да каже, че санкцията трябва да бъде съизмерима с наказанието. Тоест глобата да не е респектираща, а да имаме някакви числа, които горе-долу да материализират нарушението, така че то да може да се осъществява и след това нарушителят да го плаща. Това е логиката на вносителите.
Вижте какво остава в текста: “за юридически лица и еднолични търговци имуществена санкция от 100 до 5000 лв.” Това са абсолютно никакви суми за нарушение на закона от еднолични търговци. Моето предложение е за една значително по-голяма санкция. За съжаление виждам, че отново не се приема.
Аз съм убедена, че санкциите трябва да бъдат много по-големи, затова ви призовавам при гласуване да подкрепите моите предложения, защото става дума, особено в случая, за юридически лица, тоест за съвсем съзнателна дейност, свързана с нарушаване на природата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Манева, аз ли не разбрах нещо? Няма записано 500 лв. Пише: за юридически лица – от 2500 до 12 000 лв. Това е предложението на комисията.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Да, аз предлагам до 20 000 лв.
Извинете, това е за следващия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: По § 49 има предложение на госпожа Евдокия Манева, тя току-що го обоснова. Предложението е следното: В § 49, чл. 128 числото “50” се заменя със “100”; числото “100” се заменя с “500”; и числото “5000” се заменя с “10 000”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Госпожо Манева, аргументите, които изтъкнахте, са същите. (Реплика на народния представител Евдокия Манева.)
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: То се отнасяше за този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 57.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 58.
По § 53 има предложение на народния представител Борислав Великов, което е подкрепено.
Комисията като подкрепя по принцип текста на вносителя за § 53, който става § 59, и отчита предложението на народния представител Борислав Великов предлага следната окончателна редакция:
“§ 59. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 5а:
“5а. “Видове от интерес за Общността” са видове, които на европейската територия на страните членки са застрашени, освен онези, за които тази територия се явява гранична за естественото им разпространение и които не са застрашени или уязвими в западния палеарктически регион, или са уязвими, (тоест е вероятно скорошното им преминаване в категорията на застрашените видове, ако факторите, причинили заплахата, продължават да съществуват), или са редки, (тоест чиито популации са малки и понастоящем не са застрашени или уязвими, но са изложени на риск – срещат се в ограничени географски райони или поединично разпръснати в по-голям район), или са ендемични и изискват особено внимание вследствие на специфични характеристики на местообитанието им и/или вследствие на потенциалното въздействие при тяхното използване върху местообитанието им, и/или потенциалното въздействие от тяхното използване върху природозащитния им статус.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Много ясен текст.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Много ясен текст, но е абсолютно съобразен с изискванията на Общността.
“2. В т. 10 думите “растителен или животински” се заменят с “растителен, животински или гъбен”.
3. Създава се т. 20а:
“20а. “Зона от значение за Общността” е територия, която в биогеографския регион или региони, към които принадлежи, допринася в значителна степен за съхраняването или възстановяването до степен на благоприятно природозащитно състояние на тип природно местообитание по Приложение № 1 или на вид по Приложение № 2, допринася в значителна степен за целостта на мрежата от защитени зони по чл. 3 и/или допринася в значителна степен за съхраняването на биологичното разнообразие в конкретния биогеографски регион. При животински видове, които се нуждаят от големи местообитания, териториите от значение за Общността отговарят на местата в естествената област на разпространението им, които притежават физични и биологични елементи от решаващо значение за тяхното съществуване.”
4. В т. 23 думите “растителни или животински” се заменят с “растителни, животински или гъбни”.
5. Създава се т. 26г:
“26г. “Микота” са всички видове гъби в определен район.”
6. Създава се т. 31в:
“31в. “Природни местообитания от интерес за Общността” са онези местообитания от европейската територия на страните членки, които в зоната на тяхната естествена област на разпространение са застрашени от изчезване или имат малък естествен район на разпространение, вследствие на намаляване на популацията или въз основа на вече ограничен район на разпространение, или представляват изключителни примери за типичните особености на един или няколко от следните девет биогеографски региона: алпийски, атлантически, черноморски, бореален, континентален, макронезийски, средиземноморски, панонски и степен.”
7. В т. 36 думите “растителни и животински” се заменят с “растителни, животински и гъбни”.
8. Създава се т. 37а:
“37а. “Трета страна” е страна, която не е държава – членка на Европейската общност.”
9. Досегашната т. 41 става т. 3а и в нея думите “флористично важно място” се заменят с “важно място за растенията”. (Колко по-българско звучи, нали?)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Най-после разбрахме един текст! (Смях и оживление в залата.)
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов:
10. Създава се нова т. 41:
“41. “Център за размножаване и отглеждане на защитени видове” е юридическо лице, което притежава издадено разрешение от министъра на околната среда и водите да отглежда и размножава защитени видове животни с цел опазване и/или повторно въвеждане в природата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да дадем думата на народните представители, които са в залата, да вземат отношение по този текст. Виждам, че на всички е ясно. (Оживление в залата.)
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: По този текст трудно могат да вземат отношение. От специалистите го няма господин Берон.
По § 54 има предложение на народния представител Борислав Великов.
Като подкрепя предложението, комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя за § 54, който става § 60 със следната редакция, но предлагам да бъде гласувана по предложение на комисията – без да се чете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Как е възможно да не се чете?!
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Не е възможно да се четат тези неща на латиница.
Параграф 60 гласи:
“§ 60. В Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, текстът е пред вас. В него има изрази като “храстови съобщества”.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Става дума за латинските наименования на определени видове. Досега, когато сме имали такава практика, сме предлагали да се гласува по вносител, защото няма как стенографите да запишат това нещо. А и аз трудно на латински ще го перифразирам.
Затова предлагам народните представители внимателно да гледат текстовете пред себе си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, текстът на § 60 е пред вас. Имате думата по него. Няма желаещи.
Да преминем към приложенията.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Ще помоля трите уточнения, направени в комисията, да ги оповестим и да вземем съгласието на залата – таблицата да се гласува така, както е предложена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Параграф 55 по вносител е Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 да се измени по съответния начин. Това би било много лесно за гласуване, ако прелистим доклада от стр. 18 до стр. 26.
Има предложение на народния представител Борислав Великов.
Комисията подкрепя това предложение, като подкрепя и предложението на вносителя за таблицата и предлага следната окончателна редакция на § 61:
“§ 61. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 се изменя така:”.
Приложението се дава от стр. 27 на доклада до стр. 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Както знаете, уважаеми народни представители, таблиците не се четат. Тук дори има текстове на латиница – имената на бозайници, гризачи, видове растения и животни.
Ако някой желае да вземе отношение по § 61 с таблицата, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Господин председател, тези таблици и прецизните наименования на различните видове са съгласувани с представители на Българската академия на науките и водещи български специалисти. По тяхно мнение отразяват последните разбирания и схващания в тази област. (Реплика от Евдокия Манева.)
Погледнете стр. 36 на доклада. Там е даден текстът на § 56 по вносител – създава се приложение № 2а към чл. 35а.
Стигаме до стр. 38, където е дадено предложение на народния представител Борислав Великов.
Комисията подкрепя това предложение. Ще кажа, че то не е чисто авторство на господин Великов. Тези предложения са съобразени с водещите специалисти, за които говорих.
Комисията подкрепя това предложение и подкрепяйки по принцип текста на вносителя за § 56, който става § 62, предлага следната окончателна редакция:
“§ 62. Създава се Приложение № 2а към чл. 35а:”.
Приложението е отразено в табличен вид от стр. 39 до стр. 41.
Съжалявам, че го няма господин Берон. Той имаше задачата да следи латинските наименования и ако има нещо ново от вчера до днес, да го отрази.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ще го отразим като редакционна бележка.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: В § 57 вносителят дава своето предложение за изменение и допълнение в Приложение № 3 към чл. 37.
