Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2007-11-29


Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Камелия Касабова и Юнал Лютфи
Секретари: Нина Чилова и Ясен Попвасилев

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум, откривам заседанието.
Предстои ни да извършим няколко гласувания по актове, които са обсъждани в предходни пленарни заседания, след което да продължим с програмата ни за седмицата.
Преди това обаче следва да ви направя съобщения с идентичен характер - поредица от заявления до председателя на Народното събрание от отделни народни представители с идентичен текст, който гласи:
„Уважаеми господин председател, на основание чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание заявявам, че напускам Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори. Моля заявлението ми да бъде съобщено в пленарната зала.”
Този текст е внесен от колегите Владимир Дончев, Николай Свинаров, Лидия Шулева, Ваня Цветкова, Илко Димитров, Татяна Калканова, Пламен Панайотов, Валентин Милтенов, Атанас Щерев, Борислав Ралчев и Борислав Великов. Това са заявленията, внесени в Деловодството на Народното събрание с дата 28 ноември т.г. – това за сведение.
Думата има господин Христо Кирчев от Парламентарната група на ОДС.
Христо Кирчев (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Както виждаме, започва да се разраства скандалът с освобождаването, въпреки че се казва, че е подал молба за освобождаване, на господин Илия Илиев, главен секретар на МВР. В медиите започват да се появяват най-различни твърдения от всякакъв характер. Това, разбира се, е в много голям ущърб на МВР, на българските политици, ако не вземем съответното отношение, на имиджа на нашата страна.
Предлагам да бъде поканен господин Румен Петков, министър на вътрешните работи, за да даде официални разяснения пред парламента защо напуска господин Илия Илиев, а не да четем по вестниците, че причините са от наркотрафик до подслушването на Татяна Дончева. Нека да имаме официални обяснения пред парламента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Кирчев.
Предлагате да се гласува това предложение ли? (Реплика от народния представител Христо Кирчев.) Можем да го гласуваме.
Господин Кирчев предлага да се гласува поканата до министъра на вътрешните работи за даване на информация за оставката на главния секретар на Министерството на вътрешните работи.
Моля, гласувайте предложението министърът да бъде поканен в Народното събрание.
Гласували 156 народни представители: за 54, против 33, въздържали се 69.
Господин Кирчев желае прегласуване. Заповядайте.
Христо Кирчев (ОДС): Уважаеми народни представители, моля да бъде прегласувано това решение, защото, както се подсмихват част от нашите колеги в центъра и вляво, скандалът е голям. Ако тук си мислим, че като си заровим главата в пясъка, нещата ще бъдат забравени – недейте да забравяте, че сме под мониторинг. Имайте предвид, че всичко се следи най-стриктно.
Пак казвам, това освобождаване, а не както се представя – напускане чрез лична волеизява на господин Илия Илиев, ще има доста тежки последици - за спекулациите около неговото напускане.
Затова моля народните представители, които не гласуват в подкрепа на това решение, да го подкрепят – министърът на вътрешните работи да дойде официално и да бъде изслушан от парламента, защото ние сами си подбиваме авторитета на парламентарна република. Сами си правим това нещо. Сами си правим да не ни зачитат за хора – народните представители. Моля за прегласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Отново подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 158 народни представители: за 62, против 39, въздържали се 57.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуванията, които следва да извършим в началото на днешния пленарен ден.
Първо, Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон.
Подлагам на гласуване заглавието на законопроекта, подкрепено от комисията по редакция на вносителя, и текста на § 1 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 142 народни представители: за 130, против 10, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
Народният представител Елиана Масева е предложила отпадане на § 2. Затова първо подлагам на гласуване предложението на госпожа Масева за отпадане на § 2, направено в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Това е спорният параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 153 народни представители: за 59, против 22, въздържали се 72.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Огнян Герджиков и Мая Манолова за § 1а, който да стане § 2, в редакция, предложена от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 96, против 20, въздържали се 11.
Текстът е приет.
Подлагам на гласуване § 2 по вносител, който става § 3, в редакция на вносителя, подкрепена от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 105, против 5, въздържали се 6.
Текстът е приет.
Следват две предложения за отпадане, направени от госпожа Манолова, съответно за § 3 и § 4 по вносител.
Подлагам на гласуване предложението за отпадане на § 3 и § 4 по вносител, подкрепено от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 7.
Предложенията за отпадане са приети.
По § 5 комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага той да отпадне от това място в закона, тъй като текстовете с новата редакция са отразени в § 4 и § 12 по номерацията на комисията.
Затова подлагам на гласуване предложението за отпадане на § 5 по вносител от това място, тъй като е отразен в други части на законопроекта.
Гласували 124 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 6.
Предложението за отпадане е прието.
Параграф 6 по вносител да стане § 4 в окончателна редакция на комисията.
Гласувайте § 6, който става § 4 с редакция, предложена от комисията.
Гласували 130 народни представители: за 111, против 11, въздържали се 8.
Тестът е приет.
Следва да гласуваме § 7 по вносител, който става § 5 в окончателната номерация и в окончателна редакция на комисията.
Гласували 118 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
Следва предложение за създаване на нов § 6а, който в окончателната номерация ще бъде § 6.
Моля, гласувайте § 6 в редакция на комисията.
Гласували 133 народни представители: за 114, против 12, въздържали се 7.
Текстът е приет.
Параграф 8 по вносител става § 7. Комисията подкрепя текста по вносител.
Гласувайте § 8, който става § 7 в окончателната номерация, в редакция на вносителя, подкрепена от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 113, против 4, въздържали се 5.
Текстът е приет.
Има две предложения за отпадане, неподкрепени от комисията. Първо, предложение на народния представител Мая Манолова за отпадане на § 9. Комисията не подкрепя това предложение. Госпожа Манолова го оттегля.
По § 10, госпожо Манолова, също оттегляте предложението си.
В такъв случай подлагам на гласуване § 9 и § 10 в номерация на вносителя, подкрепени от комисията. Те стават съответно § 8 и § 9.
Гласували 119 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 6.
Текстовете са приети.
Следва § 11 по вносител. В доклада е отразено, че той става § 8, но всъщност става § 10. Номерацията е малко сгрешена.
Подлагам на гласуване текста на § 11, който става § 10 в окончателната редакция на комисията.
Гласували 110 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Предложение на комисията за създаване на нов § 11 “Допълнителна разпоредба” в редакция, предложена от комисията.
Гласувайте предложението на комисията за нов § 11 “Допълнителна разпоредба”.
Гласували 126 народни представители: за 125, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Предложение за отпадане на § 12 по вносител, подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте това предложение за отпадане, направено от народния представител Мая Манолова, подкрепено от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 113, против 3, въздържали се 2.
Предложението за отпадане е прието.
Сега, уважаеми колеги, ще гласуваме няколко текста едновременно: заглавието “Преходни и заключителни разпоредби” по вносител; § 13 по вносител, подкрепен от комисията; § 14 в окончателната редакция на комисията.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Да, аз съобщавам номерациите на вносителя, като се разбираме, че окончателната номерация ще бъде в съответствие с предложенията на комисията.
Предложение за нов § 14а съгласно първоначалната номерация, който окончателно ще получи номера си. Предложението е подкрепено от комисията и е с окончателна редакция на комисията.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 109 народни представители: за 95, против 11, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
Предложение за § 15 по вносител да отпадне.
Комисията подкрепя това предложение.
Гласувайте предложението за отпадане на § 15 – номерация по вносител.
Гласували 111 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
И последното гласуване – има предложение на комисията в съответствие с направени от народни представители предложения, за създаване на нов § 13 – така е даден тук като окончателна номерация. Той ще намери окончателния си номер, но в пленарната зала е направено процедурно предложение да отпадне ал. 1 от предлагания от комисията § 13. Това предложение е направено от народния представител Елиана Масева. Затова подлагам на гласуване предложението на госпожа Масева за отпадане на ал. 1 от новия § 13 по номерацията, така както е отразена за момента в доклада на последната страница 35. Има предложение за отпадане на ал. 1 – предложение на госпожа Масева, направено в пленарната зала.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 42, против 2, въздържали се 76.
Предложението за отпадане на ал. 1 не се приема.
В такъв случай подлагам на гласуване § 13 – нов, в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте този последен параграф от законопроекта.
Гласували 109 народни представители: за 93, против 9, въздържали се 7.
Текстът е приет, с което и законът.
Благодаря на господин Стоилов и на комисията – това беше един доста сериозен законопроект за изменение на Търговския закон, който вече е приет с това гласуване. Благодаря.
Преминаваме към гласуване на Законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите.
Моля, гласувайте на първо четене този законопроект за ратификация на Договора с Султанат Оман.
Гласували 131 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо четене.
Господин Иванов, имате думата за процедурно предложение.
ДОКЛАДЧИК Евгений Иванов: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение да бъде гласуван и на второ четене Законопроектът за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 112 народни представители: за 110, против 1, въздържал се 1.
Процедурното предложение се приема.
Господин Иванов, моля да представите текста.
ДОКЛАДЧИК Евгений Иванов:
“ЗАКОН
за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите
Член единствен. Ратифицира Договора между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписан на 3 февруари 2007 г. в Маскат.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Желаещи да вземат отношение по текста на законопроекта няма.
Преминаваме към гласуване на второ четене текста на Закона за ратификация.
Гласували 117 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 2.
Законът е приет на второ четене.
Преминаваме към гласуване на Законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението от Котону.
Моля, гласувайте на първо четене този законопроект.
Гласували 117 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 5.
Законопроектът е приет на първо четене.
И по този законопроект водеща е Комисията по икономическата политика.
Господин Цонев, заповядайте за процедурно предложение.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Господин председател, правя процедурно предложение за преминаване към второ четене на току-що гласувания на първо четене законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение за преминаване към второ четене и гласуване.
Гласували 123 народни представители: за 117, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Господин Цонев, заповядайте, за да представите текста.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря, господин председател.
“ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението от Котону (юни 2000 г.) за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга
Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение на Споразумението от Котону (юни 2000 г.) за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга, подписано в Люксембург на 25 юни 2005 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Желаещи да вземат отношение по този текст няма.
Преминаваме към гласуване – гласувайте на второ четене Законопроекта за ратификация на Споразумението за изменение на Споразумението от Котону.
Гласували 117 народни представители: за 115, против 1, въздържал се 1.
Законът е приет на второ четене, а с това и ратификацията е факт.
Преминаваме към гласуване на законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, обсъждани вчера в пленарното заседание. Ще подложа трите законопроекта по реда на тяхното постъпване в Народното събрание – септември 2007 г., октомври 2007 г. и ноември 2007 г.
Първо подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 754-01-135 с вносители Минчо Христов и Стела Банкова. Отнася се за чл. 220 от Наказателния кодекс, за кредитите без обезпечение.
Гласувайте този законопроект.
Гласували 130 народни представители: за 43, против 22, въздържали се 65.
Законопроектът не се приема.
Госпожа Банкова желае прегласуване.
Заповядайте, госпожо Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Уважаеми колеги, до този момент не получихме разумно обяснение защо Четиридесетото Народно събрание продължава да подкрепя скандалната отмяна на наказателната отговорност за раздаване на необезпечени кредити, която беше направена от предишното правителство. Моля да имате предвид, че българските спестители бяха безмилостно ограбени. Има редица банкери, които играеха в мафиотска комбинация с политици, покровителствани от политици, което е пример за срастване на държавата, на държавното управление с мафията.
В името на тези десетки хиляди ограбени български спестители аз ви моля да въздадете справедливост и да върнем отново наказателната отговорност за раздаване на необезпечени кредити. Когато миналия път дебатирахме това мое предложение, както обикновено, както беше и при Ванко 1, и при предложенията за увеличаване данъците на хазарта, никой от управляващите не дръзна да защити своята позиция.
Призовавам ви отново! Ако и този път отхвърлим предложението да се върне наказателната отговорност за раздаване на необезпечени кредити, ще дадем още едно доказателство за пореден път, че българският парламент работи ръка за ръка с мафиотски структури, с грабителите на спестяванията на българските граждани.
Умолявам ви да подкрепите това предложение! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам отново на гласуване законопроекта.
Гласували 130 народни представители: за 29, против 36, въздържали се 65.
Законопроектът не се приема.
Преминаваме към гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 754-01-143 с вносители Минчо Христов и Стела Банкова. Предложението е по чл. 212 от Наказателния кодекс относно израза „чуждо движимо имущество”.
Гласувайте този законопроект.
Гласували 107 народни представители: за 58, против 4, въздържали се 45.
Законопроектът се приема на първо четене.
Подлагам на гласуване третия Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 754-01-146 с вносител Михаил Миков и Ангел Найденов.
Гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 106, против 10, въздържали се 11.
Законопроектът е приет на първо четене.
Уважаеми колеги, последното за днес гласуване е един проект за решение. По този проект вчера имаше дебати, в хода на които бяха на правени предложения от народни представители. Едното предложение е от народния представител Антонела Понева, другото е от народния представител Йордан Цонев.
Господин Цонев, моля да представите текста на проекторешението, който не е бил представен в редакцията, която се предлага за приемане. Също така да предложите последователността на гласуванията преди гласуването на основния проект.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„РЕШЕНИЕ
за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35, ал. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет
РЕШИ:
1. За сметка на преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2007 г. одобрява допълнителни бюджетни кредити в размер до 570 млн. лв. по републиканския бюджет за 2007 г.
2. Министерският съвет да разпредели средствата по т. 1 за:
а) изграждане на пътна, железопътна, екологична и друга инфраструктура, както и за метрополитена в София;
б) изпълнение на поети ангажименти по Глава „Енергетика” и Глава „Телекомуникации и информационни технологии” от Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз;
в) отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност по одобрени проекти и програми, съфинансирани от Европейския съюз.
3. Министърът на финансите до 31 май 2008 г. да извърши допълнителен трансфер за Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система в размер на превишението на отчетения към 31 декември 2007 г. излишък по консолидираната фискална програма над 3 на сто от брутния вътрешен продукт за 2007 г.”
Предложенията, които бяха направени: първото беше направено в комисията – цифрата в т. 1 „570 млн. лв.” с решение на комисията беше направена на „700 млн. лв.”. Вчера аз направих предложение тази цифра да бъде 900 млн. лв. Обосновката на това предложение е една и съща, каквато е в комисията – че преизпълнението на приходите върви доста по-добре и ще бъде доста над три процентни пункта, които отиват във фискалния резерв, към момента е около 3,5 млрд. лв.
Това е по отношение на обосновката. А по отношение на гласуването, това е процедура, която аз лично не мога да предложа. Първо беше направено предложението на госпожа Понева, моето предложение беше второ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря.
Уважаеми колеги, освен двете предложения, съобщени от господин Цонев, предложението на госпожа Понева гласи: „Изплащане на 13-а заплата в бюджетния сектор и по една средна пенсия на всяко пенсионирано лице”. Това да бъде нова буква „г” в т. 2 от проекта за решение.
Обръщам се към пленарната зала, тези предложения, както разбирате, не са редакционни, те би следвало да се гласуват поотделно със съгласието на пленарната зала, че имат място да бъдат подложени на гласуване при приемането на решението.
За процедура – заповядайте, господин Чачев.
Евгени Чачев (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Вчера от тази трибуна бяхме излъгани, че в сайта на Министерския съвет са качени приложения със списъците по трите точки – “а”, “б” и “в”. Тъй като това не е направено, гласуването да бъде отложено, докато трите приложения бъдат предоставени на народните представители и те да бъдат неразделна част от това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам на гласуване процедурното предложение за отлагане на гласуването на проекта за решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 158 народни представители: за 46, против 77, въздържали се 35.
Процедурното предложение не се приема.
Господин Костов, заповядайте.
Иван Костов (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Предлагам прегласуване, защото предложението на моя колега и на Демократи за силна България не е формално. Наличието на списъци на обекти, за които се правят инвестиции, които са одобрени от Народното събрание, пресича възможности да се прилагат корупционни практики. Защото ще се спази точно волята на Народното събрание и парите ще отидат точно за тези проекти, които са одобрени от народните представители. Когато няма списъци на обекти, се открива широка възможност за корупционни практики. И когато ние ви обвиняваме в черна каса, вие не можете да реагирате по този начин, ако сте съгласни да гласувате наистина абсолютно без каквито и да било списъци и проекти да разрешите такъв харч. Защото какво ще направи администрацията? Ами на този, който даде пари, ще му плати по-рано, на този, който не даде, няма да му плати. И така се открива една огромна възможност за корупция и вие добре знаете това нещо.