Таблицата е дадена в доклада до стр. 57, където има предложение за изменение от народния представител Борислав Великов.
Неговото предложение за изменение на Приложение № 3 към чл. 37 е дадено в доклада от стр. 58 до стр. 84.
Комисията подкрепя по принцип предложението на Борислав Великов и предлага текстът за § 63, Приложение № 3 към чл. 37 да се гласува така както е – от стр. 85 до стр. 111.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: По § 58, Приложение № 4 към чл. 41, ал. 1 народният представител Борислав Великов прави предложение за изменение на Приложение № 4 към чл. 41, ал. 1. Комисията подкрепя предложението на господин Великов за нов текст на § 58 относно Приложение № 4, който става § 64.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 65.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ако някой желае, може да вземе отношение към този параграф и тази таблица.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: По тази таблица могат да вземат отношение само неправителствените организации, но те го изказаха в комисията, така че това е и тяхното мнение.
По § 60 по вносител има предложение на колегата Борислав Ноев. Той присъства на заседанието на комисията, видя колко сериозен е нашият природозащитен фундаментализъм и оттегля своето предложение. Господин Ноев иска в Приложение № 5 в текста “Риби” думите “тралещи и драгиращи средства” да се заличат.
Комисията не приема това отстъпление от нашето екологично законодателство и той пред мен заяви, че оттегля предложението си.
По § 60 има предложение и на народния представител госпожа Манева – в т. 1 в края на текста да се добави “и оръжия с оптически мерници”. Тук обаче всички ловци се противопоставиха и комисията с гласуване не подкрепи предложението на г-жа Манева.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Манева, заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми колеги, моето предложение означава, че в списъка на забранените средства, с които се ловува, следва да се включат и оръжията с оптически мерници. Предложението ми категорично е насочено срещу начина на забавление чрез убиване на животни от повече от 140 хиляди въоръжени мъже и жени. Всички знаете, че това е една голяма армия, която се забавлява по много странен начин. Независимо че това е доста древно забавление, все повече обществото в цивилизованите страни се отнася с нетърпимост към този начин на забавление. Мисля, че има достатъчно информация в пресата по този въпрос за страни с традиционна любов към лова, като Германия и други, където вече има сериозен отлив от това забавление. Но нека не си служа с европейски аргументи, както обикновено правим.
Най-важният ми аргумент е, че състоянието на дивеча в България е катастрофално. Мисля, че всички, които се интересуват от тази тема, знаят – ще имаме възможност да прочетем данните и когато обсъждаме доклада за състоянието на околната среда – колко сериозно е положението и ние сме длъжни да вземем мерки. Оръжието с оптически мерник е оръжие, което гарантира, дава възможност животното да бъде убито без никакви усилия. Това всъщност даже не е и никакъв спорт, а е откровено убийство.
Освен това има редица наблюдения и констатирани нарушения, при които се знае, че с тези оръжия се убиват защитени видове даже не заради трофея, а заради удоволствието да се убива. Имаше такива случаи в Пирин, когато се убиваха диви кози на отсрещния баир просто само за да се убие животното.
Така че аз призовавам парламента към една наистина съвсем осъзната позиция по този въпрос и забрана. Ако ви се струва прекалено крайна тази мярка, нека да бъде временна, но ние просто сме длъжни да реагираме. В противен случай в България няма да има дивеч, тенденцията е такава – масово унищожение. Ще видите тези числа не само при обсъждане на доклада за състоянието на околната среда, а и при обсъждане на стратегията и дейността на новата Агенция за горите. Ще видите, че наистина има основание за една много сериозна загриженост по този въпрос. Затова аз ви призовавам да подкрепите моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Манева, какво ще правим с подборния лов, с болните животни?
ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Няма абсолютно никакви проблеми да се създаде регламент на изключения, когато със съгласие на контролните органи могат да се създават специални групи, които се занимават с този проблем. Но масовият, регламентираният лов трябва да изключва използването на тези модерни безотказни средства за убийство. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Георгиев, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! По повод предложението на госпожа Манева, искам да посоча, че нито в Директивата за местообитанията, нито в Директивата за птиците имаме изискване да въведем забрана за такъв начин на лов. Освен това, както бе и изтъкнато преди малко, това е един начин на лов, който се отнася главно до подборния лов. Той пък, от своя страна, е свързан с ловен туризъм и с други значими за ловците дейности и практики, така че след като нямаме изискване да въведем такива забрани, ми се струва нецелесъобразно ние сами да се самоограничаваме, поради което не подкрепяме подобно предложение и настояваме забраната да не се въвежда.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Ще решим този въпрос с гласуване в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Той не е маловажен, не е само емоционален, той е и финансов. (Реплики от народните представители Евдокия Манева и Иван Костов.)
Няма юридическа забрана, господин Костов.
Имате думата, уважаеми народни представители.
Междупрочем, въпросът е доста съществен. Той е свързан и с ловния туризъм, както се каза, чужденците, които идват тук, които плащат много пари за ловуване в България и т.н., и т.н. Трябва да се огледа от всички страни, за да не направим нещо, което повече ще навреди, отколкото да помогне.
Има ли желаещи да вземат отношение?
Заповядайте, господин Спасов.
Минчо Спасов (НДСВ): Благодаря, господин председател.
По темата за оръжието с оптичен прицел искам напълно да подкрепя госпожа Манева, защото има една тънка граница между тъй наречения спорт и чистото убийство. За мен, който не съм ловец, но съм човек, използването на оптичен прицел е неморално, когато става дума не за някакви зли, силни хищници, които нападат някого – не става дума за някаква самозащита, а за спорт, за забавление.
Ловът като спорт е категория, която е обсъждана може би много пъти дори от философи, психолози, но ние тук като законодатели трябва да погледнем на нещата обективно и балансирано. Преди малко чух забележка, че има случаи, когато при отборен лов или други примерно хищници, които са нападнали дадено село или стадо, се налага ползването на специални технически средства за тяхното обезвреждане. Аз лично не съм специалист, но смятам, че изключението, което ние бихме допуснали, за съжаление, би могло да се превърне в правило. Има достатъчно други технически средства за обезвреждане на подобен тип хищници.
РЕПЛИКА: Кои?
Минчо Спасов: Аз лично съм ходил в казармата и съм запасен офицер и много добре знам, че с един обикновен автомат „Калашников” вие можете да поразите от 800 м, стига да сте добър стрелец. Не ви е нужна никаква оптика. А се предполага, че в тези специализирани отряди, които ще бъдат изпратени на такава специална мисия, ще са добри стрелци, а не аматьори. И ако е нужно да има такива специализирани отряди, има достатъчно подготвени кадри – понеже очевидно това е някаква извънредна ситуация, има и други органи, които също биха могли да помогнат. Дори органите на Полицията, защото очевидно тук ще става дума за заплаха на човешки живот или нещо от този род.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Калашникът не е ловно оръжие, доколкото знам.
Минчо Спасов: Има карабини „Калашников”, които са със същите тактико-технически данни.
Затова аз лично подкрепям госпожа Манева и нейното предложение, с което се цели ограничаването, дори и забраната на използването на този тип оръжие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, господин Кирчев.
Христо Кирчев (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители! Дайте да помислим искаме ли от тази държава да остане нещо или не. Най-голямото богатство в момента на България е природата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: И хората.
Христо Кирчев: Нещо с хората се поразредихме, та не смея да го казвам, защото, извинявам се за отклонението, което направих, но в градове като Варна, щом повече от 30 на сто от избирателите се купуват, много се съмнявам какви сме като хора, но това е между другото.
Да се върнем на това, което имаме. Преди малко тук се спомена, че има 140 лични огнестрелни оръжия с оптически мерник. Кой притежава тези оръжия? Много малко са тези съзнателни ловци, за които споменава господин председателят и които носят морала все пак на протестантско-католическа Европа. Ще дойде някой чужденец, ще си плати за елена, ще го гръмне с оптическия мерник и ще си замине. Нали така, господин Божинов?
Хайде да се запитаме модерните български бизнесмени и бившите мутри какво правят именно с тия оръжия? То не стига, че в България 60 хиляди се водят в състав на МВР, от които я 6 хиляди вършат работа; имаме 200 хиляди охранители; имаме 140 хиляди с оптическо оръжие, ами ние къде отиваме като държава? Армията е 35 хиляди, от които генералите са хиляда, офицерите са 20 хиляди, имаме 3 танка и 2 самолета в движение. Каква държава сме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не издавайте държавна тайна.
Христо Кирчев: Господин председателю, аз преди всичко съм българин. Мога да съм ляв, десен по убеждение, но преди всичко съм българин. Много почна да ме боли за тази държава, това, което наистина става. Искам да живея в България, искам синът ми да се върне в България. Как да го върна, като в тази държава правим всичко възможно да я няма – със Закон за Черноморското крайбрежие ли ще бъде, за биологичното разнообразие ли? Аз се чудя на следващите избори наистина кого ще избираме, дали няма да дойдат тези с оптическите пушки открито да застанат. Казвам ви го най-откровено.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Те сега плащат.
Христо Кирчев: Те сега плащат, след туй ще плащат директно.
Аз разбирам мотивациите тук. Да, гледаме в някои наши любими западни държави хората с оптически прицели, но те горе-долу знаят какво е закон и го спазват. Оказва се, че в нашата държава марксическото определение за „Материята определя съзнанието” хич не го определя. Колкото повече забогатяха нашите мутри, понеже ние сме парадоксът на света, даже и до Маркс не се приближихме, даже и до Маркс не се приближихме, станаха още по-безпощадни, още по-големи, как да кажа, не се държат и като олигарси.
Народни представители отляво, отдясно, от центъра знаете прекрасно какво става по нашите гори – отива с “Ланд Круизер”-а, отива да си покаже и боя вече, но не както едно време с една „Ижовка”, а ходят и с калашници, господин председател, тъй като полицията в България служи някак си за туристическа атракция, като Кралската гвардия в Британия. Тя така се явява вече. Няма охранителни органи никъде, те са уплашени, купени и така нататък. След това ще кажат: вие в Народното събрание разрешавате, вие сте виновните.
Така ли е, господин председател? И Вие ходите. В Народното събрание вие какво правите? Какви закони гласувате? Сега пак ще им разрешим, открито ще тръгнат с оптическите пушки и без това нашият дивеч е безжалостно избиван. Вие знаете това. Господин Божинов много по-добре е запознат и тези като госпожа Манева, които се занимават с екология.
Аз ви го казвам като българин: дайте да забраним тези неща. Ние винаги се мерим с цивилизования свят, каквито искаме да бъдем, само че манталитетът ни е балкански. За съжаление ние не сме имали тук графове и лордове. Наш Митьо-бореца забогатял и си купил “Бенели”, че му сложил и оптически мерник отгоре на това. Дайте да бъдем по-реални и да видим как да опазим тази държава.
Апелирам към ляво, дясно и центъра: не разрешавайте официално поне тези неща. Те и без това си ги носят, защото няма кой да ги контролира, но поне ние да не сме виновните. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по този текст, всъщност това е и предложението на госпожа Манева.
Господин Янев има думата.
Яни Янев (НДСВ): Уважаеми господин председател, колеги! Темата, която се разисква, “за” или “против” специалните възможности на огнестрелното оръжие, което се увеличава с ползването на оптически уреди, е тема, която в много степени ще разграничава нашето отношение не само спрямо природата с оглед възможностите да бъдат отстрелвани повече или по-малко животни, да бъдат предотвратявани възможностите за щети от диви животни към хората, а това е и самото отношение на човека, на отделната личност към природата. Аз лично казвам, че нашето отношение към природата и уважението към природата е нашето уважение помежду ни. Защото времето да започнем да мислим по този начин наближава.
Когато в древността древният ловец е отивал на лов, той се е грижел за изхранването на семейството си. Слава Богу, ние не сме изправени пред тази необходимост днес. Въпросът за отстрелването на дивеча е въпрос на хоби и е въпрос на едно съобразно съизмерване на човешката находчивост, реакции, възможности и съревноваването с тези възможности, които има насреща дивото животно.
Колкото повече увеличаваме техническите способности на огнестрелните оръжия за отстрел от максимална далечина, всъщност там се губи този, бих казал, състезателен елемент – да дадеш шанс на животното да има възможност да реагира и ти да се състезаваш със своите лични възможности, с възможностите на цивилизования човек спрямо възможностите на дивата природа. Превръща се в едно живо убийство. Не съм ловец, но любителски се занимавам с подводен риболов, доколкото ми остава време. Не съм ловец именно и заради това, защото не бих желал да се сблъсквам с този феномен.
Другото, което бих желал да ви кажа, е, че увеличаването на техническите възможности за отстрелване от неограничено разстояние на едно диво животно, независимо от това дали то е полезно или вредно, достигаме до невероятни парадокси. По-миналото лято бях в Пирин и там имах възможност да се срещна с хора от Добринище, които ми разказаха, че в района на Папас гьол имало над седем стада от диви кози, а в момента е останало само едно такова. Най-лошото е, че те са отстреляни от хора, които ползват такива далекобойни оръжия с оптически мерник. В много от случаите отстреляният дивеч не може да бъде взет, тоест ловецът го убива и не достига до него, за да го вземе за трофей, защото е по скали, по недостъпни места. Именно това е нещото, за което е моето пледиране – да не разширяваме възможностите на недобросъвестното отношение към природата. Когато действително имаме щети – например мечки-стръвници или други животни, които нападат на стада и така нататък, които са единични случаи, това оръжие да бъде прерогатив единствено и само на хора, които са специално обучени. Ясно е кои са тези хора, това са ограничени на брой хора, които да ни превенцират. Останалите ловджии-любители нека бъдат така добри да отиват на честно състезание с дивата ни природа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Паница, заповядайте за изказване.
Васил Паница (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Искам твърдо да заявя и да убедя всички присъстващи тук, че този текст за отпадането на оптическите прицели, използвани при карабините, е абсурден.
На първо място, защото ние ще бъдем единствената страна може би в света, твърдо в Европа, която налага такава забрана. Това е категорично твърдо. Няма страна в Европа – дали е в Европейския съюз, дали е извън Европейския съюз, която да е наложила такава забрана.
Каква е причината да се използват оптически мерници или прицели? Тенденцията в лова е, макар и парадоксално да звучи, да се отстрелва дивеча с един изстрел, за да не се подлага на мъчение, да няма доубиване. Това става, когато нямаш оптически прицел. Затова в цяла Европа се използват оптически прицели. Във Франция се казва: един изстрел – една смърт.
Нехуманно е, когато не използваш оптически прицел. Това подлага животното на допълнителни мъчения, тъй като без оптически прицел ти не можеш да го визуализираш много добре с карабината и му нанасяш рани, то бяга, става храна на вредния дивеч и така нататък, не искам да обяснявам подробности.
Искам да ви кажа, че няма страна в Европа, в която да има такава забрана. Да не ставаме за смях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За реплика думата има господин Спасов.
Минчо Спасов (НДСВ): Уважаеми господин Паница, не съм уверен, че ние ще бъдем първата страна, в която има подобна забрана, но нека да е така, нека поне в нещо хубаво да сме първи.