Затова предложението е по същество и ви моля да бъде отложено, списъците да бъдат качени, за да бъдете сигурни и вие, че тези пари ще отидат там.
Отделен е въпросът за аргументациите как едно число става от 500 на 700 милиона, като че ли взимате не половин килограм краставици, ами 700 грама. И как тези 700 милиона стават 900 милиона, като че ли краставиците стават един килограм! Аргументът е, че имало доста голямо превишение на приходите. Ама това е абсолютно неуместно като аргументация! Как може мнозинството да се задоволява с такава аргументация? Къде са ви аргументите за тези неща? Как станаха 1 милиард и 200 милиона? И без нито един обект! Как може такова нещо? Ама това наистина е безогледно нарушаване на правилата! Откривате възможност за огромни корупционни практики. Няма нужда това нещо да се коментира по друг начин, това са практики, които предишното управляващо мнозинство приложи веднъж в Публичната инвестиционна компания и си финансира изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Подлагам отново на гласуване направеното предложение за отлагане на гласуването на проекта за решение.
Гласувайте.
Гласували 153 народни представители: за 48, против 80, въздържали се 25.
Процедурното предложение не се приема.
Господин Шопов, заповядайте за процедурно предложение.
Павел Шопов (КА): Моето процедурно предложение е също за отлагане на гласуването, но по други съображения, по други причини, не тези, които бяха изложени от Демократи за силна България.
Колеги, понякога е необходимо да не бързаме. Случаят е точно такъв. Причините са няколко. Дебатът вчера в пленарната зала не беше представителен, имаше много малко депутати, а се касаеше за харчене на един милиард лева. Ни повече, ни по-малко – един милиард лева!
С внесеното предложение от госпожа Понева и днес прочетеното предложение на господин Цонев се създава по същество нова картина, нова ситуация, различна от дискутираната вчера. За да гласуваме тези предложения – на господин Цонев и на госпожа Понева…
Йордан Цонев (ДПС, от място): Вчера го внесох от трибуната.
Павел Шопов: Но след това, в един момент, когато дебатът вече беше приключен по същество. И Вашето предложение ескалира. Вашето предложение вече не е за един милиард, а за един милиард и двеста милиона. Така че тук има нова картина, ново положение. И не случайно това е отразено в това, което ни беше раздадено преди малко – доклада на Комисията по труда и социалната политика. Ако прочетете внимателно този доклад, ще видите, че в тази комисия има разглеждани нови неща, нови предложения, има нови моменти, които вчера не бяха взети под внимание в дебата, не бяха взети предвид.
Пак повтарям, няма какво да бързаме, въпросът е много спорен. Оттук нататък аз ви казвам, че това ще бъде ябълка на раздора в много отношения. Така както е представен този списък за харчове на държавата, в този вид, в който вие го внасяте, това ще бъде повод за напрежение, на скандали вътре в управляващата коалиция, не само с опозицията. Това е прецедент, който не бива така бързо и лесно да бъде поставен в действие, да бъде възприеман.
Затова ви предлагам съвсем чистосърдечно, мисля че е в полза и на тройната коалиция, и на бюджета, да бъде отложено гласуването, за да бъде направен още един дебат по проблемите, които не бяха повдигнати, на които непрекъснато изскачат отвсякъде, както виждате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Шопов. Както знаете, едно и също предложение не може да бъде подлагано на гласуване два пъти, независимо от мотивировката.
Павел Шопов (КА, от място): Но моето предложение е на друго основание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Независимо от това. Вие подробно изложихте съображенията, които считате, че налагат прегласуване, те се чуха от народните представители, очевидно те ще ги имат предвид при самото гласуване на проекта за решение.
Заповядайте за процедура, господин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Съгласно последните изменения на Закона за нормативните актове не могат да бъдат одобрявани решения и нови законопроекти, без да са ясни ефектите от тях.
Имам въпрос първо към министър Орешарски: искайки допълнително 130 млн. към тези 570, какво финансира?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Каква е процедурата Ви, господин Димитров?
Мартин Димитров: Процедурата е следната: нарушаваме Закона за нормативните актове. Гласува се решение, без да е ясно какви са ефектите.
Следващият въпрос е за тези 200 милиона, които иска господин Цонев. Какво се случва с тях? Това са направени предложения, без да е ясно какви са ефектите от тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това не е процедурен въпрос, Вие поставяте въпрос по същество, господин Димитров.
Мартин Димитров: Да, въпросът е по същество, но също така е и процедурен и тази точка трябва да бъде снета от дневния ред на това основание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Така или иначе сме пред гласуване. Вашето съображение прозвуча и ще се има предвид при гласуването.
И така, уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на проекта за решение и преди това, разбира се, на направените предложения по него. Гласуването ще стане по реда на постъпването им в пленарната зала, а що се отнася до цифрите, по реда на постъпването им в хода на дискусията по проекта за решение.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Антонела Понева за нова буква “г” към т. 2.
Гласувайте това предложение.
Гласували 141 народни представители: за 35, против 53, въздържали се 53.
Предложението не се приема.
Господин Методиев, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, както в заседанието на комисията, така и вчера в консултациите, които сме правили, включително с министъра на финансите, въпросът за изплащане на тринадесета пенсия на всяко пенсионирано лице е в рамките на възможностите на това преизпълнение. Всеки един от тези хора, това го знаят и колегите, които са в управляващото мнозинство, и експертите на министерствата, всеки един от тях средногодишно е ощетен от косвени данъци поне с 52 лв. на месец. Не става дума да им се възстановят всичките, за дванадесетте месеца. Възможността е поне малко да бъдат компенсирани тези хора, които са пенсионери на България. Затова ви моля, нека да го прегласуваме. Имайте предвид, че това е съвсем възможно, поне малко да се поправи иначе ясната ситуация, която е от вчера с този излишък.
Господин председател, моята процедура е за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте отново предложението на госпожа Понева за нова точка “г” в т. 2.
Гласували 140 народни представители: за 45, против 46, въздържали се 49.
Предложението отново не се приема. (Народните представители от ОДС, КА и независимите напускат пленарната зала.)
РЕПЛИКА ОТ НДСВ: Още е рано за Коледна ваканция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Сега преминаваме към гласуванията, свързани с числото в т. 1.
Първо ще подложа на гласуване направеното предложение от дискусията в Комисията по бюджет и финанси за замяна на числото “570” с числото “700”.
Моля, гласувайте предложението на Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 103 народни представители, за 48, против 5, въздържали се 50.
Това предложение не се приема.
Сега подлагам на гласуване предложението, направено в хода на обсъжданията на проекта за решение – числото “570” да бъде заменено с числото “900”.
Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване проекта за решение в окончателния му вид с направените поправки в хода на това гласуване.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 98 народни представители, за 98, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
С това се изчерпват гласуванията за днешния пленарен ден.
Ще ви бъде раздаден Докладът за Закона за изменение на Закона за данък добавена стойност, подготвен от Комисията по бюджет и финанси. Моля, да се запознаете с него.
Преминаваме към следващата точка от нашата седмична програма, тя е точка пета:
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2006 Г. И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ.
Вносител на отчета е Министерският съвет. Има заключение на Комисията по бюджет и финанси.
Давам думата на господин Алиосман Имамов:
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов: Благодаря Ви, господин председател.
Правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на финансите господин Любомир Дацов и господин Хюсеин Чауш – член на Сметната палата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има направено предложение за допускане в залата, което не виждам да среща отпор от нито един народен представител. Затова моля квесторите да поканят представителите на Министерството на финансите.
Имате думата, господин Имамов.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов:
“ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г., вх. № 702-03-22, внесен от Министерския съвет на 10 юли 2007 г.
На редовно заседание, проведено на 22 ноември 2007 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.
На заседанието присъстваха господин Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите, госпожа Яна Пальова – директор на дирекция “Държавно съкровище” в Министерство на финансите, господин Хюсеин Чауш – член на Сметната палата, и госпожа Диана Николова – одитор в Сметната палата.
Отчетът беше представен от господин Ананиев.
През 2006 г. световната икономика поддържа висок темп на растеж, а промяната на цените на енергийните ресурси на международните пазари оказва силно влияние върху световните цени. Американската икономика реализира ръст от 3,3% на годишна база.
Развитието на европейската икономика също се характеризира с висока динамика. Икономическият растеж в еврозоната достигна 2,7%, а в 25-те страни на Европейския съюз – 2,9%. Значителен принос за растежите имат вътрешното търсене и износът.
Реалният растеж на брутния вътрешен продукт на Република България през 2006 г. достигна 6,1%, като отбелязва минимално забавяне от 0,1 процентни пункта спрямо отчетения ръст за 2005 г. Измерен в текущи цени брутният вътрешен продукт възлиза на 49,100 млн. лв. или 6 хил. 376,2 лв. на човек от населението. Двигател на растежа през годината са вътрешното търсене и инвестициите. Темпът на нарастване на вътрешното търсене отбеляза увеличение от 9,9% през 2005 г. на 10,2% през 2006 г., а най-висок принос в реалния растеж имат инвестициите – 6,2 процентни пункта. Най-атрактивният за инвеститорите икономически сектор през 2006 г. е търговията, където инвестициите нарастват двойно за една година, достигайки 17,1% от общия размер на инвестициите за икономиката. Крайните потребителски разходи на домакинствата ускоряват реалния си темп на растеж до 7,6% през 2006 г. спрямо 6,1% от 2005 г.
Брутната добавена стойност през отчетната година се увеличи с 6% в реално изражение. Основен принос за това има най-големият икономически сектор – услугите, където добавената стойност нараства с 6,1% на годишна база, което означава, че в сектора се генерира около 62% от растежа на добавената стойност в икономиката.
Най-динамичният икономически сектор за 2006 г. е индустрията, чийто реален растеж достига 8,3% на годишна база. Най-висок растеж се отчита при строителството и промишлеността. Делът на селското стопанство в общата добавена стойност намалява и през 2006 г.
Стабилният растеж на икономиката създава добри предпоставки за продължаване на тенденциите на нарастване на заетостта и намаляване на безработицата. По данни на Националния статистически институт от наблюдението на предприятията средногодишният брой на заетите лица отчита повишение от 2,9% на годишна база и достига 3 млн. 349 хил. 200 души през изминалата година, което се дължи предимно на нарастването на икономическа активност в частния сектор. Относителният дял на работната сила се увеличи с 1,6 процентни пункта през 2006 г. спрямо средногодишната му стойност през 2005 г. и възлезе на 51,3%. Равнището на безработицата към края на 2006 г. достига 9,1% спрямо 10,7% към края на 2005 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Господин Имамов, извинете за момент. Виждам, че изложението е доста пространно на това заключение, затова молбата ми е да прецените дали има възможност да представите най-основните моменти.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов: Господин председател, може би тогава да представя решението само?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Това би било пък прекалено ускорена процедура, господин Имамов. Виждам, че има раздели, които третират конкретно отчета на бюджета, а не толкова макроикономическата картина, и може би на тях да се концентрираме.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов: Тогава минавам направо на основните характеристики на отчета за бюджета.
“Основните цели на фискалната политика през 2006 г. са поддържане на макроикономическата стабилност и създаване на условия за устойчиво икономическо развитие чрез стимулиране на заетостта и намаляване на безработицата, повишавана на разполагаемия доход на населението и бизнеса, насърчаване на инвестициите.
Отчетените резултати за 2006 г. показват, че поставените цели на фискалната политика в голяма степен са постигнати. Фискалната позиция е стабилна през цялата година, като бюджетният баланс в края на годината е положителен и възлиза на 3,6% от брутния вътрешен продукт.
Следват данни по отчета на консолидираната фискална програма за 2006 г.
По отношение на приходите в републиканския бюджет.
Планираните в Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. приходи по републиканския бюджет са в размер на 12 млрд. 288 млн. 900 хил. лв., като отчетените касови постъпления към 31.12.2006 г. са в размер на 13 млрд. 528 млн. 600 хил. лв., или изпълнението на приходната част на републиканския бюджет е 110,1 на сто спрямо разчета.
Постъпленията от данъци по републиканския бюджет за 2006 г. са в размер на 11 млрд. 652 млн. 100 хил. лв., което представлява преизпълнение с 8,5% на разчетите за годината и ръст от 18,6%, или 1 млрд. 823 млн. 600 хил. лв. повече спрямо 2005 г.
По отчета за общините.
От общата сума на трансферите са предоставени средства, основно както следва:
На общините – 2 млрд. 90 млн. 700 хил. лв., в това число от централния бюджет 1 млрд. 970 млн. 700 хил. лв. и от министерствата 120 млн. лв. По закона е предвидено от централния бюджет да постъпят 1 млрд. 474 млн. 200 хил. лв. и не е предвидено да постъпят средства от министерствата.
За държавното обществено осигуряване – 1 млрд. 760 млн. 900 хил. лв., което е със 151 млн. 900 хил. лв. по-малко от предвидената по закон субсидия от републиканския бюджет в размер на 1 млрд. 912 млн. 800 хил. лв.
За съдебната власт – 250 млн. 200 хил. лв., което е 111,3% спрямо годишния разчет, или с 24 млн. 700 хил. лв. повече от предвидените по закона.
В доклада е дадена подробна таблица за показателите по отношение на бюджета за съдебната власт.
По отношение бюджета на Сметната палата.
Със Закона за държавния бюджет за 2006 г. бюджетните кредити по бюджета на Сметната палата са разчетени на обща сума 17 млн. 600 хил. лв.
По отношение на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2006 г.
Със Закона за бюджета е предвидено в бюджета на Комисията за финансов надзор да постъпят собствени приходи от такси за издаване на лицензии и разрешения за извършване на дейност и други приходи общо в размер на 2 млн. 300 хил. лв.
По отношение на бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2006 г.
По бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. е предвидено да постъпят собствени приходи в размер на 1 млрд. 273 млн. 900 хил. лв., а са отчетени 1 млрд. 537 млн. 100 хил. лв., или с 263 млн. 200 хил. лв. повече.
По трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и БАН за 2006 г.
От бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната са предвидени трансфери за Българската академия на науките и за държавните висши училища общо в размер на 333 млн. лв., а по отчет са им предоставени 355 млн. 800 хил. лв., тоест с 22 млн. 800 хил. лв. повече.
По отчета на субсидиите за Българското национално радио и Българската национална телевизия за 2006 г.
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. на Българското национално радио е разчетена субсидия от 36 млн. 200 хил. лв., в това число целева субсидия за дълготрайни материални активи 3 млн. лв. По отчет предоставената субсидия е в размер на 35 млн. 300 хил. лв., което е с 900 хил. лв. по-малко от разчетеното със закона, в това число от субсидията за дълготрайни материални активи 200 хил. лв. по-малко.
По отчета на бюджета на общините и взаимоотношенията на централния бюджет с общините за 2006 г.
Общо по бюджетите на общините в разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. е планирано да постъпят 818 млн. 900 хил. лв. собствени приходи и помощи – данъчни приходи в размер на 229 млн. 600 хил. лв., неданъчни приходи – 580 млн. 600 хил. лв., и помощи – 8 млн. 900 хил. лв.
По отчета взе отношение и господин Чауш като представител на Сметната палата. Предполагам, че той ще представи отчета пред народните представители.
След приключване на обсъждането на отчета се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: “за” 10 народни представители, без “против” и 4 “въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното, изразеното становище от представителя на Сметната палата и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да вземе следното решение:
Народното събрание на основание чл. 84, т. 2 от Конституцията на Република Българя и чл. 41, ал. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет
РЕШИ:
Приема Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г., както следва:
1. По републиканския бюджет:
1.1. Приема Отчета на републиканския бюджет за 2006 г. по приходите в размер на 13 млрд. 528 млн. 648 хил. 100 лв., както следва:
(Следва таблица за приходите)
1.2. Приема отчета на републиканския бюджет за 2006 г. по разходите, трансферите и временните безлихвени заеми в общ размер на 11 713 394,3 хил. лв., от които разходи в размер на 6 998 802,2 хил. лв., трансфери и временни безлихвени заеми – (нето) в размер на 4 714 592,1 хил. лв., както следва (следва таблица).
1.3. Приема излишъка по отчета на републиканския бюджет за 2006 г. в размер на 1 815 253,8 хил. лв.