Това, че се опитваме с хуманни разсъждения да скрием нашето желание да убиваме за хоби, както Вие казахте: един изстрел – една смърт, ми се струва малко нелепо. Защото не бива едно нехуманно действие да мотивираме и да оправдаваме с подобни “хуманни” аргументи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Кирчев, заповядайте за втора реплика.
Христо Кирчев (ОДС): Уважаеми господин Паница, отнасям се към Вас с най-голямо уважение, Вие го знаете. По принцип съжденията Ви за европеизацията са изключително за адмирации. За съжаление с нашето влизане в Европа аз очаквах да се сложи малко ред в тази държава. Оказа се, че безредието се увеличава.
Сред хората в родния ми град, пък и в парламента, аз не съм познат като човек, който да не е прозападен. Винаги съм бил такъв – от комунистическо време такъв ме знаеха, и тук съм такъв. И не го крия.
Но да копираме сляпо всичко, което става в Европа, защото когато в Европа е имало лордове и са живели в замъци, в България са живели в колиби, приятелю. Толкова бързо не можем да стигнем Европа. И аз искам да я стигнем. Отлично знаеш, ти си много информиран човек, манталитетът на хората в Европа е на хора, които са склонни да спазват законите. В България - ако му подадеш ръка, той те издърпва целия. Затова нека да не следваме сляпо Европа. Цяла Европа е срещу смъртното наказание. В моята любима Америка бият инжекциите и хич не мислят. И целият свят вика: “Американците са големи демократи, ама трепят хората”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Но в 34 щата, а не във всички.
Христо Кирчев: Ама ги трепят - трепят ги с инжекции. И малко по-трудно се замислят да правят такива престъпления, и който отиде в Щатите вика: “А, тук бият - полицаите бият, арестуват и не прощават!”
Понеже ние станахме европейци и нашата държава стана европейска в кавички - всеки прави каквото си иска. Заради това дайте да не копираме сляпо това, което става в Европа, ами да си гледаме България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Манева – трета реплика.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Съжалявам, че трябва да споря с единствения ловец в нашата група, но ще кажа, че не може да се твърди категорично, че никъде в света нямало такава забрана. Това са просто излишни самоуверени думи, но даже и да е така много е хубаво, че ще бъдем първата страна и ще дадем тон за законово дефиниране на едно усилие, което вече се полага в западните страни. Аз споменах, че и в Германия, и в Швейцария, и в редица други страни се формира обществена нетърпимост към този спорт. Защото просто е абсурдно да употребяваме словосъчетанието “хуманно убийство”. Какво означава това по принцип? Това е някакъв абсурд.
Загрижени и ръководени от хуманни подбуди ловците доведоха дивеча до това плачевно състояние, в което се намира сега. Така че мисля, че нито от философска гледна точка, нито от прагматична гледна точка, отчитайки това, което в момента имаме в страната - от никакви позиции, не може да се защити оставането на този супермодерен варварски начин на убийство. Това наистина не е спорт и моите колеги много добре аргументираха своите позиции. Аз изцяло споделям тяхното мислене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Паница – право на дуплика, заповядайте.
Васил Паница (ДСБ): Виждам, че колегите дълбоко не разбират този проблем – оправдавам ги, това е основателно, тъй като не познават материята.
Искам да ви кажа, че снайпери, карабини се дават на хора, които държат втори изпит. Този изпит се нарича изпит за подборен отстрел. Смисълът за използването на тези снайпери е подборното отстрелване на животни, които по науката “Ловознание” в катедра “Лов” в Лесотехническия институт трябва да отпаднат по един възможно най-хуманен начин. Няма друг начин. Според тази наука, когато видиш на определено разстояние животни, не можеш да ги отстрелваш без снайпер – тези, които трябва да отпаднат, болни животни. Ясно е, че не разбирате този проблем.
Дайте да не ставаме смешни пред цяла Европа и да бъдем първи по нещо, което няма никакво основание и никаква логика, само защото някои емоционално настроени колеги считат така. (Реплика на народния представител Христо Кирчев.)
Минчо Спасов (НДСВ, от място): Процедура!
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Този дебат стана по-голям от дебата за бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Чернев, заповядайте за изказване.
Един момент, господин Чернев. Преди това господин Спасов поиска процедура.
Минчо Спасов (НДСВ): Във връзка с начина на протичане на изказванията, господин председател, искам да помоля колегите, които вземат думата по този въпрос, да декларират имат или нямат личен интерес. Защото примерно казаното от господин Паница показва, предполагам, че той лично има такава пушка и би бил лично заинтересован, ако ние забраним притежаването на такава пушка. (Реплика на народния представител Павел Чернев.)
Ще помоля в бъдеще колегите, които се изказват, да обявяват дали са производители, дали са заинтересовани в тази сфера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Междупрочем аз призовах народните представители, които вземат отношение, и правилникът ни задължава, преди изказване народният представител да каже дали има някакъв интерес от дадения текст.
Васил Паница (ДСБ, от място): Все пак, трябва да отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това не е въпрос.
Павел Чернев (независим, от място): Къде го има в правилника да се отговаря на процедури?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Паница, ако сте засегнат, намерете начин – ще Ви дам думата да се изкажете, но няма как да отговорите. Това беше процедура, а процедурата е уредена в нашия правилник.
Имате думата, господин Чернев.
Павел Чернев (независим): Благодаря, господин председателстващ.
Съжалявам, че господин Кирчев го няма. Съжалявам също така, че няма друг националист в тази зала. Явно това става патологично за настоящия парламент. (Реплика от народния представител Георги Божинов.) Национализмът не е патология, уважаеми господине.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: За някои…
Павел Чернев: Да, за някои националисти е патология да ги няма.
Така или иначе, след това текстуално уточнение, искам да адресирам към господин Кирчев, който отсъства, но и към всички вас, колеги - категорично не съм съгласен от тази трибуна на българския парламент България и българската нация да бъде обиждана по какъвто и да е и особено по незаслужен начин. В изказването си господин Кирчев заяви, че когато, видите ли, европейците живели в замъци, ние сме живели в колиби. Нека да върнем малко историята и да обясним на господин Кирчев, който наистина е много прозападно настроен, че когато имаше българска национална държава, нямаше нито Америка, нито една национална държава в тази прехвалена Европа. Когато нашите градове имаха канализация и топлофикация, и то в Крумова България - в Крумова Сердика, със и без извинение, прехвалените европейци “ходеха” в гората.
Нека да продължим. Да, ние се върнахме в колибите, но единствено и само защото с вратовете си изтърпяхме ислямския ятаган, който щеше да посече цяла Европа. Заради това живяхме в колиби 500 години - ние загубихме своите градове, своята култура. Но се възстановихме като нация.
Така че, господин Кирчев, много Ви моля, ако ще държите такъв тон, просто не се идентифицирайте като българин. Идентифицирайте се, ако искате, дори като джедай, но не и като българин. Не разрешавам България да бъде обиждана от тази трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Какво ще кажете за оптичния мерник, господин Чернев?
Павел Чернев: Имало е лък и копие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Добре, запишете го – лък и копие.
Нека все пак да се върнем на територията на закона.
Заповядайте, господин Кирчев.
Христо Кирчев (ОДС): Уважаеми господин Чернев, уважавам Вашите пристрастия. Аз като отида по света – също съм българин. Никой не ми е казвал, когато си покажа паспорта: “Кирчев, ти се нещо екстраодинерно”. Българин съм.
Приятелю, за тези канализации, за които говориш, тогава българските ловци са ходели с лъкове и стрели.
Павел Чернев (независим, от място): Да.
Христо Кирчев: А пък огнестрелното оръжие се е появило в България доста по-късно, нали? И оптическите мерници се появиха доста по-късно.