1.4. Приема финансирането по отчета на републиканския бюджет в размер на 1 815 253,8 хил. лв., както следва (следва таблица).
2. Съдебна власт
2.1. Приема отчета на съдебната власт за 2006 г. по приходите в размер на 68 232,4 хил. лв., по разходите в размер на 303 148,0 хил. лв. и по трансферите (нето) в размер на 250 173,5 хил. лв., както следва (следва таблица).
2.2. Приема отчета на бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2006 г., както следва (следва таблица).
3. Приема отчета на Сметната палата за 2006 г. по приходите в размер на 13,7 хил. лв., по разходите в размер на 17 224,7 хил. лв. и по трансферите (нето) в размер на 17 211,0 хил. лв., както следва (следва таблица).
4. Приема отчета на Комисията за финансов надзор за 2006 г. по приходите в размер на 4 132,6 хил. лв., по разходите и трансферите общо в размер на 4 132,6 хил. лв., от които разходи в размер на 6 895,5 хил. лв. и трансфери (нето) в размер на 2 762,9 хил. лв., както следва (следва таблица).
5. Приема отчета за приходите на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2006 г. в размер на 1 537 087,1 хил. лв., разходите в размер на 6 115 230,4 хил. лв., трансферите (нето) в размер на 434 268,8 хил. лв., субсидиите от (вноските за) централния бюджет в размер на 5 325 500,7 хил. лв., излишъка в размер на 313 088,6 хил. лв., както следва (следва таблица).
6. Приема отчета за предоставените трансфери от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките в размер на 355 806,7 хил. лв., както следва (следва таблица).
7. Приема отчета за субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва (следва таблица).
8. Приема отчета за субсидиите от централния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел за 2006 г. в размер на 6 001,8 хил. лв., както следва (следва таблица).
9. Приема отчета за бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2006 г. в размер на 1 970 502,3 хил. лв., от които под формата на държавен трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица по чл. 9 в размер на 842 175,0 хил. лв., субсидии в размер на 890 311,1 хил. лв., възстановени субсидии за централния бюджет в размер на 188,6 хил. лв. и целеви трансфери (субвенции) от централния бюджет в размер на 238 204,7 хил. лв. Субсидиите в размер на 890 311,1 хил. лв. включват: обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 530 118,6 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия в размер на 84 199,8 хил. лв. и трансфер за компенсиране на приходите от отменения пътен данък в размер на 58 000 хил. лв., и целева субсидия за капиталови разходи в размер на 217 992,7 хил. лв., в т.ч. за екологични обекти в размер на 46 813,5 хил. лв.
Следва таблица по видове и по общини.”
Всички останали данни са раздадени на народните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Имамов.
Уважаеми колеги, които сте в пленарната зала, желаете ли да вземете отношение по представеното заключение по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.? Представен е и докладът по отчета за изпълнението на държавния бюджет, изготвен от Сметната палата по силата на Закона за Сметната палата. Член 46 от закона предполага такъв доклад, който е на ваше разположение.
Има ли желаещи да вземат думата? Не виждам желаещи да се изкажат по заключението.
Обявявам за приключени обсъжданията по него.
Преминаваме към следващата точка от нашата програма:
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА 2006 Г.
Отчетът съдържа и отчетните данни за изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за 2006 г.
Заповядайте, господин Имамов, да представите доклада на Комисията по бюджет и финанси. Доколкото докладът не е така обемист, бихте могли да го изчетете изцяло.
ДОКЛАДЧИК Алиосман Имамов: Да, господин председател, ще си позволя да прескоча само таблиците. Те са раздадени на народните представители.
“ДОКЛАД
по проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. и по отчета за изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за 2006 г., № 750-06-424, внесен от Георги Пирински на 13 ноември 2007 г.
На заседание, проведено на 22 ноември 2007 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. и по отчета за изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за 2006 г.
Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. се внася за обсъждане и приемане на основание чл. 2, ал. 2 от финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
На заседанието присъстваха господин Огнян Аврамов – главен секретар на Народно събрание, госпожа Бойка Цонкова - директор на дирекция „Парламентарен бюджет и финанси” и главен счетоводител в Народното събрание, господин Хюсеин Чауш – член на Сметната палата, и госпожа Диана Николова – одитор в Сметната палата.
В доклада на председателя на Народното събрание и направеното изложение от господин Аврамов се очертаха следните основни моменти:
С чл. 5, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. по бюджета на Народното събрание за 2006 г. са определени приходи в размер на 4 млн. 500 хил. лв., съответно разходи в размер на 31 млн. 413 хил. лв. и субсидия от централния бюджет на сума 26 млн. 913 хил. лв. От определените разходи по бюджета на Народното събрание за Икономическия и социален съвет в закона е записана сумата 1 млн. 60 хил. лв.
В рамките на определените със закона общи суми на приходите и разходите с чл. 1 на Постановление № 14 на Министерски съвет от 31 януари 2006 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г. е утвърден бюджета на Народното събрание за 2006 г. по видове приходи, разходи и натурални показатели за дейността, както следва:
От таблицата ще представя:
Приходи, всичко – 4 млн. 500 хил.лв., разходи, всичко – 31 млн. 413 хил. лв., трансфери – 26 млн. 913 хил. лв.
Определените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. приходи и разходи по бюджета на Народното събрание са разпределени, както следва:
- по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити - разходите за обслужването на законодателния процес са 27 млн. 331 хил. 500 лв.;
- по бюджета на Икономическия и социален съвет - разходите за дейността на институционалната форма за социален диалог между правителство и гражданско общество са 1 млн. 60 хил. лв.;
- по бюджетите на другите второстепенни разпоредители с бюджетни кредити - Националният център за изучаване на общественото мнение, „Държавен вестник”, Хранителен комплекс и Издателска дейност, съответно:
- Националния център за изучаване на общественото мнение – приходи: 120 хил. лв.; разходи: 387 хил. лв.;
- „Държавен вестник” – приходи: 3 млн. 878 хил. 500 лв.; разходи: 2 млн. 206 хил. лв.;
- Хранителен комплекс – приходи: 361 хил. 500 лв.; разходи: 361 хил. 500 лв.;
- Издателска дейност – приходи: 140 хил. лв.; разходи: 67 хил. лв.
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. на държавните органи, министерствата, ведомствата, и на Народното събрание, са утвърдени нелихвени разходи в размер 93 %. За парламента това ограничение на разходите възлиза на 2 млн. 198 хил. 910 лв., а реално утвърдените достигат 29 млн. 214 хил. 90 лв. Останалите разходи (до 7%) се извършват само в случай, че не се влошава салдото по текущата сметка на платежния баланс на страната, както и след одобрение от Министерски съвет.
При изпълнението на Бюджет 2006, предвид необходимостта да бъдат осигурени условия за пълноценно функциониране на Народното събрание, са извършени 16 корекции по утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. показатели, по важни от които са:
- Във връзка със сключеното Споразумение между правителствата на Република България и на САЩ за отпускане на помощ в ограничен размер на Народното събрание, по проект № 180-0032.83 за българската програма „Студенти на стаж към парламента”, приходната и разходната част на бюджета са увеличени с 28 хил. 188 лв.
- Във връзка със Стратегията за обучение на служителите в държавната администрация, увеличение с 5 хил. 580 лв.
- В изпълнение на ПМС № 87/2006 г. за финансово осигуряване на дейностите, свързани с участието на Република България в НАТО през 2006 г., са предоставени допълнително 80 хил. лв.
- Съгласно чл. 79, ал. 2 от ПМС № 14/2006 г. и във връзка с предоставянето на средства от централния бюджет за изпълнение на одобрените от Съвета за европейска интеграция проекти, разходната част е увеличена с 388 хил. 917 лв.
- Във връзка с чл. 24, ал. 1 и ал. 3 от ПМС № 14/2006 г. по проект „Старт в кариерата”, разходната част е увеличена с 2 хил. 488 лв., за изплащане на възнаграждения и социални осигуровки на четирима млади специалисти, постъпили на работа в администрацията за срок от девет месеца.
- Във връзка с § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, и съгласно ПМС № 124/2006 г., са увеличени с две щатните бройки на парламента по служебни правоотношения, съответно с 11 хил. 553 лв. разходната част по бюджета.
- Във връзка със създаването на звено по европейски въпроси, са увеличени с 18 щатните бройки (13 по служебни правоотношения и 5 по трудови правоотношения).
- Във връзка с осигуряване текущата издръжка на Народното събрание и поддържането на приоритетите в дейността му, бюджетните кредити са увеличени с 1 млн. 100 хил. лв., съгласно ПМС № 331/11.12.2006 г.
В хода на изпълнението на Бюджет 2006 са извършени девет вътрешнокомпенсирани промени по елементите на Единната бюджетна класификация за 2006 г. по бюджета на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Народното събрание.
Със структурното преразпределение и увеличение на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. бюджетни кредити настъпи промяна в съотношението на основни бюджетни показатели спрямо общите утвърдени разходи по бюджета на парламента. Относителният дял на средствата за осигурителни вноски към общите разходи се намали с 2.63%, а делът на капиталовите разходи – с 0.77%; относителният дял на средствата по показателя “Издръжка” нарасна с 5.6%.
След тези промени, уточненият бюджет на Народното събрание към 31.12.2006 г. е, както следва:
Приходи, всичко – 4 млн. 528 хил. 188 лв.
Разходи, всичко – 33 млн. 29 хил. 726 лв.
Трансфери – 28 хил. 501 хил. 538 лв., съответно:
- Националния център за изследване на общественото мнение – приходи: 157 хил. 500 лв.; разходи – 424 хил. 500 лв.;
- „Държавен вестник” – приходи: 3 млн. 863 хил. 500 лв.; разходи: 2 млн. 167 хил. 392 лв.;
- Хранителен комплекс – приходи: 361 хил. 500 лв.; разходи: 361 хил. 500 лв.;
- Издателска дейност – приходи: 117 хил. 500 лв.; разходи: 67 хил. лв.
За 2006 г. по бюджета на Народното събрание са отчетени:
Разходи, общо – 29 млн. 781 хил. 466 лв.
В таблица са представени източниците за покриване на разходите.
В таблицата е представено също така разпределението и на разходите на Народното събрание.
Общите планирани приходи по бюджета на Народното събрание към 31.12.2006 г. са преизпълнени с 5.6 %. Това преизпълнение е в резултат на приходите от „Държавен вестник”, като относителният им дял е 87.3 % от общо отчетените от Народното събрание приходи.
За 2006 г. е отчетена икономия от 3 млн. 248 хил. и 300 лв., както следва:
- Икономическият и социален съвет – 196 хил. 900 лв. или 31,6%;
- НЦИОМ – 43 хил. лв. или 11,3 %;
- “Държавен вестник” – 229 хил. 800 лв. или 11,9 %;
- Хранителен комплекс – 30 хил. 200 лв. или 8,3 %;
- Издателска дейност – 22 хил. 600 лв. или 33 %.
Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити отчита икономия в размер на 2 млн. 725 хил. 800 лв., което е 9,37 % от утвърдения му бюджет.
Спрямо утвърдените 93% бюджетни разходи и трансфери по бюджета на парламента за 2006 г. се отчита следното касово изпълнение: общо разходи – 97%; текущи разходи 98%.
Следва таблица, в която има разбивка на текущите разходи.
Господин Чауш уведоми членовете на комисията, че на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за Сметната палата е извършен одит на финансовия отчет на Народното събрание за 2006 г., който е заверен без резерви.
По проекта за решение се проведе дискусия и се поставиха въпроси, свързани с анализа и оценката на числата в доклада и отчета, за материалното стимулиране на служителите, за битовите условия в парламента и други.
След приключване на обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за”- 11 народни представители, „против” няма и 3 „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага следното:

„РЕШЕНИЕ
по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г.
и по отчета за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2006 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 2, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 14 от Закона за „Държавен вестник”
РЕШИ:
1. Приема доклада на председателя на Народното събрание за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. и за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2006 г.
2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. (Приложение № 1).
3. Приема отчета за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2006 г. (Приложение № 2).”
Приложенията са раздадени заедно с материала. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли желаещи да вземат отношение по предложения отчет и доклада на Комисията по бюджет и финанси? Очевидно няма.
Поради това можем да обявим, че дискусията по отчета е приключила.
Уважаеми колеги, следващата точка е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ.
Това е отговорен законопроект, свързан с ангажиментите ни по линия на хармонизацията на законодателството на България.
Предлагам да дадем почивка до 11,30 ч. и от 11,30 ч. да продължи пленарното заседание.
Междувременно господин Калинов и парламентарните групи да организират участието на народните представители, на представители на Министерството на земеделието и продоволствието, на Националната ветеринарномедицинска служба в четенето на доклада за второ гласуване.
Почивка до 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имаме необходимия кворум. Продължаваме заседанието.
Уважаеми колеги, преди да продължим с т. 7 от програмата за работа на парламента за тази седмица, ми позволете да ви информирам за едно заявление, което е постъпило до председателя на Народното събрание господин Георги Пирински и до председателя на Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори:
“ЗАЯВЛЕНИЕ
от Кръстанка Атанасова Шаклиян, народен представител от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори
Уважаеми господин председател,
На основание чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание заявявам, че напускам Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори.
Моля заявлението ми да бъде съобщено в пленарната зала.”
Направих това току-що.
Продължаваме с второ четене на Законопроекта за защита на животните.
Има думата председателят на Комисията по земеделието и горите господин Калинов.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Господин председател, уважаеми колеги, имам процедурно предложение – в залата да бъдат допуснати заместник-министърът на земеделието и продоволствието Димитър Пейчев, господин Паскал Желязков – заместник-директор на Националната ветеринарномедицинска служба, Евгени Макавеев и Емил Кръстев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Колеги, има ли някой “против” това процедурно предложение? Не виждам.
Моля, поканете гостите да заемат местата си в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Представям ви доклада на Комисията по земеделието и горите за второ четене на Закона за защита на животните.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта, а именно “Закон за защита на животните”.
По “Глава първа – Общи положения” комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на главата.
По чл. 1 има неприето предложение на народния представител Лъчезар Иванов:
В чл. 1, ал. 2 думите “жестоко и особено” да се заменят с “и”.
Има предложение на народните представители Евдокия Манева и Антонела Понева, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Калинов, Вие ще представяте законопроекта на второ четене, а гласуването ще бъде утре.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 2 има направено предложение от народния представител Борислав Ноев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което също се подкрепя.
Комисията подкрепя и предложението на народните представители Евдокия Манева и Антонела Понева.
Комисията предлага чл. 2 да отпадне.
По чл. 3 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което беше оттеглено.
Има направено предложение от народния представител Борислав Ноев, което комисията не подкрепя. То е следното:
В текста на чл. 3 думите “и органите на местното самоуправление” да отпаднат.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което не се подкрепя:
В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думата “изпълнителната” се добавя “и местната”, а думите “и органите на местното самоуправление” се заличават.
2. В т. 1 думите “създават условия за извършване на” се заменят с “извършват”.
3. В т. 2 след думите “защита на животните” се поставя точка, а останалият текст се заличава.
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на народния представител Евдокия Манева и народния представител Антонела Понева, което се подкрепя.
Комисията в крайна сметка предлага следния текст на чл. 3, който става чл. 2:
“Чл. 2. Органите на изпълнителната и местната власт съвместно с неправителствените организации изготвят и прилагат образователни програми за защита на животните и за запознаване с отглеждането, развъждането, обучението и търгуването на животни в съответствие с разпоредбите на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Няма желаещи за изказване. Да вървим нататък.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 4 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което се подкрепя от комисията.
Има направено предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което също се подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4, който става чл. 3:
“Чл. 3. Професионалните гимназии и висшите училища, които подготвят ветеринарномедицински специалисти, агроном-животновъди, биолози, еколози и други, провеждат и обучение за защита на животните съгласно изискванията на наредбата по чл. 19, ал. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.”
По чл. 5 има оттеглено предложение на народните представители Евдокия Манева и Антонела Понева.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5, който става чл. 4:
“Чл. 4. Съсловната организация на ветеринарните лекари в България, организациите за защита на животните и асоциациите на животновъдите популяризират мерките за защита на животните.”
По чл. 5 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6, който става чл. 5:
“Чл. 5. Националната ветеринарномедицинска служба съдейства при извършване на обучението по чл. 3.”
По чл. 7 има направено предложение от народния представител Борислав Ноев, което не се подкрепя от комисията:
Член 7, ал. 2 да се промени, както следва:
“(2) За нехуманно отношение към животните се счита умишлено и безпричинно причиняване на силна болка или предизвикване на силен страх.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7, който става съответно чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Ноев.
Борислав Ноев (КА): Благодаря, господин председател.
Моето мнение е, че чл. 7, ал. 2 ще възпрепятства възпитанието на домашните любимци, защото въобще се забранява причиняването на болка или страдание на животното. Какво означава “страдание на животното”? То може да има някаква нужда, която е смешно да се задоволява. Смятам, че за нехуманно отношение към животните трябва да се счита безпричинно причиняване на силна болка или предизвикването на силен страх, а не въобще причиняването на болка или страх. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Вашето предложение е: “За нехуманно отношение към животните се счита умишлено и безпричинно причиняване на силна болка или предизвикване на силен страх” – за това става дума.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата? Няма.
Господин Калинов, моля да продължите.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 8 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което беше оттеглено.
Има предложение на народния представител Борислав Ноев – в чл. 8, ал. 2 да се промени, както следва:
1. „1. Всяко действие или бездействие, което причинява трайно увреждане на здравето на животното или стрес”.
2. Във всички останали случаи думата „страдание” да се заличи.
3. Точка 19 да отпадне.
4. Точка 20 да отпадне.
5. Точка 22 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има направено предложение от народния представител Лъчезар Иванов - в чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 4 след „принцип” отпада „по”;
б) в т. 6 да отпаднат думите „увреждащи субстанции или”;
в) т. 9 да отпадне;
г) в т. 10 да отпаднат думите „температурни или други”;
д) в т. 19 след „месо” запетаята се заменя с „и”, а „както и внасяне и изнасяне на кучешки и котешки кожи и месо” се заличават;
е) т. 23 да отпадне.”
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8, който става чл. 7:
„Чл. 7. (1) Забранява се проявата на жестокост към животните.
(2) За жестокост се счита:
1. всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, или трайно увреждане на здравето му или стрес;
2. причиняване на смърт на животно поради небрежност;
3. действия по чл. 151 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
4. нарушаване на принципа на добрата практика по отглеждане на животни, когато това води до вредни последици за здравето на животните;
5. увеличаване агресивността на животните чрез селекция или обучение в агресивност към други животни и хора;
6. използване на строги и електрически нашийници, електрически остени, химически дразнещи или увреждащи субстанции или на технически уреди, помощни средства или приспособления, които целят да се повлияе върху поведението на животно, като му се причинява силен страх и болка;
7. организиране на тренировки и състезания по настилки, които увреждат крайниците;
8. използване на животни за филмови снимки, реклама и изложби, при които им се причинява болка, страдание, увреждане или стрес;
9. принуждаване на животни към усилия, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
10. излагане на животни на температурни или други неблагоприятни атмосферни влияния, недостиг на кислород или ограничаване на свободното им движение, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
11. изоставяне на животни;
12. използване на живи животни за хранене на животни с изключение на тези, чиято биология го изисква;
13. лишаване на животни от почивка;
14. подлагане на физическо натоварване на болни, наранени или стресирани животни;
15. пускане на свобода на животни, които са били отглеждани от хората, в случай че предварително не са били подготвени за оцеляване в естествена среда;
16. ампутиране или кастриране с помощта на еластичен пръстен;
17. пълно или частично ампутиране на части от тялото или отстраняване на органи на животни;
18. подковаване на копитни животни с вредни подкови;
19. отглеждане, използване и умъртвяване на кучета и котки за добиване на кожи и месо, за производство на храна, както и внасяне и изнасяне на кучешки и котешки кожи и месо;
20. купиране на ушите и опашките с цел промяна на външния вид на животните;
21. отстраняване на нокти, зъби и гласни връзки;
22. излагане в магазини, заведения за обществено хранене и други увеселителни или питейни заведения на всички видове бозайници, примати, птици и влечуги и на опасни декоративни животни;
23. извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на насилие към животни;
24. сексуално малтретиране на животни.
(3) Действията по ал. 2, точки 17, 20 и 21 се допускат, когато:
1. извършването им е необходимо по ветеринарномедицинско предписание или процедурата се налага, за да се запази животът, здравето и доброто състояние на животното;
2. процедурата е предназначена за научни и изследователски цели в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност;
3. стерилизацията или кастрацията е необходима за ограничаване на размножаването на животни;
4. процедурата е необходима за:
а) предотвратяване на значително нараняване на животните;
б) защита на други животни.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата за изказвания.
Господин Руденко Йорданов.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, първо, искам да се извиня за това, че взимам думата и отнемам от ценното парламентарно време, но, ако господин Калинов ме слуша, сигурно ще потвърди, че част от заседанията на комисията бяха провеждани като заседанията на „малкия Совнарком” – в една атмосфера и невъзможност да се добера до тях. Затова съм изправен пред необходимостта сега да изложа позициите си и да защитя текстове или тези, които възнамерявах да защитя пред комисията.
Предложенията ми по чл. 8, който става чл. 7, са свързани с ловните традиции в България и отношението към ловните кучета, като в конкретния случай чл. 7, ал. 2, т. 20 забранява купиране на опашките с цел промяна външния вид на животното. При три от породите ловни кучета, поне на мен ми е известно, че част от опашката се отстранява, защото, ако тя бъде оставена, в процеса на лова тя непрекъснато претърпява травматични увреждания, разкървавява се и ловна традиция и практика е примерно на породите „Териер”, „Датхар”, на „Германски браг” част от опашката да се отстранява точно по тези причини – не с цел да се причини болка и страдание, а да се спести болка и страдание на кучето в процеса на лова.
Затова предлагам към чл. 7, ал. 3, където са изброени действия по точки 17, 20 и 21, които „се допускат, когато” да се добави нова т. 4, която да гласи:
„4. са извършени според изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча”.
Тоест „Действията в нарушение на ал. 2, точки 17, 20 и 21 се допускат, когато” и прибавяме нова т. 4: „са извършени според изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча”. Като сега съществуващата т. 4 се преномерира и става т. 5.
Аз мисля, че това е важно да бъде записано и да бъде прието, защото би било нелепо, ако ние сега създаваме текстове, които априори няма да бъдат изпълнявани и ще влизат в противоречие с текстове в наредби и правилници, които сега съществуват и, слава Богу, добре са си вършили работата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, имате думата, госпожо Балева.
НАДКА БАЛЕВА (КБ): Уважаеми господин председателстващ, колеги! В чл. 8, формулиран от комисията като чл. 7, ал. 2 е предвидено, че за жестокост се счита причиняване на смърт на животно поради небрежност. Това е абсолютно нелогично. За да говорим за жестокост трябва да има едно специално субективно отношение, тоест съзнанието, че ти причиняваш жестокост, че ти причиняваш болки, страдания. А жестокост по небрежност просто е нелогично. И ще ви дам един елементарен пример. Които са отглеждали хамстери знаят, че те не пият вода, тя е противопоказна. Ако собственикът на това декоративно животинче пропусне да сложи капак отгоре на аквариума, то излезе, пие вода и почине, ние приемаме съобразно този текст, че това е жестокост. И нещата нямаше да бъдат сериозни, ако по-назад в текстовете не се предвиждаше и доста висока административна санкция за причиняване на тази жестокост. Така че моето предложение е т. 2 на ал. 2 на чл. 7 да отпадне при окончателното гласуване на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има думата госпожа Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаема колежке, небрежност не може да оправдава жестокост. Когато човек е небрежен, значи не може да поема отговорност за животното, което отглежда. Така че да казваме, че нещо не е жестоко, защото се е случило по небрежност, е абсолютно недопустимо.
На колегата ще кажа, че тези текстове много внимателно бяха обсъждани в комисията. В ал. 3 е казано, че т. 17, 20 и 21 не се прилагат, когато необходимостта от тези действия е установена от ветеринарномедицинските предписания или когато се налага да се запази животът, здравето или доброто състояние на животните. Когато става дума за определени изисквания към грижи за животните, пък било и ловни кучета, там се произнася ветеринарномедицинската служба. Тук сме казали, че техни са прерогативите. Ако те казват, че на неопределена порода животни могат или трябва да се режат ушите, опашките, няма абсолютно никакъв проблем. Това е констатирано в този текст, записано е ясно и категорично и няма защо да изброяваме всички възможни закони, съществуващи в България. Всички те препращат към правомощията на единствения орган, който може да се произнесе по този въпрос и това е ветеринарномедицинската служба, категорично заявено в този закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Има ли реплики или изказвания?
Заповядайте за реплика, господин Йорданов.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Манева! Аз разбирам, че Вие не възразявате по принцип срещу идеята в определени случаи, примерно, да бъдат купирани опашките на ловните кучета. Аз държах това да бъде записано изрично в текста на закона, защото ми е трудно да приема, че по аналогия или по презумпция ние ще разсъждаваме дали това спестява или причинява болки и страдания. Аз бих възразил тогава, когато се прави по псевдоестетически причини, което вече е каприз на собственика, но тук, в конкретния случай връзката със Закона за лова и опазване на дивеча би трябвало ясно да бъде спомената, за да бъде ясно, че това действие не е каприз на ловеца, на собственика, а е едно мероприятие, което е редно да бъде проведено, за да изпълнява ловното куче по-добре функциите си и да му се спестят увреждания, които биха възникнали при работа в храсти, в гъста гориста местност. Всеки ловец знае как изглежда опашката на едно куче, което активно я маха по време на преследване и търсене на дивеч. Тогава там тече кръв, има риск от възпалителни процеси. И заради това вкарването на този текст, който аз предлагам, би решил нещата много по-категорично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: За втора реплика има думата господин Йовков.
Йовко Йовков (КБ): Благодаря, господин председател.
Всъщност моята реплика е по повод на т. 2 – причиняване на смърт на животни поради небрежност. И тя се състои в следното. Мисля, че много по-добре би било, ако в закона заложим точни и конкретни неща. Във връзка с това подкрепям предложението на господин Руденко Йорданов, защото колкото по-голяма възможност за тълкуване на текст от закона има, толкова произволно той може да бъде прилаган.
И във връзка с това моята реплика и по-скоро въпрос към госпожа Манева е следният: ако един добросъвестен шофьор се движи с нормална скорост, указана на съответното пътно платно, и внезапно му излезе диво животно, и той му причини смъртта, при тази ситуация той има два изхода – да блъсне животното, като шансът му то да оживее е малко по-голям и другият шанс е да се отбие от пътя и да се блъсне в крайпътно дърво. Това всъщност какво означава? В този случай човекът престъпна небрежност ли е причинил и поради тази причина той е пожертвал живота и здравето на хората си и започва едно разследване всъщност кога е излязло животното, дали човекът е направил всичко необходимо да го предпази и т.н.
Всъщност аз мисля, че правейки закон за животните, ние всъщност помагаме на хората, ми се струва, че май правим точно обратното. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: За трета реплика има думата господин Ноев.
Борислав Ноев (КА): Благодаря, господин председател.
По този въпрос за купирането на уши и опашки наистина трябва в този закон да се даде ясен текст, че трябва да става във връзка с изискванията на добрата киноложка практика. Става въпрос и за ловните кучета, и за кучетата-охранители. Дългата опашка при тях им създава опасност при тяхната работа. Не могат да маневрират, стават слабо маневрени, закачат ги в храстите и с това рискуват и своя живот. Същото и за ушите. На много породи ушите задължително се изрязват, за да се подобрят слуховите качества. Особено важно е стражевите кучета и за кучетата, които се използват за охрана, също и за някои видове ловни кучета. Просто ние излагаме живота им на опасност, ако не се извършат тези действия. И оставяме да се реши субективно от ветеринарния лекар дали трябва да се направи, дали не трябва да се направи. А киноложката практика си дава точното становище на кои породи какви купирания трябва да се направят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Госпожо Манева, имате думата за дуплика.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря ви, колеги, за коментарите.
Всъщност небрежност при катастрофа – този текст не третира проблемите при каране по шосето и блъскане на животно по стечение на непредвидени обстоятелства. Става дума за небрежност при отглеждане на животното. Така че този случай изобщо не попада и няма опасност някой да бъде санкциониран за това, че ще бутне някакво животно, движейки се по пътищата.
По отношение на киноложката практика, съжалявам, господин Ноев, вероятно не познавате документите на киноложките организации. Отдавна тези методи са отречени и са забранени с последните конвенции, които регламентират тази дейност.
Към господин Руденко Йорданов. Това, което Вие искате, то е написано в закона. Аз това казвам. В Закона за лова няма текст. Кажете в кой текст е казано, че може да се режат ушите на ловните кучета? Няма такъв текст. Препратка, свързана с определени манипулации върху ловните кучета, се регламентира от компетентните органи. Компетентен орган в тази държава по всички въпроси, свързани с животните, е ветеринарномедицинската служба. Те се произнасят по този въпрос. Щом за определени породи, това е допустимо и то е необходимо, то е разрешено от ветеринарномедицинската служба. Няма защо да записваме един общ текст, да препращаме към Закона за лова, когато всъщност отговорен и оправомощен за такива решения е ветеринарномедицинската служба. Това, което Вие искате, практически е решено с този текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата, господин Калинов.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че предложението, което беше направено от господин Йорданов, се съдържа в т. 1 – говоря за ал. 3, т. 1. Непозоваването на Закона за лова според мен не е проблем. Аз съм съгласен с госпожа Манева, че по смисъла на т. 1 тези изисквания, които вие искате да защитите, за да може животното да отговаря на съответните изисквания, дават възможност да бъдат осъществени, защото става дума, че “извършването им е необходимо по ветеринарномедицинско предписание или процедурата се налага, за да се запази животът, здравето и доброто състояние на животното”. Всичко това като практика влиза в предписанието, което ще бъде дадено – дали ще касае корекция на уши, дали на опашка и т.н. Това е по единия въпрос.
Що се отнася до т. 2 на ал. 2, мисля, че на този етап можем да приемем предложението за отпадане на т. 2 и да преномерираме редакциите. В по-нататъшната ни работа, тъй като разбирате, че този закон е нов за практиката на страната ни, разгърнат в този вид, ако се налага при неговото реализиране и упражняване да се постигнат по-добри, по-работещи текстове, които да съответстват и на ситуацията, ще допълваме закона, ще направим така, че да бъде по-работещ. Съгласен съм с колегите, че сега присъствието на тази точка ще създаде повече проблеми, отколкото нейното отсъствие. Това е по тази дискусия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Госпожо Манева, заповядайте за реплика.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Колеги, аз приемам вашите тревоги, че може би текстът може да създаде недоразумения. По-скоро предлагам да допишем “при отглеждане” – става дума за стопанин, който отглежда небрежно животните. Има много случаи, в които те са оставени гладни, нараняват се помежду си, самоизяждат се, стават агресивни. За да изключим вероятността да се смята, че при катастрофа някой може да понесе отговорност, да направим редакция: “причиняване на смърт на животно поради небрежност при отглеждане”. Тоест гледа, без да има нужната подготовка и отговорност за това, което прави. Просто да стесним периметъра за тези случаи. Това е предложението за редакция. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Втора реплика или изказване?
Заповядайте, господин Ноев.
Борислав Ноев (КА): Благодаря, господин председател.
Аз също считам, че този текст изобщо трябва да отпадне, защото целенасочено е поставен така, че да могат да се привличат под отговорност лица, съвсем случайно извършили някакво деяние. Просто трябва да махнем този текст, за да не създаваме главоболия на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Преминаваме към чл. 9 по вносител.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Господин председател, държа да уточня само това, че моето предложение е т. 2 да отпадне и точките да се преномерират.
По чл. 9 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което комисията подкрепя.
Има предложение от народния представител Руденко Йорданов, което комисията не подкрепя, и има следното съдържание:
В чл. 9 се прибавят точки 4, 5 и 6 със следното съдържание:
“4. при прилагане на дресировъчни методи, имащи за цел придобиването и/или развиването на ловни, охранителни, следотърсачески и водачески или други качества у кучетата, свързани с изпълнението на общественоприети традиции, нрави, обичаи и социални функции по ред, определен от министъра на земеделието и продоволствието;
5. медицински експерименти и лекарствени изпитвания;
6. поставянето на “спъвачки” на овчарски или скитащи кучета с цел ограничаване на възможностите им да преследват дивеча.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9, който става чл. 8:
“Чл. 8. За жестокост към животните не се считат действия, които се извършват при:
1. ограничаване и ликвидиране на заразни болести по животните;
2. професионална борба с вредни гризачи;
3. лов и риболов, извършвани според изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарството и аквакултурите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата за изказвания.