Така че, когато се правим на патриоти, дайте да видим реалността. И аз съм патриот, ама нямам нищо общо с онази Крумова България, защото не живея в нея. Нека да има в момента Крумова България, съгласен съм. Направи ти Крумова България с твоята “Атака”, с твоите виждания - дай железни закони да ги спазваме. Първият съм, който заставам до теб.
Но ние тук да гласуваме закон, който и без това няма да се спазва – ще бъдем нещо като комисията на нашия приятел проф. Кушлев – съществува само в пространството. Ние отлично знаем, че дори да забраним в закона, тези мутри носят оръжието си в джоба и пак си го монтират и стрелят.
Не искам като български народен представител да натисна копчето “за”, за да ми кажат един ден: “Кирчев, нали Вие в парламента гласувате тези закони?!” Защото, с извинение, господин националистът става изтривалка за всички глупости, които се вършат в тази държава. Защото Вие и аз можем да не ги искаме, но ни изкарват съпричастни. Аз не искам да участвам в това нещо.
А за гордостта на българина аз се гордея и може би съм по-голям националист и от Вас, защото, където и да отида, никой не ми казва и не ме пише “прозападен” или не знам какъв “про”, а пише “българин”. Посрещат те в зависимост от това дали си живял в дойче орднунг, японски самурай или българска мутра, приятелю. Аз искам да имаме булгарише орднунг. Нека да го имаме, нека тогава да имаме европейски закони! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли друга реплика? Няма.
Право на дуплика.
Павел Чернев (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Кирчев! На първо място, едно уточнение, тъй като присъстващите правят изключение. В случая аз не принадлежа към “Атака”, а принадлежа към българския национализъм – това уточнение е много важно.
На второ място - да, моето мнение е същото, както и Вашето. Ако трябва да бъдем честни, този, който питае ловна страст, да бъде така добър да се въоръжи с лък, копие, прашка или със собствените си бързи нозе и ръце и нека ловува – моля, да се надбягва с козите и глиганите. Защото, както сме тръгнали, скоро ще ги качим на разни спидери и ще въоръжим нашите ловци с леки картечници, за да избият и последното диво животно, което е останало.
Моето мнение по този въпрос е нееднозначно – “за” или “против” оптическите мерници за мен е излишно да се коментира. “За” или “против” лова е важното! И тъй като в този парламент отсъстват “зелени”, може би, дай, Боже, да се създаде подобна формация, но ловът за мен е безчовечно, глупаво и жестоко занимание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по текста на закона. Няма желаещи. Преминаваме напред.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Жалко, господин председател, че гласуването ще бъде утре и тази дискусия няма да бъде достояние на всички, които ще гласуват, но такава е практиката и регламентът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ако имахме кворум, можех да подложа на гласуване този текст, но нямаме такъв и не мога да го направя.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Параграф 61 по вносител се подкрепя от комисията и става § 67.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: По този текст има ли народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Комисията предлага да бъде подкрепено предложението на вносителя за раздел “Допълнителни разпоредби”.
Параграф 62 по вносител се подкрепя от комисията и става § 68.
Параграф 63 се подкрепя от комисията и става § 69.
Тук има предложение на народния представител Евдокия Манева.
Комисията подкрепя предложението по принцип, като е отразено в § 63, който става § 69.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: По “Допълнителните разпоредби” има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по тези текстове? Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Георги Божинов: Вносителят предлага в закона да има и част “Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя това наименование на раздела.
В него е включен § 64, който се подкрепя от комисията и става § 70.
Параграф 65 се подкрепя от комисията и става § 71.
Параграф 66 се подкрепя по принцип от комисията и се предлага да стане § 72 със следната окончателна редакция:
“72. Забраната за използване на оловни сачми във влажните зони влиза в сила от 1 юни 2008 г.”
Параграф 67 се подкрепя от комисията и става § 73.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 68 и същият става § 74.
С това нашият доклад завършва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Обявявам дискусията по този законопроект на второ четене за приключена.
Гласуването на текстовете ще бъде утре сутринта.
Уважаеми народни представители, следва точка четвърта от седмичната ни програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
Уважаеми народни представители, предлагам, ако има пълно съгласие, след доклада по този много важен законопроект да приключим за днес.
Доктор Кумчев, заповядайте, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Позволете ми да ви запозная с:
“ДОКЛАД
за второ гласуване по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето № 754-01-50, внесен от народния представител Ива Станкова и група народни представители на 16 март 2007 г.
Уважаеми господин председател, Комисията по здравеопазването на свое редовно заседание, проведено на 18 октомври 2007 г., разгледа посочения законопроект, постъпилите писмени предложения от народни представители и направените предложения по време на заседанието.
Комисията по здравеопазването на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага за второ гласуване следния проект на “Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
По § 1 има предложения на народните представители Донка Михайлова, Ива Станкова, Петър Мръцков, Станка Маринчева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
“§ 1. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) т. 2 се отменя;
б) в т. 3 думите “и младежи с увреждания” се заличават.
2. В ал. 2 след думата “кабинети” се добавя “редът за откриването им, както и документацията, която водят”.
3. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Със Закона за държавния бюджет на Република България ежегодно се определя финансирането от държавата и общините на здравните дейности за деца и ученици, на оборудването, консумативите и изпълнението на дейностите за съответната година в здравните и дентални кабинети, открити по реда на този закон.”
4. Създава се ал. 4:
“(4) С наредбата по ал. 2 се определя и минималният брой деца или ученици, необходим за откриване на здравните и дентални кабинети по ал. 1, както и изискванията за оборудването и консумативите в тях.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по наименованието на законопроекта и § 1.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
Донка Михайлова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бих искала да направя един коментар, свързан с нашето предложение по ал. 3 от закона, в съответствие с което в ал. 3 към здравните кабинети се добавят и денталните. Това предложение предизвика една дискусия в обществото, в медиите и в съсловните организации, като коментарът беше, че с предложението на практика се създават дентални кабинети в училищата.
Бих искала да обърна внимание на народните представители, че този коментар не е коректен, тъй като регламентирането на създаването на здравни кабинети в училищата се е случило вече по силата на чл. 26 от Закона за здравето, според който здравни и дентални кабинети се създават в детски градини, домове за отглеждане и специализирани институции. С добавянето на денталните кабинети към ал. 3, ние на практика регламентираме задължението ежегодно със Закона за държавния бюджет да бъде определено финансирането на оборудването и консумативите на тези кабинети, което считаме, че е една обществена потребност.
Искам да обърна внимание на народните представители, че миналата година в перото за финансиране дейността на здравните и дентални кабинети са останали 5 млн. лв. средства, които са крайно необходими за осъществяване на дейност в тези кабинети. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не можах да разбера как са останали 5 милиона.
Донка Михайлова: Средствата не са усвоени от здравните и дентални кабинети, поради което ние регламентираме, че тези средства следва да бъдат насочени за оборудване и за консумативи в съответните здравни и дентални кабинети в училищата, с което се надяваме, че създаваме един ред, който ще създаде условия средствата да бъдат усвоени по предназначение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
Имате думата, д-р Шарков.
Ваньо Шарков (ОДС): Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, предвид на това, което беше предложено между първо и второ четене за създаването на дентални кабинети, включително и това, което беше предложено в началото със Законопроекта за създаване на здравни кабинети в училищата, искам да ви припомня, че такива съществуват в училищата, които имат над 800 ученици, съгласно наредба на Министерството на здравеопазването.
Искам да ви кажа, че се опитвате да направите нещо, което няма как да се случи. Просто няма как да се случи, тъй като на пазара на лекарския труд в страната, да го наречем така, липсват 4 хиляди лекари, които да работят в тези училищни здравни кабинети, които вие се опитвате да създадете.