Господин Йорданов, заповядайте.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Госпожи и господа народни представители! С благодарност поглеждам госпожа Манева, която всъщност ми вдигна топката, подсказвайки ми, че в Закона за лова и опазване на дивеча никъде няма текстове, които са свързани с прилагането на определени дресировъчни методи за обучение на ловни кучета и възможността при тези дресировъчни методи да се използват средства, примерно строгият нашийник. Давам пример със строгия нашийник, който е анатемосан в този закон, но отново ви припомням, че ползването на определени средства, за да могат ловното куче, кучето-охранител, кучето-следотърсач – говоря за кучетата на Българския червен кръст в Планинската спасителна служба, да придобият или развият своите умения, ами първото, на което те са обучавани, е да вървят в крак. Четиридесет години се занимавам с кучета. Аз не знам как да го науча да върви в крак, без да използвам строг нашийник, защото обучението да върви в крак и да изпълнява команди е свързано и с неговия живот, а косвено и с моя. Едно внезапно, рязко движение на куче, което не е обучено да върви в крак, поставя под заплаха собствения си живот от моторните превозни средства по пътя или моя, ако ме дръпне внезапно. Или пък припомням какво се случва с ловно куче, което не остава на място при вдигане на дивеча, ами то си отива заедно със заека.
Придобиването на тези умения е свързано с ползването на определени дресировъчни методи, които трябва да бъдат споменати в текста на закона.
Споменаването само на Закона за лова и опазване на дивеча не е достатъчно, тъй като той наистина не дава ясна представа за това какво може и какво не може, когато се дресира едно куче. Тук не става дума само за ползване на кучето по време на лов, а обучението му, за да придобие определени умения. Това е към предложението ми в чл. 9 да се добави нова т. 4.
Аз предлагам тя да придобие следната редакция, защото запознавайки се с последващи текстове, мисля, че тази редакция звучи по-добре и е по-точна.
Редакцията на предложената от мен т. 4 да бъде:
“4. прилагане на дресировъчни методи, имащи за цел придобиването и/или развиването на ловни, охранителни, следотърсачески или водачески качества у кучетата.”
Отивам към т. 5, която съм предложил – да не се считат за жестокост действия, свързани с извършването на медицински експерименти и лекарствени изпитвания. Това също е практика, която е важна и изключително полезна. Тя се прилага и няма да спре нейното прилагане, защото е свързана с придобиването на информация, която е изключително важна както при създаването на по-съвършени хирургически методи или други медицински методи, така и при изпробването на лекарства, лекарствени средства във фазата, в която те още не са стигнали до човека.
Шеста точка – “поставянето на “спъвачки” на овчарски или скитащи кучета с цел ограничаване на възможностите им да преследват дивеча”. На езика ми е да кажа: да преследват дивеча и хората, ама няма да го кажа – ще спра само до дивеча.
Няма да припомням информация, която е стигнала до ушите ви. Тези спъвачки са задължителни и трябва да бъдат задължителни не само за овчарските кучета. Скитащите кучета, които ние в проява на милосърдие според съвременните изисквания кастрираме, обезпаразитяваме и след това пускаме на свобода, от това, че са обезпаразитени и кастрирани, не стават по-малко гладни. Освен че не стават по-малко гладни, техният инстинкт да образуват глутници, особено в периферията на населените места, ги превръща в кръвожадни убийци. Няма по-жестока гледка от глутница скитащи кучета, организирани да преследват дивеч. Пак да кажа: може би да преследват и хора, както вървят нещата.
Затова моля поставянето на спъвачки да е нещо задължително, което законът да повелява и това да не бъде проява на жестокост, а само едно ограничаване на възможностите и на инстинктите на кучетата, организирани в глутници да преследват дивеча. Това е в защита на тезата, която съм изложил в текста. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има думата народният представител Евдокия Манева.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми господин Йорданов, аз наистина съжалявам, че не взехте участие в работата на комисията, защото всичките тези текстове и предложения се обсъждаха. Има достатъчно сериозни аргументи, за да не се приема Вашето подробно предложение, въпреки че основната част – това, което се отнася до ловните кучета, е вградено в т. 3. Без конкретни изреждания за какво става дума, когато става дума за ловни кучета, нещата се регламентират със Закона за лова и опазването на дивеча.
Що се отнася до обучението на охранителни и водачески кучета – има специални наредби. Вие ще видите, че в чл. 10 този въпрос е уреден. Има компетентни органи, които казват как се прави това. В тези наредби също се изключва прилагане на жестокост, но има разрешени похвати, които са регламентирани там. В този текст ние не възразяваме, затова поставяме само общите условия.
По отношение на медицинските експерименти – има цял раздел в Закона за ветеринарномедицинската дейност, категорично и конкретно е описано, абсолютно не е нужно тук да се записват тези текстове.
Записали сме най-общо трите големи групи в случаите, в които се вграждат практики, за които не се прилагат стандартните описания за жестокост към животните и въпросът практически е уреден. Има голяма опасност, ако ние започнем да изреждаме тук отделните случаи, да влезем в противоречие със съществуващи текстове и уредба, която е в компетенцията на съответните органи и е записано в закона в чл. 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други изказвания? Няма.
Господин Йорданов има реплика към изказването на госпожа Манева.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Съзнавам досадата, която предизвика моето появяване може би тук, защото въртим тема, която и след приемането на закона ще продължи да бъде актуална – що е то жестокост, кои са проявите на жестокост, но мен ме смущава подхода, в който ние в закон, който е специален по отношение на защита на животните, правим препратки към други нормативни актове, в които този въпрос е уреден, а тук казваме, че е проява на жестокост и изреждаме проявите на жестокост. Добре, но тази отправка, тя трябва пак да бъде по подразбиране, защото в еди-кой си правилник това било уредено. А, бе, не го ли кажем в закона, че ето това не е проява на жестокост и това е едно допустимо изключение, тогава на какво ще се позоват вездесъщите ветеринарномедицински служби и да кажат, че това може – това не може? Ами, нали на закона! Иначе трябва да работят по вдъхновение. Законът казва така, но той е толкова красиво написан, гледайте си го за здраве, а ние ще правим това, което на нас ни идва отвътре. То тогава това законодателство ли е или просто е една импровизация?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други изказвания по чл. 9 по вносител? Няма.
Продължаваме нататък по текстовете.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 8 комисията си е дала становището.
По чл. 10 по вносител има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10, който става чл. 9:
“Чл. 9. Министърът на земеделието и продоволствието, министърът на вътрешните работи и министърът на отбраната определят с наредба правилата за обучение на кучета”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата за изказване, колеги. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 11 има направено предложение от народния представител Борислав Ноев:
В чл. 11, ал. 2, т. 1 след думата “умишлено” да се добави “и безпричинно”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има направено предложение от народните представители Ива Станкова и Александър Паунов.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Евдокия Манева и Антонела Понева.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Ваня Цветкова и Борислав Владимиров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Ася Михайлова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11, който става чл. 10:
“Чл. 10. (1) Забранява се проявата на особена жестокост към животните.
(2) За особена жестокост се счита:
1. умишлено причиняване на смърт на животни;
2. причиняване на тежко и трайно увреждане на животни;
3. организиране на боеве с животни;
4. стрелба по безстопанствени животни, опитомени животни или животни в плен и диви животни.
(3) Не се счита за особена жестокост деянието по ал. 2, т. 4, когато се извършва при условията на крайна необходимост или съгласно разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча или Закона за биологичното разнообразие.
(4) Не се счита за особена жестокост деянието по ал. 2, т. 1, когато се извършва съгласно разпоредбите на чл. 117, ал. 1, т. 10, 11 и 12; чл. 159, ал. 1 и 3; чл. 160, ал. 1 и 2, т. 1 и 2 и чл. 179, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Колеги, имате думата за изказване.
Заповядайте, госпожо Балева.
НАДКА БАЛЕВА (КБ): Колеги, като изключим, че в чл. 10 по новата редакция не става въпрос за това какво означава точно тежко и трайно увреждане на животни, ще направя една аналогия с Наказателния кодекс. Там изрично законодателят е казал кога се касае за тежка телесна повреда и кога за средна и лека телесна повреда.
Тук формулировката е много обтекаема и има субективна преценка за това какво е тежко и трайно увреждане.
Забележката, която искам да направя е в малко по-друга насока – за да приемем, че е налице особена жестокост, считам, че следва и при т. 2 на ал. 2 да се добави: “умишлено причиняване на тежко и трайно увреждане”, така както е горе – “за умишлено причиняване на смърт”.
Във връзка и с предишното ми изказване – не може по непредпазливост увреждане да бъде квалифицирано като особено жестоко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други изказвания? Няма.
Преминаваме към Глава втора от законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: “Глава втора – Отглеждане и грижа за животните.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Глава втора.
По чл. 12 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Борислав Ноев: в чл. 12, ал. 1 числото “18” да се замени с “12”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12, който става чл. 11:
“Чл. 11.(1) Не се разрешава продажба на животни на лица под 18-годишна възраст без съгласието на родител (настойник).
(2) Когато собственикът на животно не може да полага грижи за него, го предава в приют, спасителен център, друг животновъден обект или на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13, който става чл. 12.
По чл. 14 има направено предложение от народния представител Лъчезар Иванов: чл. 14, ал. 2 се променя така:
“(2) Животни със стадно поведение се отглеждат в стада, при условие че собственикът притежава повече от едно животно от същия вид.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14, който става чл. 13.
По чл. 15 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което е оттеглено.
Има направено предложение и от народния представител Борислав Ноев: в чл. 15, ал. 2, след думата “причиняват” се добавя “безпричинно”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има направено предложение от народния представител Лъчезар Иванов: чл. 15 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15, който става чл. 14.
По чл. 16 има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което беше оттеглено.
Има предложение на народния представител Борислав Ноев: в чл. 17 след думата “наранено” да се добави “домашно животно или животно-компаньон”.
Към чл. 17 се създава ал. 7:
“(7) В случай, че животното не може да е прието по предходните алинеи, след 14-дневен срок се подлага на евтаназия.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов:
В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “съответните органи на местното самоуправление, регионалната ветеринарномедицинска служба или районно полицейско управление” се заменят със “съответната общинска администрация”.
2. Алинеи 2 и 3 да отпаднат.
3. В ал. 5 думите “или лицето по чл. 55, ал. 3” се заличават.
4. В ал. 6 цифрата “14” се заменя със “7”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17, който става чл. 16:
“Чл. 16.(1) Който намери болно или наранено животно е длъжен да информира приюта за животни, съответните органи на местната власт, регионалната ветеринарномедицинска служба, районното полицейско управление или териториалните поделения на Държавната агенция по горите.
(2) Органите по ал. 1 съдействат за осигуряване на спешна ветеринарномедицинска помощ и настаняване на животното в приют или друг обект по ал. 6, т. 1-3.
(3) В обекта, в който е настанено животното по ал. 1, незабавно се предприемат мерки за лечението му.
(4) Чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин управителят на приюта предоставя информация за настанените в него животни с цел издирване на собственика или намиране на нов собственик.
(5) Когато в приюта е настанено маркирано животно, управителят издирва и информира собственика или лице по чл. 47, ал. 3.
(6) Когато собственикът на животното не бъде намерен до 14 дни от настаняването му в приюта, то може да се предостави на:
1. зоологическа градина;
2. спасителен център;
3. ферма;
4. организация за защита на животните.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата за изказвания по чл. 17. Няма желаещи.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: По чл. 18 има направено предложение от народния представител Борислав Ноев.
Комисията подкрепя по принцип предложението на господин Ноев и предлага следната редакция на чл. 18, който става чл. 17:
“Чл. 17.(1) Движението на животните не може да бъде ограничавано по начин, който им причинява болка, страдание или силен страх.
(2) В помещенията за отглеждане на животни собственикът осигурява място, съответстващо на техните физиологични и поведенчески особености, и пространство за движение и почивка.”
По чл. 19 има направено предложение от народния представител Лъчезар Иванов да отпадне този член.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19, който става чл. 18:
“Чл. 18. На животни, отглеждани на открито, се осигурява свободно движение, ежедневна разходка и защита от неблагоприятни атмосферни условия, хищници и вредни физични и химични въздействия.”
По чл. 20 има направено предложение, което беше оттеглено, и предложение на господин Лъчезар Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20, който става чл. 19:
“Чл. 19. Министърът на земеделието и продоволствието определя с наредби условията за отглеждане на животните, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености.”
По чл. 21 има предложение на господин Венцислав Върбанов, което се подкрепя.
Комисията предлага чл. 21, чл. 22, чл. 23 и чл. 24 да отпаднат.
Комисията предлага чл. 25 да отпадне, тъй като съдържанието на текста е отразено на съответното систематично място в чл. 34, ал. 3 и 4.
По чл. 26 има направено предложение от народния представител Борислав Ноев, което се подкрепя.
Има направено предложение от госпожа Евдокия Манева и госпожа Антонела Понева, което се подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 26, който става чл. 20:
“Чл. 20. Собствениците на животни осигуряват постоянен контрол върху здравното им състояние с цел недопускане причиняването на излишни страдания на животните.”
“Глава трета – Специфични условия за отглеждане и използване на животни.”
Комисията не подкрепя предложението за прередактиране на Глава трета и Раздел І и предлага да бъде запазено наименованието, дадено от вносителя.
По чл. 27 комисията не подкрепя предложението на господин Борислав Ноев:
Член 27 се променя така:
“Чл. 27. Не се допуска внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на опасни животни, с изключение на зоологически градини, специализирани паркове, циркове и спасителни центрове, както и за научни изследвания и опити.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27, който става чл. 21.
По чл. 28 има направено предложение от господин Лъчезар Иванов:
В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “без животните” се заменят със “с изключение на тези”, а думите “в срок от 14 дни след” се заменят с “14-дневен срок от”.
2. Алинея 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя този текст.
Има направено предложение от господин Руденко Йорданов, което се подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28, който става чл. 22:
“Чл. 22.(1) Собственикът на диви животни, отглеждани в домашни условия, с изключение на тези по чл. 21, ги регистрира в Регионалната инспекция по околната среда и водите в 14-дневен срок от придобиването им.
(2) Забранява се придобиването и отглеждането на защитени животински видове по чл. 37 и чл. 47 от Закона за биологичното разнообразие. Отглежданите видове се отнемат в полза на държавата, когато няма специално разрешително от Министерството на околната среда и водите.
(3) Министърът на околната среда и водите определя с наредба условията за отглеждане на диви животни извън естествената им среда, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.”
По чл. 29 има направено предложение от господин Върбанов, което се подкрепя, и от господин Иванов, което също се подкрепя, защото те са почти идентични.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29, който става чл. 23:
“Чл. 23.(1) Собственикът на цирк, театър или вариете, в програмите на които се използват животни, регистрира обекта по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) При регистрацията по ал. 1 директорът на съответната Регионална ветеринарномедицинска служба издава паспорти на животните по реда на чл. 7 от Регламент 1739/2005/ЕО.
(3) При промяна на броя и вида на животните в обекта по ал. 1 собственикът уведомява съответната Регионална ветеринарномедицинска служба.”
Комисията предлага да се създаде чл. 24:
“Чл. 24. Ветеринарно-санитарните изисквания за движението на циркови животни се уреждат с Регламент 1739/2005/ЕО относно определянето на ветеринарно-санитарните изисквания за движението на циркови животни между държавите членки.”
По чл. 30 има направено предложение на народния представител Руденко Йорданов, което не се подкрепя от комисията:
В чл. 30 се правят следните промени:
1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
“(2) Лицата, намерили ранени, уловени и/или приведени в безпомощно състояние диви животни, както и животни с нетипично за вида поведение, са длъжни в разумно кратък срок да уведомят регионалната ветеринарномедицинска служба.”
Останалите алинеи се преномерират и в новата ал. 3, досегашната ал. 2, се добавя нова т. 2 със следното съдържание:
“2. предстоящото местонахождение и маршрута за достигането му;”
Останалите точки се преномерират.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30, който става чл. 25:
“Чл. 25. (1) Собственици на циркове писмено уведомяват директора на съответната Регионална ветеринарномедицинска служба, като посочат мястото и времето на пребиваване, вида и броя на животните за участие и прилагат програмата.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава най-малко седем дни преди датата на пристигане на територията на съответната Регионална ветеринарномедицинска служба.
(3) При неблагоприятна епизоотична обстановка, директорът на Регионалната ветеринарномедицинска служба писмено уведомява лицата по ал. 1 за недопускане на цирка на съответната територия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Йорданов иска думата.
Заповядайте, господин Йорданов.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! За своето предложение аз съм се мотивирал с факта, че в Закона за лова и опазване на дивеча има едни много строги санкции. Например, ако лице бъде заловено да пренася ранено диво животно, върви и доказвай, че не си го ранил ти. Няма текстове, които да ме задължават, ако аз например като ловец извън сезона или не в ловен ден, или не в мястото, където е разрешено да ловувам, забележа ранено животно, което се е придвижило в друг участък, то е в състояние, което предполага, че ще загине или ще стане плячка на хищници, да ме задължи да уведомя компетентните органи.
Затова съм си позволил да предложа този текст тук, но си давам сметка, че може би в характеристиката на този закон този текст звучи малко като пришит. Затова съм склонен да го оттегля. Заявявам, че го оттеглям, но моля Комисията по земеделието и горите да му потърсим място в Закона за лова. Това е един казус, който трябва да има решение, така че да не кара лицата, общуващи с природата, имащи възможност да заявят за подобно намиране на ранен дивеч, да не изпадат в положението това деяние да съдържа риск за тях или да бъдат упрекнати в действия или деяния, които не са извършили.
Оттеглям предложения текст и моля да бъдат взети предвид думите ми от Комисията по земеделието и горите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Да, наистина скоро предстои допълнение към Закона за лова. Там можем да му намерим подходящо място.
ДОКЛАДЧИК Васил Калинов: Ще го имаме предвид. Следващото тримесечие трябва да се гледа този закон.
Господин председател, много се извинявам, че съм пропуснал да прочета един текст – става дума за чл. 16, който става чл. 15.
Колеги, моля да бъда извинен, искам да ви докладвам и чл. 16, който става чл. 15:
“Чл. 15. Собственикът на животни предприема мерки за осигуряване на ветеринарномедицинска помощ, когато установи признаци на болест, нараняване, изтощение или усложнено раждане. Болните или наранени животни се изолират и настаняват в подходящо помещение със суха и удобна постеля.”
Комисията предлага чл. 31 да отпадне.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32, който става чл. 26.
По чл. 33 има направено предложение той да отпадне, което не се подкрепя от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33, който става чл. 27.
По чл. 34 има направено предложение на господин Върбанов, което беше оттеглено.
Има направено предложение на господин Иванов, чл. 34 да отпадне, което не се подкрепя от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34, който става чл. 28:
“Чл. 28. (1) Участието на животни в състезания, изложби, реклами и филмови снимки се допуска след уведомяване на Регионалната ветеринарномедицинска служба, на чиято територия се организира мероприятието.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на Регионалната ветеринарномедицинска служба предприема действия по чл. 134 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) При използване на диви животни за филмови снимки организаторът осигурява присъствието на консултант-етолог от списък, одобрен от министъра на околната среда и водите.”
По Раздел ІІ комисията не подкрепя предложението за създаване на Раздел ІІ със следното наименование: “Отглеждане и продажба на животни в зоомагазини”.
Има направено предложение от господин Иванов – продажбата на животни, домашни любимци, да бъде отделена от амбулаторията в отделни помещения, за да няма контакт на болни със здрави животни.
Комисията не подкрепя предложението.
По чл. 35 има направено предложение, който се подкрепя по принцип и се предлага следната редакция на чл. 35, който става чл. 29:
“Чл. 29. Собствениците на зоомагазини осигуряват:
1. ветеринарномедицинско обслужване на животните;
2. служители, които имат познания и опит в отглеждане на съответните видове животни;
3. условия за отглеждане на животните до продажбата съгласно изискванията на този закон;
4. информационни материали, свързани с отглеждане на животните и хуманното отношение към тях.”
По чл. 36 има направено предложение на господин Иванов, което не се подкрепя - в чл. 36, ал. 1 думите “собственик или” и думите “защита и” да отпаднат.
Комисията подкрепя текста на вносителя на чл. 36, който става чл. 30.
По чл. 37 има направено предложение, което е оттеглено от господин Върбанов.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37, който става чл. 31:
“Чл. 31. (1) При спазване на забраните по чл. 21 в зоомагазините се отглеждат и продават само:
1. здрави животни, на които е извършена необходимата ветеринарномедицинска профилактика;
2. животни с документ за произход или придобиване;
3. кучета и котки с ветеринарномедицински паспорт, обезпаразитени и ваксинирани. Кучетата се маркират с микрочип;
4. диви животни, маркирани съобразно вида на екземпляра, като маркировката се поставя по начин, който не уврежда здравословното им състояние.
(2) Собственикът на зоомагазин, в който се продават диви животни, изпраща в Регионалната инспекция по околната среда и водите данни с името и адреса на лицето, закупило животното.”
По чл. 38 има направено предложение от господин Върбанов, което се подкрепя, и предложение от господин Лъчезар Иванов, което не се подкрепя – чл. 38 да отпадне.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38, който става чл. 32:
“Чл. 32.(1) При транспортиране на животни собственикът или лицето, което ги превозва, е длъжно да:
1. използва превозни средства, които гарантират спазването на изискванията за защита на животните, безопасността на другите участници в движението и на животните;
2. осигурява през подходящи периоди от време хранене, поене и почивка на животните съобразно вида им.
(2) Не се допуска забавяне на транспортни средства, превозващи животни, освен ако това е необходимо за доброто състояние на животните.
(3) В случаите на забавяне при транспортиране на животни компетентните органи предприемат всички необходими мерки за намаляване до минимум страданието на животните.
“Глава четвърта - Животни-компаньони”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
По чл. 39 има направено предложение от господин Венцислав Върбанов, което не се подкрепя от комисията:
“Чл. 39. Собствениците на животни-компаньони ги отглеждат при спазване изискванията за защита на животните по този закон и по Закона за ветеринарномедицинската дейност.”
Има предложение от господин Лъчезар Иванов чл. 39 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 39, който става чл. 33:
“Чл. 33. Собствениците на животни-компаньони ги оглеждат при спазване изискванията за защита на животните по този закон и по Закона за ветеринарномедицинската дейност.”
По чл. 40 има направени предложения, които се подкрепят по принцип, и комисията предлага следната редакция на чл. 40, който става чл. 34:
“Чл. 34.(1) Не могат да се отглеждат кучета и котки в жилища в сграда, етажна собственост, нарушаващи нормативите както следва:
1. За куче:
а) от малки породи до 10 кг. – 6 кв.м;
б) за средни породи до 25 кг. – минимум 8 кв. м;
в) за големи породи над 25 кг. – минимум 10 кв. м.
2. За котка – минимум 6 кв. м.
(2) Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.
(3) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.
(4) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 м тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.”
По чл. 41 има направено предложение от народния представител Лъчезар Иванов, което не се подкрепя:
“В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “мястото на отглеждане” се поставя точка и текстът до края се заличава.
2. Алинея 2 се променя така:
“(2) Собственикът или водачът е длъжен да предотврати всяка проява на агресия на кучето, застрашаване на живота или здравето на хора и животни, както и да поставя намордник на куче, когато го извежда извън мястото на живеенето му”.
2. Алинеи 3, 5 и 6 да отпаднат.”
Комисията не подкрепя това предложение.
Има направено предложение от народния представител Евдокия Манева, което е оттеглено.
Предложение на господин Венцислав Върбанов – също оттеглено.
Не се подкрепя предложението на народните представители Ева Станкова и Александър Паунов – в чл. 41, ал. 5, след думите “собственикът на” се добавя изразът “едно или повече”, след думата “общината” се добавя “обща”, след думите “на година” се добавя “независимо от броя на кучетата”.
Има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което не се подкрепя – в чл. 41 алинеи 5 и 6 да отпаднат.
Предложение на народните представители Ваня Цветкова и Борислав Владимиров:
“В чл. 41, ал. 5, думите “собственикът на” се добавя “едно или повече”, след думата “общината” се добавя думата “обща”, след думите “на година” се добавя “независимо от броя на кучетата” и текстът придобива следния вид:
“(5) Собственикът на едно или повече кучета, който ги отглежда с цел развъждане, се регистрира по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и заплаща в общината обща такса в размер на 1000 лв. на година, независимо от броя на кучетата.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 41, който става 35:
“Чл. 35.(1) Собственикът на животно-компаньон взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.
(2) Собственикът е длъжен да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места, и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.
(3) Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост.
(4) Изключение по ал. 1 се допуска за кучета-пазачи на стада, ловни, следотърсачи, планински спасители и водачи на инвалиди.
(5) Собственикът на куче, който го отглежда с цел развъждане, се регистрира по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и заплаща в общината такса.
(6) Таксата по ал. 5 не се заплаща от развъдчици и членове на киноложки клубове, членове на Българска републиканска федерация по кинология или други български или международни киноложки федерации, които се занимават с развъдна дейност на чистопородни кучета.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по текстовете.
Господин Йорданов, заповядайте.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Госпожи и господа народни представители, господин Калинов! В чл. 40, който става чл. 34, текстът на ал. 1 не е чист редакционно. Чуйте текста: “Не могат да се отглеждат кучета и котки в жилища в сграда – етажна собственост, нарушаващи нормативите, както следва”. Кучетата ли нарушават нормативите, сградите ли нарушават нормативите? Текстът не е прецизиран. Просто не отива в закон да има такъв текст.
Ако приемате редакция, предлагам ви след “сграда – етажна собственост” да се добави “на площ, по-малка от:” и да опишем кой и минимумът, който трябва да бъде спазен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Това е редакционно предложение по този текст.
Други желаещи за изказвания по текстовете от тази глава? Няма желаещи.
Господин Тюркеджиев, моля да започнете представянето на текстовете от следващата глава.
ДОКЛАДЧИК Ангел Тюркеджиев: По чл. 42 има предложение от народния представител Александър Паунов, което комисията не подкрепя:
„В чл. 42 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Собствениците на кастрирани кучета не заплащат таксата, предвидена по чл. 41, ал. 5 от настоящия закон, и таксата по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.”
Има предложение на народните представители Евдокия Манева и Антонела Понева, което комисията подкрепя.
Има предложение на народните представители Ваня Цветкова и Борислав Владимиров, което комисията подкрепя.
Има предложение на народния представител Ася Михайлова и група народни представители, което комисията подкрепя.
Народният представител Борислав Китов предлага чл. 42 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42, който става чл. 36:
„Чл. 36. (1) Собствениците на животни-компаньони осигуряват стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.
(2) Собствениците на кастрирани кучета не заплащат таксата по чл. 35, ал. 5 и таксата по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43, който става чл. 37:
„Чл. 37. (1) Регистрация на кучета се извършва по реда на чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) В базата данни се въвеждат:
1. име на страната на произход на кучето;
2. име, пол, цвят и порода;
3. дата и място (адрес) на раждане на кучето;
4. адрес, име на собственика;
5. данни на ветеринарния лекар, поставил чипа;
6. датата на поставяне на чипа или татуировката;
7. извършени ветеринарномедицински манипулации;
8. кастрация на кучето.
(3) Данните по ал. 2 се въвеждат от ветеринарния лекар, поставил чипа или татуировката.
(4) В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето собственикът уведомява съответната регионална ветеринарномедицинска служба.
(5) Когато чипът или татуировката е поставен от ветеринарен лекар, който няма достъп до базата данни, той попълва данните на хартиен носител и ги предава в регионалната ветеринарномедицинска служба, на чиято територия практикува.”
По чл. 44 има предложение на народния представител Венцислав Върбанов, което комисията подкрепя.
Народният представител Лъчезар Иванов предлага ал. 2 на чл. 44 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44, който става чл. 38:
„Чл. 38. Националната ветеринарномедицинска служба създава и поддържа национална електронна база данни за регистрираните кучета.”
Комисията предлага чл. 45 да отпадне.
По чл. 46 има предложение на народния представител Венцислав Върбанов, което комисията подкрепя.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение на народния представител Борислав Китов, което комисията не подкрепя:
„В чл. 46 да се направят следните изменения и допълнения:
а) в т. 2 накрая да се добави „при промяна собствеността съобщават и адреса на новия собственик”;
б) да се създадат точки 3 и 4:
„3. представят паспортите на животните за проверка, включително при транспортирането им;
4. съобщават в еднодневен срок в съответната регионална ветеринарномедицинска служба при изгубването им.”
Комисията предлага чл. 46 да отпадне. Съдържанието на текста е отразено в чл. 37, ал. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Изказвания по тези текстове има ли?
Господин Йорданов, заповядайте.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Госпожи и господа народни представители, колкото сте останали в залата, искам да спра вашето внимание на чл. 35 в редакция на комисията, по-специално съотношението между ал. 1 и ал. 4.
В ал. 1 е казано, че „Собственикът на животно-компаньон взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.” Добре звучи, коректно е.
Но в ал. 4 уреждаме изключенията: „Изключения по ал. 1 се допускат за кучета-пазачи на стада, ловни, следотърсачи, планински спасители и водачи на инвалиди.”
Значи тези кучета могат да напуснат мястото на отглеждане, да навлязат в чужда собственост или на обществени места. Ако тук не бъде добавено по какъв ред и определен от кого, тогава имам една вратичка моето куче, което е обявено за следотърсач или е ловно, да ходи където си иска, защото, видите ли, то попада под закрилата на изключенията.
Моля уважаемата комисия тук да добави реда, по който се урежда изключението. Иначе изключението виси, на практика елиминира забраните, заложени в ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Вие не правите предложение за нова редакция.
Руденко Йорданов: Правя предложение да бъде добавено „по ред, определен от...” – нека компетентните експерти да добавят реда. Но щом едно изключение бъде заложено, то трябва да бъде по определени правила, а не изключение, което да елиминира вече заложен забранителен текст в ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли подзаконови актове, които ще уреждат този закон? Вероятно към някаква наредба трябва да се препрати. (Реплики от залата.)
Госпожо Манева, заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Аз предлагам да не записваме специална наредба, документ по случая, а да запишем „по ред, утвърден от Националната ветеринарномедицинска служба”. Това може да бъде заповед, може да бъде допълнен определен документ, просто да се знае, че ще има определен регламент за тези случаи.
Предлагам: „по ред, определен от Националната ветеринарномедицинска служба”. Вие можете да допълните някой ваш акт или да издадете наредба, или каквото се прецени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Да, благодаря Ви, госпожо Манева.
Има ли възражения срещу тази редакция? Няма.
Господин Йорданов, Вие? Няма възражения, благодаря.
Господин Тюркеджиев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Ангел Тюркеджиев: По чл. 47 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47, който става чл. 39:
„Чл. 39. Не се заплаща такса по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Изказвания по този текст има ли? Няма.
ДОКЛАДЧИК Ангел Тюркеджиев: По Глава пета „Безстопанствени животни” има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което комисията не подкрепя.
Той предлага наименованието на Глава пета да се промени така:
„Глава пета – Мерки за ограничаване на размножаването на безстопанствените животни”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Глава пета.
По чл. 48 има предложение на народния представител Борислав Ноев:
„В чл. 48, ал. 1 след думата „овладяване” да се добави „и намаляване”.
В чл. 48, ал. 3 след думата „овладяване” да се добави „и намаляване”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Изказвания има ли? Няма.
ДОКЛАДЧИК Ангел Тюркеджиев: Комисията не подкрепя предложението на народния представител Лъчезар Иванов:
В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “овладяване популацията на” се заменят с “премахване на”, а думата “кучета” се заменя с “животни”.
2. Алинея 3 да отпадне.
Има предложение на народния представител Стела Банкова, което е подкрепено от комисията по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 48, който става чл. 40.
“Чл. 40.(1) Общинските съвети приемат програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението й.
(2) Кметовете на общини, райони и кметства организират изпълнението на програмата по ал. 1 и ежегодно внасят отчет за нейното изпълнение пред генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.
(3) Министърът на земеделието и продоволствието ежегодно внася за приемане от Министерския съвет отчет за изпълнението на програмите по ал. 1.
(4) Мерките за овладяване на популацията на безстопанствените кучета се осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от общините или организациите за защита на животните.