На второ място, между двете четения вие се сетихте да вкарате и темата за денталните кабинети. И стоматолози няма, които да работят там. И мога да ви кажа съвсем категорично, защото аз съм сигурен, че тези текстове ще бъдат приети по волята на управляващото мнозинство, след една година пак да говорим по тази тема да видите, че няма да има разкрит нито един училищен кабинет и тези 5 млн. лв., за които вие говорите, ще продължават да бъдат неусвоени. Защото няма как да бъдат усвоени. Първо, защото вие говорите тук за средства, необходими за оборудването на денталните кабинети, а средствата за заплати на тези, които ще работят там, в размер на 280 лв. – мисля, че такава беше сумата – няма кой да работи за тази сума.
Освен това искам да ви попитам, тъй като на много места в страната училищата работят на две смени, тоест около 12 и над 12 часа има деца в тези училища, искам да ми отговорите на въпроса двама лекари ли ще има там или известно време децата ще бъдат без лекар и без никакви здравни наблюдения и здравни грижи? Същото важи и за стоматолозите.
Така че всичко това, което се опитвате да направите, изглежда хубаво, но няма как да бъде реализирано. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата за реплика на д-р Ива Станкова.
Ива Станкова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, макар и в такъв скромен състав!
Уважаеми д-р Шарков, ние наистина сме останали хора, които знаем за какво става въпрос и тъй като този дебат се води на първо четене, води се и в комисия, въпреки това аз бих искала още веднъж да дам акцент на следното нещо, което искам да разберат всички. Не става въпрос за това, че лекарят, който, условно казано, е в училището, в детската градина или в дома за отглеждане, ще работи там лечебна дейност, че той ще бъде непрекъснато там. С тази дума, с този израз непрекъснато се спекулира. Лекарят, който ние сме визирали в тази поправка на Закона за здравето, ще има изключително контролна и отговорна функция. Той ще контролира процеса и ще носи отговорност за този процес. Това е нещо, което имам чувството, че много трудно се разбира, а всъщност през цялото време ние говорим за контрол – контрол във всичко в нашата икономика, в целия ни живот. Ние говорим за мястото на този човек, който ще носи контрола, който ще отговаря и ще прави контрола в тази институция и който ще носи отговорност. Не говорим за това, че лекарят ще лекува.
А що се отнася до денталните кабинети, денталните кабинети съществуват и сега. Още веднъж ще повторя и това, че в момента целият този процес, за който говорим, той тече. Този процес не е нарушаван от никакви други правила. Единственото, което искаме да направим, е училищният лекар и лекарят, който в детските градини и ясли, в училища, в институциите да заеме своето отговорно място, за да може да контролира този процес. Същото се отнася и за денталните кабинети, които в много райони съществуват и се оборудват благодарение на местната власт.А що се отнася до това кой ще ги финансира, точно това визираме в самия законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други реплики? Няма.
Имате право на дуплика, ако желаете.
Заповядайте, д-р Шарков.
Ваньо Шарков (ОДС): Уважаема д-р Станкова, с цялото ми уважение към Вас като лекар, не казвайте, че това ще са лекари, които няма да лекуват. Какво ще контролират? Това да не е градският транспорт. Контрольори! Лекарят е лекар, защото лекува. Кого ще контролира? Ще контролира някой друг, който извършва някаква дейност? Къде ще стои този лекар, който само ще контролира, а няма да лекува? На кого е подчинен той? На кмета на общината ли е подчинен, в болницата ли работи, къде е този човек? В закона вие вкарвате това понятие, казвате, че в същото време той работи. Щом работи, защо се опитвате да променяте нещо, като казвате, че работи нещо, което твърдите, че съществува.
Пак Ви питам лекарят, който работи в този кабинет, защото като лекари всички ние знаем, че нашата задача е да лекуваме, а не да контролираме, можем да контролираме хода на някакво заболяване, да контролираме хода на някакво лечение, но основната ни задача не може да бъде да контролираме някой друг, който някъде там е поставен от някой друг. Какво ще прави този лекар по времето, когато е ваканцията на учениците? Къде ще отиде? Значи той по време на срока ще бъде в някакъв лекарски кабинет, след това, когато е ваканцията, изчезва и отива някъде на друго място на работа. Нали всички си даваме ясната сметка, че този лекар, който работи в училищния кабинет, е подложен на тотална деквалификация? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по § 1 от законопроекта и наименованието му. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: По § 2 има предложение на народните представители Донка Михайлова, Ива Станкова, Петър Мръцков и Станка Маринчева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
“§ 2. Член 120 се изменя така:
“Чл. 120. (1) Здравните кабинети в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца по чл. 26, ал. 1, т. 3 осъществяват дейности по:
1. медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и учениците и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на Спешна медицинска помощ;
2. промоция и превенция на здравето на децата и учениците;
3. организиране и провеждане на дейности за предотвратяване на възникването и за ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца;
4. участие в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на отдих, туризъм и спорт за децата и учениците;
5. организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците; на специални програми за правилно хранене, на програми за превенция на отклоненията в хранителното поведение, за предпазване от употреба на наркотични вещества и психотропни субстанции; за превенция срещу използването на тютюневи изделия и алкохолни напитки и за изграждане на сексуална култура;
6. съгласуване на седмичното разписание на учебните часове с директора на детската градина, училището и на специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца.
(2) Дейностите по ал. 1 и периодичността на тяхното извършване се осъществяват от лица с придобито висше образование по специалност “Медицина” и професионална квалификация “лекар” и от други медицински специалисти с придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, съгласно нормативи, определени в наредбата по чл. 26, ал. 2. С наредбата се определят и правата, задълженията и отговорностите на лекарите и медицинските специалисти, които работят в здравните кабинети по ал. 1.
(3) Лекарите водят отчетни и учетни форми и систематизират информацията от лекаря по дентална медицина за процеса на профилактика и лечение по отношение на зъбния статус на децата и учениците в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца по ал. 1, в случаите, когато в тях не са открити дентални кабинети.
(4) Лекарите и медицинските специалисти по ал. 2 работят по договор, сключен с кмета на съответната община, на територията на която се намират детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца или с лицето, получило разрешение, съответно лиценз за откриване на частна детска градина, частно училище или частна специализирана институция за предоставяне на социални услуги за деца.
(5) Финансирането на дейностите на здравните кабинети, открити в държавните детски градини, училища и домовете за деца по чл. 26, ал. 1, т. 3, се извършва със средства от републиканския бюджет, а на кабинетите, открити в общинските детски градини, училища и домове за деца – със средства от общинските бюджети. Финансирането на дейностите на здравните кабинети в частните детски градини, училища и специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца се извършва от собственика им.
(6) Контролът на дейността, извършвана от здравните кабинети, се осъществява от съответния РЦЗ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по текста на § 2.
Господин Шарков, заповядайте.
Ваньо Шарков (ОДС): Уважаеми колеги! Това е типичният пример за промяната на един закон в посока да стане колкото се може по-неработещ.
Доцент Кумчев, Вие казахте, че всичко онова, за което Ви питах при изказването ми по § 1, ще стане ясно в § 2. Нищо не стана ясно. Ще Ви кажа защо не стана ясно.
Искам да Ви попитам: къде в § 2 е личният лекар? Вие казвате – той е водил учетни, отчетни форми, всякакви форми, само че децата в това училище имат личен лекар, семеен лекар, джипи, общопрактикуващ – както искате, така го наричайте. Къде е връзката на този лекар, който съгласно законите в държавата носи отговорността за живота и здравето на всяко дете, което е в неговия списък, както и на всеки човек, записан в неговия списък, с промените, които правите? Вие правите училищен лекар, който да е отговорен за превенция, промоция на здравето на децата и учениците и т.н.