(5) Организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, участват при изготвянето и могат да участват при изпълнението на програмите по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте за изказване, госпожо Балева.
НАДКА БАЛЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! В ал. 2 се предлага кметовете на общини, райони и кметства ежегодно да внасят отчети за изпълнението на програмите пред генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба. След като по силата на ал. 1 общинските съвети ще приемат програмите за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, струва ми се, че е резонно тези отчети пред генералния директор да се правят само от кметовете на общини, които са длъжни да организират изпълнението на приетите от общинските съвети програми и съответно да отчитат тяхното изпълнение.
Представяте ли си докъде ще стигнем с приемането на текста така, както е предложен? Има 264 общини, плюс районните кметове, плюс всички селски кметове да залеят с ежегодни отчети генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба?! Искаме ли да правим програми, които да се изпълняват, или искаме да засилим бумащината на тема борба с безстопанствените кучета?
Конкретното ми предложение е в ал. 2 да отпаднат думите “райони и кметства”.
А кметът, естествено, че организирайки изпълнението на програмата, ще възложи съответните задачи на районните кметове и на кметовете на населени места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли възражения по тази редакция на ал. 2? Не виждам. Приема се.
ДОКЛАДЧИК Ангел Тюркеджиев: По чл. 49 има предложение на народния представител Венцислав Върбанов, което беше оттеглено.
Има предложение на народния представител Борислав Ноев:
Към чл. 49 се създава ал. 7:
“(7) Кметовете на населени места са длъжни да осигурят своевременното настаняване в приютите на новопоявили се безстопанствени кучета.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов:
В чл. 49 се правят следните изменения:
“1. В ал. 1 думите “от органите и организациите по чл. 48, ал. 2 и ал. 4” да отпаднат.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Общинските съвети изграждат и поддържат приюти за безстопанствени кучета.”
3. Алинея 3 да отпадне.
4. В ал. 4 думите “за безстопанствени животни” се заменят с “по ал. 1”, а думите “за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел” се заменят с “по чл. 48, ал. 4”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Евдокия Манева и народния представител Антонела Понева, което беше оттеглено.
Има предложение на народния представител Борислав Китов:
В чл. 49 да се създаде ал. 4:
“(4) Кметовете на населени места осигуряват своевременното настаняване в приютите по ал. 2 на новопоявили се безстопанствени животни.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Стела Банкова, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49, който става чл. 41:
“Чл. 41.(1) Безстопанствените животни се настаняват в приюти, регистрирани по чл. 137, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, от органите и организации по чл. 40, ал. 2 и 4.
(2) Органите на местната власт изграждат приюти за безстопанствени животни.
(3) Кметовете на населените места отговарят за дейността на приютите по ал. 2.
(4) Приютите за безстопанствени животни се стопанисват от общините и/или организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(5) Организациите за защита на животните могат да създават собствени приюти за безстопанствени животни.
(6) Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане, в това число в страница в интернет и публикации в медиите.”
По чл. 50 е направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което комисията подкрепя.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, което комисията подкрепя по т. 1 и не го подкрепя по т. 2, 3, 4 и 5.
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов:
В чл. 50, ал. 1 в края на изречението отпада изразът “под ръководството на ветеринарен лекар”.
Това изискване фигурира в т. 5 на същата алинея и е излишно да се оставя усещането, че във всеки екип на терен трябва да участва и ветеринарен лекар.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 50, който става чл. 42:
“Чл. 42.(1) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация под ръководството на ветеринарен лекар.
(2) Не се допуска залавяне на кучета под три месеца чрез упойващи вещества.
(3) Транспортиране до приюта на заловените кучета по ал. 1 се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация.
(4) Членовете на екипите за събиране на безстопанствени животни трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.
(5) Екипите за събиране на безстопанствени животни се ръководят и контролират от ветеринарен лекар.
(6) При залавянето на кучето се поставя нашийник с идентификационен номер.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Заповядайте за изказване, господин Йорданов.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Аз ще оттегля предложенията си по чл. 50, но все пак в съзнанието ми остават няколко въпроса, които държа да споделя, тъй като не намирам отговор в текстовете.
В сегашния текст на чл. 42 на комисията се използват два глагола – единият е „залавяне”, а другият е „събиране” на безстопанствени животни. Когато се използват два различни глагола в текст, който се отнася към едно и също действие, не би ли следвало да бъде обяснено има ли разлика в действията, в спецификата на действията при използването на тези два глагола? Хайде, да речем, това мога да го подмина.
Когато съм правил предложение да отпадне текстът „под ръководството на ветеринарен лекар”, съм имал предвид единствено риска да не могат да се сформират достатъчно на брой достатъчно ефикасни екипи, ако бъде тълкувано, че ветеринарният лекар трябва да ръководи дейността на място. Тоест във всеки екип и един ветеринарен лекар – просто ги няма толкова.
Затова съм поискал да отпадне текстът „под ръководството”, за да не се разбира „под прякото ръководство”, а да остане само в текста на ал. 5 „се ръководят и контролират”, което допуска той да ги инструктира, допуска по всяко време той да може да провери, но не задължава присъствието му да бъде на терен непрекъснато по време на действието на екипа.
Ако уважаемата комисия е счела, че текстът може да бъде тълкуван и така, и така, аз няма да се бъркам повече в добрите й намерения. Оттеглям моя текст, но въпросителните въпреки всичко остават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Не давате идея за редакция на ал. 5.
Ще се редактира - вместо „събиране” използваният термин да бъде “залавяне”.
ДОКЛАДЧИК Ангел Тюркеджиев: И се уеднаквяват двете действия. (Реплика от народния представител Евдокия Манева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Госпожо Манева, същото в ал. 1 ли? Заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря.
Смятам, че и двете забележки са уместни. Може би трябва да се запише не „под ръководството на ветеринарен лекар”, а „инструктирани от ветеринарен лекар”, защото те работят с упойващи вещества и трябва да имат определени познания. В никакъв случай не е имано предвид, че трябва да присъстват в тези групи, които залавят кучетата. Така че да направим редакцията в членове 4 и 5 - вместо „събиране” да остане „залавяне” и не „под ръководството”, а „инструктирани от ветеринарен лекар”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Моля тези редакции да се отразят в чл. 42.
Госпожо Балева, заповядайте.
НАДКА БАЛЕВА (КБ): Уважаеми колеги, на мен лично не ми е ясно как ще се установи възрастта на кучетата, залавяни чрез упойващи вещества. В ал. 2 изрично е записана категорична забрана за залавяне на кучета под три месеца чрез упойващи вещества. Като имаме предвид, че става въпрос за безстопанствени кучета, че те са различни по ръст с оглед на смесицата от породата махленска превъзходна или нещо от този род, като имаме предвид, че и тримесечни кучета хапят, можете ли да ми обясните какъв е критерият? Те нямат паспорти, безстопанствени кучета са.
В ал. 1 и в ал. 3 достатъчно са гарантирани условията, при които те да бъдат залавяни, без да им бъде причинявана болка, страдание, включително и за транспортирането.
Затова предложението ми е ал. 2 на чл. 40 да отпадне – по редакция на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Това предложение за отпадане на ал. 2 на чл. 40 трябва да бъде гласувано отделно.
Госпожо Манева, заповядайте.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаема колежке, това ограничение е сложно, защото в предишния текст се изисква хората, които залавят, да са обучени. Тоест когато един човек е обучен под ръководството на ветеринарен лекар, не му е трудно да различи едно тримесечно куче. Освен това има международни регламенти, които ограничават прилагането на упойващи вещества към малки животни с оглед риска за живота им. Когато сме записали този текст, сме се ръководили точно от тези ограничения. По-добре е да има такова ограничение и да имаме изключения, в които не е разпознато такова куче, отколкото да нямаме изобщо ограничения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Тоест сте против отпадането на ал. 2?
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (встрани от микрофоните): Категорично против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Това предложение за отпадане ще бъде гласувано отделно.
ДОКЛАДЧИК Ангел Тюркеджиев: По чл. 51 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което беше оттеглено.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов – в чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „договор с управител на приюта, който има висше образование” се заменят с „трудови договори с управителя на приюта и ветеринарен лекар”.
2. Точка 2 да отпадне.
3. В т. 3 думите „необходим брой и вид служители” се заменят с „помощен персонал”.
4. Точки 4 и 6 да отпаднат.
5. Алинея 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Евдокия Манева и Антонела Понева, което беше оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51, който става чл. 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по този текст? Няма.
ДОКЛАДЧИК Ангел Тюркеджиев: По чл. 52 има предложение от народния представител Борислав Ноев, което комисията подкрепя.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов чл. 52 да отпадне, което комисията не подкрепя.
Има предложение от народните представители Евдокия Манева и Антонела Понева, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Борислав Китов, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52, който става чл. 44:
„Чл. 44. (1) Управителят на приют за животни:
1. предприема мерки при получаване на сигнали за изоставени животни;
2. ръководи настаняването и грижите за животните в приюта;
3. прилага програма за намиране на нови собственици на настанените в приюта животни;
4. води дневник, в който вписва данните за настанените животни.
(2) Дневникът по ал. 1, т. 4 съдържа:
1. идентификационен номер на нашийника;
2. дата и място на залавяне;
3. индивидуални белези на животното;
4. дата и причини за напускане на приюта;
5. името и адреса на собственика.
(3) За всеки случай на транспортиране на животни управителят на приюта или упълномощено от него лице изготвя транспортен документ, в който са посочени дата и час на излизане на автомобила, район на посещение и данни за броя и идентичността на събраните или върнати животни.”
По чл. 53 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов чл. 53 да отпадне, което комисията не подкрепя.
Има предложение от народните представители Евдокия Манева и Антонела Понева, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53, който става чл. 45:
„Чл. 45. Ветеринарният лекар по чл. 43, ал. 1, т. 2:
1. контролира здравословното състояние и спазването на изискванията за защита на животните;
2. изпълнява програмата на Националната ветеринарномедицинска служба за вземане на проби за лабораторно изследване на заразни болести по животните и ги изпраща в лаборатория;
3. отразява резултатите от лабораторните изследвания и всички ветеринарномедицински манипулации и лечения в амбулаторен дневник;
4. контролира извършването на дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;
5. извършва лечебни и профилактични мероприятия, кастрация и маркиране на животните;
6. регистрира кучетата съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност при придобиване от собственик;
7. съставя констативен протокол при смърт на животно, в който се посочват времето, причината и/или диагнозата за смъртта;
8. при назначаване на евтаназия съставя индивидуален протокол, който съдържа основанията за прилагането й. Протоколът се подписва от ветеринарния лекар, от управителя на приюта и трето лице.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказване по този текст? Няма.
Моля, да преминем към следващия текст.
ДОКЛАДЧИК Ангел Тюркеджиев: По чл. 54 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов:
В чл. 54 алинеи 1, 3 и 4 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов:
Предлагам на местата, където се извършват прегледи и лечения на животни да бъдат въведени стандарти за минимална квадратура за кабинет, в зависимост от регистрираната дейност.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54, който става чл. 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Изказвания по този текст няма.
ДОКЛАДЧИК Ангел Тюркеджиев: По чл. 55 има предложение от народния представител Венцислав Върбанов – предложението беше оттеглено.
Има предложение на народния представител Ясен Пенчев:
В чл. 55 алинеи 3, 4, 5 и 6 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Борислав Ноев:
Член 55, ал. 3 се променя, както следва:
“(3) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 2 в срок от седем дни се подлагат на евтаназия.”
В чл. 55 ал. 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Лъчезар Иванов:
В чл. 55 алинеи 3-6 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Борислав Китов:
В чл. 55 да се създаде ал. 7:
“(7) При настаняване в приюта на куче без маркировка, за което може да се предполага, че е изгубено или изоставено, управителят е длъжен в еднодневен срок да уведоми съответната регионална ветеринарномедицинска служба.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 55, който става чл. 47:
“Чл. 47. (1) Кучетата, настанени в приют се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс.
(2) Кучетата по ал. 1 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и се регистрират по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 2, се маркират и се връщат по местата, от които са взети, под надзора и грижите на общините, организациите за защита на животните или други лица.
(4) Маркировката на кучетата по ал. 3 е татуиран на едното ухо идентификационен номер или електронен чип и V-образно купиране на другото ухо или друга видима ушна маркировка.
(5) Управителят на приюта вписва кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт.
(6) Управителят на приюта изпраща данните от регистъра по ал. 5 на кмета на съответната община.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли изказвания по този текст?
Господин Моллов, заповядайте.
Пламен Моллов (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, за съжаление аз нямах възможност да участвам в дебата в комисията по този текст на чл. 47, който касае отношението към бездомните кучета. Искам да използвам възможността сега да взема отношение по него, тъй като един от най-проблемните законопроекти в Комисията по земеделието и горите през последните години е Законопроектът за защита на животните. Неговото бавно и трудно приемане в този вид, в който днес го виждаме, до голяма степен се дължи и на това, че има противоположни тези по отношение на един основен принципен проблем, който касае бездомните кучета и това какво правим с тях.
Мога да ви уверя, че от информацията, която имам, е в посока на това, че има доста сериозни интереси за това да се поддържат на открито, така да се каже, едни ферми за животни, каквито представляват безстопанствените кучета и от това да се постигат доста сериозни икономически резултати.
От друга страна, трябва да ви кажа, че това е в категоричен конфликт с цялата онази философия, която изповядваме в редица други закони, свързани с безопасността на храните и контрола върху безопасността на храните като се започне от началото на хранителната верига до края й, тоест ние създаваме един така да се каже, двоен стандарт.
Не искам да се връщам на примерите от последните дни, които бяха обнародвани в пресата. Те ясно показват какъв е рискът от това да се оставят бездомни кучета на свобода. Тук големият въпрос всъщност е кое е по-голяма грижа. Аз нямам нищо против, искам да бъда правилно разбран, към това да има и хуманно отношение към животните и в частност към кучетата, в частност към бездомните кучета, но в случая кое за нас е по-голяма грижа – здравето на хората или здравето на кучетата? Аз мисля, че първото е по-важно.
В този контекст рискът от поддържане на един контингент от бездомни кучета, които виждате колко години не може да се реши, а той според мен донякъде и умишлено не се решава, това е просто в противоречие на други наши тези.
Нещо повече – в самия законопроект, който в момента гледаме, се появява едно принципно противоречие. Аз бих искал да ви обърна вниманието на един текст, който беше разгледан в този момент. Това е чл. 35, ал. 1, в който текст се казва следното:
“Чл. 35. (1) Собственикът на животно-компаньон взема мерки, да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.”
Ние възприемаме веднъж тази концепция, че собственикът трябва да се грижи за своите кучета и да не допуска те да отиват на обществени места. В същото време в ал. 3 на чл. 47 казваме, че “кучетата, за които не се явяват лица по ал. 2, се маркират и се връщат по местата, от които са взети, под надзора и грижите на общините, организациите за защита на животните или други лица”. Значи, ние влагаме един двоен стандарт – веднъж казваме на собствениците на кучета: не, вие не можете да ги оставяте без надзор или да са с надзор на обществени места. Във втория случай казваме, че въвеждаме един стандарт за надзорни органи, които ще наблюдават тези кучета и какво ще става с тях.
Всички тези усилия, които се полагат, могат да бъдат успешни само при едно условие, че се води една последователна политика на ограничаване на броя на бездомните кучета. Има, разбира се, теза и тя се лансира много упорито. Аз като председател на комисия в миналото Народно събрание съм получавал достатъчно писма и това е тезата, че едва ли не когато ние върнем кучетата в собствения им ареал те пазят от допускане на други кучета, но ние по този начин поддържаме един контингент, който играе една много неясна роля, от една страна, но много ясно се ползва за други цели. Не искам да коментирам. Има достатъчно, колкото природозащитни организации, които защитават тезата, че кучетата не бива по никакъв начин да се евтанизират, толкова и защитни организации има, които казват и могат да докажат, че тези бездомни кучета се ползват като суровина.
Искам добре да бъда разбран, че аз пледирам за това да има целенасочени и еднозначни действия в този законопроект в посока на ограничаване на контингента на бездомните кучета. Това може да стане единствено, ако създадем нормативните условия с този закон, с които средствата, които се отделят за борба с бездомните кучета отидат, ако трябва да се строят повече приюти, ако трябва да се организират повече хора, за да залавят тези кучета и да ги пращат в приютите, но не да се отделят средства за обезпаразитяване, кастриране и така нататък на тези кучета и да се връщат те отново. Само след броени дни те отново са заразоносители. Само след броени дни те са опасност за малки деца. Само след броени дни те са опасност за възрастни хора и така нататък. Да не говорим колко опасни те стават вечер, когато се разхождат на глутница в неосветените квартали на големите градове.