Другото, за което искам да Ви питам. Кабинетът по дентална медицина изпраща информация за зъбния статус на училищния лекар, който я съхранява. За какво я съхранява? На кого предава тази информация – на директора на училището, на кмета, който го е назначил, или на РЦЗ-то? Тук е РЦЗ-то – казвате, че РЦЗ-то го контролира. В първия параграф казахте, че пък лекарят контролира. Значи РЦЗ-то ще контролира този, който ще контролира нещо друго. Абсолютно недействащи промени в закона! Не знам дали го правите от популизъм, не знам от какво точно го правите, но това е типичният пример за един закон, който няма да действа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Доктор Кумчев, имате думата за реплика.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Уважаеми господин председател, колеги! Когато нещо не искаш да се случи и непрекъснато повтаряш, трябва да ви кажа, че то ще се случи.
Доктор Шарков, в едно училище с 800 деца всяко от децата има различен личен лекар. Не казвам, че те са общо 800 – казвам, че те са различни. В това, което прочетох в § 2, ясно и точно е вписано какво ще прави този лекар, който работи в училището, какво ще прави този зъболекар, който се грижи за профилактиката и зъбния статус на децата. Колкото до отношенията между личния лекар и училищните лекари, това са отношения, които съвсем спокойно биха могли да бъдат регулирани от самите субекти, с които работят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Втора реплика – д р Станкова.
Ива Станкова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Като допълнение към изказването на доц. Кумчев бих искала само да дам пояснение, че работата, която се извършва в училище, се извършва от медицинските специалисти – от сестри и въпросните лекари, касаеща превенцията и промоцията на здравето на децата. Тоест грижата за общественото здраве, която е приоритет на обществените органи, на кметствата, на органите, които са в съответното населено място, което касае проблема и в цяла Европа.
Каква е връзката между личните лекари и общественото здраве в тези институции, детски градини, училища и домове? Връзката е наредбата, затова сме посочили тези шест точки, които са изключително важни и ги вкарваме в закон, за да се носи отговорност и да бъдат изпълнявани.
Още веднъж казвам, че аз съм педиатър и всеки ден се срещам с тези проблеми – твърдя, че този процес на грижа за здравето в съществуващата здравна система с наличието на личните лекари, които имат строго определени задачи, не е нарушен по никакъв начин. Работата в тези институции, където трябва да се грижат медицинските специалисти и училищните лекари, е строго регламентирана и със съществуващата наредба, която би могла да бъде доусъвършенствана, да бъде връзката между тези две институции. Това е категоричното обяснение и логичното обяснение на тази връзка.
Що се отнася отново до денталните кабинети, по силата на новата система на здравеопазване денталните кабинети не работят на този принцип, както работят личните лекари. Те работят на друг принцип. Те са лични лекари и там действително всеки би могъл да отиде при този, който е сключил договор със Здравната каса, тъй като там има друг елемент на финансиране и на връзка с пациента. Докато при медиците връзката е пряка – всеки един от нас е закрепостен с определен брой пациенти, а определеният брой пациенти е закрепостен с определен личен лекар. По тази причина и отговорността на лекарите в училищата и в детските градини е такава, че те носят елемента не на съхранение, а елемента на контрол на това дали детето е прегледано и профилактирано от неговия собствен стоматолог. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Трета реплика – госпожо Михайлова.
Донка Михайлова (КБ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми д-р Шарков! Мисля, че Вие поставяте един много съществен въпрос. Аз лично съм мислила много по този въпрос в хода на обсъждането на законопроекта в Комисията по здравеопазването.
Ние с колегите решихме да видим какво мислят българските граждани и направихме проучване, осъществено от Националния център за проучване на общественото мнение, за това къде те виждат вакуума, къде е празнотата? И знаете ли какви са резултатите? Деветдесет и пет процента от анкетираните считат, че е необходимо да има лекари в училище, да има училищни кабинети, защото по време на престоя на децата в учебното заведение на практика родителите са несигурни по отношение на оказването на първа медицинска помощ.
Вие, за разлика от мен, сте лекар и знаете, че ако детето получи алергичен шок или ако детето изпадне в друга критична ситуация, учителите са безпомощни. Безпомощни са и медицинските сестри, които работят в здравните кабинети.
Вие не по-зле от мен знаете какво е качеството на профилактиката, на профилактичната дейност с децата. На практика тя не е ефективна, д-р Шарков. Аз съм майка и знам как се провеждат профилактичните прегледи на моите деца и колко пъти и по телефон диктуваме ръст и тегло, за да занесем картона в училище. Това ще правят личните лекари.
Мисля си, че отговорът, както каза и д-р Кумчев, е в чл. 120.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Шарков, заповядайте за дуплика.
Ваньо Шарков (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не съм против цялата тази система, която съществува в момента. Вие се опитвате да я промените, вие се опитвате да вкарате лекари в училищата. Съвсем естествено, не 95, 105% от българите да са притеснени от това как тяхното дете се държи в училище, какво му се случва, дали ще се разболее, част от тях го изпращат болно на училище и т.н.
Искам да ви кажа обаче, че всичко това вие го правите много – съжалявам и се извинявам предварително – нескопосано. И ще ви кажа защо. Ето тук сте записали в т. 4: “участва в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на отдих, туризъм и спорт за децата и учениците”. Тогава ще ви попитам: когато 7-ми клас отидат на зелено училище и лекарят е длъжен, съгласно т. 4 от закона, да участва в провеждането, кой лекар ще остане при другите деца, които са в училище? Той е длъжен. Тук е записано, че той е длъжен да участва в провеждането. Той заминава с тях на зелено училище. Осми, девети, десети и единадесети клас остават без този лекар.
И забележете т. 5: “организиране и провеждане на специални програми за правилно хранене”. Извинявайте, диетолози ли назначавате? Програми за правилно хранене?! Или това може би кореспондира с кифлите и млякото, за които се грижат от Социалното министерство.
Извинявайте, вмъквате задължения, които няма как да бъдат осъществени, няма да бъдат осъществени. Затова ви казвам и пак повтарям: законът е неработещ. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, господин Камбуров.
Димитър Камбуров (ДСБ): Господин председател, уважаеми колеги! Аз нямаше да се изкажа, защото мисля, че този закон е слаб и той няма да върши работа.
Позволявам си като преподавател по медицина да кажа, че направихме допитване до студентите от пети курс, на които преподавам, колко биха станали училищни лекари, когато завършат след една година? Оказа се само един. И това е защото пълната деквалификация на този човек, който отиде да работи в училището, е налице.
В края на краищата преди шест месеца с вас приехме закон, с който узаконихме сестрите и акушерките като хора с висше образование и със степен “бакалавър”. Те спокойно могат да вършат тази профилактична работа, вместо да се занимава един лекар с това, след като той тотално се деквалифицира. По отношение на бъдещето му нищо не е казано тук по какъв начин ще става това нещо.
Но това, което исках само да добавя, е да оборя всичко това, което се каза. Моята справка със студентите, с които работя, беше тази.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Станкова, заповядайте за реплика.
Ива Станкова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми проф. Камбуров! Аз действително безкрайно много уважавам Вашето мнение, знания и опит.
Искам само да кажа, че в процеса на общуване и на разговори с много колеги по така наречения неработещ законопроект, защото това е просто едно допълнение към усъвършенстване на този законопроект и към тази тема, голяма част от моите колеги, които са лични лекари, изпълняват тази функция. В свободното си време те отиват и работят допълнително в много частни детски градини и училища и в много други училища, които са общинска или държавна собственост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли втора реплика? Няма.
Професор Камбуров, имате право на дуплика, ако желаете. Не желаете.
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по този законопроект?
Госпожо Станкова, заповядайте за изказване.
Ива Станкова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като видях, че няма колеги, които да вземат отношение, аз си позволявам накрая на тази скромна поправка към Законопроекта на Закона за здравето да кажа следните думи. Много странно и много голямо съвпадение е, разбира се, че точно днес се навършват 100 години от училищното здравеопазване в България. През 1907 г., накрая на м. октомври, е започнало действие училищното здравеопазване в България.
Още веднъж ще кажа нещо, което при изказването си при първо четене подчертах, но което наистина е много любопитен факт. Когато в Япония има рецесия в икономическото развитие на държавата през 60-те години, тя се обръща за решаване на своите проблеми по отношение даже на здравеопазването в държавата към метода, към начините и към философията на училищното здравеопазване – грижата за нашите деца.
Няма защо да ви убеждавам колко е важна тази грижа и съм далеч от мисълта да звуча популистки. Доктор Шарков и моите колеги, които безкрайно много уважавам от всички парламентарни групи, знаят, че не съм тип популист. Аз съм педиатър и съм длъжна от тази високопоставена трибуна да кажа, че това, което сме направили, макар и скромно, на пръв поглед неработещо, работи, колеги! Отново подчертавам, че става въпрос за усъвършенстване на този процес, за гаранция за здравето на нашите деца, за този контрол и за тази отговорност, които трябва да носи лекарят. А лекарят в йерархията медицина, която е възможно най-йерархичната дисциплина, е най-важният фактор. Не образованието и степента на образование са важни, важно е мястото на лекаря, който да носи отговорността за този процес. Убедена съм, че времето е това, което ще покаже дали сме на прав път и дали сме сбъркали. Мисля си, че е по-добре да дадем повече превантивни мерки и повече грижи, отколкото обратното. Смятам, че времето ще покаже дали сме направили всичко възможно в тази объркана система, в това объркано време, което ние сме упълномощени да подредим, за да живеем по-спокойно, ще покаже дали сме прави.
Още веднъж благодаря на всички вас, които помогнахте, макар и по много скромни на пръв поглед начини, да направим работещо това, което искаме да направим за нашите деца. Искам да благодаря на всички родители, учители, всички хора от всички обществени слоеве, които посочиха в тази извадка, в тези 95% своето положително виждане за работата на училищния лекар. Благодарим от сърце за това, благодаря и на вас, колеги! Надявам се, че догодина ще кажем още веднъж: да, ние наистина направихме много за нашите деца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Доктор Станкова, Вие благодарите, но още не сме гласували закона! Чакайте да го гласуваме, че тогава да благодарите!
Заповядайте за първа реплика, господин Шарков.
Ваньо Шарков (ОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаема д-р Станкова, когато започнахте с думите, че днес се навършват 100 години, трябваше да продължите: честит празник, скъпи колеги, които работите в сферата на училищното здравеопазване! Честит празник на всички тях.
Искам само на един въпрос да ми отговорите: тези лекари, които ще работят в тези кабинети, какво ще специализират? Каква специалност им дава право да запишат колегите, които работят и ще работят в тези лекарски кабинети в училищата? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Детски болести, докторе! Не става ли? Не знам, Вие сте специалист.
Ваньо Шарков (ОДС, от място): Да работиш в училище – не! Отговорът е: никакви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте, госпожо Станкова.
Ива Станкова (КБ): Посочили сме, че могат да работят всякакви лекари, дори и педиатри, дори и лекари, които са в пенсия, които са с друга специалност, стига да желаят да се грижат за този процес на дейност за превенция и промоция на здравето.
Смятам, че в България, а и във всяка една държава грижата за здравето започва от превенцията и промоцията и стига до високотехнологичните процеси на лечение. Така че всичко е медицина! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по § 2.
Доктор Станкова се изказа и като народен представител, и като лекар, и като педиатър преди всичко, така разбрах.
Само че аз пък задавам един въпрос като юрист, не че някой трябва да ми отговори.
В ал. 4 пише: “Лекарите и медицинските специалисти работят по договор, сключен с кмета на общината на територията, на която се намира.” Но има и държавни училища, които са не само към Министерството на образованието и науката, но и примерно към Министерството на културата. Когато примерно в това училище на Министерството на културата бъде назначен лекар, с кмета ли трябва да сключи договор? Питам, задавам си въпрос.
Е, друг е въпросът кой лекар ще отиде. Да кажем, че ще се намери. Професор Камбуров ми каза, че има един студент, който желае да отиде, примерно иска да отиде в това училище. Въпросът е с кмета ли ще сключи договор, който няма никакви правомощия в областта на това училище?
Извинявайте за моето юридическо отклонение. Имате думата. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Уважаеми господин председател, колеги! “Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Всъщност, уважаеми народни представители, законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.
Имате думата.
Доктор Шарков и по този параграф ли – за влизането на закона в сила? Това не е медицински въпрос.
Ваньо Шарков (ОДС): И по този параграф, защото искам да ми се отговори на въпроса: колко средства има предвидени в бюджета за 2008 г. за осъществяването на тези дейности? И в чий бюджет са те?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Няма заделени средства, знаете какви ще ги заделим тук в бюджета. Днес писаха, предполагам, че бюджетът за 2008 г. ще бъде внесен днес в 15,00 ч. в парламента.
Ваньо Шарков (ОДС, от място): И като няма, как ще влезе в сила?
Ива Станкова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тепърва предстои диалог по въпроса за държавния бюджет, бюджета на Националната здравноосигурителна каса, бюджета на НОИ. В тези дебати ще можем спокойно да коментираме откъде биха могли да дойдат парите и как можем да ги преразпределим, като подчертавам още веднъж, че за предните години тази сума, която фактически не е използвана за Бюджет 2005-2006, е 5 млн. Този резерв винаги съществува. Това, което много хора не знаят, е че в момента има такъв делегиран бюджет “Детско училищно здравеопазване”, който има своя определена сума – около 24 млн. лв.
Така че тази сума винаги е приемана или дейността никога не е оставяна без да бъде финансирана. Тази дейност винаги е финансирана и такъв отдел има и в министерството, за сведение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Ама то отдел работа не върши!
Това беше нещо като реплика. Ако искате, господин Шарков, може да направите нещо като дуплика.
Ваньо Шарков (ОДС, от място): Не, то няма смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, това беше законът. Гласуването ще бъде евентуално утре преди обед.
Уважаеми народни представители, ще приключим дотук. Има комисии, които трябва да заседават днес, примерно Комисията по европейските въпроси ще обсъжда законопроект; Комисията по транспорт и съобщения също ще разглежда законопроект. Има и други комисии, които са насрочили своите заседания.
Позволете ми, уважаеми народни представители, колкото и малко да сте останали тук, предполагам, че вашите парламентарни групи ще предадат, както се разбрахме днес на Председателския съвет, а и консултациите, които направихме около час с представители на всички парламентарни групи, приехме, че утре в 9,00 ч. ще започнем с гласуването на Закона за биологичното разнообразие, да видим докъде ще стигнем, евентуално и до Закона за здравето. От 10,00 ч. ще започнем с т. 6 – Доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2006 г. За първи път българският парламент – вече въз основа на последното изменение на Конституцията, което е отразено и в нашия правилник, ще се занимава и с доклад на прокуратурата, внесен чрез Висшия съдебен съвет. Процедурата е малко по-различна, но ще имаме възможност утре от 10,00 ч. да уточним последните подробности около разискванията по тази точка от дневния ред.
Закривам днешното пленарно заседание. Утре започваме от 9,00 ч. с гласуване, а т. 6 – Доклад на прокуратурата и разследващите органи ще бъде от 10,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,39 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председател:
Любен Корнезов

Секретари:
Светослав Спасов
Светослав Малинов