И аз питам – въпросът, всъщност стои за големите общини, а не стои на практика за малките населени места. Там нямаме проблем с бездомните кучета. Проблемът с бездомните кучета съществува главно в София и аз пледирам действително да се преразгледа този текст и да вземем едно по-рационално решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, господин Моллов.
Реплики има ли? Няма.
Госпожо Манева, заповядайте за изказване.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в този текст няма никакво противоречие с философията на закона. Този текст е специално съгласуван и е възприет по идея на Световната банка и Европейската комисия за справяне с популации на големи бездомни кучета, какъвто е случаят с нашата страна. Тази мярка допълва всичко, което правим в момента.
Нека да не си правим илюзии, че за три години, както сме записали в закона, може да погледнете там, ще изградим толкова приюти, че да приберем абсолютно всички кучета. За три години трябва да блокираме раждаемостта и да се справим практически след още една-две години с този проблем. Но за да се справим с този проблем, не можем да не възприемем мярката за връщане на кастрираните кучета по места. Това не са кучета без надзор. Четете по-нататък текста: на местата се връщат кучета – и прочетете съдържанието на Регистъра на бездомните кучета, само ако има съгласие от определена организация за защита на животното или лица, които ще се грижат, или самата община поема ангажимент да се грижи за тези животни в определени райони. Там ще има наблюдение и всички неща, които трябва да се направят, за да не бъде кучето опасно, ще се предприемат. Ако има опасни кучета от върнатите на място, по закон те веднага се улавят и ако това е агресивно куче, то се евтаназира.
Кучето наистина пази ареала, в който е отраснало, и не допуска прииждане на нови бездомни кучета. Докато ние не постигнем решение на този проблем в цялата страна, винаги ще имаме риск от едно населено място, от един район да се преместват кучетата в друг район. Това е изпитан метод, доказан в практиката в страните, в които този проблем се е решавал. Още веднъж отбелязвам, че това е под надзор, не става общо връщане. Има регистър, кучето е регистрирано, знае се кой е отговарящ за върнатото куче по места. Има много райони, къщи в София, в които се отглеждат бездомни кучета от хората от съответната кооперация. Това мисля, че не може да го отречете.
Не е коректно да се говори за бизнес, за суровини и така нататък. Тези неща са много лесно проследими, особено когато се въвежда регистър, когато се контролира присъствието на тези кучета на съответното място. Нека да не създаваме излишни страхове, тъй като няма основание за това.
Всичко, което се пише в пресата, включително и последните случаи, които не могат да не разтърсят хората поради жестокостта на случилото се, не се случват с бездомни кучета. Това са кучета със собственици, отглеждани съзнателно за охрана, кучета, които просто са възпитавани, за да бъдат жестоки. Това е съвсем друг случай и нека да не пренасяме автоматично случки, които нямат нищо общо с казуса, който в момента обсъждаме.
Това е метод, който ни е препоръчан категорично, за да можем да се справяме със ситуацията. Досега действащият закон не даде резултати. Този метод не се прилагаше, така че нека да дадем тази възможност. Регистърът съществува, отговорните лица съществуват – това е един хуманен, недългосрочен метод, но абсолютно задължителен, за да излезем от ситуацията, в която се намираме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Господин Моллов, заповядайте за реплика.
Пламен Моллов (НДСВ): Уважаема госпожо Манева, аз съм убеден, че Вие имате своите мотиви, за да твърдите това, което казвате от трибуната. Но искам да Ви кажа следното: нонсенс е бездомно куче под надзор. Кучето може да бъде осигурено като надзор, само ако е на каишка. Това не е човек със съответните разумни действия, това е в крайна сметка едно животно, което в определени ситуации има определени реакции. Това е едната страна на нещата. Тоест, ако ние говорим за хуманно отношение, трябва да имаме предвид и хуманно отношение към хората, които биха пострадали от бездомно куче, чиято реакция никога не знаем каква ще бъде. Независимо коя е организацията, която формално ще поеме ангажимента да надзирава това куче, защото ангажиментът всъщност се изразява в това да използва едни средства, за да оправдае своята дейност. Доколко тези средства са рационално използвани, това е друга тема.
И вторият въпрос: как ще се справим с хигиената там, където имаме бездомни кучета? Това също е голям въпрос и аз много ще се радвам, ако някой колега лекар все пак вземе отношение по него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Втора реплика има ли? Няма.
Госпожо Манева, заповядайте за дуплика.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Искам да предложа на лекарите в този парламент – ще ви предоставя информация с констатациите и препоръките на Световната здравна организация, изцяло мотивирани от лекари. Кучето, което е кастрирано, за което има грижа, тоест там е осигурена храна и място, където то да спи, няма никакви различни аргументи за неговото поведение от едно домашно куче. Нека да не си създаваме излишни страхове. Това, което твърдите, абсолютно не е вярно.
Що се отнася за хигиената, аз мисля, че най-напред трябва да се погрижим за безобразията, които създават собствениците на домашни кучета. Да сте видели някъде българин да разхожда куче и да почиства след себе си нещата, които кучето оставя? Такова нещо няма.
Предвиждаме в съответните закони да се завишат санкциите, но от такава гледна точка, че ще има куче, за което някой няма да се грижи за хигиената му, да откажем един разумен и ефективен метод, мисля, че това просто е несъстоятелно. Няма никакви пречки на организацията, която се занимава с надзор върху това куче, на лицето, което се занимава, да му бъдат вменени всички задължения.
Още веднъж казвам: нека да не говорим за усвояване. Това са непочтени внушения, че някой ще оправдава средства, които използва. Неправителствени организации – и български, и чуждестранни, ще подпомогнат голяма част от общините, те разчитат на това, с финансови средства, включително и от чужбина, да се справим с този проблем. Част от приютите в София са финансирани от външни организации.
Няма защо вечно да подозираме някакви злоупотреби с финансови средства, когато имаме една благородна цел. Мисля, че в ежедневния си живот, в сферите, които наблюдаваме, имаме достатъчно много сигнали за непочтено усвояване на средства, за които си мълчим, съзнателно си затваряме очите – съвсем скоро пак дебатирахме тази тема, за да се вглеждаме в средствата на някаква неправителствена организация, която ще се грижи за кучетата. Не бива да използваме всички възможни средства, включително и непочтени, ако не сме съгласни с някои методи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Китов, заповядайте за изказване.
Борислав Китов (БНС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Трябва ясно да кажем, че един от измерителите за зрелостта на едно общество, неговото отношение към животните. В тази връзка бих искал да кажа, че за съжаление проблемът с животните е преди всичко проблем на хората. Ако наистина трябва да се съглася с господин Моллов, че в малките населени места този проблем го има, той е по-скоро субективен, но има и един обективен момент на базата на възможността животните да живеят в дворове, да имат своето пространство.
Бездомни кучета има преди всичко заради недобросъвестността на хората. Това е истината и затова аз мисля, че е абсолютно нередно да се спекулира както с това, че видите ли, някой ги използва за консуматив или за други цели. Така или иначе аз бих искал да кажа и да се съглася с госпожа Манева, че едно кастрирано животно не може да бъде агресивно. Това просто е един реален и обективен факт. Ако наистина в определена обстановка има кой да се грижи за тях, както има такива места, аз мисля, че те няма да бъдат опасни.
Аз бих искал да се спра на моето предложение.
Уважаеми колеги, аз самият съм потърпевш, че изчезна мое животно. Аз не виждам, защо когато подобно животно, което е желано от стопаните си, но по един или друг начин е изпуснато, то да бъде подлагано на общата процедура. Би трябвало да се даде една възможност да бъде уведомена ветеринарната служба или обособено място по закона, което да даде възможност на собственика да си го потърси. Аз не виждам защо тук това се отхвърля и веднага се включва в процедурата на всички останали, така наречени бездомни кучета. Колкото и да е парадоксално едно голямо животно може лесно да прескочи и една двуметрова ограда понякога и да се изгуби.
Уважаеми колеги, съгласен съм с госпожа Манева, че тези нещастни случаи, които се случват напоследък са от животни, обучавани да бъдат такива. Не се заблуждавайте – животното до голяма степен повтаря характера на своя собственик.
Мисля, че законът дава своята възможност на този етап, но пак ви казвам, мисля, че трябва да има един гратисен период, в който евентуалният собственик да си го потърси. Или просто да бъде уведомен, ако това е регистър – регистърът, ако е ветеринарномедицинска служба, може би да не е в еднодневен срок, за това няма да спорим. Така или иначе има хора, които обичат своите животни и биха страдали, ако те попаднат под общата процедура.
Аз не знам мотивите на комисията, с които тя е отхвърлила моето предложение, което нито оскъпява, нито прави процедурата по-тежка. Надявам се някой да ми отговори.
Струва ми се, че да се иска бърза евтаназия на животните е по-скоро нехуманно. Затова считам, че в това отношение законът, специално в тази му част, е добър. Още повече, че наистина много са местата, в които дали кооперации или комшии гледат тези животни, грижат се да бъдат обезпаразитени, някои дори ги взимат в домовете.
РЕПЛИКА: Ами да си ги вземат всичките.
Борислав Китов: Не ме репликирайте, всичките може да не си ги вземат! Ако Вие не обичате животни, аз обичам и бих го направил. Вие не може да слагате всички под един знаменател. Просто е смехотворно тук, от тази трибуна, да се твърди, че някои ги убиват, за да правят луканки от тях. Извинявам се. Така че, не ме репликирайте от залата.
Така или иначе, аз се обръщам към комисията и бих искал някой мотивирано да ми отговори – каква е причината да бъде отхвърлено моето предложение? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли реплики?
Господин Моллов, заповядайте.
Пламен Моллов (НДСВ): С извинение към колегите, на които може би ще им омръзне да взимам становище по този текст. Уважаеми господин Китов, аз бих приел Вашите мотиви при едно условие, ако Вие ми посочите западна държава, тъй като Вие казахте, че това е едва ли не символ на едно развито общество за отношението към бездомните животни. Посочете една развита държава, която за Вас е някакъв еталон, в която тази практика, която препоръчвате, тоест да се връщат бездомните кучета и да ги отглеждаме на открито, се практикува. Аз не познавам западна столица, където това да се случва.
Вторият въпрос – никой в този текст не твърди, че трябва да се пристъпи към бърза евтаназия. Става дума за това, че трябва да се създадат места, където бездомните кучета да се събират, и когато никой не ги потърси в един разумен срок, тогава да се пристъпва към евтаназия. За това става дума.
В тази връзка процедурно предлагам, нека и колегите след това да се изкажат, но мисля, че може би е добре комисията още веднъж да разгледа този текст, тъй като той наистина е много важен и е ключов, определящ за този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Действително. Това е процедурно предложение. Моля и за протокола да се отбележи, за да може в процеса на гласуване да се гласува отлагането на този текст. В репликата на господин Моллов се съдържа процедурно предложение, когато пристъпим към гласуване на законопроекта ще трябва да гласуваме предложението за отлагане и връщане в комисията на този текст.
Госпожо Манева, заповядайте за втора реплика на господин Китов.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Ако може и на двете съставни части на изказването и на господин Моллов, и на господин Китов да кажа.
Господин Китов, по същество Вашето предложение е прието, защото няма резон да не бъде прието. Само че е включено в едни текстове и неправилно отразено в този текст, в по-задни текстове, в които шефът на приюта е длъжен веднага да уведоми, ако има такъв случай, защото ветеринарномедицинската служба поддържа само общия регистър. Това е задължение на шефа на приюта, който е взел кучето.
Обратното процедурно предложение на господин Моллов, за да се стигне до това състояние в европейските страни, те са прилагали практиката, която предлагаме. Това е практиката, която се препоръчва чрез Световната здравна организация, за да се справим с тази ситуация. В момента две големи европейски страни – Италия и Гърция, прилагат тази практика. Аз мисля, че когато обсъждаме този въпрос поне Комисията по земеделието и горите и нейният заместник-председател трябва да познават последните международни документи, да знаят какви са препоръките на международните организации. В Брюксел бяха специално изпратени представители на Комисията по земеделието и горите, за да се запознаят с позицията на Европейската комисия. Това е позицията на Европейската комисия. Това е позицията на съветника на господин Кабил, на господин Жарбуле. Това е позицията на хората, които се занимават с международните документи в тази сфера. Ако не искате да се справим с този проблем и да продължаваме години наред както досега, ще отхвърлим този текст.
Това е текстът, който наистина е премислен, специално обмислен и са инструктирани хора от парламента и сега да отлагаме текст, който многократно е обсъждан, който е въпрос на култура и на виждане как да се овладее тази ситуация, аз категорично възразявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Трета реплика?
Заповядайте, господин Ноев.
Борислав Ноев (КА): Благодаря, госпожо председател.
Към господин Китов имам един въпрос – Вие казвате, че има хора, които много обичат животните си. Да, така е, обаче как да разберем, че един човек много обича животното си, а пък от една седмица се е загубило и той не уведомява никого? Значи една седмица не се интересува гладно ли е, жадно ли е, разболяло ли се е, оплело ли се е някъде, какво е станало. Този, който си обича животното, веднага ще алармира, веднага ще уведоми органите, от които зависи.
Второто нещо, ако той е съвестен гражданин, по сега действащите наредби всяко куче, домашен любимец има имплантиран чип, в който са данните на ветеринарния лекар, който се занимава с него и носи медальонче с надпис “сканирай ме”. Това означава, че такова куче като се прибере или залови, както и да го кажем, веднага ще бъде разбрано на кого е и собственикът в най-кратък срок до другия ден сутринта ще бъде уведомен.
Моето становище е противно на това, че кастрираните кучета не са агресивни.
Трябва да ви кажа, че имам куче и като го разхождам всички кучета, които са скитащи и са с копчета, хукват да лаят и да хапят. Мога да ви разведа малко и да видите колко са агресивни и колко не са агресивни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
За дуплика думата има господин Китов.
Борислав Китов (БНС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Благодаря на госпожа Манева, ако това е истина, което каза, нямам причина да не й вярвам, по принцип се пише: “Предложението се приема по принцип”, а къде ще се включи това е право вече на комисията.
Господин Моллов, няма държава еталон, но искам да Ви кажа следното. Приемам Вашата теза, ако има достатъчно приюти, където тези кучета да могат да бъдат разположени. Но, господин Моллов, такива няма да се изградят бързо и приемането на Вашия текст изобщо ще спре приемането, защото по най-бързия начин ще бъдат убивани. Вие трябва да разберете това. Докато това, което сега предлага комисията, дава възможност във времето да се изградят. По принцип Вие сте прав, но разберете, че от точката на реалността това няма да става и те по най-бързия начин ще бъдат убивани.
Господин Ноев, по принцип кастрацията води до намаляване на онези хормони, които до голяма степен определят поведенческата реакция на едно животно – намаляват неговата агресивност, малко или много. Това е абсолютен факт, който не може да бъде оспорен. Това не значи, разбира се, че те стават съвсем мили или херувими, защото трябва да им махнат фронталните дялове на мозъка, което е много сложно и абсурдно. Но, така или иначе, тяхната агресивност намалява.
Завършвайки, искам да кажа: да, би било най-добре те да бъдат в специални приюти за един по-дълъг период, но това изисква време, няма да може да стане.
Ако се приеме Вашият вариант, господин Моллов, по най-бързия начин тези животни ще бъдат убити.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Госпожо Понева, вече изтича времето, за съжаление, утре ще продължим.
Само няколко съобщения.
Утре сутринта ще гласуваме проекта за Решение за приемане на Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.
Също така ще гласуваме и проект за Решение за приемане на Отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г.
В парламентарния контрол ще отговарят: министър-председателят Сергей Станишев, заместник министър-председателят Даниел Вълчев, министърът на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем, министърът на държавната администрация Николай Василев, министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров и министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил.
Вие знаете кои комисии ще заседават днес.
Комисията по гражданското общество и медиите ще заседава от 14,30 ч.
Комисията по борба с корупцията ще заседава от 14,30 ч.
Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Камелия Касабова
Юнал Лютфи

Секретари:
Нина Чилова
Ясен Попвасилев